Procedure : 2016/2114(REG)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0344/2016

Indgivne tekster :

A8-0344/2016

Forhandlinger :

PV 13/12/2016 - 3
CRE 13/12/2016 - 3

Afstemninger :

PV 13/12/2016 - 5.3
CRE 13/12/2016 - 5.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0484

BETÆNKNING     
PDF 2736kWORD 493k
22.11.2016
PE 585.606v03-00 A8-0344/2016

om den generelle revision af Europa-Parlamentets forretningsorden

(2016/2114(REG))

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

Ordfører: Richard Corbett

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Budgetudvalget
 UDTALELSE fra Budgetkontroludvalget
 UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 UDTALELSE fra Retsudvalget
 RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om den generelle revision af Europa-Parlamentets forretningsorden

(2016/2114(REG))

Europa-Parlamentet

–  der henviser til forretningsordenens artikel 226 og artikel 227,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender og udtalelser fra Budgetudvalget, Budgetkontroludvalget, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og Retsudvalget (A8-0344/2016),

1.  vedtager at optage nedenstående ændringer i forretningsordenen;

2.  understreger, at disse ændringer af forretningsordenen har taget behørigt hensyn til bestemmelserne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016(1);

3.   anmoder generalsekretæren om at træffe de nødvendige foranstaltninger til straks at tilpasse Europa-Parlamentets IT-systemer til den ændrede forretningsorden og at oprette de pågældende elektroniske redskaber, herunder til opfølgning på skriftlige forespørgsler til de andre EU-institutioner;

4.  beslutter at lade artikel 106, stk. 4 udgå af forretningsordenen, så snart forskriftsproceduren med kontrol er blevet fjernet fra al eksisterende lovgivning, og anmoder de berørte tjenester om i mellemtiden at tilføje en fodnote til denne artikel, hvori der henvises til, at dette stykke vil udgå;

5.  opfordrer Formandskonferencen til at revidere adfærdskodeksen for forhandlinger i forbindelse med den almindelige lovgivningsprocedure med henblik på at bringe den i overensstemmelse med artikel 73-73d, der vedtoges som følge af denne afgørelse;

6.  henleder opmærksomheden på, at det er nødvendigt at omorganisere bilagene til forretningsordenen, så de kun indeholder tekster, der har samme juridiske værdi og er underlagt samme proceduremæssige flertal som selve forretningsordenen og bilag VI, der, selv om det kræver en anden procedure og et andet flertal for at blive vedtaget, består af gennemførelsesforanstaltninger til forretningsordenen; anmoder om, at de andre eksisterende bilag og enhver anden tekst, som kunne være relevant for medlemmernes arbejde, omgrupperes i et kompendium, der skal ledsage forretningsordenen;

7.  påpeger, at ændringerne af denne forretningsorden træder i kraft den første dag i den mødeperiode, der følger efter dens vedtagelse, med undtagelse af artikel 212, stk. 2 om delegationernes sammensætning, som for de eksisterende delegationers vedkommende træder i kraft ved åbningen af den første session efter det næste valg til Europa-Parlamentet, der afholdes i 2019;

8.  beslutter, at medlemmerne skal tilpasse deres erklæring om økonomiske interesser, således at den afspejler ændringerne af artikel 4 i bilag I til forretningsordenen senest seks måneder efter datoen for ikrafttrædelsen af disse ændringer; anmoder sit Præsidium og sin generalsekretær om inden for en frist på tre måneder fra datoen for ikrafttrædelsen at træffe passende foranstaltninger med henblik på at give medlemmerne mulighed for at foretage denne tilpasning; beslutter, at de erklæringer, der er afgivet på grundlag af bestemmelserne i den forretningsorden, der var i kraft på datoen for denne afgørelses vedtagelse, vil forblive gyldige i seks måneder efter datoen for ikrafttrædelsen; beslutter endvidere, at sidstnævnte bestemmelser også vil finde anvendelse på ethvert medlem, der tiltræder i løbet af denne periode;

9.  anmoder Udvalget om Konstitutionelle Anliggender om at revidere artikel 168a med hensyn til de nye definitioner af tærskler samt om et år efter denne artikels ikrafttræden at revidere anvendelsen af disse tærskler i forbindelse med specifikke artikler;

10.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og Kommissionen til orientering.

Ændringsforslag    1

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 2

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 2

Artikel 2

Frit mandat

Frit mandat

Medlemmerne af Europa-Parlamentet udøver deres mandat frit. De er ikke bundet af pålæg og kan ikke modtage bundet mandat.

I overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, i akten af 20. september 1976 og med artikel 2, stk. 1, og artikel 3, stk. 1, i statutten for Europa-Parlamentets medlemmer udøver medlemmerne deres mandat frit og uafhængigt, er ikke bundet af pålæg og kan ikke modtage bundet mandat.

Begrundelse

Juridisk set findes kilden til det uafhængige mandat i artikel 6, stk. 1, i akten af 1976 og i artikel 2, stk. 1, og artikel 3, stk. 1, i medlemsstatutten. Den foreslåede ændring – som afspejler den præcise ordlyd af disse bestemmelser – har til formål at undgå, at der opstår forvirring.

Ændringsforslag    2

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 3

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 3

Artikel 3

Valgs prøvelse

Valgs prøvelse

1.  Efter valg til Europa-Parlamentet opfordrer formanden medlemsstaternes kompetente myndigheder til straks at meddele Parlamentet navnene på de valgte medlemmer, således at alle medlemmer kan deltage i Parlamentets møder fra det første møde efter valget.

1  Efter valg til Europa-Parlamentet opfordrer formanden medlemsstaternes kompetente myndigheder til straks at meddele Parlamentet navnene på de valgte medlemmer, således at alle medlemmer kan deltage i Parlamentets møder fra det første møde efter valget.

Samtidig henleder formanden disse myndigheders opmærksomhed på de relevante bestemmelser i akten af 20. september 1976 og opfordrer dem til at træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på at undgå uforenelighed med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.

Samtidig henleder formanden disse myndigheders opmærksomhed på de relevante bestemmelser i akten af 20. september 1976 og opfordrer dem til at træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på at undgå uforenelighed med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.

2.  Medlemmer, hvis valg er meddelt Parlamentet, afgiver, inden de kan deltage i Parlamentets møder, en skriftlig erklæring om, at de ikke besidder hverv, der er uforenelige med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet, jf. artikel 7, stk. 1 og 2, i akten af 20. september 1976. Efter valg til Europa-Parlamentet afgives denne erklæring om muligt senest seks dage før Parlamentets konstituerende møde. Ethvert medlem, hvis mandat endnu ikke er prøvet, eller for hvem der ikke er truffet afgørelse om en indsigelse, og som har undertegnet den nævnte erklæring, deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder.

2.  Medlemmer, hvis valg er meddelt Parlamentet, afgiver, inden de kan deltage i Parlamentets møder, en skriftlig erklæring om, at de ikke besidder hverv, der er uforenelige med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet, jf. artikel 7, stk. 1 og 2, i akten af 20. september 1976. Efter valg til Europa-Parlamentet afgives denne erklæring om muligt senest seks dage før Parlamentets konstituerende møde. Ethvert medlem, hvis mandat endnu ikke er prøvet, eller for hvem der ikke er truffet afgørelse om en indsigelse, og som har undertegnet den nævnte erklæring, deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder.

Såfremt det på grundlag af offentligt tilgængelige oplysninger konstateres, at et medlem besidder et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet, jf. artikel 7, stk. 1 og 2, i akten af 20. september 1976, fastslår Parlamentet på grundlag af oplysninger fra formanden, at mandatet er blevet ledigt.

Såfremt det på grundlag af offentligt tilgængelige oplysninger konstateres, at et medlem besidder et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet, jf. artikel 7, stk. 1 og 2, i akten af 20. september 1976, fastslår Parlamentet på grundlag af oplysninger fra formanden, at mandatet er blevet ledigt.

3.  På grundlag af en betænkning fra det udvalg, der er kompetent med hensyn til valgs prøvelse, foretager Parlamentet omgående valgs prøvelse og træffer afgørelse om hvert enkelt nyvalgt medlems mandat og om eventuelle indsigelser indgivet på grundlag af bestemmelserne i akten af 20. september 1976, men ikke om indsigelser på grundlag af de nationale valglove.

3.  På grundlag af en betænkning fra det kompetente udvalg foretager Parlamentet omgående valgs prøvelse og træffer afgørelse om hvert enkelt nyvalgt medlems mandat og om eventuelle indsigelser indgivet på grundlag af bestemmelserne i akten af 20. september 1976, bortset fra indsigelser, der i henhold til denne akt udelukkende falder ind under de nationale bestemmelser, som akten henviser til.

 

Betænkningen fra det kompetente udvalg udarbejdes på grundlag af de officielle meddelelser fra de enkelte medlemsstater om de samlede valgresultater med navnene på de valgte kandidater og på eventuelle suppleanter med angivelse af den rækkefølge, hvori de er valgt.

 

Et medlems mandat kan først erklæres gyldigt, efter at den pågældende skriftligt har afgivet erklæringer i henhold til denne artikel og bilag I til denne forretningsorden.

4.  Betænkningen fra det kompetente udvalg udarbejdes på grundlag af de officielle meddelelser fra de enkelte medlemsstater om de samlede valgresultater med navnene på de valgte kandidater og på eventuelle suppleanter med angivelse af den rækkefølge, hvori de er valgt.

 

Et medlems mandat kan først erklæres gyldigt, efter at den pågældende skriftligt har afgivet erklæringer i henhold til denne artikel og bilag I til denne forretningsorden.

 

Parlamentet kan når som helst på grundlag af en betænkning fra det kompetente udvalg træffe afgørelse om enhver indsigelse mod gyldigheden af et medlems mandat.

4.  Parlamentet foretager hurtigst muligt på grundlag af et forslag fra det kompetente udvalg valgs prøvelse for enkelte medlemmer, der efterfølger afgående medlemmer, og træffer afgørelse om enhver indsigelse mod gyldigheden af et medlems mandat.

5.  Skyldes valget af et medlem, at kandidater på samme liste har trukket deres kandidatur tilbage, påser udvalget, at denne tilbagetrækning er sket i overensstemmelse med ånd og bogstav i akten af 20. september 1976 og artikel 4, stk. 3, i denne forretningsorden.

5.  Skyldes valget af et medlem, at kandidater på samme liste har trukket deres kandidatur tilbage, påser udvalget, at denne tilbagetrækning er sket i overensstemmelse med ånd og bogstav i akten af 20. september 1976 og artikel 4, stk. 3, i denne forretningsorden.

6.  Det kompetente udvalg påser, at medlemsstaternes eller Unionens myndigheder omgående giver Parlamentet alle oplysninger, som vil kunne påvirke et medlem af Europa-Parlamentet i dettes udøvelse af sit mandat eller suppleanternes rækkefølge; er der tale om en udnævnelse, angives den dato, fra hvilken udnævnelsen har virkning.

6.  Det kompetente udvalg påser, at medlemsstaternes eller Unionens myndigheder omgående giver Parlamentet alle oplysninger, som vil kunne påvirke valgbarheden af et medlem af Europa-Parlamentet eller suppleanternes valgbarhed eller rækkefølge; er der tale om en udnævnelse, angives den dato, fra hvilken udnævnelsen har virkning.

Indleder medlemsstaternes kompetente myndigheder en procedure, som kan føre til mandatbortfald for et medlem, anmoder formanden dem om at blive løbende orienteret om sagens udvikling. Formanden henviser sagen til det kompetente udvalg, på hvis forslag Parlamentet kan afgive udtalelse.

Indleder medlemsstaternes kompetente myndigheder en procedure, som kan føre til mandatbortfald for et medlem, anmoder formanden dem om at blive løbende orienteret om sagens udvikling. Formanden henviser sagen til det kompetente udvalg, på hvis forslag Parlamentet kan afgive udtalelse.

Begrundelse

Ændringerne af stk. 3 viser klart, at det "kompetente udvalg" er klart defineret i bilag VI. Ordene "men ikke om indsigelser på grundlag af de nationale valglove" udgår, da de ikke er helt på linje med artikel 12 i akten af 1976, dvs. formuleringen "bortset fra tvivlsspørgsmål vedrørende de nationale bestemmelser, som denne akt henviser til". Endvidere vil stk. 4, første og andet afsnit, blive flyttet til stk. 3 for at sikre konsekvens i teksten.

Som følge heraf vil stk. 4 kun bestå af det nuværende tredje afsnit. Denne bestemmelse henviser til, hvad der sker i løbet af valgperioden, når medlemmer nedlægger deres mandat. Ordet "forslag" i stedet for "betænkning" gør det muligt at benytte en forenklet procedure (dvs. ad hoc-prøvelse pr. brev) i uproblematiske tilfælde i overensstemmelse med gængs praksis.

Ændringsforslag    3

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 4

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 4

Artikel 4

Mandatets varighed

Mandatets varighed

1.  Mandatet begynder og ophører i overensstemmelse med akten af 20. september 1976. Det ophører ligeledes ved dødsfald eller nedlæggelse af mandatet.

1.  Mandatet begynder og ophører i overensstemmelse med artikel 5 og 13 i akten af 20. september 1976.

2.  Alle medlemmer fortsætter i deres funktion indtil åbningen af Parlamentets første møde efter valget.

 

3.  Ethvert medlem, der nedlægger sit mandat, meddeler formanden dette samt den dato - senest tre måneder fra meddelelsen - hvorfra mandatnedlæggelsen har virkning. Denne meddelelse har form af en protokol, der udarbejdes i nærværelse af generalsekretæren eller dennes stedfortræder, undertegnes af denne og det pågældende medlem og straks forelægges det kompetente udvalg, som sætter den på dagsordenen for sit første møde efter modtagelsen af dokumentet.

3.  Ethvert medlem, der nedlægger sit mandat, meddeler formanden dette samt den dato senest tre måneder fra meddelelsen hvorfra mandatnedlæggelsen har virkning. Denne meddelelse har form af en protokol, der udarbejdes i nærværelse af generalsekretæren eller dennes stedfortræder, undertegnes af denne og det pågældende medlem og straks forelægges det kompetente udvalg, som sætter den på dagsordenen for sit første møde efter modtagelsen af dokumentet.

Skønner det kompetente udvalg, at mandatnedlæggelsen er i modstrid med ånd eller bogstav i akten af 20. september 1976, underretter det Parlamentet herom med henblik på, at dette træffer afgørelse om, hvorvidt mandatet konstateres ledigt eller ej.

Skønner det kompetente udvalg, at mandatnedlæggelsen er i overensstemmelse med akten af 20. september 1976, konstateres mandatet ledigt fra den dato, som det afgående medlem har angivet i protokollen om mandatnedlæggelsen, og formanden underretter Parlamentet herom.

I modsat fald konstateres mandatet ledigt fra den dato, som det afgående medlem har angivet i protokollen om mandatnedlæggelsen. Parlamentet stemmer ikke herom.

Skønner det kompetente udvalg, at mandatnedlæggelsen er i modstrid med akten af 20. september 1976, foreslår det Parlamentet ikke at konstatere mandatet ledigt.

Der indføres en forenklet procedure med henblik på visse helt specielle omstændigheder, hvor der afholdes én eller flere mødeperioder mellem den dato, hvorfra mandatnedlæggelsen har virkning, og det første møde i det kompetente udvalg. I sådanne tilfælde, hvor mandatet ikke er konstateret ledigt, ville den politiske gruppe, som det afgående medlem tilhører, ikke have mulighed for at få en efterfølger under disse mødeperioder. Ved den forenklede procedure får det kompetente udvalgs ordfører, der har ansvaret for disse sager, mandat til straks at behandle enhver mandatnedlæggelse, der er behørigt meddelt, og - for så vidt en forsinkelse i behandlingen af meddelelsen kunne få skadelige virkninger - forelægge sagen for udvalgets formand, med henblik på at denne i overensstemmelse med stk. 3

 

  enten på udvalgets vegne underretter Parlamentets formand om, at mandatet kan konstateres ledigt eller

 

  eller indkalder udvalget til et ekstraordinært møde med henblik på at behandle eventuelle problemer, som ordføreren måtte have gjort opmærksom på.

 

 

3a.  Såfremt der ikke er planlagt noget møde i det kompetente udvalg før den efterfølgende mødeperiode, behandler det kompetente udvalgs ordfører straks enhver mandatnedlæggelse, der er behørigt meddelt. Ordføreren forelægger – for så vidt en forsinkelse i behandlingen af meddelelsen kunne få skadelige virkninger – sagen for udvalgets formand, med henblik på at denne i overensstemmelse med stk. 3 enten:

 

  på udvalgets vegne underretter Parlamentets formand om, at mandatet kan konstateres ledigt eller

 

  indkalder udvalget til et ekstraordinært møde med henblik på at behandle eventuelle problemer, som ordføreren måtte have gjort opmærksom på.

4.   Når en medlemsstats kompetente myndighed underretter formanden om, at et mandat er ophørt i henhold til bestemmelser i den pågældende medlemsstats lovgivning som følge af enten uforenelighed i henhold til artikel 7, stk. 3, i akten af 20. september 1976, eller fortabelse af mandatet, jf. aktens artikel 13, stk. 3, meddeler formanden Parlamentet, at mandatet er ophørt på den af medlemsstaten oplyste dato, og opfordrer medlemsstaten til straks at besætte det ledige mandat.

4.   Når enten medlemsstaternes eller Unionens kompetente myndigheder eller det pågældende medlem underretter formanden om udnævnelse eller valg til hverv, der er uforenelige med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet, jf. artikel 7, stk. 1 eller 2, i akten af 20. september 1976, underretter formanden Parlamentet herom, og Parlamentet konstaterer, at mandatet er blevet ledigt fra datoen for indtrædelsen af uforenelighed.

Giver medlemsstaternes eller Unionens kompetente myndigheder eller det pågældende medlem formanden meddelelse om udnævnelse eller valg til hverv, der er uforenelige med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet, jf. artikel 7, stk. 1 og 2, i akten af 20. september 1976, underretter formanden Parlamentet, som konstaterer, at mandatet er blevet ledigt.

Giver medlemsstaternes kompetente myndigheder formanden meddelelse om, at et mandat er ophørt i henhold til bestemmelser i den pågældende medlemsstats lovgivning som følge af enten uforenelighed med supplerende nationale regler, der er vedtaget i henhold til artikel 7, stk. 3, i akten af 20. september 1976, eller fortabelse af mandatet, jf. aktens artikel 13, stk. 3, underretter formanden Parlamentet om, at mandatet er ophørt på den dato, som medlemsstaten har angivet. Hvis der ikke er oplyst nogen dato, anses mandatet for ophørt fra datoen for meddelelsen fra den pågældende medlemsstat.

5.  Medlemsstaternes og Unionens myndigheder underretter formanden om enhver opgave, de agter at overdrage et medlem. Formanden pålægger det kompetente udvalg at undersøge, hvorvidt den pågældende opgave er forenelig med ånd og bogstav i akten af 20. september 1976, og underretter Parlamentet, det pågældende medlem og de berørte myndigheder om udvalgets konklusioner.

5.  Når medlemsstaternes og Unionens myndigheder underretter formanden om en opgave, de agter at overdrage et medlem, pålægger formanden det kompetente udvalg at undersøge, hvorvidt den pågældende opgave er forenelig med akten af 20. september 1976, og underretter Parlamentet, det pågældende medlem og de berørte myndigheder om udvalgets konklusioner.

6.  Mandatet anses for ophørt og ledigt fra følgende tidspunkter:

 

  ved nedlæggelse af mandat: fra datoen for Parlamentets konstatering af, at mandatet er blevet ledigt, i overensstemmelse med protokollen om mandatnedlæggelsen

 

  ved udnævnelse eller valg til hverv, som er uforenelige med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet, jf. artikel 7, stk. 1 eller 2, i akten af 20. september 1976: fra det tidspunkt, der angives af medlemsstaternes eller Unionens kompetente myndigheder eller det pågældende medlem.

 

7.  Når Parlamentet har konstateret, at et mandat er blevet ledigt, underretter det vedkommende medlemsstat herom og opfordrer den til straks at besætte det ledige mandat.

7.  Når Parlamentet har konstateret, at et mandat er blevet ledigt, underretter formanden vedkommende medlemsstat herom og opfordrer den til straks at besætte det ledige mandat.

8.  Enhver indsigelse mod gyldigheden af et allerede prøvet mandat henvises til det kompetente udvalg, som omgående aflægger beretning til Parlamentet senest ved begyndelsen af den efterfølgende mødeperiode.

 

9.  Parlamentet forbeholder sig ret til at erklære prøvede mandater for ugyldige eller til at nægte at erklære et mandat for ledigt, dersom der i forbindelse med godkendelsen eller ophævelsen af mandatet konstateres materielle unøjagtigheder eller mangler ved samtykket.

9.  Parlamentet kan erklære prøvede mandater for ugyldige eller nægte at erklære et mandat for ledigt, dersom der i forbindelse med godkendelsen eller ophævelsen af mandatet konstateres materielle unøjagtigheder eller mangler ved samtykket.

Begrundelse

For så vidt angår stk. 1, tilføjer artikel 13, stk. 1, i akten af 1976 tilfælde af "fortabelse af mandatet" til "dødsfald eller nedlæggelse af mandatet". Siden alle disse tilfælde er omfattet af akten af 1976, er det andet punktum i dette stykke imidlertid overflødigt og kan udgå.

Stk. 2 udgår, da dets indhold allerede er omfattet af akten af 1976.

Da problematisk mandatnedlæggelse er en undtagelse og ikke reglen, bliver der byttet om på andet og tredje afsnit i stk. 3, og deres ordlyd bliver gjort strømlinet.

Den eksisterende fortolkning bliver omdannet til et nyt stykke efter stk. 3, og ordlyden bliver strømlinet.

Der byttes om på første og andet afsnit i stk. 4 for at afspejle rækkefølgen i de tilfælde af uforenelighed, der er omtalt i artikel 7 i akten af 1976. Ordlyden bliver også tilpasset (bl.a. udgår det sidste punktum i det nuværende første afsnit, da det blot er en gentagelse af det nuværende stk. 7).

Ændringen af stk. 5 sikrer overholdelse af princippet om, at Parlamentets forretningsorden ikke kan pålægge andre myndigheder, herunder medlemsstaternes myndigheder, forpligtelser.

Stk. 6 bliver overflødigt og kan udgå, fordi den foreslåede ordlyd af stk. 3 og 4 præciserer, fra hvilket tidspunkt et mandat anses for ophørt i alle de tilfælde, der er dækket af akten af 1976 (herunder nedlæggelse af mandatet, uforenelighed eller fortabelse af mandatet).

Stk. 7 er i overensstemmelse med den nuværende praksis.

Stk. 8 udgår, da dette indhold er gengivet i artikel 3, med undtagelse af tidsfristen, da det kan vise sig, alt efter hvor kompliceret en indsigelse er, at denne tidsfrist "senest ved begyndelsen af den efterfølgende mødeperiode" er for kort.

Stk. 9 bliver til stk. 7. "Forbeholder sig ret til" er en lidt pudsig formulering i denne kontekst, og det foreslås i ændringsforslaget at ændre det til "kan".

Ændringsforslag    4

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 5

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 5

Artikel 5

Privilegier og immuniteter

Privilegier og immuniteter

1.  Medlemmerne nyder de privilegier og immuniteter, der gælder i henhold til protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter.

1.  Medlemmerne nyder de privilegier og immuniteter, der er fastlagt i protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter.

2.  Parlamentarisk immunitet er ikke et medlems personlige privilegium, men derimod en garanti for Parlamentets uafhængighed som helhed og dets medlemmers uafhængighed.

2.  Under udøvelsen af sine beføjelser vedrørende privilegier og immuniteter arbejder Parlamentet for at bevare sin integritet som demokratisk lovgivende forsamling og sikre medlemmernes uafhængighed under udførelsen af deres opgaver. Parlamentarisk immunitet er ikke et medlems personlige privilegium, men derimod en garanti for Parlamentets uafhængighed som helhed og dets medlemmers uafhængighed.

3.  Så snart Parlamentets formand har modtaget meddelelse om medlemmernes valg, udsteder denne passersedler, som sikrer deres fri bevægelighed i medlemsstaterne.

3.  Den Europæiske Union udsteder efter anmodning EU-passersedler til et medlem efter godkendelse af Parlamentets formand, som sikrer et medlem fri bevægelighed i medlemsstaterne og i andre lande, som anerkender disse passersedler som gyldigt rejsedokument.

 

3a.  Alle medlemmer har i forbindelse med udøvelsen af deres mandat ret til aktivt at deltage i arbejdet i Europa-Parlamentets udvalg og delegationer inden for rammerne af bestemmelserne i forretningsordenen.

4.  Medlemmerne er berettiget til indsigt i alle dokumenter, der er i Parlamentets eller et udvalgs besiddelse, bortset fra personlige akter og afregninger, som kun de pågældende medlemmer har indsigt i. Undtagelser fra dette princip med hensyn til behandling af dokumenter, hvori aktindsigt kan afslås i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter, er fastsat i bilag VII til forretningsordenen.

4.  Medlemmerne er berettiget til indsigt i alle dokumenter, der er i Parlamentets eller et udvalgs besiddelse, bortset fra personlige akter og afregninger, som kun de pågældende medlemmer har indsigt i. Undtagelser fra dette princip med hensyn til behandling af dokumenter, hvori aktindsigt kan afslås i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter, er fastsat i artikel 210a.

 

Med Præsidiets samtykke kan et medlem med en begrundet afgørelse nægtes indsigt i et parlamentsdokument, hvis Præsidiet efter at have hørt medlemmet er af den overbevisning, at en sådan indsigt ville være til uacceptabel skade for Parlamentets institutionelle interesser eller for offentlighedens interesser, og at medlemmet ønsker denne indsigt ud fra private og personlige motiver. Medlemmet kan inden en måned efter meddelelsen af en sådan afgørelse indgive en skriftlig klage herover. En sådan skriftlig klage skal være begrundet. Parlamentet træffer afgørelse om klagen uden forhandling under den første mødeperiode efter klagens indgivelse.

Begrundelse

Stk. 1 gentager artikel 6, stk. 2, i akten af 1976. Begrundelsen vedrører ordet "nyder", hvor den danske udgave er uændret.

Stk. 2 fastslår et grundlæggende princip med hensyn til parlamentarisk immunitet og fuldendes ved tilføjelse af det første punktum fra artikel 6, stk. 1.

For så vidt angår ændringerne af stk. 4, udgår bilag VII, del A, og bliver omdannet til en ny artikel 210a (ny).

Ændringsforslag    5

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 6

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 6

Artikel 6

Ophævelse af immunitet

Ophævelse af immunitet

1.  Under udøvelsen af sine beføjelser vedrørende privilegier og immuniteter arbejder Parlamentet for at bevare sin integritet som demokratisk lovgivende forsamling og sikre medlemmernes uafhængighed under udførelsen af deres opgaver. Anmodninger om ophævelse af immunitet prøves i overensstemmelse med artikel 7, 8 og 9 i protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter og de i nærværende artikel omhandlede principper.

1.  Anmodninger om ophævelse af immunitet prøves i overensstemmelse med artikel 7, 8 og 9 i protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter og de i artikel 5, stk. 2, omhandlede principper.

2.  Når det kræves, at et medlem giver møde som vidne eller sagkyndig, er det ikke nødvendigt at anmode om ophævelse af immuniteten, forudsat at:

2.  Når det kræves, at et medlem giver møde som vidne eller sagkyndig, er det ikke nødvendigt at anmode om ophævelse af immuniteten, forudsat at:

– medlemmet ikke tvinges til at give møde på et tidspunkt, som hindrer eller vanskeliggør opfyldelsen af de parlamentariske forpligtelser, eller at medlemmet kan afgive sin forklaring skriftligt eller på anden måde, som ikke vanskeliggør opfyldelsen af de parlamentariske forpligtelser, og

– medlemmet ikke tvinges til at give møde på et tidspunkt, som hindrer eller vanskeliggør opfyldelsen af de parlamentariske forpligtelser, eller at medlemmet kan afgive sin forklaring skriftligt eller på anden måde, som ikke vanskeliggør opfyldelsen af de parlamentariske forpligtelser, og

– medlemmet ikke tvinges til at afgive forklaring om fortrolige oplysninger, som den pågældende har modtaget eller givet under udøvelsen af sit hverv og ikke finder det hensigtsmæssigt at afsløre.

– medlemmet ikke tvinges til at afgive forklaring om fortrolige oplysninger, som den pågældende har modtaget eller givet under udøvelsen af sit hverv og ikke finder det hensigtsmæssigt at afsløre.

(Vedrører ÆF 25)

Begrundelse

Første del af stk. 1 flyttes til artikel 5, stk. 2.

Ændringsforslag    6

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 7

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 7

Artikel 7

Beskyttelse af privilegier og immunitet

Beskyttelse af privilegier og immunitet

1.  I tilfælde, hvor et medlems eller tidligere medlems privilegier og immuniteter hævdes at være blevet krænket af en medlemsstats myndigheder, kan Parlamentet i overensstemmelse med artikel 9, stk. 1, anmodes om at træffe afgørelse om, hvorvidt der rent faktisk er sket en krænkelse af disse privilegier og immuniteter.

1.  I tilfælde, hvor det hævdes, at et medlems eller tidligere medlems privilegier og immuniteter er blevet krænket eller forventes at blive krænket af en medlemsstats myndigheder, kan Parlamentet i overensstemmelse med artikel 9, stk. 1, anmodes om at træffe afgørelse om, hvorvidt der rent faktisk er sket eller kan forventes at ske en krænkelse af disse privilegier og immuniteter.

2.  Der kan navnlig anmodes om beskyttelse af privilegier og immuniteter, hvis det findes, at der foreligger en administrativ eller anden form for begrænsning i den frie bevægelighed for medlemmer, der rejser til eller fra Parlamentets mødested, eller i forbindelse med en meningstilkendegivelse eller en stemmeafgivelse under udøvelsen af deres hverv, eller at der foreligger omstændigheder henhørende under artikel 9 i protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter.

2.  Der kan navnlig anmodes om beskyttelse af privilegier og immuniteter, hvis det findes, at der i givet fald ville foreligge en administrativ eller anden form for begrænsning i den frie bevægelighed for medlemmer, der rejser til eller fra Parlamentets mødested, eller i forbindelse med en meningstilkendegivelse eller en stemmeafgivelse under udøvelsen af deres hverv, eller at der i givet fald ville foreligge omstændigheder henhørende under artikel 9 i protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter.

3.  En anmodning om beskyttelse af et medlems privilegier og immuniteter kan ikke antages til behandling, hvis der allerede er modtaget en anmodning om ophævelse eller beskyttelse af det pågældende medlems immunitet for så vidt angår den samme retssag, uanset om der på det pågældende tidspunkt var truffet en afgørelse eller ej.

3.  En anmodning om beskyttelse af et medlems privilegier og immuniteter kan ikke antages til behandling, hvis der allerede er modtaget en anmodning om ophævelse eller beskyttelse af det pågældende medlems immunitet for så vidt angår de samme forhold, uanset om der på det pågældende tidspunkt var truffet en afgørelse eller ej.

4.  Behandlingen af en anmodning om beskyttelse af et medlems privilegier og immuniteter indstilles, hvis der modtages en anmodning om ophævelse af det pågældende medlems immunitet for så vidt angår den samme retssag.

4.  Behandlingen af en anmodning om beskyttelse af et medlems privilegier og immuniteter indstilles, hvis der modtages en anmodning om ophævelse af det pågældende medlems immunitet for så vidt angår de samme forhold.

5.  I tilfælde, hvor der er truffet afgørelse om ikke at beskytte et medlems privilegier og immuniteter, kan medlemmet under fremlæggelse af nyt materiale anmode om at få afgørelsen taget op til fornyet overvejelse. Anmodningen om fornyet overvejelse kan ikke antages til behandling, hvis der er anlagt sag til prøvelse af afgørelsen i henhold til artikel 263 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, eller hvis formanden finder, at det nye fremlagte materiale ikke er tilstrækkelig underbygget til at berettige fornyet overvejelse.

5.  I tilfælde, hvor der er truffet afgørelse om ikke at beskytte et medlems privilegier og immuniteter, kan medlemmet undtagelsesvis under fremlæggelse af nyt materiale i overensstemmelse med artikel 9, stk. 1, anmode om at få afgørelsen taget op til fornyet overvejelse. Anmodningen om fornyet overvejelse kan ikke antages til behandling, hvis der er anlagt sag til prøvelse af afgørelsen i henhold til artikel 263 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, eller hvis formanden finder, at det nye fremlagte materiale ikke er tilstrækkelig underbygget til at berettige fornyet overvejelse.

Begrundelse

For så vidt angår stk. 1, revideres ordlyden, eftersom den nuværende formulering er meget kategorisk med hensyn til tilstedeværelsen af en egentlig krænkelse. Man får det indtryk, at der skal foreligge en endelig retsafgørelse eller en på anden vis uigenkaldelig afgørelse fra en offentlig myndighed til skade for et medlem, og at potentielle krænkelser således er irrelevante. Dette ville imidlertid betyde, at det kun ville være muligt at anmode om beskyttelse af immunitet i en fase, hvor Parlamentets afgørelse måske er nytteløs.

For så vidt angår stk. 3, kan det virke overdrevent formalistisk at henvise til den samme retssag og ikke til de samme forhold, selv om dette giver juridisk sikkerhed. Hvis de samme forhold har givet anledning til både en straffesag og en civil sag, men der anmodes om ophævelse af immunitet for straffesagens vedkommende og om beskyttelse af immunitet for den civile sags vedkommende, kan Parlamentet paradoksalt nok komme til at vedtage to forskellige afgørelser.

I den nuværende udformning fastsætter stk. 5 ingen begrænsninger med hensyn til anmodninger om fornyet overvejelse, hvilket åbner op for endeløse gentagelser. For at undgå sådanne situationer foreslås det i ændringsforslaget at tilføje ordet "undtagelsesvis" i det første punktum – når alt kommer til alt, er afgørelsen om at beskytte (eller ikke beskytte) et medlems immunitet af ikke-bindende karakter (jf. dom i Marra, EU:C:2008:579, præmis 38-39).

Ændringsforslag    7

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 9

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 9

Artikel 9

Procedurer vedrørende immunitet

Procedurer vedrørende immunitet

1.  Enhver anmodning til formanden fra en kompetent myndighed i en medlemsstat om ophævelse af et medlems immunitet eller fra et medlem eller tidligere medlem om beskyttelse af privilegier og immuniteter meddeles på plenarmødet og henvises til det kompetente udvalg.

1.  Enhver anmodning til formanden fra en kompetent myndighed i en medlemsstat om ophævelse af et medlems immunitet eller fra et medlem eller tidligere medlem om beskyttelse af privilegier og immuniteter meddeles på plenarmødet og henvises til det kompetente udvalg.

Medlemmet eller et det tidligere medlem kan lade sig repræsentere af et andet medlem. Anmodningen kan ikke fremsættes af et andet medlem, medmindre det berørte medlem er indforstået.

1a.  Med medlemmets eller det tidligere medlems samtykke kan anmodningen fremsættes af et andet medlem, som kan repræsentere medlemmet eller det tidligere medlem på alle stadier i proceduren.

 

Det medlem, der repræsenterer det pågældende medlem eller tidligere medlem, er ikke inddraget i de afgørelser, som udvalget træffer.

2.  Udvalget prøver straks, men under hensyn til deres forholdsmæssige kompleksitet, anmodninger om ophævelse af immunitet eller beskyttelse af privilegier og immuniteter.

2.  Udvalget prøver straks, men under hensyn til deres forholdsmæssige kompleksitet, anmodninger om ophævelse af immunitet eller beskyttelse af privilegier og immuniteter.

3.  Udvalget fremsætter forslag til en begrundet afgørelse, der skal anbefale godkendelse eller forkastelse af anmodningen om ophævelse af immunitet eller om beskyttelse af immunitet og privilegier.

3.  Udvalget fremsætter forslag til en begrundet afgørelse, der skal anbefale godkendelse eller forkastelse af anmodningen om ophævelse af immunitet eller om beskyttelse af immunitet og privilegier. Der kan ikke stilles ændringsforslag. Såfremt et forslag forkastes, betragtes den modsatte afgørelse som vedtaget.

4.  Udvalget kan anmode den berørte myndighed om enhver oplysning eller præcisering, som det finder nødvendig for at kunne tage stilling til, hvorvidt immuniteten bør ophæves eller beskyttes.

4.  Udvalget kan anmode den berørte myndighed om enhver oplysning eller præcisering, som det finder nødvendig for at kunne tage stilling til, hvorvidt immuniteten bør ophæves eller beskyttes.

5.  Det berørte medlem har mulighed for at blive hørt og kan forelægge ethvert dokument eller andet skriftligt materiale, som medlemmet måtte finde relevant for udvalgets stillingtagen. Medlemmet kan lade sig repræsentere ved et andet medlem.

5.  Det berørte medlem har mulighed for at blive hørt og kan forelægge ethvert dokument eller andet skriftligt materiale, som medlemmet måtte finde relevant for udvalgets stillingtagen.

Medlemmet må ikke være til stede under forhandlinger om anmodningen om ophævelse eller beskyttelse af vedkommendes immunitet, bortset fra ved selve høringen.

Medlemmet må ikke være til stede under forhandlinger om anmodningen om ophævelse eller beskyttelse af vedkommendes immunitet, bortset fra ved selve høringen.

Udvalgets formand indbyder medlemmet til høringen og oplyser tidspunktet herfor. Medlemmet kan give afkald på retten til at blive hørt.

Udvalgets formand indbyder medlemmet til høringen og oplyser tidspunktet herfor. Medlemmet kan give afkald på retten til at blive hørt.

Undlader medlemmet at deltage i høringen i henhold til indbydelsen, anses det pågældende medlem for at have givet afkald på retten til at blive hørt, medmindre vedkommende har indgivet en begrundet anmodning om fritagelse for at blive hørt på det foreslåede tidspunkt. Udvalgets formand afgør, hvorvidt en sådan anmodning om fritagelse kan accepteres på baggrund af de anførte grunde, og formandens afgørelse kan ikke appelleres.

Undlader medlemmet at deltage i høringen i henhold til indbydelsen, anses det pågældende medlem for at have givet afkald på retten til at blive hørt, medmindre vedkommende har indgivet en begrundet anmodning om fritagelse for at blive hørt på det foreslåede tidspunkt. Udvalgets formand afgør, hvorvidt en sådan anmodning om fritagelse kan accepteres på baggrund af de anførte grunde, og formandens afgørelse kan ikke appelleres.

Imødekommer udvalgets formand anmodningen om fritagelse, indbyder formanden medlemmet til at blive hørt på et nyt tidspunkt. Undlader medlemmet at efterkomme den nye indbydelse til at blive hørt, videreføres proceduren, uden at medlemmet er blevet hørt. Herefter kan ingen yderligere anmodninger om at blive fritaget eller om at blive hørt imødekommes.

Imødekommer udvalgets formand anmodningen om fritagelse, indbyder formanden medlemmet til at blive hørt på et nyt tidspunkt. Undlader medlemmet at efterkomme den nye indbydelse til at blive hørt, videreføres proceduren, uden at medlemmet er blevet hørt. Herefter kan ingen yderligere anmodninger om at blive fritaget eller om at blive hørt imødekommes.

6.  Ligger der flere forskellige anklagepunkter til grund for anmodningen om ophævelse af immunitet, kan der udarbejdes en særskilt afgørelse for hvert anklagepunkt. Undtagelsesvis kan det i udvalgets betænkning foreslås, at ophævelsen af den parlamentariske immunitet udelukkende skal vedrøre den strafferetlige forfølgelse, men at medlemmet, så længe der ikke er afsagt endelig dom, ikke kan udsættes for nogen form for frihedsberøvelse, varetægtsfængsling eller anden foranstaltning, der ville forhindre den pågældende i at varetage sit mandat.

6.  Ligger der flere forskellige anklagepunkter til grund for anmodningen om ophævelse eller beskyttelse af immunitet, kan der udarbejdes en særskilt afgørelse for hvert anklagepunkt. Undtagelsesvis kan det i udvalgets betænkning foreslås, at ophævelsen eller beskyttelsen af den parlamentariske immunitet udelukkende skal vedrøre den strafferetlige forfølgelse, men at medlemmet, så længe der ikke er afsagt endelig dom, ikke kan udsættes for nogen form for frihedsberøvelse, varetægtsfængsling eller anden foranstaltning, der ville forhindre den pågældende i at varetage sit mandat.

7.   Udvalget kan afgive en begrundet udtalelse om den pågældende myndigheds kompetence og om, hvorvidt anmodningen kan tages under behandling, men udtaler sig under ingen omstændigheder om skyldspørgsmålet eller om det hensigtsmæssige i en strafferetlig forfølgelse på grundlag af de udtalelser eller handlinger, som medlemmet tillægges, selv ikke i tilfælde, hvor udvalget gennem prøvelsen af anmodningen opnår grundigt kendskab til selve sagen.

7.  Udvalget kan afgive en begrundet udtalelse om den pågældende myndigheds kompetence og om, hvorvidt anmodningen kan tages under behandling, men udtaler sig under ingen omstændigheder om skyldspørgsmålet eller om det hensigtsmæssige i en strafferetlig forfølgelse på grundlag af de udtalelser eller handlinger, som medlemmet tillægges, selv ikke i tilfælde, hvor udvalget gennem prøvelsen af anmodningen opnår grundigt kendskab til selve sagen.

8.  Udvalgets betænkning optages som første punkt på dagsordenen for det første møde, efter at den er indgivet. Der kan ikke stilles ændringsforslag til forslaget/forslagene til afgørelse.

8.  Udvalgets forslag til afgørelse optages på dagsordenen for det første møde, efter at den er indgivet. Der kan ikke stilles ændringsforslag til et sådant forslag.

Forhandlingen må kun dreje sig om grundene for og imod hvert enkelt forslag om henholdsvis ophævelse eller bevarelse af immunitet eller om beskyttelse af et privilegium eller af immunitet.

Forhandlingen må kun dreje sig om grundene for og imod hvert enkelt forslag om henholdsvis ophævelse eller bevarelse af immunitet eller om beskyttelse af et privilegium eller af immunitet.

Med forbehold af artikel 164 kan det medlem, hvis privilegier eller immuniteter sagen omhandler, ikke tage ordet under forhandlingen.

Med forbehold af artikel 164 kan det medlem, hvis privilegier eller immuniteter sagen omhandler, ikke tage ordet under forhandlingen.

Der stemmes om forslaget/forslagene til afgørelse i betænkningen under den første afstemningstid, efter at forhandlingen er afsluttet.

Der stemmes om forslaget/forslagene til afgørelse i betænkningen under den første afstemningstid, efter at forhandlingen er afsluttet.

Efter behandling i Parlamentet stemmes der særskilt om hvert enkelt forslag i betænkningen. Forkastes et forslag, betragtes den modsatte afgørelse som vedtaget.

Efter behandling i Parlamentet stemmes der særskilt om hvert enkelt forslag i betænkningen. Forkastes et forslag, betragtes den modsatte afgørelse som vedtaget.

9.  Formanden meddeler straks Parlamentets afgørelse til det pågældende medlem og til den pågældende medlemsstats kompetente myndighed og anmoder om at blive holdt underrettet om enhver udvikling i sagen og om, hvilke retsafgørelser der træffes som følge heraf. Så snart formanden har modtaget disse oplysninger, giver denne på den mest hensigtsmæssige måde Parlamentet meddelelse herom, om nødvendigt efter at have hørt det kompetente udvalg.

9.  Formanden meddeler straks Parlamentets afgørelse til det pågældende medlem og til den pågældende medlemsstats kompetente myndighed og anmoder om at blive holdt underrettet om enhver udvikling i sagen og om, hvilke retsafgørelser der træffes som følge heraf. Så snart formanden har modtaget disse oplysninger, giver denne på den mest hensigtsmæssige måde Parlamentet meddelelse herom, om nødvendigt efter at have hørt det kompetente udvalg.

10.  Udvalget behandler sagen og alle modtagne dokumenter med den største fortrolighed.

10.  Udvalget behandler sagen og alle modtagne dokumenter med den største fortrolighed. Udvalgets behandling af procedurer vedrørende immunitet finder altid sted for lukkede døre.

11.  Udvalget kan efter høring af medlemsstaterne udarbejde en vejledende liste over de myndigheder i medlemsstaterne, som har kompetence til at indgive anmodning om ophævelse af et medlems immunitet.

11.  Parlamentet behandler kun anmodninger om ophævelse af et medlems immunitet, som er blevet fremsendt til det af medlemsstaternes dømmende myndigheder eller faste repræsentationer.

12.  Udvalget udarbejder principper for anvendelsen af denne artikel.

12.  Udvalget udarbejder principper for anvendelsen af denne artikel.

13.  Enhver forespørgsel fra en kompetent myndighed om rækkevidden af medlemmernes privilegier eller immuniteter behandles i overensstemmelse med ovennævnte regler.

13.  Enhver forespørgsel fra en kompetent myndighed om rækkevidden af medlemmernes privilegier eller immuniteter behandles i overensstemmelse med ovennævnte regler.

Begrundelse

The current interpretation following paragraph 1is converted into a new paragraph and the last part of paragraph 5 is aligned to it.

The amendment to paragraph 3 seeks to clarify that the same principles referred to in paragraph 8 of this Rule also apply at committee level.

For practical reasons, it is not always possible to place an immunity case at the head of the agenda. The amendment to paragraph 8 adapts the text to this reality. It also replaces the word ‘report’ by the more appropriate expression ‘proposal for a decision’, consistently with the wording of Rule 9(3) and (8), fourth subparagraph. At the same time, the existing mechanism consisting of a systematic plenary vote on every immunity case is preserved as the most objective and appropriate to ensure the fair treatment of all Members and have decisions on their immunity taken by Parliament as a whole.

The last sentence added to paragraph 10 comes from Rule 115 paragraph 4.

As regards the changes to paragraph 11, they try to address the fact that in some jurisdictions private persons can submit requests for the waiver of a Member's immunity without the filter of any public authority (so called private prosecution). The issue of the 'competent authority' is thus not settled. The change states that requests for waiver should be either addressed to Parliament by the competent prosecutor's office or court or transmitted by the permanent representation to the EU. Private parties' requests for a waiver of immunity will have to be streamlined by the Permanent Representations.

Ændringsforslag    8

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 10

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 10

udgår

Gennemførelse af medlemsstatutten

 

Parlamentet vedtager statutten for Europa-Parlamentets medlemmer og eventuelle ændringer heraf på grundlag af et forslag fra det kompetente udvalg. Artikel 150, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse. Præsidiet er ansvarligt for anvendelsen af disse regler og træffer afgørelse om de finansielle rammer på grundlag af det årlige budget.

 

Begrundelse

Denne artikel vedrører ikke kun "gennemførelse" af statutten: Det første punktum omhandler faktisk vedtagelse og ændring af statutten, men er ikke længere påkrævet efter indsættelsen af artikel 45. Det andet punktum tjener ikke noget formål, eftersom der i sådanne tilfælde normalt vil blive stillet ændringsforslag, og det tredje punktum er blevet inkorporeret i den nye artikel 25, stk. 14b (nyt), i en let omarbejdet version.

Ændringsforslag    9

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 11

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 11

Artikel 11

Medlemmernes økonomiske interesser, adfærdsregler, obligatorisk åbenhedsregister og adgang til Parlamentet

Medlemmernes økonomiske interesser samt adfærdsregler

1.  Parlamentet fastsætter regler om gennemsigtighed vedrørende medlemmernes økonomiske interesser i form af en adfærdskodeks, der vedtages med et flertal af medlemmernes stemmer, jf. artikel 232 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og vedføjes som bilag til denne forretningsorden1.

1.  Parlamentet fastsætter regler om gennemsigtighed vedrørende medlemmernes økonomiske interesser i form af en adfærdskodeks, der vedtages med et flertal af medlemmernes stemmer og vedføjes som bilag til denne forretningsorden1.

Disse regler kan på ingen måde gøre indgreb i eller begrænse udøvelsen af mandatet eller af virksomhed af politisk eller anden art i forbindelse hermed.

Disse regler kan ikke anden måde gøre indgreb i eller begrænse udøvelsen af mandatet eller af virksomhed af politisk eller anden art i forbindelse hermed.

2.  Medlemmernes adfærd skal være præget af gensidig respekt, bero på de værdier og principper, der er defineret i Den Europæiske Unions grundlæggende akter, og respektere Parlamentets værdighed og må ikke vanskeliggøre en korrekt afvikling af Parlamentets arbejde eller forstyrre roen i Parlamentets bygninger. Medlemmerne skal overholde Parlamentets regler om behandling af fortrolige oplysninger.

2.  Medlemmernes adfærd skal være præget af gensidig respekt, bero på de værdier og principper, der er defineret i traktaterne og i chartret om grundlæggende rettigheder, og respektere Parlamentets værdighed. Deres adfærd endvidere ikke vanskeliggøre en korrekt afvikling af Parlamentets arbejde eller opretholdelsen af sikkerhed og orden i Parlamentets bygninger eller forhindre Parlamentets udstyr i at fungere.

 

Under Parlamentets forhandlinger afholder medlemmerne sig fra ærekrænkende, racistisk eller fremmedhadsk sprogbrug og adfærd samt fra at udbrede slige indskrifter eller transparenter.

 

Medlemmerne skal overholde Parlamentets regler om behandling af fortrolige oplysninger.

Overholdes disse principper og regler ikke, kan der træffes forholdsregler i overensstemmelse med artikel 165, 166 og 167.

Overholdes disse principper og regler ikke, kan der træffes forholdsregler i overensstemmelse med artikel 165, 166 og 167.

3.  Anvendelsen af denne artikel må på ingen måde hindre livlige forhandlinger i Parlamentet eller begrænse medlemmernes ytringsfrihed.

3.  Anvendelsen af denne artikel må ikke anden måde hindre livlige forhandlinger i Parlamentet eller begrænse medlemmernes ytringsfrihed.

Den bygger på fuld hensyntagen til medlemmernes beføjelser, som de defineres i den primære ret og i den statut, der gælder for medlemmer.

Den bygger på fuld hensyntagen til medlemmernes beføjelser, som de defineres i den primære ret og i den statut, der gælder for medlemmer.

Den er baseret på princippet om gennemsigtighed og sikrer, at medlemmerne gøres bekendt med alle bestemmelser på området og orienteres personligt om deres rettigheder og pligter.

Den er baseret på princippet om gennemsigtighed og sikrer, at medlemmerne gøres bekendt med alle bestemmelser på området og orienteres personligt om deres rettigheder og pligter.

 

3a.  Såfremt en person, der er ansat af et medlem, eller en anden person, som et medlem har givet adgang til Parlamentets bygninger eller udstyr, ikke overholder de adfærdsregler, der er fastlagt i stk. 2, kan de sanktioner, der er defineret i artikel 166, eventuelt tages i anvendelse over for det pågældende medlem.

4.  Ved begyndelsen af hver valgperiode fastsætter kvæstorerne grænsen for, hvor mange assistenter der højst kan akkrediteres hvert medlem (akkrediterede assistenter).

4.  Kvæstorerne fastsætter grænsen for, hvor mange assistenter der højst kan akkrediteres hvert medlem.

5.  På kvæstorernes ansvar udstedes adgangskort med lang gyldighed til eksterne personer uden for Unionens institutioner. Adgangskortene er gyldige i op til et år og kan fornyes. Reglerne for anvendelse af sådanne adgangskort fastsættes af Præsidiet.

 

Disse adgangskort kan udstedes til:

 

– personer, der er registreret i åbenhedsregistret2, eller som repræsenterer eller arbejder for organisationer, der er registreret heri, uden at registreringen automatisk giver ret til et sådant adgangskort

 

– personer, der regelmæssigt ønsker adgang til Parlamentet, men som ikke er omfattet af anvendelsesområdet for aftalen om etablering af et åbenhedsregister3

 

– medlemmernes lokale assistenter samt til personer, der assisterer medlemmerne af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og af Regionsudvalget.

 

6.  De, der er registreret i åbenhedsregistret, skal som led i deres forbindelser med Parlamentet overholde:

 

– den adfærdskodeks, der er vedføjet aftalen4

 

– de procedurer og andre pligter, der er fastlagt ved aftalen, og

 

–og bestemmelserne i denne artikel og gennemførelsesbestemmelserne hertil.

 

7.  Kvæstorerne fastsætter, i hvilken udstrækning adfærdskodeksen er gældende for personer, der har et adgangskort med lang gyldighed, men ikke er omfattet af aftalens anvendelsesområde.

 

8.  Adgangskortet inddrages ved begrundet afgørelse af kvæstorerne i følgende tilfælde:

 

– slettelse af registret, medmindre der er tungtvejende årsager til ikke at inddrage kortet

 

– alvorlig tilsidesættelse af forpligtelserne i stk. 6.

 

9.  På forslag af generalsekretæren vedtager Præsidiet de nødvendige foranstaltninger til iværksættelse af åbenhedsregistret i overensstemmelse med bestemmelserne i aftalen om oprettelse af registret.

 

Gennemførelsesbestemmelserne til stk. 5-8 er indeholdt i et bilag5.

 

10. Adfærdsregler samt rettigheder og privilegier for tidligere medlemmer fastsættes af Præsidiet. Alle tidligere medlemmer behandles ens.

10. Adfærdsregler samt rettigheder og privilegier for tidligere medlemmer fastsættes af Præsidiet. Alle tidligere medlemmer behandles ens.

__________________

__________________

1 Se bilag I.

1 Se bilag I.

2 Register oprettet ved aftalen mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen om etablering af et "åbenhedsregister" for organisationer og personer, der som selvstændige deltager i udarbejdelsen og gennemførelsen af Den Europæiske Unions politikker (se bilag IX, del B).

 

3 Se bilag IX, del B.

 

4 Se bilag 3 i aftalen, der er indeholdt i bilag IX, del B.

 

5 Se bilag IX, del A.

 

Begrundelse

As regards the amendment to the title, it reflects the fact that the Register is mandatory for the institutions, not for those registered therein. Registration facilitates the interaction with the EU institutions which represents an important incentive.

Paragraph 3a (new) comes from Annex XV §2 1st subparagraph (“Members shall be held responsible for any failure by persons whom they employ or for whom they arrange access to Parliament to comply on Parliament's premises with the standards of conduct applicable to Members”) and is reworded, with a view to clarifying its meaning.

As regards the amendment to paragraph 4, art. 34 § 9 of the Implementing measures concerning the Members’ Statute, adopted by the Bureau, states the following: “The number of contracts between a Member and accredited assistants in force at any given time may not exceed three, regardless of the duration of work provided for in those contracts. This limit may be increased to four if an exemption is expressly granted by the President of Parliament following verification by the relevant department that the Member concerned has sufficient office space to comply with the standards applicable to the use of Parliament’s buildings, taking into account also the number of trainees that may be present.”

The contents of Rule 11(5) to (9) will become part of new Rule 116a and their wording will be streamlined.

Ændringsforslag    10

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 12

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 12

Artikel 12

Interne undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)

Interne undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)

Den i den interinstitutionelle aftale af 25. maj 1999 om de interne undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), indeholdte fælles ordning med de nødvendige foranstaltninger til fremme af en hensigtsmæssig afvikling af de undersøgelser, der foretages af kontoret, finder anvendelse i Parlamentet i overensstemmelse med Parlamentets afgørelse, der er vedføjet som bilag til forretningsordenen6.

Den i den interinstitutionelle aftale af 25. maj 1999 om de interne undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), indeholdte fælles ordning med de nødvendige foranstaltninger til fremme af en hensigtsmæssig afvikling af de undersøgelser, der foretages af kontoret, finder anvendelse i Parlamentet i overensstemmelse med Parlamentets afgørelse af 18. november 1999 om betingelser og nærmere vilkår for de interne undersøgelser i forbindelse med bekæmpelse af svig, bestikkelse og enhver anden ulovlig aktivitet til skade for Fællesskabernes interesser.

__________________

 

6 Se bilag XI.

 

Ændringsforslag    11

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 13

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 13

Artikel 13

Observatører

Observatører

1.  Når en traktat om en stats tiltrædelse af Den Europæiske Union er blevet undertegnet, kan formanden efter at have opnået samtykke fra Formandskonferencen opfordre parlamentet i den tiltrædende stat til blandt sine egne medlemmer at udpege et antal observatører svarende til det fremtidige antal pladser i Europa-Parlamentet, som den pågældende stat vil få tildelt.

1.  Når en traktat om en stats tiltrædelse af Den Europæiske Union er blevet undertegnet, kan formanden efter at have opnået samtykke fra Formandskonferencen opfordre parlamentet i den tiltrædende stat til blandt sine egne medlemmer at udpege et antal observatører svarende til det fremtidige antal pladser i Europa-Parlamentet, som den pågældende stat vil få tildelt.

2.  Disse observatører deltager i Parlamentets forhandlinger, indtil tiltrædelsestraktaten træder i kraft, og har ret til at tale i udvalg og politiske grupper. De har hverken stemmeret eller ret til at opstille til poster i Parlamentet. Deres deltagelse har ingen retsvirkninger for Parlamentets arbejde.

2.  Disse observatører deltager i Parlamentets forhandlinger, indtil tiltrædelsestraktaten træder i kraft, og har ret til at tale i udvalg og politiske grupper. De har hverken stemmeret eller ret til at opstille til poster i udvalget eller til at repræsentere Parlamentet udadtil. Deres deltagelse har ingen retsvirkninger for Parlamentets arbejde.

3.  Disse observatører ligestilles med medlemmer af Parlamentet, for så vidt angår anvendelse af Parlamentets faciliteter og godtgørelse af udgifter, der påføres dem i forbindelse med deres virksomhed som observatører.

3.  Disse observatører ligestilles med medlemmer af Parlamentet, for så vidt angår anvendelse af Parlamentets faciliteter og godtgørelse af rejseomkostninger og udgifter til kost og logi, der påføres dem i forbindelse med deres virksomhed som observatører.

Ændringsforslag    12

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 14

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 14

Artikel 14

Midlertidig formand

Midlertidig formand

1.  På det i artikel 146, stk. 2, omhandlede møde samt ethvert andet møde til valg af formand og Præsidium fører den afgående formand eller, i fravær af en sådan, en afgående næstformand eller, i fravær af en sådan, medlemmet med det længstvarende mandat forsædet, indtil formanden er erklæret valgt.

1.  På det i artikel 146, stk. 2, omhandlede møde samt ethvert andet møde til valg af formand og Præsidium fører den afgående formand eller, i fravær af en sådan, en afgående næstformand eller, i fravær af en sådan, medlemmet med det længstvarende mandat forsædet, indtil formanden er erklæret valgt.

2.  Så længe et medlem midlertidigt fører forsædet i medfør af stk. 1, må ingen forhandling finde sted, der ikke har sammenhæng med valget af formand eller med valgs prøvelse.

2.  Så længe et medlem midlertidigt fører forsædet i medfør af stk. 1, må ingen forhandling finde sted, der ikke har sammenhæng med valget af formand eller med valgs prøvelse i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, andet afsnit. Andre spørgsmål om valgs prøvelse, der rejses under dette medlems ledelse, skal henvises til det kompetente udvalg.

Det medlem, der midlertidigt fører forsædet i medfør af stk. 1, udøver formandens beføjelser i henhold til artikel 3, stk. 2, andet afsnit. Andre spørgsmål om valgs prøvelse, der rejses under dette medlems ledelse, henvises til det kompetente udvalg.

 

Begrundelse

Denne fortolkning er blevet inkorporeret i denne artikels stk. 2.

Ændringsforslag    13

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 15

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 15

Artikel 15

Indstilling af kandidater og almindelige bestemmelser

Indstilling af kandidater og almindelige bestemmelser

1.  Formanden, næstformændene og kvæstorerne vælges ved hemmelig afstemning i overensstemmelse med artikel 182. Indstilling af kandidater kan kun ske med de pågældendes samtykke. Indstillingen kan kun foretages af politiske grupper eller mindst 40 medlemmer. Dog kan kandidaterne vælges med akklamation, hvis antallet af kandidater ikke overstiger antallet af ledige pladser.

1.  Formanden, efterfulgt af næstformændene og kvæstorerne, vælges ved hemmelig afstemning i overensstemmelse med artikel 182.

 

Indstilling af kandidater skal ske med den pågældendes samtykke og kan kun foretages af politiske grupper eller mindst 40 medlemmer. Der kan forelægges nye kandidaturer før hver valgrunde.

 

Kandidaterne vælges med akklamation, hvis antallet af kandidater ikke overstiger antallet af ledige pladser, medmindre mindst en femtedel af Parlamentets medlemmer kræver hemmelig afstemning.

 

Hvis mere end en hvervsindehaver vælges ved én enkelt afstemning, er stemmesedlen kun gyldig, hvis mere end halvdelen af de stemmer, der er til rådighed, er afgivet.

Foretages nyvalg af alene én næstformand, og der kun er én kandidat, kan denne vælges med akklamation. Formanden har skønsbeføjelse til at afgøre, om valget finder sted med akklamation eller ved hemmelig afstemning. Den valgte kandidat indtager sin forgængers plads i næstformændenes rangfølge.

 

2.  Ved valg af formand, næstformænd og kvæstorer taget som en helhed må der tages hensyn til en rimelig repræsentation af medlemsstater og politiske retninger.

2.  Ved valg af formand, næstformænd og kvæstorer må der taget som en helhed tages hensyn til en rimelig repræsentation af politiske retninger samt af køn og af en ligelig geografisk fordeling.

Begrundelse

For så vidt angår ændringsforslagene til stk. 1, første afsnit, er den nugældende praksis, at visse politiske grupper forelægger kandidaturer en enkelt gang til alle valgrunder, mens andre politiske grupper gør det før hver valgrunde. Denne ændring afspejler sig også i artikel 16.

Fortolkningen udgår, da de første to punktummer indgår i denne artikels stk. 1, tredje afsnit. Det sidste punktum tilfører ingenting til artikel 20, stk. 1, andet afsnit, og udgår derfor.

For så vidt angår ændringsforslaget til stk. 2, tilpasser det den ordlyd, der benyttes i tjenestemandsvedtægten.

Ændringsforslag    14

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 16

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 16

Artikel 16

Valg af formand - Åbningstale

Valg af formand Åbningstale

1.  Først vælges formanden. Kandidaturerne forelægges før hver valgrunde for det medlem, der midlertidigt fører forsædet, jf. artikel 14, og vedkommende bekendtgør dem for Parlamentet. Har ingen kandidat efter tre valgrunder opnået absolut flertal af de afgivne stemmer, kan kun de to medlemmer, der ved tredje valgrunde har opnået det største antal stemmer, være kandidater ved fjerde valgrunde. I tilfælde af stemmelighed erklæres den ældste kandidat for valgt.

1.  Kandidaturer til formandsposten forelægges for det medlem, der midlertidigt fører forsædet, jf. artikel 14, og vedkommende bekendtgør dem for Parlamentet. Har ingen kandidat efter tre valgrunder opnået absolut flertal af de afgivne stemmer, kan – uanset artikel 15, stk. 1 – kun de to medlemmer, der ved tredje valgrunde har opnået det største antal stemmer, være kandidater ved fjerde valgrunde. I tilfælde af stemmelighed erklæres den ældste kandidat for valgt.

2. Så snart formanden er valgt, overlader det medlem, der midlertidigt fører forsædet, jf. artikel 14, vedkommende forsædet. Kun den valgte formand kan holde en åbningstale.

2. Så snart formanden er valgt, overlader det medlem, der midlertidigt fører forsædet, jf. artikel 14, vedkommende forsædet. Kun den valgte formand kan holde en åbningstale.

Begrundelse

Formuleringen "før hver valgrunde" udgår, hvilket afspejler den foreslåede ændring af artikel 15, stk. 1.

Ændringsforslag    15

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 17

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 17

Artikel 17

Valg af næstformænd

Valg af næstformænd

1.  Derefter vælges de 14 næstformænd én stemmeseddel. Ved første valgrunde anses de kandidater, der har opnået absolut flertal af de afgivne stemmer, for valgt i den rækkefølge, der fremgår af deres stemmetal. Opnår man ikke herved at få valgt alle næstformændene, afholdes under samme betingelser en ny valgrunde til besættelse af de rester ende pladser. Bliver en tredje valgrunde nødvendig, betragtes de kandidater, som får flest stemmer, som valgt til de resterende pladser. I tilfælde af stemmelighed erklæres de ældste kandidater valgt.

1.  Derefter vælges de 14 næstformænd ved én enkelt afstemning. Ved første valgrunde anses de kandidater, der har opnået absolut flertal af de afgivne stemmer, for valgt i den rækkefølge, der fremgår af deres stemmetal. Opnår man ikke herved at få valgt alle næstformændene, afholdes under samme betingelser en ny valgrunde til besættelse af de rester ende pladser. Bliver en tredje valgrunde nødvendig, betragtes de kandidater, som får flest stemmer, som valgt til de resterende pladser. I tilfælde af stemmelighed erklæres de ældste kandidater valgt.

Selv om det i modsætning til artikel 16, stk. 1, ikke fremgår klart i forbindelse med valg af næstformænd, at der kan forelægges kandidaturer mellem de forskellige valgrunder, følger dette automatisk af plenarforsamlingens ret til alene at træffe afgørelse om enhver kandidatur, så meget mere som det kunne vanskeliggøre en hensigtsmæssig afvikling af valget, hvis denne mulighed ikke fandtes.

 

2.  Med forbehold af artikel 20, stk. 1, bestemmes næstformændenes rangfølge af den rækkefølge, hvori de er valgt, og i tilfælde af stemmelighed af alderen.

2.  Med forbehold af artikel 20, stk. 1, bestemmes næstformændenes rangfølge af den rækkefølge, hvori de er valgt, og i tilfælde af stemmelighed af alderen.

Når valg har fundet sted med akklamation, foretages der hemmelig afstemning for at fastsætte rangfølgen.

Når valg har fundet sted med akklamation, foretages der hemmelig afstemning for at fastsætte rangfølgen.

Begrundelse

Denne slettede fortolkning kommer til udtryk i de ændringer, der er foreslået af artikel 15, stk. 1.

Ændringsforslag    16

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 18

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 18

Artikel 18

Valg af kvæstorer

Valg af kvæstorer

Efter valg af næstformænd vælger Parlamentet fem kvæstorer.

Parlamentet vælger fem kvæstorer ved anvendelse af samme procedure som for valg af næstformændene.

Kvæstorerne vælges på samme måde som næstformændene.

 

Begrundelse

De to punktummer i artikel 18 bliver sammenlagt.

Ændringsforslag    17

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 19

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 19

Artikel 19

Funktionsperiode

Funktionsperiode

1.  Funktionsperioden for formand, næstformænd og kvæstorer udgør 2 1/2 år.

1.  Funktionsperioden for formand, næstformænd og kvæstorer udgør 2 1/2 år.

Uanset om et medlem ændrer sit gruppetilhørsforhold, bevarer medlemmet i den resterende del af sin funktionsperiode på 2 1/2 år sit eventuelle medlemskab af Præsidiet eller Kvæstorkollegiet.

Uanset om et medlem ændrer sit gruppetilhørsforhold, bevarer medlemmet i den resterende del af sin funktionsperiode på 2 1/2 år sit eventuelle medlemskab af Præsidiet eller sin post som kvæstor.

2.  Bliver en af disse poster ledig inden udløbet af denne periode, forbliver det dertil valgte medlem kun på denne post, indtil forgængerens funktionsperiode er udløbet.

2.  Bliver en af disse poster ledig inden udløbet af denne periode, forbliver det dertil valgte medlem kun på denne post, indtil forgængerens funktionsperiode er udløbet.

Ændringsforslag    18

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 20

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 20

Artikel 20

Ledige poster

Ledige poster

1.  Nyvalg af formanden, en næstformand eller en kvæstor inden for valgperioden foretages efter foranstående bestemmelser.

1.  Nyvalg af formanden, en næstformand eller en kvæstor inden for valgperioden foretages efter foranstående bestemmelser.

En nyvalgt næstformand indtager sin forgængers plads i næstformændenes rangfølge.

En nyvalgt næstformand indtager sin forgængers plads i næstformændenes rangfølge.

2.  Bliver formandens plads ledig, udøver første næstformand dennes hverv, indtil der vælges en ny formand.

2.  Bliver formandens plads ledig, udøver en næstformand, der fastsættes efter næstformændenes rangfølge, dennes hverv, indtil der vælges en ny formand.

Ændringsforslag    19

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 22

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 22

Artikel 22

Formandens opgaver

Formandens opgaver

1.  Formanden leder på de i forretningsordenen fastsatte betingelser alt arbejde i Parlamentet og dets organer og har alle de beføjelser, som er nødvendige for at føre forsædet ved alle Parlamentets forhandlinger og sikre, at de afvikles korrekt.

1.  Formanden leder i overensstemmelse med denne forretningsorden alt arbejde i Parlamentet og dets organer og har alle de beføjelser, som er nødvendige for at føre forsædet ved alle Parlamentets forhandlinger og sikre, at de afvikles korrekt.

Denne bestemmelse kan fortolkes således, at de beføjelser, der tillægges i medfør af den, omfatter beføjelse til at standse overdreven brug af indlæg som f.eks. bemærkninger og indlæg til forretningsordenen, stemmeforklaringer, anmodninger om særskilt eller delt afstemning eller afstemning ved navneopråb, hvis formanden er overbevist om, at disse klart har til formål at skabe og vil resultere i en længerevarende og alvorlig hindring for mødets afvikling eller tilsidesættelse af andre medlemmers rettigheder.

 

Blandt beføjelserne er retten til at sætte teksterne under afstemning i en anden rækkefølge end den afstemningsrækkefølge, der fremgår af det dokument, der stemmes om. Formanden kan i analogi

med bestemmelserne i artikel 174, stk. 7, forinden indhente Parlamentets samtykke hertil.

 

 

2.  Formanden åbner, udsætter og hæver møderne, tager stilling til, om ændringsforslag kan stilles, til forespørgsler og spørgsmål til Rådet og Kommissionen og til, om betænkninger er i overensstemmelse med forretningsordenen. Formanden påser overholdelsen af forretningsordenen, sørger for opretholdelse af god orden, giver talerne ordet, erklærer forhandlingerne for afsluttet, lader foretage afstemninger og bekendtgør afstemningernes udfald. Formanden henviser de sager til udvalgene, som hører under deres sagsområde.

2.  Formanden åbner, udsætter og hæver møderne, tager stilling til, om ændringsforslag og andre tekster, der sættes under afstemning, kan stilles, herunder forespørgsler og spørgsmål fra parlamentsmedlemmer; formanden påser overholdelsen af forretningsordenen, sørger for opretholdelse af god orden, giver talerne ordet, erklærer forhandlingerne for afsluttet, lader foretage afstemninger og bekendtgør afstemningernes udfald; formanden henviser de sager til udvalgene, som hører under deres sagsområde.

3. Formanden må under forhandlingerne kun tage ordet for at sammenfatte forhandlingen og føre den tilbage til sagen. Vil formanden deltage i forhandlingerne, må vedkommende forlade formandspladsen og kan først indtage den igen, efter at forhandlingen om sagen er afsluttet.

3. Formanden må under forhandlingerne kun tage ordet for at sammenfatte forhandlingen og føre den tilbage til sagen. Vil formanden deltage i forhandlingerne, må vedkommende forlade formandspladsen og kan først indtage den igen, efter at forhandlingen om sagen er afsluttet.

4. Formanden repræsenterer Parlamentet i internationale forbindelser, ved officielle lejligheder samt i administrative, retslige og finansielle anliggender. Formanden kan uddelegere disse beføjelser.

4. Formanden repræsenterer Parlamentet i internationale forbindelser, ved officielle lejligheder samt i administrative, retslige og finansielle anliggender. Formanden kan uddelegere disse beføjelser.

 

4a.  Europa-Parlamentets formand har ansvaret for Europa-Parlamentets sikkerhed og ukrænkelighed.

Begrundelse

The contents of the first interpretation after paragraph 1 shall be transformed into a provision of the title on plenary sessions (Rule 164a), while the contents of the second interpretation shall be transformed into a provision of the title on plenary sessions (Rule 174).

The suggested change to paragraph 2 reflects the current practice according to which the President rules as inadmissible not only amendments, but also paragraphs of reports which are in violation of primary Union law or risk damaging Parliament's interest or reputation.

The new paragraph 4a reflects the current practice according to which the President is the highest authority as regards the waiver of the inviolability of Parliament’s premises and archives (Articles 1 and 2 PPI) and its security.

Ændringsforslag    20

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 23

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 23

Artikel 23

Næstformændenes opgaver

Næstformændenes opgaver

1.   Er formanden fraværende eller forhindret, eller vil formanden deltage i forhandlingerne, jf. artikel 22, stk. 3, træder en af næstformændene i vedkommendes sted, jf. artikel 17, stk. 2.

1.   Er formanden fraværende eller forhindret, eller vil formanden deltage i forhandlingerne, jf. artikel 22, stk. 3, træder en af næstformændene i vedkommendes sted, jf. artikel 17, stk. 2.

2.   Næstformændene udfører ligeledes de opgaver, de pålægges i henhold til artikel 25, artikel 27, punkt 3 og 5, og artikel 71, stk. 3.

2.   Næstformændene udfører ligeledes de opgaver, de pålægges i henhold til artikel 25, artikel 27, punkt 3 og 5, og artikel 71, stk. 3.

3.  Formanden kan uddelegere opgaver til næstformændene såsom at repræsentere Parlamentet ved bestemte ceremonier eller handlinger. Formanden kan navnlig udpege en næstformand til at udføre de opgaver, der i artikel 130, stk. 2, og stk. 3 i bilag II, er pålagt formanden.

3.  Formanden kan uddelegere opgaver til næstformændene såsom at repræsentere Parlamentet ved bestemte ceremonier eller handlinger. Formanden kan navnlig udpege en næstformand til at udføre de opgaver, der i artikel 129, og artikel 130, stk. 2, er pålagt formanden.

Begrundelse

Bilag II udgår. Se foreslåede ændringer til artikel 129.

Ændringsforslag    21

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 25

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 25

Artikel 25

Præsidiets opgaver

Præsidiets opgaver

1.  Præsidiet udfører de opgaver, det får overdraget i henhold til forretningsordenen.

1.  Præsidiet udfører de opgaver, det får overdraget i henhold til forretningsordenen.

2.  Præsidiet træffer afgørelse om finansielle, organisatoriske og administrative spørgsmål vedrørende Parlamentets interne organisation, dets sekretariat og dets organer.

2.  Præsidiet træffer afgørelse om finansielle, organisatoriske og administrative spørgsmål vedrørende Parlamentets interne organisation, dets sekretariat og dets organer.

3.  Præsidiet træffer afgørelse om finansielle, organisatoriske og administrative spørgsmål vedrørende medlemmerne på forslag af generalsekretæren eller en politisk gruppe.

3.  Præsidiet træffer afgørelse om finansielle, organisatoriske og administrative spørgsmål vedrørende medlemmerne på forslag af generalsekretæren eller en politisk gruppe.

4.  Præsidiet træffer afgørelse i spørgsmål vedrørende mødernes afvikling.

4.  Præsidiet træffer afgørelse i spørgsmål vedrørende mødernes afvikling.

"Mødernes afvikling" omfatter også spørgsmål vedrørende medlemmernes adfærd i alle Parlamentets bygninger.

 

5.  Præsidiet vedtager bestemmelserne vedrørende løsgængere, jf. artikel 35.

5.  Præsidiet vedtager bestemmelserne vedrørende løsgængere, jf. artikel 35.

6.  Præsidiet fastsætter Generalsekretariatets stillingsfortegnelse og regulativerne for tjenestemænds og øvrige ansattes administrative og finansielle stilling.

6.  Præsidiet fastsætter Generalsekretariatets stillingsfortegnelse og regulativerne for tjenestemænds og øvrige ansattes administrative og finansielle stilling.

7.  Præsidiet opstiller det foreløbige forslag til Parlamentets budgetoverslag.

7.  Præsidiet opstiller det foreløbige forslag til Parlamentets budgetoverslag.

8.  Præsidiet vedtager retningslinjerne for kvæstorerne, jf. artikel 28.

8.  Præsidiet vedtager retningslinjerne for kvæstorerne og kan anmode dem om at udføre visse opgaver.

9.  Præsidiet godkender udvalgsmøder uden for de sædvanlige arbejdssteder, høringer og ordføreres undersøgelses- og informationsrejser.

9.  Præsidiet godkender udvalgsmøder eller tjenesterejser uden for de sædvanlige arbejdssteder, høringer samt ordføreres undersøgelses- og informationsrejser.

Når sådanne møder godkendes, fastsættes samtidig sprogordningen herfor på grundlag af de officielle sprog, som medlemmerne af og stedfortræderne i det pågældende udvalg anvender og anmoder om.

Når sådanne møder eller tjenesterejser godkendes, fastsættes samtidig sprogordningen herfor på grundlag af den adfærdskodeks om flersprogethed, som Præsidiet har vedtaget. Dette gælder ligeledes for delegationer.

Samme fremgangsmåde anvendes i forbindelse med delegationerne, medmindre de pågældende medlemmer og stedfortrædere accepterer en anden fremgangsmåde.

 

10.  Præsidiet udnævner generalsekretæren, jf. artikel 222.

10.  Præsidiet udnævner generalsekretæren, jf. artikel 222.

11.  Præsidiet fastsætter gennemførelsesbestemmelserne til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2004/2003 om statut for og finansiering af politiske partier på europæisk plan. I forbindelse med gennemførelsen af nævnte forordning udfører det de opgaver, det får overdraget i henhold til denne forretningsorden.

11.  Præsidiet fastsætter gennemførelsesbestemmelserne vedrørende statut for og finansiering af politiske partier og fonde på europæisk plan.

12.  Præsidiet fastsætter regler for Parlamentets og dets organers samt hvervsindehaveres og andre medlemmers behandling af fortrolige oplysninger under hensyntagen til de interinstitutionelle aftaler, der måtte være indgået om dette spørgsmål. Disse regler offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og vedføjet som bilag til denne forretningsorden7.

12.  Præsidiet fastsætter regler for Parlamentets og dets organers samt hvervsindehaveres og andre medlemmers behandling af fortrolige oplysninger under hensyntagen til de interinstitutionelle aftaler, der måtte være indgået om dette spørgsmål. Sådanne foranstaltninger offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

13.  Formanden og/eller Præsidiet kan betro almindelige eller specielle opgaver fra formandens og/eller Præsidiets kompetenceområde til ét eller flere medlemmer af Præsidiet. Samtidig fastlægges, hvorledes disse opgaver skal gennemføres.

13.  Formanden og/eller Præsidiet kan betro almindelige eller specielle opgaver fra formandens og/eller Præsidiets kompetenceområde til ét eller flere medlemmer af Præsidiet. Samtidig fastlægges, hvorledes disse opgaver skal gennemføres.

14.  Præsidiet udpeger to næstformænd, der skal varetage gennemførelsen af forbindelserne med de nationale parlamenter.

14.  Præsidiet udpeger to næstformænd, der skal varetage gennemførelsen af forbindelserne med de nationale parlamenter.

Næstformændene aflægger regelmæssigt beretning om deres virksomhed til Formandskonferencen.

 

 

14a.  Præsidiet udpeger en næstformand, der skal varetage gennemførelsen af strukturerede høringer af det europæiske civilsamfund om emner af stor betydning.

 

14b.  Præsidiet er ansvarligt for anvendelsen af medlemmernes statut og træffer afgørelse om størrelsen af godtgørelser på grundlag af det årlige budget.

15.  Ved nyvalg af Parlamentet fungerer det afgående Præsidium indtil det nye Parlaments første møde.

 

__________________

 

7 Se bilag VII, del E.

 

Begrundelse

The changes to paragraph 9 subparagraph 2, reflect the provisions of the Code of Conduct on multi-lingualism adopted by the Bureau on the basis of the competences conferred upon it by the current Rule.

As regards the changes to paragraph 11, the last sentence is deleted as it repeats paragraph 1. The amendments means to align the text of the Rule with the new Regulation.

Paragraph 14 subparagraph 2 is deleted here and moved under Rule 27(3).

The content for paragraph 14a (new)comes from the last sentence of Rule 27(5) and the wording is aligned with Rule 25(14).

This sentence in paragraph 14b(new) is taken from current Rule 10 and is slightly reworded to replace ("financial envelopes" is replaced by "allowances").

Paragraph 15 is deleted, as a new Rule 30a will cover all bodies and office holders.

Ændringsforslag    22

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 26

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 26

Artikel 26

Formandskonferencens sammensætning

Formandskonferencens sammensætning

1.  Formandskonferencen består af Parlamentets formand og gruppeformændene. En gruppeformand kan lade sig repræsentere ved et medlem af sin gruppe.

1.  Formandskonferencen består af Parlamentets formand og gruppeformændene. En gruppeformand kan lade sig repræsentere ved et medlem af sin gruppe.

2.  Parlamentets formand indbyder en af løsgængerne til uden stemmeret at deltage i møderne i Formandskonferencen.

2.  Parlamentets formand indbyder en af løsgængerne til uden stemmeret at deltage i møderne i Formandskonferencen, efter at de har haft lejlighed til at tilkendegive deres synspunkter.

3.   Formandskonferencen søger at nå frem til konsensus i de spørgsmål, der forelægges den.

3.  Formandskonferencen søger at nå frem til konsensus i de spørgsmål, der forelægges den.

Hvor det ikke er muligt at opnå konsensus, foretages der afstemning, hvor hver gruppes stemme tæller i forhold til dens antal medlemmer.

Hvor det ikke er muligt at opnå konsensus, foretages der afstemning, hvor hver gruppes stemme tæller i forhold til dens antal medlemmer.

Ændringsforslag    23

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 27

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 27

Artikel 27

Formandskonferencens opgaver

Formandskonferencens opgaver

1.  Formandskonferencen udfører de opgaver, den får overdraget i henhold til forretningsordenen.

1.  Formandskonferencen udfører de opgaver, den får overdraget i henhold til forretningsordenen.

2.  Formandskonferencen træffer afgørelse om tilrettelæggelsen af Parlamentets arbejde og om spørgsmål vedrørende planlægningen af lovgivningsarbejdet.

2.  Formandskonferencen træffer afgørelse om tilrettelæggelsen af Parlamentets arbejde og om spørgsmål vedrørende planlægningen af lovgivningsarbejdet.

3.  Formandskonferencen er ansvarlig for spørgsmål vedrørende forbindelserne til Den Europæiske Unions andre institutioner og organer samt til medlemsstaternes nationale parlamenter.

3.  Formandskonferencen er ansvarlig for spørgsmål vedrørende forbindelserne til Den Europæiske Unions andre institutioner og organer samt til medlemsstaternes nationale parlamenter. De næstformænd, der varetager gennemførelsen af forbindelserne med de nationale parlamenter, aflægger regelmæssigt beretning om deres virksomhed til Formandskonferencen i denne forbindelse.

4. Formandskonferencen er ansvarlig for spørgsmål vedrørende forbindelserne med tredjelande samt med institutioner og organisationer uden for Den Europæiske Union.

4. Formandskonferencen er ansvarlig for spørgsmål vedrørende forbindelserne med tredjelande samt med institutioner og organisationer uden for Den Europæiske Union.

5.  Formandskonferencen er ansvarlig for at organisere strukturerede høringer af det europæiske civilsamfund om emner af stor betydning. Der kan herunder afholdes offentlige debatmøder om emner af generel europæisk interesse, som er åbne for interesserede borgere. Præsidiet udpeger en næstformand til at forestå iværksættelsen af sådanne høringer og rapportere tilbage til Formandskonferencen.

5.  Formandskonferencen er ansvarlig for at organisere strukturerede høringer af det europæiske civilsamfund om emner af stor betydning. Der kan herunder afholdes offentlige debatmøder om emner af generel europæisk interesse, som er åbne for interesserede borgere. Den næstformand, der forestår iværksættelsen af sådanne høringer, aflægger regelmæssigt beretning om sin virksomhed til Formandskonferencen i denne forbindelse.

6. Formandskonferencen opstiller forslaget til dagsorden for mødeperioderne.

6. Formandskonferencen opstiller forslaget til dagsorden for mødeperioderne.

7.  Formandskonferencen er ansvarlig for sammensætningen af udvalg og undersøgelsesudvalg samt blandede parlamentariske udvalg, stående delegationer og ad hoc-delegationer og disses beføjelser.

7.  Formandskonferencen forelægger forslag for Parlamentet om sammensætningen af udvalg og undersøgelsesudvalg samt blandede parlamentariske udvalg og stående delegationer og disses beføjelser. Formandskonferencen er ansvarlig for at give tilladelse til ad hoc-delegationer.

8. Formandskonferencen træffer afgørelse om fordelingen af pladserne i mødesalen, jf. artikel 36.

8. Formandskonferencen træffer afgørelse om fordelingen af pladserne i mødesalen, jf. artikel 36.

9. Formandskonferencen giver tilladelse til initiativbetænkninger.

9. Formandskonferencen giver tilladelse til initiativbetænkninger.

10. Formandskonferencen stiller forslag til Præsidiet vedrørende administrative og budgetmæssige spørgsmål i de politiske grupper.

10. Formandskonferencen stiller forslag til Præsidiet vedrørende administrative og budgetmæssige spørgsmål i de politiske grupper.

Begrundelse

Den tekst, der er tilføjet stk. 3, er hentet fra artikel 25, stk. 14.

Ændringerne af stk. 5 er en følge af tilføjelsen af stk. 14a i artikel 25.

Ændringsforslag    24

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 28

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 28

Artikel 28

Kvæstorernes opgaver

Kvæstorernes opgaver

Kvæstorerne varetager administrative og finansielle opgaver, som direkte vedrører medlemmerne, efter retningslinjer vedtaget af Præsidiet.

Kvæstorerne varetager administrative og finansielle opgaver, som direkte vedrører medlemmerne, efter retningslinjer vedtaget af Præsidiet og varetager ligeledes andre opgaver, de bliver betroet.

Ændringsforslag    25

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 29

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 29

Artikel 29

Udvalgsformandskonferencen

Udvalgsformandskonferencen

1.  Udvalgsformandskonferencen består af formændene for alle stående og særlige udvalg. Den vælger en formand.

1.  Udvalgsformandskonferencen består af formændene for alle stående og særlige udvalg. Den vælger en formand.

Er formanden ikke til stede, ledes mødet af det ældste medlem, eller, hvis dette medlem ikke er til stede, af det ældste medlem blandt de tilstedeværende.

1a.  Er formanden ikke til stede, ledes mødet af det ældste medlem blandt de tilstedeværende.

2.  Udvalgsformandskonferencen kan rette henstillinger til Formandskonferencen om udvalgenes arbejde og opstillingen af dagsordenen for mødeperioderne.

2.  Udvalgsformandskonferencen kan rette henstillinger til Formandskonferencen om udvalgenes arbejde og opstillingen af dagsordenen for mødeperioderne.

3.  Præsidiet og Formandskonferencen kan overdrage Udvalgsformandskonferencen visse opgaver.

3.  Præsidiet og Formandskonferencen kan overdrage Udvalgsformandskonferencen visse opgaver.

Begrundelse

Fortolkningen omdannes til et stykke. Denne udeladelse har ingen indholdsmæssig betydning.

Ændringsforslag    26

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 30

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 30

Artikel 30

Delegationsformandskonferencen

Delegationsformandskonferencen

1.  Delegationsformandskonferencen består af formændene for alle stående interparlamentariske delegationer. Den vælger en formand.

1.  Delegationsformandskonferencen består af formændene for alle stående interparlamentariske delegationer. Den vælger en formand.

Er formanden ikke til stede, ledes mødet af det ældste medlem, eller, hvis dette medlem ikke er til stede, af det ældste medlem blandt de tilstedeværende.

1a.   Er formanden ikke til stede, ledes mødet af det ældste medlem blandt de tilstedeværende.

2.   Delegationsformandskonferencen kan rette henstillinger til Formandskonferencen om delegationernes arbejde.

2.   Delegationsformandskonferencen kan rette henstillinger til Formandskonferencen om delegationernes arbejde.

3.   Præsidiet og Formandskonferencen kan overdrage Delegationsformandskonferencen visse opgaver.

3.   Præsidiet og Formandskonferencen kan overdrage Delegationsformandskonferencen visse opgaver.

Begrundelse

Fortolkningen omdannes til et stykke. Denne udeladelse har ingen indholdsmæssig betydning.

Ændringsforslag    27

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 30 a (ny)

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

Artikel 30a

 

Fortsat varetagelse af hverv i forbindelse med nyvalg til Parlamentet

 

Ved nyvalg af Parlamentet udøver alle det afgående parlaments organer og hvervsindehavere deres funktioner indtil det nye Parlaments første møde.

Begrundelse

Flyttet fra artikel 25, stk. 15, med større rækkevidde.

Ændringsforslag    28

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 31

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 31

Artikel 31

Præsidiets og Formandskonferencens oplysningspligt

Præsidiets og Formandskonferencens oplysningspligt

1.  Protokollerne fra Præsidiets og Formandskonferencens møder oversættes til de officielle sprog, trykkes og omdeles til alle Parlamentets medlemmer og er offentligt tilgængelige, medmindre Præsidiet eller Formandskonferencen af fortrolighedshensyn, således som disse er fastlagt i artikel 4, stk. 1-4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001, undtagelsesvis bestemmer andet for så vidt angår visse punkter i protokollerne.

1.  Protokollerne fra Præsidiets og Formandskonferencens møder oversættes til de officielle sprog, trykkes og omdeles til alle Parlamentets medlemmer og er offentligt tilgængelige, medmindre Præsidiet eller Formandskonferencen af fortrolighedshensyn, med forbehold af artikel 4, stk. 1-4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001, undtagelsesvis bestemmer andet for så vidt angår visse punkter i protokollerne.

2.  Ethvert medlem kan stille spørgsmål om Præsidiets, Formandskonferencens eller kvæstorernes arbejde. Sådanne spørgsmål indgives skriftligt til formanden, meddeles medlemmerne og offentliggøres sammen med besvarelserne på Parlamentets websted inden for en frist på 30 dage, efter at spørgsmålene er stillet.

2.  Ethvert medlem kan stille spørgsmål om Præsidiets, Formandskonferencens eller kvæstorernes udøvelse af deres mandater. Sådanne spørgsmål indgives skriftligt til formanden, meddeles medlemmerne og offentliggøres sammen med besvarelserne på Parlamentets websted inden for en frist på 30 dage, efter at spørgsmålene er stillet.

Begrundelse

Ændringen tager sigte på at præcisere bestemmelsen, da det ord, der nu anvendes, "arbejde" har et bredt anvendelsesområde, og ifølge den pågældende tjenestegren falder mange af de rejste spørgsmål uden for de tre nævnte organers virksomhedsområde.

Ændringsforslag    29

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 32

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 32

Artikel 32

Dannelse af politiske grupper

Dannelse og opløsning af politiske grupper

1.  Medlemmerne kan danne grupper efter politisk tilhørsforhold.

1.  Medlemmerne kan danne grupper efter politisk tilhørsforhold.

Normalt er det ikke nødvendigt, at Parlamentet tager stilling til, hvorvidt medlemmerne af en gruppe har et fælles politisk tilhørsforhold. Ved dannelse af en gruppe i henhold til denne artikel accepterer de pågældende medlemmer pr. definition, at de har et fælles politisk tilhørsforhold. Kun når de pågældende medlemmer benægter dette, er det nødvendigt, at Parlamentet tager stilling til, om gruppen er stiftet i overensstemmelse med forretningsordenens bestemmelser.

Normalt er det ikke nødvendigt, at Parlamentet tager stilling til, hvorvidt medlemmerne af en gruppe har et fælles politisk tilhørsforhold. Ved dannelse af en gruppe i henhold til denne artikel accepterer de pågældende medlemmer pr. definition, at de har et fælles politisk tilhørsforhold. Kun når de pågældende medlemmer benægter dette, er det nødvendigt, at Parlamentet tager stilling til, om gruppen er stiftet i overensstemmelse med forretningsordenens bestemmelser.

2.  En politisk gruppe består af medlemmer, der er valgt i mindst 1/4 af medlemsstaterne. Til dannelse af en politisk gruppe kræves mindst 25 medlemmer.

2.  En politisk gruppe består af medlemmer, der er valgt i mindst 1/4 af medlemsstaterne. Til dannelse af en politisk gruppe kræves mindst 25 medlemmer.

3.  Hvis en gruppe ikke længere opfylder kravet til antallet af medlemmer, kan formanden med Formandskonferencens samtykke tillade dens fortsatte beståen indtil Parlamentets næste konstituerende møde, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

3.  Hvis en gruppe ikke længere opfylder et af kravene til tærskler, kan formanden med Formandskonferencens samtykke tillade dens fortsatte beståen indtil Parlamentets næste konstituerende møde, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

– medlemmerne fortsat repræsenterer mindst 1/5 af medlemsstaterne

– medlemmerne fortsat repræsenterer mindst 1/5 af medlemsstaterne

– gruppen har bestået i over et år.

– gruppen har bestået i over et år.

Formanden gør ikke brug af denne undtagelsesbestemmelse, hvis der foreligger begrundet mistanke om misbrug.

Formanden gør ikke brug af denne undtagelsesbestemmelse, hvis der foreligger begrundet mistanke om misbrug.

4.  Et medlem kan kun tilhøre én politisk gruppe.

4.  Et medlem kan kun tilhøre én politisk gruppe.

5.  Stiftelsen af en politisk gruppe meddeles formanden i en erklæring. Erklæringen skal omfatte navnet på gruppen, navnene på medlemmerne og navnene på bestyrelsesmedlemmerne.

5.  Stiftelsen af en politisk gruppe meddeles formanden i en erklæring. Erklæringen skal omfatte navnet på gruppen, navnene på medlemmerne og navnene på bestyrelsesmedlemmerne. Erklæringen underskrives af samtlige gruppens medlemmer.

6.  Stiftelseserklæringen offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

6.  Stiftelseserklæringen vedføjes som bilag til protokollen fra den mødeperiode, hvor stiftelsen af den politiske gruppe blev bekendtgjort.

 

6a.  Formanden giver Parlamentet meddelelse om stiftelsen af politiske grupper i Parlamentet. En sådan meddelelse har tilbagevirkende kraft til det øjeblik, hvor gruppen meddelte formanden, at gruppen var blevet stiftet, i overensstemmelse med dette artikel.

 

Formanden giver også Parlamentet meddelelse om opløsning af politiske grupper i Parlamentet. En sådan meddelelse får retsvirkninger, dagen efter at forudsætningerne for en politisk gruppes eksistens er ophørt med at være til stede.

