Postup : 2016/0810(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0343/2016

Predkladané texty :

A8-0343/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 14/12/2016 - 9.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0494

SPRÁVA     *
PDF 531kWORD 56k
21.11.2016
PE 589.446v02-00 A8-0343/2016

o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje uzavretie dohody medzi Gruzínskom a Európskym policajným úradom (Europol) o operatívnej a strategickej spolupráci zo strany Europolu

(10343/2016 – C8-0266/2016 – 2016/0810(CNS))

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajca: Claude Moraes

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje uzavretie dohody medzi Gruzínskom a Európskym policajným úradom (Europol) o operatívnej a strategickej spolupráci zo strany Europolu

(10343/2016 – C8-0266/2016 – 2016/0810(CNS))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Rady (10343/2016),

–  so zreteľom na článok 39 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii v znení zmenenom Amsterdamskou zmluvou a na článok 9 Protokolu č. 36 o prechodných ustanoveniach, v súlade s ktorými Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0266/2016),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2009/371/SVV zo 6. apríla 2009 o zriadení Európskeho policajného úradu (Europol)(1), a najmä na jeho článok 23 ods. 2,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2009/934/SVV z 30. novembra 2009, ktorým sa prijímajú vykonávacie predpisy upravujúce vzťahy Europolu s jeho partnermi vrátane výmeny osobných údajov a utajovaných skutočností(2), a najmä na jeho články 5 a 6,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2009/935/SVV z 30. novembra 2009, ktorým sa určuje zoznam tretích štátov a organizácií, s ktorými Europol uzavrie dohody(3),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0343/2016),

1.  schvaľuje návrh Rady;

2.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený text;

4.  vyzýva Komisiu, aby po dátume uplatňovania nového nariadenia o Europole(4) posúdila ustanovenia obsiahnuté v dohode o spolupráci, a vyzýva Komisiu, aby Európsky parlament a Radu informovala o výsledkoch tohto posúdenia a v prípade potreby predložila odporúčanie na poverenie začať opätovné medzinárodné rokovania o dohode;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a Europolu.

(1)

Ú. v. EÚ L 121, 15.5.2009, s. 37.

(2)

Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2009, s. 6.

(3)

Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2009, s. 12.

(4)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/794 z 11. mája 2016 o Agentúre Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol), ktorým sa nahrádzajú a zrušujú rozhodnutia Rady 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV (Ú. v. EÚ L 135, 24.5.2016, s. 53).


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Návrh

Podľa článku 23 ods. 2 súčasného rozhodnutia Rady o Europole (rozhodnutie 2009/371/SVV) schvaľuje uzavretie medzinárodných dohôd o spolupráci s tretími štátmi alebo medzinárodnými organizáciami Rada po konzultácii s Európskym parlamentom. Takéto dohody sa môžu týkať výmeny operatívnych, strategických a odborných informácií alebo utajovaných skutočností. Dohoda o operatívnej spolupráci zahŕňa aj výmenu osobných údajov.

Tento návrh sa týka navrhovaného schválenia operatívnej a strategickej dohody medzi Europolom a Gruzínskom, ktorá upravuje výmenu informácií vrátane osobných údajov. Tieto informácie by mohli zahŕňať odborné znalosti, všeobecné situačné správy, výsledky strategických analýz, informácie o postupoch vyšetrovania trestnej činnosti, informácie o metódach predchádzania trestnej činnosti a podporu pri jednotlivých prípadoch vyšetrovania trestných činov.

Postup

Ako už bolo uvedené, táto nová medzinárodná dohoda sa má podľa návrhu uzavrieť na základe rozhodnutia Rady o Europole (rozhodnutie 2009/371/SVV).

Dňa 11. mája 2016 nadobudlo účinnosť nové európske nariadenie (nariadenie (EÚ) 2016/794), ktorým sa výrazne mení postup uzatvárania medzinárodných dohôd, ako aj príslušné ustanovenia a záruky týkajúce sa ochrany osobných údajov európskych občanov, a to v nadväznosti na nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy. Dátum uplatňovania tohto nového nariadenia o Europole je však 1. máj 2017 a do tohto dátumu platia existujúce ustanovenia rozhodnutia Rady o Europole.

Hoci je poľutovaniahodné, že Európsky parlament v tomto konaní nemôže v plnej miere zohrávať svoju úlohu demokratickej kontroly, treba poznamenať, že v článku 25 ods. 4 nariadenia o Europole sa uvádza, že Komisia musí posudzovať ustanovenia, najmä tie, ktoré sa týkajú ochrany údajov, obsiahnuté vo všetkých dohodách o operatívnej spolupráci, ktoré boli uzatvorené pred 1. májom 2017, a že Komisia bude musieť informovať Parlament o výsledkoch tohto posúdenia a v prípade potreby začať postup opätovného prerokovania týchto dohôd. Okrem toho treba vziať do úvahy, že spoločný dozorný orgán Europolu, ktorý tvoria vnútroštátne orgány na ochranu údajov špecializované na presadzovanie práva, vydal kladné stanovisko k uzatvoreniu tejto dohody o spolupráci, pričom zohľadnil úroveň ochrany údajov v Gruzínsku.

Vecná stránka

Zdá sa, že existuje jednoznačná operačná potreba prehĺbiť operatívnu spoluprácu Europolu s Gruzínskom. Podľa Europolu Gruzínsko zohráva čoraz dôležitejšiu úlohu v boji proti terorizmu a organizovanej trestnej činnosti, a to konkrétne z toho dôvodu, že je tranzitnou krajinou takzvaných zahraničných bojovníkov a dôležitým partnerom v boji proti gruzínskym organizovaným zločineckým skupinám. Z tohto hľadiska by uzavretie tejto dohody o strategickej a operatívnej spolupráci s Gruzínskom napomohlo a posilnilo boj proti terorizmu a organizovanej trestnej činnosti, ktoré sú už vo svojej podstate medzinárodným javom.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Dohoda o operatívnej a strategickej spolupráci medzi Gruzínskom a Europolom

Referenčné čísla

10343/2016 – C8-0266/2016 – 2016/0810(CNS)

Dátum konzultácie s Parlamentom

11.7.2016

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum vymenovania

Claude Moraes

3.10.2016

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

26.9.2016

17.10.2016

17.11.2016

 

Dátum prijatia

17.11.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

31

3

6

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Frank Engel, Tanja Fajon, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Ska Keller, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Verónica Lope Fontagné, Mylène Troszczynski, Tom Vandenkendelaere

Dátum predloženia

21.11.2016


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

31

+

ECR

Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Branislav Škripek

PPE

Heinz K. Becker, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Roberta Metsola, József Nagy, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Tom Vandenkendelaere, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Ska Keller, Judith Sargentini

3

-

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Malin Björk, Barbara Spinelli

6

0

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sophia in 't Veld

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Harald Vilimsky

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia