Eljárás : 2016/0810(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0343/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0343/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 14/12/2016 - 9.7
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0494

JELENTÉS     *
PDF 375kWORD 56k
21.11.2016
PE 589.446v02-00 A8-0343/2016

a Grúzia és az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) közötti operatív és stratégiai együttműködésről szóló megállapodás Europol általi megkötésének jóváhagyásáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről

(10343/2016 – C8-0266/2016 – 2016/0810(CNS))

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Claude Moraes

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Grúzia és az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) közötti operatív és stratégiai együttműködésről szóló megállapodás Europol általi megkötésének jóváhagyásáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről

(10343/2016 – C8-0266/2016 – 2016/0810(CNS))

(Konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tanács tervezetére (10343/2016),

–  tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 39. cikke (1) bekezdésének az Amszterdami Szerződés által módosított formájára, valamint az átmeneti rendelkezésekről szóló 36. jegyzőkönyv 9. cikkére, amelyeknek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0266/2016),

–  tekintettel az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) létrehozásáról szóló, 2009. április 6-i 2009/371/IB tanácsi határozatra(1), és különösen annak 23. cikke (2) bekezdésére,

–  tekintettel az Europolnak a partnerekkel fennálló kapcsolataira, többek közt a személyes adatok és minősített adatok cseréjére vonatkozó végrehajtási szabályok elfogadásáról szóló, 2009. november 30-i 2009/934/IB tanácsi határozatra(2), és különösen annak 5. és 6. cikkére,

–  tekintettel az Europol részéről megkötendő megállapodások által érintett harmadik államok és szervezetek jegyzékének megállapításáról szóló, 2009. november 30-i 2009/935/IB tanácsi határozatra(3),

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A8-0343/2016),

1.  jóváhagyja a Tanács tervezetét;

2.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

3.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Parlament által jóváhagyott szöveget;

4.  felszólítja a Bizottságot, hogy az új Europol-rendelet(4) alkalmazásának kezdő időpontját követően értékelje az együttműködési megállapodásban foglalt rendelkezéseket, felszólítja a Bizottságot, hogy tájékoztassa a Parlamentet és a Tanácsot ezen értékelés eredményéről, és adott esetben nyújtson be ajánlást a megállapodás nemzetközi újratárgyalásának megindítására vonatkozó engedélyről;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak és az Europolnak.

(1)

HL L 121., 2009.5.15., 37. o.,

(2)

HL L 325., 2009.12.11., 6. o.

(3)

HL L 325., 2009.12.11., 12. o.

(4)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/794 rendelete (2016. május 11.) a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségéről (Europol), valamint a 2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről (HL L 135., 2016.5.24., 53. o.).


INDOKOLÁS

A javaslat

Az Europolra vonatkozó jelenlegi tanácsi határozat (2009/371/IB határozat) 23. cikkének (2) bekezdése értelmében az Európai Parlamenttel való konzultációt követően a Tanácsnak kell jóváhagynia a nemzetközi együttműködési megállapodások harmadik országokkal vagy nemzetközi szervezetekkel történő megkötését. Egy ilyen megállapodás operatív, stratégiai, technikai vagy minősített adatok cseréjére vonatkozhat. Az operatív együttműködési megállapodás a személyes adatok cseréjét is magában foglalja.

Ez a javaslat egy, az Europol és Grúzia közötti operatív és stratégiai megállapodás javasolt jóváhagyására irányul és – többek között a személyes adatok vonatkozásában is – információcseréről rendelkezik. Ezek az információk magukban foglalhatják a szakértelemnek, az általános helyzetjelentéseknek, a stratégiai elemzés eredményeinek, valamint a bűnügyi nyomozási eljárásokra és bűnmegelőzési módszerekre vonatkozó információknak a területét, valamint támogatás nyújtását az egyes konkrét bűnügyi nyomozásokhoz.

Az eljárás

A fentiekben vázoltak szerint az új nemzetközi megállapodás megkötésére irányuló javaslattétel az Europolról szóló tanácsi határozat (2009/371/IB alapján történik.

2016. május 11-én egy új európai rendelet ((EU)2016/794) lépett hatályba, amelyben a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése nyomán jelentősen módosították a nemzetközi megállapodások megkötésére vonatkozó eljárást, valamint az európai polgárok személyes adatainak védelmére irányuló rendelkezéseket és biztosítékokat. Az új Europol-rendelet alkalmazásának kezdő időpontja azonban 2017. május 1., amely időpontig az Europolról szóló tanácsi határozat hatályos rendelkezései alkalmazandók.

Noha sajnálatos, hogy az Európai Parlament nem tudja ezen eljárásban maradéktalanul betölteni demokratikus ellenőrzési szerepét, meg kell jegyezni, hogy az Europol-rendelet 25. cikkének (4) bekezdése kimondja, hogy a Bizottságnak értékelnie kell a rendelkezéseket, különösen azokat, amelyek a személyes adatok védelmére vonatkoznak, amelyek valamennyi 2017. május 1-je előtt kötött operatív együttműködési megállapodásban szerepelnek, és hogy a Bizottságnak tájékoztatnia kell a Parlamentet az említett értékelés eredményéről, valamint – szükség esetén – meg kell indítania az említett megállapodások újratárgyalására irányuló eljárást. Figyelembe kell venni továbbá, hogy a közös ellenőrző szerv, amely a bűnüldözésre szakosodott nemzeti adatvédelmi hatóságokból áll, kedvező véleményt adott az együttműködési megállapodás megkötéséhez, figyelembe véve Ukrajna adatvédelmi szintjét.

Tartalmi szempontok

Az Europolnak egyértelmű, működési szükséglete, hogy operatív együttműködését elmélyítse Grúziával. Az Europol szerint Grúzia egyre nagyobb jelentőséggel bír a terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni küzdelemben, pontosan amiatt, hogy az ún. külföldi harcosok tranzitországa és létfontosságú partner a grúz bűnszervezetek elleni küzdelemben. Ebből a szempontból e stratégiai együttműködési megállapodás Grúziával történő megkötése segítené és megerősítené a terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni küzdelmet, amely lényegénél fogva nemzetközi jellegű.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A Grúzia és az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) közötti operatív és stratégiai együttműködésről szóló megállapodás

Hivatkozások

10343/2016 – C8-0266/2016 – 2016/0810(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

11.7.2016

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Claude Moraes

3.10.2016

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

26.9.2016

17.10.2016

17.11.2016

 

Az elfogadás dátuma

17.11.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

31

3

6

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Frank Engel, Tanja Fajon, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Ska Keller, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk, (2) bekezdés)

Verónica Lope Fontagné, Mylène Troszczynski, Tom Vandenkendelaere

A benyújtás dátuma

21.11.2016


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

31

+

ECR

Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Branislav Škripek

PPE

Heinz K. Becker, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Roberta Metsola, József Nagy, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Tom Vandenkendelaere, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Ska Keller, Judith Sargentini

3

-

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Malin Björk, Barbara Spinelli

6

0

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sophia in 't Veld

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Harald Vilimsky

A jelek magyarázata:

+  :  mellette

-  :  ellenszavazat

0  :  tartózkodás

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat