Процедура : 2016/0810(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0343/2016

Внесени текстове :

A8-0343/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 14/12/2016 - 9.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0494

ДОКЛАД     *
PDF 680kWORD 57k
21.11.2016
PE 589.446v02-00 A8-0343/2016

относно проект на решение за изпълнение на Съвета за одобряване на сключването от страна на Европейската полицейска служба (Европол) на Споразумението за оперативно и стратегическо сътрудничество между Грузия и Европол

(10343/2016 – C8-0266/2016 – 2016/0810(CNS))

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчик: Клод Морайс

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проект на решение за изпълнение на Съвета за одобряване на сключването от страна на Европейската полицейска служба (Европол) на Споразумението за оперативно и стратегическо сътрудничество между Грузия и Европол

(10343/2016 – C8-0266/2016 – 2016/0810(CNS))

(Консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на Съвета (10343/2016),

–  като взе предвид член 39, параграф 1 от Договора за Европейския съюз, изменен с Договора от Амстердам, и член 9 от Протокол № 36 относно преходните разпоредби, съгласно които Съветът се е консултирал с Парламента (C8-0266/2016),

–  като взе предвид Решение 2009/371/ПВР на Съвета от 6 април 2009 г. за създаване на Европейска полицейска служба (Европол)(1), и по-специално член 23, параграф 2 от него,

–  като взе предвид Решение 2009/934/ПВР на Съвета от 30 ноември 2009 г. за приемане на правилата за прилагане, регламентиращи отношенията на Европол с партньорите му, включително обмена на лични данни и класифицирана информация(2), и по-специално членове 5 и 6 от него,

–  като взе предвид Решение 2009/935/ПВР на Съвета от 30 ноември 2009 г. за определяне на списъка на третите държави и организации, с които Европол сключва споразумения(3),

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0343/2016),

1.  одобрява проекта на Съвета;

2.  призовава Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

3.  призовава Съвета, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента, отново да се консултира с него;

4.  призовава Комисията да направи оценка на разпоредбите на споразумението за сътрудничество след датата на прилагане на новия Регламент за Европол(4); призовава Комисията да информира Парламента и Съвета за резултатите от тази оценка и по целесъобразност да представи препоръка за разрешаване на започването на международно предоговаряне на споразумението;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Комисията и на Европол.

(1)

OВ L 121, 15.5.2009 г., стр. 37.

(2)

OВ L 325, 11.12.2009 г., стр. 6.

(3)

OВ L 325, 11.12.2009 г., стр. 12.

(4)

Регламент (ЕС) на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 година относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и за замяна и отмяна на решения 2009/371/ПВР, 2009/934/ПВР, 2009/935/ПВР, 2009/936/ПВР и 2009/968/ПВР на Съвета (ОВ L 135, 24.5.2016 г., стр. 53).


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Предложението

Съобразно член 23, параграф 2 от действащото Решение на Съвета за Европол (Решение 2009/370/ПВР) Съветът одобрява сключването на международни споразумения за сътрудничество с трети държави или международни организации след консултация с Европейския парламент. Тези споразумения могат да се отнасят до обмена на оперативна, стратегическа, техническа или класифицирана информация. Споразумението за оперативно сътрудничество също включва обмена на лични данни.

Настоящото предложение се отнася до предложеното одобрение на оперативно и стратегическо споразумение между Европол и Грузия, с което се предвижда обмен на информация, включително на лични данни. Тази информация може да бъде в областта на специализирани познания, общи доклади за обстановката, резултати от стратегически анализи, информация относно процедури по наказателни разследвания, информация относно методи за предотвратяване на престъпления и подкрепа за конкретни наказателни разследвания.

Процедурата

Както е посочено по-горе, сключването на това ново международно споразумение се предлага въз основа на Решението на Съвета за Европол (Решение 2009/371/ПВР).

На 11 май 2016 г. влезе в сила нов европейски регламент (Регламент (ЕС) 2016/794), в който значително е изменена процедурата за сключване на международни споразумения, както и относимите разпоредби и гаранции за защитата на лични данни на европейските граждани вследствие на влизането в сила на Договора от Лисабон. Въпреки това датата на прилагане на този нов Регламент за Европол е 1 май 2017 г. и до тази дата се прилагат съществуващите разпоредби на Решението на Съвета за Европол.

Въпреки че е разочароващо, че Европейският парламент не може да изпълнява пълноценно ролята си за демократичен контрол в тази процедура, следва да се отбележи, че в член 25, параграф 4 от Регламента за Европол е предвидено, че Комисията трябва да извърши оценка на разпоредбите, по-специално на тези относно защитата на данните, съдържащи се във всички споразумения за оперативно сътрудничество, сключени преди 1 май 2017 г., и че Комисията ще трябва да информира Парламента за резултатите от тази оценка и при необходимост да започне процедурата за предоговаряне на тези споразумения. Освен това следва да се вземе предвид, че Съвместният надзорен орган на Европол, който се състои от националните органи за защита на данните, специализирани в областта на правоприлагането, даде положително становище за заключенията от настоящото споразумение за сътрудничество, като отчете степента на защита на данните в Грузия.

Същност

Видно е, че са налице явни оперативни потребности за задълбочаване на оперативното сътрудничество на Европол с Грузия. Според Европол Грузия придобива все по-голямо значение в борбата срещу тероризма и организираната престъпност, по-конкретно тъй като е транзитна страна на т.нар. чуждестранни бойци и основен партньор в борбата срещу грузинските организирани престъпни групи. От тази гледна точка сключването на това стратегическо и оперативно споразумение за сътрудничество с Грузия следователно би подпомогнало и засилило борбата срещу тероризма и организираната престъпност, които са международни по дефиниция.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Споразумение за оперативно и стратегическо сътрудничество между Грузия и Европол

Позовавания

10343/2016 – C8-0266/2016 – 2016/0810(CNS)

Дата на консултация с ЕП

11.7.2016

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Claude Moraes

3.10.2016

 

 

 

Разглеждане в комисия

26.9.2016

17.10.2016

17.11.2016

 

Дата на приемане

17.11.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

31

3

6

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Frank Engel, Tanja Fajon, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Ska Keller, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Verónica Lope Fontagné, Mylène Troszczynski, Tom Vandenkendelaere

Дата на внасяне

21.11.2016


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

31

+

ECR

Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Branislav Škripek

PPE

Heinz K. Becker, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Roberta Metsola, József Nagy, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Tom Vandenkendelaere, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Ska Keller, Judith Sargentini

3

-

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Malin Björk, Barbara Spinelli

6

0

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sophia in 't Veld

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Harald Vilimsky

Key to symbols:

+  :  Гласове „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Правна информация - Политика за поверителност