Begrundelse

The change to the title aligns it with the provisions for the constitution/dissolution of the political groups (Rule 32 6a).

The current wording of paragraph 3 subparagraph 1 uses "threshold" in singular while there are two thresholds.

As regards the amendments to paragraph 5, the formality of signatures would increase the legal certainty of the statement submitted to the President.

Paragraph 6 has hardly ever been applied as it stands and certainly not during the last years. Therefore it is proposed to delete the reference to the publication in the Official journal and bring the provision in line with the practice.

As regards the addition of paragraph 6a, is aims at clarifying that a declaration by the President – in his role as a “notary” - is necessary for the establishment of the group, with retroactive effect to the moment when the group validly notified its establishment and, for its dissolution, also a declaration of President with effects on the day following the moment when the conditions failed to be complied with by the group.

Ændringsforslag    30

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 33

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 33

Artikel 33

De politiske gruppers virksomhed og retsstilling

De politiske gruppers virksomhed og retsstilling

1.  De politiske grupper udøver deres funktioner inden for rammerne af Unionens virksomhed, herunder de opgaver, som er tillagt dem i forretningsordenen. De politiske grupper råder over et sekretariat inden for rammerne af Generalsekretariatets stillingsfortegnelse, administrative faciliteter og de bevillinger, som er fastsat i Parlamentets budget.

1.  De politiske grupper udøver deres funktioner inden for rammerne af Unionens virksomhed, herunder de opgaver, som er tillagt dem i forretningsordenen. De politiske grupper råder over et sekretariat inden for rammerne af Generalsekretariatets stillingsfortegnelse, administrative faciliteter og de bevillinger, som er fastsat i Parlamentets budget.

2.  Præsidiet fastsætter bestemmelser om tilrådighedsstillelse og anvendelse af samt kontrol med disse faciliteter og bevillinger og den dertil knyttede uddelegering af beføjelser vedrørende budgettets gennemførelse.

2.  Præsidiet fastsætter, under hensyntagen til eventuelle forslag fra Formandskonferencen, bestemmelser om tilrådighedsstillelse og anvendelse af samt kontrol med disse faciliteter og bevillinger og den dertil knyttede uddelegering af beføjelser vedrørende budgettets gennemførelse og om konsekvenserne af manglende overholdelse af reglerne.

3.  Disse bestemmelser omfatter regler om de administrative og finansielle konsekvenser ved opløsning af en politisk gruppe.

3.  Disse bestemmelser omfatter regler om de administrative og finansielle konsekvenser ved opløsning af en politisk gruppe.

Begrundelse

Denne ændring har til formål at bringe denne artikel på linje med artikel 27, stk. 10.

Ændringsforslag    31

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 34

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 34

Artikel 34

Tværpolitiske grupper

Tværpolitiske grupper

1.  De enkelte medlemmer kan oprette tværpolitiske grupper og andre uofficielle grupper af medlemmer med henblik på uformelle meningsudvekslinger om specifikke emner på tværs af forskellige politiske grupper, idet der trækkes på medlemmer af Parlamentets forskellige udvalg, og med henblik på at fremme kontakten mellem medlemmerne og civilsamfundet.

1.  De enkelte medlemmer kan oprette tværpolitiske grupper og andre uofficielle grupper af medlemmer med henblik på uformelle meningsudvekslinger om specifikke emner på tværs af forskellige politiske grupper, idet der trækkes på medlemmer af Parlamentets forskellige udvalg, og med henblik på at fremme kontakten mellem medlemmerne og civilsamfundet.

2.  Sådanne grupper kan ikke deltage i nogen virksomhed, der kan give anledning til forveksling med Parlamentets og dets organers officielle virksomhed. Når betingelserne i de af Præsidiet vedtagne regler om oprettelse af sådanne grupper er opfyldt, kan de politiske grupper gøre det nemmere for grupperne at udøve deres virksomhed ved at yde dem logistisk støtte.

2.  Sådanne grupper skal være fuldt ud gennemsigtige i deres handlinger og kan ikke deltage i nogen virksomhed, der kan give anledning til forveksling med Parlamentets og dets organers officielle virksomhed. Når betingelserne i de af Præsidiet vedtagne regler om oprettelse af sådanne grupper er opfyldt, kan de politiske grupper gøre det nemmere for grupperne at udøve deres virksomhed ved at yde dem logistisk støtte.

Sådanne grupper er forpligtet til at give oplysning om enhver økonomisk eller materiel støtte (f.eks. sekretariatsstøtte), som, hvis den var modtaget af et individuelt medlem, ville være oplysningspligtig i henhold til bilag I.

3. Tværpolitiske grupper er forpligtet til årligt at give oplysning om enhver økonomisk eller materiel støtte (f.eks. sekretariatsstøtte), som, hvis den var modtaget af et individuelt medlem, ville være oplysningspligtig i henhold til bilag I.

Kvæstorerne fører et register over de i andet afsnit omhandlede oplysninger. Registret offentliggøres på Parlamentets websted. Kvæstorerne udarbejder de nærmere regler for disse oplysninger.

4. Kvæstorerne fører et register over de i stk. 3 omhandlede erklæringer. Registret offentliggøres på Parlamentets websted. Kvæstorerne udarbejder de nærmere regler for disse oplysninger og sikrer en effektiv håndhævelse af denne artikel.

Ændringsforslag    32

Europa-Parlamentets forretningsorden

AFSNIT II - overskrift

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

LOVGIVNINGS-, BUDGET- OG ANDRE PROCEDURER

LOVGIVNINGS-, BUDGET-, DECHARGE- OG ANDRE PROCEDURER

Ændringsforslag    33

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 37

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 37

Artikel 37

Kommissionens arbejdsprogram

Årlig programmering

1.  Parlamentet deltager sammen med Kommissionen og Rådet i fastlæggelsen af Den Europæiske Unions lovgivningsmæssige planlægning.

1.  Parlamentet deltager sammen med Kommissionen og Rådet i fastlæggelsen af Den Europæiske Unions lovgivningsmæssige planlægning.

Parlamentet og Kommissionen samarbejder i forbindelse med udarbejdelsen af Kommissionens arbejdsprogram - som er Kommissionens bidrag til Unionens årlige og flerårige programmering - efter en tidsplan og i henhold til retningslinjer, som de to institutioner har vedtaget, og som er vedføjet som bilag til denne forretningsorden8.

Parlamentet og Kommissionen samarbejder i forbindelse med udarbejdelsen af Kommissionens arbejdsprogram som er Kommissionens bidrag til Unionens årlige og flerårige programmering efter en tidsplan og i henhold til retningslinjer, som de to institutioner har vedtaget8.

 

1a.   Efter vedtagelsen af Kommissionens arbejdsprogram udveksler Parlamentet, Rådet og Kommissionen i overensstemmelse med punkt 7 i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre regulering8a, synspunkter og når til enighed om en fælles erklæring om årlig interinstitutionel programmering med overordnede mål og prioriteter.

 

Inden forhandlingerne med Rådet og Kommissionen om den fælles erklæring afholder formanden en drøftelse med Formandskonferencen og Udvalgsformandskonferencen om Parlamentets overordnede mål og prioriteter.

 

Inden undertegnelsen af den fælles erklæring søger formanden Formandskonferencen om godkendelse.

2.  Under hastende og uforudsete omstændigheder kan en institution på eget initiativ og i overensstemmelse med de i traktaterne fastsatte procedurer foreslå tilføjelse af en lovforanstaltning ud over dem, der er omtalt i Kommissionens arbejdsprogram.

 

3.  Formanden fremsender den af Parlamentet vedtagne beslutning til de øvrige institutioner, der deltager i Den Europæiske Unions lovgivningsprocedure, og til medlemsstaternes parlamenter.

3.  Formanden fremsender enhver af Parlamentet vedtagen beslutning om lovgivningsmæssig planlægning og prioriteter til de øvrige institutioner, der deltager i Den Europæiske Unions lovgivningsprocedure, og til medlemsstaternes parlamenter.

Formanden anmoder Rådet om at afgive en udtalelse om Kommissionens arbejdsprogram samt om Parlamentets beslutning.

 

4.  Er en institution ikke i stand til at overholde den fastsatte tidsplan, skal den give de andre institutioner meddelelse om grundene hertil og foreslår en ny tidsplan.

 

 

4a.  Hvis Kommissionen agter at tage et forslag tilbage, indbyder det kompetente udvalg den kompetente kommissær til et møde for at drøfte denne hensigt. Rådets formandskab kan ligeledes indbydes til et sådant møde. Hvis det kompetente udvalg ikke kan godkende, at forslaget tages tilbage, kan det anmode Kommissionen om at afgive en redegørelse for Parlamentet. Artikel 123 finder anvendelse.

__________________

__________________

8 Se bilag XIII.

8 Rammeaftale om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen (EUT L 304 af 20.11.2010, s. 47).

 

8a EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

Begrundelse

Der foreslås flere udeladelser, hver enkelt af specifikke årsager. Stk. 2 udgår således, fordi den består af en ensidig erklæring i EP's forretningsorden om, hvad andre institutioner formodes at have lov til.

Stk. 3, andet afsnit, udgår, da det flyttes længere op,

mens stk. 4 udgår, da det aldrig har fundet anvendelse.

Ændringsforslag    34

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 38

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 38

Artikel 38

Overholdelse af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder

Overholdelse af grundlæggende rettigheder

1.  Parlamentet udfører alle sine opgaver under overholdelse af de grundlæggende rettigheder, der er fastsat i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

1.  Parlamentet udfører alle sine opgaver under overholdelse af de rettigheder, friheder og principper, der er anerkendt i artikel 6 i traktaten om Den Europæiske Union, og de værdier, der er bekræftet i traktatens artikel 2.

Parlamentet overholder endvidere fuldt ud rettighederne og principperne i artikel 2 og artikel 6, stk. 2 og 3, i traktaten om Den Europæiske Union.

 

2.  Er det korresponderende udvalg, en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer af den opfattelse, at et forslag til lovgivningsmæssig retsakt eller dele deraf ikke respekterer rettighederne i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, forelægges spørgsmålet på deres anmodning det udvalg, der er kompetent med hensyn til fortolkning af chartret. Udtalelsen fra dette udvalg vedføjes som bilag til det korresponderende udvalgs betænkning.

2.  Er det korresponderende udvalg, en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer af den opfattelse, at et forslag til lovgivningsmæssig retsakt eller dele deraf ikke respekterer de grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union, forelægges spørgsmålet på deres anmodning det udvalg, der er kompetent med hensyn til beskyttelse af grundlæggende rettigheder.

 

2a.  Denne anmodning indgives inden for fire arbejdsuger efter meddelelsen i Parlamentet om, at der er foretaget henvisning til udvalg.

 

2b.  Udtalelsen fra det udvalg, der er kompetent med hensyn til beskyttelse af grundlæggende rettigheder, vedføjes som bilag til det korresponderende udvalgs betænkning.

Begrundelse

Denne omskrivning af overskriften dækker både chartret og de rettigheder og principper, der er fastsat i konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, som omhandlet i EU-traktatens artikel 6.

Stk. 1 bevares, om end let omformuleret; første og andet afsnit sammenlægges. Den nuværende bestemmelse stammer fra før Lissabontraktaten, da chartret om grundlæggende rettigheder opnåede den samme værdi som traktaterne (artikel 6 dækker såvel chartret (artikel 6, stk. 1) og konventionen (artikel 6, stk. 3).

For så vidt angår tilføjelsen af stk. 2a, er det en tilpasning af fristerne i artikel 38 og 42.

Ændringsforslag    35

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 38 a (ny)

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

Artikel 38a

 

Ligestilling mellem kønnene

 

1.  Er det korresponderende udvalg, en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer af den opfattelse, at et forslag ikke i tilstrækkelig grad tager hensyn til behovet for ligestilling mellem kønnene, kan de anmode om, at sagen forelægges for det udvalg, der er kompetent med hensyn til kvinders rettigheder og ligestilling.

 

2.  Denne anmodning indgives inden for fire arbejdsuger efter meddelelsen i Parlamentet om, at der er foretaget henvisning til udvalg.

 

3.  Udtalelsen fra det udvalg, der er kompetent med hensyn til kvinders rettigheder og ligestilling, vedføjes som bilag til det korresponderende udvalgs betænkning.

Begrundelse

Rettelsen går ud på at slette stk. 3, fordi det er en gentagelse af sidste punktum i stk. 1.

Ændringsforslag    36

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 39

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 39

Artikel 39

Kontrol af retsgrundlag

Kontrol af retsgrundlag

1.  Inden behandlingen af et forslag til lovgivningsmæssig retsakt eller et andet lovgivningsmæssigt dokument kontrollerer det kompetente udvalg retsgrundlaget.

1.  Inden behandlingen af et forslag til juridisk bindende retsakt kontrollerer det kompetente udvalg retsgrundlaget.

2.  Anfægter det kompetente udvalg retsgrundlagets holdbarhed eller relevans, herunder i forbindelse med en vurdering i henhold til artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union, anmoder det det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, om en udtalelse.

2.  Anfægter det kompetente udvalg retsgrundlagets holdbarhed eller relevans, herunder i forbindelse med en vurdering i henhold til artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union, anmoder det det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, om en udtalelse.

3.  Det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, kan også på eget initiativ behandle spørgsmål vedrørende retsgrundlaget for forslag til lovgivningsmæssig retsakt. Det underretter i så fald det kompetente udvalg herom.

3.  Det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, kan også på eget initiativ behandle spørgsmål vedrørende retsgrundlaget i alle faser af den lovgivningsmæssige procedure. Det underretter i så fald det kompetente udvalg herom.

4.  Vedtager det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, at anfægte retsgrundlagets holdbarhed eller relevans, meddeler det Parlamentet sine konklusioner. Parlamentet stemmer herom, inden det stemmer om selve forslaget.

4.  Vedtager det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål – i givet fald efter udveksling af synspunkter med Rådet og Kommissionen i overensstemmelse med de retningslinjer, der er aftalt mellem institutionerne1a at anfægte retsgrundlagets holdbarhed eller relevans, meddeler det Parlamentet sine konklusioner. Parlamentet stemmer herom, inden det stemmer om selve forslaget, jf. dog artikel 63.

5.  Der kan ikke på plenarmødet stilles ændringsforslag om ændring af retsgrundlaget for et forslag til lovgivningsmæssig retsakt, hvis hverken det kompetente udvalg eller det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, har anfægtet retsgrundlagets holdbarhed eller relevans.

5.  Der kan ikke på plenarmødet stilles ændringsforslag om ændring af retsgrundlaget, hvis hverken det kompetente udvalg eller det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, har anfægtet retsgrundlagets holdbarhed eller relevans.

6.  Indvilliger Kommissionen ikke i at ændre sit forslag, så det er i overensstemmelse med det retsgrundlag, som Parlamentet har vedtaget, kan ordføreren eller formanden for det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, eller for det kompetente udvalg foreslå, at afstemningen om selve forslaget udsættes til et senere møde.

 

 

__________________

 

1a Interinstiutionel aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning, punkt 25 (EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1).

Begrundelse

As concerns the changes in paragraph 1, “legally binding" is an inclusive formula which covers both the acts adopted by the ordinary and special legislative procedure (currently referred to as "legislative acts") and those adopted by another procedure (for instance NLE which the current rules refer to as "other documents of a legislative nature"). This formula reflects Article 288 and Article 2(1)&(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union. The change is to be included in other Rules, especially as some of them (e.g. Rule 49(1) or even Rule 39(3) just below) refer only to "legislative acts" or "legislative procedures", but are in fact also applied to acts and procedures which are not "legislative" in the meaning of Article 289(3) TFEU (for instance "NLE".

As concerns the changes in paragraph 1, this suggestion is made to include the possibility of checking the legal basis not only at the stage of Commission's proposal, but also when the Council adopts its first reading position.

As regards the deletion of paragraph 6, emphasis put (probably for historical reasons) on the Commission, while the author or co-author of the legislative act is the Council. Such a referral back to the committee is always possible under the Rules of Procedure.

Ændringsforslag    37

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 40

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 40

Artikel 40

Delegation af lovgivningsmæssige beføjelser

Delegation af lovgivningsmæssige beføjelser og tildeling af gennemførelsesbeføjelser

1.  Når Parlamentet behandler et forslag til en lovgivningsmæssig retsakt, der delegerer beføjelser til Kommissionen, jf. artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, undersøger Parlamentet navnlig delegationens formål, indhold, omfang og varighed og de betingelser, der gælder for delegationen.

1.  Når Parlamentet behandler et forslag til en lovgivningsmæssig retsakt, der delegerer beføjelser til Kommissionen, jf. artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, undersøger Parlamentet navnlig delegationens formål, indhold, omfang og varighed og de betingelser, der gælder for delegationen.

 

1a.  Når Parlamentet behandler et forslag til en lovgivningsmæssig retsakt, der tildeler gennemførelsesbeføjelser, jf. artikel 291 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, undersøger Parlamentet navnlig det forhold, at Kommissionen ved udøvelsen af en gennemførelsesbeføjelse hverken må ændre eller udbygge retsakten, ikke engang hvad angår dens ikke-væsentlige elementer.

2.  Det korresponderende udvalg kan til enhver tid anmode om en udtalelse fra det udvalg, der er kompetent med hensyn til fortolkning og anvendelse af EU-retten.

2.  Det korresponderende udvalg kan til enhver tid anmode om en udtalelse fra det udvalg, der er kompetent med hensyn til fortolkning og anvendelse af EU-retten.

3.  Det udvalg, der er kompetent med hensyn til fortolkning og anvendelse af EU-retten, kan desuden på eget initiativ behandle spørgsmål vedrørende delegation af lovgivningsmæssige beføjelser. Det underretter i så fald det kompetente udvalg herom.

3.  Det udvalg, der er kompetent med hensyn til fortolkning og anvendelse af EU-retten, kan desuden på eget initiativ behandle spørgsmål vedrørende delegation af lovgivningsmæssige beføjelser og tildeling af gennemførelsesbeføjelser. Det underretter i så fald det kompetente udvalg herom.

Ændringsforslag    38

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 41

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 41

Artikel 41

Kontrol af finansiel forenelighed

Kontrol af finansiel forenelighed

1.  Har et forslag til lovgivningsmæssig retsakt finansielle virkninger, sikrer Parlamentet sig, at der er tilstrækkelige finansielle midler.

1.  Har et forslag til juridisk bindende retsakt finansielle virkninger, sikrer Parlamentet sig, at der er tilstrækkelige finansielle midler.

2.  Uden at dette berører artikel 47, kontrollerer det kompetente udvalg, at et forslag til lovgivningsmæssig retsakt eller et andet lovgivningsmæssigt dokument finansielt er foreneligt med den flerårige finansielle ramme.

2.  Det kompetente udvalg kontrollerer, at et forslag til juridisk bindende retsakt finansielt er foreneligt med forordningen om den flerårige finansielle ramme.

3. Ændrer det kompetente udvalg bevillingsrammen for retsakten, anmoder det det udvalg, der er kompetent med hensyn til budgetspørgsmål, om en udtalelse.

3. Ændrer det kompetente udvalg bevillingsrammen for retsakten, anmoder det det udvalg, der er kompetent med hensyn til budgetspørgsmål, om en udtalelse.

4.  Det udvalg, der er kompetent med hensyn til budgetspørgsmål, kan også på eget initiativ behandle spørgsmål vedrørende den finansielle forenelighed af forslag til lovgivningsmæssige retsakter. Det underretter i så fald det kompetente udvalg herom.

4.  Det udvalg, der er kompetent med hensyn til budgetspørgsmål, kan også på eget initiativ behandle spørgsmål vedrørende den finansielle forenelighed af forslag til juridiskbindende retsakter. Det underretter i så fald det kompetente udvalg herom.

5.  Vedtager det udvalg, der er kompetent med hensyn til budgetspørgsmål, at anfægte forslagets finansielle forenelighed, meddeler det sine konklusioner til Parlamentet, som stemmer herom.

5.  Vedtager det udvalg, der er kompetent med hensyn til budgetspørgsmål, at anfægte forslagets finansielle forenelighed, meddeler det sine konklusioner til Parlamentet, inden Parlamentet stemmer om forslaget.

6.  En retsakt, der erklæres uforenelig, kan vedtages af Parlamentet med forbehold af budgetmyndighedens afgørelser.

 

Begrundelse

For så vidt angår ændringerne i stk. 2, er henvisningen til artikel 47 overflødig. Tilføjelsen af forordningen gør det klart, at BUDG-udvalget også ser på tildelingstabellen i FFR-forordningen.

For så vidt angår ændringerne i stk. 2, stemmer Parlamentet ikke om BUDG-udvalget konklusioner, men disse tilføjes det kompetente udvalgs betænkning inden afstemningen på plenarmødet.

Stk. 6 udgår, da det ikke er særlig klart formuleret, hvilket har skabt tvivl om, hvorvidt "retsakt" betyder forslaget til lovgivningsmæssig retsakt og om, hvem der havde erklæret den "uforenelig".

Ændringsforslag    39

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 42

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 42

Artikel 42

Undersøgelse af overholdelse af nærhedsprincippet

Undersøgelse af overholdelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

1.  Under behandlingen af et forslag til lovgivningsmæssig retsakt undersøger Parlamentet navnlig, om forslaget overholder nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet.

1.  Under behandlingen af et forslag til lovgivningsmæssig retsakt undersøger Parlamentet navnlig, om forslaget overholder nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet.

2.  Det udvalg, der er kompetent med hensyn til overholdelse af nærhedsprincippet, kan beslutte at fremsætte henstillinger til det udvalg, der er kompetent med hensyn til et forslag til lovgivningsmæssig retsakt.

2.  Kun det udvalg, der er kompetent med hensyn til overholdelse af nærhedsprincippet, kan beslutte at fremsætte henstillinger til det udvalg, der er kompetent med hensyn til et forslag til lovgivningsmæssig retsakt.

 

Er det korresponderende udvalg, en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer af den opfattelse, at et forslag til lovgivningsmæssig retsakt eller dele deraf ikke respekterer nærhedsprincippet, forelægges spørgsmålet på deres anmodning det udvalg, der er kompetent med hensyn til overholdelse af nærhedsprincippet. Denne anmodning indgives inden for fire arbejdsuger efter meddelelsen i Parlamentet om, at der er foretaget henvisning til udvalg.

3.  Hvis et nationalt parlament sender en begrundet udtalelse til formanden i henhold til artikel 3 i protokollen om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union og artikel 6 i protokollen om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet, henvises dokumentet til behandling i det korresponderende udvalg og sendes til orientering til det udvalg, der er kompetent med hensyn til overholdelsen af nærhedsprincippet.

 

4.  Medmindre der er tale om en sag af hastende karakter som omhandlet i artikel 4 i protokollen om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union, foretager det korresponderende udvalg ikke den endelige afstemning før udløbet af den frist på otte uger, der er fastsat i artikel 6 i protokollen om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet.

4.  Medmindre der er tale om en sag af hastende karakter som omhandlet i artikel 4 i protokol nr. 1 om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union, foretager det korresponderende udvalg ikke den endelige afstemning før udløbet af den frist på otte uger, der er fastsat i artikel 6 i protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet.

 

4a.  Hvis et nationalt parlament sender en begrundet udtalelse til formanden i henhold til artikel 3 i protokollen om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union, henvises dokumentet til behandling i det korresponderende udvalg og sendes til orientering til det udvalg, der er kompetent med hensyn til overholdelsen af nærhedsprincippet.

5.  Såfremt de begrundede udtalelser om, at et forslag til lovgivningsmæssig retsakt ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet, repræsenterer mindst en tredjedel af samtlige de stemmer, der er tildelt de nationale parlamenter, eller en fjerdedel, når der er tale om et forslag til lovgivningsmæssig retsakt, der forelægges med hjemmel i artikel 76 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, træffer Parlamentet først afgørelse, når forslagsstilleren har angivet procedurens videre forløb.

5.  Såfremt de begrundede udtalelser om, at et forslag til lovgivningsmæssig retsakt ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet, repræsenterer mindst en tredjedel af samtlige de stemmer, der er tildelt de nationale parlamenter, eller en fjerdedel, når der er tale om et forslag til lovgivningsmæssig retsakt, der forelægges med hjemmel i artikel 76 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, træffer Parlamentet først afgørelse, når forslagsstilleren har angivet procedurens videre forløb.

6.  Hvis der under den almindelige lovgivningsprocedure fremsættes begrundede udtalelser om, at et forslag til lovgivningsmæssig retsakt ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet, og udtalelserne repræsenterer mindst et simpelt flertal af de stemmer, der er tildelt de nationale parlamenter, kan det korresponderende udvalg under hensyntagen til de begrundede udtalelser, der er forelagt af de nationale parlamenter og Kommissionen, og efter høring af det udvalg, der er kompetent med hensyn til overholdelse af nærhedsprincippet, enten henstille, at Parlamentet forkaster forslaget med henvisning til, at nærhedsprincippet er tilsidesat, eller forelægge Parlamentet andre henstillinger, som kan indeholde forslag til ændring vedrørende overholdelse af nærhedsprincippet. Udtalelsen fra det udvalg, der er kompetent med hensyn til overholdelse af nærhedsprincippet, vedføjes som bilag til en sådan henstilling.

6.  Hvis der under den almindelige lovgivningsprocedure fremsættes begrundede udtalelser om, at et forslag til lovgivningsmæssig retsakt ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet, og udtalelserne repræsenterer mindst et simpelt flertal af de stemmer, der er tildelt de nationale parlamenter, kan det korresponderende udvalg under hensyntagen til de begrundede udtalelser, der er forelagt af de nationale parlamenter og Kommissionen, og efter høring af det udvalg, der er kompetent med hensyn til overholdelse af nærhedsprincippet, enten henstille, at Parlamentet forkaster forslaget med henvisning til, at nærhedsprincippet er tilsidesat, eller forelægge Parlamentet andre henstillinger, som kan indeholde forslag til ændring vedrørende overholdelse af nærhedsprincippet. Udtalelsen fra det udvalg, der er kompetent med hensyn til overholdelse af nærhedsprincippet, vedføjes som bilag til en sådan henstilling.

Henstillingen forelægges Parlamentet til forhandling og afstemning. Hvis en henstilling om forkastelse af forslaget vedtages med et flertal af de afgivne stemmer, erklærer formanden proceduren for afsluttet. Hvis Parlamentet ikke forkaster forslaget, fortsætter proceduren under hensyntagen til de henstillinger, der er vedtaget af Parlamentet.

Henstillingen forelægges Parlamentet til forhandling og afstemning. Hvis en henstilling om forkastelse af forslaget vedtages med et flertal af de afgivne stemmer, erklærer formanden proceduren for afsluttet. Hvis Parlamentet ikke forkaster forslaget, fortsætter proceduren under hensyntagen til de henstillinger, der er vedtaget af Parlamentet.

Begrundelse

Tilføjelsen af stk. 2, afsnit 1a (nyt), er inspireret af bestemmelserne i artikel 38.

Artikel 42, stk. 3, flyttes ned efter stk. 4, og ordlyden bliver strømlinet.

Ændringsforslag    40

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 44

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 44

Artikel 44

Repræsentation af Parlamentet i samlinger i Rådet

Repræsentation af Parlamentet i samlinger i Rådet

Når Rådet indbyder Parlamentet til at deltage i en samling i Rådet, hvori dette optræder som lovgivende myndighed, anmoder Parlamentets formand formanden eller ordføreren for det kompetente udvalg eller et andet medlem, der udpeges af udvalget, om at repræsentere Parlamentet.

Når Rådet indbyder Parlamentet til at deltage i en samling i Rådet, anmoder Parlamentets formand formanden eller ordføreren for det korresponderende udvalg eller et andet medlem, der udpeges af udvalget, om at repræsentere Parlamentet.

Ændringsforslag    41

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 45

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 45

Artikel 45

Parlamentets initiativret i henhold til traktaterne

Parlamentets ret til at fremsætte forslag

I de tilfælde, hvor Parlamentet efter traktaterne har initiativret, kan det kompetente udvalg beslutte at udarbejde en initiativbetænkning.

I de tilfælde, hvor Parlamentet efter traktaterne har initiativret, kan det kompetente udvalg beslutte at udarbejde en initiativbetænkning i overensstemmelse med artikel 52.

Betænkningen skal indeholde:

Betænkningen skal indeholde:

a) et forslag til beslutning

a) et forslag til beslutning

b)  eventuelt et udkast til afgørelse eller et udkast til forslag

b)  et udkast til forslag

c) en begrundelse, der eventuelt indeholder en finansieringsoversigt.

c) en begrundelse, der eventuelt indeholder en finansieringsoversigt.

Når Parlamentets vedtagelse af en retsakt kræver Rådets godkendelse eller samtykke og Kommissionens udtalelse eller samtykke, kan Parlamentet efter afstemningen om forslaget til retsakt og efter forslag fra ordføreren vedtage at udsætte afstemningen om forslaget til beslutning, indtil Rådet eller Kommissionen har tilkendegivet deres holdning.

Når Parlamentets vedtagelse af en retsakt kræver Rådets godkendelse eller samtykke og Kommissionens udtalelse eller samtykke, kan Parlamentet efter afstemningen om forslaget til retsakt og efter forslag fra ordføreren vedtage at udsætte afstemningen om forslaget til beslutning, indtil Rådet eller Kommissionen har tilkendegivet deres holdning.

Begrundelse

Forslag om ændret formulering for at tilpasse overskriften i forhold til artikel 46.

For så vidt angår ændringerne i stk. 1, er det en præcisering. Eksempler på mulige initiativer fra Parlamentets side: artikel 7 i TEU: en medlemsstats overtrædelse af EU's værdier; artikel 14 i TEU: EP's sammensætning; artikel 48 i TEU: revision af traktaterne; artikel 223, stk. 1, i TEUF: bestemmelser om valg til EP; artikel 223, stk. 2, i TEUF: afgørelse om medlemmernes udøvelse af deres hverv (medlemsstatutten); artikel 226 i TEUF: de nærmere vilkår for udøvelse af Europa-Parlamentets undersøgelsesbeføjelse; artikel 228 i TEUF: bestemmelser om udøvelse af hvervet som ombudsmand.

Ændringsforslag    42

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 46

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 46

Artikel 46

Initiativ, jf. artikel 225 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

Anmodninger til Kommissionen om forelæggelse af forslag

1.  Parlamentet kan anmode Kommissionen om at fremsætte passende forslag med henblik på udstedelse af nye retsakter eller ændring af eksisterende retsakter, jf. artikel 225 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, ved at vedtage en beslutning på grundlag af en initiativbetænkning udarbejdet af det kompetente udvalg i henhold til artikel 52. Beslutningen vedtages med et flertal blandt Parlamentets medlemmer under den endelige afstemning. Parlamentet kan samtidig fastsætte en frist for forelæggelsen af et sådant forslag.

1.  Parlamentet kan anmode Kommissionen om at fremsætte passende forslag med henblik på udstedelse af nye retsakter eller ændring af eksisterende retsakter, jf. artikel 225 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, ved at vedtage en beslutning på grundlag af en initiativbetænkning udarbejdet af det kompetente udvalg i henhold til artikel 52. Beslutningen vedtages med et flertal blandt Parlamentets medlemmer under den endelige afstemning. Parlamentet kan samtidig fastsætte en frist for forelæggelsen af et sådant forslag.

2.  Ethvert medlem kan fremsætte forslag til en EU-retsakt som led i Parlamentets initiativret, jf. artikel 225 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

2.  Ethvert medlem kan fremsætte forslag til en EU-retsakt som led i Parlamentets initiativret, jf. artikel 225 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Et sådant forslag kan fremsættes samlet af op til ti medlemmer. Forslaget skal indeholde en angivelse af retsgrundlaget og kan ledsages af en begrundelse på højst 150 ord.

Et sådant forslag kan fremsættes i fællesskab af op til ti medlemmer. Forslaget skal indeholde en angivelse af det retsgrundlag, det bygger på, og kan ledsages af en begrundelse på højst 150 ord.

 

Forslaget indgives til formanden, som kontrollerer, hvorvidt de retlige betingelser er opfyldt. Formanden kan henvise forslaget til det udvalg, der har kompetence til at gennemføre denne kontrol, for en udtalelse om retsgrundlagets egnethed. Erklærer formanden, at forslaget kan behandles, meddeler formanden dette på plenarmødet, og henviser det til det kompetente udvalg.

 

Inden denne henvisning til det kompetente udvalg, oversættes forslaget til de officielle sprog, som dette udvalgs formand anser for nødvendige til en kortfattet behandling.

 

Inden tre måneder efter henvisningen træffer det kompetente udvalg afgørelse om den videre behandling, efter at have givet forslagsstillerne mulighed for at tale for udvalget.

 

Forslagsstillerne anføres med navns nævnelse i betænkningens titel.

3.  Forslaget indgives til formanden, som kontrollerer, hvorvidt de retlige betingelser er opfyldt. Formanden kan henvise forslaget til det udvalg, der har kompetence til at gennemføre denne kontrol, for en udtalelse om retsgrundlagets egnethed. Erklærer formanden, at forslaget kan behandles, meddeler formanden dette på plenarmødet, og henviser det til det kompetente udvalg.

 

Inden denne henvisning til det kompetente udvalg, oversættes forslaget til de officielle sprog, som dette udvalgs formand anser for nødvendige til en kortfattet behandling.

 

Udvalget kan anbefale formanden, at forslaget fremlægges til undertegnelse af alle medlemmer, under forudsætning af at retningslinjerne og fristerne i artikel 136, stk. 2, 3 og 7, overholdes.

 

Når et sådant forslag er underskrevet af et flertal af Parlamentets medlemmer, anses Formandskonferencens tilladelse til, at der udarbejdes en betænkning om forslaget, for givet. Udvalget udarbejder en betænkning i overensstemmelse med artikel 52 efter at have hørt forslagsstillerne.

 

Fremlægges forslaget ikke til yderligere undertegnelser, eller underskrives det ikke af et flertal blandt Parlamentets medlemmer, træffer det kompetente udvalg inden tre måneder efter henvisningen og efter at have hørt forslagsstillerne afgørelse om den videre behandling.

 

Forslagsstillerne anføres med navns nævnelse i betænkningens titel.

 

4.  I Parlamentets beslutning angives det relevante retsgrundlag, og den ledsages af detaljerede henstillinger vedrørende indholdet af det pågældende forslag, som skal overholde de grundlæggende rettigheder og nærhedsprincippet.

4.  I Parlamentets beslutning angives det relevante retsgrundlag, og den ledsages af henstillinger vedrørende indholdet af det pågældende forslag.

5.  Har forslaget finansielle virkninger, anfører Parlamentet, hvordan der kan sikres tilstrækkelige finansielle midler.

5.  Har forslaget finansielle virkninger, anfører Parlamentet, hvordan der kan sikres tilstrækkelige finansielle midler.

6.  Det kompetente udvalg følger udviklingen i forbindelse med ethvert forslag til lovgivningsmæssig retsakt, som udarbejdes efter særlig anmodning fra Parlamentet.

6.  Det kompetente udvalg følger udviklingen i forbindelse med ethvert forslag til EU-retsakt, som udarbejdes efter særlig anmodning fra Parlamentet.

 

6a.  Udvalgsformandskonferencen overvåger løbende, hvorvidt Kommissionen overholder punkt 10 i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning, ifølge hvilken Kommissionen skal besvare anmodninger om forelæggelse af forslag inden for en frist på tre måneder ved at vedtage en specifik meddelelse med angivelse af, hvordan den agter at følge op på dem. Den aflægger regelmæssigt beretning om resultaterne af denne overvågning til Formandskonferencen.

Begrundelse

The title is clarified and aligned, compared also to the title of Rule 45.

The first, second, fifth and sixth subparagraphs of Rule 46(3) are moved to Rule 46(2). The contents of the third and fourth subparagraphs of Rule 46(3) is deleted because the procedure they laid down is very complex and was hardly ever applied until now.

As regards changes to paragraph 4, they reflect that other principles must obviously also be respected (proportionality for instance).

Paragraph 6 shall become paragraph 5. This paragraph refers to a "proposed legislative act". The restriction implied by the word "legislative" (as defined in Article 289 TFEU) is questionable. Therefore it is suggested to use "Union act" as in Article 225 TFEU and in paragraph 1 of this Rule.

Ændringsforslag    43

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 47

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 47

Artikel 47

Behandling af lovgivningsmæssige dokumenter

Behandling af juridisk bindende retsakter

1.  Formanden henviser forslag til lovgivningsmæssige retsakter og andre lovgivningsmæssige dokumenter til behandling i det kompetente udvalg.

1.  Formanden henviser forslag til juridisk bindende retsakter, der er modtaget fra andre institutioner eller medlemsstater, til behandling i det kompetente udvalg.

I tvivlstilfælde kan formanden anvende proceduren i artikel 201, stk. 2, inden der gives Parlamentet meddelelse om henvisning af forslaget til det kompetente udvalg.

 

Når et forslag er opført i Kommissionens arbejdsprogram, kan det kompetente udvalg vedtage at vælge en ordfører, som skal følge udarbejdelsen af forslaget.

 

Formanden fremsender høringsskrivelser eller anmodninger om udtalelse fra henholdsvis Rådet og Kommissionen til det udvalg, der er kompetent med hensyn til det pågældende forslag.

 

Bestemmelserne om førstebehandling i artikel 38-46, 57-63 og 75 finder anvendelse på alle forslag til lovgivningsmæssige retsakter, hvad enten disse kræver en, to eller tre behandlinger.

 

 

1a.  I tvivlstilfælde kan formanden, inden der gives Parlamentet meddelelse om henvisning af forslaget til det kompetente udvalg, forelægge et kompetencespørgsmål for Formandskonferencen. Formandskonferencen træffer afgørelse om spørgsmålet på grundlag af en henstilling fra Udvalgsformandskonferencen eller dennes formand i overensstemmelse med artikel 201a, stk. 2.

 

1b.   Det kompetente udvalg kan til enhver tid vedtage at vælge en ordfører, som skal følge udarbejdelsen af forslaget. Udvalget skal navnlig tage dette under overvejelse, når et forslag er opført i Kommissionens arbejdsprogram.

2.  Rådets holdninger henvises til behandling i det udvalg, der var kompetent ved førstebehandlingen.

 

Bestemmelserne om andenbehandling i artikel 64-69 og 76 finder anvendelse på Rådets holdninger.

 

3.  Under forligsproceduren mellem Parlamentet og Rådet efter andenbehandlingen foretages der ikke henvisning til udvalg.

 

Bestemmelserne om tredjebehandling i artikel 70, 71 og 72 finder anvendelse på forligsproceduren.

 

4. Under anden- og tredjebehandlingen finder artikel 49, 50, 53, artikel 59, stk. 1 og 3, artikel 60, 61 og 188 ikke anvendelse.

 

5.  Opstår der uoverensstemmelse mellem en bestemmelse i forretningsordenen vedrørende anden- og tredjebehandlingen og en hvilken som helst anden bestemmelse i forretningsordenen, har bestemmelsen vedrørende anden- og tredjebehandlingen forrang.

5.  Opstår der uoverensstemmelse mellem en bestemmelse i forretningsordenen vedrørende anden- og tredjebehandlingen og en hvilken som helst anden bestemmelse i forretningsordenen, har bestemmelsen vedrørende anden- og tredjebehandlingen forrang.

Begrundelse

As regards the change to paragraph 1 subparagraph 1, same change as in Rule 39 paragraph 1.

As regards the second subparagraph of Rule 47(1), it converts Rule 201(2) into a new Rule on questions of competence: Rule 201a (new); an alignment is therefore necessary.

As regards the fourth subparagraph, the reference to the Commission Work Programme is limitative and should be deleted. The rest is moved as paragraph 1b of Rule 47.

As regards the fifth subparagraph, the readability of such provision is difficult. The list is not limitative as other Rules apply as well; in addition, it mentions general Rules which apply in any case throughout the procedure, as for instance Rules 38 to 44; Rules 45 & 46 concern the right of initiative; Rules 57 to 63 & 75 are specific for first reading and it is not clear what is meant by the reference to them in this subparagraph.

Paragraphs 2 and 3 (2) are deleted as superfluous or self-evident given the existence of specific Rules on second and third reading.

Paragraph 3 subparagraph 1 is deleted here and moved to Rule72 as §6(new)

Paragraph 4 is deleted given the proposals concerning Rules 66.5(new) and 72.7(new).

Ændringsforslag    44

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 47 a (ny)

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

Artikel 47a

 

Fremskyndelse af lovgivningsprocedurer

 

Det eller de kompetente udvalg kan træffe afgørelse om i samarbejde med Rådet og Kommissionen at fremskynde lovgivningsprocedurer om bestemte forslag, navnlig forslag, der er udpeget som prioriteter i den fælles erklæring om årlig interinstitutionel programmering, jf. artikel 37, stk. 1a.

Ændringsforslag    45

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 48

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 48

Artikel 48

Lovgivningsprocedurer vedrørende initiativer fra medlemsstater

Lovgivningsprocedurer vedrørende initiativer fra andre institutioner end Kommissionen eller fra medlemsstater

1.  Initiativer fra medlemsstater, jf. artikel 76 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, behandles efter bestemmelserne i nærværende artikel og artikel 38-43, 47 og 59 i denne forretningsorden.

1.  Ved behandlingen af initiativer fra andre institutioner end Kommissionen eller fra medlemsstater kan det kompetente udvalg indbyde repræsentanter for institutionerne eller for de medlemsstater, der fremsætter et initiativ, til at fremlægge dette for udvalget. Repræsentanterne for de medlemsstater, der fremsætter initiativet, kan ledsages af Rådets formandskab.

2.  Det kompetente udvalg kan indbyde repræsentanter for de medlemsstater, der fremsætter et initiativ, til at fremlægge dette for udvalget. Repræsentanterne kan ledsages af Rådets formandskab.

2. Det kompetente udvalg kan indbyde repræsentanter for de medlemsstater, der fremsætter et initiativ, til at fremlægge dette for udvalget. Repræsentanterne kan ledsages af Rådets formandskab.

3.  Inden det kompetente udvalg går over til afstemning, anmoder det Kommissionen om at oplyse, om den er i færd med at udarbejde en udtalelse om initiativet. I bekræftende fald vedtager udvalget ikke sin betænkning, før det har modtaget Kommissionens udtalelse.

3.  Inden det kompetente udvalg går over til afstemning, anmoder det Kommissionen om at oplyse, om den er i færd med at udarbejde en udtalelse om initiativet, eller om den agter at fremsætte et alternativt forslag inden for en kort periode. Hvis det modtagne svar er bekræftende, vedtager udvalget ikke sin betænkning, før det har modtaget Kommissionens udtalelse eller alternative forslag.

4.  Når Parlamentet får forelagt to eller flere forslag fra Kommissionen og/eller medlemsstaterne med samme lovgivningsformål samtidig eller inden for en kort periode, behandler Parlamentet dem i én betænkning. Det kompetente udvalg angiver i sin betænkning, hvilken tekst det stiller ændringsforslag til, og det henviser til alle andre tekster i den lovgivningsmæssige beslutning.

4.  Når Parlamentet får forelagt to eller flere forslag fra Kommissionen og/eller en anden institution og/eller medlemsstaterne med samme lovgivningsformål samtidig eller inden for en kort periode, behandler Parlamentet dem i én betænkning. Det kompetente udvalg angiver i sin betænkning, hvilken tekst det stiller ændringsforslag til, og det henviser til alle andre tekster i den lovgivningsmæssige beslutning.

Begrundelse

For så vidt angår ændringerne i stk. 1, drejer denne artikel i sin nuværende ordlyd sig om initiativer fra medlemsstater, men andre institutioner kan også fremsætte initiativer (Den Europæiske Centralbank eller Domstolen (se artikel 294, stk. 15, i TEUF). Henvisningen til "nærværende artikel og artikel 38-43, 47 og 59" er overdrevent restriktiv. Andre bestemmelser som f.eks. artikel 50 eller artikel 53 kan ligeledes finde anvendelse. Stk. 1 og 2 i artikel 48 er slået sammen.

Stk. 2 udgår her og slås sammen med stk. 1.

Ændringsforslag    46

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 49

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 49

Artikel 49

Lovgivningsmæssige betænkninger

Lovgivningsmæssige betænkninger

1.  Formanden for det udvalg, som et forslag til lovgivningsmæssig retsakt er henvist til, fremsætter forslag for udvalget om valg af behandlingsform.

1.  Formanden for det udvalg, som et forslag til juridisk bindende retsakt er henvist til, fremsætter forslag for udvalget om valg af behandlingsform.

2.  Efter valg af behandlingsform vælger udvalget, for så vidt artikel 50 ikke finder anvendelse, en ordfører for forslaget til lovgivningsmæssig retsakt blandt sine medlemmer eller faste stedfortrædere, medmindre dette allerede er sket på grundlag af Kommissionens arbejdsprogram, jf. artikel 37.

2.  Efter valg af behandlingsform vælger udvalget, for så vidt den forenklede procedure efter artikel 50 ikke finder anvendelse, en ordfører for forslaget til lovgivningsmæssig retsakt blandt sine medlemmer eller faste stedfortrædere, medmindre dette allerede er sket på grundlag af artikel 47, stk. 1b.

3.  Udvalgets betænkning omfatter:

3.  Udvalgets betænkning omfatter:

a)  eventuelle ændringsforslag til forslaget, som kan være ledsaget af korte begrundelser, der udfærdiges på ordførerens ansvar og ikke sættes under afstemning

a)  eventuelle ændringsforslag til forslaget, som kan være ledsaget af korte begrundelser, der udfærdiges på forslagsstillerens ansvar og ikke sættes under afstemning

b) et forslag til lovgivningsmæssig beslutning, jf. artikel 59, stk. 2

b) et forslag til lovgivningsmæssig beslutning, jf. artikel 59, stk. 1c

c)  eventuelt en begrundelse, herunder en finansieringsoversigt, der viser omfanget af betænkningens eventuelle finansielle virkning og dens forenelighed med den flerårige finansielle ramme.

c)  eventuelt en begrundelse, herunder om nødvendigt en finansieringsoversigt, der viser omfanget af betænkningens eventuelle finansielle virkning og dens forenelighed med den flerårige finansielle ramme

 

ca)  eventuelt en henvisning til den konsekvensanalyse, der er udført af Parlamentet.

Begrundelse

For så vidt angår ændringerne til stk. 3, litra a), afspejler de, at det i denne bestemmelse i sin nuværende ordlyd er underforstået, at alle "korte begrundelser" i "betænkninger" er "ordførerens ansvar". Det er korrekt med hensyn til udkast til betænkninger, men ikke for selve betænkningernes vedkommende.

For så vidt angår stk. 3, litra c), er det meget usædvanligt at have finansieringsoversigter i begrundelser, men ordet "herunder" lægger op til en systematisk inddragelse af finansieringsoversigter. Formålet med forslaget er at bruge en mere fleksibel ordlyd.

Ændringsforslag    47

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 50

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 50

Artikel 50

Forenklet procedure

Forenklet procedure

1.  Efter en indledende drøftelse af et forslag til lovgivningsmæssig retsakt kan formanden for udvalget foreslå, at det vedtages uden ændringsforslag. Medmindre mindst 1/10 af udvalgets medlemmer gør indsigelse, forelægger formanden for udvalget en betænkning for Parlamentet, hvori forslaget foreslås godkendt. Artikel 150, stk. 1, andet afsnit, stk. 2 og 4, finder anvendelse.

1.  Efter en indledende drøftelse af et forslag til lovgivningsmæssig retsakt kan formanden for udvalget foreslå, at det vedtages uden ændringsforslag. Medmindre mindst 1/10 af udvalgets medlemmer gør indsigelse, betragtes den foreslåede procedure som vedtaget. Formanden for udvalget eller ordføreren, hvis en sådan er valgt, forelægger en betænkning for Parlamentet, hvori forslaget foreslås godkendt. Artikel 150, stk. 1, andet afsnit, samt artikel 150, stk. 2 og 4, finder anvendelse.

2.  Formanden kan i stedet foreslå, at formanden eller ordføreren udarbejder en række ændringsforslag, der afspejler drøftelserne i udvalget. Hvis udvalget godkender dette, sendes disse ændringsforslag til udvalgets medlemmer. Medmindre mindst 1/10 af udvalgets medlemmer gør indsigelse inden udløbet af en frist på mindst 21 dage efter afsendelsen, betragtes betænkningen som vedtaget af udvalget. I så fald forelægges forslaget til lovgivningsmæssig beslutning og ændringsforslagene for Parlamentet til afstemning uden forhandling i henhold til artikel 150, stk. 1, andet afsnit, stk. 2 og 4.

2.  I stedet kan formanden foreslå, at formanden eller ordføreren udarbejder en række ændringsforslag, der afspejler drøftelserne i udvalget. Medmindre mindst 1/10 af udvalgets medlemmer gør indsigelse, betragtes denne procedure som vedtaget, og disse ændringsforslag sendes til udvalgets medlemmer.

 

Medmindre mindst 1/10 af udvalgets medlemmer gør indsigelse mod ændringsforslagene inden udløbet af en frist på mindst ti arbejdsdage efter afsendelsen, betragtes betænkningen som vedtaget af udvalget. I så fald forelægges forslaget til lovgivningsmæssig beslutning og ændringsforslagene for Parlamentet til afstemning uden forhandling i henhold til artikel 150, stk. 1, andet afsnit, samt artikel 150, stk. 2 og 4.

 

Gør mindst 1/10 af udvalgets medlemmer indsigelse mod ændringsforslagene, sættes disse under afstemning på udvalgets næste møde.

3.  Gør mindst 1/10 af udvalgets medlemmer indsigelse, sættes ændringsforslagene under afstemning på udvalgets næste møde.

 

4.  Stk. 1, første og andet punktum, stk. 2, første, andet og tredje punktum, og stk. 3 finder tilsvarende anvendelse på udvalgsudtalelser, jf. artikel 53.

4.  Med undtagelse af bestemmelserne om forelæggelse for Parlamentet finder denne artikel tilsvarende anvendelse på udvalgsudtalelser, jf. artikel 53.

Begrundelse

Stk. 3 finder anvendelse på det i stk. 2 omhandlede tilfælde, ikke på det i stk. 1 omhandlede tilfælde. Bestemmelsen bliver mere læservenlig, hvis man slår stk. 2 og 3 sammen til et enkelt stykke.

Ændringen af stk. 4 sigter også mod at forbedre læseligheden.

Ændringsforslag    48

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 51

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 51

Artikel 51

Ikke-lovgivningsmæssige betænkninger

Ikke-lovgivningsmæssige betænkninger

1.  Udarbejder et udvalg en ikke-lovgivningsmæssig betænkning, vælger det en ordfører blandt sine medlemmer eller faste stedfortrædere.

1.  Udarbejder et udvalg en ikke-lovgivningsmæssig betænkning, vælger det en ordfører blandt sine medlemmer eller faste stedfortrædere.

2.  Ordføreren har til opgave at udarbejde udvalgets betænkning og forelægge den for Parlamentet på udvalgets vegne.

 

3.  Udvalgets betænkning omfatter:

3.  Udvalgets betænkning omfatter:

a)  et forslag til beslutning

a)  et forslag til beslutning

b)  en begrundelse, herunder en finansieringsoversigt, der viser omfanget af betænkningens eventuelle finansielle virkning og dens forenelighed med den flerårige finansielle ramme

b)  eventuelt en begrundelse, herunder om nødvendigt en finansieringsoversigt, der viser omfanget af betænkningens eventuelle finansielle virkning og dens forenelighed med den flerårige finansielle ramme.

c)  eventuelle beslutningsforslag, hvis tekst skal gengives, jf. artikel 133, stk. 4.

c)  eventuelle beslutningsforslag, hvis tekst skal gengives, jf. artikel 133, stk. 4.

Begrundelse

Stk. 2 udgår på dette sted og flyttes til den nuværende artikel 56. Denne definition af ordførerens opgaver vil blive medtaget i artikel 56 om udarbejdelse af betænkninger.

Ændringsforslag    49

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 52

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 52

Artikel 52

Initiativbetænkninger

Initiativbetænkninger

1.   Agter et udvalg at udarbejde en betænkning og forelægge Parlamentet et forslag til beslutning om et emne, der henhører under dets kompetence, uden at det har fået henvist et forslag, hvorom Parlamentet er hørt eller anmodet om en udtalelse, jf. artikel 201, stk. 1, kræves forudgående tilladelse fra Formandskonferencen. Et eventuelt afslag skal altid begrundes. Omhandler en betænkning et forslag, der er fremsat af et medlem i henhold til artikel 46, stk. 2, kan tilladelse kun nægtes, hvis betingelserne i artikel 5 i medlemsstatutten samt i artikel 225 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ikke er opfyldt.

1.  Agter et udvalg at udarbejde en ikke-lovgivningsmæssig betænkning eller en betænkning, jf. artikel 45 eller 46, om et emne, der henhører under dets kompetence, uden at der er foretaget henvisning til udvalg, kræves forudgående tilladelse fra Formandskonferencen.

 

Formandskonferencen træffer afgørelse om anmodninger om tilladelse til at udarbejde en betænkning som omhandlet i første afsnit i henhold til gennemførelsesbestemmelser, som Formandskonferencen selv fastsætter.

Formandskonferencen træffer afgørelse om anmodninger om tilladelse til at udarbejde en betænkning som omhandlet i stk. 1 i henhold til gennemførelsesbestemmelser, som Formandskonferencen selv fastsætter. Hvis et udvalgs kompetence til at udarbejde en betænkning, i forbindelse med udvalgets anmodning om tilladelse hertil, anfægtes, træffer Formandskonferencen afgørelse inden for en frist på seks uger på grundlag af en indstilling fra Udvalgsformandskonferencen eller, hvis der ikke foreligger en sådan indstilling, fra dennes formand. Har Formandskonferencen ikke truffet afgørelse inden for denne frist, betragtes indstillingen som godkendt.

 

 

1a.   Et eventuelt afslag skal altid begrundes.

 

Falder betænkningens emne ind under Parlamentets i artikel 45 omhandlede initiativret, kan et afslag kun begrundes med, at de i traktaterne fastsatte betingelser ikke er opfyldt.

 

1b.  Formandskonferencen træffer i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 45 og 46, afgørelse inden to måneder.

2.  Forslag til beslutninger, der er indeholdt i initiativbetænkninger, behandles af Parlamentet efter proceduren i artikel 151 med kortfattet forelæggelse. Der kan kun behandles ændringsforslag til sådanne forslag til beslutninger på plenarmødet, hvis de er indgivet af ordføreren for at tage hensyn til nye oplysninger eller af mindst 1/10 af Parlamentets medlemmer. Politiske grupper kan indgive alternative beslutningsforslag, jf. artikel 170, stk. 4. Artikel 176 og 180 finder anvendelse på udvalgets beslutningsforslag og ændringsforslag hertil. Artikel 180 finder også anvendelse i forbindelse med den enkelte afstemning om alternative beslutningsforslag.

2.  Forslag til beslutninger, der forelægges Parlamentet, behandles efter proceduren i artikel 151 med kortfattet forelæggelse. Der kan kun behandles ændringsforslag til sådanne forslag til beslutninger og anmodninger om delt afstemning eller særskilt afstemning på plenarmødet, hvis de er indgivet af enten ordføreren for at tage hensyn til nye oplysninger eller af mindst 1/10 af Parlamentets medlemmer. Politiske grupper kan indgive alternative beslutningsforslag, jf. artikel 170, stk. 4. Artikel 180 finder anvendelse på udvalgets beslutningsforslag og ændringsforslag hertil. Artikel 180 finder også anvendelse i forbindelse med den enkelte afstemning om alternative beslutningsforslag.

Første afsnit finder ikke anvendelse, når betænkningens emne giver anledning til en prioriteret forhandling på plenarmødet, når betænkningen er udarbejdet i medfør af en i artikel 45 eller 46 omhandlet initiativret, eller når betænkningen er blevet tilladt som en strategisk betænkning9.

 

 

2a.  Stk. 2 finder ikke anvendelse, når betænkningens emne giver anledning til en prioriteret forhandling på plenarmødet, når betænkningen er udarbejdet i medfør af en i artikel 45 eller 46 omhandlet initiativret, eller når betænkningen er blevet tilladt som en strategisk betænkning9a.

3.  Falder betænkningens emne ind under den i artikel 45 omhandlede initiativret, kan et afslag kun begrundes med, at de i traktaterne fastsatte betingelser ikke er opfyldt.

 

4.  Formandskonferencen træffer i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 45 og 46, afgørelse inden to måneder.

 

__________________

__________________

9 Jf. den relevante afgørelse fra Formandskonferencen, der er gengivet i forretningsordenens bilag

XVII.

 

 

9a Se den relevante afgørelse fra Formandskonferencen.

Begrundelse

As regards the changes to paragraph 1, the words "neither a consultation nor a request for an opinion has been referred to it" are updated to the current framework where Parliament's legislative powers go well beyond consultation. In fact, the own-initiative report must not deal with topics which are the subject of a legislative report / proposal.The last part of this paragraph will be deleted: Article 5 of the Statute and Article 225 of the Treaty are general provisions and do not as such set certain conditions for a Member's initiative. Minimal conditions are set in Rule 46(2) and they are meant to allow the President to follow up with the referral to the Committee responsible. It is the Committee responsible which then decides whether to seek authorisation.

The first part of the interpretation following paragraph 1 is integrated into paragraph 1.The last part of the interpretation is covered in new Rule 201a(2).

As regards paragraph 1a and 1b, the change suggests a restructuring of the Rules concerning the conditions for authorisation. The current paragraph 3 is reinserted here as subparagraph of paragraph 2 to which it is linked

The content of paragraph 1bis moved from the current Rule 52(4).

The renumbering and replacement of current paragraph 3 and 4 before current paragraph 2 aims to clarify that own initiative reports are a subcategory of the non-legislative reports.

Paragraph 2 subparagraph 1 becomes a separate paragraph.

Paragraph 3 moved up as paragraph 2.1 and paragraph 5 is deleted here and moved up as paragraph 3. As they cover the same issues, the last sentence of paragraph 1 and paragraphs 3 and 4 are merged.

Ændringsforslag    50

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 53

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 53

Artikel 53

Udvalgsudtalelser

Udvalgsudtalelser

1.  Ønsker det udvalg, som først har fået forelagt et spørgsmål, at indhente et andet udvalgs udtalelse, eller ønsker et andet udvalg at afgive udtalelse om det første udvalgs betænkning, kan udvalgene anmode Parlamentets formand om, at det ene udvalg udpeges til korresponderende udvalg og det andet til rådgivende udvalg, jf. artikel 201, stk. 3.

1.  Ønsker det udvalg, som først har fået forelagt et spørgsmål, at indhente et andet udvalgs udtalelse, eller ønsker et andet udvalg at afgive udtalelse til det første udvalg, kan udvalgene anmode Parlamentets formand om, at det ene udvalg udpeges til korresponderende udvalg og det andet til rådgivende udvalg, jf. artikel 201, stk. 3.

 

Det rådgivende udvalg kan vælge en ordfører for udtalelse blandt sine medlemmer eller faste stedfortrædere eller sende sine synspunkter i form af en skrivelse fra formanden.

2.  Når der er tale om lovgivningsmæssige dokumenter, jf. artikel 47, stk. 1, består det rådgivende udvalgs udtalelse af ændringsforslag til den tekst, der er henvist til udvalget. Sådanne ændringsforslag kan være ledsaget af korte begrundelser, som udfærdiges på ordførerens ansvar, og som ikke sættes under afstemning. Det rådgivende udvalg kan om nødvendigt forelægge en kort skriftlig begrundelse for udtalelsen som helhed.

2.  Vedrører udtalelsen et forslag til juridisk bindende retsakt, består den af ændringsforslag til den tekst, der er henvist til udvalget. Sådanne ændringsforslag kan være ledsaget af korte begrundelser. Begrundelserne udfærdiges på forslagsstillerens ansvar og sættes ikke under afstemning. Det rådgivende udvalg kan om nødvendigt forelægge en kort skriftlig begrundelse for udtalelsen som helhed. En sådan kort skriftlig begrundelse udfærdiges på ordførerens ansvar.

Når der er tale om ikke-lovgivningsmæssige tekster, består udtalelsen af forslag til dele af beslutningsforslaget fra det korresponderende udvalg.

Vedrører udtalelsen ikke et forslag til juridisk bindende retsakt, består den af forslag til dele af beslutningsforslaget fra det korresponderende udvalg.

Det korresponderende udvalg stemmer om disse ændringsforslag eller forslag.

Det korresponderende udvalg stemmer om disse ændringsforslag eller forslag.

Udtalelserne vedrører kun de spørgsmål, som falder inden for det rådgivende udvalgs sagsområde.

Udtalelserne vedrører kun de spørgsmål, som falder inden for det rådgivende udvalgs sagsområde.

3.  Det korresponderende udvalg fastsætter en frist, inden for hvilken det rådgivende udvalg skal afgive sin udtalelse, hvis det korresponderende udvalg skal tage hensyn til den. Det korresponderende udvalg meddeler straks enhver ændring i tidsplanen til det/de rådgivende udvalg. Det korresponderende udvalg drager ikke sine endelige konklusioner, før tidsfristen er udløbet.

3.  Det korresponderende udvalg fastsætter en frist, inden for hvilken det rådgivende udvalg skal afgive sin udtalelse, hvis det korresponderende udvalg skal tage hensyn til den. Det korresponderende udvalg meddeler straks enhver ændring i tidsplanen til det/de rådgivende udvalg. Det korresponderende udvalg drager ikke sine endelige konklusioner, før tidsfristen er udløbet.

 

3a.  I stedet kan det rådgivende udvalg vedtage at forelægge sin holdning i form af ændringsforslag, som indgives direkte til det kompetente udvalg, efter at de er vedtaget. Disse ændringsforslag indgives af formanden eller ordføreren på udvalgets vegne.

 

3b.  Det rådgivende udvalg indgiver de i stk. 3a omhandlede ændringsforslag inden for den frist for ændringsforslag, der er fastsat af det korresponderende udvalg.

4.  Alle vedtagne udtalelser vedføjes som bilag til betænkningen fra det korresponderende udvalg.

4.  Alle udtalelser og ændringsforslag, der vedtages af det rådgivende udvalg, vedføjes som bilag til betænkningen fra det korresponderende udvalg.

5.  Kun det korresponderende udvalg kan stille ændringsforslag på plenarmødet.

5.  Rådgivende udvalg, jf. denne artikel, kan ikke stille ændringsforslag til behandling i Parlamentet.

6.  Formanden og ordføreren for det rådgivende udvalg indbydes til med rådgivende funktion at deltage i det korresponderende udvalgs møder i det omfang, de angår det fælles spørgsmål.

6.  Formanden og ordføreren for det rådgivende udvalg indbydes til med rådgivende funktion at deltage i det korresponderende udvalgs møder i det omfang, de angår det fælles spørgsmål.

Begrundelse

As regards the changes to paragraph 1, strictly speaking, the opinion committee does not "make known its views on the report" but on the issue that will be covered by the report.As a new Rule 201a (new) is proposed to deal with the questions of competences,an alignment to that Rules is necessary throughout the text.The addition aims to clarify that a "rapporteur for an opinion" is appointed (currently not in the rules).

As regards the addition of paragraph 3 a (new), it reflects the outcome of the last CCC away day, when the Committee Chairs acknowledged that Rule 53 is over-used and recommended the introduction of the ‘committees-amendments” to the draft report of the lead committee. This possibility which corresponds to a current practice is now introduced in the Rules with an appropriate procedure to adopt and table “committee-amendments”.

Paragraph 5 is reworded. In fact, the restriction to the committee responsible is already set out in Rule 169 (which is a more relevant place).

Ændringsforslag    51

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 54

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 54

Artikel 54

Procedure med associerede udvalg

Procedure med associerede udvalg

Når et kompetencespørgsmål er blevet henvist til Formandskonferencen i medfør af artikel 201, stk. 2, eller artikel 52, og Formandskonferencen på grundlag af bilag VI finder, at sagen i næsten lige stort omfang henhører under to eller flere udvalgs kompetence, eller at forskellige dele af sagen henhører under to eller flere udvalgs kompetence, finder artikel 53 anvendelse med følgende supplerende bestemmelser:

1.  Når et kompetencespørgsmål er blevet henvist til Formandskonferencen i medfør af artikel 201a, og Formandskonferencen på grundlag af bilag VI finder, at sagen i næsten lige stort omfang henhører under to eller flere udvalgs kompetence, eller at forskellige dele af sagen henhører under to eller flere udvalgs kompetence, finder artikel 53 anvendelse med følgende supplerende bestemmelser:

– tidsplanen aftales i fællesskab mellem de berørte udvalg

– tidsplanen aftales i fællesskab mellem de berørte udvalg

– ordføreren for det korresponderende udvalg og ordføreren/ordførerne for det/de rådgivende udvalg holder hinanden underrettet og forsøger at nå til enighed om de tekster, de foreslår deres udvalg, og om deres holdning til ændringsforslag

– ordføreren for det korresponderende udvalg og ordføreren/ordførerne for det/de rådgivende udvalg holder hinanden underrettet og forsøger at nå til enighed om de tekster, de foreslår deres udvalg, og om deres holdning til ændringsforslag

–  de berørte formænd og ordførere skal i fællesskab identificere de dele af teksten, der henhører under deres enekompetence eller under deres fælles kompetence, og aftale de nærmere retningslinjer for deres samarbejde. I tilfælde af uenighed om kompetenceafgrænsningen forelægges spørgsmålet på foranledning af et af de berørte udvalg for Formandskonferencen, som kan tage stilling til spørgsmålet om kompetencefordelingen eller bestemme, at proceduren med fælles udvalgsmøder, jf. artikel 55, skal finde anvendelse. Artikel 201, stk. 2, andet afsnit, finder tilsvarende anvendelse

–  de berørte formænd og ordførere er forpligtet af princippet om et godt og ærligt samarbejde og skal i fællesskab identificere de dele af teksten, der henhører under deres enekompetence eller under deres fælles kompetence, og aftale de nærmere retningslinjer for deres samarbejde. I tilfælde af uenighed om kompetenceafgrænsningen forelægges spørgsmålet på foranledning af et af de berørte udvalg for Formandskonferencen, som kan tage stilling til spørgsmålet om kompetencefordelingen eller bestemme, at proceduren med fælles udvalgsmøder, jf. artikel 55, skal finde anvendelse. Denne afgørelse træffes i overensstemmelse med den procedure og inden for den frist, som er fastsat i artikel 201a.

–  det korresponderende udvalg accepterer uden afstemning ændringsforslag fra et associeret udvalg, hvis de vedrører spørgsmål, som henhører under det associerede udvalgs enekompetence. Hvis et korresponderende udvalg afviser ændringsforslag vedrørende spørgsmål, som henhører under det korresponderende udvalgs og et associeret udvalgs fælles kompetence, kan det associerede udvalg indgive disse ændringsforslag direkte til behandling på plenarmødet

–  det korresponderende udvalg accepterer uden afstemning ændringsforslag fra et associeret udvalg, hvis de vedrører spørgsmål, som henhører under det associerede udvalgs enekompetence. Hvis det korresponderende udvalg tilsidesætter det associerede udvalgs enekompetence, kan det associerede udvalg indgive ændringsforslag direkte til behandling på plenarmødet. Hvis et korresponderende udvalg ikke vedtager ændringsforslag vedrørende spørgsmål, som henhører under det korresponderende udvalgs og et associeret udvalgs delte kompetence, kan det associerede udvalg indgive disse ændringsforslag direkte til behandling på plenarmødet

– såfremt et spørgsmål gøres til genstand for en forligsprocedure, skal Parlamentets delegation omfatte ordføreren/ordførerne fra det/de associerede udvalg.

– såfremt et spørgsmål gøres til genstand for en forligsprocedure, skal Parlamentets delegation omfatte ordføreren/ordførerne fra det/de associerede udvalg.

Ordlyden i denne artikel giver ikke grundlag for en begrænsning af dens anvendelsesområde. Der kan fremsættes anmodning om anvendelse af proceduren med associerede udvalg vedrørende ikke-lovgivningsmæssige betænkninger i henhold til artikel 52, stk. 1, og artikel 132, stk. 1 og 2.

 

Proceduren med associerede udvalg i nærværende artikel kan ikke anvendes i forbindelse med den henstilling, der vedtages af det kompetente udvalg i henhold til artikel 99.

 

Formandskonferencens afgørelse om at anvende proceduren med associerede udvalg finder anvendelse på alle stadier af den pågældende procedure.

Formandskonferencens afgørelse om at anvende proceduren med associerede udvalg finder anvendelse på alle stadier af den pågældende procedure.

Rettigheder forbundet med status som "kompetent udvalg" udøves af det korresponderende udvalg. I udøvelsen af disse rettigheder skal dette udvalg respektere det associerede udvalgs prærogativer, særlig forpligtelsen til loyalt samarbejde vedrørende tidsplanen og det associerede udvalgs ret til at bestemme, hvilke ændringsforslag inden for dets enekompetence, der skal forelægges Parlamentet.

Rettigheder forbundet med status som "kompetent udvalg" udøves af det korresponderende udvalg. I udøvelsen af disse rettigheder skal dette udvalg respektere det associerede udvalgs prærogativer, særlig forpligtelsen til loyalt samarbejde vedrørende tidsplanen og det associerede udvalgs ret til at bestemme, hvilke ændringsforslag inden for dets enekompetence, der skal forelægges Parlamentet.

I tilfælde, hvor et korresponderende udvalg tilsidesætter det associerede udvalgs prærogativer, er det korresponderende udvalgs afgørelser fortsat gældende, men det associerede udvalg kan inden for rammerne af sin enekompetence forelægge Parlamentet ændringsforslag direkte.

 

 

1a.   Proceduren i nærværende artikel kan ikke anvendes i forbindelse med henstillinger, der vedtages af det kompetente udvalg i henhold til artikel 99.

Begrundelse

The changes to paragraph 1 reflect the decision to convert the current Rule 201 (2) into a new Rule 201awhich would cover the questions of competence. Thus, the restriction to legislative files implied by the first paragraph of Rule 201 (1) would be lifted and the new Rule would serve to deal with conflict of competences for both legislative and non-legislative reports. An alignment to take into account the creation of Rule 201 (a) (new) is necessary whenever 201(2) is mentioned.

The change to paragraph 1, indent 3, aims to make the sentence easy to read and to bring the provision in line with the suggested creation of Rule 201a (new).

For clarity reasons, the last paragraph of the fourth part of the interpretation to this Rule is integrated in paragraph 1, indent 4.

The second subparagraph of the interpretation is transformed into a new paragraph of Rule 54 (1a new).

The last subparagraph of the interpretation is integrated in the first paragraph of Rule 54 (fourth hyphen); for the case of shared competence, the text already clearly establishes that the associated committee can table amendments directly in plenary.

Ændringsforslag    52

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 55

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 55

Artikel 55

Procedure med fælles udvalgsmøder

Fælles udvalgsprocedure

1.  Formandskonferencen kan, når et kompetencespørgsmål er blevet henvist til den i medfør af artikel 201, stk. 2, bestemme, at proceduren med fælles udvalgsmøder og en fælles afstemning skal anvendes, såfremt:

1.  Formandskonferencen kan, når et kompetencespørgsmål er blevet henvist til den i medfør af artikel 201a bestemme, at proceduren med fælles udvalgsmøder og en fælles afstemning skal anvendes, såfremt:

– sagen i henhold til bilag VI på udelelig måde henhører under flere udvalgs sagsområder, og

– sagen i henhold til bilag VI på udelelig måde henhører under flere udvalgs sagsområder, og

– den finder, at spørgsmålet er af væsentlig betydning.

– den finder, at spørgsmålet er af væsentlig betydning.

2.  I så fald udarbejder de respektive ordførere et enkelt udkast til betænkning, som behandles af og sættes under afstemning i de berørte udvalg på fælles møder, der afholdes under fælles forsæde af de berørte udvalgsformænd.

2.  I så fald udarbejder de respektive ordførere et enkelt udkast til betænkning, som behandles af og sættes under afstemning i de berørte udvalg på fælles møder, der afholdes under fælles forsæde af de berørte udvalgsformænd.

På alle stadier i proceduren kan de rettigheder, der er tilknyttet status som korresponderende udvalg, udelukkende gøres gældende af de berørte udvalg i fællesskab. De berørte udvalg kan nedsætte arbejdsgrupper til forberedelse af møderne og afstemningerne.

På alle stadier i proceduren kan de rettigheder, der er tilknyttet status som korresponderende udvalg, udelukkende gøres gældende af de berørte udvalg i fællesskab. De berørte udvalg kan nedsætte arbejdsgrupper til forberedelse af møderne og afstemningerne.

3.  Ved andenbehandlingen under den almindelige lovgivningsprocedure behandles Rådets holdning på et fælles møde mellem de berørte udvalg, som i tilfælde af, at formændene for disse udvalg ikke er enige, finder sted om onsdagen i den første uge, som er afsat til mødet mellem de parlamentariske organer, efter at Rådets holdning er meddelt Parlamentet. Er der ikke opnået enighed om at indkalde til et senere møde, indkalder Formandskonferencens formand til dette møde. Indstillingen ved andenbehandling vedtages på et fælles møde på grundlag af et fælles udkast udarbejdet af de respektive ordførere fra de berørte udvalg eller, hvis der ikke foreligger noget fælles udkast, på grundlag af ændringsforslagene forelagt i de berørte udvalg.

3.  Ved andenbehandlingen under den almindelige lovgivningsprocedure behandles Rådets holdning på et fælles møde mellem de berørte udvalg, som i tilfælde af, at formændene for disse udvalg ikke er enige, finder sted om onsdagen i den første uge, som er afsat til mødet mellem de parlamentariske organer, efter at Rådets holdning er meddelt Parlamentet. Er der ikke opnået enighed om at indkalde til et senere møde, indkalder Formandskonferencens formand til dette møde. Indstillingen ved andenbehandling vedtages på et fælles møde på grundlag af et fælles udkast udarbejdet af de respektive ordførere fra de berørte udvalg eller, hvis der ikke foreligger noget fælles udkast, på grundlag af ændringsforslagene forelagt i de berørte udvalg.

Ved tredjebehandlingen under den almindelige lovgivningsprocedure er formændene og ordførerne for de berørte udvalg automatisk medlemmer af delegationen til Forligsudvalget.

Ved tredjebehandlingen under den almindelige lovgivningsprocedure er formændene og ordførerne for de berørte udvalg automatisk medlemmer af delegationen til Forligsudvalget.

Denne artikel kan anvendes på den procedure, der fører til en indstilling om godkendelse eller forkastelse af en international aftale i henhold til artikel 108, stk. 5, og artikel 99, stk. 1, under forudsætning af at betingelserne i nærværende artikel er opfyldt.

 

Begrundelse

For så vidt angår ændringerne i stk. 1, afspejler de tilpasningen i forbindelse med skabelsen af den ny artikel 201a om kompetencespørgsmål.

Denne fortolkning efter stk. 3 finder formentlig også anvendelse på henstillinger i andre godkendelsesprocedurer, men dette omtales ikke. For at undgå forvirring eller en modsat fortolkning, foreslås det at slette den.

Ændringsforslag    53

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 56

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 56

Artikel 52a

Udarbejdelse af betænkninger

Udarbejdelse af betænkninger

 

-1.  Ordføreren har til opgave at udarbejde udvalgets betænkning og forelægge den for Parlamentet på udvalgets vegne.

1.  Begrundelsen udfærdiges på ordførerens ansvar og sættes ikke under afstemning. Begrundelsen skal dog være i overensstemmelse med det vedtagne beslutningsforslag og udvalgets ændringsforslag. I modsat fald kan udvalgets formand lade begrundelsen udgå.

1.  Begrundelsen udfærdiges på ordførerens ansvar og sættes ikke under afstemning. Begrundelsen skal dog være i overensstemmelse med det vedtagne beslutningsforslag og udvalgets ændringsforslag. I modsat fald kan udvalgets formand lade begrundelsen udgå.

2.  I betænkningen anføres resultatet af afstemningen om betænkningen som helhed. Desuden angives det i betænkningen, hvorledes hvert enkelt medlem har stemt, såfremt mindst 1/3 af de tilstedeværende medlemmer anmoder herom under afstemningen.

2.  I betænkningen anføres resultatet af afstemningen om betænkningen som helhed, og det angives i henhold til artikel 208, stk. 3, hvorledes hvert enkelt medlem har stemt.

3.  Opnås der ikke enstemmighed i udvalget, skal betænkningen desuden indeholde mindretallets eller mindretallenes opfattelse. En sådan opfattelse kan, når den kommer til udtryk under afstemningen om teksten som helhed, efter anmodning fra ophavsmændene bekendtgøres i en erklæring på højst 200 ord, der vedføjes begrundelsen.

3.  Mindretalsholdninger kan, når de kommer til udtryk under afstemningen om teksten som helhed, efter anmodning fra ophavsmændene bekendtgøres i en erklæring på højst 200 ord, der vedføjes begrundelsen.

Udvalgets formand bilægger de tvister, som anvendelsen af disse bestemmelser måtte give anledning til.

Udvalgets formand bilægger de tvister, som anvendelsen af dette stykke måtte give anledning til.

4.  Et udvalg kan efter forslag fra sit formandskab fastsætte en frist, inden for hvilken ordføreren skal forelægge sit udkast til betænkning for udvalget. Denne frist kan forlænges eller en ny ordfører vælges.

4.  Et udvalg kan efter forslag fra sin formand fastsætte en frist, inden for hvilken ordføreren skal forelægge sit udkast til betænkning for udvalget. Denne frist kan forlænges eller en ny ordfører vælges.

5.  Når fristen er udløbet, kan udvalget pålægge sin formand at anmode om, at den sag, der var henvist til udvalget, bliver opført på dagsordenen for et af Parlamentets førstkommende møder. I så tilfælde kan forhandlingerne finde sted på grundlag af en mundtlig betænkning fra det pågældende udvalg.

5.  Når fristen er udløbet, kan udvalget pålægge sin formand at anmode om, at den sag, der var henvist til udvalget, bliver opført på dagsordenen for et af Parlamentets førstkommende møder. I så tilfælde kan forhandlingerne og afstemningerne finde sted på grundlag af en mundtlig betænkning fra det pågældende udvalg.

(Denne artikel som ændret flyttes frem foran artikel 53)

Begrundelse

As regards the contents of paragraph -1, it consists of the provision currentlu in Rule 51(2) and ismoved here for consistency.

The change to paragraph 2 will bring this provision in line with Rule 208(3): adoption of reports by roll-call vote is mandatory.

As regards the changes to paragraph 3 subparagraph 1, the first sentence will be deleted: lack of unanimity implies minority opinions; in addition it is not very clear what is meant by "give a summary of the minority opinion" in singular as compared to the rest of the paragraph.

The change to paragraph 4 is an alignment to committees’ practice.

Ændringsforslag    54

Europa-Parlamentets forretningsorden

Afsnit II – kapitel 3 – overskrift

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

KAPITEL 3

KAPITEL 3

FØRSTEBEHANDLING

ALMINDELIG LOVGIVNINGSPROCEDURE

Ændringsforslag    55

Europa-Parlamentets forretningsorden

Afsnit II – kapitel 3 – afdeling 1 (ny)

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

AFDELING 1

 

FØRSTEBEHANDLING

Ændringsforslag    56

Europa-Parlamentets forretningsorden

Afsnit II – kapitel 3 – underoverskrift 1

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

På udvalgsplan

udgår

Ændringsforslag    57

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 57

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 57

udgår

Ændring af et forslag til lovgivningsmæssig retsakt

 

1.  Underretter Kommissionen Parlamentet om, eller bliver det kompetente udvalg på anden måde klar over, at Kommissionen agter at ændre sit forslag, udsætter det kompetente udvalg sin behandling af sagen, indtil det har modtaget Kommissionens nye forslag eller dens ændringer.

 

2.  Ændrer Rådet forslaget til lovgivningsmæssig retsakt i væsentlig grad, finder artikel 63 anvendelse.

 

Begrundelse

Denne artikel, der er mere skræddersyet til høringsprocedurer end til almindelige lovgivningsprocedurer, udgår her og flyttes (som ændret) til et nyt kapitel 4 om høringsproceduren.

Ændringsforslag    58

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 58

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 58

udgår

Kommissionens og Rådets holdning til ændringsforslagene

 

1.  Inden det kompetente udvalg går over til den endelige afstemning om et forslag til lovgivningsmæssig retsakt, anmoder det Kommissionen om at tilkendegive, hvorledes den stiller sig til alle de ændringsforslag, udvalget har vedtaget, og opfordrer Rådet til at udtale sig.

 

2.  Er Kommissionen ikke i stand til at tilkendegive sin holdning, eller erklærer den, at den ikke kan acceptere alle udvalgets ændringsforslag, kan udvalget udsætte den endelige afstemning.

 

3.  Kommissionens holdning indgår i givet fald i betænkningen.

 

Ændringsforslag    59

Europa-Parlamentets forretningsorden

Afsnit II – kapitel 3 – underoverskrift 2

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

På plenarmødet

udgår

Ændringsforslag    60

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 59

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 59

Artikel 59

Afslutning af førstebehandlingen

Afstemning i Parlamentet – førstebehandling

 

-1.   Parlamentet kan godkende, ændre eller forkaste udkastet til lovgivningsmæssig retsakt.

1.  Parlamentet behandler forslaget til lovgivningsmæssig retsakt på grundlag af den betænkning, det kompetente udvalg har udarbejdet, jf. artikel 49.

1.  Parlamentet stemmer først om et eventuelt forslag om omgående forkastelse af udkastet til lovgivningsmæssig retsakt, der er indgivet skriftligt af det kompetente udvalg, en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer.

 

Vedtages det pågældende forslag om forkastelse, anmoder formanden den institution, som udkastet stammer fra, om at tage udkastet til lovgivningsmæssig retsakt tilbage.

 

Tager institutionen udkastet til lovgivningsmæssig retsakt tilbage, erklærer formanden proceduren for afsluttet.

 

Tager institutionen ikke udkastet til lovgivningsmæssig retsakt tilbage, meddeler formanden, at Parlamentets førstebehandling er afsluttet, medmindre Parlamentet efter forslag fra formanden eller ordføreren for det kompetente udvalg eller en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer vedtager at henvise sagen til fornyet behandling i det kompetente udvalg.

 

Vedtages det pågældende forslag om forkastelse ikke, følger Parlamentet proceduren i stk. 1a-1c.

 

1a.  En foreløbig aftale, der forelægges af det kompetente udvalg, jf. artikel 73d, stk. 4, har forrang ved afstemningen, og der træffes afgørelse ved en enkelt afstemning, medmindre Parlamentet efter anmodning fra en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer vedtager i stedet at fortsætte med afstemningen om ændringsforslag i overensstemmelse med stk. 1b. I så tilfælde træffer Parlamentet også beslutning om, hvorvidt afstemningen om ændringsforslagene skal finde sted omgående. Er dette ikke tilfældet, fastsætter Parlamentet en ny frist for ændringsforslag, og afstemningen vil finde sted på et senere møde.

 

Vedtages den foreløbige aftale ved en enkelt afstemning, meddeler formanden, at Parlamentets førstebehandling er afsluttet.

 

Opnår den foreløbige aftale ikke et flertal af de afgivne stemmer ved en enkelt afstemning, fastsætter formanden en ny frist for ændringsforslag til udkastet til lovgivningsmæssig retsakt. Disse ændringsforslag sættes under afstemning på et senere møde, således at Parlamentet kan afslutte førstebehandlingen.

 

1b.  Undtagen i de tilfælde, hvor et forslag om forkastelse er blevet vedtaget i overensstemmelse med stk. 1, eller en foreløbig aftale er blevet vedtaget i overensstemmelse med stk. 1a, sættes ændringsforslag til udkastet til lovgivningsmæssig retsakt herefter under afstemning, herunder i givet fald enkelte dele af den foreløbige aftale, når der er indgivet anmodninger om delt eller særskilt afstemning eller konkurrerende ændringsforslag.

 

Inden afstemningen om ændringsforslagene kan formanden anmode Kommissionen om at tilkendegive sin holdning og opfordre Rådet til at udtale sig.

 

Efter afstemningen om disse ændringsforslag stemmer Parlamentet om hele det eventuelt ændrede udkast til lovgivningsmæssig retsakt.

 

Vedtages hele det eventuelt ændrede udkast til lovgivningsmæssig retsakt, meddeler formanden, at førstebehandlingen er afsluttet, medmindre Parlamentet efter forslag fra formanden eller ordføreren for det kompetente udvalg eller en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer vedtager at henvise sagen til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger i overensstemmelse med artikel 59a, 73a og 73d.

 

Opnår hele det eventuelt ændrede udkast til lovgivningsmæssig retsakt ikke et flertal af de afgivne stemmer, meddeler formanden, at førstebehandlingen er afsluttet, medmindre Parlamentet efter forslag fra formanden eller ordføreren for det kompetente udvalg eller en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer vedtager at henvise sagen til fornyet behandling i det kompetente udvalg.

 

1c.  Efter afstemningerne, jf. stk. 1-1b, og de efterfølgende afstemninger om ændringsforslag til udkastet til lovgivningsmæssig beslutning vedrørende eventuelle proceduremæssige punkter, betragtes den lovgivningsmæssige beslutning som vedtaget. Om nødvendigt tilpasses den lovgivningsmæssige beslutning, jf. artikel 193, stk. 2, til resultatet af de afstemninger, der har fundet sted, jf. stk. 1-1b.

 

Formanden fremsender den lovgivningsmæssige beslutning og Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt, når udkastet til lovgivningsmæssig retsakt stammer derfra, til gruppen af medlemsstater, Domstolen eller Den Europæiske Centralbank.

2.  Parlamentet stemmer først om ændringsforslagene til det forslag, der danner grundlag for det kompetente udvalgs betænkning, dernæst i rækkefølge om det eventuelt ændrede forslag, om ændringsforslagene til forslaget til lovgivningsmæssig beslutning og om forslaget til lovgivningsmæssig beslutning som helhed, som kun må indeholde en erklæring om, hvorvidt Parlamentet godkender, forkaster eller stiller ændringsforslag til forslaget til lovgivningsmæssig retsakt, samt eventuelle proceduremæssige punkter.

 

Førstebehandlingen er afsluttet, såfremt forslaget til lovgivningsmæssig beslutning vedtages. Vedtager Parlamentet ikke forslaget til lovgivningsmæssig beslutning, henvises forslaget til fornyet behandling i det kompetente udvalg.

 

Artikel 39, 47 og 49 gælder for alle lovgivningsmæssige betænkninger. Ved forelæggelse af ikke-lovgivningsmæssige beslutninger skal udvalget følge de særlige regler herfor, jf. artikel 52 eller 201.

 

3. Formanden fremsender forslaget i den af Parlamentet vedtagne affattelse sammen med den dertil hørende beslutning til Rådet og Kommissionen som Parlamentets holdning.

 

Begrundelse

The change of the title aims to clarify what the Rule is about(see also Rule 67a below).

As regards the changes to paragraph 1, it extends the possibility to table a motion for rejection to the political groups (this possibility is not foreseen in the current Rule 60). Otherwise,this sub-paragraph to paragraph 1 regroups the provisions in Rule 60 paras 2 and 3, with few modifications aiming to make its reading clearer. These provisions will be placed here in order to observe the logical sequence of the vote in plenary.Following the discussion in AFCO WG, it was agreed to invert the standard procedure so far (referral back to Committee) with the exceptional procedure (to immediately close the first reading).The reference to the vote on the draft legislative resolution has been deleted following the discussion in AFCO WG on 8/10/2015.

The insertion of paragraph 1 a (new) aims at granting a privileged status to any provisional agreement reached through informal negotiations in trilogue in accordance with Rule 73, by putting it to a single vote before any other amendments tabled. However, on request by political group/40 members, the Parliament will take a decision on the voting order. Thus, all political groups will have the possibility to ask for split votes and to table amendments to the Commission's proposal at plenary stage within the usual deadlines, but it would be for the plenary to decide the voting order.

The insertion of paragraph 1 a, subparagraph 3(new) is necessary as under paragraph 2 amendments would have been already tabled. Usual practice is that amendments which would not have been put to vote under paragraph 2 would be put to vote at the next voting session.

As regards, paragraph 1 b, subparagraphs 3 to 5 (new) - technical adaptation of the text following AFCO WG decision not to have a vote on the draft legislative resolution anymore.Provision corresponding to current rule 61 paragraph 2, second subparagraph.Provision currently in Rule 60 paragraph 3.

Current Rule 59 §3 is inserted as paragraph 1 c (new), subparagraph 2.

Ændringsforslag    61

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 59 a (ny)

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

Artikel 59a

 

Henvisning til fornyet behandling i det kompetente udvalg

 

Henvises en sag i overensstemmelse med artikel 59 til det kompetente udvalg til fornyet behandling eller til interinstitutionelle forhandlinger i overensstemmelse med artikel 73a og 73d, aflægger det kompetente udvalg beretning til Parlamentet mundtligt eller skriftligt inden for en frist på fire måneder, som kan forlænges af Formandskonferencen.

 

Efter henvisning til fornyet udvalgsbehandling skal det korresponderende udvalg, inden det træffer afgørelse om proceduren, lade et associeret udvalg, jf. artikel 54, træffe sine valg med hensyn til ændringsforslag, der henhører under dets enekompetence, særlig valget af ændringsforslag, som igen skal forelægges Parlamentet.

 

Intet hindrer Parlamentet i i givet fald at afholde en afsluttende forhandling efter betænkningen fra det kompetente udvalg, som har fået sagen henvist til fornyet behandling

 

(De sidste to stykker tilføjes som fortolkninger).

Begrundelse

Ændringsforslaget forlænger fristen fra to til fire måneder, eftersom en frist på to måneder har vist sig at være en meget kort frist, når det drejer sig om at gøre væsentlige fremskridt med lovgivningsmæssige procedurer. Desuden bliver der åbnet mulighed for, at Formandskonferencen kan forlænge fristen, for at præcisere den eksisterende bestemmelse i artikel 61, stk. 2, andet afsnit.

Første stykke kommer fra fortolkningen, der nu er i artikel 60, stk. 3.

For så vidt angår andet stykke i fortolkningen, stammer den fra artikel 61, stk. 2, fjerde afsnit, som vedtaget den 15. september 2016.

Ændringsforslag    62

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 60

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 60

udgår

Forkastelse af kommissionsforslag

 

1.  Opnår et kommissionsforslag ikke et flertal af de afgivne stemmer, eller vedtages et forslag om dets forkastelse, som kan fremsættes af det kompetente udvalg eller mindst 40 medlemmer, anmoder formanden, inden Parlamentet stemmer om forslaget til lovgivningsmæssig beslutning, Kommissionen om at tage sit forslag tilbage.

 

2.  Tager Kommissionen sit forslag tilbage, erklærer formanden proceduren for afsluttet og underretter Rådet herom.

 

3.  Tager Kommissionen ikke sit forslag tilbage, henviser Parlamentet spørgsmålet til fornyet behandling i det kompetente udvalg uden at stemme om forslaget til lovgivningsmæssig beslutning, medmindre Parlamentet efter forslag fra formanden eller ordføreren for det kompetente udvalg eller en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer går over til afstemning om forslaget til lovgivningsmæssig beslutning.

 

Såfremt forslaget henvises til fornyet behandling, træffer det kompetente udvalg afgørelse om den procedure, der skal følges, og melder mundtligt eller skriftligt tilbage til Parlamentet inden for en af dette fastsat frist på højst to måneder.

 

Efter henvisning til fornyet udvalgsbehandling, jf. stk. 3, skal det ansvarlige udvalg, inden det træffer afgørelse om proceduren, lade et associeret udvalg, jf. artikel 54, træffe sine valg med hensyn til ændringsforslag, der henhører under dets enekompetence, særlig valget af ændringsforslag, som igen skal forelægges Parlamentet.

 

Den efter stk. 3, andet afsnit, fastsatte frist, finder anvendelse for afgivelse, skriftligt eller mundtligt, af det kompetente udvalgs betænkning. Fristen berører ikke Parlamentets fastsættelse af det tidspunkt, hvor det er passende at fortsætte behandlingen under den pågældende procedure.

 

4.  Kan det kompetente udvalg ikke overholde fristen, anmoder det om henvisning til fornyet udvalgsbehandling, jf. artikel 188, stk. 1. Om nødvendigt kan Parlamentet fastsætte en ny frist, jf. artikel 188, stk. 5. Imødekommes udvalgets anmodning ikke, stemmer Parlamentet om forslaget til lovgivningsmæssig beslutning.

 

Begrundelse

Foreslås slettet, eftersom spørgsmålet om forkastelse er omfattet af udkastet til de nyformulerede bestemmelser i artikel 59 og 59a – med mindre ændringer, som afspejler den nuværende praksis.

Ændringsforslag    63

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 61

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 61

udgår

Vedtagelse af ændringer til et kommissionsforslag

 

1.  Godkendes kommissionsforslaget som helhed med forbehold af vedtagne ændringer, udsættes afstemningen om forslaget til lovgivningsmæssig beslutning, indtil Kommissionen har tilkendegivet, hvorledes den stiller sig til hver enkelt af Parlamentets ændringer.

 

Er Kommissionen ikke i stand til at tilkendegive sin holdning ved afslutningen af Parlamentets afstemning om dens forslag, underretter den Parlamentets formand eller det kompetente udvalg om, hvornår den vil være i stand hertil; forslaget opføres derefter på forslaget til dagsorden for den første efterfølgende mødeperiode.

 

2.  Meddeler Kommissionen, at den ikke agter at følge alle Parlamentets ændringer, fremsætter ordføreren for det kompetente udvalg eller eventuelt formanden for dette udvalg et formelt forslag for Parlamentet om, hvorvidt Parlamentet bør gå over til afstemning om forslaget til lovgivningsmæssig beslutning. Inden ordføreren eller formanden for det kompetente udvalg stiller dette forslag, kan den pågældende anmode formanden om at afbryde behandlingen.

 

Vedtager Parlamentet at udsætte afstemningen, betragtes sagen som henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg.

 

I så fald udarbejder det kompetente udvalg på ny betænkning, som, mundtligt eller skriftligt, forelægges Parlamentet inden for en af dette fastsat frist på højst to måneder.

 

Kan det kompetente udvalg ikke overholde fristen, finder den i artikel 60, stk. 4, omhandlede fremgangsmåde anvendelse.

 

Kun ændringsforslag stillet af det kompetente udvalg i et forsøg på at nå et kompromis med Kommissionen kan behandles på dette tidspunkt.

 

Intet forhindrer Parlamentet i at beslutte at afholde, hvis det er hensigtsmæssigt, en afsluttende forhandling som følge af betænkningen fra det kompetente udvalg, til hvilket sagen er henvist til

fornyet behandling.

 

 

3.  Anvendelse af stk. 2 udelukker ikke, at ethvert andet medlem kan fremsætte forslag om en sådan henvisning i medfør af artikel 188.

 

Ved henvisning til fornyet udvalgsbehandling i henhold til stk. 2 skal det kompetente udvalg ifølge det mandat, det herved får, først og fremmest udarbejde betænkning inden for den fastsatte frist og

eventuelt stille ændringsforslag i et forsøg på at nå et kompromis med Kommissionen, men ikke

foretage en fornyet behandling af alle de bestemmelser, Parlamentet har godkendt.

 

 

På baggrund af henvisningens opsættende virkning har udvalget dog et meget vidt skøn og kan således, hvis det anser det for nødvendigt for at nå et kompromis, foreslå, at også bestemmelser, som blev godkendt på plenarmødet, tages op til fornyet overvejelse.

 

Eftersom kun kompromisændringsforslag fra udvalget da kan behandles, må det af hensyn til plenarforsamlingens suverænitet af den i stk. 2 omhandlede betænkning klart fremgå, hvilke tidligere godkendte bestemmelser der vil bortfalde, hvis ændringsforslagene vedtages.

 

Begrundelse

Foreslås slettet, eftersom alle de bestemmelser, som i dag ikke er forældet, da Parlamentet forhandler med Rådet, er dækket af det nye udkast til artikel 59 og 59a.

Fortolkningen i stk. 2 er flyttet til artikel 59a.

Ændringsforslag    64

Europa-Parlamentets forretningsorden

Afsnit II – kapitel 3 – overskrift 3

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Opfølgningsprocedure

udgår

Ændringsforslag    65

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 62

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 62

udgår

Opfølgning af Parlamentets holdninger

 

1.  I tidsrummet efter Parlamentets vedtagelse af dets holdning vedrørende et forslag fra Kommissionen følger det kompetente udvalgs formand og ordfører forslagets videre behandling indtil den endelige vedtagelse i Rådet, navnlig for at sikre, at de løfter, Rådet eller Kommissionen har givet Parlamentet med hensyn til dets holdning, bliver holdt.

 

2.  Det kompetente udvalg kan opfordre Kommissionen og Rådet til at drøfte sagen med udvalget.

 

3.  Det kompetente udvalg kan, hvis det skønnes nødvendigt, på et hvilket som helst tidspunkt under opfølgningen indgive et forslag til beslutning i henhold til denne artikel, hvori det anbefales, at Parlamentet

 

– opfordrer Kommissionen til at tage sit forslag tilbage, eller

 

– anmoder Kommissionen eller Rådet om at forelægge forslaget for Parlamentet på ny, jf. artikel 63, eller Kommissionen om at forelægge et nyt forslag, eller

 

– vedtager at træffe andre forholdsregler, det skønner hensigtsmæssige.

 

Dette forslag opføres på forslaget til dagsorden for den mødeperiode, der følger efter udvalgets afgørelse.

 

Begrundelse

Flyttes til et nyt kapitel 4 om høringsproceduren.

Ændringsforslag    66

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 63

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 63

Artikel 63

Fornyet forelæggelse for Parlamentet

Fornyet forelæggelse for Parlamentet

Almindelig lovgivningsprocedure

 

1.  Formanden anmoder efter anmodning fra det kompetente udvalg Kommissionen om fornyet forelæggelse af et forslag for Parlamentet

1.  Formanden anmoder efter anmodning fra det kompetente udvalg Kommissionen om fornyet forelæggelse af et forslag for Parlamentet, hvis

  hvis Kommissionen, efter at Parlamentet har vedtaget sin holdning, tager sit oprindelige forslag tilbage og erstatter det med en anden tekst, medmindre dette gøres for at tage hensyn til Parlamentets holdning, eller

 

–   hvis Kommissionen i væsentlig grad ændrer eller agter at ændre sit oprindelige forslag, medmindre dette gøres for at tage hensyn til Parlamentets holdning, eller

–  Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit oprindelige forslag, medmindre dette gøres for at tage hensyn til Parlamentets holdning,

hvis den problemstilling, som forslaget vedrører, i væsentlig grad ændres som følge af tidens gang eller indtrufne omstændigheder, eller

– den problemstilling, som forslaget vedrører, i væsentlig grad ændres som følge af tidens gang eller indtrufne omstændigheder, eller

hvis der er afholdt nyvalg til Parlamentet, siden det vedtog sin holdning, og hvis Formandskonferencen finder det hensigtsmæssigt.

– der er afholdt nyvalg til Parlamentet, siden det vedtog sin holdning, og hvis Formandskonferencen finder det hensigtsmæssigt.

 

1a.  Påtænkes der en ændring af retsgrundlaget for et forslag, som ville resultere i, at den almindelige lovgivningsprocedure ikke længere finder anvendelse for det pågældende forslag, udveksler Parlamentet, Rådet og Kommissionen synspunkter herom gennem deres respektive formænd eller deres repræsentanter, jf. punkt 25 i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning.

2.  Parlamentet anmoder efter anmodning fra det kompetente udvalg Rådet om fornyet forelæggelse for Parlamentet af et forslag til lovgivningsmæssig retsakt i henhold til artikel 294 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, hvis Rådet agter at ændre retsgrundlaget for forslaget, således at den almindelige lovgivningsprocedure ikke længere finder anvendelse.

2.  Efter den i stk. 1a omhandlede udveksling af synspunkter anmoder formanden efter anmodning fra det kompetente udvalg Rådet om fornyet forelæggelse for Parlamentet af udkastet til retlig bindende retsakt, hvis Kommissionen eller Rådet agter at ændre det i Parlamentets holdning ved førstebehandling omhandlede retsgrundlag, således at den almindelige lovgivningsprocedure ikke længere ville finde anvendelse.

Andre procedurer

 

3.  Formanden opfordrer efter anmodning fra det kompetente udvalg Rådet til fornyet høring af Parlamentet efter samme bestemmelser og på samme betingelser som omhandlet i stk. 1, og desuden hvis Rådet i væsentlig grad ændrer eller agter at ændre det forslag, som Parlamentet oprindeligt har udtalt sig om, medmindre dette gøres for at indarbejde Parlamentets ændringer.

 

4.  Formanden opfordrer ligeledes til fornyet forelæggelse af et forslag til retsakt efter bestemmelserne i denne artikel, hvis Parlamentet efter anmodning fra en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer vedtager dette.

 

Begrundelse

Underafdelingens afsnit kan udgå, da de kommer til at indgå i kapitlet om den almindelige lovgivningsprocedure.

Stk. 1, andet led, udgår, da det bliver sammenskrevet med det ovenstående led.

Stk. 3 og 4 flyttes i let ændret form til et nyt kapitel 4 om høringsproceduren.

Ændringsforslag    67

Europa-Parlamentets forretningsorden

Overskrift II – kapitel 4 – overskrift

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

KAPITEL 4

AFDELING 2

ANDENBEHANDLING

ANDENBEHANDLING

Ændringsforslag    68

Europa-Parlamentets forretningsorden

Afsnit II – kapitel 4 – overskrift 1

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

På udvalgsplan

udgår

Ændringsforslag    69

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 64

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 64

Artikel 64

Modtagelse af Rådets holdning

Modtagelse af Rådets holdning

1.  Rådets holdning, jf. artikel 294 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, er officielt modtaget, når dette meddeles af Parlamentets formand på plenarmødet. Formanden giver denne meddelelse efter at have modtaget dokumenterne med selve Rådets holdning, samtlige erklæringer, som er afgivet til protokollen i forbindelse med Rådets vedtagelse af holdningen, grundene til Rådets holdning samt Kommissionens holdning, behørigt oversat til Den Europæiske Unions officielle sprog. Formandens meddelelse finder sted under den mødeperiode, der følger efter modtagelsen af disse dokumenter.

1.  Rådets holdning, jf. artikel 294 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, er officielt modtaget, når dette meddeles af Parlamentets formand på plenarmødet. Formanden giver denne meddelelse efter at have modtaget dokumenterne med selve Rådets holdning, samtlige erklæringer, som er afgivet til protokollen i forbindelse med Rådets vedtagelse af holdningen, grundene til Rådets holdning samt Kommissionens holdning, behørigt oversat til Den Europæiske Unions officielle sprog. Formandens meddelelse finder sted under den mødeperiode, der følger efter modtagelsen af disse dokumenter.

Inden meddelelsen kontrollerer formanden i samråd med formanden og/eller ordføreren for det kompetente udvalg, at den modtagne tekst rent faktisk har karakter af Rådets førstebehandlingsholdning, og at de i artikel 63 omhandlede omstændigheder ikke foreligger. I modsat fald forsøger formanden i forståelse med det kompetente udvalg og om muligt også med Rådet at finde en passende løsning.

Inden meddelelsen kontrollerer formanden i samråd med formanden og/eller ordføreren for det kompetente udvalg, at den modtagne tekst rent faktisk har karakter af Rådets førstebehandlingsholdning, og at de i artikel 63 omhandlede omstændigheder ikke foreligger. I modsat fald forsøger formanden i forståelse med det kompetente udvalg og om muligt også med Rådet at finde en passende løsning.

 

1a.  På dagen, hvor der gives meddelelse om modtagelsen af Rådets holdning på plenarmødet, anses den automatisk for at være fremsendt til det udvalg, der var korresponderende udvalg under førstebehandlingen.

2. En oversigt over de modtagne holdninger offentliggøres i protokollen fra møderne sammen med navnet på det kompetente udvalg.

2.  En oversigt over de modtagne holdninger offentliggøres i protokollen fra møderne sammen med navnet på det kompetente udvalg.

Begrundelse

Stk. 1a (nyt) flyttes hertil fra artikel 66, stk. 1.

Ændringsforslag    70

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 65

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 65

Artikel 65

Forlængelse af frister

Forlængelse af frister

1.  Efter anmodning fra formanden for det kompetente udvalg i forbindelse med tidsfrister for andenbehandlingen eller efter anmodning fra Parlamentets delegation til Forligsudvalget i forbindelse med tidsfrister for forliget forlænger formanden de pågældende frister i medfør af artikel 294, stk. 14, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

1.  Efter anmodning fra formanden for det kompetente udvalg forlænger formanden tidsfristerne for andenbehandlingen i medfør af artikel 294, stk. 14, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

2. Formanden underretter Parlamentet om enhver forlængelse af fristerne i medfør af artikel 294, stk. 14, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde uanset om forlængelsen sker på Parlamentets eller Rådets initiativ.

2. Formanden underretter Parlamentet om enhver forlængelse af fristerne i medfør af artikel 294, stk. 14, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde uanset om forlængelsen sker på Parlamentets eller Rådets initiativ.

Begrundelse

Artikel 65 er medtaget i kapitlet om andenbehandlingen, men dækker i realiteten både anden- og tredjebehandlingen. Den eksisterende bestemmelse i stk. 1 – forlængelse af tidsfrister ved tredjebehandling – indgår i den nye artikel 69a.

Ændringsforslag    71

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 66

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 66

Artikel 66

Henvisning til og behandling i det korresponderende udvalg

Behandling i det korresponderende udvalg

1.  På dagen for Parlamentets modtagelse af Rådets holdning, jf. artikel 64, stk. 1, anses den automatisk for at være fremsendt til de udvalg, der var henholdsvis korresponderende og rådgivende udvalg under førstebehandlingen.

 

2.  Rådets holdning opføres som første punkt på dagsordenen for det korresponderende udvalgs første møde efter datoen for modtagelsen. Rådet kan opfordres til at forelægge sin holdning.

2.  Rådets holdning opføres som et prioriteret punkt på dagsordenen for det korresponderende udvalgs første møde efter datoen for modtagelsen. Rådet kan opfordres til at forelægge sin holdning.

3.  Medmindre andet fastsættes, er ordføreren under andenbehandlingen den samme som under førstebehandlingen.

3.  Medmindre andet fastsættes, er ordføreren under andenbehandlingen den samme som under førstebehandlingen.

4.  Bestemmelserne i artikel 69, stk. 2, 3 og 5, vedrørende andenbehandlingen på plenarmødet finder anvendelse på drøftelserne i det korresponderende udvalg; kun ordinære medlemmer eller faste stedfortrædere kan stille forslag om forkastelse eller ændringsforslag. Udvalget træffer afgørelse med et flertal af de afgivne stemmer.

4.  Bestemmelserne i artikel 69, stk. 2 og 3, om, hvorvidt ændringsforslag til Rådets holdning kan behandles, finder anvendelse på drøftelserne i det korresponderende udvalg; kun ordinære medlemmer eller faste stedfortrædere kan stille forslag om forkastelse eller ændringsforslag. Udvalget træffer afgørelse med et flertal af de afgivne stemmer.

5.  Inden afstemningen kan det korresponderende udvalg anmode formanden og ordføreren om at drøfte ændringsforslag, der er stillet i udvalget, med formanden for Rådet eller dennes repræsentant i nærværelse af det ansvarlige kommissionsmedlem. Efter en sådan drøftelse kan ordføreren stille kompromisændringsforslag.

 

6.  Det korresponderende udvalg forelægger en indstilling ved andenbehandling om godkendelse, ændring eller forkastelse af Rådets holdning. Indstillingen skal indeholde en kort begrundelse for forslaget til afgørelse.

6.  Det korresponderende udvalg forelægger en indstilling ved andenbehandling om godkendelse, ændring eller forkastelse af Rådets holdning. Indstillingen skal indeholde en kort begrundelse for forslaget til afgørelse.

 

6a.  Under andenbehandlingen finder artikel 49, 50, 53 og 188 ikke anvendelse.

Begrundelse

Paragraph 1 is deleted here and moved, as amended, to Rule 64(1a). The end of the paragraph ("referred automatically to... the committees asked for their opinion at first reading.") is misleading. The committees asked for an opinion do not intervene in second reading, except if they are "associated committees" in the meaning of Rule 54 (see Rule 47(4) and 3rd paragraph of interpretation of Rule 54).

As regards the deletion of paragraph 5, this provision is not in line with (the current and revised) Rule 73, which provide for the intervention of the negotiation team (not only the chair and rapporteur).

As regards the insertion of paragraph 6 a (new), it is moved here, with modifications, from current Rule 47 (4).

Ændringsforslag    72

Europa-Parlamentets forretningsorden

Afsnit II – kapitel 4 – underoverskrift 2

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

På plenarmødet

udgår

Ændringsforslag    73

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 67

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 67

Artikel 67

Afslutning af andenbehandlingen

Forelæggelse for Parlamentet

1.  Rådets holdning og det kompetente udvalgs indstilling ved andenbehandling - hvis den foreligger - opføres automatisk på forslaget til dagsorden for den sidste mødeperiode, hvor onsdagen går forud for dagen for udløbet af tidsfristen på tre måneder, eller, hvis denne er blevet forlænget i henhold til artikel 65, på fire måneder, medmindre spørgsmålet er blevet færdigbehandlet under en tidligere mødeperiode.

Rådets holdning og det kompetente udvalgs indstilling ved andenbehandling hvis den foreligger opføres automatisk på forslaget til dagsorden for den sidste mødeperiode, hvor onsdagen går forud for dagen for udløbet af tidsfristen på tre måneder, eller, hvis denne er blevet forlænget i henhold til artikel 65, på fire måneder, medmindre spørgsmålet er blevet færdigbehandlet under en tidligere mødeperiode.

Da en indstilling ved andenbehandling kan sammenlignes med en begrundelse, hvormed det pågældende udvalg gør rede for sin stilling til Rådets holdning, stemmes der ikke herom.

 

2.  Andenbehandlingen afsluttes ved, at Parlamentet inden for de frister og under overholdelse af de betingelser, der er fastsat i artikel 294 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, godkender, forkaster eller ændrer Rådets holdning.

 

Begrundelse

Stk. 2 udgår på dette sted og flyttes i ændret form til artikel 67a, stk. 5.

Ændringsforslag    74

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 67 a (ny)

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

Artikel 67a

 

Afstemning i Parlamentet – andenbehandling

 

1.  Parlamentet stemmer først om et eventuelt forslag om omgående forkastelse af Rådets holdning, der er indgivet skriftligt af det kompetente udvalg, en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer. Et sådant forslag er kun vedtaget, hvis det har opnået stemmer fra et flertal blandt Parlamentets medlemmer.

 

Vedtages det pågældende forslag om forkastelse, hvorved Rådets holdning forkastes, meddeler formanden på plenarmødet, at lovgivningsproceduren er afsluttet.

 

Vedtages det pågældende forslag om forkastelse ikke, følger Parlamentet proceduren i stk. 2-5.

 

2.  En foreløbig aftale, der forelægges af det kompetente udvalg, jf. artikel 73d, stk. 4, har forrang ved afstemningen, og der træffes afgørelse ved en enkelt afstemning, medmindre Parlamentet efter anmodning fra en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer vedtager omgående at fortsætte med afstemningen om ændringsforslag i overensstemmelse med stk. 3.

 

Vedtages den foreløbige aftale ved en enkelt afstemning med stemmer fra et flertal af Parlamentets medlemmer, meddeler formanden, at Parlamentets andenbehandling er afsluttet.

 

Vedtages den foreløbige aftale ved en enkelt afstemning ikke med stemmer fra et flertal af Parlamentets medlemmer, følger Parlamentet proceduren i stk. 3-5.

 

3.  Undtagen i de tilfælde, hvor et forslag om forkastelse er blevet vedtaget i overensstemmelse med stk. 1, eller en foreløbig aftale er blevet vedtaget i overensstemmelse med stk. 2, sættes eventuelle ændringsforslag til Rådets holdning, herunder de ændringsforslag fra den foreløbige aftale, der er indgivet af det kompetente udvalg, jf. artikel 73d, stk. 4, under afstemning. Et ændringsforslag til Rådets holdning er kun vedtaget, hvis det har opnået stemmer fra et flertal blandt Parlamentets medlemmer.

 

Inden afstemningen om ændringsforslagene kan formanden anmode Kommissionen om at tilkendegive sin holdning og opfordre Rådet til at udtale sig.

 

4.  Selv om Parlamentet har stemt imod det oprindelige forslag om forkastelse af Rådets holdning, jf. stk. 1, kan det efter forslag fra formanden eller ordføreren for det kompetente udvalg eller en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer behandle et nyt forslag om forkastelse efter at have stemt om ændringsforslagene, jf. stk. 2 eller 3. Et sådant forslag er kun vedtaget, hvis det har opnået stemmer fra et flertal blandt Parlamentets medlemmer.

 

Forkastes Rådets holdning, meddeler formanden på plenarmødet, at lovgivningsproceduren er afsluttet.

 

5.  Efter afviklingen af afstemningerne i henhold til stk. 1-4 og de efterfølgende afstemninger om ændringsforslag til udkastet til lovgivningsmæssig beslutning vedrørende eventuelle proceduremæssige punkter, meddeler formanden, at Parlamentets andenbehandling er afsluttet, og den lovgivningsmæssige beslutning betragtes som vedtaget. Om nødvendigt tilpasses den lovgivningsmæssige beslutning, jf. artikel 193, stk. 2, til resultatet af de afstemninger, der har fundet sted, jf. stk. 1-4, eller til anvendelsen af artikel 76.

 

Formanden fremsender den lovgivningsmæssige beslutning og Parlamentets eventuelle holdning til Rådet og Kommissionen.

 

Er der ikke stillet forslag om at forkaste eller ændre Rådets holdning, betragtes den som godkendt af Parlamentet.

Begrundelse

Ændringerne i stk. 1 modsvarer den nuværende artikel 68, stk. 1, mens ændringerne i stk. 2 har til formål at tilpasse det med bestemmelsen om afstemning om den aftalte tekst på plenarmødet ved førstebehandlingen. Ændringen i stk. 4 sigter på at udvide muligheden for at foreslå forkastelse til at omfatte formanden og en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer (sammenlignet med den nuværende artikel 68, stk. 2). Denne bestemmelse, der i øjeblikket findes i artikel 171, stk. 2, litra a), flyttes til slutningen af denne artikel og udgår i den ovennævnte artikel.

Ændringsforslag    75

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 68

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 68

udgår

Forkastelse af Rådets holdning

 

1.  Det kompetente udvalg, en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer kan inden for en af formanden fastsat frist skriftligt fremsætte forslag om forkastelse af Rådets holdning. Til vedtagelse af et sådant forslag kræves stemmer fra et flertal af Parlamentets medlemmer. Der stemmes om forslag om forkastelse af Rådets holdning, før der stemmes om eventuelle ændringsforslag hertil.

 

2.  Selv om Parlamentet har stemt imod et sådant forslag om forkastelse af Rådets holdning, kan det efter at have stemt om ændringsforslagene og efter at have hørt en redegørelse fra Kommissionen, jf. artikel 69, stk. 5, efter forslag fra ordføreren behandle et nyt forslag om forkastelse.

 

3.  Forkastes Rådets holdning, meddeler formanden på plenarmødet, at lovgivningsproceduren er afsluttet.

 

Begrundelse

Denne artikel udgår, eftersom spørgsmålet om forkastelse er omfattet af udkastet til den nye artikel 67a.

Ændringsforslag    76

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 69

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 69

Artikel 69

Ændringsforslag til Rådets holdning

Formelle betingelser for behandling af ændringsforslag til Rådets holdning

1.  Det korresponderende udvalg, en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer kan stille ændringsforslag til Rådets holdning med henblik på behandling på plenarmødet.

1.  Det korresponderende udvalg, en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer kan stille ændringsforslag til Rådets holdning med henblik på behandling på plenarmødet.

2.  Et ændringsforslag til Rådets holdning kan kun behandles, såfremt det opfylder betingelserne i artikel 169 og 170 og har til formål

2.  Et ændringsforslag til Rådets holdning kan kun behandles, såfremt det opfylder betingelserne i artikel 169 og 170 og har til formål

a)  helt eller delvis at genetablere den holdning, Parlamentet vedtog under førstebehandlingen

a)  helt eller delvis at genetablere den holdning, Parlamentet vedtog under førstebehandlingen

b)  at nå til et kompromis mellem Rådet og Parlamentet

b)  at nå til et kompromis mellem Rådet og Parlamentet

c)  at ændre en tekstdel i Rådets holdning, som ikke indgik i det forslag, der forelå ved førstebehandlingen, eller som indgik heri med et andet indhold, og som ikke i væsentlig grad ændrer forslaget, jf. artikel 63, eller

c)  at ændre en tekstdel i Rådets holdning, som ikke indgik i det forslag, der forelå ved førstebehandlingen, eller som indgik heri med et andet indhold, eller

d)  at tage hensyn til et forhold eller en ny juridisk situation, der er opstået siden førstebehandlingen.

d)  at tage hensyn til et forhold eller en ny juridisk situation, der er opstået siden vedtagelsen af Parlamentets holdning ved førstebehandlingen.

Der kan ikke gøres indsigelse mod formandens afgørelse om, hvorvidt et ændringsforslag kan behandles.

Der kan ikke gøres indsigelse mod formandens afgørelse om, hvorvidt et ændringsforslag kan behandles.

3.  Formanden kan bestemme, at de i stk. 2 fastsatte betingelser for, at ændringsforslag kan behandles, ikke finder anvendelse, hvis der er blevet afholdt nyvalg til Parlamentet siden førstebehandlingen, uden at artikel 63 dog har fundet anvendelse.

3.  Formanden kan bestemme, at de i stk. 2 fastsatte betingelser for, at ændringsforslag kan behandles, ikke finder anvendelse, hvis der er blevet afholdt nyvalg til Parlamentet siden førstebehandlingen, uden at artikel 63 dog har fundet anvendelse.

4.  Et ændringsforslag er kun vedtaget, hvis det har opnået stemmer fra et flertal blandt Parlamentets medlemmer.

 

5.  Inden afstemningen om ændringsforslagene kan formanden anmode Kommissionen om at tilkendegive sin holdning og opfordre Rådet til at udtale sig.

 

Begrundelse

Ændringerne af stk. 2, afsnit 1, litra c), foreslås, fordi tekstpassagen "og som ikke i væsentlig grad ændrer forslaget, jf. artikel 63," kan forstås som en supplerende betingelse for behandling.

Stk. 4 og 5 udgår, eftersom de er omfattet af artikel 67a, stk. 3.

Ændringsforslag    77

Europa-Parlamentets forretningsorden

Afsnit II – kapitel 5 – overskrift

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

KAPITEL 5

AFDELING 4

TREDJEBEHANDLING

FORLIGSPROCEDURE OG TREDJEBEHANDLING

Ændringsforslag    78

Europa-Parlamentets forretningsorden

Afsnit II – kapitel 5 – underoverskrift 1

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Forlig

udgår

Ændringsforslag    79

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 69 b (ny)

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

Artikel 69b

 

Forlængelse af frister

 

1.  Efter anmodning fra Parlamentets Delegation til Forligsudvalget forlænger formanden fristerne for tredjebehandlingen i medfør af artikel 294, stk. 14, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

 

2.  Formanden underretter Parlamentet om enhver forlængelse af fristerne i medfør af artikel 294, stk. 14, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde uanset om forlængelsen sker på Parlamentets eller Rådets initiativ.

Ændringsforslag    80

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 71

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 71

Artikel 71

Delegationen til Forligsudvalget

Delegationen til Forligsudvalget

1.  Parlamentets delegation til Forligsudvalget har samme antal medlemmer som Rådets delegation.

1.  Parlamentets delegation til Forligsudvalget har samme antal medlemmer som Rådets delegation.

2.  Delegationens politiske sammensætning svarer til Parlamentets gruppesammensætning. Formandskonferencen fastsætter det nøjagtige antal medlemmer fra hver enkelt politisk gruppe.

2.  Delegationens politiske sammensætning svarer til Parlamentets gruppesammensætning. Formandskonferencen fastsætter det nøjagtige antal medlemmer fra hver enkelt politisk gruppe.

3.  Med undtagelse af de tre medlemmer, der udpeges som faste medlemmer af de skiftende delegationer for en periode på tolv måneder, vælges delegationens medlemmer af de politiske grupper fra gang til gang, fortrinsvis blandt medlemmerne af de berørte udvalg. De tre faste medlemmer udpeges af de politiske grupper blandt næstformændene og skal repræsentere mindst to forskellige politiske grupper. Det korresponderende udvalgs formand og ordfører er altid medlemmer af delegationen.

3.  Med undtagelse af de tre medlemmer, der udpeges som faste medlemmer af de skiftende delegationer for en periode på tolv måneder, vælges delegationens medlemmer af de politiske grupper fra gang til gang, fortrinsvis blandt medlemmerne af det korresponderende udvalg. De tre faste medlemmer udpeges af de politiske grupper blandt næstformændene og skal repræsentere mindst to forskellige politiske grupper. Det korresponderende udvalgs formand og ordfører ved andenbehandlingen samt ordføreren for et eventuelt associeret udvalg er altid medlemmer af delegationen.

4.  De politiske grupper, der er repræsenteret i delegationen, udpeger stedfortrædere.

4.  De politiske grupper, der er repræsenteret i delegationen, udpeger stedfortrædere.

5.  De politiske grupper og løsgængere, der ikke er repræsenteret i delegationen, kan hver sende en repræsentant til delegationens interne forberedende møder.

5.  De politiske grupper, der ikke er repræsenteret i delegationen, kan hver sende en repræsentant til delegationens interne forberedende møder. Omfatter delegationen ingen løsgængere, kan en løsgænger deltage i delegationens forberedende møder.

6.  Delegationen ledes af Parlamentets formand eller et af de tre faste medlemmer.

6.  Delegationen ledes af Parlamentets formand eller et af de tre faste medlemmer.

7.  Delegationen træffer afgørelse med et flertal blandt sine medlemmer. Dens møder er ikke offentlige.

7.  Delegationen træffer afgørelse med et flertal blandt sine medlemmer. Dens møder er ikke offentlige.

Formandskonferencen fastsætter yderligere proceduremæssige retningslinjer for arbejdet i forligsudvalgsdelegationen.

Formandskonferencen fastsætter yderligere proceduremæssige retningslinjer for arbejdet i forligsudvalgsdelegationen.

8.  Delegationen meddeler Parlamentet resultaterne af forligsforhandlingerne.

8.  Delegationen meddeler Parlamentet resultaterne af forligsforhandlingerne.

Begrundelse

For så vidt angår stk. 3, afspejler tilføjelsen med "ordføreren for et eventuelt associeret udvalg" det sidste led i artikel 54.

Stk. 5 omformuleres for at præcisere, at samtlige løsgængere bliver repræsenteret kollektivt af en enkelt person.

Ændringsforslag    81

Europa-Parlamentets forretningsorden

Afsnit II – kapitel 5 – underoverskrift 2

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

På plenarmødet

udgår

Ændringsforslag    82

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 72

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 72

Artikel 72

Fælles udkast

Fælles udkast

1.  Når Forligsudvalget til enighed om et fælles udkast, opføres spørgsmålet på dagsordenen for et plenarmøde, der afholdes inden udløbet af fristen på seks uger eller, hvis fristen er blevet forlænget, på otte uger fra datoen for Forligsudvalgets godkendelse af det fælles udkast.

1.  Når Forligsudvalget til enighed om et fælles udkast, opføres spørgsmålet på dagsordenen for et plenarmøde, der afholdes inden udløbet af fristen på seks uger eller, hvis fristen er blevet forlænget, på otte uger fra datoen for Forligsudvalgets godkendelse af det fælles udkast.

2.  Delegationsformanden eller et andet udpeget medlem af Parlamentets delegation til Forligsudvalget afgiver en redegørelse for det fælles udkast, som ledsages af en betænkning.

2.  Delegationsformanden eller et andet udpeget medlem af Parlamentets delegation til Forligsudvalget afgiver en redegørelse for det fælles udkast, som ledsages af en betænkning.

3.  Der kan ikke stilles ændringsforslag til det fælles udkast.

3.  Der kan ikke stilles ændringsforslag til det fælles udkast.

4.  Der stemmes om det fælles udkast som helhed ved én enkelt afstemning. Til godkendelse kræves et flertal af de afgivne stemmer.

4.  Der stemmes om det fælles udkast som helhed ved én enkelt afstemning. Til godkendelse kræves et flertal af de afgivne stemmer.

5.  Når Forligsudvalget ikke til enighed om et fælles udkast, afgiver formanden for Parlamentets delegation til Forligsudvalget eller et andet udpeget medlem heraf en redegørelse. Redegørelsen efterfølges af en forhandling.

5.  Når Forligsudvalget ikke til enighed om et fælles udkast, afgiver formanden for Parlamentets delegation til Forligsudvalget eller et andet udpeget medlem heraf en redegørelse. Redegørelsen efterfølges af en forhandling.

 

5a.  Under forligsproceduren mellem Parlamentet og Rådet efter andenbehandlingen foretages der ikke henvisning til udvalg.

 

5b.  Under tredjebehandlingen finder artikel 49, 50 og 53 ikke anvendelse.

Begrundelse

Stk. 5a (nyt) flyttes tilbage hertil fra artikel 47, stk. 3, og stk. 5b (nyt) flyttes tilbage hertil fra artikel 47, stk. 4.

Ændringsforslag    83

Europa-Parlamentets forretningsorden

Afsnit II – kapitel 6 – overskrift

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

KAPITEL 6

AFDELING 5

AFSLUTNING AF LOVGIVNINGSPROCEDUREN

PROCEDURENS AFSLUTNING

Begrundelse

Flyttes ned før artikel 78.

Ændringsforslag    84

Europa-Parlamentets forretningsorden

Afsnit II – kapitel 3 – afdeling 3 (ny)

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

AFDELING 3

 

INTERINSTITUTIONELLE FORHANDLINGER SOM LED I DEN ALMINDELIGE LOVGIVNINGSPROCEDURE

 

(Afdeling 3 indsættes inden afdeling 4 om forligsprocedure og tredjebehandling og omfatter artikel 73, som ændret, og artikel 73a til 73d).

Ændringsforslag    85

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 73

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 73

Artikel 73

Interinstitutionelle forhandlinger som led i lovgivningsprocedurer

Generelle bestemmelser

1.  Ved forhandlinger med de øvrige institutioner med henblik på indgåelsen af en aftale under en lovgivningsprocedure iagttages den af Formandskonferencen fastsatte adfærdskodeks10.

Forhandlinger med de øvrige institutioner med henblik på indgåelsen af en aftale under en lovgivningsprocedure kan ikke indledes, før der er truffet afgørelse herom i overensstemmelse med artikel 73a til 73c, eller efter at Parlamentet har foretaget en henvisning til interinstitutionelle forhandlinger. Ved sådanne forhandlinger iagttages den af Formandskonferencen fastsatte adfærdskodeks10.

2.  Sådanne forhandlinger indledes ikke, før det kompetente udvalg, fra sag til sag for hver enkelt relevant lovgivningsprocedures vedkommende og med et flertal blandt sine medlemmer, har truffet en afgørelse om indledning af forhandlinger. Denne afgørelse fastlægger forhandlingsteamets mandat og sammensætning. Sådanne afgørelser meddeles formanden, der regelmæssigt holder Formandskonferencen underrettet.

 

Mandatet består af en betænkning, der er vedtaget i udvalget og indgivet til senere behandling af Parlamentet. Anser det kompetente udvalg det undtagelsesvis for behørigt begrundet at indlede forhandlinger inden vedtagelsen af en betænkning i udvalget, kan mandatet bestå af en række ændringsforslag eller et sæt klart definerede målsætninger, prioriteringer eller retningslinjer.

 

3.  Forhandlingsteamet ledes af ordføreren under forsæde af formanden for det kompetente udvalg eller af en af formanden udpeget næstformand. Forhandlingsteamet omfatter som et minimum skyggeordførerne fra hver af de politiske grupper.

 

4.  Ethvert dokument, der skal drøftes på et møde med Rådet og Kommissionen ("trilog"), udformes som et dokument, der viser de berørte institutioners respektive holdninger og eventuelle kompromisforslag, og omdeles til hele forhandlingsteamet mindst 48 timer, eller i særligt hastende tilfælde 24 timer, forud for den pågældende trilog.

 

Efter hver trilog aflægger forhandlingsteamet rapport herom på det efterfølgende møde i det kompetente udvalg. Dokumenter, der afspejler resultatet af den sidste trilog, gøres tilgængelige for udvalget.

 

Viser det sig umuligt at indkalde til møde i udvalget i tide, aflægger forhandlingsteamet alt efter omstændighederne rapport til formanden, skyggeordførerne og udvalgskoordinatorerne.

 

Det kompetente udvalg kan opdatere mandatet på baggrund af udviklingen i forhandlingerne.

 

5.  Fører forhandlingerne til et kompromis, underrettes det kompetente udvalg hurtigst muligt. Den tekst, der er opnået enighed om, forelægges det kompetente udvalg til behandling. Godkendes teksten ved en afstemning i udvalget, indgives den til behandling af Parlamentet i en passende form, herunder kompromisændringsforslag. Teksten kan forelægges som en konsolideret tekst under forudsætning af, at ændringerne til det pågældende forslag til lovgivningsmæssig retsakt fremgår tydeligt.

 

6.  Omfatter proceduren associerede udvalg eller fælles udvalgsmøder, finder artikel 54 og 55 anvendelse på afgørelsen om at indlede forhandlinger og gennemførelsen af disse forhandlinger.

 

I tilfælde af uenighed mellem de involverede udvalg fastsættes de nærmere retningslinjer for indledningen og gennemførelsen af sådanne forhandlinger af formanden for Udvalgsformandskonferencen i overensstemmelse med de i nævnte artikler fastsatte principper.

 

__________________

__________________

10 Se bilag XX.

10 Adfærdskodeks for forhandlinger i forbindelse med den almindelige lovgivningsprocedure.

Ændringsforslag    86

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 73 a (ny)

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

Artikel 73a

 

Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling

 

1.   Har et udvalg vedtaget en lovgivningsmæssig betænkning, jf. artikel 49, kan det med et flertal af sine medlemmer vedtage at indlede forhandlinger på grundlag af denne betænkning.

 

2.   Der gives meddelelse om afgørelser om at indlede forhandlinger ved åbningen af den mødeperiode, der følger efter deres vedtagelse i udvalget. Inden afslutningen af den dag, der følger efter meddelelsen i Parlamentet, kan politiske grupper eller enkelte medlemmer, der tilsammen udgør mindst 1/10 af Parlamentets medlemmer, skriftligt anmode om, at et udvalgs afgørelse om at indlede forhandlinger sættes under afstemning. Parlamentet stemmer om sådanne anmodninger under samme mødeperiode.

 

Hvis der ikke er modtaget en sådan anmodning ved udløbet af den i afsnit 1 fastsatte frist, meddeler formanden dette på plenarmødet. Hvis der er fremsat en anmodning, kan formanden umiddelbart inden afstemningen give ordet til én taler for og én taler imod. Hver taler kan få ordet i højst to minutter.

 

3.   Hvis Parlamentet forkaster udvalgets afgørelse om at indlede forhandlinger, bliver udkastet til lovgivningsmæssig retsakt og det kompetente udvalgs betænkning opført på dagsordenen for den følgende mødeperiode, og formanden fastsætter en frist for ændringsforslag. Artikel 59, stk. 1b, finder anvendelse.

 

4.  Der kan indledes forhandlinger på ethvert tidspunkt efter udløbet af den i stk. 2, første afsnit, fastsatte frist, såfremt der ikke er fremsat en anmodning om en afstemning i Parlamentet om afgørelsen om at indlede forhandlinger. Hvis der er fremsat en sådan anmodning, kan der indledes forhandlinger på ethvert tidspunkt, efter at udvalgets afgørelse om at indlede forhandlinger er blevet vedtaget i Parlamentet.

Begrundelse

Rettelsen indebærer, at de sidste ord i stk. 4 i ændringsforslag 263 udgår, fordi det flertal, der henvises til, er det normale, og det ikke er nødvendigt at specificere det. Rettelsen indebærer desuden, at ordet ”plenarafstemning” ændres til ”en afstemning i Parlamentet” i stk. 4.

Ændringsforslag    87

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 73 b (ny)

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

Artikel 73b

 

Forhandlinger forud for Rådets førstebehandling

 

Har Parlamentet vedtaget sin holdning ved førstebehandling, udgør denne mandatet til eventuelle forhandlinger med andre institutioner. Det kompetente udvalg kan vedtage, med et flertal blandt sine medlemmer, at indlede forhandlinger på ethvert tidspunkt derefter. Der gives meddelelse om sådanne afgørelser på plenarmødet i løbet af den mødeperiode, der følger efter afstemningen i udvalget, og der medtages en henvisning hertil i protokollen.

Ændringsforslag    88

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 73 c (ny)

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

Artikel 73c

 

Forhandlinger forud for Parlamentets andenbehandling

 

Er Rådets førstebehandlingsholdning blevet henvist til det kompetente udvalg, udgør Parlamentets holdning ved førstebehandling mandatet for eventuelle forhandlinger med andre institutioner, jf. dog artikel 69. Det kompetente udvalg kan beslutte at indlede forhandlinger på ethvert tidspunkt derefter.

 

Indeholder Rådets holdning elementer, der ikke er omfattet af udkastet til lovgivningsmæssig retsakt eller af Parlamentets holdning ved førstebehandling, kan udvalget vedtage retningslinjer for forhandlingsteamet, herunder i form af ændringer til Rådets holdning.

Ændringsforslag    89

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 73 d (ny)

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

Artikel 73d

 

Forhandlingsprocessen

 

1.   Parlamentets forhandlingsteam ledes af ordføreren under forsæde af formanden for det kompetente udvalg eller af en af formanden udpeget næstformand. Forhandlingsteamet omfatter som et minimum skyggeordførerne fra hver af de politiske grupper, der ønsker at deltage.

 

2.   Ethvert dokument, der skal drøftes på et møde med Rådet og Kommissionen ("trilog"), omdeles til hele forhandlingsteamet mindst 48 timer, eller i særligt hastende tilfælde 24 timer, forud for den pågældende trilog.

 

3.   Efter hver trilog aflægger formanden for forhandlingsteamet og ordføreren på vegne af forhandlingsteamet rapport herom på det efterfølgende møde i det kompetente udvalg.

 

Viser det sig umuligt at indkalde til møde i udvalget i tide, aflægger formanden for forhandlingsteamet og ordføreren på vegne af forhandlingsteamet rapport på et møde blandt udvalgskoordinatorerne.

 

4.   Fører forhandlingerne til en foreløbig aftale, underrettes det kompetente udvalg hurtigst muligt. Dokumenter, der afspejler resultatet af den sidste trilog, gøres tilgængelige for udvalget og offentliggøres. Den foreløbige aftale forelægges for det kompetente udvalg, der træffer afgørelse ved en enkelt afstemning med et flertal af de afgivne stemmer. Godkendes teksten, indgives den til behandling af Parlamentet i en form, der klart angiver ændringerne til udkastet til lovgivningsmæssig retsakt.

 

5.   I tilfælde af uenighed mellem de i henhold til artikel 54 og 55 involverede udvalg fastsættes de nærmere regler for indledningen og gennemførelsen af sådanne forhandlinger af formanden for Udvalgsformandskonferencen i overensstemmelse med de i nævnte artikler fastsatte principper.

Ændringsforslag    90

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 74

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 74

udgår

Godkendelse af en afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger inden vedtagelsen af en betænkning i udvalget

 

1.  Enhver afgørelse truffet af et udvalg om at indlede forhandlinger inden vedtagelsen af en betænkning i udvalget oversættes til alle officielle sprog, omdeles til alle medlemmer af Parlamentet og forelægges Formandskonferencen.

 

Efter anmodning fra en politisk gruppe kan Formandskonferencen med henblik på behandling med forhandling og afstemning beslutte at optage punktet på forslaget til dagsorden for den mødeperiode, der følger efter omdelingen, og formanden fastsætter i så fald en frist for indgivelse af ændringsforslag.

 

Har Formandskonferencen ikke truffet afgørelse om at optage punktet på forslaget til dagsorden for den pågældende mødeperiode, meddeles afgørelsen om at indlede forhandlinger af formanden ved åbningen af mødeperioden.

 

2.  Punktet optages på forslaget til dagsorden for den mødeperiode, der følger efter meddelelsen, med henblik på behandling med forhandling og afstemning, og formanden fastsætter en frist for indgivelse af ændringsforslag, såfremt en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer anmoder herom inden for 48 timer efter meddelelsen.

 

I modsat fald betragtes afgørelsen om at indlede forhandlingerne som godkendt.

 

Ændringsforslag    91

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 75

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 75

Artikel 63a

Aftale ved førstebehandlingen

Aftale ved førstebehandlingen

Underretter Rådet i overensstemmelse med artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde Parlamentet om, at det har godkendt Parlamentets holdning, meddeler formanden, efter færdiggørelsen i overensstemmelse med artikel 193, på plenarmødet, at forslaget er vedtaget med en ordlyd svarende til Parlamentets holdning.

Underretter Rådet i overensstemmelse med artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde Parlamentet om, at det har godkendt Parlamentets holdning, meddeler formanden, efter færdiggørelsen i overensstemmelse med artikel 193, på plenarmødet, at den lovgivningsmæssige retsakt er vedtaget med en ordlyd svarende til Parlamentets holdning.

 

(Denne artikel flyttes til slutningen af afdeling 1 om førstebehandling ovenfor)

Begrundelse

Udgår her og flyttes til slutningen af ovenstående afdeling 1 om førstebehandling.

Ændringsforslag    92

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 76

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 76

Artikel 69a

Aftale ved andenbehandlingen

Aftale ved andenbehandlingen

Vedtages der ikke i medfør af artikel 68 og 69 noget forslag om at forkaste Rådets holdning eller noget ændringsforslag til denne holdning inden for de fastsatte frister for indgivelse af og afstemning om ændringsforslag eller forslag om forkastelse, meddeler formanden på plenarmødet, at forslaget til retsakt er endeligt vedtaget. Formanden undertegner sammen med Rådets formand forslaget og foranlediger, at det offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende, jf. artikel 78.

Fremsættes der ikke i medfør af artikel 67a og 69 noget forslag om at forkaste Rådets holdning eller noget ændringsforslag til denne holdning inden for de fastsatte frister for indgivelse af og afstemning om ændringsforslag eller forslag om forkastelse, meddeler formanden på plenarmødet, at forslaget til retsakt er endeligt vedtaget.

 

(Denne artikel flyttes til slutningen af afdeling 2 om andenbehandling)

Begrundelse

Indholdet af sidste punktum flyttet til artikel 78.

Ændringsforslag    93

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 77

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 77

udgår

Krav til affattelsen af retsakter

 

1.  I hovedet til retsakter, der vedtages af Europa-Parlamentet og Rådet i fællesskab efter den almindelige lovgivningsprocedure, anføres betegnelsen på den pågældende retsakt, løbenummeret, datoen for vedtagelsen samt en angivelse af emnet.

 

2.  Retsakter, der vedtages af Europa-Parlamentet og Rådet i fællesskab, indeholder følgende:

 

a) formlen: "Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union har"

 

b) en angivelse af de bestemmelser, i henhold til hvilke retsakten er vedtaget; angivelsen indledes med ordene "under henvisning til"

 

c) en henvisning til de forslag, der er forelagt, de udtalelser, der er indhentet, og de høringer, der er foretaget

 

d) begrundelsen for retsakten, der indledes med formlen "ud fra følgende betragtning(er)"

 

(e) ordene "vedtaget denne forordning" eller "vedtaget dette direktiv" eller "vedtaget denne afgørelse" eller tilsvarende efterfulgt af retsaktens dispositive del.

 

3.  Retsakter opdeles i artikler, der kan være grupperet i kapitler og afdelinger.

 

4.  I den sidste artikel i en retsakt fastsættes datoen for ikrafttrædelsen, når denne indtræder før eller efter den tyvende dag efter offentliggørelsen.

 

5.  Den sidste artikel i en retsakt efterfølges af:

 

– den påkrævede formel om retsaktens anvendelse i henhold til de relevante traktatbestemmelser

 

– formlen "udfærdiget i..." efterfulgt af datoen for vedtagelsen af retsakten

 

– formlen "På Europa-Parlamentets vegne - Formand" og "På Rådets vegne - Formand" efterfulgt af henholdsvis navnet på Parlamentets formand og Rådets formand på tidspunktet for vedtagelsen af retsakten.

 

Begrundelse

Denne artikel udgår her og laves om til et bilag til forretningsordenen. Rådets forretningsorden indeholder tilsvarende bestemmelser i et bilag og ikke i selve teksten. Detaljerede bestemmelser om affattelse af retsakter er vedtaget af Parlamentet, Rådet og Kommissionen på administrativt plan (især i den fælles praktiske vejledning til alle, der arbejder med affattelse af EU-lovgivning).

Ændringsforslag    94

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 78

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 78

Artikel 78

Undertegnelse af vedtagne retsakter

Undertegnelse og offentliggørelse af vedtagne retsakter

Retsakter, der er vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure, undertegnes af formanden og generalsekretæren, efter at den vedtagne tekst har fået sin endelige udformning i henhold til artikel 193, og efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt overholdt, og offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende på foranledning af Parlamentets og Rådets generalsekretærer.

Retsakter, der er vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure, undertegnes af formanden og generalsekretæren, efter at den vedtagne tekst har fået sin endelige udformning i henhold til artikel 193 og Bilag XVIa, og efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt overholdt.

 

Parlamentets og Rådets generalsekretærer sørger derefter for, at retsakten offentliggøres i Den Europæiske Unions tidende.

Begrundelse

Ændringen har til formål at fastsætte retsgrundlaget for det nye bilag, der er oprettet med teksten fra den nuværende artikel 77.

Ændringsforslag    95

Europa-Parlamentets forretningsorden

Afsnit II – kapitel 4 (nyt)

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

KAPITEL 4

 

SPECIFIKKE BESTEMMELSER VEDRØRENDE HØRINGSPROCEDUREN

 

(Indføjes efter artikel 78)

Begrundelse

Rettelsen vedrører kun titlen på kapitel 4 og har til formål at undgå at give indtryk af, at dette kapitel fastlægger alle procedurer i forbindelse med høringsproceduren.

Ændringsforslag    96

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 78 a (ny)

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

Artikel 78a

 

Ændret forslag til bindende retsakter

 

Hvis Kommissionen agter at erstatte eller ændre sit forslag til bindende retsakt, udsætter det kompetente udvalg sin behandling af sagen, indtil det har modtaget Kommissionens nye forslag eller dens ændringer.

Begrundelse

Denne bestemmelse er den nuværende artikel 57, stk. 1, og de foreslåede ændringer har til formål at forenkle teksten.

Ændringsforslag    97

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 78 b (ny)

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

Artikel 78b

 

Kommissionens holdning til ændringsforslagene

 

Inden det kompetente udvalg går over til den endelige afstemning om et forslag til bindende retsakt, kan det anmode Kommissionen om at tilkendegive sin holdning til alle de ændringsforslag, som udvalget har vedtaget.

 

Denne holdning indgår i givet fald i betænkningen.

Begrundelse

Denne bestemmelse er den nuværende artikel 58, og de foreslåede ændringer har til formål at forenkle teksten.

Ændringsforslag    98

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 78 c (ny)

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

Artikel 78c

 

Afstemning i Parlamentet

 

Artikel 59, stk. -1, 1, 1b og 1c finder tilsvarende anvendelse.

Ændringsforslag    99

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 78 d (ny)

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

Artikel 78d

 

Opfølgning af Parlamentets holdning

 

1.  I tidsrummet efter Parlamentets vedtagelse af dets holdning vedrørende et forslag til bindende retsakt følger det kompetente udvalgs formand og ordfører dette forslag til retsakt videre behandling indtil den endelige vedtagelse i Rådet, navnlig for at sikre, at de løfter, Rådet eller Kommissionen har givet Parlamentet med hensyn til dets holdning, bliver holdt. De aflægger regelmæssigt beretning til udvalget.

 

2.  Det kompetente udvalg kan opfordre Kommissionen og Rådet til at drøfte sagen med udvalget.

 

3.  Det kompetente udvalg kan, hvis det anser dette for at være nødvendigt, på et hvilket som helst tidspunkt under opfølgningen indgive et forslag til beslutning, hvori det anbefales, at Parlamentet:

 

  opfordrer Kommissionen til at tage sit forslag tilbage

 

  anmoder Kommissionen eller Rådet om at forelægge forslaget for Parlamentet på ny, jf. artikel 78e, eller Kommissionen om at forelægge et nyt forslag, eller

 

  vedtager at træffe eventuelle andre foranstaltninger, som det finder hensigtsmæssige.

 

Dette forslag opføres på forslaget til dagsorden for den mødeperiode, der følger efter vedtagelsen af forslaget i udvalget.

Begrundelse

Bestemmelsen er flyttet hertil fra den nuværende artikel 62.

Ændringsforslag    100

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 78 e (ny)

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

Artikel 78e

 

Fornyet forelæggelse for Parlamentet

 

1.  Formanden opfordrer efter anmodning fra det kompetente udvalg Rådet til fornyet høring af Parlamentet efter samme bestemmelser og på samme betingelser som omhandlet i artikel 63, stk. 1, og desuden hvis Rådet i væsentlig grad ændrer eller agter at ændre det forslag til bindende retsakt, som Parlamentet oprindeligt har fastlagt sin holdning om, medmindre dette gøres for at indarbejde Parlamentets ændringer.

 

2.  Formanden opfordrer ligeledes til fornyet forelæggelse af et forslag til bindende retsakt efter bestemmelserne i denne artikel, hvis Parlamentet efter anmodning fra en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer vedtager dette.

Begrundelse

Stk. 1 er flyttet hertil fra artikel 63, stk. 3, og stk. 2 er flyttet hertil fra artikel 63, stk. 4.

Ændringsforslag    101

Europa-Parlamentets forretningsorden

Afsnit II – kapitel 7 – nummerering

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

KAPITEL 7

KAPITEL 5

KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER

KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER

Begrundelse

Kapitel 7 bliver til kapitel 5.

Ændringsforslag    102

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 81

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 81

Artikel 81

Tiltrædelsestraktater

Tiltrædelsestraktater

1.  Enhver ansøgning fra en europæisk stat om at blive medlem af Den Europæiske Union henvises til behandling i det kompetente udvalg.

1.  Enhver ansøgning fra en europæisk stat om at blive medlem af Den Europæiske Union henvises i overensstemmelse med artikel 49 i Traktaten om Den Europæiske Union til behandling i det kompetente udvalg.

2.  Parlamentet kan efter forslag fra det kompetente udvalg, en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer anmode Kommissionen og Rådet om at deltage i en debat, inden forhandlingerne med ansøgerstaten indledes.

2.  Parlamentet kan efter forslag fra det kompetente udvalg, en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer anmode Kommissionen og Rådet om at deltage i en debat, inden forhandlingerne med ansøgerstaten indledes.

3.  Under forhandlingerne giver Kommissionen og Rådet løbende - om nødvendigt fortroligt - det kompetente udvalg en udtømmende orientering om forhandlingernes forløb.

3.  Det kompetente udvalg anmoder Kommissionen og Rådet om løbende om nødvendigt fortroligt – at give det en udtømmende orientering om forhandlingernes forløb.

4.  Parlamentet kan når som helst under forhandlingerne og på grundlag af en betænkning fra det kompetente udvalg vedtage henstillinger og kræve, at disse tages i betragtning forud for indgåelsen af en traktat om et ansøgerlands tiltrædelse af Den Europæiske Union.

4.  Parlamentet kan når som helst under forhandlingerne og på grundlag af en betænkning fra det kompetente udvalg vedtage henstillinger og kræve, at disse tages i betragtning forud for indgåelsen af en traktat om et ansøgerlands tiltrædelse af Den Europæiske Union.

5.  Når forhandlingerne er afsluttet, men inden aftalens undertegnelse, forelægges traktatudkastet Parlamentet til godkendelse i overensstemmelse med artikel 99.

5.  Når forhandlingerne er afsluttet, men inden aftalens undertegnelse, forelægges traktatudkastet Parlamentet til godkendelse i overensstemmelse med artikel 99. Parlamentets godkendelse kræver i henhold til artikel 49 i traktaten om Den Europæiske Union stemmer fra et flertal af dets medlemmer.

Begrundelse

Denne ordlyd tilpasses i stk. 3 for at undgå en ensidig erklæring i EP's forretningsorden om, hvad andre institutioner bør gøre.

Ændringsforslag    103

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 83

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 83

Artikel 83

En medlemsstats overtrædelse af grundlæggende principper

En medlemsstats overtrædelse af grundlæggende principper og værdier

1.  Parlamentet kan på grundlag af en særlig betænkning fra det kompetente udvalg, udarbejdet i henhold til artikel 45 og 52:

1.  Parlamentet kan på grundlag af en særlig betænkning fra det kompetente udvalg, udarbejdet i henhold til artikel 45 og 52:

a) stemme om et begrundet forslag om at opfordre Rådet til at træffe foranstaltninger i henhold til artikel 7, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union

a) stemme om et begrundet forslag om at opfordre Rådet til at træffe foranstaltninger i henhold til artikel 7, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union

b) stemme om et forslag om at opfordre Kommissionen eller medlemsstaterne til at fremsætte forslag i henhold til artikel 7, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union

b) stemme om et forslag om at opfordre Kommissionen eller medlemsstaterne til at fremsætte forslag i henhold til artikel 7, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union

c) stemme om et forslag om at opfordre Rådet til at træffe foranstaltninger i henhold til artikel 7, stk. 3, eller efterfølgende i henhold til artikel 7, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Union.

c) stemme om et forslag om at opfordre Rådet til at træffe foranstaltninger i henhold til artikel 7, stk. 3, eller efterfølgende i henhold til artikel 7, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Union.

2.  Enhver anmodning fra Rådet om Parlamentets godkendelse vedrørende et forslag i medfør af artikel 7, stk. 1 og 2, i traktaten om Den Europæiske Union, meddeles på plenarmødet sammen med den pågældende medlemsstats bemærkninger og henvises til det kompetente udvalg, jf. artikel 99. Undtagen i særlig hastende og begrundede tilfælde træffer Parlamentet afgørelse efter forslag fra det kompetente udvalg.

2.  Enhver anmodning fra Rådet om Parlamentets godkendelse vedrørende et forslag i medfør af artikel 7, stk. 1 og 2, i traktaten om Den Europæiske Union, meddeles på plenarmødet sammen med den pågældende medlemsstats bemærkninger og henvises til det kompetente udvalg, jf. artikel 99. Undtagen i særlig hastende og begrundede tilfælde træffer Parlamentet afgørelse efter forslag fra det kompetente udvalg.

3.  Til vedtagelse af afgørelser i henhold til stk. 1 og 2 kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer og et flertal af Parlamentets medlemmer.

3.  Til vedtagelse af afgørelser i henhold til stk. 1 og 2 kræves i overensstemmelse med artikel 354 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer og et flertal af Parlamentets medlemmer.

4.  Det kompetente udvalg kan efter tilladelse fra Formandskonferencen forelægge et forslag til beslutning. I beslutningsforslaget redegøres for Parlamentets holdning til, om der foreligger en grov overtrædelse fra en medlemsstats side, og til hensigtsmæssige sanktioner samt til ændring eller tilbagekaldelse af sådanne sanktioner.

4.  Det kompetente udvalg kan efter tilladelse fra Formandskonferencen forelægge et forslag til beslutning. I beslutningsforslaget redegøres for Parlamentets holdning til, om der foreligger en grov overtrædelse fra en medlemsstats side, og til hensigtsmæssige foranstaltninger, der skal træffes, samt til ændring eller tilbagekaldelse af sådanne foranstaltninger.

5.  Det kompetente udvalg påser, at Parlamentet underrettes fuldt ud og om nødvendigt høres om alle opfølgningsforanstaltninger i forbindelse med en godkendelse i medfør af stk. 3. Rådet opfordres til at redegøre for udviklingen, hvor det er relevant. Efter forslag fra det kompetente udvalg, udarbejdet med Formandskonferencens tilladelse, kan Parlamentet vedtage henstillinger til Rådet.

5.  Det kompetente udvalg påser, at Parlamentet underrettes fuldt ud og om nødvendigt høres om alle opfølgningsforanstaltninger i forbindelse med en godkendelse i medfør af stk. 3. Rådet opfordres til at redegøre for udviklingen, hvor det er relevant. Efter forslag fra det kompetente udvalg, udarbejdet med Formandskonferencens tilladelse, kan Parlamentet vedtage henstillinger til Rådet.

Begrundelse

Ændringen i stk. 4 sigter mod at tilpasse ordlyden til traktaten (artikel 7 i TEU anvender "foranstaltninger" og ikke "sanktioner").

Ændringsforslag    104

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 84

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 84

Artikel 84

Parlamentets sammensætning

Parlamentets sammensætning

I god tid før valgperiodens udløb kan Parlamentet på grundlag af en betænkning, der er udarbejdet af det kompetente udvalg i henhold til artikel 45, fremsætte et forslag om ændring af dets sammensætning. Det Europæiske Råds forslag til afgørelse om Parlamentets sammensætning behandles i overensstemmelse med artikel 99.

I god tid før valgperiodens udløb kan Parlamentet på grundlag af en betænkning, der er udarbejdet af det kompetente udvalg i henhold til artikel 14, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union og forretningsordenens artikel 45 og artikel 52, fremsætte et forslag om ændring af dets sammensætning. Det Europæiske Råds forslag til afgørelse om Parlamentets sammensætning behandles i overensstemmelse med artikel 99.

Begrundelse

Som i de øvrige artikler i dette kapitel er en henvisning til den relevante artikel i traktaten nødvendig (artikel 14, stk. 2, i TEU), da dette er grundlaget for Parlamentets initiativ.

Ændringsforslag    105

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 85

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 85

Artikel 85

Forstærket samarbejde mellem medlemsstaterne

Forstærket samarbejde mellem medlemsstaterne

1.  Anmodninger om bemyndigelse til at indføre et forstærket samarbejde mellem medlemsstater i henhold til artikel 20 i traktaten om Den Europæiske Union henvises af formanden til behandling i det kompetente udvalg. Artikel 39, 41, 43, 47, 57-63 og 99 i denne forretningsorden finder anvendelse i relevant omfang.

1.  Anmodninger om bemyndigelse til at indføre et forstærket samarbejde mellem medlemsstater i henhold til artikel 20 i traktaten om Den Europæiske Union henvises af formanden til behandling i det kompetente udvalg. Artikel 99 finder anvendelse.

2.  Det kompetente udvalg påser, at bestemmelserne i artikel 20 i traktaten om Den Europæiske Union og artikel 326-334 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde overholdes.

2.  Det kompetente udvalg påser, at bestemmelserne i artikel 20 i traktaten om Den Europæiske Union og artikel 326-334 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde overholdes.

3.  Forslag til retsakter, der forelægges inden for rammerne af et etableret forstærket samarbejde, behandles af Parlamentet efter samme procedurer som forslag til retsakter, der forelægges uden for rammerne af et sådant forstærket samarbejde. Artikel 47 finder anvendelse.

3.  Forslag til retsakter, der forelægges inden for rammerne af et etableret forstærket samarbejde, behandles af Parlamentet efter samme procedurer som forslag til retsakter, der forelægges uden for rammerne af et sådant forstærket samarbejde. Artikel 47 finder anvendelse.

Begrundelse

Flere henvisninger udgår som unødige eller overflødige (henvisningen til artikel 57 til 63 om førstebehandling og henvisningen til artikel 39, 41, 43 og 47 er overflødige). For så vidt angår godkendelsesproceduren, er den normalt kun underlagt artikel 99.

Ændringsforslag    106

Europa-Parlamentets forretningsorden

Afsnit II – kapitel 8 – nummerering

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

KAPITEL 8

KAPITEL 6

BUDGETPROCEDURER

BUDGETPROCEDURER

Ændringsforslag    107

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 86

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 86

Artikel 86

Flerårig finansiel ramme

Flerårig finansiel ramme

Anmoder Rådet Parlamentet om godkendelse af forslaget til en forordning, der fastlægger den flerårige finansielle ramme, henvises sagen til det kompetente udvalg efter proceduren i artikel 99. Til Parlamentets godkendelse kræves stemmer fra et flertal af Parlamentets medlemmer.

Anmoder Rådet Parlamentet om godkendelse af forslaget til en forordning, der fastlægger den flerårige finansielle ramme, behandles sagen efter proceduren i artikel 99. Parlamentets godkendelse kræver i henhold til artikel 312, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde et flertal af dets medlemmers stemmer.

Ændringsforslag    108

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 86 a (ny)

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

Artikel 86a

 

Den årlige budgetprocedure

 

Det kompetente udvalg kan beslutte at udarbejde en hvilken som helst betænkning, der anses for at være relevant, vedrørende budgettet under hensyntagen til bilaget til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning1a.

 

Et hvilket som helst andet udvalg kan afgive udtalelse inden for den frist, der fastsættes af det kompetente udvalg.

 

___________________

 

1a EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

Begrundelse

Ved denne ændring foreslås det at lade den nuværende artikel 87 udgå og erstatte den med en ny artikel om den årlige budgetprocedure.

Ændringsforslag    109

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 87

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 87

udgår

Arbejdsdokumenter

 

1.  Følgende dokumenter gøres tilgængelige for medlemmerne:

 

a) Kommissionens budgetforslag

 

b) et sammendrag af Rådets drøftelser om budgetforslaget

 

c) Rådets holdning til budgetforslaget i henhold til artikel 314, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

 

d) ethvert forslag til afgørelse om de foreløbige tolvtedele i henhold til artikel 315 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

 

2.  Disse dokumenter henvises til det kompetente udvalg. Alle berørte udvalg kan afgive udtalelse.

 

3.  Formanden fastsætter en frist, inden for hvilken de udvalg, der vil afgive udtalelse, skal sende denne til det kompetente udvalg.

 

Begrundelse

Ændringsforslag    110

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 88

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 88

Artikel 88

Behandling af budgetforslaget - første fase

Parlamentets holdning til budgetforslaget

1.  Ethvert medlem kan under iagttagelse af nedenstående betingelser indgive og forelægge forslag til ændring af budgetforslaget.

1.  Ændringsforslag til Rådets holdning til budgetforslaget kan stilles af individuelle medlemmer i det kompetente udvalg.

 

Ændringsforslag til Rådets holdning kan stilles på plenarmødet af mindst 40 medlemmer eller på vegne af et udvalg eller en politisk gruppe.

2.  Forslagene til ændring skal for at kunne antages til behandling stilles skriftligt, være underskrevet af mindst 40 medlemmer eller være indgivet på en politisk gruppes eller et udvalgs vegne, angive det punkt på budgettet, de henviser til, og tilgodese princippet om ligevægt mellem indtægter og udgifter. Forslagene til ændring skal indeholde alle nødvendige oplysninger med henblik på anmærkningerne til det omhandlede punkt på budgettet.

2.  Ændringsforslagene skal stilles og begrundes skriftligt, være underskrevet af deres forfattere og angive den budgetpost, som de henviser til.

Alle forslag til ændring af budgetforslaget ledsages af en skriftlig begrundelse.

 

3.  Formanden fastsætter en frist for indgivelse af forslag til ændring.

3.  Formanden fastsætter en frist for indgivelse af ændringsforslag.

4.  Det kompetente udvalg afgiver sin udtalelse om de fremsatte forslag, før de kommer til forhandling på et plenarmøde.

4.  Det kompetente udvalg stemmer om ændringsforslagene, før de sættes til forhandling på et plenarmøde.

På plenarmødet sættes forslag til ændring, som i det kompetente udvalg er blevet forkastet, ikke under afstemning, medmindre et udvalg eller mindst 40 medlemmer skriftligt anmoder herom inden for en frist, som fastsættes af formanden. Denne frist udløber, senest 24 timer før afstemningen påbegyndes.

4a.   Ændringsforslag, som stilles på et plenarmøde, og som i det kompetente udvalg er blevet forkastet, kommer kun under afstemning, hvis et udvalg eller mindst 40 medlemmer skriftligt anmoder herom inden for en frist, som fastsættes af formanden. Denne frist udløber, senest 24 timer før afstemningen påbegyndes.

5.  Forslag til ændring af Parlamentets budgetoverslag, der har et lignende indhold som forslag til ændring, der allerede er blevet afvist af Parlamentet under opstillingen af budgetoverslaget, kommer kun til forhandling, hvis det kompetente udvalg anbefaler det.

5.  Ændringsforslag til Parlamentets budgetoverslag, der har et lignende indhold som forslag til ændring, der allerede er blevet afvist af Parlamentet under opstillingen af budgetoverslaget, kommer kun til forhandling, hvis det kompetente udvalg anbefaler det.

6.  Uanset artikel 59, stk. 2, foretager Parlamentet særskilte og successive afstemninger om:

6.  Parlamentet foretager successive afstemninger om:

–  hvert enkelt forslag til ændring

–  ændringsforslagene til Rådets holdning til budgetforslaget opdelt efter sektioner

  hver sektion i budgetforslaget

 

–  et beslutningsforslag om budgetforslaget.

–   et beslutningsforslag om budgetforslaget.

Artikel 174, stk. 4-8, finder dog anvendelse.

Artikel 174, stk. 4-8a, finder dog anvendelse.

7.  De artikler, kapitler, afsnit og sektioner i budgetforslaget, hvortil der ikke er fremsat forslag til ændring, betragtes som godkendt.

7.  De artikler, kapitler, afsnit og sektioner i budgetforslaget, hvortil der ikke er fremsat ændringsforslag, betragtes som værende blevet godkendt.

8.  Forslag til ændring er vedtaget, hvis de opnår stemmer fra et flertal af Parlamentets medlemmer.

8.  Ændringsforslag er i henhold til artikel 314, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde vedtaget, hvis de opnår stemmer fra et flertal af Parlamentets medlemmer.

9.  Har Parlamentet ændret budgetforslaget, fremsendes budgetforslaget til Rådet og Kommissionen i den ændrede form sammen med begrundelserne herfor.

9.  Har Parlamentet ændret Rådets holdning til budgetforslaget, fremsendes holdningen til Rådet og Kommissionen i den ændrede form sammen med begrundelserne herfor samt protokollen for mødet, hvor ændringsforslagene blev vedtaget.

10.  Protokollen fra det møde, hvor Parlamentet har taget stilling til budgetforslaget, fremsendes til Rådet og Kommissionen.

 

Begrundelse

The title of Rule 88 is changed and brought in line with point 13 of the Annex to the IIA. As regards the changes to paragraph 1, they clarify the possibility to table amendments to the Council's position.

Paragraph 2 subparagraph 2 is deleted here and included in subparagraph 1.

As regards the changes to paragraph 4, the word "texts" is quite vague and therefore it is replaced by "amendments".

As regards the changes to paragraph 6 in the introductory part, the word "notwithstanding" is deleted to avoid unnecessary questions on the applicability of the other Rules governing the first reading.

The modifications to paragraph 6 subparagraph 2 reflect the changes in Rule 174.

Ændringsforslag    111

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 89

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 89

Artikel 95a

Finansielt trepartsmøde

Interinstitutionelt samarbejde

Formanden deltager i møder mellem formændene for Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, der med jævne mellemrum indkaldes på Kommissionens initiativ som led i de budgetprocedurer, der er nævnt i sjette del, afsnit II, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Formanden træffer alle de nødvendige foranstaltninger til fremme af samråd og indbyrdes tilnærmelse af institutionernes holdninger med henblik på at lette gennemførelsen af ovennævnte procedurer.

Formanden deltager i overensstemmelse med artikel 324 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde i møder mellem formændene for Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, der med jævne mellemrum indkaldes på Kommissionens initiativ som led i de budgetprocedurer, der er nævnt i sjette del, afsnit II, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Formanden træffer alle de nødvendige foranstaltninger til fremme af samråd og indbyrdes tilnærmelse af institutionernes holdninger med henblik på at lette gennemførelsen af ovennævnte procedurer.

Formanden for Parlamentet kan delegere denne opgave til en næstformand med erfaring inden for budgetmæssige anliggender eller til formanden for det udvalg, der er kompetent med hensyn til budgetspørgsmål.

Formanden for Parlamentet kan delegere denne opgave til en næstformand med erfaring inden for budgetmæssige anliggender eller til formanden for det udvalg, der er kompetent med hensyn til budgetspørgsmål.

 

(Denne artikel flyttes som ændret til slutningen af kapitlet om budgetprocedurer, efter artikel 95.)

Begrundelse

Ændringsforslag    112

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 91

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 91

Artikel 91

Endelig vedtagelse af budgettet

Endelig vedtagelse af budgettet

Såfremt formanden finder, at budgettet er vedtaget i henhold til bestemmelserne i artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, fastslår formanden på et plenarmøde, at budgettet er endeligt vedtaget. Formanden drager omsorg for, at det offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Såfremt formanden mener, at budgettet er vedtaget i henhold til bestemmelserne i artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, fastslår formanden på et plenarmøde, at budgettet er endeligt vedtaget. Formanden drager omsorg for, at det offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Ændringsforslag    113

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 93

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 93

Artikel 93

Decharge til Kommissionen for budgettets gennemførelse

Decharge til Kommissionen for budgettets gennemførelse

Gennemførelsesbestemmelserne i forbindelse med afgørelsen om at give Kommissionen decharge for budgettets gennemførelse i henhold til de finansielle bestemmelser i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde samt finansforordningen vedføjes denne forretningsorden som bilag11. Dette bilag vedtages i overensstemmelse med artikel 227, stk. 2.

Bestemmelserne i forbindelse med afgørelsen om at give Kommissionen decharge for budgettets gennemførelse i henhold til de finansielle bestemmelser i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde samt finansforordningen vedføjes denne forretningsorden som bilag11.

__________________

__________________

11 Se bilag V.

11 Se bilag V.

Begrundelse

Tilpasning af sprogversioner.

Ændringsforslag    114

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 94

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 94

Artikel 94

Andre dechargeprocedurer

Andre dechargeprocedurer

Bestemmelserne om proceduren for meddelelse af decharge til Kommissionen for budgettets gennemførelse finder tilsvarende anvendelse på proceduren for meddelelse af decharge til:

Bestemmelserne om proceduren for meddelelse af decharge til Kommissionen for budgettets gennemførelse i overensstemmelse med artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, finder tilsvarende anvendelse på proceduren for meddelelse af decharge til:

– Europa-Parlamentets formand for gennemførelsen af Europa-Parlamentets budget

– Europa-Parlamentets formand for gennemførelsen af Europa-Parlamentets budget

–  de personer, der er ansvarlige for gennemførelsen af andre af Den Europæiske Unions institutioners og organers budgetter, såsom Rådet (i forbindelse med dets virksomhed som udøvende myndighed), Den Europæiske Unions Domstol, Revisionsretten, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget

–  de personer, der er ansvarlige for gennemførelsen af andre af Den Europæiske Unions institutioners og organers budgetter, såsom Rådet, Den Europæiske Unions Domstol, Revisionsretten, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget

– Kommissionen for gennemførelsen af Den Europæiske Udviklingsfonds budget

– Kommissionen for gennemførelsen af Den Europæiske Udviklingsfonds budget

– de organer, der er ansvarlige for budgetforvaltningen i retligt uafhængige enheder, som varetager EU-opgaver, såfremt Europa-Parlamentet i henhold til de bestemmelser, der gælder for disse organers virksomhed, skal meddele decharge.

– de organer, der er ansvarlige for budgetforvaltningen i retligt uafhængige enheder, som varetager EU-opgaver, såfremt Europa-Parlamentet i henhold til de bestemmelser, der gælder for disse organers virksomhed, skal meddele decharge.

Begrundelse

I den foreslåede ændring af indledningen præciseres det, at decharge meddeles på grundlag af artikel 319 i TEUF.

For så vidt angår andet led, udgår ordene "i forbindelse med dets virksomhed som udøvende myndighed", fordi dechargen åbenlyst ikke vedrører Rådets politiske aktiviteter.

Ændringsforslag    115

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 95

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 95

Artikel 92a

Parlamentets kontrol med gennemførelsen af budgettet

Gennemførelse af budgettet

1.  Parlamentet fører kontrol med gennemførelsen af det løbende budget. Det overlader denne opgave til de udvalg, der er kompetente med hensyn til budgetspørgsmål og budgetkontrol, og til de andre berørte udvalg.

1.  Parlamentet fører kontrol med gennemførelsen af det løbende budget. Det overlader denne opgave til de udvalg, der er kompetente med hensyn til budgetspørgsmål og budgetkontrol, og til de andre berørte udvalg.

2.  Det behandler hvert år problemerne i forbindelse med gennemførelsen af det løbende budget, eventuelt på grundlag af et beslutningsforslag fra det kompetente udvalg og inden førstebehandlingen af budgetforslaget for det følgende regnskabsår.

2.  Det behandler hvert år problemerne i forbindelse med gennemførelsen af det løbende budget, eventuelt på grundlag af et beslutningsforslag fra det kompetente udvalg og inden dets behandling af budgetforslaget for det følgende regnskabsår.

 

(Denne artikel som ændret flyttes frem foran artikel 93).

Begrundelse

Ændringsforslag    116

Europa-Parlamentets forretningsorden

Afsnit II – kapitel 9 – nummerering

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

KAPITEL 9

KAPITEL 7

INTERNE BUDGETPROCEDURER

INTERNE BUDGETPROCEDURER

Begrundelse

Kapitel 9 bliver til kapitel 7.

Ændringsforslag    117

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 98

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 98

Artikel 98

Indgåelse og afvikling af udgiftsforpligtelser

Indgåelse og afvikling af udgiftsforpligtelser, at godkende regnskaber og give decharge.

1.  Formanden indgår og afvikler udgiftsforpligtelser - eller foranlediger dette gjort - efter de interne gennemførelsesbestemmelser for Parlamentets budget, som fastsat af Præsidiet efter høring af det kompetente udvalg.

1.  Formanden indgår og afvikler udgiftsforpligtelser eller foranlediger dette gjort  efter de interne gennemførelsesbestemmelser for Parlamentets budget, som fastsat af Præsidiet efter høring af det kompetente udvalg.

2.  Formanden forelægger det kompetente udvalg udkastet til årsregnskab.

2.  Formanden forelægger det kompetente udvalg udkastet til årsregnskab.

3.  På grundlag af det kompetente udvalgs betænkning afslutter Parlamentet sit regnskab og træffer afgørelse om decharge.

3.  På grundlag af det kompetente udvalgs betænkning afslutter Parlamentet sit regnskab og træffer afgørelse om decharge.

Ændringsforslag    118

Europa-Parlamentets forretningsorden

Afsnit II – kapitel 10 – nummerering

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

KAPITEL 10

KAPITEL 8

GODKENDELSESPROCEDURE

GODKENDELSESPROCEDURE

Begrundelse

Kapitel 10 bliver til kapitel 8.

Ændringsforslag    119

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 99

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 99

Artikel 99

Godkendelsesprocedure

Godkendelsesprocedure

1.  Når Parlamentet anmodes om en godkendelse af et forslag, vedtager det sin afgørelse under hensyntagen til en henstilling fra det kompetente udvalg om at vedtage eller forkaste forslaget. Henstillingen indeholder henvisninger, men ikke betragtninger. Den kan indeholde en kort begrundelse, som udfærdiges på ordførerens ansvar, og som ikke sættes under afstemning. Artikel 56, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse. Ændringsforslag, der fremsættes i udvalget, kan kun behandles, hvis de sigter mod at omgøre den af ordføreren foreslåede henstilling.

1.  Når Parlamentet anmodes om en godkendelse af en bindende retsakt, forelægger det kompetente udvalg Parlamentet en henstilling om at godkende eller forkaste forslaget til retsakt.

 

Henstillingen indeholder henvisninger, men ikke betragtninger. Ændringsforslag kan kun behandles i udvalget, hvis de sigter mod at omgøre den af ordføreren foreslåede henstilling.

 

Henstillingen kan være ledsaget af en kort begrundelse, som skal være udfærdiget på ordførerens ansvar, og den sættes ikke under afstemning. Artikel 56, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse.

Det kompetente udvalg kan indgive et forslag til en ikke-lovgivningsmæssig beslutning. Andre udvalg kan inddrages i udarbejdelsen af beslutningen i overensstemmelse med artikel 201, stk. 3, sammenholdt med artikel 53, 54 eller 55.

1a.   Hvis det er nødvendigt, kan det kompetente udvalg også forelægge en betænkning, der indeholder et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning, hvori det angiver årsagerne til, hvorfor Parlamentet giver eller nægter sit samtykke, og, hvor dette er relevant, retter henstillinger om gennemførelsen af den foreslåede retsakt.

 

1b.   Det kompetente udvalg behandler anmodningen om godkendelse uden unødig forsinkelse. Hvis det kompetente udvalg ikke har vedtaget sin henstilling, inden seks måneder efter at anmodningen om godkendelse er blevet henvist til det, kan Formandskonferencen enten sætte sagen på dagsordenen for en kommende mødeperiode med henblik på behandling på plenarmødet eller, i behørigt begrundede tilfælde, vedtage at forlænge perioden på seks måneder.

Parlamentet træffer afgørelse om det forslag, hvortil dets godkendelse kræves efter traktaten om Den Europæiske Union eller traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ved en enkelt godkendelsesafstemning, uanset om henstillingen fra det kompetente udvalg går ud på at godkende eller forkaste forslaget, og der kan ikke stilles ændringsforslag. Til vedtagelse af en godkendelse kræves det flertal, der er anført i den artikel i traktaten om Den Europæiske Union eller traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, som udgør retsgrundlaget for forslaget, eller, såfremt der ikke er angivet noget flertal deri, et flertal af de afgivne stemmer. Opnås det nødvendige flertal ikke, anses forslaget til retsakt for at være forkastet.

1c.   Parlamentet træffer afgørelse om forslaget til retsakt ved en enkelt godkendelsesafstemning, uanset om henstillingen fra det kompetente udvalg går ud på at godkende eller forkaste forslaget, og der kan ikke stilles ændringsforslag. Opnås det nødvendige flertal ikke, anses forslaget til retsakt for at være forkastet.

2.  Artikel 108, 81, 83, 84, 85 og 86 finder endvidere anvendelse på henholdsvis internationale aftaler, tiltrædelsestraktater, fastslåelse af, at en medlemsstat groft og vedvarende overtræder grundlæggende principper, fastsættelse af Parlamentets sammensætning, indførelse af et forstærket samarbejde mellem medlemsstaterne eller vedtagelse af den flerårige finansielle ramme.

 

3.  Når Parlamentets godkendelse kræves til et forslag til lovgivningsmæssig retsakt eller en påtænkt international aftale, kan det kompetente udvalg forelægge Parlamentet en interimsbetænkning med et forslag til beslutning, der indeholder henstillinger om ændring eller gennemførelse af forslaget til lovgivningsmæssig retsakt eller den påtænkte internationale aftale.

3.  Når Parlamentets godkendelse kræves, kan det kompetente udvalg når som helst forelægge Parlamentet en interimsbetænkning, der indeholder henstillinger om ændring eller gennemførelse af forslaget til retsakt.

4.  Det kompetente udvalg behandler anmodningen om godkendelse uden unødig forsinkelse. Hvis det kompetente udvalg beslutter ikke at fremsætte en henstilling, eller ikke har vedtaget en henstilling inden for seks måneder efter at have fået anmodningen om godkendelse henvist, kan Formandskonferencen enten sætte sagen på dagsordenen for en efterfølgende mødeperiode med henblik på behandling på plenarmødet eller, i behørigt begrundede tilfælde, vedtage at forlænge perioden på seks måneder.

 

Når Parlamentets godkendelse kræves til en påtænkt international aftale, kan Parlamentet på grundlag af en henstilling fra det kompetente udvalg træffe afgørelse om midlertidigt at indstille godkendelsesproceduren i højst et år.

 

Begrundelse

The changes to paragraph 1 reflect the fact that having an explanatory statement as a means of supporting/reinforcing the recommendation by rapporteur/committee is useful (it may lead to fewer reports under paragraph 2 as the committee would not draft them regularly in order to explain its (new)position).

Paragraph 1 subparagraph 2 shall become par 1a. The addition of "also" aims to clarify this aspect. The references to Rules 53, 54 and 55 are deleted because they are superfluous and might even lead to an erroneous “a contrary” reasoning concerning the first subparagraph (where Rule 53 and Rule 55 could apply, but not Rule 54). The fact that Rule 54 cannot apply to a report concerning the consent procedure stricto sensu is mentioned explicitly under Rule 54.

The text of paragraph 1 b (new) is moved from the first subparagraph of Rule 99(4) and streamlined.

The suggested changes to paragraph 1 subparagraph 3 aim to streamline the text and to delete provisions which are superfluous. Parliament's consent is always required because of a Treaty provision. The majority is also clearly indicated.

The suggested deletion of paragraph 2 aim to streamline the text and to delete provisions which are superfluous. This paragraph just reiterates some (but not all) situations where consent is required and which are already described in Rules 108, 81, 83, 84, 85 & 86.

The text of paragraph 4 subparagraph 1 is moved to a new paragraph 1b of Rule 99 and streamlined.

Paragraph 4 subparagraph 2 is to be deleted here and moved under Rule 108. This provision only applies to envisaged international agreements, because of the involvement of (and probable need for clarification for) third parties, and could therefore be moved under Rule 108. This paragraph does not impede Parliament abrogating at any time its decision to suspend, nor does it prevent Parliament from renewing it after its expiry.

Ændringsforslag    120

Europa-Parlamentets forretningsorden

Afsnit II – kapitel 11 – nummerering

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

KAPITEL 11

KAPITEL 9

ANDRE PROCEDURER

ANDRE PROCEDURER

Ændringsforslag    121

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 100

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 100

Artikel 100

Høringsprocedure efter artikel 140 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

Høringsprocedure om undtagelser fra indførelse af euroen som valuta

1.  Når Parlamentet er blevet anmodet om en udtalelse om Rådets anbefalinger, jf. artikel 140, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde som det har fået forelagt på et plenarmøde af Rådet, finder dets drøftelser sted på grundlag af et mundtligt eller skriftligt forslag fra det kompetente udvalg om at vedtage eller forkaste de anbefalinger, som udtalelsen vedrører.

1.  Når Parlamentet er blevet hørt, jf. artikel 140, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, finder dets drøftelser sted på grundlag af en betænkning fra det kompetente udvalg om at vedtage eller forkaste forslaget til retsakt.

2.  Parlamentet stemmer derefter under ét om disse anbefalinger, hvortil der ikke kan stilles ændringsforslag.

2.  Parlamentet tager derefter stilling ved en enkelt afstemning om forslaget til retsakt, hvortil der ikke kan stilles ændringsforslag.

Begrundelse

Ændringen i overskriften har til formål at gøre artiklens overskrift mere læselig.

For så vidt angår ændringerne i stk. 1, stemmer artiklen i sin nuværende ordlyd ikke fuldstændigt overens med artikel 140, stk. 2, i TEUF og afspejler heller ikke den nuværende praksis. Parlamentet høres om et forslag til Rådets afgørelse, ikke om "Rådets anbefalinger" (dette forslag til Rådets afgørelse bygger på en henstilling fra de medlemsstater, der har euroen som valuta). ECON-udvalget udarbejder systematisk en betænkning.

Ændringsforslag    122

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 102

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 102

Artikel 102

Procedurer vedrørende kontrol med frivillige aftaler

Procedurer vedrørende kontrol med påtænkte frivillige aftaler

1. I de tilfælde, hvor Kommissionen meddeler Parlamentet, at den agter at anvende frivillige aftaler i stedet for lovgivning, kan det kompetente udvalg udarbejde en betænkning om det pågældende substansspørgsmål, jf. artikel 52.

1. I de tilfælde, hvor Kommissionen meddeler Parlamentet, at den agter at anvende frivillige aftaler i stedet for lovgivning, kan det kompetente udvalg udarbejde en betænkning om det pågældende substansspørgsmål, jf. artikel 52.

2. Meddeler Kommissionen, at den agter at indgå en frivillig aftale, kan det kompetente udvalg fremsætte et beslutningsforslag, der anbefaler, at forslaget vedtages eller forkastes og i givet fald på hvilke betingelser.

2. Meddeler Kommissionen, at den agter at indgå en frivillig aftale, kan det kompetente udvalg fremsætte et beslutningsforslag, der anbefaler, at forslaget vedtages eller forkastes og i givet fald på hvilke betingelser.

Begrundelse

Den nuværende overskrift er vildledende, da den giver indtryk af, at den frivillige aftale allerede er indgået.

Ændringsforslag    123

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 103

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 103

Artikel 103

Kodifikation

Kodifikation

1.  Når et forslag om kodifikation af EU-lovgivning forelægges Parlamentet, henvises det til det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål. Udvalget behandler forslaget efter de retningslinjer, der er aftalt mellem institutionerne12, med henblik på at fastslå, at det udelukkende består i en kodifikation uden nogen indholdsmæssige ændringer.

1.  Når et forslag om kodifikation af EU-lovgivning forelægges Parlamentet, henvises det til det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål. Udvalget behandler forslaget efter de retningslinjer, der er aftalt mellem institutionerne12, med henblik på at fastslå, at det udelukkende består i en kodifikation uden nogen indholdsmæssige ændringer.

2.  Det udvalg, som var kompetent med hensyn til de retsakter, der skal kodificeres, kan efter anmodning fra udvalget selv eller det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, opfordres til at afgive udtalelse om, hvorvidt en kodifikation er hensigtsmæssig.

2.  Det udvalg, som var kompetent med hensyn til de retsakter, der skal kodificeres, kan efter anmodning fra udvalget selv eller det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, opfordres til at afgive udtalelse om, hvorvidt en kodifikation er hensigtsmæssig.

3.  Der kan ikke stilles ændringsforslag til forslaget.

3.  Der kan ikke stilles ændringsforslag til forslaget.

Formanden for det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, kan dog efter anmodning fra ordføreren forelægge udvalget ændringsforslag med tekniske tilpasninger, forudsat at sådanne tilpasninger er nødvendige for at sikre forslagets overensstemmelse med retningslinjerne for kodifikation og ikke indebærer nogen indholdsmæssige ændringer af forslaget.

Formanden for det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, kan dog efter anmodning fra ordføreren forelægge udvalget tekniske tilpasninger, forudsat at sådanne tilpasninger er nødvendige for at sikre forslagets overensstemmelse med retningslinjerne for kodifikation og ikke indebærer nogen indholdsmæssige ændringer af forslaget.

4.  Finder det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, at forslaget ikke indebærer nogen indholdsmæssige ændringer af EU-lovgivningen, forelægger det forslaget for Parlamentet til godkendelse.

4.  Finder det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, at forslaget ikke indebærer nogen indholdsmæssige ændringer af EU-lovgivningen, forelægger det forslaget for Parlamentet til godkendelse.

Finder udvalget, at forslaget indebærer indholdsmæssige ændringer, foreslår det Parlamentet at forkaste forslaget.

Finder udvalget, at forslaget indebærer indholdsmæssige ændringer, foreslår det Parlamentet at forkaste forslaget.

I begge tilfælde tager Parlamentet stilling ved en enkelt afstemning uden ændringsforslag eller forhandling.

I begge tilfælde tager Parlamentet stilling ved en enkelt afstemning uden ændringsforslag eller forhandling.

__________________

__________________

12 Interinstitutionel aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster, punkt 4 (EFT C 102 af 4.4.1996, s. 2).

12 Interinstitutionel aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster, punkt 4 (EFT C 102 af 4.4.1996, s. 2).

Begrundelse

Denne ændring tager sigte på at afstemme ordlyden efter artiklens ordlyd og tilpasse den den nuværende praksis.

Ændringsforslag    124

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 104

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 104

Artikel 104

Omarbejdning

Omarbejdning

1.  Når et forslag om omarbejdning af EU-lovgivning forelægges Parlamentet, henvises det til det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, og til det for det pågældende sagsområde kompetente udvalg.

1.  Når et forslag om omarbejdning af EU-lovgivning forelægges Parlamentet, henvises det til det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, og til det for det pågældende sagsområde kompetente udvalg.

2.  Det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, behandler forslaget efter de retningslinjer, der er aftalt mellem institutionerne13, med henblik på at fastslå, at det ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i forslaget.

2.  Det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, behandler forslaget efter de retningslinjer, der er aftalt mellem institutionerne13, med henblik på at fastslå, at det ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i forslaget.

Der kan ikke stilles ændringsforslag til forslaget som led i denne behandling. Dog finder artikel 103, stk. 3, andet afsnit, anvendelse i forbindelse med de bestemmelser, der er uændrede i forslaget om omarbejdning.

Der kan ikke stilles ændringsforslag til forslaget som led i denne behandling. Dog finder artikel 103, stk. 3, andet afsnit, anvendelse i forbindelse med de bestemmelser, der er uændrede i forslaget om omarbejdning.

3.  Finder det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, at forslaget ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne, underretter udvalget det kompetente udvalg herom.

3.  Finder det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, at forslaget ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne, underretter udvalget det kompetente udvalg herom.

Det kompetente udvalg kan i så fald kun behandle ændringsforslag, som opfylder betingelserne i artikel 169 og 170, og som vedrører de dele af forslaget, der indeholder ændringer.

Det kompetente udvalg kan i så fald kun behandle ændringsforslag, som opfylder betingelserne i artikel 169 og 170, og som vedrører de dele af forslaget, der indeholder ændringer.

Agter det kompetente udvalg dog i overensstemmelse med punkt 8 i den interinstitutionelle aftale også at stille ændringsforslag til de kodificerede dele af forslaget, underretter det omgående Rådet og Kommissionen om sine planer, og sidstnævnte bør inden afstemningen, jf. artikel 58, meddele udvalget, hvilken holdning den har til ændringsforslagene, og hvorvidt den agter at tage forslaget om omarbejdning tilbage.

Formanden for det korresponderende udvalg kan dog undtagelsesvis efter en konkret vurdering beslutte, at der kan stilles ændringsforslag til de dele af forslaget, der forbliver uændrede, hvis han eller hun skønner, at det er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling. Disse grunde anføres i en skriftlig begrundelse til ændringsforslagene.

4.  Finder det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, at forslaget indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne, foreslår det Parlamentet at forkaste forslaget og underretter det kompetente udvalg herom.

4.  Finder det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, at forslaget indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne, foreslår det Parlamentet at forkaste forslaget og underretter det kompetente udvalg herom.

I så fald anmoder formanden Kommissionen om at tage sit forslag tilbage. Tager Kommissionen sit forslag tilbage, fastslår formanden, at proceduren ikke længere har noget formål, og underretter Rådet herom. Tager Kommissionen ikke sit forslag tilbage, henviser Parlamentet forslaget til fornyet behandling i det kompetente udvalg efter den normale procedure.

I så fald anmoder formanden Kommissionen om at tage sit forslag tilbage. Tager Kommissionen sit forslag tilbage, fastslår formanden, at proceduren ikke længere har noget formål, og underretter Rådet herom. Tager Kommissionen ikke sit forslag tilbage, henviser Parlamentet forslaget til fornyet behandling i det kompetente udvalg efter den normale procedure.

__________________

__________________

13 Interinstitutionel aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk omarbejdning af retsakter, punkt 9 (EFT C 77 af 28.3.2002, s. 1).

13 Interinstitutionel aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk omarbejdning af retsakter, punkt 9 (EFT C 77 af 28.3.2002, s. 1).

Begrundelse

Parliament has repeatedly considered recasting as the normal legislative technique (for one of the latest resolutions, see 2011/2029(INI), para. 41), but the Commission has reduced the number of recasting proposals because of the current wording of this Rule and its implications in terms of unrestricted and unpredictable amending powers. Given the reluctance of the Commission to forward new proposals for recast due to the powers of Parliament to introduce substantive changes, a new drafting is proposed. The proposed change reinstates the original wording of this paragraph (amended in 2009) with a view to clarifying the boundaries of Parliament's amending powers and encouraging the Commission to present more recasting proposals. Although the current Rule is silent on that, the same criteria should apply at plenary stage.

Ændringsforslag    125

Europa-Parlamentets forretningsorden

Afsnit II – kapitel 9 a (nyt)

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

KAPITEL 9A

 

Delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter

Begrundelse

Af klarhedshensyn indføjes der et nyt kapitel om delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter.

Ændringsforslag    126

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 105

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 105

Artikel 105

Delegerede retsakter

Delegerede retsakter

1.  Når Kommissionen fremsender en delegeret retsakt til Parlamentet, henviser formanden den til det udvalg, der er kompetent udvalg for basisretsakten, og dette udvalg kan beslutte at udnævne en ordfører for behandlingen af en eller flere delegerede retsakter.

1.  Når Kommissionen fremsender en delegeret retsakt til Parlamentet, henviser formanden den til det udvalg, der er kompetent udvalg for basisretsakten, og dette udvalg kan beslutte at udpege et af sine medlemmer til behandlingen af en eller flere delegerede retsakter.

2.  Formanden meddeler Parlamentet datoen for modtagelsen af den delegerede retsakt på samtlige officielle sprog og fristen for at fremsætte indsigelser. Sidstnævnte frist løber fra denne dato.

2.  Formanden meddeler under den mødeperiode, der følger efter modtagelsen, Parlamentet datoen for modtagelsen af den delegerede retsakt på samtlige officielle sprog og fristen for at fremsætte indsigelser. Sidstnævnte frist løber fra datoen for modtagelsen.

Meddelelsen offentliggøres i protokollen fra det pågældende møde med angivelse af det kompetente udvalg.

Meddelelsen offentliggøres i protokollen fra det pågældende møde med angivelse af det kompetente udvalg.

3.  Det kompetente udvalg kan under overholdelse af bestemmelserne i basisretsakten forelægge Parlamentet et forslag til begrundet beslutning, hvis det anser det for hensigtsmæssigt, og efter høring af alle berørte udvalg. I dette beslutningsforslag anføres grundene til Parlamentets indsigelse, og det kan indeholde en anmodning til Kommissionen om at forelægge en ny delegeret retsakt, som tager hensyn til Parlamentets henstillinger.

3.  Det kompetente udvalg kan under overholdelse af bestemmelserne i basisretsakten forelægge Parlamentet et forslag til begrundet beslutning, der gør indsigelse mod den delegerede retsakt, hvis det anser det for hensigtsmæssigt, og efter høring af alle berørte udvalg. Såfremt det kompetente udvalg ikke ti arbejdsdage før åbningen af den mødeperiode, i hvilken onsdagen går forud for og er den onsdag, der er tættest på dagen for udløbet af den i stk. 5 omhandlede frist, har fremsat et sådant beslutningsforslag, kan en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer indgive et beslutningsforslag om sagen til opførelse på dagsordenen for den pågældende mødeperiode.

4.  Såfremt det kompetente udvalg ikke ti arbejdsdage før åbningen af den mødeperiode, i hvilken onsdagen går forud for og er den onsdag, der er tættest på dagen for udløbet af den i stk. 5 omhandlede frist, har fremsat et beslutningsforslag, kan en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer indgive et beslutningsforslag om sagen til opførelse på dagsordenen for den pågældende mødeperiode.

 

 

4a.  I et beslutningsforslag indgivet i henhold til stk. 3 anføres grundene til Parlamentets indsigelse, og det kan indeholde en anmodning til Kommissionen om at forelægge en ny delegeret retsakt, som tager hensyn til Parlamentets henstillinger.

5.  Parlamentet træffer afgørelse om eventuelle beslutningsforslag inden for den i basisretsakten fastsatte frist med det i artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde fastsatte flertal.

5.  Parlamentet vedtager et sådant beslutningsforslag inden for den i basisretsakten fastsatte frist og i overensstemmelse med artikel 290, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde med et flertal af sine medlemmer.

Såfremt fristen for at gøre indsigelse mod den delegerede retsakt efter det korresponderende udvalgs opfattelse og i overensstemmelse med basisretsakten bør forlænges, meddeler formanden for det kompetente udvalg dette til Rådet og Kommissionen på Parlamentets vegne.

Såfremt fristen for at gøre indsigelse mod den delegerede retsakt efter det korresponderende udvalgs opfattelse og i overensstemmelse med bestemmelserne i basisretsakten bør forlænges, meddeler formanden for det kompetente udvalg dette til Rådet og Kommissionen på Parlamentets vegne.

6.  Såfremt det kompetente udvalg inden udløbet af den i basisretsakten fastsatte frist henstiller, at Parlamentet ikke gør indsigelse mod den delegerede retsakt:

6.  Såfremt det kompetente udvalg inden udløbet af den i basisretsakten fastsatte frist henstiller, at Parlamentet ikke gør indsigelse mod den delegerede retsakt:

– underretter det formanden for Udvalgsformandskonferencen herom i en begrundet skrivelse og indgiver en henstilling i overensstemmelse hermed

– underretter det formanden for Udvalgsformandskonferencen herom i en begrundet skrivelse og indgiver en henstilling i overensstemmelse hermed

– orienterer dets formand, såfremt der ikke gøres indsigelse på det efterfølgende møde i Udvalgsformandskonferencen eller, i tilfælde af uopsættelighed, ved e n skriftlig procedure, Parlamentets formand, der ved førstkommende lejlighed underretter Parlamentet

– orienterer dets formand, såfremt der ikke gøres indsigelse på det efterfølgende møde i Udvalgsformandskonferencen eller, i tilfælde af uopsættelighed, ved e n skriftlig procedure, Parlamentets formand, der ved førstkommende lejlighed underretter Parlamentet

– sættes henstillingen under afstemning, hvis en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer inden for en frist på 24 timer efter meddelelsen på plenarmødet gør indsigelse mod den

– sættes henstillingen under afstemning, hvis en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer inden for en frist på 24 timer efter meddelelsen på plenarmødet gør indsigelse mod den

- anses henstillingen for vedtaget, hvis der ikke gøres indsigelse mod den inden for den samme frist

anses henstillingen for vedtaget, hvis der ikke gøres indsigelse mod den inden for den samme frist

– medfører vedtagelsen af en sådan henstilling, at senere forslag om indsigelse mod den delegerede retsakt må afvises.

– medfører vedtagelsen af en sådan henstilling, at senere forslag om indsigelse mod den delegerede retsakt må afvises.

7.  Det kompetente udvalg kan under overholdelse af bestemmelserne i basisretsakten tage initiativ til at forelægge Parlamentet et forslag til begrundet beslutning, hvori delegation af beføjelser i medfør af denne retsakt helt eller delvist tilbagekaldes. Parlamentet træffer afgørelse med det i artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde fastsatte flertal.

7.  Det kompetente udvalg kan under overholdelse af bestemmelserne i basisretsakten tage initiativ til at forelægge Parlamentet et forslag til beslutning, hvori delegation af beføjelser i medfør af denne retsakt helt eller delvist tilbagekaldes, eller hvori det modsætter sig en stiltiende forlængelse af delegationen af beføjelser i medfør af samme retsakt.

 

En afgørelse om at tilbagekalde delegationen af beføjelser kræver i henhold til artikel 290, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde et flertal af Parlamentets medlemmers stemmer.

8.  Formanden underretter Rådet og Kommissionen om de beslutninger, der træffes i medfør af denne artikel.

8.  Formanden underretter Rådet og Kommissionen om de beslutninger, der træffes i medfør af denne artikel.

Begrundelse

As regards the changes to paragraph 1, they reflect the practice: the motions for resolutions for objecting a delegated act are tabled by the committee responsible, either in the name of the Committee Chair, or in the name of the authors of the original request.

The changes to paragraph 2 aims at clarifying it: in the second sentence, the date could be "the date" expressly mentioned in the first sentence or the date of the announcement (see the impact of the date of announcement on the deadlines for second reading).

The last sentence of paragraph 3 shall become paragraph 4a. The restructuring of paragraphs 3 and 4 aims to clarify that the current paragraph 3 second sentence also applies when a motion for resolution is tabled by a political group or at least 40 Members.

Paragraph 4 is deleted here and moved to the end of paragraph 3.

The insertion of paragraph 4 a (new) is meant to broaden the scope as indicated in paragraph 3 above.

As regards the changes to paragraph 7: the Treaty does not require any specific reasons by EP when revoking a delegation of powers, therefore the word "reasoned" is deleted. Moreover, a provision governing the decision whereby Parliament opposes the tacit extension of the period of delegation of powers is introduced in Rule 105 as no such provision existed so far.

Ændringsforslag    127

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 106

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 106

Artikel 106

Gennemførelsesretsakter og gennemførelsesforanstaltninger

Gennemførelsesretsakter og gennemførelsesforanstaltninger

1.  Fremsender Kommissionen et udkast til gennemførelsesretsakt eller gennemførelsesforanstaltning til Parlamentet, henviser formanden det til det udvalg, der er kompetent udvalg for basisretsakten, og dette udvalg kan beslutte at udnævne en ordfører for behandlingen af en eller flere gennemførelsesretsakter eller gennemførelsesforanstaltninger.

1.  Fremsender Kommissionen et udkast til gennemførelsesretsakt eller gennemførelsesforanstaltning til Parlamentet, henviser formanden det til det udvalg, der er kompetent udvalg for basisretsakten, og dette udvalg kan beslutte at udpege et af sine medlemmer til behandlingen af en eller flere gennemførelsesretsakter eller gennemførelsesforanstaltninger.

2.  Det kompetente udvalg kan forelægge Parlamentet et forslag til begrundet beslutning, hvori det fastslås, at gennemførelsesretsakten eller gennemførelsesforanstaltningen overskrider de gennemførelsesbeføjelser, som er fastsat i basisretsakten, eller at den af andre grunde ikke er i overensstemmelse med EU-retten.

2.  Det kompetente udvalg kan forelægge Parlamentet et forslag til begrundet beslutning, hvori det fastslås, at gennemførelsesretsakten eller gennemførelsesforanstaltningen overskrider de gennemførelsesbeføjelser, som er fastsat i basisretsakten, eller at den af andre grunde ikke er i overensstemmelse med EU-retten.

3.  Beslutningsforslaget kan indeholde en anmodning til Kommissionen om at trække retsakten, foranstaltningen eller udkastet til retsakt eller foranstaltning tilbage, om at ændre den eller det under hensyntagen til Parlamentets indsigelser eller om at fremsætte et nyt lovgivningsmæssigt forslag. Formanden underretter Rådet og Kommissionen om Parlamentets holdning.

3.  Beslutningsforslaget kan indeholde en anmodning til Kommissionen om at trække udkastet til gennemførelsesretsakt eller gennemførelsesforanstaltning tilbage, om at ændre den eller det under hensyntagen til Parlamentets indsigelser eller om at fremsætte et nyt lovgivningsmæssigt forslag. Formanden underretter Rådet og Kommissionen om Parlamentets holdning.

4.  Falder de gennemførelsesforanstaltninger, Kommissionen påtænker, ind under forskriftsproceduren med kontrol i medfør af Rådets afgørelse af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen, finder følgende supplerende bestemmelser anvendelse:

4.  Falder de gennemførelsesforanstaltninger, Kommissionen påtænker, ind under forskriftsproceduren med kontrol i medfør af Rådets afgørelse 1999/468/EF om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen, finder følgende supplerende bestemmelser anvendelse:

a)  kontrolperioden begynder at løbe, når udkastet til foranstaltninger er blevet forelagt Parlamentet på alle officielle sprog. I tilfælde af en forkortet kontrolfrist, jf. artikel 5a, stk. 5, litra b), i afgørelse 1999/468/EF, og i hastende tilfælde, jf. artikel 5a, stk. 6, i afgørelse 1999/468, begynder kontrolperioden at løbe fra datoen for Parlamentets modtagelse af det endelige udkast til gennemførelsesforanstaltninger i de sprogudgaver, der er forelagt medlemmerne af det i overensstemmelse med afgørelse 1999/468/EF nedsatte udvalg, medmindre formanden for det kompetente udvalg gør indsigelse. Forretningsordenens artikel 158 finder ikke anvendelse i dette tilfælde

a)  kontrolperioden begynder at løbe, når udkastet til gennemførelsesforanstaltning er blevet forelagt Parlamentet på alle officielle sprog. I tilfælde af en forkortet kontrolfrist, jf. artikel 5a, stk. 5, litra b), i afgørelse 1999/468/EF, og i hastende tilfælde, jf. artikel 5a, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF, begynder kontrolperioden at løbe fra datoen for Parlamentets modtagelse af det endelige udkast til gennemførelsesforanstaltning i de sprogudgaver, der er forelagt medlemmerne af det i overensstemmelse med afgørelse 1999/468/EF nedsatte udvalg, medmindre formanden for det kompetente udvalg gør indsigelse. Forretningsordenens artikel 158 finder ikke anvendelse i de to tilfælde, som er nævnt i foregående punktum.

b)  såfremt udkastet til gennemførelsesforanstaltninger er forelagt på grundlag af artikel 5a, stk. 5 eller 6, i afgørelse 1999/468/EF, hvorefter Parlamentets frist for at modsætte sig udkastet kan forkortes, kan formanden for det kompetente udvalg, såfremt udvalget ikke har mulighed for at mødes inden for den fastsatte frist, fremsætte et forslag til beslutning, hvori Parlamentet modsætter sig vedtagelse af udkastet til foranstaltninger

b)  såfremt udkastet til gennemførelsesforanstaltninger er forelagt på grundlag af artikel 5a, stk. 5 eller 6, i afgørelse 1999/468/EF, hvorefter Parlamentets frist for at modsætte sig udkastet kan forkortes, kan formanden for det kompetente udvalg, såfremt udvalget ikke har mulighed for at mødes inden for den fastsatte frist, fremsætte et forslag til beslutning, hvori Parlamentet modsætter sig vedtagelse af udkastet til foranstaltninger

c)  Parlamentet, der træffer afgørelse med et flertal blandt sine medlemmer, kan modsætte sig vedtagelse af udkastet til gennemførelsesforanstaltninger med henvisning til, at udkastet indebærer en overskridelse af de gennemførelsesbeføjelser, der er fastsat i basisretsakten, ikke er foreneligt med basisretsaktens formål eller indhold eller ikke er i overensstemmelse med nærheds- eller proportionalitetsprincippet

c)  Parlamentet, der træffer afgørelse med et flertal blandt sine medlemmer, kan vedtage en beslutning, hvori det modsætter sig vedtagelse af udkastet til gennemførelsesforanstaltning og henviser til, at udkastet indebærer en overskridelse af de gennemførelsesbeføjelser, der er fastsat i basisretsakten, ikke er foreneligt med basisretsaktens formål eller indhold eller ikke er i overensstemmelse med nærheds- eller proportionalitetsprincippet

 

Såfremt det kompetente udvalg ikke 10 arbejdsdage før åbningen af den mødeperiode, i hvilken onsdagen går forud for og er den onsdag, der er tættest på dagen for udløbet af fristen for at gøre indsigelse mod udkastet til gennemførelsesforanstaltning, har fremsat et forslag til en sådan beslutning, kan en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer indgive et beslutningsforslag om sagen til opførelse på dagsordenen for den pågældende mødeperiode.

d)  såfremt det kompetente udvalg efter en behørigt begrundet anmodning fra Kommissionen i en begrundet skrivelse og inden for den normale frist i henhold til artikel 5a, stk. 3, litra c), og/eller artikel 5a, stk. 4, litra e), i afgørelse 1999/468/EF henstiller til formanden for Udvalgsformandskonferencen, at Parlamentet erklærer, at det ikke modsætter sig den foreslåede foranstaltning, finder den i denne forretningsordens artikel 105, stk. 6, fastsatte procedure anvendelse.

d)  såfremt det kompetente udvalg i en begrundet skrivelse og inden for den normale frist i henhold til artikel 5a, stk. 3, litra c), og/eller artikel 5a, stk. 4, litra e), i afgørelse 1999/468/EF henstiller til formanden for Udvalgsformandskonferencen, at Parlamentet erklærer, at det ikke modsætter sig den foreslåede foranstaltning, finder den i denne forretningsordens artikel 105, stk. 6, fastsatte procedure anvendelse.

Begrundelse

Dette er en præcisering af litra a), da det kun er i de to tilfælde omhandlet i artikel 5a, stk. 5, litra b), og stk. 6 i Rådet afgørelse 1999/468/EF, artikel 158 ikke finder anvendelse.

Ændringsforslag    128

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 108

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 108

Artikel 108

Internationale aftaler

Internationale aftaler

1.  Når der påtænkes indledt forhandlinger om indgåelse, fornyelse eller ændring af internationale aftaler, kan det kompetente udvalg vedtage at udarbejde en betænkning eller på anden måde at overvåge proceduren, og udvalget underretter Udvalgsformandskonferencen herom. Andre udvalg kan eventuelt anmodes om en udtalelse i henhold til artikel 53, stk. 1, artikel 201, stk. 2, artikel 54 og artikel 55 finder anvendelse i relevant omfang.

1.  Når der påtænkes indledt forhandlinger om indgåelse, fornyelse eller ændring af internationale aftaler, kan det kompetente udvalg vedtage at udarbejde en betænkning eller på anden måde at overvåge denne forberedende fase. Det underretter Udvalgsformandskonferencen herom.

Formanden og ordføreren for det kompetente udvalg og i givet fald fra de associerede udvalg træffer i fællesskab passende foranstaltninger til at sikre, at Parlamentet - om nødvendigt fortroligt - gives en rettidig, regelmæssig og udtømmende orientering på alle stadier i forhandlingerne og ved indgåelse af internationale aftaler, herunder om udkastene til forhandlingsdirektiver og forhandlingsdirektivers endelige vedtagne tekst, såvel som om de i stk. 3 nævnte forhold:

 

– ved Kommissionen i overensstemmelse med dens forpligtelser i henhold til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og dens tilsagn som afgivet i rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen og

 

– ved Rådet i overensstemmelse med dets forpligtelser i henhold til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

 

 

1a.  Det kompetente udvalg forhører sig så snart som muligt fra Kommissionen om, hvilket retsgrundlag, der er valgt for indgåelse af de i stk. 1 nævnte internationale aftaler. Det kompetente udvalg kontrollerer det valgte retsgrundlag, jf. artikel 39.

2.  Parlamentet kan efter forslag fra det kompetente udvalg, en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer anmode Rådet om ikke at give tilladelse til, at der indledes forhandlinger, før Parlamentet har udtalt sig om det foreslåede forhandlingsmandat på grundlag af en betænkning fra det kompetente udvalg.

2.  Parlamentet kan efter forslag fra det kompetente udvalg, en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer anmode Rådet om ikke at give tilladelse til, at der indledes forhandlinger, før Parlamentet har udtalt sig om det foreslåede forhandlingsmandat på grundlag af en betænkning fra det kompetente udvalg.

3.  På det tidspunkt, hvor forhandlingerne påtænkes indledt, forhører det kompetente udvalg sig hos Kommissionen om, hvilket retsgrundlag der er valgt for indgåelse af de i stk. 1 nævnte internationale aftaler. Det kompetente udvalg kontrollerer det valgte retsgrundlag, jf. artikel 39. Hvis Kommissionen ikke angiver retsgrundlaget, eller hvis der er tvivl om dets gyldighed, finder artikel 39 anvendelse.

 

4.  Parlamentet kan når som helst under forhandlingerne og fra afslutningen af forhandlingerne og frem til indgåelsen af den internationale aftale på grundlag af en betænkning fra det kompetente udvalg og efter at have behandlet ethvert relevant forslag fremsat i henhold til artikel 134 vedtage henstillinger og kræve, at disse tages i betragtning forud for indgåelsen af den pågældende aftale.

4.  Parlamentet kan når som helst under forhandlingerne og fra afslutningen af forhandlingerne og frem til indgåelsen af den internationale aftale på grundlag af en betænkning fra det kompetente udvalg udarbejdet på eget initiativ eller efter at have behandlet ethvert relevant forslag fremsat af en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer vedtage henstillinger til Rådet, Kommissionen eller næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant og udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og kræve, at disse tages i betragtning forud for indgåelsen af den pågældende aftale.

5. Anmodninger fra Rådet om Parlamentets godkendelse eller udtalelse henvises af formanden til behandling i det kompetente udvalg, jf. artikel 99 eller artikel 47, stk. 1.

5. Anmodninger fra Rådet om Parlamentets godkendelse eller udtalelse henvises af formanden til behandling i det kompetente udvalg, jf. artikel 99 eller artikel 47, stk. 1.

6.  Inden afstemningen kan det kompetente udvalg, en politisk gruppe eller mindst 1/10 af medlemmerne foreslå, at Parlamentet indhenter en udtalelse fra Domstolen om en international aftales forenelighed med traktaterne. Godkender Parlamentet et sådant forslag, udsættes afstemningen, indtil Domstolen har afgivet sin udtalelse14.

6.  Det kompetente udvalg eller mindst 1/10 af Parlamentets medlemmer kan når som helst, inden Parlamentet stemmer om en anmodning om godkendelse eller udtalelse, foreslå, at Parlamentet indhenter en udtalelse fra Domstolen om en international aftales forenelighed med traktaterne.

 

Inden Parlamentet stemmer om dette forslaget, kan formanden anmode om en udtalelse fra det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, som meddeler Parlamentet sine konklusioner.

 

Godkender Parlamentet forslaget om at indhente en udtalelse fra Domstolen, udsættes afstemningen om en anmodning om godkendelse eller udtalelse, indtil Domstolen har afgivet sin udtalelse.

7.  Parlamentet afgiver ved en enkelt afstemning med et flertal af de afgivne stemmer udtalelse om eller godkendelse af indgåelse, fornyelse eller ændring af internationale aftaler eller finansprotokoller indgået af Den Europæiske Union. Der kan ikke stilles ændringsforslag til aftalens eller protokollens tekst.

7.  Hvis Parlamentet anmodes om at give sin godkendelse af indgåelse, fornyelse eller ændring af internationale aftaler, træffer det afgørelse ved en enkelt afstemning, jf. artikel 99.

 

Nægter Parlamentet at give sin godkendelse, meddeler Parlamentets formand Rådet, at aftalen ikke kan indgås, fornys eller ændres.

 

Uden at det berører artikel 99, stk. 1b, kan Parlamentet på grundlag af en henstilling fra det kompetente udvalg træffe afgørelse om at udsætte sin afgørelse om godkendelsesproceduren i højst et år.

8.  Afgiver Parlamentet negativ udtalelse, anmoder Parlamentets formand Rådet om ikke at indgå aftalen.

8.  Hvis Parlamentet anmodes om at afgive udtalelse om indgåelse, fornyelse eller ændring af internationale aftaler, kan der ikke stilles ændringsforslag til aftalens tekst. Uden at det berører artikel 170, stk. 1, kan der stilles ændringsforslag til udkast til Rådets afgørelse.

 

Afgiver Parlamentet negativ udtalelse, anmoder Parlamentets formand Rådet om ikke at indgå aftalen.

9.  Nægter Parlamentet at godkende en international aftale, meddeler Parlamentets formand Rådet, at aftalen ikke kan indgås.

 

 

9a.  Formanden og ordføreren for det kompetente udvalg og i givet fald fra de associerede udvalg kontrollerer i fællesskab, at Rådet, Kommissionen og næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik i overensstemmelse med artikel 218, stk. 10, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde giver Parlamentet – om nødvendigt efter fælles aftale fortroligt – en rettidig, regelmæssig og udtømmende orientering på alle stadier i forberedelserne til forhandlingerne, ved forhandling og ved indgåelse af internationale aftaler, herunder oplysninger om udkastene til forhandlingsdirektiver og forhandlingsdirektivers endelige vedtagne tekst, såvel som med oplysninger vedrørende gennemførelsen af disse aftaler.

__________________

 

14 Se ligeledes fortolkningen til artikel 141.

 

Begrundelse

As regards the changes to paragraph 1, they aim to clarify this paragraph, which concerns the monitoring of the steps taken by the other institutions prior to the effective launch of the negotiations. The committees responsible could do this monitoring by:- an INI report (authorised automatically and notified for information to the CCC);- by any other means under these Rules (such as motions for resolutions following debates on statements or on oral questions, etc.).The last two sentences are deleted as superfluous. The scope of Rules 53, 54 and 55 is clearly defined in those Rules. Any committee can do an opinion to INI reports under Rule 53. They can also do opinions under Rules 54 or 55. The acknowledgement of their exclusive or joint competences are not always questioned and settled under Rule 201 (2) (new Rule 201 a). Moreover, referring to the right of asking for opinions under this paragraph, but not under all Rules of procedures where they are applicable may lead to an erroneous “a contrario” type of reasoning.

Paragraph 1 indent 1 is deleted as redundant and not comprehensive (there are also customary practice and obligations taken in the form of unilateral declarations by Commissioners). Similarly,

the second indent of paragraph 1is deleted as it is redundant.

Paragraph 1 a (new) applies even before the Commission asks the Council to approve its negotiating mandate (here in paragraph 2 above). To observe the chronology paragraphs 2 and 3 are inverted.

Paragraph 4 applies during the negotiations and before the conclusion of the international agreement. The change aims to clarify that the committee responsible may draw an INI report (authorised automatically and notified for information to the CCC).To simplify the reading, it is suggested to add the provision concerning the possibility for a political group or at least 40 members to table such a proposal (currently in Rule 134 paragraph 1 and 2).

As regards the changes to paragraph 6, questions concerning the compatibility of an international agreement with the Treaties often touch upon issues – such as subsidiarity, legal basis, the interpretation and application of international law, the legal protection of Parliament’s rights and prerogatives etc. – for which the Committee on Legal Affairs is responsible under Annex VI to the Rules of Procedure. It is therefore appropriate to involve this Committee in the procedure referred to in this provision.

As regards the changes to paragraph 7, the first sentence covers both consultations and consent procedures. In case of consultation, Parliament does not decide in a single vote: amendments to the Council decision are admissible and put to the vote. However, the second sentence is useful only for consultations since, under Rule 99(1), third subparagraph (Rule 99 § 4 new), plenary amendments are never admissible in consent procedures.AFCO WG suggests therefore to re-order paragraphs 7, 8 and 9 in order to address the specificity of the consent and the consultation procedures.Moreover, the reference to "financial protocol[s]" which applies only in this provision shall be deleted. Elsewhere in the Rule, the reference to "international agreement[s]" is deemed sufficient.The third subparagraph is moved here from Rule 99 paragraph 4 second subparagraph. The text is slightly adapted to correspond to the new placement.

Paragraph 9 to be deleted here and moved under paragraph 7.

The new paragraph 9a consists of the text of subparagraph 2 of paragraph 1 which is slightly adapted.

Indeed, the current wording of that subparagraph gives the impression that the EP should be proactive in order for Article 218(10) TFEU to be applied. This is not in line with the Treaties, under which other institutions must inform the EP without specific requests, especially after C-658/11. The wording “…shall jointly supervise/monitor in line with Article 218(10) TFEU that Parliament is provided…” could be suggested.This subparagraph covers all demarches related to the conclusion of international agreements, from the intention to open negotiations to its conclusion and implementation.

Ændringsforslag    129

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 109

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 109

Artikel 109

Procedurer baseret på artikel 218 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde i tilfælde af foreløbig anvendelse eller suspension af internationale aftaler eller fastlæggelse af Unionens holdning i et organ, der er nedsat i henhold til en international aftale

Foreløbig anvendelse eller suspension af anvendelse af internationale aftaler eller fastlæggelse af Unionens holdning i et organ, der er nedsat i henhold til en international aftale

Når Kommissionen, i overensstemmelse med sine forpligtelser i henhold til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen, underretter Parlamentet og Rådet om sin hensigt om at foreslå midlertidig anvendelse eller suspendering af en international aftale, afgives der en redegørelse efterfulgt af en forhandling på plenarmødet. Parlamentet kan fremsætte henstillinger, jf. artikel 108 eller 113 i denne forretningsorden.

Når Kommissionen eller næstformanden/den højtstående repræsentant underretter Parlamentet og Rådet om sin hensigt om at foreslå midlertidig anvendelse eller suspension af en international aftale, kan Parlamentet opfordre Rådet, Kommissionen eller næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik til at afgive en redegørelse, hvorefter der skal afholdes en forhandling på plenarmødet. Parlamentet kan anmode Kommissionen om at fremsætte henstillinger på grundlag af en betænkning fra det kompetente udvalg eller jf. artikel 113 i denne forretningsorden, som navnlig kan indeholde en anmodning til Rådet om ikke at anvende en aftale midlertidigt, inden Parlamentet har givet sin godkendelse.

Samme procedure finder anvendelse, når Kommissionen underretter Parlamentet om et forslag vedrørende de holdninger, der skal indtages på Unionens vegne i et organ etableret ved en international aftale.

Samme procedure finder anvendelse, når Kommissionen eller næstformanden/den højtstående repræsentant foreslå holdninger, der skal indtages på Unionens vegne i et organ etableret ved en international aftale.

Begrundelse

Overskriften forkortes ved, at henvisningen til artikel 218 bortfalder (den samme artikel finder også anvendelse på de procedurer, der er omhandlet i artikel 108, mens denne forretningsordensartikel kun vedrører artikel 218, stk. 9 og 10, i traktaten). Den foreslåede ændring har således til formål at bringe overskriften i overensstemmelse med artikel 218, stk. 9, i TEUF, hvor der er tale om "suspension af anvendelsen".

Denne ændring har til formål at præcisere, hvem der er forfatter til redegørelsen. "Kommissionen eller næstformanden/den højtstående repræsentant" indføres i hele artiklen for at bringe den i overensstemmelse med artikel 218, stk. 9, i TEUF.

Ændringsforslag    130

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 110

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 110

Artikel 110

Særlige repræsentanter

Særlige repræsentanter

1.  Agter Rådet at udpege en særlig repræsentant i henhold til artikel 33 i traktaten om Den Europæiske Union opfordrer formanden efter anmodning fra det kompetente udvalg Rådet til at afgive en redegørelse og besvare spørgsmål vedrørende mandatet, målene og andre relevante forhold, der vedrører den særlige repræsentants opgaver og rolle.

1.  Agter Rådet at udpege en særlig repræsentant i henhold til artikel 33 i traktaten om Den Europæiske Union opfordrer formanden efter anmodning fra det kompetente udvalg Rådet til at afgive en redegørelse og besvare spørgsmål vedrørende mandatet, målene og andre relevante forhold, der vedrører den særlige repræsentants opgaver og rolle.

2.  Efter at den særlige repræsentant er udpeget, kan denne inden sin tiltrædelse opfordres til at møde for det kompetente udvalg for at afgive en redegørelse og besvare spørgsmål.

2.  Efter at den særlige repræsentant er udpeget, kan denne inden sin tiltrædelse opfordres til at møde for det kompetente udvalg for at afgive en redegørelse og besvare spørgsmål.

3.  Senest tre måneder efter høringen kan det kompetente udvalg foreslå en henstilling, jf. artikel 134, der direkte vedrører redegørelsen og de afgivne svar.

3.  Senest to måneder efter høringen kan det kompetente udvalg rette henstillinger til Rådet, Kommissionen eller næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, der direkte vedrører udpegelsen.

4.  Den særlige repræsentant opfordres til at holde Parlamentet fuldt og løbende orienteret om den praktiske gennemførelse af sit mandat.

4.  Den særlige repræsentant opfordres til at holde Parlamentet fuldt og løbende orienteret om den praktiske gennemførelse af sit mandat.

5.  En særlig repræsentant, der er udpeget af Rådet og har et mandat i forbindelse med særlige politikspørgsmål, kan på eget initiativ eller af Parlamentet opfordres til at afgive en redegørelse i det kompetente udvalg.

 

Begrundelse

Den nuværende ordlyd af stk. 3 er uklar. Kun den del af artikel 134, der vedrører forslag fremsat af en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer, synes at være relevant for dette stykke. Proceduren i artikel 113 vil i sig selv altid være anvendelig, fordi denne artikel omfatter FUSP. Stk. 5 udgår, fordi det er overflødigt.

Ændringsforslag    131

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 111

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 111

Artikel 111

International repræsentation

International repræsentation

1.  Ved udnævnelsen af en leder af en af Unionens eksterne delegationer kan kandidaten opfordres til at møde for den relevante instans i Parlamentet for at afgive en redegørelse og besvare spørgsmål.

1.  Ved udnævnelsen af en leder af en af Unionens eksterne delegationer kan kandidaten opfordres til at møde for det kompetente udvalg i Parlamentet for at afgive en redegørelse og besvare spørgsmål.

2.  Senest tre måneder efter den i stk. 1 omhandlede høring kan det kompetente udvalg vedtage en beslutning eller fremsætte en henstilling, der direkte vedrører redegørelsen og de afgivne svar.

2.  Senest to måneder efter den i stk. 1 omhandlede høring kan det kompetente udvalg vedtage en beslutning eller fremsætte en henstilling, der direkte vedrører udpegelsen.

Begrundelse

Ændringen tager sigte på at erstatte "den relevante instans i Parlamentet" med "det kompetente udvalg" for at bringe bestemmelsen i overensstemmelse med erklæringen om politisk ansvarlighed og sikre en overensstemmende ordlyd i hele forretningsordenen.

Ændringsforslag    132

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 112

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 112

Artikel 113a

Høring og underretning af Parlamentet i forbindelse med den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik

Høring og underretning af Parlamentet i forbindelse med den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik

1.  Når Parlamentet høres i henhold til artikel 36 i traktaten om Den Europæiske Union, henvises sagen til det kompetente udvalg, som kan udarbejde henstillinger, jf. artikel 113 i denne forretningsorden.

1.  Når Parlamentet høres i henhold til artikel 36 i traktaten om Den Europæiske Union, henvises sagen til det kompetente udvalg, som kan udarbejde udkast til henstillinger, jf. artikel 113 i denne forretningsorden.

2.  De berørte udvalg søger at sikre, at Kommissionens næstformand/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, regelmæssigt og i tide underretter dem om udviklingen i og gennemførelsen af Unionens fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, om de påregnede udgifter hver gang der træffes en afgørelse vedrørende den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, der har finansielle virkninger, og om alle andre finansielle aspekter i forbindelse med gennemførelsen af aktioner som led i den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. Et udvalg kan i særlige tilfælde efter anmodning fra næstformanden/den højtstående repræsentant vedtage at holde mødet for lukkede døre.

2.  De berørte udvalg søger at sikre, at Kommissionens næstformand/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, regelmæssigt og i tide underretter dem om udviklingen i og gennemførelsen af Unionens fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, om de påregnede udgifter hver gang der træffes en afgørelse vedrørende den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, der har finansielle virkninger, og om alle andre finansielle aspekter i forbindelse med gennemførelsen af aktioner som led i den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. Et udvalg kan i særlige tilfælde efter anmodning fra næstformanden/den højtstående repræsentant vedtage at holde mødet for lukkede døre.

3.  To gange om året afholdes en drøftelse om det høringsdokument, der udarbejdes af næstformanden/den højtstående repræsentant om de vigtigste aspekter og grundlæggende valg i forbindelse med den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, herunder den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik og de budgetmæssige virkninger for Unionen. Procedurerne i artikel 123 finder anvendelse.

3.  To gange om året afholdes en drøftelse om det høringsdokument, der udarbejdes af næstformanden/den højtstående repræsentant om de vigtigste aspekter og grundlæggende valg i forbindelse med den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, herunder den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik og de budgetmæssige virkninger for Unionen. Procedurerne i artikel 123 finder anvendelse.

(Se ligeledes fortolkningen til artikel 134).

 

4.  Næstformanden/den højtstående repræsentant indbydes til ethvert plenarmøde, hvorunder der drøftes udenrigs-, sikkerheds- eller forsvarspolitik.

4.  Næstformanden/den højtstående repræsentant indbydes til ethvert plenarmøde, hvorunder der drøftes udenrigs-, sikkerheds- eller forsvarspolitik.

 

(Denne artikel som ændret skal flyttes til efter artikel 113 og følgelig indføjes i det nyoprettede kapitel 2a).

Begrundelse

For så vidt angår udeladelse af fortolkningen, er anvendelsen af denne henvisning uklar. Den eneste fortolkning i artikel 134 vedrører denne artikels stk. 3. Den vedrører betænkninger og ikke de i artikel 123 omhandlede forslag til beslutning.

Ændringsforslag    133

Europa-Parlamentets forretningsorden

Afsnit III – kapitel 2 a – overskrift (ny)

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

KAPITEL 2A

 

HENSTILLINGER OM UNIONENS OPTRÆDEN UDADTIL

 

(Indføjes før artikel 113)

Ændringsforslag    134

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 113

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 113

Artikel 113

Henstillinger i forbindelse med den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik

Henstillinger om Unionens eksterne politikker

1.  Det udvalg, der er kompetent med hensyn til den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, kan efter forudgående tilladelse fra Formandskonferencen eller på grundlag af et forslag i medfør af artikel 134 udarbejde henstillinger til Rådet inden for sit ansvarsområde.

1.  Det kompetente udvalg kan udarbejde udkast til henstillinger til Rådet, Kommissionen eller næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om spørgsmål under Afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union (Unionens optræden udadtil) eller i tilfælde, hvor en international aftale, der henhører under artikel 108, ikke er blevet henvist til Parlamentet, eller Parlamentet ikke er blevet underrettet herom, jf. artikel 109.

2.  I tilfælde af uopsættelighed kan den i stk. 1 omhandlede tilladelse gives af Parlamentets formand, som ligeledes kan give tilladelse til et uopsætteligt møde i udvalget.

2.  I tilfælde af uopsættelighed kan formanden give tilladelse til et uopsætteligt møde i udvalget.

3.  I forbindelse med vedtagelsen af henstillingerne, som skal foreligge skriftligt ved afstemningen, finder artikel 158 ikke anvendelse, og der kan stilles mundtlige ændringsforslag.

3.  Når disse udkast til henstilling vedtages på udvalgsstadiet, skal der foreligge en skriftlig tekst, som sættes til afstemning.

Fravigelse af artikel 158 kan kun finde sted i udvalget og kun i tilfælde af uopsættelighed. Hverken på møder i udvalget, der ikke er erklæret for uopsættelige, eller på plenarmøderne kan der afviges fra bestemmelserne i artikel 158.

 

Bestemmelsen om, at der kan stilles mundtlige ændringsforslag, betyder, at der ikke kan gøres indsigelse mod, at mundtlige ændringsforslag sættes under afstemning i udvalget.

 

 

3a.  I tilfælde af uopsættelighed, som der henvises til i stk. 2, finder artikel 158 ikke anvendelse på udvalgsstadiet, og der kan stilles mundtlige ændringsforslag. Medlemmerne kan ikke gøre indsigelse mod, at mundtlige ændringsforslag sættes under afstemning i udvalget.

4.  Henstillingerne opføres på dagsordenen for den umiddelbart efterfølgende mødeperiode. Ved uopsættelige spørgsmål, som formanden træffer afgørelse om, kan henstillingerne opføres på dagsordenen for en igangværende mødeperiode. Henstillingerne anses for vedtaget, medmindre mindst 40 medlemmer skriftligt har gjort indsigelse inden mødeperiodens begyndelse; i så fald sættes udvalgets henstillinger på dagsordenen for samme mødeperiode med henblik på forhandling og afstemning. En politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer kan stille ændringsforslag.

4.  Udkastene til henstilling fra udvalget opføres på dagsordenen for den umiddelbart efterfølgende mødeperiode. Ved uopsættelige spørgsmål, som formanden træffer afgørelse om, kan henstillingerne opføres på dagsordenen for en igangværende mødeperiode.

 

4a.  Henstillingerne anses for at være vedtaget, medmindre mindst 40 medlemmer skriftligt har gjort indsigelse inden mødeperiodens begyndelse. Hvis der indgives en sådan skriftlig indsigelse, sættes udvalgets udkast til henstilling på dagsordenen for samme mødeperiode. Sådanne henstillinger vil blive genstand for forhandling, og eventuelle ændringsforslag stillet af en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer sættes under afstemning.

Begrundelse

The changes to the title aim to extend the scope of Rule 113, so as to align it with the broader scope of Rule 134; moreover, Rule 113 is merged with Rule 134 and a a new chapter concerning EP recommendations on the Union’s external action is created. Consequently, Rule 134 is to be deleted.

As regards the changes to paragraph 1, it is suggested to also include the Commission among the possible “addressees” of an EP recommendation.

The deletion in paragraph 3 subparagraph 1 is proposed because this is the only reference in the Rules to "oral amendments". All other references are made in interpretations (in particular, the interpretation to Rule 169 gives the oral amendments equivalent status to the amendments not distributed in all languages).However, the interpretation which follows paragraph 3,is deleted and merged, with slight adaptations, with the provision of paragraph 3 a (new); it acknowledges the specifcity of the CFSP area and the high probability of urgent matters which would justify the a derogation for putting "oral amendments" to vote.

Ændringsforslag    135

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 114

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 114

Artikel 114

Krænkelse af menneskerettighederne

Krænkelse af menneskerettighederne

De kompetente udvalg kan i hver mødeperiode uden at anmode om tilladelse hertil hver fremsætte et beslutningsforslag efter samme procedure som i artikel 113, stk. 4, vedrørende tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne.

De kompetente udvalg kan i hver mødeperiode uden at anmode om tilladelse hertil hver fremsætte et beslutningsforslag efter samme procedure som i artikel 113, stk. 4 og 4a, vedrørende tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne.

Ændringsforslag    136

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 115

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 115

Artikel 115

Gennemsigtighed i Parlamentets arbejde

Gennemsigtighed i Parlamentets arbejde

1. Parlamentet sikrer størst mulig gennemsigtighed i sit arbejde i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 1, andet afsnit, i traktaten om Den Europæiske Union, artikel 15 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 42 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

1. Parlamentet sikrer størst mulig gennemsigtighed i sit arbejde i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 1, andet afsnit, i traktaten om Den Europæiske Union, artikel 15 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 42 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

2.  Parlamentets forhandlinger er offentlige.

2.  Parlamentets forhandlinger er offentlige.

3.  Møder i Parlamentets udvalg er normalt offentlige. Et udvalg kan dog senest ved godkendelsen af dagsordenen for det pågældende møde vedtage at dele dagsordenen for et bestemt møde op i punkter, der behandles på et offentligt møde, og punkter, der behandles på et lukket møde. Hvis et møde holdes for lukkede døre, kan udvalget med forbehold af artikel 4, stk. 1-4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 give aktindsigt i dokumenter og protokoller fra mødet. I tilfælde af overtrædelser af reglerne om fortrolig behandling finder artikel 166 anvendelse.

3.  Møder i Parlamentets udvalg er normalt offentlige. Et udvalg kan dog senest ved godkendelsen af dagsordenen for det pågældende møde vedtage at dele dagsordenen for et bestemt møde op i punkter, der behandles på et offentligt møde, og punkter, der behandles på et lukket møde. Hvis et møde holdes for lukkede døre, kan udvalget træffe afgørelse om at give aktindsigt i dokumenter og protokoller fra mødet.

4.  Det kompetente udvalgs behandling af procedurer vedrørende immunitet i henhold til artikel 9 finder altid sted for lukkede døre.

 

Begrundelse

Ændringerne til stk. 3 er blot en finjustering af ordlyden. Krydshenvisning til artikel 4 i forordning (EF) nr. 1049/2001 giver ingen mening i retlig forstand. Der er allerede taget højde for brud på fortroligheden i artikel 11 og artikel 166, så der er ingen grund til at gentage det her.

Stk. 4 udgår, da spørgsmålet bør være omhandlet under artikel 9, stk. 10, og i henhold til de principper, der er fastlagt i overensstemmelse med artikel 9, stk. 12.

Ændringsforslag    137

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 116

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 116

Artikel 116

Aktindsigt

Aktindsigt

1.  Enhver unionsborger og enhver fysisk eller juridisk person, der har bopæl eller hjemsted i en medlemsstat, har ret til aktindsigt i Parlamentets dokumenter, jf. artikel 15 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, med forbehold af de principper, betingelser og begrænsninger, som er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001, og i overensstemmelse med de særlige bestemmelser i forretningsordenen.

1.  Enhver unionsborger og enhver fysisk eller juridisk person, der har bopæl eller hjemsted i en medlemsstat, har ret til aktindsigt i Parlamentets dokumenter, jf. artikel 15 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, med forbehold af de principper, betingelser og begrænsninger, som er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001.

Der gives i videst muligt omfang adgang til Parlamentets dokumenter til andre fysiske og juridiske personer på samme vilkår.

Der gives i videst muligt omfang adgang til Parlamentets dokumenter til andre fysiske og juridiske personer på samme vilkår.

Forordning (EF) nr. 1049/2001 offentliggøres til orientering sammen med forretningsordenen15.

 

2.  Med hensyn til aktindsigt forstås ved udtrykket "Parlamentets dokumenter" ethvert indhold, jf. artikel 3, litra a), i forordning (EF) nr. 1049/2001, der er udarbejdet eller modtaget af personer, som er valgt til hverv i Parlamentet, jf. afsnit I, kapitel 2, i denne forretningsorden, Parlamentets organer, udvalg eller interparlamentariske delegationer eller Parlamentets Generalsekretariat.

2.  Med hensyn til aktindsigt forstås ved udtrykket "Parlamentets dokumenter" ethvert indhold, jf. artikel 3, litra a), i forordning (EF) nr. 1049/2001, der er udarbejdet eller modtaget af personer, som er valgt til hverv i Parlamentet, jf. afsnit I, kapitel 2, i denne forretningsorden, Parlamentets organer, udvalg eller interparlamentariske delegationer eller Parlamentets Generalsekretariat.

Dokumenter, der er udarbejdet af enkelte medlemmer eller politiske grupper, anses for Parlamentets dokumenter med hensyn til aktindsigt, hvis de indgives i henhold til forretningsordenen.

I henhold til artikel 4 i statutten for Europa-Parlamentets medlemmer anses dokumenter, der er udarbejdet af enkelte medlemmer eller politiske grupper, kun for at være Parlamentets dokumenter med hensyn til aktindsigt, hvis de indgives i henhold til forretningsordenen.

Præsidiet fastsætter regler med henblik på at sikre, at alle Parlamentets dokumenter registreres.

Præsidiet fastsætter regler med henblik på at sikre, at alle Parlamentets dokumenter registreres.

3.  Parlamentet opretter et register over Parlamentets dokumenter. Der gives direkte adgang til lovgivningsmæssige dokumenter og visse andre kategorier af dokumenter gennem registret i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1049/2001. Henvisninger til andre af Parlamentets dokumenter indføres så vidt muligt i registret.

3.  Parlamentet opretter et offentligt register på et websted over Parlamentets dokumenter. Der gives direkte adgang til lovgivningsmæssige dokumenter og visse andre kategorier af dokumenter gennem Parlamentets websted med det offentlige register i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1049/2001. Henvisninger til andre af Parlamentets dokumenter indføres så vidt muligt i det offentlige register på webstedet.

De kategorier af dokumenter, der er direkte tilgængelige, opføres på en liste, der vedtages af Præsidiet og offentliggøres på Parlamentets websted. Denne liste begrænser ikke retten til aktindsigt i dokumenter, som ikke er omfattet af de fastlagte kategorier; der gives efter skriftlig begæring adgang til disse dokumenter.

De kategorier af dokumenter, der er direkte tilgængelige gennem webstedet med Parlamentets offentlige register, opføres på en liste, der vedtages af Præsidiet og offentliggøres på Parlamentets websted med det offentlige register. Denne liste begrænser ikke retten til aktindsigt i dokumenter, som ikke er omfattet af de fastlagte kategorier; der kan efter skriftlig begæring gives adgang til disse dokumenter i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1049/2001.

Præsidiet kan fastsætte regler, der er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1049/2001, om den nærmere fremgangsmåde for aktindsigt, som offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Præsidiet fastsætter regler for aktindsigt i henhold til forordning (EF) nr. 1049/2001, om den nærmere fremgangsmåde for aktindsigt, som offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

4.  Præsidiet fastlægger, hvilke organer der skal have kompetence til at behandle oprindelige begæringer (artikel 7 i forordning (EF) nr. 1049/2001), og træffer afgørelse om genfremsatte begæringer (forordningens artikel 8) og begæringer om aktindsigt i følsomme dokumenter (forordningens artikel 9).

4.  Præsidiet fastlægger, hvilke organer der skal have kompetence til at behandle oprindelige begæringer (artikel 7 i forordning (EF) nr. 1049/2001), og til at træffe afgørelse om genfremsatte begæringer (forordningens artikel 8) og om begæringer om aktindsigt i følsomme dokumenter (forordningens artikel 9).

5.  Formandskonferencen udpeger Parlamentets medlemmer af det interinstitutionelle udvalg, der nedsættes i henhold til artikel 15, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1049/2001.

 

6.  Tilsynet med behandlingen af begæringer om aktindsigt påhviler en af næstformændene.

6.  Tilsynet med behandlingen af begæringer om aktindsigt påhviler en af næstformændene.

 

6a.  Præsidiet vedtager den årlige rapport, der er omhandlet i artikel 17, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1049/2001.

7.  Parlamentets kompetente udvalg udarbejder på grundlag af oplysninger fra Præsidiet og andre kilder den årlige rapport, der er omhandlet i artikel 17 i forordning (EF) nr. 1049/2001, og forelægger den på plenarmødet.

7.  Parlamentets kompetente udvalg undersøger regelmæssigt gennemsigtigheden af Parlamentets aktiviteter og forelægger en rapport med sine konklusioner og henstillinger på plenarmødet.

Det kompetente udvalg behandler og vurderer de rapporter, som de øvrige institutioner og organer har udarbejdet i henhold til forordningens artikel 17.

Det kompetente udvalg kan også behandle og vurdere de rapporter, som de øvrige institutioner og organer har udarbejdet i henhold til forordningens artikel 17.

 

7a.  Formandskonferencen udpeger Parlamentets medlemmer af det interinstitutionelle udvalg, der nedsættes i henhold til artikel 15, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1049/2001.

__________________

 

15 Se bilag XIV.

 

Begrundelse

The changes to paragraph 1, subparagraph 1 are necessary as the Rules of Procedure may not restrict public access rights under Regulation 1049/2001.

As regards the deletion of paragraph 1, subparagraph 3, this annex is deleted since from a legal and procedural point of view it is not an annex. The Regulation would however be included in a compendium of legal acts, easily accessible to MEPs and other persons.

The changes to paragraph 2, subparagraph 2, reflect the ‘raison d’être’ of this rule. A document is "tabled" when it enters into the EP administrative circuit.

The changes to paragraph 3, subparagraph 2, clarify the relevant “register”; the use of “shall” would imply an obligation to disclose, but an exception under Article 4 of Regulation 1049 might apply; therefore “may” is more appropriate.

Paragraph 3, subparagraph 3, is updated as the rules have already been adopted (adopting them is an obligation under Regulation 1049/2001).

Paragraph 5 is deleted here and reinserted as paragraph 8 (new).

The changes to paragraph 7 and the addition of 6 a (new) adjust the the text to standard practice according to which the Bureau endorses yearly a technical/administrative report whereas the LIBE Committee prepares biannual reports (EP Institutional report on the implementation of Regulation 1049/2001; such reports were adopted in 2009, 2011, 2013, and 2016). It is therefore suggested to clarify that the adoption of the technical report is ensured by the Bureau whereas LIBE is competent for the institutional/political report, which may be based on the findings of the technical reports.Article 17(1) of Regulation (EC) No 1049/2001 reads as follows: "1. Each institution shall publish annually a report for the preceding year including the number of cases in which the institution refused to grant access to documents, the reasons for such refusals and the number of sensitive documents not recorded in the register."

Ændringsforslag    138

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 116 a (ny)

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

Artikel 116a

 

Adgang til Parlamentet

 

1.   Der udstedes adgangskort til medlemmer, medlemmers assistenter og tredjeparter på grundlag af de regler, som Præsidiet fastsætter. Disse regler regulerer også brug og inddragelse af adgangskort.

 

2.  Adgangskort udstedes ikke til et medlems medarbejdere, som er omfattet af anvendelsesområdet for aftalen mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen om et åbenhedsregister for organisationer og selvstændige, der er involveret i udformningen og gennemførelsen af EU's politikker1a.

 

3.   Enheder, der er opregnet i åbenhedsregistret, og deres repræsentanter, der har fået udstedt adgangskort med lang gyldighed til Europa-Parlamentet, skal overholde:

 

  den adfærdskodeks for registrerede, der er vedføjet aftalen

 

  de procedurer og andre pligter, der er fastlagt ved aftalen, og

 

  gennemførelsesbestemmelserne til denne artikel.

 

Uden at dette berører anvendeligheden af de almindelige bestemmelser om inddragelse eller midlertidig deaktivering af adgangskort med lang gyldighed, og medmindre der er tungtvejende argumenter for det modsatte, inddrager eller deaktiverer generalsekretæren med kvæstorernes tilladelse et adgangskort med lang gyldighed, når indehaveren er blevet slettet af åbenhedsregistret for en overtrædelse af adfærdskodeksen for registrerede eller har gjort sig skyldig i en alvorlig tilsidesættelse af forpligtelserne i dette stykke eller har afslået at efterkomme en officiel anmodning om fremmøde til en høring eller et udvalgsmøde eller at samarbejde med et undersøgelsesudvalg uden tilstrækkelig begrundelse.

 

4.   Kvæstorerne kan fastsætte, i hvilken udstrækning den i stk. 2 omhandlede adfærdskodeks er gældende for personer, der har et adgangskort med lang gyldighed, men ikke er omfattet af aftalens anvendelsesområde.

 

5.   På forslag af generalsekretæren vedtager Præsidiet de nødvendige foranstaltninger til iværksættelse af åbenhedsregistret i overensstemmelse med bestemmelserne i aftalen om oprettelse af registret.

 

__________________

 

1a EUT L 277 af 19.9.2014, s. 11.

Begrundelse

Ny artikel tilføjet for at indsætte en henvisning til åbenhedsregistret.

Ændringsforslag    139

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 117

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 117

Artikel 117

Valg af formand for Kommissionen

Valg af formand for Kommissionen

1  Når Det Europæiske Råd foreslår en kandidat til posten som formand for Kommissionen, anmoder formanden kandidaten om at afgive en redegørelse og forelægge sine politiske retningslinjer for Parlamentet. Forelæggelsen efterfølges af en forhandling.

1.  Når Det Europæiske Råd foreslår en kandidat til posten som formand for Kommissionen, anmoder formanden kandidaten om at afgive en redegørelse og forelægge sine politiske retningslinjer for Parlamentet. Forelæggelsen efterfølges af en forhandling.

Det Europæiske Råd indbydes til at deltage i forhandlingen.

Det Europæiske Råd indbydes til at deltage i forhandlingen.

2.  Parlamentet vælger formanden for Kommissionen med et flertal af sine medlemmer.

2.  Parlamentet vælger jf. artikel 17, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Union formanden med et flertal af sine medlemmer.

Afstemningen er hemmelig.

Afstemningen sker ved navneopråb.

3.   Vælges kandidaten, underretter Parlamentets formand Rådet herom og anmoder det og den valgte formand for Kommissionen om efter fælles overenskomst at indstille kandidater til de forskellige poster som medlem af Kommissionen.

3.   Vælges kandidaten, underretter Parlamentets formand Rådet herom og anmoder det og den valgte formand for Kommissionen om efter fælles overenskomst at indstille kandidater til de forskellige poster som medlem af Kommissionen.

4.   Opnår kandidaten ikke det krævede flertal, opfordrer formanden Det Europæiske Råd til inden for en måned at foreslå en ny kandidat til valg efter samme procedure.

4.   Opnår kandidaten ikke det krævede flertal, opfordrer formanden Det Europæiske Råd til inden for en måned at foreslå en ny kandidat til valg efter samme procedure.

Begrundelse

Ændringsforslag    140

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 118

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 118

Artikel 118

Valg af Kommissionen

Valg af Kommissionen

 

- 1.   Parlamentets formand anmoder den valgte formand for Kommissionen om at oplyse Parlamentet om fordelingen af sagsområder i det foreslåede kommissærkollegium i overensstemmelse med den valgte formands politiske retningslinjer.

1.  Formanden anmoder efter høring af den valgte formand for Kommissionen de kandidater, der er foreslået af den valgte formand for Kommissionen og Rådet til de forskellige poster som medlem af Kommissionen, om at møde for de relevante udvalg i henhold til deres forventede forretningsområder. Disse høringer er offentlige.

1.  Formanden anmoder efter høring af den valgte formand for Kommissionen de kandidater, der er foreslået af den valgte formand for Kommissionen og Rådet til de forskellige poster som medlem af Kommissionen, om at møde for de relevante udvalg eller organer i henhold til deres forventede forretningsområder.

 

1a.  Høringerne afholdes af udvalgene.

 

Undtagelsesvis kan en høring gennemføres i et andet format, når et udpeget medlem af Kommissionen har ansvarsområder, der primært er af horisontal karakter, forudsat at en sådan høring omfatter det kompetente udvalg. Disse høringer er offentlige.

2.   Parlamentets formand kan anmode den valgte formand for Kommissionen om at oplyse Parlamentet om fordelingen af sagsområder i det foreslåede kommissærkollegium i overensstemmelse med den valgte formands politiske retningslinjer.

 

3.  Det eller de relevante udvalg opfordrer det udpegede medlem af Kommissionen til at afgive en redegørelse og besvare spørgsmål. Høringerne tilrettelægges på en sådan måde, at de udpegede medlemmer af Kommissionen får mulighed for at fremlægge alle relevante oplysninger for Parlamentet. Bestemmelser om tilrettelæggelsen af høringerne fastsættes i et bilag til denne forretningsorden16.

3.  Det eller de relevante udvalg opfordrer det udpegede medlem af Kommissionen til at afgive en redegørelse og besvare spørgsmål. Høringerne tilrettelægges på en sådan måde, at de udpegede medlemmer af Kommissionen får mulighed for at fremlægge alle relevante oplysninger for Parlamentet. Bestemmelser om tilrettelæggelsen af høringerne fastsættes i et bilag til denne forretningsorden16.

4.  Den valgte formand præsenterer sit kollegium og forelægger Kommissionens program på et møde i Parlamentet, hvortil formanden for Det Europæiske Råd og formanden for Rådet er indbudt. Forelæggelsen efterfølges af en forhandling.

4.  Den valgte formand opfordres til at præsentere sit kollegium og forelægger Kommissionens program på et møde i Parlamentet, hvortil formanden for Det Europæiske Råd og formanden for Rådet er indbudt. Forelæggelsen efterfølges af en forhandling.

5.  Som afslutning på forhandlingen kan en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer fremsætte et beslutningsforslag. Artikel 123, stk. 3, 4 og 5, finder anvendelse.

5.  Som afslutning på forhandlingen kan en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer fremsætte et beslutningsforslag. Artikel 123, stk. 3-5b finder anvendelse.

Efter afstemningen om beslutningsforslaget vælger eller forkaster Parlamentet Kommissionen med et flertal af de afgivne stemmer.

 

Afstemningen sker ved navneopråb.

 

Parlamentet kan udsætte afstemningen til næste møde.

 

 

5a.  Efter afstemningen om beslutningsforslaget vælger eller forkaster Parlamentet Kommissionen med et flertal af de afgivne stemmer ved navneopråb. Parlamentet kan udsætte afstemningen til næste møde.

6.  Formanden underretter Rådet om valget eller forkastelsen af Kommissionen.

6.   Formanden underretter Rådet om valget eller forkastelsen af Kommissionen.

7.   I tilfælde af en væsentlig ændring i fordelingen af Kommissionens porteføljer under mandatet, besættelse af en ledig post eller udnævnelse af et nyt medlem af Kommissionen efter en ny medlemsstats tiltrædelse, opfordres de pågældende medlemmer af Kommissionen til at møde for de udvalg, der er kompetente med hensyn til de pågældende ansvarsområder i overensstemmelse med stk. 3.

7.  I tilfælde af en væsentlig ændring eller en ændring i Kommissionens sammensætning under mandatet opfordres de pågældende medlemmer eller udpegede medlemmer af Kommissionen til at deltage i en høring i overensstemmelse med stk. 1a og 3.

 

7a.  Hvis der sker ændringer af en kommissærs portefølje eller finansielle interesser i løbet af vedkommendes embedsperiode, skal denne situation undersøges af Parlamentet, jf. bilag XVI.

 

Hvis der identificeres en interessekonflikt i løbet af en kommissærs mandatperiode, og hvis Kommissionens formand undlader at gennemføre Parlamentets anbefalinger til afhjælpning af denne interessekonflikt, kan Parlamentet anmode Kommissionens formand om at udtrykke mistillid til den pågældende kommissær, jf. punkt 5 i rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen, og om nødvendigt træffe foranstaltninger med henblik på at fratage den pågældende kommissær retten til pension eller andre tilsvarende fordele i overensstemmelse med artikel 245, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

_______________

 

16 Se bilag XVI.

 

Begrundelse

The changes to this Rule transpose the principle set out in paragraph 5 of the EP resolution of 8 September 2015 on procedures and practices regarding Commissioner hearings.

Paragraph 2 of Rule 118 becomes paragraph 1 and "may" is replaced by "shall", since it corresponds to standard practice the last three subparagraphs of paragraph 5 are re-grouped into a new paragraph (5a)in order to facilitate the reading and the interpretation.

In paragraph 7, the reference to a new MS is deleted as it is not accurate given that the same procedure applies to any new Commissioner (resignation, new accession or other circumstances.)

Ændringsforslag    141

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 118 a (ny)

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

Artikel 118a

 

Flerårig programmering

 

Efter udnævnelsen af en ny Kommission udveksler Parlamentet, Rådet og Kommissionen i overensstemmelse med stk. 5 den interinstitutionelle aftale om bedre regulering synspunkter og når til enighed om fælles konklusioner om flerårig programmering.

 

Formanden afholder i overensstemmelse hermed og inden forhandling med Rådet og Kommissionen om konklusionerne om den flerårige programmering en drøftelse med Formandskonferencen om de overordnede politiske mål og prioriteter for den nye valgperiode. Under denne drøftelse vil der blandt andet blive taget hensyn til de prioriteter, som den valgte formand for Kommissionen har forelagt, samt svarene fra de udpegede medlemmer af Kommissionen under høringerne, jf. artikel 118.

 

Inden undertegnelsen af de fælles konklusioner søger formanden Formandskonferencen om godkendelse.

Ændringsforslag    142

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 119

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 119

Artikel 119

Forslag om mistillidsvotum til Kommissionen

Forslag om mistillidsvotum til Kommissionen

1.  1/10 af Parlamentets medlemmer kan indgive forslag til Parlamentets formand om mistillidsvotum til Kommissionen.

1.  1/10 af Parlamentets medlemmer kan indgive forslag til Parlamentets formand om mistillidsvotum til Kommissionen. Hvis et forslag til mistillidsvotum har været til afstemning i de foregående to måneder, kan et nyt forslag kun indgives af 1/5 af Parlamentets medlemmer.

2.  Forslaget skal være forsynet med betegnelsen "Forslag om mistillidsvotum" og skal være begrundet. Det fremsendes til Kommissionen.

2.  Forslaget skal være forsynet med betegnelsen "Forslag om mistillidsvotum" og angive grundene hertil. Det fremsendes til Kommissionen.

3.  Formanden giver straks medlemmerne meddelelse om forslagets indgivelse.

3.  Formanden giver straks medlemmerne meddelelse om forslagets indgivelse.

4.  Forhandlingen om mistillidsvotum finder tidligst sted 24 timer efter, at medlemmerne har fået meddelelse om modtagelsen af et forslag om mistillidsvotum.

4.  Forhandlingen om mistillidsvotum finder tidligst sted 24 timer efter, at medlemmerne har fået meddelelse om modtagelsen af et forslag om mistillidsvotum.

5.  Afstemningen om forslaget sker ved navneopråb og finder tidligst sted 48 timer efter forhandlingens begyndelse.

5.  Afstemningen om forslaget sker ved navneopråb og finder tidligst sted 48 timer efter forhandlingens begyndelse.

6.  Forhandlingen og afstemningen finder sted senest under den mødeperiode, der følger efter forslagets indgivelse.

6.  Uden at dette berører stk. 4 og 5, finder forhandlingen og afstemningen sted senest under den mødeperiode, der følger efter forslagets indgivelse.

7.  Forslaget om mistillidsvotum er vedtaget, hvis det opnår et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer og et flertal blandt Parlamentets medlemmer. Afstemningsresultatet meddeles formanden for Rådet og formanden for Kommissionen.

7.  Forslaget om mistillidsvotum er vedtaget i overensstemmelse med artikel 234 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, hvis det opnår 2/3 af de afgivne stemmer og et flertal af Parlamentets medlemmer. Afstemningsresultatet meddeles formanden for Rådet og formanden for Kommissionen.

Begrundelse

Ændringen af stk. 6 er en præcisering af teknisk karakter af hensyn til minimødeperioderne i Bruxelles.

Ændringsforslag    143

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 120

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 120

Artikel 120

Udnævnelse af dommere og generaladvokater ved Den Europæiske Unions Domstol

Udnævnelse af dommere og generaladvokater ved Den Europæiske Unions Domstol

Parlamentet udpeger efter forslag fra det kompetente udvalg den person, det indstiller til at være medlem af det udvalg på syv personer, der har til opgave at kontrollere kvalifikationerne hos kandidaterne til embederne som dommer eller generaladvokat ved Domstolen og Retten.

Parlamentet udpeger efter forslag fra det kompetente udvalg den person, det indstiller til at være medlem af det udvalg på syv personer, der har til opgave at kontrollere kvalifikationerne hos kandidaterne til embederne som dommer eller generaladvokat ved Domstolen og Retten. Det kompetente udvalg vælger, hvilken kandidat det ønsker at foreslå, ved en afstemning med simpelt flertal. Udvalgets koordinatorer udarbejder med henblik herpå en liste over kandidater.

Begrundelse

Denne ændring tilpasser artikel 120 til den nuværende praksis.

Ændringsforslag    144

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 121

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 121

Artikel 121

Udnævnelse af Revisionsrettens medlemmer

Udnævnelse af Revisionsrettens medlemmer

1.  De indstillede medlemmer af Revisionsretten opfordres til at afgive en redegørelse i det kompetente udvalg og besvare spørgsmål fra dets medlemmer. Udvalget foretager hemmelig afstemning særskilt om hver enkelt udnævnelse.

1.  De indstillede medlemmer af Revisionsretten opfordres til at afgive en redegørelse i det kompetente udvalg og besvare spørgsmål fra dets medlemmer. Udvalget foretager hemmelig afstemning særskilt om hver enkelt udnævnelse.

2.  Det kompetente udvalg forelægger Parlamentet en indstilling om, hvorvidt de foreslåede kandidater bør udnævnes, i en betænkning, som indeholder et særskilt forslag til afgørelse for hver enkelt udnævnelse.

2.  Det kompetente udvalg forelægger Parlamentet en indstilling om godkendelse eller forkastelse af den foreslåede kandidat.

3.  Afstemningen på plenarmødet finder sted inden for to måneder fra modtagelsen af forslaget, medmindre Parlamentet efter anmodning fra det kompetente udvalg, en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer bestemmer andet. Parlamentet foretager hemmelig afstemning særskilt om hver enkelt udnævnelse og træffer afgørelse med et flertal af de afgivne stemmer.

3.  Afstemningen på plenarmødet finder sted inden for to måneder fra modtagelsen af forslaget, medmindre Parlamentet efter anmodning fra det kompetente udvalg, en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer bestemmer andet. Parlamentet foretager hemmelig afstemning særskilt om de enkelte foreslåede kandidater.

4.  Afgiver Parlamentet negativ udtalelse om en af udnævnelserne, anmoder formanden Rådet om at trække sit forslag tilbage og forelægge Parlamentet et nyt.

4.  Afgiver Parlamentet negativ udtalelse om en af udnævnelserne, anmoder formanden Rådet om at trække sit forslag tilbage og forelægge Parlamentet et nyt.

Ændringsforslag    145

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 122

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 122

Artikel 122

Udnævnelse af medlemmer af Den Europæiske Centralbanks direktion

Udnævnelse af medlemmer af Den Europæiske Centralbanks direktion

1.   Den kandidat, der er foreslået til posten som formand for Den Europæiske Centralbank, opfordres til at afgive en redegørelse i det kompetente udvalg og besvare spørgsmål fra dets medlemmer.

1.  Den kandidat, der er foreslået til posten som formand, næstformand eller medlem af direktionen for Den Europæiske Centralbank, opfordres til at afgive en redegørelse i det kompetente udvalg og besvare spørgsmål fra dets medlemmer.

2.   Det kompetente udvalg forelægger Parlamentet en indstilling om godkendelse eller forkastelse af den foreslåede kandidat.

2.   Det kompetente udvalg forelægger Parlamentet en indstilling om godkendelse eller forkastelse af den foreslåede kandidat.

3.   Afstemningen finder sted inden for to måneder fra modtagelsen af forslaget, medmindre Parlamentet efter anmodning fra det kompetente udvalg, en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer bestemmer andet.

3.  Afstemningen finder sted inden for to måneder fra modtagelsen af forslaget, medmindre Parlamentet efter anmodning fra det kompetente udvalg, en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer bestemmer andet. Parlamentet foretager hemmelig afstemning særskilt om de enkelte foreslåede kandidater.

4.   Afgiver Parlamentet negativ udtalelse, anmoder formanden Rådet om at tage sit forslag tilbage og forelægge Parlamentet et nyt.

4.  Afgiver Parlamentet negativ udtalelse om en foreslået kandidat, anmoder formanden om, at denne udnævnelse trækkes tilbage, og om at der foreslås Parlamentet en ny kandidat.

5.   Denne fremgangsmåde finder også anvendelse på udnævnelse af næstformanden og de andre direktionsmedlemmer i Den Europæiske Centralbank.

 

Begrundelse

The change in paragraph 1 aims to clarify that the procedure should be followed (and is actually followed) with regard to all members of the ECB Executive Board (cf. current § 5).

In paragraph 4, the words "the President shall ask the Council to withdraw its nomination and to submit a new nomination to Parliament" imply that Parliament is consulted by the Council. However, the wording of Article 283(2) TFEU is not clear in this respect.Where the EN wording of this Treaty provision might leave some doubt, the FR version clearly provides for a consultation by the European Council: "sont nommés par le Conseil européen ..., sur recommandation du Conseil et après consultation du Parlement européen".However, according to the DE version, Parliament is indeed consulted by the Council.Therefore Rule122 §4 has been reformulated so as to correspond with both versions.

§ 5.See suggested changes to §1

Ændringsforslag    146

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 122 a (ny)

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

Artikel 122a

 

Udnævnelser til de økonomiske styringsorganer

 

1.  Denne artikel finder anvendelse på udnævnelse af:

 

  formanden og næstformanden for tilsynsrådet for Den Fælles Tilsynsmekanisme

 

  formanden, næstformanden og fuldtidsmedlemmerne af Den Fælles Afviklingsinstans for Den Fælles Afviklingsmekanisme

 

  formændene og de administrerende direktører for Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed, Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger), og

 

  den administrerende direktør og den stedfortrædende administrerende direktør for Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer.

 

2.  De enkelte kandidater inviteres til at afgive en redegørelse i det kompetente udvalg og besvare spørgsmål fra dets medlemmer.

 

3.  Det kompetente udvalg forelægger Parlamentet en indstilling om de enkelte forslag om udnævnelse.

 

4.  Afstemningen skal finde sted inden for to måneder fra modtagelsen af forslaget om udnævnelse, medmindre Parlamentet efter anmodning fra det kompetente udvalg, en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer bestemmer andet. Parlamentet stemmer særskilt om de enkelte udnævnelser ved hemmelig afstemning.

 

5.  Træffer Parlamentet negativ afgørelse om et forslag om udnævnelse, anmoder formanden om, at dette bliver trukket tilbage, og at der forelægges Parlamentet et nyt forslag.

Ændringsforslag    147

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 123

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 123

Artikel 123

Redegørelser fra Kommissionen, Rådet og Det Europæiske Råd

Redegørelser fra Kommissionen, Rådet og Det Europæiske Råd

1.   Medlemmerne af Kommissionen, Rådet og Det Europæiske Råd kan på ethvert tidspunkt anmode Parlamentets formand om at få ordet for at afgive en redegørelse. Formanden for Det Europæiske Råd afgiver en redegørelse efter hvert møde i Det Europæiske Råd. Parlamentets formand afgør, hvornår redegørelsen kan afgives, og om den kan efterfølges af en fuld forhandling eller af en periode på 30 minutter, hvorunder medlemmerne kan stille korte, præcise spørgsmål.

1.   Medlemmerne af Kommissionen, Rådet og Det Europæiske Råd kan på ethvert tidspunkt anmode Parlamentets formand om at få ordet for at afgive en redegørelse. Formanden for Det Europæiske Råd afgiver en redegørelse efter hvert møde i Det Europæiske Råd. Parlamentets formand afgør, hvornår redegørelsen kan afgives, og om den kan efterfølges af en fuld forhandling eller af en periode på 30 minutter, hvorunder medlemmerne kan stille korte, præcise spørgsmål.

2.   Når en redegørelse med forhandling opføres på dagsordenen, kan Parlamentet vedtage at afslutte forhandlingen med en beslutning. Dette er dog ikke muligt, hvis en betænkning om samme emne forventes behandlet under samme eller følgende mødeperiode, medmindre formanden undtagelsesvis foreslår andet. Vedtager Parlamentet at afslutte forhandlingen med en beslutning, kan et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer fremsætte et beslutningsforslag.

2.   Når en redegørelse med forhandling opføres på dagsordenen, kan Parlamentet vedtage at afslutte forhandlingen med en beslutning. Dette er dog ikke muligt, hvis en betænkning om samme emne forventes behandlet under samme eller følgende mødeperiode, medmindre formanden undtagelsesvis foreslår andet. Vedtager Parlamentet at afslutte forhandlingen med en beslutning, kan et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer fremsætte et beslutningsforslag.

3.   Der stemmes om sådanne beslutningsforslag samme dag. Formanden træffer afgørelse om eventuelle undtagelser fra denne regel. Stemmeforklaringer er tilladt.

3.  Der stemmes om sådanne beslutningsforslag i den tidligst mulige afstemningstid. Formanden træffer afgørelse om eventuelle undtagelser fra denne regel. Stemmeforklaringer er tilladt.

4.   Et fælles beslutningsforslag erstatter de af forslagsstillerne tidligere indgivne forslag, men ikke dem, der er indgivet af andre udvalg, politiske grupper eller medlemmer.

4.   Et fælles beslutningsforslag erstatter de af forslagsstillerne tidligere indgivne forslag, men ikke dem, der er indgivet af andre udvalg, politiske grupper eller medlemmer.

 

4a.  Hvis et forslag til beslutning stilles af politiske grupper, der repræsenterer et klart flertal, kan formanden sætte dette forslag under afstemning først.

5.  Når ét beslutningsforslag er vedtaget, sættes de øvrige ikke under afstemning, medmindre formanden undtagelsesvis bestemmer andet.

5.  Når ét beslutningsforslag er vedtaget, sættes de øvrige ikke under afstemning, medmindre formanden undtagelsesvis bestemmer andet.

 

5a.  Beslutningsforslag indgivet i henhold til stk. 2 eller artikel 135, stk. 2, kan tages tilbage af forslagsstilleren eller forslagsstillerne inden den endelige afstemning om forslaget.

 

5b.  Et tilbagetaget beslutningsforslag kan overtages og straks indgives på ny af en politisk gruppe, et udvalg eller det antal medlemmer, der kræves for at indgive den pågældende form for beslutningsforslag. Stk.5a og dette stykke finder også anvendelse på beslutningsforslag stillet under artikel 105 og 106.

Begrundelse

Stk. 5a vedrører den tekst, der i øjeblikket står i artikel 133, stk. 6, som er blevet strømlinet.

Stk. 5b består af teksten fra den nuværende artikel 133, stk. 8, med en tilføjelse angående beslutninger om delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter.

Ændringsforslag    148

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 124

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 124

Artikel 124

Redegørelser for Kommissionens afgørelser

Redegørelser for Kommissionens afgørelser

Efter høring af Formandskonferencen kan Parlamentets formand opfordre formanden for Kommissionen, det medlem af Kommissionen, der har ansvar for forbindelserne med Europa-Parlamentet, eller et andet medlem af Kommissionen efter aftale, til efter hvert af Kommissionens møder at afgive en redegørelse over for Parlamentet for at orientere om de væsentligste afgørelser. Redegørelsen efterfølges af en forhandling på mindst 30 minutter, hvorunder medlemmerne kan stille korte, præcise spørgsmål.

Parlamentets formand opfordrer formanden for Kommissionen, det medlem af Kommissionen, der har ansvar for forbindelserne med Europa-Parlamentet, eller et andet medlem af Kommissionen efter aftale, til efter hvert af Kommissionens møder at afgive en redegørelse over for Parlamentet for at orientere om de væsentligste afgørelser, med mindre Formandskonferencen af planlægningsmæssige årsager eller på grund af emnets relative politiske relevans beslutter, at dette ikke er nødvendigt. Redegørelsen efterfølges af en forhandling på mindst 30 minutter, hvorunder medlemmerne kan stille korte, præcise spørgsmål.

Ændringsforslag    149

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 125

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 125

Artikel 125

Redegørelser fra Revisionsretten

Redegørelser fra Revisionsretten

1.   Formanden for Revisionsretten kan, som led i dechargeproceduren eller Parlamentets andre aktiviteter vedrørende budgetkontrol, opfordres til at tage ordet for at forelægge bemærkningerne i Rettens årsberetning, særberetninger eller udtalelser samt for at redegøre for Rettens arbejdsprogram.

1.  Formanden for Revisionsretten kan, som led i dechargeproceduren eller Parlamentets andre aktiviteter vedrørende budgetkontrol, opfordres til at afgive en redegørelse for at forelægge bemærkningerne i Rettens årsberetning, særberetninger eller udtalelser samt for at redegøre for Rettens arbejdsprogram.

2.   Parlamentet kan vedtage at afholde en særlig forhandling med deltagelse af Kommissionen og Rådet om spørgsmål, der rejses i sådanne redegørelser, navnlig når der er påpeget uregelmæssigheder i den økonomiske forvaltning.

2.   Parlamentet kan vedtage at afholde en særlig forhandling med deltagelse af Kommissionen og Rådet om spørgsmål, der rejses i sådanne redegørelser, navnlig når der er påpeget uregelmæssigheder i den økonomiske forvaltning.

Begrundelse

Formuleringen "tage ordet" erstattes med "afgive en redegørelse" Tilpasning af denne bestemmelse med det udtryk, der er anvendt i artikel 123, stk. 1, og artikel 124 samt henvisningen til "redegørelser" i stk. 2 nedenfor.

Ændringsforslag    150

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 126

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 126

Artikel 126

Redegørelser fra Den Europæiske Centralbank

Redegørelser fra Den Europæiske Centralbank

1.   Formanden for Den Europæiske Centralbank forelægger bankens årsberetning om aktiviteterne inden for Det Europæiske System af Centralbanker og om den monetære politik i det foregående og det indeværende år for Parlamentet.

1.  Formanden for Den Europæiske Centralbank opfordres til at forelægge bankens årsberetning om aktiviteterne inden for Det Europæiske System af Centralbanker og om den monetære politik i det foregående og det indeværende år for Parlamentet.

2.   Parlamentet foranstalter en generel drøftelse efter denne forelæggelse.

2.   Parlamentet foranstalter en generel drøftelse efter denne forelæggelse.

3.   Formanden for Den Europæiske Centralbank indbydes mindst fire gange årligt til møder i det kompetente udvalg med henblik på at afgive en redegørelse og besvare spørgsmål.

3.   Formanden for Den Europæiske Centralbank indbydes mindst fire gange årligt til møder i det kompetente udvalg med henblik på at afgive en redegørelse og besvare spørgsmål.

4.   Formanden, næstformanden og andre medlemmer af Den Europæiske Centralbanks direktion indbydes til yderligere møder, hvis de selv eller Parlamentet anmoder herom.

4.   Formanden, næstformanden og andre medlemmer af Den Europæiske Centralbanks direktion indbydes til yderligere møder, hvis de selv eller Parlamentet anmoder herom.

5.   Der udarbejdes et fuldstændigt referat af forhandlingerne i henhold til stk. 3 og 4 på de officielle sprog.

5.  Der udarbejdes et fuldstændigt referat af forhandlingerne i henhold til stk. 3 og 4.

Begrundelse

Siden den sidste ændring af artikel 194 udarbejdes de fuldstændige forhandlingsreferater af plenarmøderne ikke længere på alle sprog. På udvalgsplan er det almindelig praksis i forbindelse med den monetære dialog at have en skriftlig gengivelse af forløbet, der derefter oversættes til tre sprog.

Ændringsforslag    151

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 127

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 127

udgår

Henstilling om de overordnede retningslinjer for de økonomiske politikker

 

1.   Kommissionens henstilling om de overordnede retningslinjer for medlemsstaternes og Unionens økonomiske politikker forelægges for det kompetente udvalg, som forelægger en betænkning på plenarmødet.

 

2.   Rådet opfordres til at underrette Parlamentet om indholdet af sin henstilling og om Det Europæiske Råds holdning.

 

Begrundelse

Dette udgår, da det ikke finder anvendelse i praksis. INI-betænkninger fra ECON og EMPL på dette område er i praksis baseret på Formandskonferencens afgørelse af 5. juli 2012; Formandskonferencen har besluttet at godkende (årligt, automatisk og uden for kvoten) følgende INI-betænkninger: - efter at den årlige vækstundersøgelse er blevet offentliggjort og med henblik på forårstopmødet: ECON INI (+ BUDG under artikel 54) og EMPL INI (+ BUDG under artikel 54)- tidligt i efteråret: ECON INI med en evaluering af det indeværende semester og med input for det kommende års vækstundersøgelse.

Ændringsforslag    152

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 128

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 128

Artikel 128

Forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling

Forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling

1.  Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer kan stille forespørgsler til Rådet eller Kommissionen med anmodning om, at de opføres på Parlamentets dagsorden.

1  Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer kan stille forespørgsler til Rådet, Kommissionen eller næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik med anmodning om, at de opføres på Parlamentets dagsorden.

Forespørgslerne indgives skriftligt til formanden, som straks forelægger dem for Formandskonferencen.

Forespørgslerne indgives skriftligt til formanden, som straks forelægger dem for Formandskonferencen.

Formandskonferencen afgør, om og i hvilken rækkefølge forespørgslerne opføres på dagsordenen. Forespørgsler, der ikke er opført på Parlamentets dagsorden inden tre måneder efter indgivelsen, bortfalder.

Formandskonferencen afgør, om og i hvilken rækkefølge forespørgslerne opføres på forslaget til dagsorden i overensstemmelse med proceduren i artikel 149. Forespørgsler, der ikke er opført på Parlamentets forslag til dagsorden inden tre måneder efter indgivelsen, bortfalder.

2.   Forespørgsler til Kommissionen skal fremsendes til institutionen mindst én uge før det møde, på hvis dagsorden forespørgslerne skal opføres, og forespørgsler til Rådet mindst tre uger før denne dato.

2.  Forespørgsler til Kommissionen og næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik skal fremsendes til adressaten mindst én uge før det møde, på hvis dagsorden forespørgslerne skal opføres, og forespørgsler til Rådet mindst tre uger før denne dato.

3.   Den i stk. 2 fastsatte frist finder ikke anvendelse på forespørgsler vedrørende områder, der henhører under artikel 42 i traktaten om Den Europæiske Union. Rådet skal besvare sådanne forespørgsler inden for en rimelig frist, således at Parlamentet holdes behørigt underrettet.

3.  De i stk. 2 fastsatte frister finder ikke anvendelse på forespørgsler vedrørende den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik. Sådanne forespørgsler skal besvares inden for en rimelig frist, således at Parlamentet holdes behørigt underrettet.

4.  En af forespørgerne må anvende fem minutter til begrundelsen. Et medlem af den adspurgte institution besvarer forespørgslen.

4.  En af forespørgerne må begrunde forespørgslen. Den adspurgte besvarer forespørgslen.

Forespørgeren har ret til at udnytte hele den anførte taletid.

 

5.   Artikel 123, stk. 2-5, finder tilsvarende anvendelse.

5.  Artikel 123 stk. 2-5b, om fremsættelse af og afstemning om beslutningsforslag finder tilsvarende anvendelse.

Begrundelse

Paragraph 1 is brought up to date, as following the entry into force of the Lisbon Treaty its text should include the possibility to submit Oral Questions to the Vice-President / High Representative Furthermore, the change made refloect the fact that the CoP does not decide on each and every Oral Question tabled, but simply adopts the Draft Agenda and Final Draft Agenda, including the possible Oral Questions. The reference to Rule 149 is introduced as the recommendation by the CCC referred to in Rule 149(1) includes a list of Oral Questions.

In paragraph 2 the words "that institution" cannot be used anymore if the VP/HR is added, therefore it is suggested to use "addressee" like in Annex III to the Rules.

Changes to paragraph 3 aim to increase the readability as this paragraph provides for two time limits.

Paragraph 4 is modified as having speaking time for the authors of the Oral Question does not seem useful especially as the Rules of Procedure do not establish the speaking time for other speakers in Plenary (rapporteurs, rapporteurs for opinion, authors of the motions for resolutions of Rule 135, other institutions, etc.). Speaking time is agreed with political groups and indicated in the Agenda of the Plenary. In addition, as regards authors of oral questions, when there is more than one author (e.g. several OQs on the same subject or one OQ tabled by several political groups or committees, but not in the case of an OQ tabled by 40+ MEPs), speaking time for each author or co-author is 2 minutes, not 5. This is why the reference to 5 minutes is deleted.

The second subparagraph of paragraph 2 is deleted as it is valid in the case of a question tabled jointly by several committees or political groups, as ad hoc arrangements are frequent, e.g. for questions tabled jointly by several committees.

Ændringsforslag    153

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 129

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 129

Artikel 129

Spørgetid

Spørgetid

1.   Under hver mødeperiode er der spørgetid til Kommissionen i et tidsrum af 90 minutter om et eller flere konkrete horisontale temaer, som Formandskonferencen vedtager en måned forud for mødeperioden.

1.  Under hver mødeperiode kan der være spørgetid til Kommissionen i et tidsrum af op til 90 minutter om et eller flere konkrete horisontale temaer, som Formandskonferencen vedtager en måned forud for mødeperioden.

2.   De medlemmer af Kommissionen, som Formandskonferencen indbyder til at deltage, skal have et sagsområde, som er relevant for det eller de konkrete horisontale temaer, der vil blive stillet spørgsmål om. Antallet af kommissærer er begrænset til to pr. mødeperiode med mulighed for at tilføje en tredje kommissær, alt efter hvilket eller hvilke konkrete horisontale temaer der er blevet valgt til spørgetiden.

2.   De medlemmer af Kommissionen, som Formandskonferencen indbyder til at deltage, skal have et sagsområde, som er relevant for det eller de konkrete horisontale temaer, der vil blive stillet spørgsmål om. Antallet af kommissærer er begrænset til to pr. mødeperiode med mulighed for at tilføje en tredje kommissær, alt efter hvilket eller hvilke konkrete horisontale temaer der er blevet valgt til spørgetiden.

3.   Spørgetiden afvikles efter et lodtrækningssystem, hvis nærmere bestemmelser fastlægges i et bilag til denne forretningsorden17.

 

4.   I henhold til retningslinjer, som fastsættes af Formandskonferencen, kan der berammes særskilt spørgetid med spørgsmål til Rådet, Kommissionens formand, Kommissionens næstformand/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og til formanden for Eurogruppen.

4.   I henhold til retningslinjer, som fastsættes af Formandskonferencen, kan der berammes særskilt spørgetid med spørgsmål til Rådet, Kommissionens formand, Kommissionens næstformand/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og til formanden for Eurogruppen.

 

4a.  Spørgetid fordeles ikke på forhånd. Formanden sikrer så vidt muligt, at medlemmer for forskellige politiske retninger og fra forskellige medlemsstater får mulighed for at stille spørgsmål efter tur.

 

4b.  Et medlem får ét minut til at stille spørgsmålet, og kommissæren får to minutter til at svare. Medlemmet kan stille et tillægsspørgsmål af 30 sekunders varighed i umiddelbar sammenhæng med hovedspørgsmålet. Kommissæren får derefter to minutter til at besvare tillægsspørgsmålet.

 

Spørgsmål og tillægsspørgsmål skal stå i direkte forbindelse med det konkrete horisontale tema vedtaget i henhold til stk. 1. Formanden tager stilling til, om spørgsmålene kan stilles.

__________________

 

17 Se bilag II.

 

Begrundelse

Ændringen i stk. 4a, foreslår, at "catch the eye"-proceduren finder anvendelse. Stk. 4b overtager indholdet af stk. 2 og 3 i bilag II. Som følge af disse ændringer udgår bilaget.

Ændringsforslag    154

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 130

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 130

Artikel 130

Forespørgsler til skriftlig besvarelse

Forespørgsler til skriftlig besvarelse

1.   Ethvert medlem kan stille forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen eller Kommissionens næstformand/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik med anmodning om skriftlig besvarelse i overensstemmelse med de i et bilag til denne forretningsorden fastsatte kriterier18. Forespørgeren er alene ansvarlig for forespørgslens indhold.

1.   Ethvert medlem kan stille forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen eller Kommissionens næstformand/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik med anmodning om skriftlig besvarelse i overensstemmelse med de i et bilag til denne forretningsorden fastsatte kriterier18. Forespørgeren er alene ansvarlig for forespørgslens indhold.

2.   Forespørgslerne indgives til formanden. I tvivlstilfælde tager formanden stilling til, om en forespørgsel kan stilles. Formandens afgørelse er ikke alene baseret på bestemmelserne i det i stk. 1 nævnte bilag, men på forretningsordenens bestemmelser i almindelighed. Forespørgeren får meddelelse om formandens afgørelse.

2.   Forespørgslerne indgives til formanden. I tvivlstilfælde tager formanden stilling til, om en forespørgsel kan stilles. Formandens afgørelse er ikke alene baseret på bestemmelserne i det i stk. 1 nævnte bilag, men på forretningsordenens bestemmelser i almindelighed. Forespørgeren får meddelelse om formandens begrundede afgørelse.

3.  Forespørgslerne indgives i elektronisk format. Hvert medlem kan højst indgive fem forespørgsler pr. måned.

3.  Forespørgslerne indgives i elektronisk format. Hvert medlem kan højst indgive tyve forespørgsler over en løbende periode på tre måneder.

Undtagelsesvis kan der indgives supplerende forespørgsler i form af et papirdokument, der indgives og underskrives af det pågældende medlem personligt hos den relevante tjenestegren i sekretariatet.

 

Efter et tidsrum af et år regnet fra begyndelsen af den ottende valgperiode foretager Formandskonferencen en vurdering af ordningen med hensyn til supplerende forespørgsler.

 

Udtrykket "undtagelsesvis" fortolkes på den måde, at den supplerende forespørgsel vedrører et uopsætteligt anliggende, og at indgivelsen af forespørgslen ikke kan vente til den efterfølgende måned. Desuden skal antallet af forespørgsler, der indgives i medfør af stk. 3, andet afsnit, være mindre end det maksimale antal på fem forespørgsler pr. måned.

 

 

3a.  En forespørgsel kan støttes af andre medlemmer end forespørgeren. Sådanne forespørgsler tæller kun i forhold til forespørgerens maksimale antal forespørgsler og ikke det maksimale antal forespørgsler fra medlemmer, der støtter forespørgslen, jf. stk. 3.

4.  Har en forespørgsel ikke kunnet besvares inden for fristen, optages den efter anmodning fra forespørgeren på dagsordenen for det næste møde i det kompetente udvalg. Artikel 129 finder tilsvarende anvendelse.

4.  Har en forespørgsel ikke kunnet besvares af adressaten inden for tre uger (prioriterede forespørgsler) eller på seks uger (ikke-prioriterede forespørgsler) fra den er fremsendt til adressaten, optages den efter anmodning fra forespørgeren på dagsordenen for det næste møde i det kompetente udvalg.

Eftersom formanden for et udvalg i medfør af artikel 206, stk. 1, har kompetence til at indkalde til et udvalgsmøde, tilkommer det formanden at opstille forslaget til dagsorden for det møde, der indkaldes til, med henblik på en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdet. Denne beføjelse ændrer ikke ved forpligtelsen i henhold til artikel 130, stk. 4, til efter anmodning fra forespørgeren at optage en skriftlig forespørgsel på forslaget til dagsordenen for det næste møde i udvalget. Formanden har imidlertid en skønsbeføjelse til under hensyntagen til de politiske prioriteter at foreslå rækkefølgen for arbejdet på mødet og den nærmere procedure (f.eks. en procedure uden forhandling, eventuelt med vedtagelse af en afgørelse om, hvilke yderligere skridt der skal tages, eller en henstilling om at udsætte punktet til et senere møde).

 

5.  Forespørgsler, der kræver omgående svar, men ikke nogen dybtgående undersøgelse (prioriterede forespørgsler), besvares inden for en frist på tre uger efter meddelelsen til adressaterne. Hvert medlem kan stille en prioriteret forespørgsel én gang om måneden.

5.  Hvert medlem kan stille en prioriteret forespørgsel én gang om måneden.

Alle andre forespørgsler (ikke-prioriterede forespørgsler) besvares inden for en frist på seks uger efter meddelelsen til adressaterne.

 

6.   Forespørgslerne og besvarelserne offentliggøres på Parlamentets websted.

6.  Forespørgslerne og besvarelserne, herunder de pågældende bilag, offentliggøres på Parlamentets websted.

__________________

__________________

18 Se bilag III.

18 Se bilag III.

Begrundelse

Several changes are made to this Rule. Paragraph 2 is aligned with Rule 136 paragraph 2. In practice, the author always receives an explanation of the reasons why the question was considered inadmissible by the President.

Second subparagraph of paragraph 3 is deleted in accordance with the plenary decision of 29 April 2015.The EP resolution of 29 April 2015 on Parliament's estimates of revenue and expenditure calls upon the EP"- to limit, for each Member, the number of parliamentary questions submitted in electronic format to a maximum of five questions per month (not taking into account the co-authors);- to abolish the possibility to submit any additional questions [...];- [...]- expects the revised rules to be applicable as of January 2016."On 9 September 2015, the following interpretation was adopted: "The expression 'by way of exception' is to be interpreted as meaning that the additional question concerns a matter of urgency and that the submission of that question cannot wait until the following month. Furthermore, the number of questions tabled under the second subparagraph of paragraph 3 must be smaller than the norm of five questions per month". In accordance wit the)CoP decision of 9 December 2015, subparagraph 3 of paragraph 3 is also deleted.

Subparagraph 4 of paragraph 3 is also deleted because it is obsolete given that the additional questions are abolished.

Changes to paragraph 4 aim at clarifying the provision. Currently, the application mutatis mutandis of Rule 129 raises doubts since the latest amendments thereto. Furthermore, since the increased number of written questions caused delays in the Institutions' replies, these written questions tend to appear more and more often on the committees' agendas, so it is suggested that the placement on the Committee agenda should not be automatic.

Changes to paragraph 5 aim to correct the fact that the current text imposes an obligation on third parties. As regards the research needed as a criterion for establishing the priority, practice shows that it is difficult to invoke it; the substance of the questions should give an indication whether it is a priority question or not.

Ændringsforslag    155

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 131

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 131

Artikel 131

Forespørgsler til Den Europæiske Centralbank til skriftlig besvarelse

Forespørgsler til Den Europæiske Centralbank til skriftlig besvarelse

1.   Ethvert medlem kan stille op til seks forespørgsler pr. måned til Den Europæiske Centralbank til skriftlig besvarelse i overensstemmelse med de i et bilag til denne forretningsorden fastsatte kriterier19. Forespørgeren er alene ansvarlig for forespørgslens indhold.