Procedure : 2016/0811(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0342/2016

Ingediende teksten :

A8-0342/2016

Debatten :

Stemmingen :

PV 22/11/2016 - 5.1
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0428

VERSLAG     *
PDF 371kWORD 56k
17.11.2016
PE 589.423v02-00 A8-0342/2016

over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad houdende goedkeuring van de sluiting door de Europese Politiedienst (Europol) van de Overeenkomst voor operationele en strategische samenwerking tussen Oekraïne en Europol

(10345/2016 – C8-0267/2016 – 2016/0811(CNS))

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Rapporteur: Mariya Gabriel

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 AANBEVELING
 PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad houdende goedkeuring van de sluiting door de Europese Politiedienst (Europol) van de Overeenkomst voor operationele en strategische samenwerking tussen Oekraïne en Europol

(10345/2016 – C8-0267/2016 – 2016/0811(CNS))

(Bijzondere wetgevingsprocedure – raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van de Raad (10345/2016),

–  gezien artikel 39, lid 1, van het Verdrag betreffende de Europese Unie, zoals gewijzigd bij het Verdrag van Amsterdam, en artikel 9 van Protocol (Nr. 36) betreffende de overgangsbepalingen, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C8-0267/2016),

–  gezien Besluit 2009/371/JBZ van de Raad van 6 april 2009 tot oprichting van de Europese Politiedienst (Europol)(1), met name artikel 23, lid 2,

–  gezien Besluit 2009/934/JBZ van de Raad van 30 november 2009 tot vaststelling van de uitvoeringsregels voor de betrekkingen van Europol met partners, inclusief de uitwisseling van persoonsgegevens en gerubriceerde informatie(2), met name de artikelen 5 en 6,

–  gezien Besluit 2009/935/JBZ van de Raad van 30 november 2009 tot vaststelling van de lijst van derde staten en organisaties waarmee Europol overeenkomsten moet sluiten(3),

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A8-0342/2016),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van de Raad;

2.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in de door het Parlement goedgekeurde tekst;

4.  verzoekt de Commissie om na de inwerkingtreding van de nieuwe Europolverordening(4) de in de samenwerkingsovereenkomst vervatte bepalingen te beoordelen, verzoekt de Commissie het Parlement en de Raad in kennis te stellen van het resultaat van deze beoordeling en in voorkomend geval een aanbeveling te doen tot machtiging om opnieuw op internationaal niveau te onderhandelen over de overeenkomst;

5.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan Europol.

(1)

PB L 121 van 15.5.2009, blz. 37.

(2)

PB L 325 van 11.12.2009, blz. 6.

(3)

PB L 325 van 11.12.2009, blz. 12.

(4)

Verordening (EU) 2016/794 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) en tot vervanging en intrekking van de Besluiten 2009/371/JBZ, 2009/934/JBZ, 2009/935/JBZ, 2009/936/JBZ en 2009/968/JBZ van de Raad (PB L 135 van 25.5.2016, blz. 53).


AANBEVELING

Het voorstel

Overeenkomstig artikel 23, lid 2, van het huidige Europolbesluit van de Raad (Besluit 2009/371/JBZ) is het aan de Raad om de sluiting van internationale samenwerkingsovereenkomsten met derde staten of internationale organisaties goed te keuren, na raadpleging van het Europees Parlement. Dergelijke overeenkomsten kunnen betrekking hebben op de uitwisseling van operationele, strategische, technische of gerubriceerde informatie. De overeenkomst voor operationele samenwerking omvat ook de uitwisseling van persoonsgegeven.

Dit voorstel betreft de voorgestelde goedkeuring van een overeenkomst voor operationele en strategische samenwerking tussen Europol en Oekraïne, die voorziet in informatie-uitwisseling, met inbegrip van persoonsgegevens. Dergelijke informatie kan betrekking hebben op specialistische kennis, algemene situatieverslagen, resultaten van strategische analyses, informatie over procedures voor strafrechtelijke onderzoeken, informatie over methoden van misdaadpreventie, deelname aan opleidingsactiviteiten en verstrekking van advies en ondersteuning bij individuele strafrechtelijke onderzoeken.

De procedure

Zoals hierboven uiteengezet, wordt de sluiting van deze nieuwe internationale overeenkomst voorgesteld op basis van het Europolbesluit van de Raad (Besluit 2099/371/JBZ).

Op 11 mei 2016 is een nieuwe Europese verordening (Verordening (EU) 2016/794) van kracht gegaan, waarin de procedure voor het sluiten van internationale overeenkomsten alsook de relevante bepalingen en garanties met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens van Europese burgers aanzienlijk worden gewijzigd, overeenkomstig de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon. Deze nieuwe Europolverordening wordt echter pas vanaf 1 mei 2017 toegepast. Tot die datum zijn de bestaande bepalingen in het Europolbesluit van de Raad van toepassing.

De rapporteur wijst er daarom op dat de Commissie op grond van de Europolverordening, met name artikel 25, lid 4, de bepalingen moet beoordelen (in het bijzonder die betreffende gegevensbescherming) van alle operationele samenwerkingsovereenkomsten die vóór 1 mei 2017 werden gesloten, dat zij het Europees Parlement en de Raad van het resultaat van die beoordeling in kennis moet stellen en, in voorkomend geval, de procedure voor heronderhandeling over deze overeenkomsten moet opstarten. De rapporteur benadrukt dat de Commissie de plicht heeft het Europees Parlement in dit opzicht tijdig in kennis te stellen. Daarnaast beklemtoont de rapporteur dat het gemeenschappelijke controleorgaan van Europol, dat bestaat uit de nationale autoriteiten voor gegevensbescherming die in rechtshandhaving zijn gespecialiseerd, een positief advies uitbracht over de sluiting van deze samenwerkingsovereenkomst, rekening houdend met het niveau van gegevensbescherming in Oekraïne.

De inhoud

Europol heeft duidelijk operationele behoefte aan een versterkte samenwerking met Oekraïne. Oekraïne is een belangrijke partner van de EU in het kader van het Oostelijk Partnerschap, en veiligheid en de strijd tegen misdaad zijn fundamentele voorwaarden voor de verwezenlijking van de doelstellingen van dit partnerschap.

Volgens Europol wordt Oekraïne steeds relevanter in de strijd tegen georganiseerde misdaad, meer specifiek druggerelateerde en economische misdaad mensenhandel, smokkelen en mobiele (rondreizende) georganiseerde misdaadgroepen. Door informatie uit te wisselen zullen de EU, de lidstaten en Oekraïne georganiseerde misdaad, terrorisme en andere vormen van internationale misdaad meer doeltreffend kunnen bestrijden. De overeenkomst gaat verder dan informatie-uitwisseling en maakt ook opleidingsactiviteiten en misdaadpreventie mogelijk. Door de sluiting van deze samenwerkingsovereenkomst zet Oekraïne een heel concrete en beslissende stap om een cruciale partner in de strijd tegen georganiseerde misdaad te worden. De rapporteur benadrukt ook dat de ondertekening van deze strategische en operationele samenwerkingsovereenkomst moet zorgen voor meer coördinatie tussen de strategieën en actieplannen op het vlak van verschillende vormen van misdaad in de EU en haar lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds. Bovendien is er tussen de EU, haar lidstaten en Oekraïne een toenadering gaande op andere gebieden, bijvoorbeeld mobiliteit van Europese en Oekraïense burgers; de versterkte samenwerking sluit hierbij aan en vormt er een aanvulling op.

De rapporteur is dus een groot voorstander van de sluiting van deze strategische en operationele samenwerkingsovereenkomst met Oekraïne, omdat hierdoor de strijd tegen de georganiseerde misdaad, die per definitie internationaal is, wordt bevorderd en versterkt, en de internationale samenwerking op het gebied van mensenhandel en andere relevante criminele aangelegenheden wordt verbeterd.


PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Overeenkomst voor operationele en strategische samenwerking tussen Oekraïne en Europol

Document- en procedurenummers

10345/2016 – C8-0267/2016 – 2016/0811(CNS)

Datum raadpleging EP

11.7.2016

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Mariya Gabriel

26.9.2016

 

 

 

Behandeling in de commissie

26.9.2016

17.10.2016

17.11.2016

 

Datum goedkeuring

17.11.2016

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

34

3

6

Bij de eindstemming aanwezige leden

Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Frank Engel, Tanja Fajon, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Verónica Lope Fontagné, Mylène Troszczynski, Tom Vandenkendelaere

Datum indiening

17.11.2016


HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

34

+

ECR

Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens

PPE

Heinz K. Becker, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Roberta Metsola, József Nagy, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Tom Vandenkendelaere, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Ska Keller, Judith Sargentini

3

-

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Malin Björk, Barbara Spinelli

6

0

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sophia in 't Veld

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Harald Vilimsky

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Juridische mededeling - Privacybeleid