Procedūra : 2016/2114(REG)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0344/2016

Pateikti tekstai :

A8-0344/2016

Debatai :

PV 13/12/2016 - 3
CRE 13/12/2016 - 3

Balsavimas :

PV 13/12/2016 - 5.3
CRE 13/12/2016 - 5.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0484

PRANEŠIMAS     
PDF 3067kWORD 380k
22.11.2016
PE 585.606v03-00 A8-0344/2016

dėl bendros Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių peržiūros

(2016/2144(REG))

Konstitucinių reikalų komitetas

Pranešėjas: Richard Corbett

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO
 AIŠKINAMOJI DALIS
 Biudžeto komiteto NUOMONĖ
 Biudžeto kontrolės komiteto NUOMONĖ
 Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto NUOMONĖ
 Teisės reikalų komiteto NUOMONĖ
 GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl bendros Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių peržiūros

(2016/2144(REG))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 226 ir 227 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą ir Biudžeto komiteto, Biudžeto kontrolės komiteto, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto bei Teisės reikalų komiteto nuomones (A8-0344/2016),

1.  nusprendžia padaryti toliau pateiktus Darbo tvarkos taisyklių pakeitimus;

2.  pabrėžia, kad rengiant šiuos Darbo tvarkos taisyklių pakeitimus buvo tinkamai atsižvelgta į 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros nuostatas(1);

3.   prašo generalinio sekretoriaus imtis reikiamų priemonių, kad Parlamento IT sistemos būtų nedelsiant pritaikytos prie pakeistų Darbo tvarkos taisyklių ir sukurtos tinkamos elektroninės priemonės, kuriomis naudojantis būtų galima, inter alia, sekti kitoms Sąjungos institucijoms teikiamų klausimų, į kuriuos atsakoma raštu, tvarkymo eigą;

4.  nusprendžia iš Darbo tvarkos taisyklių išbraukti 106 straipsnio 4 dalį, kai tik iš visų galiojančių teisės aktų bus išbraukta reguliavimo procedūra su tikrinimu, ir prašo atitinkamų tarnybų kol kas į šį straipsnį įrašyti išnašą, kurioje būtų nurodyta, kad ateityje ši straipsnio dalis bus išbraukta;

5.  ragina Pirmininkų sueigą persvarstyti Derybų įprastos teisėkūros procedūros metu elgesio kodeksą siekiant jį suderinti su šiuo sprendimu patvirtintais Darbo tvarkos taisyklių 73–73d straipsniais;

6.  atkreipia dėmesį į tai, jog reikia pertvarkyti Darbo tvarkos taisyklių priedus, kad juos sudarytų tik tokie tekstai, kurie turi tą pačią teisinę vertę kaip Darbo tvarkos taisyklių straipsniai ir kuriems patvirtinti reikalaujama tokios pačios daugumos kaip tvirtinant Darbo tvarkos taisyklių straipsnius, ir VI priedas, kurį (nors jam taikoma kita procedūra ir jam priimti reikalinga kitokia dauguma) sudaro Darbo tvarkos taisyklių įgyvendinimo priemonės; prašo, kad kiti esami priedai ir bet koks papildomas tekstas, kuris galėtų būti aktualus Parlamento narių darbui, būtų pertvarkyti įtraukiant juos į rinkinį, pridedamą prie Darbo tvarkos taisyklių;

7.  atkreipia dėmesį į tai, kad šie Darbo tvarkos taisyklių pakeitimai įsigalioja pirmą kitos sesijos po jų priėmimo dieną, išskyrus 212 straipsnio 2 dalį dėl tarpparlamentinių delegacijų sudėties (ši dalis esamoms delegacijoms įsigalioja nuo pirmosios sesijos pradžios po kitų rinkimų į Europos Parlamentą, kurie įvyks 2019 m.);

8.  nusprendžia, kad ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo šių pakeitimų įsigaliojimo dienos Parlamento nariai turi atitinkamai pritaikyti savo finansinių interesų deklaracijas, kad jos atitiktų Darbo tvarkos taisyklių I priedo 4 straipsnio pakeitimus; prašo Biuro ir generalinio sekretoriaus per tris mėnesius nuo įsigaliojimo dienos imtis tinkamų priemonių, kad Parlamento nariams būtų sudarytos sąlygos pritaikyti minėtąsias deklaracijas; nusprendžia, kad deklaracijos, pateiktos remiantis šio sprendimo priėmimo dieną galiojančių Darbo tvarkos taisyklių nuostatomis, galios ne ilgiau kaip šešis mėnesius nuo šių pakeitimų įsigaliojimo dienos; be to, nusprendžia, kad ši nuostata bus taikoma taip pat ir visiems per nurodytą laikotarpį pradėjusiems eiti pareigas Parlamento nariams;

9.  prašo Konstitucinių reikalų komiteto persvarstyti 168a straipsnį, kuriame apibrėžiamos naujos slenkstinės ribos, ir praėjus vieneriems metams nuo šio straipsnio įsigaliojimo atlikti peržiūrą, kaip šios ribos taikomos pagal konkrečius straipsnius;

10.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą susipažinti Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas    1

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

2 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

2 straipsnis

2 straipsnis

Nepriklausomas mandatas

Nepriklausomas mandatas

Europos Parlamento nariai, vykdydami savo įgaliojimus, veikia nepriklausomai. Jie negali būti varžomi jokių nurodymų ir negali gauti jokio įpareigojančio mandato.

Kaip numatyta 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto 6 straipsnio 1 dalyje ir Europos Parlamento narių statuto 2 straipsnio 1 dalyje ir 3 straipsnio 1 dalyje, Europos Parlamento nariai, vykdydami savo įgaliojimus, veikia laisvai ir nepriklausomai, jie negali būti varžomi jokių nurodymų ir negali gauti jokio įpareigojančio mandato.

Pagrindimas

Teisiniu požiūriu nepriklausomo mandato pagrindas yra 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto 6 straipsnio 1 dalis ir Europos Parlamento narių statuto 2 straipsnio 1 dalis ir 3 straipsnio 1 dalis. Įtraukus siūlomą pakeitimą, kuris tiksliai atitinka minėtųjų nuostatų formuluotę, siekiama išvengti bet kokių nesusipratimų.

Pakeitimas    2

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

3 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

3 straipsnis

3 straipsnis

Įgaliojimų patikrinimas

Įgaliojimų patikrinimas

1.  Pasibaigus Europos Parlamento rinkimams, Parlamento pirmininkas pakviečia valstybių narių kompetentingas valdžios institucijas nedelsiant pranešti Parlamentui išrinktųjų Parlamento narių pavardes, kad visi Parlamento nariai galėtų užimti savo vietas Parlamente per pirmąjį po rinkimų posėdį.

1  Pasibaigus Europos Parlamento rinkimams, Parlamento pirmininkas paragina valstybių narių kompetentingas valdžios institucijas nedelsiant pranešti Parlamentui išrinktųjų Parlamento narių pavardes, kad visi Parlamento nariai galėtų užimti savo vietas Parlamente per pirmąjį po rinkimų plenarinį posėdį.

Tuo pačiu metu Parlamento pirmininkas atkreipia šių valdžios institucijų dėmesį į atitinkamas 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto nuostatas ir paragina imtis būtinų veiksmų siekiant išvengti bet kokio nesuderinamumo su Europos Parlamento nario mandatu.

Tuo pačiu metu Parlamento pirmininkas atkreipia šių valdžios institucijų dėmesį į atitinkamas 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto nuostatas ir paragina imtis būtinų veiksmų siekiant išvengti bet kokio nesuderinamumo su Europos Parlamento nario mandatu.

2.  Kiekvienas narys, apie kurio išrinkimą buvo pranešta Parlamentui, prieš užimdamas Parlamento nario vietą raštu patvirtina, kad jis neina jokių pareigų, nesuderinamų su Europos Parlamento nario mandatu, kaip numatyta 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto 7 straipsnio 1 ir 2 dalyse. Pasibaigus visuotiniams rinkimams šis rašytinis patvirtinimas, jei įmanoma, pateikiamas ne vėliau kaip prieš šešias dienas iki pirmojo Parlamento posėdžio. Kol tikrinami Parlamento nario įgaliojimai arba kol nėra priimta sprendimo dėl ginčo, su sąlyga, kad Parlamento narys prieš tai pasirašė pirmiau minėtą rašytinį patvirtinimą, jis dalyvauja Parlamento ir jo valdymo organų posėdžiuose, naudodamasis visomis jam priklausančiomis teisėmis.

2.  Kiekvienas narys, apie kurio išrinkimą buvo pranešta Parlamentui, prieš užimdamas Parlamento nario vietą raštu patvirtina, kad jis neina jokių pareigų, nesuderinamų su Europos Parlamento nario mandatu, kaip numatyta 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto 7 straipsnio 1 ir 2 dalyse. Pasibaigus visuotiniams rinkimams ši rašytinė deklaracija, jei įmanoma, pateikiama ne vėliau kaip prieš šešias dienas iki pirmojo Parlamento plenarinio posėdžio. Kol tikrinami Parlamento nario įgaliojimai arba kol nėra priimta sprendimo dėl ginčo, su sąlyga, kad Parlamento narys prieš tai pasirašė pirmiau minėtą rašytinę deklaraciją, jis dalyvauja Parlamento ir jo valdymo organų posėdžiuose, naudodamasis visomis jam priklausančiomis teisėmis.

Jei, remiantis faktais, kuriuos galima patikrinti pasinaudojant viešais informacijos šaltiniais, nustatoma, kad Parlamento narys eina pareigas, nesuderinamas su jo, kaip Europos Parlamento nario, mandatu, kaip numatyta 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto 7 straipsnio 1 ir 2 dalyse, Parlamentas, remdamasis Parlamento pirmininko pateikta informacija, konstatuoja, kad atsirado laisva vieta.

Jei, remiantis faktais, kuriuos galima patikrinti pasinaudojant viešais informacijos šaltiniais, nustatoma, kad Parlamento narys eina pareigas, nesuderinamas su jo, kaip Europos Parlamento nario, mandatu, kaip numatyta 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto 7 straipsnio 1 ir 2 dalyse, Parlamentas, remdamasis Parlamento pirmininko pateikta informacija, konstatuoja, kad atsirado laisva vieta.

3.  Remdamasis už įgaliojimų patikrinimą atsakingo komiteto pranešimu, Parlamentas nedelsdamas patikrina Parlamento nario įgaliojimus ir sprendžia dėl kiekvieno naujai išrinkto Parlamento nario mandato teisėtumo bei visų ginčų, dėl kurių į jį kreipiamasi remiantis 1976 rugsėjo 20 d. Akto nuostatomis, išskyrus nacionaliniais rinkimų įstatymais grindžiamus ginčus.

3.  Remdamasis atsakingo komiteto pranešimu, Parlamentas nedelsdamas patikrina Parlamento nario įgaliojimus ir sprendžia dėl kiekvieno naujai išrinkto Parlamento nario mandato teisėtumo bei visų ginčų, dėl kurių į jį kreipiamasi remiantis 1976 rugsėjo 20 d. Akto nuostatomis, išskyrus tuos ginčus, kuriems pagal šį Aktą išimtinai taikomos Akte nurodytos nacionalinės nuostatos.

 

Komiteto pranešimas parengiamas remiantis kiekvienos valstybės narės oficialiu pranešimu, kuriame pateikiami visi rinkimų rezultatai, patikslinamos išrinktų kandidatų ir galimų juos pakeisiančių asmenų pavardės ir jie išvardijami eilės tvarka pagal gautų balsų skaičių.

 

Parlamento nario mandato galiojimą galima patvirtinti tik tuo atveju, jeigu jis pateikė rašytines deklaracijas, kaip to reikalaujama šiame straipsnyje ir šių Darbo tvarkos taisyklių I priede.

4.  Atsakingo komiteto pranešimas parengiamas remiantis kiekvienos valstybės narės oficialiu pranešimu, kuriame pateikiami visi rinkimų rezultatai, patikslinamos išrinktų kandidatų ir galimų juos pakeisiančių asmenų pavardės ir jie išvardijami eilės tvarka pagal gautų balsų skaičių.

 

Parlamento nario mandato galiojimą galima patvirtinti tik tuo atveju, jeigu jis pateikė raštiškas deklaracijas, kaip to reikalaujama šiame straipsnyje ir šių Darbo tvarkos taisyklių I priede.

 

Remdamasis atsakingo komiteto pranešimu, Parlamentas gali bet kuriuo momentu priimti sprendimą dėl kiekvieno su Parlamento nario mandato galiojimu susijusio ginčo.

4.  Remdamasis atsakingo komiteto pasiūlymu, Parlamentas nedelsdamas patikrina kiekvieno Parlamento nario, kuris pakeičia savo mandatą baigiantį vykdyti Parlamento narį, įgaliojimus ir gali bet kuriuo momentu priimti sprendimą dėl kiekvieno su Parlamento nario mandato galiojimu susijusio ginčo.

5.  Kai Parlamento narys paskiriamas kitiems kandidatams iš to paties sąrašo atsiėmus savo kandidatūras, už įgaliojimų patikrinimą atsakingas komitetas prižiūri, kad šios kandidatūros būtų atšauktos pagal 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto ir šių Darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnio 3 dalies raidę ir dvasią.

5.  Kai Parlamento narys paskiriamas kitiems kandidatams iš to paties sąrašo atsiėmus savo kandidatūras, už įgaliojimų patikrinimą atsakingas komitetas prižiūri, kad šios kandidatūros būtų atšauktos pagal 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto ir šių Darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnio 3 dalies nuostatas ir principus.

6.  Atsakingas komitetas prižiūri, kad valstybių narių ar Sąjungos valdžios institucijos neatidėliodamos perduotų Parlamentui visą informaciją, galinčią turėti įtakos Europos Parlamento nario įgaliojimų vykdymui ar pakeisiančių Parlamento narių eiliškumui, ir būtų nurodoma, kada Parlamento narys pradės eiti pareigas, jei tai susiję su paskyrimu.

6.  Atsakingas komitetas prižiūri, kad valstybių narių ar Sąjungos institucijos neatidėliodamos perduotų Parlamentui visą informaciją, galinčią turėti įtakos Europos Parlamento nario tinkamumui eiti šias pareigas ar pakeisiančių Parlamento narių tinkamumui arba eiliškumui, ir būtų nurodoma, kada Parlamento narys pradės eiti pareigas, jei tai susiję su paskyrimu.

Valstybių narių kompetentingoms institucijos pradėjus procedūrą, galinčią baigtis Parlamento nario mandato panaikinimu, Parlamento pirmininkas prašo reguliariai informuoti jį apie procedūros eigą. Jis perduoda šį klausimą nagrinėti atsakingam komitetui, kurio siūlymu Parlamentas gali priimti savo poziciją.

Valstybių narių kompetentingoms institucijos pradėjus procedūrą, galinčią baigtis Parlamento nario mandato panaikinimu, Parlamento pirmininkas prašo reguliariai informuoti jį apie procedūros eigą. Jis perduoda šį klausimą nagrinėti atsakingam komitetui, kurio siūlymu Parlamentas gali priimti savo poziciją.

Pagrindimas

The changes in paragraph 3 illustrate the fact that the "committee responsible" is clearly identified in Annex VI. The words "except those based on national electoral laws" are deleted as they are not fully in line with Article 12 of the Act of 1976, i.e. "other than those arising out of the national provisions to which the Act refers". Moreover, subparagraphs 1 and 2 of paragraph 4 are moved to paragraph 3 for consistency reasons.

As a consequence, paragraph 4 will consist of only its current subparagraph 3. This provision refers to what happens in the course of the legislative term when Members are replaced. The word "proposal" instead of "report" allows having recourse to a simplified procedure (i.e. ad hoc verification by letter) in unproblematic cases, in line with the standing practice.

Pakeitimas    3

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

4 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

4 straipsnis

4 straipsnis

Europos Parlamento nario įgaliojimų laikas

Europos Parlamento nario įgaliojimų laikas

1.  Parlamento nario įgaliojimų laikas prasideda ir baigiasi 1976 m. rugsėjo 20 d. Akte nustatyta tvarka. Taip pat Parlamento nario įgaliojimai nutrūksta mirties ar mandato atsisakymo atveju.

1.  Parlamento nario įgaliojimų laikas prasideda ir baigiasi 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto 5 ir 13 straipsniuose nustatyta tvarka.

2.  Visi Parlamento nariai eina pareigas iki pirmo po rinkimų vykstančio Parlamento posėdžio pradžios.

 

3.  Kiekvienas mandato atsisakantis Parlamento narys raštu praneša Parlamento pirmininkui apie tokį atsisakymą ir jo įsigaliojimo datą, kuri negali būti vėlesnė kaip trys mėnesiai po pranešimo. Šis pranešimas yra oficialiai surašomas dalyvaujant generaliniam sekretoriui ar jo atstovui, jo ir atitinkamo Parlamento nario pasirašomas ir nedelsiant perduodamas nagrinėti atsakingam komitetui, kuris jį įrašo į pirmo savo posėdžio, rengiamo po to, kai buvo gautas šis pranešimas, darbotvarkę.

3.  Kiekvienas mandato atsisakantis Parlamento narys raštu praneša Parlamento pirmininkui apie tokį atsisakymą ir jo įsigaliojimo datą, kuri negali būti vėlesnė kaip trys mėnesiai po pranešimo. Šis pranešimas yra oficialiai surašomas dalyvaujant generaliniam sekretoriui ar jo atstovui, jo ir atitinkamo Parlamento nario pasirašomas ir nedelsiant perduodamas nagrinėti atsakingam komitetui, kuris jį įrašo į pirmo savo posėdžio, rengiamo po to, kai buvo gautas šis pranešimas, darbotvarkę.

Jeigu atsakingas komitetas mano, kad mandato atsisakymas neatitinka 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto raidės ir dvasios, jis apie tai informuoja Parlamentą, kad šis nuspręstų, ar konstatuoti, jog yra laisva vieta, ar ne.

Jeigu atsakingas komitetas mano, kad mandato atsisakymas atitinka 1976 m. rugsėjo 20 d. Aktą, paskelbiama, kad laisva vieta atsiranda nuo datos, nurodytos oficialiame Parlamento nario pranešime apie mandato atsisakymą, ir Parlamento pirmininkas informuoja apie tai Parlamentą.

Priešingu atveju, konstatuojama, jog atsiranda laisva vieta nuo datos, nurodytos Parlamento nario pranešime apie mandato atsisakymą. Dėl šio klausimo Parlamentas nebalsuoja.

Jeigu atsakingas komitetas mano, kad mandato atsisakymas neatitinka 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto, jis pasiūlo Parlamentui nepaskelbti, jog yra laisva vieta.

Supaprastinta procedūra pradėta taikyti kai kuriais išskirtiniais atvejais, visų pirma tais atvejais, kai nuo datos, nuo kurios įsigalioja mandato atsisakymas, iki pirmo atsakingo komiteto posėdžio vyksta viena ar kelios mėnesinės sesijos ir, nekonstatavus, jog yra laisva vieta, frakcija, kuriai priklauso mandato atsisakantis narys, netenka galimybės pakeisti jį kitu nariu šių mėnesinių sesijų metu. Pagal šią procedūrą tokius klausimus tvarkančiam atsakingo komiteto pranešėjui suteikiami įgaliojimai nedelsiant išnagrinėti bet kokį mandato atsisakymą, apie kurį buvo tinkamai pranešta, ir, jei bet koks delsimas nagrinėjant pranešimą turėtų neigiamų padarinių, kreiptis į komiteto pirmininką, kad šis pagal 3 dalies nuostatas:

 

  komiteto vardu praneštų Parlamento pirmininkui, jog gali būti konstatuota, kad yra laisva vieta, arba

 

  sukviestų neeilinį komiteto posėdį visoms pranešėjo iškeltoms konkrečioms problemoms nagrinėti.

 

 

3a.  Jeigu iki kitos mėnesinės sesijos nenumatyta surengti atsakingo komiteto posėdžio, atsakingo komiteto pranešėjas nedelsiant išnagrinėja bet kokį mandato atsisakymą, apie kurį buvo tinkamai pranešta. Jei delsimas nagrinėjant pranešimą turėtų neigiamų pasekmių, pranešėjas kreipiasi į komiteto pirmininką, kad šis pagal 3 dalies nuostatas:

 

  komiteto vardu praneštų Parlamento pirmininkui, jog gali būti paskelbta, kad yra laisva vieta, arba

 

  sukviestų neeilinį komiteto posėdį pranešėjo iškeltoms konkrečioms problemoms nagrinėti.

4.   Tuo atveju, kai valstybės narės kompetentinga valdžios institucija, remdamasi valstybės narės įstatymų nuostatomis, praneša Parlamento pirmininkui apie Europos Parlamento nario įgaliojimų pabaigą dėl 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto 7 straipsnio 3 dalyje numatyto nesuderinamumo arba atsiėmus mandatą, kaip nurodyta to paties Akto 13 straipsnio 3 dalyje, Parlamento pirmininkas praneša Parlamentui, kad nuo valstybės narės nurodytos datos mandatas baigia galioti, ir pakviečia valstybę narę nedelsiant užpildyti laisvą vietą.

4.   Kai kompetentingos valstybių narių ar Sąjungos institucijos arba atitinkamas Parlamento narys praneša Parlamento pirmininkui apie paskyrimą arba išrinkimą eiti pareigas, kurios nesuderinamos su Europos Parlamento nario mandatu, kaip numatyta 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto 7 straipsnio 1 ar 2 dalyje, Parlamento pirmininkas apie tai informuoja Parlamentą ir šis paskelbia, jog nuo nesuderinamumo dienos yra laisva vieta.

Kai kompetentingos valstybių narių ar Sąjungos valdžios institucijos arba atitinkamas Parlamento narys praneša Parlamento pirmininkui apie paskyrimą arba išrinkimą eiti pareigas, kurios nesuderinamos su Europos Parlamento nario mandatu, kaip numatyta 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto 7 straipsnio 1 ar 2 dalyje, Parlamento pirmininkas apie tai informuoja Parlamentą, kuris konstatuoja, jog yra laisva vieta.

Kai kompetentingos valstybių narių institucijos praneša Parlamento pirmininkui apie Europos Parlamento nario įgaliojimų pabaigą dėl papildomo nesuderinamumo, nustatyto tos valstybės narės teisėje, kaip numatyta 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto 7 straipsnio 3 dalyje, arba Parlamento nariui netekus mandato, kaip numatyta Akto 13 straipsnio 3 dalyje, Parlamento pirmininkas praneša Parlamentui, kad to Parlamento nario įgaliojimai baigia galioti valstybės narės nurodytą dieną. Kai tokia diena nenurodoma, įgaliojimų pabaigos data yra tos valstybės narės pranešimo data.

5.  Valstybių narių arba Sąjungos institucijos informuoja Parlamento pirmininką apie bet kokias Parlamento nariui numatomas patikėti užduotis. Parlamento pirmininkas skiria atsakingam komitetui išnagrinėti, ar numatoma užduotis yra suderinama su 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto raide ir dvasia. Jis supažindina Parlamentą, Parlamento narį ir atitinkamas valdžios institucijas su šio komiteto išvadomis.

  Kai valstybių narių arba Sąjungos institucijos informuoja Parlamento pirmininką apie bet kokias Parlamento nariui numatomas patikėti užduotis, Parlamento pirmininkas skiria atsakingam komitetui išnagrinėti, ar numatoma užduotis yra suderinama su 1976 m. rugsėjo 20 d. Aktu, ir supažindina Parlamentą, Parlamento narį ir atitinkamas valdžios institucijas su šio komiteto išvadomis.

  Parlamento nario įgaliojimai baigiasi ir laisva vieta atsiranda:

 

  mandato atsisakymo atveju: kai Parlamentas, remdamasis atsisakymo pranešimu, konstatuoja, jog yra laisva vieta;

 

  Parlamento nario paskyrimo arba išrinkimo į pareigas, nesuderinamas su Europos Parlamento nario mandatu, kaip numatyta 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto 7 straipsnio 1 arba 2 dalyje, atveju: nuo valstybių narių ar Sąjungos kompetentingų institucijų arba atitinkamo Parlamento nario nurodytos datos.

 

7.  Parlamentui konstatavus, jog yra laisva vieta, jis apie tai informuoja atitinkamą valstybę narę ir kviečia ją nedelsiant užpildyti vietą.

  Parlamentui konstatavus, jog yra laisva vieta, Parlamento pirmininkas apie tai informuoja atitinkamą valstybę narę ir paragina ją nedelsiant užpildyti vietą.

8.  Bet koks ginčas, susijęs su Parlamento nario, kurio įgaliojimai buvo patikrinti, mandato galiojimu, perduodamas atsakingam komitetui, kuris neatidėliodamas, vėliausiai ateinančios mėnesinės sesijos pradžioje, pateikia Parlamentui pranešimą.

 

9.  Jeigu paaiškėja, jog mandatas priimtas ar pasibaigė esant esminiam neatitikimui arba iškreipus asmens valią, Parlamentas pasilieka teisę paskelbti atitinkamą mandatą negaliojančiu ar atsisakyti konstatuoti, kad Parlamento nario vieta yra laisva.

9.  Jeigu paaiškėja, jog mandatas priimtas ar pasibaigė esant esminiam neatitikimui arba iškreipus asmens valią, Parlamentas gali paskelbti atitinkamą mandatą negaliojančiu ar atsisakyti konstatuoti, kad Parlamento nario vieta yra laisva.

Pagrindimas

As regards paragraph 1, Article 13(1) of the Act of 1976 adds the case of "withdrawal of the mandate" to "death or resignation". However, since all these cases are covered by the Act of 1976, the second sentence of this paragraph is superfluous and can be deleted.

Paragraph 2 is deleted, asits content is already covered by the Act of 1976.

In paragraph 3, since the case of a problematic resignation is the exception and not the rule, subparagraphs 2 and 3 are inverted and their wording is streamlined.

The existing interpretation is converted into a new paragraph after paragraph 3 and its wording streamlined.

Subparagraphs 1 and 2 of paragraph 4 are inverted in order to reflect the order of the incompatibilities referred to in Article 7 of the Act of 1976. Their wording is also adapted (among other things, the last sentence of current subparagraph 1 is deleted as it is a mere repetition of current paragraph 7).

The amendment of paragraph 5 makes sure that it complies with the principle that Parliament’s Rules of Procedure may not impose obligations on other authorities, including those of the Member States.

Since the suggested wording of paragraphs 3 and 4 clarifies the date of the end of the term of office in all possible cases covered by the Act of 1976 (including resignation, incompatibilities or withdrawal of mandate), paragraph 6 becomes superfluous and can be deleted.

Paragraph 7 is in line with the existing practice.  

Paragraph 8 is deleted as it is reflected in Rule 3 with the exception of the deadline, which can be deleted, as depending on the complexity of a dispute, this deadline "no later than the beginning of the next part-session" may prove to be too tight.

Paragraph 9 would become paragraph 7. "Shall reserve the right to" is a somewhat odd wording in the context and the amendment suggests to replace it with "may".

Pakeitimas    4

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

5 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

5 straipsnis

5 straipsnis

Privilegijos ir imunitetai

Privilegijos ir imunitetai

1.  Parlamento nariai naudojasi privilegijomis ir imunitetais, nustatytais Protokole dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų.

  Parlamento nariai naudojasi privilegijomis ir imunitetais, nustatytais Protokole dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų.

2.  Parlamento nario imunitetas nėra jo asmeninė privilegija, bet viso Parlamento ir jo narių nepriklausomybės garantija.

2.  Parlamentas, vykdydamas savo įgaliojimus, susijusius su privilegijomis ir imunitetais, išlieka principinga demokratiška teisėkūros asamblėja ir užtikrina Parlamento narių nepriklausomumą, einant savo pareigas. Parlamento nario imunitetas nėra jo asmeninė privilegija, bet viso Parlamento ir jo narių nepriklausomybės garantija.

3.  Parlamento pirmininkas, kai tik jam pranešama apie Parlamento narių išrinkimą, išduoda jiems laissez-passer, užtikrinančius galimybę laisvai judėti valstybėse narėse.

3.  Parlamento nariui paprašius ir gavus Parlamento pirmininko leidimą Europos Sąjunga išduoda Parlamento nariui Europos Sąjungos laissez-passer, užtikrinantį Parlamento nariui galimybę laisvai judėti valstybėse narėse ir kitose šalyse, kurios šis laissez-passer pripažįsta galiojančiu kelionės dokumentu.

 

3a.  Visi Parlamento nariai, vykdydami savo pareigas, turi teisę aktyviai dalyvauti Parlamento komitetų ir delegacijų veikloje, kaip numatyta pagal šių Darbo tvarkos taisyklių nuostatas.

4.  Parlamento nariai turi teisę susipažinti su visais Europos Parlamento ar komiteto turimais dokumentais, išskyrus asmens bylas ar sąskaitas, su kuriomis gali susipažinti tik jų subjektai. Darbo tvarkos taisyklių VII priede reglamentuojamos šio principo išimtys, kaip naudoti dokumentus, su kuriais, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais nuostatas, visuomenei gali būti uždrausta susipažinti.

4.  Parlamento nariai turi teisę susipažinti su visais Europos Parlamento ar komiteto turimais dokumentais, išskyrus asmens bylas ar sąskaitas, su kuriomis gali susipažinti tik jų subjektai. 210a straipsnyje reglamentuojamos šio principo išimtys ir nurodoma, kaip naudoti dokumentus, su kuriais pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais nuostatas visuomenei gali būti uždrausta susipažinti.

 

Biurui pritarus ir remiantis pagrįstu sprendimu Parlamento nariui gali būti neleista susipažinti su Parlamento dokumentu, jei, išklausęs atitinkamą Parlamento narį, Biuras padaro išvadą, kad toks susipažinimas nepriimtinu mastu pakenktų instituciniams Parlamento interesams arba viešajam interesui ir kad atitinkamas Parlamento narys siekia susipažinti su dokumentu dėl privačių ir asmeninių priežasčių. Per vieną mėnesį nuo informavimo apie sprendimą dienos Parlamento narys gali jį apskųsti raštu. Raštu pateikiami skundai laikomi priimtinais tik tuomet, jei juose nurodomi apskundimo motyvai. Sprendimą dėl skundo Parlamentas be diskusijų priima per mėnesinę sesiją, vykstančią po skundo pateikimo.

Pagrindimas

1 dalyje pakartojamos 1976 m. Akto 6 straipsnio 2 dalies nuostatos. Versijoje anglų k. išbrauktas žodis „shall“, nes nėra dispozityvumo, vien tik fakto konstatavimas.

2 dalyje įtvirtinamas pagrindinis parlamentinio imuniteto principas, ji papildoma įtraukiant 6 straipsnio 1 dalies pirmą sakinį.

Kalbant apie 4 dalies pakeitimus, VII priedo A dalis išbraukta, o jos turinys perkeltas į naują 210a straipsnį (naujas straipsnis).

Pakeitimas    5

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

6 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

6 straipsnis

6 straipsnis

Imuniteto atšaukimas

Imuniteto atšaukimas

1.  Parlamentas, vykdydamas savo įgaliojimus, susijusius su privilegijomis ir imunitetais, išlieka principinga demokratiška teisėkūros asamblėja ir užtikrina Parlamento narių nepriklausomumą, einant savo pareigas. Bet koks prašymas atšaukti imunitetą vertinamas vadovaujantis Protokolo dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 7, 8 ir 9 straipsniais bei šiame straipsnyje nurodytais principais.

1.  Bet koks prašymas atšaukti imunitetą vertinamas vadovaujantis Protokolo dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 7, 8 ir 9 straipsniais bei 5 straipsnio 2 dalyje nurodytais principais.

2.  Kai Parlamento nariai šaukiami kaip liudytojai ar ekspertai, nebūtina prašyti atšaukti Parlamento nario imuniteto, jei:

2.  Kai Parlamento nariai šaukiami kaip liudytojai ar ekspertai, nebūtina prašyti atšaukti Parlamento nario imuniteto, jei:

– jie neprivalės atvykti tą dieną ar tuo metu, kai tai trukdo jiems vykdyti savo Parlamento nario pareigas ar kitaip apsunkina tų pareigų vykdymą, arba jei jie galės pateikti rašytinį ar kitos formos pareiškimą, kas netrukdytų jiems vykdyti savo Parlamento nario pareigų, ir

– jie neprivalės atvykti tą dieną ar tuo metu, kai tai trukdo jiems vykdyti savo Parlamento nario pareigas ar kitaip apsunkina tų pareigų vykdymą, arba jei jie galės pateikti rašytinį ar kitos formos pareiškimą, kas netrukdytų jiems vykdyti savo Parlamento nario pareigų, ir

– jie neprivalo liudyti dėl einant Parlamento nario pareigas konfidencialiai gautos informacijos, kurios, jų manymu, nedera atskleisti.

– jie neprivalo liudyti dėl einant Parlamento nario pareigas konfidencialiai gautos informacijos, kurios, jų manymu, nedera atskleisti.

(Susijęs su 25 pakeitimu)

Pagrindimas

1 dalies pirma dalis perkeliama į 5 straipsnio 2 dalį.

Pakeitimas    6

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

7 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

7 straipsnis

7 straipsnis

Privilegijų ir imuniteto gynimas

Privilegijų ir imuniteto gynimas

1.  Tais atvejais, kai įtariama, kad valstybės narės valdžios institucijos yra pažeidusios Parlamento nario ar buvusio Parlamento nario privilegijas ir imunitetus, pagal 9 straipsnio 1 dalį gali būti kreipiamasi su prašymu, kad Parlamentas priimtų sprendimą dėl to, ar tos privilegijos ir imunitetai tikrai buvo pažeisti.

1.  Tais atvejais, kai įtariama, kad valstybės narės valdžios institucijos yra pažeidusios arba ruošiasi pažeisti Parlamento nario ar buvusio Parlamento nario privilegijas ir imunitetus, pagal 9 straipsnio 1 dalį gali būti kreipiamasi su prašymu, kad Parlamentas priimtų sprendimą dėl to, ar tos privilegijos ir imunitetai buvo arba, kaip manoma, bus pažeisti.

2.  Ypač toks prašymas ginti privilegijas ir imunitetus gali būti pateiktas tais atvejais, kai manoma, jog susiklostė tokios aplinkybės, kuriomis laisvam Parlamento narių, vykstančių į Parlamento posėdžių vietą bei grįžtantiems iš jos, judėjimui taikomi administraciniai ar kitokie apribojimai arba einant pareigas pareiškiama nuomonė ar balsuojama, arba tokios aplinkybės gali būti priskirtos Protokolo dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 9 straipsnio taikymo sričiai.

2.  Toks prašymas ginti privilegijas ir imunitetus visų pirma gali būti pateiktas tais atvejais, kai manoma, jog susiklostė tokios aplinkybės, kuriomis laisvam Parlamento narių, vykstančių į Parlamento posėdžių vietą bei grįžtantiems iš jos, judėjimui arba einant pareigas pareiškiamai nuomonei ar balsavimui galėtų būti taikomi administraciniai ar kitokie apribojimai, arba tokios aplinkybės galėtų būti priskirtos Protokolo dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 9 straipsnio taikymo sričiai.

3.  Prašymas ginti Parlamento nario privilegijas ir imunitetus nepriimtinas, jei jau buvo gautas su tais pačiais procesiniais veiksmais susijęs prašymas dėl to Parlamento nario imuniteto atšaukimo ar jo gynimo – nesvarbu, ar tuo metu buvo priimtas sprendimas.

3.  Prašymas ginti Parlamento nario privilegijas ir imunitetus nepriimtinas, jei jau buvo gautas su tais pačiais faktais susijęs prašymas dėl to Parlamento nario imuniteto atšaukimo ar jo gynimo – nesvarbu, ar tuo metu buvo priimtas sprendimas.

4.  Prašymas ginti Parlamento nario privilegijas ir imunitetus toliau nesvarstomas, jei gautas su tais pačiais procesiniais veiksmais susijęs prašymas atšaukti to Parlamento nario imunitetą.

4.  Prašymas ginti Parlamento nario privilegijas ir imunitetus toliau nesvarstomas, jei gautas su tais pačiais faktais susijęs prašymas atšaukti to Parlamento nario imunitetą.

5.  Tais atvejais, kai buvo priimtas sprendimas neginti Parlamento nario privilegijų ir imunitetų, Parlamento narys gali pateikti prašymą dėl sprendimo persvarstymo ir pridėti naujų įrodymų. Prašymas persvarstyti nepriimtinas, jei sprendimas buvo apskųstas pradėjus procedūrą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 263 straipsnį arba jei Parlamento pirmininkas nusprendžia, kad pateikti nauji įrodymai nepakankamai pagrįsti, kad būtų galima leisti prašymą persvarstyti.

5.  Tais atvejais, kai buvo priimtas sprendimas neginti Parlamento nario privilegijų ir imunitetų, Parlamento narys gali išimties tvarka pateikti prašymą dėl sprendimo persvarstymo, pridėdamas naujų įrodymų, kaip numatyta 9 straipsnio 1 dalyje. Prašymas persvarstyti nepriimtinas, jei sprendimas buvo apskųstas pradėjus procedūrą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 263 straipsnį arba jei Parlamento pirmininkas nusprendžia, kad pateikti nauji įrodymai nepakankamai pagrįsti, kad būtų galima leisti prašymą persvarstyti.

Pagrindimas

As regards paragraph 1, the wording is revised insofar as it sounds very categorical as to the existence of an actual breach. It seems to imply the need for a final judgment or an otherwise irrevocable decision by a public authority prejudicing a Member, thus making potential breaches irrelevant. This, however, would make requests for defence possible only at a stage when Parliament's decision could be useless.

Paragraph 3, insofar as reference to the same legal proceedings, and not to the same facts, although providing legal certainty, might be too formalistic. If both criminal and civil proceedings have been instituted in respect of the same facts, but the waiver is requested for the former and the defence for the latter, Parliament might paradoxically adopt two different decisions.

As it stands, paragraph 5 does not set any limits to requests for reconsideration, which could be, therefore, endlessly reiterated. In order to prevent such situations, the amendment suggests adding the word "exceptionally" in the first sentence– after all, the decision to defend (or not to defend) a Member's immunity is of a non-binding nature (see Judgment in Marra, EU:C:2008:579, paragraphs 38-39).

Pakeitimas    7

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

9 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

9 straipsnis

9 straipsnis

Su imunitetu susijusios procedūros

Su imunitetu susijusios procedūros

1.  Bet koks prašymas atšaukti kurio nors Parlamento nario imunitetą, kurį Parlamento pirmininkui pateikia valstybės narės kompetentinga valdžios institucija, arba Parlamento nario ar buvusio Parlamento nario prašymas apginti privilegijas ir imunitetus paskelbiamas per plenarinį posėdį ir perduodamas atsakingam komitetui.

1.  Bet koks prašymas atšaukti kurio nors Parlamento nario imunitetą, kurį Parlamento pirmininkui pateikia valstybės narės kompetentinga valdžios institucija, arba Parlamento nario ar buvusio Parlamento nario prašymas apginti privilegijas ir imunitetus paskelbiamas per plenarinį posėdį ir perduodamas atsakingam komitetui.

Šiam Parlamento nariui ar buvusiam Parlamento nariui gali atstovauti kitas Parlamento narys. Prašymą kitas Parlamento narys gali pateikti tik su atitinkamo Parlamento nario sutikimu.

1a.  Atitinkamam Parlamento nariui ar buvusiam Parlamento nariui sutikus, prašymą gali pateikti kitas Parlamento narys, kuriam leidžiama atstovauti atitinkamam Parlamento nariui arba buvusiam Parlamento nariui visais procedūros etapais.

 

Atitinkamam Parlamento nariui ar buvusiam Parlamento nariui atstovaujantis Parlamento narys nedalyvauja komitetui priimant sprendimus.

2.  Prašymus atšaukti imunitetą ar prašymus ginti privilegijas ir imunitetus komitetas nagrinėja nedelsdamas, tačiau atsižvelgdamas į jų santykinį sudėtingumą.

2.  Prašymus atšaukti imunitetą ar prašymus ginti privilegijas ir imunitetus komitetas nagrinėja nedelsdamas, tačiau atsižvelgdamas į jų santykinį sudėtingumą.

3.  Komitetas pateikia pasiūlymą dėl pagrįsto sprendimo, kuriuo rekomenduojama patenkinti ar atmesti prašymą atšaukti imunitetą ar prašymą ginti privilegijas ir imunitetus.

3.  Komitetas pateikia pasiūlymą dėl pagrįsto sprendimo, kuriuo rekomenduojama patenkinti ar atmesti prašymą atšaukti imunitetą ar prašymą ginti privilegijas ir imunitetus. Jokie pakeitimai nepriimtini. Jei pasiūlymas atmetamas, laikoma, kad priimtas priešingas sprendimas.

4.  Komitetas gali prašyti atitinkamos valdžios institucijos suteikti jam informaciją ar paaiškinimus, kuriuos mano esant būtinus nustatant, ar imunitetas turėtų būti atšauktas, ar privilegijos ir imunitetai turėtų būti ginami.

4.  Komitetas gali prašyti atitinkamos valdžios institucijos suteikti jam informaciją ar paaiškinimus, kuriuos mano esant būtinus nustatant, ar imunitetas turėtų būti atšauktas, ar privilegijos ir imunitetai turėtų būti ginami.

5.  Atitinkamam Parlamento nariui suteikiama galimybė pasiaiškinti. Jis gali pateikti dokumentus ir kitus rašytinius įrodymus, kuriuos mano esant svarbius, ir jam gali atstovauti kitas Parlamento narys.

5.  Atitinkamam Parlamento nariui suteikiama galimybė pasiaiškinti ir jis gali pateikti dokumentus ir kitus rašytinius įrodymus, kuriuos mano esant svarbius.

Parlamento narys nedalyvauja diskusijose dėl prašymo atšaukti arba ginti jo imunitetą, išskyrus patį jo paaiškinimo klausymą.

Parlamento narys nedalyvauja diskusijose dėl prašymo atšaukti arba ginti jo imunitetą, išskyrus patį jo paaiškinimo klausymą.

Komiteto pirmininkas pakviečia Parlamento narį, kurio paaiškinimą ketinama išklausyti, ir nurodo datą ir laiką. Parlamento narys gali atsisakyti teisės būti išklausytam.

Komiteto pirmininkas pakviečia Parlamento narį, kurio paaiškinimą ketinama išklausyti, ir nurodo datą ir laiką. Parlamento narys gali atsisakyti teisės būti išklausytam.

Parlamento nariui neatvykus į klausymą, į kurį jis buvo pakviestas, manoma, kad jis atsisakė teisės būti išklausytam, nebent jis paprašytų leisti neatvykti į konkrečią dieną ir konkrečiu laiku pasiūlytą klausymą ir nurodytų priežastis. Komiteto pirmininkas, atsižvelgdamas į pateiktas priežastis, nusprendžia, ar toks prašymas leisti neatvykti priimtinas. Šis sprendimas neskundžiamas.

Parlamento nariui neatvykus į klausymą, į kurį jis buvo pakviestas, manoma, kad jis atsisakė teisės būti išklausytam, nebent jis paprašytų leisti neatvykti į konkrečią dieną ir konkrečiu laiku pasiūlytą klausymą ir nurodytų priežastis. Komiteto pirmininkas, atsižvelgdamas į pateiktas priežastis, nusprendžia, ar toks prašymas leisti neatvykti priimtinas. Šis sprendimas neskundžiamas.

Komiteto pirmininkui prašymą leisti neatvykti patenkinus, jis pakviečia Parlamento narį atvykti į klausymą kitą dieną ir kitu laiku. Parlamento nariui neatsiliepus į antrą kvietimą atvykti į klausymą, procedūra tęsiama neišklausius Parlamento nario paaiškinimo. Tuomet nebegali būti tenkinami jokie kiti prašymai leisti neatvykti ar pateikti paaiškinimą.

Komiteto pirmininkui prašymą leisti neatvykti patenkinus, jis pakviečia Parlamento narį atvykti į klausymą kitą dieną ir kitu laiku. Parlamento nariui neatsiliepus į antrą kvietimą atvykti į klausymą, procedūra tęsiama neišklausius Parlamento nario paaiškinimo. Tuomet nebegali būti tenkinami jokie kiti prašymai leisti neatvykti ar pateikti paaiškinimą.

6.  Kai prašoma atšaukti imunitetą turint kelis pagrindus, dėl kiekvieno iš jų gali būti priimamas atskiras sprendimas. Komiteto išvadoje išimties tvarka gali būti pasiūlyta, kad imuniteto atšaukimas būtų taikomas tiktai traukimo atsakomybėn atžvilgiu ir kad iki galutinio sprendimo priėmimo Parlamento narys nebūtų sulaikytas, areštuotas ir jam nebūtų taikomos kitokios priemonės, trukdančios atlikti pagal mandatą priderančias pareigas.

6.  Kai prašoma atšaukti arba ginti imunitetą turint kelis pagrindus, dėl kiekvieno iš jų gali būti priimamas atskiras sprendimas. Komiteto išvadoje išimties tvarka gali būti pasiūlyta, kad imuniteto atšaukimas arba gynimas būtų taikomas tiktai traukimo atsakomybėn atžvilgiu ir kad iki galutinio sprendimo priėmimo Parlamento narys nebūtų sulaikytas, areštuotas ir jam nebūtų taikomos kitokios priemonės, trukdančios atlikti pagal mandatą priderančias pareigas.

7.   Komitetas gali pateikti pagrįstą nuomonę dėl šios institucijos kompetencijos ir dėl prašymo priimtinumo, bet jokiais atvejais neišsako nuomonės dėl Parlamento nario kaltumo ar nekaltumo ir dėl to, ar nuomonės ir veiksmai, kuriais jis yra kaltinamas, užtraukia jam atsakomybę, net jei nagrinėdamas prašymą komitetas galėjo išsamiai susipažinti su šia byla.

7.  Komitetas gali pateikti pagrįstą nuomonę dėl šios institucijos kompetencijos ir dėl prašymo priimtinumo, bet jokiais atvejais neišsako nuomonės dėl Parlamento nario kaltumo ar nekaltumo ir dėl to, ar nuomonės ir veiksmai, kuriais jis yra kaltinamas, užtraukia jam atsakomybę, net jei nagrinėdamas prašymą komitetas galėjo išsamiai susipažinti su šia byla.

8.  Komiteto pranešimas įtraukiamas į pirmo Parlamento posėdžio po jo pateikimo darbotvarkės pradžią. Negali būti teikiami jokie pasiūlymo(-ų) dėl sprendimo pakeitimai.

8.  Komiteto pasiūlymas dėl sprendimo įtraukiamas į pirmo Parlamento plenarinio posėdžio, įvyksiančio po jo pateikimo dienos, darbotvarkę. Negali būti teikiami jokie tokio pasiūlymo pakeitimai.

Diskusijose apsiribojama tik motyvais „už“ ar „prieš“ kiekvieną pasiūlymą atšaukti, palikti ar ginti privilegiją ar imunitetą.

Diskusijose apsiribojama tik motyvais „už“ ar „prieš“ kiekvieną pasiūlymą atšaukti, palikti ar ginti privilegiją ar imunitetą.

Nepažeidžiant 164 straipsnio nuostatų, Parlamento narys, dėl kurio privilegijų ir imuniteto vyksta tyrimas, negali dalyvauti diskusijose.

Nedarant poveikio 164 straipsnio nuostatų taikymui, Parlamento narys, dėl kurio privilegijų ir imuniteto vyksta tyrimas, negali dalyvauti diskusijose.

Dėl pranešime esančio(-ių) pasiūlymo(-ų) dėl sprendimo balsuojama pirmo balsavimo po diskusijų metu.

Dėl pranešime esančio(-ių) pasiūlymo(-ų) dėl sprendimo balsuojama pirmo balsavimo po diskusijų metu.

Pasibaigus Parlamento svarstymui, atskirai balsuojama dėl kiekvieno pranešime esančio pasiūlymo. Jei kuris nors pasiūlymas atmetamas, laikomas priimtu priešingas jam sprendimas.

Pasibaigus Parlamento svarstymui, atskirai balsuojama dėl kiekvieno pranešime esančio pasiūlymo. Jei kuris nors pasiūlymas atmetamas, laikomas priimtu priešingas jam sprendimas.

9.  Apie šį Parlamento sprendimą Parlamento pirmininkas nedelsdamas praneša atitinkamam Parlamento nariui ir kompetentingai atitinkamos valstybės narės institucijai, prašydamas informuoti jį apie proceso eigą ir su juo susijusius teismo sprendimus. Gavęs šią informaciją, Parlamento pirmininkas apie tai praneša Parlamentui priimtiniausiu jam būdu, jei reikia, pasikonsultavęs su atsakingu komitetu.

9.  Apie šį Parlamento sprendimą Parlamento pirmininkas nedelsdamas praneša atitinkamam Parlamento nariui ir kompetentingai atitinkamos valstybės narės institucijai, prašydamas informuoti jį apie proceso eigą ir su juo susijusius teismo sprendimus. Gavęs šią informaciją, Parlamento pirmininkas apie tai praneša Parlamentui priimtiniausiu jam būdu, jei reikia, pasikonsultavęs su atsakingu komitetu.

10.  Šiuos klausimus ir visus gaunamus dokumentus komitetas nagrinėja ypač konfidencialiai.

10.  Šiuos klausimus ir visus gaunamus dokumentus komitetas nagrinėja ypač konfidencialiai. Posėdžiai, kuriuose komitetas nagrinėja prašymus dėl imunitetų procedūrų, visada yra uždari.

11.  Komitetas, pasitaręs su valstybėmis narėmis, gali sudaryti orientacinį valstybių narių valdžios institucijų, turinčių teisę pateikti prašymą atšaukti Parlamento nario imunitetą, sąrašą.

11.  Parlamentas svarsto tik teisminių institucijų arba valstybių narių nuolatinių atstovybių jam perduotus prašymus atšaukti Parlamento nario imunitetą.

12.  Komitetas nustato šio straipsnio taikymo principus.

12.  Komitetas nustato šio straipsnio taikymo principus.

13.  Visi kompetentingų valdžios institucijų atsiųsti prašymai, susiję su Parlamento nario privilegijų ar imunitetų taikymu, nagrinėjami pagal pirmiau išdėstytas taisykles.

13.  Visi kompetentingų valdžios institucijų atsiųsti prašymai, susiję su Parlamento nario privilegijų ar imunitetų taikymu, nagrinėjami pagal pirmiau išdėstytas taisykles.

Pagrindimas

The current interpretation following paragraph 1is converted into a new paragraph and the last part of paragraph 5 is aligned to it.

The amendment to paragraph 3 seeks to clarify that the same principles referred to in paragraph 8 of this Rule also apply at committee level.

For practical reasons, it is not always possible to place an immunity case at the head of the agenda. The amendment to paragraph 8 adapts the text to this reality. It also replaces the word ‘report’ by the more appropriate expression ‘proposal for a decision’, consistently with the wording of Rule 9(3) and (8), fourth subparagraph. At the same time, the existing mechanism consisting of a systematic plenary vote on every immunity case is preserved as the most objective and appropriate to ensure the fair treatment of all Members and have decisions on their immunity taken by Parliament as a whole.

The last sentence added to paragraph 10 comes from Rule 115 paragraph 4.

As regards the changes to paragraph 11, they try to address the fact that in some jurisdictions private persons can submit requests for the waiver of a Member's immunity without the filter of any public authority (so called private prosecution). The issue of the 'competent authority' is thus not settled. The change states that requests for waiver should be either addressed to Parliament by the competent prosecutor's office or court or transmitted by the permanent representation to the EU. Private parties' requests for a waiver of immunity will have to be streamlined by the Permanent Representations.

Pakeitimas    8

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

10 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

10 straipsnis

Išbraukta.

Parlamento narių statuto įgyvendinimas

 

Parlamentas priima Parlamento narių statutą ir bet kokius jo pakeitimus, remdamasis atsakingo komiteto pasiūlymu. Mutatis mutandis taikoma 150 straipsnio 1 dalis. Biuras atsako už šių taisyklių taikymą ir, remdamasis metiniu biudžetu, priima sprendimą dėl finansinių paketų.

 

Pagrindimas

Šio straipsnio tekstas susijęs ne vien tik su Statuto įgyvendinimu – pirmasis sakinys iš tikrųjų susijęs su Statuto priėmimu ir keitimu, tačiau, atsižvelgiant į 45 straipsnio įtraukimą, jis nereikalingas. Antrasis sakinys atrodo nenaudingas, nes tokiu atveju būtų prašoma leisti įprasta tvarka pateikti pakeitimus, o trečiasis sakinys su nedideliais pakeitimais įtrauktas į 25 straipsnio 14b dalį (naują).

Pakeitimas    9

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

11 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

11 straipsnis

11 straipsnis

Parlamento narių finansiniai interesai, elgesio normos, privalomas skaidrumo registras ir galimybė patekti į Parlamentą

Parlamento narių finansiniai interesai ir elgesio normos

1.  Parlamentas priima taisykles dėl Parlamento narių finansinių interesų skaidrumo elgesio kodekso forma, kuris pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 232 straipsnį priimamas narių balsų dauguma ir pridedamas prie šių Darbo tvarkos taisyklių.

1.  Parlamentas priima taisykles dėl Parlamento narių finansinių interesų skaidrumo elgesio kaip kodeksą, kuris priimamas visų Parlamento narių balsų dauguma ir pridedamas prie šių Darbo tvarkos taisyklių1.

Šios taisyklės negali apsunkinti ar varžyti Parlamento nario, atliekančio savo pareigas ir su jomis susijusią politinę ar kitokią veiklą.

Šios taisyklės negali kitaip apsunkinti ar varžyti Parlamento nario, atliekančio savo pareigas ir su jomis susijusią politinę ar kitokią veiklą.

2.  Parlamento narių elgesys paremtas abipuse pagarba ir pagrindiniuose Europos Sąjungos dokumentuose apibrėžtomis vertybėmis bei principais, pagarba Parlamentui ir neturi trukdyti sklandžiam Parlamento darbui ar trikdyti ramybės visose Parlamento patalpose. Parlamento nariai laikosi Parlamento nustatytų darbo su konfidencialia informacija taisyklių.

2.  Parlamento narių elgesys paremtas abipuse pagarba ir Sutartyse, ypač Pagrindinių teisių chartijoje, apibrėžtomis vertybėmis bei principais ir pagarba Parlamentui. Be to, jis neturi trukdyti sklandžiam Parlamento darbui, kenkti saugumui ir tvarkai Parlamento patalpose ar Parlamento įrangos veikimui.

 

Vykstant diskusijoms Parlamente, Parlamento nariai neturi naudoti įžeidžiančios, rasistinės ar ksenofobiškos kalbos, nesielgti įžeidžiančiai, rasistiškai ar ksenofobiškai ir nedemonstruoti atitinkamų plakatų ar transparantų.

 

Parlamento nariai laikosi Parlamento nustatytų darbo su konfidencialia informacija taisyklių.

Nesilaikant šių reikalavimų ir taisyklių, gali būti taikomos priemonės pagal 165, 166 ir 167 straipsnius.

Nesilaikant šių reikalavimų ir taisyklių, gali būti taikomos priemonės pagal 165, 166 ir 167 straipsnius.

  Taikant šį straipsnį jokiu būdu neturi būti ribojamas Parlamento diskusijų gyvybingumas ar suvaržoma Parlamento narių žodžio laisvė.

  Taikant šį straipsnį neturi būti kitaip ribojamas Parlamento diskusijų gyvybingumas ar suvaržoma Parlamento narių žodžio laisvė.

Šio straipsnio taikymas grindžiamas visapusiška pagarba Parlamento narių teisėms, apibrėžtoms pirminėje teisėje ir Parlamento narių statute.

Šio straipsnio taikymas grindžiamas visapusiška pagarba Parlamento narių teisėms, apibrėžtoms pirminėje teisėje ir Parlamento narių statute.

Taikant šį straipsnį remiamasi skaidrumo principu ir užtikrinama, kad Parlamento nariai būtų supažindinami su visomis šios srities nuostatomis, individualiai informuojant apie jų teises ir pareigas.

Taikant šį straipsnį remiamasi skaidrumo principu ir užtikrinama, kad Parlamento nariai būtų supažindinami su visomis šios srities nuostatomis, individualiai informuojant apie jų teises ir pareigas.

 

3a.  Jei Parlamento nario įdarbintas asmuo arba kitas asmuo, kuriam jis padėjo patekti į Parlamento patalpas ar suteikė prieigą prie Parlamento įrangos, nesilaiko 2 dalyje nurodytų elgesio normų, 166 straipsnyje numatytos nuobaudos prireikus gali būti taikomos atitinkamam Parlamento nariui.

4.  Parlamento kadencijos pradžioje kvestoriai nustato maksimalų padėjėjų skaičių, kurį gali užregistruoti kiekvienas Parlamento narys (akredituoti padėjėjai).

4.  Kvestoriai nustato maksimalų padėjėjų, kuriuos gali užregistruoti kiekvienas Parlamento narys, skaičių.

5.  Asmenims, kurie nedirba ES institucijose, ilgalaikiai leidimai įeiti į pastatus išduodami kvestorių atsakomybe. Šie leidimai galioja ilgiausiai vienerius metus, ir jų galiojimo laikas gali būti pratęsiamas. Naudojimosi šiais leidimais sąlygas nustato Biuras.

 

Šie leidimai įeiti į pastatus gali būti išduodami:

 

– asmenims, užregistruotiems skaidrumo registre2 arba atstovaujantiems ar dirbantiems jame užregistruotoms organizacijoms, tačiau ši registracija savaime nesuteikia teisės gauti tokį leidimą įeiti į pastatus;

 

– asmenims, pageidaujantiems dažnai lankytis Parlamento patalpose, tačiau nepatenkantiems į susitarimo dėl skaidrumo registro3 sukūrimo taikymo sritį

 

– Parlamento narių vietiniams padėjėjams, taip pat asmenims, padedantiems Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto ir Regionų komiteto nariams.

 

6.  Asmenys, užsiregistravę skaidrumo registre, palaikydami santykius su Parlamentu privalo laikytis:

 

– Elgesio kodekso, pridėto prie susitarimo4;

 

– susitarimu nustatytos tvarkos ir kitų įsipareigojimų; ir

 

šio straipsnio ir jo įgyvendinimo nuostatų.

 

7.  Kvestoriai apibrėžia, kaip Elgesio kodeksas taikomas asmenims, kurie, nors ir turi ilgalaikį leidimą įeiti į pastatus, tačiau nepatenka į susitarimo taikymo sritį.

 

8.  Leidimas įeiti į pastatus atimamas kvestoriams priėmus motyvuotą sprendimą šiais atvejais:

 

– išbraukimas iš skaidrumo registro, nebent yra svarbių tam prieštaraujančių priežasčių;

 

– rimtas 6 dalies reikalavimų nevykdymas.

 

9.  Biuras, pasiūlius generaliniam sekretoriui, imasi priemonių, būtinų įgyvendinti skaidrumo registrą, laikydamasis susitarimo dėl registro sukūrimo nuostatų.

 

5–8 dalių nuostatų įgyvendinimas nustatytas priede.

 

10. Buvusių Parlamento narių elgesio kodeksą, teises ir privilegijas savo sprendimu tvirtina Biuras. Visiems buvusiems Parlamento nariams galioja vienodos nuostatos.

10. Buvusių Parlamento narių elgesio kodeksą, teises ir privilegijas savo sprendimu tvirtina Biuras. Visiems buvusiems Parlamento nariams galioja vienodos nuostatos.

__________________

__________________

1 Žr. I priedą.

1 Žr. I priedą.

2 Registras sudarytas Europos Parlamento ir Komisijos susitarimu dėl skaidrumo registro, skirto organizacijoms ir savarankiškai dirbantiems asmenims, dalyvaujantiems kuriant ir įgyvendinant Europos Sąjungos politiką (žr. IX priedo B dalį).

 

3 Žr. IX priedo B dalį.

 

4 Žr. susitarimo 3 priedą, esantį IX priedo B dalyje.

 

5 Žr. IX priedo A dalį.

 

Pagrindimas

As regards the amendment to the title, it reflects the fact that the Register is mandatory for the institutions, not for those registered therein. Registration facilitates the interaction with the EU institutions which represents an important incentive.

Paragraph 3a (new) comes from Annex XV §2 1st subparagraph (“Members shall be held responsible for any failure by persons whom they employ or for whom they arrange access to Parliament to comply on Parliament's premises with the standards of conduct applicable to Members”) and is reworded, with a view to clarifying its meaning.

As regards the amendment to paragraph 4, art. 34 § 9 of the Implementing measures concerning the Members’ Statute, adopted by the Bureau, states the following: “The number of contracts between a Member and accredited assistants in force at any given time may not exceed three, regardless of the duration of work provided for in those contracts. This limit may be increased to four if an exemption is expressly granted by the President of Parliament following verification by the relevant department that the Member concerned has sufficient office space to comply with the standards applicable to the use of Parliament’s buildings, taking into account also the number of trainees that may be present.”

The contents of Rule 11(5) to (9) will become part of new Rule 116a and their wording will be streamlined.

Pakeitimas    10

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

12 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

12 straipsnis

12 straipsnis

Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekami vidaus tyrimai

Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekami vidaus tyrimai

Bendros taisyklės, numatytos 1999 m. gegužės 25 d. tarpinstituciniame susitarime dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų vidaus tyrimų, kuriose nustatomos priemonės, reikalingos užtikrinti, kad Tarnybos atliekami tyrimai vyktų sklandžiai, taikomos ir Parlamente, remiantis šių Darbo tvarkos taisyklių priede pateikiamu Parlamento sprendimu.

Bendros taisyklės, numatytos 1999 m. gegužės 25 d. tarpinstituciniame susitarime dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų vidaus tyrimų, kuriose nustatomos priemonės, reikalingos užtikrinti, kad Tarnybos atliekami tyrimai vyktų sklandžiai, taikomos ir Parlamente, remiantis 1999 m. lapkričio 18 d. Parlamento sprendimu dėl vidaus tyrimų, susijusių su Bendrijos interesams kenkiančio sukčiavimo, korupcijos ir bet kurios kitos neteisėtos veiklos prevencija, nuostatų ir sąlygų.

__________________

 

6 Žr. XI priedą.

 

Pakeitimas    11

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

13 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

13 straipsnis

13 straipsnis

Stebėtojai

Stebėtojai

1.  Pasirašius valstybės stojimo į Europos Sąjungą sutartį, Parlamento pirmininkas, gavęs Pirmininkų sueigos sutikimą, gali pakviesti stojančiosios valstybės parlamentą iš savo narių skirti tokį skaičių stebėtojų, kuris atitiktų tai valstybei skirtą būsimų vietų Europos Parlamente skaičių.

1.  Pasirašius valstybės stojimo į Europos Sąjungą sutartį, Parlamento pirmininkas, gavęs Pirmininkų sueigos sutikimą, gali pakviesti stojančiosios valstybės parlamentą iš savo narių skirti tokį skaičių stebėtojų, kuris atitiktų tai valstybei skirtą būsimų vietų Europos Parlamente skaičių.

2.  Tol, kol įsigalios stojimo sutartis, šie stebėtojai dalyvauja Parlamento darbe ir turi teisę kalbėti komitetuose ir frakcijose. Stebėtojai neturi teisės balsuoti ir būti kandidatais į renkamus Parlamento postus. Jų dalyvavimas neturi jokių teisinių pasekmių Parlamento darbui.

2.  Tol, kol įsigalios stojimo sutartis, šie stebėtojai dalyvauja Parlamento darbe ir turi teisę kalbėti komitetuose ir frakcijose. Stebėtojai neturi teisės balsuoti, būti kandidatais į renkamas pareigas Parlamente ir atstovauti Parlamentui išorėje. Jų dalyvavimas neturi jokių teisinių pasekmių Parlamento darbui.

3.  Stebėtojai naudojasi Parlamento infrastruktūra bei vykdant stebėtojų veiklą jų patiriamos išlaidos jiems atlyginamos tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip ir Parlamento nariams.

3.  Stebėtojai naudojasi Parlamento infrastruktūra bei vykdant stebėtojų veiklą jų patiriamos kelionės ir pragyvenimo išlaidos jiems atlyginamos tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip ir Parlamento nariams.

Pakeitimas    12

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

14 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

14 straipsnis

14 straipsnis

Laikinai einantis Parlamento pirmininko pareigas

Parlamento narys, laikinai einantis Parlamento pirmininko pareigas

1.  Kol bus išrinktas Parlamento pirmininkas, 146 straipsnio 2 dalyje numatytam posėdžiui, taip pat bet kuriam kitam posėdžiui, kuriame renkamas Parlamento pirmininkas ir Biuras, pirmininkauja kadenciją baigiantis Parlamento pirmininkas arba, jei jo nėra, kadenciją baigiantis Parlamento pirmininko pavaduotojas eilės tvarka arba, jei jo nėra, Parlamento narys, kuris ilgiausiai ėjo pareigas.

1.  Kol bus išrinktas Parlamento pirmininkas, 146 straipsnio 2 dalyje numatytam plenariniam posėdžiui, taip pat bet kuriam kitam plenariniam posėdžiui, kuriame renkamas Parlamento pirmininkas ir Biuras, pirmininkauja kadenciją baigiantis Parlamento pirmininkas arba, jei jo nėra, vienas iš kadenciją baigiančių Parlamento pirmininko pavaduotojų (laikantis eiliškumo) arba, jei nėra, Parlamento narys, kuris ilgiausiai ėjo pareigas.

2.  Pirmininkaujant Parlamento nariui, kuris laikinai eina Parlamento pirmininko pareigas pagal 1 dalį, negali vykti jokių diskusijų, išskyrus tas, kurios susijusios su Parlamento pirmininko rinkimais ar įgaliojimų patikrinimu.

2.  Pirmininkaujant Parlamento nariui, kuris laikinai eina Parlamento pirmininko pareigas pagal 1 dalį, negali vykti jokių diskusijų, išskyrus tas, kurios susijusios su Parlamento pirmininko rinkimais ar įgaliojimų patikrinimu, kaip numatyta 3 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje. Visi kiti klausimai dėl įgaliojimų patikrinimo, kurie iškeliami jam pirmininkaujant, perduodami atsakingam komitetui.

Parlamento nariui, kuris laikinai eina Parlamento pirmininko pareigas pagal 1 dalį, suteikiami 3 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje numatyti Parlamento pirmininko įgaliojimai. Visi kiti klausimai dėl įgaliojimų patikrinimo, kurie iškeliami jam pirmininkaujant, perduodami už įgaliojimų patikrinimą atsakingam komitetui.

 

Pagrindimas

Išaiškinimas įtrauktas į šio straipsnio 2 dalį.

Pakeitimas    13

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

15 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

15 straipsnis

15 straipsnis

Kandidatūros ir bendrosios nuostatos

Kandidatūros ir bendrosios nuostatos

1.  Parlamento pirmininkas, Parlamento pirmininko pavaduotojai ir kvestoriai yra renkami slaptu balsavimu 182 straipsnyje nurodyta tvarka. Kandidatūros turi būti siūlomos sutinkant asmenims, kuriuos numatoma rinkti. Kandidatūras gali siūlyti tik frakcija arba ne mažiau kaip keturiasdešimt Parlamento narių. Tačiau kai kandidatūrų skaičius neviršija numatytų vietų skaičiaus, kandidatai gali būti renkami vieningu pritarimu be balsavimo.

1.  Parlamento pirmininkas, o vėliau – Parlamento pirmininko pavaduotojai ir kvestoriai, renkami slaptu balsavimu 182 straipsnyje nurodyta tvarka.

 

Kandidatūros turi būti siūlomos sutinkant kandidatams; jas gali siūlyti tik frakcija arba ne mažiau kaip keturiasdešimt Parlamento narių. Naujos kandidatūros gali būti pateikiamos prieš kiekvieną balsavimą.

 

Kai kandidatūrų skaičius neviršija numatytų vietų skaičiaus, kandidatai renkami aklamacijos būdu, nebent ne mažiau kaip viena penktoji visų Parlamento narių pateiktų prašymą balsuoti slaptai.

 

Kai siekiant išrinkti daugiau kaip vieną Parlamento vadovybės narį balsuojama viename biuletenyje, toks balsavimo biuletenis laikomas galiojančiu, jei buvo atiduota daugiau kaip pusė galimų balsų.

Jeigu reikia pakeisti vieną Parlamento pirmininko pavaduotoją ir yra tik vienas kandidatas, jis gali būti išrinktas vieningu pritarimu be balsavimo. Pirmininkas turi teisę savo nuožiūra nuspręsti, ar rinkimai vyks vieningu pritarus, ar slaptu balsavimu. Išrinktas kandidatas eilės tvarka užima Parlamento pirmininko pavaduotojo, kurį jis pakeičia, vietą.

 

2.  Renkant Parlamento pirmininką, Parlamento pirmininko pavaduotojus ir kvestorius, reikia atsižvelgti, kad būtų tolygiai atstovaujama visoms valstybėms narėms ir politinėms kryptims.

2.  Renkant Parlamento pirmininką, Parlamento pirmininko pavaduotojus ir kvestorius, reikia atsižvelgti, kad būtų tolygiai atstovaujama politinėms kryptims, lytims ir užtikrinama geografinė pusiausvyra.

Pagrindimas

Kiek tai susiję su 1 dalies pirmos pastraipos pakeitimu, dabartinė praktika yra tokia, kad kai kurios frakcijos pateikia kandidatūras iš karto visiems balsavimams, o kitos – prieš kiekvieną balsavimą atskirai. Šis pakeitimas perimamas ir 16 straipsnyje.

Išaiškinimas išbrauktas, nes pirmieji du jo sakiniai įtraukti į šio straipsnio 1 dalies trečią pastraipą. Paskutiniame sakinyje nepasakoma nieko nauja, ko nebūtų 20 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje, todėl jis išbrauktas.

Kiek tai susiję su 2 dalies pakeitimu, formuluotė suderinama su Tarnybos nuostatuose naudojama formuluote.

Pakeitimas    14

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

16 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

16 straipsnis

16 straipsnis

Parlamento pirmininko rinkimai. Sveikinimo kalba

Parlamento pirmininko rinkimai. Sveikinimo kalba

1.  Pirmiausia renkamas Parlamento pirmininkas. Parlamento nariui, kuris laikinai eina Parlamento pirmininko pareigas pagal 14 straipsnį, prieš kiekvieną balsavimą pristatomos kandidatūros, su kuriomis jis supažindina Parlamentą. Jeigu po trijų balsavimų nei vienas kandidatas nesurenka absoliučios balsavusiųjų daugumos, per ketvirtą balsavimą balsuojama tik dėl dviejų trečiojo balsavimo metu daugiausiai balsų surinkusių narių; balsams pasidalijus po lygiai, išrinktu laikomas vyresnis pagal amžių kandidatas.

1.  Kandidatūros į Parlamento pirmininko pareigas pateikiamos Parlamento nariui, kuris pagal 14 straipsnį laikinai eina Parlamento pirmininko pareigas, ir jis paskelbia apie tokias kandidatūras Parlamentui. Jeigu po trijų balsavimų nei vienas kandidatas nesurenka absoliučios balsavusiųjų daugumos, nukrypstant nuo 15 straipsnio 1 dalies per ketvirtą balsavimą balsuojama tik dėl dviejų trečiojo balsavimo metu daugiausiai balsų surinkusių narių; balsams pasidalijus po lygiai, išrinktu laikomas vyresnis pagal amžių kandidatas.

2. Išrinkus Parlamento pirmininką, Parlamento narys, kuris laikinai eina Parlamento pirmininko pareigas pagal 14 straipsnį, jam užleidžia Parlamento pirmininko kėdę. Tik išrinktas Parlamento pirmininkas gali sakyti sveikinimo kalbą.

2. Išrinkus Parlamento pirmininką, Parlamento narys, kuris laikinai eina Parlamento pirmininko pareigas pagal 14 straipsnį, jam užleidžia Parlamento pirmininko kėdę. Tik išrinktas Parlamento pirmininkas gali sakyti sveikinimo kalbą.

Pagrindimas

Žodžių „prieš kiekvieną balsavimą“ išbraukimas atitinka pasiūlymą pakeisti 15 straipsnio 1 dalį.

Pakeitimas    15

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

17 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

17 straipsnis

17 straipsnis

Parlamento pirmininko pavaduotojų rinkimai

Parlamento pirmininko pavaduotojų rinkimai

1.  Po to viename biuletenyje balsuojama dėl Parlamento pirmininko pavaduotojų kandidatūrų. Per pirmą balsavimą išrinktais laikomi ne daugiau kaip keturiolika kandidatų, surinkusių absoliučią balsavusiųjų daugumą, atsižvelgiant į jų eiliškumą pagal surinktų balsų skaičių. Jei išrinktų kandidatų skaičius yra mažesnis negu numatytų vietų skaičius, tokia pačia tvarka vyksta antras balsavimas likusioms vietoms užimti. Jei reikalingas trečias balsavimas, į likusias vietas išrenkami daugiausiai balsų surinkę kandidatai. Balsams pasidalijus po lygiai, išrinktais laikomi vyriausi pagal amžių kandidatai.

1.  Po to vienu balsavimu renkami Parlamento pirmininko pavaduotojai. Per pirmą balsavimą išrinktais laikomi ne daugiau kaip keturiolika kandidatų, surinkusių absoliučią balsavusiųjų daugumą, atsižvelgiant į jų eiliškumą pagal surinktų balsų skaičių. Jei išrinktų kandidatų skaičius yra mažesnis negu numatytų vietų skaičius, tokia pačia tvarka vyksta antras balsavimas likusioms vietoms užimti. Jei reikalingas trečias balsavimas, į likusias vietas išrenkami daugiausiai balsų surinkę kandidatai. Balsams pasidalijus po lygiai, išrinktais laikomi vyriausi pagal amžių kandidatai.

Nors šis straipsnis, skirtingai nuo 16 straipsnio 1 dalies, nenumato aiškios galimybės per Parlamento pirmininko pavaduotojų rinkimus siūlyti naujas kandidatūras tarp balsavimų, tai leidžiama daryti, kadangi Parlamentas kaip nepriklausoma institucija privalo turėti galimybę apsvarstyti visas įmanomas kandidatūras, nes priešingu atveju gali būti trukdoma sklandžiai rinkimų eigai.

 

2.  Nepažeidžiant 20 straipsnio 1 dalies nuostatų, Parlamento pirmininko pavaduotojų eiliškumą lemia jų vieta pagal balsavimo rezultatus arba amžius, jeigu surinktas vienodas balsų skaičius.

2.  Taikant 20 straipsnio 1 dalies nuostatas, Parlamento pirmininko pavaduotojų eiliškumą lemia jų vieta pagal balsavimo rezultatus arba amžius, jeigu surinktas vienodas balsų skaičius.

Jei kandidatai išrenkami vieningu pritarimu be balsavimo, eiliškumas nustatomas slaptu balsavimu.

Jei kandidatai išrenkami aklamacijos būdu, eiliškumas nustatomas slaptu balsavimu.

Pagrindimas

Išbrauktas išaiškinimas perimamas siūlomoje pakeisti 15 straipsnio 1 dalyje.

Pakeitimas    16

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

18 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

18 straipsnis

18 straipsnis

Kvestorių rinkimai

Kvestorių rinkimai

Po Parlamento pirmininko pavaduotojų rinkimų Parlamentas renka penkis kvestorius.

Parlamentas išrenka penkis kvestorius laikydamasis tos pačios tvarkos kaip ir renkant Parlamento pirmininko pavaduotojus.

Šie rinkimai vyksta ta pačia tvarka kaip ir Parlamento pirmininko pavaduotojų rinkimai.

 

Pagrindimas

Abu 18 straipsnio sakiniai sujungiami į vieną.

Pakeitimas    17

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

19 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

19 straipsnis

19 straipsnis

Kadencijos trukmė

Vadovybės narių kadencijos trukmė

1.  Parlamento pirmininko, Parlamento pirmininko pavaduotojų ir kvestorių kadencijos trukmė yra dveji su puse metų.

1.  Parlamento pirmininko, Parlamento pirmininko pavaduotojų ir kvestorių kadencijos trukmė yra dveji su puse metų.

Perėjęs į kitą frakciją Parlamento narys išsaugo vietą Biure ar kvestorių kolegijoje iki dvejų su puse metų kadencijos pabaigos.

Perėjęs į kitą frakciją Parlamento narys išsaugo vietą Biure ar kvestoriaus pareigas iki dvejų su puse metų kadencijos pabaigos.

2.  Jei atsiranda laisva vieta nepasibaigus šiam laikui, į šias pareigas naujai išrinktas Parlamento narys jas eina tik iki kadencijos pabaigos likusį laiką.

2.  Jei atsiranda laisva vieta nepasibaigus šiam laikui, į šias pareigas naujai išrinktas Parlamento narys jas eina tik iki kadencijos pabaigos likusį laiką.

Pakeitimas    18

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

20 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

20 straipsnis

20 straipsnis

Laisva vieta

Laisva vieta

1.  Jei reikia pakeisti Parlamento pirmininką, Parlamento pirmininko pavaduotoją ar kvestorių, nauji rinkimai vyksta pirmiau nurodyta tvarka.

1.  Jei reikia pakeisti Parlamento pirmininką, Parlamento pirmininko pavaduotoją ar kvestorių, nauji rinkimai vyksta pirmiau nurodyta tvarka.

Kiekvienas naujas Parlamento pirmininko pavaduotojas eilės tvarka užima ankstesnio Parlamento pirmininko pavaduotojo vietą.

Kiekvienas naujas Parlamento pirmininko pavaduotojas laikantis eiliškumo užima ankstesnio Parlamento pirmininko pavaduotojo vietą.

2.  Kai atsiranda laisva Parlamento pirmininko vieta, pirmasis Parlamento pirmininko pavaduotojas eina Parlamento pirmininko pareigas, kol bus išrinktas naujas Parlamento pirmininkas.

2.  Kai atsiranda laisva Parlamento pirmininko vieta, vienas iš Parlamento pirmininko pavaduotojų (laikantis eiliškumo) eina Parlamento pirmininko pareigas, kol bus išrinktas naujas Parlamento pirmininkas.

Pakeitimas    19

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

22 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

22 straipsnis

22 straipsnis

Parlamento pirmininko funkcijos

Parlamento pirmininko funkcijos

1.  Parlamento pirmininkas vadovauja Parlamento ir jo organų veiklai šiose Darbo tvarkos taisyklėse nustatyta tvarka. Jis naudojasi visais įgaliojimais, kurie jam reikalingi vadovauti Parlamento darbui ir užtikrinti jo sklandžią eigą.

1.  Parlamento pirmininkas vadovauja Parlamento ir jo valdymo organų veiklai, kaip nustatyta šiose Darbo tvarkos taisyklėse. Jis naudojasi visais įgaliojimais, kurie jam reikalingi vadovauti Parlamento darbui ir užtikrinti jo sklandžią eigą.

Ši nuostata gali būti aiškinama kaip reiškianti, kad pagal šį straipsnį suteikiami įgaliojimai apima teisę pareikalauti liautis teikti nereikalingus pasiūlymus, pvz., pareiškimus dėl darbo tvarkos, pasiūlymus dėl procedūros, paaiškinimus dėl balsavimo ir prašymus dėl atskiro balsavimo, balsavimo dalimis ar vardinio balsavimo, kai, Pirmininko įsitikinimu, šiais pareiškimais, pasiūlymais ir prašymais akivaizdžiai siekiama ilgą laiką labai trukdyti Parlamento darbui arba pažeisti kitų Parlamento narių teises, ir dėl šių pareiškimų, pasiūlymų ir prašymų taip atsitiktų.

 

Šia nuostata suteikiami įgaliojimai apima teisę teikti tekstus balsuoti kita tvarka nei nurodyta dokumente, dėl kurio balsuojama. Analogiškai 174 straipsnio 7 daliai, prieš imdamasis šių veiksmų Parlamento pirmininkas gali paprašyti Parlamento pritarimo.

 

2.  Į Parlamento pirmininko pareigas įeina posėdžio pradėjimas, sustabdymas ir užbaigimas; sprendimas dėl pakeitimų priimtinumo, dėl Tarybai ir Komisijai teikiamų klausimų bei dėl pranešimų atitikimo šioms taisyklėms; šių taisyklių laikymosi priežiūra, tvarkos palaikymas, žodžio suteikimas, diskusijų užbaigimas, klausimų teikimas balsavimui ir balsavimų rezultatų paskelbimas; komitetais susijusių pranešimų perdavimas pastariesiems.

2.  Į Parlamento pirmininko pareigas įeina plenarinio posėdžio pradėjimas, sustabdymas ir užbaigimas; sprendimas dėl pakeitimų ir kitų balsuoti pateiktų tekstų priimtinumo, taip pat dėl parlamentinių klausimų priimtinumo; šių taisyklių laikymosi priežiūra, tvarkos palaikymas, žodžio suteikimas, diskusijų užbaigimas, klausimų teikimas balsavimui ir balsavimų rezultatų paskelbimas; komitetais susijusių pranešimų perdavimas pastariesiems.

3. Diskusijų metu Parlamento pirmininkas gali kalbėti tik apibendrindamas svarstomą klausimą ar drausmindamas kalbėtojus. Norėdamas dalyvauti diskusijose, jis palieka Parlamento pirmininko kėdę ir į ją negrįžta iki tų diskusijų pabaigos.

3. Diskusijų metu Parlamento pirmininkas gali kalbėti tik apibendrindamas svarstomą klausimą ar drausmindamas kalbėtojus. Norėdamas dalyvauti diskusijose, jis palieka Parlamento pirmininko kėdę ir į ją negrįžta iki tų diskusijų pabaigos.

4. Parlamento pirmininkas atstovauja Parlamentui tarptautinių santykių srityje, per iškilmingas progas ir administraciniuose, teisiniuose bei finansiniuose reikaluose ir gali deleguoti šiuos įgaliojimus.

4. Parlamento pirmininkas atstovauja Parlamentui tarptautinių santykių srityje, per iškilmingas progas ir administraciniuose, teisiniuose bei finansiniuose reikaluose ir gali deleguoti šiuos įgaliojimus.

 

4a.  Parlamento pirmininkas atsakingas už Europos Parlamento pastatų saugumą ir neliečiamumą.

Pagrindimas

The contents of the first interpretation after paragraph 1 shall be transformed into a provision of the title on plenary sessions (Rule 164a), whilethe contents of the second interpretation shall be transformed into a provision of the title on plenary sessions (Rule 174).

The suggested change to paragraph 2 reflects the current practice according to which the President rules as inadmissible not only amendments, but also paragraphs of reports which are in violation of primary Union law or risk damaging Parliament's interest or reputation.

The new paragraph 4a reflects the current practice according to which the President is the highest authority as regards the waiver of the inviolability of Parliament’s premises and archives (Articles 1 and 2 PPI) and its security.

Pakeitimas    20

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

23 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

23 straipsnis

23 straipsnis

Parlamento pirmininko pavaduotojų funkcijos

Parlamento pirmininko pavaduotojų funkcijos

1.   Jei Parlamento pirmininkas nedalyvauja posėdyje, negali atlikti savo funkcijų arba, pagal 22 straipsnio 3 dalį, nori dalyvauti diskusijose, remiantis 17 straipsnio 2 dalimi, jį pakeičia vienas iš Parlamento pirmininko pavaduotojų.

1.   Jei Parlamento pirmininkas nedalyvauja posėdyje, negali atlikti savo funkcijų arba pagal 22 straipsnio 3 dalį nori dalyvauti diskusijose, remiantis 17 straipsnio 2 dalimi, jį pakeičia vienas iš Parlamento pirmininko pavaduotojų.

2.   Parlamento pirmininko pavaduotojai taip pat vykdo 25 straipsnyje, 27 straipsnio 3 ir 5 dalyse ir 71 straipsnio 3 dalyje jiems numatytas funkcijas.

2.   Parlamento pirmininko pavaduotojai taip pat vykdo 25 straipsnyje, 27 straipsnio 3 ir 5 dalyse ir 71 straipsnio 3 dalyje jiems numatytas funkcijas.

3.  Parlamento pirmininkas gali pavesti Parlamento pirmininko pavaduotojams tokias pareigas kaip atstovavimą Parlamentui tam tikromis iškilmingomis progomis ar atliekant kitus nustatytus veiksmus. Visų pirma Parlamento pirmininkas gali paskirti Parlamento pirmininko pavaduotoją atsakingu už 130 straipsnio 2 dalyje ir II priedo 3 dalyje Parlamento pirmininkui patikėtus įgaliojimus.

