Procedūra : 2016/0810(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0343/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0343/2016

Debates :

Balsojumi :

PV 14/12/2016 - 9.7
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0494

ZIŅOJUMS     *
PDF 588kWORD 55k
21.11.2016
PE 589.446v02-00 A8-0343/2016

par projektu Padomes lēmumam, ar ko apstiprina to, ka Eiropas Policijas birojs (Eiropols) noslēdz Nolīgumu par operatīvo un stratēģisko sadarbību starp Gruziju un Eiropolu

(10343/2016 – C8-0266/2016 – 2016/0810(CNS))

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Referents: Claude Moraes

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam, ar ko apstiprina to, ka Eiropas Policijas birojs (Eiropols) noslēdz Nolīgumu par operatīvo un stratēģisko sadarbību starp Gruziju un Eiropolu

(10343/2016 – C8-0266/2016 – 2016/0810(CNS))

(Apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes projektu (10343/2016),

–  ņemot vērā ar Amsterdamas līgumu grozītā Līguma par Eiropas Savienību 39. panta 1. punktu un Protokola Nr. 36 par pārejas noteikumiem 9. pantu, saskaņā ar kuriem Padome ar to ir apspriedusies (C8-0266/2016),

–  ņemot vērā Padomes 2009. gada 6. aprīļa Lēmumu 2009/371/TI, ar ko izveido Eiropas Policijas biroju (Eiropolu)(1), un jo īpaši tā 23. panta 2. punktu,

–  ņemot vērā Padomes 2009. gada 30. novembra Lēmumu 2009/934/TI, ar ko pieņem īstenošanas noteikumus, kuri reglamentē Eiropola attiecības ar partneriem, tostarp personas datu un klasificētas informācijas apmaiņu(2), un jo īpaši tā 5. un 6. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2009. gada 30. novembra Lēmumu 2009/935/TI, ar kuru nosaka to trešo valstu un organizāciju sarakstu, ar kurām Eiropols slēdz nolīgumus(3),

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A8-0343/2016),

1.  apstiprina Padomes projektu;

2.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

3.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Parlamenta apstiprināto tekstu;

4.  aicina Komisiju pēc jaunās Eiropola regulas(4) pieņemšanas datuma izvērtēt sadarbības nolīgumā ietvertos noteikumus; aicina Komisiju informēt Parlamentu un Padomi par šāda izvērtējuma rezultātiem un vajadzības gadījumā iesniegt ieteikumu atļaujas saņemšanai sākt starptautiskas sarunas par nolīgumu;

5.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī Eiropolam.

(1)

OV L 121, 15.5.2009., 37. lpp.

(2)

OV L 325, 11.12.2009., 6. lpp.

(3)

OV L 325, 11.12.2009., 12. lpp.

(4)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 11. maija Regula (ES) 2016/794 par Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropolu) un ar kuru aizstāj un atceļ Padomes Lēmumus 2009/371/TI, 2009/934/TI, 2009/935/TI, 2009/936/TI un 2009/968/TI (OV L 135, 24.5.2016., 53. lpp.).


PASKAIDROJUMS

Priekšlikums

Saskaņā ar 23. panta 2. punktu Padomes lēmumā par Eiropolu (Lēmums 2009/371/TI) Padomei pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu ir jāapstiprina starptautisku sadarbības nolīgumu noslēgšana ar trešām valstīm vai starptautiskām organizācijām. Šādi nolīgumi var attiekties uz apmaiņu ar operatīvu, stratēģisku, tehnisku un klasificētu informāciju. Operatīvās sadarbības nolīgumā ietver arī personas datu apmaiņu.

Šis priekšlikums attiecas uz ierosinātā operatīvās un stratēģiskās sadarbības nolīguma apstiprināšanu starp Eiropolu un Gruziju, paredzot apmaiņu ar informāciju, tostarp personas datiem. Šāda informācija var ietvert arī specializētas zināšanas, ziņojumus par vispārējo situāciju, stratēģiskas analīzes rezultātus, informāciju par krimināllietu izmeklēšanas procedūrām, informāciju par noziedzības novēršanas metodēm, kā arī atbalsta sniegšanu atsevišķu krimināllietu izmeklēšanā.

