Postup : 2016/2114(REG)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0344/2016

Předložené texty :

A8-0344/2016

Rozpravy :

PV 13/12/2016 - 3
CRE 13/12/2016 - 3

Hlasování :

PV 13/12/2016 - 5.3
CRE 13/12/2016 - 5.3
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0484

ZPRÁVA     
PDF 3150kWORD 395k
22.11.2016
PE 585.606v03-00 A8-0344/2016

o celkové revizi jednacího řádu Evropského parlamentu

(2016/2114(REG))

Výbor pro ústavní záležitosti

Zpravodaj: Richard Corbett

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Rozpočtového výboru
 STANOVISKO Výboru pro rozpočtovou kontrolu
 STANOVISKO Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 STANOVISKO Výboru pro právní záležitosti
 VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o celkové revizi jednacího řádu Evropského parlamentu

(2016/2114(REG))

Evropský parlament,

–  s ohledem na články 226 a 227 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti a na stanoviska Rozpočtového výboru, Výboru pro rozpočtovou kontrolu, Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a Výboru pro právní záležitosti (A8-0344/2016),

1.  rozhoduje o změně jednacího řádu, jak je uvedeno níže;

2.  zdůrazňuje, že tyto změny jednacího řádu řádně zohledňují ustanovení interinstitucionální dohody ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů(1);

3.   žádá generálního tajemníka, aby přijal nezbytná opatření k tomu, aby byly IT systémy Parlamentu přizpůsobeny novému znění jednacího řádu a aby vznikly vhodné elektronické nástroje, které mimo jiné umožní sledovat otázky k písemnému zodpovězení položené ostatním orgánům Unie;

4.  rozhodl se zrušit čl. 106 odst. 4 jednacího řádu, jakmile bude regulativní postup s kontrolou odstraněn z veškerých stávajících právních předpisů, a žádá příslušné útvary, aby v mezidobí přidaly k tomuto článku poznámku upozorňující na jeho budoucí zrušení;

5.  vyzývá Konferenci předsedů, aby přezkoumala kodex chování pro jednání v rámci řádného legislativního postupu s cílem uvést jej do souladu s články 73 až 73d přijatými tímto rozhodnutím;

6.  upozorňuje na to, že je třeba nově uspořádat přílohy jednacího řádu tak, aby obsahovaly pouze text se stejnou právní hodnotou a se stejnou procedurální většinou jako vlastní jednací řád a příloha VI, která – ačkoli vyžaduje odlišný postup a odlišnou většinu pro své přijetí – sestává z prováděcích opatření k jednacímu řádu; požaduje, aby byly veškeré stávající přílohy a případný další text, který by mohl mít význam pro práci poslanců, seskupeny do kompendia, které bude přiloženo k jednacímu řádu;

7.  poukazuje na to, že změny jednacího řády vstupují v platnost prvního dne dílčího zasedání po jejich přijetí, s výjimkou čl. 212 odst. 2 o složení meziparlamentních delegací, který se bude na stávající delegace vztahovat od prvního dne prvního zasedání po volbách do Evropského parlamentu v roce 2019;

8.  rozhodl, že poslanci jsou povinni do šesti měsíců od vstupu pozměněného jednacího řádu v platnost upravit svá prohlášení o finančních zájmech v souladu s novým zněním článku 4 přílohy I; žádá předsednictvo a generálního tajemníka, aby do tří měsíců od data vstupu pozměněného jednacího řádu v platnost přijali vhodná opatření k tomu, aby poslanci mohli provést uvedené úpravy; rozhodl, že prohlášení podaná na základě ustanovení jednacího řádu platných ke dni přijetí tohoto rozhodnutí zůstávají v platnosti po dobu šesti měsíců od vstupu pozměněného jednacího řádu v platnost; rozhodl dále, že uvedená ustanovení se vztahují rovněž na poslance, kteří nastoupí do funkce v tomto období;

9.  žádá Výbor pro ústavní záležitosti, aby posoudil článek 168a týkající se nových definic prahových hodnot a aby rok po vstupu tohoto jednacího řádu v platnost posoudil uplatňování těchto prahových hodnot v jednotlivých ustanoveních;

10.  pověřuje svého předsedu, aby pro informaci předal toto rozhodnutí Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh    1

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 2

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 2

Článek 2

Nezávislý mandát

Nezávislý mandát

Poslanci Evropského parlamentu vykonávají svůj mandát nezávisle. Nejsou vázáni žádnými pokyny a mandát, který obdrží, není vázaný.

V souladu s čl. 6 odst. 1 aktu ze dne 20. září 1976 a s čl. 2 odst. 1 a čl. 3 odst. 1 statutu poslanců Evropského parlamentu vykonávají poslanci svůj mandát svobodně a nezávisle, nejsou vázáni žádnými pokyny a mandát, který obdrží, není vázaný.

Odůvodnění

Z právního hlediska se zdroj nezávislosti mandátu nachází v čl. 6 odst. 1 aktu z roku 1976 a v čl. 2 odst. 1 a čl. 3 odst. 1 statutu poslanců. Navrhovaná změna, která přesně odráží znění těchto ustanovení, by zabránila nejasnostem.

Pozměňovací návrh    2

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 3

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 3

Článek 3

Ověřování pověřovacích listin

Ověřování pověřovacích listin

1.  Po volbách do Evropského parlamentu vyzve předseda příslušné orgány členských států, aby neprodleně oznámily Parlamentu jména zvolených poslanců, aby všichni poslanci mohli zasednout v Parlamentu s účinností od okamžiku zahájení prvního zasedání po volbách.

1  Po volbách do Evropského parlamentu vyzve předseda příslušné orgány členských států, aby neprodleně oznámily Parlamentu jména zvolených poslanců, aby všichni poslanci mohli zasednout v Parlamentu s účinností od okamžiku zahájení prvního zasedání po volbách.

Zároveň předseda upozorní tyto orgány na příslušná ustanovení aktu ze dne 20. září 1976 a vyzve je, aby přijaly opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k případům neslučitelnosti s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu.

Zároveň předseda upozorní tyto orgány na příslušná ustanovení aktu ze dne 20. září 1976 a vyzve je, aby přijaly opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k případům neslučitelnosti s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu.

2.  Každý poslanec, jehož zvolení bylo oznámeno Parlamentu, učiní předtím, než zasedne v Parlamentu, písemné prohlášení, že nezastává žádnou funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu ve smyslu čl. 7 odst. 1 nebo 2 aktu ze dne 20. září 1976. Po všeobecných volbách bude toto prohlášení učiněno, je-li to možné, nejpozději šest dnů před ustavujícím zasedáním Parlamentu. Dokud nejsou ověřeny pověřovací listiny poslance nebo není rozhodnuto o případném sporu a za předpokladu, že předtím podepsal výše uvedené písemné prohlášení, zasedá poslanec v Parlamentu a v jeho orgánech a požívá všech práv, která jsou s tím spojena.

2.  Každý poslanec, jehož zvolení bylo oznámeno Parlamentu, učiní předtím, než zasedne v Parlamentu, písemné prohlášení, že nezastává žádnou funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu ve smyslu čl. 7 odst. 1 nebo 2 aktu ze dne 20. září 1976. Po všeobecných volbách bude toto prohlášení učiněno, je-li to možné, nejpozději šest dnů před ustavujícím zasedáním Parlamentu. Dokud nejsou ověřeny pověřovací listiny poslance nebo není rozhodnuto o případném sporu a za předpokladu, že předtím podepsal výše uvedené písemné prohlášení, zasedá poslanec v Parlamentu a v jeho orgánech a požívá všech práv, která jsou s tím spojena.

Pokud je na základě skutečností ověřitelných ze zdrojů přístupných veřejnosti zjištěno, že poslanec zastává funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu ve smyslu čl. 7 odst. 1 nebo 2 aktu ze dne 20. září 1976, předseda o tom informuje Parlament, který oznámí uvolnění mandátu.

Pokud je na základě skutečností ověřitelných ze zdrojů přístupných veřejnosti zjištěno, že poslanec zastává funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu ve smyslu čl. 7 odst. 1 nebo 2 aktu ze dne 20. září 1976, předseda o tom informuje Parlament, který oznámí uvolnění mandátu.

3.  Na základě zprávy výboru příslušného pro ověřování pověřovacích listin ověří Parlament bezodkladně pověřovací listiny a rozhodne o platnosti mandátu každého nově zvoleného poslance a rozhodne také o případných sporech, které mu byly předloženy podle ustanovení aktu ze dne 20. září 1976 kromě sporů vyplývajících z vnitrostátních volebních právních předpisů.

3.  Na základě zprávy příslušného výboru ověří Parlament bezodkladně pověřovací listiny a rozhodne o platnosti mandátu každého nově zvoleného poslance a také o případných sporech, které mu byly předloženy podle ustanovení aktu ze dne 20. září 1976, kromě sporů, které na základě tohoto aktu spadají výlučně do působnosti ustanovení vnitrostátních předpisů, na něž tento akt odkazuje.

 

Zpráva příslušného výboru se opírá o oficiální oznámení jednotlivých členských států, která uvádějí konečné výsledky voleb se jmény zvolených kandidátů a jejich případných náhradníků a jejich pořadím v souladu s výsledky hlasování.

 

Mandát poslance může být potvrzen, pouze pokud poslanec učinil písemná prohlášení podle tohoto článku a přílohy I jednacího řádu.

4.  Zpráva příslušného výboru se zakládá na úředních sděleních jednotlivých členských států o konečných výsledcích voleb se jmény zvolených kandidátů a jejich případných náhradníků, spolu s jejich pořadím v souladu s výsledky hlasování.

 

Mandát poslance může být potvrzen, pouze pokud poslanec učinil písemná prohlášení podle tohoto článku a přílohy I tohoto jednacího řádu.

 

Na základě zprávy příslušného výboru se může Parlament kdykoli vyjádřit ke sporu ohledně platnosti mandátu jakéhokoli poslance.

4.  Na základě návrhu příslušného výboru Parlament neprodleně ověří pověřovací listiny jednotlivých poslanců, kteří nahrazují odcházející poslance, a může se kdykoli vyjádřit ke sporu ohledně platnosti mandátu jakéhokoli poslance.

5.  Pokud je poslanec jmenován v důsledku odstoupení kandidátů ze stejné listiny, výbor zajistí, aby odstoupení proběhlo v souladu s duchem a literou aktu ze dne 20. září 1976 a čl. 4 odst. 3 tohoto jednacího řádu.

5.  Pokud je poslanec jmenován v důsledku odstoupení kandidátů ze stejné listiny, výbor zajistí, aby odstoupení proběhlo v souladu s duchem a literou aktu ze dne 20. září 1976 a čl. 4 odst. 3 tohoto jednacího řádu.

6.  Příslušný výbor zajistí, aby veškeré informace, které by mohly ovlivnit výkon mandátu poslance Evropského parlamentu nebo pořadí náhradníků, předaly orgány členského státu nebo Unie neprodleně Parlamentu, a to s uvedením data nabytí účinnosti, jde-li o jmenování.

6.  Příslušný výbor zajistí, aby veškeré informace, které by mohly ovlivnit způsobilost poslance Evropského parlamentu nebo způsobilost či pořadí náhradníků, předaly orgány členského státu nebo Unie neprodleně Parlamentu, a to s uvedením data nabytí účinnosti, jde-li o jmenování.

Zahájí-li příslušné orgány členských států řízení, které může vést ke ztrátě mandátu poslance, požádá předseda tyto orgány, aby ho pravidelně informovaly o stavu řízení. Předseda postoupí tuto věc příslušnému výboru, na jehož návrh může Parlament zaujmout k dané věci postoj.

Zahájí-li příslušné orgány členských států řízení, které může vést ke ztrátě mandátu poslance, požádá předseda tyto orgány, aby ho pravidelně informovaly o stavu řízení. Předseda postoupí tuto věc příslušnému výboru, na jehož návrh může Parlament zaujmout k dané věci postoj.

Odůvodnění

The changes in paragraph 3 illustrate the fact that the "committee responsible" is clearly identified in Annex VI. The words "except those based on national electoral laws" are deleted as they are not fully in line with Article 12 of the Act of 1976, i.e. "other than those arising out of the national provisions to which the Act refers". Moreover, subparagraphs 1 and 2 of paragraph 4 are moved to paragraph 3 for consistency reasons.

As a consequence, paragraph 4 will consist of only its current subparagraph 3. This provision refers to what happens in the course of the legislative term when Members are replaced. The word "proposal" instead of "report" allows having recourse to a simplified procedure (i.e. ad hoc verification by letter) in unproblematic cases, in line with the standing practice.

Pozměňovací návrh    3

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 4

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 4

Článek 4

Délka funkčního období poslanců

Délka funkčního období poslanců

1.  Funkční období poslance se řídí aktem ze dne 20. září 1976. Kromě toho končí mandát také úmrtím poslance, nebo pokud se poslanec vzdá mandátu.

1.  Funkční období poslance začíná a končí v souladu s články 5 a 13 aktu ze dne 20. září 1976.

2.  Každý poslanec zůstává ve funkci do zahájení prvního zasedání Parlamentu po volbách.

 

3.  Pokud se poslanec vzdává mandátu, oznámí tuto skutečnost předsedovi spolu se dnem účinnosti, přičemž doba mezi dnem oznámení a dnem, k němuž se poslanec mandátu vzdává, nesmí být delší než tři měsíce. Toto oznámení musí mít formu úředního zápisu sepsaného v přítomnosti generálního tajemníka nebo jeho zástupce, musí být podepsáno generálním tajemníkem nebo jeho zástupcem a dotyčným poslancem a je neprodleně předloženo příslušnému výboru, který ho zařadí na pořad jednání své nejbližší schůze po obdržení tohoto dokumentu.

3.  Pokud se poslanec vzdává mandátu, oznámí tuto skutečnost předsedovi spolu se dnem účinnosti, přičemž doba mezi dnem oznámení a dnem, k němuž se poslanec mandátu vzdává, nesmí být delší než tři měsíce. Toto oznámení musí mít formu úředního zápisu sepsaného v přítomnosti generálního tajemníka nebo jeho zástupce, musí být podepsáno generálním tajemníkem nebo jeho zástupcem a dotyčným poslancem a je neprodleně předloženo příslušnému výboru, který ho zařadí na pořad jednání své nejbližší schůze po obdržení tohoto dokumentu.

Jestliže se příslušný výbor domnívá, že vzdání se mandátu není v souladu s duchem nebo literou aktu ze dne 20. září 1976, informuje o tom Parlament, aby rozhodl, zda došlo k uvolnění mandátu.

Jestliže se příslušný výbor domnívá, že se poslanec vzdal mandátu v souladu s aktem ze dne 20. září 1976, je mandát prohlášen za uvolněný s platností od data, které tento poslanec uvedl v úředním zápisu, a předseda informuje o této skutečnosti Parlament.

V opačném případě je mandát uvolněn s účinností ode dne uvedeného odstupujícím poslancem v úředním zápisu. O této věci se v Parlamentu nehlasuje.

Jestliže se příslušný výbor domnívá, že se poslanec nevzdal mandátusouladu s aktem ze dne 20. září 1976, navrhne Parlamentu, aby mandát za uvolněný neprohlásil.

Za určitých mimořádných okolností, zejména tehdy, pokud se jedno nebo více dílčích zasedání koná mezi datem účinnosti vzdání se mandátu a první schůzí příslušného výboru a pokud politická skupina, k níž odstupující poslanec patřil, není schopna získat náhradního poslance během těchto dílčích zasedání, protože mandát ještě nebyl uvolněn, se použije zjednodušený postup. Podle tohoto postupu má zpravodaj příslušného výboru pověřený těmito případy pravomoc přezkoumat neprodleně jakékoli řádně oznámené vzdání se mandátu, a pokud by jakékoli prodlení při přezkoumávání oznámení mělo negativní následky, seznámit s touto věcí předsedu výboru a podle odstavce 3 ho požádat, aby:

 

  buď jménem výboru informoval předsedu Parlamentu, že může být potvrzeno uvolnění mandátu,

 

  nebo svolal mimořádnou schůzi výboru, která se bude zabývat konkrétními problémy, které zpravodaj zjistil.

 

 

3a.  Pokud nebyla před začátkem příštího dílčího zasedání naplánována schůze příslušného výboru, posoudí každé řádné oznámení poslance o tom, že se vzdává mandátu, neprodleně zpravodaj příslušného výboru. Pokud by prodlení při posuzování tohoto oznámení mělo mít negativní následky, postoupí zpravodaj toto oznámení předsedovi výboru a podle odstavce 3 ho požádá, aby:

 

  jménem výboru informoval předsedu Parlamentu, mandát může být prohlášen za uvolněný nebo

 

  svolal mimořádnou schůzi výboru, na níž budou projednány konkrétní problémy, které zpravodaj zjistil.

4.   Oznámí-li příslušný orgán členského státu předsedovi, že podle právních předpisů daného členského státu skončilo funkční období poslance Evropského parlamentu, buď v důsledku neslučitelnosti ve smyslu čl. 7 odst. 3 aktu ze dne 20. září 1976, nebo zbavením mandátu podle čl. 13 odst. 3 uvedeného aktu, informuje předseda Parlament, že daný mandát skončil dnem, který sdělil členský stát, a vyzve daný členský stát, aby uvolněný mandát neprodleně obsadil.

4.   Oznámí-li příslušný orgán členských států nebo Unie či dotyčný poslanec oznámí předsedovi jmenování nebo zvolení do funkce, která se neslučuje s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu ve smyslu čl. 7 odst. 1 nebo 2 aktu ze dne 20. září 1976, předseda o tom informuje Parlament, který prohlásí mandát za uvolněný s platností od data vzniku této neslučitelnosti.

Jakmile příslušné orgány členských států nebo Unie či dotyčný poslanec oznámí předsedovi jmenování nebo zvolení do funkce, která je neslučitelná s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu ve smyslu čl. 7 odst. 1 nebo 2 aktu ze dne 20. září 1976, předseda o tom informuje Parlament, který oznámí uvolnění mandátu.

Oznámí-li příslušný orgán členského státu předsedovi, že podle právních předpisů daného členského státu skončilo funkční období poslance Evropského parlamentu buď v důsledku další neslučitelnosti ve smyslu čl. 7 odst. 3 aktu ze dne 20. září 1976, nebo zbavením mandátu podle čl. 13 odst. 3 uvedeného aktu, informuje předseda Parlament, že daný mandát skončil dnem, který sdělil členský stát. Pokud členský stát žádné datum neuvede, považuje se za den skončení mandátu datum, kdy členský stát oznámil skončení mandátu.

5.  Orgány členských států nebo Unie informují předsedu o jakémkoli úkolu, kterým mají v úmyslu pověřit poslance. Předseda postoupí příslušnému výboru otázku slučitelnosti navrhovaného úkolu s literou a duchem aktu ze dne 20. září 1976. Předseda informuje Parlament, poslance a příslušné orgány o závěrech přijatých výborem.

5.  Pokud orgány členských států nebo Unie informují předsedu o úkolu, kterým mají v úmyslu pověřit poslance, předseda postoupí příslušnému výboru otázku slučitelnosti navrhovaného úkolu s aktem ze dne 20. září 1976informuje Parlament, poslance a příslušné orgány o závěrech přijatých výborem.

6.  Za den ukončení funkčního období a den účinnosti uvolnění mandátu se považuje:

 

  pokud se poslanec vzdal mandátu: den, kdy Parlament potvrdí uvolněný mandát podle úředního zápisu o vzdání se mandátu;

 

  pokud byl poslanec jmenován nebo zvolen do funkce neslučitelné s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu ve smyslu čl. 7 odst. 1 nebo 2 aktu ze dne 20. září 1976: den oznámení příslušným orgánem členského státu nebo Unie či dotyčným poslancem.

 

7.  Pokud Parlament potvrdí, že se uvolnil mandát, vyrozumí o tom dotyčný členský stát a vyzve jej, aby mandát neprodleně obsadil.

7.  Pokud Parlament potvrdí, že došlo k uvolnění mandátu, předseda o tom vyrozumí dotyčný členský stát a vyzve jej, aby mandát neprodleně obsadil.

8.  Případný spor týkající se platnosti mandátu poslance, jehož pověřovací listiny již byly ověřeny, musí být postoupen příslušnému výboru, který neprodleně podá Parlamentu zprávu, a to nejpozději na začátku nejbližšího dílčího zasedání.

 

9.  Parlament si vyhrazuje právo prohlásit mandát za neplatný nebo odmítnout potvrdit uvolnění mandátu, pokud poslanec mandát přijal nebo se jej vzdal na základě věcné nepřesnosti nebo nedostatku vůle.

9.  Parlament může prohlásit mandát za neplatný nebo odmítnout potvrdit uvolnění mandátu, pokud poslanec mandát přijal nebo se jej vzdal na základě věcné nepřesnosti nebo nedostatku vůle.

Odůvodnění

As regards paragraph 1, Article 13(1) of the Act of 1976 adds the case of "withdrawal of the mandate" to "death or resignation". However, since all these cases are covered by the Act of 1976, the second sentence of this paragraph is superfluous and can be deleted.

Paragraph 2 is deleted, asits content is already covered by the Act of 1976.

In paragraph 3, since the case of a problematic resignation is the exception and not the rule, subparagraphs 2 and 3 are inverted and their wording is streamlined.

The existing interpretation is converted into a new paragraph after paragraph 3 and its wording streamlined.

Subparagraphs 1 and 2 of paragraph 4 are inverted in order to reflect the order of the incompatibilities referred to in Article 7 of the Act of 1976. Their wording is also adapted (among other things, the last sentence of current subparagraph 1 is deleted as it is a mere repetition of current paragraph 7).

The amendment of paragraph 5 makes sure that it complies with the principle that Parliament’s Rules of Procedure may not impose obligations on other authorities, including those of the Member States.

Since the suggested wording of paragraphs 3 and 4 clarifies the date of the end of the term of office in all possible cases covered by the Act of 1976 (including resignation, incompatibilities or withdrawal of mandate), paragraph 6 becomes superfluous and can be deleted.

Paragraph 7 is in line with the existing practice.

Paragraph 8 is deleted as it is reflected in Rule 3 with the exception of the deadline, which can be deleted, as depending on the complexity of a dispute, this deadline "no later than the beginning of the next part-session" may prove to be too tight.

Paragraph 9 would become paragraph 7. "Shall reserve the right to" is a somewhat odd wording in the context and the amendment suggests to replace it with "may".

Pozměňovací návrh    4

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 5

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 5

Článek 5

Výsady a imunity

Výsady a imunity

1.  Poslanci požívají výsad a imunit v souladu s Protokolem o výsadách a imunitách Evropské unie.

1.  Poslanci požívají výsad a imunit stanovených Protokolem o výsadách a imunitách Evropské unie.

2.  Poslanecká imunita není osobní výsadou poslanců, nýbrž zárukou nezávislosti Evropského parlamentu jako celku a jeho členů.

2.  Při výkonu svých pravomocí týkajících se výsad a imunit jedná Parlament v zájmu zachování své integrity jakožto demokratické zákonodárné shromáždění a s cílem zajistit nezávislost poslanců při plnění jejich povinností. Poslanecká imunita není osobní výsadou poslanců, nýbrž zárukou nezávislosti Evropského parlamentu jako celku a jeho členů.

3.  Průkazy, které umožňují poslancům volný pohyb v členských státech, jim vydává předseda Parlamentu, jakmile je vyrozuměn o jejich zvolení.

3.  Doklady typu laissez-passer umožňující poslancům volný pohyb v členských státech a v jiných zemích, které je uznávají jakožto platné cestovní doklady, vydává poslancům na žádost Evropská unie se souhlasem předsedy Parlamentu.

 

3a.  Pro účely plnění svých úkolů mají všichni poslanci právo aktivně se podílet na činnosti výboru a delegací Parlamentu v souladu s ustanoveními jednacího řádu.

4.  Poslanci mají právo nahlížet do jakéhokoli spisu Parlamentu nebo výboru, kromě osobních spisů a účtů, do nichž mohou nahlížet pouze poslanci, kterých se týkají. Výjimky z této zásady pro zacházení s dokumenty, ke kterým může být veřejnosti zakázán přístup podle nařízení (ES) č. 1049/2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského Parlamentu, Rady a Komise, se řídí přílohou VII tohoto jednacího řádu.

4.  Poslanci mají právo nahlížet do jakéhokoli spisu Parlamentu nebo výboru, kromě osobních spisů a účtů, do nichž mohou nahlížet pouze poslanci, kterých se týkají. Výjimky z této zásady pro zacházení s dokumenty, ke kterým může být veřejnosti zakázán přístup podle nařízení (ES) č. 1049/2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského Parlamentu, Rady a Komise, se řídí článkem 210a.

 

Se souhlasem předsednictva lze poslanci odepřít nahlédnutí do dokumentu Parlamentu, jestliže předsednictvo po vyslechnutí tohoto poslance dospěje k závěru, že nahlédnutí by způsobilo nepřijatelné poškození institucionálních zájmů Parlamentu nebo veřejného zájmu a že poslanec požaduje nahlédnutí do tohoto dokumentu ze soukromých a osobních důvodů. Poslanec se může proti tomuto rozhodnutí písemně odvolat do jednoho měsíce od jeho doručení. Toto odvolání musí být odůvodněno. O odvolání rozhodne Parlament bez rozpravy v průběhu dílčího zasedání, které následuje po podání odvolání.

Odůvodnění

Tento odstavec opakuje znění čl. 6 odst. 2 aktu z roku 1976. V anglickém znění se vypouští „shall“, protože se nejedná o normativní text, nýbrž o pouhé konstatování.

Tento odstavec stanoví základní zásadu v oblasti poslanecké imunity a měl by být doplněn přidáním první věty čl. 6 odst. 1 jednacího řádu.

Pokud jde o změny odstavce 4, příloha VII, část A, byla vypuštěna a stal se z ní článek 210a (nový).

Pozměňovací návrh    5

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 6

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 6

Článek 6

Zbavení imunity

Zbavení imunity

1.  Při výkonu svých pravomocí s ohledem na výsady a imunity Parlament jedná v zájmu zachování své integrity jako demokratického zákonodárného shromáždění a zajištění nezávislosti poslanců při plnění jejich povinností. Žádost o zbavení poslanecké imunity se posuzuje v souladu s články 7, 8 a 9 Protokolu o výsadách a imunitách Evropské unie a se zásadami uvedenými v tomto článku.

1.  Žádost o zbavení imunity se posuzuje v souladu s články 7, 8 a 9 Protokolu o výsadách a imunitách Evropské unie a se zásadami uvedenými v čl. 5 odst. 2 jednacího řádu.

2.  Pokud je poslanec povinen vypovídat jako svědek nebo soudní znalec, není nutné žádat o zbavení poslanecké imunity za předpokladu, že:

2.  Pokud je poslanec povinen vypovídat jako svědek nebo soudní znalec, není nutné žádat o zbavení poslanecké imunity za předpokladu, že:

– se poslanec nemusí dostavit v den a dobu, kdy by mu to znemožňovalo nebo ztěžovalo výkon jeho parlamentních povinností, nebo může poskytnout výpověď písemnou či jinou formou, jež mu neztěžuje výkon jeho parlamentních povinností; a 

– se poslanec nemusí dostavit v den a dobu, kdy by mu to znemožňovalo nebo ztěžovalo výkon jeho parlamentních povinností, nebo může poskytnout výpověď písemnou či jinou formou, jež mu neztěžuje výkon jeho parlamentních povinností; a

– poslanec není povinen svědčit o důvěrných informacích, které získal při výkonu svého mandátu a jejichž zveřejnění nepovažuje za vhodné.

– poslanec není povinen svědčit o důvěrných informacích, které získal při výkonu svého mandátu a jejichž zveřejnění nepovažuje za vhodné.

(Concerns AM 25)

Odůvodnění

První část odstavce 1 se přesouvá do čl. 5 odst. 2.

Pozměňovací návrh    6

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 7

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 7

Článek 7

Ochrana výsad a imunity

Ochrana výsad a imunity

1.  V případech, kdy orgány členského státu údajně porušily výsady nebo imunity současného nebo bývalého poslance, může být Parlament požádán v souladu s článkem 9 odst. 1 o vydání rozhodnutí ohledně toho, zda skutečně došlo k porušení těchto výsad a imunit.

1.  V případech, kdy orgány členského státu údajně porušily nebo se údajně chystají porušit výsady nebo imunity současného nebo bývalého poslance, může být Parlament požádán v souladu s čl. 9 odst. 1 o vydání rozhodnutí ohledně toho, zda je pravděpodobné, že došlo nebo má dojít k porušení těchto výsad a imunit.

2.  Takovou žádost o ochranu výsad a imunit lze podat zejména, je-li možné se domnívat, že za daných okolností volný pohyb poslance, který jede na místo zasedání Parlamentu nebo se z něj vrací, podléhá omezením správní či jiné povahy, nebo že dochází k omezování práva vyjadřovat své názory nebo hlasovat během výkonu své funkce nebo že dané okolnosti spadají do oblasti působnosti článku 9 Protokolu o výsadách a imunitách Evropské unie.

2.  Takovou žádost o ochranu výsad a imunit lze podat zejména, je-li možné se domnívat, že za daných okolností volný pohyb poslance, který jede na místo zasedání Parlamentu nebo se z něj vrací, podléhá omezením správní či jiné povahy, nebo že dochází k omezování práva vyjadřovat své názory nebo hlasovat během výkonu své funkce nebo že dané okolnosti spadají do oblasti působnosti článku 9 Protokolu o výsadách a imunitách Evropské unie.

3.  Žádost o ochranu výsad a imunit poslance není přípustná, pokud již byla v rámci stejného soudního řízení podána žádost o zbavení nebo ochranu poslanecké imunity daného poslance, a to bez ohledu na to, zda již bylo v daném okamžiku přijato rozhodnutí, či nikoli.

3.  Žádost o ochranu výsad a imunit poslance není přípustná, pokud již byla s ohledem na tytéž skutečnosti podána žádost o zbavení nebo ochranu imunity daného poslance, a to bez ohledu na to, zda již bylo v daném okamžiku přijato rozhodnutí, či nikoli.

4.  Pokud již byla v témže soudním řízení podána žádost o zbavení poslanecké imunity určitého poslance, žádost o ochranu výsad a imunit tohoto poslance se již dále neposuzuje.

4.  Pokud již byla ohledně stejných skutečností podána žádost o zbavení imunity určitého poslance, žádost o ochranu výsad a imunit tohoto poslance se již dále neposuzuje.

5.  Pokud bylo přijato rozhodnutí v tom smyslu, že výsady a imunity určitého poslance ochráněny nebudou, může daný poslanec požádat o přezkoumání tohoto rozhodnutí, jestliže předloží nové důkazy. Žádost o přezkoumání rozhodnutí není přípustná, pokud bylo na základě článku 263 Smlouvy o fungování Evropské unie zahájeno řízení proti tomuto rozhodnutí nebo pokud má předseda Parlamentu za to, že nově předložené důkazy nejsou dostatečně podloženy na to, aby byly důvodem k přezkoumání rozhodnutí.

5.  Pokud bylo přijato rozhodnutí v tom smyslu, že výsady a imunity určitého poslance ochráněny nebudou, může daný poslanec výjimečně požádat o přezkoumání tohoto rozhodnutí, jestliže předloží v souladu s čl. 9 odst. 1 jednacího řádu nové důkazy. Žádost o přezkoumání rozhodnutí není přípustná, pokud bylo na základě článku 263 Smlouvy o fungování Evropské unie zahájeno řízení proti tomuto rozhodnutí nebo pokud má předseda Parlamentu za to, že nově předložené důkazy nejsou dostatečně podloženy na to, aby byly důvodem k přezkoumání rozhodnutí.

Odůvodnění

As regards paragraph 1, the wording is revised insofar as it sounds very categorical as to the existence of an actual breach. It seems to imply the need for a final judgment or an otherwise irrevocable decision by a public authority prejudicing a Member, thus making potential breaches irrelevant. This, however, would make requests for defence possible only at a stage when Parliament's decision could be useless.

Paragraph 3, insofar as reference to the same legal proceedings, and not to the same facts, although providing legal certainty, might be too formalistic. If both criminal and civil proceedings have been instituted in respect of the same facts, but the waiver is requested for the former and the defence for the latter, Parliament might paradoxically adopt two different decisions.

As it stands, paragraph 5 does not set any limits to requests for reconsideration, which could be, therefore, endlessly reiterated. In order to prevent such situations, the amendment suggests adding the word "exceptionally" in the first sentence– after all, the decision to defend (or not to defend) a Member's immunity is of a non-binding nature (see Judgment in Marra, EU:C:2008:579, paragraphs 38-39).

Pozměňovací návrh    7

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 9

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 9

Článek 9

Imunitní řízení

Imunitní řízení

1.  Každá žádost o zbavení poslanecké imunity, s níž se příslušný orgán členského státu obrací na předsedu Parlamentu, nebo žádost současného či bývalého poslance o ochranu jeho výsad a imunit je oznámena v plénu a postoupena příslušnému výboru.

1.  Každá žádost o zbavení poslanecké imunity, s níž se příslušný orgán členského státu obrací na předsedu Parlamentu, nebo žádost současného či bývalého poslance o ochranu jeho výsad a imunit je oznámena v plénu a postoupena příslušnému výboru.

Poslanec nebo bývalý poslanec může být zastupován jiným poslancem. Jiný poslanec však nesmí podat žádost bez souhlasu poslance, kterého se týká.

1a.  Se souhlasem dotyčného poslance či bývalého poslance může příslušnou žádost podat jiný poslanec, který smí dotyčného poslance či bývalého poslance zastupovat ve všech fázích daného postupu.

 

Poslanec, který zastupuje dotyčného poslance či bývalého poslance, se nepodílí na přijímání rozhodnutí ve výboru.

2.  Výbor projedná žádosti o zbavení poslanecké imunity nebo žádosti o ochranu výsad a imunit neprodleně, avšak s přihlédnutím k jejich poměrné složitosti.

2.  Výbor projedná žádosti o zbavení poslanecké imunity nebo žádosti o ochranu výsad a imunit neprodleně, avšak s přihlédnutím k jejich poměrné složitosti.

3.  Výbor předloží návrh odůvodněného rozhodnutí, kterým doporučí přijetí či zamítnutí žádosti o zbavení imunity nebo žádosti o ochranu výsad a imunit.

3.  Výbor předloží návrh odůvodněného rozhodnutí, kterým doporučí přijetí či zamítnutí žádosti o zbavení imunity nebo žádosti o ochranu výsad a imunit. Pozměňovací návrhy nejsou přípustné. Je-li tento návrh zamítnut, má se za to, že bylo přijato opačné rozhodnutí.

4.  Výbor může požádat příslušný orgán o informace nebo odůvodnění, které považuje za nezbytné k tomu, aby mohl zaujmout stanovisko, zda má být poslanec zbaven imunity či zda má být jeho imunita ochráněna.

4.  Výbor může požádat příslušný orgán o informace nebo odůvodnění, které považuje za nezbytné k tomu, aby mohl zaujmout stanovisko, zda má být poslanec zbaven imunity či zda má být jeho imunita ochráněna.

5.  Dotyčný poslanec musí dostat příležitost vyjádřit se; může předložit jakékoli dokumenty nebo jiné písemné doklady, které považuje za relevantní v dané věci a může být zastoupen jiným poslancem.

5.  Dotyčný poslanec musí dostat příležitost vyjádřit se; může předložit jakékoli dokumenty nebo jiné písemné doklady, které považuje za relevantní v dané věci a může být zastoupen jiným poslancem.

Poslanec nesmí být přítomen rozpravám o žádosti o zbavení jeho poslanecké imunity či o její ochranu, s výjimkou jeho slyšení.

Poslanec nesmí být přítomen rozpravám o žádosti o zbavení jeho poslanecké imunity či o její ochranu, s výjimkou jeho slyšení.

Předseda výboru vyzve poslance k tomu, aby se v uvedený den a v uvedenou dobu k záležitosti vyjádřil. Poslanec se může svého práva na vyjádření vzdát.

Předseda výboru vyzve poslance k tomu, aby se v uvedený den a v uvedenou dobu k záležitosti vyjádřil. Poslanec se může svého práva na vyjádření vzdát.

Pokud se poslanec v návaznosti na tuto výzvu k vyjádření nedostaví, má se za to, že se svého práva na vyjádření vzdal, pokud nepožádal o to, aby byl ze slyšení v uvedený den a v uvedenou dobu omluven a svou žádost nezdůvodnil. O tom, zda lze žádosti o omluvu vzhledem k uvedeným důvodům vyhovět, rozhoduje předseda výboru. Proti tomuto rozhodnutí není možné se odvolat.

Pokud se poslanec v návaznosti na tuto výzvu k vyjádření nedostaví, má se za to, že se svého práva na vyjádření vzdal, pokud nepožádal o to, aby byl ze slyšení v uvedený den a v uvedenou dobu omluven a svou žádost nezdůvodnil. O tom, zda lze žádosti o omluvu vzhledem k uvedeným důvodům vyhovět, rozhoduje předseda výboru. Proti tomuto rozhodnutí není možné se odvolat.

Pokud předseda výboru žádosti o omluvu vyhoví, vyzve poslance, aby se k dané záležitosti vyjádřil v jiný den a v jinou dobu. Jestliže poslanec nedodrží tuto druhou výzvu k vyjádření, postup pokračuje, aniž by byl poslanec vyslechnut. Další žádosti o omluvu či slyšení se již nepřijímají.

Pokud předseda výboru žádosti o omluvu vyhoví, vyzve poslance, aby se k dané záležitosti vyjádřil v jiný den a v jinou dobu. Jestliže poslanec nedodrží tuto druhou výzvu k vyjádření, postup pokračuje, aniž by byl poslanec vyslechnut. Další žádosti o omluvu či slyšení se již nepřijímají.

6.  Pokud se žádost o zbavení imunity týká více obvinění, může být o každém z nich rozhodnuto zvlášť. Zpráva výboru může ve výjimečných případech navrhnout, aby se zbavení imunity vztahovalo pouze na trestní stíhání a aby poslanec, dokud není rozsudek pravomocný, nemohl být zadržen, vzat do vazby, nebo aby proti němu nemohla být přijata jiná opatření, která by mu bránila ve výkonu mandátu.

6.  Pokud se žádost o zbavení imunity nebo o její ochranu týká více obvinění, může být o každém z nich rozhodnuto zvlášť. Zpráva výboru může ve výjimečných případech navrhnout, aby se zbavení imunity nebo její ochrana vztahovala pouze na trestní stíhání a aby poslanec, dokud není rozsudek pravomocný, nemohl být zadržen, vzat do vazby, nebo aby proti němu nemohla být přijata jiná opatření, která by mu bránila ve výkonu mandátu.

7.   Výbor může předložit odůvodněné stanovisko k pravomoci daného orgánu a k přípustnosti žádosti, ale za žádných okolností se nesmí vyslovit o vině nebo o nevině poslance, ani o tom, zda názory nebo činy, které mu jsou přisuzovány, odůvodňují trestní stíhání, a to ani v případě, že se při posuzování žádosti podrobně seznámil se skutkovým stavem daného případu.

7.  Výbor může předložit odůvodněné stanovisko k pravomoci daného orgánu a k přípustnosti žádosti, ale za žádných okolností se nesmí vyslovit o vině nebo o nevině poslance, ani o tom, zda názory nebo činy, které mu jsou přisuzovány, odůvodňují trestní stíhání, a to ani v případě, že se při posuzování žádosti podrobně seznámil se skutkovým stavem daného případu.

8.  Zpráva výboru je zařazena jako první bod do programu jednání nejbližšího zasedání následujícího po dni, kdy byla předložena. K návrhu či návrhům rozhodnutí nelze předkládat pozměňovací návrhy.

8.  Návrh rozhodnutí výboru je zařazen na program nejbližšího denního zasedání následujícího po dni, kdy byl předložen. K tomuto návrhu nelze předkládat pozměňovací návrhy.

Rozprava se u každého návrhu na zbavení, zachování nebo na ochranu výsady a imunity omezí na důvody pro a proti.

Rozprava se u každého návrhu na zbavení, zachování nebo na ochranu výsady a imunity omezí na důvody pro a proti.

Aniž je dotčen článek 164, poslanec, o jehož výsadách a imunitách se jedná, nesmí promluvit v rozpravě.

Aniž je dotčen článek 164, poslanec, o jehož výsadách a imunitách se jedná, nesmí promluvit v rozpravě.

O návrhu či návrzích rozhodnutí obsažených ve zprávě se hlasuje při prvním hlasování, které následuje po rozpravě.

O návrhu či návrzích rozhodnutí obsažených ve zprávě se hlasuje při prvním hlasování, které následuje po rozpravě.

Poté, co Parlament projedná danou věc, hlasuje se o každém návrhu obsaženém ve zprávě odděleně. Jestliže je návrh zamítnut, považuje se opačné rozhodnutí za přijaté.

Poté, co Parlament projedná danou věc, hlasuje se o každém návrhu obsaženém ve zprávě odděleně. Jestliže je návrh zamítnut, považuje se opačné rozhodnutí za přijaté.

9.  Předseda okamžitě sdělí rozhodnutí Parlamentu dotyčnému poslanci a příslušnému orgánu dotyčného členského státu spolu se žádostí, aby byl předseda informován o vývoji daného řízení a o soudních rozhodnutích, která z něj vyplývají. Jakmile předseda obdrží tuto informaci, sdělí ji Parlamentu způsobem, který považuje za nejvhodnější, případně po konzultaci s příslušným výborem.

9.  Předseda okamžitě sdělí rozhodnutí Parlamentu dotyčnému poslanci a příslušnému orgánu dotyčného členského státu spolu se žádostí, aby byl předseda informován o vývoji daného řízení a o soudních rozhodnutích, která z něj vyplývají. Jakmile předseda obdrží tuto informaci, sdělí ji Parlamentu způsobem, který považuje za nejvhodnější, případně po konzultaci s příslušným výborem.

10.  Výbor se zabývá těmito věcmi a nakládá s veškerými dokumenty s co největší důvěrností.

10.  Výbor se zabývá těmito věcmi a nakládá s veškerými dokumenty s co největší důvěrností. Výbor vždy projedná žádosti týkající se jednání o imunitě na neveřejném jednání.

11.  Po konzultaci s členskými státy může výbor vypracovat informativní seznam orgánů členských států, které mohou předložit žádost o zbavení poslanecké imunity.

11.  Parlament se zabývá pouze žádostmi o zbavení poslanecké imunity, které mu předložily justiční orgány nebo stálé zastoupení členského státu.

12.  Výbor vypracuje zásady pro uplatňování tohoto článku.

12.  Výbor vypracuje zásady pro uplatňování tohoto článku.

13.  Jakýkoli dotaz příslušného orgánu týkající se rozsahu výsad nebo imunit poslanců se projednává podle výše uvedených ustanovení.

13.  Jakýkoli dotaz příslušného orgánu týkající se rozsahu výsad nebo imunit poslanců se projednává podle výše uvedených ustanovení.

Odůvodnění

The current interpretation following paragraph 1is converted into a new paragraph and the last part of paragraph 5 is aligned to it.

The amendment to paragraph 3 seeks to clarify that the same principles referred to in paragraph 8 of this Rule also apply at committee level.

For practical reasons, it is not always possible to place an immunity case at the head of the agenda. The amendment to paragraph 8 adapts the text to this reality. It also replaces the word ‘report’ by the more appropriate expression ‘proposal for a decision’, consistently with the wording of Rule 9(3) and (8), fourth subparagraph. At the same time, the existing mechanism consisting of a systematic plenary vote on every immunity case is preserved as the most objective and appropriate to ensure the fair treatment of all Members and have decisions on their immunity taken by Parliament as a whole.

The last sentence added to paragraph 10 comes from Rule 115 paragraph 4.

As regards the changes to paragraph 11, they try to address the fact that in some jurisdictions private persons can submit requests for the waiver of a Member's immunity without the filter of any public authority (so called private prosecution). The issue of the 'competent authority' is thus not settled. The change states that requests for waiver should be either addressed to Parliament by the competent prosecutor's office or court or transmitted by the permanent representation to the EU. Private parties' requests for a waiver of immunity will have to be streamlined by the Permanent Representations.

Pozměňovací návrh    8

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 10

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 10

vypouští se

Provádění statutu poslanců

 

Parlament přijme statut poslanců Evropského parlamentu a jeho změny na základě návrhu příslušného výboru. Ustanovení čl. 150 odst. 1 se použije obdobně. Předsednictvo odpovídá za uplatňování těchto ustanovení a na základě ročního rozpočtu rozhoduje o finančním krytí.

 

Odůvodnění

Znění tohoto článku se netýká pouze „uplatňování“ statutu: první věta se sice týká přijetí a změn, ale není již nezbytná díky přidání článku 45. Druhá věta se nejeví příliš užitečnou, neboť v těchto případech by byly standardně vyžadovány pozměňovací návrhy a třetí věta byla přesunuta do nového čl. 25 odst. 14b v mírně pozměněném znění.

Pozměňovací návrh    9

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 11

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 11

Článek 11

Finanční zájmy poslanců, pravidla chování, povinný rejstřík transparentnosti a přístup do Parlamentu

Finanční zájmy poslancůpravidla chování

1.  Parlament stanoví pravidla pro transparentnost finančních zájmů poslanců prostřednictvím kodexu chování přijatého většinou hlasů všech poslanců v souladu s článkem 232 Smlouvy o fungování Evropské unie. Kodex chování je přílohou k tomuto jednacímu řádu1.

1.  Parlament stanoví pravidla pro transparentnost finančních zájmů poslanců prostřednictvím kodexu chování přijatého většinou hlasů všech poslanců. Kodex chování je přílohou k tomuto jednacímu řádu1.

Tato pravidla nesmí v žádném případě narušovat nebo omezovat výkon mandátu a s ním spojených politických či jiných činností.

Tato pravidla nesmí jinak narušovat nebo omezovat výkon mandátu a s ním spojených politických či jiných činností.

2.  Chování poslanců je založeno na vzájemné úctě, vychází z hodnot a zásad vymezených v základních dokumentech Evropské unie, nesmí snižovat důstojnost Parlamentu nebo ohrozit řádný chod parlamentní činnosti ani narušovat klidné prostředí v prostorách Parlamentu. Poslanci dodržují pravidla Parlamentu pro nakládání s důvěrnými informacemi.

2.  Chování poslanců je založeno na vzájemné úctě, vychází z hodnot a zásad vymezených ve Smlouvách a zejménaListině základních práv a musí respektovat důstojnost Parlamentu. Dále nesmí ohrozit řádný chod parlamentní činnosti, bezpečnost a pořádek v prostorách Parlamentu a fungování jeho zařízení.

 

Při parlamentních rozpravách se poslanci nesmí uchylovat k hanlivým, rasistickým či xenofobním výrokům či chování a nesmí vyvěšovat transparenty.

 

Poslanci dodržují pravidla Parlamentu pro nakládání s důvěrnými informacemi.

Nedodržení těchto zásad a pravidel může vést k použití opatření v souladu s články 165, 166 a 167.

Nedodržení těchto zásad a pravidel může vést k použití opatření v souladu s články 165, 166 a 167.

3.  Uplatňování tohoto článku nijak neomezuje živost a bezprostřednost parlamentního jednání ani svobodu projevu poslanců.

3.  Uplatňování tohoto článku nesmí jiným způsobem omezovat živost a bezprostřednost parlamentního jednání ani svobodu projevu poslanců.

Při uplatňování tohoto článku se plně dodržují výsadní práva poslanců vymezená v primárním právu a ve statutu poslanců.

Při uplatňování tohoto článku se plně dodržují výsadní práva poslanců vymezená v primárním právu a ve statutu poslanců.

Vychází ze zásady transparentnosti a zaručuje, že jakékoli ustanovení v této věci bude oznámeno poslancům a každý poslanec bude osobně seznámen se svými právy a povinnostmi.

Vychází ze zásady transparentnosti a zaručuje, že jakékoli ustanovení v této věci bude oznámeno poslancům a každý poslanec bude osobně seznámen se svými právy a povinnostmi.

 

3a.  Pokud osoba, kterou zaměstnává poslanec, nebo jiná osoba, které poslanec umožnil přístup do prostor Parlamentu či k jeho zařízení, poruší pravidla chování stanovená v odstavci 2, mohou být dotčenému poslanci uloženy sankce podle článku 166.

4.  Na začátku každého volebního období určí kvestoři maximální počet asistentů, které může každý poslanec zaregistrovat (akreditovaní asistenti).

4.  Kvestoři určí maximální počet asistentů, které může každý poslanec zaregistrovat.

5.  Za vydávání dlouhodobých průkazů opravňujících ke vstupu do Parlamentu osobám, které nepůsobí v orgánech a institucích Unie, odpovídají kvestoři. Tyto průkazy mají nejvýše roční platnost, kterou lze prodloužit. Způsoby používání těchto průkazů stanoví předsednictvo.

 

Tyto průkazy mohou být vydány:

 

– osobám, které jsou zaregistrovány v rejstříku transparentnosti2, nebo zastupují organizace, které jsou v něm zaregistrovány, nebo pro ně pracují, přičemž však z této registrace neplyne automaticky nárok na vystavení takového průkazu;

 

– osobám, které chtějí často vstupovat do parlamentních prostor, ale nespadají do oblasti působnosti dohody o zřízení rejstříku transparentnosti3;

 

– místním asistentům poslanců a osobám, které pomáhají členům Evropského hospodářského a sociálního výboru a Výboru regionů.

 

6.  Osoby, které jsou zaregistrovány v rejstříku transparentnosti, musí v rámci svých vztahů s Parlamentem dodržovat:

 

– kodex chování, který je přílohou dohody4,

 

– postupy a další povinnosti, jež stanoví dohoda a

 

– ustanovení tohoto článku a jeho prováděcí ustanovení.

 

7.  Kvestoři stanoví, v jakém rozsahu se kodex chování uplatní na osoby, které jsou držiteli dlouhodobého průkazu opravňujícího ke vstupu do Parlamentu, ale nespadají do oblasti působnosti dohody.

 

8.  Průkaz opravňující ke vstupu do Parlamentu se odejme na základě odůvodněného rozhodnutí kvestorů v těchto případech:

 

– vyškrtnutí z rejstříku transparentnosti, neexistují-li závažné důvody bránící odnětí průkazu;

 

– závažného porušení povinností stanovených v odstavci 6.

 

9.  Předsednictvo na návrh generálního tajemníka přijme nezbytná opatření s cílem používat rejstřík transparentnosti v souladu s ustanoveními dohody o zřízení tohoto rejstříku.

 

Prováděcí ustanovení odstavců 5 až 8 jsou uvedena v příloze5.

 

10. Pravidla chování, práva a výsady bývalých poslanců se stanoví rozhodnutím předsednictva. Při zacházení s bývalými poslanci nesmí být činěny žádné rozdíly.

10. Pravidla chování, práva a výsady bývalých poslanců se stanoví rozhodnutím předsednictva. Při zacházení s bývalými poslanci nesmí být činěny žádné rozdíly.

__________________

__________________

1 Viz příloha I.

1 Viz příloha I.

2 Rejstřík zřízený na základě dohody mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí o zřízení rejstříku transparentnosti pro organizace a fyzické osoby samostatně činné, jež se podílejí na tvorbě a provádění politiky Evropské unie (viz příloha IX část B).

 

3 Viz příloha IX část B.

 

4 Viz příloha 3 dohody obsažené v příloze IX části B.

 

5 Viz příloha IX část A.

 

Odůvodnění

As regards the amendment to the title, it reflects the fact that the Register is mandatory for the institutions, not for those registered therein. Registration facilitates the interaction with the EU institutions which represents an important incentive.

Paragraph 3a (new) comes from Annex XV §2 1st subparagraph (“Members shall be held responsible for any failure by persons whom they employ or for whom they arrange access to Parliament to comply on Parliament's premises with the standards of conduct applicable to Members”) and is reworded, with a view to clarifying its meaning.

As regards the amendment to paragraph 4, art. 34 § 9 of the Implementing measures concerning the Members’ Statute, adopted by the Bureau, states the following: “The number of contracts between a Member and accredited assistants in force at any given time may not exceed three, regardless of the duration of work provided for in those contracts. This limit may be increased to four if an exemption is expressly granted by the President of Parliament following verification by the relevant department that the Member concerned has sufficient office space to comply with the standards applicable to the use of Parliament’s buildings, taking into account also the number of trainees that may be present.”

The contents of Rule 11(5) to (9) will become part of new Rule 116a and their wording will be streamlined.

Pozměňovací návrh    10

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 12

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 12

Článek 12

Vnitřní vyšetřování vedené Evropským úřadem pro boj proti podvodům

Vnitřní vyšetřování vedené Evropským úřadem pro boj proti podvodům

Společná pravidla stanovená v interinstitucionální dohodě ze dne 25. května 1999 o vnitřním vyšetřování vedeném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF), která obsahují opatření pro usnadnění vyšetřování vedených tímto úřadem, jsou použitelná v Parlamentu v souladu s rozhodnutím Parlamentu připojeným k tomuto jednacímu řádu6.

Společná pravidla stanovená v interinstitucionální dohodě ze dne 25. května 1999 o vnitřním vyšetřování vedeném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF), která obsahují opatření pro usnadnění vyšetřování vedených tímto úřadem, jsou použitelná v Parlamentu v souladu s rozhodnutím Parlamentu ze dne 18. listopadu 1999 o podmínkách vnitřního vyšetřování v souvislosti s předcházením podvodům, úplatkářství a jakékoli nedovolené činnosti poškozující zájmy Společenství.

__________________

 

6 Viz příloha XI.

 

Pozměňovací návrh    11

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 13

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 13

Článek 13

Pozorovatelé

Pozorovatelé

1.  Byla-li podepsána smlouva o přistoupení státu k Evropské unii, může předseda se souhlasem Konference předsedů vyzvat parlament přistupujícího členského státu, aby ze svých členů vybral určitý počet pozorovatelů odpovídající počtu budoucích křesel v Evropském parlamentu přidělených tomuto státu.

1.  Byla-li podepsána smlouva o přistoupení státu k Evropské unii, může předseda se souhlasem Konference předsedů vyzvat parlament přistupujícího členského státu, aby ze svých členů vybral určitý počet pozorovatelů odpovídající počtu budoucích křesel v Evropském parlamentu přidělených tomuto státu.

2.  Tito pozorovatelé se účastní do doby vstupu smlouvy o přistoupení v platnost jednání Parlamentu a jsou oprávněni hovořit ve výborech a politických skupinách. Nemají však právo hlasovat či kandidovat na funkce v rámci Parlamentu. Jejich účast nemá na jednání Parlamentu žádný právní účinek.

2.  Tito pozorovatelé se účastní do doby vstupu smlouvy o přistoupení v platnost jednání Parlamentu a jsou oprávněni hovořit ve výborech a politických skupinách. Nemají však právo hlasovat či kandidovat na funkce v rámci Parlamentu ani nezastupují Parlament navenek. Jejich účast nemá na jednání Parlamentu žádný právní účinek.

3.  Pokud jde o využívání zařízení Parlamentu a náhradu výloh vzniklých při jejich činnosti jako pozorovatelů, je jejich postavení stejné jako postavení poslance Parlamentu.

3.  Pokud jde o využívání zařízení Parlamentu a náhradu cestovních výdajů a výdajů na pobyt vzniklých při jejich činnosti jako pozorovatelů, je jejich postavení stejné jako postavení poslance Parlamentu.

Pozměňovací návrh    12

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 14

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 14

Článek 14

Dočasný předseda

Dočasný předseda

1.  Na zasedání konaném podle čl. 146 odst. 2 a na každém jiném zasedání konaném za účelem volby předsedy a předsednictva předsedá zasedání odstupující předseda nebo, není-li to možné, nejvýše postavený odstupující místopředseda nebo, nemůže-li nikdo z nich, služebně nejstarší poslanec, dokud není zvolen předseda.

1.  Na zasedání konaném podle čl. 146 odst. 2 a na každém jiném zasedání konaném za účelem volby předsedy a předsednictva předsedá zasedání odstupující předseda nebo, není-li to možné, nejvýše postavený odstupující místopředseda nebo, nemůže-li nikdo z nich, služebně nejstarší poslanec, dokud není zvolen předseda.

2.  Po dobu předsednictví poslance, který zastává funkci dočasného předsedy podle odstavce 1, se nekoná žádná rozprava, kromě rozpravy týkající se volby předsedy nebo ověření pověřovacích listin.

2.  Po dobu předsednictví poslance, který zastává funkci dočasného předsedy podle odstavce 1, se nekoná žádná rozprava, kromě rozpravy týkající se volby předsedy nebo ověření pověřovacích listin podle čl. 3 odst. 2 druhého pododstavce. Vyskytne-li se během jeho předsednictví jiná záležitost týkající se ověření pověřovacích listin, postoupí ji příslušnému výboru.

Poslanec, který zastává funkci dočasného předsedy podle odstavce 1, vykonává pravomoci předsedy uvedené v čl. 3 odst. 2 druhém pododstavci. Vyskytne-li se během jeho předsednictví jakákoli jiná záležitost týkající se ověření pověřovacích listin, postoupí ji výboru příslušnému pro ověřování pověřovacích listin.

 

Odůvodnění

Výklad se stal součástí odstavce 2 tohoto článku.

Pozměňovací návrh    13

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 15

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 15

Článek 15

Nominace a obecná ustanovení

Nominace a obecná ustanovení

1.  Předseda, místopředsedové a kvestoři jsou voleni tajným hlasováním v souladu s článkem 182. Nominace se podávají se souhlasem kandidátů. Návrhy mohou podávat pouze politické skupiny nebo nejméně čtyřicet poslanců. Jestliže však počet kandidátů nepřesáhne počet volných míst, mohou být kandidáti zvoleni aklamací.

1.  Předseda a po něm místopředsedové a kvestoři jsou voleni tajným hlasováním v souladu s článkem 182.

 

Nominace podávají se souhlasem kandidátů politické skupiny nebo nejméně čtyřicet poslanců. Před každým kolem hlasováním lze podávat nové nominace.

 

Jestliže počet kandidátů nepřesáhne počet volných míst, kandidáti jsou voleni aklamací, pokud nejméně pětina všech členů Parlamentu nepožádá o tajné hlasování.

 

Pokud má být na jediném hlasovacím lístku zvolen více než jeden funkcionář, je hlasování platné pouze tehdy, pokud byla odevzdána více než polovina dostupných hlasů.

Má-li být nahrazen jediný místopředseda a je-li pouze jediný kandidát, může být tento kandidát zvolen aklamací. Předseda má výlučnou pravomoc rozhodnout o tom, zda volba proběhne aklamací nebo tajným hlasováním. Zvolený kandidát zastává v hierarchii místopředsedů stejné postavení jako místopředseda, kterého nahrazuje.

 

2.  Při volbě předsedy, místopředsedů a kvestorů je třeba zajistit spravedlivé zastoupení jednotlivých členských států a politických směrů.

2.  Při volbě předsedy, místopředsedů a kvestorů je třeba zajistit spravedlivé zastoupení jednotlivých politických směrů a rovněž genderovou a zeměpisnou vyváženost.

Odůvodnění

Pokud jde o změny odst. 1 prvního pododstavce, podle stávající praxe některé politické skupiny předkládají jedinou nominaci pro všechna kola hlasování, přičemž některé jiné ji předkládají před každým kolem. Tato změna se rovněž odráží v článku 16.

Výklad se vypouští, protože první dvě věty jsou již obsaženy ve třetím pododstavce prvního odstavce tohoto článku. Poslední věta nepřináší žádnou novou informaci vůči čl. 20 odst. 1, a proto se vypouští.

Změny odstavce 2 upravují znění tak, aby odpovídalo formulacím použitým v jednacím řádu na jiných místech.

Pozměňovací návrh    14

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 16

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 16

Článek 16

Volba předsedy – úvodní projev

Volba předsedy – úvodní projev

1.  Nejprve se volí předseda. Nominace se podávají před každou volbou poslanci ve funkci dočasného předsedy podle článku 14, který je oznámí Parlamentu. Jestliže po třech volbách nezíská žádný kandidát absolutní většinu odevzdaných hlasů, uskuteční se čtvrtá volba pouze mezi dvěma poslanci, kteří získali nejvyšší počet hlasů při třetí volbě. V případě rovnosti hlasů je prohlášen za zvoleného starší z kandidátů.

1.  Nominace na předsedu se podávají poslanci ve funkci dočasného předsedy podle článku 14, který je oznámí Parlamentu. Jestliže po třech volbách nezíská žádný kandidát absolutní většinu odevzdaných hlasů, uskuteční se čtvrtá volba odchylně od čl. 15 odst. 1 pouze mezi dvěma poslanci, kteří získali nejvyšší počet hlasů při třetí volbě. V případě rovnosti hlasů je prohlášen za zvoleného starší z kandidátů.

2. Jakmile je předseda zvolen, uvolní poslanec ve funkci dočasného předsedy podle článku 14 předsednické křeslo. Úvodní projev může pronést pouze zvolený předseda.

2. Jakmile je předseda zvolen, uvolní poslanec ve funkci dočasného předsedy podle článku 14 předsednické křeslo. Úvodní projev může pronést pouze zvolený předseda.

Odůvodnění

Vypuštění výrazu „před každou volbou“ odráží návrh na změnu čl. 15 odst. 1.

Pozměňovací návrh    15

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 17

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 17

Článek 17

Volba místopředsedů

Volba místopředsedů

1.  Po zvolení předsedy se na jediném hlasovacím lístku volí místopředsedové. Kandidáti, kteří při první volbě získají absolutní většinu odevzdaných hlasů, se považují za zvolené do čtrnáctého místa podle pořadí získaných hlasů. Pokud je počet zvolených kandidátů nižší než počet míst, která mají být obsazena, uskuteční se za stejných podmínek druhá volba k obsazení zbývajících míst. Je-li zapotřebí třetí volba, stačí ke zvolení na zbývající místa poměrná většina. V případě rovnosti hlasů je prohlášen za zvoleného nejstarší poslanec.

1.  Po zvolení předsedy se na jediném hlasovacím lístku volí místopředsedové. Kandidáti, kteří při první volbě získají absolutní většinu odevzdaných hlasů, se považují za zvolené do čtrnáctého místa podle pořadí získaných hlasů. Pokud je počet zvolených kandidátů nižší než počet míst, která mají být obsazena, uskuteční se za stejných podmínek druhá volba k obsazení zbývajících míst. Je-li zapotřebí třetí volba, stačí ke zvolení na zbývající místa poměrná většina. V případě rovnosti hlasů je prohlášen za zvoleného nejstarší poslanec.

Ačkoliv tento článek na rozdíl od čl. 16 odst. 1 výslovně nestanoví možnost podávat nové nominace mezi jednotlivými hlasováními během volby místopředsedů, je podávání nových nominací dovoleno, protože Parlament jako svrchovaný orgán musí mít možnost vzít v úvahu všechny možné kandidáty, zvláště proto, že neexistence této možnosti by mohla být překážkou pro hladký průběh volby.

 

2.  S výhradou čl. 20 odst. 1 závisí hierarchie místopředsedů na pořadí, v jakém byli zvoleni, a v případě rovnosti hlasů na věku.

2.  S výhradou čl. 20 odst. 1 závisí hierarchie místopředsedů na pořadí, v jakém byli zvoleni, a v případě rovnosti hlasů na věku.

Jestliže byli zvoleni aklamací, proběhne tajné hlasování, které stanoví jejich hierarchii.

Jestliže byli zvoleni aklamací, proběhne tajné hlasování, které stanoví jejich hierarchii.

Odůvodnění

Tento výklad se odráží v navrhovaných změnách čl. 15 odst.1.

Pozměňovací návrh    16

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 18

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 18

Článek 18

Volba kvestorů

Volba kvestorů

Po volbě místopředsedů volí Parlament pět kvestorů.

Parlament volí pět kvestorů, a to stejným postupem jako při volbě místopředsedů.

Kvestoři jsou voleni stejným postupem jako místopředsedové.

 

Odůvodnění

Tyto dvě věty článku 18 se slučují v jednu.

Pozměňovací návrh    17

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 19

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 19

Článek 19

Délka funkčního období

Délka funkčního období

1.  Funkční období předsedy, místopředsedů a kvestorů je dva a půl roku.

1.  Funkční období předsedy, místopředsedů a kvestorů je dva a půl roku.

Pokud poslanec změní politickou skupinu, ponechá si funkci, kterou má v předsednictvu nebo v kolegiu kvestorů, po zbytek svého dvouapůlletého funkčního období.

Pokud poslanec změní politickou skupinu, ponechá si funkci člena předsednictva nebo kvestora po zbytek svého dvouapůlletého funkčního období.

2.  Jestliže dojde k uvolnění některé z těchto funkcí před uplynutím této doby, zvolený poslanec vykonává funkci pouze po zbývající dobu funkčního období svého předchůdce.

2.  Jestliže dojde k uvolnění některé z těchto funkcí před uplynutím této doby, zvolený poslanec vykonává funkci pouze po zbývající dobu funkčního období svého předchůdce.

Pozměňovací návrh    18

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 20

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 20

Článek 20

Uvolněné funkce

Uvolněné funkce

1.  Je-li nutné, aby předseda, místopředseda nebo kvestor byli nahrazeni, je jejich nástupce zvolen podle výše uvedených ustanovení.

1.  Je-li nutné, aby předseda, místopředseda nebo kvestor byli nahrazeni, je jejich nástupce zvolen podle výše uvedených ustanovení.

Nově zvolený místopředseda vždy zaujímá pořadí svého předchůdce v dané hierarchii.

Nově zvolený místopředseda vždy zaujímá pořadí svého předchůdce v dané hierarchii.

2.  Uvolní-li se funkce předsedy, vykonává tuto funkci první místopředseda, dokud není zvolen nový předseda.

2.  Uvolní-li se funkce předsedy, vykonává tuto funkci místopředseda, který po něm následuje v hierarchii, dokud není zvolen nový předseda.

Pozměňovací návrh    19

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 22

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 22

Článek 22

Povinnosti předsedy

Povinnosti předsedy

1.  Předseda řídí všechny činnosti Parlamentu a jeho orgánů za podmínek stanovených v tomto jednacím řádu. Má všechny pravomoci nutné k tomu, aby předsedal jednáním Parlamentu a zajistil jejich řádný průběh.

1.  Předseda řídí všechny činnosti Parlamentu a jeho orgánů v souladu s tímto jednacím řádem. Má všechny pravomoci nutné k tomu, aby předsedal jednáním Parlamentu a zajistil jejich řádný průběh.

Toto ustanovení lze vykládat tak, že pravomoci podle tohoto ustanovení zahrnují rovněž pravomoc zamezit nadměrnému využívání návrhů, jako jsou procesní námitky, procesní návrhy a vysvětlení hlasování, a nadměrnému využívání žádostí o oddělené, dílčí nebo jmenovité hlasování, pokud se předseda domnívá, že jsou zjevně určeny k dlouhodobému vážnému narušení jednání Parlamentu a práv ostatních poslanců a budou mít tento účinek.

 

Pravomoci podle tohoto ustanovení zahrnují pravomoc předkládat texty k hlasování v jiném pořadí, než je uvedeno v dokumentu, o kterém se má hlasovat. Obdobně k ustanovením čl. 174 odst. 7 může předseda předem požádat o souhlas Parlamentu.

 

2.  Povinností předsedy je zahajovat, přerušovat a ukončovat zasedání, rozhodovat o přípustnosti pozměňovacích návrhů, o otázkách Radě a Komisi a o tom, zda jsou zprávy v souladu s jednacím řádem. Zajišťuje dodržování tohoto jednacího řádu, udržuje pořádek, uděluje slovo řečníkům, ukončuje rozpravy, dává hlasovat a oznamuje výsledky hlasování; postupuje výborům sdělení, která se jich týkají.

2.  Povinností předsedy je zahajovat, přerušovat a ukončovat zasedání. rozhodovat o přípustnosti pozměňovacích návrhů a dalších textů předložených k hlasování a o přípustnosti parlamentních otázek, zajišťovat dodržování tohoto jednacího řádu, udržovat pořádek, udělovat slovo řečníkům, ukončovat rozpravy, dávat hlasovat a oznamovat výsledky hlasování a postupovat výborům sdělení, která se jich týkají.

3. Předseda smí promluvit v rozpravě, pouze pokud ji shrnuje nebo pokud napomíná řečníky. Pokud se chce sám zúčastnit rozpravy, uvolní předsednické křeslo a nezaujme jej, dokud není rozprava o dané věci ukončena.

3. Předseda smí promluvit v rozpravě, pouze pokud ji shrnuje nebo pokud napomíná řečníky. Pokud se chce sám zúčastnit rozpravy, uvolní předsednické křeslo a nezaujme jej, dokud není rozprava o dané věci ukončena.

4. Předseda zastupuje Parlament v mezinárodních vztazích, při slavnostních příležitostech a v administrativních, právních a finančních věcech; předseda může tyto pravomoci delegovat.

4. Předseda zastupuje Parlament v mezinárodních vztazích, při slavnostních příležitostech a v administrativních, právních a finančních věcech; předseda může tyto pravomoci delegovat.

 

4a.  Předseda odpovídá za bezpečnost a nedotknutelnost prostor Evropského parlamentu.

Odůvodnění

The contents of the first interpretation after paragraph 1 shall be transformed into a provision of the title on plenary sessions (Rule 164a), whilethe contents of the second interpretation shall be transformed into a provision of the title on plenary sessions (Rule 174).

The suggested change to paragraph 2 reflects the current practice according to which the President rules as inadmissible not only amendments, but also paragraphs of reports which are in violation of primary Union law or risk damaging Parliament's interest or reputation.

The new paragraph 4a reflects the current practice according to which the President is the highest authority as regards the waiver of the inviolability of Parliament’s premises and archives (Articles 1 and 2 PPI) and its security.

Pozměňovací návrh    20

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 23

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 23

Článek 23

Povinnosti místopředsedů

Povinnosti místopředsedů

1.   Je-li předseda nepřítomen nebo neschopen plnit své povinnosti nebo přeje-li si účastnit se rozpravy podle čl. 22 odst. 3, nahradí ho jeden z místopředsedů podle čl. 17 odst. 2.

1.   Je-li předseda nepřítomen nebo neschopen plnit své povinnosti nebo přeje-li si účastnit se rozpravy podle čl. 22 odst. 3, nahradí ho jeden z místopředsedů podle čl. 17 odst. 2.

2.   Místopředsedové plní rovněž povinnosti, které jim ukládá článek 25, čl. 27 odst. 3 a 5 a čl. 71 odst. 3.

2.   Místopředsedové plní rovněž povinnosti, které jim ukládá článek 25, čl. 27 odst. 3 a 5 a čl. 71 odst. 3.

3.  Předseda může delegovat na místopředsedy jakékoli úkoly, například zastupování při zvláštních slavnostech či aktech. Předseda může zejména pověřit jednoho z místopředsedů plněním úkolů předsedy podle čl. 130 odst. 2 a odstavce 3 přílohy II.

3.  Předseda může delegovat na místopředsedy jakékoli úkoly, například zastupování při zvláštních slavnostech či aktech. Předseda může zejména pověřit jednoho z místopředsedů plněním úkolů předsedy podle článku 129 a čl. 130 odst. 2.

Justification

Příloha II se zrušuje. Viz návrh změn článku 129.

Pozměňovací návrh    21

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 25

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 25

Článek 25

Povinnosti předsednictva

Povinnosti předsednictva

1.  Předsednictvo plní povinnosti, které mu ukládá tento jednací řád.

1.  Předsednictvo plní povinnosti, které mu ukládá tento jednací řád.

2.  Předsednictvo přijímá finanční, organizační a administrativní rozhodnutí ve věcech týkajících se poslanců a vnitřní organizace Parlamentu, jeho sekretariátu a orgánů.

2.  Předsednictvo přijímá finanční, organizační a administrativní rozhodnutí ve věcech týkajících se poslanců a vnitřní organizace Parlamentu, jeho sekretariátu a orgánů.

3.  Předsednictvo přijímá finanční, organizační a administrativní rozhodnutí ve věcech týkajících se poslanců na návrh generálního tajemníka nebo politické skupiny.

3.  Předsednictvo přijímá finanční, organizační a administrativní rozhodnutí ve věcech týkajících se poslanců na návrh generálního tajemníka nebo politické skupiny.

4.  Předsednictvo přijímá rozhodnutí ve věcech týkajících se průběhu zasedání.

4.  Předsednictvo přijímá rozhodnutí ve věcech týkajících se průběhu zasedání.

Součástí průběhu zasedání jsou otázky týkající se chování poslanců ve všech prostorách Parlamentu.

 

5.  Předsednictvo přijímá ustanovení podle článku 35 týkající se nezařazených poslanců.

5.  Předsednictvo přijímá ustanovení podle článku 35 týkající se nezařazených poslanců.

6.  Předsednictvo rozhoduje o organizační struktuře sekretariátu a stanoví pravidla týkající se administrativního a finančního postavení úředníků a ostatních zaměstnanců.

6.  Předsednictvo rozhoduje o organizační struktuře sekretariátu a stanoví pravidla týkající se administrativního a finančního postavení úředníků a ostatních zaměstnanců.

7.  Předsednictvo sestavuje předběžný odhad výdajů Parlamentu.

7.  Předsednictvo sestavuje předběžný odhad výdajů Parlamentu.

8.  Předsednictvo vydává vnitřní směrnice pro kvestory podle článku 28.

8.  Předsednictvo vydává vnitřní směrnice pro kvestory a může je pověřit plněním určitých úkolů.

9.  Předsednictvo je orgánem odpovědným za povolování schůzí výborů mimo běžná pracovní místa a za udělování slyšení a povolení ke studijním a informativním cestám zpravodajů.

9.  Předsednictvo je orgánem odpovědným za povolování schůzí a pracovních cest výborů mimo běžná pracovní místa a za udělování slyšení a povolení ke studijním a informativním cestám zpravodajů.

Pokud jsou tyto schůze povoleny, určí se jazykový režim na základě úředních jazyků používaných a požadovaných členy a náhradníky dotyčného výboru.

Pokud jsou tyto schůze nebo pracovní cesty povoleny, určí se jazykový režim na základě pravidel pro uplatňování mnohojazyčnosti přijatých předsednictvem. Stejné pravidlo platí pro delegace.

Totéž platí pro delegace, pokud není se souhlasem jejich členů a náhradníků rozhodnuto jinak.

 

10.  Předsednictvo jmenuje generálního tajemníka podle článku 222.

10.  Předsednictvo jmenuje generálního tajemníka podle článku 222.

11.  Předsednictvo stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2004/2003 o statutu a financování politických stran na evropské úrovni a při provádění tohoto nařízení převezme úkoly, které jsou mu svěřeny tímto jednacím řádem.

11.  Předsednictvo stanoví prováděcí pravidla k právním předpisům o politických stranách a nadacích na evropské úrovni a pravidla upravující jejich financování.

12.  Předsednictvo stanoví pravidla pro nakládání s důvěrnými informacemi ze strany Parlamentu, jeho orgánů, funkcionářů a ostatních poslanců a přihlédne přitom k jakékoli interinstitucionální dohodě uzavřené v této věci. Tato pravidla se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie a připojí se k tomuto jednacímu řádu7.

12.  Předsednictvo stanoví pravidla pro nakládání s důvěrnými informacemi ze strany Parlamentu, jeho orgánů, funkcionářů a ostatních poslanců a přihlédne přitom k jakékoli interinstitucionální dohodě uzavřené v této věci. Tato pravidla se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie.

13.  Předseda nebo předsednictvo mohou pověřit jednoho nebo více členů předsednictva obecnými nebo specifickými úkoly, které jsou v pravomoci předsedy nebo předsednictva. Zároveň stanoví způsoby a prostředky jejich provádění.

13.  Předseda nebo předsednictvo mohou pověřit jednoho nebo více členů předsednictva obecnými nebo specifickými úkoly, které jsou v pravomoci předsedy nebo předsednictva. Zároveň stanoví způsoby a prostředky jejich provádění.

14.  Předsednictvo jmenuje dva místopředsedy, jejichž úkolem je udržování vztahů s vnitrostátními parlamenty.

14.  Předsednictvo jmenuje dva místopředsedy, jejichž úkolem je udržování vztahů s vnitrostátními parlamenty.

Místopředsedové informují pravidelně Konferenci předsedů o své činnosti v této oblasti.

 

 

14a.  Předsednictvo jmenuje místopředsedu, jehož úkolem je organizovat strukturované konzultace s evropskou občanskou společností o významných tématech.

 

14b.  Předsednictvo odpovídá za uplatňování statutu poslanců a na základě ročního rozpočtu rozhoduje o výši příspěvků.

15.  Po zvolení nového Parlamentu zůstává odstupující předsednictvo ve funkci až do prvního zasedání nového Parlamentu.

 

__________________

 

7 Viz příloha VII, část E.

 

Odůvodnění

The changes to paragraph 9 subparagraph 2, reflect the provisions of the Code of Conduct on multi-lingualism adopted by the Bureau on the basis of the competences conferred upon it by the current Rule.

As regards the changes to paragraph 11, the last sentence is deleted as it repeats paragraph 1. The amendments means to align the text of the Rule with the new Regulation.

Paragraph 14 subparagraph 2 is deleted here and moved under Rule 27(3).

The content for paragraph 14a (new)comes from the last sentence of Rule 27(5) and the wording is aligned with Rule 25(14).

This sentence in paragraph 14b(new) is taken from current Rule 10 and is slightly reworded to replace ("financial envelopes" is replaced by "allowances").

Paragraph 15 is deleted, as a new Rule 30a will cover all bodies and office holders.

Pozměňovací návrh    22

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 26

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 26

Článek 26

Složení Konference předsedů

Složení Konference předsedů

1.  Konference předsedů se skládá z předsedy Parlamentu a předsedů politických skupin. Předseda politické skupiny se může nechat zastupovat členem své skupiny.

1.  Konference předsedů se skládá z předsedy Parlamentu a předsedů politických skupin. Předseda politické skupiny se může nechat zastupovat členem své skupiny.

2.  Předseda Parlamentu vyzve jednoho z nezařazených poslanců k účasti na schůzích Konference předsedů. Tento poslanec však nemá hlasovací právo.

2.  Předseda Parlamentu poskytne nezařazeným poslancům příležitost vyjádřit své názory, poté jednoho z nich vyzve k účasti na schůzích Konference předsedů bez hlasovacího práva.

3.   Konference předsedů usiluje o dosažení shody ve věcech, které jí jsou postoupeny.

3.  Konference předsedů usiluje o dosažení shody ve věcech, které jí jsou postoupeny.

Není-li možno dosáhnout shody, o věci se hlasuje tak, že váha hlasu závisí na počtu poslanců v každé politické skupině.

Není-li možno dosáhnout shody, o věci se hlasuje tak, že váha hlasu závisí na počtu poslanců v každé politické skupině.

Pozměňovací návrh    23

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 27

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 27

Článek 27

Povinnosti Konference předsedů

Povinnosti Konference předsedů

1.  Konference předsedů plní povinnosti, které jí ukládá jednací řád.

1.  Konference předsedů plní povinnosti, které jí ukládá jednací řád.

2.  Konference předsedů přijímá rozhodnutí ve věci organizace práce Parlamentu a ve věcech týkajících se plánování legislativní činnosti.

2.  Konference předsedů přijímá rozhodnutí ve věci organizace práce Parlamentu a ve věcech týkajících se plánování legislativní činnosti.

3.  Konference předsedů je orgánem odpovědným za záležitosti související se vztahy s ostatními orgány a institucemi Evropské unie a s vnitrostátními parlamenty členských států.

3.  Konference předsedů je orgánem odpovědným za záležitosti související se vztahy s ostatními orgány a institucemi Evropské unie a s vnitrostátními parlamenty členských států. Místopředsedové pověření udržováním vztahů s vnitrostátními parlamenty pravidelně informují Konferenci předsedů o své činnosti v této oblasti.

4. Konference předsedů je orgánem odpovědným za záležitosti související se vztahy s třetími zeměmi a s institucemi a organizacemi mimo Evropskou unii.

4. Konference předsedů je orgánem odpovědným za záležitosti související se vztahy s třetími zeměmi a s institucemi a organizacemi mimo Evropskou unii.

5.  Konference předsedů je odpovědná za organizaci strukturované konzultace s evropskou občanskou společností o významných tématech. Ta může zahrnovat organizaci veřejných diskusí o tématech obecného evropského zájmu, kterých se mohou účastnit zainteresovaní občané. Předsednictvo jmenuje místopředsedu odpovědného za provádění těchto konzultací, který podává zprávy Konferenci předsedů.

5.  Konference předsedů je odpovědná za organizaci strukturovaných konzultací s evropskou občanskou společností o významných tématech. Ta může zahrnovat organizaci veřejných diskusí o tématech obecného evropského zájmu, kterých se mohou účastnit zainteresovaní občané. Místopředseda odpovědný za organizaci těchto konzultací pravidelně informuje Konferenci předsedů o své činnosti v této oblasti.

6. Konference předsedů sestavuje návrhy pořadu jednání dílčích zasedání Parlamentu.

6. Konference předsedů sestavuje návrhy pořadu jednání dílčích zasedání Parlamentu.

7.  Konference předsedů je orgánem odpovědným za záležitosti týkající se složení a působnosti výborů, vyšetřovacích výborů a smíšených parlamentních výborů, stálých delegacídelegací ad hoc.

7.  Konference předsedů předkládá Parlamentu návrhy týkající se složení a působnosti výborů, vyšetřovacích výborů a smíšených parlamentních výborůstálých delegací. Konference předsedů je odpovědná za povolování delegací ad hoc.

8. Konference předsedů rozhoduje o způsobu rozdělení křesel v jednacím sále podle článku 36.

8. Konference předsedů rozhoduje o způsobu rozdělení křesel v jednacím sále podle článku 36.

9. Konference předsedů je orgánem, který uděluje svolení k vypracování zpráv z vlastního podnětu.

9. Konference předsedů je orgánem, který uděluje svolení k vypracování zpráv z vlastního podnětu.

10. Konference předsedů předkládá předsednictvu návrhy na řešení administrativních a rozpočtových otázek týkajících se politických skupin.

10. Konference předsedů předkládá předsednictvu návrhy na řešení administrativních a rozpočtových otázek týkajících se politických skupin.

Odůvodnění

Text vložený do odst. 3 pochází z čl. 25 odst. 14.

Změny odstavce 5 souvisí s přidáním odst. 14a do článku 25.

Pozměňovací návrh    24

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 28

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 28

Článek 28

Povinnosti kvestorů

Povinnosti kvestorů

Kvestoři jsou pověřeni administrativními a finančními záležitostmi, které se přímo týkají poslanců, a to podle vnitřních směrnic stanovených předsednictvem.

Kvestoři odpovídají za administrativní a finanční záležitosti, které se přímo týkají poslanců podle vnitřních směrnic stanovených předsednictvem, a za jiné úkoly, které jsou jim svěřeny.

Pozměňovací návrh    25

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 29

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 29

Článek 29

Konference předsedů výborů

Konference předsedů výborů

1.  Konference předsedů výborů se skládá z předsedů všech stálých nebo zvláštních výborů a volí svého předsedu.

1.  Konference předsedů výborů se skládá z předsedů všech stálých nebo zvláštních výborů a volí svého předsedu.

V nepřítomnosti předsedy řídí schůzi Konference nejstarší poslanec nebo, pokud není přítomen, nejstarší přítomný poslanec.

1a.  V nepřítomnosti předsedy řídí schůzi Konference nejstarší přítomný poslanec.

2.  Konference předsedů výborů může dávat Konferenci předsedů doporučení týkající se práce výborů a návrhů pořadu jednání dílčích zasedání.

2.  Konference předsedů výborů může dávat Konferenci předsedů doporučení týkající se práce výborů a návrhů pořadu jednání dílčích zasedání.

3.  Předsednictvo a Konference předsedů mohou pověřovat Konferenci předsedů výborů určitými úkoly.

3.  Předsednictvo a Konference předsedů mohou pověřovat Konferenci předsedů výborů určitými úkoly.

Odůvodnění

Z výkladu se stává odstavec. Vypuštění obsah ustanovení nijak nemění.

Pozměňovací návrh    26

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 30

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 30

Článek 30

Konference předsedů delegací

Konference předsedů delegací

1.  Konference předsedů delegací se skládá z předsedů všech stálých meziparlamentních delegací a volí svého předsedu.

1.  Konference předsedů delegací se skládá z předsedů všech stálých meziparlamentních delegací a volí svého předsedu.

V nepřítomnosti předsedy řídí schůzi Konference nejstarší poslanec nebo, pokud není přítomen, nejstarší přítomný poslanec.

1a.   V nepřítomnosti předsedy řídí schůzi Konference nejstarší přítomný poslanec.

2.   Konference předsedů delegací může dávat Konferenci předsedů doporučení týkající se práce delegací.

2.   Konference předsedů delegací může dávat Konferenci předsedů doporučení týkající se práce delegací.

3.   Předsednictvo a Konference předsedů mohou pověřovat Konferenci předsedů delegací určitými úkoly.

3.   Předsednictvo a Konference předsedů mohou pověřovat Konferenci předsedů delegací určitými úkoly.

Odůvodnění

Z výkladu se stává odstavec. Vypuštění obsah ustanovení nijak nemění.

Pozměňovací návrh    27

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 30 a (nový)

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

Článek 30a

 

Kontinuita funkce v průběhu voleb

 

Po zvolení nového Parlamentu zůstávají všechny odstupující orgány a funkcionáři ve funkci až do prvního zasedání nového Parlamentu.

Odůvodnění

Přesunuto z čl. 25 odst. 15, přičemž se rozšiřuje oblast působnosti.

Pozměňovací návrh    28

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 31

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 31

Článek 31

Zveřejňování rozhodnutí předsednictva a Konference předsedů

Zveřejňování rozhodnutí předsednictva a Konference předsedů

1.  Zápisy z jednání předsednictva a Konference předsedů se překládají do všech úředních jazyků, tisknou se a rozesílají všem poslancům a jsou přístupné veřejnosti, pokud předsednictvo nebo Konference předsedů mimořádně nerozhodne u některých bodů zápisu jinak z důvodu zachování důvěrnosti podle čl. 4 odst. 1 až 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001.

1.  Zápisy z jednání předsednictva a Konference předsedů se překládají do všech úředních jazyků a rozesílají se všem poslancům a jsou přístupné veřejnosti, pokud předsednictvo nebo Konference předsedů výjimečně nerozhodne u některých bodů zápisu jinak z důvodu zachování důvěrnosti v souladu s čl. 4 odst. 1 až 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001.

2.  Kterýkoli poslanec může klást otázky týkající se práce předsednictva, Konference předsedů a kvestorů. Takové otázky se předkládají předsedovi písemně, oznámí se poslancům a do třiceti dnů od předložení se spolu s odpovědí zveřejní na internetových stránkách Parlamentu.

2.  Kterýkoli poslanec může klást otázky týkající se plnění úkolů předsednictva, Konference předsedů a kvestorů. Takové otázky se předkládají předsedovi písemně, oznámí se poslancům a do třiceti dnů od předložení se spolu s odpovědí zveřejní na internetových stránkách Parlamentu.

Odůvodnění

Vyjasnění stávajícího ustanovení - „práce“ je velmi široký termín a podle příslušného útvaru se mnoho položených otázek týká témat mimo oblast činnosti uvedených tří orgánů.

Pozměňovací návrh    29

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 32

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 32

Článek 32

Vytváření politických skupin

Vytváření a rozpouštění politických skupin

1.  Poslanci se mohou sdružovat ve skupinách podle své politické příslušnosti.

1.  Poslanci se mohou sdružovat ve skupinách podle své politické příslušnosti.

Parlament obvykle neposuzuje politickou příslušnost členů skupiny. Vytvořením skupiny v souladu s tímto článkem se dotyční poslanci automaticky hlásí k politické příslušnosti. Parlament posuzuje, zda byla skupina vytvořena v souladu s jednacím řádem, pouze pokud to dotyční poslanci popírají.

Parlament obvykle neposuzuje politickou příslušnost členů skupiny. Vytvořením skupiny v souladu s tímto článkem se dotyční poslanci automaticky hlásí k politické příslušnosti. Parlament posuzuje, zda byla skupina vytvořena v souladu s jednacím řádem, pouze pokud to dotyční poslanci popírají.

2.  Politická skupina je tvořena poslanci zvolenými nejméně v jedné čtvrtině členských států. Nejnižší počet poslanců nutný k vytvoření politické skupiny je dvacet pět.

2.  Politická skupina je tvořena poslanci zvolenými nejméně v jedné čtvrtině členských států. Nejnižší počet poslanců nutný k vytvoření politické skupiny je dvacet pět.

3.  Pokud skupina přestane splňovat požadovanou minimální hranici, může předseda se souhlasem Konference předsedů povolit pokračování její existence do následujícího ustavujícího zasedání Parlamentu, pokud jsou splněny tyto podmínky:

3.  Pokud skupina přestane splňovat některou z požadovaných minimálních hodnot, může předseda se souhlasem Konference předsedů povolit pokračování její existence do následujícího ustavujícího zasedání Parlamentu, pokud jsou splněny tyto podmínky:

– poslanci i nadále zastupují nejméně jednu pětinu členských států;

– poslanci i nadále zastupují nejméně jednu pětinu členských států;

– skupina existuje déle než jeden rok.

– skupina existuje déle než jeden rok.

Předseda tuto výjimku neuplatní v případě, že má dostatečné důvody domnívat se, že dochází k jejímu zneužití.

Předseda tuto výjimku neuplatní v případě, že má dostatečné důvody domnívat se, že dochází k jejímu zneužití.

4.  Poslanec nemůže patřit k více než jedné skupině.

4.  Poslanec nemůže patřit k více než jedné skupině.

5.  Vytvoření politické skupiny je oznámeno předsedovi Parlamentu formou prohlášení. Prohlášení musí obsahovat název skupiny, jména jejích členů a jména členů jejího předsednictva.

5.  Vytvoření politické skupiny je oznámeno předsedovi Parlamentu formou prohlášení. Prohlášení musí obsahovat název skupiny, jména jejích členů a jména členů jejího předsednictva. Musí být podepsáno všemi členy skupiny.

6.  Prohlášení o vytvoření politické skupiny se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie.

6.  Prohlášení se přiloží k zápisu z dílčího zasedání, v jehož průběhu bylo oznámeno zřízení dané politické skupiny.

 

6a.  Předseda oznamuje vytváření politických skupin v Parlamentu. Toto oznámení má retroaktivní účinek od okamžiku, kdy skupina oznámila své vytvoření předsedovi podle tohoto článku.

 

Předseda rovněž oznamuje v Parlamentu rozpouštění politických skupin. Právní účinky tohoto oznámení počínají dnem následujícím po dni, kdy přestaly být naplněny podmínky pro existenci dané politické skupiny.

Odůvodnění

The change to the title aligns it with the provisions for the constitution/dissolution of the political groups (Rule 32 6a).

The current wording of paragraph 3 subparagraph 1 uses "threshold" in singular while there are two thresholds.

As regards the amendments to paragraph 5, the formality of signatures would increase the legal certainty of the statement submitted to the President.

Paragraph 6 has hardly ever been applied as it stands and certainly not during the last years. Therefore it is proposed to delete the reference to the publication in the Official journal and bring the provision in line with the practice.

As regards the addition of paragraph 6a, is aims at clarifying that a declaration by the President – in his role as a “notary” - is necessary for the establishment of the group, with retroactive effect to the moment when the group validly notified its establishment and, for its dissolution, also a declaration of President with effects on the day following the moment when the conditions failed to be complied with by the group.

Pozměňovací návrh    30

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 33

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 33

Článek 33

Činnosti a právní postavení politických skupin

Činnosti a právní postavení politických skupin

1.  Politické skupiny vykonávají své povinnosti v rámci činností Unie, a to včetně úkolů, které pro ně vyplývají z jednacího řádu. V rámci organizační struktury generálního sekretariátu mají politické skupiny k dispozici vlastní sekretariát, administrativní zázemí a finanční prostředky, které jsou zahrnuty v rozpočtu Evropského parlamentu.

1.  Politické skupiny vykonávají své povinnosti v rámci činností Unie, a to včetně úkolů, které pro ně vyplývají z jednacího řádu. V rámci organizační struktury generálního sekretariátu mají politické skupiny k dispozici vlastní sekretariát, administrativní zázemí a finanční prostředky, které jsou zahrnuty v rozpočtu Evropského parlamentu.

2.  Předsednictvo stanoví pravidla pro poskytování, využívání a kontrolu tohoto zázemí a prostředků, stejně jako pravidla týkající se delegování příslušných pravomocí k plnění rozpočtu.

2.  Předsednictvo stanoví pravidla pro poskytování, využívání a kontrolu tohoto zázemí a prostředků, stejně jako pravidla týkající se delegování příslušných pravomocí k plnění rozpočtu a důsledků případného porušení těchto pravidel, přičemž přihlédne k případnému návrhu Konference předsedů.

3.  Tato pravidla stanoví administrativní a finanční důsledky případného rozpuštění politických skupin.

3.  Tato pravidla stanoví administrativní a finanční důsledky případného rozpuštění politických skupin.

Odůvodnění

Tato změna si klade za cíl sladit tento článek s čl. 27 odst. 10.

Pozměňovací návrh    31

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 34

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 34

Článek 34

Meziskupiny

Meziskupiny

1.  Jednotliví poslanci mohou vytvářet meziskupiny nebo jiná neoficiální seskupení poslanců složená z členů různých parlamentních výborů s cílem umožnit neformální výměnu názorů na konkrétní otázky napříč různými politickými skupinami a podporovat kontakty mezi poslanci a občanskou společností.

1.  Jednotliví poslanci mohou vytvářet meziskupiny nebo jiná neoficiální seskupení poslanců složená z členů různých parlamentních výborů s cílem umožnit neformální výměnu názorů na konkrétní otázky napříč různými politickými skupinami a podporovat kontakty mezi poslanci a občanskou společností.

2.  Tato seskupení nesmí vyvíjet žádnou činnost, která by mohla vést k záměně s oficiálními činnostmi Parlamentu nebo jeho orgánů. Jsou-li splněny podmínky stanovené v předpisech předsednictva o vytváření těchto seskupení, usnadňují politické skupiny činnost těchto seskupení tím, že jim poskytují logistickou podporu.

2.  Tato seskupení musí být při svých činnostech zcela transparentní a nesmí vyvíjet žádnou činnost, která by mohla vést k záměně s oficiálními činnostmi Parlamentu nebo jeho orgánů. Jsou-li splněny podmínky stanovené v předpisech předsednictva o vytváření těchto seskupení, usnadňují politické skupiny činnost těchto seskupení tím, že jim poskytují logistickou podporu.

Dotyčná seskupení musí uvéstprohlášení jakoukoli podporu, peněžní či hmotnou (například služby sekretariátu), která by měla být podle přílohy I uvedena v prohlášení, pokud by byla poskytována poslancům jako jednotlivcům.

3. Meziskupiny musí uvést ve výročním prohlášení jakoukoli podporu, peněžní či hmotnou (například služby sekretariátu), která by měla být podle přílohy I uvedena v prohlášení, pokud by byla poskytována poslancům jako jednotlivcům.

Kvestoři vedou rejstřík prohlášení uvedených ve druhém pododstavci. Rejstřík je zveřejněn na internetové stránce Parlamentu. Kvestoři stanoví podrobná pravidla pro tato prohlášení.

4. Kvestoři vedou rejstřík prohlášení uvedených v odstavci 3. Rejstřík je zveřejněn na internetové stránce Parlamentu. Kvestoři stanoví podrobná pravidla pro tato prohlášení a zajistí dodržování tohoto článku.

Pozměňovací návrh    32

Jednací řád Evropského parlamentu

Hlava II – název

Platné znění

Pozměňovací návrh

LEGISLATIVNÍ, ROZPOČTOVÉ A JINÉ POSTUPY

LEGISLATIVNÍ A ROZPOČTOVÝ POSTUP, POSTUP UDĚLOVÁNÍ ABSOLUTORIA A JINÉ POSTUPY

Pozměňovací návrh    33

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 37

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 37

Článek 37

Pracovní program Komise

Roční plánování

1.  Parlament společně s Komisí a Radou stanoví legislativní plán Evropské unie.

1.  Parlament společně s Komisí a Radou stanoví legislativní plán Evropské unie.

Parlament a Komise spolupracují při přípravě pracovního programu Komise – jímž Komise přispívá k ročnímu a víceletému plánování Unie –v souladu s časovým harmonogramem a postupy dohodnutými mezi oběma orgány a připojenými k tomuto jednacímu řádu8.

Parlament a Komise spolupracují při přípravě pracovního programu Komise – jímž Komise přispívá k ročnímu a víceletému plánování Unie –v souladu s časovým harmonogramem a postupy dohodnutými mezi oběma orgány a připojenými k tomuto jednacímu řádu8.

 

1a.   Poté, co je přijat pracovní program Komise, si Parlament, Rada a Komise podle bodu 7 Interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů8a ze dne 13. dubna 2016 vymění názory a dohodnou se na společném prohlášení o ročním interinstitucionálním plánování, v němž vytyčí obecné cíle a priority.

 

Před zahájením jednání s Radou a s Komisí o společném prohlášení předseda uspořádá s Konferencí předsedů a Konferencí předsedů výborů výměnu názorů ohledně obecných cílů a priorit Parlamentu.

 

Před podpisem společného prohlášení si předseda vyžádá souhlas Konference předsedů.

2.  V naléhavých a nepředvídaných případech může kterýkoli orgán ze svého vlastního podnětu a v souladu s postupy stanovenými ve Smlouvách navrhnout přidání legislativního opatření k opatřením navrženým v pracovním programu Komise.

 

3.  Předseda zasílá usnesení přijaté Parlamentem ostatním orgánům, které se účastní legislativního procesu Evropské unie, a parlamentům členských států.

3.  Předseda zasílá usnesení Parlamentu o legislativním plánování a prioritách ostatním orgánům, které se účastní legislativního procesu Evropské unie, a parlamentům členských států.

Předseda požádá Radu o stanovisko k pracovnímu programu Komise a usnesení Parlamentu.

 

4.  Pokud není orgán schopen splnit stanovený časový harmonogram, oznámí ostatním orgánům důvody prodlení a navrhne nový časový harmonogram.

 

 

4a.  Má-li Komise v úmyslu stáhnout návrh, příslušný výbor pozve příslušného komisaře, aby s ním tento záměr projednal. Na tuto schůzi může být rovněž pozváno předsednictví Rady. Pokud příslušný výbor nesouhlasí s tím, aby byl návrh stažen, může Komisi požádat, aby učinila prohlášení v Parlamentu. Použije se článek 123.

__________________

__________________

8 Viz příloha XIII.

8 Rámcová dohoda o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí (Úř. věst. L 304, 20.11.2010, s. 47).

 

8a Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

Odůvodnění

Navrhuje se vypustit několik ustanovení, pokaždé z jiných důvodů. Odstavec 2: vnitřní pravidla EP by neměla jednostranně určovat, co mají údajně právo dělat ostatní instituce, jako je tomu zde.

Odst. 3 pododst. 2: přesouvá se do předchozí části,

Odstavec 4 se zrušuje, protože nebyl nikdy použit.

Pozměňovací návrh    34

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 38

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 38

Článek 38

Dodržování Listiny základních práv Evropské unie

Dodržování základních práv

1.  Parlament při všech svých činnostech plně dodržuje základní práva stanovená v Listině základních práv Evropské unie.

1.  Parlament při všech svých činnostech plně dodržuje práva, svobody a zásady uvedené v článku 6 Smlouvy o Evropské unii a hodnoty stanovené v článku 2 této smlouvy.

Parlament také plně dodržuje hodnoty a práva zakotvená v článku 2 a v čl. 6 odst. 2 a 3 Smlouvy o Evropské unii.

 

2.  Pokud se věcně příslušný výbor, politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců domnívá, že návrh legislativního aktu či jeho části nejsou v souladuprávy zakotvenými v Listině základních práv Evropské unie, je věc na jejich žádost postoupena výboru příslušnému k výkladu Listiny. Stanovisko tohoto výboru se připojí ke zprávě věcně příslušného výboru jako příloha.

2.  Pokud se věcně příslušný výbor, politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců domnívá, že návrh legislativního aktu či jeho části nejsou v souladu se základními právy Evropské unie, je věc na jejich žádost postoupena výboru příslušnému pro základní práva.

 

2a.  Tato žádost musí být předložena do čtyř pracovních týdnů ode dne, kdy bylo v Parlamentu oznámeno postoupení výboru.

 

2b.  Stanovisko výboru příslušného pro ochranu základních práv se připojí ke zprávě věcně příslušného výboru jako příloha.

Odůvodnění

Tato změna názvu se týká jak Listiny, tak i práv a zásad stanovených v Úmluvě o lidských právech, což odpovídá článku 6 Smlouvy o EU.

Odstavec 1 zůstává v mírně upravené podobě; první a druhý odstavec se slučují. Současné ustanovení pochází z doby před Lisabonskou smlouvou, která postavila Listinu základních práv na stejnou úroveň jako Smlouvy

Vložení odst. 2a - sladění lhůt s články 38 a 42.

Pozměňovací návrh    35

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 38 a (nový)

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

Článek 38a

 

Rovnost žen a mužů

 

1.  Pokud se věcně příslušný výbor, politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců domnívají, že určitý návrh dostatečně nezohledňuje nutnost prosazovat rovnost žen a mužů, mohou požádat o to, aby byla dotčená otázka postoupena výboru příslušnému pro práva žen a rovnost žen a mužů.

 

2.  Tato žádost musí být předložena do čtyř pracovních týdnů ode dne, kdy bylo v Parlamentu oznámeno postoupení výboru.

 

3.  Stanovisko výboru příslušného pro práva žen a rovnost pohlaví se připojí ke zprávě věcně příslušného výboru jako příloha.

Odůvodnění

Oprava spočívá v odstranění třetího odstavce, který jen opakuje poslední větu prvního odstavce.

Pozměňovací návrh    36

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 39

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 39

Článek 39

Ověřování právního základu

Ověřování právního základu

1.  U všech návrhů legislativních aktů a jiných dokumentů legislativní povahy ověřuje věcně příslušný výbor jejich právní základ.

1.  U všech návrhů právně závazných aktů ověřuje věcně příslušný výbor jejich právní základ.

2.  Pokud příslušný výbor zpochybní platnost nebo vhodnost právního základu, a to rovněž v rámci ověřování podle článku 5 Smlouvy o Evropské unii, požádá o stanovisko výbor příslušný pro právní záležitosti.

2.  Pokud příslušný výbor zpochybní platnost nebo vhodnost právního základu, a to rovněž v rámci ověřování podle článku 5 Smlouvy o Evropské unii, požádá o stanovisko výbor příslušný pro právní záležitosti.

3.  Výbor příslušný pro právní záležitosti se také může otázkami týkajícími se právního základu návrhů legislativních aktů zabývat z vlastního podnětu. V takových případech o tom řádně informuje věcně příslušný výbor.

3.  Výbor příslušný pro právní záležitosti se může otázkami týkajícími se právního základu zabývat také z vlastního podnětu, a to v kterékoli fázi legislativního postupu. V takových případech o tom řádně informuje věcně příslušný výbor.

4.  Jestliže se výbor příslušný pro právní záležitosti rozhodne zpochybnit platnost nebo vhodnost právního základu, oznámí své závěry Parlamentu. Parlament o nich hlasuje před hlasováním o obsahu návrhu.

4.  Jestliže se výbor příslušný pro právní záležitosti rozhodne po případné výměně názorů s Radou a Komisí v souladu s postupy dohodnutými na interinstitucionální úrovni1a, že zpochybní platnost nebo vhodnost právního základu, oznámí své závěry Parlamentu. Parlament o nich hlasuje před hlasováním o obsahu návrhu, aniž je tím dotčen článek 63 jednacího řádu.

5.  Není přípustné předkládat v plénu pozměňovací návrhy, jejichž cílem je změna právního základu návrhu legislativního aktu, aniž by věcně příslušný výbor nebo výbor příslušný pro právní záležitosti zpochybnil platnost a vhodnost právního základu.

5.  Není přípustné předkládat v plénu pozměňovací návrhy, jejichž cílem je změna právního základu, aniž by věcně příslušný výbor nebo výbor příslušný pro právní záležitosti zpochybnil platnost a vhodnost právního základu.

6.  Jestliže Komise nesouhlasí se změnou svého návrhu tak, aby odpovídal právnímu základu schválenému Parlamentem, může zpravodaj nebo předseda výboru příslušného pro právní záležitosti nebo věcně příslušného výboru navrhnout, aby bylo hlasování o návrhu odloženo na jedno z příštích denních zasedání.

 

 

__________________

 

1a Interinstitucionální dohoda o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016, bod 25 (Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.)

Odůvodnění

As concerns the changes in paragraph 1, “legally binding" is an inclusive formula which covers both the acts adopted by the ordinary and special legislative procedure (currently referred to as "legislative acts") and those adopted by another procedure (for instance NLE which the current rules refer to as "other documents of a legislative nature"). This formula reflects Article 288 and Article 2(1)&(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union. The change is to be included in other Rules, especially as some of them (e.g. Rule 49(1) or even Rule 39(3) just below) refer only to "legislative acts" or "legislative procedures", but are in fact also applied to acts and procedures which are not "legislative" in the meaning of Article 289(3) TFEU (for instance "NLE".

As concerns the changes in paragraph 1, this suggestion is made to include the possibility of checking the legal basis not only at the stage of Commission's proposal, but also when the Council adopts its first reading position.

As regards the deletion of paragraph 6, emphasis put (probably for historical reasons) on the Commission, while the author or co-author of the legislative act is the Council. Such a referral back to the committee is always possible under the Rules of Procedure.

Pozměňovací návrh    37

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 40

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 40

Článek 40

Přenesení legislativních pravomocí

Přenesení legislativních pravomocí a svěření prováděcích pravomocí

1.  Posuzuje-li Parlament návrh legislativního aktu, kterým se přenáší pravomoc na Komisi, jak je stanoveno v článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, věnuje zvláštní pozornost cílům, obsahu, působnosti a době trvání přenesení pravomoci a podmínkám, jimž podléhá.

1.  Posuzuje-li Parlament návrh legislativního aktu, kterým se přenáší pravomoc na Komisi, jak je stanoveno v článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, věnuje zvláštní pozornost cílům, obsahu, působnosti a době trvání přenesení pravomoci a podmínkám, jimž podléhá.

 

1a.  Posuzuje-li Parlament návrh legislativního aktu, kterým se svěřují prováděcí pravomoci podle článku 291 Smlouvy o fungování Evropské unie, věnuje pozornost zejména skutečnosti, že při výkonu prováděcí pravomoci není Komise oprávněna legislativní akt měnit ani doplňovat, a to ani pokud se jedná o prvky, které nejsou podstatné.

2.  Věcně příslušný výbor může kdykoli požádat o stanovisko výbor příslušný k výkladu a uplatňování práva Unie.

2.  Věcně příslušný výbor může kdykoli požádat o stanovisko výbor příslušný k výkladu a uplatňování práva Unie.

3.  Výbor příslušný k výkladu a uplatňování práva Unie se může otázkami týkajícími se přenesení legislativní pravomoci zabývat rovněž z vlastního podnětu. V takových případech o tom řádně informuje věcně příslušný výbor.

3.  Výbor příslušný pro výklad a uplatňování práva Unie se může otázkami týkajícími se přenesení legislativní pravomoci a svěření prováděcích pravomocí zabývat rovněž z vlastního podnětu. V takových případech o tom řádně informuje věcně příslušný výbor.

Pozměňovací návrh    38

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 41

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 41

Článek 41

Ověřování finanční slučitelnosti

Ověřování finanční slučitelnosti

1.  Pokud má návrh legislativního aktu finanční dopady, Parlament posoudí, zda jsou k dispozici dostatečné finanční prostředky.

1.  Pokud má návrh právně závazného aktu finanční dopady, Parlament posoudí, zda jsou k dispozici dostatečné finanční prostředky.

2.  Aniž je dotčen článek 47, věcně příslušný výbor ověří finanční slučitelnost návrhu legislativního aktu nebo jiného dokumentu legislativní povahy s víceletým finančním rámcem.

2.  Věcně příslušný výbor ověří, zda jsou návrhy právně závazných aktů z finančního hlediska slučitelné s nařízením o víceletém finančním rámci.

3. Pokud věcně příslušný výbor mění finanční zajištění projednávaného aktu, vyžádá si stanovisko výboru příslušného pro rozpočtové otázky.

3. Pokud věcně příslušný výbor mění finanční zajištění projednávaného aktu, vyžádá si stanovisko výboru příslušného pro rozpočtové otázky.

4.  Výbor příslušný pro rozpočtové otázky se také může z vlastního podnětu zabývat otázkami týkajícími se finanční slučitelnosti návrhů legislativních aktů. V takových případech o tom řádně informuje věcně příslušný výbor.

4.  Výbor příslušný pro rozpočtové otázky se také může z vlastního podnětu zabývat otázkami týkajícími se finanční slučitelnosti návrhů právně závazných aktů. V takových případech o tom řádně informuje věcně příslušný výbor.

5.  Pokud se výbor příslušný pro rozpočtové otázky rozhodne zpochybnit finanční slučitelnost návrhu, oznámí své závěry Parlamentu, který o nich hlasuje.

5.  Pokud se výbor příslušný pro rozpočtové otázky rozhodne zpochybnit finanční slučitelnost návrhu, oznámí své závěry Parlamentu předtím, než Parlament o návrhu hlasuje.

6.  Akt prohlášený za neslučitelný může být přijat Parlamentem s výhradou rozhodnutí rozpočtového orgánu.

 

Odůvodnění

Odstavec 2 – odkaz na článek 47 je zbytečný. Doplnění odkazu na nařízení vyjasňuje, že se výbor BUDG zabývá také alokační tabulkou uvedenou v nařízení o VFR.

Odstavec 5 – Parlament nebude hlasovat o závěrech výboru BUDG, ale tyto závěry se připojí ke zprávě příslušného výboru před hlasováním v plénu.

Odstavec 6 se vypouští – je poměrně nejasný (má „akt“ znamenat návrh legislativního aktu? Kdo jej prohlašuje za „neslučitelný“?).

Pozměňovací návrh    39

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 42

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 42

Článek 42

Posuzování dodržování zásady subsidiarity

Posuzování dodržování zásad subsidiarity a proporcionality

1.  Při posuzování návrhu legislativního aktu věnuje Parlament zvláštní pozornost dodržování zásad subsidiarity a proporcionality.

1.  Při posuzování návrhu legislativního aktu věnuje Parlament zvláštní pozornost dodržování zásad subsidiarity a proporcionality.

2.  Výbor příslušný k posuzování dodržování zásady subsidiarity se může rozhodnout, že dá příslušnému výboru doporučení ohledně návrhu legislativního aktu.

2.  Rozhodnout o tom, že dá věcně příslušnému výboru doporučení ohledně návrhu legislativního aktu, může pouze výbor příslušný k posuzování dodržování zásady subsidiarity.

 

Pokud se věcně příslušný výbor, politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců domnívají, že návrh legislativního aktu či jeho části nejsou v souladu se zásadou subsidiarity, je věc na jejich žádost postoupena výboru příslušnému pro dodržování zásady subsidiarity. Tato žádost musí být předložena do čtyř pracovních týdnů ode dne, kdy bylo v Parlamentu oznámeno postoupení výboru.

3.  Jestliže vnitrostátní parlament zašle předsedovi odůvodněné stanovisko v souladu s článkem 3 Protokolu o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii a s článkem 6 Protokolu o používání zásad subsidiarity a proporcionality, je tento dokument postoupen příslušnému výboru a pro informaci výboru příslušnému k posuzování dodržování zásady subsidiarity.

 

4.  S výjimkou naléhavých případů uvedených v článku 4 Protokolu o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii nesmí příslušný výbor přistoupit ke konečnému hlasování dříve, než uplyne lhůta osmi týdnů stanovená v článku 6 Protokolu o používání zásad subsidiarity a proporcionality.

4.  S výjimkou naléhavých případů uvedených v článku 4 Protokolu č. 1 o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii nesmí věcně příslušný výbor přistoupit ke konečnému hlasování dříve, než uplyne lhůta osmi týdnů stanovená v článku 6 Protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality.

 

4a.  Jestliže vnitrostátní parlament zašle předsedovi Parlamentu odůvodněné stanovisko v souladu s článkem 3 Protokolu o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii a s článkem 6 Protokolu o používání zásad subsidiarity a proporcionality, je tento dokument postoupen věcně příslušnému výboru a pro informaci výboru příslušnému k posuzování dodržování zásady subsidiarity.

5.  Pokud odůvodněná stanoviska vyjadřující nesoulad návrhu legislativního aktu se zásadou subsidiarity představují alespoň třetinu všech hlasů přidělených vnitrostátním parlamentům nebo čtvrtinu těchto hlasů v případě návrhu legislativního aktu předloženého na základě článku 76 Smlouvy o fungování Evropské unie, přijme Parlament rozhodnutí až poté, co autor návrhu uvede, jak hodlá postupovat.

5.  Pokud odůvodněná stanoviska vyjadřující nesoulad návrhu legislativního aktu se zásadou subsidiarity představují alespoň třetinu všech hlasů přidělených vnitrostátním parlamentům nebo čtvrtinu těchto hlasů v případě návrhu legislativního aktu předloženého na základě článku 76 Smlouvy o fungování Evropské unie, přijme Parlament rozhodnutí až poté, co autor návrhu uvede, jak hodlá postupovat.

6.  Pokud odůvodněná stanoviska vyjadřující nesoulad návrhu legislativního aktu se zásadou subsidiarity představují v rámci řádného legislativního postupu alespoň prostou většinu hlasů přidělených vnitrostátním parlamentům, příslušný výbor po zvážení odůvodněných stanovisek vnitrostátních parlamentů a Komise a po vyslechnutí stanoviska výboru příslušného k posuzování dodržování zásady subsidiarity může doporučit Parlamentu, aby návrh z důvodu porušení zásady subsidiarity zamítl nebo předložit Parlamentu jiné doporučení, které může navrhovat změny týkající se dodržování zásady subsidiarity. Stanovisko výboru příslušného k posuzování dodržování zásady subsidiarity je přílohou takového doporučení.

6.  Pokud odůvodněná stanoviska vyjadřující nesoulad návrhu legislativního aktu se zásadou subsidiarity představují v rámci řádného legislativního postupu alespoň prostou většinu hlasů přidělených vnitrostátním parlamentům, příslušný výbor po zvážení odůvodněných stanovisek vnitrostátních parlamentů a Komise a po vyslechnutí stanoviska výboru příslušného k posuzování dodržování zásady subsidiarity může doporučit Parlamentu, aby návrh z důvodu porušení zásady subsidiarity zamítl nebo předložit Parlamentu jiné doporučení, které může navrhovat změny týkající se dodržování zásady subsidiarity. Stanovisko výboru příslušného k posuzování dodržování zásady subsidiarity je přílohou takového doporučení.

Doporučení se předkládá Parlamentu k rozpravě a hlasování. Pokud je doporučení zamítnout návrh přijato většinou odevzdaných hlasů, prohlásí předseda postup za ukončený. Pokud Parlament návrh nezamítne, postup pokračuje a zohlední se všechna doporučení, která Parlament schválil.

Doporučení se předkládá Parlamentu k rozpravě a hlasování. Pokud je doporučení zamítnout návrh přijato většinou odevzdaných hlasů, prohlásí předseda postup za ukončený. Pokud Parlament návrh nezamítne, postup pokračuje a zohlední se všechna doporučení, která Parlament schválil.

Odůvodnění

Vložení odst. 2 pododst. 1a je inspirováno ustanovením článku 38.

Odstavec 3 článku 42 se přesune za odstavec 4 a jeho znění se zjednodušuje.

Pozměňovací návrh    40

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 44

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 44

Článek 44

Zastoupení Parlamentu na zasedání Rady

Zastoupení Parlamentu na zasedání Rady

Pokud Rada přizve Parlament k účasti na svém zasedání, na kterém Rada jedná v rámci své legislativní pravomoci, předseda Parlamentu požádá předsedu nebo zpravodaje příslušného výboru nebo jiného poslance navrženého výborem, aby zastupoval Parlament.

Pokud Rada přizve Parlament k účasti na svém zasedání, předseda Parlamentu požádá předsedu nebo zpravodaje věcně příslušného výboru nebo jiného poslance navrženého výborem, aby zastupoval Parlament.

Pozměňovací návrh    41

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 45

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 45

Článek 45

Právo podnětu udělené Parlamentu Smlouvami

Právo Parlamentu předkládat návrhy

V případech, kdy Smlouvy udělují Parlamentu právo podnětu, může příslušný výbor rozhodnout o vypracování zprávy z vlastního podnětu.

V případech, kdy Smlouvy udělují Parlamentu právo podnětu, může příslušný výbor rozhodnout o vypracování zprávy z vlastního podnětu podle článku 52.

Zpráva se skládá z:

Zpráva se skládá z:

a) návrhu usnesení,

a) návrhu usnesení,

b) v případě potřeby návrhu rozhodnutí nebo předběžného návrhu;

b) předběžného návrhu;

c) vysvětlujícího prohlášení případně obsahujícího finanční prohlášení.

c) vysvětlujícího prohlášení případně obsahujícího finanční prohlášení.

Vyžaduje-li přijetí aktu Parlamentem schválení nebo souhlas Rady a stanovisko nebo souhlas Komise, může Parlament po hlasování o navrženém aktu a na návrh zpravodaje rozhodnout o odkladu hlasování o návrhu usnesení do doby, než Rada nebo Komise vyjádří své stanovisko.

Vyžaduje-li přijetí aktu Parlamentem schválení nebo souhlas Rady a stanovisko nebo souhlas Komise, může Parlament po hlasování o navrženém aktu a na návrh zpravodaje rozhodnout o odkladu hlasování o návrhu usnesení do doby, než Rada nebo Komise vyjádří své stanovisko.

Odůvodnění

Návrh usilující o sladění tohoto názvu s názvem článku 46.

Odstavec 1 - vyjasnění. Některé příklady možných podnětů Parlamentu: článek 7 SEU: porušování hodnot EU členským státem, článek 14 SEU: složení EP, článek 48 SEU: revize Smluv, čl. 223 odst. 1 SFEU: (ustanovení o volbách do EP), čl. 223 odst. 2 SFEU: rozhodnutí o výkonu funkcí poslanců (statut poslanců EP), článek 226 SFEU: pravidla pro výkon vyšetřovacího práva EP, článek 228 SFEU: nařízení upravující podmínky výkonu funkce veřejného ochránce práv.

Pozměňovací návrh    42

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 46

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 46

Článek 46

Podnět podle článku 225 Smlouvy o fungování Evropské unie

Žádost, aby Komise předložila návrh

1.  Parlament může požádat Komisi, aby předložila vhodný návrh na přijetí nového aktu nebo změnu stávajícího aktu, podle článku 225 Smlouvy o fungování Evropské unie, a to formou usnesení na základě zprávy z vlastního podnětu od příslušného výboru vypracované v souladu s článkem 52. K přijetí usnesení při konečném hlasování je potřebný souhlas většiny všech poslanců. Parlament může zároveň stanovit lhůtu pro předložení takového návrhu.

1.  Parlament může požádat Komisi, aby předložila vhodný návrh na přijetí nového aktu nebo změnu stávajícího aktu, podle článku 225 Smlouvy o fungování Evropské unie, a to formou usnesení na základě zprávy z vlastního podnětu od příslušného výboru vypracované v souladu s článkem 52. K přijetí usnesení při konečném hlasování je potřebný souhlas většiny všech poslanců. Parlament může zároveň stanovit lhůtu pro předložení takového návrhu.

2.  Návrh aktu Unie v rámci práva podnětu Parlamentu v souladu s článkem 225 Smlouvy o fungování Evropské unie může podat každý poslanec.

2.  Návrh aktu Unie v rámci práva podnětu Parlamentu v souladu s článkem 225 Smlouvy o fungování Evropské unie může podat každý poslanec.

Takovýto návrh může společně podat až deset poslanců. K návrhu, v němž se uvede jeho právní základ, může být připojena důvodová zpráva nepřesahující 150 slov.

Takovýto návrh může společně podat až deset poslanců. Návrh uvádí právní základmůže k němu být připojena důvodová zpráva nepřesahující 150 slov.

 

Návrh se předá předsedovi, který ověří, zda jsou splněny příslušné právní požadavky. Předseda může návrh postoupit výboru příslušnému pro ověření právního základu s žádostí o vypracování stanoviska. Pokud předseda prohlásí návrh za přípustný, oznámí jej na plenárním zasedání a postoupí jej věcně příslušnému výboru

 

Před postoupením věcně příslušnému výboru je návrh přeložen do úředních jazyků, které předseda tohoto výboru pokládá za potřebné pro celkové posouzení.

 

O dalším postupu rozhodne věcně příslušný výbor do tří měsíců od postoupení a poté, co poskytl autorům návrhu možnost vystoupit ve výboru.

 

Jména autorů návrhu se uvedou v názvu zprávy.

3.  Návrh se předá předsedovi, který ověří, zda jsou splněny příslušné právní požadavky. Předseda může postoupit žádost o stanovisko týkající se vhodnosti právního základu výboru příslušnému k tomuto ověření. Pokud předseda prohlásí návrh za přípustný, vyhlásí jej na plenárním zasedání a postoupí jej věcně příslušnému výboru

 

Před postoupením věcně příslušnému výboruje návrh přeložen do úředních jazyků, které předseda tohoto výboru pokládá za potřebné pro souhrnné posouzení.

 

Výbor může předsedovi doporučit, aby byl návrh v souladu s možnostmi a lhůtami stanovenými v čl. 136 odst. 2, 3 a 7 předložen volně k podpisu všem poslancům.

 

Pokud daný návrh podepíše většina poslanců Parlamentu, bude zpráva týkající se návrhu považována za schválenou ze strany Konference předsedů. Výbor po vyslechnutí autorů návrhu vypracuje v souladu s článkem 52 zprávu.

 

Pokud návrh není předložen volně k dalším podpisům nebo podepsán většinou poslanců,rozhodnevěcně příslušný výboro dalším postupu do tří měsíců od postoupení po konzultaci sautory návrhu.

 

Jména autorů návrhu se uvedou v názvu zprávy.

 

4.  V usnesení Parlamentu se uvede vhodný právní základ a připojí se k němu podrobná doporučení ohledně obsahu požadovaných návrhů, přičemž musí být dodržena základní práva a zásada subsidiarity.

4.  V usnesení Parlamentu se uvede vhodný právní základ a připojí se k němu doporučení ohledně obsahu požadovaných návrhů.

5.  Pokud má návrh finanční dopady, Parlament uvede, jak zajistit dostatečné finanční prostředky.

5.  Pokud má návrh finanční dopady, Parlament uvede, jak zajistit dostatečné finanční prostředky.

6.  Příslušný výbor sleduje pokrok v přípravách navrženého legislativního aktu, který je vypracováván na zvláštní žádost Parlamentu.

6.  Příslušný výbor sleduje pokrok v přípravách navrženého právního aktu Unie, který je vypracováván na zvláštní žádost Parlamentu.

 

6a.  Konference předsedů výborů pravidelně monitoruje, zda Komise dodržuje bod 10 interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů, podle nějž Komise na žádosti o předložení návrhů odpoví do tří měsíců prostřednictvím přijetí zvláštního sdělení, v němž oznámí, jak v dané věci zamýšlí dále postupovat. Konference předsedů výborů pravidelně informuje o výsledcích tohoto monitorování Konferenci předsedů.

Odůvodnění

The title is clarified and aligned, compared also to the title of Rule 45.

The first, second, fifth and sixth subparagraphs of Rule 46(3) are moved to Rule 46(2). The contents of the third and fourth subparagraphs of Rule 46(3) is deleted because the procedure they laid down is very complex and was hardly ever applied until now.

As regards changes to paragraph 4, they reflect that other principles must obviously also be respected (proportionality for instance).

Paragraph 6 shall become paragraph 5. This paragraph refers to a "proposed legislative act". The restriction implied by the word "legislative" (as defined in Article 289 TFEU) is questionable. Therefore it is suggested to use "Union act" as in Article 225 TFEU and in paragraph 1 of this Rule.

Pozměňovací návrh    43

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 47

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 47

Článek 47

Projednávání legislativních dokumentů

Projednávání právně závazných aktů

1.  Návrhy legislativních aktů a jiné dokumenty legislativní povahy postupuje předseda příslušnému výboru k projednání.

1.  Návrhy právně závazných aktů, které Parlament obdržel od ostatních orgánů nebo od členských států, postupuje předseda příslušnému výboru k projednání.

V případě pochybností může předseda předtím, než oznámí v Parlamentu jejich postoupení příslušnému výboru, uplatnit čl. 201 odst. 2.

 

Pokud je návrh uveden v pracovním programu Komise, může příslušný výbor rozhodnout o jmenování zpravodaje, který sleduje vypracovávání návrhu.

 

Konzultace ze strany Rady nebo žádosti Komise o stanovisko se postupují předsedovi výboru příslušného k projednání daného návrhu.

 

Ustanovení o prvním čtení obsažená v článcích 38 až 46, 57 až 63 a 75 se vztahují na návrhy legislativních aktů, ať již vyžadují jedno, dvě nebo tři čtení.

 

 

1a.  V případě pochybností může předseda předtím, než oznámí v Parlamentu postoupení příslušnému výboru, předložit Konferenci předsedů otázku ohledně příslušnosti. Konference předsedů přijme rozhodnutí na základě doporučení Konference předsedů výborů nebo jejího předsedy v souladu s čl. 201a odst. 2

 

1b.   Příslušný výbor může kdykoli jmenovat zpravodaje, který sleduje přípravu návrhu. Příslušný výbor přitom věnuje zvláštní pozornost návrhům, které jsou uvedeny v pracovním programu Komise.

2.  Postoje Rady se postupují k projednání výboru, který byl příslušným výborem v prvním čtení.

 

Ustanovení pro druhé čtení obsažená v článcích 64 až 69 a 76 se vztahují na postoje Rady.

 

3.  Během dohodovacího řízení mezi Parlamentem a Radou následujícím po druhém čtení se návrh nepostupuje výboru.

 

Ustanovení pro třetí čtení obsažená v článcích 70, 71 a 72 se vztahují na dohodovací řízení.

 

4. Ustanovení článků 49, 50 a 53, čl. 59 odst. 1 a 3 a článků 60, 61 a 188 se nevztahují na druhé a třetí čtení.

 

5.  V případě rozporu mezi ustanoveními jednacího řádu týkajícími se druhého a třetího čtení a jiným ustanovením jednacího řádu mají přednost ustanovení týkající se druhého a třetího čtení.

5.  V případě rozporu mezi ustanoveními jednacího řádu týkajícími se druhého a třetího čtení a jiným ustanovením jednacího řádu mají přednost ustanovení týkající se druhého a třetího čtení.

Odůvodnění

As regards the change to paragraph 1 subparagraph 1, same change as in Rule 39 paragraph 1.

As regards the second subparagraph of Rule 47(1), it converts Rule 201(2) into a new Rule on questions of competence: Rule 201a (new); an alignment is therefore necessary.

As regards the fourth subparagraph, the reference to the Commission Work Programme is limitative and should be deleted. The rest is moved as paragraph 1b of Rule 47.

As regards the fifth subparagraph, the readability of such provision is difficult. The list is not limitative as other Rules apply as well; in addition, it mentions general Rules which apply in any case throughout the procedure, as for instance Rules 38 to 44; Rules 45 & 46 concern the right of initiative; Rules 57 to 63 & 75 are specific for first reading and it is not clear what is meant by the reference to them in this subparagraph.

Paragraphs 2 and 3 (2) are deleted as superfluous or self-evident given the existence of specific Rules on second and third reading.

Paragraph 3 subparagraph 1 is deleted here and moved to Rule72 as §6(new)

Paragraph 4 is deleted given the proposals concerning Rules 66.5(new) and 72.7(new).

Pozměňovací návrh    44

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 47 a (nový)

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

Článek 47a

 

Urychlení legislativních postupů

 

Příslušný výbor či příslušné výbory se mohou v koordinaci s Radou a Komisí dohodnout na urychlení legislativního postupu u konkrétních návrhů, obzvláště pokud se jedná o návrhy, které jsou ve společném prohlášení o ročním interinstitucionálním plánování podle čl. 37 odst. 1a označeny za prioritní.

Pozměňovací návrh    45

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 48

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 48

Článek 48

Legislativní postupy týkající se podnětů členských států

Legislativní postupy týkající se podnětů jiných orgánů než Komise nebo podnětů členských států

1.  Podněty členských států podle článku 76 Smlouvy o fungování Evropské unie se projednávají v souladu s tímto článkem a články 38 až 43, 47 a 59 jednacího řádu.

1.  Při projednávání podnětů jiných orgánů než Komise nebo podnětů členských států může příslušný výbor pozvat zástupce orgánů či členských států, od nichž podnět pochází, aby svůj podnět představili na schůzi výboru. Zástupce členských států předkládajících podnět může doprovázet předsednictví Rady.

2.  Příslušný výbor může vyzvat zástupce těchto členských států, aby přednesli svůj podnět výboru. Zástupce členských států může doprovázet předsednictví Rady.

2. Příslušný výbor může vyzvat zástupce těchto členských států, aby přednesli svůj podnět výboru. Zástupce členských států může doprovázet předsednictví Rady.

3.  Před hlasováním se příslušný výbor dotáže Komise, zda k podnětu zaujme stanovisko. Pokud je tomu tak, nepřijme výbor svou zprávu, dokud stanovisko Komise neobdrží.

3.  Před hlasováním se příslušný výbor dotáže Komise, zda k podnětu zaujme stanovisko nebo zda hodlá v brzké době předložit alternativní návrh. Pokud odpoví kladně, že stanovisko zaujme, nepřijme výbor svou zprávu, dokud neobdrží stanovisko nebo alternativní návrh Komise.

4.  Pokud se dva nebo více návrhů Komise nebo členského státu se stejným legislativním záměrem předkládá Parlamentu souběžně nebo během krátké doby, Parlament o nich vypracuje jednu zprávu. V této zprávě příslušný výbor uvede, ke kterému textu předkládá pozměňovací návrhy, a na všechny ostatní texty odkáže v legislativním usnesení.

4.  Pokud se dva nebo více návrhů Komise nebo jiného orgánu nebo členského státu se stejným legislativním záměrem předkládá Parlamentu souběžně nebo v krátkém časovém odstupu, Parlament o nich vypracuje jednu zprávu. V této zprávě příslušný výbor uvede, ke kterému textu předkládá pozměňovací návrhy, a na všechny ostatní texty odkáže v legislativním usnesení.

Odůvodnění

Tento článek se v tomto znění zabývá případem podnětu členského státu, přičemž však podnět mohou předkládat i ostatní orgány (Evropská centrální banka či soudní dvůr (viz čl. 294 odst. 15 SFEU). Odkaz na „tento článek a články 38–43, 47 a 59“ je přílišně restriktivní. Jiná ustanovení (např. články 50 a 53) se mohou rovněž uplatnit. Slučují se odstavce 1 a 2 článku 48.

Odstavec 2 se zrušuje a slučuje s odstavce 1.

Pozměňovací návrh    46

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 49

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 49

Článek 49

Legislativní zprávy

Legislativní zprávy

1.  Předseda výboru, jemuž byl postoupen návrh legislativního aktu, navrhne výboru postup, kterým je třeba se řídit.

1.  Předseda výboru, jemuž byl postoupen návrh právně závazného aktu, navrhne výboru postup, kterým je třeba se řídit.

2.  Po rozhodnutí o postupu, kterým je třeba se řídit, a pokud se nepoužije článek 50, jmenuje výbor z členů nebo stálých náhradníků zpravodaje k návrhu legislativního aktu, pokud tak již neučinil na základě pracovního programu Komise dohodnutého podle článku 37.

2.  Po rozhodnutí o postupu, kterým je třeba se řídit, a pokud se nepoužije zjednodušený postup podle článku 50, jmenuje výbor z členů nebo stálých náhradníků zpravodaje k návrhu legislativního aktu, pokud tak již neučinil na základě čl. 47 odst. 1b.

3.  Zpráva výboru se skládá z:

3.  Zpráva výboru se skládá z:

a)  případných pozměňovacích návrhů, spolu se stručným odůvodněním, za které je odpovědný zpravodaj a o němž se nehlasuje,

a)  případných pozměňovacích návrhů, spolu se stručným odůvodněním, za které je odpovědný jejich autor a o němž se nehlasuje,

b) návrhu legislativního usnesení podle čl. 59 odst. 2,

b) návrhu legislativního usnesení podle čl. 59 odst. 1c,

c)  případného vysvětlujícího prohlášení, včetně finančního rozkladu o finančním dopadu zprávy a o její slučitelnosti s víceletým finančním rámcem.

c)  případného vysvětlujícího prohlášení, které v nutných případech obsahuje finanční rozklad o finančním dopadu zprávy a o její slučitelnosti s víceletým finančním rámcem.