3.  Parlamento pirmininkas gali pavesti Parlamento pirmininko pavaduotojams tokias pareigas kaip atstovavimą Parlamentui tam tikromis iškilmingomis progomis ar atliekant kitus nustatytus veiksmus. Visų pirma Parlamento pirmininkas gali paskirti Parlamento pirmininko pavaduotoją atsakingu už 129 straipsnyje ir 130 straipsnio 2 dalyje Parlamento pirmininkui patikėtus įgaliojimus.

Pagrindimas

II priedas išbraukiamas. Žr. siūlomus 129 straipsnio pakeitimus.

Pakeitimas    21

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

25 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

25 straipsnis

25 straipsnis

Biuro funkcijos

Biuro funkcijos

1.  Biuras vykdo jam Darbo tvarkos taisyklėse numatytas funkcijas.

1.  Biuras vykdo jam Darbo tvarkos taisyklėse numatytas funkcijas.

2.  Biuras priima finansinius, organizacinius ir administracinius sprendimus dėl vidinės Parlamento struktūros, sekretoriato bei organų.

2.  Biuras priima finansinius, organizacinius ir administracinius sprendimus dėl vidinės Parlamento struktūros, sekretoriato bei valdymo organų.

3.  Generaliniam sekretoriui arba frakcijai pasiūlius Biuras priima finansinius, organizacinius ir administracinius sprendimus su Parlamento nariais susijusiais klausimais.

3.  Generaliniam sekretoriui arba frakcijai pasiūlius Biuras priima finansinius, organizacinius ir administracinius sprendimus su Parlamento nariais susijusiais klausimais.

4.  Biuras priima sprendimus dėl posėdžių rengimo tvarkos.

4.  Biuras priima sprendimus dėl plenarinių posėdžių rengimo tvarkos.

Posėdžių rengimo tvarka apima klausimus, susijusius su Parlamento narių elgesiu visose Parlamento patalpose.

 

5.  Biuras tvirtina 35 straipsnyje išdėstytas nuostatas dėl nepriklausomų Parlamento narių.

5.  Biuras tvirtina 35 straipsnyje išdėstytas nuostatas dėl nepriklausomų Parlamento narių.

6.  Biuras rengia Generalinio sekretoriato personalo planą ir nuostatas, reglamentuojančias pareigūnų ir kitų tarnautojų administracinę ir finansinę situaciją.

6.  Biuras rengia Generalinio sekretoriato personalo planą ir nuostatas, reglamentuojančias pareigūnų ir kitų tarnautojų administracinę ir finansinę situaciją.

7.  Biuras rengia preliminarų Parlamento biudžeto sąmatos projektą.

7.  Biuras rengia preliminarų Parlamento biudžeto sąmatos projektą.

8.  Biuras tvirtina kvestorių veiklos gaires pagal 28 straipsnį.

8.  Biuras tvirtina kvestorių veiklos gaires ir gali prašyti jų atlikti tam tikras užduotis.

9.  Biuras suteikia leidimus rengti komitetų posėdžius kitose nei įprasta darbo vietose, taip pat klausymus ir pranešėjų keliones atliekant tyrimą ir renkant informaciją.

9.  Biuras suteikia leidimus rengti komitetų posėdžius kitose nei įprasta darbo vietose arba vykti į komandiruotes į kitas nei įprasta darbo vietas, taip pat klausymus ir pranešėjų keliones atliekant tyrimą ir renkant informaciją.

Kai suteikiamas leidimas rengti tokius posėdžius, jų lingvistinis režimas nustatomas remiantis oficialiomis kalbomis, kurias vartoja ir kurių pareikalauja tikrieji ir pavaduojantys to komiteto nariai.

Kai suteikiamas leidimas rengti tokius posėdžius arba vykti į tokias komandiruotes, jų lingvistinis režimas nustatomas remiantis Biuro patvirtintu Daugiakalbystės kodeksu. Tokia pati taisyklė taikoma ir delegacijoms.

Tas pats taikoma ir delegacijoms, nebent jei atitinkami tikrieji ar pavaduojantys nariai susitaria kitaip.

 

10.  Biuras skiria generalinį sekretorių pagal 222 straipsnį.

10.  Biuras skiria generalinį sekretorių pagal 222 straipsnį.

11.  Biuras nustato Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2004/2003 dėl reglamentų, reglamentuojančių Europos politines partijas, ir šių partijų finansavimo taisyklių įgyvendinimo taisykles. Įgyvendindamas šį reglamentą, jis prisiima Parlamento darbo tvarkos taisyklėse jam numatytas užduotis.

11.  Biuras nustato reglamentų, reglamentuojančių Europos politines partijas ir fondus, ir šių partijų ir fondų finansavimo taisyklių įgyvendinimo taisykles.

12.  Biuras nustato Parlamento ir jo organų, pareigūnų ir kitų narių darbo su konfidencialia informacija taisykles, atsižvelgdamas į visus su šiuo klausimu susijusius tarpinstitucinius susitarimus. Tos taisyklės skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pridedamos prie šių Darbo tvarkos taisyklių.

12.  Biuras nustato Parlamento ir jo valdymo organų, vadovybės narių ir kitų Parlamento narių darbo su konfidencialia informacija taisykles, atsižvelgdamas į visus su šiuo klausimu susijusius tarpinstitucinius susitarimus. Tos taisyklės skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

13.  Parlamento pirmininkas ir (arba) Biuras gali vienam ar keliems Biuro nariams pavesti bendro pobūdžio ar specialias užduotis, priklausančias Parlamento pirmininko ir (arba) Biuro kompetencijai. Kartu nurodoma, kokiomis priemonėmis ir būdais turi būti vykdomos šios užduotys.

13.  Parlamento pirmininkas ir (arba) Biuras gali vienam ar keliems Biuro nariams pavesti bendro pobūdžio ar specialias užduotis, priklausančias Parlamento pirmininko ir (arba) Biuro kompetencijai. Kartu nurodoma, kokiomis priemonėmis ir būdais turi būti vykdomos šios užduotys.

14.  Biuras paskiria du Parlamento pirmininko pavaduotojus ryšiams su nacionaliniais parlamentais plėtoti.

14.  Biuras paskiria du Parlamento pirmininko pavaduotojus ryšiams su nacionaliniais parlamentais plėtoti.

Jie reguliariai atsiskaito Pirmininkų sueigai už savo veiklą šioje srityje.

 

 

14a.  Biuras paskiria Parlamento pirmininko pavaduotoją, atsakingą už struktūrizuotų konsultacijų svarbiausiomis temomis su Europos pilietine visuomene rengimą.

 

14b.  Biuras atsako už Parlamento narių statuto taikymą ir, remdamasis metiniu biudžetu, priima sprendimą dėl išmokų dydžio.

15.  Išrinkus naują Parlamentą, baigiantis kadenciją Biuras eina savo pareigas iki pirmo naujo Parlamento posėdžio.

 

__________________

 

7 Žr. IX priedo E dalį.

 

Pagrindimas

The changes to paragraph 9 subparagraph 2, reflect the provisions of the Code of Conduct on multi-lingualism adopted by the Bureau on the basis of the competences conferred upon it by the current Rule.

As regards the changes to paragraph 11, the last sentence is deleted as it repeats paragraph 1. The amendments means to align the text of the Rule with the new Regulation.

Paragraph 14 subparagraph 2 is deleted here and moved under Rule 27(3).

The content for paragraph 14a (new)comes from the last sentence of Rule 27(5) and the wording is aligned with Rule 25(14).

This sentence in paragraph 14b(new) is taken from current Rule 10 and is slightly reworded to replace ("financial envelopes" is replaced by "allowances").

Paragraph 15 is deleted, as a new Rule 30a will cover all bodies and office holders.

Pakeitimas    22

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

26 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

26 straipsnis

26 straipsnis

Pirmininkų sueigos sudėtis

Pirmininkų sueigos sudėtis

1.  Pirmininkų sueiga sudaroma iš Parlamento pirmininko ir frakcijų pirmininkų. Frakcijos pirmininkas gali įgalioti jam atstovauti kitą frakcijos narį.

1.  Pirmininkų sueiga sudaroma iš Parlamento pirmininko ir frakcijų pirmininkų. Frakcijos pirmininkas gali įgalioti jam atstovauti kitą frakcijos narį.

2.  Parlamento pirmininkas kviečia vieną iš nepriklausomų Parlamento narių dalyvauti Pirmininkų sueigos posėdžiuose be teisės balsuoti.

2.  Parlamento pirmininkas, suteikęs galimybę nepriklausomiems Parlamento nariams išreikšti savo nuomonę, kviečia vieną iš dalyvauti Pirmininkų sueigos posėdžiuose be teisės balsuoti.

3.   Nagrinėdama jai perduotus klausimus, Pirmininkų sueiga stengiasi pasiekti bendrą sutarimą.

3.  Nagrinėdama jai perduotus klausimus, Pirmininkų sueiga stengiasi pasiekti bendrą sutarimą.

Jei neįmanoma pasiekti sutarimo, dėl klausimo yra balsuojama, balsus skaičiuojant pagal narių skaičių kiekvienoje frakcijoje.

Jei neįmanoma pasiekti sutarimo, dėl klausimo yra balsuojama, balsus skaičiuojant pagal Parlamento narių skaičių kiekvienoje frakcijoje.

Pakeitimas    23

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

27 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

27 straipsnis

27 straipsnis

Pirmininkų sueigos funkcijos

Pirmininkų sueigos funkcijos

1.  Pirmininkų sueiga vykdo jai Darbo tvarkos taisyklėse numatytas funkcijas.

1.  Pirmininkų sueiga vykdo jai Darbo tvarkos taisyklėse numatytas funkcijas.

2.  Pirmininkų sueiga priima sprendimus dėl Parlamento darbo organizavimo ir dėl reikalų, susijusių su teisėkūros programos rengimu.

2.  Pirmininkų sueiga priima sprendimus dėl Parlamento darbo organizavimo ir dėl reikalų, susijusių su teisėkūros programos rengimu.

3.  Pirmininkų sueiga yra atsakinga už ryšius su kitomis Europos Sąjungos institucijomis ir įstaigomis bei su nacionaliniais valstybių narių parlamentais.

3.  Pirmininkų sueiga yra atsakinga už ryšius su kitomis Europos Sąjungos institucijomis ir įstaigomis bei su nacionaliniais valstybių narių parlamentais. Parlamento pirmininko pavaduotojai, paskirti atsakingais už ryšių su nacionaliniais parlamentais plėtojimą, reguliariai atsiskaito Pirmininkų sueigai už savo veiklą šioje srityje.

4. Pirmininkų sueigos kompetencijai priklauso klausimai, susiję su trečiosiomis valstybėmis ir Europos Sąjungai nepriklausančiomis institucijomis bei organizacijomis.

4. Pirmininkų sueigos kompetencijai priklauso klausimai, susiję su trečiosiomis valstybėmis ir Europos Sąjungai nepriklausančiomis institucijomis bei organizacijomis.

5.  Pirmininkų sueiga atsakinga už struktūrizuotų konsultacijų svarbiausiomis temomis su Europos pilietine visuomene organizavimą. Tai gali apimti viešų diskusijų, kuriose būtų leidžiama dalyvauti besidomintiems piliečiams, bendrojo Europos intereso klausimais organizavimą. Biuras skiria už šių konsultacijų įgyvendinimą atsakingą Parlamento pirmininko pavaduotoją, kuris teikia ataskaitas Pirmininkų sueigai.

5.  Pirmininkų sueiga atsakinga už struktūrizuotų konsultacijų svarbiausiomis temomis su Europos pilietine visuomene organizavimą. Tai gali apimti viešų diskusijų, kuriose būtų leidžiama dalyvauti besidomintiems piliečiams, bendrojo Europos intereso klausimais organizavimą. Už šių konsultacijų įgyvendinimą atsakingas Parlamento pirmininko pavaduotojas reguliariai atsiskaito Pirmininkų sueigai už savo veiklą šioje srityje.

6. Pirmininkų sueiga parengia Parlamento mėnesinių sesijų darbotvarkės projektą.

6. Pirmininkų sueiga parengia Parlamento mėnesinių sesijų darbotvarkės projektą.

7.  Pirmininkų sueiga yra atsakinga už komitetų bei tyrimo komitetų, jungtinių parlamentinių komitetų, nuolatinių delegacijų ir ad hoc delegacijų sudėties bei kompetencijos klausimus.

7.  Pirmininkų sueiga teikia pasiūlymus Parlamentui dėl komitetų bei tyrimo komitetų, jungtinių parlamentinių komitetų ir nuolatinių delegacijų sudėties bei kompetencijos. Pirmininkų sueiga teikia leidimus sudaryti ad hoc delegacijas.

8. Remiantis 36 straipsniu, Pirmininkų sueiga nusprendžia, kaip paskirstomos vietos Parlamento posėdžių salėje.

8. Remiantis 36 straipsniu, Pirmininkų sueiga nusprendžia, kaip paskirstomos vietos Parlamento posėdžių salėje.

9. Pirmininkų sueiga suteikia leidimą parengti pranešimus savo iniciatyva.

9. Pirmininkų sueiga suteikia leidimą parengti pranešimus savo iniciatyva.

10. Pirmininkų sueiga pateikia Biurui pasiūlymus dėl frakcijų administracinių ir biudžeto reikalų.

10. Pirmininkų sueiga pateikia Biurui pasiūlymus dėl frakcijų administracinių ir biudžeto reikalų.

Pagrindimas

Prie 3 dalies pridėtas tekstas perkeltas iš 25 straipsnio 14 dalies.

5 dalies pakeitimai susiję su 25 straipsnio 14a dalies papildymu.

Pakeitimas    24

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

28 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

28 straipsnis

28 straipsnis

Kvestorių funkcijos

Kvestorių funkcijos

Vadovaudamiesi Biuro patvirtintomis veiklos gairėmis, kvestoriai atsako už tiesiogiai su Parlamento nariais susijusius administracinius ir finansinius klausimus.

Vadovaudamiesi Biuro patvirtintomis veiklos gairėmis, kvestoriai atsako už tiesiogiai su Parlamento nariais susijusius administracinius ir finansinius klausimus, taip pat vykdo kitas jiems pavestas užduotis.

Pakeitimas    25

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

29 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

29 straipsnis

29 straipsnis

Komitetų pirmininkų sueiga

Komitetų pirmininkų sueiga

1.  Komitetų pirmininkų sueiga sudaroma iš visų nuolatinių ar specialiųjų komitetų pirmininkų. Ji išsirenka savo pirmininką.

1.  Komitetų pirmininkų sueiga sudaroma iš visų nuolatinių ir specialiųjų komitetų pirmininkų. Ji išsirenka savo pirmininką.

Jei nėra pirmininko, pirmininkų sueigai pirmininkauja vyriausias pagal amžių Parlamento narys arba, jei jis negali dalyvauti posėdyje, vyriausias posėdyje dalyvaujantis Parlamento narys.

1a.  Jei nėra pirmininko, Komitetų pirmininkų sueigai pirmininkauja vyriausias pagal amžių posėdyje dalyvaujantis Parlamento narys.

2.  Komitetų pirmininkų sueiga gali teikti rekomendacijas Pirmininkų sueigai dėl komitetų darbų ir dėl mėnesinių sesijų darbotvarkės rengimo.

2.  Komitetų pirmininkų sueiga gali teikti rekomendacijas Pirmininkų sueigai dėl komitetų darbų ir dėl mėnesinių sesijų darbotvarkės rengimo.

3.  Pirmininkų sueiga ir Biuras gali pavesti Komitetų pirmininkų sueigai tam tikras užduotis.

3.  Pirmininkų sueiga ir Biuras gali pavesti Komitetų pirmininkų sueigai tam tikras užduotis.

Pagrindimas

Išaiškinimas pertvarkomas į straipsnio dalį. Dėl išbraukimo esmė nepasikeičia.

Pakeitimas    26

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

30 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

30 straipsnis

30 straipsnis

Delegacijų pirmininkų sueiga

Delegacijų pirmininkų sueiga

1.  Delegacijų pirmininkų sueiga sudaroma iš visų nuolatinių tarpparlamentinių delegacijų pirmininkų. Ji išsirenka savo pirmininką.

1.  Delegacijų pirmininkų sueiga sudaroma iš visų nuolatinių tarpparlamentinių delegacijų pirmininkų. Ji išsirenka savo pirmininką.

Jei nėra pirmininko, pirmininkų sueigai pirmininkauja vyriausias pagal amžių Parlamento narys arba, jei jis negali dalyvauti posėdyje, vyriausias posėdyje dalyvaujantis Parlamento narys.

1a.   Jei nėra pirmininko, Delegacijų pirmininkų sueigai pirmininkauja vyriausias pagal amžių posėdyje dalyvaujantis Parlamento narys.

2.   Delegacijų pirmininkų sueiga gali teikti rekomendacijas Pirmininkų sueigai dėl delegacijų darbo.

2.   Delegacijų pirmininkų sueiga gali teikti rekomendacijas Pirmininkų sueigai dėl delegacijų darbo.

3.   Biuras ir Pirmininkų sueiga gali pavesti Delegacijų pirmininkų sueigai tam tikras užduotis.

3.   Biuras ir Pirmininkų sueiga gali pavesti Delegacijų pirmininkų sueigai tam tikras užduotis.

Pagrindimas

Išaiškinimas pertvarkomas į straipsnio dalį. Dėl išbraukimo esmė nepasikeičia.

Pakeitimas    27

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

30 a straipsnis (naujas)

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

30a straipsnis

 

Pareigų vykdymo tęstinumas rinkimų laikotarpiu

 

Išrinkus naują Parlamentą, visi baigiantys kadenciją valdymo organai ir vadovybės nariai eina savo pareigas iki naujo Parlamento pirmojo plenarinio posėdžio.

Pagrindimas

Perkelta iš 25 straipsnio 15 dalies ir išplėsta taikymo sritis.

Pakeitimas    28

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

31 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

31 straipsnis

31 straipsnis

Biuro ir Pirmininkų sueigos sprendimų viešumas

Biuro ir Pirmininkų sueigos atskaitomybė

1.  Biuro ir Pirmininkų sueigos protokolai verčiami į oficialias kalbas, spausdinami ir išdalijami visiems Parlamento nariams. Su jais gali susipažinti visuomenė, išskyrus išimtinius atvejus, kai dėl kai kurių protokolo punktų Biuras ar Pirmininkų sueiga nusprendžia priešingai, siekiant apsaugoti įslaptintą informaciją, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1049/2001 4 straipsnio 1–4 dalyse numatytais pagrindais.

1.  Biuro ir Pirmininkų sueigos protokolai verčiami į oficialiąsias kalbas ir išdalijami visiems Parlamento nariams. Su jais gali susipažinti visuomenė, išskyrus išimtinius atvejus, kai dėl kai kurių protokolo punktų Biuras ar Pirmininkų sueiga nusprendžia priešingai, siekiant užtikrinti konfidencialumą ir laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1049/2001 4 straipsnio 1–4 dalių nuostatų.

2.  Visi Parlamento nariai gali pateikti klausimus dėl Biuro, Pirmininkų sueigos ir kvestorių darbo. Šie klausimai pateikiami raštu Parlamento pirmininkui, apie juos pranešama Parlamento nariams ir jie kartu su atsakymais skelbiami Parlamento interneto svetainėje per trisdešimt dienų nuo jų pateikimo.

2.  Visi Parlamento nariai gali pateikti klausimus, susijusius su atitinkamų Biuro, Pirmininkų sueigos ir kvestorių pareigų vykdymu. Šie klausimai pateikiami raštu Parlamento pirmininkui, apie juos pranešama Parlamento nariams ir jie kartu su atsakymais skelbiami Parlamento interneto svetainėje per trisdešimt dienų nuo jų pateikimo.

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama patikslinti šią nuostatą, nes žodžio „darbas“ prasmė plati ir, remiantis atitinkamų tarnybų pateikta informacija, pateikiama daug klausimų, nepatenkančių į nurodytų trijų valdymo organų veiklos sritį.

Pakeitimas    29

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

32 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

32 straipsnis

32 straipsnis

Frakcijų kūrimas

Frakcijų kūrimas ir panaikinimas

1.  Parlamento nariai gali jungtis į frakcijas pagal savo politines pažiūras.

1.  Parlamento nariai gali jungtis į frakcijas pagal savo politines pažiūras.

Paprastai Parlamentas neturi vertinti frakcijos narių politinių pažiūrų. Jungdamiesi į frakcijas remiantis šiuo straipsniu, Parlamento nariai pripažįsta turį atitinkamas politines pažiūras. Tik jei atitinkami Parlamento nariai jas neigia, Parlamentas turi įvertinti, ar frakcija buvo sukurta nepažeidžiant Darbo tvarkos taisyklių.

Paprastai Parlamentas neturi vertinti frakcijos narių politinių pažiūrų. Jungdamiesi į frakcijas pagal šį straipsnį, Parlamento nariai pripažįsta turį atitinkamas politines pažiūras. Tik jei atitinkami Parlamento nariai jas neigia, Parlamentas turi įvertinti, ar frakcija buvo sukurta nepažeidžiant Darbo tvarkos taisyklių.

2.  Frakcija sudaroma iš Parlamento narių, išrinktų ne mažiau kaip viename ketvirtadalyje valstybių narių. Frakcijai įkurti reikia ne mažiau kaip dvidešimt penkių Parlamento narių.

2.  Frakcija sudaroma iš Parlamento narių, išrinktų ne mažiau kaip viename ketvirtadalyje valstybių narių. Frakcijai įkurti reikia ne mažiau kaip dvidešimt penkių Parlamento narių.

3.  Jei frakcijos narių skaičius sumažėja ir sudaro mažiau narių, nei nustatyta minimali Parlamento narių dalis, būtina frakcijai sukurti, Parlamento pirmininkas, gavęs Pirmininkų sueigos sutikimą, gali leisti frakcijai tęsti savo veiklą iki kitos kadencijos Parlamento pirmojo posėdžio, jei patenkinamos šios sąlygos:

3.  Jei frakcijos narių skaičius sumažėja ir nesiekia vienos iš reikalaujamų ribų, Parlamento pirmininkas, gavęs Pirmininkų sueigos sutikimą, gali leisti frakcijai tęsti savo veiklą iki kitos kadencijos Parlamento pirmojo plenarinio posėdžio, jei patenkinamos šios sąlygos:

– frakciją ir toliau sudaro nariai, išrinkti ne mažiau kaip vienoje penktojoje valstybių narių,

– frakciją ir toliau sudaro nariai, išrinkti ne mažiau kaip viename penktadalyje valstybių narių,

– frakcija veikia ilgiau nei metus.

– frakcija veikia ilgiau nei metus.

Parlamento pirmininkas netaiko šios leidžiančios nukrypti nuostatos, jei pakanka įrodymų, kad ja piktnaudžiaujama.

Parlamento pirmininkas netaiko šios leidžiančios nukrypti nuostatos, jei pakanka įrodymų, kad ja piktnaudžiaujama.

4.  Parlamento narys negali priklausyti daugiau negu vienai frakcijai.

4.  Parlamento narys negali priklausyti daugiau negu vienai frakcijai.

5.  Apie frakcijos sukūrimą pareiškimu pranešama Parlamento pirmininkui. Šiame pareiškime nurodomas frakcijos pavadinimas, jos nariai ir biuro sudėtis.

5.  Apie frakcijos sukūrimą pareiškimu pranešama Parlamento pirmininkui. Šiame pareiškime nurodomas frakcijos pavadinimas, jos nariai ir biuro sudėtis. Pareiškimą pasirašo visi tos frakcijos nariai.

6.  Pareiškimas paskelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

6.  Pareiškimas pridedamas prie mėnesinės sesijos, per kurią buvo paskelbta apie frakcijos sudarymą, protokolo.

 

6a.  Parlamento pirmininkas per plenarinį Parlamento posėdį paskelbia apie frakcijų sukūrimą. Toks paskelbimas turi taikymo atgaline data teisinį poveikį nuo to momento, kai frakcija, laikydamasi šio straipsnio nuostatų, praneša Parlamento pirmininkui apie jos sukūrimą.

 

Parlamento pirmininkas per plenarinį Parlamento posėdį taip pat paskelbia apie frakcijų panaikinimą. Toks paskelbimas turi teisinį poveikį nuo kitos dienos po to, kai nebetenkinamos sąlygos veikti frakcijai.

Pagrindimas

The change to the title aligns it with the provisions for the constitution/dissolution of the political groups (Rule 32 6a).

The current wording of paragraph 3 subparagraph 1 uses "threshold" in singular while there are two thresholds.

As regards the amendments to paragraph 5, the formality of signatures would increase the legal certainty of the statement submitted to the President.

Paragraph 6 has hardly ever been applied as it stands and certainly not during the last years. Therefore it is proposed to delete the reference to the publication in the Official journal and bring the provision in line with the practice.

As regards the addition of paragraph 6a, is aims at clarifying that a declaration by the President – in his role as a “notary” - is necessary for the establishment of the group, with retroactive effect to the moment when the group validly notified its establishment and, for its dissolution, also a declaration of President with effects on the day following the moment when the conditions failed to be complied with by the group.

Pakeitimas    30

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

33 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

33 straipsnis

33 straipsnis

Frakcijų veikla ir teisinė padėtis

Frakcijų veikla ir teisinė padėtis

1.  Frakcijų vykdomos funkcijos, įskaitant ir Darbo tvarkos taisyklių joms pavestas užduotis, yra Sąjungos veiklos dalis. Frakcijoms skiriamas sekretoriatas Generalinio sekretoriato personalo plano pagrindu, administracinė bazė ir tuo tikslu Parlamento biudžete numatyti asignavimai.

1.  Frakcijų vykdomos funkcijos, įskaitant ir Darbo tvarkos taisyklių joms pavestas užduotis, yra Sąjungos veiklos dalis. Frakcijoms skiriamas sekretoriatas Generalinio sekretoriato personalo plano pagrindu, administracinė bazė ir tuo tikslu Parlamento biudžete numatyti asignavimai.

2.  Biuras nustato šios bazės bei asignavimų suteikimo, įgyvendinimo ir priežiūros, taip pat susijusių biudžeto įgyvendinimo įgaliojimų perdavimo taisykles.

2.  Biuras, atsižvelgdamas į Pirmininkų sueigos pasiūlymus, nustato šios bazės bei asignavimų suteikimo, įgyvendinimo ir priežiūros, taip pat susijusių biudžeto įgyvendinimo įgaliojimų perdavimo taisykles ir jų nesilaikymo pasekmes.

3.  Tos taisyklės nustato administracines ir finansines pasekmes frakcijos iširimo atveju.

3.  Tos taisyklės nustato administracines ir finansines pasekmes frakcijos panaikinimo atveju.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama šią dalį suderinti su 27 straipsnio 10 dalimi.

Pakeitimas    31

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

34 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

34 straipsnis

34 straipsnis

Jungtinės grupės

Jungtinės grupės

1.  Pavieniai Parlamento nariai gali steigti jungtines arba kitas neoficialias narių grupes, skirtas rengti neoficialų įvairių frakcijų keitimąsi nuomonėmis specifiniais klausimais įtraukiant įvairių Parlamento komitetų narius, taip pat skatinti Parlamento narių ir pilietinės visuomenės ryšius.

1.  Pavieniai Parlamento nariai gali steigti jungtines arba kitas neoficialias narių grupes, skirtas įvairioms frakcijoms neoficialiai keistis nuomonėmis specifiniais klausimais įtraukiant įvairių Parlamento komitetų narius, taip pat Parlamento narių ir pilietinės visuomenės ryšiams skatinti.

2.  Šios grupės negali vykdyti jokios veiklos, kuri galėtų būti painiojama su oficialia Parlamento arba jo valdymo organų veikla. Jeigu paisoma sąlygų, kurios nustatytos pagal Biuro priimtas šių grupių steigimą reglamentuojančias taisykles, frakcijos gali palengvinti šių grupių veiklą, teikdamos joms logistinę paramą.

2.  Šių grupių veikla turi būti visiškai skaidri ir jos negali vykdyti jokios veiklos, kuri galėtų būti painiojama su oficialia Parlamento arba jo valdymo organų veikla. Jeigu paisoma sąlygų, kurios nustatytos pagal Biuro priimtas šių grupių steigimą reglamentuojančias taisykles, frakcijos gali palengvinti šių grupių veiklą, teikdamos joms logistinę paramą.

Tokios grupės privalo pranešti apie bet kokią gaunamą paramą pinigais ar natūra (pvz., paramą sekretoriato darbui), kuri, jei būtų suteikta Parlamento nariams asmeniškai, turėtų būti deklaruojama pagal I priedą.

3. Jungtinės grupės privalo kasmet deklaruoti bet kokią gaunamą paramą pinigais ar natūra (pvz., paramą sekretoriato darbui), kuri, jei būtų suteikta Parlamento nariams asmeniškai, turėtų būti deklaruojama pagal I priedą.

Kvestoriai tvarko antroje pastraipoje nurodytų deklaracijų registrą. Šis registras skelbiamas Parlamento interneto svetainėje. Kvestoriai tvirtina su šiomis deklaracijomis susijusią tvarką.

4. Kvestoriai tvarko 3 dalyje nurodytų deklaracijų registrą. Šis registras skelbiamas Parlamento interneto svetainėje. Kvestoriai tvirtina su šiomis deklaracijomis susijusią tvarką ir užtikrina, kad šis straipsnis būtų veiksmingai įgyvendinamas.

Pakeitimas    32

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

II antraštinės dalies antraštė

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

TEISĖKŪROS, BIUDŽETO IR KITOS PROCEDŪROS

TEISĖKŪROS, BIUDŽETO, BIUDŽETO ĮVYKDYMO PATVIRTINIMO IR KITOS PROCEDŪROS

Pakeitimas    33

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

37 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

37 straipsnis

37 straipsnis

Komisijos darbo programa

Metinių programų sudarymas

1.  Parlamentas dirba kartu su Komisija ir Taryba planuojant Europos Sąjungos veiklą teisėkūros srityje.

1.  Parlamentas dirba kartu su Komisija ir Taryba planuojant Europos Sąjungos veiklą teisėkūros srityje.

Parlamentas ir Komisija bendradarbiauja ruošiant Komisijos darbo programą, kuri yra Komisijos indėlis į Sąjungos metinių ir daugiamečių programų sudarymą, pagal abiejų institucijų sutartą ir šių Darbo tvarkos taisyklių priede8 nurodytą darbo grafiką bei tvarką.

Parlamentas ir Komisija bendradarbiauja ruošiant Komisijos darbo programą, kuri yra Komisijos indėlis į Sąjungos metinių ir daugiamečių programų sudarymą, laikydamiesi abiejų institucijų sutarto darbo grafiko bei tvarkos8.

 

1a.   Priėmus Komisijos darbo programą Parlamentas, Taryba ir Komisija pagal 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros8a 7 dalį, keičiasi nuomonėmis ir sutaria dėl bendro pareiškimo dėl tarpinstitucinio metinių programų sudarymo proceso nurodant bendruosius tikslus ir prioritetus.

 

Prieš prasidedant deryboms su Taryba ir Komisija dėl bendro pareiškimo Parlamento pirmininkas surengia keitimąsi nuomonėmis su Pirmininkų sueiga ir Komitetų pirmininkų sueiga, siekdamas aptarti bendruosius Parlamento tikslus ir prioritetus.

 

Prieš pasirašydamas bendrą pareiškimą Parlamento pirmininkas turi gauti Pirmininkų sueigos pritarimą.

2.  Skubiais ir nenumatytais atvejais institucija savo iniciatyva ir pagal Sutartyse numatytas procedūras gali pasiūlyti įtraukti naują teisėkūros priemonę į siūlomą Komisijos darbo programą.

 

3.  Parlamento pirmininkas perduoda Parlamento priimtą rezoliuciją kitoms Europos Sąjungos teisėkūros procedūroje dalyvaujančioms institucijoms bei valstybių narių parlamentams.

3.  Parlamento pirmininkas perduoda Parlamento priimtas rezoliucijas dėl teisėkūros planavimo ir prioritetų kitoms Europos Sąjungos teisėkūros procedūroje dalyvaujančioms institucijoms bei valstybių narių parlamentams.

Parlamento pirmininkas prašo Tarybos pateikti savo nuomonę dėl Komisijos darbo programos ir Parlamento rezoliucijos.

 

4.  Kai kuri nors institucija negali laikytis nustatyto darbo grafiko, ji apie tai informuoja kitas institucijas, pateikdama vėlavimo priežastis, ir pasiūlo naują darbo grafiką.

 

 

4a.  Jei Komisija ketina atšaukti savo pasiūlymą, kompetentingas Komisijos narys kviečiamas į atsakingo komiteto posėdį aptarti šį ketinimą. Tarybai pirmininkaujančios šalies atstovai taip pat gali būti kviečiami į tokį posėdį. Jei atsakingas komitetas nesutinka su ketinimu atšaukti pasiūlymą, jis gali prašyti Komisijos padaryti pareiškimą Parlamentui. Taikomas 123 straipsnis.

__________________

__________________

8 Žr. XIII priedą.

8 Pagrindų susitarimas dėl Europos Parlamento ir Europos Komisijos santykių (OL L 304, 2010 11 20, p. 47).

 

8a OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

Pagrindimas

Dėl atitinkamų konkrečių priežasčių siūloma išbraukti keletą nuostatų. 2 dalis išbraukiama, nes jos turinys – tai į EP vidaus taisykles įtrauktas vienašališkas pareiškimas, ką tariamai leidžiama daryti kitoms institucijoms.

3 dalies antra pastraipa išbraukiama siekiant atitinkamas nuostatas įtraukti į ankstesnę dalį, o

4 dalis išbraukiama, nes ji niekada nebuvo taikyta.

Pakeitimas    34

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

38 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

38 straipsnis

38 straipsnis

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatų laikymasis

Pagrindinių teisių paisymas

1.  Parlamentas, vykdamas visą savo veiklą, laikosi visų pagrindinių teisių, išdėstytų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje.

1.  Parlamentas, vykdamas visą savo veiklą, visapusiškai laikosi Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnyje pripažįstamų teisių, laisvių ir principų ir šios Sutarties 2 straipsnyje įtvirtintų vertybių.

Parlamentas taip pat laikosi visų Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnyje ir 6 straipsnio 2 ir 3 dalyse įtvirtintų teisių ir principų.

 

2.  Kai už šį klausimą atsakingas komitetas, frakcija ar ne mažiau kaip keturiasdešimt Parlamento narių mano, kad pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto arba šio pasiūlymo dalys neatitinka teisių, nurodytų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, šis klausimas jų prašymu perduodamas komitetui, atsakingam už chartijos aiškinimą. To komiteto nuomonė pridedama prie už šį klausimą atsakingo komiteto pranešimo.

2.  Kai už atitinkamą klausimą atsakingas komitetas, frakcija ar ne mažiau kaip keturiasdešimt Parlamento narių mano, kad pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto arba šio pasiūlymo dalys neatitinka Europos Sąjungoje užtikrinamų pagrindinių teisių, toks klausimas jų prašymu perduodamas komitetui, atsakingam už pagrindinių teisių apsaugą.

 

2a.  Toks prašymas pateikiamas per keturias darbo savaites nuo tada, kai per Parlamento plenarinį posėdį paskelbiama, kad klausimas perduodamas komitetui.

 

2b.  Už pagrindines teises atsakingo komiteto nuomonė pridedama prie už atitinkamą klausimą atsakingo komiteto pranešimo.

Pagrindimas

Pavadinimas pritaikomas siekiant apimti tiek Chartiją, tiek Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje įtvirtintas teises ir principus, kaip nurodoma ES sutarties 6 straipsnyje.

1 dalis išlaikoma su nedideliais pakeitimais, pirma ir antra pastraipos sujungiamos. Dabartinės nuostatos atspindi padėtį dar prieš įsigaliojant Lisabonos sutarčiai; įsigaliojus šiai Sutarčiai, Pagrindinių teisių chartija įgijo tokią pat svarbą kaip ir Sutartis (6 straipsnis apima tiek Chartijos 6 straipsnio 1 dalį, tiek Konvencijos 6 straipsnio 3 dalį).

2a dalis pridėta siekiant suderinti pateikimo terminus su 38 ir 42 straipsniais.

Pakeitimas    35

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

38 a straipsnis (naujas)

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

38a straipsnis

 

Lyčių lygybė

 

1.  Kai už atitinkamą klausimą atsakingas komitetas, frakcija ar ne mažiau kaip keturiasdešimt Parlamento narių mano, kad pasiūlymu nepakankamai atsižvelgiama į būtinybę užtikrinti lyčių lygybę, jie gali paprašyti, kad šis klausimas būtų perduotas už moterų teises ir lyčių lygybę atsakingam komitetui.

 

2.  Toks prašymas pateikiamas per keturias darbo savaites nuo tada, kai per Parlamento plenarinį posėdį paskelbiama, kad klausimas perduodamas komitetui.

 

3.  Už moterų teises ir lyčių lygybę atsakingo komiteto nuomonė pridedama prie už atitinkamą klausimą atsakingo komiteto pranešimo.

Pagrindimas

Pataisymas susijęs su trečios pastraipos išbraukimu – joje pakartojamas pirmos dalies paskutinis sakinys.

Pakeitimas    36

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

39 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

39 straipsnis

39 straipsnis

Teisinio pagrindo patikrinimas

Teisinio pagrindo patikrinimas

1.  Visų Komisijos pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų ir kitų teisėkūros dokumentų pateikimo atveju už atitinkamą klausimą atsakingas komitetas pirmiausia patikrina teisinį pagrindą.

1.  Visų Komisijos pasiūlymų dėl teisiškai privalomų aktų pateikimo atveju už atitinkamą klausimą atsakingas komitetas pirmiausia patikrina teisinį pagrindą.

2.  Jei šis komitetas abejoja dėl teisinio pagrindo pagrįstumo ar tinkamumo, kas taip pat yra susiję su Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje numatyto kriterijaus patikrinimu, jis prašo už teisinius reikalus atsakingo komiteto nuomonės.

2.  Jei šis komitetas abejoja dėl teisinio pagrindo pagrįstumo ar tinkamumo, kas taip pat yra susiję su Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje numatyto kriterijaus patikrinimu, jis prašo už teisės reikalus atsakingo komiteto nuomonės.

3.  Už teisinius reikalus atsakingas komitetas gali taip pat ir savo iniciatyva imtis patikrinti Komisijos pateiktų pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų teisinį pagrindą. Tuomet jis apie tai deramai informuoja už atitinkamą klausimą atsakingą komitetą.

3.  Už teisės reikalus atsakingas komitetas gali taip pat ir savo iniciatyva bet kuriuo teisėkūros procedūros etapu imtis patikrinti teisinį pagrindą. Tuomet jis apie tai deramai informuoja už atitinkamą klausimą atsakingą komitetą.

4.  Jei už teisinius reikalus atsakingas komitetas nusprendžia užginčyti teisinio pagrindo pagrįstumą ar tinkamumą, jis pateikia savo išvadas Parlamentui. Dėl šių išvadų Parlamentas balsuoja prieš balsuojant dėl pasiūlymo turinio.

4.  Jei, kai tinkama, pasikeitus nuomonėmis su Taryba ir Komisija pagal tarpinstituciniu lygmeniu sutartą tvarką1a,teisės reikalus atsakingas komitetas nusprendžia užginčyti teisinio pagrindo pagrįstumą ar tinkamumą, jis pateikia savo išvadas Parlamentui. Nedarant poveikio 63 straipsnio nuostatų taikymui, dėl šių išvadų Parlamentas balsuoja prieš balsuojant dėl pasiūlymo turinio.

5.  Plenarinio posėdžio metu pateikti pakeitimai dėl Komisijos pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra priimamo akto teisinio pagrindo, kurio pagrįstumo ar tinkamumo neginčijo atsakingas komitetas ar už teisinius reikalus atsakingas komitetas, yra nepriimtini.

5.  Parlamentui pateikti pakeitimai, kuriais siekiama pakeisti teisinį pagrindą, kurio pagrįstumo ar tinkamumo neginčijo už atitinkamą klausimą atsakingas komitetas ar už teisės reikalus atsakingas komitetas, yra nepriimtini.

6.  Jei Komisija nesutinka pakeisti savo pasiūlymo, kad jį suderintų su Parlamento patvirtintu teisiniu pagrindu, atsakingo už teisinius reikalus komiteto ar už atitinkamą klausimą atsakingo komiteto pranešėjas ar pirmininkas gali pasiūlyti atidėti balsavimą dėl pasiūlymo turinio iki kito posėdžio.

 

 

__________________

 

1a 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstitucinis susitarimas dėl geresnės teisėkūros, 25 dalis (OL L 123, 2016 5 12, p. 1).

Pagrindimas

As concerns the changes in paragraph 1, “legally binding" is an inclusive formula which covers both the acts adopted by the ordinary and special legislative procedure (currently referred to as "legislative acts") and those adopted by another procedure (for instance NLE which the current rules refer to as "other documents of a legislative nature"). This formula reflects Article 288 and Article 2(1)&(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union. The change is to be included in other Rules, especially as some of them (e.g. Rule 49(1) or even Rule 39(3) just below) refer only to "legislative acts" or "legislative procedures", but are in fact also applied to acts and procedures which are not "legislative" in the meaning of Article 289(3) TFEU (for instance "NLE".

As concerns the changes in paragraph 1, this suggestion is made to include the possibility of checking the legal basis not only at the stage of Commission's proposal, but also when the Council adopts its first reading position.

As regards the deletion of paragraph 6, emphasis put (probably for historical reasons) on the Commission, while the author or co-author of the legislative act is the Council. Such a referral back to the committee is always possible under the Rules of Procedure.

Pakeitimas    37

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

40 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

40 straipsnis

40 straipsnis

Teisėkūros įgaliojimų delegavimas

Teisėkūros įgaliojimų delegavimas ir įgyvendinimo įgaliojimų suteikimas

1.  Kai nagrinėjamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo Komisijai deleguojami įgaliojimai, kaip numatyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnyje, Parlamentas atkreipia ypatingą dėmesį į delegavimo tikslus, turinį, taikymo sritį ir trukmę, taip pat į delegavimo sąlygas.

1.  Kai nagrinėjamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo Komisijai deleguojami įgaliojimai, kaip numatyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnyje, Parlamentas atkreipia ypatingą dėmesį į delegavimo tikslus, turinį, taikymo sritį ir trukmę, taip pat į delegavimo sąlygas.

 

1a.  Tikrindamas pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo suteikiami įgyvendinimo įgaliojimai, kaip numatyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 291 straipsnyje, Parlamentas visų pirma atkreipia dėmesį į tai, kad Komisija, naudodamasi įgyvendinimo įgaliojimais, negali nei iš dalies keisti, nei papildyti teisėkūros procedūra priimto akto, net jei tai susiję su neesminiais šio akto elementais.

2.  Už atitinkamą sritį atsakingas komitetas bet kuriuo metu gali prašyti komiteto, atsakingo už Sąjungos teisės aiškinimą ir taikymą, pateikti savo nuomonę.

2.  Už atitinkamą klausimą atsakingas komitetas bet kuriuo metu gali prašyti komiteto, atsakingo už Sąjungos teisės aiškinimą ir taikymą, pateikti savo nuomonę.

3.  Už Sąjungos teisės aiškinimą ir taikymą atsakingas komitetas gali taip pat ir savo iniciatyva imtis nagrinėti klausimus, susijusius su teisėkūros įgaliojimų delegavimu. Tuomet jis apie tai deramai informuoja už atitinkamą klausimą atsakingą komitetą.

3.  Už Sąjungos teisės aiškinimą ir taikymą atsakingas komitetas gali taip pat ir savo iniciatyva imtis nagrinėti klausimus, susijusius su teisėkūros įgaliojimų delegavimu ir įgyvendinimo įgaliojimų suteikimu. Tuomet jis apie tai deramai informuoja už atitinkamą klausimą atsakingą komitetą.

Pakeitimas    38

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

41 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

41 straipsnis

41 straipsnis

Finansinio suderinamumo patikrinimas

Finansinio suderinamumo patikrinimas

1.  Jei pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto sukelia finansinių padarinių, Parlamentas patikrina, ar numatyta pakankamai lėšų.

1.  Jei pasiūlymas dėl teisiškai privalomo akto sukelia finansinių padarinių, Parlamentas patikrina, ar numatyta pakankamai lėšų.

2.  Nepažeidžiant 47 straipsnio, atsakingas komitetas patikrina, ar bet koks Komisijos pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto ar bet koks kitas teisėkūros dokumentas finansiniu požiūriu yra suderinamas su daugiamete finansine programa.

2.  Už atitinkamą klausimą atsakingas komitetas patikrina, ar bet koks pasiūlymas dėl teisiškai privalomo akto finansiniu požiūriu yra suderinamas su reglamentu dėl daugiametės finansinės programos.

3. Kai atsakingas komitetas keičia nagrinėjamam teisės aktui numatytas lėšas, jis prašo už biudžeto klausimus atsakingo komiteto nuomonės.

3. Kai už atitinkamą klausimą atsakingas komitetas keičia nagrinėjamam teisės aktui numatytas lėšas, jis prašo už biudžeto klausimus atsakingo komiteto nuomonės.

4.  Už biudžeto klausimus atsakingas komitetas gali taip pat ir savo iniciatyva imtis nagrinėti Komisijos pateiktų pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų finansinį suderinamumą. Tuomet jis apie tai deramai informuoja už atitinkamą klausimą atsakingą komitetą.

4.  Už biudžeto klausimus atsakingas komitetas gali taip pat ir savo iniciatyva imtis nagrinėti Komisijos pateiktų pasiūlymų dėl teisiškai privalomų aktų finansinį suderinamumą. Tuomet jis apie tai deramai informuoja už atitinkamą klausimą atsakingą komitetą.

5.  Jei už biudžeto klausimus atsakingas komitetas nusprendžia užginčyti šio pasiūlymo finansinį suderinamumą, jis pateikia savo išvadas Parlamentui, kuris jas teikia balsavimui.

5.  Jei už biudžeto klausimus atsakingas komitetas nusprendžia užginčyti pasiūlymo finansinį suderinamumą, jis pateikia savo išvadas Parlamentui prieš šiam balsuojant dėl atitinkamo pasiūlymo.

6.  Finansiškai nesuderinamu paskelbtą teisės aktą Parlamentas gali priimti, tik jei yra biudžeto valdymo institucijų atitinkami sprendimai.

 

Pagrindimas

Kalbant apie 2 dalies pakeitimus, nuoroda į 47 straipsnį nereikalinga. Papildomai nurodant reglamentą patikslinama, kad Biudžeto komitetas atsižvelgia ir į lėšų paskirstymo lentelę, įtrauktą į DFP reglamentą.

Kiek tai susiję su 5 dalies pakeitimais, numatyta, kad Parlamentas nebalsuos dėl Biudžeto komiteto išvadų, o jos prieš balsavimą per plenarinį posėdį bus pridedamos prie atsakingo komiteto pranešimo.

6 dalis išbraukiama, nes ji nelabai aiški (kyla abejonių, ar kalbant apie „aktą“ turimas omenyje pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra priimamo akto projektas, ir neaišku, kas paskelbė jį nesuderinamu).

Pakeitimas    39

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

42 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

42 straipsnis

42 straipsnis

Subsidiarumo principo laikymosi vertinimas

Subsidiarumo ir proporcingumo principų laikymosi vertinimas

1.  Parlamentas, svarstydamas pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, atkreipia ypatingą dėmesį į tai, ar laikomasi subsidiarumo ir proporcingumo principų.

1.  Parlamentas, svarstydamas pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, atkreipia ypatingą dėmesį į tai, ar laikomasi subsidiarumo ir proporcingumo principų.

2.  Už subsidiarumo principo laikymosi priežiūrą atsakingas komitetas gali nuspręsti teikti rekomendaciją komitetui, atsakingambet kokį pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.

2.  Rekomendaciją komitetui, atsakingam už atitinkamą klausimą, susijusį su pasiūlymu dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, gali nuspręsti teikti tik komitetas, atsakingassubsidiarumo principo laikymosi priežiūrą.

 

Kai už atitinkamą klausimą atsakingas komitetas, frakcija arba ne mažiau kaip keturiasdešimt Parlamento narių mano, kad pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto arba šio pasiūlymo dalys neatitinka subsidiarumo principo, šis klausimas jų prašymu perduodamas komitetui, atsakingam už subsidiarumo principo laikymosi priežiūrą. Toks prašymas pateikiamas per keturias darbo savaites nuo tada, kai per Parlamento plenarinį posėdį paskelbiama, kad klausimas perduodamas komitetui.

3.  Jei nacionalinis parlamentas atsiunčia Parlamento pirmininkui pagrįstą nuomonę pagal Protokolo dėl nacionalinių parlamentų vaidmens Europos Sąjungoje 3 straipsnį ir pagal Protokolo dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 6 straipsnį, šis dokumentas perduodamas už šį klausimą atsakingajam komitetui, taip pat perduodamas susipažinti už subsidiarumo principo laikymosi priežiūrą atsakingam komitetui.

 

4.  Išskyrus skubius atvejus, nurodytus Protokolo dėl nacionalinių parlamentų vaidmens Europos Sąjungoje 4 straipsnyje, už šį klausimą atsakingas komitetas nerengia galutinio balsavimo prieš baigiantis Protokolo dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 6 straipsnyje numatytam aštuonių savaičių terminui.

4.  Išskyrus skubius atvejus, nurodytus Protokolo Nr. 1 dėl nacionalinių parlamentų vaidmens Europos Sąjungoje 4 straipsnyje, už atitinkamą klausimą atsakingas komitetas nerengia galutinio balsavimo prieš baigiantis Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 6 straipsnyje numatytam aštuonių savaičių terminui.

 

4a.  Jeigu nacionalinis parlamentas atsiunčia Parlamento pirmininkui pagrįstą nuomonę pagal Protokolo dėl nacionalinių parlamentų vaidmens Europos Sąjungoje 3 straipsnį, šis dokumentas perduodamas už atitinkamą klausimą atsakingam komitetui ir perduodamas susipažinti už subsidiarumo principo laikymosi priežiūrą atsakingam komitetui.

5.  Jei pagrįstoms nuomonėms dėl pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra priimamo akto neatitikimo subsidiarumo principui pritariama mažiausiai vienu trečdaliu nacionaliniams parlamentams skirtų balsų arba, jeigu pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto pateiktas pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 76 straipsnį, jai pritariama ketvirtadaliu nacionaliniams parlamentams skirtų balsų, Parlamentas nepriima sprendimo, kol pasiūlymo autorius nepraneša, ką ketina daryti.

5.  Jei pagrįstų nuomonių dėl pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra priimamo akto neatitikimo subsidiarumo principui skaičius pasiekia mažiausiai vieną trečdalį nacionaliniams parlamentams skirtų balsų arba, jeigu pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto pateiktas pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 76 straipsnį, tokių nuomonių skaičius pasiekia ketvirtadalį nacionaliniams parlamentams skirtų balsų, Parlamentas nepriima sprendimo, kol pasiūlymo autorius nepraneša, ką ketina daryti.

6.  Kai įprastos teisėkūros procedūros metu pagrįstai nuomonei, kurioje teigiama, kad pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto neatitinka subsidiarumo principo, pritariama bent paprastąja nacionaliniams parlamentams skirtų balsų dauguma, už šį klausimą atsakingas komitetas, apsvarstęs nacionalinių parlamentų ir Komisijos pateiktas pagrįstas nuomones ir išklausęs už subsidiarumo principo laikymosi priežiūrą atsakingo komiteto nuomonę, gali rekomenduoti Parlamentui atmesti pasiūlymą remdamasis tuo, kad pažeidžiamas subsidiarumo principas, arba pateikti Parlamentui rekomendaciją, kurioje siūloma įtraukti pakeitimus dėl subsidiarumo principo laikymosi. Prie bet kokios šio pobūdžio rekomendacijos pridedama už subsidiarumo principo laikymosi priežiūrą atsakingo komiteto parengta nuomonė.

6.  Kai įprastos teisėkūros procedūros metu pagrįstų nuomonių, kuriose teigiama, kad pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto neatitinka subsidiarumo principo, skaičius pasiekia bent paprastą nacionaliniams parlamentams skirtų balsų daugumą, už atitinkamą klausimą atsakingas komitetas, apsvarstęs nacionalinių parlamentų ir Komisijos pateiktas pagrįstas nuomones ir išklausęs už subsidiarumo principo laikymosi priežiūrą atsakingo komiteto nuomonę, gali rekomenduoti Parlamentui atmesti pasiūlymą remdamasis tuo, kad pažeidžiamas subsidiarumo principas, arba pateikti Parlamentui rekomendaciją, kurioje siūloma įtraukti pakeitimus dėl subsidiarumo principo laikymosi. Prie bet kokios šio pobūdžio rekomendacijos pridedama už subsidiarumo principo laikymosi priežiūrą atsakingo komiteto parengta nuomonė.

Rekomendacija pateikiama Parlamentui, kuris dėl jos diskutuoja ir balsuoja. Jei rekomendacija atmesti pasiūlymą patvirtinama balsavusiųjų dauguma, Parlamento pirmininkas paskelbia, kad procedūra baigta. Jei Parlamentas neatmeta pasiūlymo, procedūra tęsiama atsižvelgiant į visas Parlamento patvirtintas rekomendacijas.

Rekomendacija pateikiama Parlamentui, kuris dėl jos diskutuoja ir balsuoja. Jei rekomendacija atmesti pasiūlymą patvirtinama balsavusiųjų dauguma, Parlamento pirmininkas paskelbia, kad procedūra baigta. Jei Parlamentas neatmeta pasiūlymo, procedūra tęsiama atsižvelgiant į visas Parlamento patvirtintas rekomendacijas.

Pagrindimas

2 straipsnio 1a pastraipa (nauja) įtraukta atsižvelgiant į 38 straipsnio nuostatas.

42 straipsnio 3 dalis perkeliama po 4 dalies ir jos formuluotė supaprastinama.

Pakeitimas    40

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

44 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

44 straipsnis

44 straipsnis

Atstovavimas Parlamentui Tarybos posėdžiuose

Atstovavimas Parlamentui Tarybos posėdžiuose

Kai Taryba pakviečia Parlamentą dalyvauti Tarybos posėdyje, kuriame Taryba veikia kaip teisės aktų leidėjas, Parlamento pirmininkas paprašo atsakingo komiteto pirmininką, pranešėją ar kitą komiteto paskirtą Parlamento narį atstovauti Parlamentui.

Kai Taryba pakviečia Parlamentą dalyvauti Tarybos posėdyje, Parlamento pirmininkas paprašo už atitinkamą klausimą atsakingo komiteto pirmininką, pranešėją ar kitą komiteto paskirtą Parlamento narį atstovauti Parlamentui.

Pakeitimas    41

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

45 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

45 straipsnis

45 straipsnis

Parlamentui Sutartimis suteiktos iniciatyvos teisės

Parlamento teisė teikti pasiūlymus

Kai Sutartimis Parlamentui suteikta iniciatyvos teisė, atsakingas komitetas gali nuspręsti parengti pranešimą savo iniciatyva.

Kai Sutartimis Parlamentui suteikta iniciatyvos teisė, atsakingas komitetas gali nuspręsti parengti pranešimą savo iniciatyva, laikydamasis 52 straipsnio nuostatų.

Pranešime turi būti:

Pranešime turi būti:

a) pasiūlymas dėl rezoliucijos;

a) pasiūlymas dėl rezoliucijos;

b)  jei reikia, sprendimo arba pasiūlymo projektas;

b)  pasiūlymo projektas;

c) aiškinamoji dalis, kurioje, jei reikia, pateikiama finansinė ataskaita.

c) aiškinamoji dalis, kurioje, jei reikia, pateikiama finansinė ataskaita.

Kai prieš priimdamas teisės aktą Parlamentas privalo gauti Tarybos patvirtinimą arba pritarimą ir Komisijos nuomonę arba pritarimą, Parlamentas gali, pranešėjui pasiūlius, po balsavimo dėl siūlomo teisės akto nuspręsti atidėti balsavimą dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos iki Taryba arba Komisija pateiks savo poziciją.

Kai prieš priimdamas teisės aktą Parlamentas privalo gauti Tarybos patvirtinimą arba pritarimą ir Komisijos nuomonę arba pritarimą, Parlamentas, pranešėjui pasiūlius, gali po balsavimo dėl siūlomo akto nuspręsti atidėti balsavimą dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos, kol Taryba arba Komisija pateiks savo poziciją.

Pagrindimas

Siūlomas tekstas siekiant suderinti pavadinimą su 46 straipsnio pavadinimu.

1 dalies pakeitimai siūlomi siekiant patikslinti nuostatas. Kai kurie galimų Parlamento iniciatyvų pavyzdžiai: ES sutarties 7 straipsnis – valstybės narės daromas ES vertybių pažeidimas, ES sutarties 14 straipsnis – EP sudėtis, ES sutarties 48 straipsnis – Sutarčių peržiūra, SESV 223 straipsnio 1 dalis – nuostatos dėl EP rinkimų, SESV 223 straipsnio 2 dalis – sprendimas dėl Parlamento narių pareigų vykdymo (Europos Parlamento narių statutas), SESV 226 straipsnis – Parlamento naudojimąsi tyrimo teise reglamentuojančios nuostatos, SESV 228 straipsnis – taisyklės dėl ombudsmeno pareigų vykdymo.

Pakeitimas    42

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

46 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

46 straipsnis

46 straipsnis

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 225 straipsnyje numatyta iniciatyva

Prašymai Komisijai pateikti pasiūlymus

1.  Remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 225 straipsniu Parlamentas, pagal Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnį priimdamas rezoliuciją, parengtą atsakingo komiteto pranešimo savo iniciatyva pagrindu, gali prašyti Komisijos pateikti jam atitinkamą pasiūlymą dėl naujo teisės akto priėmimo ar dėl jau egzistuojančio teisės akto pakeitimo. Rezoliucija priimama visų Parlamento narių balsų dauguma galutiniame balsavime. Tuo pat metu Parlamentas gali nustatyti pasiūlymo pateikimo terminą.

1.  Remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 225 straipsniu Parlamentas, pagal Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnį priimdamas rezoliuciją, parengtą atsakingo komiteto pranešimo savo iniciatyva pagrindu, gali prašyti Komisijos pateikti jam atitinkamą pasiūlymą dėl naujo akto priėmimo ar dėl jau egzistuojančio akto pakeitimo. Rezoliucija priimama visų Parlamento narių balsų dauguma per galutinį balsavimą. Tuo pat metu Parlamentas gali nustatyti pasiūlymo pateikimo terminą.

2.  Kiekvienas Parlamento narys gali pateikti pasiūlymą dėl Sąjungos teisės akto remdamasis Parlamento iniciatyvos teise, numatyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 225 straipsnyje.

2.  Kiekvienas Parlamento narys gali pateikti pasiūlymą dėl Sąjungos akto remdamasis Parlamento iniciatyvos teise, numatyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 225 straipsnyje.

Tokį pasiūlymą gali kartu pateikti ne daugiau kaip dešimt Parlamento narių. Pasiūlyme nurodomas jo teisinis pagrindas ir prie jo gali būti pridedama ne ilgesnė kaip 150 žodžių aiškinamoji dalis.

Tokį pasiūlymą gali kartu pateikti ne daugiau kaip dešimt Parlamento narių. Pasiūlyme nurodomas jo teisinis pagrindas ir prie jo gali būti pridedama ne ilgesnė kaip 150 žodžių aiškinamoji dalis.

 

Pasiūlymas pateikiamas Parlamento pirmininkui, kuris patikrina, ar laikomasi teisinių reikalavimų. Jis gali perduoti pasiūlymą už teisinio pagrindo patikrinimą atsakingam komitetui, prašydamas šio komiteto nuomonės dėl teisinio pagrindo tinkamumo. Jei Parlamento pirmininkas nusprendžia, kad pasiūlymas priimtinas, jis apie tai paskelbia per plenarinį posėdį ir perduoda pasiūlymą atsakingam komitetui.

 

Prieš perduodant pasiūlymą atsakingam komitetui, jis išverčiamas į tas oficialiąsias kalbas, kurias to komiteto pirmininkas mano esant būtinas galimam trumpam svarstymui.

 

Sprendimą dėl tolesnių veiksmų atsakingas komitetas priima per tris mėnesius nuo pasiūlymo perdavimo, suteikęs pasiūlymo autoriams progą kreiptis į komitetą.

 

Pasiūlymo autoriai nurodomi pranešimo antraštėje.

3.  Pasiūlymas pateikiamas Parlamento pirmininkui, kuris patikrina, ar laikomasi teisinių reikalavimų. Jis pasiūlymą dėl nuomonės dėl teisinio pagrindo tinkamumo gali perduoti atsakingam komitetui, kad jis atliktų tokį patikrinimą. Jei Parlamento pirmininkas nusprendžia, kad pasiūlymas priimtinas, jis apie tai paskelbia per plenarinį posėdį ir perduoda pasiūlymą atsakingam komitetui.

 

Prieš perduodant atsakingam komitetui pasiūlymas išverčiamas į tas oficialiąsias kalbas, kurias to komiteto pirmininkas mano esant būtinas trumpam svarstymui.

 

Komitetas gali rekomenduoti Parlamento pirmininkui, kad pasiūlymą gali pasirašyti bet kuris Parlamento narys, laikydamasis Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnio 2, 3 ir 7 dalyse nustatytos tvarkos ir terminų.

 

Kai tokį pasiūlymą pasirašo dauguma visų Parlamento narių, laikoma, kad Pirmininkų sueiga leido rengti pranešimą dėl šio pasiūlymo. Komitetas, išklausęs pasiūlymo autorių, parengia pranešimą Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnyje numatyta tvarka.

 

Jei pasiūlymo negalima papildomai pasirašyti arba jo nepasirašo dauguma visų Parlamento narių, sprendimą dėl tolesnių veiksmų priima atsakingas komitetas per tris mėnesius nuo pasiūlymo perdavimo ir išklausęs pasiūlymo autorius.

 

Pasiūlymo autoriai nurodomi pranešimo antraštėje.

 

  Parlamento rezoliucijoje nurodomas atitinkamas teisinis pagrindas, kartu pateikiamos išsamios rekomendacijos dėl prašomo pasiūlymo turinio. Pasiūlyme turi būti paisoma pagrindinių teisių ir subsidiarumo principo.

4.  Parlamento rezoliucijoje nurodomas atitinkamas teisinis pagrindas ir kartu pateikiamos rekomendacijos dėl prašomo pasiūlymo turinio.

5.  Jeigu pasiūlymas sukelia finansinių padarinių, Parlamentas nurodo, kaip gali būti užtikrinamas pakankamas finansinių lėšų kiekis.

5.  Jeigu pasiūlymas sukelia finansinių padarinių, Parlamentas nurodo, kaip gali būti užtikrinamas pakankamas finansinių lėšų kiekis.

6.  Atsakingas komitetas stebi kiekvieno pagal konkretų Parlamento prašymą pateikto pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra priimamo akto rengimo progresą.

6.  Atsakingas komitetas stebi kiekvieno pagal konkretų Parlamento prašymą pateikto pasiūlymo dėl Sąjungos teisės akto rengimo progresą.

