Menetlus : 2016/0810(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0343/2016

Esitatud tekstid :

A8-0343/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 14/12/2016 - 9.7
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0494

RAPORT     *
PDF 363kWORD 55k
21.11.2016
PE 589.446v02-00 A8-0343/2016

nõukogu rakendusotsuse eelnõu kohta, millega kiidetakse heaks Euroopa Politseiameti (Europol) poolt Gruusia ning Europoli vahelise operatiiv- ja strateegilise koostöö kokkuleppe sõlmimine

(10343/2016 – C8-0266/2016 – 2016/0810(CNS))

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Raportöör: Claude Moraes

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

nõukogu rakendusotsuse eelnõu kohta, millega kiidetakse heaks Euroopa Politseiameti (Europol) poolt Gruusia ning Europoli vahelise operatiiv- ja strateegilise koostöö kokkuleppe sõlmimine

(10343/2016 – C8-0266/2016 – 2016/0810(CNS))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu eelnõu (10343/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikli 39 esimest lõiku (muudetud Amsterdami lepinguga) ja protokolli nr 36 (üleminekusätete kohta) artiklit 9, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8-0266/2016),

–  võttes arvesse nõukogu 6. aprilli 2009. aasta otsust 2009/371/JSK, millega asutatakse Euroopa Politseiamet (Europol)(1), eriti selle artikli 23 lõiget 2,

–  võttes arvesse nõukogu 30. novembri 2009. aasta otsust 2009/934/JSK, millega võetakse vastu rakenduseeskirjad, millega reguleeritakse Europoli suhteid partneritega, sealhulgas isikuandmete ja salastatud teabe vahetamist(2), eriti selle artikleid 5 ja 6,

–  võttes arvesse nõukogu 30. novembri 2009. aasta otsust 2009/935/JSK, millega määratakse kindlaks nende kolmandate riikide ja organisatsioonide loetelu, kellega Europol sõlmib kokkulepped(3),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A8-0343/2016),

1.  kiidab nõukogu eelnõu heaks;

2.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti oluliselt muuta;

4.  palub komisjonil hinnata pärast uue Europoli määruse(4) kohaldamise kuupäeva koostöökokkuleppe sätteid; kutsub komisjoni üles teavitama Euroopa Parlamenti ja nõukogu sellise hindamise tulemustest ning esitama vajaduse korral soovituse anda luba selleks, et alustada rahvusvahelisi läbirääkimisi kokkuleppe muutmiseks;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile ja Europolile.

(1)

ELT L 121, 15.5.2009, lk 37.

(2)

ELT L 325, 11.12.2009, lk 6.

(3)

ELT L 325, 11.12.2009, lk 12.

(4)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2016. aasta määrus (EL) 2016/794, mis käsitleb Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ametit (Europol) ning millega asendatakse ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsused 2009/371/JSK, 2009/934/JSK, 2009/935/JSK, 2009/936/JSK ja 2009/968/JSK (ELT L 135, 24.5.2016, lk 53).


SELETUSKIRI

Ettepanek

Kehtiva Europoli käsitleva nõukogu otsuse (otsus 2009/371/JSK) artikli 23 lõike 2 kohaselt kiidab nõukogu rahvusvahelised koostöökokkulepped kolmandate riikide või rahvusvaheliste organisatsioonidega heaks pärast Euroopa Parlamendiga konsulteerimist. Kõnealused kokkulepped võivad käsitleda operatiiv-, strateegilise, tehnilise või salastatud teabe vahetamist. Operatiivkoostöö kokkulepe sisaldab ka isikuandmete vahetamist.

Käesolevas ettepanekus käsitletakse Europoli ja Gruusia vahelist operatiiv- ja strateegilist koostööd ja teabevahetust, sealhulgas isikuandmete vahetust käsitleva kokkuleppe kavandatavat heakskiitmist. Selline teave võib hõlmata eriteadmisi, üldolukorda käsitlevaid aruandeid, strateegiliste analüüside tulemusi, kriminaaluurimismenetlusi käsitlevat teavet, kuritegude ennetamise meetodeid käsitlevat teavet ja toetust konkreetsete kriminaaluurimismenetluste puhul.

Menetlus

Nagu eespool välja toodud, kavandatakse kõnealuse uue rahvusvahelise kokkuleppe sõlmimist kehtiva Europoli käsitleva nõukogu otsuse alusel (otsus 2009/371/JSK).

11. mail 2016 jõustus uus Euroopa määrus (määrus (EL) 2016/794), millega muudeti Lissaboni lepingu jõustumise järel oluliselt rahvusvaheliste kokkulepete sõlmimise menetlust, samuti Euroopa kodanike isikuandmeid käsitlevaid asjaomaseid sätteid ja kaitsemeetmeid. Nimetatud uue Europoli määruse kohaldamise kuupäev on aga 1. mai 2017 ning kuni selle kuupäevani kohaldatakse kehtiva Europoli käsitleva nõukogu otsuse sätteid.

Ühest küljest on kahetsusväärne, et Euroopa Parlament ei saa kõnealuses menetluses täielikult täita oma rolli demokraatliku kontrolli teostajana, kuid seejuures tuleks teadmiseks võtta, et Europoli määruse artikli 25 lõikes 4 on sätestatud, et komisjon peab hindama kõikide enne 1. maid 2017 sõlmitud koostöölepingute sätteid, eelkõige andmekaitse sätteid, ning et komisjon peab Euroopa Parlamenti teavitama hindamise tulemustest ja alustama asjakohasel juhul menetlust nende lepingute üle uute läbirääkimiste pidamiseks. Lisaks tuleks arvesse võtta, et Europoli ühine järelevalveasutus, kuhu kuuluvad õiguskaitsele spetsialiseerunud riiklikud andmekaitseasutused, esitas Gruusias kohaldatavat andmekaitsetaset arvesse võttes kõnealuse koostöökokkuleppe sõlmimise kohta positiivse arvamuse.

Sisu

Europolil näib olevat selge operatiivne vajadus Gruusiaga tehtava operatiivkoostöö süvendamise järele. Europoli andmetel on Gruusia muutunud üha olulisemaks võitluses terrorismi ja organiseeritud kuritegevusega eelkõige seetõttu, et Gruusia on nn välisvõitlejate transiidiriik ja ülimalt oluline partner võitluses Gruusia kuritegelike organisatsioonide vastu. Kõnealuse strateegilise ja operatiivkoostöö kokkuleppe sõlmimine toetaks ja tugevdaks eespool toodut arvesse võttes seega juba oma olemuselt rahvusvahelist võitlust terrorismi ja organiseeritud kuritegevuse vastu.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Gruusia ning Europoli vaheline operatiiv- ja strateegilise koostöö kokkulepe

Viited

10343/2016 – C8-0266/2016 – 2016/0810(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

11.7.2016

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Claude Moraes

3.10.2016

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

26.9.2016

17.10.2016

17.11.2016

 

Vastuvõtmise kuupäev

17.11.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

31

3

6

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Frank Engel, Tanja Fajon, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Ska Keller, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Verónica Lope Fontagné, Mylène Troszczynski, Tom Vandenkendelaere

Esitamise kuupäev

21.11.2016


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

31

+

ECR

Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Branislav Škripek

PPE

Heinz K. Becker, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Roberta Metsola, József Nagy, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Tom Vandenkendelaere, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Ska Keller, Judith Sargentini

3

-

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Malin Björk, Barbara Spinelli

6

0

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sophia in 't Veld

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Harald Vilimsky

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

-  :  vastu

0  :  erapooletu

Õigusteave - Privaatsuspoliitika