 

ca)  odkazu na případné posouzení dopadu provedené Parlamentem.

Odůvodnění

Změny odstavce 3a: odrážejí skutečnost, že toto ustanovení v uvedeném znění znamená, že u „zpráv“ za všechna „stručná odůvodnění“ pozměňovacích návrhů odpovídá zpravodaj. U návrhů zpráv je tomu sice skutečně tak, nikoli však u zpráv samotných.

Změna odstavce 3c: finanční rozklady ve vysvětlujících prohlášeních jsou poměrně nezvyklé, přičemž slovo „včetně“ znamená jejich systematické začleňování. Navrhujeme flexibilnější znění.

Pozměňovací návrh    47

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 50

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 50

Článek 50

Zjednodušený postup

Zjednodušený postup

1.  Po prvním projednání návrhu legislativního aktu může předseda výboru navrhnout jeho schválení bez pozměňovacích návrhů. Nevznese-li nejméně jedna desetina členů výboru námitku, předseda výboru předloží Parlamentu zprávu o schválení návrhu. Použije se čl. 150 odst. 1 druhý pododstavec, odst. 2 a 4.

1.  Po prvním projednání návrhu legislativního aktu může předseda výboru navrhnout jeho schválení bez pozměňovacích návrhů. Nevznese-li nejméně jedna desetina členů výboru námitku, považuje se navržený postup za schválený. Předseda nebo zpravodaj, pokud byl jmenován, předloží Parlamentu zprávu o schválení návrhu. Použije se čl. 150 odst. 1 druhý pododstavec, odst. 2 a 4.

2.  Předseda výboru může navrhnout, že on nebo zpravodaj zpracují pozměňovací návrhy na základě jednání ve výboru. Pokud se takto výbor dohodne, jsou tyto pozměňovací návrhy odeslány členům výboru. Nevznese-li nejméně jedna desetina členů výboru námitku ve stanovené lhůtě, která nesmí být kratší než dvacet jedna dní ode dne odeslání, je zpráva považována za přijatou ve výboru. V takovém případě jsou návrh usnesení a pozměňovací návrhy předloženy Parlamentu bez rozpravy podle čl. 150 odst. 1 druhého pododstavce, odst. 2 a 4.

2.  Předseda výboru může navrhnout, že on nebo zpravodaj zpracují pozměňovací návrhy na základě jednání ve výboru. Nevznese-li nejméně jedna desetina členů výboru námitku, považuje se navržený postup za schválený a pozměňovací návrhy jsou odeslány členům výboru.

 

Nevznese-li nejméně jedna desetina členů výboru námitku vůči těmto pozměňovacím návrhům ve stanovené lhůtě, která nesmí být kratší než deset pracovních dní ode dne odeslání, je zpráva považována za přijatou ve výboru. V takovém případě jsou návrh usnesení a pozměňovací návrhy předloženy Parlamentu bez rozpravy podle čl. 150 odst. 1 druhého pododstavce a odst. 2 a 4.

 

Pokud nejméně jedna desetina členů výboru vznese námitku vůči těmto pozměňovacím návrhům, hlasuje se o těchto návrzích na další schůzi výboru.

3.  Pokud nejméně jedna desetina členů výboru vznese námitku, hlasuje se o pozměňovacích návrzích na další schůzi výboru.

 

4.  První a druhá věta odstavce 1, první, druhá a třetí věta odstavců 2 a 3 se použijí obdobně na stanoviska výborů podle článku 53.

4.  S výjimkou ustanovení týkajících se předložení návrhů Parlamentu se tento článek použije obdobně na stanoviska výborů podle článku 53.

Odůvodnění

Odstavec 3 se uplatňuje na případ uvedený v odstavci 2, a nikoli na situaci popsanou v odstavci 1. Sloučením odstavců 2 a 3 do jediného odstavce se zlepší čitelnost textu.

O vyšší čitelnost usiluje také změna odstavce 4.

Pozměňovací návrh    48

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 51

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 51

Článek 51

Nelegislativní zprávy

Nelegislativní zprávy

1.  Pokud výbor vypracovává nelegislativní zprávu, jmenuje zpravodaje ze svých členů nebo ze stálých náhradníků.

1.  Pokud výbor vypracovává nelegislativní zprávu, jmenuje zpravodaje ze svých členů nebo ze stálých náhradníků.

2.  Zpravodaj je odpovědný za přípravu zprávy výboru a za její předložení Parlamentu jménem výboru.

 

3.  Zpráva výboru se skládá z:

3.  Zpráva výboru se skládá z:

a)  návrhu usnesení,

a)  návrhu usnesení,

b)  vysvětlujícího prohlášení včetně finančního rozkladu o finančním dopadu zprávy a o její slučitelnosti s víceletým finančním rámcem,

b)  vysvětlujícího prohlášení, které v nutných případech obsahuje finanční rozklad o finančním dopadu zprávy a o její slučitelnosti s víceletým finančním rámcem,

c)  znění případných návrhů usnesení, které mají být ve zprávě obsaženy podle čl.133 odst. 4.

c)  znění případných návrhů usnesení, které mají být ve zprávě obsaženy podle čl.133 odst. 4.

Odůvodnění

Odstave 2 se přesouvá do článku 56. Tato definice úkolů zpravodaje se stane součástí článku 56 týkajícího se navrhování zpráv.

Pozměňovací návrh    49

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 52

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 52

Článek 52

Zprávy z vlastního podnětu

Zprávy z vlastního podnětu

1.   Pokud má výbor v úmyslu vypracovat zprávu a předložit Parlamentu návrh usnesení týkajícího se záležitosti spadající do jeho působnosti, v níž nebyl požádán ani o konzultaci, ani o stanovisko podle čl. 201 odst. 1, může tak učinit pouze se svolením Konference předsedů. Pokud je toto svolení odepřeno, musí být vždy uveden důvod. Pokud je předmětem zprávy návrh, který poslanec podal v souladu s čl. 46 odst. 2, lze svolení odepřít pouze v případě, že nejsou splněny podmínky stanovené v článku 5 statutu poslanců a článku 225 Smlouvy o fungování Evropské unie.

1.  Pokud má výbor v úmyslu vypracovat nelegislativní zprávu nebo zprávu podle článků 45 či 46 týkající se záležitosti spadající do jeho působnosti, která nebyla postoupena žádnému výboru, může tak učinit pouze se svolením Konference předsedů.

 

Konference předsedů rozhoduje o žádostech o udělení svolení k vypracování zpráv předložených podle prvního pododstavce podle prováděcích pravidel, která si sama stanoví.

Konference předsedů rozhoduje o žádostech o udělení svolení k vypracování zprávy ve smyslu odstavce 1 podle prováděcích pravidel, která si sama stanoví. Je-li zpochybněna příslušnost výboru, který o svolení k vypracování zprávy požádal, Konference předsedů rozhodne do šesti týdnů na základě doporučení vydaného Konferencí předsedů výborů, nebo není-li toto doporučení připravováno, předsedou Konference předsedů výborů. Pokud v této lhůtě Konference předsedů nerozhodne, doporučení se považuje za schválené.

 

 

1a.   Pokud Konference předsedů svolení neudělí, své rozhodnutí odůvodní.

 

V případě, že předmět zprávy spadá do práva podnětu Parlamentu podle článku 45, lze svolení odepřít pouze z důvodu nesplnění podmínek stanovených ve Smlouvách.

 

1b.  V případech uvedených v článcích 45 a 46 Konference předsedů rozhodne do dvou měsíců.

2.  Návrhy usnesení obsažené ve zprávách z vlastního podnětu se projednávají v Parlamentu formou krátkého přednesení stanoveného v článku 151. Pozměňovací návrhy k těmto návrhům usnesení jsou přípustné k projednání v plénu pouze tehdy, pokud jsou předloženy zpravodajem kvůli zohlednění nových informací nebo nejméně desetinou poslanců Parlamentu. Politické skupiny mohou předložit alternativní návrhy usnesení v souladu s čl. 170 odst. 4. U návrhů usnesení výboru a pozměňovacích návrhů k těmto usnesením se použijí články 176 a 180. Článek 180 se použije rovněž pro jediné hlasování o alternativních návrzích usnesení.

2.  Návrhy usnesení předložené Parlamentu se projednávají formou krátkého přednesení stanoveného v článku 151. Pozměňovací návrhy k těmto návrhům usnesení a žádosti o dílčí nebo oddělené hlasování jsou přípustné k projednání v plénu pouze tehdy, pokud je předložil zpravodaj za účelem zohlednění nových informací, nebo nejméně jedna desetina poslanců Parlamentu. Politické skupiny mohou předložit alternativní návrhy usnesení v souladu s čl. 170 odst. 4. U návrhů usnesení výboru a pozměňovacích návrhů k těmto usnesením se použije článek 180. Článek 180 se použije rovněž pro jediné hlasování o alternativních návrzích usnesení.

První pododstavec se nepoužije, splňuje-li předmět zprávy podmínky pro projednání při přednostní rozpravě v plénu nebo je-li zpráva navržena podle práva podnětu podle článků 45 nebo 46 nebo byla-li zpráva uznána za strategickou9.

 

 

2a.  Odstavec 2, splňuje-li předmět zprávy podmínky pro projednání při přednostní rozpravě v plénu nebo je-li zpráva navržena podle práva podnětu podle článků 45 nebo 46 nebo byla-li zpráva uznána za strategickou9a.

3.  V případě, že předmět zprávy spadá do práva podnětu podle článku 45, lze svolení odepřít pouze na základě nesplnění podmínek stanovených ve Smlouvách.

 

4.  V případech uvedených v článcích 45 a 46 Konference předsedů rozhodne do dvou měsíců.

 

__________________

__________________

9 Viz příslušné rozhodnutí konference předsedů reprodukované v příloze XVII jednacího řádu.

 

 

9a Viz příslušné rozhodnutí Konference předsedů.

Odůvodnění

As regards the changes to paragraph 1, the words "neither a consultation nor a request for an opinion has been referred to it" are updated to the current framework where Parliament's legislative powers go well beyond consultation. In fact, the own-initiative report must not deal with topics which are the subject of a legislative report / proposal.The last part of this paragraph will be deleted: Article 5 of the Statute and Article 225 of the Treaty are general provisions and do not as such set certain conditions for a Member's initiative. Minimal conditions are set in Rule 46(2) and they are meant to allow the President to follow up with the referral to the Committee responsible. It is the Committee responsible which then decides whether to seek authorisation.

The first part of the interpretation following paragraph 1 is integrated into paragraph 1.The last part of the interpretation is covered in new Rule 201a(2).

As regards paragraph 1a and 1b, the change suggests a restructuring of the Rules concerning the conditions for authorisation. The current paragraph 3 is reinserted here as subparagraph of paragraph 2 to which it is linked

The content of paragraph 1bis moved from the current Rule 52(4).

The renumbering and replacement of current paragraph 3 and 4 before current paragraph 2 aims to clarify that own initiative reports are a subcategory of the non-legislative reports.

Paragraph 2 subparagraph 1 becomes a separate paragraph.

Paragraph 3 moved up as paragraph 2.1 and paragraph 5 is deleted here and moved up as paragraph 3. As they cover the same issues, the last sentence of paragraph 1 and paragraphs 3 and 4 are merged.

Pozměňovací návrh    50

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 53

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 53

Článek 53

Stanoviska výborů

Stanoviska výborů

1.  Jestliže si výbor, jemuž byla otázka postoupena nejdříve, přeje seznámit se se stanoviskem jiného výboru nebo jestliže si jiný výbor přeje sdělit své stanovisko ke zprávě výboru, jemuž byla otázka postoupena nejdříve, požádají tyto výbory předsedu Parlamentu, aby byl podle čl. 201 odst. 3 jmenován jeden výbor jako příslušný výbor a druhý výbor jako výbor, od něhož se žádá stanovisko.

1.  Jestliže si výbor, jemuž byla otázka postoupena nejdříve, přeje seznámit se se stanoviskem jiného výboru nebo jestliže si jiný výbor přeje sdělit své stanovisko výboru, jemuž byla otázka postoupena nejdříve, požádají tyto výbory předsedu Parlamentu, aby byl podle čl. 201 odst. 3 jmenován jeden výbor jako příslušný výbor a druhý výbor jako výbor, od něhož se žádá stanovisko.

 

Výbor, který vypracovává stanovisko, může některého ze svých členů či stálých náhradníků jmenovat navrhovatelem nebo zaslat své stanovisko ve formě dopisu předsedy.

2.  V případě dokumentů legislativní povahy ve smyslu čl. 47 odst. 1 obsahuje stanovisko návrhy na změnu textu, který byl postoupen výboru, popřípadě s krátkými odůvodněními. Za tato odůvodnění je odpovědný autor návrhu a nehlasuje se o nich. V případě potřeby předloží výbor, který byl požádán o stanovisko stručné písemné odůvodnění k dokumentu jako celku.

2.  Pokud se stanovisko týká návrhu právně závazného aktu, obsahuje návrhy na změnu textu, který byl postoupen výboru, popřípadě s krátkými odůvodněními. Za tato odůvodnění je odpovědný jejich autor a nehlasuje se o nich. V případě potřeby předloží výbor, který byl požádán o stanovisko stručné písemné odůvodnění k dokumentu jako celku. Za toto stručné odůvodnění odpovídá zpravodaj.

U nelegislativních textů obsahuje stanovisko návrhy k začlenění do návrhu usnesení předloženého příslušným výborem.

Pokud se stanovisko netýká návrhu právně závazného aktu, obsahuje návrhy k začlenění do návrhu usnesení předloženého příslušným výborem.

O těchto návrzích na změnu textu a návrzích k začlenění do usnesení příslušný výbor hlasuje.

O těchto návrzích na změnu textu a návrzích k začlenění do usnesení příslušný výbor hlasuje.

Stanovisko se zabývá pouze záležitostmi, které spadají do příslušnosti výboru, který jej předkládá.

Stanovisko se zabývá pouze záležitostmi, které spadají do působnosti výboru, který jej předkládá.

3.  Příslušný výbor stanoví lhůtu, v níž musí výbor, od něhož se žádá stanovisko, toto stanovisko zaujmout, aby je mohl příslušný výbor vzít v úvahu. Jakékoli změny oznámených lhůt musí příslušný výbor neprodleně sdělit výboru nebo výborům, od nichž se stanovisko žádá. Příslušný výbor nesmí dospět ke konečným závěrům před uplynutím uvedené lhůty.

3.  Příslušný výbor stanoví lhůtu, v níž musí výbor, od něhož se žádá stanovisko, toto stanovisko zaujmout, aby je mohl příslušný výbor vzít v úvahu. Jakékoli změny oznámených lhůt musí příslušný výbor neprodleně sdělit výboru nebo výborům, od nichž se stanovisko žádá. Příslušný výbor nesmí dospět ke konečným závěrům před uplynutím uvedené lhůty.

 

3a.  Výbor pověřený vypracováním stanoviska může rovněž rozhodnout, že svůj postoj předloží v podobě pozměňovacích návrhů, které budou po svém přijetí předloženy přímo v příslušném výboru. Tyto pozměňovací návrhy předkládá jménem výboru předseda nebo navrhovatel.

 

3b.  Výbor pověřený vypracováním stanoviska předloží pozměňovací návrhy uvedené v odstavci 3a ve lhůtě pro předložení pozměňovacích návrhů, kterou stanoví příslušný výbor.

4.  Všechna přijatá stanoviska se připojí ke zprávě příslušného výboru jako přílohy.

4.  Všechna stanoviska a pozměňovací návrhy přijaté výborem pověřeným vypracováním stanoviska se připojí ke zprávě příslušného výboru jako přílohy.

5.  Pozměňovací návrhy může v plénu předkládat pouze příslušný výbor.

5.  Výbory pověřené vypracováním stanoviska ve smyslu tohoto článku nemohou předkládat pozměňovací návrhy k projednání v Parlamentu.

6.  Předseda a navrhovatel výboru, od něhož se žádá stanovisko, jsou přizváni k účasti na schůzích příslušného výboru jako poradci, pokud se jednání týká záležitostí společného zájmu.

6.  Předseda a navrhovatel výboru, od něhož se žádá stanovisko, jsou přizváni k účasti na schůzích příslušného výboru jako poradci, pokud se jednání týká záležitostí společného zájmu.

Odůvodnění

As regards the changes to paragraph 1, strictly speaking, the opinion committee does not "make known its views on the report" but on the issue that will be covered by the report. As a new Rule 201a (new) is proposed to deal with the questions of competences,an alignment to that Rules is necessary throughout the text.The addition aims to clarify that a "rapporteur for an opinion" is appointed (currently not in the rules).

As regards the addition of paragraph 3 a (new), it reflects the outcome of the last CCC away day, when the Committee Chairs acknowledged that Rule 53 is over-used and recommended the introduction of the ‘committees-amendments” to the draft report of the lead committee.This possibility which corresponds to a current practice is now introduced in the Rules with an appropriate procedure to adopt and table “committee-amendments”.

Paragraph 5 is reworded. In fact, the restriction to the committee responsible is already set out in Rule 169 (which is a more relevant place).

Pozměňovací návrh    51

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 54

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 54

Článek 54

Postup s přidruženými výbory

Postup s přidruženými výbory

Pokud je Konferenci předsedů postoupena otázka příslušnosti v souladu s čl. 201 odst. 2 nebo článkem 52 a Konference předsedů se domnívá, že záležitost spadá na základě přílohy VI jednacího řádu téměř stejnou měrou do působnosti dvou nebo více výborů nebo že různé části dané záležitosti spadají do působnosti dvou nebo více výborů, použije se článek 53 spolu s níže uvedenými ustanoveními:

1.  Pokud je Konferenci předsedů postoupena otázka příslušnosti v souladu s článkem 201a a Konference předsedů se domnívá, že záležitost spadá na základě přílohy VI jednacího řádu téměř stejnou měrou do působnosti dvou nebo více výborů nebo že různé části dané záležitosti spadají do působnosti dvou nebo více výborů, použije se článek 53 spolu s níže uvedenými ustanoveními:

– na harmonogramu se společně dohodnou zúčastněné výbory;

– na harmonogramu se společně dohodnou zúčastněné výbory;

– zpravodaj a navrhovatelé se vzájemně informují a snaží se dohodnout se na zněních, která předkládají výborům, a na postoji k pozměňovacím návrhům;

– zpravodaj a navrhovatelé se vzájemně informují a snaží se dohodnout se na zněních, která předkládají výborům, a na postoji k pozměňovacím návrhům;

  předsedové zúčastněných výborů, zpravodaj a navrhovatelé společně určí části textu, které spadají do jejich výlučné nebo společné působnosti, a snaží se dohodnout se na přesných podmínkách své spolupráce. V případě, že není dosaženo dohody o vymezení působnosti, předloží se věc na žádost jednoho ze zúčastněných výborů Konferenci předsedů, která může rozhodnout o otázce jejich působnosti, nebo o tom, že se uplatní postup společných schůzí výborů podle článku 55; čl. 201 odst. 2 druhý pododstavec se použije obdobně;

  předsedové zúčastněných výborů, zpravodaj a navrhovatelé jsou vázáni zásadou řádné loajální spolupráce a společně určí části textu, které spadají do jejich výlučné nebo společné působnosti, a snaží se dohodnout se na přesných podmínkách své spolupráce. V případě, že není dosaženo dohody o vymezení působnosti, předloží se věc na žádost jednoho ze zúčastněných výborů Konferenci předsedů, která může rozhodnout o otázce jejich působnosti, nebo o tom, že se uplatní postup společných schůzí výborů podle článku 55. Toto rozhodnutí se přijímá postupem a ve lhůtě podle článku 201a.

  příslušný výbor přijme bez hlasování pozměňovací návrhy přidruženého výboru, pokud se týkají záležitostí, které náleží do výlučné působnosti přidruženého výboru. Pokud příslušný výbor zamítne pozměňovací návrhy, jež náleží do společné působnosti tohoto výboru a přidruženého výboru, může přidružený výbor tyto pozměňovací návrhy předložit přímo Parlamentu;

  příslušný výbor přijme bez hlasování pozměňovací návrhy přidruženého výboru, pokud se týkají záležitostí, které náleží do výlučné působnosti přidruženého výboru. Pokud příslušný výbor tyto návrhy nepřijme, může je přidružený výbor předložit přímo plénu. Pokud příslušný výbor nepřijme pozměňovací návrhy, jež náleží do sdílené působnosti tohoto výboru a přidruženého výboru, může přidružený výbor tyto pozměňovací návrhy předložit přímo v plénu;

– v případě dohodovacího řízení o návrhu musí být v delegaci Parlamentu navrhovatel z každého přidruženého výboru.

– v případě dohodovacího řízení o návrhu musí být v delegaci Parlamentu navrhovatel z každého přidruženého výboru.

Znění tohoto článku nijak neomezuje jeho působnost. Žádosti o použití postupu s přidruženými výbory při vypracovávání nelegislativních zpráv na základě čl. 52 odst. 1 a čl. 132 odst. 1 a 2 jsou přípustné.

 

Postup s přidruženými výbory podle tohoto článku nelze použít, pokud je při přijímání doporučení příslušným výborem uplatněn článek 99.

 

Rozhodnutí Konference předsedů použít postup s přidruženými výbory se použije ve všech fázích daného postupu.

Rozhodnutí Konference předsedů použít postup s přidruženými výbory se použije ve všech fázích daného postupu.

Práva související s postavením « příslušného výboru » jsou vykonávána hlavním příslušným výborem. Při výkonu těchto práv musí hlavní příslušný výbor dodržovat výsady přidruženého výboru, zejména povinnost loajální spolupráce, pokud jde o časový harmonogram a právo přidruženého výboru určit pozměňovací návrhy, které se předloží Parlamentu v oblasti jeho výlučné působnosti.

Práva související s postavenímpříslušného výboru jsou vykonávána hlavním příslušným výborem. Při výkonu těchto práv musí hlavní příslušný výbor dodržovat výsady přidruženého výboru, zejména povinnost loajální spolupráce, pokud jde o časový harmonogram a právo přidruženého výboru určit pozměňovací návrhy, které se předloží Parlamentu v oblasti jeho výlučné působnosti.

V případě, že by hlavní příslušný výbor porušil výsady přidruženého výboru, rozhodnutí přijatá hlavním příslušným výborem zůstanou platná, ale přidružený výbor může předložit své pozměňovací návrhy přímo Parlamentu v mezích své výlučné působnosti.

 

 

1a.   Postup uvedený v tomto článku se nepoužije na doporučení, která přijímá příslušný výbor podle článku 99.

Odůvodnění

The changes to paragraph 1 reflect the decision to convert the current Rule 201 (2) into a new Rule 201awhich would cover the questions of competence. Thus, the restriction to legislative files implied by the first paragraph of Rule 201 (1) would be lifted and the new Rule would serve to deal with conflict of competences for both legislative and non-legislative reports. An alignment to take into account the creation of Rule 201 (a) (new) is necessary whenever 201(2) is mentioned.

The change to paragraph 1, indent 3, aims to make the sentence easy to read and to bring the provision in line with the suggested creation of Rule 201a (new).

For clarity reasons, the last paragraph of the fourth part of the interpretation to this Rule is integrated in paragraph 1, indent 4.

The second subparagraph of the interpretation is transformed into a new paragraph of Rule 54 (1a new).

The last subparagraph of the interpretation is integrated in the first paragraph of Rule 54 (fourth hyphen); for the case of shared competence, the text already clearly establishes that the associated committee can table amendments directly in plenary.

Pozměňovací návrh    52

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 55

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 55

Článek 55

Postup společných schůzí výborů

Postup společných schůzí výborů

1.  Pokud je Konferenci předsedů postoupena otázka příslušnosti v souladu s čl. 201 odst. 2, může rozhodnout, že se postup společných schůzí výborů a společné hlasování musí uplatnit, jestliže:

1.  Pokud je Konferenci předsedů postoupena otázka příslušnosti v souladu s článkem 201a, může rozhodnout, že se postup společných schůzí výborů a společné hlasování musí uplatnit, jestliže:

– daná otázka spadá podle přílohy VI neoddělitelně do působnosti několika výborů a

– daná otázka spadá podle přílohy VI neoddělitelně do působnosti několika výborů a

– Konference předsedů se domnívá, že jde o záležitost zásadního významu.

– Konference předsedů se domnívá, že jde o záležitost zásadního významu.

2.  V takovém případě příslušní zpravodajové vypracují společný návrh zprávy, který projednají a o kterém hlasují dotčené výbory na společných schůzích konaných za společného předsednictví dotčených předsedů výborů.

2.  V takovém případě příslušní zpravodajové vypracují společný návrh zprávy, který projednají a o kterém hlasují dotčené výbory na společných schůzích konaných za společného předsednictví dotčených předsedů výborů.

Práva související se statutem příslušného výboru mohou být ve všech fázích postupu vykonávána dotčenými výbory, pouze pokud jednají společně. Dotčené výbory mohou ustavit pracovní skupiny s cílem připravit schůze a hlasování.

Práva související se statutem příslušného výboru mohou být ve všech fázích postupu vykonávána dotčenými výbory, pouze pokud jednají společně. Dotčené výbory mohou ustavit pracovní skupiny s cílem připravit schůze a hlasování.

3.  Ve druhém čtení řádného legislativního postupu je projednáváno stanovisko Rady v rámci společné schůze dotčených výborů, která se v případě, že se předsedové těchto výborů nedohodnou, koná ve středu prvního týdne vyhrazeného pro schůze parlamentních orgánů po sdělení stanoviska Rady Parlamentu. Není-li dosaženo dohody ohledně svolání následující schůze, je tato schůze svolána předsedou Konference předsedů výborů. O doporučení pro druhé čtení je hlasováno na společné schůzi na základě společného návrhu, který vypracují příslušní zpravodajové dotčených výborů nebo, v případě neexistence společného návrhu, na základě pozměňovacích návrhů předložených v rámci příslušných výborů.

3.  Ve druhém čtení řádného legislativního postupu je projednáváno stanovisko Rady v rámci společné schůze dotčených výborů, která se v případě, že se předsedové těchto výborů nedohodnou, koná ve středu prvního týdne vyhrazeného pro schůze parlamentních orgánů po sdělení stanoviska Rady Parlamentu. Není-li dosaženo dohody ohledně svolání následující schůze, je tato schůze svolána předsedou Konference předsedů výborů. O doporučení pro druhé čtení je hlasováno na společné schůzi na základě společného návrhu, který vypracují příslušní zpravodajové dotčených výborů nebo, v případě neexistence společného návrhu, na základě pozměňovacích návrhů předložených v rámci příslušných výborů.

Ve třetím čtení řádného legislativního postupu předsedové a zpravodajové dotčených výborů vykonávají funkci členů delegace ex officio v dohodovacím výboru.

Ve třetím čtení řádného legislativního postupu předsedové a zpravodajové dotčených výborů vykonávají funkci členů delegace ex officio v dohodovacím výboru.

Tento článek lze použít pro postup vedoucí k vydání doporučení, zda vyslovit či nevyslovit souhlas s uzavřením mezinárodní dohody, podle čl. 108 odst. 5 a čl. 99 odst. 1, pokud jsou splněny podmínky v něm stanovené.

 

Odůvodnění

Pokud jde o změny v článku 1, odrážejí úpravu vzhledem k vytvoření nového článku 201a o otázkách příslušnosti.

Výklad navazující na článek 3 se pravděpodobně týká také doporučení ohledně dalších postupů souhlasu, není to však stanoveno. Aby nedošlo ke zmatení nebo k opačnému výkladu, doporučuje se jeho vypuštění.

Pozměňovací návrh    53

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 56

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 56

Článek 52a

Navrhování zpráv

Navrhování zpráv

 

-1.  Zpravodaj je odpovědný za vypracování zprávy výboru a za její předložení Parlamentu jménem výboru.

1.  Za vysvětlující prohlášení je odpovědný zpravodaj a o tomto prohlášení se nehlasuje. Musí však být v souladu se zněním návrhu usnesení tak, jak byl přijat, i s pozměňovacími návrhy předloženými výborem. Pokud tomu tak není, může předseda výboru vysvětlující prohlášení odstranit.

1.  Za vysvětlující prohlášení je odpovědný zpravodaj a o tomto prohlášení se nehlasuje. Musí však být v souladu se zněním návrhu usnesení tak, jak byl přijat, i s pozměňovacími návrhy předloženými výborem. Pokud tomu tak není, může předseda výboru vysvětlující prohlášení odstranit.

2.  Zpráva uvádí výsledek hlasování o zprávě jako celku. Jestliže o to při hlasování požádá nejméně jedna třetina členů, je ve zprávě uvedeno, jak který člen hlasoval.

2.  Zpráva uvádí výsledek hlasování o zprávě jako celku a v souladu s čl. 208 odst. 3 a také to, jak který člen výboru hlasoval.

3.  Pokud není stanovisko výboru jednomyslné, obsahuje zpráva i shrnutí menšinového stanoviska. Menšinové stanovisko je uvedeno, pokud se hlasuje o celém textu,na žádost zastánců tohoto stanoviska může být předmětem písemného prohlášení v rozsahu nejvýše 200 slov, které je přílohou vysvětlujícího prohlášení.

3.  Pokud se hlasuje o celém textu, může být vypracováno menšinové stanovisko, které může být na žádost jeho autorů předmětem písemného prohlášení v rozsahu nejvýše 200 slov, připojeného k vysvětlujícímu prohlášení.

Předseda výboru řeší spory, které vyvstanou v důsledku uplatňování těchto ustanovení.

Předseda výboru řeší spory, které vyvstanou v důsledku uplatňování tohoto odstavce.

4.  Na návrh svého předsednictva může výbor stanovit lhůtu, v níž je zpravodaj povinen předložit svůj návrh zprávy. Tato lhůta může být prodloužena nebo může být jmenován nový zpravodaj.

4.  Na návrh svého předsedy může výbor stanovit lhůtu, v níž je zpravodaj povinen předložit svůj návrh zprávy. Tato lhůta může být prodloužena nebo může být jmenován nový zpravodaj.

5.  Po uplynutí lhůty může výbor pověřit svého předsedu, aby požádal o zařazení věci, která byla výboru postoupena, na pořad jednání jednoho z příštích zasedání Parlamentu. Rozprava pak může být vedena na základě ústní zprávy příslušného výboru.

5.  Po uplynutí lhůty může výbor pověřit svého předsedu, aby požádal o zařazení věci, která byla výboru postoupena, na pořad jednání jednoho z příštích zasedání Parlamentu. Rozprava a hlasování pak mohou být vedeny na základě ústní zprávy příslušného výboru.

(This Rule as amended shall be moved before Rule 53)

Odůvodnění

As regards the contents of paragraph -1, it consists of the provision currentlu in Rule 51(2) and ismoved here for consistency.

The change to paragraph 2 will bring this provision in line with Rule 208(3): adoption of reports by roll-call vote is mandatory.

As regards the changes to paragraph 3 subparagraph 1, the first sentence will be deleted: lack of unanimity implies minority opinions; in addition it is not very clear what is meant by "give a summary of the minority opinion" in singular as compared to the rest of the paragraph.

The change to paragraph 4 is an alignment to committees’ practice.

Pozměňovací návrh    54

Jednací řád Evropského parlamentu

Hlava II – kapitola 3 – název

Platné znění

Pozměňovací návrh

KAPITOLA 3

KAPITOLA 3

PRVNÍ ČTENÍ

ŘÁDNÝ LEGISLATIVNÍ POSTUP

Pozměňovací návrh    55

Jednací řád Evropského parlamentu

Hlava II – kapitola 3 – oddíl 1 (nový)

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

ODDÍL 1

 

PRVNÍ ČTENÍ

Pozměňovací návrh    56

Jednací řád Evropského parlamentu

Hlava II – kapitola 3 – dílčí název 1

Platné znění

Pozměňovací návrh

Ve výboru

vypouští se

Pozměňovací návrh    57

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 57

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 57

vypouští se

Změna návrhu legislativního aktu

 

1.  Jestliže Komise informuje Parlament, že má v úmyslu svůj návrh změnit, nebo pokud se příslušný výbor jiným způsobem dozví o tomto záměru, odloží příslušný výbor projednávání návrhu do doby, kdy obdrží nový návrh nebo změny Komise.

 

2.  Jestliže Rada podstatně změní návrh legislativního aktu, použije se článek 63.

 

Odůvodnění

Tento článek, který se týká spíše postupu konzultace než řádného legislativního postupu, se zde vypouští a (po změně) se přesouvá jako nová kapitola 4 o postupu konzultace.

Pozměňovací návrh    58

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 58

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 58

vypouští se

Postoj Komise a Rady k pozměňovacím návrhům

 

1.  Předtím, než příslušný výbor přistoupí ke konečnému hlasování o návrhu legilsativního aktu, požádá Komisi, aby sdělila svůj postoj ke všem pozměňovacím návrhům k návrhu, které výbor přijal, a požádá Radu o připomínky.

 

2.  Pokud Komise nemůže učinit takové prohlášení nebo prohlásí, že není ochotna přijmout všechny pozměňovací návrhy přijaté příslušným výborem, může výbor konečné hlasování odložit.

 

3.  V případě potřeby je postoj Komise součástí zprávy.

 

Pozměňovací návrh    59

Jednací řád Evropského parlamentu

Hlava II – kapitola 3 – dílčí název 2

Platné znění

Pozměňovací návrh

V plénu

vypouští se

Pozměňovací návrh    60

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 59

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 59

Článek 59

Závěr z prvního čtení

Hlasování v Parlamentu – první čtení

 

-1.   Parlament může návrh legislativního aktu schválit, pozměnit nebo zamítnout.

1.  Parlament posuzuje návrh legislativního aktu na základě zprávy vypracované příslušným výborem podle článku 49.

1.  Parlament nejprve hlasuje o návrzích na okamžité zamítnutí návrhu legislativního aktu, který písemně předložil příslušný výbor, politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců.

 

Je-li tento návrh na zamítnutí přijat, předseda požádá orgán, který předložil původní návrh, aby vzal návrh legislativního aktu zpět.

 

Pokud tak tento orgán učiní, prohlásí předseda příslušný postup za ukončený.

 

Pokud orgán, který předložil původní návrh, návrh legislativního aktu nevezme zpět, předseda prohlásí první čtení v Parlamentu za ukončené, jestliže Parlament na návrh předsedy výboru nebo zpravodaje příslušného výboru či politické skupiny nebo nejméně čtyřiceti poslanců nerozhodne o vrácení věci příslušnému výboru k opětovnému projednání.

 

Není-li návrh na zamítnutí přijat, postupuje Parlament podle odstavců 1a až 1c.

 

1a.  O veškerých prozatímních dohodách předložených příslušným výborem podle čl. 73d odst. 4 se hlasuje přednostně v rámci jediného hlasování, pokud Parlament na žádost politické skupiny nebo nejméně čtyřicet poslanců místo toho nerozhodne o tom, že přejde k hlasování o pozměňovacích návrzích v souladu s odstavcem 1b. V tom případě Parlament rovněž rozhodne o tom, zda se bude hlasování o pozměňovacích návrzích konat okamžitě. V opačném případě stanoví Parlament novou lhůtu pro pozměňovací návrhy a hlasování proběhne na následujícím denním zasedání.

 

Pokud je v rámci jediného hlasování prozatímní dohoda schválena, předseda prohlásí první čtení v Parlamentu za ukončené.

 

Pokud v rámci jediného hlasování prozatímní dohoda neobdrží většinu odevzdaných hlasů, předseda stanoví novou lhůtu pro předložení pozměňovacích návrhů k návrhu legislativního aktu. O těchto pozměňovacích návrzích se bude hlasovat na následujícím denním zasedání s cílem uzavřít první čtení v Parlamentu.

 

1b.  Kromě případů, kdy byl přijat návrh na zamítnutí v souladu s odstavcem 1 nebo kdy byla přijata prozatímní dohoda podle odstavce 1a, se veškeré pozměňovací návrhy k návrhu legislativního aktu předkládají k hlasování, případně včetně jednotlivých částí prozatímní dohody, v jejímž případě byly vzneseny požadavky na dílčí nebo oddělené hlasování nebo kdy byly předloženy konkurenční pozměňovací návrhy.

 

Před hlasováním o pozměňovacích návrzích může předseda požádat Komisi o stanovisko a Radu o připomínky.

 

Poté, co proběhlo hlasování o těchto pozměňovacích návrzích, Parlament hlasuje o návrhu legislativního usnesení jako celku, pozměněném či nikoli.

 

Jestliže je tento návrh legislativního aktu jako celek, pozměněný či nikoli, přijat, předseda prohlásí první čtení v Parlamentu za ukončené, pokud Parlament na žádost předsedy či zpravodaje příslušného výboru nebo politické skupiny či nejméně čtyřiceti poslanců nerozhodne, že pro účely interinstitucionálních jednání podle článků 59a, 73a a 73d vrátí věc příslušnému výboru.

 

Jestliže celý návrh legislativního aktu, pozměněný či nikoli, nezíská většinu odevzdaných hlasů, předseda prohlásí první čtení za ukončené, pokud Parlament na žádost předsedy výboru či zpravodaje příslušného výboru nebo politické skupiny či nejméně čtyřiceti poslanců nerozhodně o vrácení věci zpět příslušnému výboru k opětovnému projednání.

 

1c.  Po hlasování podle odstavců 1 až 1b a následném hlasování o případných pozměňovacích návrzích k návrhu legislativního usnesení týkajících se procesních požadavků se legislativní usnesení považuje za přijaté. V případě nutnosti se legislativní usnesení podle čl. 193 odst. 2 pozmění, aby odráželo výsledek hlasování podle odstavců 1 až 1b.

 

Text legislativního usnesení a postoje Parlamentu předá předseda Radě a Komisi a v případě, že je původcem návrhu legislativního aktu skupina z členského státu, Soudní dvůr nebo Evropská centrální banka, také těmto subjektům.

2.  Parlament nejdříve hlasuje o pozměňovacích návrzích k návrhu, který je základem zprávy příslušného výboru, pak o samotném návrhu, pozměněném či nikoli, pak o pozměňovacích návrzích k návrhu legislativního usnesení, pak o návrhu legislativního usnesení jako celku, který obsahuje pouze prohlášení, zda Parlament návrh legislativního aktu schvaluje, zamítá nebo k němu podává pozměňovací návrhy, a veškeré procesní požadavky.

 

První čtení je ukončeno přijetím návrhu legislativního usnesení. Pokud Parlament legislativní usnesení nepřijme, vrátí návrh příslušnému výboru.

 

Všechny zprávy předložené v rámci legislativního procesu musí být v souladu s články 39, 47 a 49. Návrhy nelegislativních usnesení předložené výborem musí být v souladu s postupy pro postoupení věci výboru stanovenými v článcích 52 nebo 201.

 

3. Text návrhu schválený Parlamentem a doprovodné usnesení zasílá předseda Radě a Komisi jako postoj Parlamentu.

 

Odůvodnění

The change of the title aims to clarify what the Rule is about(see also Rule 67a below).

As regards the changes to paragraph 1, it extends the possibility to table a motion for rejection to the political groups (this possibility is not foreseen in the current Rule 60). Otherwise,this sub-paragraph to paragraph 1 regroups the provisions in Rule 60 paras 2 and 3, with few modifications aiming to make its reading clearer. These provisions will be placed here in order to observe the logical sequence of the vote in plenary.Following the discussion in AFCO WG, it was agreed to invert the standard procedure so far (referral back to Committee) with the exceptional procedure (to immediately close the first reading).The reference to the vote on the draft legislative resolution has been deleted following the discussion in AFCO WG on 8/10/2015.

The insertion of paragraph 1 a (new) aims at granting a privileged status to any provisional agreement reached through informal negotiations in trilogue in accordance with Rule 73, by putting it to a single vote before any other amendments tabled. However, on request by political group/40 members, the Parliament will take a decision on the voting order. Thus, all political groups will have the possibility to ask for split votes and to table amendments to the Commission's proposal at plenary stage within the usual deadlines, but it would be for the plenary to decide the voting order.

The insertion of paragraph 1 a, subparagraph 3(new) is necessary as under paragraph 2 amendments would have been already tabled. Usual practice is that amendments which would not have been put to vote under paragraph 2 would be put to vote at the next voting session.

As regards, paragraph 1 b, subparagraphs 3 to 5 (new) - technical adaptation of the text following AFCO WG decision not to have a vote on the draft legislative resolution anymore.Provision corresponding to current rule 61 paragraph 2, second subparagraph.Provision currently in Rule 60 paragraph 3.

Current Rule 59 §3 is inserted as paragraph 1 c (new), subparagraph 2.

Pozměňovací návrh    61

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 59 a (nový)

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

Článek 59a

 

Vrácení příslušnému výboru

 

Pokud je na základě článku 59 věc vrácena příslušnému výboru k opětovnému projednání nebo pro účely interinstitucionálních jednání v souladu s články 73a a 73d, příslušný výbor o výsledku písemně či ústně informuje Parlament, a to ve lhůtě čtyř měsíců, kterou může Konference předsedů prodloužit.

 

Po vrácení věci výboru umožní hlavní příslušný výbor přidruženému výboru podle článku 54 předtím, než přijme rozhodnutí o postupu, posoudit, které pozměňovací návrhy spadají do jeho výlučné působnosti, zejména určit pozměňovací návrhy, které mají být opětovně předloženy na plenárním zasedání.

 

Parlamentu nic nebrání v tom, aby v případě nutnosti rozhodl v návaznosti na zprávu příslušného výboru, kterému byla věc vrácena, o konání závěrečné rozpravy.

 

(Poslední dva odstavce jsou vloženy jako výklad.)

Odůvodnění

V předloženém pozměňovacím návrhu se lhůta prodlužuje ze dvou na čtyři měsíce, jelikož se ukázalo, že dva měsíce jsou pro dosažení významného pokroku při práci na legislativních dokumentech velmi krátká doba. Možnost prodloužit tuto lhůtu, která je poskytnuta Konferenci předsedů, byla přidána s cílem vyjasnit ustanovení stávajícího čl. 61 odst. 2 druhého pododstavce.

První odstavec výkladu je přesunut z výkladu současného čl. 60 odst. 3.

Pokud jde o druhý pododstavec výkladu, je přesunut z čl. 61 odst. 2 čtvrtého pododstavce, jak byl schválen dne 15. září 2016.

Pozměňovací návrh    62

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 60

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 60

vypouští se

Zamítnutí návrhu Komise

 

1.  Jestliže návrh Komise nezíská většinu odevzdaných hlasů nebo byl-li přijat návrh na zamítnutí, který může předložit příslušný výbor nebo nejméně čtyřicet poslanců, požádá předseda před hlasováním o návrhu legislativního usnesení Komisi, aby svůj návrh vzala zpět.

 

2.  Jestliže tak Komise učiní, prohlásí předseda postup za ukončený a informuje o tom Radu.

 

3.  Jestliže Komise nevezme svůj návrh zpět, Parlament vrátí věc příslušnému výboru bez hlasování o návrhu legislativního usnesení, pokud Parlament na žádost předsedy či zpravodaje příslušného výboru nebo politické skupiny či nejméně čtyřiceti poslanců nepřistoupí k hlasování o návrhu legislativního usnesení.

 

V případě vrácení věci se příslušný výbor rozhodne, jaký postup použije, a podá zprávu Parlamentu, a to ústně nebo písemně, ve lhůtě, kterou Parlament stanoví a která nesmí být delší než dva měsíce.

 

V případě vrácení věci výboru ve smyslu odstavce 3 umožní hlavní příslušný výbor přidruženému výboru podle článku 54 předtím, než přijme rozhodnutí o postupu, učinit volbu, pokud se jedná o pozměňovací návrhy v jeho výlučné působnosti, zejména volbu pozměňova cích návrhů, které mají být opětovně předloženy Parlamentu.

 

Na podání zprávy příslušnému výboru, a to písemně nebo ústně, se použije lhůta stanovená v souladu s odstavcem 3 druhým pododstavcem. Touto lhůtou není dotčeno stanovení doby vhodné pro pokračování přezkumu daného postupu Parlamentem.

 

4.  Nemůže-li příslušný výbor lhůtu dodržet, požádá o vrácení věci výboru podle čl. 188 odst. 1. V případě potřeby může Parlament stanovit novou lhůtu podle čl. 188 odst. 5. Není-li žádost výboru přijata, Parlament hlasuje o návrhu legislativního usnesení.

 

Odůvodnění

Navrhuje se tento článek vypustit, protože na případ zamítnutí návrhu Komise se vztahují nové návrhy článků 59 a 59a, které jsou mírně upraveny, aby odrážely stávající praxi.

Pozměňovací návrh    63

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 61

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 61

vypouští se

Přijímání pozměňovacích návrhů k návrhu Komise

 

1.  Pokud se schvaluje návrh Komise jako celek, ale v podobě obsahující pozměňovací návrhy, které byly rovněž přijaty, odloží se hlasování o návrhu legislativního usnesení do doby, než Komise oznámí svůj postoj ke každému parlamentnímu pozměňovacímu návrhu.

 

Nemůže-li Komise učinit takové prohlášení do konce parlamentního hlasování o tomto návrhu, informuje předsedu nebo příslušný výbor, kdy je tak bude moci učinit; návrh je poté zařazen do návrhu pořadu jednání nejbližšího dílčího zasedání.

 

2.  Pokud Komise oznámí, že nemá v úmyslu přijmout všechny pozměňovací návrhy Parlamentu, zpravodaj příslušného výboru, popřípadě předseda výboru, učiní formální návrh Parlamentu, zda má pokračovat hlasování o návrhu legislativního usnesení. Před podáním tohoto návrhu může zpravodaj nebo předseda příslušného výboru požádat předsedu o přerušení projednávání tohoto bodu.

 

Rozhodne-li Parlament o odložení hlasování, věc se považuje za vrácenou příslušnému výboru k opětovnému projednání.

 

V tomto případě příslušný výbor podává zprávu Parlamentu, a to ústně nebo písemně, ve lhůtě, kterou Parlament stanoví a která nesmí být delší než dva měsíce.

 

Nemůže-li příslušný výbor tuto lhůtu dodržet, použije se postup stanovený v čl. 60 odst. 4.

 

V této fázi jsou přípustné pouze pozměňovací návrhy předložené příslušným výborem, které mají za cíl dosáhnout kompromisu s Komisí.

 

Parlamentu nic nebrání v tom, aby v návaznosti na zprávu příslušného výboru, kterému byla daná záležitost znovu postoupena, rozhodl o případném konání závěrečné rozpravy.

 

3.  Uplatnění odstavce 2 nevylučuje možnost, aby jiní poslanci podali žádosti o postoupení podle článku 188.

 

Výbor, kterému byla věc vrácena podle odstavce 2, musí především podle podmínek tohoto vrácení ve stanovené lhůtě podat zprávu a popřípadě předložit pozměňovací návrhy, které mají za cíl dosáhnout kompromisu s Komisí, a to bez opětovného projednávání všech ustanovení schválených Parlamentem.

 

Avšak podle podmínek tohoto postoupení s ohledem na jeho odkladný účinek má výbor větší volnost a může, je-li to v zájmu kompromisu nutné, navrhnout nové projednání ustanovení, která získala podporu při hlasování Parlamentu.

 

V takových případech, vzhledem k tomu, že jediné přípustné pozměňovací návrhy výboru jsou ty, které mají za cíl dosáhnout kompromisu, a v zájmu zachování suverenity Parlamentu, musí zpráva podle odstavce 2 jasně konstatovat, která již schválená ustanovení by ztratila význam, pokud by byly přijaty dané pozměňovací návrhy.

 

Odůvodnění

Navrhuje se tento článek vypustit, protože se na všechna ustanovení, která nejsou vzhledem k tomu, že v současné době Parlament jedná s Komisí, zastaralá, vztahují nový návrh článku 59 a 59a.

Výklad článku 2 byl přesunut do článku 59a.

Pozměňovací návrh    64

Jednací řád Evropského parlamentu

Hlava II – kapitola 3 – dílčí název 3

Platné znění

Pozměňovací návrh

Další postup

vypouští se

Pozměňovací návrh    65

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 62

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 62

vypouští se

Postup po přijetí postoje Parlamentu

 

1.  Předseda a zpravodaj příslušného výboru v období po přijetí postoje k návrhu Komise Parlamentem sledují vývoj návrhu v rámci postupu vedoucího k jeho přijetí Radou a snaží se zejména zajistit, aby byly řádně dodrženy závazky Rady nebo Komise vůči Parlamentu, pokud jde o jeho postoj.

 

2.  Příslušný výbor může vyzvat Komisi a Radu, aby s ním tuto záležitost projednala.

 

3.  V jakékoli fázi dalšího postupu může příslušný výbor, považuje-li to za nutné, předložit návrh usnesení podle tohoto článku a doporučit Parlamentu:

 

– aby vyzval Komisi k tomu, aby vzala svůj návrh zpět, nebo

 

– aby vyzval Komisi nebo Radu k opětovnému postoupení věci Parlamentu podle článku 63, nebo Komisi, aby předložila nový návrh, nebo

 

– aby rozhodl o zvolení jiného postupu, který považuje za vhodný.

 

Tento návrh usnesení je zařazen do návrhu pořadu jednání nejbližšího dílčího zasedání, které následuje po rozhodnutí výboru.

 

Odůvodnění

Článek se přesouvá do nové kapitoly 4 o postupu konzultace.

Pozměňovací návrh    66

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 63

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 63

Článek 63

Opětovné postoupení Parlamentu

Opětovné postoupení Parlamentu

Řádný legislativní postup

 

1.  Předseda vyzve na žádost příslušného výboru Komisi, aby opětovně postoupila své návrhy Parlamentu:

1.  Předseda vyzve na žádost příslušného výboru Komisi, aby opětovně postoupila své návrhy Parlamentu:

  pokud Komise vezme svůj původní návrh zpět poté, co Parlament přijal svůj postoj, aby jej nahradila jiným zněním, nejde-li o zohlednění postoje Parlamentu;

 

  pokud Komise podstatně změní nebo má v úmyslu změnit svůj původní návrh, nejde-li o zohlednění postoje Parlamentu;

  pokud Komise nahradí, podstatně změní nebo má v úmyslu podstatně změnit svůj původní návrh poté, co Parlament přijal své stanovisko, nejde-li o zohlednění postoje Parlamentu;

– pokud se časem nebo změnou okolností podstatně změní povaha problému, kterého se návrh týkal; nebo

– pokud se časem nebo změnou okolností podstatně změní povaha problému, kterého se návrh týkal, nebo

– pokud se od doby, kdy byl přijat postoj Parlamentu, konaly nové volby do Parlamentu a považuje-li to Konference předsedů za žádoucí.

– pokud se od doby, kdy byl přijat postoj Parlamentu, konaly nové volby do Parlamentu a považuje-li to Konference předsedů za žádoucí.

 

1a.  Pokud se plánuje změna právního základu, v jejímž důsledku by se na daný návrh již nevztahoval řádný legislativní postup, Parlament, Rada a Komise si v souladu s bodem 25 interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů vymění na danou věc názory prostřednictvím svých předsedů nebo jejich zástupců.

2.  Na žádost příslušného výboru požádá Parlament Radu, aby opětovně postoupila Parlamentu návrh předložený Komisí podle článku 294 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud má Rada v úmyslu změnit právní základ návrhu, v důsledku čehož se neuplatní řádný legislativní postup.

2.  Po výměně názorů uvedené v odstavci 1a předseda na návrh příslušného výboru požádá Radu, aby návrh právně závazného aktu opětovně postoupila Parlamentu, pokud má Komise nebo Rada v úmyslu změnit právní základ návrhu uvedený v postoji Parlamentu v prvním čtení, v důsledku čehož se neuplatní řádný legislativní postup.

Jiné postupy

 

3.  Na žádost příslušného výboru vyzve předseda Radu, aby věc znovu konzultovala s Parlamentem za stejných okolností a podmínek jako v odstavci 1, a rovněž pokud Rada podstatně změní nebo má v úmyslu změnit návrh, ke kterému Parlament zaujal stanovisko, nejde-li však o převzetí parlamentních pozměňovacích návrhů.

 

4.  Předseda rovněž požádá, aby byl návrh aktu vrácen Parlamentu za okolností stanovených v tomto článku, pokud Parlament rozhoduje o návrhu politické skupiny nebo nejméně čtyřiceti poslanců.

 

Odůvodnění

Tuto část lze vypustit, neboť se stává součástí kapitoly o řádném legislativním postupu.

Odstavec 1 druhá odrážka se vypouští, jelikož se spojuje s předchozí odrážkou.

Mírně upravené odstavce 3 a 4 se přesouvají do nové kapitoly 4 o postupu konzultace.

Pozměňovací návrh    67

Jednací řád Evropského parlamentu

Hlava II – kapitola 4 – název

Platné znění

Pozměňovací návrh

KAPITOLA 4

ODDÍL 2

DRUHÉ ČTENÍ

DRUHÉ ČTENÍ

Pozměňovací návrh    68

Jednací řád Evropského parlamentu

Hlava II – kapitola 4 – dílčí název 1

Platné znění

Pozměňovací návrh

Ve výboru

vypouští se

Pozměňovací návrh    69

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 64

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 64

Článek 64

Sdělení postoje Rady

Sdělení postoje Rady

1.  Sdělení postoje Rady podle článku 294 Smlouvy o fungování Evropské unie se uskuteční tak, že jej předseda oznámí v Parlamentu. Předseda tak učiní poté, co obdrží dokumenty obsahující postoj, veškerá prohlášení v zápisech z jednání Rady o přijetí postoje, odůvodnění přijetí postoje Rady a postoj Komise, řádně přeložené do všech úředních jazyků Evropské unie. Předseda postoj oznámí během nejbližšího dílčího zasedání po obdržení těchto dokumentů.

1.  Sdělení postoje Rady podle článku 294 Smlouvy o fungování Evropské unie se uskuteční tak, že jej předseda oznámí v Parlamentu. Předseda tak učiní poté, co obdrží dokumenty obsahující postoj, veškerá prohlášení v zápisech z jednání Rady o přijetí postoje, odůvodnění přijetí postoje Rady a postoj Komise, řádně přeložené do všech úředních jazyků Evropské unie. Předseda postoj oznámí během nejbližšího dílčího zasedání po obdržení těchto dokumentů.

Před oznámením se předseda po konzultaci s předsedou příslušného výboru nebo se zpravodajem ujistí, že text, který obdržel, je skutečně postojem Rady v prvním čtení a že nenastaly okolnosti uvedené v článku 63. V opačném případě hledá předseda vhodné řešení společně s příslušným výborem a pokud je to možné, po dohodě s Radou.

Před oznámením se předseda po konzultaci s předsedou příslušného výboru nebo se zpravodajem ujistí, že text, který obdržel, je skutečně postojem Rady v prvním čtení a že nenastaly okolnosti uvedené v článku 63. V opačném případě hledá předseda vhodné řešení společně s příslušným výborem a pokud je to možné, po dohodě s Radou.

 

1a.  Postoj Rady se považuje za automaticky postoupený příslušnému výboru v prvním čtení dnem jeho oznámení v Parlamentu.

2. Seznam těchto sdělení se zveřejňuje v zápisu ze zasedání spolu s názvem příslušného výboru.

2.  Seznam těchto sdělení se zveřejňuje v zápisu ze zasedání spolu s názvem příslušného výboru.

Odůvodnění

Odstavec 1a (nový) byl přesunut na toto místo z čl. 66 odst. 1.

Pozměňovací návrh    70

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 65

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 65

Článek 65

Prodloužení lhůt

Prodloužení lhůt

1.  Na žádost předsedy příslušného výboru v případě lhůt v druhém čtení nebo na žádost parlamentní delegace v dohodovacím výboru v případe lhůt v dohodovacím řízení prodlouží předseda tyto lhůty podle čl. 294 odst. 14 Smlouvy o fungování Evropské unie.

1.  Na žádost předsedy příslušného výboru předseda prodlouží lhůty pro druhé čtení podle čl. 294 odst. 14 Smlouvy o fungování Evropské unie.

2. Předseda oznámí Parlamentu prodloužení lhůt podle čl. 294 odst. 14 Smlouvy o fungování Evropské unie bez ohledu na to, zda se tak stalo na podnět Parlamentu nebo Rady.

2. Předseda oznámí Parlamentu prodloužení lhůt podle čl. 294 odst. 14 Smlouvy o fungování Evropské unie bez ohledu na to, zda se tak stalo na podnět Parlamentu nebo Rady.

Odůvodnění

Článek 65 je zahrnut do kapitoly týkající se druhého čtení, vztahuje se však ve skutečnosti jak na druhé, tak i na třetí čtení. Ustanovení, které se v současnosti nachází v odstavci 1 – prodloužení lhůt pro třetí četní –, je uvedeno v novém článku 69a.

Pozměňovací návrh    71

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 66

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 66

Článek 66

Postoupení příslušnému výboru a projednání v tomto výboru

Projednání v příslušném výboru

1.  Postoj Rady se považuje za automaticky postoupený příslušnému výboru a výborům, které byly požádány o stanovisko v prvním čtení, dnem jeho sdělení Parlamentu podle čl. 64 odst. 1.

 

2.  Postoj Rady se zařazuje jako první bod pořadu jednání první schůze příslušného výboru, která následuje po dni sdělení. Rada může být vyzvána, aby přednesla svůj postoj.

2.  Postoj Rady se zařazuje jako prioritní bod pořadu jednání první schůze příslušného výboru, která následuje po dni sdělení. Rada může být vyzvána, aby přednesla svůj postoj.

3.  Pokud není rozhodnuto jinak, je zpravodajem při druhém čtení tatáž osoba jako při čtení prvním.

3.  Pokud není rozhodnuto jinak, je zpravodajem při druhém čtení tatáž osoba jako při čtení prvním.

4.  Ustanovení pro druhé čtení Parlamentu obsažená v čl. 69 odst. 2, 3 a 5 se vztahují rovněž na projednávání v příslušném výboru; návrhy na zamítnutí společného postoje a pozměňovací návrhy k němu mohou předkládat pouze členové tohoto výboru nebo jejich stálí náhradníci. Výbor rozhoduje většinou odevzdaných hlasů.

4.  Ustanovení týkající se přípustnosti pozměňovacích návrhů k postoji Rady obsažená v čl. 69 odst. 2 a 3 se vztahují rovněž na projednávání v příslušném výboru; návrhy na zamítnutí společného postoje a pozměňovací návrhy k němu mohou předkládat pouze členové tohoto výboru nebo jejich stálí náhradníci. Výbor rozhoduje většinou odevzdaných hlasů.

5.  Před hlasováním může příslušný výbor požádat svého předsedu a zpravodaje, aby projednali pozměňovací návrhy předložené ve výboru s předsedou Rady nebo jeho zástupcem a s příslušným komisařem, který je přítomen. Zpravodaj může na základě tohoto projednání předložit kompromisní pozměňovací návrhy.

 

6.  Příslušný výbor podá doporučení pro druhé čtení s návrhem schválit, změnit nebo zamítnout postoj Rady. Doporučení obsahuje stručné odůvodnění navrhovaného rozhodnutí.

6.  Příslušný výbor podá doporučení pro druhé čtení s návrhem schválit, změnit nebo zamítnout postoj Rady. Doporučení obsahuje stručné odůvodnění navrhovaného rozhodnutí.

 

6a.  Články 49, 50, 53 a 188 se nevztahují na druhé čtení.

Odůvodnění

Paragraph 1 is deleted here and moved, as amended, to Rule 64(1a). The end of the paragraph ("referred automatically to... the committees asked for their opinion at first reading.") is misleading. The committees asked for an opinion do not intervene in second reading, except if they are "associated committees" in the meaning of Rule 54 (see Rule 47(4) and 3rd paragraph of interpretation of Rule 54).

As regards the deletion of paragraph 5, this provision is not in line with (the current and revised) Rule 73, which provide for the intervention of the negotiation team (not only the chair and rapporteur).

As regards the insertion of paragraph 6 a (new), it is moved here, with modifications, from current Rule 47 (4).

Pozměňovací návrh    72

Jednací řád Evropského parlamentu

Hlava II – kapitola 4 – dílčí název 2

Platné znění

Pozměňovací návrh

V plénu

vypouští se

Pozměňovací návrh    73

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 67

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 67

Článek 67

Závěr z druhého čtení

Předkládání dokumentů Parlamentu

1.  Postoj Rady a doporučení příslušného výboru pro druhé čtení, je-li k dispozici, se automaticky zařadí do návrhu pořadu jednání dílčího zasedání konaného v týdnu, v němž středa bezprostředně předchází dni uplynutí tříměsíční lhůty nebo lhůty čtyřměsíční, byla-li prodloužena podle článku 65, pokud věc nebyla projednána na některém z dřívějších dílčích zasedání.

Postoj Rady a doporučení příslušného výboru pro druhé čtení, je-li k dispozici, se automaticky zařadí do návrhu pořadu jednání dílčího zasedání konaného v týdnu, v němž středa bezprostředně předchází dni uplynutí tříměsíční lhůty nebo lhůty čtyřměsíční, byla-li prodloužena podle článku 65, pokud věc nebyla projednána na některém z dřívějších dílčích zasedání.

Doporučení pro druhé čtení předložená parlamentními výbory jsou rovnocenná vysvětlujícímu prohlášení, v němž výbor odůvodňuje své stanovisko k postoji Rady. O těchto textech se nehlasuje.

 

2.  Druhé čtení končí, když Parlament schválí, zamítne nebo změní postoj Rady ve stanovených lhůtách a v souladu s podmínkami stanovenými v článku 294 Smlouvy o fungování Evropské unie.

 

Odůvodnění

Odstavec 2 se po úpravě přesouvá odsud do čl. 67 odst. 5.

Pozměňovací návrh    74

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 67 a (nový)

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

Článek 67a

 

Hlasování v Parlamentu – druhé čtení

 

1.  Parlament nejprve hlasuje o návrzích na okamžité zamítnutí postoje Rady, které písemně předložil příslušný výbor, politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců. Aby byl takový návrh přijat, musí získat hlasy většiny všech poslanců Parlamentu.

 

Je-li tento návrh přijat, je postoj Rady zamítnut a předseda oznámí v Parlamentu, že je legislativní proces ukončen.

 

Není-li návrh na zamítnutí postoje Rady přijat, postupuje Parlament podle odstavců 2 až 5.

 

2.  Přednost při hlasování mají prozatímní dohody předložené v souladu s čl. 73d odst. 4, o nichž se hlasuje jediným hlasováním, pokud Parlament na žádost politické skupiny nebo nejméně čtyřiceti poslanců nerozhodne okamžitě přistoupit k hlasování o pozměňovacích návrzích podle článku 3.

 

Získá-li prozatímní dohoda v jediném hlasování hlasy většiny všech poslanců Parlamentu, předseda prohlásí druhé čtení v Parlamentu za ukončené.

 

Jestliže prozatímní dohoda v jediném hlasování hlasy většiny poslanců Parlamentu nezíská, postupuje Parlament podle článků 3 až 5.

 

3.  Kromě případů, kdy byl v souladu s odstavcem 1 přijat návrh na zamítnutí nebo kdy byla v souladu s odstavcem 2 přijata prozatímní dohoda, se poté hlasuje o pozměňovacích návrzích k postoji Rady, včetně těch, které jsou obsaženy v prozatímní dohodě předložené příslušným výborem podle čl. 73d odst. 4. Pozměňovací návrh k postoji Rady je přijat, získá-li hlasy většiny všech poslanců Parlamentu.

 

Před hlasováním o pozměňovacích návrzích může předseda požádat Komisi o stanovisko a Radu o připomínky.

 

4.  Bez ohledu na hlasování Parlamentu proti přijetí původního návrhu na zamítnutí postoje Rady podle odstavce 1 může Parlament na návrh předsedy příslušného výboru či jeho zpravodaje nebo na doporučení politické skupiny či nejméně čtyřiceti poslanců projednat další návrh na zamítnutí postoje Rady po hlasování o pozměňovacích návrzích podle odstavce 2 nebo 3. Aby byl takový návrh přijat, musí získat hlasy většiny všech poslanců Parlamentu.

 

Je-li postoj Rady zamítnut, oznámí předseda v Parlamentu, že je legislativní proces ukončen.

 

5.  Po hlasování podle odstavců 1 až 4 a následném hlasování o pozměňovacích návrzích k návrhu legislativního usnesení týkajícího se procesních požadavků prohlásí předseda druhé čtení v Parlamentu za ukončené a legislativní usnesení se považuje za přijaté. V případě nutnosti se legislativní usnesení pozmění podle čl. 193 odst. 2, aby odráželo výsledek hlasování podle odstavců 1 až 4 nebo uplatňování článku 76.

 

Znění případného legislativního usnesení a postoje Parlamentu předá předseda Radě a Komisi.

 

Jestliže nebyl podán návrh na zamítnutí nebo změnu postoje Rady, považuje se postoj za schválený.

Odůvodnění

Změny odstavce 1 odpovídají stávajícímu čl. 68 odst. 1, změny odstavce 2 mají za cíl jeho sjednocení s ustanovením o hlasování o dohodnutém znění v plénu v prvním čtení. Cílem úpravy odstavce 4 je rozšíření možnosti navrhnout zamítnutí návrhu na předsedu příslušného výboru, politickou skupinu nebo nejméně čtyřicet poslanců (ve srovnání se stávajícím čl. 68 odst. 2). Toto ustanovení, které je v současnosti obsahem čl. 171 odst. 2 pododstavce a), se přesouvá na konece tohoto článku a z uvedené článku se vypouští.

Pozměňovací návrh    75

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 68

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 68

vypouští se

Zamítnutí postoje Rady

 

1.  Příslušný výbor, politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců předloží písemně před uplynutím lhůty stanovené předsedou návrh na zamítnutí postoje Rady. K přijetí takového návrhu je třeba hlasů většiny všech poslanců Parlamentu. O návrhu na zamítnutí postoje Rady se hlasuje před hlasováním o pozměňovacích návrzích.

 

2.  Bez ohledu na hlasování Parlamentu proti původnímu návrhu na zamítnutí postoje Rady může Parlament na doporučení zpravodaje projednat další návrh na zamítnutí po hlasování o pozměňovacích návrzích a vyslechnutí prohlášení Komise podle čl. 69 odst. 5.

 

3.  Je-li postoj Rady zamítnut, oznámí předseda v Parlamentu, že je legislativní proces ukončen.

 

Odůvodnění

Tento článek se vypouští, neboť na zamítnutí návrhu Rady se bude vztahovat návrh nového článku 67a.

Pozměňovací návrh    76

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 69

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 69

Článek 69

Pozměňovací návrhy k postoji Rady

Přípustnost pozměňovacích návrhů k postoji Rady

1.  Příslušný výbor, politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců může předložit pozměňovací návrhy k postoji Rady, které budou projednány v Parlamentu.

1.  Příslušný výbor, politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců může předložit pozměňovací návrhy k postoji Rady, které budou projednány v Parlamentu.

2.  Pozměňovací návrhy k postoji Rady jsou přípustné, pokud jsou v souladu s články 169 a 170 a pokud mají za cíl:

2.  Pozměňovací návrhy k postoji Rady jsou přípustné, pokud jsou v souladu s články 169 a 170 a pokud mají za cíl:

a)  obnovit jako celek nebo částečně postoj přijatý Parlamentem při prvním čtení; nebo

a)  obnovit jako celek nebo částečně postoj přijatý Parlamentem při prvním čtení nebo

b)  dosáhnout kompromisu mezi Radou a Parlamentem; nebo

b)  dosáhnout kompromisu mezi Radou a Parlamentem nebo

c)  změnit část textu postoje Rady, která nebyla zahrnuta do návrhu předloženého v prvním čtení nebo se od něho obsahově liší a která neznamená zásadní změnu ve smyslu článku 63; nebo

c)  změnit část textu postoje Rady, která nebyla zahrnuta do návrhu předloženého v prvním čtení nebo se od něho obsahově liší nebo

d)  zohlednit nové skutečnosti nebo právní stav, které nastaly v době od prvního čtení.

d)  zohlednit nové skutečnosti nebo právní stav, které nastaly v době následující po přijetí postoje Parlamentu v prvním čtení.

Rozhodnutí předsedy prohlásit pozměňovací návrh za přípustný či nepřípustný nelze zpochybnit.

Rozhodnutí předsedy prohlásit pozměňovací návrh za přípustný či nepřípustný nelze zpochybnit.

3.  Pokud se v době od prvního čtení konaly nové volby, ale článek 63 nebyl uplatněn, může předseda upustit od omezení přípustnosti stanovených v odstavci 2.

3.  Pokud se v době od prvního čtení konaly nové volby, ale článek 63 nebyl uplatněn, může předseda upustit od omezení přípustnosti stanovených v odstavci 2.

4.  Pozměňovací návrhy jsou přijaty, získají-li hlasy většiny všech poslanců Parlamentu.

 

5.  Před hlasováním o pozměňovacích návrzích může předseda požádat Komisi o její stanovisko a Radu o připomínky.

 

Odůvodnění

Pasáž „a která neznamená zásadní změnu ve smyslu článku 63“ by bylo možné chápat jako dodatečnou podmínku přípustnosti, proto se navrhují změny odstavce 2 pododstavce 1 písm. c).

Odstavce 4 a 5 je možné vypustit, jelikož se na tuto otázku bude vztahovat čl. 67a odst. 3.

Pozměňovací návrh    77

Jednací řád Evropského parlamentu

Hlava II – kapitola 5 – název

Platné znění

Pozměňovací návrh

KAPITOLA 5

ODDÍL 4

TŘETÍ ČTENÍ

DOHODOVACÍ ŘÍZENÍ A TŘETÍ ČTENÍ

Pozměňovací návrh    78

Jednací řád Evropského parlamentu

Hlava II – kapitola 5 – dílčí název 1

Platné znění

Pozměňovací návrh

Dohodovací řízení

vypouští se

Pozměňovací návrh    79

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 69 b (nový)

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

Článek 69b

 

Prodloužení lhůt

 

1.  Na žádost delegace Parlamentu v dohodovacím výboru prodlouží předseda lhůty ve třetím čtení podle čl. 294 odst. 14 Smlouvy o fungování Evropské unie.

 

2.  Předseda oznámí Parlamentu prodloužení lhůt podle čl. 294 odst. 14 Smlouvy o fungování Evropské unie bez ohledu na to, zda se tak stalo na podnět Parlamentu nebo Rady.

Pozměňovací návrh    80

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 71

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 71

Článek 71

Delegace v dohodovacím výboru

Delegace v dohodovacím výboru

1.  Delegace Parlamentu v dohodovacím výboru má stejný počet členů jako delegace Rady.

1.  Delegace Parlamentu v dohodovacím výboru má stejný počet členů jako delegace Rady.

2.  Politické složení delegace odpovídá složení Parlamentu podle politických skupin. Konference předsedů stanoví přesný počet poslanců z každé politické skupiny.

2.  Politické složení delegace odpovídá složení Parlamentu podle politických skupin. Konference předsedů stanoví přesný počet poslanců z každé politické skupiny.

3.  Členové delegace jsou jmenováni politickými skupinami pro každý konkrétní případ, který je předmětem dohodovacího řízení, přednostně z členů výborů, kterých se záležitost týká, kromě tří členů, kteří jsou jmenováni jako stálí členové po sobě následujících delegací na dobu dvanácti měsíců. Tři stálí členové jsou jmenováni politickými skupinami z místopředsedů a zastupují alespoň dvě různé politické skupiny. V každém konkrétním případě jsou členy delegace předseda a zpravodaj příslušného výboru.

3.  Členové delegace jsou jmenováni politickými skupinami pro každý konkrétní případ, který je předmětem dohodovacího řízení, přednostně z členů příslušného výboru, kromě tří členů, kteří jsou jmenováni jako stálí členové po sobě následujících delegací na dobu dvanácti měsíců. Tři stálí členové jsou jmenováni politickými skupinami z místopředsedů a zastupují alespoň dvě různé politické skupiny. V každém konkrétním případě jsou členy delegace předseda a zpravodaj příslušného výboru v druhém čtení a případně navrhovatel z každého přidruženého výboru.

4.  Politické skupiny zastoupené v delegaci jmenují náhradníky.

4.  Politické skupiny zastoupené v delegaci jmenují náhradníky.

5.  Politické skupiny a nezařazení poslanci nezastoupení v delegaci mohou vyslat po jednom zástupci na jakoukoli přípravnou schůzi v rámci delegace.

5.  Politické skupiny nezastoupené v delegaci mohou vyslat po jednom zástupci na jakoukoli přípravnou schůzi v rámci delegace. Pokud delegace nezahrnuje žádné nezařazené poslance, může se jeden nezařazený poslanec zúčastnit interních přípravných schůzí delegace.

6.  Delegaci vede předseda nebo jeden ze tří stálých členů.

6.  Delegaci vede předseda nebo jeden ze tří stálých členů.

7.  Delegace rozhoduje většinou hlasů svých členů. Její jednání jsou neveřejná.

7.  Delegace rozhoduje většinou hlasů svých členů. Její jednání jsou neveřejná.

Konference předsedů stanoví další procesní pokyny pro jednání delegace v dohodovacím výboru.

Konference předsedů stanoví další procesní pokyny pro jednání delegace v dohodovacím výboru.

8.  Delegace podá Parlamentu zprávu o výsledcích dohodovacího řízení.

8.  Delegace podá Parlamentu zprávu o výsledcích dohodovacího řízení.

Odůvodnění

Pokud jde o změny odstavce 3, doplnění slov „případně navrhovatel z každého přidruženého výboru“ odráží poslední odrážku článku 54.

znění odstavce 5 je pozměněno s cílem ujasnit, že všichni nezařazení poslanci jsou kolektivně zastupováni jedinou osobou.

Pozměňovací návrh    81

Jednací řád Evropského parlamentu

Hlava II – kapitola 5 – dílčí název 2

Platné znění

Pozměňovací návrh

V plénu

vypouští se

Pozměňovací návrh    82

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 72

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 72

Článek 72

Společný návrh

Společný návrh

1.  Pokud je v dohodovacím výboru dosaženo dohody o společném návrhu, věc se automaticky zařadí na pořad jednání dílčího zasedání Parlamentu, které se koná do šesti nebo v případě prodloužení do osmi týdnů ode dne schválení společného návrhu v dohodovacím výboru.

1.  Pokud je v dohodovacím výboru dosaženo dohody o společném návrhu, věc se automaticky zařadí na pořad jednání dílčího zasedání Parlamentu, které se koná do šesti nebo v případě prodloužení do osmi týdnů ode dne schválení společného návrhu v dohodovacím výboru.

2.  Předseda nebo jiný navržený člen parlamentní delegace v dohodovacím výboru učiní prohlášení o společném návrhu, ke kterému je přiložena zpráva.

2.  Předseda nebo jiný navržený člen parlamentní delegace v dohodovacím výboru učiní prohlášení o společném návrhu, ke kterému je přiložena zpráva.

3.  Ke společnému návrhu nelze předkládat žádné pozměňovací návrhy.

3.  Ke společnému návrhu nelze předkládat žádné pozměňovací návrhy.

4.  O společném návrhu jako celku se rozhoduje v jediném hlasování. Společný návrh je schválen, pokud získá většinu odevzdaných hlasů.

4.  O společném návrhu jako celku se rozhoduje v jediném hlasování. Společný návrh je schválen, pokud získá většinu odevzdaných hlasů.

5.  Pokud v dohodovacím výboru není dosaženo dohody o společném návrhu, předseda nebo jiný navržený člen parlamentní delegace v dohodovacím výboru učiní prohlášení. Po tomto prohlášení následuje rozprava.

5.  Pokud v dohodovacím výboru není dosaženo dohody o společném návrhu, předseda nebo jiný navržený člen parlamentní delegace v dohodovacím výboru učiní prohlášení. Po tomto prohlášení následuje rozprava.

 

5a.  Během dohodovacího řízení mezi Parlamentem a Radou následujícího po druhém čtení nelze návrh vrátit výboru.

 

5b.  Články 49, 50 a 53 se nepoužijí na třetí čtení.

Odůvodnění

Odstavec 5a (nový) se sem přesouvá z čl. 47 odst. 3 a odstavec 5b (nový) z čl. 47 odst. 4.

Pozměňovací návrh    83

Jednací řád Evropského parlamentu

Hlava II – kapitola 6 – název

Platné znění

Pozměňovací návrh

KAPITOLA 6

ODDÍL 5

ZÁVĚR LEGISLATIVNÍHO PROCESU

ZÁVĚR POSTUPU

Odůvodnění

Přesouvá se před článek 78.

Pozměňovací návrh    84

Jednací řád Evropského parlamentu

Hlava II – kapitola 3 – oddíl 3 (nový)

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

ODDÍL 3

 

INTERISTITUCIONÁLNÍ JEDNÁNÍ V RÁMCI ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU

 

(Oddíl 3 je zařazen před oddíl 4 o dohodovacím postupu a třetím čtení a obsahuje článek 73 v pozměněném znění a články 73a až 73d.)

Pozměňovací návrh    85

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 73

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 73

Článek 73

Interinstitucionální jednání v legislativních postupech

Obecná ustanovení

1.  Jednání s ostatními orgány za účelem dosažení dohody v rámci legislativního postupu, jsou vedena s ohledem na kodex chování přijatý Konferencí předsedů10.

Jednání s ostatními orgány za účelem dosažení dohody v rámci legislativního postupu mohou být zahájena výhradně na základě rozhodnutí přijatého v souladu s články 73a až 73c nebo na základě vrácení věci Parlamentem pro účely interinstitucionálních jednání. Tato jednání jsou vedena s ohledem na kodex chování přijatý Konferencí předsedů10.

2.  Tato jednání nelze zahájit předtím, než příslušný výbor jednotlivě a většinou svých členů rozhodne u každého dotčeného legislativního postupu o zahájení jednání. Toto rozhodnutí vymezí mandát a složení vyjednávajícího týmu. Taková rozhodnutí se oznámí předsedovi, který pravidelně informuje Konferenci předsedů.

 

Mandát spočívá ve zprávě, která je přijata výborem a předložena Parlamentu k dalšímu projednání. Ve výjimečných případech, považuje-li příslušný výbor za řádně odůvodněné zahájit jednání již před přijetím zprávy ve výboru, může být mandát tvořen souborem pozměňovacích návrhů nebo jednoznačně definovaných cílů, priorit a pokynů.

 

3.  Vyjednávací tým vede zpravodaj a předsedá mu předseda příslušného výboru nebo jeho místopředseda, který byl jmenován předsedou. Jeho členy jsou alespoň stínoví zpravodajové z každé politické skupiny.

 

4.  Veškeré dokumenty, které mají být projednávány na schůzi s Radou a Komisí („ třístranné jednání“) mají podobu dokumentu uvádějícího příslušné postoje každého zapojeného orgánu a možná kompromisní řešení a musí být předány vyjednávacímu týmu nejpozději 48 hodin nebo v naléhavých případech nejpozději 24 hodin před konáním daného třístranného jednání.

 

Po konání každého třístranného jednání podá na nejbližší schůzi příslušného výboru vyjednávací tým zprávu. Dokumenty, v nichž jsou zachyceny výsledky posledního třístranného jednání, jsou výboru zpřístupněny.

 

V případech, kdy není možné včas svolat schůzi výboru, podá vyjednávací tým podle potřeby zprávu předsedovi, stínovým zpravodajům nebo koordinátorům výboru.

 

Příslušný výbor může s ohledem na postup jednání mandát aktualizovat.

 

5.  Vedou-li jednání k dosažení kompromisu, je o tom příslušný výbor bezodkladně informován. Dojednané znění je předloženo příslušnému výboru k projednání. Schválí-li výbor tento dojednaný text, předloží jej ve vhodné podobě – například jako kompromisní pozměňovací návrhy – k projednání Parlamentu. Tento text může být předložen v konsolidovaném znění, pokud jsou v něm jasně vyznačeny změny v projednávaném návrhu legislativního aktu.

 

6.  V případě, že postup předpokládá účast přidružených výborů nebo společné schůze výborů, použijí se na rozhodnutí o zahájení jednání a jejich vedení články 54 a 55.

 

V případě nesouhlasu mezi dotčenými výbory určuje postup zahájení jednání a jejich vedení předseda Konference předsedů výborů v souladu se zásadami stanovenými v těchto článcích.

 

__________________

__________________

10 Viz příloha XX.

10 Kodex pro vedení jednání v rámci řádného legislativního postupu.

Pozměňovací návrh    86

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 73 a (nový)

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

Článek 73a

 

Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu

 

1.   Jakmile přijal výbor legislativní zprávu na základě článku 49, může většinou svých členů rozhodnout, že na základě této zprávy zahájí jednání.

 

2.   Rozhodnutí o zahájení jednání jsou oznámena na začátku dílčího zasedání následujícího po jejich přijetí ve výboru. Nejpozději do konce dne následujícího po tomto oznámení v Parlamentu mohou politické skupiny či jednotliví poslanci, kteří společně představují alespoň jednu desetinu poslanců Parlamentu, písemně požádat, aby o rozhodnutí výboru zahájit jednání proběhlo hlasování. Parlament o takové žádosti hlasuje v průběhu téhož dílčího hlasování.

 

Není-li taková žádost obdržena ve lhůtě stanovené v pododstavci 1, předseda o tom informuje Parlament. Je-li taková žádost podána, předseda může neprodleně před hlasováním dát slovo jednomu řečníkovi hovořícímu ve prospěch návrhu a jednomu řečníkovi hovořícímu proti němu. Každý z těchto řečníků může učinit prohlášení v délce nejvýše dvou minut.

 

3.   Pokud Parlament zamítne rozhodnutí výboru zahájit jednání, návrh legislativního aktu a zpráva příslušného výboru jsou zařazeny na pořad jednání následujícího dílčího zasedání a předseda stanoví lhůtu pro předložení pozměňovacích návrhů. Použije se čl. 59 odst. 1b.

 

4.  Jednání mohou být zahájena kdykoli po uplynutí lhůty stanovené v odstavci 2 prvním pododstavci, nebyla-li podána žádost, aby o tomto rozhodnutí o zahájení jednání proběhlo v Parlamentu hlasování. Byla-li taková žádost podána, jednání mohou být zahájena kdykoli poté, co rozhodnutí výboru zahájit jednání schválil Parlament.

Odůvodnění

Oprava spočívá ve vypuštění posledních slov v odstavci 4 (PN 263). Většina, o které se zde hovoří, je standardní a není třeba ji nijak specifikovat. V odstavci 4 se navíc mění „hlasování v plénu“ na „hlasování v parlamentu“.

Pozměňovací návrh    87

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 73 b (nový)

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

Článek 73b

 

Jednání předcházející prvnímu čtení v Radě

 

Jakmile Parlament přijal svůj postoj v prvním čtení, představuje tento postoj mandát pro veškerá jednání s ostatními orgány. Příslušný výbor může kdykoli po přijetí tohoto postoje Parlamentu většinou svých členů rozhodnout o zahájení jednání. Tato rozhodnutí se oznámí v Parlamentu v průběhu dílčího zasedání následujícího po hlasování ve výboru a uvedou se v zápisu.

Pozměňovací návrh    88

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 73 c (nový)

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

Článek 73c

 

Jednání předcházející druhému čtení v Parlamentu

 

Jakmile byl postoj Rady v prvním čtení předán příslušnému výboru, představuje postoj Parlamentu v prvním čtení s výhradou článku 69 mandát pro veškerá jednání s ostatními orgány. Příslušný výbor se může rozhodnout kdykoli poté zahájit jednání.

 

Pokud postoj Rady obsahuje prvky, které nebyly obsaženy v návrhu legislativního aktu nebo v postoji Parlamentu v prvním čtení, může výbor přijmout pokyny pro vyjednávací tým, a to i v podobě pozměňovacích návrhů k postoji Rady.

Pozměňovací návrh    89

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 73 d (nový)

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

Článek 73d

 

Vedení jednání

 

1.   Vyjednávací tým Parlamentu vede zpravodaj a předsedá mu předseda příslušného výboru nebo jeho místopředseda určený předsedou. Jeho členy jsou alespoň stínoví zpravodajové z každé politické skupiny, která si přeje podílet se na jednání.

 

2.   Veškeré dokumenty, které mají být projednávány na schůzi s Radou a Komisí („třístranné jednání“), musí být předány vyjednávacímu týmu nejpozději 48 hodin nebo v naléhavých případech nejpozději 24 hodin před konáním daného třístranného jednání.

 

3.   Po každém třístranném jednání podají předseda vyjednávacího týmu a zpravodaj jménem vyjednávacího týmu zprávu výboru na jeho nejbližší schůzi.

 

V případech, kdy není možné včas svolat schůzi výboru, podají předseda vyjednávacího týmu a zpravodaj jménem vyjednávacího týmu zprávu na schůzi koordinátorů výboru.

 

4.   Vedou-li jednání k dosažení prozatímní dohody, je o tom příslušný výbor bezodkladně vyrozuměn. Dokumenty, v nichž jsou zachyceny výsledky posledního třístranného jednání, jsou dány k dispozici výboru a zveřejněny. Prozatímní dohoda je dána k dispozici příslušnému výboru, který rozhodne na základě jediného hlasování většinou odevzdaných hlasů. Je-li tato dohoda přijata, je předložena k projednání Parlamentu, přičemž jsou v ní vyznačeny veškeré změny vůči návrhu legislativního aktu.

 

5.   Pokud mají výbory postupující podle článků 54 a 55 odlišná stanoviska, stanoví podrobná pravidla pro zahájení jednání a jejich vedení předseda Konference předsedů výborů v souladu se zásadami stanovenými v těchto článcích.

Pozměňovací návrh    90

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 74

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 74

vypouští se

Schvalování rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání před přijetím zprávy ve výboru

 

1.  Veškerá rozhodnutí výboru týkající se zahájení jednání před přijetím zprávy ve výboru jsou přeložena do všech úředních jazyků, předložena všem poslancům Parlamentu a předána Konferenci předsedů.

 

Konference předsedů může na žádost politické skupiny rozhodnout o zařazení příslušného bodu jakožto předmětu rozpravy spojené s hlasováním do návrhu pořadu jednání nejbližšího dílčího zasedání následujícího po tomto předložení; v takovém případě stanoví předseda lhůtu pro předložení pozměňovacích návrhů.

 

Nepřijme-li Konference předsedů rozhodnutí o zařazení bodu do návrhu pořadu jednání daného dílčího zasedání, oznámí předseda rozhodnutí o zahájení jednání při zahájení uvedeného dílčího zasedání.

 

2.  Příslušný bod je zařazen do návrhu pořadu jednání dílčího zasedání, které se koná po oznámení, k jednání v rámci rozpravy a hlasování, a předseda stanoví lhůtu pro předložení pozměňovacích návrhů, pokud o to požádá některá politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců do 48 hodin po oznámení.

 

Jinak se rozhodnutí o zahájení jednání považuje za schválené.

 

Pozměňovací návrh    91

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 75

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 75

Článek 63a

Dohoda z prvního čtení

Dohoda z prvního čtení

Pokud Rada podle čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie informuje Parlament, že schválila jeho postoj, oznámí předseda poté, co text prošel konečnou právně-jazykovou redakcí v souladu s článkem 193, v Parlamentu jeho přijetí ve znění, jež odpovídá postoji Parlamentu.

Pokud Rada podle čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie informuje Parlament, že schválila jeho postoj, oznámí předseda poté, co text prošel konečnou právně-jazykovou redakcí v souladu s článkem 193, v Parlamentu, že daný legislativní akt byl přijat ve znění, jež odpovídá postoji Parlamentu.

 

(Tento článek se přesouvá na konec oddílu 1 o prvním čtení.)

Odůvodnění

Přesouvá se na konec oddílu 1 (výše) o prvním čtení.

Pozměňovací návrh    92

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 76

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 76

Článek 69a

Dohoda z druhého čtení

Dohoda z druhého čtení

Pokud není ve lhůtě pro předložení a hlasování o pozměňovacích návrzích nebo návrzích na zamítnutí přijat žádný návrh na zamítnutí postoje Rady ani žádné pozměňovací návrhy k tomuto postoji podle článků 68 a 69, oznámí předseda v Parlamentu, že navržený akt byl s konečnou platností přijat. Předseda spolu s předsedou Rady tento akt podepíší a zajistí jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie podle článku 78.

Pokud není ve lhůtě pro předložení a hlasování o pozměňovacích návrzích nebo návrzích na zamítnutí přijat žádný návrh na zamítnutí postoje Rady ani žádné pozměňovací návrhy k tomuto postoji podle článků 67a a 69, oznámí předseda v Parlamentu, že navržený akt byl s konečnou platností přijat.

 

(Tento článek se přesouvá na konec oddílu 2 o druhém čtení.)

Odůvodnění

Obsah poslední věty he přesunut do článku 78.

Pozměňovací návrh    93

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 77

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 77

vypouští se

Podmínky pro navrhování legislativních aktů

 

1.  V aktech přijatých společně Parlamentem a Radou řádným legislativním postupem se označuje druh příslušného aktu, za ním následuje pořadové číslo, datum přijetí a předmět.

 

2.  Akty přijaté společně Parlamentem a Radou obsahují:

 

a) slova „Evropský Parlament a Rada Evropské unie“;

 

b) odkaz na ustanovení, na základě kterých byl akt přijat, uvedený slovy: „s ohledem na“;

 

c) odkaz na předložené návrhy, stanoviska a konzultace;

 

d) odůvodnění daného aktu uvedené slovy: „vzhledem k těmto důvodům“;

 

e) jednu z formulací „přijaly toto nařízení“ nebo „přijaly tuto směrnici“ nebo „přijaly toto rozhodnutí“ nebo „rozhodly takto“, za kterou následuje vlastní text aktu.

 

3.  Akty se člení na články, které jsou v případě potřeby seskupeny do kapitol a oddílů.

 

4.  V posledním článku je uveden den vstupu aktu v platnost, je-li toto datum dřívější nebo pozdější než dvacátý den po zveřejnění.

 

5.  Za posledním článkem aktu následuje:

 

– odpovídající formulace podle příslušných ustanovení Smluv, pokud jde o použitelnost aktu;

 

– „V...“ a dále datum přijetí aktu;

 

– „Za Evropský parlament předseda“, „ Za Radu předseda“ a jméno předsedy Parlamentu a úřadujícího předsedy Rady v době přijetí aktu.

 

Odůvodnění

Tento článek má být vypuštěn a zapracován do přílohy jednacího řádu. Jednací řád Rady obsahuje podobná ustanovení v příloze, nikoli v samotném svém znění. Podrobná pravidla pro navrhování legislativních aktů jsou výsledkem administrativní dohody mezi Parlamentem, Radou a Komisí (především ve Společném praktickém návodu pro osoby, které se podílejí na navrhování právních předpisů Evropské unie.)

Pozměňovací návrh    94

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 78

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 78

Článek 78

Podepisování přijatých aktů

Podepisování přijatých aktů a jejich zveřejňování

Po provedení konečné právně-jazykové redakce přijatého textu v souladu s článkem 193 a po kontrole řádného dokončení všech postupů podepíše předseda a generální tajemník akty přijaté řádným legislativním postupem a generální tajemníci Parlamentu a Rady zajistí vyhlášení těchto aktů v Úředním věstníku Evropské unie.

Po provedení konečné právně-jazykové redakce přijatého textu v souladu s článkem 193 a přílohou XVIa a po kontrole řádného dokončení všech postupů podepíše akty přijaté řádným legislativním postupem předseda a generální tajemník.

 

Generální tajemníci Parlamentu a Rady poté zajistí vyhlášení těchto aktů v Úředním věstníku Evropské unie.

Odůvodnění

Cílem této změně je stanovit právní základ pro novou přílohu vznikou ze současného znění článku 77.

Pozměňovací návrh    95

Jednací řád Evropského parlamentu

Hlava II – kapitola 4 (nová)

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

KAPITOLA 4

 

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO POSTUP KONZULTACE

 

(Tato kapitola se přesouvá za článek 78.)

Odůvodnění

Oprava se týká pouze názvu kapitoly 4. Cílem je zamezit vzniku dojmu, že tato kapitola obsahuje veškerá ustanovení týkající se postupu konzultace.

Pozměňovací návrh    96

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 78 a (nový)

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

Článek 78a

 

Pozměněný návrh právně závazného aktu

 

Jestliže má Komise v úmyslu nahradit nebo změnit svůj návrh právně závazného aktu, může příslušný výbor odložit projednávání návrhu, dokud neobdrží nový návrh nebo změny Komise.

Odůvodnění

Toto ustanovení je v současnosti obsahem čl. 57 odst. 1, přičemž cílem navrhovaných změn je text zjednodušit.

Pozměňovací návrh    97

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 78 b (nový)

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

Článek 78b

 

Postoj Komise k pozměňovacím návrhům

 

Než příslušný výbor přistoupí ke konečnému hlasování o návrhu právně závazného aktu, může požádat Komisi, aby sdělila svůj postoj ke všem pozměňovacím návrhům k návrhu, které výbor přijal.

 

V případě potřeby je postoj Komise zahrnut do zprávy.

Odůvodnění

Toto ustanovení je v současnosti obsahem článku 58, přičemž cílem navrhovaných změn je text zjednodušit.

Pozměňovací návrh    98

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 78 c (nový)

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

Článek 78c

 

Hlasování v Parlamentu

 

Čl. 59 odst. -1, 1, 1b a 1c se použijí obdobně.

Pozměňovací návrh    99

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 78 d (nový)

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

Článek 78d

 

Postup po přijetí postoje Parlamentu

 

1.  Předseda a zpravodaj příslušného výboru v období po přijetí postoje k návrhu právně závazného aktu Parlamentem sledují vývoj návrhu v rámci postupu vedoucího k jeho přijetí Radou a snaží se zejména zajistit, aby Rada a Komise řádně splnily závazky přijaté vůči Parlamentu, pokud jde o jeho postoj. Předseda a zpravodaj pravidelně informují příslušný výbor.

 

2.  Příslušný výbor může vyzvat Komisi a Radu, aby s ním tuto záležitost projednala.

 

3.  V kterékoli fázi dalšího postupu může příslušný výbor, považuje-li to za nutné, předložit návrh usnesení podle tohoto článku, v němž doporučí Parlamentu:

 

  aby vyzval Komisi k tomu, aby vzala svůj návrh zpět,

 

  aby vyzval Komisi nebo Radu k opětovnému postoupení věci Parlamentu podle článku 78e, nebo vyzval Komisi, aby předložila nový návrh, nebo

 

  aby rozhodl o jiném postupu, který bude považovat za vhodný.

 

Tento návrh usnesení je zařazen do návrhu pořadu jednání nejbližšího dílčího zasedání, které následuje po přijetí návrhu ve výboru.

Odůvodnění

Toto ustanovení se na toto místo přesouvá ze stávající článku 62.

Pozměňovací návrh    100

Jednací řád Evropského parlamentu

Bod 78 e (nový)

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

Článek 78e

 

Opětovné postoupení Parlamentu

 

1.  Na žádost příslušného výboru vyzve předseda Radu, aby věc opětovně konzultovala s Parlamentem za stejných okolností a podmínek, jaké jsou uvedeny v čl. 63 odst. 1, a rovněž pokud Rada podstatně změní nebo má v úmyslu změnit návrh právně závazného aktu, ke kterému Parlament původně zaujal postoj, kromě případů, kdy jde o začlenění parlamentních pozměňovacích návrhů.

 

2.  Předseda rovněž požádá, aby byl návrh právně závazného aktu opětovně postoupen Parlamentu za okolností stanovených v tomto článku, pokud Parlament tak rozhodne na návrh politické skupiny nebo nejméně čtyřiceti poslanců.

Odůvodnění

Odstavec 1 se přesouvá na toto místo z čl. 63 odst. 3 a odstavec 2 z čl. 63 odst. 4.

Pozměňovací návrh    101

Jednací řád Evropského parlamentu

Hlava II – kapitola 7 – číslování

Platné znění

Pozměňovací návrh

KAPITOLA 7

KAPITOLA 5

ÚSTAVNÍ ZÁLEŽITOSTI

ÚSTAVNÍ ZÁLEŽITOSTI

Odůvodnění

Kapitola 7 se stává kapitolou 5.

Pozměňovací návrh    102

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 81

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 81

Článek 81

Smlouvy o přistoupení

Smlouvy o přistoupení

1.  Každá žádost evropského státu o členství v Evropské unii je postoupena příslušnému výboru k projednání.

1.  Žádosti evropských států o členství v Evropské unii v souladu s článkem 49 Smlouvy o Evropské unii se postupují příslušnému výboru k projednání.

2.  Parlament může na návrh příslušného výboru, politické skupiny nebo nejméně čtyřiceti poslanců rozhodnout, že požádá Komisi a Radu, aby se zúčastnily rozpravy ještě před zahájením jednání s žadatelským státem.

2.  Parlament může na návrh příslušného výboru, politické skupiny nebo nejméně čtyřiceti poslanců rozhodnout, že požádá Komisi a Radu, aby se zúčastnily rozpravy ještě před zahájením jednání s žadatelským státem.

3.  Během jednání informují Komise a Rada příslušný výbor pravidelně a podrobně, a v případě potřeby důvěrně, o dosaženém pokroku.

3.  Příslušný výbor požádá Komisi a Radu, aby mu pravidelně poskytovaly veškeré informace o průběhu jednání, v případě potřeby důvěrně.

4.  V jakékoli fázi jednání může Parlament na základě zprávy příslušného výboru přijmout doporučení a požadovat jejich zohlednění před uzavřením smlouvy o přistoupení žadatelského státu k Evropské unii.

4.  V kterékoli fázi jednání může Parlament na základě zprávy příslušného výboru přijmout doporučení a požadovat jejich zohlednění před uzavřením smlouvy o přistoupení žadatelského státu k Evropské unii.

5.  Po ukončení jednání, avšak ještě před podepsáním jakékoli dohody, je její návrh předložen Parlamentu k souhlasu v souladu s článkem 99.

5.  Po ukončení jednání, avšak ještě před podepsáním jakékoli dohody, je její návrh předložen Parlamentu k souhlasu v souladu s článkem 99. V souladu s článkem 49 Smlouvy o Evropské unii se pro souhlas Parlamentu vyžaduje většina hlasů všech poslanců.

Odůvodnění

V odstavci 3 je přijato takové znění, aby se zabránilo tomu, aby vnitřní pravidla EP jednostranně určovala, co mají dělat ostatní instituce.

Pozměňovací návrh    103

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 83

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 83

Článek 83

Porušení základních hodnot členským státem

Porušení základních zásad a hodnot členským státem

1.  Parlament může na základě zvláštní zprávy příslušného výboru vypracované v souladu s články 45 a 52:

1.  Parlament může na základě zvláštní zprávy příslušného výboru vypracované v souladu s články 45 a 52:

a) hlasovat o odůvodněném návrhu, kterým vyzývá Radu, aby postupovala podle čl. 7 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii;

a) hlasovat o odůvodněném návrhu, kterým vyzývá Radu, aby postupovala podle čl. 7 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii;

b) hlasovat o návrhu, kterým vyzývá Komisi nebo členské státy, aby předložily návrh podle čl. 7 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii;

b) hlasovat o návrhu, kterým vyzývá Komisi nebo členské státy, aby předložily návrh podle čl. 7 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii;

c) hlasovat o návrhu, kterým vyzývá Radu, aby postupovala podle čl. 7 odst. 3 nebo následně podle čl. 7 odst. 4 Smlouvy o Evropské unii.

c) hlasovat o návrhu, kterým vyzývá Radu, aby postupovala podle čl. 7 odst. 3 nebo následně podle čl. 7 odst. 4 Smlouvy o Evropské unii.

2.  Každá žádost Rady o vyslovení souhlasu s návrhem předloženým podle čl. 7 odst. 1 a 2 Smlouvy o Evropské unii je oznámena Parlamentu spolu s připomínkami předloženými dotčeným členským státem a v souladu s článkem 99 postoupena příslušnému výboru. S výjimkou naléhavých případů a odůvodněných okolností přijme Parlament rozhodnutí na návrh příslušného výboru.

2.  Každá žádost Rady o vyslovení souhlasu s návrhem předloženým podle čl. 7 odst. 1 a 2 Smlouvy o Evropské unii je oznámena Parlamentu spolu s připomínkami předloženými dotčeným členským státem a v souladu s článkem 99 postoupena příslušnému výboru. S výjimkou naléhavých případů a odůvodněných okolností přijme Parlament rozhodnutí na návrh příslušného výboru.

3.  K přijetí rozhodnutí podle odstavců 1 a 2 se vyžaduje dvoutřetinová většina odevzdaných hlasů, která představuje většinu všech poslanců Parlamentu.

3.  V souladu s článkem 354 Smlouvy o fungování Evropské unie se k přijetí rozhodnutí podle odstavců 1 a 2 vyžaduje dvoutřetinová většina odevzdaných hlasů, která představuje většinu všech poslanců Parlamentu.

4.  Na základě povolení Konference předsedů může příslušný výbor předložit doprovodný návrh usnesení. Tento návrh usnesení vyjadřuje názory Parlamentu na závažné porušování základních hodnot členským státem, na odpovídající sankce a na jejich pozdější změnu nebo zrušení.

4.  Na základě povolení Konference předsedů může příslušný výbor předložit doprovodný návrh usnesení. Tento návrh usnesení vyjadřuje názory Parlamentu na závažné porušování základních hodnot členským státem, na odpovídající opatření, jež je třeba přijmout, a na jejich pozdější změnu nebo zrušení.

5.  Příslušný výbor zajistí, aby byl Parlament úplně informován a v případě potřeby požádán o stanoviska ke všem následným opatřením po vyslovení souhlasu podle odstavce 3. Rada bude vyzvána, aby podle potřeby informovala o vývoji situace. Parlament může přijmout doporučení Radě na návrh příslušného výboru vypracovaný se svolením Konference předsedů.

5.  Příslušný výbor zajistí, aby byl Parlament úplně informován a v případě potřeby požádán o stanoviska ke všem následným opatřením po vyslovení souhlasu podle odstavce 3. Rada bude vyzvána, aby podle potřeby informovala o vývoji situace. Parlament může přijmout doporučení Radě na návrh příslušného výboru vypracovaný se svolením Konference předsedů.

Odůvodnění

Cílem změny odstavce 4 je dát jeho znění do souladu se Smlouvou (v odstavci 7 SEU se používá výraz „opatření“, nikoli „sankce“).

Pozměňovací návrh    104

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 84

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 84

Článek 84

Složení Parlamentu

Složení Parlamentu

V dostatečném časovém předstihu před koncem volebního období může Parlament na základě zprávy příslušného výboru vypracované v souladu s článkem 45 předložit návrh na změnu svého složení. Návrh rozhodnutí Evropské rady, kterým se stanoví složení Parlamentu, se posoudí v souladu s článkem 99.

V dostatečném časovém předstihu před koncem volebního období může Parlament na základě zprávy příslušného výboru vypracované v souladu s čl. 14 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii a s články 45 a 52 předložit návrh na změnu svého složení. Návrh rozhodnutí Evropské rady, kterým se stanoví složení Parlamentu, se posoudí v souladu s článkem 99.

Odůvodnění

Stejně jako je tomu u jiných článků této kapitoly, měl by být i zde uveden příslušný článek (čl. 14 odst. 2 SEU) jako ustanovení, o něž se tato iniciativa Parlamentu opírá.

Pozměňovací návrh    105

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 85

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 85

Článek 85

Posílená spolupráce mezi členskými státy

Posílená spolupráce mezi členskými státy

1.  Žádosti týkající se zavedení posílené spolupráce mezi členskými státy podle článku 20 Smlouvy o Evropské unii postoupí předseda příslušnému výboru k projednání. Popřípadě se použijí články 39, 41, 43, 47, 57 až 63 a 99 tohoto jednacího řádu.

1.  Žádosti týkající se zavedení posílené spolupráce mezi členskými státy podle článku 20 Smlouvy o Evropské unii postoupí předseda příslušnému výboru k projednání. Použije se článek 99.

2.  Příslušný výbor ověří soulad s článkem 20 Smlouvy o Evropské unii a s články 326 až 334 Smlouvy o fungování Evropské unie.

2.  Příslušný výbor ověří soulad s článkem 20 Smlouvy o Evropské unii a s články 326 až 334 Smlouvy o fungování Evropské unie.

3.  Po zavedení posílené spolupráce jsou akty předložené v jejím rámci projednávány v Parlamentu stejnými postupy, které se uplatní, pokud nejde o posílenou spolupráci. Použije se článek 47.

3.  Po zavedení posílené spolupráce jsou akty předložené v jejím rámci projednávány v Parlamentu stejnými postupy, které se uplatní, pokud nejde o posílenou spolupráci. Použije se článek 47.

Odůvodnění

Vypouští se několik odkazů, které jsou zbytečné či nadbytečné (odkaz na články 57 až 63 o prvním čtení a odkaz na články 39, 41, 43 a 47 jsou nadbytečné). Pokud jde o postup souhlasu, ten se obvykle řídí pouze článkem 99.

Pozměňovací návrh    106

Jednací řád Evropského parlamentu

Hlava II – kapitola 8 – číslování

Platné znění

Pozměňovací návrh

KAPITOLA 8

KAPITOLA 6

ROZPOČTOVÉ POSTUPY

ROZPOČTOVÉ POSTUPY

Pozměňovací návrh    107

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 86

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 86

Článek 86

Víceletý finanční rámec

Víceletý finanční rámec

Požádá-li Rada Parlament o souhlas s návrhem nařízení, kterým se stanoví víceletý finanční rámec, je věc postoupena příslušnému výboru v souladu s postupem uvedeným v článku 99. Pro souhlas Parlamentu se vyžaduje většina hlasů všech poslanců.

Požádá-li Rada Parlament o souhlas s návrhem nařízení, kterým se stanoví víceletý finanční rámec, je věc projednána v souladu s článkem 99. V souladu s čl. 312 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie se pro souhlas Parlamentu vyžaduje většina hlasů všech poslanců.

Pozměňovací návrh    108

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 86 a (nový)

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

Článek 86a

 

Roční rozpočtový proces

 

Příslušný výbor může rozhodnout o vypracování jakékoli zprávy o rozpočtu, kterou bude považovat za vhodnou, s ohledem na přílohu k interinstitucionální dohodě ze dne 2. prosince 2013 o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení1a.

 

Ostatní výbory mohou přijmout stanoviska ve lhůtě stanovené příslušným výborem.

 

___________________

 

1a Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

Odůvodnění

V rámci změny se navrhuje vypustit stávající článek 87 a nahradit jej novým článkem o ročním rozpočtovém procesu.

Pozměňovací návrh    109

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 87

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 87

vypouští se

Pracovní dokumenty

 

1.  Poslancům jsou k dispozici tyto dokumenty:

 

a) návrh rozpočtu předložený Komisí;

 

b) přehled výsledků projednávání návrhu rozpočtu v Radě;

 

c) postoj Rady k návrhu rozpočtu vypracovaný v souladu s čl. 314 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie;

 

d) případný návrh rozhodnutí o prozatímních dvanáctinách podle článku 315 Smlouvy o fungování Evropské unie.

 

2.  Tyto dokumenty jsou postoupeny příslušnému výboru. Každý dotčený výbor může zaujmout stanovisko.

 

3.  Chce-li jiný výbor zaujmout své stanovisko, stanoví předseda lhůtu pro sdělení tohoto stanoviska příslušnému výboru.

 

Odůvodnění

Pozměňovací návrh    110

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 88

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 88

Článek 88

Projednávání návrhu rozpočtu - první fáze

Postoj Parlamentu k návrhu rozpočtu

1.  Za níže stanovených podmínek může každý poslanec navrhovat a obhajovat změny v návrhu rozpočtu.

1.  Jednotliví poslanci mohoupříslušném výboru předkládat návrhy změn postoje Rady k návrhu rozpočtu.

 

Návrhy změn postoje Rady mohou být v Parlamentu předloženy nejméně čtyřiceti poslanci nebo jménem výboru či politické skupiny.

2.  Návrhy změn jsou přípustné, pouze pokud jsou předloženy písemně, opatřeny podpisy nejméně čtyřiceti poslanců nebo předloženy jménem politické skupiny či výboru, pokud je v nich uvedena rozpočtová položka, k níž se vztahují, a pokud zajišťují udržení rovnováhy příjmů a výdajů. Návrhy změn musí obsahovat všechny příslušné informace o poznámkách, které mají být uvedeny v dané rozpočtové položce.

2.  Návrhy změn musí být předloženy písemně, odůvodněny a podepsány jejich autory a musí u nich být uvedeno, ke které rozpočtové položce se vztahují.

Návrhy změn v návrhu rozpočtu musí být písemně odůvodněny.

 

3.  Předseda stanoví lhůtu pro předložení návrhů změn.

3.  Předseda stanoví lhůtu pro předložení návrhů změn.

4.  Příslušný výbor zaujme stanovisko k předloženým textům před jejich projednáním v Parlamentu.

4.  Příslušný výbor hlasuje o návrzích změn před jejich projednáním v Parlamentu.

O návrzích změn, které příslušný výbor zamítl, se v Parlamentu nehlasuje, pokud o to před uplynutím lhůty stanovené předsedou písemně nepožádá výbor nebo nejméně čtyřicet poslanců; tato lhůta nesmí být v žádném případě kratší než 24 hodiny před začátkem hlasování.

4a.   O návrzích změn předložených v Parlamentu, které příslušný výbor zamítl, se v Parlamentu může hlasovat, pouze pokud o to před uplynutím lhůty stanovené předsedou písemně požádá výbor nebo nejméně čtyřicet poslanců; tato lhůta nesmí být v žádném případě kratší než 24 hodiny před začátkem hlasování.

5.  Návrhy změn v odhadu výdajů Parlamentu podobné těm, které již Parlament zamítl v době, kdy byl odhad výdajů sestavován, jsou projednány pouze v případě kladného stanoviska příslušného výboru.

5.  Pozměňovací návrhy v odhadu výdajů Parlamentu podobné návrhům, které již Parlament zamítl v době, kdy byl odhad výdajů sestavován, jsou projednány pouze v případě kladného stanoviska příslušného výboru.

6.  Bez ohledu na čl. 59 odst. 2 hlasuje Parlament odděleně a v tomto pořadí:

6.  Parlament hlasuje odděleně a v tomto pořadí:

  o každém návrhu změny

  o návrzích změn k jednotlivým oddílům postoje Rady k návrhu rozpočtu

  o každém oddílu návrhu rozpočtu

 

  o návrhu usnesení týkajícího se návrhu rozpočtu.

   o návrhu usnesení týkajícího se návrhu rozpočtu.

Použije se však čl. 174 odst. 4 až 8.

Použije se však čl. 174 odst. 4 až 8a.

7.  Články, kapitoly, hlavy a oddíly návrhu rozpočtu, k nimž nebyly předloženy žádné návrhy změn, se považují za přijaté.

7.  Články, kapitoly, hlavy a oddíly návrhu rozpočtu, k nimž nebyly předloženy žádné návrhy změn, se považují za přijaté.

8.  K přijetí návrhu změn se vyžaduje většina hlasů všech poslanců Parlamentu.

8.  V souladu s čl. 314 odst. 4 písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie se k přijetí návrhů změn vyžaduje většina hlasů všech poslanců Parlamentu.

9.  Pokud Parlament změní návrh rozpočtu, zašle se pozměněný návrh rozpočtu spolu s odůvodněním Radě a Komisi.

9.  Pokud Parlament změní postoj Rady k návrhu rozpočtu, zašle se pozměněný postoj Radě a Komisi spolu s odůvodněním a zápisem z denního zasedání, na němž byly

návrhy změn přijaty.

10.  Zápis z denního zasedání, na němž Parlament zaujal své stanovisko k návrhu rozpočtu, je zaslán Radě a Komisi.

 

Odůvodnění

The title of Rule 88 is changed and brought in line with point 13 of the Annex to the IIA. As regards the changes to paragraph 1, they clarify the possibility to table amendments to the Council's position.

Paragraph 2 subparagraph 2 is deleted here and included in subparagraph 1.

As regards the changes to paragraph 4, the word "texts" is quite vague and therefore it is replaced by "amendments".

As regards the changes to paragraph 6 in the introductory part, the word "notwithstanding" is deleted to avoid unnecessary questions on the applicability of the other Rules governing the first reading.

The modifications to paragraph 6 subparagraph 2 reflect the changes in Rule 174.

Pozměňovací návrh    111

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 89

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 89

Článek 95a

Finanční trialog

Interinstitucionální spolupráce

Předseda se účastní pravidelných setkání předsedů Evropského parlamentu, Rady a Komise, která jsou svolávána z podnětu Komise v rámci rozpočtových postupů podle části šesté hlavy II Smlouvy o fungování Evropské unie. Předseda učiní všechna nezbytná opatření, aby podpořil vzájemné konzultace a sbližování postojů jednotlivých orgánů, a usnadnil tak provádění výše uvedených postupů.

Předseda se v souladu s článkem 324 Smlouvy o fungování Evropské unie účastní pravidelných setkání předsedů Evropského parlamentu, Rady a Komise, která jsou svolávána z podnětu Komise v rámci rozpočtových postupů podle části šesté hlavy II Smlouvy o fungování Evropské unie. Předseda učiní všechna nezbytná opatření, aby podpořil vzájemné konzultace a sbližování postojů jednotlivých orgánů, a usnadnil tak provádění výše uvedených postupů.

Předseda Parlamentu může tímto úkolem pověřit místopředsedu, který má zkušenosti s rozpočtovými otázkami, nebo předsedu výboru příslušného pro rozpočtové otázky.

Předseda Parlamentu může tímto úkolem pověřit místopředsedu, který má zkušenosti s rozpočtovými otázkami, nebo předsedu výboru příslušného pro rozpočtové otázky.

 

(Tento článek v pozměněném znění se přesouvá na konec kapitoly o rozpočtových postupech, za článek 95.)

Odůvodnění

Pozměňovací návrh    112

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 91

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 91

Článek 91

Přijetí rozpočtu s konečnou platností

Přijetí rozpočtu s konečnou platností

Pokud předseda dojde k závěru, že rozpočet byl přijat v souladu s článkem 314 Smlouvy o fungování Evropské unie, prohlásí v Parlamentu, že rozpočet byl přijat s konečnou platností. Zajistí zveřejnění rozpočtu v Úředním věstníku Evropské unie.

Pokud předseda za to, že rozpočet byl přijat v souladu s článkem 314 Smlouvy o fungování Evropské unie, prohlásí v Parlamentu, že rozpočet byl přijat s konečnou platností. Zajistí zveřejnění rozpočtu v Úředním věstníku Evropské unie.

Pozměňovací návrh    113

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 93

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 93

Článek 93

Absolutorium Komisi za plnění rozpočtu

Udělení absolutoria Komisi za plnění rozpočtu

Ustanovení týkající se prováděcích postupů pro rozhodnutí o udělení absolutoria Komisi z a plnění rozpočtu v souladu s finančními ustanoveními Smlouvy o fungování Evropské unie a s finančním nařízením jsou připojena k tomuto jednacímu řádu jako příloha11. Tato příloha se přijímá podle čl. 227 odst. 2.

Ustanovení týkající se postupů pro udělení absolutoria Komisi za plnění rozpočtu v souladu s finančními ustanoveními Smlouvy o fungování Evropské unie a s finančním nařízením jsou připojena k tomuto jednacímu řádu jako příloha11.

__________________

__________________

11 Viz příloha V.

11 Viz příloha V.

Odůvodnění

Sladění anglického znění s ostatními jazykovými zněními (FR, IT, NL).

Pozměňovací návrh    114

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 94

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 94

Článek 94

Jiné postupy udělování absolutoria

Jiné postupy udělování absolutoria

Ustanovení, kterými se řídí postup udělování absolutoria Komisi za plnění rozpočtu, se obdobným způsobem vztahují na postup udělování absolutoria:

Ustanovení, kterými se řídí postup udělování absolutoria Komisi v souladu s článkem 319 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o plnění rozpočtu, se obdobným způsobem vztahují na postup udělování absolutoria:

– předsedovi Evropského parlamentu za plnění rozpočtu Evropského parlamentu;

– předsedovi Evropského parlamentu za plnění rozpočtu Evropského parlamentu;

  osobám odpovědným za plnění rozpočtu jiných orgánů a institucí Evropské unie, jako jsou Rada (s ohledem na její činnost jako orgánu výkonné moci), Soudní dvůr Evropské unie, Účetní dvůr, Evropský hospodářský a sociální výbor a Výbor regionů;

  osobám odpovědným za plnění rozpočtu jiných orgánů a institucí Evropské unie, jako jsou Rada, Soudní dvůr Evropské unie, Účetní dvůr, Evropský hospodářský a sociální výbor a Výbor regionů;

– Komisi za plnění rozpočtu Evropského rozvojového fondu;

– Komisi za plnění rozpočtu Evropského rozvojového fondu;

– orgánům odpovědným za plnění rozpočtu právně nezávislých subjektů, které plní úkoly Unie, jestliže se na jejich činnosti vztahují právní ustanovení, podle nichž je nutné získat absolutorium Evropského parlamentu.

– orgánům odpovědným za plnění rozpočtu právně nezávislých subjektů, které plní úkoly Unie, jestliže se na jejich činnosti vztahují právní ustanovení, podle nichž je nutné získat absolutorium Evropského parlamentu.

Odůvodnění

Navrhovaná změna úvodní části ujasňuje, že se absolutorium uděluje na základě článku 319 SFEU.

Pokud jde o druhou odrážku, vypouští se pasáž „(s ohledem na její činnost jako orgánu výkonné moci)“, protože udělování absolutoria se zjevně netýká politické činnosti Rady.

Pozměňovací návrh    115

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 95

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 95

Článek 92a

Parlamentní kontrola plnění rozpočtu

Plnění rozpočtu

1.  Parlament sleduje plnění rozpočtu v běžném roce. Tímto úkolem pověří výbory příslušné pro rozpočet a rozpočtovou kontrolu a ostatní dotčené výbory.

1.  Parlament sleduje plnění rozpočtu v běžném roce. Tímto úkolem pověří výbory příslušné pro rozpočet a rozpočtovou kontrolu a ostatní dotčené výbory.

2.  Každoročně před prvním čtením návrhu rozpočtu na následující rozpočtový rok projedná Parlament problémy spojené s plněním rozpočtu v běžném roce, popřípadě na základě návrhu usnesení předloženého příslušným výborem.

2.  Každoročně před čtením návrhu rozpočtu na následující rozpočtový rok projedná Parlament problémy spojené s plněním rozpočtu v běžném roce, popřípadě na základě návrhu usnesení předloženého příslušným výborem.

 

(Tento článek se v pozměněném znění přesouvá před článek 93.)

Odůvodnění

Pozměňovací návrh    116

Jednací řád Evropského parlamentu

Hlava II – kapitola 9 – číslování

Platné znění

Pozměňovací návrh

KAPITOLA 9

KAPITOLA 7

VNITŘNÍ ROZPOČTOVÉ POSTUPY

VNITŘNÍ ROZPOČTOVÉ POSTUPY

Odůvodnění

Kapitola 9 se stává kapitolou 7.

Pozměňovací návrh    117

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 98

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 98

Článek 98

Pravomoc vynakládat prostředky a hradit výdaje

Pravomoc vynakládat prostředky a hradit výdaje, schvalovat účty a udělovat absolutorium

1.  Předseda vynakládá prostředky a hradí výdaje nebo nechá vynaložit prostředky a uhradit výdaje v rámci vnitřních finančních předpisů vydaných předsednictvem po konzultaci s příslušným výborem.

1.  Předseda vynakládá prostředky a hradí výdaje nebo nechá vynaložit prostředky a uhradit výdaje v rámci vnitřních finančních předpisů vydaných předsednictvem po konzultaci s příslušným výborem.

2.  Předseda předá návrh ročních účetních výkazů příslušnému výboru.

2.  Předseda předá návrh ročních účetních výkazů příslušnému výboru.

3.  Na základě zprávy příslušného výboru schválí Parlament své účetní výkazy a rozhodne o udělení absolutoria.

3.  Na základě zprávy příslušného výboru schválí Parlament své účetní výkazy a rozhodne o udělení absolutoria.

Pozměňovací návrh    118

Jednací řád Evropského parlamentu

Hlava II – kapitola 10 – číslování

Platné znění

Pozměňovací návrh

KAPITOLA 10

KAPITOLA 8

POSTUP SOUHLASU

POSTUP SOUHLASU

Odůvodnění

Kapitola 10 se stává kapitolou 8.

Pozměňovací návrh    119

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 99

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 99

Článek 99

Postup souhlasu

Postup souhlasu

1.  Pokud je Parlament požádán, aby vyslovil souhlas s navrhovaným aktem, zohlední při přijímání rozhodnutí doporučení příslušného výboru, zda daný akt schválit nebo zamítnout. Doporučení obsahuje právní východiska, avšak neobsahuje body odůvodnění. Může obsahovat i stručné odůvodnění, za které je odpovědný zpravodaj a o němž se nehlasuje. Ustanovení čl. 56 odst. 1 se použije obdobně. Pozměňovací návrhy předložené ve výboru jsou přípustné pouze tehdy, je-li jejich cílem zvrátit doporučení ve znění navrženém zpravodajem.

1.  Pokud je Parlament požádán, aby vyslovil souhlas s právně závazným aktem, příslušný výbor předloží Parlamentu doporučení ohledně toho, zda návrh aktu schválit nebo zamítnout.

 

Doporučení obsahuje právní východiska, avšak neobsahuje body odůvodnění. Pozměňovací návrhy lze ve výboru předkládat pouze tehdy, je-li jejich cílem zvrátit doporučení navržené zpravodajem.

 

K doporučení může být přiloženo krátké vysvětlující prohlášení, za které je zodpovědný zpravodaj a o němž se nehlasuje. Ustanovení čl. 56 odst. 1 se použije obdobně.

Příslušný výbor může předložit návrh nelegislativního usnesení. Do vypracování tohoto usnesení mohou být zapojeny další výbory v souladu s čl. 201 odst. 3 ve spojení s články 53, 54 či 55.

1a.   Příslušný výbor může v nutných případech rovněž předložit návrh zprávy, jejíž součástí je návrh nelegislativního usnesení, v němž Parlament vysvětlí, z jakých důvodů by měl udělit nebo odmítnout udělit svůj souhlas, a jež případně obsahuje doporučení ohledně uplatňování navrženého aktu.

 

1b.   Příslušný výbor projedná žádost o udělení souhlasu bez zbytečného odkladu. Jestliže příslušný výbor nepřijme doporučení do šesti měsíců poté, co mu byla žádost o udělení souhlasu postoupena, Konference předsedů může danou věc zařadit k projednání na pořad jednání některého z příštích dílčích zasedání, nebo v řádně odůvodněných případech rozhodnout o prodloužení této šestiměsíční lhůty.

Parlament poté rozhodne o aktu, u něhož je podle Smlouvy o Evropské unii nebo Smlouvy o fungování Evropské unie třeba jeho souhlasu, v jediném hlasování o udělení souhlasu, bez ohledu na to, zda příslušný výbor doporučuje akt schválit nebo zamítnout, přičemž nelze předkládat žádné pozměňovací návrhy. Většina potřebná pro přijetí souhlasu odpovídá většině stanovené v příslušném článku Smlouvy o Evropské unii nebo Smlouvy o fungování Evropské unie, který tvoří právní základ navrhovaného aktu, nebo většině odevzdaných hlasů, pokud žádná většina stanovena není. Pokud navrhovaný akt potřebnou většinu nezíská, považuje se za zamítnutý.

1c.   Parlament poté rozhodne o navrženém aktu v jediném hlasování o udělení souhlasu, bez ohledu na to, zda příslušný výbor doporučuje akt schválit nebo zamítnout, přičemž nelze předkládat žádné pozměňovací návrhy. Pokud navrhovaný akt potřebnou většinu nezíská, považuje se za zamítnutý.

2.  Pro mezinárodní dohody, smlouvy o přistoupení, pro zjištění, že členský stát závažně a trvale porušuje základní zásady, pro stanovení složení Parlamentu, pro zavedení posílené spolupráce mezi členskými státy nebo pro přijetí víceletého finančního rámce se navíc použijí příslušné články 108, 81, 83, 84, 85 a 86.

 

3.  Pokud je vyžadován souhlas Parlamentu s návrhem legislativního aktu nebo připravovanou mezinárodní dohodou, může příslušný výbor předložit Parlamentu průběžnou zprávu s návrhem usnesení, v němž doporučí, zda navrhovaný legislativní akt nebo připravovanou mezinárodní dohodu změnit nebo provést.

3.  Pokud je vyžadován souhlas Parlamentu, může příslušný výbor kdykoli předložit Parlamentu průběžnou zprávu s návrhem usnesení, v němž doporučí, zda navrhovaný akt změnit nebo zavést.

4.  Příslušný výbor se žádostí o udělení souhlasu zabývá bez zbytečného odkladu. Jestliže se příslušný výbor rozhodne nepřijmout doporučení nebo jestliže nepřijme doporučení do šesti měsíců poté, co mu byla žádost o udělení souhlasu postoupena, Konference předsedů může danou věc zařadit k projednání na pořad jednání některého z následných dílčích zasedání, nebo v řádně odůvodněných případech rozhodnout o prodloužení této šestiměsíční lhůty.

 

Je-li k plánované mezinárodní dohodě nutný souhlas Parlamentu, může se Parlament na základě doporučení příslušného výboru rozhodnout, že postup souhlasu pozastaví, nejdéle však na jeden rok.

 

Odůvodnění

The changes to paragraph 1 reflect the fact that having an explanatory statement as a means of supporting/reinforcing the recommendation by rapporteur/committee is useful (it may lead to fewer reports under paragraph 2 as the committee would not draft them regularly in order to explain its (new)position).

Paragraph 1 subparagraph 2 shall become par 1a. The addition of "also" aims to clarify this aspect. The references to Rules 53, 54 and 55 are deleted because they are superfluous and might even lead to an erroneous “a contrary” reasoning concerning the first subparagraph (where Rule 53 and Rule 55 could apply, but not Rule 54). The fact that Rule 54 cannot apply to a report concerning the consent procedure stricto sensu is mentioned explicitly under Rule 54.

The text of paragraph 1 b (new) is moved from the first subparagraph of Rule 99(4) and streamlined.

The suggested changes to paragraph 1 subparagraph 3 aim to streamline the text and to delete provisions which are superfluous. Parliament's consent is always required because of a Treaty provision. The majority is also clearly indicated.

The suggested deletion of paragraph 2 aim to streamline the text and to delete provisions which are superfluous. This paragraph just reiterates some (but not all) situations where consent is required and which are already described in Rules 108, 81, 83, 84, 85 & 86.

The text of paragraph 4 subparagraph 1 is moved to a new paragraph 1b of Rule 99 and streamlined.

Paragraph 4 subparagraph 2 is to be deleted here and moved under Rule 108. This provision only applies to envisaged international agreements, because of the involvement of (and probable need for clarification for) third parties, and could therefore be moved under Rule 108. This paragraph does not impede Parliament abrogating at any time its decision to suspend, nor does it prevent Parliament from renewing it after its expiry.

Pozměňovací návrh    120

Jednací řád Evropského parlamentu

Hlava II – kapitola 11 – číslování

Platné znění

Pozměňovací návrh

KAPITOLA 11

KAPITOLA 9

OSTATNÍ POSTUPY

OSTATNÍ POSTUPY

Pozměňovací návrh    121

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 100

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 100

Článek 100

Postup zaujímání stanovisek podle článku 140 Smlouvy o fungování Evropské unie

Postup zaujímání stanovisek k výjimkám týkajícím se přijetí eura.

1.  Pokud jsou s Parlamentem konzultována doporučení Rady podle čl. 140 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, projedná je Parlament poté, co Rada přednese svá doporučení v plénu, na základě návrhu předloženého ústně nebo písemně příslušným výborem, v němž se vysloví pro schválení nebo zamítnutí těchto doporučení.

1.  Pokud je Parlament konzultován podle čl. 140 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, projedná záležitost na základě zprávy předložené příslušným výborem, v němž se vysloví pro schválení nebo zamítnutí navrženého aktu.

2.  Parlament následně hlasuje o těchto doporučeních v jediném hlasování; k doporučením nelze předkládat pozměňovací návrhy.

2.  Parlament následně hlasuje o navrženém aktu v jediném hlasování; k návrhu nelze předkládat pozměňovací návrhy.

Odůvodnění

Cílem změny názvu článku je zvýšit jeho srozumitelnost.

Pokud jde o změny odstavce 1, není tento článek není plně v souladu s čl. 140 odst. 2 SFEU ani neodráží současnou praxi. S Parlamentem se konzultuje návrh rozhodnutí Rady, nikoli „doporučení Rady“ (návrh rozhodnutí Rady vychází z doporučení členských států, jejichž měnou je euro). Výbor ECON vždy vypracovává zprávu.

Pozměňovací návrh    122

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 102

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 102

Článek 102

Postup posuzování dobrovolných dohod

Postup posuzování připravovaných dobrovolných dohod

1. Pokud Komise informuje Parlament o svém záměru posoudit možnost využití dobrovolné dohody jako alternativy k právním předpisům, může příslušný výbor o daném tématu vypracovat zprávu podle článku 52.

1. Pokud Komise informuje Parlament o svém záměru posoudit možnost využití dobrovolné dohody jako alternativy k právním předpisům, může příslušný výbor o daném tématu vypracovat zprávu podle článku 52.

2. Pokud Komise oznámí, že má v úmyslu uzavřít dobrovolnou dohodu, může příslušný výbor předložit návrh usnesení, v němž doporučí, zda návrh přijmout nebo zamítnout a za jakých podmínek.

2. Pokud Komise oznámí, že má v úmyslu uzavřít dobrovolnou dohodu, může příslušný výbor předložit návrh usnesení, v němž doporučí, zda návrh přijmout nebo zamítnout a za jakých podmínek.

Odůvodnění

Stávající název je zavádějící, protože vytváří dojem, že jsou posuzovány již platné dobrovolné dohody.

Pozměňovací návrh    123

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 103

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 103

Článek 103

Kodifikace

Kodifikace

1.  Pokud je Parlamentu předložen návrh na kodifikaci právních předpisů Unie, postoupí jej výboru příslušnému pro právní záležitosti. Ten jej přezkoumá podle postupů dohodnutých na interinstitucionální úrovni12 s cílem ověřit, že se návrh omezuje na pouhou kodifikaci bez věcné změny.

1.  Pokud je Parlamentu předložen návrh na kodifikaci právních předpisů Unie, postoupí jej výboru příslušnému pro právní záležitosti. Ten jej přezkoumá podle postupů dohodnutých na interinstitucionální úrovni12 s cílem ověřit, že se návrh omezuje na pouhou kodifikaci bez věcné změny.

2.  Výbor, který byl příslušným výborem pro akty, které jsou předmětem kodifikace, může být na svou žádost nebo na žádost výboru příslušného pro právní záležitosti požádán o stanovisko, zda je kodifikace potřebná.

2.  Výbor, který byl příslušným výborem pro akty, které jsou předmětem kodifikace, může být na svou žádost nebo na žádost výboru příslušného pro právní záležitosti požádán o stanovisko, zda je kodifikace potřebná.

3.  Pozměňovací návrhy k textu návrhu jsou nepřípustné.

3.  Pozměňovací návrhy k textu návrhu jsou nepřípustné.

Na žádost zpravodaje však může předseda výboru příslušného pro právní záležitosti předložit tomuto výboru ke schválení pozměňovací návrhy týkající se technických úprav, pokud jsou tyto úpravy nezbytné pro zajištění souladu návrhu s pravidly kodifikace a neznamenají žádnou věcnou změnu návrhu.

Na žádost zpravodaje však může předseda výboru příslušného pro právní záležitosti předložit tomuto výboru ke schválení technické úpravy, pokud jsou tyto úpravy nezbytné pro zajištění souladu návrhu s pravidly kodifikace a neznamenají žádnou věcnou změnu návrhu.

4.  Pokud se výbor příslušný pro právní záležitosti domnívá, že návrh neobsahuje žádnou věcnou změnu právních předpisů Unie, předloží jej Parlamentu ke schválení.

4.  Pokud se výbor příslušný pro právní záležitosti domnívá, že návrh neobsahuje žádnou věcnou změnu právních předpisů Unie, předloží jej Parlamentu ke schválení.

Pokud se domnívá, že návrh obsahuje věcnou změnu, navrhne Parlamentu, aby návrh zamítl.

Pokud se domnívá, že návrh obsahuje věcnou změnu, navrhne Parlamentu, aby návrh zamítl.

V obou případech rozhodne Parlament v jediném hlasování, bez pozměňovacích návrhů a bez rozpravy.

V obou případech rozhodne Parlament v jediném hlasování, bez pozměňovacích návrhů a bez rozpravy.

__________________

__________________

12 Interinstitucionální dohoda ze dne 20. prosince 1994, Zrychlená pracovní metoda pro úřední kodifikaci právních předpisů, bod 4 (Úř. věst. C 102, 4.4.1996, s. 2).

12 Interinstitucionální dohoda ze dne 20. prosince 1994, Zrychlená pracovní metoda pro úřední kodifikaci právních předpisů, bod 4 (Úř. věst. C 102, 4.4.1996, s. 2).

Odůvodnění

Cílem navrhované změny je zjednodušení formulace a sladění se stávající praxí.

Pozměňovací návrh    124

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 104

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 104

Článek 104

Přepracování

Přepracování

1.  Pokud je Parlamentu předložen návrh na úřední přepracování právních předpisů Unie, je návrh postoupen výboru příslušnému pro právní záležitosti a věcně příslušnému výboru.

1.  Pokud je Parlamentu předložen návrh na úřední přepracování právních předpisů Unie, je návrh postoupen výboru příslušnému pro právní záležitosti a věcně příslušnému výboru.

2.  Výbor příslušný pro právní záležitosti návrh přezkoumá podle postupů dohodnutých na interinstitucionální úrovni13 s cílem ověřit, zda návrh neobsahuje žádnou věcnou změnu kromě těch, které v něm byly jako takové označeny.

2.  Výbor příslušný pro právní záležitosti návrh přezkoumá podle postupů dohodnutých na interinstitucionální úrovni13 s cílem ověřit, zda návrh neobsahuje žádnou věcnou změnu kromě těch, které v něm byly jako takové označeny.

V rámci tohoto přezkumu není přípustné předkládat k textu návrhu pozměňovací návrhy. Pokud jde o ustanovení, která zůstala v návrhu na přepracování nezměněna, použije čl. 103 odst. 3 druhý pododstavec.

V rámci tohoto přezkumu není přípustné předkládat k textu návrhu pozměňovací návrhy. Pokud jde o ustanovení, která zůstala v návrhu na přepracování nezměněna, použije čl. 103 odst. 3 druhý pododstavec.

3.  Pokud se výbor příslušný pro právní záležitosti domnívá, že návrh neobsahuje žádnou věcnou změnu kromě těch, které v něm byly jako takové označeny, informuje o tom věcně příslušný výbor.

3.  Pokud se výbor příslušný pro právní záležitosti domnívá, že návrh neobsahuje žádnou věcnou změnu kromě těch, které v něm byly jako takové označeny, informuje o tom věcně příslušný výbor.

V tomto případě, kromě podmínek stanovených v článcích 169 a 170, jsou ve věcně příslušném výboru přijatelné pouze pozměňovací návrhy týkající se částí návrhu obsahujících změny.

V tomto případě, kromě podmínek stanovených v článcích 169 a 170, jsou ve věcně příslušném výboru přijatelné pouze pozměňovací návrhy týkající se částí návrhu obsahujících změny.

Pokud má v souladu s bodem 8 interinstitucionální dohody příslušný výbor v úmyslu také předložit pozměňovací návrhy ke kodifikovaným částem návrhu, ihned sdělí svůj úmysl Radě a Komisi, přičemž podle článku 58 by Komise měla výboru před hlasováním sdělit svůj postoj k pozměňovacím návrhům a to, zda má či nemá v úmyslu přepracovaný návrh vzít zpět.

Předseda věcně příslušného výboru však může v jednotlivých případech výjimečně přijmout pozměňovací návrhyčástem návrhu na přepracování, které zůstaly nezměněny, pokud to považuje za nezbytné z naléhavých důvodů vnitřní logiky textu nebo protože pozměňovací návrhy jsou nerozlučně spjaty s jinými přípustnými pozměňovacími návrhy. Tyto důvody musí být uvedeny v písemném odůvodnění pozměňovacích návrhů.

4.  Pokud se výbor příslušný pro právní záležitosti domnívá, že návrh znamená jiné věcné změny než ty, které byly jako takové označeny, navrhne Parlamentu, aby návrh zamítl, a informuje o tom věcně příslušný výbor.

4.  Pokud se výbor příslušný pro právní záležitosti domnívá, že návrh obsahuje jiné věcné změny než ty, které byly jako takové označeny, navrhne Parlamentu, aby návrh zamítl, a informuje o tom věcně příslušný výbor.

V tomto případě předseda požádá Komisi, aby vzala svůj návrh zpět. Jestliže Komise vezme svůj návrh zpět, předseda považuje postup za bezpředmětný a informuje o tom Radu. Jestliže Komise nevezme svůj návrh zpět, vrátí jej Parlament zpět věcně příslušnému výboru, který jej projedná podle obvyklého postupu.

V tomto případě předseda požádá Komisi, aby vzala svůj návrh zpět. Jestliže Komise vezme svůj návrh zpět, předseda považuje postup za bezpředmětný a informuje o tom Radu. Jestliže Komise nevezme svůj návrh zpět, vrátí jej Parlament zpět věcně příslušnému výboru, který jej projedná podle obvyklého postupu.

__________________

__________________

13 Interinstitucionální dohoda ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování právních aktů, bod 9 (Úř. věst. C 77, 28.3.2002, s. 1).

13 Interinstitucionální dohoda ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování právních aktů, bod 9 (Úř. věst. C 77, 28.3.2002, s. 1).

Odůvodnění

Parliament has repeatedly considered recasting as the normal legislative technique (for one of the latest resolutions, see 2011/2029(INI), para. 41), but the Commission has reduced the number of recasting proposals because of the current wording of this Rule and its implications in terms of unrestricted and unpredictable amending powers. Given the reluctance of the Commission to forward new proposals for recast due to the powers of Parliament to introduce substantive changes, a new drafting is proposed. The proposed change reinstates the original wording of this paragraph (amended in 2009) with a view to clarifying the boundaries of Parliament's amending powers and encouraging the Commission to present more recasting proposals. Although the current Rule is silent on that, the same criteria should apply at plenary stage.

Pozměňovací návrh    125

Jednací řád Evropského parlamentu

Hlava II – kapitola 9 a (nová)

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

KAPITOLA 9A

 

Akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty

Odůvodnění

Z důvodu ujasnění se vytváří nová kapitola o aktech v přenesené pravomoci a prováděcích aktech.

Pozměňovací návrh    126

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 105

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 105

Článek 105

Akty v přenesné pravomoci

Akty v přenesené pravomoci

1.  Pokud Komise předá Parlamentu akt v přenesené pravomoci, postoupí předseda Parlamentu akt výboru věcně příslušnému pro základní legislativní akt, který může rozhodnout o jmenování zpravodaje pro projednání jednoho nebo více aktů v přenesené pravomoci.

1.  Pokud Komise předá Parlamentu akt v přenesené pravomoci, postoupí předseda Parlamentu akt výboru příslušnému pro základní legislativní akt, který může určit jednoho ze svých členů pro projednání jednoho nebo více aktů v přenesené pravomoci.

2.  Předseda informuje Parlament o datu, kdy Parlament obdržel akt v přenesené pravomoci ve všech úředních jazycích, a o lhůtě, v níž mohou být vysloveny námitky. Uvedená lhůta začíná běžet počínaje tímto dnem.

2.  Na dílčím zasedání následujícím po obdržení aktu předseda Parlamentu informuje Parlament o datu, kdy Parlament obdržel akt v přenesené pravomoci ve všech úředních jazycích, a o lhůtě, v níž mohou být vysloveny námitky. Uvedená lhůta začíná běžet počínaje dnem obdržení aktu.

Oznámení se zveřejní v zápisu ze zasedání a uvede se název věcně příslušného výboru.

Oznámení se zveřejní v zápisu ze zasedání a uvede se název věcně příslušného výboru.

3.  Věcně příslušný výbor může v souladu s ustanoveními základního legislativního aktu a poté, co záležitost případně konzultoval se všemi dotčenými výbory, předložit Parlamentu odůvodněný návrh usnesení.tomto návrhu usnesení jsou uvedeny důvody těchto námitek Parlamentu a může obsahovat žádost, aby Komise předložila nový akt v přenesené pravomoci, v němž zohlední uvedená doporučení Parlamentu.

3.  Příslušný výbor může v souladu s ustanoveními základního legislativního aktu a poté, co záležitost případně konzultoval se všemi dotčenými výbory, předložit Parlamentu odůvodněný návrh usnesení, kterým vyslovuje námitku proti aktu v přenesené pravomoci. Pokud příslušný výbor nepředloží návrh usnesení deset pracovních dní před zahájením dílčího zasedání, v němž středa bezprostředně předchází dni uplynutí lhůty uvedenéodstavci 5, může politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců předložit v této věci návrh usnesení, které bude zařazeno na pořad jednání výše uvedeného dílčího zasedání.

4.  Pokud věcně příslušný výbor deset pracovních dní před zahájením dílčího zasedání ve středu, která nejblíže předchází dni uplynutí lhůty uvedené v odstavci 5, nepředloží návrh usnesení, může politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců předložit v této věci návrh usnesení, které bude zařazeno na pořad jednání výše uvedeného dílčího zasedání.

 

 

4a.  V návrhu usnesení předloženém v souladu s odstavcem 3 musí být uvedeny důvody těchto námitek Parlamentu a návrh usnesení může obsahovat žádost, aby Komise předložila nový akt v přenesené pravomoci, v němž by zohlednila uvedená doporučení Parlamentu.

5.  Parlament rozhodne o jakémkoli předloženém návrhu usnesení většinou podle článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie ve lhůtě stanovené základním legislativním aktem.

5.  Parlament schválí takový návrh usnesení většinou hlasů všech svých členů v souladu s čl. 290 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie ve lhůtě stanovené základním legislativním aktem.

Pokud se věcně příslušný výbor domnívá, že je vhodné v souladu se základním legislativním aktem prodloužit lhůtu pro případné námitkydanému aktu v přenesené pravomoci, předseda věcně příslušného výboru o tomto prodloužení informuje jménem Parlamentu Radu a Komisi.

Pokud se příslušný výbor domnívá, že je vhodné v souladu s ustanoveními základního legislativního aktu prodloužit lhůtu pro případné námitky proti danému aktu v přenesené pravomoci, předseda výboru o tomto prodloužení informuje jménem Parlamentu Radu a Komisi.

6.  Pokud věcně příslušný výbor před uplynutím lhůty stanovené v základním legislativním aktu doporučí, aby Parlament prohlásil, že námitku k aktu v přenesené pravomoci nevysloví:

6.  Pokud věcně příslušný výbor před uplynutím lhůty stanovené v základním legislativním aktu doporučí, aby Parlament prohlásil, že námitku k aktu v přenesené pravomoci nevysloví:

– informuje o tom dopisem s odůvodněním Konferenci předsedů výborů a předloží v tomto ohledu doporučení;

– informuje o tom dopisem s odůvodněním Konferenci předsedů výborů a předloží v tomto ohledu doporučení;

– pokud není ani na následující schůzi Konference předsedů výborů, ani – v naléhavém případě – písemným postupem vyslovena žádná námitka, předseda uvědomí předsedu Parlamentu, který o této skutečnosti co nejdříve informuje plénum;

– pokud není ani na následující schůzi Konference předsedů výborů, ani – v naléhavém případě – písemným postupem vyslovena žádná námitka, předseda uvědomí předsedu Parlamentu, který o této skutečnosti co nejdříve informuje plénum;

– pokud se do dvaceti čtyř hodin po oznámení v plénu politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců vysloví proti doporučení, o doporučení se hlasuje;

– pokud se do dvaceti čtyř hodin po oznámení v plénu politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců vysloví proti doporučení, o doporučení se hlasuje;

– pokud v této lhůtě není vyslovena žádná námitka, doporučení se považuje za schválené;

– pokud v této lhůtě není vyslovena žádná námitka, doporučení se považuje za schválené;

– po přijetí tohoto doporučení je jakýkoli návrh námitky k aktu v přenesené pravomoci nepřípustný.

– po přijetí tohoto doporučení je jakýkoli návrh námitky k aktu v přenesené pravomoci nepřípustný.

7.  Věcně příslušný výbor může v souladu s ustanoveními základního legislativního aktu z vlastního podnětu předložit Parlamentu odůvodněný návrh usnesení, kterým se částečně nebo zcela ruší přenesení pravomocí stanovené tímto aktem. Parlament rozhoduje většinou podle článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie.

7.  Věcně příslušný výbor může v souladu s ustanoveními základního legislativního aktu z vlastního podnětu předložit Parlamentu návrh usnesení, kterým se částečně nebo zcela ruší přenesení pravomocí nebo vyslovuje námitka proti automatickému prodloužení přenesení pravomocí podle tohoto aktu.

 

V souladu s čl. 290 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie Parlament rozhoduje o zrušení přenesené pravomoci většinou hlasů všech svých členů.

8.  Předseda Parlamentu informuje Radu a Komisi o postojích zaujatých na základě tohoto článku.

8.  Předseda Parlamentu informuje Radu a Komisi o postojích zaujatých na základě tohoto článku.

Odůvodnění

As regards the changes to paragraph 1, they reflect the practice: the motions for resolutions for objecting a delegated act are tabled by the committee responsible, either in the name of the Committee Chair, or in the name of the authors of the original request.

The changes to paragraph 2 aims at clarifying it: in the second sentence, the date could be "the date" expressly mentioned in the first sentence or the date of the announcement (see the impact of the date of announcement on the deadlines for second reading).

The last sentence of paragraph 3 shall become paragraph 4a. The restructuring of paragraphs 3 and 4 aims to clarify that the current paragraph 3 second sentence also applies when a motion for resolution is tabled by a political group or at least 40 Members.

Paragraph 4 is deleted here and moved to the end of paragraph 3.

The insertion of paragraph 4 a (new) is meant to broaden the scope as indicated in paragraph 3 above.

As regards the changes to paragraph 7: the Treaty does not require any specific reasons by EP when revoking a delegation of powers, therefore the word "reasoned" is deleted. Moreover, a provision governing the decision whereby Parliament opposes the tacit extension of the period of delegation of powers is introduced in Rule 105 as no such provision existed so far.

Pozměňovací návrh    127

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 106

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 106

Článek 106

Prováděcí akty a opatření

Prováděcí akty a opatření

1.  Pokud Komise předloží Parlamentu návrh prováděcího aktu nebo opatření, postoupí předseda tento návrh výboru příslušnému pro základní legislativní akt, který může rozhodnout o jmenování zpravodaje pro projednání jednoho nebo několika návrhů prováděcích aktů nebo opatření.

1.  Pokud Komise předloží Parlamentu návrh prováděcího aktu nebo opatření, postoupí předseda tento návrh výboru příslušnému pro základní legislativní akt, který může rozhodnout o určení jednoho ze svých členů pro projednání jednoho nebo několika návrhů prováděcích aktů nebo opatření.

2.  Věcně příslušný výbor může Parlamentu předložit odůvodněný návrh usnesení, který uvádí, že návrh prováděcího aktu nebo opatření překračuje prováděcí pravomoci stanovené v základním legislativním aktu nebo z jiných důvodů není v souladu s právem Unie.

2.  Věcně příslušný výbor může Parlamentu předložit odůvodněný návrh usnesení, který uvádí, že návrh prováděcího aktu nebo opatření překračuje prováděcí pravomoci stanovené v základním legislativním aktu nebo z jiných důvodů není v souladu s právem Unie.

3.  Návrh usnesení může obsahovat žádost, aby Komise vzala zpět akt, opatření nebo návrh aktu či opatření, aby jej pozměnila s ohledem na uvedené námitky Parlamentu nebo aby předložila nový legislativní návrh. Předseda informuje Radu a Komisi o přijatém postoji.

3.  Návrh usnesení může obsahovat žádost, aby Komise vzala zpět návrh prováděcího aktu či opatření, aby jej pozměnila s ohledem na uvedené námitky Parlamentu nebo aby předložila nový legislativní návrh. Předseda informuje Radu a Komisi o přijatém postoji.

4.  Pokud prováděcí opatření, která připravuje Komise, spadají pod regulativní postup s kontrolou podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi, použijí se následující doplňující ustanovení:

4.  Pokud prováděcí opatření, která připravuje Komise, spadají pod regulativní postup s kontrolou podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi, použijí se následující doplňující ustanovení:

a)  lhůta pro přezkum začíná běžet po předložení návrhu opatření Parlamentu ve všech úředních jazycích. V případě, zkrácené lhůty pro přezkum podle (čl. 5a odst. 5 písm. b) rozhodnutí Rady 1999/468/ES a v naléhavých případech podle čl. 5a odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES začne lhůta pro přezkum běžet dnem, kdy Evropský parlament obdrží konečný návrh prováděcích opatření v jazykových verzích, které byly předloženy členům výboru zřízeného v souladu s rozhodnutím 1999/468/ES, za předpokladu, že předseda věcně příslušného parlamentního výboru nemá námitek. Článek 158 se v tomto případě nepoužije;

a)  lhůta pro přezkum začíná běžet po předložení návrhu prováděcího opatření Parlamentu ve všech úředních jazycích. V případě zkrácené lhůty pro přezkum podle čl. 5a odst. 5 písm. b) rozhodnutí Rady 1999/468/ES a v naléhavých případech podle čl. 5a odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES začne lhůta pro přezkum běžet dnem, kdy Evropský parlament obdrží konečný návrh prováděcích opatření v jazykových verzích, které byly předloženy členům výboru zřízeného v souladu s rozhodnutím 1999/468/ES, za předpokladu, že předseda věcně příslušného parlamentního výboru nemá námitek. Článek 158 se v obou případech uvedených v předchozí větě nepoužije;

b)  pokud návrh prováděcího opatření vychází z čl. 5a odst. 5 nebo 6 rozhodnutí 1999/468/ES, který stanoví zkrácené lhůty, ve kterých může Evropský parlament vyjádřit nesouhlas, může návrh usnesení vyjadřujícího nesouhlas s přijetím návrhu opatření předložit předseda příslušného výboru, jestliže se tento výbor nemohl v dané lhůtě sejít;

b)  pokud návrh prováděcího opatření vychází z čl. 5a odst. 5 nebo 6 rozhodnutí 1999/468/ES, který stanoví zkrácené lhůty, ve kterých může Evropský parlament vyjádřit nesouhlas, může návrh usnesení vyjadřujícího nesouhlas s přijetím návrhu opatření předložit předseda příslušného výboru, jestliže se tento výbor nemohl v dané lhůtě sejít;

c)  Parlament může nadpoloviční většinou všech svých členů zamítnout přijetí návrhu prováděcího opatření s odůvodněním, že návrh opatření překračuje prováděcí pravomoci stanovené v základním aktu, není slučitelný s cílem nebo obsahem základního aktu nebo nerespektuje zásadu subsidiarity či proporcionality;

c)  Parlament může většinou všech svých členů přijmout usnesení, kterým zamítne přijetí návrhu prováděcího opatření a v němž uvede, že návrh opatření překračuje prováděcí pravomoci stanovené v základním aktu, není slučitelný s cílem nebo obsahem základního aktu nebo nerespektuje zásadu subsidiarity či proporcionality;

 

Pokud věcně příslušný výbor deset pracovních dní před zahájením dílčího zasedání, jehož středa nejblíže předchází dni uplynutí lhůty pro vyslovení se proti návrhu prováděcího opatření, nepředloží návrh takového usnesení, může politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců předložit v této věci návrh usnesení, které bude zařazeno na pořad jednání výše uvedeného dílčího zasedání.

d)  v případě, že věcně příslušný výbor na základě řádně odůvodněné žádosti Komise doporučí dopisem s odůvodněním předsedovi Konference předsedů výborů, aby Parlament prohlásil před uplynutím řádné lhůty podle čl. 5a odst. 3 písm. c) nebo čl. 5a odst. 4 písm. e) rozhodnutí 1999/468/ES, že nevyjádří svůj nesouhlas s navrhovaným opatřením, použije se postup podle čl. 105 odst. 6.

d)  v případě, že věcně příslušný výbor doporučí dopisem s odůvodněním předsedovi Konference předsedů výborů, aby Parlament prohlásil před uplynutím řádné lhůty podle čl. 5a odst. 3 písm. c) nebo čl. 5a odst. 4 písm. e) rozhodnutí 1999/468/ES, že nevyjádří svůj nesouhlas s navrhovaným opatřením, použije se postup podle čl. 105 odst. 6.

Odůvodnění

Vyjasnění znění v písm. a). Článek 158 se nepoužije pouze ve dvou případech uvedených v čl. 5a odst. 5 písm. b) a v čl. 5a odst. 6 rozhodnutí Rady 1999/468/ES.

Pozměňovací návrh    128

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 108

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 108

Článek 108

Mezinárodní dohody

Mezinárodní dohody

1.  Pokud mají být zahájena jednání o uzavření, prodloužení platnosti nebo změně mezinárodní dohody, může se příslušný výbor rozhodnout vypracovat zprávu či jinak sledovat tento postup a informovat o tomto rozhodnutí Konferenci předsedů výborů. Je-li to vhodné, mohou být ostatní výbory požádány o stanovisko podle čl. 53 odst. 1. V případě potřeby se použije čl. 201 odst. 2, článek 54 nebo 55.

1.  Pokud mají být zahájena jednání o uzavření, prodloužení platnosti nebo změně mezinárodní dohody, může se příslušný výbor rozhodnout vypracovat zprávu či jinak sledovat přípravnou fázi. O svém rozhodnutí informuje Konferenci předsedů výborů.

Předsedové a zpravodajové příslušného výboru a případně také přidružených výborů přijmou společně vhodná opatření pro zajištění toho, aby byly Parlamentu pravidelně a bezodkladně poskytovány veškeré informace, případně i důvěrně, v celém průběhu sjednávání a uzavírání mezinárodních dohod, včetně návrhu i přijatého konečného znění směrnic pro jednání, jakož i informace uvedené v odstavci 3,

 

– Komisí v souladu s jejími povinnostmi stanovenými Smlouvou o fungování Evropské unie a závazky stanovenými rámcovou dohodou o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí;

 

– Radou v souladu s jejími povinnostmi stanovenými Smlouvou o fungování Evropské unie.

 

 

1a.  Příslušný výbor zjistí co nejdříve od Komise, jaký právní základ byl zvolen pro uzavření mezinárodních dohod podle odstavce 1. Příslušný výbor ověří zvolený právní základ podle článku 39.

2.  Na návrh příslušného výboru, politické skupiny nebo nejméně čtyřiceti poslanců může Parlament požádat Radu, aby neschválila zahájení vyjednávání, dokud Parlament nezaujme postoj k navrhovanému mandátu k vyjednávání na základě zprávy příslušného výboru.

2.  Na návrh příslušného výboru, politické skupiny nebo nejméně čtyřiceti poslanců může Parlament požádat Radu, aby neschválila zahájení vyjednávání, dokud Parlament nezaujme postoj k navrhovanému mandátu k vyjednávání na základě zprávy příslušného výboru.

3.  Příslušný výbor zjistí od Komise v době, kdy má být vyjednávání zahájeno, zvolený právní základ pro uzavření mezinárodních dohod podle odstavce 1. Příslušný výbor ověří zvolený právní základ podle článku 39. Pokud Komise neurčí právní základ nebo nastanou-li pochybnosti o jeho vhodnosti, použije se článek 39.

 

4.  V jakékoli fázi jednání a v době od ukončení jednání až po uzavření mezinárodní dohody může Parlament na základě zprávy příslušného výborupo posouzení případného relevantního návrhu předloženého podle článku 134 přijmout doporučení a požadovat jejich zohlednění před uzavřením této dohody.

4.  V jakékoli fázi jednání a v době od ukončení jednání až po uzavření mezinárodní dohody může Parlament na základě zprávy příslušného výboru vypracované z vlastního podnětu nebo po posouzení případného relevantního návrhu předloženého politickou skupinou nebo nejméně čtyřiceti poslanci přijmout doporučení Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise / vysokému představiteli Unie pro zahraniční věcibezpečnostní politiku a požadovat jejich zohlednění před uzavřením této dohody.

5. Žádosti Rady o souhlas nebo stanovisko Parlamentu postoupí předseda Parlamentu výboru příslušnému k jejich projednání v souladu s článkem 99 nebo čl. 47 odst. 1.

5. Žádosti Rady o souhlas nebo stanovisko Parlamentu postoupí předseda Parlamentu výboru příslušnému k jejich projednání v souladu s článkem 99 nebo čl. 47 odst. 1.

6.  Dříve, než proběhne hlasování, příslušný výbor, politická skupina nebo nejméně jedna desetina poslanců může navrhnout, aby Parlament požádal Soudní dvůr o stanovisko, zda je mezinárodní dohoda v souladu se Smlouvami. Pokud Parlament takový návrh schválí, hlasování se odloží, dokud Soud nepředloží své stanovisko14.

6.  Kdykoli před hlasováním v Parlamentu o žádosti o souhlas nebo stanovisko může příslušný výbor nebo nejméně jedna desetina všech poslanců Parlamentu navrhnout, aby Parlament požádal Soudní dvůr o stanovisko, zda je mezinárodní dohoda v souladu se Smlouvami.

 

Dříve než Parlament hlasuje o návrhu, může si předseda Parlamentu vyžádat stanovisko výboru příslušného pro právní záležitosti, který oznámí své závěry Parlamentu.

 

Pokud Parlament schválí návrh požádat Soudní dvůr o stanovisko, hlasování o žádosti o souhlas nebo stanovisko se odloží, dokud Soud nepředloží své stanovisko.

7.  Parlament zaujme stanovisko nebo vysloví svůj souhlas ve věci uzavření, prodloužení platnosti nebo změny mezinárodní dohody nebo finančního protokolu uzavřeného Evropskou unií jediným hlasováním, a to většinou odevzdaných hlasů; k textu dohody nebo protokolu nelze předkládat pozměňovací návrhy.

7.  Pokud je Parlament požádán o souhlas ve věci uzavření, prodloužení platnosti nebo změny mezinárodní dohody, rozhoduje v jediném hlasování podle článku 99.

 

Pokud Parlament neudělí souhlas k uzavření mezinárodní dohody, oznámí předseda Radě, že danou dohodu není možno uzavřít, prodloužit nebo změnit.

 

Aniž je dotčen čl. 99 odst. 1b, může se Parlament na základě doporučení příslušného výboru rozhodnout, že rozhodnutí o udělení souhlasu odloží, nejdéle však o jeden rok.

8.  Pokud je stanovisko přijaté Parlamentem záporné, požádá předseda Radu, aby dohodu neuzavírala.

8.  Pokud je Parlament požádán o stanovisko k uzavření, prodloužení platnosti nebo změně mezinárodní dohody, nejsou přípustné pozměňovací návrhy k textu dohody. Aniž je dotčen čl. 170 odst. 1, jsou přípustné pozměňovací návrhy k návrhu rozhodnutí Rady.

 

Pokud je stanovisko přijaté Parlamentem záporné, požádá předseda Radu, aby dohodu neuzavírala.

9.  Pokud Parlament nedá souhlas k uzavření mezinárodní dohody, oznámí předseda Radě, že danou dohodu není možno uzavřít.

 

 

9a.  Předsedové a zpravodajové příslušného výboru a všech přidružených výborů společně ověří, zda v souladu s čl. 218 odst. 10 Smlouvy o fungování Evropské unie poskytují Rada, Komise a místopředseda Komise / vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Parlamentu okamžitě, pravidelně a v plném rozsahu informace, případně i důvěrně, v celém průběhu přípravy jednání, sjednávání a uzavírání mezinárodních dohod, včetně informací o návrhu i přijatém konečném znění směrnic pro jednání, jakož i informace týkající se provádění těchto dohod.

__________________

 

14 Viz též výklad článku 141.

 

Odůvodnění

As regards the changes to paragraph 1, they aim to clarify this paragraph, which concerns the monitoring of the steps taken by the other institutions prior to the effective launch of the negotiations. The committees responsible could do this monitoring by:- an INI report (authorised automatically and notified for information to the CCC);- by any other means under these Rules (such as motions for resolutions following debates on statements or on oral questions, etc.).The last two sentences are deleted as superfluous. The scope of Rules 53, 54 and 55 is clearly defined in those Rules. Any committee can do an opinion to INI reports under Rule 53. They can also do opinions under Rules 54 or 55. The acknowledgement of their exclusive or joint competences are not always questioned and settled under Rule 201 (2) (new Rule 201 a). Moreover, referring to the right of asking for opinions under this paragraph, but not under all Rules of procedures where they are applicable may lead to an erroneous “a contrario” type of reasoning.

Paragraph 1 indent 1 is deleted as redundant and not comprehensive (there are also customary practice and obligations taken in the form of unilateral declarations by Commissioners). Similarly,

the second indent of paragraph 1is deleted as it is redundant.

Paragraph 1 a (new) applies even before the Commission asks the Council to approve its negotiating mandate (here in paragraph 2 above). To observe the chronology paragraphs 2 and 3 are inverted.

Paragraph 4 applies during the negotiations and before the conclusion of the international agreement. The change aims to clarify that the committee responsible may draw an INI report (authorised automatically and notified for information to the CCC).To simplify the reading, it is suggested to add the provision concerning the possibility for a political group or at least 40 members to table such a proposal (currently in Rule 134 paragraph 1 and 2).

As regards the changes to paragraph 6, questions concerning the compatibility of an international agreement with the Treaties often touch upon issues – such as subsidiarity, legal basis, the interpretation and application of international law, the legal protection of Parliament’s rights and prerogatives etc. – for which the Committee on Legal Affairs is responsible under Annex VI to the Rules of Procedure. It is therefore appropriate to involve this Committee in the procedure referred to in this provision.

As regards the changes to paragraph 7, the first sentence covers both consultations and consent procedures. In case of consultation, Parliament does not decide in a single vote: amendments to the Council decision are admissible and put to the vote. However, the second sentence is useful only for consultations since, under Rule 99(1), third subparagraph (Rule 99 § 4 new), plenary amendments are never admissible in consent procedures.AFCO WG suggests therefore to re-order paragraphs 7, 8 and 9 in order to address the specificity of the consent and the consultation procedures.Moreover, the reference to "financial protocol[s]" which applies only in this provision shall be deleted. Elsewhere in the Rule, the reference to "international agreement[s]" is deemed sufficient.The third subparagraph is moved here from Rule 99 paragraph 4 second subparagraph. The text is slightly adapted to correspond to the new placement.

Paragraph 9 to be deleted here and moved under paragraph 7.

The new paragraph 9a consists of the text of subparagraph 2 of paragraph 1 which is slightly adapted.

Indeed, the current wording of that subparagraph gives the impression that the EP should be proactive in order for Article 218(10) TFEU to be applied. This is not in line with the Treaties, under which other institutions must inform the EP without specific requests, especially after C-658/11. The wording “…shall jointly supervise/monitor in line with Article 218(10) TFEU that Parliament is provided…” could be suggested.This subparagraph covers all demarches related to the conclusion of international agreements, from the intention to open negotiations to its conclusion and implementation.

Pozměňovací návrh    129

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 109

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 109

Článek 109

Postupy podle článku 218 Smlouvy o fungování Evropské unie v případě prozatímního uplatňování nebo pozastavení platnosti mezinárodní dohody nebo vypracování postoje Unie v orgánu vytvořeném mezinárodní dohodou

Prozatímní uplatňování nebo pozastavení uplatňování mezinárodní dohody nebo vypracování postoje Unie v orgánu vytvořeném mezinárodní dohodou

Pokud Komise v souladu se svými povinnostmi stanovenými Smlouvou o fungování Evropské unie a rámcovou dohodou o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí informuje Parlament a Radu o svém záměru předložit návrh na prozatímní uplatňování nebo pozastavení uplatňování mezinárodní dohody, učiní prohlášení v Parlamentu, po němž následuje rozprava. Parlament může dát doporučení podle článků 108 nebo 113.

Pokud Komise nebo místopředseda Komise / vysoký představitel oznámí Parlamentu a Radě svůj záměr navrhnout prozatímní uplatňování nebo pozastavení uplatňování mezinárodní dohody, může Parlament vyzvat Radu, Komisi nebo místopředsedu Komise / vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby učinili prohlášení, po němž následuje rozprava. Parlament může na základě zprávy příslušného výboru nebo podle článku 113 vydat doporučení, v němž zejména požádá Radu, aby nepřistupovala k prozatímnímu uplatňování dohody, dokud Parlament nevysloví svůj souhlas.

Stejný postup se uplatňuje, pokud Komise informuje Parlament o návrhu týkajícím se postojů, které mají být jménem Unie přijaty v rámci orgánu zřízeného na základě mezinárodní dohody.

Stejný postup se uplatňuje, pokud Komise nebo místopředseda / vysoký představitel předloží návrhy postojů, které mají být jménem Unie přijaty v rámci orgánu zřízeného na základě mezinárodní dohody.

Odůvodnění

Název je zkrácen vypuštěním odkazu na článek 218 (stejný článek se uplatňuje u postupů uvedených v článku 108, tento článek se týká pouze čl. 218 odst. 9 a 10).Cílem navrhované změny je proto uvést do souladu název s čl. 218 odst. 9 SFEU, který užívá výraz „pozastavení uplatňování“.

Cílem změny navrhované v odstavci 1 je objasnit, kdo je autorem prohlášení.V celém článku se užívá „Komise nebo místopředseda Komise / vysoký představitel“, aby bylo dosaženo souladu s čl. 218 odst. 9 SFEU.

Pozměňovací návrh    130

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 110

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 110

Článek 110

Zvláštní zástupci

Zvláštní zástupci

1.  Pokud Rada zamýšlí jmenovat zvláštního zástupce podle článku 33 Smlouvy o Evropské unii, předseda na žádost příslušného výboru vyzve Radu, aby učinila prohlášení a odpověděla na otázky týkající se mandátu, cílů a jiných relevantních záležitostí souvisejících s úlohou zvláštního zástupce.

1.  Pokud Rada zamýšlí jmenovat zvláštního zástupce podle článku 33 Smlouvy o Evropské unii, předseda na žádost příslušného výboru vyzve Radu, aby učinila prohlášení a odpověděla na otázky týkající se mandátu, cílů a jiných relevantních záležitostí souvisejících s úlohou zvláštního zástupce.

2.  Poté, co je zvláštní zástupce jmenován, avšak předtím, než převezme svou funkci, může být vyzván, aby učinil před příslušným výborem prohlášení a odpověděl na otázky.

2.  Poté, co je zvláštní zástupce jmenován, avšak předtím, než převezme svou funkci, může být vyzván, aby učinil před příslušným výborem prohlášení a odpověděl na otázky.

3.  Ve lhůtě tří měsíců po tomto slyšení může výbor navrhnout doporučení podle článku 134 bezprostředně se týkající prohlášení a odpovědí zvláštního zástupce.

3.  Ve lhůtě dvou měsíců po tomto slyšení může příslušný výbor navrhnout Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise / vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku doporučení bezprostředně se týkající jmenování.

4.  Zvláštní zástupce je vyzván, aby pravidelně a úplně informoval Parlament o praktickém plnění svého mandátu.

4.  Zvláštní zástupce je vyzván, aby pravidelně a úplně informoval Parlament o praktickém plnění svého mandátu.

5.  Zvláštní zástupce jmenovaný Radou s mandátem pro jednotlivé politické otázky může být Parlamentem vyzván, aby učinil prohlášení před příslušným výborem nebo může sám požádat, aby takové prohlášení učinil.

 

Odůvodnění

Stávající znění odstavce 3 není jasné, pro tento odstavec se zdá relevantní pouze část článku 134 o návrhu předkládaném politickou skupinou nebo nejméně čtyřiceti poslanci. Samotný postup podle článku 113 se uplatní vždy, protože působnost tohoto článku se vztahuje na SZBP.Odstavec 5 se vypouští, neboť je nadbytečný.

Pozměňovací návrh    131

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 111

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 111

Článek 111

Mezinárodní zastoupení

Mezinárodní zastoupení

1.  Pokud má být jmenován vedoucí zahraniční delegace Unie, může být kandidát vyzván, aby vystoupil před příslušným orgánem Parlamentu, učinil prohlášení a odpověděl na otázky.

1.  Pokud má být jmenován vedoucí zahraniční delegace Unie, může být kandidát vyzván, aby vystoupil před příslušným výborem, učinil prohlášení a odpověděl na otázky.

2.  Do tří měsíců po slyšení stanoveném v odstavci 1 může příslušný výbor přijmout usnesení, popřípadě dát doporučení bezprostředně se týkající prohlášení a odpovědí kandidáta.

2.  Do dvou měsíců po slyšení stanoveném v odstavci 1 může příslušný výbor přijmout usnesení, popřípadě dát doporučení bezprostředně se týkající jmenování.

Odůvodnění

Cílem změny je nahradit „příslušný orgán Parlamentu“ „příslušným výborem“, aby bylo usnesení v souladu s prohlášením o politické odpovědnosti a aby se zajistilo, že formulace bude v celém jednacím řádu jednotná.

Pozměňovací návrh    132

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 112

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 112

Článek 113a

Konzultace s Parlamentem a jeho informování v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky

Konzultace s Parlamentem a jeho informování v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky

1.  Při konzultaci podle článku 36 Smlouvy o Evropské unii postoupí Parlament věc příslušnému výboru, který může dát doporučení podle článku 113.

1.  Při konzultaci podle článku 36 Smlouvy o Evropské unii postoupí Parlament věc příslušnému výboru, který může vypracovat návrh doporučení podle článku 113.

2.  Dotčené výbory se snaží zajistit, aby je místopředseda Komise / vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku pravidelně a včas informoval o vývoji a provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky Unie, o předpokládaných nákladech, a to pokaždé, když je v rámci této politiky přijato rozhodnutí mající finanční dopad, a aby byly informovány o jakýchkoli jiných finančních aspektech vztahujících se k provádění činností v rámci této politiky. Výjimečně, na žádost místopředsedy Komise / vysokého představitele, může výbor rozhodnout o tom, že jeho jednání bude neveřejné.

2.  Dotčené výbory se snaží zajistit, aby je místopředseda Komise / vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku pravidelně a včas informoval o vývoji a provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky Unie, o předpokládaných nákladech, a to pokaždé, když je v rámci této politiky přijato rozhodnutí mající finanční dopad, a aby byly informovány o jakýchkoli jiných finančních aspektech vztahujících se k provádění činností v rámci této politiky. Výjimečně, na žádost místopředsedy Komise / vysokého představitele, může výbor rozhodnout o tom, že jeho jednání bude neveřejné.

3.  Konzultativní dokument místopředsedy / vysokého představitele o hlavních aspektech a základních směrech společné zahraniční a bezpečnostní politiky, včetně společné bezpečnostní a obranné politiky a jejích finančních dopadů na rozpočet Unie, je předmětem pravidelné rozpravy, která se koná dvakrát do roka. Použijí se postupy stanovené v článku 123.

3.  Konzultativní dokument místopředsedy / vysokého představitele o hlavních aspektech a základních směrech společné zahraniční a bezpečnostní politiky, včetně společné bezpečnostní a obranné politiky a jejích finančních dopadů na rozpočet Unie, je předmětem pravidelné rozpravy, která se koná dvakrát do roka. Použijí se postupy stanovené v článku 123.

(Viz též výklad ustanovení článku 134)

 

4.  Místopředseda / vysoký představitel je přizván ke každé rozpravě v plénu, která se týká zahraniční, bezpečnostní nebo obranné politiky.

4.  Místopředseda / vysoký představitel je přizván ke každé rozpravě v plénu, která se týká zahraniční, bezpečnostní nebo obranné politiky.

 

(Tento článek v pozměněném změní by měl být přesunut za článek 113, a v důsledku toho začleněn do nově vytvořené kapitoly 2a).

Justification

Pokud jde o vypuštění výkladu, použití tohoto odkazu není jasné. Jediný výklad vztahující se k článku 134 se týká jeho odstavce 3. Jedná se navíc o zprávy, nikoli o návrhy usnesení podle článku 123.

Pozměňovací návrh    133

Jednací řád Evropského parlamentu

Hlava III – kapitola 2 a – název (nový)

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

KAPITOLA 2A

 

DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE VNĚJŠÍ ČINNOSTI UNIE

 

(Vkládá se před článek 113.)

Pozměňovací návrh    134

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 113

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 113

Článek 113

Doporučení v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky

Doporučení týkající se vnějších politik Unie.

1.  Výbor příslušný pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku může vypracovat doporučení Radě v oblastech, za které odpovídá, poté, co získá svolení Konference předsedů, nebo na návrh ve smyslu článku 134.

1.  Příslušný výbor může vypracovat doporučení Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise / vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku týkající se věcí podle hlavySmlouvy o Evropské unii (vnější činnost Unie) nebo v případě, že Parlamentu nebyla postoupena mezinárodní dohoda, na kterou se vztahuje článek 108, nebo Parlament nebyl o této dohodě informován podle článku 109.

2.  V naléhavých případech může svolení uvedené v odstavci 1 udělit předseda, který může rovněž povolit mimořádnou schůzi daného výboru.

2.  V naléhavých případech může předseda Parlamentu povolit mimořádnou schůzi daného výboru.

3.  V průběhu procesu přijímání těchto doporučení, která musí být předložena k hlasování ve formě písemného textu, se nepoužije článek 158 a jsou přípustné ústní pozměňovací návrhy.

3.  V průběhu procesu přijímání těchto návrhů doporučení ve výboru je nutné předložit k hlasování písemný text.

Nepoužití článku 158 je možné pouze ve výboru a pouze v naléhavých případech. Ani na schůzích výborů, které nejsou prohlášeny za naléhavé, ani na plenárních zasedáních se nelze odchýlit od ustanovení článku 158.

 

Ustanovení o přípustnosti ústních pozměňovacích návrhů znamená, že poslanci nesmějí vznášet námitky proti tomu, aby se o ústních pozměňovacích návrzích ve výborech hlasovalo.

 

 

3a.  V naléhavých případech uvedených v odstavci 2 se článek 158 ve výboru nepoužije a jsou přípustné ústní pozměňovací návrhy. Poslanci nemohou vznášet námitky proti tomu, aby se o ústních pozměňovacích návrzích hlasovalo ve výborech.

4.  Doporučení vypracovaná tímto způsobem se zařadí na pořad jednání příštího dílčího zasedání. V naléhavých případech, o nichž rozhoduje předseda, mohou být doporučení zařazena na pořad jednání právě probíhajícího dílčího zasedání. Doporučení jsou považována za přijatá, pokud před začátkem dílčího zasedání nevznese nejméně čtyřicet poslanců Parlamentu písemné námitky. V takovém případě se doporučení výboru zařadí na pořad jednání a předloží se k rozpravě a k hlasování během téhož dílčího zasedání. Politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců může předložit pozměňovací návrhy.

4.  Návrhy doporučení vypracované výborem se zařadí na pořad jednání příštího dílčího zasedání. V naléhavých případech, o nichž rozhoduje předseda Parlamentu, mohou být doporučení zařazena na pořad jednání právě probíhajícího dílčího zasedání.

 

4a.  Doporučení jsou považována za přijatá, pokud před začátkem dílčího zasedání nevznese nejméně čtyřicet poslanců písemnou námitku. Pokud je předložena námitka, návrh doporučení výboru se zařadí na pořad jednání téhož dílčího zasedání. Tato doporučení jsou předmětem rozpravy a o každém pozměňovacím návrhu předloženém politickou skupinou nebo nejméně čtyřiceti poslanci se hlasuje.

Odůvodnění

The changes to the title aim to extend the scope of Rule 113, so as to align it with the broader scope of Rule 134; moreover, Rule 113 is merged with Rule 134 and a a new chapter concerning EP recommendations on the Union’s external action is created. Consequently, Rule 134 is to be deleted.

As regards the changes to paragraph 1, it is suggested to also include the Commission among the possible “addressees” of an EP recommendation.

The deletion in paragraph 3 subparagraph 1 is proposed because this is the only reference in the Rules to "oral amendments". All other references are made in interpretations (in particular, the interpretation to Rule 169 gives the oral amendments equivalent status to the amendments not distributed in all languages).However, the interpretation which follows paragraph 3,is deleted and merged, with slight adaptations, with the provision of paragraph 3 a (new); it acknowledges the specifcity of the CFSP area and the high probability of urgent matters which would justify the a derogation for putting "oral amendments" to vote.

Pozměňovací návrh    135

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 114

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 114

Článek 114

Porušování lidských práv

Porušování lidských práv

Na každém dílčím zasedání může každý příslušný výbor bez žádosti o svolení předložit stejným postupem jako v čl. 113 odst. 4 návrh usnesení o případech porušování lidských práv.

Na každém dílčím zasedání může každý příslušný výbor bez žádosti o svolení předložit stejným postupem jako v čl. 113 odst. 4 a 4a návrh usnesení o případech porušování lidských práv.

Pozměňovací návrh    136

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 115

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 115

Článek 115

Transparentnost činností Parlamentu

Transparentnost činností Parlamentu

1. Parlament zajišťuje nejvyšší možnou transparentnost své činnosti v souladu s čl. 1 druhým pododstavcem Smlouvy o Evropské unii, článkem 15 Smlouvy o fungování Evropské unie a článkem 42 Listiny základních práv Evropské unie.

1. Parlament zajišťuje nejvyšší možnou transparentnost své činnosti v souladu s čl. 1 druhým pododstavcem Smlouvy o Evropské unii, článkem 15 Smlouvy o fungování Evropské unie a článkem 42 Listiny základních práv Evropské unie.

2.  Rozpravy v Parlamentu jsou veřejné.

2.  Rozpravy v Parlamentu jsou veřejné.

3.  Výbory se zpravidla scházejí veřejně. Nejpozději při přijímání pořadu schůze však mohou rozhodnout o tom, že rozdělí pořad jednání dané schůze na body veřejné a neveřejné. U neveřejných schůzí však může výbor v souladu s čl. 4 odst. 1 až 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 zpřístupnit dokumenty a zápisy z těchto schůzí. V případě porušení pravidel důvěrnosti se použije článek 166.

3.  Výbory se zpravidla scházejí veřejně. Nejpozději při přijímání pořadu schůze však mohou rozhodnout o tom, že rozdělí pořad jednání dané schůze na body veřejné a neveřejné. U neveřejných schůzí však může výbor rozhodnout, že dokumenty ze schůzí zpřístupní veřejnosti.

4.  Projednávání žádostí o zbavení imunity podle článku 9 v příslušném výboru je vždy neveřejné.

 

Odůvodnění

Změny v odstavci 3 jsou pouze upřesněním znění. Křížový odkaz na článek 4 nařízení 1049 nemá právní smysl. Porušení důvěrnosti se řeší podle článků 11 a 166, není tudíž třeba opakovat to v tomto ustanovení.

Odstavec 4 se vypouští, neboť tato otázka se již řeší podle čl. 9 odst. 10 a v souladu se zásadami stanovenými podle čl. 9 odst. 12.

Pozměňovací návrh    137

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 116

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 116

Článek 116

Přístup veřejnosti k dokumentům

Přístup veřejnosti k dokumentům

1.  Každý občan Unie a každá fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem v členském státě má právo na přístup k dokumentům Parlamentu v souladu s článkem 15 Smlouvy o fungování Evropské unie, aniž jsou dotčeny zásady, podmínky a omezení stanovené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 a v souladu se zvláštními ustanoveními tohoto jednacího řádu.

1.  Každý občan Unie a každá fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem v členském státě má právo na přístup k dokumentům Parlamentu v souladu s článkem 15 Smlouvy o fungování Evropské unie, aniž jsou dotčeny zásady, podmínky a omezení stanovené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001.

Přístup k dokumentům Parlamentu je v co největší míře umožněn i ostatním fyzickým a právnickým osobám stejným způsobem.

Přístup k dokumentům Parlamentu je v co největší míře umožněn i ostatním fyzickým a právnickým osobám stejným způsobem.

Nařízení (ES) č. 1049/2001 se zveřejní pro informaci spolu s jednacím řádem15.

 

2.  Pro účely zpřístupnění dokumentů veřejnosti se „dokumenty Parlamentu“ rozumějí jakékoli texty ve smyslu čl. 3 písm. a) nařízení (ES) č. 1049/2001, které vypracovali nebo obdrželi funkcionáři Parlamentu ve smyslu hlavy I, kapitoly 2, orgány Parlamentu, výbory, meziparlamentní delegace nebo sekretariát Parlamentu.

2.  Pro účely zpřístupnění dokumentů veřejnosti se „dokumenty Parlamentu“ rozumějí jakékoli texty ve smyslu čl. 3 písm. a) nařízení (ES) č. 1049/2001, které vypracovali nebo obdrželi funkcionáři Parlamentu ve smyslu hlavy I, kapitoly 2, orgány Parlamentu, výbory, meziparlamentní delegace nebo sekretariát Parlamentu.

Dokumenty vypracované jednotlivými poslanci nebo politickými skupinami jsou dokumenty Parlamentu pro účely jejich zpřístupnění veřejnosti, pokud jsou předloženy v souladu s jednacím řádem.

V souladu s článkem 4 statutu poslanců Evropského parlamentu se dokumenty vypracované jednotlivými poslanci nebo politickými skupinami považují pro účely jejich zpřístupnění veřejnosti za dokumenty Parlamentu, pouze pokud jsou předloženy v souladu s jednacím řádem.

Předsednictvo stanoví pravidla pro vedení záznamů o dokumentech Parlamentu.

Předsednictvo stanoví pravidla pro vedení záznamů o dokumentech Parlamentu.

3.  Parlament vytvoří rejstřík dokumentů Parlamentu. Legislativní dokumenty a určité jiné kategorie dokumentů jsou v souladu s nařízením (ES) č. 1049/2001 přímo přístupnérejstříku.rejstříku jsou pokud možno uvedeny odkazy na jiné dokumenty Parlamentu.

3.  Parlament vytvoří webové stránky veřejného rejstřík dokumentů Parlamentu. Legislativní dokumenty a určité jiné kategorie dokumentů jsou v souladu s nařízením (ES) č. 1049/2001 přímo přístupné prostřednictvím webových stránek veřejného rejstříku Parlamentu. Na webových stránkách veřejného rejstříku jsou pokud možno uvedeny odkazy na jiné dokumenty Parlamentu.

Kategorie dokumentů, které jsou přímo přístupné, jsou uvedeny v seznamu přijatém předsednictvem a zveřejněny na internetových stránkách Parlamentu. Tento seznam neomezuje právo na přístup k dokumentům, které nespadají do kategorií uvedených v seznamu; tyto dokumenty jsou zpřístupněny na písemnou žádost.

Kategorie dokumentů, které jsou přímo přístupné na webových stránkách veřejného rejstříku vytvořených Parlamentem, jsou uvedeny v seznamu přijatém předsednictvem a zveřejněny na webových stránkách veřejného rejstříku Parlamentu. Tento seznam neomezuje právo na přístup k dokumentům, které nespadají do kategorií uvedených v seznamu; tyto dokumenty mohou být zpřístupněny na písemnou žádost v souladu s nařízením (ES) č. 1049/2001.

Předsednictvo může přijmout v souladu s nařízením (ES) č. 1049/2001 pravidla pro přístup k dokumentům, která se zveřejí v Úředním věstníku Evropské unie.

Předsednictvo přijme v souladu s nařízením (ES) č. 1049/2001 pravidla pro přístup k dokumentům, která se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie.

4.  Předsednictvo určí orgány, které vyřizují původní žádosti (článek 7 nařízení (ES) č. 1049/2001) a přijme rozhodnutí o potvrzujících žádostech (článek 8 nařízení) a o žádostech o přístup k citlivým dokumentům (článek 9 nařízení).

4.  Předsednictvo určí orgány, které vyřizují původní žádosti (článek 7 nařízení (ES) č. 1049/2001) a přijímají rozhodnutí o potvrzujících žádostech (článek 8 nařízení) a o žádostech o přístup k citlivým dokumentům (článek 9 nařízení).

5.  Konference předsedů jmenuje zástupce Parlamentu do interinstitucionálního výboru podle čl. 15 odst. 2 nařízení (ES) č. 1049/2001.

 

6.  Jeden z místopředsedů je odpovědný za dohled nad vyřizováním žádostí o přístup k dokumentům.

6.  Jeden z místopředsedů je odpovědný za dohled nad vyřizováním žádostí o přístup k dokumentům.

 

6a.  Předsednictvo přijme výroční zprávu uvedenou v čl. 17 odst. 1 nařízení (ES) č. 1049/2001.

7.  Příslušný výbor Parlamentu vypracuje na základě informací poskytnutých předsednictvem a z jiných zdrojů výroční zprávu podle článku 17 nařízení (ES) č. 1049/2001 a předloží ji plénu.

7.  Příslušný výbor Parlamentu pravidelně posuzuje transparentnost činnosti Parlamentu a předkládá plénu zprávu obsahující jeho závěry a doporučení.

Příslušný výbor zkoumá a hodnotí zprávy přijaté ostatními orgány a subjekty podle článku 17 nařízení.

Příslušný výbor může zkoumat a hodnotit zprávy přijaté ostatními orgány a subjekty podle článku 17 nařízení.

 

7a.  Konference předsedů jmenuje zástupce Parlamentu do interinstitucionálního výboru podle čl. 15 odst. 2 nařízení (ES) č. 1049/2001.

__________________

 

15 Viz příloha XIV..

 

Odůvodnění

The changes to paragraph 1, subparagraph 1 are necessary as the Rules of Procedure may not restrict public access rights under Regulation 1049/2001.

As regards the deletion of paragraph 1, subparagraph 3, this annex is deleted since from a legal and procedural point of view it is not an annex. The Regulation would however be included in a compendium of legal acts, easily accessible to MEPs and other persons.

The changes to paragraph 2, subparagraph 2, reflect the ‘raison d’être’ of this rule. A document is "tabled" when it enters into the EP administrative circuit.

The changes to paragraph 3, subparagraph 2, clarify the relevant “register”; the use of “shall” would imply an obligation to disclose, but an exception under Article 4 of Regulation 1049 might apply; therefore “may” is more appropriate.

Paragraph 3, subparagraph 3, is updated as the rules have already been adopted (adopting them is an obligation under Regulation 1049/2001).

Paragraph 5 is deleted here and reinserted as paragraph 8 (new).

The changes to paragraph 7 and the addition of 6 a (new) adjust the the text to standard practice according to which the Bureau endorses yearly a technical/administrative report whereas the LIBE Committee prepares biannual reports (EP Institutional report on the implementation of Regulation 1049/2001; such reports were adopted in 2009, 2011, 2013, and 2016). It is therefore suggested to clarify that the adoption of the technical report is ensured by the Bureau whereas LIBE is competent for the institutional/political report, which may be based on the findings of the technical reports.Article 17(1) of Regulation (EC) No 1049/2001 reads as follows: "1. Each institution shall publish annually a report for the preceding year including the number of cases in which the institution refused to grant access to documents, the reasons for such refusals and the number of sensitive documents not recorded in the register."

Pozměňovací návrh    138

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 116 a (nový)

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

Článek 116a

 

Vstup do Parlamentu

 

1.   Průkazy opravňující ke vstupu do Parlamentu jsou poslancům, jejich asistentům a třetím osobám vydávány v souladu s předpisy přijatými předsednictvem. Tyto předpisy rovněž upravují používání a odnímání průkazů ke vstupu.

 

2.  Průkazy se nevydávají osobám z okruhu poslance, na které se vztahuje dohoda mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí o rejstříku transparentnosti pro organizace a osoby samostatně výdělečně činné, jež se podílejí na tvorbě a provádění politiky EU1a.

 

3.   Subjekty uvedené v rejstříku transparentnosti a jejich zástupci, kterým byly vydány dlouhodobé průkazy ke vstupu do Evropského parlamentu, musí dodržovat:

 

  kodex chování osob zapsaných v rejstříku, který je přílohou dohody,

 

  postupy a další povinnosti, jež stanoví dohoda,

 

  prováděcí ustanovení k tomuto článku.

 

Aniž je dotčeno uplatňování obecných pravidel pro odebrání nebo dočasné zneplatnění dlouhodobých průkazů ke vstupu a pokud nejsou závažné důvody pro opačný postup, generální tajemník se souhlasem kvestorů odebere nebo zneplatní dlouhodobé průkazy ke vstupu, pokud byl držitel průkazu vyškrtnut z rejstříku transparentnosti kvůli porušení kodexu chování osob zapsaných v rejstříku, závažným způsobem porušil povinnosti stanovené v tomto odstavci nebo se bez dostatečného odůvodnění odmítl zúčastnit slyšení nebo schůze výboru, na něž byl formálně pozván, nebo spolupracovat s vyšetřovacím výborem.

 

4.   Kvestoři mohou stanovit, v jakém rozsahu se kodex chování uvedený v odstavci 2 uplatní na osoby, které jsou držiteli dlouhodobého průkazu ke vstupu, ale nespadají do oblasti působnosti dohody.

 

5.   Předsednictvo na návrh generálního tajemníka přijme nezbytná opatření s cílem používat rejstřík transparentnosti v souladu s ustanoveními dohody o zřízení tohoto rejstříku.

 

__________________

 

1aÚř. věst. L 277, 19.9.2014, s. 11.

Odůvodnění

Nový článek doplňující odkaz na rejstřík transparentnosti.

Pozměňovací návrh    139

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 117

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 117

Článek 117

Volba předsedy Komise

Volba předsedy Komise

1  Poté, co Evropská rada navrhne kandidáta na předsedu Komise, požádá jej předseda Parlamentu, aby učinil prohlášení před Parlamentem a představil Parlamentu své politické cíle. Po prohlášení následuje rozprava.

1.  Poté, co Evropská rada navrhne kandidáta na předsedu Komise, požádá jej předseda Parlamentu, aby učinil prohlášení před Parlamentem a představil Parlamentu své politické cíle. Po prohlášení následuje rozprava.

K účasti v rozpravě je přizvána Evropská rada.

K účasti v rozpravě je přizvána Evropská rada.

2.  Parlament zvolí předsedu Komise většinou všech poslanců.

2.  V souladu s čl. 17 odst. 7 Smlouvy o Evropské unii Parlament zvolí předsedu Komise většinou všech poslanců.

Hlasuje se tajně.

Hlasuje se jmenovitě.

3.   Pokud je kandidát zvolen, informuje o tom předseda Parlamentu Radu a požádá ji a nově zvoleného předsedu Komise, aby po vzájemné dohodě navrhli kandidáty na místa komisařů.

3.   Pokud je kandidát zvolen, informuje o tom předseda Parlamentu Radu a požádá ji a nově zvoleného předsedu Komise, aby po vzájemné dohodě navrhli kandidáty na místa komisařů.

4.   Pokud kandidát nezíská požadovanou většinu, vyzve předseda Parlamentu Evropskou radu, aby do jednoho měsíce navrhla nového kandidáta pro volbu podle stejného postupu.

4.   Pokud kandidát nezíská požadovanou většinu, vyzve předseda Parlamentu Evropskou radu, aby do jednoho měsíce navrhla nového kandidáta pro volbu podle stejného postupu.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh    140

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 118

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 118

Článek 118

Volba Komise

Volba Komise

 

- 1.   Předseda Parlamentu vyzve nově zvoleného předsedu Komise, aby informoval Parlament o přidělení oblastí působnosti v navrženém sboru komisařů v souladu s politickými směry nově zvoleného předsedy Komise.

1.  Předseda Parlamentu po konzultaci s nově zvoleným předsedou Komise požádá kandidáty, které nově zvolený předseda Komise a Rada navrhli na místa komisařů, aby se dostavili před příslušné parlamentní výbory podle předpokládaných oblastí jejich působnosti. Tato slyšení jsou veřejná.

1.  Předseda Parlamentu po konzultaci s nově zvoleným předsedou Komise požádá kandidáty, které nově zvolený předseda Komise a Rada navrhli na místa komisařů, aby se dostavili před příslušné parlamentní výbory nebo orgány podle předpokládaných oblastí jejich působnosti.

 

1a.  Slyšení pořádají výbory.

 

Ve výjimečných případech je možné pořádat slyšení v jiném formátu, pokud má kandidát na komisaře oblast působnosti, která je primárně průřezová, a to za předpokladu, že se tohoto slyšení zúčastní i příslušné výbory. Slyšení jsou veřejná.

2.   Předseda může vyzvat nově zvoleného předsedu Komise, aby informoval Parlament o přidělení oblastí působnosti v navrženém sboru komisařů v souladu s jeho politickými směry.

 

3.  Příslušný výbor nebo výbory vyzvou kandidáta na komisaře, aby učinil prohlášení a odpověděl na otázky. Slyšení jsou pořádána způsobem, který kandidátům na komisaře umožní sdělit Parlamentu všechny relevantní informace. Ustanovení týkající se organizace slyšení jsou obsažena v příloze jednacího řádu16.

3.  Příslušný výbor nebo výbory vyzvou kandidáta na komisaře, aby učinil prohlášení a odpověděl na otázky. Slyšení jsou pořádána způsobem, který kandidátům na komisaře umožní sdělit Parlamentu všechny relevantní informace. Ustanovení týkající se organizace slyšení jsou obsažena v příloze jednacího řádu16.

4.  Nově zvolený předseda představí sbor komisařů a jejich program na zasedání Parlamentu, na které jsou přizváni předseda Evropské rady a předseda Rady. Po prohlášení následuje rozprava.

4.  Nově zvolený předseda je vyzván, aby představil sbor komisařů a jejich program na zasedání Parlamentu, na které jsou přizváni předseda Evropské rady a předseda Rady. Po prohlášení následuje rozprava.

5.  Na závěr rozpravy může jakákoli politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců předložit návrh usnesení. Použije se čl. 123 odst. 3, 4 a 5.

5.  Na závěr rozpravy může jakákoli politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců předložit návrh usnesení. Použije se čl. 123 odst. 3 až 5b.

Po hlasování o návrhu usnesení Parlament zvolí nebo zamítne Komisi většinou odevzdaných hlasů.

 

Hlasuje se jmenovitě.

 

Parlament může odložit hlasování na další zasedání.

 

 

5a.  Po hlasování o návrhu usnesení Parlament zvolí nebo zamítne Komisi ve jmenovitém hlasování většinou odevzdaných hlasů. Parlament může odložit hlasování na další denní zasedání.

6.  Předseda informuje Radu o zvolení nebo zamítnutí Komise.

6.   Předseda informuje Radu o zvolení nebo zamítnutí Komise.

7.   V případě významné změny v oblastech působnosti během funkčního období Komise, obsazení volného mandátu nebo jmenování nového komisaře po přistoupení nového členského státu jsou příslušní komisaři pozváni před výbory příslušné pro dané oblasti v souladu s odstavcem 3.

7.  V případě významné změny v oblastech působnosti nebo změny složení Komise během funkčního období Komise, jsou příslušní komisaři nebo kandidáti na komisaře pozváni, aby se zúčastnili slyšení v souladu s odstavci 1a a 3.

 

7a.  V případě změny v oblasti působnosti komisaře nebo ve finančních zájmech komisaře během jeho funkčního období Parlament tuto situaci posoudí v souladu s přílohou XVI.

 

Pokud je během funkčního období komisaře zjištěn střet zájmů a předseda Komise neuplatní doporučení Parlamentu pro řešení tohoto střetu zájmů, může Parlament požádat předsedu Komise, aby dotčenému komisaři vyslovil nedůvěru podle bodu 5 rámcové dohody o vztazích mezi Parlamentem a Evropskou komisí a případně učinil kroky k odnětí nároku na důchod nebo jej nahrazujících požitků dotčenému komisaři v souladu s čl. 245 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie.

_______________

 

16 Viz příloha XVI.

 

Odůvodnění

The changes to this Rule transpose the principle set out in paragraph 5 of the EP resolution of 8 September 2015 on procedures and practices regarding Commissioner hearings.

Paragraph 2 of Rule 118 becomes paragraph 1 and "may" is replaced by "shall", since it corresponds to standard practice the last three subparagraphs of paragraph 5 are re-grouped into a new paragraph (5a)in order to facilitate the reading and the interpretation.

In paragraph 7, the reference to a new MS is deleted as it is not accurate given that the same procedure applies to any new Commissioner (resignation, new accession or other circumstances.)

Pozměňovací návrh    141

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 118 a (nový)

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

Článek 118a

 

Víceleté programy

 

Po jmenování Komise si Parlament, Rada a Komise podle bodu 5 interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů vymění názory na víceleté programy a vypracují společné závěry.

 

Za tím účelem uspořádá předseda před jednáním s Radou a s Komisí o společných závěrech týkajících se víceletých programů výměnu názorů s Konferencí předsedů o hlavních cílech a prioritách politik pro nové volební období. Při této výměně názorů se přihlédne mimo jiné k prioritám, které stanovil nově zvolený předseda Komise, a k odpovědím, které kandidáti na komisaře poskytli při slyšeních podle článku 118.

 

Před podpisem společných závěrů si předseda Parlamentu vyžádá souhlas Konference předsedů.

Pozměňovací návrh    142

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 119

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 119

Článek 119

Návrh na vyslovení nedůvěry Komisi

Návrh na vyslovení nedůvěry Komisi

1.  Návrh na vyslovení nedůvěry Komisi může předsedovi podat desetina všech poslanců Parlamentu.

1.  Návrh na vyslovení nedůvěry Komisi může předsedovi podat desetina všech poslanců Parlamentu. Pokud se o návrhu na vyslovení nedůvěry hlasovalo v předcházejících dvou měsících, může nový návrh na vyslovení nedůvěry podat pouze jedna pětina všech poslanců.

2.  Návrh se označuje „návrh na vyslovení nedůvěry“ a musí obsahovat odůvodnění. Zasílá se Komisi.

2.  Návrh se označuje „návrh na vyslovení nedůvěry“ a musí být odůvodněn. Zasílá se Komisi.

3.  Předseda oznámí poslancům, že byl podán návrh na vyslovení nedůvěry, okamžitě po jeho obdržení.

3.  Předseda oznámí poslancům, že byl podán návrh na vyslovení nedůvěry, okamžitě po jeho obdržení.

4.  Rozprava k návrhu se nekoná dříve než 24 hodin poté, co bylo jeho podání oznámeno poslancům.

4.  Rozprava k návrhu se nekoná dříve než 24 hodin poté, co bylo jeho podání oznámeno poslancům.

5.  O návrhu se hlasuje jmenovitě a nejdříve 48 hodin po zahájení rozpravy.

5.  O návrhu se hlasuje jmenovitě a nejdříve 48 hodin po zahájení rozpravy.

6.  Rozprava a hlasování se konají nejpozději během dílčího zasedání, které následuje po podání návrhu.

6.  Aniž jsou dotčeny odstavce 4 a 5, rozprava a hlasování se konají nejpozději během dílčího zasedání, které následuje po podání návrhu.

7.  Návrh na vyslovení nedůvěry se přijímá dvoutřetinovou většinou odevzdaných hlasů, která představuje většinu všech poslanců Parlamentu. Výsledek hlasování je oznámen předsedovi Rady a předsedovi Komise.

7.  V souladu s článkem 234 Smlouvy o fungování Evropské unie se návrh na vyslovení nedůvěry přijímá dvoutřetinovou většinou odevzdaných hlasů, která představuje většinu všech poslanců Parlamentu. Výsledek hlasování je oznámen předsedovi Rady a předsedovi Komise.

Odůvodnění

Změna v odstavci 6 je technickým objasněním pro případ dodatečného dílčího zasedání v Bruselu.

Pozměňovací návrh    143

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 120

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 120

Článek 120

Jmenování soudců a generálních advokátů Soudního dvora Evropské unie

Jmenování soudců a generálních advokátů Soudního dvora Evropské unie

Parlament na návrh příslušného výboru jmenuje svého zástupce do sedmičlenného panelu, který má prověřit vhodnost kandidátů na místo soudce nebo generálního advokáta Soudního dvora a Tribunálu.

Parlament na návrh příslušného výboru jmenuje svého zástupce do sedmičlenného panelu, který má prověřit vhodnost kandidátů na místo soudce nebo generálního advokáta Soudního dvora a Tribunálu. Příslušný výbor vybere zástupce, kterého navrhne, prostou většinou hlasů. Koordinátoři výboru připraví pro tento účel užší seznam kandidátů.

Odůvodnění

Tato změna uvádí článek 120 do souladu se stávajícím postupem.

Pozměňovací návrh    144

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 121

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 121

Článek 121

Jmenování členů Účetního dvora

Jmenování členů Účetního dvora

1.  Kandidáti navržení na členy Účetního dvora jsou vyzváni, aby učinili prohlášení před příslušným výborem a odpověděli na otázky jeho členů. Výbor hlasuje tajně o každé nominaci zvlášť.

1.  Kandidáti navržení na členy Účetního dvora jsou vyzváni, aby učinili prohlášení před příslušným výborem a odpověděli na otázky jeho členů. Výbor hlasuje tajně o každé nominaci zvlášť.

2.  Příslušný výbor dává Parlamentu doporučení, zda má být nominace schválena, a to formou zprávy obsahující jednotlivé návrhy na rozhodnutí o každé nominaci.

2.  Příslušný výbor dává Parlamentu doporučení, zda má být nominace schválena.

3.  Hlasování v plénu proběhne do dvou měsíců od obdržení nominace, pokud Parlament nerozhodne jinak na žádost příslušného výboru, politické skupiny nebo nejméně čtyřiceti poslanců. Parlament hlasuje tajně o každé nominaci zvlášť a rozhoduje většinou odevzdaných hlasů.

3.  Hlasování v plénu proběhne do dvou měsíců od obdržení nominace, pokud Parlament nerozhodne jinak na žádost příslušného výboru, politické skupiny nebo nejméně čtyřiceti poslanců. Parlament hlasuje tajně o každé nominaci zvlášť.

4.  Je-li stanovisko Parlamentu k jednotlivé nominaci záporné, požádá předseda Radu, aby vzala svou nominaci zpět a předložila Parlamentu novou.

4.  Je-li stanovisko Parlamentu k jednotlivé nominaci záporné, požádá předseda Radu, aby vzala svou nominaci zpět a předložila Parlamentu novou.

Pozměňovací návrh    145

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 122

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 122

Článek 122

Jmenování členů Výkonné rady Evropské centrální banky

Jmenování členů Výkonné rady Evropské centrální banky

1.   Kandidát navržený na prezidenta Evropské centrální banky je vyzván, aby učinil prohlášení před příslušným výborem a odpověděl na otázky poslanců.

1.  Kandidát navržený na prezidenta, viceprezidenta nebo člena Výkonné rady Evropské centrální banky je vyzván, aby učinil prohlášení před příslušným výborem a odpověděl na otázky poslanců.

2.   Příslušný výbor dává Parlamentu doporučení, zda má být nominace schválena.

2.   Příslušný výbor dává Parlamentu doporučení, zda má být nominace schválena.

3.   Hlasování v plénu proběhne do dvou měsíců od obdržení nominace, pokud Parlament nerozhodne jinak na žádost příslušného výboru, politické skupiny nebo nejméně čtyřiceti poslanců.

3.  Hlasování v plénu proběhne do dvou měsíců od obdržení nominace, pokud Parlament nerozhodne jinak na žádost příslušného výboru, politické skupiny nebo nejméně čtyřiceti poslanců. Parlament hlasuje tajně o každé nominaci zvlášť.

4.   Je-li stanovisko Parlamentu k nominaci záporné, požádá předseda Radu, aby vzala svou nominaci zpět a předložila Parlamentu novou.

4.  Je-li stanovisko Parlamentu k jednotlivé nominaci záporné, požádá předseda, aby byla nominace stažena a aby byla Parlamentu předložena nová nominace.

5.   Stejný postup se použije pro kandidáty navržené na viceprezidenty a členy Výkonné rady Evropské centrální banky.

 

Odůvodnění

The change in paragraph 1 aims to clarify that the procedure should be followed (and is actually followed) with regard to all members of the ECB Executive Board (cf. current § 5).

In paragraph 4, the words "the President shall ask the Council to withdraw its nomination and to submit a new nomination to Parliament" imply that Parliament is consulted by the Council. However, the wording of Article 283(2) TFEU is not clear in this respect.Where the EN wording of this Treaty provision might leave some doubt, the FR version clearly provides for a consultation by the European Council: "sont nommés par le Conseil européen ..., sur recommandation du Conseil et après consultation du Parlement européen".However, according to the DE version, Parliament is indeed consulted by the Council.Therefore Rule122 §4 has been reformulated so as to correspond with both versions.

§ 5.See suggested changes to §1

Pozměňovací návrh    146

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 122 a (nový)

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

Článek 122a

 

Jmenování členů subjektů správy hospodářských záležitostí

 

1.  Tento článek se vztahuje na jmenování:

 

  předsedy a místopředsedy Rady dohledu jednotného mechanismu dohledu;

 

  předsedy, místopředsedy a stálých členů Jednotného výboru pro řešení krizí jednotného mechanismu pro řešení krizí;

 

  předsedů a výkonných ředitelů evropských orgánů dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví, Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy, Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění);

 

  výkonného ředitele a zástupce výkonného ředitele Evropského fondu pro strategické investice.

 

2.  Každý kandidát je vyzván, aby učinil prohlášení před příslušným výborem a odpověděl na otázky jeho členů.

 

3.  Příslušný výbor dává Parlamentu doporučení ke každému návrhu na jmenování.

 

4.  Hlasování v plénu proběhne do dvou měsíců od obdržení návrhu na jmenování, pokud Parlament nerozhodne jinak na žádost příslušného výboru, politické skupiny nebo nejméně čtyřiceti poslanců. Parlament hlasuje tajně o každém jmenování zvlášť.

 

5.  Je-li stanovisko Parlamentu k návrhu na jmenování záporné, požádá předseda, aby byl návrh stažen a aby byl Parlamentu předložen nový návrh.

Pozměňovací návrh    147

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 123

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 123

Článek 123

Prohlášení Komise, Rady a Evropské rady

Prohlášení Komise, Rady a Evropské rady

1.   Členové Komise, Rady a Evropské rady mohou kdykoli požádat předsedu Parlamentu o dovolení učinit prohlášení. Předseda Evropské rady učiní prohlášení po každém jejím zasedání. Předseda Parlamentu rozhodne, kdy může být prohlášení učiněno a zda může po takovém prohlášení následovat řádná rozprava nebo třicet minut stručných a věcných otázek poslanců.

1.   Členové Komise, Rady a Evropské rady mohou kdykoli požádat předsedu Parlamentu o dovolení učinit prohlášení. Předseda Evropské rady učiní prohlášení po každém jejím zasedání. Předseda Parlamentu rozhodne, kdy může být prohlášení učiněno a zda může po takovém prohlášení následovat řádná rozprava nebo třicet minut stručných a věcných otázek poslanců.

2.   Pokud Parlament zařadí prohlášení s rozpravou na pořad jednání, rozhodne, zda bude rozprava ukončena usnesením, nebo nikoli. Parlament tak neučiní, pokud je zpráva o tomtéž tématu na pořadu téhož nebo příštího dílčího zasedání, nepředloží-li předseda z mimořádných důvodů jiný návrh. Ukončí-li Parlament rozpravu usnesením, může výbor, politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců podat návrh usnesení.

2.   Pokud Parlament zařadí prohlášení s rozpravou na pořad jednání, rozhodne, zda bude rozprava ukončena usnesením, nebo nikoli. Parlament tak neučiní, pokud je zpráva o tomtéž tématu na pořadu téhož nebo příštího dílčího zasedání, nepředloží-li předseda z mimořádných důvodů jiný návrh. Ukončí-li Parlament rozpravu usnesením, může výbor, politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců podat návrh usnesení.

3.   O návrzích usnesení se hlasuje tentýž den. O jakýchkoli výjimkách rozhodne předseda. Vysvětlení hlasování je přípustné.

3.  O návrzích usnesení se hlasuje v nejbližší možné době určené k hlasování. O jakýchkoli výjimkách rozhodne předseda. Vysvětlení hlasování je přípustné.

4.   Společný návrh usnesení nahradí předchozí návrhy, které podali jeho signatáři, nikoli však návrhy podané jinými výbory, politickými skupinami nebo poslanci.

4.   Společný návrh usnesení nahradí předchozí návrhy, které podali jeho signatáři, nikoli však návrhy podané jinými výbory, politickými skupinami nebo poslanci.

 

4a.  Pokud společný návrh usnesení předkládá politická skupina, která představuje jasnou většinu, předseda může tento návrh předložit k hlasování jako první.

5.  Po přijetí usnesení se již nehlasuje o žádných dalších návrzích, nerozhodne-li předseda výjimečně jinak.

5.  Po přijetí usnesení se již nehlasuje o žádných dalších návrzích, nerozhodne-li předseda výjimečně jinak.

 

5a.  Autor nebo autoři návrhu usnesení předloženého podle odstavce 2 nebo čl. 135 odst. 2 mají právo vzít návrh zpět před konečným hlasováním.

 

5b.  Návrh usnesení, který byl vzat zpět, může převzít a ihned předložit skupina, výbor nebo stejný počet poslanců, kteří jsou oprávněni jej předložit. Odstavce 5a a tento odstavec se použijí rovněž v případě usnesení předložených podle článků 105 a 106.

Odůvodnění

Odstavec 5a pokrývá text nacházející se v současném čl. 133 odst. 6, který byl zjednodušen.

Odstavec 5b obsahuje znění stávajícího čl. 133 odst. 8 s doplněním týkajícím se návrhů aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů.

Pozměňovací návrh    148

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 124

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 124

Článek 124

Vysvětlení rozhodnutí Komise

Vysvětlení rozhodnutí Komise

Po konzultaci s Konferencí předsedů může předseda Parlamentu vyzvat předsedu Komise, komisaře pro vztahy s Evropským parlamentem, nebo po dohodě jiného komisaře, aby učinil po každém zasedání Komise prohlášení před Parlamentem, v němž vysvětlí hlavní rozhodnutí, která Komise přijala. Po prohlášení následuje nejméně třicetiminutová rozprava se stručnými a věcnými otázkami poslanců.

Po konzultaci s Konferencí předsedů vyzve předseda Parlamentu předsedu Komise, komisaře pro vztahy s Evropským parlamentem, nebo po dohodě jiného komisaře, aby učinil po každém zasedání Komise prohlášení před Parlamentem, v němž vysvětlí hlavní rozhodnutí, která Komise přijala, pokud Konference předsedů nerozhodne, že to z časových důvodů nebo s ohledem na politický význam dané věci není nutné. Po prohlášení následuje nejméně třicetiminutová rozprava se stručnými a věcnými otázkami poslanců.

Pozměňovací návrh    149

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 125

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 125

Článek 125

Prohlášení Účetního dvora

Prohlášení Účetního dvora

1.   V souvislosti s postupem udělování absolutoria či s činností Parlamentu v oblasti rozpočtové kontroly může být předseda Účetního dvora vyzván, aby vystoupil a přednesl připomínky obsažené ve výroční zprávě nebo zvláštních zprávách nebo stanoviscích Účetního dvora nebo aby vysvětlil pracovní plán Účetního dvora.

1.  V souvislosti s postupem udělování absolutoria či s činností Parlamentu v oblasti rozpočtové kontroly může být předseda Účetního dvora vyzván, aby učinil prohlášení, v němž přednese připomínky obsažené ve výroční zprávě nebo zvláštních zprávách nebo stanoviscích Účetního dvora nebo aby vysvětlil pracovní plán Účetního dvora.

2.   Parlament může rozhodnout o uspořádání samostatné rozpravy za účasti Komise a Rady o jakékoli otázce obsažené ve výše uvedených prohlášeních, zejména pokud tato prohlášení poukázala na nesrovnalosti ve finančním řízení.

2.   Parlament může rozhodnout o uspořádání samostatné rozpravy za účasti Komise a Rady o jakékoli otázce obsažené ve výše uvedených prohlášeních, zejména pokud tato prohlášení poukázala na nesrovnalosti ve finančním řízení.

Odůvodnění

Výraz „vystoupil“ se nahrazuje výrazem „učinil prohlášení“, aby bylo toto ustanovení v souladu s výrazem používaným v čl. 123 odst. 1 a v článku 124 a s odkazem na „prohlášení“ v odstavci 2 tohoto článku.

Pozměňovací návrh    150

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 126

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 126

Článek 126

Prohlášení Evropské centrální banky

Prohlášení Evropské centrální banky

1.   Prezident Evropské centrální banky přednese Parlamentu výroční zprávu banky o činnosti Evropského systému centrálních bank a o měnové politice v předchozím a běžném roce.

1.  Prezident Evropské centrální banky je vyzván, aby Parlamentu prezentoval výroční zprávu banky o činnosti Evropského systému centrálních bank a o měnové politice v předchozím a běžném roce.

2.   Po přednesení zprávy následuje obecná rozprava.

2.   Po přednesení zprávy následuje obecná rozprava.

3.   Prezident Evropské centrální banky je nejméně čtyřikrát ročně pozván k účasti na schůzích příslušného výboru, aby učinil prohlášení a odpověděl na otázky.

3.   Prezident Evropské centrální banky je nejméně čtyřikrát ročně pozván k účasti na schůzích příslušného výboru, aby učinil prohlášení a odpověděl na otázky.

4.   Prezident, viceprezident a jiní členové Výkonné rady Evropské centrální banky mohou být přizváni k účasti na jiných schůzích na vlastní žádost nebo na žádost Parlamentu.

4.   Prezident, viceprezident a jiní členové Výkonné rady Evropské centrální banky mohou být přizváni k účasti na jiných schůzích na vlastní žádost nebo na žádost Parlamentu.

5.   Doslovný záznam z jednání podle odstavců 3 a 4 je vyhotoven ve všech úředních jazycích.

5.  Vyhotoví se doslovný záznam z jednání podle odstavců 3 a 4.

Odůvodnění

Od poslední změny článku 194 se doslovné záznamy z jednání již nevypracovávají ve všech jazycích. Běžnou praxí ve výborech při měnovém dialogu je zpracování přepisu jednání, který se poté překládá do tří jazyků.

Pozměňovací návrh    151

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 127

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 127

vypouští se

Doporučení týkající se hlavních směrů hospodářských politik

 

1.   Doporučení Komise týkající se hlavních směrů hospodářských politik členských států a Unie se předkládají příslušnému výboru, který předloží zprávu Parlamentu.

 

2.   Rada je vyzvána, aby informovala Parlament o obsahu svého doporučení a o postoji Evropské rady.

 

Odůvodnění

Článek je třeba vypustit, neboť se v praxi nepoužívá.V praxi se zprávy INI výborů ECON a EMPL v této oblasti opírají o rozhodnutí Konference předsedů ze dne 5. července 2012; Konference předsedů rozhodla povolit (ročně, automaticky a nad rámec kvóty) následující zprávy INI: – po zveřejnění roční analýzy růstu a před jarním zasedáním: ECON INI (+ BUDG podle článku 54) a EMPL INI (+ BUDG podle článku 54) – na začátku podzimu: ECON INI hodnotící provádění probíhajícího semestru a poskytující informace pro příští roční analýzu růstu.

Pozměňovací návrh    152

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 128

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 128

Článek 128

Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou

Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou

1.  Otázky Radě nebo Komisi může pokládat výbor, politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců se žádostí o jejich zařazení na pořad jednání Parlamentu.

1  Otázky Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise / vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku může pokládat výbor, politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců se žádostí o jejich zařazení na pořad jednání Parlamentu.

Tyto otázky se předkládají písemně předsedovi, který je ihned postoupí Konferenci předsedů.

Tyto otázky se předkládají písemně předsedovi, který je ihned postoupí Konferenci předsedů.

Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny na pořad jednání. Otázky, které nejsou zařazeny na pořad jednání Parlamentu do tří měsíců od jejich předložení, nejsou brány v potaz.

Konference předsedů v souladu s postupem uvedeným v článku 149 rozhodne, zda budou otázky zařazeny do návrhu pořadu jednání. Otázky, které nejsou zařazeny do návrhu pořadu jednání Parlamentu do tří měsíců od jejich předložení, nejsou brány v potaz.

2.   Otázky Komisi musí být postoupeny tomuto orgánu nejméně jeden týden před zasedáním, na jehož pořad jednání jsou zařazeny, a otázky Radě nejméně tři týdny před uvedeným datem.

2.  Otázky Komisi a místopředsedovi Komise / vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku musí být postoupeny adresátům nejméně jeden týden před zasedáním, na jehož pořad jednání jsou zařazeny, a otázky Radě nejméně tři týdny před uvedeným datem.

3.   Pokud se otázky týkají věcí uvedených v článku 42 Smlouvy o Evropské unii, neuplatní se lhůta stanovená v odstavci 2 tohoto článku a Rada musí odpovědět dostatečně rychle, aby byl Parlament řádně informován.

3.  Pokud se otázky týkají společné bezpečnostní a obranné politiky, neuplatní se lhůty stanovené v odstavci 2 a odpověď musí být poskytnuta dostatečně rychle, aby byl Parlament řádně informován.

4.  Tazatel má na položení otázky pět minut. Jeden člen příslušného orgánu odpoví.

4.  Otázku může položit jeden z tazatelů. Adresát odpoví.

Tazatel má právo využít celé této řečnické doby k položení otázky.

 

5.   Ustanovení čl. 123 odst. 2 až 5 se použijí obdobně.

5.  Ustanovení čl. 123 odst. 2 až 5b týkající se předkládání návrhů usnesení a hlasování o těchto návrzích se použijí obdobně.

Odůvodnění

Paragraph 1 is brought up to date, as following the entry into force of the Lisbon Treaty its text should include the possibility to submit Oral Questions to the Vice-President / High Representative Furthermore, the change made refloect the fact that the CoP does not decide on each and every Oral Question tabled, but simply adopts the Draft Agenda and Final Draft Agenda, including the possible Oral Questions. The reference to Rule 149 is introduced as the recommendation by the CCC referred to in Rule 149(1) includes a list of Oral Questions.

In paragraph 2 the words "that institution" cannot be used anymore if the VP/HR is added, therefore it is suggested to use "addressee" like in Annex III to the Rules.

Changes to paragraph 3 aim to increase the readability as this paragraph provides for two time limits.

Paragraph 4 is modified as having speaking time for the authors of the Oral Question does not seem useful especially as the Rules of Procedure do not establish the speaking time for other speakers in Plenary (rapporteurs, rapporteurs for opinion, authors of the motions for resolutions of Rule 135, other institutions, etc.). Speaking time is agreed with political groups and indicated in the Agenda of the Plenary. In addition, as regards authors of oral questions, when there is more than one author (e.g. several OQs on the same subject or one OQ tabled by several political groups or committees, but not in the case of an OQ tabled by 40+ MEPs), speaking time for each author or co-author is 2 minutes, not 5. This is why the reference to 5 minutes is deleted.

The second subparagraph of paragraph 2 is deleted as it is valid in the case of a question tabled jointly by several committees or political groups, as ad hoc arrangements are frequent, e.g. for questions tabled jointly by several committees.

Pozměňovací návrh    153

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 129

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 129

Článek 129

Doba vyhrazená pro otázky

Doba vyhrazená pro otázky

1.   Doba vyhrazená pro otázky Komisi v délce 90 minut věnovaná jednomu nebo několika specifickým horizontálním tématům, o nichž rozhodne Konference předsedů jeden měsíc před dílčím zasedáním, je zařazena na každé dílčí zasedání.

1.  Na každé dílčí zasedání může být zařazena doba vyhrazená pro otázky Komisi v délce nejvýše 90 minut věnovaná jednomu nebo několika specifickým horizontálním tématům, o nichž rozhodne Konference předsedů jeden měsíc před dílčím zasedáním.

2.   Oblast působnosti komisařů pozvaných Konferencí předsedů musí souviset se specifickým horizontálním tématem nebo tématy, kterých se budou týkat položené otázky. Každého dílčího zasedání se zúčastní nejvýše dva komisaři, přičemž je možné pozvat třetího komisaře v závislosti na specifickém horizontálním tématu nebo tématech vybraných pro dobu vyhrazenou pro otázky.

2.   Oblast působnosti komisařů pozvaných Konferencí předsedů musí souviset se specifickým horizontálním tématem nebo tématy, kterých se budou týkat položené otázky. Každého dílčího zasedání se zúčastní nejvýše dva komisaři, přičemž je možné pozvat třetího komisaře v závislosti na specifickém horizontálním tématu nebo tématech vybraných pro dobu vyhrazenou pro otázky.

3.   Doba vyhrazená pro otázky probíhá v souladu se systémem losování, který je podrobně popsán v příloze jednacího řádu17.

 

4.   V souladu s pokyny stanovenými Konferencí předsedů se může zvláštní doba vyhrazená pro otázky konat za přítomnosti Rady, předsedy Komise, místopředsedy Komise / vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a předsedy Euroskupiny.

4.   V souladu s pokyny stanovenými Konferencí předsedů se může zvláštní doba vyhrazená pro otázky konat za přítomnosti Rady, předsedy Komise, místopředsedy Komise / vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a předsedy Euroskupiny.

 

4a.  Doba vyhrazená pro otázky se p