Процедура : 2016/2114(REG)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0344/2016

Внесени текстове :

A8-0344/2016

Разисквания :

PV 13/12/2016 - 3
CRE 13/12/2016 - 3

Гласувания :

PV 13/12/2016 - 5.3
CRE 13/12/2016 - 5.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0484

ДОКЛАД     
PDF 3226kWORD 572k
22.11.2016
PE 585.606v03-00 A8-0344/2016

за цялостно преразглеждане на Правилника за дейността на Европейския парламент

(2016/2114(REG))

Комисия по конституционни въпроси

Докладчик: Ричард Корбът

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети
 СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджетен контрол
 СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 СТАНОВИЩЕ на комисията по правни въпроси
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

за цялостно преразглеждане на Правилника за дейността на Европейския парламент

(2016/2114(REG))

Европейският парламент,

–  като взе предвид членове 226 и 227 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по конституционни въпроси и становищата на комисията по бюджети, комисията по бюджетен контрол, комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, както и на комисията по правни въпроси (A8-0344/2016),

1.  решава да внесе в своя правилник измененията, посочени по-долу;

2.  подчертава, че тези изменения на Правилника за дейността са подобаващо съобразени с разпоредбите на Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.(1);

3.   отправя искане към генералния секретар да предприеме необходимите мерки за незабавно адаптиране на информационните системи на Парламента към изменения правилник и за създаване на подходящи електронни средства, наред с другото, за проследяване на въпросите с искане за писмен отговор до другите институции на Съюза;

4.  решава да заличи член 106, параграф 4 от Правилника за дейността, веднага след като процедурата по регулиране с контрол бъде премахната от всяко действащо законодателство, и отправя искане към съответните служби междувременно да добавят към този член бележка под линия, посочваща това бъдещо заличаване;

5.  приканва Председателския съвет да преразгледа Кодекса за поведение относно преговорите в рамките на обикновената законодателна процедура, за да го приведе в съответствие с членове 73 – 73г, които ще бъдат приети с настоящото решение;

6.  обръща внимание на необходимостта приложенията към Правилника за дейността да се организират по нов начин, така че да съдържат текстове, които имат същата правна стойност и подлежат на същото процедурно мнозинство, както и самият правилник и приложение VI, което, макар да изисква различна процедура и друго мнозинство за приемането си, се състои от мерки за прилагането на Правилника за дейността; изисква останалите съществуващи приложения и всякакви допълнителни текстове, които може да са от значение за работата на членовете на ЕП, да се прегрупират в сборник, който да придружава Правилника за дейността;

7.  посочва, че измененията на Правилника за дейността влизат в сила на първия ден от месечната сесия след сесията, през която той е бил приет, с изключение на член 212, параграф 2 относно състава на междупарламентарните делегации, който влиза в сила за съществуващите делегации при откриването на първата сесия след следващите избори за Европейски парламент, които ще се проведат през 2019 г.;

8.  решава членовете на ЕП да адаптират своите декларации за финансови интереси, така че да се отразят промените в член 4 от приложение І към Правилника за дейността, най-късно шест месеца след влизането в сила на въпросните промени; отправя искане към своето Бюро и към генералния секретар в срок от три месеца от датата на това влизане в сила да предприемат съответните мерки, за да дадат възможност на членовете на ЕП за такава адаптация; решава декларациите, подадени въз основа на разпоредбите на действащия до датата на приемане на настоящото решение Правилник за дейността, да останат валидни в срок от шест месеца след датата на влизане в сила на настоящото решение; решава също така въпросните разпоредби да се прилагат и за всеки член на ЕП, който заеме длъжност в този период;

9.  отправя искане към комисията по конституционни въпроси да преразгледа член 168a относно новите определения на праговете, както и една година след датата на влизане в сила на този член да преразгледа прилагането на тези прагове за конкретните членове от Правилника за дейността;

10.  възлага на своя председател да предаде за сведение настоящото решение съответно на Съвета и на Комисията.

Изменение    1

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 2

Текст в сила

Изменение

Член 2

Член 2

Независимост на мандата

Независимост на мандата

Членовете на Европейския парламент упражняват мандата си независимо. Те не могат да бъдат обвързвани с каквито и да било указания и не могат да поемат задължителен мандат.

В съответствие с член 6, параграф 1 от Акта от 20 септември 1976 г. и с член 2, параграф 1 и член 3, параграф 1 от Устава на членовете на Европейския парламент членовете на Европейския парламент упражняват мандата си свободно и независимо, не могат да бъдат обвързвани с каквито и да било инструкции и не могат да поемат задължителен мандат.

Обосновка

От правна гледна точка източникът на независимия мандат се намира в член 6, параграф 1 от Акта от 1976 г. и в член 2, параграф 1 и член 3, параграф 1 от Устава на членовете на ЕП. С предложената промяна – която отразява точната формулировка на тези разпоредби – се цели да се избегне каквото и да било объркване.

Изменение    2

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 3

Текст в сила

Изменение

Член 3

Член 3

Проверка на пълномощията

Проверка на пълномощията

1.  След произвеждането на избори за Европейския парламент председателят отправя покана до компетентните органи на държавите-членки незабавно да съобщят на Парламента имената на избраните членове на ЕП, за да могат всички членове на ЕП да участват в заседанията на Парламента от откриването на първото заседание след изборите.

1  След произвеждането на избори за Европейския парламент председателят отправя покана до компетентните органи на държавите членки незабавно да съобщят на Парламента имената на избраните членове на ЕП, за да могат всички членове на ЕП да участват в заседанията на Парламента от откриването на първото заседание след изборите.

Същевременно председателят обръща внимание на посочените органи върху съответните разпоредби на Акта от 20 септември 1976 г. и ги приканва да вземат необходимите мерки за предотвратяване на всякаква несъвместимост с положението на член на Европейския парламент.

Същевременно председателят обръща внимание на посочените органи върху съответните разпоредби на Акта от 20 септември 1976 г. и ги приканва да вземат необходимите мерки за предотвратяване на всякаква несъвместимост с качеството на член на Европейския парламент.

2.  Преди да заеме мястото си в Парламента, всеки член на ЕП, за чието избиране Парламентът е бил уведомен, подава писмена декларация, че не заема длъжност, която е несъвместима с положението на член на ЕП по смисъла на член 7, параграфи 1 и 2 от Акта от 20 септември 1976 г. След общи избори посочената декларация се подава, по възможност, не по-късно от шест дни преди учредителното заседание на Парламента. До проверката на пълномощията им или до произнасянето на решение по възникнал спор и при условие че преди това са подписали гореспоменатата писмена декларация, членовете на ЕП заемат мястото си в Парламента и в неговите органи и се ползват с всички произтичащи от това права.

2.  Преди да заеме мястото си в Парламента, всеки член на ЕП, за чието избиране Парламентът е бил уведомен, подава писмена декларация, че не заема длъжност, която е несъвместима с качеството на член на ЕП по смисъла на член 7, параграфи 1 и 2 от Акта от 20 септември 1976 г. След общи избори посочената декларация се подава, по възможност, не по-късно от шест дни преди учредителното заседание на Парламента. До проверката на пълномощията им или до произнасянето на решение по възникнал спор и при условие че преди това са подписали гореспоменатата писмена декларация, членовете на ЕП заемат мястото си в Парламента и в неговите органи и се ползват с всички произтичащи от това права.

В случай че се установи, въз основа на факти, чиято достоверност може да се докаже чрез публично достъпни източници, че член на ЕП изпълнява длъжност, несъвместима с положението на член на Европейския парламент по смисъла на член 7, параграфи 1 и 2 от Акта от 20 септември 1976 г., Парламентът, въз основа на предоставената от своя председател информация, обявява мястото за свободно.

В случай че се установи, въз основа на факти, чиято достоверност може да се докаже чрез публично достъпни източници, че член на ЕП изпълнява длъжност, несъвместима с качеството на член на Европейския парламент по смисъла на член 7, параграфи 1 и 2 от Акта от 20 септември 1976 г., Парламентът, въз основа на предоставената от своя председател информация, обявява мястото за свободно.

3.  Въз основа на доклад на комисията, компетентна за проверката на пълномощията Парламентът пристъпва незабавно към проверка на пълномощията и се произнася по действителността на мандата на всеки от новоизбраните членове на ЕП, както и по евентуалните спорове, отнесени до него по реда, предвиден в Акта от 20 септември 1976 г., с изключение на споровете, основани на националните избирателни закони.

3.  Въз основа на доклад на компетентната комисия Парламентът пристъпва незабавно към проверка на пълномощията и се произнася по действителността на мандата на всеки от новоизбраните членове на ЕП, както и по евентуалните спорове, отнесени до него по реда, предвиден в Акта от 20 септември 1976 г., с изключение на споровете, които по силата на този акт попадат изключително в обхвата на националните разпоредби, към които той препраща.

 

Докладът на компетентната комисия се основава на официалното уведомяване от страна на всяка държава членка относно пълните резултати от произведените избори. В доклада се посочват имената на избраните кандидати, както и имената на техните евентуални заместници по реда на тяхното класиране, произтичащо от изборния резултат.

 

Действителността на мандат на член на ЕП може да бъде потвърдена само след като бъдат подадени писмените декларации по настоящия член и съгласно приложение І към Правилника за дейността.

4.  Докладът на компетентната комисия се основава на официалните съобщения от всяка държава-членка относно общите резултати от произведените избори. В доклада се посочват имената на избраните кандидати, както и имената на техните евентуални заместници по реда на тяхното класиране, произтичащо от изборния резултат.

 

Мандатът на член на ЕП може да бъде потвърден само след като бъдат подадени писмените декларации по настоящия член и по приложение І от настоящия правилник.

 

Въз основа на доклад на компетентната комисия, Парламентът може по всяко време да се произнесе по всеки спор относно действителността на мандата на всеки от неговите членове.

4.  Въз основа на предложение на компетентната комисия Парламентът незабавно проверява пълномощията на отделните членове на ЕП, които заемат местата на напускащи членове на ЕП, и може по всяко време да се произнесе по всеки спор относно действителността на мандата на всеки от своите членове.

5.  Когато изборът на член на ЕП произтича от оттеглянето на кандидати от същата листа, компетентната комисия, следи при оттеглянето да бъдат спазени духът и буквата на Акта от 20 септември 1976 г., както и на член 4, параграф 3 от настоящия правилник.

5.  Когато изборът на член на ЕП произтича от оттеглянето на кандидати от същата листа, компетентната комисия следи при оттеглянето да бъдат спазени духът и буквата на Акта от 20 септември 1976 г., както и на член 4, параграф 3 от настоящия правилник.

6.  Компетентната комисия следи всяка информация, която би могла да засегне изпълнението на задълженията на член на Европейския парламент или класирането на заместниците, да бъде незабавно изпращана на Парламента от органите на държавите-членки или на Съюза, като в случай на назначение се посочва датата на влизането му в сила.

6.  Компетентната комисия следи всяка информация, която би могла да засегне допустимостта на член на Европейския парламент или допустимостта или класирането на заместниците, да бъде незабавно изпращана на Парламента от органите на държавите членки или на Съюза, като в случай на назначение се посочва датата на влизането му в сила.

Ако компетентните органи на държава-членка образуват производство, което може да създаде пречка за избрания член на ЕП да заема длъжността, председателят иска от тях редовно да бъде информиран за хода на производството. Председателят сезира компетентната комисия и по нейно предложение Парламентът може да приеме позиция по въпроса.

Ако компетентните органи на държава членка образуват производство, което може да създаде пречка за избрания член на ЕП да заема длъжността, председателят иска от тях редовно да бъде информиран за хода на производството. Председателят сезира компетентната комисия и по нейно предложение Парламентът може да приеме позиция по въпроса.

Обосновка

The changes in paragraph 3 illustrate the fact that the "committee responsible" is clearly identified in Annex VI. The words "except those based on national electoral laws" are deleted as they are not fully in line with Article 12 of the Act of 1976, i.e. "other than those arising out of the national provisions to which the Act refers". Moreover, subparagraphs 1 and 2 of paragraph 4 are moved to paragraph 3 for consistency reasons.

As a consequence, paragraph 4 will consist of only its current subparagraph 3. This provision refers to what happens in the course of the legislative term when Members are replaced. The word "proposal" instead of "report" allows having recourse to a simplified procedure (i.e. ad hoc verification by letter) in unproblematic cases, in line with the standing practice.

Изменение    3

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 4

Текст в сила

Изменение

Член 4

Член 4

Продължителност на мандата на членовете на ЕП

Продължителност на мандата на членовете на ЕП

1.  Мандатът започва да тече и се прекратява съгласно предвиденото в Акта от 20 септември 1976 г. Мандатът се прекратява също така в случай на смърт или при подаване на оставка.

1.  Мандатът започва да тече и се прекратява съгласно предвиденото в членове 5 и 13 от Акта от 20 септември 1976 г.

2.  Всеки член на ЕП продължава да изпълнява функциите си до откриване на първото заседание на Парламента след изборите.

 

3.  Член на ЕП, който подава оставка, трябва да уведоми председателя за това, както и за датата на влизане в сила на оставката, която не може да бъде по-късно от три месеца от уведомяването. Уведомяването се извършва под формата на официален протокол, съставен в присъствието на генералния секретар или на негов представител, подписан от последния и от съответния член на ЕП. Протоколът се изпраща незабавно на компетентната комисия, която го включва в дневния ред на първото си заседание след получаването на документа.

3.  Член на ЕП, който подава оставка, трябва да уведоми председателя за това, както и за датата на влизане в сила на оставката, която не може да бъде по-късно от три месеца от уведомяването. Уведомяването се извършва под формата на официален протокол, съставен в присъствието на генералния секретар или на негов представител, подписан от последния и от съответния член на ЕП. Протоколът се изпраща незабавно на компетентната комисия, която го включва в дневния ред на първото си заседание след получаването на документа.

Ако компетентната комисия счете, че оставката не съответства на духа и буквата на Акта от 20 септември 1976 г., тя уведомява за това Парламента, който следва да вземе решение дали да обяви мястото за свободно.

Ако компетентната комисия счете, че оставката е в съответствие с Акта от 20 септември 1976 г., мястото се обявява за свободно, считано от датата, посочена от подаващия оставка член на ЕП в официалния протокол, и председателят уведомява Парламента за това.

В противен случай мястото се обявява за свободно от датата, посочена в протокола от подаващия оставка член на ЕП. Въпросът не се подлага на гласуване в Парламента.

Ако компетентната комисия счете, че оставката не е в съответствие с Акта от 20 септември 1976 г., тя предлага на Парламента да не обявява мястото за свободно.

За определени изключителни случаи е въведена опростена процедура, по-специално когато между датата на влизане в сила на оставката и провеждането на първото заседание на компетентната комисия се проведат една или повече месечни сесии и доколкото при необявяване на мястото за свободно, политическата група, към която принадлежи подалият оставка член на ЕП, би била лишена от възможността да осигури негов заместник за тези месечни сесии. При тази процедура докладчикът на компетентната комисия, на когото е възложен случаят, разполага с правомощието незабавно да разгледа всяка надлежно подадена оставка и в случай че забавянето на нейното разглеждане би имало неблагоприятни последици, да отнесе въпроса до председателя на комисията в съответствие с параграф 3, като поиска от него:

 

  или да уведоми председателя на Парламента от името на комисията, че мястото може да бъде обявено за свободно, или

 

  да свика извънредно заседание на комисията, на което да бъдат разгледани специфичните усложнения, установени от докладчика.

 

 

3a.  Ако преди следващата месечна сесия не е предвидено заседание на компетентната комисия, докладчикът на компетентната комисия разглежда незабавно всяка оставка, за която е бил надлежно уведомен. В случай че забавянето на нейното разглеждане би имало неблагоприятни последици, докладчикът отнася въпроса до председателя на комисията с искане в съответствие с параграф 3 той:

 

  да уведоми председателя на Парламента от името на комисията, че мястото може да бъде обявено за свободно; или

 

  да свика извънредно заседание на комисията, на което да бъдат разгледани специфичните усложнения, установени от докладчика.

4.   Когато компетентният орган на държава-членка уведоми председателя за прекратяването на мандата на член на Европейския парламент по силата на законовите разпоредби на въпросната държава-членка, било поради основанията за несъвместимост по смисъла на член 7, параграф 3 от Акта от 20 септември 1976 г., било поради обезсилване на мандата по смисъла на член 13, параграф 3 от въпросния акт, председателят уведомява Парламента, че мандатът е прекратен на датата, съобщена от държавата-членка, и поканва същата незабавно да попълни свободното място.

4.   Когато компетентните органи на държавите членки или на Съюза или съответният член на ЕП уведомят председателя за назначаване или избиране, което е несъвместимо с качеството на член на Европейския парламент по смисъла на член 7, параграф 1 или 2 от Акта от 20 септември 1976 г., председателят уведомява Парламента за това, а Парламентът от своя страна обявява мястото за свободно, считано от датата на несъвместимостта.

Когато компетентните органи на държавите-членки или на Съюза, или съответният член на ЕП уведомят председателя за назначаване или избиране, което е несъвместимо с положението на член на ЕП съгласно член 7, параграфи 1 и 2 от Акта от 20 септември 1976 г., председателят уведомява Парламента, който, от своя страна, обявява мястото за свободно.

Когато компетентните органи на държавите членки уведомят председателя за приключването на мандата на член на Европейския парламент вследствие на допълнителна несъвместимост, установена съгласно законовите разпоредби на въпросната държава членка в съответствие с член 7, параграф 3 от Акта от 20 септември 1976 г., или вследствие на отнемане на мандата на члена на ЕП съгласно член 13, параграф 3 от въпросния акт, председателят уведомява Парламента, че мандатът на този член на ЕП е приключил на датата, съобщена от държавата членка. Ако такава дата не е съобщена, датата на приключване на мандата е датата на уведомяването от тази държава членка.

5.  Органите на държава-членка или на Съюза уведомяват председателя за всяко поръчение, което възнамеряват да възложат на даден член на ЕП. Председателят отнася въпроса за съвместимостта на предложеното поръчение с духа и буквата на Акта от 20 септември 1976 г. до компетентната комисия. Председателят съобщава заключенията на комисията на Парламента, на съответния член и на заинтересованите органи.

5.  Когато органите на държава членка или на Съюза уведомят председателя за поръчение, което възнамеряват да възложат на даден член на ЕП, председателят отнася въпроса за съвместимостта на предложеното поръчение с Акта от 20 септември 1976 г. до компетентната комисия и съобщава заключенията на комисията на Парламента, на съответния член и на заинтересованите органи.

6.  За дата на прекратяване на мандата и на влизане в сила на освобождаването се счита:

 

  в случай на оставка: датата на обявяване от Парламента на мястото за свободно в съответствие с протокола за подаване на оставка;

 

  в случай на назначаване или избиране на длъжност, която е несъвместима с положението на член на Европейския парламент по смисъла на член 7, параграф 1 или 2 от Акта от 20 септември 1976 г.: датата, посочена от компетентните органи на държавата-членка или на Съюза, или от съответния член на ЕП.

 

7.  При обявяване на мястото за свободно Парламентът уведомява за това съответната държава-членка и я приканва своевременно да попълни мястото.

7.  При обявяване на мястото за свободно председателят уведомява за това съответната държава членка и я приканва своевременно да попълни мястото.

8.  Всеки спор, свързан с действителността на мандата на член на ЕП, чиито пълномощия са били вече проверени, се отнася до компетентната комисия, която докладва на Парламента незабавно и не по-късно от началото на следващата месечна сесия.

 

9.  Когато поемането или прекратяването на мандата се дължи на фактическа грешка или на опорочено съгласие, Парламентът запазва правото си да обяви въпросния мандат за недействителен или да откаже да обяви мястото за свободно.

9.  Когато поемането или прекратяването на мандата се дължи на фактическа грешка или на опорочено съгласие, Парламентът може да обяви въпросния мандат за недействителен или да откаже да обяви мястото за свободно.

Обосновка

As regards paragraph 1, Article 13(1) of the Act of 1976 adds the case of "withdrawal of the mandate" to "death or resignation". However, since all these cases are covered by the Act of 1976, the second sentence of this paragraph is superfluous and can be deleted.

Paragraph 2 is deleted, asits content is already covered by the Act of 1976.

In paragraph 3, since the case of a problematic resignation is the exception and not the rule, subparagraphs 2 and 3 are inverted and their wording is streamlined.

The existing interpretation is converted into a new paragraph after paragraph 3 and its wording streamlined.

Subparagraphs 1 and 2 of paragraph 4 are inverted in order to reflect the order of the incompatibilities referred to in Article 7 of the Act of 1976. Their wording is also adapted (among other things, the last sentence of current subparagraph 1 is deleted as it is a mere repetition of current paragraph 7).

The amendment of paragraph 5 makes sure that it complies with the principle that Parliament’s Rules of Procedure may not impose obligations on other authorities, including those of the Member States.

Since the suggested wording of paragraphs 3 and 4 clarifies the date of the end of the term of office in all possible cases covered by the Act of 1976 (including resignation, incompatibilities or withdrawal of mandate), paragraph 6 becomes superfluous and can be deleted.

Paragraph 7 is in line with the existing practice.

Paragraph 8 is deleted as it is reflected in Rule 3 with the exception of the deadline, which can be deleted, as depending on the complexity of a dispute, this deadline "no later than the beginning of the next part-session" may prove to be too tight.

Paragraph 9 would become paragraph 7. "Shall reserve the right to" is a somewhat odd wording in the context and the amendment suggests to replace it with "may".

Изменение    4

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 5

Текст в сила

Изменение

Член 5

Член 5

Привилегии и имунитети

Привилегии и имунитети

1.  Членовете на ЕП се ползват с привилегии и имунитети в съответствие с Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз.

1.  Членовете на ЕП се ползват с привилегиите и имунитетите, установени в Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз.

2.  Парламентарният имунитет не е лична привилегия на отделния член на ЕП, а представлява гаранция за независимостта на Парламента като цяло и на неговите членове.

2.  При упражняването на правомощията си във връзка с привилегиите и имунитетите Парламентът се стреми да запази неприкосновеността си на демократична законодателна асамблея и да осигури независимостта на своите членове при изпълнението на техните функции. Парламентарният имунитет не е лична привилегия на отделния член на ЕП, а представлява гаранция за независимостта на Парламента като цяло и на неговите членове.

3.  Пропуски, позволяващи на членовете на ЕП свободно движение в държавите-членки, им се издават от председателя на Парламента веднага, след като той бъде уведомен за тяхното избиране.

3.  При поискване от член на ЕП, което подлежи на разрешение от председателя на ЕП, Европейският съюз му издава разрешение за преминаване на Европейския съюз, което му дава възможност да се движи свободно в държавите членки и в други държави, които го признават за валиден пътен документ.

 

3а.  За целите на изпълнението на своите задължения всички членове на ЕП имат право да участват активно в работата на комисиите и делегациите на Парламента в съответствие с разпоредбите на настоящия правилник.

4.  Членовете на ЕП имат право да преглеждат всички досиета на Парламента или на комисиите, с изключение на личните досиета и сметки, които могат да бъдат преглеждани само от членовете на ЕП, за които те се отнасят. Изключенията от това правило за работа с документи, до които може да бъде отказан публичен достъп по силата на Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията, са предвидени в приложение VІI към настоящия правилник.

4.  Членовете на ЕП имат право да преглеждат всички досиета на Парламента или на комисиите, с изключение на личните досиета и сметки, които могат да бъдат преглеждани само от членовете на ЕП, за които те се отнасят. Изключенията от това правило за работа с документи, до които може да бъде отказан публичен достъп по силата на Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията, са предвидени в член 210а.

 

На член на ЕП може да бъде отказано, със съгласието на Бюрото и въз основа на мотивирано решение, правото да прегледа документ на Парламента, ако Бюрото след изслушване на съответния член на ЕП стигне до заключението, че подобен преглед може да доведе до недопустимо накърняване на институционалните интереси на Парламента или на обществения интерес и че прегледът е поискан от въпросния член на ЕП по частни и лични причини. В срок от един месец след съобщаването на решението членът на ЕП може да внесе срещу него писмена жалба. За да бъдат допустими, писмените жалби трябва да бъдат мотивирани. Парламентът взема решение по жалбата без разисквания по време на месечната сесия, следваща подаването на жалбата.

Обосновка

Параграф 1 повтаря член 6, параграф 2 от Акта от 1976 г. [Формулировката на английски съдържа модален глагол за задължение, той е променен, защото параграфът не представлява разпоредба, а в него просто се посочват факти. б.пр.]

Настоящият параграф представя основен принцип в областта на парламентарния имунитет и следва да бъде допълнен с първото изречение от член 6, параграф 1.

Що се отнася до промените в параграф 4, приложение VII, част А се заличава и се преобразува в нов член 210а (нов).

Изменение    5

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 6

Текст в сила

Изменение

Член 6

Член 6

Снемане на имунитет

Снемане на имунитет

1.  При упражняването на правомощията си, свързани с привилегиите и имунитетите, Парламентът работи за запазване на неприкосновеността си на демократична законодателна асамблея и осигуряване на независимостта на своите членове при изпълнението на техните функции. Всяко искане за снемане на имунитет се оценява в съответствие с членове 7, 8 и 9 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз и с принципите, посочени в настоящия член.

1.  Всяко искане за снемане на имунитет се оценява в съответствие с членове 7, 8 и 9 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз и с принципите, посочени в член 5, параграф 2.

2.  Когато член на ЕП е призован да се яви като свидетел или вещо лице, не се налага да бъде искано снемане на имунитета, при условие че:

2.  Когато член на ЕП е призован да се яви като свидетел или вещо лице, не се налага да бъде искано снемане на имунитета, при условие че:

– той няма да бъде задължен да се яви на дата или в час, който възпрепятства или затруднява изпълнението на парламентарните му задължения, или ще има възможност да даде показанията си писмено или под друга форма, която не затруднява изпълнението на парламентарните му задължения; както и

– той няма да бъде задължен да се яви на дата или в час, които възпрепятстват или затрудняват изпълнението на парламентарните му задължения, или ще има възможност да даде показанията си писмено или под друга форма, която не затруднява изпълнението на парламентарните му задължения; както и

– той не е задължен да даде показания относно информация, която е получил поверително при изпълнението на мандата си и която счита, че не е уместно да разкрива.

– той не е задължен да даде показания относно информация, която е получил поверително при изпълнението на мандата си и за която счита, че не е уместно да разкрива.

(Отнася се до изм. 25)

Обосновка

Първата част на параграф 1 е преместена в член 5, параграф 2.

Изменение    6

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 7

Текст в сила

Изменение

Член 7

Член 7

Защита на привилегии и имунитет

Защита на привилегии и имунитет

1.  В случаи, когато има сигнал за нарушаване на привилегиите или имунитетите на действащ или бивш член на ЕП от страна на органите на държава членка, може да бъде отправено искане в съответствие с член 9, параграф 1 за решение на Парламента дали в действителност е имало нарушение на тези привилегии или имунитети.

1.  В случаи, в които се твърди, че е било извършено или е на път да се извърши нарушение на привилегиите или имунитетите на действащ или бивш член на ЕП от страна на органите на държава членка, може да бъде отправено искане в съответствие с член 9, параграф 1 за решение на Парламента дали тези привилегии или имунитети са били нарушени или има вероятност да бъдат нарушени.

2.  По-специално такова искане за защита на привилегии и имунитети може да бъде отправено, ако се счете, че обстоятелствата съставляват ограничение от административен или друг характер за свободното движение на членовете на ЕП, пътуващи от или към мястото на заседанията на Парламента, или за изразяването на мнение или упражняването на право на глас при изпълнението на задълженията им, или ако обстоятелствата попадат в обхвата на член 9 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз.

2.  По-специално такова искане за защита на привилегии и имунитети може да бъде отправено, ако се счете, че обстоятелствата биха съставлявали ограничение от административен или друг характер за свободното движение на членовете на ЕП, пътуващи от или към мястото на заседанията на Парламента, или за изразяването на мнение или упражняването на право на глас при изпълнението на задълженията им, или ако обстоятелствата биха попаднали в обхвата на член 9 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз.

3.  Искане за защита на привилегиите и имунитетите на член на ЕП не е допустимо, ако във връзка със същото съдебно производство вече е получено искане за снемане или за защита на имунитета на същия член на ЕП, независимо дали към момента вече е взето решение или не.

3.  Искане за защита на привилегиите и имунитетите на член на ЕП не е допустимо, ако във връзка със същите факти вече е получено искане за снемане или за защита на имунитета на същия член на ЕП, независимо дали към момента вече е взето решение или не.

4.  Разглеждането на искане за защита на привилегиите и имунитетите на член на ЕП не се продължава, ако във връзка със същото съдебно производство е получено искане за снемане на имунитета на този член на ЕП.

4.  Разглеждането на искане за защита на привилегиите и имунитетите на член на ЕП не се продължава, ако във връзка със същите факти е получено искане за снемане на имунитета на този член на ЕП.

5.  В случаи, в които е взето решение да не се защитават привилегиите и имунитетите на даден член на ЕП, последният може да отправи искане за преразглеждане на решението, като представи нови доказателства. Искането за преразглеждане е недопустимо, ако срещу решението е заведен иск по член 263 от Договора за функционирането на Европейския съюз или ако председателят счете, че предоставените нови доказателства не обосновават в достатъчна степен решение за преразглеждане.

5.  В случаи, в които е взето решение да не се защитават привилегиите и имунитетите на даден член на ЕП, последният по изключение може да отправи искане за преразглеждане на решението, като представи нови доказателства в съответствие с член 9, параграф 1. Искането за преразглеждане е недопустимо, ако срещу решението е заведен иск по член 263 от Договора за функционирането на Европейския съюз или ако председателят счете, че предоставените нови доказателства не обосновават в достатъчна степен решение за преразглеждане.

Обосновка

As regards paragraph 1, the wording is revised insofar as it sounds very categorical as to the existence of an actual breach. It seems to imply the need for a final judgment or an otherwise irrevocable decision by a public authority prejudicing a Member, thus making potential breaches irrelevant. This, however, would make requests for defence possible only at a stage when Parliament's decision could be useless.

Paragraph 3, insofar as reference to the same legal proceedings, and not to the same facts, although providing legal certainty, might be too formalistic. If both criminal and civil proceedings have been instituted in respect of the same facts, but the waiver is requested for the former and the defence for the latter, Parliament might paradoxically adopt two different decisions.

As it stands, paragraph 5 does not set any limits to requests for reconsideration, which could be, therefore, endlessly reiterated. In order to prevent such situations, the amendment suggests adding the word "exceptionally" in the first sentence– after all, the decision to defend (or not to defend) a Member's immunity is of a non-binding nature (see Judgment in Marra, EU:C:2008:579, paragraphs 38-39).

Изменение    7

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 9

Текст в сила

Изменение

Член 9

Член 9

Процедури, свързани с имунитета

Процедури, свързани с имунитета

1.  Всяко искане за снемане на имунитет, отправено до председателя от компетентен орган на държава членка, или искане за защита на привилегии и имунитети, отправено до председателя от действащ или бивш член на ЕП, се обявява в пленарно заседание и се отнася за разглеждане от компетентната комисия.

1.  Всяко искане за снемане на имунитет, отправено до председателя от компетентен орган на държава членка, или искане за защита на привилегии и имунитети, отправено до председателя от действащ или бивш член на ЕП, се обявява в пленарно заседание и се отнася за разглеждане от компетентната комисия.

Настоящият или бивш член на ЕП може да бъде представляван от друг член на ЕП. Искането не може да бъде отправено от друг член на ЕП без съгласието на засегнатия.

1a.  Със съгласието на засегнатия член или бивш член на ЕП искането може да бъде отправено от друг член на ЕП, на който се разрешава да представлява засегнатия член или бивш член на ЕП на всички етапи от процедурата.

 

Членът на ЕП, който представлява засегнатия член или бивш член на ЕП, не участва в решението, което комисията взема.

2.  Комисията разглежда своевременно всички искания за снемане на имунитет или за защита на привилегии и имунитети, като същевременно отчита относителната им сложност.

2.  Комисията разглежда своевременно всички искания за снемане на имунитет или за защита на привилегии и имунитети, като същевременно отчита относителната им сложност.

3.  Комисията прави предложение за мотивирано решение, с което препоръчва приемане или отхвърляне на искането за снемане на имунитет или за защита на имунитет и привилегии.

3.  Комисията прави предложение за мотивирано решение, с което препоръчва приемане или отхвърляне на искането за снемане на имунитет или за защита на имунитет и привилегии. Не се допускат изменения. Ако предложението бъде отхвърлено, за прието се счита обратното решение.

4.  Комисията може да поиска от съответния орган да ѝ предостави всяка информация или обяснение, които тя счете за необходими, за да прецени дали имунитетът следва да бъде снет или защитен. На засегнатия член на ЕП се дава право да бъде изслушан;

4.  Комисията може да поиска от съответния орган да ѝ предостави всяка информация или обяснение, които тя счете за необходими, за да прецени дали имунитетът следва да бъде снет или защитен.

5.  На засегнатия член на ЕП се дава право да бъде изслушан; той може да представя всякакви документи или други писмени доказателства, които счита, че имат отношение към случая. Той може да бъде представляван от друг член на ЕП.

5.  На засегнатия член на ЕП се дава право да бъде изслушан и той може да представя всякакви документи или други писмени доказателства, за които счита, че имат отношение към случая.

Членът на ЕП не присъства на разискванията относно искането за снемане или защита на имунитета му, освен на самото изслушване.

Членът на ЕП не присъства на разискванията относно искането за снемане или защита на имунитета му, освен на самото изслушване.

Председателят на комисията отправя покана за изслушване към члена на ЕП, като посочва дата и час. Членът на ЕП може да се откаже от правото си да бъде изслушан.

Председателят на комисията отправя покана за изслушване към члена на ЕП, като посочва дата и час. Членът на ЕП може да се откаже от правото си да бъде изслушан.

Ако членът на ЕП не присъства на изслушването съгласно поканата, се счита, че той се е отказал от правото си да бъде изслушан, освен ако не поиска да бъде освободен от изслушване на предложената дата и час, като посочи причини за това. Председателят на комисията решава дали такова искане за освобождаване може да бъде прието с оглед на посочените причини. Не се допускат жалби по този въпрос.

Ако членът на ЕП не присъства на изслушването съгласно поканата, се счита, че той се е отказал от правото си да бъде изслушан, освен ако не поиска да бъде освободен от изслушване на предложените дата и час, като посочи причини за това. Председателят на комисията решава дали такова искане за освобождаване може да бъде прието с оглед на посочените причини. Не се допускат жалби по този въпрос.

Ако председателят на комисията одобри искането за освобождаване, той отправя покана към члена на ЕП за изслушване на нова дата и час. Ако членът на ЕП не се яви съгласно втората покана за изслушване, процедурата продължава, без той да бъде изслушан. Не се приемат други искания за освобождаване от изслушване или за изслушване.

Ако председателят на комисията одобри искането за освобождаване, той отправя покана към члена на ЕП за изслушване на нова дата и час. Ако членът на ЕП не се яви съгласно втората покана за изслушване, процедурата продължава, без той да бъде изслушан. Не се приемат други искания за освобождаване от изслушване или за изслушване.

6.  Когато се иска снемане на имунитет на няколко основания, всяко от тях може да бъде предмет на отделно решение. По изключение, в доклада на комисията може да се предложи снемането на имунитета да се прилага само по отношение на наказателно преследване, като до постановяване на окончателна присъда, съответният член на ЕП не може да бъде арестуван или задържан и срещу него не може да се налага никаква друга мярка, която би му попречила да изпълнява функциите, присъщи на парламентарния мандат.

6.  Когато се иска снемане или защита на имунитет на няколко основания, всяко от тях може да бъде предмет на отделно решение. По изключение в доклада на комисията може да се предложи снемането или защитата на имунитета да се прилага само по отношение на наказателно преследване, като до постановяването на окончателна присъда съответният член на ЕП не може да бъде арестуван или задържан и срещу него не може да се налага никаква друга мярка, която би му попречила да изпълнява функциите, присъщи на парламентарния мандат.

7.  Комисията може да изрази мотивирано становище относно компетентността на въпросния орган и допустимостта на искането, но при никакви обстоятелства не може да се произнася относно вината или невинността на члена на ЕП, нито по въпроса дали приписаните му мнения или деяния дават основание за наказателно преследване, дори и ако при разглеждането на искането тя подробно се е запознала с фактите по случая.

7.  Комисията може да изрази мотивирано становище относно компетентността на въпросния орган и допустимостта на искането, но при никакви обстоятелства не може да се произнася относно вината или невинността на члена на ЕП, нито по въпроса дали приписаните му мнения или деяния дават основание за наказателно преследване, дори и ако при разглеждането на искането тя подробно се е запознала с фактите по случая.

8.  Докладът на комисията се включва служебно като първа точка в дневния ред на първото заседание, следващо деня на внасянето му. Не се допуска изменение на внесено(и) предложение(я) за решение.

8.  Предложението за решение на комисията се включва в дневния ред на първото заседание, следващо деня на внасянето му. По такова предложение не могат да се внасят изменения.

На обсъждане подлежат само мотивите "за" и "против" всяко предложение за снемане или запазване на имунитет, или защита на привилегия или имунитет.

На обсъждане подлежат само мотивите „за“ и „против“ всяко предложение за снемане или запазване на имунитет, или защита на привилегия или имунитет.

Без да се накърнява член 164, член на ЕП, чиито имунитет и привилегии са предмет на обсъждане, няма право да се изказва при разискванията.

Без да се накърнява член 164, член на ЕП, чиито имунитет и привилегии са предмет на обсъждане, няма право да се изказва при разискванията.

Съдържащото се в доклада предложение(я) за решение се подлага на гласуване във времето за гласуване след разискванията.

Съдържащите се в доклада предложение или предложения за решение се подлагат на гласуване във времето за гласуване след разискванията.

След като Парламентът е обсъдил въпроса, всяко от предложенията, съдържащи се в доклада, се поставя на отделно гласуване. Ако някое от предложенията бъде отхвърлено, за прието се счита обратното решение.

След като Парламентът е обсъдил въпроса, всяко от предложенията, съдържащи се в доклада, се поставя на отделно гласуване. Ако някое от предложенията бъде отхвърлено, за прието се счита обратното решение.

9.  Председателят незабавно съобщава взетото решение на засегнатия член на ЕП и на компетентния орган на съответната държава-членка, с молба да бъде информиран за всяко последващо развитие на съответните производства и постановените във връзка с тях съдебни решения. След като получи тази информация, председателят я предава на Парламента по начин, който счита за най-подходящ, ако е необходимо и след консултации с компетентната комисия.

9.  Председателят незабавно съобщава взетото решение на засегнатия член на ЕП и на компетентния орган на съответната държава членка, с молба да бъде информиран за всяко последващо развитие на съответните производства и постановените във връзка с тях съдебни решения. След като получи тази информация, председателят я предава на Парламента по начин, който счита за най-подходящ, ако е необходимо и след консултации с компетентната комисия.

10.  Комисията се занимава с тези въпроси и обработва всички получени документи при най-голяма степен на поверителност.

10.  Комисията се занимава с тези въпроси и обработва всички получени документи при най-голяма степен на поверителност. Комисията винаги разглежда исканията, свързани с процедури относно имунитета, на заседание при закрити врата.

11.  Комисията, след консултации с държавите-членки, може да състави примерен списък на органите на държавите-членки, които са компетентни да отправят искане за снемане на имунитета на член на ЕП.

11.  Парламентът разглежда само искания за снемане на имунитета на свой член, които са му били предадени от съдебните органи или постоянните представители на държавите членки.

12.  Комисията определя принципите за прилагане на настоящия член.

12.  Комисията определя принципите за прилагане на настоящия член.

13.  Всяко запитване относно обхвата на привилегиите и имунитетите на член на ЕП, отправено от компетентен орган, се разглежда при спазване на горните разпоредби.

13.  Всяко запитване относно обхвата на привилегиите и имунитетите на член на ЕП, отправено от компетентен орган, се разглежда при спазване на горните разпоредби.

Обосновка

The current interpretation following paragraph 1is converted into a new paragraph and the last part of paragraph 5 is aligned to it.

The amendment to paragraph 3 seeks to clarify that the same principles referred to in paragraph 8 of this Rule also apply at committee level.

For practical reasons, it is not always possible to place an immunity case at the head of the agenda. The amendment to paragraph 8 adapts the text to this reality. It also replaces the word ‘report’ by the more appropriate expression ‘proposal for a decision’, consistently with the wording of Rule 9(3) and (8), fourth subparagraph. At the same time, the existing mechanism consisting of a systematic plenary vote on every immunity case is preserved as the most objective and appropriate to ensure the fair treatment of all Members and have decisions on their immunity taken by Parliament as a whole.

The last sentence added to paragraph 10 comes from Rule 115 paragraph 4.

As regards the changes to paragraph 11, they try to address the fact that in some jurisdictions private persons can submit requests for the waiver of a Member's immunity without the filter of any public authority (so called private prosecution). The issue of the 'competent authority' is thus not settled. The change states that requests for waiver should be either addressed to Parliament by the competent prosecutor's office or court or transmitted by the permanent representation to the EU. Private parties' requests for a waiver of immunity will have to be streamlined by the Permanent Representations.

Изменение    8

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 10

Текст в сила

Изменение

Член 10

заличава се

Прилагане на Устава на членовете на ЕП

 

Парламентът приема Устава на членовете на Европейския парламент и всяка промяна към него въз основа на предложение от страна на компетентната комисия. Член 150, параграф 1 се прилага mutatis mutandis. Бюрото отговаря за прилагането на тези правила и взема решения за финансовите пакети въз основа на годишния бюджет.

 

Обосновка

Текстът на този член не се отнася само до „прилагането“ на Устава: първото изречение действително се отнася до неговото приемане и промяна, но е излишно, тъй като е добавено в член 45. Второто изречение не изглежда полезно, тъй като в такива случаи обикновено се изискват изменения, а третото изречение е включено в член 25, параграф 14б (нов) с леко променена формулировка.

Изменение    9

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 11

Текст в сила

Изменение

Член 11

Член 11

Финансови интереси на членовете на ЕП, норми за поведение, задължителен регистър за прозрачност за достъп до Парламента

Финансови интереси на членовете на ЕП и норми за поведение

1.  Парламентът приема правила относно прозрачността на финансовите интереси на членовете на ЕП под формата на кодекс за поведение, приет с мнозинството от неговите членове съгласно член 232 от Договора за функционирането на Европейския съюз, който се включва като приложение към настоящия правилник1.

1.  Парламентът приема правила относно прозрачността на финансовите интереси на членовете на ЕП под формата на кодекс за поведение, приет с мнозинството от неговите членове, който се включва като приложение към настоящия правилник1.

Тези правила не могат по никакъв начин да възпрепятстват или ограничават член на ЕП при осъществяване на неговия мандат или на всяка политическа или друга дейност, свързана с мандата.

Тези правила не могат да възпрепятстват или ограничават по друг начин член на ЕП при осъществяване на неговия мандат или на всяка политическа или друга дейност, свързана с мандата.

2.  Поведението на членовете на ЕП се характеризира с взаимно уважение, основава се на ценностите и принципите, определени в учредителните текстове на Европейския съюз, зачита достойнството на Парламента и не нарушава нормалното протичане на парламентарната работа или реда и спокойствието в помещенията на Парламента. Членовете на ЕП спазват правилата на Парламента относно обработката на поверителна информация.

2.  Поведението на членовете на ЕП се характеризира с взаимно уважение, основава се на ценностите и принципите, определени в Договорите, и по-специално в Хартата на основните права, и зачита достойнството на Парламента. Също така то не нарушава нормалното протичане на парламентарната работа, поддържането на сигурност и ред в помещенията на Парламента или функционирането на оборудването на Парламента.

 

Членовете на ЕП не прибягват до клеветнически, расистки или ксенофобски изказвания или поведение при парламентарните разисквания, по време на които те също така не излагат на показ плакати или надписи.

 

Членовете на ЕП спазват правилата на Парламента относно обработката на поверителна информация.

Неспазването на тези стандарти и правила може да доведе до прилагане на мерките в съответствие с членове 165, 166 и 167.

Неспазването на тези стандарти и правила може да доведе до прилагане на мерките в съответствие с членове 165, 166 и 167.

3.  Прилагането на настоящия член по никакъв начин не възпрепятства оживеността на парламентарните разисквания, нито ограничава свободата на изказване на членовете на ЕП.

3.  Прилагането на настоящия член не възпрепятства по друг начин оживеността на парламентарните разисквания, нито ограничава свободата на изказване на членовете на ЕП.

Разпоредбите на настоящия член се прилагат при пълно зачитане на прерогативите на членовете на ЕП, установени в първичното законодателство и в Устава на членовете на ЕП.

Разпоредбите на настоящия член се прилагат при пълно зачитане на прерогативите на членовете на ЕП, установени в първичното законодателство и в Устава на членовете на ЕП.

Настоящият член се прилага при зачитане на принципа на прозрачността и по начин, който гарантира, че съответните разпоредби са доведени до знанието на членовете на ЕП, които се уведомяват поотделно за техните права и задължения.

Настоящият член се прилага при зачитане на принципа на прозрачността и по начин, който гарантира, че съответните разпоредби са доведени до знанието на членовете на ЕП, които се уведомяват поотделно за техните права и задължения.

 

3a.  В случай че лице, наето от член на ЕП, или друго лице, което е получило достъп до помещенията или оборудването на Парламента със съдействието на член на ЕП, не спазва нормите за поведение, посочени в параграф 2, по целесъобразност предвидените в член 166 санкции могат да бъдат наложени на въпросния член на ЕП.

4.  В началото на всеки парламентарен мандат квесторите определят максималния брой сътрудници, които могат да бъдат акредитирани от всеки член на Парламента (акредитирани сътрудници).

4.  Квесторите определят максималния брой сътрудници, които могат да бъдат акредитирани от всеки член на Парламента.

5.  Дългосрочните пропуски се издават на лица извън институциите под отговорността на квесторите. Тези пропуски се издават за максимален срок от една година и подлежат на подновяване. Условията за тяхното ползване се определят от Бюрото.

 

Пропуските могат да бъдат издавани:

 

– на лица, които са вписани в регистъра за прозрачност2 или които представляват или работят за организации, вписани в този регистър, като вписването в регистъра обаче не предполага автоматично право на такива пропуски;

 

– на лица, които желаят да имат чест достъп до сградите на Парламента, но които не попадат в приложното поле на споразумението за създаване на регистър за прозрачност3;

 

– на местните сътрудници на членовете на ЕП, както и на лицата, сътрудничещи на членовете на Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите.

 

6.  Вписаните в регистъра за прозрачност трябва да спазват в рамките на своите отношения с Парламента:

 

– приложения към споразумението кодекс за поведение4;

 

– процедурите и другите задължения, определени в споразумението; както и

 

– разпоредбите на настоящия член, както и мерките за неговото прилагане.

 

7.  Квесторите определят доколко кодексът за поведение се прилага към лицата, които, при все че притежават дългосрочен пропуск, не попадат в приложното поле на споразумението.

 

8.  Пропускът се отнема с обосновано решение на квесторите в следните случаи:

 

– заличаване от регистъра за прозрачност, освен ако са налице важни основания не допускащи отнемане на пропуска;

 

– сериозно нарушаване на задълженията, предвидени в параграф 6.

 

9.  Бюрото, по предложение на генералния секретар, приема необходимите мерки за прилагане на регистъра за прозрачност, в съответствие с разпоредбите на споразумението за създаването на въпросния регистър.

 

Разпоредбите за прилагане на параграфи 5 - 8 се определят в приложението5.

 

10.   Кодексът за поведение и правата и привилегиите на бившите членове се уреждат с решение на Бюрото. В третирането на бивши членове на ЕП не се допускат никакви разграничения.

10.   Кодексът за поведение и правата и привилегиите на бившите членове на ЕП се уреждат с решение на Бюрото. В третирането на бивши членове на ЕП не се допускат никакви разграничения.

__________________

__________________

1 Вж. приложение І.

1 Вж. приложение І.

2 Регистър, създаден със споразумение между Европейския парламент и Европейската комисия относно създаването на регистър за прозрачност за организациите и лицата, действащи като независими участници в изготвянето и прилагането на политиките на Европейския съюз (Вж. приложение IХ, част Б).

 

3 Вж. приложение IХ, част Б.

 

4 Вж. приложение 3 към споразумението, поместено в приложение IX, част Б.

 

5 Виж приложение IХ, част А.

 

Обосновка

As regards the amendment to the title, it reflects the fact that the Register is mandatory for the institutions, not for those registered therein. Registration facilitates the interaction with the EU institutions which represents an important incentive.

Paragraph 3a (new) comes from Annex XV §2 1st subparagraph (“Members shall be held responsible for any failure by persons whom they employ or for whom they arrange access to Parliament to comply on Parliament's premises with the standards of conduct applicable to Members”) and is reworded, with a view to clarifying its meaning.

As regards the amendment to paragraph 4, art. 34 § 9 of the Implementing measures concerning the Members’ Statute, adopted by the Bureau, states the following: “The number of contracts between a Member and accredited assistants in force at any given time may not exceed three, regardless of the duration of work provided for in those contracts. This limit may be increased to four if an exemption is expressly granted by the President of Parliament following verification by the relevant department that the Member concerned has sufficient office space to comply with the standards applicable to the use of Parliament’s buildings, taking into account also the number of trainees that may be present.”

The contents of Rule 11(5) to (9) will become part of new Rule 116a and their wording will be streamlined.

Изменение    10

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 12

Текст в сила

Изменение

Член 12

Член 12

Вътрешни разследвания, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF)

Вътрешни разследвания, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF)

Общите правила, предвидени в Междуинституционалното споразумение от 25 май 1999 г. относно вътрешните разследвания, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), съдържащо необходимите мерки за улесняване на гладкото протичане на разследванията, провеждани от службата, се прилагат и в рамките на Парламента по силата на решението, приложено към настоящия правилник6.

Общите правила, предвидени в Междуинституционалното споразумение от 25 май 1999 г. относно вътрешните разследвания, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), съдържащо необходимите мерки за улесняване на гладкото протичане на разследванията, провеждани от службата, се прилагат и в рамките на Парламента по силата на решението от 18 ноември 1999 г. относно реда и условията за вътрешните разследвания във връзка с предотвратяването на измами, корупция и всякакви незаконни действия, увреждащи интересите на Общностите.

__________________

 

6 Вж. приложение ХІ.

 

Изменение    11

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 13

Текст в сила

Изменение

Член 13

Член 13

Наблюдатели

Наблюдатели

1.  Когато е бил подписан договор за присъединяване на дадена държава към Европейския съюз, председателят на Парламента, след като е получил съгласието на Председателския съвет, може да покани парламента на присъединяващата се държава да избере измежду своите членове наблюдатели, чийто брой е равен на броя на определените за тази държава бъдещи места в Европейския парламент.

1.  Когато е бил подписан договор за присъединяване на дадена държава към Европейския съюз, председателят на Парламента, след като е получил съгласието на Председателския съвет, може да покани парламента на присъединяващата се държава да избере измежду своите членове наблюдатели, чийто брой е равен на броя на определените за тази държава бъдещи места в Европейския парламент.

2.  До влизането в сила на договора за присъединяване тези наблюдатели вземат участие в работата на Парламента и имат право да се изказват в рамките на комисиите и политическите групи. Те нямат право да гласуват, нито да се кандидатират за изборни длъжности в рамките на Парламента. Тяхното участие няма никакви правни последици за дейността на Парламента.

2.  До влизането в сила на договора за присъединяване тези наблюдатели вземат участие в работата на Парламента и имат право да се изказват в рамките на комисиите и политическите групи. Те нямат право да гласуват, да се кандидатират за изборни длъжности в рамките на Парламента, нито да представляват Парламента извън него. Тяхното участие няма никакви правни последици за дейността на Парламента.

3.  Положението им е приравнено на това на член на Парламента, що се отнася до ползването на услуги в рамките на Парламента и възстановяването на разходите, свързани с дейността им като наблюдатели.

3.  Положението им е приравнено на това на член на Парламента, що се отнася до ползването на услуги в рамките на Парламента и възстановяването на пътните и дневните разноски, свързани с дейността им като наблюдатели.

Изменение    12

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 14

Текст в сила

Изменение

Член 14

Член 14

Временно председателство

Временно председателство

1.  Заседанието, предвидено в член 146, параграф 2, както и всяко заседание, провеждано с цел избор на председател и на Бюро, се председателства от заварения председател или, при невъзможност от негова страна, от един от заварените заместник-председатели по реда на тяхното старшинство, или, при невъзможност на всеки един от тях - от най-дълго изпълнявалия мандат член на ЕП, до избирането на председател.

1.  Заседанието, предвидено в член 146, параграф 2, както и всяко заседание, провеждано с цел избор на председател и на Бюро, се председателства от заварения председател или, при невъзможност от негова страна, от един от заварените заместник-председатели по реда на тяхното старшинство, или, при невъзможност на всеки един от тях – от най-дълго изпълнявалия мандат член на ЕП, до избирането на председател.

2.  Под председателството на члена на ЕП, временно изпълняващ председателската функция съгласно параграф 1, не могат да бъдат разглеждани въпроси, които не са свързани с избора на председател или проверката на пълномощия.

2.  Под председателството на члена на ЕП, временно изпълняващ председателската функция съгласно параграф 1, не могат да бъдат разглеждани въпроси, които не са свързани с избора на председател или проверката на пълномощия в съответствие с член 3, параграф 2, втора алинея. Всеки друг въпрос във връзка с проверката на пълномощия, повдигнат под неговото председателство, се отнася до компетентната комисия.

Членът на ЕП, временно изпълняващ функциите на председател съгласно параграф 1, упражнява правомощията на председателя по втората алинея на параграф 2 на член 3. Всеки друг въпрос във връзка с проверката на пълномощия, който бъде повдигнат под неговото председателство, се отнася до комисията, компетентна за проверката на пълномощията.

 

Обосновка

Тълкуването беше включено в параграф 2 на настоящия член.

Изменение    13

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 15

Текст в сила

Изменение

Член 15

Член 15

Кандидатури и общи разпоредби

Кандидатури и общи разпоредби

1.  Председателят, заместник-председателите и квесторите се избират с тайно гласуване в съответствие с член 182. Кандидатури се издигат със съгласието на съответните лица. Кандидатури могат да бъдат издигани от политическа група или от най-малко четиридесет членове на ЕП. Въпреки това, ако броят на издигнатите кандидатури не надвишава броя на местата, които трябва да бъдат заети, кандидатите могат да бъдат избирани чрез акламация.

1.  Председателят се избира с тайно гласуване, а след това се избират и заместник-председателите и квесторите в съответствие с член 182.

 

Кандидатури се издигат със съгласието на номинираните лица и могат да бъдат издигани само от политическа група или от най-малко четиридесет членове на ЕП. Преди всяко гласуване могат да бъдат издигнати нови кандидатури.

 

Ако броят на издигнатите кандидатури не надвишава броя на местата, които трябва да бъдат запълнени, кандидатите могат да бъдат избирани чрез акламация, освен ако най-малко една пета от всички членове на Парламента поискат тайно гласуване.

 

В случай на общо гласуване за повече от една длъжност бюлетината се счита за валидна, ако са били подадени повече от половината от наличните гласове.

Ако само един заместник-председател трябва да бъде заместен, и има само един кандидат, той може да бъде избран чрез акламация. Председателят има дискреционна власт да реши дали изборът да се извърши чрез акламация или чрез тайно гласуване. Избраният кандидат заема мястото на заместник-председателя, който замества, по реда на старшинството.

 

2.  При избора на председател, заместник-председатели и квестори се взема предвид като цяло необходимостта от осигуряване на справедливо представителство на държавите-членки и различните политически възгледи.

2.  При избора на председател, заместник-председатели и квестори се взема предвид като цяло необходимостта от осигуряване на справедливо представителство на различните политически възгледи, както и равновесие между половете и географско равновесие.

Обосновка

Що се отнася до измененията на параграф 1, алинея 1, настоящата практика е някои политически групи да представят кандидатурата еднократно за всички гласувания, а други – преди всяко гласуване. Промяната се отразява и в член 16.

Тълкуването се заличава, тъй като първите две изречения са включени в третата алинея на първия параграф на този член. Последното изречение не добавя нищо ново към втората алинея на член 20 параграф 1 и следователно се заличава.

По отношение на изменението на параграф 2 то спазва формулировката, използвана и в Правилника за длъжностните лица на ЕС.

Изменение    14

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 16

Текст в сила

Изменение

Член 16

Член 16

Избор на председател - встъпително слово

Избор на председател - встъпително слово

1.  Първи се избира председателят. Преди всяко гласуване кандидатурите се представят на члена на ЕП, временно изпълняващ функциите на председател съгласно член 14, който ги обявява пред Парламента. Ако след три гласувания нито един кандидат не е събрал абсолютно мнозинство от подадените гласове, при четвъртото гласуване участват само двамата кандидати, получили най-много гласове при третото гласуване. В случай на равен брой гласове, за избран се обявява по-възрастният кандидат.

1.  Кандидатурите за председател се представят на члена на ЕП, временно изпълняващ функциите на председател съгласно член 14, който ги обявява пред Парламента. Ако след три гласувания нито един кандидат не е събрал абсолютно мнозинство от подадените гласове, при четвъртото гласуване, по дерогация от член 15, параграф 1, участват само двамата кандидати, получили най-много гласове при третото гласуване. В случай на равен брой гласове за избран се обявява по-възрастният кандидат.

2.   Веднага след избирането на председател, членът на ЕП, временно изпълняващ функциите на председател съгласно член 14, освобождава председателското място. Само избраният председател може да произнесе встъпително слово.

2.   Веднага след избирането на председател членът на ЕП, временно изпълняващ функциите на председател съгласно член 14, освобождава председателското място. Само избраният председател може да произнесе встъпително слово.

Обосновка

Заличаването на „преди всяко гласуване“ отразява предложението за промяна в член 15, параграф 1.

Изменение    15

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 17

Текст в сила

Изменение

Член 17

Член 17

Избор на заместник-председатели

Избор на заместник-председатели

1.  Заместник-председателите се избират след това с обща бюлетина. За избрани на първо гласуване, до запълване на четиринадесетте места и по реда на броя на подадените за тях гласове, се обявяват кандидатите, получили абсолютно мнозинство от подадените гласове. Ако броят на избраните кандидати е по-малък от местата за заемане, се провежда второ гласуване при същите условия за оставащите места. Ако се наложи провеждане на трето гласуване, кандидатите за оставащите места се избират с относително мнозинство. При равен брой гласове за избрани се обявяват по-възрастните кандидати.

1.  Заместник-председателите се избират след това с общо гласуване. За избрани на първо гласуване, до запълване на четиринадесетте места и по реда на броя на подадените за тях гласове, се обявяват кандидатите, получили абсолютно мнозинство от подадените гласове. Ако броят на избраните кандидати е по-малък от местата за заемане, се провежда второ гласуване при същите условия за оставащите места. Ако се наложи провеждане на трето гласуване, кандидатите за оставащите места се избират с относително мнозинство. При равен брой гласове за избрани се обявяват по-възрастните кандидати.

Независимо че за разлика от член 16, параграф 1, настоящият член не предвижда изрично възможност за издигане на нови кандидатури между отделните гласувания за заместник-председатели, това действие е допустимо, доколкото Парламентът, в качеството си на суверенен орган, трябва да разполага с възможността да разгледа всички възможни кандидатури, особено като се има предвид, че липсата на подобна възможност може да попречи на гладкото протичане на избора.

 

2.  При спазване на разпоредбите на член 20, параграф 1, старшинството на заместник-председателите се определя от поредността на тяхното избиране, а при равен брой гласове - от тяхната възраст.

2.  При спазване на разпоредбите на член 20, параграф 1, старшинството на заместник-председателите се определя от поредността на тяхното избиране, а при равен брой гласове от тяхната възраст.

Когато заместник-председателите са били избрани чрез акламация, старшинството се определя с тайно гласуване.

Когато заместник-председателите са били избрани чрез акламация, старшинството се определя с тайно гласуване.

Обосновка

Това заличено тълкуване е отразено в предложените промени на член 15, параграф 1.

Изменение    16

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 18

Текст в сила

Изменение

Член 18

Член 18

Избор на квестори

Избор на квестори

След избирането на заместник-председателите Парламентът избира петима квестори.

Парламентът избира петима квестори по същата процедура, каквато се прилага за избирането на заместник-председателите.

Квесторите се избират по същата процедура, както заместник-председателите.

 

Обосновка

Двете изречения на член 18 се сливат.

Изменение    17

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 19

Текст в сила

Изменение

Член 19

Член 19

Срок на мандатните длъжности

Срок на мандатните длъжности

1.  Мандатът на председателя, заместник-председателите и на квесторите е две години и половина.

1.  Мандатът на председателя, заместник-председателите и на квесторите е две години и половина.

Ако даден член на ЕП смени политическата си група, той запазва поста си в Бюрото или квесторската колегия до края на мандата от две години и половина.

Ако даден член на ЕП смени политическата си група, той запазва поста си в Бюрото или като квестор до края на мандата от две години и половина.

2.  Ако даден пост се освободи преди изтичането на мандата, членът на ЕП, избран за заместник, изпълнява функциите само за остатъка от мандата на своя предшественик.

2.  Ако даден пост се освободи преди изтичането на мандата, членът на ЕП, избран за заместник, изпълнява функциите само за остатъка от мандата на своя предшественик.

Изменение    18

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 20

Текст в сила

Изменение

Член 20

Член 20

Свободни места

Свободни места

1.  В случай че председателят, заместник-председател или квестор трябва да бъде заместен, заместникът се избира по реда на предходните членове.

1.  В случай че председателят, заместник-председател или квестор трябва да бъде заместен, заместникът се избира по реда на предходните членове.

Новоизбраният заместник-председател заема мястото на своя предшественик по реда на старшинството.

Новоизбраният заместник-председател заема мястото на своя предшественик по реда на старшинството.

2.  Ако се освободи председателското място, функциите на председател се изпълняват от първия заместник-председател до избора на нов председател.

2.  Ако се освободи председателското място, функциите на председател се изпълняват от заместник-председател, определен по реда на старшинството, до избора на нов председател.

Изменение    19

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 22

Текст в сила

Изменение

Член 22

Член 22

Функции на председателя

Функции на председателя

1.  Председателят ръководи цялостната дейност на Парламента и на неговите органи при условията, предвидени в настоящия правилник. Той разполага с всички правомощия, необходими за ръководене на заседанията на Парламента и за осигуряване на тяхното правилно протичане.

1.  Председателят ръководи цялостната дейност на Парламента и на неговите органи в съответствие с настоящия правилник. Той разполага с всички правомощия, необходими за ръководене на заседанията на Парламента и за осигуряване на тяхното правилно протичане.

Тази разпоредба може да бъде тълкуванa в смисъл, че сред правомощията, предоставени на председателя от настоящия член, се включва правомощието да сложи край на прекомерното използване на процедурни искания като искания за изказване във връзка с нарушения на правилника, процедурни предложения, обяснения на вот и искания за гласуване поотделно, за разделно или за поименно гласуване, когато председателят е убеден, че тези искания явно целят и ще доведат до продължително и сериозно възпрепятстване на процедурите на Парламента или упражняването на правата на други членове на ЕП.

 

Тези правомощия включват правото да се поставят на гласуване текстове в ред, различен от посочения в гласувания документ. За тази цел, по аналогия с член 174, параграф 7, председателят може предварително да поиска съгласието на Парламента.

 

2.  Председателят открива, прекъсва и закрива заседанията. Той се произнася по допустимостта на изменения, по въпроси, отправени към Съвета и Комисията, и по съответствието на доклади с настоящия правилник. Председателят следи за спазването на настоящия правилник, поддържа реда, дава думата, закрива разискванията, поставя въпросите на гласуване и обявява резултатите от гласуването; разпределя на комисиите всички съобщения от тяхната компетентност.

2.  Председателят открива, прекъсва и закрива заседанията. Той се произнася по допустимостта на изменения и други подложени на гласуване текстове, както и по допустимостта на парламентарните въпроси. Председателят следи за спазването на настоящия правилник, поддържа реда, дава думата, закрива разискванията, поставя въпросите на гласуване и обявява резултатите от гласуването; разпределя на комисиите всички съобщения от тяхната компетентност.

3.   Председателят не може да взема думата по време на разискванията, освен за да обобщи даден въпрос или да призове изказващия се да се придържа към темата; ако желае да вземе участие в разискванията, той освобождава председателското място до закриване на разискванията по съответния въпрос.

3.   Председателят не може да взема думата по време на разискванията, освен за да обобщи даден въпрос или да призове изказващия се да се придържа към темата; ако желае да вземе участие в разискванията, той освобождава председателското място до закриване на разискванията по съответния въпрос.

4.   В международните отношения, на официални церемонии, както и в административни, съдебни и финансови дела, Парламентът се представлява от председателя, който може да делегира тези свои правомощия.

4.   В международните отношения, на официални церемонии, както и в административни, съдебни и финансови дела, Парламентът се представлява от председателя, който може да делегира тези свои правомощия.

 

4a.  Председателят отговаря за сигурността и неприкосновеността на помещенията на Европейския парламент.

Обосновка

Съдържанието на първото тълкуване след параграф 1 се превръща в разпоредба в главата относно пленарните заседания (член 164а), а съдържанието на второто тълкуване се превръща в разпоредба в главата относно провеждането на пленарните заседания (член 174).

Предложеното изменение на параграф 2 отразява съществуващата практика, според която председателят определя за недопустими не само изменения, но също параграфи от доклади, които са в нарушение на първичното право на Съюза или създават риск да накърнят интересите или престижа на Парламента.

Новият параграф 4а отразява настоящата практика, съгласно която председателят е най-висшият орган по отношение на отмяната на неприкосновеността на помещенията и архивите на Европейския парламент (членове 1 и 2 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз) и по отношение на неговата сигурност.

Изменение    20

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 23

Текст в сила

Изменение

Член 23

Член 23

Функции на заместник-председателите

Функции на заместник-председателите

1.   Ако председателят отсъства или не е в състояние да изпълнява функциите си, или желае да вземе участие в разискванията по реда на член 22, параграф 3, той се замества от един от заместник-председателите в съответствие с член 17, параграф 2.

1.   Ако председателят отсъства или не е в състояние да изпълнява функциите си, или желае да вземе участие в разискванията по реда на член 22, параграф 3, той се замества от един от заместник-председателите в съответствие с член 17, параграф 2.

2.   Заместник-председателите изпълняват и функциите, възложени им по член 25, член 27, параграфи 3 и 5, и член 71, параграф 3.

2.   Заместник-председателите изпълняват и функциите, възложени им по член 25, член 27, параграфи 3 и 5, и член 71, параграф 3.

3.  Председателят може да делегира на заместник-председателите всякакви функции като представляване на Парламента на церемонии или на определени прояви. По-специално, той може да възложи на определен заместник-председател председателските функции по член 130, параграф 2 и Приложение II, параграф 3.

3.  Председателят може да делегира на заместник-председателите всякакви функции като представляване на Парламента на церемонии или на определени прояви. По-специално той може да възложи на определен заместник-председател председателските функции по член 129 и член 130, параграф 2.

<TitreJust>Justification</TitreJust>

Приложение II се заличава. Вж. предложеното изменение на член 129.

Изменение    21

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 25

Текст в сила

Изменение

Член 25

Член 25

Функции на Бюрото

Функции на Бюрото

1.  Бюрото изпълнява функциите, възложени му с настоящия правилник.

1.  Бюрото изпълнява функциите, възложени му с настоящия правилник.

2.  Бюрото взема финансови, организационни и административни решения по въпроси, свързани с вътрешната организация на Парламента, неговия секретариат и органи.

2.  Бюрото взема финансови, организационни и административни решения по въпроси, свързани с вътрешната организация на Парламента, неговия секретариат и органи.

3.  Бюрото взема финансови, организационни и административни решения по въпроси, отнасящи се до членовете на ЕП, по предложение на генералния секретар или на политическа група.

3.  Бюрото взема финансови, организационни и административни решения по въпроси, отнасящи се до членовете на ЕП, по предложение на генералния секретар или на политическа група.

4.  Бюрото взема решения по въпроси, свързани с провеждането на заседанията.

4.  Бюрото взема решения по въпроси, свързани с провеждането на заседанията.

Терминът “провеждане на заседания" включва въпроси, свързани с поведението на членовете на ЕП във всички помещения на Парламента.

 

5.  Бюрото приема разпоредбите по член 35 относно независимите членове на ЕП.

5.  Бюрото приема разпоредбите по член 35 относно независимите членове на ЕП.

6.  Бюрото определя щатното разписание на Генералния секретариат и приема правилници относно административното и финансовото положение на длъжностните лица и другите служители.

6.  Бюрото определя щатното разписание на Генералния секретариат и приема правилници относно административното и финансовото положение на длъжностните лица и другите служители.

7.  Бюрото съставя предварителен проект на бюджетна прогноза на Парламента.

7.  Бюрото съставя предварителен проект на бюджетна прогноза на Парламента.

8.  Бюрото приема насоки за дейността на квесторите съгласно член 28.

8.  Бюрото приема насоки за дейността на квесторите и може да изиска от тях да извършат определени задачи.

9.  Бюрото е органът, който дава разрешение за провеждане на заседания на комисиите извън обичайните работни места, за изслушвания, както и за проучвателни и информационни пътувания на докладчиците.

9.  Бюрото е органът, който дава разрешение за провеждане на заседания или командировки на комисиите извън обичайните работни места, за изслушвания, както и за проучвателни и констативни пътувания на докладчиците.

Когато е дадено разрешение за провеждане на такива заседания и срещи, езиковият режим се определя в зависимост от използваните официални езици, както и от езиците, поискани от членовете на съответната комисия или техните заместници.

Когато е дадено разрешение за провеждане на такива заседания и срещи или командировки, езиковият режим се определя в зависимост от Кодекса за поведение относно езиковото многообразие, приет от Бюрото. Същият член се прилага и по отношение на делегациите.

Същото се прилага и по отношение на делегациите, освен ако съответните членове и заместници уговорят друго.

 

10.  Бюрото назначава генералния секретар в съответствие с член 222.

10.  Бюрото назначава генералния секретар в съответствие с член 222.

11.  Бюрото определя правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 2004/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно статута и финансирането на политическите партии на европейско равнище. При изпълнението на цитирания регламент Бюрото осъществява функциите, възложени му с настоящия правилник.

11.  Бюрото определя правилата за прилагане относно статута и финансирането на политическите партии и фондации на европейско равнище.

12.  Бюрото определя правилата относно обработката на поверителна информация от Парламента и неговите органи, титулярите на мандатна длъжност и другите членове на ЕП, като взема под внимание всяко междуинституционално споразумение, сключено по този въпрос. Посочените правила се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз и се прилагат към настоящия Правилник за дейността7.

12.  Бюрото определя правилата относно обработката на поверителна информация от Парламента и неговите органи, титулярите на мандатна длъжност и другите членове на ЕП, като взема под внимание всяко междуинституционално споразумение, сключено по този въпрос. Посочените правила се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз.

13.  Председателят и/или Бюрото могат да възлагат на един или повече от членовете на Бюрото общи или специални задачи от компетентността на председателя или на Бюрото. Едновременно с възлагането се определят и начините и средствата за тяхното изпълнение.

13.  Председателят и/или Бюрото могат да възлагат на един или повече от членовете на Бюрото общи или специални задачи от компетентността на председателя или на Бюрото. Едновременно с възлагането се определят и начините и средствата за тяхното изпълнение.

14.  Бюрото посочва двама заместник-председатели, на които се възлага осъществяването на връзките с националните парламенти.

14.  Бюрото посочва двама заместник-председатели, на които се възлага осъществяването на връзките с националните парламенти.

Те редовно докладват на Председателския съвет за осъществяваните от тях дейности в тази насока.

 

 

14а.  Бюрото посочва заместник-председател, на когото се възлага осъществяването на структурирани консултации с европейското гражданско общество по важни теми.

 

14б.  Бюрото отговаря за прилагането на Устава на членовете на Европейския парламент и взема решения за размера на надбавките въз основа на годишния бюджет.

15.  При избиране на нов Парламент, завареното Бюро продължава да изпълнява функциите си до първото заседание на новия Парламент.

 

__________________

 

7 Виж Приложение VII, Част Д.

 

Обосновка

The changes to paragraph 9 subparagraph 2, reflect the provisions of the Code of Conduct on multi-lingualism adopted by the Bureau on the basis of the competences conferred upon it by the current Rule.

As regards the changes to paragraph 11, the last sentence is deleted as it repeats paragraph 1. The amendments means to align the text of the Rule with the new Regulation.

Paragraph 14 subparagraph 2 is deleted here and moved under Rule 27(3).

The content for paragraph 14a (new)comes from the last sentence of Rule 27(5) and the wording is aligned with Rule 25(14).

This sentence in paragraph 14b(new) is taken from current Rule 10 and is slightly reworded to replace ("financial envelopes" is replaced by "allowances").

Paragraph 15 is deleted, as a new Rule 30a will cover all bodies and office holders.

Изменение    22

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 26

Текст в сила

Изменение

Член 26

Член 26

Състав на Председателския съвет

Състав на Председателския съвет

1.  Председателският съвет се състои от председателя на Парламента и председателите на политическите групи. Председателят на политическа група може да упълномощи друг член на групата да го представлява.

1.  Председателският съвет се състои от председателя на Парламента и председателите на политическите групи. Председателят на политическа група може да упълномощи друг член на групата да го представлява.

2.  Председателят на Парламента кани един от независимите членове на ЕП да участва в заседанията на Председателския съвет без право на глас.

2.  Председателят на Парламента, след като е дал възможност на независимите членове на ЕП да изразят своите становища, кани един от тях да участва в заседанията на Председателския съвет без право на глас.

3.   Председателският съвет се стреми да решава поставените пред него въпроси с консенсус.

3.  Председателският съвет се стреми да решава поставените пред него въпроси с консенсус.

Когато не може да бъде постигнат консенсус, въпросът се решава с гласуване чрез претегляне на гласовете според броя на членовете на всяка политическа група.

Когато не може да бъде постигнат консенсус, въпросът се решава с гласуване чрез претегляне на гласовете според броя на членовете на всяка политическа група.

Изменение    23

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 27

Текст в сила

Изменение

Член 27

Член 27

Функции на Председателския съвет

Функции на Председателския съвет

1.  Председателският съвет осъществява функциите, възложени му с настоящия правилник.

1.  Председателският съвет осъществява функциите, възложени му с настоящия правилник.

2.  Председателският съвет взема решения относно организацията на работата на Парламента и по въпросите на законодателно планиране.

2.  Председателският съвет взема решения относно организацията на работата на Парламента и по въпросите на законодателно планиране.

3.  Председателският съвет е органът, компетентен по въпросите, свързани с отношенията с другите институции и органи на Европейския съюз и с националните парламенти на държавите-членки.

3.  Председателският съвет е органът, компетентен по въпросите, свързани с отношенията с другите институции и органи на Европейския съюз и с националните парламенти на държавите членки. Заместник-председателите, на които е възложена отговорността за отношенията с националните парламенти, докладват редовно на Председателския съвет за осъществяваните от тях дейности в тази насока.

4.   Председателският съвет е органът, компетентен по въпросите, свързани с отношенията с държави, които не са членки на Европейския съюз, както и с институции и организации, които не принадлежат към Съюза.

4.   Председателският съвет е органът, компетентен по въпросите, свързани с отношенията с държави, които не са членки на Европейския съюз, както и с институции и организации, които не принадлежат към Съюза.

5.  Председателският съвет отговаря за организирането на структурирани консултации с европейското гражданско общество по главните теми. Това може да включва провеждането на публични разисквания по въпроси от общоевропейски интерес, открити за участие на заинтересовани граждани. Бюрото определя заместник-председател, който отговаря за провеждането на такива консултации и докладва на Председателския съвет.

5.  Председателският съвет отговаря за организирането на структурирани консултации с европейското гражданско общество по главните теми. Това може да включва провеждането на публични разисквания по въпроси от общоевропейски интерес, открити за участие на заинтересовани граждани. Заместник-председателят, отговарящ за провеждането на такива консултации, докладва редовно на Председателския съвет за осъществяваните от него дейности в тази насока.

6.   Председателският съвет изготвя проект на дневен ред на месечните сесии на Парламента.

6.   Председателският съвет изготвя проект на дневен ред на месечните сесии на Парламента.

7.  Председателският съвет е органът, компетентен относно състава и компетенциите на комисиите, анкетните комисии и съвместните парламентарни комитети, постоянните делегации и ad hoc делегациите.

7.  Председателският съвет прави предложения на Парламента относно състава и компетентността на комисиите, анкетните комисии и съвместните парламентарни комитети и постоянните делегации. Председателският съвет е компетентен за разрешаването на ad hoc делегациите.

8.   Председателският съвет определя разпределението на местата в пленарната зала съгласно член 36.

8.   Председателският съвет определя разпределението на местата в пленарната зала съгласно член 36.

9.   Председателският съвет е органът, компетентен да дава разрешение за изготвяне на доклади по собствена инициатива.

9.   Председателският съвет е органът, компетентен да дава разрешение за изготвяне на доклади по собствена инициатива.

10.   Председателският съвет прави предложения пред Бюрото по административни и бюджетни въпроси, свързани с политическите групи.

10.   Председателският съвет прави предложения пред Бюрото по административни и бюджетни въпроси, свързани с политическите групи.

Обосновка

Добавеният към параграф 3 текст е преместен от член 25, параграф 14.

Промените в параграф 5 са свързани с добавянето на параграф 14а в член 25.

Изменение    24

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 28

Текст в сила

Изменение

Член 28

Член 28

Функции на квесторите

Функции на квесторите

Квесторите отговарят за административните и финансовите въпроси, които пряко засягат членовете на ЕП, съгласно насоките, определени от Бюрото.

Квесторите отговарят за административните и финансовите въпроси, които пряко засягат членовете на ЕП, съгласно насоките, определени от Бюрото, а също и за други възложени им задачи.

Изменение    25

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 29

Текст в сила

Изменение

Член 29

Член 29

Съвет на председателите на комисии

Съвет на председателите на комисии

1.  Съветът на председателите на комисии се състои от председателите на всички постоянни и специални комисии и избира свой председател.

1.  Съветът на председателите на комисии се състои от председателите на всички постоянни и специални комисии и избира свой председател.

При отсъствие на председателя, заседанието се председателства от най-възрастния член, или в случай че последният е възпрепятстван, от най-възрастният от присъстващите членове на ЕП.

1a.  При отсъствие на председателя заседанието се председателства от най-възрастния от присъстващите членове на ЕП.

2.  Съветът на председателите на комисии може да отправя препоръки до Председателския съвет във връзка с работата на комисиите и изготвянето на дневен ред на месечните сесии на Парламента.

2.  Съветът на председателите на комисии може да отправя препоръки до Председателския съвет във връзка с работата на комисиите и изготвянето на дневен ред на месечните сесии на Парламента.

3.  Бюрото и Председателският съвет могат да възлагат на Съвета на председателите на комисии изпълнението на конкретни задачи.

3.  Бюрото и Председателският съвет могат да възлагат на Съвета на председателите на комисии изпълнението на конкретни задачи.

Обосновка

Тълкуването се превръща в параграф. Заличената част не променя съществото на съдържанието.

Изменение    26

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 30

Текст в сила

Изменение

Член 30

Член 30

Съвет на председателите на делегации

Съвет на председателите на делегации

1.  Съветът на председателите на делегации се състои от председателите на всички постоянни междупарламентарни делегации и избира свой председател.

1.  Съветът на председателите на делегации се състои от председателите на всички постоянни междупарламентарни делегации и избира свой председател.

При отсъствие на председателя, заседанието се председателства от най-възрастния член, или в случай че последният е възпрепятстван, от най-възрастният от присъстващите членове на ЕП.

1a.   При отсъствие на председателя заседанието се председателства от най-възрастния от присъстващите членове на ЕП.

2.   Съветът на председателите на делегации може да отправя препоръки до Председателския съвет във връзка с работата на делегациите.

2.   Съветът на председателите на делегации може да отправя препоръки до Председателския съвет във връзка с работата на делегациите.

3.   Бюрото и Председателският съвет могат да възлагат на Съвета на председателите на делегации изпълнението на конкретни задачи.

3.   Бюрото и Председателският съвет могат да възлагат на Съвета на председателите на делегации изпълнението на конкретни задачи.

Обосновка

Тълкуването се превръща в параграф. Заличената част не променя съществото на съдържанието.

Изменение    27

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 30 а (нов)

Текст в сила

Изменение

 

Член 30а

 

Приемственост на функциите в периода на изборите

 

При избирането на нов Парламент всички заварени органи и титуляри на мандатна длъжност от предходния Парламент продължават да изпълняват функциите си до първото заседание на новия Парламент.

Обосновка

Преместен от член 25, параграф 15 с по-широк обхват.

Изменение    28

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 31

Текст в сила

Изменение

Член 31

Член 31

Публичност на решенията на Бюрото и на Председателския съвет

Публичност на решенията на Бюрото и на Председателския съвет

1.  Протоколите от заседанията на Бюрото и на Председателския съвет се превеждат на официалните езици, отпечатват се и се раздават на всички членове на ЕП. Протоколите са достъпни за обществеността, освен ако по изключение ръководството или Председателският съвет реши друго по отношение на определени части от протоколите по съображения за поверителност на основанията, предвидени в член 4, параграфи от 1 до 4 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета.

1.  Протоколите от заседанията на Бюрото и на Председателския съвет се превеждат на официалните езици и се раздават на всички членове на ЕП. Протоколите са достъпни за обществеността, освен ако по изключение ръководството или Председателският съвет реши друго по отношение на определени части от протоколите по съображения за поверителност съгласно член 4, параграфи от 1 до 4 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета.

2.  Всеки член на ЕП може да задава въпроси, свързани с дейността на Бюрото, на Председателския съвет и на квесторите. Въпросите се представят в писмена форма на председателя, съобщават се на членовете на ЕП и се публикуват, заедно с дадените отговори, на интернет страницата на Парламента в срок от тридесет дни от внасянето им.

2.  Всеки член на ЕП може да задава въпроси, свързани с изпълнението на съответните задължения на Бюрото, на Председателския съвет и на квесторите. Въпросите се представят в писмена форма на председателя, съобщават се на членовете на ЕП и се публикуват, заедно с дадените отговори, на интернет сайта на Парламента в срок от тридесет дни от внасянето им.

Обосновка

Промяната цели изясняване на разпоредбата, тъй като думата „дейност“ има широк обхват и в зависимост от съответната служба много от повдигнатите въпроси попадат извън обхвата на дейностите на посочените три органа.

Изменение    29

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 32

Текст в сила

Изменение

Член 32

Член 32

Образуване на политически групи

Учредяване и разпускане на политически групи

1.  Членовете на ЕП могат да образуват групи според политическата си ориентация.

1.  Членовете на ЕП могат да образуват групи според политическата си ориентация.

Поначало не е необходимо Парламентът да преценява политическата ориентация на членовете на дадена група. При образуването на група съгласно настоящия член, съответните членове на ЕП по дефиниция признават, че споделят определена политическа ориентация. Само в случай, че горното се отрича от съответните членове, Парламентът преценява дали групата е била конституирана в съответствие с настоящия правилник.

Поначало не е необходимо Парламентът да преценява политическата ориентация на членовете на дадена група. При образуването на група съгласно настоящия член съответните членове на ЕП по дефиниция признават, че споделят определена политическа ориентация. Само в случай че горното се отрича от съответните членове, Парламентът преценява дали групата е била учредена в съответствие с настоящия правилник.

2.  Всяка политическа група се състои от членове, избрани в най-малко една четвърт от държавите-членки. Минималният брой членове за образуване на политическа група е двадесет и пет.

2.  Всяка политическа група се състои от членове, избрани в най-малко една четвърт от държавите членки. Минималният брой членове за образуване на политическа група е двадесет и пет.

3.  Когато числеността на дадена политическа група падне под необходимия праг, председателят на Парламента, със съгласието на Председателския съвет, може да разреши по-нататъшното ѝ съществуване до следващото учредително заседание на Парламента, в случай че са изпълнени следните условия:

3.  Когато числеността на дадена политическа група падне под един от необходимите прагове, председателят на Парламента, със съгласието на Председателския съвет, може да разреши по-нататъшното ѝ съществуване до следващото учредително заседание на Парламента, в случай че са изпълнени следните условия:

– членовете продължават да представляват най-малко една пета от държавите-членки;

– членовете продължават да представляват най-малко една пета от държавите членки;

– групата е съществувала по-дълго от една година.

– групата е съществувала по-дълго от една година.

Председателят на Парламента не прилага настоящата дерогация, когато са налице достатъчно данни да се предположи, че с нея се злоупотребява.

Председателят на Парламента не прилага настоящата дерогация, когато са налице достатъчно данни да се предположи, че с нея се злоупотребява.

4.  Всеки член на ЕП може да членува само в една политическа група.

4.  Всеки член на ЕП може да членува само в една политическа група.

5.  Образуването на политическа група се декларира пред председателя. В декларацията се посочват наименованието на групата, имената на нейните членове и на членовете на бюрото й.

5.  Образуването на политическа група се декларира пред председателя. В декларацията се посочват наименованието на групата, имената на нейните членове и на членовете на бюрото ѝ. Всички членове на групата подписват декларацията.

6.  Декларацията се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

6.  Декларацията се прилага към протокола от месечното заседание, по време на което е било обявено учредяването на политическата група.

 

6a.  Председателят обявява в Парламента учредяването на политическите групи. Това обявяване поражда с обратна сила правно действие, което започва да тече от момента, в който групата е съобщила на председателя за своето учредяване в съответствие с настоящия член.

 

Председателят също така обявява в Парламента разпускането на политически групи. Това обявяване ще породи правно действие в деня, следващ деня, в който условията за съществуване на групата вече не са изпълнени.

Обосновка

The change to the title aligns it with the provisions for the constitution/dissolution of the political groups (Rule 32 6a).

The current wording of paragraph 3 subparagraph 1 uses "threshold" in singular while there are two thresholds.

As regards the amendments to paragraph 5, the formality of signatures would increase the legal certainty of the statement submitted to the President.

Paragraph 6 has hardly ever been applied as it stands and certainly not during the last years. Therefore it is proposed to delete the reference to the publication in the Official journal and bring the provision in line with the practice.

As regards the addition of paragraph 6a, is aims at clarifying that a declaration by the President – in his role as a “notary” - is necessary for the establishment of the group, with retroactive effect to the moment when the group validly notified its establishment and, for its dissolution, also a declaration of President with effects on the day following the moment when the conditions failed to be complied with by the group.

Изменение    30

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 33

Текст в сила

Изменение

Член 33

Член 33

Дейност и правно положение на политическите групи

Дейност и правно положение на политическите групи

1.  Политическите групи осъществяват своите функции като част от дейностите на Съюза, включително задачите, които са им възложени с настоящия правилник. На политическите групи се предоставя секретариат, включен в щатното разписание на Генералния секретариат, административни услуги и бюджетни средства, предвидени за тази цел в парламентарния бюджет.

1.  Политическите групи осъществяват своите функции като част от дейностите на Съюза, включително задачите, които са им възложени с настоящия правилник. На политическите групи се предоставя секретариат, включен в щатното разписание на Генералния секретариат, административни услуги и бюджетни средства, предвидени за тази цел в парламентарния бюджет.

2.  Бюрото определя правилата за предоставяне, осъществяване и контрол на тези услуги и средства, както и свързаното с тях делегиране на правомощия по изпълнението на бюджета.

2.  Бюрото, като отчита всяко предложение на Председателския съвет, определя правилата за предоставяне, осъществяване и контрол на тези услуги и средства, както и свързаното с тях делегиране на правомощия по изпълнението на бюджета и последиците от неспазването на тези правила.

3.  В тези правила се определят и административните и финансови последици от прекратяването на политическа група.

3.  В тези правила се определят и административните и финансови последици от разпускането на политическа група.

Обосновка

Промяната има за цел привеждане в съответствие на настоящия член с член 27, параграф 10.

Изменение    31

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 34

Текст в сила

Изменение

Член 34

Член 34

Интергрупи

Интергрупи

1.  Отделни членове на ЕП могат да съставят интергрупи или други неформални обединения на членове на ЕП, за осъществяване на неофициален обмен на становища по конкретни въпроси между различните политически групи, като се привличат членове на различни парламентарни комисии, както и за насърчаване на контактите между членовете на ЕП и гражданското общество.

1.  Отделни членове на ЕП могат да съставят интергрупи или други неформални обединения на членове на ЕП за осъществяване на неофициален обмен на становища по конкретни въпроси между различните политически групи, като се привличат членове на различни парламентарни комисии, както и за насърчаване на контактите между членовете на ЕП и гражданското общество.

2.  Такива обединения не могат да извършват дейности, водещи до объркване с официалните дейности на Парламента или неговите органи. Ако са спазени условията, предвидени в приетите от Бюрото правила за тяхното създаване, политическите групи могат да подпомагат дейностите им, като им оказват логистична подкрепа.

2.  Такива обединения са напълно прозрачни в своите действия и не могат да извършват дейности, водещи до объркване с официалните дейности на Парламента или неговите органи. Ако са спазени условията, предвидени в приетите от Бюрото правила за тяхното създаване, политическите групи могат да подпомагат дейностите им, като им оказват логистична подкрепа.

Такива обединения са задължени да обявяват всяка подкрепа, парична или в натура (напр. секретарска помощ), която, ако бъде предоставена на членове на ЕП на лично основание, следва да се декларира в съответствие с приложение I.

3.   Интергрупите са задължени да обявяват ежегодно всяка подкрепа, парична или в натура (напр. секретарска помощ), която, ако бъде предоставена на членове на ЕП на лично основание, следва да се декларира в съответствие с приложение I.

Квесторите водят регистър на декларациите, посочени в алинея 2. Регистърът се публикува на уебсайта на Парламента. Квесторите определят практическите условия за подаването на тези декларации.

4.   Квесторите водят регистър на декларациите, посочени в параграф 3. Регистърът се публикува на уебсайта на Парламента. Квесторите определят практическите условия за подаването на тези декларации и гарантират ефективното прилагане на този член.

Изменение    32

Правилник за дейността на Европейския парламент

Дял II – заглавие

Текст в сила

Изменение

ЗАКОНОДАТЕЛНИ, БЮДЖЕТНИ И ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ

ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОЦЕДУРИ, БЮДЖЕТНИ ПРОЦЕДУРИ, ПРОЦЕДУРИ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ И ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ

Изменение    33

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 37

Текст в сила

Изменение

Член 37

Член 37

Работна програма на Комисията

Годишно планиране

1.  Парламентът работи съвместно с Комисията и Съвета за определяне на законодателната програма на Европейския съюз.

1.  Парламентът работи съвместно с Комисията и Съвета за определяне на законодателната програма на Европейския съюз.

Парламентът и Комисията си сътрудничат при изготвянето на работната програма на Комисията - която представлява приноса на Комисията към годишното и многогодишното планиране на Съюза - в съответствие с графика и реда, договорени между двете институции и приложени към настоящия правилник8.

Парламентът и Комисията си сътрудничат при изготвянето на работната програма на Комисията – която представлява приносът на Комисията към годишното и многогодишното планиране на Съюза – в съответствие с графика и реда, договорени между двете институции8.

 

1a.   След приемането на работната програма на Комисията Парламентът, Съветът и Комисията в съответствие с параграф 7 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.8a обменят мнения и постигат съгласие по съвместна декларация относно годишната междуинституционална програма, в която се определят широки цели и приоритети.

 

Преди да започне преговори със Съвета и Комисията относно съвместната декларация, председателят провежда обмен на възгледи с Председателския съвет и Съвета на председателите на комисии относно широките цели и приоритети на Парламента.

 

Преди да подпише съвместната декларацията, председателят се обръща към Председателския съвет за одобрение.

2.  При неотложни и непредвидени обстоятелства всяка институция може, по собствена инициатива и в съответствие с предвидените в Договорите процедури, да предложи допълнително включване на законодателна мярка към предложените в работната програма на Комисията.

 

3.  Председателят изпраща приетата от Парламента резолюция на останалите институции, които участват в законодателната процедура на Европейския съюз, и на парламентите на държавите-членки.

3.  Председателят изпраща всяка приета от Парламента резолюция относно законодателната програма и законодателните приоритети на останалите институции, които участват в законодателната процедура на Европейския съюз, и на парламентите на държавите членки.

Председателят иска становище от Съвета относно работната програма на Комисията и относно резолюцията на Парламента.

 

4.  Ако някоя от институциите не може да спази предвидения график, тя уведомява останалите институции за причините за закъснението и предлага нов график.

 

 

4a.  Ако Комисията възнамерява да оттегли предложението си, водещата комисия кани компетентния член на Комисията на заседание с цел обсъждане на това намерение. Председателството на Съвета може също да бъде поканено на такова заседание. Ако водещата комисия не е съгласна с предложеното оттегляне, тя може да поиска от Комисията да направи изявление пред Парламента. Прилагат се разпоредбите на член 123.

__________________

__________________

8 Вж. приложение ХIII.

8 Рамково споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия (ОВ L 304, 20.11.2010 г., стр. 47).

 

8a OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

Обосновка

Предложени са няколко заличавания, всяко от тях по конкретни причини. В този ред на мисли параграф 2 се заличава, тъй като съдържа едностранно твърдение във вътрешния правилник на ЕП относно това какво могат да правят другите институции.

Параграф 3, алинея трета се заличава, за да бъде преместен по-горе, а

параграф 4 се заличава, тъй като не е бил прилаган никога.

Изменение    34

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 38

Текст в сила

Изменение

Член 38

Член 38

Спазване на Хартата на основните права на Европейския съюз

Зачитане на основните права

1.  Във всички свои дейности Парламентът напълно зачита основните права, както са определени в Хартата на основните права на Европейския съюз.

1.  Във всички свои дейности Парламентът напълно зачита правата, свободите и принципите, признати в член 6 от Договора за Европейския съюз, и ценностите, заложени в член 2 от него.

Също така, Парламентът напълно зачита правата и принципите, прогласени в член 2 и член 6, параграфи 2 и 3 от Договора за Европейския съюз.

 

2.  Когато водещата комисия, политическа група или най-малко 40 членове на ЕП застъпват становището, че предложение за законодателен акт или части от него не зачитат правата, гарантирани в Хартата на основните права на Европейския съюз, въпросът се отнася по тяхно искане до комисията, компетентна за тълкуването на Хартата на основните права. Становището на въпросната комисия се прилага към доклада на водещата комисия.

2.  Когато водещата комисия, политическа група или най-малко 40 членове на ЕП застъпват становището, че предложение за законодателен акт или части от него не зачитат основните права на Европейския съюз, въпросът се отнася по тяхно искане до комисията, компетентна по защитата на основните права.

 

2a.  Искането се внася в срок от четири работни седмици, след като отнасянето на въпроса до комисията е било обявено в Парламента.

 

2б.  Становището на комисията, компетентна по защитата на основните права, се прилага към доклада на водещата комисия.

Обосновка

Тази адаптация на заглавието обхваща както Хартата, така и правата и принципите на Конвенцията за основните права, изразени в член 6 на Договора за ЕС.

Параграф 1 се запазва, но с леки промени във формулировката; Първата и втората алинеи се сливат. Съществуващата разпоредба датира отпреди Договора от Лисабон, когато Хартата на основните права придоби същата сила като Договора (член 6 обхваща както Хартата (член 2, параграф 1), така и Конвенцията (член 6, параграф 3)).

Що се отнася до добавянето на параграф 2а, става въпрос за привеждането в съответствие на сроковете, посочени в членове 38 и 42.

Изменение    35

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 38 а (нов)

Текст в сила

Изменение

 

Член 38а

 

Равенство между половете

 

1.  Когато водещата комисия, политическа група или най-малко 40 членове на ЕП застъпват становището, че дадено предложение не отчита в достатъчна степен равенството между половете, въпросът се отнася по тяхно искане до комисията, компетентна по правата на жените и равенството между половете.

 

2.  Искането се внася в срок от четири работни седмици, след като отнасянето на въпроса до комисията е било обявено в Парламента.

 

3.  Становището на комисията, компетентна по правата на жените и равенството между половете, се прилага към доклада на водещата комисия.

Обосновка

Корекцията засяга заличаването на параграф 3, който е повторение на последното изречение от параграф 1.

Изменение    36

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 39

Текст в сила

Изменение

Член 39

Член 39

Проверка на правното основание

Проверка на правното основание

1.  За всички предложения за законодателни актове и други документи от законодателен характер, водещата комисия първо проверява правното основание.

1.  За всички предложения за правнообвързващи актове водещата комисия първо проверява правното основание.

2.  Ако тази комисия оспори правилността или целесъобразността на посоченото правно основание, включително в рамките на проверката, предвидена в член 5 от Договора за Европейски съюз, тя следва да поиска становище от комисията, компетентна по правните въпроси.

2.  Ако тази комисия оспори правилността или целесъобразността на посоченото правно основание, включително в рамките на проверката, предвидена в член 5 от Договора за Европейски съюз, тя следва да поиска становище от комисията, компетентна по правните въпроси.

3.  Комисията, компетентна по правните въпроси може да се самосезира по въпроси, свързани с правното основание на внесените предложения за законодателни актове. В тези случаи тя надлежно уведомява компетентната комисия за предмета на правомощията.

3.  Комисията, компетентна по правните въпроси, може да се самосезира по въпроси, свързани с правното основание, на всеки етап от законодателната процедура. В тези случаи тя надлежно уведомява компетентната комисия за предмета на правомощията.

4.  Когато комисията, компетентна по правните въпроси реши да оспори правилността или целесъобразността на посоченото правно основание, тя докладва заключенията си на Парламента. Въпросът се поставя на гласуване от Парламента преди гласуването на предложението по същество.

4.  По целесъобразност и след размяна на мнения със Съвета и Комисията в съответствие с условията, съгласувани на междуинституционално равнище1a, ако комисията, компетентна по правните въпроси, реши да оспори правилността или целесъобразността на посоченото правно основание, тя докладва заключенията си на Парламента. Без да се накърняват разпоредбите на член 63, въпросът се поставя на гласуване от Парламента преди гласуването на предложението по същество.

5.  Не се допуска внасянето в Парламента на изменения в правното основание на предложението за законодателен акт, ако водещата комисия или комисията, компетентна по правни въпроси, не са оспорили правилността или целесъобразността на правното основание.

5.  Не се допуска внасянето в Парламента на изменения в правното основание, ако водещата комисия или комисията, компетентна по правни въпроси, не са оспорили правилността или целесъобразността на правното основание.

6.  Ако Комисията не се съгласи да промени предложението си по начин, който съответства на одобреното от Парламента правно основание, докладчикът или председателят на комисията, компетентна по правните въпроси, или на водещата комисия могат да предложат отлагане на гласуването по същество на предложението за следващо заседание.

 

 

__________________

 

1a Междуинституционално споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г., параграф 25 (OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1).

Обосновка

As concerns the changes in paragraph 1, “legally binding" is an inclusive formula which covers both the acts adopted by the ordinary and special legislative procedure (currently referred to as "legislative acts") and those adopted by another procedure (for instance NLE which the current rules refer to as "other documents of a legislative nature"). This formula reflects Article 288 and Article 2(1)&(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union. The change is to be included in other Rules, especially as some of them (e.g. Rule 49(1) or even Rule 39(3) just below) refer only to "legislative acts" or "legislative procedures", but are in fact also applied to acts and procedures which are not "legislative" in the meaning of Article 289(3) TFEU (for instance "NLE".

As concerns the changes in paragraph 1, this suggestion is made to include the possibility of checking the legal basis not only at the stage of Commission's proposal, but also when the Council adopts its first reading position.

As regards the deletion of paragraph 6, emphasis put (probably for historical reasons) on the Commission, while the author or co-author of the legislative act is the Council. Such a referral back to the committee is always possible under the Rules of Procedure.

Изменение    37

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 40

Текст в сила

Изменение

Член 40

Член 40

Делегиране на законодателни правомощия

Делегиране на законодателни правомощия и предоставяне на изпълнителни правомощия

1.  При подробното разглеждане на предложение за законодателен акт, който предоставя правомощия на Комисията, както е предвидено в член 290 от Договора относно функционирането на Европейския съюз, Парламентът отделя особено внимание на целите, съдържанието, обхвата и срока на делегираните правомощия, както и на условията, на които са подчинени.

1.  При подробното разглеждане на предложение за законодателен акт, който предоставя правомощия на Комисията, както е предвидено в член 290 от Договора относно функционирането на Европейския съюз, Парламентът отделя особено внимание на целите, съдържанието, обхвата и срока на делегираните правомощия, както и на условията, на които са подчинени.

 

1a.  При подробното разглеждане на предложение за законодателен акт, който предоставя изпълнителни правомощия в съответствие с член 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз, Парламентът обръща специално внимание на факта, че когато упражнява изпълнително правомощие, Комисията не може нито да изменя, нито да допълва основния законодателен акт, дори що се отнася до негови несъществени елементи.

2.  Компетентната комисия по предмета на правомощията може по всяко време да поиска становище от компетентната комисия по тълкуването и прилагането на правото на Съюза.

2.  Компетентната комисия по предмета на правомощията може по всяко време да поиска становище от компетентната комисия по тълкуването и прилагането на правото на Съюза.

3.  Компетентната комисия по тълкуването и прилагането на правото на Съюза може също така да се самосезира по въпроси, свързани с делегирането на законодателни правомощия. В тези случаи тя надлежно уведомява компетентната комисия за предмета на правомощията.

3.  Компетентната комисия по тълкуването и прилагането на правото на Съюза може също така да се самосезира по въпроси, свързани с делегирането на законодателни правомощия и предоставянето на изпълнителни правомощия. В тези случаи тя надлежно уведомява компетентната комисия за предмета на правомощията.

Изменение    38

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 41

Текст в сила

Изменение

Член 41

Член 41

Проверка на финансовата съвместимост

Проверка на финансовата съвместимост

1.  Когато предложение за законодателен акт има финансови последици, Парламентът проверява дали са предвидени достатъчно финансови средства.

1.  Когато предложение за правнообвързващ акт има финансови последици, Парламентът проверява дали са предвидени достатъчно финансови средства.

2.  Без да се накърнява член 47, водещата комисия проверява финансовата съвместимост на всяко предложение за законодателен акт, както и на всеки документ от законодателен характер, с многогодишната финансова рамка.

2.  Водещата комисия проверява финансовата съвместимост на всяко предложение за правнообвързващ акт с регламента за многогодишната финансова рамка.

3. Ако водещата комисия измени финансовата обезпеченост на разглеждания от нея акт, тя следва да поиска становище от комисията, компетентна по бюджетните въпроси.

3. Ако водещата комисия измени финансовата обезпеченост на разглеждания от нея акт, тя следва да поиска становище от комисията, компетентна по бюджетните въпроси.

4.  Комисията, компетентна по бюджетните въпроси може да се самосезира по въпроси, свързани с финансовата съвместимост на предложенията за законодателни актове. В тези случаи тя надлежно уведомява компетентната комисия за предмета на правомощията.

4.  Комисията, компетентна по бюджетните въпроси, може да се самосезира по въпроси, свързани с финансовата съвместимост на предложенията за правнообвързващи актове. В тези случаи тя надлежно уведомява компетентната комисия за предмета на правомощията.

5.  Когато комисията, компетентна по бюджетните въпроси реши да оспори финансовата съвместимост на акта, тя докладва заключенията си на Парламента, който ги поставя на гласуване.

5.  Когато комисията, компетентна по бюджетните въпроси, реши да оспори финансовата съвместимост на предложението, тя докладва заключенията си на Парламента, преди Парламентът да го постави на гласуване.

6.  Акт, който е обявен за несъвместим, може да бъде приет от Парламента при спазване на решенията на Бюджетния орган.

 

Обосновка

Що се отнася до промените в параграф 2, позоваването на член 47 е излишно. Добавянето на регламента изяснява, че комисията BUDG се съобразява също и с таблицата с разпределенията, включена в регламента за МФФ.

Що се отнася до промените в параграф 5, Парламентът няма да гласува заключенията на комисията BUDG, но те ще бъдат приложени към доклада на водещата комисия преди гласуването на пленарно заседание.

Параграф 6 се заличава, тъй като не е много ясен и поражда съмнения дали „акт“ означава проект на законодателно предложение и съмнения кой точно го е обявил за „несъвместим“.

Изменение    39

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 42

Текст в сила

Изменение

Член 42

Член 42

Проверка на спазването на принципа на субсидиарност

Проверка на спазването на принципите на субсидиарност и на пропорционалност

1.  При разглеждането на предложение за законодателен акт Парламентът обръща особено внимание на зачитането на принципите на субсидиарност и пропорционалност.

1.  При разглеждането на предложение за законодателен акт Парламентът обръща особено внимание на зачитането на принципите на субсидиарност и пропорционалност.

2.  Комисията, компетентна по въпросите на спазването на принципа на субсидиарност може да реши да отправи препоръки на вниманието на водещата комисия по отношение на всяко предложение за законодателен акт.

2.  Единствено комисията, компетентна по въпросите на спазването на принципа на субсидиарност, може да реши да отправи препоръки на вниманието на водещата комисия по отношение на дадено предложение за законодателен акт.

 

Когато водещата комисия, политическа група или най-малко четиридесет членове на ЕП застъпват становището, че дадено предложение за законодателен акт или части от него не зачитат принципа на субсидиарност, въпросът се отнася по тяхно искане до комисията, компетентна по спазването на принципа на субсидиарност. Искането се внася в срок от четири работни седмици, след като отнасянето на въпроса до комисията е било обявено в Парламента.

3.  Ако национален парламент изпрати до председателя на ЕП мотивирано становище съгласно член 3 от Протокола относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз и член 6 от Протокола относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност, този документ се разпределя на водещата комисия и се изпраща за сведение на комисията, компетентна по въпросите на спазването на принципа на субсидиарност.

 

4.  Освен в случаите на неотложност, посочени в член 4 от Протокола относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз, водещата комисия не пристъпва към окончателно гласуване преди изтичането на срока от осем седмици, посочен в член 6 от Протокола относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност.

4.  Освен в неотложните случаи, посочени в член 4 от Протокол № 1 относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз, водещата комисия не пристъпва към окончателно гласуване преди изтичането на срока от осем седмици, посочен в член 6 от Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност.

 

4a.  Ако национален парламент изпрати до председателя на ЕП мотивирано становище съгласно член 3 от Протокола относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз, този документ се разпределя на водещата комисия и се изпраща за сведение на комисията, компетентна по въпросите на спазването на принципа на субсидиарност.

5.  Когато мотивираните становища относно несъответствието на предложение за законодателен акт с принципа на субсидиарност съставляват поне една трета от гласовете, отредени на националните парламенти, или една четвърт – в случай на предложение за законодателен акт, внесено въз основа член 76 от Договора за функционирането на Европейския съюз, Парламентът не взема решение, преди вносителят на предложението да е заявил как смята да процедира.

5.  Когато мотивираните становища относно несъответствието на предложение за законодателен акт с принципа на субсидиарност съставляват поне една трета от гласовете, отредени на националните парламенти, или една четвърт – в случай на предложение за законодателен акт, внесено въз основа член 76 от Договора за функционирането на Европейския съюз, Парламентът не взема решение, преди вносителят на предложението да е заявил как смята да процедира.

6.  Когато, в рамките на обикновената законодателна процедура, мотивираните становища относно несъответствието на предложение за законодателен акт с принципа на субсидиарност представляват най-малко обикновено мнозинство от гласовете, отредени на националните парламенти, водещата комисия, след като разгледа мотивираните становища, представени от националните парламенти и Комисията, и след като изслуша мнението на комисията, компетентна по въпросите на спазването на принципа на субсидиарност, може да препоръча на Парламента да отхвърли предложението на основание, че то нарушава принципа на субсидиарност, или да внесе в Парламента друга препоръка, която може да включва предложения за изменение, свързани със спазването на принципа на субсидиарност. Становището на комисията, компетентна по въпросите на спазването на принципа на субсидиарност се прилага към всяка подобна препоръка.

6.  Когато, в рамките на обикновената законодателна процедура, мотивираните становища относно несъответствието на предложение за законодателен акт с принципа на субсидиарност представляват най-малко обикновено мнозинство от гласовете, отредени на националните парламенти, водещата комисия, след като разгледа мотивираните становища, представени от националните парламенти и Комисията, и след като изслуша мнението на комисията, компетентна по въпросите на спазването на принципа на субсидиарност, може да препоръча на Парламента да отхвърли предложението на основание, че то нарушава принципа на субсидиарност, или да внесе в Парламента друга препоръка, която може да включва предложения за изменение, свързани със спазването на принципа на субсидиарност. Становището на комисията, компетентна по въпросите на спазването на принципа на субсидиарност, се прилага към всяка подобна препоръка.

Препоръката се внася в Парламента за разискване и гласуване. Ако дадена препоръка за отхвърляне на предложение бъде приета с мнозинство от подадените гласове, председателят на Парламента обявява процедурата за приключена. Ако Парламентът не отхвърли предложението, процедурата продължава, като се вземат предвид всички одобрени от Парламента препоръки.

Препоръката се внася в Парламента за разискване и гласуване. Ако дадена препоръка за отхвърляне на предложение бъде приета с мнозинство от подадените гласове, председателят на Парламента обявява процедурата за приключена. Ако Парламентът не отхвърли предложението, процедурата продължава, като се вземат предвид всички одобрени от Парламента препоръки.

Обосновка

Добавянето на параграф 2, алинея 1а (нов) е вдъхновено от разпоредбата на член 38.

Параграф 3 от член 42 е изместен след параграф 4 и формулировката му е опростена.

Изменение    40

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 44

Текст в сила

Изменение

Член 44

Член 44

Представляване на Парламента на заседанията на Съвета

Представляване на Парламента на заседанията на Съвета

Когато Съветът покани Парламента да участва в заседание, в което Съветът заседава в качеството си на законодател, председателят на Парламента възлага на председателя или на докладчика на компетентната комисия, или на друг член на ЕП, определен от нея, да представлява Парламента.

Когато Съветът покани Парламента да участва в заседание, председателят на Парламента възлага на председателя или на докладчика на водещата комисия или на друг член на ЕП, определен от нея, да представлява Парламента.

Изменение    41

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 45

Текст в сила

Изменение

Член 45

Член 45

Права на инициатива, предоставени на Парламента от Договорите

Право на Парламента да представя предложения

В случаите, когато Договорите предоставят на Парламента право на инициатива, компетентната комисия може да реши да изготви доклад по собствена инициатива.

В случаите, когато Договорите предоставят на Парламента право на инициатива, компетентната комисия може да реши да изготви доклад по собствена инициатива в съответствие с член 52.

Докладът съдържа:

Докладът съдържа:

а) предложение за резолюция;

а) предложение за резолюция;

б) по целесъобразност, проекторешение или проектопредложение;

б) проектопредложение;

в) изложение на мотивите, включително, по целесъобразност, финансова обосновка.

в) изложение на мотивите, включително, по целесъобразност, финансова обосновка.

Когато приемането на акт от Парламента изисква одобрението или съгласието на Съвета и становището или съгласието на Комисията, Парламентът, след гласуване на предложения акт и по предложение на докладчика, може да реши да отложи гласуването на предложението за резолюция, докато Съветът или Комисията изразят позициите си.

Когато приемането на акт от Парламента изисква одобрението или съгласието на Съвета и становището или съгласието на Комисията, Парламентът, след гласуване на предложения акт и по предложение на докладчика, може да реши да отложи гласуването на предложението за резолюция, докато Съветът или Комисията не изразят позициите си.

Обосновка

Предложение за формулировка с цел привеждане в съответствие със заглавието на член 46.

Що се отнася до промените в параграф1, става дума за разяснение. Някои примери за евентуални парламентарни инициативи: член 7 от ДЕС: нарушаване на ценности на ЕС от страна на държава членка; член 14 от ДЕС: състав на ЕП; член 48 от ДЕС: преразглеждане на Договорите; член 223, параграф 1 от ДФЕС: разпоредби за избиране на членове на ЕП; член 223, параграф 2 от ДФЕС: решение относно изпълнението на задълженията на членовете на ЕП (Устав на членовете на ЕП); член 226 от ДФЕС: ред и условия за упражняване на правото на разследване на Европейския парламент; член 228 от ДФЕС: правила относно изпълнението на функциите на омбудсмана.

Изменение    42

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 46

Текст в сила

Изменение

Член 46

Член 46

Право на инициатива по член 225 от Договора за функционирането на Европейския съюз

Искания до Комисията за представяне на предложения

1.  По силата на член 225 от Договора за функционирането на Европейския съюз, Парламентът може да поиска от Комисията да внесе всякакво подходящо предложение за приемане на нов акт или за изменение на действащ акт, като приеме резолюция въз основа на доклад по собствена инициатива на компетентната комисия, изготвен по реда на член 52. Резолюцията се приема с мнозинство от всички членове на Парламента при окончателното гласуване. Едновременно с това Парламентът може да определи срок за внасяне на предложението.

1.  По силата на член 225 от Договора за функционирането на Европейския съюз Парламентът може да поиска от Комисията да внесе всякакво подходящо предложение за приемане на нов акт или за изменение на действащ акт, като приеме резолюция въз основа на доклад по собствена инициатива на компетентната комисия, изготвен по реда на член 52. Резолюцията се приема с мнозинство от всички членове на Парламента при окончателното гласуване. Едновременно с това Парламентът може да определи срок за внасяне на предложението.

2.  Всеки член на Парламента може да внесе предложение за акт на Съюза в рамките на правото на инициатива на Парламента по член 225 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

2.  Всеки член на Парламента може да внесе предложение за акт на Съюза в рамките на правото на инициатива на Парламента по член 225 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Такова предложение може да се внесе съвместно от най-много 10 членове на ЕП. В предложението се посочва правното основание, като предложението може да бъде придружено от изложение на мотивите от не повече от 150 думи.

Такова предложение може да се внесе съвместно от най-много 10 членове на ЕП. В предложението се посочва правното основание за неговото внасяне, като предложението може да бъде придружено от изложение на мотивите от не повече от 150 думи.

 

Предложението се внася чрез председателя на Парламента, който проверява дали са изпълнени правните изисквания. Той може да отнесе предложението за изготвяне на становище относно целесъобразността на неговото правно основание до компетентната за такава проверка комисия. Ако председателят определи предложението за допустимо, той обявява това на пленарно заседание и разпределя предложението на компетентната комисия.

 

Преди да бъде разпределено, предложението се превежда на онези официални езици, които председателят на компетентната комисия счете за необходими за предварителното разглеждане.

 

В срок от три месеца след разпределянето на предложението и след като е дала на авторите му възможност да бъдат изслушани, компетентната комисия взема решение относно последващите действия.

 

Авторите на предложението се споменават поименно в заглавието на доклада.

3.  Предложението се внася чрез председателя на Парламента, който проверява дали са изпълнени правните изисквания. Той може да отнесе предложението за изготвяне на становище относно целесъобразността на неговото правно основание до компетентната за такава проверка комисия. Ако председателят определи предложението за допустимо, той обявява това на пленарно заседание и разпределя предложението на компетентната комисия.

 

Преди да бъде разпределено, предложението се превежда на онези официални езици, които председателят на компетентната комисия счете за необходими за предварителното разглеждане.

 

Компетентната комисия може да препоръча на председателя предложението да бъде предоставено за подпис от членовете на ЕП, при условие че се спазят условията и сроковете, предвидени в член 136, параграфи 2, 3 и 7.

 

Ако предложението е подписано от мнозинството от всички членове на Парламента, се счита, че Председателският съвет разрешава изготвянето на доклад относно предложението. След като изслуша авторите на предложението, комисията изготвя доклад съгласно член 52.

 

Ако предложението не е предоставено за допълнителни подписи или не е подписано от мнозинството от всички членове на Парламента, в срок от три месеца след разпределянето на предложението и след изслушване на авторите му компетентната комисия взема решение относно последващите действия.

 

Авторите на предложението се споменават поименно в заглавието на доклада.

 

4.  В резолюцията на Парламента се посочва подходящото правно основание и се отправят подробни препоръки относно съдържанието на исканото предложение, което следва да зачита основните права и принципа на субсидиарност.

4.  В резолюцията на Парламента се посочва подходящото правно основание и се отправят препоръки относно съдържанието на исканото предложение.

5.  Когато предложението има финансови последици, Парламентът посочва начините за осигуряване на необходимите финансови средства.

5.  Когато предложението има финансови последици, Парламентът посочва начините за осигуряване на необходимите финансови средства.

6.  Компетентната комисия следи за хода на подготовката на всяко предложение за законодателен акт, което се изготвя по нарочно искане на Парламента.

6.  Компетентната комисия следи за хода на подготовката на всяко предложение за акт на Съюза, което се изготвя по нарочно искане на Парламента.

 

6a.  Съветът на председателите на комисии следи редовно спазването от страна на Комисията на параграф 10 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество, съгласно който Комисията трябва да отговори на искания за внасяне на предложения в рамките на три месеца, като приеме конкретно съобщение, посочващо последващите действия, които възнамерява да предприеме. Съветът на председателите на комисии докладва редовно на Председателския съвет относно този мониторинг.

Обосновка

The title is clarified and aligned, compared also to the title of Rule 45.

The first, second, fifth and sixth subparagraphs of Rule 46(3) are moved to Rule 46(2). The contents of the third and fourth subparagraphs of Rule 46(3) is deleted because the procedure they laid down is very complex and was hardly ever applied until now.

As regards changes to paragraph 4, they reflect that other principles must obviously also be respected (proportionality for instance).

Paragraph 6 shall become paragraph 5. This paragraph refers to a "proposed legislative act". The restriction implied by the word "legislative" (as defined in Article 289 TFEU) is questionable. Therefore it is suggested to use "Union act" as in Article 225 TFEU and in paragraph 1 of this Rule.

Изменение    43

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 47

Текст в сила

Изменение

Член 47

Член 47

Разглеждане на законодателни документи

Разглеждане на правнообвързващи актове

1.  Предложенията за законодателни актове и другите документи от законодателен характер се разпределят от председателя на съответната компетентна комисия за разглеждане.

1.  Предложенията за правнообвързващи актове, получени от други институции или държави членки, се разпределят от председателя на съответната компетентна комисия за разглеждане.

В случай на съмнение, преди да обяви пред Парламента разпореждането си за разпределяне на съответната комисия, председателят може да приложи член 201, параграф 2.

 

Когато дадено предложение е включено в работната програма на Комисията, компетентната комисия може да определи докладчик, който да следи подготвителната фаза на предложението.

 

Инициативата за консултация от страна на Съвета или исканията за становище, отправени от Комисията, се препращат от председателя на Парламента на компетентната за разглеждане на съответното предложение комисия.

 

Разпоредбите на членове 38—46, 57—63 и на член 75 относно първото четене се прилагат по отношение на предложенията за законодателни актове, независимо дали те се приемат на едно, две или три четения.

 

 

1a.  В случай на съмнение, преди да обяви пред Парламента разпореждането си за разпределяне на компетентната комисия, председателят може да представи въпрос относно компетентността пред Председателския съвет. Председателският съвет приема своето решение въз основа на препоръка на Съвета на председателите на комисии или на неговия председател в съответствие с член 201а, параграф 2.

 

1б.   Компетентната комисия може по всяко време да реши да определи докладчик, който да следи подготвителната фаза на дадено предложение. Тя отделя специално внимание на тази дейност, когато предложението е включено в работната програма на Комисията.

2.  Позициите на Съвета се разпределят за разглеждане на компетентната за първо четене комисия.

 

Разпоредбите на членове 64—69 и на член 76 относно второто четене се прилагат по отношение на позициите на Съвета.

 

3.  Предложението не може да бъде върнато в комисия в хода на помирителната процедура между Парламента и Съвета след второ четене.

 

Разпоредбите на членове 70, 71 и 72 относно трето четене се прилагат при помирителната процедура.

 

4. Членове 49, 50, 53, член 59, параграфи 1 и 3, и членове 60, 61 и 188 не се прилагат при второ и трето четене.

 

5.  В случай на противоречие между разпоредба на настоящия правилник относно второ и трето четене и която и да е друга негова разпоредба, предимство имат разпоредбите относно второ и трето четене.

5.  В случай на противоречие между разпоредба на настоящия правилник относно второ и трето четене и която и да е друга негова разпоредба, предимство имат разпоредбите относно второ и трето четене.

Обосновка

As regards the change to paragraph 1 subparagraph 1, same change as in Rule 39 paragraph 1.

As regards the second subparagraph of Rule 47(1), it converts Rule 201(2) into a new Rule on questions of competence: Rule 201a (new); an alignment is therefore necessary.

As regards the fourth subparagraph, the reference to the Commission Work Programme is limitative and should be deleted. The rest is moved as paragraph 1b of Rule 47.

As regards the fifth subparagraph, the readability of such provision is difficult. The list is not limitative as other Rules apply as well; in addition, it mentions general Rules which apply in any case throughout the procedure, as for instance Rules 38 to 44; Rules 45 & 46 concern the right of initiative; Rules 57 to 63 & 75 are specific for first reading and it is not clear what is meant by the reference to them in this subparagraph.

Paragraphs 2 and 3 (2) are deleted as superfluous or self-evident given the existence of specific Rules on second and third reading.

Paragraph 3 subparagraph 1 is deleted here and moved to Rule72 as §6(new)

Paragraph 4 is deleted given the proposals concerning Rules 66.5(new) and 72.7(new).

Изменение    44

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 47 а (нов)

Текст в сила

Изменение

 

Член 47а

 

Ускоряване на законодателни процедури

 

Ускоряването на законодателните процедури при координация със Съвета и Комисията във връзка с конкретни предложения, избрани по-специално сред предложения, набелязани като приоритетни в съвместната декларация относно годишната междуинституционална програма по член 37, параграф 1а, може да бъде договорено от съответната компетентна комисия или комисии.

Изменение    45

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 48

Текст в сила

Изменение

Член 48

Член 48

Законодателни процедури във връзка с инициативи на държава-членка

Законодателни процедури във връзка с инициативи на институции, различни от Комисията, или на държави членки

1.  Инициативите на държава-членка по член 76 от Договора за функционирането на Европейския съюз се разглеждат по реда на настоящия член и на членове 38—43 и на членове 47 и 59 от настоящия правилник.

1.  Когато разглежда инициативи на институции, различни от Комисията, или на държави членки, компетентната комисия може да кани представители на институциите или на държавите членки – автори на инициативата, да представят своята инициатива пред комисията. Представителите на държавите членки – автори на инициативата, могат да бъдат придружавани от председателството на Съвета.

2.  Компетентната комисия може да покани представители на държавите-членки, автори на инициативата, да представят предложението си пред нея. Представителите на държавите-членки може да бъдат придружавани от председателството на Съвета.

2. Компетентната комисия може да покани представители на държавите-членки, автори на инициативата, да представят предложението си пред нея. Представителите на държавите членки може да бъдат придружавани от председателството на Съвета.

3.  Преди да пристъпи към гласуване, компетентната комисия отправя питане към Комисията дали подготвя становище по инициативата. Ако отговорът е утвърдителен, парламентарната комисия не може да приеме своя доклад, преди да получи становището на Комисията.

3.  Преди да пристъпи към гласуване, компетентната комисия отправя питане към Комисията дали подготвя становище по инициативата или дали възнамерява да представи алтернативно предложение в кратък срок. Ако отговорът, който получи, е утвърдителен, парламентарната комисия не може да приеме своя доклад, преди да получи становището на Комисията или алтернативното предложение.

4.  Когато две или повече предложения с еднаква законодателна цел, изхождащи от Комисията и/или държава-членка, са внесени в Парламента едновременно или в кратък интервал от време, те се разглеждат в общ доклад. В доклада компетентната комисия посочва към кой от текстовете предлага изменения и упоменава всички останали текстове в законодателната резолюция.

4.  Когато две или повече предложения с еднаква законодателна цел, изхождащи от Комисията и/или от друга институция и/или от държава членка, са внесени в Парламента едновременно или в кратък интервал от време, те се разглеждат в общ доклад. В доклада компетентната комисия посочва към кой от текстовете предлага изменения и упоменава всички останали текстове в законодателната резолюция.

Обосновка

Що се отнася до промените в параграф 1, този член, както е формулиран понастоящем, урежда случая на инициативи на държавите членки, но другите институции също могат да правят това (Европейската централна банка и Съдът на Европейския съюз (вж. член 294, параграф 15 от ДФЕС)). Позоваването на „настоящия член и на членове 38 – 43 и на членове 47 и 59“ е ненужно ограничително. Може да бъдат прилагани и други разпоредби, като например членове 50 или 53. Параграфи 1 и 2 от член 48 са обединени.

Параграф 2 се заличава, тъй като се обединява с параграф 1.

Изменение    46

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 49

Текст в сила

Изменение

Член 49

Член 49

Законодателни доклади

Законодателни доклади

1.  Председателят на комисията, на която е разпределено предложение за законодателен акт, предлага процедурата, която да се следва.

1.  Председателят на комисията, на която е разпределено предложение за правнообвързващ акт, предлага процедурата, която да се следва.

2.  След приемането на решение относно процедурата, която да се следва, и ако член 50 не намира приложение, парламентарната комисия назначава измежду своите членове или постоянните заместници докладчик по предложението за законодателен акт, освен ако това вече е било направено въз основа на работната програма на Комисията, одобрена в съответствие с член 37.

2.  След приемането на решение относно процедурата, която да се следва, и ако опростената процедура по член 50 не намира приложение, парламентарната комисия назначава измежду своите членове или постоянните заместници докладчик по предложението за законодателен акт, освен ако това вече е било направено въз основа на член 47, параграф 1б.

3.  Докладът на комисията съдържа:

3.  Докладът на комисията съдържа:

а)  проектоизменения на предложението, ако има такива, придружени по целесъобразност с кратки обосновки, които са изготвени от докладчика и не се подлагат на гласуване;

а)  проектоизменения на предложението, ако има такива, придружени по целесъобразност с кратки обосновки, които са изготвени от автора и не се подлагат на гласуване;

б) проект на законодателна резолюция в съответствие с член 59, параграф 2;

б) проект на законодателна резолюция в съответствие с член 59, параграф ;

в)  при необходимост, обяснителна част, включваща финансова обосновка на евентуалните финансови последици на доклада и неговата съвместимост с многогодишната финансова рамка.

в)  по целесъобразност обяснителна част, включваща при необходимост финансова обосновка на евентуалните финансови последици на доклада и неговата съвместимост с многогодишната финансова рамка.

 

ва)  позоваване на оценката на въздействието, извършена от Парламента, ако има такава.

Обосновка

Що се отнася до промените в параграф 3, буква а), те отразяват факта, че разпоредбата, както е формулирана понастоящем, предполага, че в „докладите“ всички „кратки обосновки“ на измененията са „отговорност на докладчика“. Това е така за проектите на доклади, но не и за самите доклади.

Що се отнася до параграф 3, буква в), финансовите обосновки са доста необичайно явление в изложенията на мотивите, а думата „включваща“ предполага систематично включване. Предлага се по-гъвкава формулировка.

Изменение    47

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 50

Текст в сила

Изменение

Член 50

Член 50

Опростена процедура

Опростена процедура

1.  След първото обсъждане на предложението за законодателен акт, председателят може да предложи то да бъде одобрено без изменения. Освен ако възразят най-малко една десета от членовете на комисията, председателят на комисията внася в Парламента доклад за приемане на предложението. Прилагат се разпоредбите на член 150, параграф 1, алинея втора и параграфи 2 и 4.

1.  След първото обсъждане на предложението за законодателен акт, председателят може да предложи то да бъде одобрено без изменения. Освен ако възразят най-малко една десета от членовете на комисията, предложената процедура се счита за одобрена. Председателят на комисията или докладчикът, ако такъв е бил назначен, внася в Парламента доклад за приемане на предложението. Прилагат се разпоредбите на член 150, параграф 1, алинея втора и параграфи 2 и 4.

2.  Като алтернатива председателят може да предложи той самият или докладчикът да изготвят поредица от изменения, отразяващи проведеното в комисията обсъждане. Ако комисията се съгласи с това предложение, така изготвените проектоизменения се изпращат на всички нейни членове. Освен ако най-малко една десета от членовете на комисията възразят в определения срок, който не може да бъде по-кратък от двадесет и един дни от датата на изпращането, докладът се счита за приет от комисията. В този случай проектът на законодателна резолюция и измененията се внасят в Парламента без да се провеждат разисквания, в съответствие с разпоредбите на член 150, параграф 1, алинея втора и параграфи 2 и 4.

2.  На свой ред председателят може да предложи той самият или докладчикът да изготвят поредица от изменения, отразяващи проведеното в комисията обсъждане. Освен ако най-малко една десета от членовете на комисията възразят, предложената процедура се счита за одобрена и измененията се изпращат на всички нейни членове.

 

Освен ако най-малко една десета от членовете на комисията възразят срещу измененията в определения срок, който не може да бъде по-кратък от десет работни дни от датата на изпращането, докладът се счита за приет от комисията. В този случай проектът на законодателна резолюция и измененията се внасят в Парламента без да се провеждат разисквания, в съответствие с разпоредбите на член 150, параграф 1, алинея втора и параграфи 2 и 4.

 

Ако най-малко една десета от членовете на комисията възразят срещу измененията, те се поставят на гласуване на следващото заседание на комисията.

3.  Ако най-малко една десета от членовете на комисията възразят, проектоизмененията се поставят на гласуване на следващото заседание на комисията.

 

4.  Разпоредбите на първо и второ изречение на параграф 1, първо, второ и трето изречение на параграф 2, както и на параграф 3, се прилагат mutatis mutandis по отношение на становищата на комисиите по смисъла на член 53.

4.  С изключение на разпоредбите, уреждащи внасянето в Парламента, настоящият член се прилага mutatis mutandis по отношение на становищата на комисиите по смисъла на член 53.

Обосновка

Параграф 3 се прилага за случая, посочен в параграф 2, не за случая, споменат в параграф 1. Обединяването на параграфи 2 и 3 в един параграф прави текста по-разбираем.

Промените в параграф 4 също така имат за цел подобряване на разбираемостта.

Изменение    48

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 51

Текст в сила

Изменение

Член 51

Член 51

Незаконодателни доклади

Незаконодателни доклади

1.  Когато парламентарна комисия изготвя незаконодателен доклад, тя назначава докладчик измежду своите членове или постоянните им заместници.

1.  Когато парламентарна комисия изготвя незаконодателен доклад, тя назначава докладчик измежду своите членове или постоянните им заместници.

2.  Докладчикът отговаря за изготвянето на доклада на комисията и за представянето му от нейно име в пленарно заседание.

 

3.  Докладът на комисията съдържа:

3.  Докладът на комисията съдържа:

а)  предложение за резолюция;

а)  предложение за резолюция;

б)  изложение на мотивите, включително финансова обосновка на евентуалните финансови последици на доклада и неговата съвместимост с многогодишната финансова рамка;

б)  изложение на мотивите, включително, при необходимост, финансова обосновка на евентуалните финансови последици на доклада и неговата съвместимост с многогодишната финансова рамка;

в)  текста на всички предложения за резолюция, които следва да бъдат включени съгласно член 133, параграф 4.

в)  текста на всички предложения за резолюция, които следва да бъдат включени съгласно член 133, параграф 4.

Обосновка

Параграф 2 се заличава и се премества в сегашния член 56. Това определение на задълженията на докладчика ще бъде включено в член 56 относно изготвянето на докладите.

Изменение    49

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 52

Текст в сила

Изменение

Член 52

Член 52

Доклади по собствена инициатива

Доклади по собствена инициатива

1.   Комисия, която възнамерява да изготви доклад и да внесе в Парламента предложение за резолюция по въпрос от нейната компетентност, без да е била сезирана с консултация или с искане за становище по реда на член 201, параграф 1, трябва да поиска предварително разрешение от Председателския съвет. Отказът да се даде такова разрешение задължително се мотивира. Ако предмет на доклада е предложение, внесено от член на ЕП съгласно член 46, параграф 2, разрешението може да бъде отказано само ако не са изпълнени условията, предвидени в параграф 5 от Устава на членовете на ЕП, както и в член 225 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

1.  Комисия, която възнамерява да изготви незаконодателен доклад или доклад по член 45 или член 46 по въпрос от нейната компетентност, който не е бил отнесен до нея, трябва да поиска предварително разрешение от Председателския съвет.

 

Председателският съвет се произнася по исканията за разрешение за изготвяне на доклад, внесени съгласно алинея първа, въз основа на определен от него ред.

Председателският съвет се произнася по исканията за разрешение за съставяне на доклад по параграф 1, по определен от самия него ред. Ако компетентността на комисията, поискала такова разрешение, бъде оспорена, Председателският съвет се произнася с решение в срок от шест седмици въз основа на препоръка на Съвета на председателите на комисии, или при липсата на такава - въз основа на препоръка на неговия председател. Ако Председателският съвет не успее да вземе решение в предвидения срок, препоръката се счита за одобрена.

 

 

1a.   В случай на отказ на такова разрешение мотивите за този отказ винаги се посочват.

 

Когато темата на доклада попада в рамките на правото на Парламента на инициатива по член 45, разрешението може да бъде отказано единствено ако не са спазени условията, предвидени в Договорите.

 

1б.  В случаите, посочени в членове 45 и 46, Председателският съвет взема решение в двумесечен срок.

2.  Предложенията за резолюции, съдържащи се в докладите по собствена инициатива, се разглеждат от Парламента в съответствие с процедурата на кратко представяне, предвидена в член 151. Изменения на такива предложения за резолюции са допустими за разглеждане на пленарно заседание, единствено ако са внесени от докладчика с цел отразяване на нова информация, или от най-малко една десета от членовете на Парламента. Политическите групи могат да внасят алтернативни предложения за резолюции в съответствие с член 170, параграф 4. За предложения за резолюции на комисии и измененията към тях се прилагат членове 176 и 180. Член 180 се прилага също така и за единното гласуване по алтернативни предложения за резолюции.

2.  Предложенията за резолюции, внесени в Парламента, се разглеждат в съответствие с процедурата на кратко представяне, предвидена в член 151. Изменения на такива предложения за резолюции и искания за разделно гласуване или гласуване поотделно са допустими за разглеждане на пленарно заседание, единствено ако са внесени или от докладчика с цел отразяване на нова информация, или от най-малко една десета от членовете на Парламента. Политическите групи могат да внасят алтернативни предложения за резолюции в съответствие с член 170, параграф 4. За предложения за резолюции на комисии и измененията към тях се прилага член 180. Член 180 се прилага също така и за единното гласуване по алтернативни предложения за резолюции.

Първа алинея не се прилага, когато темата на доклада отговаря на изискванията за провеждане на ключово разискване на пленарно заседание, когато докладът е съставен на основание на право на инициатива по член 45 или 46, или когато докладът е бил разрешен като стратегически9.

 

 

2a.  Параграф 2 не се прилага, когато темата на доклада отговаря на изискванията за провеждане на ключово разискване на пленарно заседание, когато докладът е изготвен съгласно правото на инициатива по членове 45 или 46 или когато разрешението за доклада е дадено с оглед на качеството му на стратегически доклад9a.

3.  Когато темата на доклада попада в рамките на правото на инициатива по член 45, разрешението може да бъде отказано единствено ако условията, предвидени в Договорите, не са спазени.

 

4.  И в двата случая по членове 45 и 46 Председателският съвет взема решение в двумесечен срок.

 

__________________

__________________

9 Вж. съответното решение на Председателския съвет, възпроизведено в приложение ХVІI към правилника.

 

 

 

9a Вж. съответното решение на Председателския съвет.

Обосновка

As regards the changes to paragraph 1, the words "neither a consultation nor a request for an opinion has been referred to it" are updated to the current framework where Parliament's legislative powers go well beyond consultation. In fact, the own-initiative report must not deal with topics which are the subject of a legislative report / proposal.The last part of this paragraph will be deleted: Article 5 of the Statute and Article 225 of the Treaty are general provisions and do not as such set certain conditions for a Member's initiative. Minimal conditions are set in Rule 46(2) and they are meant to allow the President to follow up with the referral to the Committee responsible. It is the Committee responsible which then decides whether to seek authorisation.

The first part of the interpretation following paragraph 1 is integrated into paragraph 1.The last part of the interpretation is covered in new Rule 201a(2).

As regards paragraph 1a and 1b, the change suggests a restructuring of the Rules concerning the conditions for authorisation. The current paragraph 3 is reinserted here as subparagraph of paragraph 2 to which it is linked

The content of paragraph 1bis moved from the current Rule 52(4).

The renumbering and replacement of current paragraph 3 and 4 before current paragraph 2 aims to clarify that own initiative reports are a subcategory of the non-legislative reports.

Paragraph 2 subparagraph 1 becomes a separate paragraph.

Paragraph 3 moved up as paragraph 2.1 and paragraph 5 is deleted here and moved up as paragraph 3. As they cover the same issues, the last sentence of paragraph 1 and paragraphs 3 and 4 are merged.

Изменение    50

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 53

Текст в сила

Изменение

Член 53

Член 53

Становища на комисии

Становища на комисии

1.  Когато комисията, която първа е била сезирана с даден въпрос, желае да се запознае със становището на друга комисия, или когато друга комисия желае да изложи становището си по доклада на първоначално сезираната комисия, двете комисии могат да поискат от председателя на Парламента да определи едната от тях за водеща, а другата за подпомагаща по реда на член 201, параграф 3.

1.  Когато комисията, която първа е била сезирана с даден въпрос, желае да се запознае със становището на друга комисия, или когато друга комисия желае да изложи становището си пред първоначално сезираната комисия, двете комисии могат да поискат от председателя на Парламента да определи едната от тях за водеща, а другата за подпомагаща по реда на член 201, параграф 3.

 

Подпомагащата комисия може да назначи докладчик по становище измежду своите членове или постоянните заместници или да изпрати своето становище под формата на писмо от нейния председател.

2.  В случай на документи от законодателен характер по смисъла на член 47, параграф 1, становището се изразява в проектоизменения към текста, с който комисията е била сезирана, придружени при необходимост с кратка обосновка. Обосновките се изготвят от докладчика по становището и не се подлагат на гласуване. При необходимост подпомагащата комисията може да изложи накратко в писмен вид обосновка на становището като цяло.

2.  Когато становището засяга предложение за правнообвързващ акт, становището се изразява в проектоизменения към текста, с който комисията е била сезирана, придружени при необходимост с кратка обосновка. Обосновките се изготвят от автора на обосновките и не се подлагат на гласуване. При необходимост подпомагащата комисия може да изложи накратко в писмен вид обосновка на становището като цяло. Такава кратка писмена обосновка се изготвя от докладчика.

В случай на незаконодателни текстове становището се изразява в предлагане на промени към отделни части от предложението за резолюция, внесено от водещата комисия.

Ако становището не засяга предложение за правнообвързващ акт, то се изразява в предлагане на промени към отделни части от предложението за резолюция, внесено от водещата комисия.

Водещата комисия подлага проектоизмененията или предложенията за промени на гласуване.

Водещата комисия подлага проектоизмененията или предложенията за промени на гласуване.

Становищата се ограничават единствено до сферата на компетентност на подпомагащата комисия.

Становищата се ограничават единствено до сферата на компетентност на подпомагащата комисия.

3.  Водещата комисия определя срок, в който подпомагащата комисия следва да представи становището си на водещата комисия, за да бъде взето предвид. Всяка промяна в обявения график се съобщава незабавно от водещата комисия на подпомагащата(ите) комисия(и). Водещата комисия не съставя окончателни заключения преди изтичането на този срок.

3.  Водещата комисия определя срок, в който подпомагащата комисия следва да представи становището си на водещата комисия, за да бъде взето предвид. Всяка промяна в обявения график се съобщава незабавно от водещата комисия на подпомагащата(ите) комисия(и). Водещата комисия не съставя окончателни заключения преди изтичането на този срок.

 

3a.  Като алтернатива подпомагащата комисия може да реши да представи своята позиция под формата на изменения, които да бъдат внесени пряко във водещата комисия след тяхното приемане. Тези изменения се внасят от председателя на комисията или от докладчика от името на комисията.

 

3б.  Подпомагащата комисия внася измененията, посочени в параграф 3а, в рамките на срока за измененията, определен от водещата комисия.

4.  Всички приети становища се прилагат към доклада на водещата комисия.

4.  Всички становища и изменения, приети от подпомагащата комисия, се прилагат към доклада на водещата комисия.

5.  Само водещата комисия може да предлага изменения в пленарно заседание.

5.  Подпомагащите комисии по смисъла на настоящия член не могат да предлагат изменения за разглеждане от Парламента.

6.  Председателят и докладчикът на подпомагащата комисия се канят за участие със съвещателен глас в заседанията на водещата комисия, доколкото там се разглеждат въпроси от общ интерес за двете комисии.

6.  Председателят и докладчикът на подпомагащата комисия се канят за участие със съвещателен глас в заседанията на водещата комисия, доколкото там се разглеждат въпроси от общ интерес за двете комисии.

Обосновка

As regards the changes to paragraph 1, strictly speaking, the opinion committee does not "make known its views on the report" but on the issue that will be covered by the report.As a new Rule 201a (new) is proposed to deal with the questions of competences,an alignment to that Rules is necessary throughout the text.The addition aims to clarify that a "rapporteur for an opinion" is appointed (currently not in the rules).

As regards the addition of paragraph 3 a (new), it reflects the outcome of the last CCC away day, when the Committee Chairs acknowledged that Rule 53 is over-used and recommended the introduction of the ‘committees-amendments” to the draft report of the lead committee.This possibility which corresponds to a current practice is now introduced in the Rules with an appropriate procedure to adopt and table “committee-amendments”.

Paragraph 5 is reworded. In fact, the restriction to the committee responsible is already set out in Rule 169 (which is a more relevant place).

Изменение    51

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 54

Текст в сила

Изменение

Член 54

Член 54

Процедура с асоциирани комисии

Процедура с асоциирани комисии

Когато до Председателския съвет бъде отнесен спор за компетентност по реда на член 201, параграф 2 или член 52, и Председателският съвет счете, въз основа на приложение VI, че въпросът попада в почти еднаква степен в компетентността на две или повече комисии или че различни страни на въпроса попадат в компетентността на две или повече комисии, се прилага член 53 със следните допълнителни разпоредби:

1.  Когато до Председателския съвет бъде отнесен спор за компетентност по реда на член 201а и Председателският съвет счете, въз основа на приложение VI, че въпросът попада в почти еднаква степен в компетентността на две или повече комисии или че различни страни на въпроса попадат в компетентността на две или повече комисии, се прилага член 53 със следните допълнителни разпоредби:

– сроковете за разглеждане се определят съвместно от заинтересованите комисии;

– сроковете за разглеждане се определят съвместно от заинтересованите комисии;

– докладчикът и докладчиците по становище се информират взаимно и се стремят да постигнат съгласие по текстовете, които предлагат на съответните си комисии, и по позицията си относно измененията;

– докладчикът и докладчиците по становище се информират взаимно и се стремят да постигнат съгласие по текстовете, които предлагат на съответните си комисии, и по позицията си относно измененията;

–  съответните председатели, докладчикът и докладчиците по становище съвместно определят частите от текста, които попадат в областта на тяхната изключителна или обща компетентност, и се споразумяват за точните условия на сътрудничеството си. В случай на несъгласие относно границите на компетентността, по искане на една от засегнатите комисии въпросът се отнася до Председателския съвет, който може да се произнесе по въпроса за съответната компетентност или да реши, че следва да се приложи процедурата на съвместни заседания на комисии по член 55; втората алинея на член 201, параграф 2, се прилага mutatis mutandis;

–  съответните председатели, докладчикът и докладчиците по становище са обвързани от принципа на добро и лоялно сътрудничество и съвместно определят частите от текста, които попадат в областта на тяхната изключителна или споделена компетентност, и се споразумяват за точните условия на сътрудничеството си. В случай на несъгласие относно границите на компетентността по искане на една от засегнатите комисии въпросът се отнася до Председателския съвет, който може да се произнесе по въпроса за съответната компетентност или да реши, че следва да се приложи процедурата на съвместни заседания на комисии по член 55. Това решение се взема в съответствие с процедурата и срока по член 201а.

–  водещата комисия приема измененията на асоциираната комисия, без да ги поставя на гласуване, когато те се отнасят до въпроси, които попадат в обхвата на изключителната компетентност на асоциираната комисия. Ако изменения по въпроси, които попадат в обхвата на общата компетентност на водещата комисия и на асоциирана комисия, бъдат отхвърлени от първата, асоциираната комисия може да ги внесе направо в Парламента;

–  водещата комисия приема измененията на асоциираната комисия, без да ги поставя на гласуване, когато те се отнасят до въпроси, които попадат в обхвата на изключителната компетентност на асоциираната комисия. Ако водещата комисия не зачита изключителната компетентност на асоциираната комисия, асоциираната комисия може да внесе измененията направо в Парламента. Ако изменения по въпроси, които попадат в обхвата на споделената компетентност на водещата комисия и на асоциирана комисия, не бъдат приети от първата, асоциираната комисия може да ги внесе направо в Парламента;

– в случай че се провежда процедура на помирение по съответното предложение, делегацията на Парламента включва докладчика на всяка асоциирана комисия.

– в случай че се провежда процедура на помирение по съответното предложение, делегацията на Парламента включва докладчика на всяка асоциирана комисия.

Текстът на настоящия член не поставя никакви ограничения за неговото приложно поле. Искания за прилагане на процедурата с асоциирани комисии по незаконодателни доклади на основание член 52, параграф 1 и член 132, параграфи 1 и 2, са допустими.

 

Процедурата с асоциирани комисии по настоящия член не се прилага по отношение на препоръката, която се приема от компетентната комисия по член 99.

 

Решението на Председателския съвет да се приложи процедурата с асоциирани комисии се отнася за всички етапи на съответната процедура.

Решението на Председателския съвет да се приложи процедурата с асоциирани комисии се отнася за всички етапи на съответната процедура.

Правомощията, свързани с качеството на „компетентна комисия“, се упражняват от водещата комисия. При упражняването им тя трябва да спазва прерогативите на асоциираната комисия, по-специално задължението за лоялно сътрудничество във връзка с графика, и правото на асоциираната комисия да определя кои изменения от сферата на нейната изключителна компетентност да бъдат внесени в Парламента.

Правомощията, свързани с качеството на „компетентна комисия“, се упражняват от водещата комисия. При упражняването им тя трябва да спазва прерогативите на асоциираната комисия, по-специално задължението за лоялно сътрудничество във връзка с графика, и правото на асоциираната комисия да определя кои изменения от сферата на нейната изключителна компетентност да бъдат внесени в Парламента.

В случай че водещата комисия не зачете прерогативите на асоциираната комисия, решенията, взети от водещата комисия, остават валидни, но асоциираната комисия може да внесе направо в Парламента измененията, които попадат в обхвата на изключителна ѝ компетентност.

 

 

1a.   Процедурата, изложена в настоящия член, не се прилага по отношение на препоръките, които се приемат от компетентната комисия по член 99.

Обосновка

The changes to paragraph 1 reflect the decision to convert the current Rule 201 (2) into a new Rule 201awhich would cover the questions of competence. Thus, the restriction to legislative files implied by the first paragraph of Rule 201 (1) would be lifted and the new Rule would serve to deal with conflict of competences for both legislative and non-legislative reports. An alignment to take into account the creation of Rule 201 (a) (new) is necessary whenever 201(2) is mentioned.

The change to paragraph 1, indent 3, aims to make the sentence easy to read and to bring the provision in line with the suggested creation of Rule 201a (new).

For clarity reasons, the last paragraph of the fourth part of the interpretation to this Rule is integrated in paragraph 1, indent 4.

The second subparagraph of the interpretation is transformed into a new paragraph of Rule 54 (1a new).

The last subparagraph of the interpretation is integrated in the first paragraph of Rule 54 (fourth hyphen); for the case of shared competence, the text already clearly establishes that the associated committee can table amendments directly in plenary.

Изменение    52

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 55

Текст в сила

Изменение

Член 55

Член 55

Процедура на съвместни заседания на комисии

Процедура на съвместни заседания на комисии

1.  Когато до Председателския съвет бъде отнесен въпрос за правомощията по реда на член 201, параграф 2, Председателският съвет може да реши, че следва да се приложи процедурата на съвместни заседания на комисии и общо гласуване, ако:

1.  Когато до Председателския съвет бъде отнесен въпрос за правомощията по реда на член 201а, Председателският съвет може да реши, че следва да се приложи процедурата на съвместни заседания на комисии и общо гласуване, ако:

– въпросът е неразривно свързан с правомощията на няколко комисии, съгласно предвиденото в приложение VI, както и

– въпросът е неразривно свързан с правомощията на няколко комисии, съгласно предвиденото в приложение VI, както и

– се е уверил, че въпросът е от голямо значение.

– се е уверил, че въпросът е от голямо значение.

2.  В такъв случай съответните докладчици съставят един проектодоклад, който се разглежда и гласува от съответните комисии под общото председателство на председателите на комисиите.

2.  В такъв случай съответните докладчици съставят един проектодоклад, който се разглежда и гласува от съответните комисии под общото председателство на председателите на комисиите.

На всички етапи от процедурата правата, свързани със статута на компетентна комисия, могат да бъдат използвани от съответните комисии само съвместно. Комисиите могат да създадат работни групи, които да подготвят заседанията и гласуванията.

На всички етапи от процедурата правата, свързани със статута на компетентна комисия, могат да бъдат използвани от съответните комисии само съвместно. Комисиите могат да създадат работни групи, които да подготвят заседанията и гласуванията.

3.  На второ четене при обикновената законодателна процедура позицията на Съвета се разглежда на съвместно заседание на съответните комисии, което, при липсата на договореност между председателите, се провежда в срядата на първата седмица, предвидена за заседания на парламентарните органи, следваща съобщаването на позицията на Съвета на Парламента. Ако не е налице договореност за свикването на заседание на по-късна дата, то се свиква от председателя на Съвета на председателите на комисии. Препоръката за второ четене се гласува на съвместно заседание въз основа общ проект, изготвен от съответните докладчици на съвместно заседаващите комисии или, ако не е на разположение общ проект, въз основа внесените в съответните комисии предложения за изменение.

3.  На второ четене при обикновената законодателна процедура позицията на Съвета се разглежда на съвместно заседание на съответните комисии, което, при липсата на договореност между председателите, се провежда в срядата на първата седмица, предвидена за заседания на парламентарните органи, следваща съобщаването на позицията на Съвета на Парламента. Ако не е налице договореност за свикването на заседание на по-късна дата, то се свиква от председателя на Съвета на председателите на комисии. Препоръката за второ четене се гласува на съвместно заседание въз основа на общ проект, изготвен от съответните докладчици на съвместно заседаващите комисии или, ако не е на разположение общ проект, въз основа на внесените в съответните комисии предложения за изменение.

На трето четене при обикновената законодателна процедура председателите и докладчиците на съответните комисии участват по право в делегацията в Помирителния комитет.

На трето четене при обикновената законодателна процедура председателите и докладчиците на съответните комисии участват по право в делегацията в Помирителния комитет.

Настоящият член може да бъде прилаган за процедурата, чрез която се стига до изготвянето на препоръка за приемане или отхвърляне сключването на международно споразумение съгласно член 108, параграф 5 и член 99, параграф 1, при условие че са изпълнени условията, предвидени в същия член.

 

Обосновка

As regards the changes to paragraph 1, they reflect the alignment related to the creation of new Rule 201 a on questions of competences.

The interpretation following paragraph 3 probably also applies to recommendations in other consent procedures but this is not set out. To prevent any confusion or an interpretation a contrario, it is suggested to delete it.

Изменение    53

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 56

Текст в сила

Изменение

Член 56

Член 52a

Изготвяне на докладите

Изготвяне на докладите

 

-1.  Докладчикът отговаря за изготвянето на доклада на комисията и за представянето му от нейно име в пленарно заседание.

1.  Изложението на мотивите се изготвя от докладчика и не се подлага на гласуване. При все това, изложението на мотивите трябва да е в съответствие с текста на гласуваното предложение за резолюция и всички изменения, предложени от комисията, като в противен случай председателят на комисията може да заличи изложението на мотивите.

1.  Изложението на мотивите се изготвя от докладчика и не се подлага на гласуване. При все това изложението на мотивите трябва да е в съответствие с текста на гласуваното предложение за резолюция и всички изменения, предложени от комисията, като в противен случай председателят на комисията може да заличи изложението на мотивите.

2.  В доклада се посочват резултатите от проведеното гласуване на доклада като цяло. Наред с това, ако при гласуването най-малко една трета от присъстващите членове направят съответно искане, в доклада се посочва и как е гласувал всеки един от членовете.

2.  В доклада се посочват резултатите от проведеното гласуване на доклада като цяло и в него в съответствие с член 208, параграф 3 се посочва как е гласувал всеки един от членовете.

3.  В случай, че становището на комисията не е единодушно, в доклада се отразява и мнението на малцинството. Мненията на малцинството се изказват при гласуването на текста в цялост и по настояване на техните автори могат да бъдат включени в писмена декларация от не повече от 200 думи, която се прилага към изложението на мотивите.

3.  Позициите на малцинството могат да се изказват при гласуването на текста в цялост и по настояване на техните автори могат да бъдат включени в писмена декларация от не повече от 200 думи, която се прилага към изложението на мотивите.

Всички спорове, възникнали във връзка с прилагането на тези разпоредби, се решават от председателя на комисията.

Всички спорове, възникнали във връзка с прилагането на настоящия параграф, се решават от председателя на комисията.

4.  По предложение на нейното бюро, комисията може да определи срок за представяне на проектодоклад от докладчика. Срокът може да бъде удължен или да се назначи нов докладчик.

4.  По предложение на своя председател комисията може да определи срок за представяне на проектодоклад от докладчика. Срокът може да бъде удължен или може да се назначи нов докладчик.

5.  След изтичането на срока комисията може да възложи на своя председател да поиска въпросът да бъде включен в дневния ред на някое от следващите заседания на Парламента. В този случай разискванията могат да се проведат въз основа на устен доклад от съответната комисия.

5.  След изтичането на срока комисията може да възложи на своя председател да поиска въпросът да бъде включен в дневния ред на някое от следващите заседания на Парламента. В този случай разискванията и гласуването могат да се проведат въз основа на устен доклад от съответната комисия.

(Този член във вида, в който е изменен, се премества преди член 53.)

Обосновка

As regards the contents of paragraph -1, it consists of the provision currentlu in Rule 51(2) and ismoved here for consistency.

The change to paragraph 2 will bring this provision in line with Rule 208(3): adoption of reports by roll-call vote is mandatory.

As regards the changes to paragraph 3 subparagraph 1, the first sentence will be deleted: lack of unanimity implies minority opinions; in addition it is not very clear what is meant by "give a summary of the minority opinion" in singular as compared to the rest of the paragraph.

The change to paragraph 4 is an alignment to committees’ practice.

Изменение    54

Правилник за дейността на Европейския парламент

Дял II – глава 3 – заглавие

Текст в сила

Изменение

ГЛАВА 3

ГЛАВА 3

ПЪРВО ЧЕТЕНЕ

ОБИКНОВЕНА ЗАКОНОДАТЕЛНА ПРОЦЕДУРА

Изменение    55

Правилник за дейността на Европейския парламент

Дял II – глава 3 – раздел 1 (нов)

Текст в сила

Изменение

 

РАЗДЕЛ 1

 

ПЪРВО ЧЕТЕНЕ

Изменение    56

Правилник за дейността на Европейския парламент

Дял II – глава 3 – подзаглавие 1

Текст в сила

Изменение

Стадий на разглеждане в комисия

заличава се

Изменение    57

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 57

Текст в сила

Изменение

Член 57

заличава се

Промени в предложението за законодателен акт

 

1.  Ако Комисията уведоми Парламента или ако компетентната комисия узнае по друг начин, че Комисията възнамерява да промени своето предложение, компетентната комисия отлага разглеждането на въпроса до получаване на ново предложение или на промените на Комисията.

 

2.  Ако Съветът внесе значителни промени в предложението за законодателен акт се прилагат разпоредбите на член 63.

 

Обосновка

Този член, който е по-скоро специално изготвен за процедурите на консултация, отколкото за обикновената законодателна процедура, се заличава тук и се премества (както е изменен) в новата глава 4 относно процедурата на консултация.

Изменение    58

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 58

Текст в сила

Изменение

Член 58

заличава се

Позиция на Комисията и на Съвета по измененията

 

1.  Преди да пристъпи към окончателно гласуване на предложение за законодателен акт, компетентната комисия приканва Комисията да изложи позицията си по всички изменения към предложението й, приети при разглеждане в комисия, както и Съвета да представи своите коментари.

 

2.  Ако Комисията не е в състояние да изрази позиция или заяви, че не е готова да се съгласи с всички изменения, приети от компетентната комисия, последната може да отложи окончателното гласуване.

 

3.  При необходимост позицията на Комисията се включва в доклада.

 

Изменение    59

Правилник за дейността на Европейския парламент

Дял II – глава 3 – подзаглавие 2

Текст в сила

Изменение

Стадий на разглеждане в пленарно заседание

заличава се

Изменение    60

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 59

Текст в сила

Изменение

Член 59

Член 59

Приключване на първото четене

Гласуване в Парламента – първо четене

 

-1.   Парламентът може да одобри, измени или отхвърли проекта на законодателен акт.

1.  Парламентът разглежда предложението за законодателен акт въз основа на доклада, изготвен от компетентната комисия по реда на член 49.

1.  Парламентът гласува първо всяко предложение за незабавното отхвърляне на проекта на законодателен акт, внесен в писмен вид от компетентната комисия, от политическа група или от най-малко четиридесет членове на ЕП.

 

Ако това предложение за отхвърляне бъде прието, председателят може да поиска от институцията инициатор да оттегли проекта на законодателен акт.

 

Ако институцията инициатор стори това, Председателят обявява процедурата за приключена.

 

Ако институцията инициатор не оттегли проекта на законодателен акт, председателят обявява, че първото четене в Парламента е приключило, освен ако по предложение на председателя или докладчика на компетентната комисия или на политическа група или най-малко четиридесет членове на ЕП Парламентът реши да отнесе въпроса до компетентната комисия за ново разглеждане.

 

Ако това предложение за отхвърляне не бъде прието, Парламентът действа в съответствие с параграфи 1а – 1в.

 

1a.  Всяко временно споразумение , внесено от компетентната комисия по член 73г (нов), параграф 4, се ползва с предимство при гласуването и се поставя на единно гласуване, освен ако, по искане на политическа група или на четиридесет членове на ЕП, Парламентът реши вместо това да пристъпи към гласуването на измененията в съответствие с параграф 1б. В този случай Парламентът решава също така дали гласуването на измененията се провежда незабавно. В противен случай Парламентът определя нов срок за измененията и гласуването се провежда на следващо заседание.

 

Ако временното споразумение бъде прието с единно гласуване, председателят обявява, че първото четене в Парламента е приключено.

 

Ако при единно гласуване временното споразумение не успее да получи мнозинството от подадените гласове, председателят на Парламента определя нов краен срок за внасяне на изменения към проекта на законодателен акт. Тези изменения след това се поставят на гласуване на следващо заседание, за да може Парламентът да приключи първото четене.

 

1б.  Освен когато дадено предложение за отхвърляне е било прието в съответствие с параграф 1 или дадено временно споразумение е било прието съгласно параграф 2, измененията към проекта на законодателен акт трябва да бъдат поставени на гласуване, включително, когато е приложимо, отделни части от временното споразумение, когато са били внесени искания за разделно и отделно гласуване или конкурентни изменения.

 

Преди да се гласуват измененията, председателят може да прикани Комисията да изложи позицията си, както и Съвета да представи своите коментари.

 

След гласуването на тези изменения Парламентът гласува по целия проект на законодателен акт, с евентуалните изменения.

 

Ако целият проект на законодателен акт, с евентуалните изменения, бъде приет, председателят обявява, че първото четене е приключило, освен ако по предложение на председателя или докладчика на компетентната комисия или на политическа група или най-малко четиридесет членове на ЕП Парламентът реши да отнесе въпроса до компетентната комисия за ново разглеждане с оглед на провеждането на междуинституционални преговори съгласно членове 59а, 73а и 73г.

 

Ако целият проект на законодателен акт с евентуалните изменения не успее да получи мнозинството от подадените гласове, председателят обявява, че първото четене е приключено, освен ако по предложение на председателя или докладчика на компетентната комисия или на политическа група или най-малко четиридесет членове на ЕП Парламентът реши да отнесе въпроса до компетентната комисия за ново разглеждане.

 

1в.  След гласуването по реда на параграфи 1 – 1б и след гласуването по измененията към проекта на законодателна резолюция, свързан с процедурни искания, ако има такива, законодателната резолюция се счита за приета. Ако е необходимо, законодателната резолюция се адаптира по реда на член 193, параграф 2, за да отразява резултата от гласуването, извършено по реда на параграфи 1 – 1б.

 

Текстът на законодателната резолюция и позицията на Парламента се изпращат от председателя съответно на Съвета и на Комисията, както и, когато проектът на законодателен акт произхожда от тях, на групата от държави членки, от които произхожда проектът на законодателен акт, на Съда на Европейския съюз и на Европейската централна банка.

2.  Парламентът гласува първо измененията към предложението, което е в основата на доклада на компетентната комисия, след това гласува евентуално измененото предложение, измененията към проекта на законодателна резолюция и накрая проекта на законодателна резолюция в цялост. Проектът на законодателна резолюция съдържа единствено декларация, посочваща дали Парламентът приема или отхвърля законодателното предложение, или предлага изменения в него и евентуално включва процедурни искания.

 

Първото четене приключва с приемането на проекта на законодателна резолюция. Ако Парламентът не приеме законодателната резолюция, предложението на Комисията се връща на компетентната комисия.

 

Всички доклади, внесени в рамките на законодателната процедура, трябва да съответстват на разпоредбите на членове 39, 47 и 49. Внасянето на предложение за незаконодателна резолюция от компетентната комисия трябва да се извършва вследствие на конкретно сезиране съгласно процедурите за разпределяне, предвидени в член 52 или 201.

 

3. Председателят на Парламента изпраща одобрения от Парламента текст на предложението и придружаващата го резолюция на Съвета и на Комисията като позиция на Парламента.

 

Обосновка

The change of the title aims to clarify what the Rule is about(see also Rule 67a below).

As regards the changes to paragraph 1, it extends the possibility to table a motion for rejection to the political groups (this possibility is not foreseen in the current Rule 60). Otherwise, this sub-paragraph to paragraph 1 regroups the provisions in Rule 60 paras 2 and 3, with few modifications aiming to make its reading clearer. These provisions will be placed here in order to observe the logical sequence of the vote in plenary.Following the discussion in AFCO WG, it was agreed to invert the standard procedure so far (referral back to Committee) with the exceptional procedure (to immediately close the first reading).The reference to the vote on the draft legislative resolution has been deleted following the discussion in AFCO WG on 8/10/2015.

The insertion of paragraph 1 a (new) aims at granting a privileged status to any provisional agreement reached through informal negotiations in trilogue in accordance with Rule 73, by putting it to a single vote before any other amendments tabled. However, on request by political group/40 members, the Parliament will take a decision on the voting order. Thus, all political groups will have the possibility to ask for split votes and to table amendments to the Commission's proposal at plenary stage within the usual deadlines, but it would be for the plenary to decide the voting order.

The insertion of paragraph 1 a, subparagraph 3(new) is necessary as under paragraph 2 amendments would have been already tabled. Usual practice is that amendments which would not have been put to vote under paragraph 2 would be put to vote at the next voting session.

As regards, paragraph 1 b, subparagraphs 3 to 5 (new) - technical adaptation of the text following AFCO WG decision not to have a vote on the draft legislative resolution anymore.Provision corresponding to current rule 61 paragraph 2, second subparagraph.Provision currently in Rule 60 paragraph 3.

Current Rule 59 §3 is inserted as paragraph 1 c (new), subparagraph 2.

Изменение    61

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 59 а (нов)

Текст в сила

Изменение

 

Член 59 a

 

Връщане в компетентната комисия за ново разглеждане

 

Ако в съответствие с член 59 въпросът се връща в компетентната комисия за ново разглеждане или с оглед на провеждането на междуинституционални преговори съгласно членове 73а и 73г, компетентната комисия докладва устно или в писмен вид на Парламента в срок от четири месеца, който може да бъде удължен от Председателския съвет.

 

След връщане за ново разглеждане в комисия водещата комисия, преди да вземе решение относно процедурата, трябва да даде възможност на асоциирана комисия, както предвижда член 54, да избере измененията, попадащи в нейната изключителна компетентност, по-специално да определи кои изменения трябва да бъдат внесени повторно в Парламента.

 

Нищо не възпрепятства Парламента да реши да проведе, ако е подходящо, заключителни разисквания във връзка с доклада на компетентната комисия, в която въпросът е бил върнат за ново разглеждане.

 

(Последните два параграфа се добавят като тълкувания.)

Обосновка

С предложеното изменение се удължава срокът от два на четири месеца, тъй като се оказа, че срокът от два месеца е изключително кратък срок за постигане на значителен напредък по законодателните досиета. Освен това беше добавена възможността той да бъде удължен от Председателския съвет, за да бъде пояснена разпоредбата, която понастоящем се намира в член 61, параграф 2, алинея 2.

Параграф 1 произхожда от тълкуванието, което понастоящем се намира в член 60, параграф 3.

Що се отнася до втория параграф от тълкуването, той произхожда от член 61, параграф 2, алинея 4, както беше приет на 15 септември 2016 г.

Изменение    62

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 60

Текст в сила

Изменение

Член 60

заличава се

Отхвърляне на предложение на Комисията

 

1.  Ако предложението на Комисията не събере мнозинство от подадените гласове или ако бъде прието предложение за неговото отхвърляне, което може да бъде внесено от компетентната комисия или най-малко четиридесет членове на ЕП, преди гласуването на проекта на законодателна резолюция, председателят на Парламента приканва Комисията да оттегли предложението си.

 

2.  Ако Комисията оттегли предложението си, Председателят обявява процедурата за приключена и уведомява Съвета за това.

 

3.  Ако Комисията не оттегли предложението си, Парламентът връща въпроса на компетентната комисия, без да гласува проекта на законодателна резолюция, освен ако Парламентът, по предложение на председателя на компетентната комисия или на нейния докладчик, или на политическа група, или на поне четиридесет членове на ЕП, пристъпи към гласуването на проекта на законодателна резолюция.

 

В случай на връщане за ново разглеждане компетентната комисия взема решение относно процедурата, която да бъде следвана, и докладва писмено или устно на Парламента в определен от него срок, който не може да надвишава два месеца.

 

След връщане за ново разглеждане в комисия съгласно параграф 3, преди да вземе решение относно процедурата водещата комисия трябва да даде възможност на асоциирана комисия по член 54 да определи избора си относно измененията, попадащи в нейната изключителна компетентност, по-специално да определи кои от измененията, които да бъдат внесени повторно в Парламента.

 

Срокът, определен съгласно параграф 3, втора алинея, се прилага за писменото внасяне или устно докладване от страна на компетентната комисия. Той не засяга определянето от Парламента на подходящия момент за продължаване разглеждането на съответната процедура.

 

4.  Ако компетентната комисия не може да спази срока, тя иска връщане за ново разглеждане в комисия по член 188, параграф 1. Ако е необходимо, Парламентът може да определи нов срок по реда на член 188, параграф 5. Ако искането на компетентната комисия бъде отхвърлено, Парламентът пристъпва към гласуване на проекта на законодателна резолюция.

 

Обосновка

Заличаването се предлага, както и случаят на отхвърляне, с незначителни промени, така че да бъде отразена текущата практика, и това бива обхванато в новите проекти на членове 59 и 59а.

Изменение    63

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 61

Текст в сила

Изменение

Член 61

заличава се

Приемане на изменения към предложение на Комисията

 

1.  В случай че предложението на Комисията бъде одобрено в цялост съобразно приетите изменения, гласуването на проекта на законодателна резолюция се отлага, докато Комисията не изложи позицията си по всяко от измененията на Парламента.

 

Ако Комисията не е в състояние да изрази такава позиция след края на гласуването на предложението ѝ от Парламента, тя уведомява председателя или компетентната комисия за срока, в който ще бъде в състояние да направи това; предложението се включва в проекта на дневен ред на първата следваща месечна сесия.

 

2.  В случай че Комисията заяви, че не възнамерява да приеме всички изменения на Парламента, докладчикът на компетентната комисия или при липса на докладчик, председателят на същата комисия, прави формално предложение пред Парламента относно това дали е уместно да се премине към гласуване на проекта на законодателна резолюция. Преди да внесе предложението си, докладчикът или председателят на компетентната комисия може да поиска от председателя да спре разглеждането на точката.

 

Ако Парламентът реши да отложи гласуването, въпросът се счита за върнат на компетентната комисия за ново разглеждане.

 

В този случай компетентната комисия докладва отново писмено или устно на Парламента в определен от него срок, който не може да надвишава два месеца.

 

Ако компетентната комисия не може да спази срока, се прилага процедурата, предвидена в член 60, параграф 4.

 

На този етап са допустими само изменения, внесени от компетентната комисия, с които се цели постигане на компромис с Комисията.

 

Нищо не препятства Парламента да реши да проведе, ако е подходящо, заключителен дебат във връзка с доклада на компетентната комисия, в която въпросът е бил върнат за ново разглеждане.

 

3.  Прилагането на параграф 2 не изключва внасянето на искане за ново разглеждане от който и да е друг член на ЕП съгласно член 188.

 

Комисията, в която въпросът е върнат за ново разглеждане по параграф 2, трябва, съгласно разпореждането за връщане, преди всичко да докладва в предвидения срок и, когато е възможно, да внесе изменения с цел постигане на компромис с Комисията, без да преразглежда всички разпоредби, одобрени от Парламента.

 

В тази връзка, обаче, предвид суспензивния ефект на връщането за ново разглеждане, комисията се ползва с по-голяма свобода и може, ако това е необходимо в интерес на компромиса, да предложи преразглеждане на разпоредби, за които Парламентът е дал положителен вот.

 

В тези случаи, предвид факта, че се допуска внасяне единствено на изменения, насочени към постигане на компромис, и с оглед запазване на суверенитета на Парламента, докладът по параграф 2 трябва ясно да посочи кои от вече одобрените разпоредби ще отпаднат, ако предложените изменения бъдат приети.

 

Обосновка

Предложеното заличаване, както и всички разпоредби, които продължават да бъдат актуални, като се има предвид, че понастоящем Парламентът преговаря със Съвета, са обхванати от проекта на новите членове 59 и 59а.

Тълкуването по параграф 2 се премества в член 59а.

Изменение    64

Правилник за дейността на Европейския парламент

Дял II – глава 3 – подзаглавие 3

Текст в сила

Изменение

Процедура на предприемане на последващи действия

заличава се

Изменение    65

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 62

Текст в сила

Изменение

Член 62

заличава се

Предприемане на последващи действия във връзка с позицията на Парламента

 

1.  След приемането на позиция от Парламента по дадено предложение на Комисията, председателят и докладчикът на компетентната комисия следят развитието на процедурата, водеща до приемане на предложението от Съвета, по-специално, за да се гарантира спазването на ангажиментите, поети от Съвета или от Комисията към Парламента във връзка с приетата от него позиция.

 

2.  Компетентната комисия може да покани Комисията и Съвета на съвместно обсъждане.

 

3.  На всеки етап от процедурата на предприемане на последващи действия компетентната комисия може, ако счете за необходимо, да внесе предложение за резолюция по настоящия член, в която препоръчва на Парламента:

 

– да прикани Комисията да оттегли предложението си;

 

– да прикани Комисията или Съвета да сезират повторно Парламента по реда на член 63, или да прикани Комисията да внесе ново предложение, или

 

– да предприеме други действия, които счете за уместни.

 

Това предложение се включва в проекта на дневен ред на месечната сесия, следваща решението на комисията.

 

Обосновка

Да бъде преместен в новата глава 4 относно процедурата на консултация.

Изменение    66

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 63

Текст в сила

Изменение

Член 63

Член 63

Повторно сезиране на Парламента

Повторно сезиране на Парламента

Обикновена законодателна процедура

 

1.  По искане на компетентната комисия, председателят на Парламента приканва Комисията повторно да сезира Парламента с предложението си:

1.  По искане на компетентната комисия, председателят на Парламента приканва Комисията повторно да сезира Парламента с предложението си, когато:

  когато Комисията оттегли първоначалното си предложение, за да го замени с друг текст, след като Парламентът вече е приел своята позиция, освен ако оттеглянето има за цел да отрази позицията на Парламента; или

 

–   когато Комисията измени или възнамерява да измени съществено първоначалното си предложение, освен ако изменението има за цел да отрази позицията на Парламента; или

–  Комисията замени, измени съществено или възнамерява да измени съществено първоначалното си предложение, след като Парламентът вече е приел своята позиция, освен ако оттеглянето има за цел да отрази позицията на Парламента;

когато поради изтичане на определен период от време или промяна в обстоятелствата, естеството на проблема, предмет на предложението, съществено се е променило; или

– поради изтичане на определен период от време или промяна в обстоятелствата естеството на проблема, предмет на предложението, съществено се е променило; или

– след приемането на позицията са били произведени парламентарни избори и Председателският съвет счита, че е желателно да се внесе ново предложение.

– след приемането на позицията са били произведени парламентарни избори и Председателският съвет счита, че е желателно да се внесе ново предложение.

 

1a.  Когато се предлага изменение на правното основание на дадено предложение, в резултат на което обикновената законодателна процедура вече не би се прилагала, Парламентът, Съветът и Комисията в съответствие с параграф 25 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество ще разменят мнения по този въпрос посредством своите председатели или свои представители.

2.  По искане на компетентната комисия Парламентът кани Съвета повторно да го сезира с предложение, внесено от Комисията по реда на член 294 от Договора за функционирането на Европейския съюз, в случай че Съветът има намерение да промени правното основание на предложението, в резултат на което обикновената законодателна процедура би престанала да се прилага.

2.  По искане на компетентната комисия и след размяната на мнения, спомената в параграф 1а, председателят кани Съвета да сезира Парламента с проект на правнообвързващ акт, в случай че Комисията или Съветът има намерение да промени правното основание, предвидено в позицията на Парламента на първо четене, в резултат на което обикновената законодателна процедура би престанала да се прилага.

Други процедури

 

3.  По искане на компетентната комисия, председателят приканва Съвета повторно да се консултира с Парламента при обстоятелствата и условията, посочени в параграф 1, а също и когато Съветът съществено измени или възнамерява да измени първоначалното предложение, по което Парламентът вече е дал становище, освен ако изменението има за цел да отрази измененията на Парламента.

 

4.  При обстоятелствата, предвидени в настоящия член, председателят отправя искане Парламентът да бъде повторно сезиран с дадено предложение, в случай че Парламентът вземе такова решение по искане на политическа група или на най-малко четиридесет членове на ЕП.

 

Обосновка

Заглавие на подраздела може да бъде заличено, тъй като ще бъде част от главата относно обикновената законодателна процедура.

Параграф 1, тире 2 се заличава, тъй като се обединява с предходното тире.

Параграфи 3 и 4 са претърпели леки промени и ще бъдат преместени в новата глава 4 относно процедурата на консултация.

Изменение    67

Правилник за дейността на Европейския парламент

Дял II – глава 4 – заглавие

Текст в сила

Изменение

ГЛАВА 4

РАЗДЕЛ 2

ВТОРО ЧЕТЕНЕ

ВТОРО ЧЕТЕНЕ

Изменение    68

Правилник за дейността на Европейския парламент

Дял II – глава 4 – подзаглавие 1

Текст в сила

Изменение

Стадий на разглеждане в комисия

заличава се

Изменение    69

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 64

Текст в сила

Изменение

Член 64

Член 64

Съобщаване на позицията на Съвета

Съобщаване на позицията на Съвета

1.  Съобщаването на позицията на Съвета по член 294 от Договора за функционирането на Европейския съюз става с нейното обявяване от председателя на пленарно заседание. Председателят пристъпва към обявяването ѝ след получаване на документите, в които се съдържа самата позиция, на всички декларации, направени в протоколите от заседанието на Съвета, на което е приета позицията, мотивите на Съвета за нейното приемане и позицията на Комисията, надлежно преведени на официалните езици на Европейския съюз. Председателят обявява позицията по време на първата месечна сесия, следваща получаването на тези документи.

1.  Съобщаването на позицията на Съвета по член 294 от Договора за функционирането на Европейския съюз се извършва чрез нейното обявяване от председателя на пленарно заседание. Председателят пристъпва към обявяването ѝ след получаване на документите, в които се съдържа самата позиция, както и на всички декларации, направени в протоколите от заседанието на Съвета, на което е приета позицията, мотивите на Съвета за нейното приемане и позицията на Комисията, надлежно преведени на официалните езици на Европейския съюз. Председателят обявява позицията по време на първата месечна сесия, следваща получаването на тези документи.

Преди да обяви общата позиция, председателят проверява, след консултации с председателя на компетентната комисия и/или докладчика, дали полученият от него текст действително представлява позицията за първо четене на Съвета и дали не е налице някоя от хипотезите, предвидени в член 63. Ако случаят не е такъв, председателят, в съгласие с компетентната комисия и по възможност със Съвета, търси подходящо решение.

Преди да обяви общата позиция, председателят проверява, след консултации с председателя на компетентната комисия и/или докладчика, дали полученият от него текст действително представлява позицията на първо четене на Съвета и дали не е налице някоя от хипотезите, предвидени в член 63. Ако случаят не е такъв, председателят, в съгласие с компетентната комисия и по възможност със Съвета, търси подходящо решение.

 

1a.  В деня на нейното съобщаване на Парламента позицията на Съвета се счита за служебно разпределена на компетентната комисия за първо четене.

2.   Списък на съобщенията се публикува в протоколите от заседанието, заедно с наименованието на компетентната комисия.

2.  Списък на съобщенията се публикува в протоколите от заседанието, заедно с наименованието на компетентната комисия.

Обосновка

Параграф 1 а (нов) е преместен тук от член 66, параграф 1.

Изменение    70

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 65

Текст в сила

Изменение

Член 65

Член 65

Удължаване на срокове

Удължаване на срокове

1.  Председателят на Парламента удължава сроковете за второ четене - по искане на председателя на компетентната комисия, или – при помирителната процедура – по искане на парламентарната делегация в Помирителния комитет, в съответствие с член 294, параграф 14 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

1.  Председателят на Парламента удължава сроковете за второ четене по искане на председателя на компетентната комисия в съответствие с член 294, параграф 14 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

2.   Председателят уведомява Парламента за всяко удължаване на сроковете по член 294, параграф 14 от Договора за функционирането на Европейския съюз, независимо дали инициативата е на Парламента или на Съвета.

2.   Председателят уведомява Парламента за всяко удължаване на сроковете по член 294, параграф 14 от Договора за функционирането на Европейския съюз, независимо дали инициативата е на Парламента или на Съвета.

Обосновка

Член 65 е включен в главата относно второто четене, но всъщност обхваща както второто, така и третото четене. Разпоредбата, която понастоящем се намира в параграф 1 относно удължаването на сроковете за второ четене, е предвидена в новия член 69а.

Изменение    71

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 66

Текст в сила

Изменение

Член 66

Член 66

Разпределяне на компетентната комисия и процедура на разглеждане в комисия

Процедура на разглеждане в компетентна комисия

1.  В деня на съобщаването ѝ на Парламента по реда на член 64, параграф 1, позицията на Съвета се счита за служебно разпределена на компетентната комисия и на подпомагащите комисии за първо четене.

 

2.  Позицията на Съвета се включва като първа точка в дневния ред на първото заседание на компетентната комисия след датата на нейното съобщаване. Съветът може да бъде поканен да представи позицията си.

2.  Позицията на Съвета се включва като приоритетна точка в дневния ред на първото заседание на компетентната комисия след датата на нейното съобщаване. Съветът може да бъде поканен да представи позицията си.

3.  Освен ако се реши друго, докладчик за второ четене остава докладчикът, определен за първо четене.

3.  Освен ако се реши друго, докладчик за второ четене остава докладчикът, определен за първо четене.

4.  Разпоредбите на член 69, параграфи 2, 3 и 5 за второ четене в Парламента се прилагат и по отношение на процедурата на разглеждане в компетентната комисия; единствено членове или постоянни заместници от тази комисия могат да внасят предложения за отхвърляне или за изменения. Комисията взема решение с мнозинство от подадените гласове.

4.  Разпоредбите на член 69, параграфи 2 и 3 относно допустимостта на измененията към позицията на Съвета се прилагат и по отношение на процедурата на разглеждане в компетентната комисия; единствено членове или постоянни заместници от тази комисия могат да внасят предложения за отхвърляне или за изменения. Комисията взема решение с мнозинство от подадените гласове.

5.  Преди да пристъпи към гласуване, комисията може да поиска от председателя и от докладчика да обсъдят предложените в комисията изменения с председателя на Съвета или негов заместник и с присъстващия компетентен член на Комисията. След обсъждането докладчикът може да внесе компромисни изменения.

 

6.  За второто четене компетентната комисия препоръчва приемане, изменение или отхвърляне на позицията на Съвета. Препоръката съдържа и кратка обосновка за предлаганото решение.

6.  За второто четене компетентната комисия препоръчва приемане, изменение или отхвърляне на позицията на Съвета. Препоръката съдържа и кратка обосновка за предлаганото решение.

 

6a.  Членове 49, 50, 53 и 188 не се прилагат при второ четене.

Обосновка

Paragraph 1 is deleted here and moved, as amended, to Rule 64(1a). The end of the paragraph ("referred automatically to... the committees asked for their opinion at first reading.") is misleading. The committees asked for an opinion do not intervene in second reading, except if they are "associated committees" in the meaning of Rule 54 (see Rule 47(4) and 3rd paragraph of interpretation of Rule 54).

As regards the deletion of paragraph 5, this provision is not in line with (the current and revised) Rule 73, which provide for the intervention of the negotiation team (not only the chair and rapporteur).

As regards the insertion of paragraph 6 a (new), it is moved here, with modifications, from current Rule 47 (4).

Изменение    72

Правилник за дейността на Европейския парламент

Дял II – глава 4 – подзаглавие 2

Текст в сила

Изменение

Стадий на разглеждане в пленарно заседание

заличава се

Изменение    73

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 67

Текст в сила

Изменение

Член 67

Член 67

Приключване на второто четене

Внасяне в Парламента

1.  Позицията на Съвета и препоръката на компетентната комисия за второ четене, ако има такава, се включват служебно в проекта на дневен ред на месечната сесия, в която денят сряда се пада преди и във всеки случай най-близо до деня, в който изтича тримесечният срок или, ако същият е бил удължен в съответствие с член 65 - четиримесечният срок, освен ако въпросът е бил разгледан на предходна месечна сесия.

Позицията на Съвета и препоръката на компетентната комисия за второ четене, ако има такава, се включват служебно в проекта на дневен ред на месечната сесия, в която денят сряда се пада преди и във всеки случай най-близо до деня, в който изтича тримесечният срок или, ако същият е бил удължен в съответствие с член 65 – четиримесечният срок, освен ако въпросът е бил разгледан на предходна месечна сесия.

Препоръките за второ четене са равносилни на изложение на мотивите, с което парламентарната комисия обосновава отношението си към позицията на Съвета. Тези текстове не се подлагат на гласуване.

 

2.  Второто четене приключва с одобряване, отхвърляне или изменение на позицията на Съвета от страна на Парламента в сроковете и при условията, предвидени в член 294 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

 

Обосновка

Параграф 2 се заличава тук и се премества, с евентуалните изменения, в член 67а, параграф 5.

Изменение    74

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 67 а (нов)

Текст в сила

Изменение

 

Член 67a

 

Гласуване в Парламента – второ четене

 

1.  Парламентът гласува първо всяко предложение за незабавното отхвърляне на позицията на Съвета, внесена в писмен вид от компетентната комисия, от политическа група или от най-малко четиридесет членове на ЕП. За да бъде прието, е необходимо това предложение да събере гласовете на мнозинството от всички членове на ЕП.

 

Ако това предложение за отхвърляне бъде прието, в резултат на което бъде отхвърлена позицията на Съвета, председателят обявява на пленарно заседание, че законодателната процедура е приключена.

 

Ако това предложение за отхвърляне не бъде прието, Парламентът действа в съответствие с параграфи 2 – 5.

 

2.  Всяко временно споразумение, внесено по член 73г, параграф 4 от компетентната комисия, се ползва с предимство при гласуването и се поставя на единно гласуване, освен ако, по искане на политическа група или на най-малко четиридесет членове на ЕП, Парламентът реши да пристъпи незабавно към гласуването на измененията в съответствие с параграф 3.

 

Ако, при единно гласуване, временното споразумение получи гласовете на мнозинството от всички членове на Парламента, председателят обявява, че второто четене в Парламента е приключено.

 

Ако, при единно гласуване, временното споразумение не успее да получи подкрепата на мнозинството от всички членове на Парламента, Парламентът действа в съответствие с параграфи 3 – 5.

 

3.  Освен когато дадено предложение за отхвърляне е било прието в съответствие с параграф 1 или дадено временно споразумение е било прието в съответствие с параграф 2, всички изменения към позицията на Съвета, включително измененията, съдържащи се във временното споразумение, внесено от компетентната комисия в съответствие с член 73г, параграф 4, се поставят на гласуване. Всяко изменение към позицията на Съвета се приема само с мнозинство от всички членове на ЕП.

 

Преди да се гласуват измененията, председателят може да прикани Комисията да изложи позицията си, както и Съвета да представи своите коментари.

 

4.  Отрицателният вот на Парламента по отношение на първоначалното предложение за отхвърляне на позицията на Съвета по параграф 1 не е пречка Парламентът, по предложение на председателя или докладчика на компетентната комисия или на политическа група или най-малко четиридесет членове на ЕП, да разгледа ново предложение за отхвърляне след гласуване на измененията по реда на параграфи 2 или 3. За да бъде прието, е необходимо това предложение да събере гласовете на мнозинството от всички членове на ЕП.

 

Ако позицията на Съвета бъде отхвърлена, председателят обявява на пленарно заседание, че законодателната процедура е приключена.

 

5.  След гласуването по реда на параграфи 1 – 4 и след всяко гласуване по измененията към проекта на законодателна резолюция, свързан с процедурни искания, председателят обявява, че второто четене в Парламента е приключено, и законодателната резолюция се счита за приета. Ако е необходимо, законодателната резолюция се изменя по реда на член 193, параграф 2, за да отразява резултата от гласуването, извършено по реда на параграфи 1 – 4, или прилагането на член 76.

 

Текстът на законодателната резолюция и позицията на Парламента, ако има такава, се изпращат от председателя съответно на Съвета и на Комисията.

 

Когато не е внесено предложение за отхвърляне или изменение на позицията на Съвета, тя се счита за одобрена.

Обосновка

Промените в параграф 1 съответстват на настоящия член 68, параграф 1, а промените в параграф 2 имат за цел да го приведат в съответствие с разпоредбата за гласуването на договорения текст на пленарно заседание, на първо четене. Изменението на параграф 4 има за цел разширяване на възможността да се предлага отхвърляне от председателя и от политическа група или от най-малко четиридесет членове на ЕП (в сравнение с настоящия член 68, параграф 2). Разпоредбата, която понастоящем е в член 171, параграф 2, буква а), се премества в края на въпросния член и се заличава от горепосочения член.

Изменение    75

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 68

Текст в сила

Изменение

Член 68

заличава се

Отхвърляне на позицията на Съвета

 

1.  Компетентната комисия, политическа група или най-малко четиридесет членове на ЕП могат писмено и преди изтичането на определения от председателя срок да внесат предложение за отхвърляне на позицията на Съвета. За приемането на това предложение е необходимо мнозинство от всички членове на Парламента. Предложението за отхвърляне на позицията на Съвета се поставя на гласуване преди гласуване на измененията.

 

2.  Отрицателният вот на Парламента по отношение на предложението за отхвърляне на позицията на Съвета не е пречка Парламентът да разгледа, по препоръка на докладчика, ново предложение за отхвърляне след гласуване на измененията и след изслушване на изявление на Комисията съгласно член 69, параграф 5.

 

3.  Ако позицията на Съвета бъде отхвърлена, председателят обявява на пленарно заседание, че законодателната процедура е приключена.

 

Обосновка

Този член ще бъде заличен, тъй като случаят на отхвърляне ще бъде включен в проекта на нов член 67а.

Изменение    76

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 69

Текст в сила

Изменение

Член 69

Член 69

Изменения в позицията на Съвета

Допустимост на измененията в позицията на Съвета

1.  Компетентната комисия, политическа група или най-малко четиридесет членове на ЕП могат да внесат изменения в позицията на Съвета за разглеждане в пленарно заседание.

1.  Компетентната комисия, политическа група или най-малко четиридесет членове на ЕП могат да внесат изменения в позицията на Съвета за разглеждане в пленарно заседание.

2.  Изменения в позицията на Съвета се допускат само ако са в съответствие с разпоредбите на членове 169 и 170 и целят:

2.  Изменения в позицията на Съвета се допускат само ако са в съответствие с разпоредбите на членове 169 и 170 и целят:

а)  да възстановят изцяло или отчасти позицията, приета от Парламента на първо четене; или

а)  да възстановят изцяло или отчасти позицията, приета от Парламента на първо четене; или

б)  да се постигне компромис между Съвета и Парламента; или

б)  да се постигне компромис между Съвета и Парламента; или

в)  да изменят част от текста на позицията на Съвета, която не е била включена в, или се различава по съдържание от предложението, представено на първо четене, и която не води до съществена промяна по смисъла на член 63; или

в)  да изменят част от текста на позицията на Съвета, която не е била включена в или се различава по съдържание от предложението, представено на първо четене; или

г)  да се отчете съществуването на ново фактическо или правно положение, което е възникнало след първото четене.

г)  да се отчете съществуването на ново фактическо или правно положение, което е възникнало след приемането на позицията на Парламента на първо четене.

Преценката на председателя да обяви дадено изменение за допустимо или недопустимо не може да се оспорва.

Преценката на председателя да обяви дадено изменение за допустимо или недопустимо не може да се оспорва.

3.  Ако след първото четене бъдат произведени нови избори, без да е бил приложен член 63, председателят може да отмени ограниченията относно допустимостта, предвидени в параграф 2.

3.  Ако след първото четене бъдат произведени нови избори, без да е бил приложен член 63, председателят може да отмени ограниченията относно допустимостта, предвидени в параграф 2.

4.  Изменения се приемат само с мнозинство от всички членове на ЕП.

 

5.  Преди да се гласуват измененията, председателят може да прикани Комисията да изрази позицията си и Съвета – за коментар.

 

Обосновка

Предлагат се промени в параграф 2, алинея 1, буква в), тъй като изразът „и която не води до съществена промяна по смисъла на член 63“ може да бъде изтълкуван като допълнително условие за допустимост.

Параграфи 4 и 5 се заличават, тъй като те ще бъдат включени в член 67а, параграф 3.

Изменение    77

Правилник за дейността на Европейския парламент

Дял II – глава 5 – заглавие

Текст в сила

Изменение

ГЛАВА 5

РАЗДЕЛ 4

ТРЕТО ЧЕТЕНЕ

ПОМИРИТЕЛНА ПРОЦЕДУРА И ТРЕТО ЧЕТЕНЕ

Изменение    78

Правилник за дейността на Европейския парламент

Дял II – глава 5 – подзаглавие 1

Текст в сила

Изменение

Помирителна процедура

заличава се

Изменение    79

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 69 б (нов)

Текст в сила

Изменение

 

Член 69б

 

Удължаване на срокове

 

1.  Председателят на Парламента, по искане на парламентарната делегация в Помирителния комитет, удължава сроковете за трето четене в съответствие с член 294, параграф 14 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

 

2.  Председателят уведомява Парламента за всяко удължаване на сроковете по член 294, параграф 14 от Договора за функционирането на Европейския съюз, независимо дали инициативата е на Парламента или на Съвета.

Изменение    80

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 71

Текст в сила

Изменение

Член 71

Член 71

Делегация в Помирителния комитет

Делегация в Помирителния комитет

1.  Парламентарната делегация в Помирителния комитет е равна по численост на делегацията на Съвета.

1.  Парламентарната делегация в Помирителния комитет е равна по численост на делегацията на Съвета.

2.  Политическият състав на делегацията съответства на разпределението на Парламента по политически групи. Председателският съвет определя точния брой на членовете от всяка политическа група.

2.  Политическият състав на делегацията съответства на разпределението на Парламента по политически групи. Председателският съвет определя точния брой на членовете от всяка политическа група.

3.  Членовете на делегацията се назначават от политическите групи за всеки отделен случай, за предпочитане измежду членовете на съответните комисии, с изключение на трима от тях, които се назначават като постоянни членове на няколко последователни делегации за срок от дванадесет месеца. Тримата постоянни членове се назначават от политическите групи измежду заместник-председателите на Парламента и представляват най-малко две политически групи. Председателят и докладчикът на водещата комисия за всеки отделен случай също са членове на делегацията.

3.  Членовете на делегацията се назначават от политическите групи за всеки отделен случай, за предпочитане измежду членовете на компетентната комисия, с изключение на трима от тях, които се назначават като постоянни членове на няколко последователни делегации за срок от дванадесет месеца. Тримата постоянни членове се назначават от политическите групи измежду заместник-председателите на Парламента и представляват най-малко две политически групи. Председателят и докладчикът на водещата комисия на второто четене, както и докладчикът на всяка асоциирана комисия за всеки отделен случай също са членове на делегацията.

4.  Политическите групи, представени в делегацията, назначават заместници.

4.  Политическите групи, представени в делегацията, назначават заместници.

5.  Политическите групи и независимите членове на Парламента, които не са представени в делегацията, могат да изпратят по един свой представител на всяко вътрешно подготвително заседание на делегацията.

5.  Политическите групи, които не са представени в делегацията, могат да изпратят по един свой представител на всяко вътрешно подготвително заседание на делегацията. Ако делегацията не включва независими членове на ЕП, един независим член на ЕП може да присъства на всяко вътрешно подготвително заседание на делегацията.

6.  Делегациите се ръководят от председателя или от един от тримата постоянни членове.

6.  Делегацията се ръководи от председателя или от един от тримата постоянни членове.

7.  Делегацията взема решения с мнозинство от своите членове. Разискванията ѝ са закрити.

7.  Делегацията взема решения с мнозинство от своите членове. Разискванията ѝ са закрити.

Председателският съвет определя допълнителни процедурни насоки за работата на делегацията в Помирителния комитет.

Председателският съвет определя допълнителни процедурни насоки за работата на делегацията в Помирителния комитет.

8.  Делегацията докладва резултатите от помирителната процедура на Парламента.

8.  Делегацията докладва резултатите от помирителната процедура на Парламента.

Обосновка

По отношение на промените в параграф 3 добавянето на „докладчикът на всяка асоциирана комисия“ отразява последното тире от член 54.

Параграф 5 се преформулира, за да се посочи ясно, че всички независими членове на ЕП могат да бъдат представлявани колективно само от едно лице.

Изменение    81

Правилник за дейността на Европейския парламент

Дял II – глава 5 – подзаглавие 2

Текст в сила

Изменение

Стадий на разглеждане в пленарно заседание

заличава се

Изменение    82

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 72

Текст в сила

Изменение

Член 72

Член 72

Общ проект

Общ проект

1.  Когато в рамките на Помирителния комитет се постигне съгласие по общ проект, въпросът се включва в дневния ред на заседание на Парламента, което се провежда в шестседмичен срок или, ако срокът е удължен, осемседмичен срок от датата на одобряване на общия проект от Помирителния комитет.

1.  Когато в рамките на Помирителния комитет се постигне съгласие по общ проект, въпросът се включва в дневния ред на заседание на Парламента, което се провежда в шестседмичен срок или, ако срокът е удължен, осемседмичен срок от датата на одобряване на общия проект от Помирителния комитет.

2.  Председателят на парламентарната делегация в Помирителния комитет или друг определен за целта неин член прави изявление относно общия проект, който се придружава от доклад.

2.  Председателят на парламентарната делегация в Помирителния комитет или друг определен за целта неин член прави изявление относно общия проект, който се придружава от доклад.

3.  Не могат да се внасят изменения на общия проект.

3.  Не могат да се внасят изменения на общия проект.

4.  Общият проект се поставя на единно гласуване в цялост. Той се приема с мнозинство от подадените гласове.

4.  Общият проект се поставя на единно гласуване в цялост. Той се приема с мнозинство от подадените гласове.

5.  Когато в рамките на Помирителния комитет не се постигне съгласие за общ проект, председателят или друг определен за целта член на парламентарната делегация в Помирителния комитет прави изявление. След изявлението се провежда разискване.

5.  Когато в рамките на Помирителния комитет не се постигне съгласие за общ проект, председателят или друг определен за целта член на парламентарната делегация в Помирителния комитет прави изявление. След изявлението се провежда разискване.

 

5a.  Предложението не може да бъде върнато за разглеждане в комисия в хода на помирителната процедура между Парламента и Съвета след второ четене.

 

5б.  Разпоредбите на членове 49, 50 и 53 не се прилагат по време на третото четене.

Обосновка

Параграф 5а (нов) бива вмъкнат тук отново от член 47, параграф 3, а параграф 5б (нов) – от член 47, параграф 4.

Изменение    83

Правилник за дейността на Европейския парламент

Дял II – глава 6 – заглавие

Текст в сила

Изменение

ГЛАВА 6

РАЗДЕЛ 5

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛНАТА ПРОЦЕДУРА

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Обосновка

Следва да се премести по-долу преди член 78.

Изменение    84

Правилник за дейността на Европейския парламент

Дял II – глава 3 – раздел 3 (нов)

Текст в сила

Изменение

 

РАЗДЕЛ 3

 

МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПРЕГОВОРИ ПО ВРЕМЕ НА ОБИКНОВЕНАТА ЗАКОНОДАТЕЛНА ПРОЦЕДУРА

 

(Раздел 3 се вмъква преди раздел 4 относно помирителната процедура и третото четене и включва член 73 във вида, в който е изменен, както и членове 73а – 73г).

Изменение    85

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 73

Текст в сила

Изменение

Член 73

Член 73

Междуинституционални преговори при законодателните процедури

Общи разпоредби

1.  Преговорите с другите институции с цел постигане на споразумение в хода на законодателна процедура се водят, като се взема предвид Кодексът за поведение, установен от Председателския съвет10.

Преговорите с другите институции с цел постигане на споразумение в хода на законодателна процедура могат да бъдат започнати единствено вследствие на решение, взето в съответствие с членове 73а – 73в, или след връщане за ново разглеждане от Парламента с оглед на провеждането на междуинституционални преговори. Тези преговори се водят, като се взема предвид Кодексът за поведение, установен от Председателския съвет10.

2.  Такива преговори не се започват, преди компетентната комисия да е приела, поотделно за всяка съответна законодателна процедура и с мнозинство от своите членове, решение за започване на преговори. Това решение определя мандата и състава на преговарящия екип. Подобни решения се съобщават на председателя, който от своя страна редовно информира Председателския съвет.

 

Мандатът се състои от доклад, приет в комисия и внесен за последващо разглеждане в пленарно заседание. По изключение, когато компетентната комисия счита за обосновано започването на преговори преди приемането на доклад в комисия, мандатът може да се състои от пакет от изменения или набор от ясно определени цели, приоритети или насоки.

 

3.  Преговарящият екип се ръководи от докладчика и се председателства от председателя на компетентната комисия или от определен от него заместник-председател. Съставът му включва най-малко докладчиците в сянка от всяка политическа група.

 

4.  Всеки документ, предназначен за обсъждане на заседание със Съвета и Комисията („триалог“), се съставя под формата на документ, съдържащ съответните позиции на участващите институции и евентуалните компромисни решения, и се разпраща на преговарящия екип най-малко 48 часа, а в неотложни случаи – 24 часа, преди началото на въпросния триалог.

 

След всеки триалог преговарящият екип докладва на следващото заседание на компетентната комисия. Документите, отразяващи резултатите от последния триалог, се предоставят на комисията.

 

Ако своевременното свикване на заседание на комисията е невъзможно, преговарящият екип докладва, по целесъобразност, на председателя, на докладчиците в сянка и на координаторите на комисията.

 

Компетентната комисия може да актуализира мандата в контекста на напредъка, постигнат в преговорите.

 

5.  Ако преговорите доведат до компромис, компетентната комисия се уведомява незабавно. Договореният текст се представя на компетентната комисия за разглеждане. Ако бъде одобрен на гласуване в комисия, договореният текст се внася за разглеждане в пленарно заседание в подходяща форма, включително компромисни изменения. Той може да бъде представен като консолидиран текст, при условие че в него ясно са обозначени измененията на разглежданото предложение за законодателен акт.

 

6.  Когато процедурата включва асоциирани комисии или съвместни заседания на комисии, за решението за започване на преговори и за провеждането на такива преговори се прилагат членове 54 и 55.

 

В случай на разногласие между заинтересованите комисии условията за започване на преговори и за провеждане на такива преговори се определят от председателя на Съвета на председателите на комисии в съответствие с принципите, установени в посочените членове.

 

__________________

__________________

10 Вж. приложение XX.

10 Кодекс за поведение относно преговорите в рамките на обикновената законодателна процедура.

Изменение    86

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 73 а (нов)

Текст в сила

Изменение

 

Член 73а

 

Преговори преди първото четене в Парламента

 

1.   Когато дадена комисия приеме законодателен доклад съгласно член 49, тя може да реши, с мнозинство от своите членове, да започне преговори въз основа на този доклад.

 

2.   Решенията за започване на преговори се обявяват в началото на месечната сесия след тяхното приемане в комисия. До края на деня след обявяването на пленарно заседание политически групи или отделни членове на ЕП, които заедно съставляват най-малко една десета от членовете на ЕП, могат да поискат в писмена форма поставянето на гласуване на дадено решение на комисията за започване на преговори. Парламентът гласува по тези искания по време на същата месечна сесия.

 

Ако такова искане не бъде получено до изтичането на посочения в първа алинея краен срок, председателят уведомява за това Парламента. Ако такова искане е направено, председателят може, непосредствено преди гласуването, да даде думата на един оратор, изказващ се „за“, и на един оратор, изказващ се „против“. Всеки оратор може да направи изказване с продължителност от не повече от две минути.

 

3.   Ако Парламентът отхвърли решението на комисията за започване на преговори, проектът на законодателния акт и докладът на компетентната комисия се включват в дневния ред на следващата месечна сесия, а председателят определя краен срок за внасяне на изменения. Прилагат се разпоредбите на член 59, параграф 1б.

 

4.  Преговорите могат да започнат по всяко време след изтичане на крайния срок, определен в параграф 2, първа алинея, при условие че не е отправено искане за гласуване в Парламента относно решението за започване на преговори. Ако такова искане е било отправено, преговорите могат да започнат по всяко време, след като решението на комисията за започване на преговори бъде одобрено в Парламента.

Обосновка

Корекцията се отнася до заличаването на последните думи от параграф 4 в изменение 263, тъй като посоченото мнозинство е обичайното и не е необходимо да се уточнява. Това също така налага промяна на думите „гласуване на пленарно заседание“ на „гласуване в Парламента“ в параграф 4.

Изменение    87

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 73 б (нов)

Текст в сила

Изменение

 

Член 73б

 

Преговори преди първото четене в Съвета

 

Ако Парламентът приеме своята позиция на първо четене, това представлява мандат за преговори с другите институции. Компетентната комисия може да вземе решение, с мнозинство от своите членове, за започване на преговори по всяко време след това. Такива решения се обявяват в Парламента по време на месечната сесия след гласуването в комисия и в протокола се включва препратка към тях.

Изменение    88

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 73 в (нов)

Текст в сила

Изменение

 

Член 73в

 

Преговори преди второто четене в Парламента

 

Ако позицията на Съвета на първо четене бъде отнесена до компетентната комисия, позицията на Парламента на първо четене съгласно член 69 представлява мандат за преговори с другите институции. Компетентната комисия може да вземе решение за започване на преговори по всяко време след това.

 

Ако позицията на Съвета съдържа елементи, които не са включени в проекта на законодателен акт или в позицията на Парламента на първо четене, комисията може да приеме насоки, включително под формата на изменения в позицията на Съвета, за преговарящия екип.

Изменение    89

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 73 г (нов)

Текст в сила

Изменение

 

Член 73г

 

Водене на преговори

 

1.   Преговарящият екип на Парламента се ръководи от докладчика и се председателства от председателя на компетентната комисия или от определен от него заместник-председател. Съставът му включва най-малко докладчиците в сянка от всяка политическа група, която иска да участва.

 

2.   Всеки документ, предназначен за обсъждане по време на заседание със Съвета и Комисията („триалог“), се разпраща на преговарящия екип най-малко четиридесет и осем часа, а в неотложни случаи – най-малко двадесет и четири часа, преди началото на въпросния триалог.

 

3.   След всеки триалог председателят на преговарящия екип и докладчикът, от името на преговарящия екип, докладват на следващото заседание на компетентната комисия.

 

Ако своевременното свикване на заседание на комисията е невъзможно, председателят на преговарящия екип и докладчикът, от името на преговарящия екип, докладват на заседание на координаторите на комисията.

 

4.   Ако преговорите доведат до временно споразумение, компетентната комисия се уведомява незабавно. Документите, отразяващи резултатите от последния триалог, се предоставят на комисията и се публикуват. Временното споразумение се представя на компетентната комисия, която решава с единно гласуване чрез мнозинство от подадените гласове. Ако бъде одобрено, то се внася за разглеждане от Парламента, като се обозначават ясно всички изменения на проекта на законодателен акт.

 

5.   В случай на разногласие между заинтересованите комисии по реда на членове 54 и 55 подробните правила за започване на преговори и за провеждане на такива преговори се определят от председателя на Съвета на председателите на комисии в съответствие с принципите, установени в посочените членове.

Изменение    90

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 74

Текст в сила

Изменение

Член 74

заличава се

Одобрение на решение за започване на междуинституционални преговори преди приемането на доклад в комисия

 

1.  Всяко решение на комисия за започване на преговори преди приемането на доклад в комисия се превежда на всички официални езици, разпространява се до всички членове на Парламента и се предава на Председателския съвет.

 

По искане на политическа група Председателският съвет може да реши да включи точката за разглеждане с разисквания и гласуване в проекта на дневен ред на месечната сесия след разпространението на решението, като в този случай председателят определя краен срок за внасяне на изменения.

 

При липса на решение на Председателския съвет да включи точката в проекта на дневен ред на посочената месечна сесия, решението за започване на преговори се съобщава от председателя при откриването на същата месечна сесия.

 

2.  Точката се включва в проекта на дневен ред на следващата месечна сесия след съобщението за разглеждане с разисквания и гласуване и председателят определя краен срок за внасяне на изменения, ако една политическа група или поне 40 членове на ЕП поискат това в рамките на 48 часа след съобщението.

 

В случай че такова искане не бъде внесено, решението за започване на преговори се счита за прието.

 

Изменение    91

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 75

Текст в сила

Изменение

Член 75

Член 63a

Споразумение на първо четене

Споразумение на първо четене

Когато, съгласно член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз, Съветът е информирал Парламента, че приема неговата позиция, председателят обявява в пленарно заседание, че предложението е прието в редакцията, съответстваща на позицията на Парламента, след финализиране на текста в съответствие с член 193.

Когато, съгласно член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз, Съветът е информирал Парламента, че приема неговата позиция, председателят обявява в пленарно заседание, че законодателният акт е приет в редакцията, съответстваща на позицията на Парламента, след финализиране на текста в съответствие с член 193.

 

(Този член се премества в края на раздел 1 относно първото четене.)

Обосновка

Премества се в края на раздел 1 по-горе относно първото четене.

Изменение    92

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 76

Текст в сила

Изменение

Член 76

Член 69a

Споразумение на второ четене

Споразумение на второ четене

Когато не е прието предложение за отхвърляне на позицията на Съвета и не са приети предложения за изменение на тази позиция по членове 68 и 69 в определените срокове за внасяне и гласуване на изменения или на предложения отхвърляне, председателят обявява на пленарно заседание предложения акт за окончателно приет. Заедно с председателя на Съвета той подписва предложения акт и прави необходимото за неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз в съответствие с член 78.

Когато не е внесено предложение за отхвърляне на позицията на Съвета и не са внесени предложения за изменение на тази позиция по членове 67а и 69 в определените срокове за внасяне и гласуване на изменения или на предложения за отхвърляне, председателят обявява на пленарно заседание предложения акт за окончателно приет.

 

(Този член се премества в края на раздел 2 относно второто четене.)

Обосновка

Съдържанието на последното изречение се премества в член 78.

Изменение    93

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 77

Текст в сила

Изменение

Член 77

заличава се

Изисквания за съставяне на законодателни актове

 

1.  В актовете, приети съвместно от Парламента и Съвета по обикновената законодателна процедура, се посочват видът на съответния акт, поредният му номер, датата на приемане и неговият предмет.

 

2.  Актовете, приети съвместно от Парламента и Съвета, съдържат следното:

 

а) формулировката “Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз”;

 

б) посочване на разпоредбите, въз основа на които е приет актът, предшествани от думите “като взеха предвид”;

 

в) позоваване в преамбюла на акта на внесените предложения, дадените становища и проведените консултации;

 

г) изложение на съображенията за приемането на акта, въведени с думите “като имат предвид, че”;

 

д) фраза като “приеха настоящия регламент” или “приеха настоящата директива”, или “приеха настоящото решение”, следвана от същинския текст на акта.

 

3.  Актовете се подразделят на членове, които по целесъобразност се групират в глави и раздели.

 

4.  В последния член от акта се посочва датата на влизане в сила, ако тя е преди или след двадесетия ден след публикуването.

 

5.  Последният член от акта е следван от:

 

– подходяща формулировка относно неговото прилагане съгласно съответните разпоредби на Договорите;

 

– формулировката “Съставено в …”, следвана от датата на приемане на акта;

 

– формулировката “За Европейския парламент, Председател”, “За Съвета, Председател”, следвана от името на председателя на Парламента и на председателстващия Съвета в момента на приемане на акта.

 

Обосновка

Този член ще бъде заличен тук и ще бъде преобразуван в приложение към Правилника за дейността. Процедурният правилник на Съвета съдържа подобни разпоредби в приложение, а не в самия текст. Подробните правила за съставяне на законодателни актове са договорени от Парламента, Съвета и Комисията на административно равнище (по-специално в Общия наръчник за оформяне и съставяне на законодателните текстове на Европейския съюз).

Изменение    94

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 78

Текст в сила

Изменение

Член 78

Член 78

Подписване на приетите актове

Подписване и публикуване на приетите актове

След финализирането на приетия текст съгласно член 193 и след като бъде потвърдено, че всички процедури са надлежно спазени, актовете, приети по обикновената законодателна процедура, се подписват от председателя и от генералния секретар и се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз от генералните секретари на Парламента и на Съвета.

След финализирането на приетия текст съгласно член 193 и приложение XVIa и след като бъде потвърдено, че всички процедури са надлежно спазени, актовете, приети по обикновената законодателна процедура, се подписват от председателя и от генералния секретар.

 

След това генералните секретари на Парламента и на Съвета осигуряват публикуването на акта в Официален вестник на Европейския съюз.

Обосновка

Промяната има за цел да определи правното основание за новото приложение, създадено с текста на настоящия член 77.

Изменение    95

Правилник за дейността на Европейския парламент

Дял II – глава 4 (нова)

Текст в сила

Изменение

 

ГЛАВА 4

 

СПЕЦИФИЧНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ПРОЦЕДУРАТА НА КОНСУЛТАЦИЯ

 

(Въвеждат се след член 78)

Обосновка

Корекцията се отнася единствено до заглавието на глава 4, за да се избегне впечатлението, че тази глава определя всички процедури за процедурата на консултация.

Изменение    96

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 78 а (нов)

Текст в сила

Изменение

 

Член 78а

 

Изменено предложение за правнообвързващ акт

 

Ако Комисията възнамерява да замени или промени своето предложение за правнообвързващ акт, компетентната комисия може да отложи разглеждането на въпроса до получаване на ново предложение или на промените на Комисията.

Обосновка

Текстът на тази разпоредба е настоящият член 57, параграф 1 и предложените промени имат за цел опростяването на текста.

Изменение    97

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 78 б (нов)

Текст в сила

Изменение

 

Член 78б

 

Позиция на Комисията по измененията

 

Преди да пристъпи към окончателно гласуване на предложение за правнообвързващ акт, компетентната комисия може да прикани Комисията да изложи позицията си по всички изменения към предложението ѝ, приети при разглеждането в комисия.

 

При необходимост тази позиция се включва в доклада.

Обосновка

Тази разпоредба понастоящем се съдържа в член 58 и предложените промени имат за цел опростяването на текста.

Изменение    98

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 78 в (нов)

Текст в сила

Изменение

 

Член 78в

 

Гласуване в Парламента

 

Разпоредбите на член 59, параграфи -1, 1, 1б и 1в се прилагат mutatis mutandis.

Изменение    99

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 78 г (нов)

Текст в сила

Изменение

 

Член 78г

 

Предприемане на последващи действия във връзка с позицията на Парламента

 

1.  След приемането на позиция от Парламента по проект на правнообвързващ акт на Комисията председателят и докладчикът на компетентната комисия следят развитието на процедурата, водеща до приемането на проекта на акт от Съвета, по-специално с цел да се гарантира надлежното спазване на всички ангажименти, поети от Съвета или от Комисията към Парламента във връзка с приетата от него позиция. Те редовно докладват на комисията.

 

2.  Компетентната комисия може да покани Комисията и Съвета на съвместно обсъждане.

 

3.  На всеки етап от процедурата на предприемане на последващи действия компетентната комисия може, ако счете за необходимо, да внесе предложение за резолюция, в което препоръчва на Парламента:

 

  да прикани Комисията да оттегли предложението си,

 

  да прикани Комисията или Съвета да сезират повторно Парламента съгласно член 78д или да прикани Комисията да представи ново предложение, или

 

  да предприеме други действия, които счете за уместни.

 

Това предложение се включва в проекта на дневен ред на месечната сесия след приемането на предложението от комисията.

Обосновка

Разпоредбата се премества тук от настоящия член 62.

Изменение    100

Правилник за дейността на Европейския парламент

Параграф 78 д (нов)

Текст в сила

Изменение

 

Член 78д

 

Повторно сезиране на Парламента

 

1.  По искане на компетентната комисия председателят приканва Съвета повторно да се консултира с Парламента при обстоятелствата и условията, посочени в член 63, параграф 1, както и когато Съветът съществено измени или възнамерява да измени проекта на правнообвързващ акт, по който Парламентът вече е представил своята позиция, освен ако изменението има за цел да отрази измененията на Парламента.

 

2.  При обстоятелствата, предвидени в настоящия член, председателят отправя искане Парламентът да бъде повторно сезиран с даден проект на правнообвързващ акт, в случай че Парламентът вземе такова решение по искане на политическа група или на най-малко четиридесет членове на ЕП.

Обосновка

Параграф 1 се премества тук от член 63, параграф 3, докато параграф 2 се премества от член 63, параграф 4.

Изменение    101

Правилник за дейността на Европейския парламент

Дял II – глава 7 – номериране

Текст в сила

Изменение

ГЛАВА 7

ГЛАВА 5

КОНСТИТУЦИОННИ ВЪПРОСИ

КОНСТИТУЦИОННИ ВЪПРОСИ

Обосновка

Глава 7 става глава 5.

Изменение    102

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 81

Текст в сила

Изменение

Член 81

Член 81

Договори за присъединяване

Договори за присъединяване

1.  Всяка молба на европейска държава за членство в Европейския съюз се разпределя на компетентната комисия за разглеждане.

1.  Всяка молба на европейска държава за членство в Европейския съюз в съответствие с член 49 от Договора за Европейския съюз се разпределя на компетентната комисия за разглеждане.

2.  По предложение на компетентната комисия, на политическа група или на най-малко четиридесет членове на ЕП, Парламентът може да реши да покани Комисията и Съвета да вземат участие в разисквания преди започването на преговори с държавата, подала молба за членство в ЕС.

2.  По предложение на компетентната комисия, на политическа група или на най-малко четиридесет членове на ЕП Парламентът може да реши да покани Комисията и Съвета да вземат участие в разисквания преди започването на преговори с държавата, подала молба за членство в ЕС.

3.  В хода на преговорите Комисията и Съветът редовно и изчерпателно информират, ако е необходимо при условията на поверителност, компетентната комисия за напредъка на преговорите.

3.  Компетентната комисия изисква от Комисията и Съвета да ѝ предоставят изчерпателна и редовна информация относно напредъка на преговорите, ако е необходимо при условията на поверителност.

4.  На всеки етап от преговорите Парламентът може, въз основа на доклад на компетентната комисия, да приема препоръки и да изисква те да бъдат взети предвид преди сключването на договор за присъединяване на държава, подала молба за членство в ЕС.

4.  На всеки етап от преговорите Парламентът може, въз основа на доклад на компетентната комисия, да приема препоръки и да изисква те да бъдат взети предвид преди сключването на договор за присъединяване на държава, подала молба за членство в ЕС.

5.  След приключването на преговорите, но преди подписването на споразумение, проектът на споразумение се представя в Парламента за одобрение в съответствие с член 99.

5.  След приключването на преговорите, но преди подписването на споразумение, проектът на споразумение се представя в Парламента за одобрение в съответствие с член 99. В съответствие с член 49 от Договора за Европейския съюз за одобрението на Парламента са необходими гласовете на мнозинството от неговите членове.

Обосновка

Формулировката в параграф 3 е адаптирана с цел избягване на едностранно изявление в Правилника за дейността на ЕП относно действията, които следва да бъдат предприемани от другите институции.

Изменение    103

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 83

Текст в сила

Изменение

Член 83

Член 83

Нарушаване на основни принципи от страна на държава-членка

Нарушаване на основни принципи и ценности от страна на държава членка

1.  Парламентът може, въз основа на нарочен доклад на компетентната комисия, изготвен в съответствие с членове 45 и 52:

1.  Парламентът може, въз основа на специален доклад на компетентната комисия, изготвен в съответствие с членове 45 и 52:

а) да гласува мотивирано предложение, с което призовава Съвета да предприеме действия в съответствие с член 7, параграф 1 от Договора за Европейския съюз;

а) да гласува мотивирано предложение, с което призовава Съвета да предприеме действия в съответствие с член 7, параграф 1 от Договора за Европейския съюз;

б) да гласува предложение, с което призовава Комисията или държавите-членки да внесат предложение по член 7, параграф 2 от Договора за Европейския съюз;

б) да гласува предложение, с което призовава Комисията или държавите членки да внесат предложение в съответствие с член 7, параграф 2 от Договора за Европейския съюз;

в) да гласува предложение, с което Съветът се призовава да предприеме действия в съответствие с член 7, параграф 3 или, впоследствие, в съответствие с член 7, параграф 4 от Договора за Европейския съюз.

в) да гласува предложение, с което Съветът се призовава да предприеме действия в съответствие с член 7, параграф 3 или, впоследствие, в съответствие с член 7, параграф 4 от Договора за Европейския съюз.

2.  Всяко искане от Съвета за одобрение във връзка с предложение, представено в съответствие с член 7, параграфи 1 и 2 от Договора за Европейския съюз, заедно с представените от заинтересованата държава-членка бележки, се обявяват пред Парламента и се разпределят на компетентната комисия в съответствие с член 99. Освен в неотложни и обосновани случаи, Парламентът взема решение въз основа на предложение на компетентната комисия.

2.  Всяко искане от Съвета за одобрение във връзка с предложение, представено в съответствие с член 7, параграфи 1 и 2 от Договора за Европейския съюз, заедно с представените от заинтересованата държава членка бележки, се обявяват пред Парламента и се разпределят на компетентната комисия в съответствие с член 99. Освен в неотложни и обосновани случаи, Парламентът взема решение въз основа на предложение на компетентната комисия.

3.  Решенията по параграфи 1 и 2 се вземат с мнозинство от две трети от подадените гласове, представляващи мнозинството от членовете на Парламента.

3.  В съответствие с член 354 от Договора за функционирането на Европейския съюз решенията по параграфи 1 и 2 се вземат с мнозинство от две трети от подадените гласове, представляващи мнозинството от членовете на Парламента.

4.  С разрешението на Председателския съвет компетентната комисия може да внесе придружаващо предложение за резолюция. В това предложение за резолюция се изразява становището на Парламента относно наличието на сериозно нарушение, извършено от държава-членка, подходящите санкции, както и относно тяхното изменение или отмяна.

4.  С разрешението на Председателския съвет компетентната комисия може да внесе придружаващо предложение за резолюция. В това предложение за резолюция се изразява становището на Парламента относно наличието на сериозно нарушение, извършено от държава членка, относно подходящите мерки, които трябва да бъдат приети, както и относно тяхното изменение или отмяна.

5.  Компетентната комисия гарантира предоставянето на пълна информация на Парламента и, по целесъобразност, провеждането на консултации с Парламента по всички мерки за предприемане на последващи действия по даденото от него одобрение по параграф 3. Съветът се приканва да направи преглед на развитието на въпроса. По предложение на компетентната комисия, изготвено с разрешение на Председателския съвет, Парламентът може да приема препоръки до Съвета.

5.  Компетентната комисия гарантира предоставянето на пълна информация на Парламента и, по целесъобразност, провеждането на консултации с Парламента по всички мерки за предприемане на последващи действия по даденото от него одобрение по параграф 3. Съветът се приканва да направи преглед на развитието на въпроса. По предложение на компетентната комисия, изготвено с разрешение на Председателския съвет, Парламентът може да приема препоръки до Съвета.

Обосновка

Промяната в параграф 4 има за цел привеждането на формулировката в съответствие с Договора (в член 7 от Договора за Европейския съюз се използва „мерки“, а не „санкции“).

Изменение    104

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 84

Текст в сила

Изменение

Член 84

Член 84

Състав на Парламента

Състав на Парламента

Достатъчно време преди края на парламентарния мандат Парламентът може, въз основа на доклад на компетентната си комисия, съставен в съответствие с член 45, да направи предложение за промяна на състава си. Проекторешението на Европейския съвет за определяне на състава на Парламента се разглежда по реда на член 99.

Достатъчно време преди края на парламентарния мандат Парламентът може, въз основа на доклад на компетентната си комисия, съставен в съответствие с член 14, параграф 2 от Договора за Европейския съюз и с членове 45 и 52 от настоящия правилник, да направи предложение за промяна на състава си. Проекторешението на Европейския съвет за определяне на състава на Парламента се разглежда по реда на член 99.

Обосновка

Както и в останалите членове от настоящата глава, е необходимо да се направи позоваване на съответния член от Договора (член 14, параграф 2 от Договора за Европейския съюз), тъй като това е основата за инициативата на Парламента.

Изменение    105

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 85

Текст в сила

Изменение

Член 85

Член 85

Засилено сътрудничество между държавите-членки

Засилено сътрудничество между държавите членки

1.  Исканията за въвеждане на засилено сътрудничество между държави-членки съгласно член 20 от Договора за Европейския съюз се разпределят от председателя за разглеждане от компетентната комисия. В зависимост от случая се прилагат разпоредбите на членове 39, 41, 43, 47, 57—63 и член 99 от настоящия правилник.

1.  Исканията за въвеждане на засилено сътрудничество между държави членки съгласно член 20 от Договора за Европейския съюз се разпределят от председателя за разглеждане от компетентната комисия. Прилагат се разпоредбите на член 99 от настоящия правилник.

2.  Компетентната комисия проверява съответствието с член 20 от Договора за Европейския съюз и с членове 326334 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

2.  Компетентната комисия проверява съответствието с член 20 от Договора за Европейския съюз и с членове 326334 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

3.  Последващи актове, предложени в рамките на вече установено засилено сътрудничество, се разглеждат от Парламента по процедурите, които се прилагат в случаите, когато няма установено засилено сътрудничество. Прилагат се разпоредбите на член 47.

3.  Последващи актове, предложени в рамките на вече установено засилено сътрудничество, се разглеждат от Парламента по процедурите, които се прилагат в случаите, когато няма установено засилено сътрудничество. Прилагат се разпоредбите на член 47.

Обосновка

Няколко позовавания се заличават, тъй като са ненужни или излишни (позоваването на членове 57 – 63 относно първото четене и позоваването на членове 39, 41, 43 и 47 са излишни). Що се отнася до процедурата на одобрение, тя по принцип се урежда само от член 99 от правилника.

Изменение    106

Правилник за дейността на Европейския парламент

Дял II – глава 8 – номериране

Текст в сила

Изменение

ГЛАВА 8

ГЛАВА 6

БЮДЖЕТНИ ПРОЦЕДУРИ

БЮДЖЕТНИ ПРОЦЕДУРИ

Изменение    107

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 86

Текст в сила

Изменение

Член 86

Член 86

Многогодишна финансова рамка

Многогодишна финансова рамка

Когато Съветът изисква одобрението на Парламента по отношение на предложение за регламент относно многогодишната финансова рамка, въпросът се разпределя на компетентната комисия в съответствие с процедурата по член 99. За одобрението на Парламента са необходими гласовете на мнозинството от неговите членове.

Когато Съветът изисква одобрението на Парламента по отношение на предложение за регламент относно многогодишната финансова рамка, въпросът се разглежда в съответствие с член 99. В съответствие с член 312, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за одобрението на Парламента са необходими гласовете на мнозинството от неговите членове.

Изменение    108

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 86 а (нов)

Текст в сила

Изменение

 

Член 86а

 

Годишна бюджетна процедура

 

Компетентната комисия може да реши да изготви доклад, който тя счита за целесъобразен, относно бюджета, като взема предвид приложението към Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление1a.

 

Всяка друга комисия може да даде становище в срока, определен от компетентната комисия.

 

___________________

 

1a ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

Обосновка

С промяната се предлага заличаване на настоящия член 87 и замяната му с нов член относно годишната бюджетна процедура.

Изменение    109

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 87

Текст в сила

Изменение

Член 87

заличава се

Работни документи

 

1.  На членовете на ЕП се предоставят следните документи:

 

а) представеният от Комисията проектобюджет;

 

б) резюме на Съвета от разискванията му по проектобюджета;

 

в) позицията на Съвета относно проектобюджета, съставена в съответствие с член 314, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

 

г) всяко проекторешение относно временните суми от една дванадесета съобразно член 315 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

 

2.  Тези документи се разпределят на водещата комисия. Всяка заинтересувана комисия може да даде становище.

 

3.  Ако други комисии желаят да дадат становища, председателят на Парламента определя срока, в който те трябва да представят становищата си на водещата комисия.

 

Обосновка

Изменение    110

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 88

Текст в сила

Изменение

Член 88

Член 88

Разглеждане на проектобюджета – първа фаза

Позиция на Парламента относно проектобюджета

1.  При посочените по-долу условия всеки член на Парламента може да внася и да се изказва в подкрепа на проектоизменения към проектобюджета.

1.  Измененията в позицията на Съвета относно проектобюджета може да се внасят в компетентната комисия от отделни членове на ЕП.

 

Измененията в позицията на Съвета може да се внасят в Парламента от най-малко четиридесет членове на ЕП или от името на комисия или политическа група.

2.  Проектоизмененията са допустими само ако са внесени в писмена форма и са подписани най-малко от 40 членове на Парламента или са внесени от името на политическа група или комисия, уточняват бюджетната позиция, за която се отнасят, и гарантират поддържането на баланс между приходи и разходи. В проектоизмененията трябва да се съдържа цялата необходима информация, свързана с бележките, които следва да се запишат по съответния бюджетен ред.

2.  Измененията се внасят и мотивират в писмена форма, подписани са от своите автори и уточняват бюджетния ред, за който се отнасят.

Всички проектоизменения на проектобюджета трябва да бъдат мотивирани в писмена форма.

 

3.  Председателят определя срок за внасяне на проектоизменения.

3.  Председателят определя срок за внасяне на изменения.

4.  Водещата комисия дава становището си по представените текстове преди обсъждането им в Парламента.

4.  Водещата комисия гласува по измененията преди обсъждането им в Парламента.

Проектоизменения, които са били отхвърлени от водещата комисия, не се поставят на гласуване на пленарно заседание, освен ако това е било поискано в писмена форма от комисия или най-малко от 40 членове на Парламента преди изтичането на краен срок, определен от председателя; този краен срок в никакъв случай не може да е по-малък от двадесет и четири часа преди началото на гласуването.

4a.   Изменения, внесени в Парламента, които са били отхвърлени от водещата комисия, може да се поставят на гласуване единствено ако това е било поискано в писмена форма от комисия или най-малко от четиридесет членове на ЕП преди изтичането на краен срок, определен от председателя; този краен срок в никакъв случай не може да е по-кратък от двадесет и четири часа преди началото на гласуването.

