Procedūra : 2016/0811(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0342/2016

Pateikti tekstai :

A8-0342/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 22/11/2016 - 5.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0428

PRANEŠIMAS     *
PDF 594kWORD 56k
17.11.2016
PE 589.423v02-00 A8-0342/2016

dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pritariama tam, kad Europos policijos biuras (Europolas) sudarytų Ukrainos ir Europolo operatyvinio ir strateginio bendradarbiavimo susitarimą, projekto

(10345/2016 – C8-0267/2016 – 2016/0811(CNS))

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešėja: Mariya Gabriel

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pritariama tam, kad Europos policijos biuras (Europolas) sudarytų Ukrainos ir Europolo operatyvinio ir strateginio bendradarbiavimo susitarimą, projekto

(10345/2016 – C8-0267/2016 – 2016/0811(CNS))

(Konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos projektą (10345/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo, iš dalies pakeistos Amsterdamo sutartimi, 39 straipsnio 1 dalį ir į Protokolo Nr. 36 dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų 9 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8-0267/2016),

–  atsižvelgdamas į 2009 m. balandžio 6 d. Tarybos sprendimą 2009/371/TVR dėl Europos policijos biuro (Europolo) įsteigimo(1), ypač į jo 23 straipsnio 2 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimą 2009/934/TVR dėl įgyvendinimo taisyklių, reglamentuojančių Europolo santykius su partneriais, įskaitant keitimąsi asmens duomenimis ir įslaptinta informacija, priėmimo(2), visų pirma į jo 5 ir 6 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimą 2009/935/TVR, kuriuo nustatomas trečiųjų valstybių ir organizacijų, su kuriomis Europolas sudaro susitarimus, sąrašas(3),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A8-0342/2016),

1.  pritaria Tarybos projektui;

2.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Parlamento patvirtintą tekstą;

4.  ragina Komisiją, pradėjus taikyti naująjį reglamentą dėl Europolo(4), įvertinti bendradarbiavimo susitarimo nuostatas; ragina Komisiją pranešti Parlamentui ir Tarybai šio vertinimo rezultatus ir prireikus pateikti rekomendaciją dėl leidimo vėl pradėti tarptautines naujas derybas dėl šio susitarimo;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir Europolui.

(1)

OL L 121, 2009 5 15, p. 37.

(2)

OL L 325, 2009 12 11, p. 6.

(3)

OL L 325, 2009 12 11, p. 12.

(4)

2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/794 dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo), kuriuo pakeičiami ir panaikinami Tarybos sprendimai 2009/371/TVR, 2009/934/TVR, 2009/935/TVR, 2009/936/TVR ir 2009/968/TVR (OL L 135, 2016 5 24, p. 53).


AIŠKINAMOJI DALIS

Pasiūlymas

Pagal dabartinio Tarybos sprendimo dėl Europolo (2009/371/TVR) 23 straipsnio 2 dalį tarptautinių bendradarbiavimo su trečiosiomis valstybėmis ir organizacijomis susitarimų sudarymą tvirtina Taryba, pasikonsultavusi su Europos Parlamentu. Tokie susitarimai gali būti susiję su keitimusi operatyvine, strategine, technine arba įslaptinta informacija. Operatyvinio bendradarbiavimo susitarimas apima ir keitimąsi asmens duomenimis.

Šis pasiūlymas susijęs su siūlymu patvirtinti Europolo ir Ukrainos operatyvinio ir strateginio bendradarbiavimo susitarimą, pagal kurį numatytas keitimasis informacija, įskaitant asmens duomenis. Galėtų būti keičiamasi informacija specialiųjų žinių, bendrosios padėties ataskaitų, strateginių analizių rezultatų srityse, informacija apie nusikalstamų veikų tyrimo procedūras, nusikalstamumo prevencijos metodus, dalyvaujama mokymų veikloje, taip pat galėtų būti teikiamos konsultacijos ir pagalba atliekant konkrečius nusikalstamų veikų tyrimus.

Procedūra

Kaip jau minėta, sudaryti šį naują tarptautinį susitarimą pasiūlyta remiantis šiuo metu galiojančiu Tarybos sprendimu dėl Europolo (Sprendimas 2009/371/TVR).

2016 m. gegužės 11 d. įsigaliojo naujas Reglamentas (Reglamentas (ES) 2016/794) pagal kurį atsižvelgiant į tai, kad įsigaliojo Lisabonos sutartis, iš esmės pakeista tarptautinių susitarimų sudarymo procedūra ir atitinkamos nuostatos bei garantijos, susijusios su ES piliečių duomenų apsauga. Tačiau šis naujas Reglamentas dėl Europolo bus pradėtas taikyti nuo 2017 m. gegužės 1 d., iki tos dienos taikomos galiojančio Tarybos sprendimo dėl Europolo nuostatos.

Todėl pranešėja norėtų atkreipti dėmesį, kad Reglamento dėl Europolo 25 straipsnio 4 dalyje nustatyta, jog Komisija įvertina visų iki 2017 m. gegužės 1 d. sudarytų bendradarbiavimo susitarimų nuostatas, visų pirma tas, kurios susijusios su duomenų apsauga, informuoja Europos Parlamentą apie to vertinimo rezultatus ir, prireikus, gali vėl pradėti derybų dėl šių susitarimų procedūras. Pranešėja primygtinai teigia, kad Komisija turi Europos Parlamentą šiuo klausimu informuoti laiku. Pranešėja taip pat norėtų pabrėžti, kad Europolo jungtinis priežiūros organas, kurį sudaro nacionalinės duomenų apsaugos institucijos, turinčios kompetenciją teisėsaugos srityje, atsižvelgdamas į duomenų apsaugos lygį Ukrainoje, pateikė teigiamą nuomonę apie išvadas dėl šio bendradarbiavimo susitarimo.

Dalykas

Atrodo, kad Europolas turi aiškų operatyvinį poreikį glaudžiau bendradarbiauti su Ukraina. Ukraina yra pagrindinė Europos Sąjungos partnerė pagal Rytų partnerytės programą ir saugumas bei kova su nusikalstamumu yra pagrindiniai klausimai, būtini norint visiškai pasiekti šios partnerystės tikslų.

Europolo teigimu, Ukrainos reikšmė auga kovojant su organizuotu nusikalstamumu, konkrečiau, su nusikaltimais, susijusiais su narkotikais, ir ekonominiais nusikaltimais, prekyba žmonėmis ir kontrabanda, taip pat su mobiliomis (keliaujančiomis) organizuotomis nusikalstamomis grupėmis. Keičiantis informacija būtų daugiau galimybių ES, valstybėms narėms ir Ukrainai veiksmingiau užkirsti kelią organizuotam nusikalstamumui, terorizmui ir kitų formų tarptautiniam nusikalstamumui ir su jais kovoti. Susitarimu sudaromos galimybės ne tik keistis informacija, bet ir teikti mokymus ir vykdyti nusikalstamumo prevencijos veiksmus. Šio bendradarbiavimo susitarimo sudarymas konkretus ir svarbus žingsnis Ukrainai siekiant tapti pagrindine partnere kovojant su organizuotu nusikalstamumu. Pranešėja taip pat pabrėžia, kad pasirašius šį strateginį operatyvinio bendradarbiavimo susitarimą turi būti remiamas ES ir jos valstybių narių ir Ukrainos strategijų bei veiksmų planų įvairiose nusikalstamumo srityse koordinavimas. Be to, ES, valstybių narių ir Ukrainos bendradarbiavimo saugumo srityje sutvirtinimas būtų nuoseklus žingsnis, papildantis ES ir Ukrainos piliečių suartėjimą kitose srityse, pavyzdžiui, judumo.

Taigi pranešėja labai pritaria tam, kad su Ukraina būtų sudarytas šis strateginio ir operatyvinio bendradarbiavimo susitarimas, nes jis padėtų kovoti ir stiprintų kovą su organizuotu nusikalstamumu, kuris savaime turi tarptautinę reikšmę, taip pat prisidėtų didinant tarptautinį bendradarbiavimą prekybos žmonėmis srityje ir kitose susijusiose baudžiamosios teisės srityse.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Ukrainos ir Europolo operatyvinio ir strateginio bendradarbiavimo susitarimas

Nuorodos

10345/2016 – C8-0267/2016 – 2016/0811(CNS)

Konsultacijos su EP data

11.7.2016

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Mariya Gabriel

26.9.2016

 

 

 

Svarstymas komitete

26.9.2016

17.10.2016

17.11.2016

 

Priėmimo data

17.11.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

34

3

6

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Frank Engel, Tanja Fajon, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Verónica Lope Fontagné, Mylène Troszczynski, Tom Vandenkendelaere

Pateikimo data

17.11.2016


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

34

+

ECR

Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens

PPE

Heinz K. Becker, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Roberta Metsola, József Nagy, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Tom Vandenkendelaere, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Ska Keller, Judith Sargentini

3

-

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Malin Björk, Barbara Spinelli

6

0

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sophia in 't Veld

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Harald Vilimsky

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Teisinė informacija - Privatumo politika