Procedūra : 2016/0810(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0343/2016

Pateikti tekstai :

A8-0343/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 14/12/2016 - 9.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0494

PRANEŠIMAS     *
PDF 588kWORD 50k
21.11.2016
PE 589.446v02-00 A8-0343/2016

dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pritariama tam, kad Europos policijos biuras (Europolas) sudarytų Gruzijos ir Europolo operatyvinio ir strateginio bendradarbiavimo susitarimą, projekto

(10343/2016 – C8-0266/2016 – 2016/0810(CNS))

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešėjas: Claude Moraes

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pritariama tam, kad Europos policijos biuras (Europolas) sudarytų Gruzijos ir Europolo operatyvinio ir strateginio bendradarbiavimo susitarimą, projekto

(10343/2016 – C8-0266/2016 – 2016/0810(CNS))

(Konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos projektą (10343/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo, iš dalies pakeistos Amsterdamo sutartimi, 39 straipsnio 1 dalį ir į Protokolo Nr. 36 dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų 9 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8-0266/2016),

–  atsižvelgdamas į 2009 m. balandžio 6 d. Tarybos sprendimą 2009/371/TVR dėl Europos policijos biuro (Europolo) įsteigimo(1), ypač į jo 23 straipsnio 2 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimą 2009/934/TVR dėl įgyvendinimo taisyklių, reglamentuojančių Europolo santykius su partneriais, įskaitant keitimąsi asmens duomenimis ir įslaptinta informacija, priėmimo(2), visų pirma į jo 5 ir 6 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimą 2009/935/TVR, kuriuo nustatomas trečiųjų valstybių ir organizacijų, su kuriomis Europolas sudaro susitarimus, sąrašas(3),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A8–0343/2016),

1.  pritaria Tarybos projektui;

2.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Parlamento patvirtintą tekstą;

4.  ragina Komisiją, įsigaliojus naujam reglamentui dėl Europolo(4), įvertinti bendradarbiavimo susitarimo nuostatas; ragina Komisiją pranešti Parlamentui ir Tarybai šio vertinimo rezultatus ir prireikus pateikti rekomendaciją dėl leidimo vėl pradėti tarptautines naujas derybas dėl šio susitarimo;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir Europolui.

(1)

OL L 121, 2009 5 15, p. 37.

(2)

OL L 325, 2009 12 11, p. 6.

(3)

OL L 325, 2009 12 11, p. 12.

(4)

2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/794 dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo), kuriuo pakeičiami ir panaikinami Tarybos sprendimai 2009/371/TVR, 2009/934/TVR, 2009/935/TVR, 2009/936/TVR ir 2009/968/TVR (OL L 135, 2016 5 24, p. 53).


AIŠKINAMOJI DALIS

Pasiūlymas

Pagal dabartinio Tarybos sprendimo dėl Europolo įsteigimo (Sprendimas 2009/371/TVR) 23 straipsnio 2 dalį tarptautinių bendradarbiavimo su trečiosiomis valstybėmis ar tarptautinėmis organizacijomis susitarimų sudarymą tvirtina Taryba, pasikonsultavusi su Europos Parlamentu. Tokie susitarimai gali būti susiję su keitimusi operatyvine, strategine, technine arba įslaptinta informacija. Operatyvinio bendradarbiavimo susitarimas apima ir keitimąsi asmens duomenimis.

Šis pasiūlymas susijęs su siūlymu patvirtinti Europolo ir Gruzijos operatyvinio ir strateginio bendradarbiavimo susitarimą, pagal kurį numatytas keitimasis informacija, įskaitant asmens duomenis. Ši informacija galėtų būti susijusi su specialiosiomis žiniomis, bendrosios padėties ataskaitomis, strateginių analizių rezultatais, nusikalstamų veikų tyrimo procedūromis, nusikalstamumo prevencijos metodais bei pagalba atliekant konkrečius nusikalstamų veikų tyrimus.

Procedūra

Kaip minėta, sudaryti šį naują tarptautinį susitarimą pasiūlyta remiantis šiuo metu galiojančiu Tarybos sprendimu dėl Europolo įsteigimo (Sprendimas 2009/371/TVR).

2016 m. gegužės 11 d. įsigaliojo naujas reglamentas (Reglamentas (ES) 2016/794), pagal kurį atsižvelgiant į tai, kad įsigaliojo Lisabonos sutartis, iš esmės pakeista tarptautinių susitarimų sudarymo procedūra ir atitinkamos nuostatos bei garantijos, susijusios su ES piliečių duomenų apsauga. Tačiau naujasis Europolo reglamentas bus taikomas nuo 2017 m. gegužės 1 d., o iki tol taikomos galiojančio Tarybos sprendimo dėl Europolo įsteigimo nuostatos.

Nors ir gaila, kad Europos Parlamentas vykdant šią procedūrą negali visapusiškai atlikti savo demokratinės priežiūros vaidmens, reikėtų pažymėti, kad Europolo reglamento 25 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad Komisija įvertina visų iki 2017 m. gegužės 1 d. sudarytų operatyvinio bendradarbiavimo susitarimų nuostatas, visų pirma susijusias su duomenų apsauga, informuoja Europos Parlamentą apie to vertinimo rezultatus ir prireikus gali pradėti naujas derybų dėl šių susitarimų procedūras. Be to, reikėtų atsižvelgti į tai, kad Europolo jungtinis priežiūros organas, kurį sudaro nacionalinės duomenų apsaugos institucijos, turinčios kompetenciją teisėsaugos srityje, atsižvelgdamas į duomenų apsaugos lygį Gruzijoje, išreiškė teigiamą nuomonę dėl šio bendradarbiavimo susitarimo sudarymo.

Esmė

Atrodo, kad Europolas turi aiškų operatyvinį poreikį glaudžiau bendradarbiauti su Gruzija. Europolas teigia, kad Gruzijos reikšmė kovojant su terorizmu ir organizuotu nusikalstamumu tampa vis didesnė, nes ji yra vadinamųjų užsienio kovotojų tranzito šalis ir itin svarbi partnerė kovojant su Gruzijos nusikalstamomis organizuotomis grupėmis. Atsižvelgiant į tai, šio strateginio ir operatyvinio bendradarbiavimo susitarimo su Gruzija sudarymas padėtų kovoti su terorizmu ir organizuotu nusikalstamumu, kuris savaime yra tarptautinis, ir šią kovą sustiprintų.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Gruzijos ir Europolo operatyvinio ir strateginio bendradarbiavimo susitarimas

Nuorodos

10343/2016 – C8-0266/2016 – 2016/0810(CNS)

Konsultacijos su EP data

11.7.2016

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Claude Moraes

3.10.2016

 

 

 

Svarstymas komitete

26.9.2016

17.10.2016

17.11.2016

 

Priėmimo data

17.11.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

31

3

6

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Frank Engel, Tanja Fajon, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Ska Keller, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Verónica Lope Fontagné, Mylène Troszczynski, Tom Vandenkendelaere

Pateikimo data

21.11.2016


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

31

+

ECR

Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Branislav Škripek

PPE

Heinz K. Becker, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Roberta Metsola, József Nagy, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Tom Vandenkendelaere, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Ska Keller, Judith Sargentini

3

-

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Malin Björk, Barbara Spinelli

6

0

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sophia in 't Veld

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Harald Vilimsky

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Teisinė informacija - Privatumo politika