MIETINTÖ esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi hyväksynnän antamisesta Euroopan poliisivirastolle (Europol) Ukrainan ja Europolin välisen operatiivista ja strategista yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemiseen

  17.11.2016 - (10345/2016 – C8-0267/2016 – 2016/0811(CNS)) - *

  Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
  Esittelijä: Mariya Gabriel

  Menettely : 2016/0811(CNS)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A8-0342/2016
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A8-0342/2016
  Keskustelut :
  Hyväksytyt tekstit :

  LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

  esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi hyväksynnän antamisesta Euroopan poliisivirastolle (Europol) Ukrainan ja Europolin välisen operatiivista ja strategista yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemiseen

  (10345/2016 – C8-0267/2016 – 2016/0811(CNS))

  (Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

  Euroopan parlamentti, joka

  –  ottaa huomioon neuvoston esityksen (10345/2016),

  –  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Amsterdamin sopimuksella, 39 artiklan 1 kohdan ja siirtymämääräyksistä tehdyssä pöytäkirjassa N:o 36 olevan 9 artiklan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8-0267/2016),

  –  ottaa huomioon Euroopan poliisiviraston (Europol) perustamisesta 6. huhtikuuta 2009 tehdyn neuvoston päätöksen 2009/371/YOS[1] ja erityisesti sen 23 artiklan 2 kohdan,

  –  ottaa huomioon täytäntöönpanosäännöistä, jotka koskevat Europolin suhteita kumppaneihin, henkilötietojen ja turvallisuusluokiteltujen tietojen vaihto mukaan lukien, 30. marraskuuta 2009 tehdyn neuvoston päätöksen 2009/934/YOS[2] ja erityisesti sen 5 ja 6 artiklan,

  –  ottaa huomioon luettelon määrittämiseksi kolmansista valtioista ja organisaatioista, joiden kanssa Europol tekee sopimuksia, 30. marraskuuta 2009 tehdyn neuvoston päätöksen 2009/935/YOS[3],

  –  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

  –  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A8-0342/2016),

  1.  hyväksyy neuvoston esityksen;

  2.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

  3.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia parlamentin hyväksymään tekstiin;

  4.  kehottaa komissiota arvioimaan yhteistyösopimuksen määräyksiä sen jälkeen, kun uutta Europol-asetusta[4] ryhdytään soveltamaan; kehottaa komissiota tiedottamaan arvioinnin tuloksista parlamentille ja neuvostolle ja antamaan tarvittaessa suosituksen luvan antamisesta sopimusta koskevien kansainvälisten neuvotteluiden aloittamiseen;

  5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle, komissiolle ja Europolille.

  • [1]  EUVL L 121, 15.5.2009, s. 37.
  • [2]  EUVL L 325, 11.12.2009, s. 6.
  • [3]  EUVL L 325, 11.12.2009, s. 12.
  • [4]  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/794, annettu 11. toukokuuta 2016, Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirastosta (Europol) sekä neuvoston päätösten 2009/371/YOS, 2009/934/YOS, 2009/935/YOS, 2009/936/YOS ja 2009/968/YOS korvaamisesta ja kumoamisesta (EUVL L 135, 24.5.2016, s. 53.).

  PERUSTELUT

  Ehdotus

  Voimassa olevan Europolia koskevan neuvoston päätöksen (päätös 2009/371/YOS) 23 artiklan 2 kohdan mukaisesti neuvosto hyväksyy kansainvälistä yhteistyötä kolmansien maiden tai kansainvälisten organisaatioiden kanssa koskevien sopimusten tekemisen Euroopan parlamenttia kuultuaan. Tällaiset sopimukset voivat koskea operatiivisten, strategisten, teknisten tai turvallisuusluokiteltujen tietojen vaihtoa. Operatiiviset yhteistyösopimukset koskevat myös henkilötietojen vaihtoa.

  Tässä ehdotuksessa kyse on Europolin sekä Ukrainan välistä operatiivista ja strategista yhteistyötä ja tietojenvaihtoa, henkilötiedot mukaan luettuina, koskevan sopimuksen hyväksymisestä. Sopimuksen piiriin kuuluvat tiedot voivat koskea erikoisosaamista, yleisiä tilannekatsauksia, strategisten analyysien tuloksia, rikostutkintamenettelyjä, rikoksentorjuntamenetelmiä, osallistumista koulutustoimintaan sekä neuvojen ja tuen antamista yksittäisissä rikostutkinnoissa.

  Menettely

  Kuten edellä on todettu, tämän uuden kansainvälisen sopimuksen tekemistä ehdotetaan neuvoston Europol-päätöksen (päätös 2009/371/YOS) perusteella.

  Uusi unionin Europol-asetus (asetus (EU) 2016/794) tuli voimaan 11. toukokuuta 2016, ja siinä muutettiin Lissabonin sopimuksen voimaantulon johdosta merkittävästi kansainvälisten sopimusten tekemistä koskevaa menettelyä sekä säännöksiä ja takeita, jotka koskevat unionin kansalaisten henkilötietojen suojaamista. Uutta Europol-asetusta aletaan kuitenkin soveltaa vasta 1. toukokuuta 2017 lähtien, ja siihen saakka sovelletaan neuvoston Europol-päätöksen nykyisiä säännöksiä.