5.  Проектоизменения към бюджетната прогноза на Парламента, които са подобни на вече отхвърлени от Парламента проектоизменения при съставянето на прогнозата, се обсъждат само ако водещата комисия е дала положително становище.

5.  Изменения към бюджетната прогноза на Парламента, които са подобни на вече отхвърлени от Парламента изменения при съставянето на прогнозата, се обсъждат само ако водещата комисия е дала положително становище.

6.  Независимо от член 59, параграф 2, Парламентът гласува поотделно и последователно:

6.  Парламентът гласува последователно:

–  всяко проектоизменение,

–  измененията в позицията на Съвета относно проектобюджета, по раздели,

  всеки раздел на проектобюджета,

 

–  предложение за резолюция относно проектобюджета.

–   предложение за резолюция относно проектобюджета.

Продължават да се прилагат обаче разпоредбите на член 174, параграфи 4 до 8.

Продължават да се прилагат обаче разпоредбите на член 174, параграфи 4 до 8а.

7.  Членове, глави, дялове и раздели от проектобюджета, по които не са били внесени проектоизменения, се считат за приети.

7.  Членове, глави, дялове и раздели от проектобюджета, по които не са били внесени изменения, се считат за приети.

8.  За приемането на проектоизменения са необходими гласовете на мнозинството от членовете на Парламента.

8.  В съответствие с член 314, параграф 4, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз за приемането на изменения са необходими гласовете на мнозинството от членовете на Парламента.

9.  Ако Парламентът е изменил проектобюджета, така измененият проектобюджет се изпраща на Съвета и на Комисията, заедно с обосновките.

9.  Ако Парламентът е изменил позицията на Съвета относно проектобюджета, така изменената позиция се изпраща на Съвета и на Комисията, заедно с обосновките и протокола от заседанието, на което са били приети измененията.

10.  Протоколът от заседанието, на което Парламентът се е произнесъл по проектобюджета, се изпраща на Съвета и на Комисията.

 

Обосновка

The title of Rule 88 is changed and brought in line with point 13 of the Annex to the IIA. As regards the changes to paragraph 1, they clarify the possibility to table amendments to the Council's position.

Paragraph 2 subparagraph 2 is deleted here and included in subparagraph 1.

As regards the changes to paragraph 4, the word "texts" is quite vague and therefore it is replaced by "amendments".

As regards the changes to paragraph 6 in the introductory part, the word "notwithstanding" is deleted to avoid unnecessary questions on the applicability of the other Rules governing the first reading.

The modifications to paragraph 6 subparagraph 2 reflect the changes in Rule 174.

Изменение    111

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 89

Текст в сила

Изменение

Член 89

Член 95a

Финансов триалог

Междуинституционално сътрудничество

Председателят участва в редовни срещи между председателите на Европейския парламент, Съвета и Комисията, свиквани по инициатива на Комисията, в рамките на бюджетните процедури, посочени в дял ІІ на Част шеста от Договора за функционирането на Европейския съюз. Председателят взема всички необходими мерки за насърчаване на консултациите и сближаване на позициите на институциите с цел улесняване на прилагането на гореспоменатите процедури.

В съответствие с член 324 от Договора за функционирането на Европейския съюз председателят участва в редовни срещи между председателите на Европейския парламент, Съвета и Комисията, свиквани по инициатива на Комисията, в рамките на бюджетните процедури, посочени в дял ІІ на Част шеста от Договора за функционирането на Европейския съюз. Председателят взема всички необходими мерки за насърчаване на консултациите и сближаване на позициите на институциите с цел улесняване на прилагането на гореспоменатите процедури.

Председателят на Парламента може да делегира тази задача на заместник-председател, който има опит в бюджетната област или на председателя на компетентната по бюджетните въпроси комисия.

Председателят на Парламента може да делегира тази задача на заместник-председател, който има опит в бюджетната област, или на председателя на компетентната по бюджетните въпроси комисия.

 

(Този член, с евентуалните изменения, се премества в края на главата относно бюджетните процедури, след член 95.)

Обосновка

Изменение    112

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 91

Текст в сила

Изменение

Член 91

Член 91

Окончателно приемане на бюджета

Окончателно приемане на бюджета

Когато председателят се увери, че бюджетът е приет в съответствие с разпоредбите на член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз, той обявява на пленарно заседание, че бюджетът е окончателно приет. Той предприема необходимите действия за публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Когато председателят прецени, че бюджетът е приет в съответствие с разпоредбите на член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз, той обявява на пленарно заседание, че бюджетът е окончателно приет. Той предприема необходимите действия за публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Изменение    113

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 93

Текст в сила

Изменение

Член 93

Член 93

Освобождаване от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на бюджета

Освобождаване от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на бюджета

Разпоредбите относно процедурите, които следва да се прилагат при вземането на решение за освобождаване от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на бюджета съгласно финансовите разпоредби на Договора за функционирането на Европейския съюз и Финансовия регламент, се включват под формата на приложение към настоящия правилник11. Приложението се приема по реда на член 227, параграф 2.

Разпоредбите относно процедурите по освобождаване от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на бюджета съгласно финансовите разпоредби на Договора за функционирането на Европейския съюз и Финансовия регламент се включват под формата на приложение към настоящия правилник 11.

__________________

__________________

11 Вж. приложение V.

11 Вж. приложение V.

Обосновка

Привеждане в съответствие на английската версия с други езикови версии (FR, IT, NL).

Изменение    114

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 94

Текст в сила

Изменение

Член 94

Член 94

Други процедури за освобождаване от отговорност

Други процедури по освобождаване от отговорност

Разпоредбите относно процедурата за освобождаване от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на бюджета се прилагат и по отношение на процедурата за освобождаване от отговорност на:

Разпоредбите относно процедурата по освобождаване от отговорност на Комисията, в съответствие с член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз, във връзка с изпълнението на бюджета се прилагат и по отношение на процедурата по освобождаване от отговорност на:

– председателя на Европейския парламент във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския парламент;

– председателя на Европейския парламент във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския парламент;

–  лицата, отговарящи за изпълнението на бюджетите на други институции и органи на Европейския съюз като Съвета (по отношение на дейността му в качеството на орган с изпълнителни правомощия), Съда на Европейския съюз, Сметната палата, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите;

–  лицата, отговарящи за изпълнението на бюджетите на други институции и органи на Европейския съюз като Съвета, Съда на Европейския съюз, Сметната палата, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите;

– Комисията във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския фонд за развитие;

– Комисията във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския фонд за развитие;

– органите, отговарящи за бюджетното управление на юридически независими образувания, които осъществяват задачи на Съюза, доколкото тяхната дейност е предмет на правна уредба, изискваща освобождаване от отговорност от Европейския парламент.

– органите, отговарящи за бюджетното управление на независими правни субекти, които осъществяват задачи на Съюза, доколкото тяхната дейност е предмет на правна уредба, изискваща освобождаване от отговорност от Европейския парламент.

Обосновка

Предложената промяна в уводната част пояснява, че освобождаването от отговорност се предоставя въз основа на член 319 от ДФЕС.

Що се отнася до второто тире, думите „(по отношение на дейността му в качеството на орган с изпълнителни правомощия)“ се заличават, тъй като очевидно процедурата по освобождаване от отговорност не засяга политическите дейности на Съвета.

Изменение    115

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 95

Текст в сила

Изменение

Член 95

Член 92a

Парламентарен контрол върху изпълнението на бюджета

Изпълнение на бюджета

1.  Парламентът следи за изпълнението на бюджета за текущата година. Той възлага тази задача на комисиите, отговарящи за бюджета и бюджетния контрол, и на други заинтересувани комисии.

1.  Парламентът следи за изпълнението на бюджета за текущата година. Той възлага тази задача на комисиите, отговарящи за бюджета и бюджетния контрол, и на други заинтересовани комисии.

2.  Всяка година, преди първото четене на проектобюджета за следващата финансова година, Парламентът обсъжда проблемите, свързани с изпълнението на текущия бюджет, по целесъобразност въз основа на предложение за резолюция, внесено от компетентната комисия.

2.  Всяка година, преди своето четене на проектобюджета за следващата финансова година, Парламентът обсъжда проблемите, свързани с изпълнението на текущия бюджет, по целесъобразност въз основа на предложение за резолюция, внесено от компетентната комисия.

 

(Този член, както е изменен, се премества преди член 93.)

Обосновка

Изменение    116

Правилник за дейността на Европейския парламент

Дял II – глава 9 – номериране

Текст в сила

Изменение

ГЛАВА 9

ГЛАВА 7

ВЪТРЕШНИ БЮДЖЕТНИ ПРОЦЕДУРИ

ВЪТРЕШНИ БЮДЖЕТНИ ПРОЦЕДУРИ

Обосновка

Глава 9 става глава 7.

Изменение    117

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 98

Текст в сила

Изменение

Член 98

Член 98

Правомощие за поемане и уреждане на разходи

Правомощие за поемане и уреждане на разходи, за одобряване на счетоводния отчет и за освобождаване от отговорност

1.  Председателят поема и урежда или възлага поемането и уреждането разходите, предвидени в приетите от Бюрото вътрешни финансови правилници, след консултации с компетентната комисия.

1.  Председателят поема и урежда или възлага поемането и уреждането на разходите, предвидени в приетите от Бюрото вътрешни финансови правилници, след консултации с компетентната комисия.

2.  Председателят изпраща проекта на годишния счетоводен отчет на компетентната комисия.

2.  Председателят изпраща проекта на годишния счетоводен отчет на компетентната комисия.

3.  Въз основа на доклад на компетентната комисия, Парламентът одобрява счетоводния отчет и взема решение за освобождаване от отговорност.

3.  Въз основа на доклад на компетентната комисия Парламентът одобрява счетоводния отчет и взема решение за освобождаване от отговорност.

Изменение    118

Правилник за дейността на Европейския парламент

Дял II – глава 10 – номериране

Текст в сила

Изменение

ГЛАВА 10

ГЛАВА 8

ПРОЦЕДУРА НА ОДОБРЕНИЕ

ПРОЦЕДУРА НА ОДОБРЕНИЕ

Обосновка

Глава 10 става глава 8.

Изменение    119

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 99

Текст в сила

Изменение

Член 99

Член 99

Процедура на одобрение

Процедура на одобрение

1.  Когато се иска одобрението на Парламента за предложен акт, при приемането на решението си той взема предвид препоръката на компетентната комисия за приемане или отхвърляне на съответния акт. Препоръката включва позовавания, но не и съображения. Тя може да включва кратка обосновка, която се изготвя от докладчика и която не се подлага на гласуване. Разпоредбите на член 56, параграф 1 се прилагат mutatis mutandis. Измененията, внесени в комисия, се допускат единствено ако целта им е да бъде приета препоръка, обратна на предложената от докладчика.

1.  Когато се иска одобрението на Парламента за правнообвързващ акт, компетентната комисия представя на Парламента препоръка за приемане или отхвърляне на предложения акт.

 

Препоръката включва позовавания, но не и съображения. Измененията в комисия се допускат единствено ако целта им е да бъде приета препоръка, обратна на предложената от докладчика.

 

Препоръката може да се придружава от кратко изложение на мотивите, което се изготвя от докладчика и което не се подлага на гласуване. Разпоредбите на член 56, параграф 1 се прилагат mutatis mutandis.

Компетентната комисия може да внесе предложение за незаконодателна резолюция. В изготвянето на резолюцията могат да участват и други комисии в съответствие с член 201, параграф 3, и във връзка с членове 53, 54 или 55.

1a.   Ако е необходимо, компетентната комисия може също така да представи доклад, включващ предложение за незаконодателна резолюция, като посочва мотивите, поради които Парламентът следва да даде или следва да откаже да даде своето одобрение, и като представя по целесъобразност препоръки за прилагането на предложения акт.

 

1б.   Компетентната комисия своевременно разглежда искането за одобрение. Ако компетентната комисия не приеме препоръка в срок от шест месеца, след като до нея е било отнесено искането за одобрение, Председателският съвет може да включи въпроса в дневния ред за разглеждане по време на следваща месечна сесия или – в надлежно обосновани случаи – да вземе решение за удължаване на шестмесечния срок.

Парламентът взема решение с единно гласуване относно одобрението на актовете, за които според Договора за Европейския съюз или Договора за функционирането на Европейския съюз се иска неговото одобрение, независимо от това дали препоръката на компетентната комисия е да се одобри или отхвърли съответният акт, като не могат да се внасят никакви изменения. Необходимото мнозинство за даване на одобрение е мнозинството, посочено в съответния член от Договора за Европейския съюз или Договора за функционирането на Европейския съюз, който съставлява правното основание на предлагания акт, или ако в него не се посочва видът мнозинство — мнозинството от подадените гласове. Ако не се постигне необходимото мнозинство, се счита, че предложеният акт е отхвърлен.

1в.   Парламентът взема решение с единно гласуване относно предложения акт независимо от това дали препоръката на компетентната комисия е да се одобри или отхвърли съответният акт, като не могат да се внасят никакви изменения. Ако не се постигне необходимото мнозинство, се счита, че предложеният акт е отхвърлен.

2.  Освен това по отношение на международните споразумения, договорите за присъединяване, установяването на сериозно и трайно нарушаване на основни принципи от страна на държава членка определянето на състава на Парламента, установяването на засилено сътрудничество между държави членки или приемането на многогодишната финансова рамка се прилагат съответно разпоредбите на членове 108, 81, 83, 84, 85 и 86.

 

3.  Когато се иска одобрението на Парламента за предложение за законодателен акт или предвидено международно споразумение, компетентната комисия може да представи на Парламента междинен доклад с предложение за резолюция, съдържащо препоръки за промяна или прилагане на предложения законодателен акт или предвиденото международно споразумение.

3.  Когато се иска одобрението на Парламента, компетентната комисия може по всяко време да представи на Парламента междинен доклад с предложение за резолюция, съдържащо препоръки за промяна или прилагане на предложения акт.

4.  Компетентната комисия своевременно разглежда искането за одобрение. Ако компетентната комисия вземе решение да не дава препоръка или ако тя не е приела препоръка в срок от шест месеца, след като до нея е било отнесено искането за одобрение, Председателският съвет може да включи въпроса в програмата за разглеждане по време на следваща месечна сесия или да реши да удължи шестмесечния срок в надлежно обосновани случаи.

 

Когато се иска одобрението на Парламента за сключването на международно споразумение, Парламентът може да реши въз основа на препоръката на компетентната комисия да прекъсне процедурата на одобрение за не повече от една година.

 

Обосновка

The changes to paragraph 1 reflect the fact that having an explanatory statement as a means of supporting/reinforcing the recommendation by rapporteur/committee is useful (it may lead to fewer reports under paragraph 2 as the committee would not draft them regularly in order to explain its (new)position).

Paragraph 1 subparagraph 2 shall become par 1a. The addition of "also" aims to clarify this aspect. The references to Rules 53, 54 and 55 are deleted because they are superfluous and might even lead to an erroneous “a contrary” reasoning concerning the first subparagraph (where Rule 53 and Rule 55 could apply, but not Rule 54). The fact that Rule 54 cannot apply to a report concerning the consent procedure stricto sensu is mentioned explicitly under Rule 54.

The text of paragraph 1 b (new) is moved from the first subparagraph of Rule 99(4) and streamlined.

The suggested changes to paragraph 1 subparagraph 3 aim to streamline the text and to delete provisions which are superfluous. Parliament's consent is always required because of a Treaty provision. The majority is also clearly indicated.

The suggested deletion of paragraph 2 aim to streamline the text and to delete provisions which are superfluous. This paragraph just reiterates some (but not all) situations where consent is required and which are already described in Rules 108, 81, 83, 84, 85 & 86.

The text of paragraph 4 subparagraph 1 is moved to a new paragraph 1b of Rule 99 and streamlined.

Paragraph 4 subparagraph 2 is to be deleted here and moved under Rule 108. This provision only applies to envisaged international agreements, because of the involvement of (and probable need for clarification for) third parties, and could therefore be moved under Rule 108. This paragraph does not impede Parliament abrogating at any time its decision to suspend, nor does it prevent Parliament from renewing it after its expiry.

Изменение    120

Правилник за дейността на Европейския парламент

Дял II – глава 11 – номериране

Текст в сила

Изменение

ГЛАВА 11

ГЛАВА 9

ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ

ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ

Изменение    121

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 100

Текст в сила

Изменение

Член 100

Член 100

Процедура за даване на становища по член 140 от Договора за функционирането на Европейския съюз

Процедура за даване на становища относно дерогации по отношение на приемането на еврото

1.  Когато съгласно член 140, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз Парламентът е поканен да изрази становището си по препоръки на Съвета, след тяхното представяне от Съвета в пленарно заседание, Парламентът провежда разисквания въз основа на писмено или устно представено предложение на компетентната парламентарна комисия, с което се предлага приемането или отхвърлянето на препоръките, по които е поискано становището на Парламента.

1.  Когато съгласно член 140, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз Парламентът е поканен да изрази становището си, Парламентът провежда разисквания въз основа на доклад на компетентната парламентарна комисия, с който се предлага приемането или отхвърлянето на предложения акт.

2.  След приключване на разискванията Парламентът гласува препоръките с единно гласуване „ан блок“, като не се допуска внасяне на предложения за тяхното изменение.

2.  След приключване на разискванията Парламентът гласува предложения акт с единно гласуване, като не се допуска внасяне на предложения за тяхното изменение.

Обосновка

Промяната в заглавието има за цел да направи по-лесно разбирането на заглавието на този член.

Що се отнася до промените в параграф 1, в настоящия си вид този член не е изцяло в съответствие с член 140, параграф 2 от ДФЕС, нито отразява действащата практика. Парламентът е поканен да изрази становището си по проект на решение на Съвета, а не по „препоръки на Съвета“ (този проект на решение на Съвета се основава на препоръка на държавите членки, чиято парична единица е еврото). Комисията ECON системно изготвя доклад.

Изменение    122

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 102

Текст в сила

Изменение

Член 102

Член 102

Процедури, свързани с разглеждането на доброволни споразумения

Процедури, свързани с разглеждането на предвидени доброволни споразумения

1. Когато Комисията уведоми Парламента за намерението си да проучи възможността за прибягване до доброволни споразумения вместо издаването на законодателен акт, компетентната комисия може да изготви доклад по същество по реда на член 52.

1. Когато Комисията уведоми Парламента за намерението си да проучи възможността за прибягване до доброволни споразумения вместо издаването на законодателен акт, компетентната комисия може да изготви доклад по същество по реда на член 52.

2. Когато Комисията обяви намерението си да сключи доброволно споразумение, компетентната комисия може да внесе предложение за резолюция, с която се препоръчва приемане или отхвърляне на предложението и се уточняват условията, на които подлежи приемането или отхвърлянето.

2. Когато Комисията обяви намерението си да сключи доброволно споразумение, компетентната комисия може да внесе предложение за резолюция, с което се препоръчва приемане или отхвърляне на предложението и се уточняват условията, на които подлежи приемането или отхвърлянето.

Обосновка

Настоящото заглавие е подвеждащо, тъй като създава впечатлението, че доброволните споразумения вече съществуват.

Изменение    123

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 103

Текст в сила

Изменение

Член 103

Член 103

Кодификация

Кодификация

1.  Когато Парламентът е сезиран с предложение за кодификация на законодателството на Съюза, предложението се изпраща за разглеждане на комисията, компетентна по правните въпроси. Последната разглежда предложението по реда и условията, договорени на междуинституционално равнище12, за да се увери, че то представлява обикновена кодификация, без промени по същество.

1.  Когато Парламентът е сезиран с предложение за кодификация на законодателството на Съюза, предложението се изпраща за разглеждане на комисията, компетентна по правните въпроси. Последната разглежда предложението по реда и условията, договорени на междуинституционално равнище12, за да се увери, че то представлява обикновена кодификация, без промени по същество.

2.  Комисията, която е била компетентна за актовете, които са предмет на кодификацията, може, по собствено искане или по искане на комисията, компетентна по правните въпроси, да бъде сезирана за становище относно целесъобразността на кодификацията.

2.  Комисията, която е била компетентна за актовете, които са предмет на кодификацията, може, по собствено искане или по искане на комисията, компетентна по правните въпроси, да бъде сезирана за становище относно целесъобразността на кодификацията.

3.  Не се допускат изменения на текста на предложението.

3.  Не се допускат изменения на текста на предложението.

Въпреки това, по искане на докладчика, председателят на комисията, компетентна по правните въпроси може да предложи на нейното одобрение изменения, отнасящи се до технически адаптации, при условие че тези адаптации са необходими, за да се осигури съответствието на предложението с правилата за кодификация, и не внасят промени по същество в предложението.

Въпреки това по искане на докладчика председателят на комисията, компетентна по правните въпроси, може да предложи за нейното одобрение технически адаптации, при условие че тези адаптации са необходими, за да се осигури съответствието на предложението с правилата за кодификация, и че те не внасят промени по същество в предложението.

4.  Ако комисията, компетентна по правните въпроси счита, че предложението не води до промени по същество на законодателството на Съюза, тя го внася за одобрение от Парламента.

4.  Ако комисията, компетентна по правните въпроси, счита, че предложението не води до промени по същество на законодателството на Съюза, тя го внася за одобрение от Парламента.

Ако комисията, компетентна по правните въпроси счита, че предложението води до промяна по същество, тя предлага на Парламента да отхвърли предложението.

Ако комисията, компетентна по правните въпроси, счита, че предложението води до промяна по същество, тя предлага на Парламента да отхвърли предложението.

И в двата случая Парламентът взема решение с гласуване „ан блок“ без изменения и разискване.

И в двата случая Парламентът взема решение с единно гласуване без изменения и разискване.

__________________

__________________

12 Междуинституционално споразумение от 20 декември 1994 г, Ускорен метод на работа за официалната кодификация на законодателни текстове, точка 4 (ОВ С 102, 4.4.1996 г., стр. 2).

12 Междуинституционално споразумение от 20 декември 1994 г., Ускорен метод на работа за официалната кодификация на законодателни текстове, точка 4 (ОВ С 102, 4.4.1996 г., стр. 2).

Обосновка

Предложената промяна има за цел опростяване на формулировката на настоящия член и привеждането му в съответствие с действащата практика.

Изменение    124

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 104

Текст в сила

Изменение

Член 104

Член 104

Преработка

Преработка

1.  Когато Парламентът е сезиран с предложение на Комисията за преработване на законодателството на Съюза, въпросното предложение се изпраща за разглеждане от комисията по правни въпроси и от водещата комисия.

1.  Когато Парламентът е сезиран с предложение на Комисията за преработване на законодателството на Съюза, въпросното предложение се изпраща за разглеждане от комисията, компетентна по правните въпроси, и от водещата комисия.

2.  Комисията, компетентна по правните въпроси разглежда предложението в съответствие с реда и условията, договорени на междуинституционално равнище13, с цел да провери дали то не съдържа други промени по същество освен посочените като такива в предложението.

2.  Комисията, компетентна по правните въпроси, разглежда предложението в съответствие с реда и условията, договорени на междуинституционално равнище13, с цел да провери дали то не съдържа други промени по същество освен посочените като такива в предложението.

В рамките на това разглеждане не се допускат изменения на текста на предложението. Въпреки това член 103, параграф 3, алинея втора се прилага за непроменените разпоредби в предложението за преработване.

В рамките на това разглеждане не се допускат изменения на текста на предложението. Въпреки това член 103, параграф 3, алинея втора се прилага за непроменените разпоредби в предложението за преработване.

3.  Ако комисията по правни въпроси счита, че предложението не води до други промени по същество освен посочените като такива в предложението, тя уведомява за това водещата комисия.

3.  Ако комисията, компетентна по правните въпроси, счита, че предложението не води до други промени по същество освен посочените като такива в предложението, тя уведомява за това водещата комисия.

В този случай, в допълнение към условията, определени в членове 169 и 170, в компетентната по същество комисия се допускат само изменения, които се отнасят за частите от предложението, които съдържат промени.

В този случай, в допълнение към условията, определени в членове 169 и 170, във водещата комисия се допускат само изменения, които се отнасят за частите от предложението, които съдържат промени.

Въпреки това, ако в съответствие с точка 8 от Междуинституционалното споразумение компетентната по същество комисия възнамерява също така да внесе изменения в кодифицираните части от предложението, тя незабавно съобщава това на Съвета и на Комисията, като последната, преди гласуването по член 58, следва да уведоми компетентната по същество парламентарна комисия относно своята позиция по измененията и дали възнамерява да оттегли преработеното предложение или не.

Въпреки това, изменения на частите на предложението, които остават непроменени в предложението, могат да се допуснат, по изключение и за всеки отделен случай, от председателя на водещата комисия, ако той счита, че това се налага по наложителни причини, свързани с вътрешното единство на текста, или тъй като измененията са неразривно свързани с други допустими изменения. Тези причини трябва да се посочат в писмената обосновка на измененията.

4.  Ако комисията, компетентна по правните въпроси счита, че предложението води до други промени по същество освен посочените като такива в него, тя предлага на Парламента да отхвърли предложението и уведомява за това компетентната по същество комисия.

4.  Ако комисията, компетентна по правните въпроси, счита, че предложението води до други промени по същество освен посочените като такива в него, тя предлага на Парламента да отхвърли предложението и уведомява за това водещата комисия.

В такъв случай председателят приканва Комисията да оттегли предложението си. Ако Комисията оттегли предложението си, председателят обявява процедурата за безпредметна и уведомява Съвета за това. Ако Комисията не оттегли предложението си, Парламентът го връща на водещата комисия, която го разглежда по обичайната процедура.

В такъв случай председателят приканва Комисията да оттегли предложението си. Ако Комисията оттегли предложението си, председателят обявява процедурата за безпредметна и уведомява Съвета за това. Ако Комисията не оттегли предложението си, Парламентът го връща на водещата комисия, която го разглежда по обичайната процедура.

__________________

__________________

13 Междуинституционално споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове, точка 9 (ОВ С 77, 28.3.2002 г., стр. 1).

13 Междуинституционално споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове, точка 9 (ОВ С 77, 28.3.2002 г., стр. 1).

Обосновка

Parliament has repeatedly considered recasting as the normal legislative technique (for one of the latest resolutions, see 2011/2029(INI), para. 41), but the Commission has reduced the number of recasting proposals because of the current wording of this Rule and its implications in terms of unrestricted and unpredictable amending powers. Given the reluctance of the Commission to forward new proposals for recast due to the powers of Parliament to introduce substantive changes, a new drafting is proposed. The proposed change reinstates the original wording of this paragraph (amended in 2009) with a view to clarifying the boundaries of Parliament's amending powers and encouraging the Commission to present more recasting proposals. Although the current Rule is silent on that, the same criteria should apply at plenary stage.

Изменение    125

Правилник за дейността на Европейския парламент

Дял II – глава 9а (нова)

Текст в сила

Изменение

 

ГЛАВА 9A

 

Делегирани актове и актове за изпълнение

Обосновка

От съображения за яснота се създава нова глава относно делегираните актове и актовете за изпълнение.

Изменение    126

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 105

Текст в сила

Изменение

Член 105

Член 105

Делегирани актове

Делегирани актове

1.  Когато Комисията изпрати на Парламента делегиран акт, Председателят го изпраща на комисията, която е била компетентна по съответния основен законодателен акт, която може да реши да определи докладчик за разглеждането на един или няколко делегирани акта.

1.  Когато Комисията изпрати на Парламента делегиран акт, председателят го изпраща на комисията, която е била компетентна по съответния основен законодателен акт и която може да реши да определи един от своите членове за разглеждането на един или няколко делегирани акта.

2.  Председателят обявява на Парламента датата на получаване на делегирания акт на всички официални езици и срока за представяне на възражения. Този срок започва да тече от същата дата.

2.  По време на месечната сесия след получаването на делегирания акт председателят обявява на Парламента датата на получаването му на всички официални езици и срока за представяне на възражения. Този срок започва да тече от датата на получаване.

Обявлението се публикува в протокола от заседанието, заедно с наименованието на компетентната комисия.

Обявлението се публикува в протокола от заседанието, заедно с наименованието на компетентната комисия.

3.  При спазване на разпоредбите на основния законодателен акт и ако счита за уместно, след като се консултира с всички заинтересовани комисии, компетентната комисия може да представи на Парламента мотивирано предложение за резолюция. В предложението за резолюция се посочват мотивите за възражения на Парламента, като то може също да съдържа искане към Комисията да представи нов делегиран акт, който да взема предвид препоръките, формулирани от Парламента.

3.  При спазване на разпоредбите на основния законодателен акт и ако счита за уместно, компетентната комисия може, след като се консултира с всички заинтересовани комисии, да представи на Парламента мотивирано предложение за резолюция, с което се повдигат възражения срещу делегирания акт. Ако десет работни дни преди началото на месечната сесия, в която денят сряда се пада преди и най-близо до деня, в който изтича срокът, посочен в параграф 5, компетентната комисия не е представила предложение за резолюция, политическа група или най-малко четиридесет членове на ЕП могат да внесат предложение за резолюция по въпроса, което да бъде включено в дневния ред за посочената месечна сесия.

4.  Ако десет работни дни преди началото на месечната сесия, в която денят сряда се пада преди и най-близо до деня, в който изтича срокът, посочен в параграф 1г, компетентната комисия не е представила предложение за резолюция, политическа група или най-малко четиридесет членове на Парламента могат да внесат предложение за резолюция по въпроса, което да бъде включено в дневния ред за посочената месечна сесия.

 

 

4a.  Във всяко предложение за резолюция, внесено в съответствие с параграф 3, се посочват мотивите за представяне на възражения от Парламента, като то може също да съдържа искане към Комисията да представи нов делегиран акт, който да взема предвид препоръките, формулирани от Парламента.

5.  Парламентът се произнася по всяко внесено предложение за резолюция в срока, предвиден в основния законодателен акт, с мнозинството, посочено в член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

5.  Парламентът одобрява това предложение в срока, предвиден в основния законодателен акт, в съответствие с член 290, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, с мнозинството от своите членове.

Когато компетентната комисия прецени, че в съответствие с основния законодателен акт е необходимо удължаване на срока за представяне на възражения срещу делегирания акт, нейният председател информира за това Съвета и Комисията от името на Парламента.

Когато компетентната комисия прецени, че в съответствие с разпоредбите на основния законодателен акт е необходимо удължаване на срока за представяне на възражения срещу делегирания акт, нейният председател информира за това Съвета и Комисията от името на Парламента.

6.  Ако компетентната комисия препоръча Парламентът да обяви, преди изтичане на срока, предвиден в основния законодателен акт, че не възразява срещу делегирания акт:

6.  Ако компетентната комисия препоръча Парламентът да обяви, преди изтичане на срока, предвиден в основния законодателен акт, че не възразява срещу делегирания акт:

– тя информира председателя на Съвета на председателите на комисии с писмо, в което се посочват основанията, и внася препоръка във връзка с това;

– тя информира председателя на Съвета на председателите на комисии с писмо, в което се посочват основанията, и внася препоръка във връзка с това;

– ако по време на следващото заседание на Съвета на председателите на комисии или, при неотложни случаи - посредством писмена процедура, не бъде повдигнато никакво възражение, неговият председател информира за това председателя на Парламента, който съобщава това на пленарното заседание в най-кратки срокове;

– ако по време на следващото заседание на Съвета на председателите на комисии или, при неотложни случаи посредством писмена процедура, не бъде повдигнато никакво възражение, неговият председател информира за това председателя на Парламента, който съобщава това на пленарното заседание в най-кратки срокове;

– ако в срок от двадесет и четири часа след обявяването на пленарно заседание политическа група или най-малко четиридесет членове на Парламента възразят на препоръката, последната се поставя на гласуване;

– ако в срок от двадесет и четири часа след обявяването на пленарно заседание политическа група или най-малко четиридесет членове на ЕП възразят на препоръката, последната се поставя на гласуване;

– ако в същия срок не е представено възражение, предложената препоръка се счита за приета;

– ако в същия срок не е представено възражение, предложената препоръка се счита за приета;

– приемането на такава препоръка прави недопустимо всяко следващо предложение за възражение по делегирания акт.

– приемането на такава препоръка прави недопустимо всяко следващо предложение за възражение по делегирания акт.

7.  Компетентната комисия може, при спазване на разпоредбите на основния законодателен акт, да поеме инициативата да представи в Парламента мотивирано предложение за резолюция за оттегляне, изцяло или частично, на делегирането на правомощия, предвидено от този акт. Парламентът взема решение с мнозинството, посочено в член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

7.  Компетентната комисия може, при спазване на разпоредбите на основния законодателен акт, да поеме инициативата да представи в Парламента предложение за резолюция за оттегляне, изцяло или частично, на делегирането на правомощия или за възразяване срещу мълчаливото продължаване на делегирането на правомощия, предвидени