Procedure : 2016/0810(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0343/2016

Indgivne tekster :

A8-0343/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 14/12/2016 - 9.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0494

BETÆNKNING     *
PDF 371kWORD 56k
21.11.2016
PE 589.446v02-00 A8-0343/2016

om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse af Den Europæiske Politienheds (Europols) indgåelse af aftalen om operationelt og strategisk samarbejde mellem Georgien og Europol

(10343/2016 – C8-0266/2016 – 2016/0810(CNS))

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Claude Moraes

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse af Den Europæiske Politienheds (Europols) indgåelse af aftalen om operationelt og strategisk samarbejde mellem Georgien og Europol

(10343/2016 – C8-0266/2016 – 2016/0810(CNS))

(Høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets udkast (10343/2016),

–  der henviser til artikel 39, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union som ændret ved Amsterdamtraktaten, og artikel 9 i protokol nr. 36 om overgangsbestemmelser, i henhold til hvilken Rådet hørte Parlamentet (C8-0266/2016),

–  der henviser til Rådets afgørelse 2009/371/RIA af 6. april 2009 om oprettelse af Den Europæiske Politienhed (Europol)(1), særlig artikel 23, stk. 2,

–  der henviser til Rådets afgørelse 2009/934/RIA af 30. november 2009 om vedtagelse af gennemførelsesbestemmelserne vedrørende Europols forbindelser med partnere, herunder udveksling af personoplysninger(2) og klassificerede informationer, særlig artikel 5 og 6,

–  der henviser til Rådets afgørelse 2009/935/RIA af 30. november 2009 om fastsættelse af listen over de tredjelande og organisationer, hvormed Europol skal indgå aftaler(3),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0343/2016),

1.  godkender Rådets udkast;

2.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre den tekst, Parlamentet har godkendt, i væsentlig grad;

4.  opfordrer Kommissionen til efter ikrafttrædelsen af den nye Europolforordning(4) at vurdere bestemmelserne i samarbejdsaftalen; opfordrer Kommissionen til at underrette Parlamentet og Rådet om resultaterne af denne vurdering og, hvis det er relevant, at forelægge en henstilling om tilladelse til at indlede en international genforhandling af aftalen;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og Europol.

(1)

EUT L 121 af 15.5.2009, s. 37.

(2)

EUT L 325 af 11.12.2009, s. 6.

(3)

EUT L 325 af 11.12.2009, s. 12.

(4)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/794 af 11. maj 2016 om Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og om erstatning og ophævelse af Rådets afgørelse 2009/371/RIA, 2009/934/RIA, 2009/935/RIA, 2009/936/RIA og 2009/968/RIA (EUT L 135 af 24.5.2016, s. 53).


BEGRUNDELSE

Forslaget

I henhold til artikel 23, stk. 2, i den nuværende rådsafgørelse om Europol (afgørelse 2009/371/RIA) er det Rådet, der skal godkende indgåelsen af internationale samarbejdsaftaler med tredjelande eller internationale organisationer efter høring af Europa-Parlamentet. Sådanne aftaler kan vedrøre udveksling af operative, strategiske, tekniske eller klassificerede oplysninger. Aftalen om operationelt samarbejde omfatter også udveksling af personoplysninger.

Dette forslag vedrører den foreslåede godkendelse af en aftale om et operationelt og strategisk samarbejde mellem Europol og Georgien, der muliggør udveksling af oplysninger, herunder personoplysninger. Der kan være tale om oplysninger inden for specialviden, generelle situationsrapporter, resultater af strategiske analyser, oplysninger om strafferetlige efterforskninger, oplysninger om kriminalpræventive metoder og støtte i individuelle strafferetlige efterforskninger.

Proceduren

Som beskrevet ovenfor foreslås det at indgå denne nye internationale aftale på grundlag af rådsafgørelsen om Europol (afgørelse 2009/371/RIA).

Den 11. maj 2016 er en ny EU-forordning (forordning (EU) 2016/794) trådt i kraft, hvori proceduren for indgåelse af internationale aftaler samt de relevante bestemmelser og fornødne garantier for beskyttelse af personoplysninger er ændret betydeligt efter Lissabontraktatens ikrafttrædelse. Anvendelsesdatoen for anvendelse af denne nye Europolforordning er imidlertid den 1. maj 2017, og indtil denne dato finder de eksisterende bestemmelser i rådsafgørelsen om Europol anvendelse.

Til trods for at det er skuffende, at Europa-Parlamentet ikke kan spille fulde rolle inden for demokratisk kontrol i denne procedure, bør det bemærkes, at det i Europolforordningens artikel 25, stk. 4, fastsættes, at Kommissionen foretager en vurdering af bestemmelserne, navnlig dem om databeskyttelse, i alle de aftaler, der er indgået inden 1. maj 2017, og at Kommissionen underretter Parlamentet om resultaterne af denne vurdering og kan om nødvendigt indlede proceduren om genforhandling af disse aftaler. Det bør desuden bemærkes, at Den Fælles Kontrolinstans for Europol, som består af de nationale tilsynsmyndigheder for databeskyttelse, afgav en positiv udtalelse om indgåelsen af denne samarbejdsaftale under hensyntagen til databeskyttelsesniveauet i Georgien.

Substansen

Der lader til at være et klart operationelt behov hos Europol for at uddybe dens samarbejde med Georgien. Ifølge Europol er Georgien i stigende grad relevant for bekæmpelsen af terrorisme og organiseret kriminalitet, mere specifikt fordi det er et transitland for såkaldte udenlandske krigere og en afgørende partner for bekæmpelsen af georgiske organiserede kriminelle grupper. Ud fra denne synsvinkel vil indgåelsen af denne aftale om strategisk og operationelt samarbejde med Georgien bidrage til og styrke bekæmpelsen af terrorisme og organiseret kriminalitet, som pr. definition er international.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Aftale om operationelt og strategisk samarbejde mellem Georgien og Europol

Referencer

10343/2016 – C8-0266/2016 – 2016/0810(CNS)

Dato for høring af EP

11.7.2016

 

 

 

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Ordførere

Dato for valg

Claude Moraes

3.10.2016

 

 

 

Behandling i udvalg

26.9.2016

17.10.2016

17.11.2016

 

Dato for vedtagelse

17.11.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

31

3

6

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Frank Engel, Tanja Fajon, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Ska Keller, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Verónica Lope Fontagné, Mylène Troszczynski, Tom Vandenkendelaere

Dato for indgivelse

21.11.2016


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

31

+

ECR

Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Branislav Škripek

PPE

Heinz K. Becker, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Roberta Metsola, József Nagy, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Tom Vandenkendelaere, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Ska Keller, Judith Sargentini

3

-

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Malin Björk, Barbara Spinelli

6

0

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sophia in 't Veld

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Harald Vilimsky

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik