Förfarande : 2016/0811(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0342/2016

Ingivna texter :

A8-0342/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 22/11/2016 - 5.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0428

BETÄNKANDE     *
PDF 371kWORD 58k
17.11.2016
PE 589.423v02-00 A8-0342/2016

om utkastet till rådets genomförandebeslut om godkännande av Europeiska polisbyråns (Europol) ingående av avtalet om operativt och strategiskt samarbete mellan Ukraina och Europol

(10345/2016 – C8-0267/2016 – 2016/0811(CNS))

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Föredragande: Mariya Gabriel

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets genomförandebeslut om godkännande av Europeiska polisbyråns (Europol) ingående av avtalet om operativt och strategiskt samarbete mellan Ukraina och Europol

(10345/2016 – C8-0267/2016 – 2016/0811(CNS))

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets utkast (10345/2016),

–  med beaktande av artikel 39.1 i fördraget om Europeiska unionen, i dess ändrade lydelse enligt Amsterdamfördraget, och artikel 9 i protokoll nr 36 om övergångsbestämmelser, i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C8-0267/2016),

–  med beaktande av rådets beslut 2009/371/RIF av den 6 april 2009 om inrättande av Europeiska polisbyrån (Europol)(1), särskilt artikel 23.2,

–  med beaktande av rådets beslut 2009/934/RIF av den 30 november 2009 om antagande av tillämpningsföreskrifter för Europols förbindelser med partner, inbegripet för utbyte av personuppgifter och sekretessbelagd information(2), särskilt artiklarna 5 och 6,

–  med beaktande av rådets beslut 2009/935/RIF av den 30 november 2009 om fastställande av förteckningen över de tredjestater och organisationer med vilka Europol ska ingå överenskommelser(3),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0342/2016).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets utkast.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra den text som parlamentet har godkänt.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, efter den dag då den nya Europolförordningen(4) börjar tillämpas, göra en bedömning av bestämmelserna i samarbetsavtalet och kommissionen uppmanas att informera parlamentet och rådet om resultatet av denna bedömning och, om så är lämpligt, lägga fram en rekommendation om tillstånd att inleda en internationell omförhandling av avtalet.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och Europol.

(1)

EUT L 121, 15.5.2009, s. 37.

(2)

EUT L 325, 11.12.2009, s. 6.

(3)

EUT L 325, 11.12.2009, s. 12.

(4)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/794 av den 11 maj 2016 om Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och om ersättande och upphävande av rådets beslut 2009/371/RIF, 2009/934/RIF, 2009/935/RIF, 2009/936/RIF och 2009/968/RIF (EUT L 135, 24.5.2016, s. 53).


MOTIVERING

Förslaget

Enligt artikel 23.2 i rådets nuvarande beslut om Europol (beslut 2009/371/RIF) ska rådet, efter att ha hört Europaparlamentet, godkänna internationella samarbetsavtal med tredjestater eller internationella organisationer. Sådana avtal kan avse utbyte av operativa, strategiska, tekniska eller säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. I det operativa samarbetsavtalet ingår också utbyte av personuppgifter.

Detta förslag avser det föreslagna godkännandet av ett operativt och strategiskt avtal mellan Europol och Ukraina, som möjliggör utbyte av uppgifter, inklusive personuppgifter. Det kan t.ex. vara fråga om specialkunskap, allmänna lägesrapporter, resultat av strategiska analyser, information om förfaranden för brottsutredning, information om brottsförebyggande metoder, deltagande i utbildningsverksamhet samt tillhandahållande av råd och stöd i enskilda brottsutredningar.

Förfarandet

Som nämnts ovan föreslås att detta nya internationella avtal ska ingås på grundval av rådets beslut om Europol (beslut 2009/371/RIF).

Den 11 maj 2016 trädde en ny förordning (förordning (EU) 2016/794) i kraft, i vilken förfarandet för ingående av internationella avtal, liksom de tillämpliga bestämmelserna och skyddsåtgärderna för skydd av unionsmedborgares personuppgifter, har ändrats avsevärt med anledning av Lissabonfördragets ikraftträdande. Tillämpningsdatumet för denna nya Europolförordning är emellertid den 1 maj 2017 och fram till dess tillämpas de befintliga bestämmelserna i rådets beslut om Europol.

Föredraganden skulle därför vilja påpeka att det i artikel 25.4 i Europolförordningen fastställs att kommissionen ska göra en bedömning av bestämmelserna, särskilt bestämmelserna i fråga om dataskydd i de operativa samarbetsavtal som ingicks före den 1 maj 2017, och att kommissionen ska informera parlamentet om resultatet av den bedömningen och får, vid behov, inleda förfarandet för att omförhandla dessa avtal. Föredraganden insisterar på denna skyldighet för kommissionen att i tid informera Europaparlamentet om detta. Föredraganden skulle även vilja betona att den gemensamma tillsynsmyndigheten för Europol, som består av nationella dataskyddsmyndigheter specialiserade i brottsbekämpning, yttrade sig positivt om ingåendet av detta samarbetsavtal, med beaktande av dataskyddsnivån i Ukraina.

Sakfrågan

Det föreligger klara operativa behov för Europol att fördjupa sitt operativa samarbete med Ukraina. Ukraina är en partner med nyckelställning för Europeiska unionen inom ramen för det östliga partnerskapet, och säkerhet och kampen mot brottslighet är en grundläggande förutsättning för att till fullo uppnå målen med detta partnerskap.

Enligt Europol blir Ukraina allt mer relevant i kampen mot organiserad brottslighet, i synnerhet mot narkotikarelaterade och ekonomiska brott, människohandel och smuggling, samt mobila (rörliga) organiserade kriminella grupper. Utbyte av uppgifter kommer att göra det möjligt för EU, medlemsstaterna och Ukraina att förebygga och bekämpa organiserad brottslighet, terrorism och andra former av internationell brottslighet mer effektivt. Utöver utbytet av uppgifter ger avtalet även möjligheter till t.ex. utbildning och brottsförebyggande verksamhet. Ingåendet av detta samarbetsavtal är ett mycket konkret och effektivt steg för Ukraina att bli en partner med nyckelställning i kampen mot organiserad brottslighet. Föredraganden understryker även att ingåendet av detta avtal om strategiskt och operativt samarbete måste uppmuntra ytterligare samordning mellan strategierna och handlingsplanerna på olika brottsområden i EU och dess medlemsstater å ena sidan och i Ukraina å andra sidan. Dessutom är ett ökat säkerhetssamarbete mellan EU, dess medlemsstater och Ukraina förenligt med och kompletterar det närmande som sker på andra områden som t.ex. rörligheten för unionsmedborgarna och Ukrainas medborgare.

Föredraganden stöder därför med eftertryck ingåendet av detta avtal om strategiskt och operativt samarbete med Ukraina, eftersom det skulle stödja och stärka kampen mot organiserad brottslighet, som per definition är internationell, och bidra till att förbättra det internationella samarbetet på området människohandel och andra relevanta straffrättsliga områden.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Avtalet om operativt och strategiskt samarbete mellan Ukraina och Europol

Referensnummer

10345/2016 – C8-0267/2016 – 2016/0811(CNS)

Begäran om samråd med parlamentet

11.7.2016

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Mariya Gabriel

26.9.2016

 

 

 

Behandling i utskott

26.9.2016

17.10.2016

17.11.2016

 

Antagande

17.11.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

34

3

6

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Frank Engel, Tanja Fajon, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Verónica Lope Fontagné, Mylène Troszczynski, Tom Vandenkendelaere

Ingivande

17.11.2016


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

34

+

ECR

Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens

PPE

Heinz K. Becker, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Roberta Metsola, József Nagy, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Tom Vandenkendelaere, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Ska Keller, Judith Sargentini

3

-

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Malin Björk, Barbara Spinelli

6

0

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sophia in 't Veld

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Harald Vilimsky

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy