Procedura : 2016/0811(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0342/2016

Teksty złożone :

A8-0342/2016

Debaty :

Głosowanie :

PV 22/11/2016 - 5.1
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0428

SPRAWOZDANIE     *
PDF 598kWORD 59k
17.11.2016
PE 589.423v02-00 A8-0342/2016

w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady zatwierdzającej zawarcie przez Europejski Urząd Policji (Europol) porozumienia między Ukrainą a Europolem o operacyjno-strategicznej współpracy

(10345/2016 – C8-0267/2016 – 2016/0811(CNS))

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Sprawozdawczyni: Mariya Gabriel

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady zatwierdzającej zawarcie przez Europejski Urząd Policji (Europol) porozumienia między Ukrainą a Europolem o operacyjno-strategicznej współpracy

(10345/2016 – C8-0267/2016 – 2016/0811(CNS))

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt Rady (10345/2016),

–  uwzględniając art. 39 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej, zmienionego traktatem z Amsterdamu, oraz art. 9 Protokołu nr 36 w sprawie postanowień przejściowych, na mocy których Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0267/2016),

–  uwzględniając decyzję Rady 2009/371/WSiSW z dnia 6 kwietnia 2009 r. ustanawiającą Europejski Urząd Policji (Europol)(1), w szczególności jej art. 23 ust. 2,

–  uwzględniając decyzję Rady 2009/934/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia przepisów wykonawczych regulujących stosunki Europolu z partnerami, w tym wymianę danych osobowych i informacji niejawnych(2), w szczególności jej art. 5 i 6,

–  uwzględniając decyzję Rady 2009/935/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. określającą wykaz państw trzecich i organizacji, z którymi Europol zawiera porozumienia(3),

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0342/2016),

1.  zatwierdza projekt Rady;

2.  zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu przyjętego przez Parlament;

3.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  wzywa Komisję do dokonania oceny postanowień zawartych w porozumieniu o współpracy po dacie rozpoczęcia stosowania nowego rozporządzenia w sprawie Europolu(4), jednocześnie apeluje do Komisji o poinformowanie Parlamentu i Rady o wynikach tej oceny i w razie potrzeby o przedstawienie zalecenia dotyczącego upoważnienia do rozpoczęcia międzynarodowego renegocjowania tego porozumienia;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji i Europolowi.

(1)

Dz.U. L 121 z 15.5.2009 r., s. 37.

(2)

Dz.U. L 325 z 11.12.2009 r., s. 6.

(3)

Dz.U. L 325 z 11.12.2009 r., s. 12.

(4)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/794 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol), zastępujące i uchylające decyzje Rady 2009/371/WSiSW, 2009/934/WSiSW, 2009/935/WSiSW, 2009/936/WSiSW i 2009/968/WSiSW (Dz.U. L 135 z 24.5.2016 r., s. 53).


UZASADNIENIE

Projekt

Zgodnie z art. 23 ust. 2 obowiązującej decyzji Rady ustanawiającej Europol (decyzja 2009/371/WSiSW) zawarcie porozumienia o współpracy międzynarodowej z państwem trzecim lub organizacją międzynarodową wymaga zatwierdzenia przez Radę po konsultacjach z Parlamentem Europejskim. Porozumienie takie może dotyczyć wymiany informacji operacyjnych, strategicznych, technicznych lub niejawnych. Porozumienie o współpracy operacyjnej obejmuje również wymianę danych osobowych.

Omawiany projekt dotyczy proponowanego zatwierdzenia porozumienia operacyjno-strategicznego między Europolem a Ukrainą i przewiduje wymianę informacji, w tym danych osobowych. Taka wymiana mogłaby obejmować wiedzę specjalistyczną, sprawozdania na temat ogólnej sytuacji, wyniki analiz strategicznych, informacje na temat procedur śledczych i metod zapobiegania przestępstwom, a także udział w działaniach szkoleniowych oraz doradztwo i wsparcie w konkretnych dochodzeniach.

Procedura

Jak wspomniano wyżej, zawarcie tego nowego porozumienia międzynarodowego jest proponowane w oparciu o decyzję Rady ustanawiającą Europol (decyzja 2009/371/WSiSW).

W dniu 11 maja 2016 r. weszło w życie nowe rozporządzenie europejskie (rozporządzenie (UE) 2016/794), w którym procedura zawierania porozumień międzynarodowych oraz odnośne przepisy i gwarancje dotyczące ochrony danych osobowych obywateli unijnych zostały znacząco zmienione w następstwie wejścia w życie Traktatu z Lizbony. Jednak datą rozpoczęcia stosowania tego rozporządzenia jest 1 maja 2017 r. i do tego dnia stosuje się obowiązujące przepisy zawarte w decyzji Rady ustanawiającej Europol.

Dlatego sprawozdawczyni pragnie zaznaczyć, że art. 25 ust. 4 rozporządzenia w sprawie Europolu stanowi, iż Komisja zobowiązana jest dokonać oceny postanowień wszystkich porozumień o współpracy operacyjnej zawartych przed dniem 1 maja 2017 r., w szczególności postanowień dotyczących ochrony danych, a także poinformować Parlament o wynikach tej oceny oraz w razie potrzeby rozpocząć procedurę renegocjowania tych porozumień. Sprawozdawczyni szczególnie podkreśla spoczywający na Komisji obowiązek przekazywania Parlamentowi odnośnych informacji we właściwym czasie. Sprawozdawczyni chciałaby również zaznaczyć, że Wspólny Organ Nadzorczy Europolu, w którego skład wchodzą krajowe organy ds. ochrony danych wyspecjalizowane w egzekwowaniu prawa, wydał pozytywną opinię w odniesieniu do zawarcia tego porozumienia o współpracy, uwzględniając przy tym poziom ochrony danych na Ukrainie.

Co do meritum

Istnieją wyraźne potrzeby operacyjne uzasadniające zacieśnienie współpracy operacyjnej Europolu z Ukrainą. Ukraina jest jednym z kluczowych partnerów Unii Europejskiej w ramach Partnerstwa Wschodniego, a bezpieczeństwo i walka z przestępczością należą do podstawowych obowiązków koniecznych do pełnego osiągnięcia celów tego partnerstwa.

Według Europolu Ukraina odgrywa coraz ważniejszą rolę w walce z przestępczością zorganizowaną, w szczególności z przestępczością narkotykową i gospodarczą, handlem ludźmi i przemytem ludzi, oraz w zwalczaniu mobilnych (wędrownych) zorganizowanych grup przestępczych. Wymiana informacji umożliwi UE, państwom członkowskim i Ukrainie skuteczniejsze zapobieganie przestępczości zorganizowanej, terroryzmowi i innym formom przestępczości międzynarodowej oraz zwalczanie tych zjawisk. Oprócz wprowadzenia wymiany informacji porozumienie stwarza też nowe możliwości w zakresie szkoleń i działań prewencyjnych. Zawarcie niniejszego porozumienia o współpracy stanowi dla Ukrainy bardzo konkretny i zdecydowany krok na drodze do stania się jednym z kluczowych partnerów w walce z przestępczością zorganizowaną. W sprawozdaniu zaznaczono też, że podpisanie tego porozumienia o współpracy strategicznej i operacyjnej musi pociągnąć za sobą dalszą koordynację strategii i planów działania UE i jej państw członkowskich oraz Ukrainy dotyczących poszczególnych obszarów przestępczości. Ponadto zacieśnienie współpracy między UE, jej państwami członkowskimi i Ukrainą jest przykładem spójności i komplementarności ze zbliżeniem, jakie ma miejsce w innych obszarach, takich jak mobilność europejskich i ukraińskich obywateli.

W związku z tym sprawozdawczyni zdecydowanie popiera zawarcie przedmiotowego porozumienia o współpracy strategicznej i operacyjnej z Ukrainą, gdyż wsparłoby ono walkę z przestępczością zorganizowaną i poprawiłoby jej skuteczność oraz przyczyniłoby się do zacieśnienia międzynarodowej współpracy w zakresie zwalczania handlu ludźmi oraz innych istotnych obszarów przestępczości.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Porozumienie między Ukrainą a Europolem o operacyjno-strategicznej współpracy

Odsyłacze

10345/2016 – C8-0267/2016 – 2016/0811(CNS)

Data konsultacji z PE

11.7.2016

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Mariya Gabriel

26.9.2016

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

26.9.2016

17.10.2016

17.11.2016

 

Data przyjęcia

17.11.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

34

3

6

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Frank Engel, Tanja Fajon, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Verónica Lope Fontagné, Mylène Troszczynski, Tom Vandenkendelaere

Data złożenia

17.11.2016


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

34

+

ECR

Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens

PPE

Heinz K. Becker, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Roberta Metsola, József Nagy, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Tom Vandenkendelaere, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Ska Keller, Judith Sargentini

3

-

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Malin Björk, Barbara Spinelli

6

0

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sophia in 't Veld

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Harald Vilimsky

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymali się

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności