Postup : 2016/0811(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0342/2016

Predkladané texty :

A8-0342/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 22/11/2016 - 5.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0428

SPRÁVA     *
PDF 532kWORD 50k
17.11.2016
PE 589.423v02-00 A8-0342/2016

o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje uzavretie dohody o operatívnej a strategickej spolupráci medzi Ukrajinou a Európskym policajným úradom (Europol) zo strany Europolu

(10345/2016 – C8-0267/2016 – 2016/0811(CNS))

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajkyňa: Mariya Gabriel

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje uzavretie dohody o operatívnej a strategickej spolupráci medzi Ukrajinou a Európskym policajným úradom (Europol) zo strany Europolu

(10345/2016 – C8-0267/2016 – 2016/0811(CNS))

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Rady (10345/2016),

–  so zreteľom na článok 39 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii v znení zmenenom Amsterdamskou zmluvou a na článok 9 Protokolu č. 36 o prechodných ustanoveniach, v súlade s ktorými Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0267/2016),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2009/371/SVV zo 6. apríla 2009 o zriadení Európskeho policajného úradu (Europol)(1), a najmä na jeho článok 23 ods. 2,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2009/934/SVV z 30. novembra 2009, ktorým sa prijímajú vykonávacie predpisy upravujúce vzťahy Europolu s jeho partnermi vrátane výmeny osobných údajov a utajovaných skutočností(2), a najmä na jeho články 5 a 6,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2009/935/SVV z 30. novembra 2009, ktorým sa určuje zoznam tretích štátov a organizácií, s ktorými Europol uzavrie dohody(3),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0342/2016),

1.  schvaľuje návrh Rady;

2.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený text;

4.  vyzýva Komisiu, aby po dátume uplatňovania nového nariadenia o Europole(4) posúdila ustanovenia obsiahnuté v dohode o spolupráci, a vyzýva Komisiu, aby informovala Európsky parlament a Radu o výsledkoch tohto posúdenia a v prípade potreby predložila odporúčanie na poverenie začať opätovné medzinárodné rokovania o dohode;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a Europolu.

(1)

Ú. v. EÚ L 121, 15.5.2009, s. 37.

(2)

Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2009, s. 6.

(3)

Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2009, s. 12.

(4)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/794 z 11. mája 2016 o Agentúre Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol), ktorým sa nahrádzajú a zrušujú rozhodnutia Rady 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV (Ú. v. EÚ L 135, 24.5.2016, s. 53).


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Návrh

Podľa článku 23 ods. 2 súčasného rozhodnutia Rady o Europole (rozhodnutie 2009/371/SVV) schvaľuje uzavretie medzinárodných dohôd o spolupráci s tretími štátmi alebo medzinárodnými organizáciami Rada po konzultácii s Európskym parlamentom. Takéto dohody sa môžu týkať výmeny operačných, strategických, technických alebo utajovaných informácií. Dohoda o operačnej spolupráci zahŕňa aj výmenu osobných údajov.

Tento návrh sa týka navrhovaného schválenia operačnej a strategickej dohody medzi Europolom a Ukrajinou, ktorá upravuje výmenu informácií vrátane osobných údajov. Tieto informácie by sa mohli týkať odborných znalostí, všeobecných situačných správ, výsledkov strategických analýz, informácií o postupoch vyšetrovania trestnej činnosti, informácií o metódach predchádzania trestnej činnosti, účasti na aktivitách odbornej prípravy, ako aj poskytovania poradenstva a podpory pri jednotlivých prípadoch vyšetrovania trestných činov.

Postup

Ako už bolo uvedené, navrhuje sa, aby sa táto nová medzinárodná dohoda uzavrela na základe rozhodnutia Rady o Europole (rozhodnutie 2009/371/SVV).

Dňa 11. mája 2016 nadobudlo účinnosť nové európske nariadenie (nariadenie (EÚ) 2016/794), ktorým sa výrazne mení postup uzatvárania medzinárodných dohôd, ako aj príslušné ustanovenia a záruky týkajúce sa ochrany osobných údajov európskych občanov, a to v nadväznosti na nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy. Dátum uplatňovania tohto nového nariadenia o Europole je však 1. máj 2017 a do tohto dátumu platia existujúce ustanovenia rozhodnutia Rady o Europole.

Spravodajkyňa chce preto upozorniť, že v článku 25 ods. 4 nariadenia o Europole sa uvádza, že Komisia musí posúdiť ustanovenia, najmä tie, ktoré sa týkajú ochrany údajov, obsiahnuté vo všetkých dohodách o operačnej spolupráci, ktoré boli uzatvorené pred 1. májom 2017, a že Komisia bude musieť informovať Parlament o výsledkoch tohto posúdenia a v prípade potreby začať postup opätovného prerokovania týchto dohôd. Spravodajkyňa trvá na tom, že Komisia je v tejto súvislosti povinná včas informovať Európsky parlament. Takisto chce zdôrazniť, že spoločný dozorný orgán Europolu, ktorý tvoria vnútroštátne orgány na ochranu údajov špecializované na presadzovanie práva, vydal kladné stanovisko k záverom tejto dohody o spolupráci, pričom zohľadnil úroveň ochrany údajov na Ukrajine.

Vecná stránka

V prípade Europolu existuje jednoznačná operačná potreba prehĺbiť jeho operačnú spoluprácu s Ukrajinou. Ukrajina je kľúčovým partnerom Európskej únie v rámci Východného partnerstva a bezpečnosť a boj proti trestnej činnosti predstavujú základné požiadavky v záujme úplného dosiahnutia cieľov tohto partnerstva.

Podľa Europolu má Ukrajina čoraz dôležitejšie postavenie v boji proti organizovanej trestnej činnosti a špecifickejším trestným činom súvisiacim s drogami a ekonomickým trestným činom, obchodovaniu s ľuďmi a prevádzačstvu, ako aj (mobilným) organizovaným zločineckým skupinám. Výmena informácií umožní EÚ, členským štátom a Ukrajine účinne brániť organizovanej trestnej činnosti, terorizmu a iným formám medzinárodnej trestnej činnosti a bojovať proti nim. Okrem výmeny informácií dohoda takisto prináša možnosti, ako sú aktivity v oblasti odbornej prípravy a predchádzania trestnej činnosti. Uzavretie tejto dohody o spolupráci je veľmi konkrétnym a účinným krokom nato, aby sa Ukrajina stala kľúčovým partnerom v boji proti organizovanej trestnej činnosti. Spravodajkyňa takisto zdôrazňuje, že podpísanie tejto dohody o strategickej a operačnej spolupráci musí podporovať ďalšiu koordináciu medzi stratégiami a akčnými plánmi v rôznych oblastiach trestnej činnosti v EÚ a jej členských štátoch na jednej strane a na Ukrajine na druhej strane. Okrem toho, posilnená bezpečnostná spolupráca medzi EÚ, jej členskými štátmi a Ukrajinou je v súlade so zblížením, ku ktorému dochádza v iných oblastiach, napríklad v oblasti mobility európskych a ukrajinských občanov, a mala by ho doplniť.

Spravodajkyňa preto dôrazne podporuje uzavretie tejto dohody o strategickej a operačnej spolupráci s Ukrajinou, pretože by napomohla a posilnila boj proti organizovanej trestnej činnosti, ktorá má zo svojej definície medzinárodný charakter, a prispela by k zlepšeniu medzinárodnej spolupráce v oblasti obchodovania s ľuďmi a iných relevantných trestných vecí.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Dohoda o operatívnej a strategickej spolupráci medzi Ukrajinou a Europolom

Referenčné čísla

10345/2016 – C8-0267/2016 – 2016/0811(CNS)

Dátum konzultácie s EP

11.7.2016

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Spravodajkyňa

       dátum menovania

Mariya Gabriel

26.9.2016

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

26.9.2016

17.10.2016

17.11.2016

 

Dátum prijatia

17.11.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

34

3

6

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Frank Engel, Tanja Fajon, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Verónica Lope Fontagné, Mylène Troszczynski, Tom Vandenkendelaere

Dátum predloženia

17.11.2016


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

34

+

ECR

Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens

PPE

Heinz K. Becker, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Roberta Metsola, József Nagy, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Tom Vandenkendelaere, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Ska Keller, Judith Sargentini

3

-

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Malin Björk, Barbara Spinelli

6

0

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sophia in 't Veld

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Harald Vilimsky

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia