Postopek : 2016/0810(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0343/2016

Predložena besedila :

A8-0343/2016

Razprave :

Glasovanja :

PV 14/12/2016 - 9.7
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0494

POROČILO     *
PDF 584kWORD 56k
21.11.2016
PE 589.446v02-00 A8-0343/2016

o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi sklenitve sporazuma o operativnem in strateškem sodelovanju med Gruzijo in Evropskim policijskim uradom (Europol) s strani Europola

(10343/2016 – C8-0266/2016 – 2016/0810(CNS))

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročevalec: Claude Moraes

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi sklenitve sporazuma o operativnem in strateškem sodelovanju med Gruzijo in Evropskim policijskim uradom (Europol) s strani Europola

(10343/2016 – C8-0266/2016 – 2016/0810(CNS))

(Posvetovanje)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka Sveta (10343/2016),

–  ob upoštevanju člena 39(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, kakor je bila spremenjena z Amsterdamsko pogodbo, in člena 9 Protokola št. 36 o prehodnih določbah, v skladu s katerima se je Svet posvetoval s Parlamentom (C8-0266/2016),

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2009/371/PNZ z dne 6. aprila 2009 o ustanovitvi Evropskega policijskega urada (Europol)(1), zlasti člena 23(2),

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2009/934/PNZ z dne 30. novembra 2009 o sprejetju izvedbenih pravil, ki urejajo odnose Europola s partnerji, vključno z izmenjavo osebnih podatkov in tajnih informacij(2), zlasti členov 5 in 6,

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2009/935/PNZ z dne 30. novembra 2009 o določitvi seznama tretjih držav in organizacij, s katerimi Europol sklene sporazume(3),

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0343/2016),

1. odobri osnutek Sveta;

2. poziva Svet, naj ga obvesti, če namerava odstopiti od besedila, ki ga je odobril Parlament;

3. poziva Svet, naj se ponovno posvetuje z njim, če namerava bistveno spremeniti besedilo, ki ga je odobril Parlament;

4. poziva Komisijo, naj po začetku veljavnosti nove uredbe o Europolu(4) oceni določbe iz sporazuma o sodelovanju; poziva jo tudi, naj obvesti Parlament in Svet o izidu te ocene in po potrebi predloži priporočilo za odobritev začetka ponovnih mednarodnih pogajanj o sporazumu;

5. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter Europolu.

(1)

UL L 121, 15.5.2009, str. 37.

(2)

UL L 325, 11.12.2009, str. 6.

(3)

UL L 325, 11.12.2009, str. 12.

(4)

Uredba (EU) 2016/794 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o Agenciji Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) ter nadomestitvi in razveljavitvi sklepov Sveta 2009/371/PNZ, 2009/934/PNZ, 2009/935/PNZ, 2009/936/PNZ in 2009/968/PNZ (UL L 135, 24.5.2016,str. 53).


OBRAZLOŽITEV

Predlog

V skladu s členom 23(2) veljavnega Sklepa Sveta o Europolu (Sklep 2009/371/PNZ) se sporazumi o mednarodnem sodelovanju s tretjimi državami ali mednarodnimi organizacijami lahko sklenejo šele, ko jih Svet po posvetovanju z Evropskim parlamentom odobri. Ti sporazumi se lahko nanašajo na izmenjavo operativnih, strateških, tehničnih ali tajnih informacij. Operativno sodelovanje zajema tudi izmenjavo osebnih podatkov.

Ta predlog se nanaša na predlagano odobritev operativnega in strateškega sporazuma med Europolom in Gruzijo, ki določa izmenjavo informacij, tudi osebnih podatkov. Ti podatki bi lahko vključevali strokovno znanje, poročila o splošnem stanju, rezultate strateških analiz, informacije o postopkih kazenskih preiskav in metodah za preprečevanje kriminala ter podporo pri posameznih kazenskih preiskavah.

Postopek

Kot je opisano zgoraj, se predlaga sprejetje tega novega mednarodnega sporazuma na podlagi veljavnega sklepa Sveta o Europolu (Sklep 2009/371/PNZ).

11. maja 2016 je začela veljati nova evropska uredba (Uredba (EU) št. 2016/794), s katero so se po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe bistveno spremenili postopek za sklepanje mednarodnih pogodb ter ustrezne določbe in varovala za varstvo osebnih podatkov evropskih državljanov. Začetek veljavnosti te nove uredbe o Europolu pa je 1. maj 2017 in do tega dneva veljajo sedanje določbe iz sklepa Sveta o Europolu.

Čeprav je obžalovanja vredno, da Evropski parlament ne more v celoti opravljati svoje vloge demokratičnega nadzora, se je treba zavedati, da člen 25(4) uredbe o Europolu določa, da mora Komisija oceniti zlasti določbe v zvezi z varstvom podatkov, vsebovane v vseh sporazumih o operativnem sodelovanju, sklenjenih pred 1. majem 2017, ter dejstva, da bo morala Komisija Parlament obvestiti o izidu te ocene ter po potrebi začeti postopek za ponovna pogajanja o teh sporazumih. Poleg tega je treba tudi upoštevati, da je skupni nadzorni organ Europola, ki ga sestavljajo nacionalni organi za varstvo podatkov, specializirani za kazenski pregon, ob upoštevanju stopnje varstva podatkov v Gruziji pozitivno ocenil sklepe sporazuma o sodelovanju.

Vsebina

Zdi se, da je operativno sodelovanje Europola z Ukrajino nujno potrebno. Po podatkih Europola postaja Gruzija vse pomembnejša v boju proti terorizmu in organiziranemu kriminalu, zlasti ker je tranzitna država tako imenovanih tujih borcev in pomembna partnerica v boju proti gruzijskim organiziranim kriminalnim združbam. S tega vidika bi sklenitev tega sporazuma o strateškem in operativnem sodelovanju z Gruzijo pripomogla k boju proti terorizmu in organiziranemu kriminalu, ki je po definiciji mednaroden, in ga okrepila.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Sporazum o operativnem in strateškem sodelovanju med Gruzijo in Evropskim policijskim uradom (Europol)

Referenčni dokumenti

10343/2016 – C8-0266/2016 – 2016/0810(CNS)

Datum posvetovanja z EP

11.7.2016

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Claude Moraes

3.10.2016

 

 

 

Obravnava v odboru

26.9.2016

17.10.2016

17.11.2016

 

Datum sprejetja

17.11.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

31

3

6

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Frank Engel, Tanja Fajon, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Ska Keller, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Verónica Lope Fontagné, Mylène Troszczynski, Tom Vandenkendelaere

Datum predložitve

21.11.2016


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

31

+

ECR

Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Branislav Škripek

PPE

Heinz K. Becker, Frank Engel, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Roberta Metsola, József Nagy, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Tom Vandenkendelaere, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Ska Keller, Judith Sargentini

3

-

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Malin Björk, Barbara Spinelli

6

0

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sophia in 't Veld

EFDD

Kristina Winberg

ENL

Harald Vilimsky

Pomen simbolov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov