Postupak : 2016/0810(CNS)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0343/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0343/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 14/12/2016 - 9.7
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0494

IZVJEŠĆE     *
PDF 453kWORD 55k
21.11.2016
PE 589.446v02-00 A8-0343/2016

o nacrtu provedbene odluke Vijeća kojom se Europskom policijskom uredu (Europol) odobrava sklapanje Sporazuma o operativnoj i strateškoj suradnji između Gruzije i Europola

(10343/2016 – C8-0266/2016 – 2016/0810(CNS))

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

Izvjestitelj: Claude Moraes

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o nacrtu provedbene odluke Vijeća kojom se Europskom policijskom uredu (Europol) odobrava sklapanje Sporazuma o operativnoj i strateškoj suradnji između Gruzije i Europola

(10343/2016 – C8-0266/2016 – 2016/0810(CNS))

(Savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir nacrt Vijeća (10343/2016),

–  uzimajući u obzir članak 39. stavak 1. Ugovora o Europskoj uniji, kako je izmijenjen Ugovorom iz Amsterdama, i članak 9. Protokola br. 36 o prijelaznim odredbama, na temelju kojih se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8-0266/2016),

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2009/371/PUP od 6. travnja 2009. o osnivanju Europskog policijskog ureda (Europol)(1), a posebno njezin članak 23. stavak 2.,

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2009/934/PUP od 30. studenoga 2009. o donošenju provedbenih pravila kojima se uređuju odnosi Europola s partnerima, uključujući razmjenu osobnih podataka i klasificiranih informacija(2), a posebno njezine članke 5. i 6.,

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2009/935/PUP od 30. studenoga 2009. o određivanju popisa trećih država i organizacija s kojima Europol sklapa sporazume(3),

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0343/2016),

1.  prihvaća nacrt Vijeća;

2.  poziva Vijeće da ga obavijesti ako namjerava odstupiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

3.  traži od Vijeća da se s njim ponovno savjetuje ako namjerava bitno izmijeniti tekst koji je Parlament prihvatio;

4.  poziva Komisiju da nakon datuma primjene nove Uredbe o Europolu(4) ocijeni odredbe sadržane u sporazumu o suradnji; poziva Komisiju da obavijesti Parlament i Vijeće o rezultatima tog ocjenjivanja te da po potrebi podnese preporuku za odobrenje otvaranja ponovnih pregovora o sporazumu na međunarodnoj razini;

5.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i Europolu.

(1)

SL L 121, 15.5.2009., str. 37.

(2)

SL L 325, 11.12.2009., str. 6.

(3)

SL L 325, 11.12.2009., str. 12.

(4)

Uredba (EU) 2016/794 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o Agenciji Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) te zamjeni i stavljanju izvan snage odluka Vijeća 2009/371/PUP, 2009/934/PUP, 2009/935/PUP, 2009/936/PUP i 2009/968/PUP (SL L 135, 24.5.2016., str. 53.).


OBRAZLOŽENJE

Prijedlog

U skladu s člankom 23. stavkom 2. važeće Odluke Vijeća o Europolu (Odluka 2009/371/PUP) Vijeće odobrava sklapanje sporazuma o međunarodnoj suradnji s trećim državama ili međunarodnim organizacijama nakon savjetovanja s Europskim parlamentom. Ti sporazumi mogu obuhvaćati razmjenu operativnih, strateških, tehničkih ili povjerljivih informacija. Sporazum o operativnoj suradnji uključuje i razmjenu osobnih podataka.

Ovaj prijedlog odnosi se na predloženo odobrenje sklapanja operativnog i strateškog sporazuma između Europola i Gruzije kojim će se omogućiti razmjena informacija, uključujući razmjenu osobnih podataka. Takve informacije mogu uključivati stručno znanje, izvješća o općem stanju, rezultate strateške analize, informacije o postupcima kaznene istrage, informacije o metodama sprečavanja kriminala te pružanje podrške u pojedinačnim kaznenim istragama.

Postupak

Kako je gore navedeno, sklapanje tog novog međunarodnog sporazuma predlaže se na temelju Odluke Vijeća o Europolu (Odluka 2009/371/PUP).

Dana 11. svibnja 2016. stupila je na snagu nova Uredba o Europolu (Uredba (EU) 2016/794) u okviru koje su postupak za sklapanje međunarodnih sporazuma te relevantne odredbe i mjere za zaštitu osobnih podataka europskih građana znatno izmijenjeni nakon stupanja na snagu Ugovora iz Lisabona. Međutim, datum primjene te nove Uredbe o Europolu je 1. svibnja 2017. te se do tog datuma primjenjuju postojeće odredbe iz Odluke Vijeća o Europolu.

Iako je razočaravajuće da Europski parlament u ovom postupku ne može u potpunosti vršiti demokratski nadzor, potrebno je napomenuti da je u članku 25. stavku 4. Uredbe o Europolu navedeno da Komisija treba ocijeniti odredbe, posebno one koje se odnose na zaštitu podataka, sadržane u svim sporazumima o operativnoj suradnji sklopljenima prije 1. svibnja 2017. te da Komisija treba obavijestiti Parlament o rezultatima takvog ocjenjivanja i po potrebi pokrenuti postupak za otvaranje ponovnih pregovora o takvim sporazumima. Nadalje, potrebno je uzeti u obzir da je Zajedničko nadzorno tijelo Europola, koje se sastoji od nacionalnih tijela za zaštitu podataka specijaliziranih u području izvršavanja zakonodavstva, dalo pozitivno mišljenje o sklapanju tog sporazuma o suradnji, uzimajući u obzir razinu zaštite podataka u Gruziji.

Suština

Postoje jasne operativne potrebe za produbljivanje operativne suradnje Europola s Gruzijom. Prema podacima Europola, Gruzija je sve važnija u borbi protiv terorizma i organiziranog kriminala, pogotovo jer je ona tranzitna zemlja za tzv. strane borce te je ključan partner u borbi protiv gruzijskih skupina organiziranog kriminala. Stoga bi se, u tom pogledu, sklapanjem sporazuma o strateškoj i operativnoj suradnji s Gruzijom poduprla i osnažila borba protiv terorizma i organiziranog kriminala, koji je po definiciji međunarodan.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Sporazum o operativnoj i strateškoj suradnji između Gruzije i Europola

Referentni dokumenti

10343/2016 – C8-0266/2016 – 2016/0810(CNS)

Datum savjetovanja s Parlamentom

11.7.2016

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Claude Moraes

3.10.2016

 

 

 

Razmatranje u odboru

26.9.2016

17.10.2016

17.11.2016

 

Datum usvajanja

17.11.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

31

3

6

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Frank Engel, Tanja Fajon, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Ska Keller, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Verónica Lope Fontagné, Mylène Troszczynski, Tom Vandenkendelaere

Datum podnošenja

21.11.2016


POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

31

+

ECR

Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Branislav Škripek

PPE

Heinz K. Becker, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Roberta Metsola, József Nagy, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Tom Vandenkendelaere, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Ska Keller, Judith Sargentini

3

-

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Malin Björk, Barbara Spinelli

6

0

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sophia in 't Veld

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Harald Vilimsky

Značenje simbola:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti