Ziņojums - A8-0342/2016Ziņojums
A8-0342/2016

  ZIŅOJUMS par projektu Padomes īstenošanas lēmumam, ar ko apstiprina to, ka Eiropas Policijas birojs (Eiropols) noslēdz Nolīgumu par operatīvo un stratēģisko sadarbību starp Ukrainu un Eiropolu

  17.11.2016 - (10345/2016 – C8-0267/2016 – 2016/0811(CNS)) - *

  Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
  Referente: Mariya Gabriel

  Procedūra : 2016/0811(CNS)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  A8-0342/2016
  Iesniegtie teksti :
  A8-0342/2016
  Debates :
  Pieņemtie teksti :

  EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

  par projektu Padomes īstenošanas lēmumam, ar ko apstiprina to, ka Eiropas Policijas birojs (Eiropols) noslēdz Nolīgumu par operatīvo un stratēģisko sadarbību starp Ukrainu un Eiropolu

  (10345/2016 – C8-0267/2016 – 2016/0811(CNS))

  (Apspriešanās)

  Eiropas Parlaments,

  –  ņemot vērā Padomes projektu (10345/2016),

  –  ņemot vērā ar Amsterdamas līgumu grozītā Līguma par Eiropas Savienību 39. panta 1. punktu un Protokola Nr. 36 par pārejas noteikumiem 9. pantu, saskaņā ar kuriem Padome ar to ir apspriedusies (C8-0267/2016),

  –  ņemot vērā Padomes 2009. gada 6. aprīļa Lēmumu 2009/371/TI, ar ko izveido Eiropas Policijas biroju (Eiropolu)[1], un jo īpaši tā 23. panta 2. punktu,

  –  ņemot vērā Padomes 2009. gada 30. novembra Lēmumu 2009/934/TI, ar ko pieņem īstenošanas noteikumus, kuri reglamentē Eiropola attiecības ar partneriem, tostarp personas datu un klasificētas informācijas apmaiņu[2], un jo īpaši tā 5. un 6. pantu,

  –  ņemot vērā Padomes 2009. gada 30. novembra Lēmumu 2009/935/TI, ar kuru nosaka to trešo valstu un organizāciju sarakstu, ar kurām Eiropols slēdz nolīgumus[3],

  –  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

  –  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A8-0342/2016),

  1.  apstiprina Padomes projektu;

  2.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

  3.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Parlamenta apstiprināto tekstu;

  4.  aicina Komisiju pēc jaunās Eiropola regulas[4] pieņemšanas datuma izvērtēt sadarbības nolīgumā ietvertos noteikumus; aicina Komisiju informēt Parlamentu un Padomi par šāda izvērtējuma rezultātiem un vajadzības gadījumā iesniegt ieteikumu atļaujas saņemšanai sākt starptautiskas sarunas par nolīgumu;

  5.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī Eiropolam.

  • [1]  OV L 121, 15.5.2009., 37. lpp.
  • [2]  OV L 325, 11.12.2009., 6. lpp.
  • [3]  OV L 325, 11.12.2009., 12. lpp.
  • [4]  Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 11. maija Regula (ES) 2016/794 par Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropolu) un ar kuru aizstāj un atceļ Padomes Lēmumus 2009/371/TI, 2009/934/TI, 2009/935/TI, 2009/936/TI un 2009/968/TI, (OV L 135, 24.5.2016., 53. lpp.).

  PASKAIDROJUMS

  Priekšlikums

  Saskaņā ar 23. panta 2. punktu Padomes lēmumā par Eiropolu (Lēmums 2009/371/TI) Padomei pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu ir jāapstiprina starptautisku sadarbības nolīgumu noslēgšana ar trešām valstīm vai starptautiskām organizācijām. Šādi nolīgumi var attiekties uz apmaiņu ar operatīvu, stratēģisku, tehnisku vai klasificētu informāciju. Operatīvās sadarbības nolīgumā ietver arī personas datu apmaiņu.

  Šis priekšlikums attiecas uz ierosinātā operatīvās un stratēģiskās sadarbības nolīguma apstiprināšanu starp Eiropolu un Ukrainu, paredzot apmaiņu ar informāciju, tostarp personas datiem. Šāda informācija var ietvert arī specializētas zināšanas, ziņojumus par vispārējo situāciju, stratēģiskas analīzes rezultātus, informāciju par krimināllietu izmeklēšanas procedūrām, informāciju par noziedzības novēršanas metodēm, dalību mācību pasākumos, kā arī atbalsta sniegšanu atsevišķu krimināllietu izmeklēšanā.

  Procedūra

  Kā minēts iepriekš, šā jaunā starptautiskā nolīguma noslēgšana ir ierosināta, pamatojoties uz Padomes lēmumu par Eiropolu (Lēmums 2009/371/TI).

  2016. gada 16. maijā spēkā stājās jauna Eiropas Regula (Regula (ES) 2016/794), kurā saistībā ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā ir būtiski mainīta starptautisku nolīgumu noslēgšanas procedūra, kā arī attiecīgie Eiropas pilsoņu personas datu aizsardzības noteikumi un garantijas. Taču šīs jaunās Eiropola regulas piemērošanas datums ir 2017. gada 1. maijs, un līdz minētajam datumam ir jāpiemēro noteikumi, kas paredzēti Padomes lēmumā par Eiropolu.