Procedūra

Kā minēts iepriekš, šā jaunā starptautiskā nolīguma noslēgšana ir ierosināta, pamatojoties uz Padomes lēmumu par Eiropolu (Lēmums 2009/371/TI).

2016. gada 16. maijā spēkā stājās jauna Eiropas regula (Regula (ES) 2016/794), kurā saistībā ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā ir būtiski mainīta starptautisku nolīgumu noslēgšanas procedūra, kā arī attiecīgie Eiropas pilsoņu personas datu aizsardzības noteikumi un garantijas. Taču šīs jaunās Eiropola regulas piemērošanas datums ir 2017. gada 1. maijs, un līdz minētajam datumam ir jāpiemēro noteikumi, kas paredzēti Padomes lēmumā par Eiropolu.

Lai gan vilšanos izraisa tas, ka Eiropas Parlaments šajā procedūrā nevar pilnībā īstenot savus demokrātiskās kontroles pienākumus, būtu jāņem vērā, ka Eiropola regulas 25. panta 4. punktā ir noteikts, ka Komisijai jāizvērtē visos pirms 2017. gada 1. maija noslēgtajos operatīvās sadarbības nolīgumos ietvertie noteikumi, jo īpaši noteikumi par datu aizsardzību, un ka Komisijai jāinformē Parlaments izvērtējuma rezultātiem un vajadzības gadījumā jāsāk procedūra, lai pārskatītu minētos starptautiskos nolīgumus. Turklāt būtu jāņem vērā, ka Eiropola Apvienotās uzraudzības iestāde, kuras sastāvā ir tiesībaizsardzības jomā specializējušās valsts datu aizsardzības iestādes, sniedza atzinumu, kurā ir atbalstīta šā sadarbības nolīguma noslēgšana, ņemot vērā datu aizsardzības līmeni Gruzijā.

Lietas būtība

Šķiet, ka pastāv acīmredzama operatīva nepieciešamība, lai Eiropols ciešāk sadarbotos ar Gruziju. Pēc Eiropola rīcībā esošajiem datiem Gruzijai ir arvien svarīgāka nozīme cīņā pret terorismu un organizēto noziedzību, konkrētāk, kopš tā laika, kad tā kļuvusi par tranzītvalsti tā dēvētajiem ārvalstu kaujiniekiem, un tā ir neaizstājams partneris cīņā pret gruzīnu organizētiem krimināliem grupējumiem. Tādējādi, no šāda skatupunkta raugoties, šā stratēģiskās un operatīvās sadarbības nolīguma noslēgšana ar Gruziju atbalstītu un pastiprinātu cīņu pret terorismu un organizēto noziedzību, kas pēc definīcijas ir starptautiska.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Nolīgums par operatīvo un stratēģisko sadarbību starp Gruziju un Eiropolu

Atsauces

10343/2016 – C8-0266/2016 – 2016/0810(CNS)

Datums, kad notika apspriešanās ar EP

11.7.2016

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Claude Moraes

3.10.2016

 

 

 

Izskatīšana komitejā

26.9.2016

17.10.2016

17.11.2016

 

Pieņemšanas datums

17.11.2016

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

31

3

6

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Frank Engel, Tanja Fajon, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Ska Keller, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Verónica Lope Fontagné, Mylène Troszczynski, Tom Vandenkendelaere

Iesniegšanas datums

21.11.2016


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

31

+

ECR

Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Branislav Škripek

PPE

Heinz K. Becker, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Roberta Metsola, József Nagy, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Tom Vandenkendelaere, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Ska Keller, Judith Sargentini

3

-

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Malin Björk, Barbara Spinelli

6

0

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sophia in 't Veld

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Harald Vilimsky

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Juridisks paziņojums - Privātuma politika