Postup : 2016/0810(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0343/2016

Předložené texty :

A8-0343/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 14/12/2016 - 9.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0494

ZPRÁVA     *
PDF 529kWORD 56k
21.11.2016
PE 589.446v02-00 A8-0343/2016

o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření dohody o operativní a strategické spolupráci mezi Gruzií a Evropským policejním úřadem (Europol) Europolem

(10343/2016 – C8-0266/2016 – 2016/0810(CNS))

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodaj: Claude Moraes

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření dohody o operativní a strategické spolupráci mezi Gruzií a Evropským policejním úřadem (Europol) Europolem

(10343/2016 – C8-0266/2016 – 2016/0810(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Rady (10343/2016),

–  s ohledem na čl. 39 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii ve znění Amsterodamské smlouvy a článek 9 Protokolu č. 36 o přechodných ustanoveních, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0266/2016),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2009/371/SVV ze dne 6. dubna 2009 o zřízení Evropského policejního úřadu (Europol)(1), a zejména na čl. 23 odst. 2 uvedeného rozhodnutí,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2009/934/SVV ze dne 30. listopadu 2009, kterým se přijímají prováděcí pravidla upravující vztahy Europolu s partnery, včetně výměny osobních údajů a utajovaných informací(2), a zejména na články 5 a 6 uvedeného rozhodnutí,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2009/935/SVV ze dne 30. listopadu 2009, kterým se stanoví seznam třetích zemí a organizací, se kterými Europol uzavře dohody(3),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0343/2016),

1.  schvaluje návrh Rady;

2.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit znění schválené Parlamentem;

4.  vyzývá Komisi, aby po nabytí účinku nového nařízení o Europolu(4) přezkoumala ustanovení obsažená v dohodě o spolupráci, vyzývá Komisi, aby informovala Parlament a Radu o výsledku tohoto přezkumu a v případě potřeby předložila doporučení k zahájení nového mezinárodního vyjednávání o této dohodě;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a Europolu.

(1)

Úř. věst. L 121, 15.5.2009, s. 37.

(2)

Úř. věst. L 325, 11.12.2009, s. 6.

(3)

Úř. věst. L 325, 11.12.2009, s. 12.

(4)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/794 ze dne 11. května 2016 o Agentuře Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a o zrušení a nahrazení rozhodnutí 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV (Úř. věst. L 135, 24.5.2016, s. 53).


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Návrh

Podle čl. 23 odst. 2 stávajícího rozhodnutí Rady o Europolu (rozhodnutí 2009/371/SVV) uděluje Rada souhlas s uzavřením mezinárodních dohod o spolupráci se třetími státy či mezinárodními organizacemi, a to po konzultaci s Evropským parlamentem. Tyto dohody se mohou týkat výměny operativních, strategických, technických nebo utajovaných informací. Dohoda o operativní spolupráci rovněž zahrnuje výměnu osobních údajů.

Tento návrh se týká navrhovaného souhlasu s uzavřením operativní a strategické dohody mezi Europolem a Gruzií, která umožňuje výměnu informací, včetně osobních údajů. Mezi tyto informace by mohly patřit odborné znalosti, všeobecné situační zprávy, výsledky strategických analýz, informace o vyšetřovacích postupech v případě trestných činů, informace o metodách předcházení trestné činnosti a podpora u konkrétních případů vyšetřování trestné činnosti.

Řízení

Jak je uvedeno výše, podle návrhu má být tato nová mezinárodní dohoda uzavřena na základě rozhodnutí Rady o Europolu (rozhodnutí 2009/371/SVV).

Dne 11. května 2016 vstoupilo v platnost nové nařízení EU (nařízení (EU) 2016/794), ve kterém se výrazně mění postup pro uzavírání mezinárodních dohod a příslušných ustanovení a záruk týkajících se ochrany osobních údajů evropských občanů v souvislosti se vstupem v platnost Lisabonské smlouvy. Datum účinnosti nařízení o Europolu bylo však stanoveno na 1. května 2017 a do té doby platí stávající ustanovení obsažená v rozhodnutí Rady o Europolu.

I když je zklamáním, že Evropský parlament v tomto postupu nemůže zcela uplatňovat svou pravomoc demokratické kontroly, je třeba poznamenat, že v čl. 25 odst. 4 nařízení o Europolu je stanoveno, že Komise musí přezkoumat ustanovení, zejména ta, která se týkají ochrany dat a která jsou obsažena ve všech dohodách o operativní spolupráci, které byly uzavřeny před 1. květnem 2017, a že Komise bude muset informovat Parlament o výsledku tohoto přezkoumání a v případě potřeby zahájit řízení pro nové projednání dohod. Rovněž je třeba vzít v potaz, že společný kontrolní orgán Europolu, jejž tvoří vnitrostátní orgány ochrany údajů specializované na vymáhání práva, vydal k uzavření dohod o spolupráci kladné stanovisko i s ohledem na úroveň ochrany údajů v Gruzii.

Věcné aspekty

Zdá se, že existuje jednoznačná potřeba posílit operativní spolupráci mezi Europolem a Gruzií. Podle Europolu roste význam Gruzie v boji proti terorismu a organizované trestné činnosti, zvláště od té doby, co je Gruzie tranzitní zemí tzv. zahraničních bojovníků a klíčovým partnerem v boji proti gruzínským organizovaným zločineckým skupinám. Z tohoto hlediska by uzavření této dohody o strategické a operativní spolupráci s Gruzií napomohlo v boji proti terorismu a organizované trestné činnosti, které jsou ze své podstaty mezinárodním jevem.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Dohoda o operativní a strategické spolupráci mezi Gruzií a Europolem

Referenční údaje

10343/2016 – C8-0266/2016 – 2016/0810(CNS)

Datum konzultace s EP

11.7.2016

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Claude Moraes

3.10.2016

 

 

 

Projednání ve výboru

26.9.2016

17.10.2016

17.11.2016

 

Datum přijetí

17.11.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

31

3

6

Členové přítomní při konečném hlasování

Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Frank Engel, Tanja Fajon, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Ska Keller, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Verónica Lope Fontagné, Mylène Troszczynski, Tom Vandenkendelaere

Datum předložení

21.11.2016


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

31

+

ECR

Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Branislav Škripek

PPE

Heinz K. Becker, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Roberta Metsola, József Nagy, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Tom Vandenkendelaere, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Ska Keller, Judith Sargentini

3

-

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Malin Björk, Barbara Spinelli

6

0

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sophia in 't Veld

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Harald Vilimsky

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Právní upozornění - Ochrana soukromí