  Tādēļ referente vēlētos norādīt, ka Eiropola regulas 25. panta 4. punktā ir noteikts, ka Komisijai jāizvērtē visos pirms 2017. gada 1. maija noslēgtajos operatīvās sadarbības nolīgumos ietvertie noteikumi, jo īpaši noteikumi par datu aizsardzību, un ka Komisijai jāinformē Parlaments par izvērtējuma rezultātiem un vajadzības gadījumā jāsāk procedūra, lai pārskatītu minētos starptautiskos nolīgumus. Šajā saistībā referente pieprasa, lai Komisija ievērotu tai noteikto pienākumu savlaicīgi informēt Eiropas Parlamentu. Referente vēlētos uzsvērt, ka Eiropola Apvienotās uzraudzības iestāde, kuras sastāvā ir tiesībaizsardzības jomā specializējušās valsts datu aizsardzības iestādes, sniedza atzinumu, kurā ir atbalstīta šā sadarbības nolīguma noslēgšana, ņemot vērā datu aizsardzības līmeni Ukrainā.

  Lietas būtība

  Šķiet, ka pastāv acīmredzama operatīva nepieciešamība, lai Eiropols ciešāk sadarbotos ar Ukrainu. Ukraina ir svarīga Eiropas Savienības partnere Austrumu partnerības sistēmā, un drošība un cīņa pret noziedzību ir pamatnosacījumi, lai pilnībā sasniegtu šīs partnerības mērķus.

  Pēc Eiropola rīcībā esošajiem datiem Ukraina kļūst arvien nozīmīgāka cīņā pret organizēto noziedzību, specifiskākiem noziegumiem, kas saistīti ar narkotikām, ekonomiskajiem noziegumiem, cilvēktirdzniecību un kontrabandu, kā arī pret organizētās noziedzības grupējumiem, kas pārvietojas (ceļo). Informācijas apmaiņa ļaus ES, tās dalībvalstīm un Ukrainai efektīvāk novērst organizēto noziedzību, terorismu un citus starptautiskās noziedzības veidus un cīnīties pret tiem. Papildus informācijas apmaiņai nolīgums arī paver tādas iespējas kā mācības un noziedzības novēršanas pasākumi. Noslēdzot šo sadarbības nolīgumu, Ukraina sper ļoti konkrētu un stingru soli un kļūst par svarīgu partneri cīņā pret organizēto noziedzību. Referente uzsver arī to, ka, parakstot šo stratēģiskās un operatīvās sadarbības nolīgumu, ir jāveicina ciešāka koordinācija starp dažādās noziedzības nozarēs īstenotajām stratēģijām un rīcības plāniem ES un tās dalībvalstīs, no vienas puses, un Ukrainā, no otras puses. Turklāt pastiprinātai sadarbībai drošības jomā starp ES, tās dalībvalstīm un Ukrainu jābūt sistemātiskai un papildinošai, un jāpanāk tuvināšanās tādās jomās kā Eiropas un Ukrainas pilsoņu mobilitāte.

  Tāpēc referente atbalsta šā stratēģiskās un operatīvās sadarbības nolīguma noslēgšanu ar Ukrainu, jo tas varētu atbalstīt un sekmēt cīņu pret organizēto noziedzību, kas pēc definīcijas ir starptautiska, un palīdzētu uzlabot starptautisko sadarbību cilvēktirdzniecības un citu attiecīgu kriminālnoziegumu novēršanas jomā.

  ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

  Virsraksts

  Nolīgums par operatīvo un stratēģisko sadarbību starp Ukrainu un Eiropolu

  Atsauces

  10345/2016 – C8-0267/2016 – 2016/0811(CNS)

  Datums, kad notika apspriešanās ar EP

  11.7.2016

   

   

   

  Atbildīgā komiteja

         Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  LIBE

  12.9.2016

   

   

   

  Referenti

         Iecelšanas datums

  Mariya Gabriel

  26.9.2016

   

   

   

  Izskatīšana komitejā

  26.9.2016

  17.10.2016

  17.11.2016

   

  Pieņemšanas datums

  17.11.2016

   

   

   

  Galīgais balsojums

  +:

  –:

  0:

  34

  3

  6

  Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Frank Engel, Tanja Fajon, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

  Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli

  Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Verónica Lope Fontagné, Mylène Troszczynski, Tom Vandenkendelaere

  Iesniegšanas datums

  17.11.2016

  ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

  34

  +

  ECR

  Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens

  PPE

  Heinz K. Becker, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Roberta Metsola, József Nagy, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Tom Vandenkendelaere, Tomáš Zdechovský

  S&D

  Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

  Verts/ALE

  Ska Keller, Judith Sargentini

  3

  -

  ENF

  Mylène Troszczynski

  GUE/NGL

  Malin Björk, Barbara Spinelli

  6

  0

  ALDE

  Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sophia in 't Veld

  EFDD

  Kristina Winberg

  ENF

  Harald Vilimsky

  Simbolu atšifrējums:

  +  :  atbalsta

  -  :  pret

  0  :  atturas.