  Esittelijä haluaa siksi huomauttaa, että Europol-asetuksen 25 artiklan 4 kohdassa säädetään, että komissio arvioi kaikkien ennen 1. toukokuuta 2017 tehtyjen operatiivisten yhteistyösopimusten määräyksiä ja etenkin tietosuojaa koskevia määräyksiä ja että komissio tiedottaa parlamentille arvioinnin tuloksista ja käynnistää tarvittaessa menettelyn, jolla sopimukset neuvotellaan uudelleen. Esittelijä katsoo tämän velvoittavan komission antamaan parlamentille tietoja asiasta ajoissa. Esittelijä haluaa myös korostaa, että lainvalvontaan erikoistuneista kansallisista tietosuojaviranomaisista koostuva Europolin yhteinen valvontaviranomainen antoi myönteisen lausunnon tämän yhteistyösopimuksen tekemisestä, kun otetaan huomioon Ukrainan tietosuojan taso.

  Asiasisältö

  Europolilla on selvä tarve syventää operatiivista yhteistyötään Ukrainan kanssa. Ukraina on unionin keskeinen kumppani itäisessä kumppanuudessa, ja turvallisuus ja rikollisuuden torjunta ovat välttämättömiä seikkoja, jotta kumppanuuden tavoitteet voidaan saavuttaa kokonaisuudessaan.

  Europolin mukaan Ukrainalla on yhä suurempi merkitys järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa ja täsmällisemmin ilmaistuna tiettyjen huumeisiin liittyvien rikosten ja talousrikosten, ihmiskaupan ja ihmissalakuljetuksen sekä liikkuvien (kiertävien) järjestäytyneen rikollisuuden ryhmien torjunnassa. Tietojenvaihto auttaa unionia, jäsenvaltioita ja Ukrainaa ehkäisemään ja torjumaan tehokkaammin järjestäytynyttä rikollisuutta, terrorismia ja muita kansainvälisen rikollisuuden ilmenemismuotoja. Tietojenvaihdon ohella sopimus avaa myös uusia mahdollisuuksia muun muassa koulutuksen ja rikosten ehkäisemisen saralla. Yhteistyösopimuksen tekeminen merkitsee Ukrainalle erittäin konkreettista ja vahvaa askelta siihen, että maasta tulee unionin keskeinen kumppani järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa. Esittelijä korostaa myös, että strategista ja operatiivista yhteistyötä koskevan sopimuksen allekirjoittamisella on kannustettava lisäämään rikollisuuden eri aloja koskevien strategioiden ja toimintasuunnitelmien koordinointia niin unionissa ja sen jäsenvaltioissa kuin Ukrainassa. On lisäksi johdonmukaista tehostaa turvallisuuden alan yhteistyötä unionin ja sen jäsenvaltioiden ja Ukrainan välillä, ja se myös täydentää lähentymistä muilla aloilla, kuten unionin ja Ukrainan kansalaisten liikkuvuuden suhteen.

  Esittelijä kannattaa siksi vahvasti strategista ja operatiivista yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemistä Ukrainan kansaa, koska näin tehostettaisiin järjestäytyneen (eli määritelmällisesti kansainvälisen) rikollisuuden torjuntaa ja lisättäisiin kansainvälistä yhteistyötä ihmiskaupan torjunnassa ja muissa sopimuksen piiriin kuuluvissa rikosasioissa.

  ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

  Otsikko

  Ukrainan ja Europolin välinen operatiivista ja strategista yhteistyötä koskeva sopimus

  Viiteasiakirjat

  10345/2016 – C8-0267/2016 – 2016/0811(CNS)

  EP:n kuuleminen (pvä)

  11.7.2016

   

   

   

  Asiasta vastaava valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  LIBE

  12.9.2016

   

   

   

  Esittelijä(t)

         Nimitetty (pvä)

  Mariya Gabriel

  26.9.2016

   

   

   

  Valiokuntakäsittely

  26.9.2016

  17.10.2016

  17.11.2016

   

  Hyväksytty (pvä)

  17.11.2016

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  34

  3

  6

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Frank Engel, Tanja Fajon, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

  Verónica Lope Fontagné, Mylène Troszczynski, Tom Vandenkendelaere

  Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

  17.11.2016

  LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

  34

  +

  ECR

  Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens

  PPE

  Heinz K. Becker, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Roberta Metsola, József Nagy, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Tom Vandenkendelaere, Tomáš Zdechovský

  S&D

  Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

  Verts/ALE

  Ska Keller, Judith Sargentini

  3

  -

  ENF

  Mylène Troszczynski

  GUE/NGL

  Malin Björk, Barbara Spinelli

  6

  0

  ALDE

  Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sophia in 't Veld

  EFDD

  Kristina Winberg

  ENF

  Harald Vilimsky

  Symbolien selitys:

  +  :  puolesta

  -  :  vastaan

  0  :  tyhjää