 

6a.  Komitetų pirmininkų sueiga reguliariai stebi, kaip Komisija laikosi Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros 10 dalies, pagal kurią Komisija į tokius prašymus turi atsakyti per tris mėnesius, priimdama specialų komunikatą, kuriame būtų nurodyti tolesni veiksmai, kurių ketinama imtis. Ji reguliariai informuoja Pirmininkų sueigą apie tokio stebėjimo rezultatus.

Pagrindimas

The title is clarified and aligned, compared also to the title of Rule 45.

The first, second, fifth and sixth subparagraphs of Rule 46(3) are moved to Rule 46(2). The contents of the third and fourth subparagraphs of Rule 46(3) is deleted because the procedure they laid down is very complex and was hardly ever applied until now.

As regards changes to paragraph 4, they reflect that other principles must obviously also be respected (proportionality for instance).

Paragraph 6 shall become paragraph 5. This paragraph refers to a "proposed legislative act". The restriction implied by the word "legislative" (as defined in Article 289 TFEU) is questionable. Therefore it is suggested to use "Union act" as in Article 225 TFEU and in paragraph 1 of this Rule.

Pakeitimas    43

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

47 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

47 straipsnis

47 straipsnis

Teisėkūros dokumentų nagrinėjimas

Teisiškai privalomų aktų nagrinėjimas

1.  Pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų ar kitų teisėkūros dokumentų Parlamento pirmininkas perduoda nagrinėti atsakingam komitetui.

1.  Pasiūlymus dėl teisiškai privalomų aktų, gautų iš kitų institucijų arba iš valstybių narių, Parlamento pirmininkas perduoda nagrinėti už atitinkamo klausimo nagrinėjimą atsakingam komitetui.

Jei yra abejonių, Parlamento pirmininkas, prieš paskelbdamas Parlamente apie dokumento perdavimą atsakingam komitetui, gali pritaikyti 201 straipsnio 2 dalį.

 

Kai pasiūlymas yra įrašytas į Komisijos darbo programą, atsakingas komitetas gali nuspręsti paskirti pranešėją, kuris stebėtų parengiamąjį pasiūlymo etapą.

 

Tarybos konsultacijas ar Komisijos prašymus pateikti nuomonę Parlamento pirmininkas perduoda už atitinkamo pasiūlymo nagrinėjimą atsakingam komitetui.

 

Pasiūlymams dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų taikomos pirmąjį svarstymą reglamentuojančios 38–46, 57–63 ir 75 straipsnių nuostatos, nesvarbu, ar būtų reikalingas vienas, du ar trys svarstymai.

 

 

1a.  Jei yra abejonių, Parlamento pirmininkas, prieš paskelbdamas Parlamente apie dokumento perdavimą atsakingam komitetui, gali klausimą dėl kompetencijos pateikti Pirmininkų sueigai. Pirmininkų sueiga priima sprendimą remdamasi Komitetų pirmininkų sueigos arba jos pirmininko rekomendacija, kaip nurodyta 201a straipsnio 2 dalyje.

 

1b.   Atsakingas komitetas gali bet kuriuo metu nuspręsti paskirti pranešėją, kuris stebėtų parengiamąjį pasiūlymo etapą. Komitetas apsvarsto tokią galimybę visų pirma tais atvejais, kai pasiūlymas yra įrašytas į Komisijos darbo programą.

2.  Tarybos pozicijos perduodamos nagrinėti pirmojo svarstymo metu atsakingam komitetui.

 

Tarybos pozicijoms taikomos antrąjį svarstymą reglamentuojančios 64–69 ir 76 straipsnių nuostatos.

 

3.  Klausimas negali būti grąžintas komitetui po antrojo svarstymo vykstančios Parlamento ir Tarybos taikinimo procedūros metu.

 

Taikinimo procedūrai taikomos trečiąjį svarstymą reglamentuojančios 70, 71 ir 72 straipsnių nuostatos.

 

4. Antrajam ir trečiajam svarstymams netaikomi 49, 50, 53 straipsniai, 59 straipsnio 1 ir 3 dalys, 60, 61 ir 188 straipsniai.

 

5.  Esant prieštaravimui tarp antrąjį ir trečiąjį svarstymus reglamentuojančių nuostatų ir kitų Darbo tvarkos taisyklių nuostatų, taikomos antrąjį ir trečiąjį svarstymus reglamentuojančios nuostatos.

5.  Esant prieštaravimui tarp antrąjį ir trečiąjį svarstymus reglamentuojančių nuostatų ir kitų Darbo tvarkos taisyklių nuostatų, taikomos antrąjį ir trečiąjį svarstymus reglamentuojančios nuostatos.

Pagrindimas

As regards the change to paragraph 1 subparagraph 1, same change as in Rule 39 paragraph 1.

As regards the second subparagraph of Rule 47(1), it converts Rule 201(2) into a new Rule on questions of competence: Rule 201a (new); an alignment is therefore necessary.

As regards the fourth subparagraph, the reference to the Commission Work Programme is limitative and should be deleted. The rest is moved as paragraph 1b of Rule 47.

As regards the fifth subparagraph, the readability of such provision is difficult. The list is not limitative as other Rules apply as well; in addition, it mentions general Rules which apply in any case throughout the procedure, as for instance Rules 38 to 44; Rules 45 & 46 concern the right of initiative; Rules 57 to 63 & 75 are specific for first reading and it is not clear what is meant by the reference to them in this subparagraph.

Paragraphs 2 and 3 (2) are deleted as superfluous or self-evident given the existence of specific Rules on second and third reading.

Paragraph 3 subparagraph 1 is deleted here and moved to Rule72 as §6(new)

Paragraph 4 is deleted given the proposals concerning Rules 66.5(new) and 72.7(new).

Pakeitimas    44

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

47 a straipsnis (naujas)

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

47a straipsnis

 

Teisėkūros procedūrų paspartinimas

 

Atsakingame komitete arba tarp atsakingų komitetų, derinant veiksmus su Taryba ir Komisija, gali būti susitarta paspartinti teisėkūros procedūras, susijusias su konkrečiais pasiūlymais, visų pirma tais, kurie pagal 37 straipsnio 1a dalį pateikiamame bendrame pareiškime dėl tarpinstitucinio metinių programų sudarymo proceso pasirinkti kaip prioritetiniai.

Pakeitimas    45

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

48 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

48 straipsnis

48 straipsnis

Teisėkūros procedūros dėl valstybių narių pateiktų iniciatyvų

Teisėkūros procedūros dėl kitų institucijų nei Komisija arba valstybių narių pateiktų iniciatyvų

1.  Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 76 straipsnį pateiktos valstybių narių iniciatyvos nagrinėjamos vadovaujantis šio straipsnio ir Darbo tvarkos taisyklių 38–43, 47 ir 59 straipsnių nuostatomis.

1.  Atsakingas komitetas, nagrinėdamas kitų institucijų nei Komisija arba valstybių narių pateiktas iniciatyvas, gali pakviesti tų institucijų arba valstybių narių atstovus pristatyti iniciatyvą komitetui. Kartu su iniciatyvą pateikusių valstybių narių atstovais gali dalyvauti Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės atstovai.

2.  Atsakingas komitetas gali pasiūlyti iniciatyvą pateikusių valstybių narių atstovams pristatyti iniciatyvą komitetui. Kartu su šiais atstovais gali dalyvauti Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės atstovai.

2. Atsakingas komitetas gali pasiūlyti iniciatyvą pateikusių valstybių narių atstovams pristatyti iniciatyvą komitetui. Kartu su šiais atstovais gali dalyvauti Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės atstovai.

3.  Prieš balsavimą atsakingas komitetas paklausia Komisijos, ar ji rengia nuomonę dėl iniciatyvos. Jeigu Komisijos atsakymas teigiamas, komitetas nepriima savo pranešimo, kol negauta Komisijos nuomonė.

3.  Prieš balsavimą atsakingas komitetas paklausia Komisijos, ar ji rengia nuomonę dėl iniciatyvos arba ar ji ketina netrukus pateikti alternatyvų pasiūlymą. Jeigu gautas atsakymas teigiamas, komitetas nepriima savo pranešimo, kol negauta Komisijos nuomonė arba alternatyvus pasiūlymas.

4.  Kai Komisija ir (arba) valstybė narė vienu metu ar per trumpą laiką pateikia Parlamentui du ar daugiau pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų dėl to paties dalyko, Parlamentas dėl jų parengia vieną pranešimą. Atsakingas komitetas jame nurodo, kuriam tekstui siūlo pakeitimus, o kitus tekstus mini teisėkūros rezoliucijoje.

4.  Kai Komisija ir (arba) kita institucija ir (arba) valstybė narė vienu metu ar per trumpą laiką pateikia Parlamentui du ar daugiau pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų dėl to paties dalyko, Parlamentas dėl jų parengia vieną pranešimą. Atsakingas komitetas jame nurodo, kuriam tekstui siūlo pakeitimus, o kitus tekstus mini teisėkūros rezoliucijoje.

Pagrindimas

Kiek tai susiję su 1 dalies pakeitimu, šiame straipsnyje (kaip jis suformuluotas dabar) numatomi valstybių narių teikiamų iniciatyvų atvejai, tačiau jas teikti gali ir kitos institucijos (Europos Centrinis Bankas arba Teisingumo Teismas (žr. SESV 294 straipsnio 15 dalį)). Nuoroda į šį straipsnį ir 38–43, 47 ir 59 straipsnius yra nederamai ribojamojo pobūdžio. Gali būti taikomos ir kitos nuostatos, pvz., 50 arba 53 straipsniai. 48 straipsnio pirma ir antra dalys sujungiamos.

2 dalis išbraukiama ir sujungiama su 1 dalimi.

Pakeitimas    46

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

49 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

49 straipsnis

49 straipsnis

Teisėkūros pranešimai

Teisėkūros pranešimai

1.  Komiteto, kuriam perduotas nagrinėti pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, pirmininkas pasiūlo šiam komitetui, kokią procedūrą taikyti.

1.  Komiteto, kuriam perduotas nagrinėti pasiūlymas dėl teisiškai privalomo akto, pirmininkas pasiūlo šiam komitetui, kokią procedūrą taikyti.

2.  Priėmus sprendimą dėl procedūros ir jei netaikomas 50 straipsnis, komitetas skiria už pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto atsakingą pranešėją iš tikrųjų ar iš nuolatinių pavaduojančių narių, nebent jis jau būtų paskirtas tvirtinant Komisijos darbo programą pagal 37 straipsnį.

2.  Priėmus sprendimą dėl procedūros ir jei netaikoma supaprastinta procedūra pagal 50 straipsnį, komitetas skiria už pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto atsakingą pranešėją iš tikrųjų ar iš nuolatinių pavaduojančių narių, nebent jis jau būtų paskirtas pagal 47 straipsnio 1b dalį.

3.  Komiteto pranešime turi būti:

3.  Komiteto pranešime turi būti:

a)  galimi pasiūlymo pakeitimų projektai, po kurių, jei reikalinga, pateikiami trumpi pagrindimai, už kuriuos atsako pranešėjas ir dėl kurių nėra balsuojama;

a)  galimi pasiūlymo pakeitimai, po kurių, jei reikalinga, pateikiami trumpi pagrindimai, už kuriuos atsako autorius ir dėl kurių nėra balsuojama;

b) teisėkūros rezoliucijos projektas pagal 59 straipsnio 2 dalies nuostatas;

b) teisėkūros rezoliucijos projektas pagal 59 straipsnio 1c dalies nuostatas;

c)  jei reikalinga, aiškinamoji dalis, kurioje, be kita ko, pateikiama finansinė ataskaita dėl pranešimo finansinio poveikio ir jo suderinamumo su daugiamete finansine programa.

c)  jei reikalinga, aiškinamoji dalis, kurioje, be kita ko, prireikus pateikiama finansinė ataskaita dėl pranešimo finansinio poveikio ir jo suderinamumo su daugiamete finansine programa;

 

ca)  nuoroda į Parlamento atliktą poveikio vertinimą, jei tokio esama.

Pagrindimas

Kalbant apie 3 dalies a punkto pakeitimą, atsižvelgiama į tai, jog pagal dabartinę šios nuostatos formuluotę numatyta, kad už visus pranešime esančius trumpus pagrindimus atsako pranešėjas. Tokia nuostata tinkama kalbant apie pranešimų projektus, o ne apie pačius pranešimus.

Kalbant apie 3 dalies c punkto pakeitimą, pažymėtina, kad finansinę ataskaitą pateikti aiškinamojoje dalyje gana neįprasta, o žodžiai „be kita ko“ suponuoja sistemingą tokios ataskaitos įtraukimą. Todėl siūloma lankstesnė formuluotė.

Pakeitimas    47

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

50 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

50 straipsnis

50 straipsnis

Supaprastinta procedūra

Supaprastinta procedūra

1.  Pasibaigus pirmoms diskusijoms dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, komiteto pirmininkas gali pasiūlyti, kad šiam pasiūlymui būtų pritarta be pakeitimų. Komiteto pirmininkas pateikia Parlamentui pranešimą, kuriame pritariama pasiūlymui, nebent tam prieštarautų viena dešimtoji komiteto narių. Taikoma 150 straipsnio 1 dalies antra pastraipa ir 2 bei 4 dalys.

1.  Pasibaigus pirmoms diskusijoms dėl pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, komiteto pirmininkas gali pasiūlyti, kad šiam pasiūlymui būtų pritarta be pakeitimų. Laikoma, kad pasiūlytai procedūrai pritarta, nebent tam prieštarautų ne mažiau kaip viena dešimtoji komiteto narių. Komiteto pirmininkas arba pranešėjas (jei paskirtas) pateikia Parlamentui pranešimą, kuriame pritariama pasiūlymui. Taikoma 150 straipsnio 1 dalies antra pastraipa ir 2 bei 4 dalys.

2.  Kaip alternatyvą, komiteto pirmininkas gali pasiūlyti, kad jis pats arba pranešėjas parengtų komiteto diskusijas atspindinčius pakeitimus. Jei komitetas šį pasiūlymą priima, pakeitimai išsiunčiami komiteto nariams. Pranešimas laikomas priimtu, nebent jei per terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 21 diena nuo išsiuntimo dienos, ne mažiau kaip viena dešimtoji komiteto narių pareikštų prieštaravimus. Šiuo atveju, teisėkūros rezoliucijos projektas ir pakeitimai teikiami Parlamentui tvirtinti be diskusijų, remiantis 150 straipsnio 1 dalies antra pastraipa ir 2 bei 4 dalimis.

2.  Kaip alternatyvą, komiteto pirmininkas gali pasiūlyti, kad jis pats arba pranešėjas parengtų komiteto diskusijas atspindinčius pakeitimus. Laikoma, kad pasiūlytai procedūrai pritarta, nebent tam prieštarautų ne mažiau kaip viena dešimtoji komiteto narių, ir pakeitimai išsiunčiami komiteto nariams.

 

Pranešimas laikomas priimtu komitete, nebent per terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 10 darbo dienų nuo išsiuntimo dienos, ne mažiau kaip viena dešimtoji komiteto narių pareikštų prieštaravimų pakeitimams. Šiuo atveju, teisėkūros rezoliucijos projektas ir pakeitimai teikiami Parlamentui tvirtinti be diskusijų, remiantis 150 straipsnio 1 dalies antra pastraipa ir 2 bei 4 dalimis.

 

Jei ne mažiau kaip viena dešimtoji komiteto narių prieštarauja pakeitimams, dėl jų balsuojama kito komiteto posėdžio metu.

3.  Jei ne mažiau kaip viena dešimtoji komiteto narių tam prieštarauja, dėl pakeitimų balsuojama kito komiteto posėdžio metu.

 

4.  1 dalies pirmas ir antras sakinys, 2 dalies pirmas, antras ir trečias sakinys bei 3 dalis mutatis mutandis taikoma 53 straipsnyje reglamentuojamoms komiteto nuomonėms.

4.  Šis straipsnis (išskyrus nuostatas dėl pateikimo Parlamentui) mutatis mutandis taikomas 53 straipsnyje reglamentuojamoms komiteto nuomonėms.

Pagrindimas

3 dalis taikoma 2 dalyje nurodytu atveju, o ne 1 dalyje nurodytu atveju. Sujungus 2 ir 3 dalis į vieną dalį lengviau suprasti tekstą.

4 dalies pakeitimu taip pat siekiama padėti lengviau suprasti tekstą.

Pakeitimas    48

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

51 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

51 straipsnis

51 straipsnis

Ne teisėkūros pranešimai

Ne teisėkūros pranešimai

1.  Rengiant ne teisėkūros pranešimą, komitetas paskiria pranešėją iš tikrųjų ar nuolatinių pavaduojančių narių.

1.  Rengiant ne teisėkūros pranešimą, komitetas paskiria pranešėją iš tikrųjų ar nuolatinių pavaduojančių narių.

2.  Pranešėjas yra atsakingas už komiteto pranešimo parengimą ir jo pristatymą komiteto vardu plenarinio posėdžio metu.

 

3.  Komiteto pranešime turi būti:

3.  Komiteto pranešime turi būti:

a)  pasiūlymas dėl rezoliucijos;

a)  pasiūlymas dėl rezoliucijos;

b)  jei reikalinga, aiškinamoji dalis, kurioje, be kita ko, įvertinamas pranešimo finansinis poveikis ir jo suderinamumas su daugiamete finansine programa;

b)  prireikus aiškinamoji dalis, kurioje, be kita ko, įvertinamas pranešimo finansinis poveikis ir jo suderinamumas su daugiamete finansine programa;

c)  visų pasiūlymų dėl rezoliucijų tekstai, kurie turi būti įtraukti pagal 133 straipsnio 4 dalį.

c)  visų pasiūlymų dėl rezoliucijų tekstai, kurie turi būti įtraukti pagal 133 straipsnio 4 dalį.

Pagrindimas

2 dalies tekstas išbraukiamas čia ir perkeliamas į dabartinį 56 straipsnį. Pranešėjo pareigų apibrėžtis bus įtraukta į 56 straipsnį, kuriame kalbama apie pranešimų rengimą.

Pakeitimas    49

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

52 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

52 straipsnis

52 straipsnis

Pranešimai savo iniciatyva

Pranešimai savo iniciatyva

1.   Jei komitetas ketina parengti pranešimą ir pateikti Parlamentui pasiūlymą dėl rezoliucijos jo kompetencijai priklausančiu klausimu, dėl kurio jam nebuvo pateiktas prašymas suteikti konsultaciją ar pateikti savo nuomonę pagal 201 straipsnio 1 dalį, jis turi gauti išankstinį Pirmininkų sueigos leidimą. Atsisakymas duoti leidimą visuomet turi būti pagrįstas. Jei pranešimas yra dėl Parlamento nario pasiūlymo, pateikto Darbo tvarkos taisyklių 46 straipsnio 2 dalies pagrindu, atsisakyti duoti leidimą galima tik tuo atveju, jei neįvykdytos Parlamento narių statuto 5 straipsnyje ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 225 straipsnyje numatytos sąlygos.

1.  Jei komitetas ketina parengti ne teisėkūros pranešimą arba pranešimą pagal 45 arba 46 straipsnius jo kompetencijai priklausančiu klausimu, kuris jam nebuvo perduotas nagrinėti, jis turi gauti išankstinį Pirmininkų sueigos leidimą.

 

Pirmininkų sueiga priima sprendimą dėl pagal 1 dalį pateiktų prašymų leisti rengti pranešimus, remdamasi savo pačios nustatytomis įgyvendinimo nuostatomis.

Pirmininkų sueiga priima sprendimą dėl pagal 1 dalį pateiktų prašymų leisti rengti pranešimus, remdamasi pačios sueigos patvirtintomis įgyvendinimo nuostatomis. Jei abejojama komiteto kompetencija parengti pranešimą, dėl kurio jis prašė leidimo, Pirmininkų sueiga per šešias savaites priima sprendimą, remdamasi Komitetų pirmininkų sueigos rekomendacija, o jei tokios rekomendacijos nėra – tos sueigos pirmininko pateikta rekomendacija. Jei per nustatytą terminą Pirmininkų sueiga nepriima sprendimo, rekomendacija laikoma patvirtinta.

 

 

1a.   Jeigu suteikti leidimą atsisakoma, visuomet turi būti nurodyta atsisakymo priežastis.

 

Jeigu pranešimo temai taikoma 45 straipsnyje nurodyta Parlamento iniciatyvos teisė, suteikti leidimą galima atsisakyti tik tuo atveju, kai nesilaikoma Sutartyse nustatytų sąlygų.

 

1b.  45 ir 56 straipsniuose numatytais atvejais Pirmininkų sueiga priima sprendimą per du mėnesius.

2.  Pranešimuose savo iniciatyva pateikiami pasiūlymai dėl rezoliucijų svarstomi Parlamente, laikantis 151 straipsnyje nurodytos trumpo pristatymo tvarkos. Tokių pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai plenariniame posėdyje svarstomi tik tuo atveju, jeigu juos pateikia pranešėjas, siekdamas atsižvelgti į naują informaciją, arba ne mažiau kaip viena dešimtoji Parlamento narių. Frakcijos gali pateikti alternatyvių pasiūlymų dėl rezoliucijų pagal 170 straipsnio 4 dalį. 176 ir 180 straipsniai taikomi komiteto pasiūlymams dėl rezoliucijų ir jų pakeitimams. 180 straipsnis taip pat taikomas balsavimui vieną kartą dėl alternatyvių pasiūlymų dėl rezoliucijų.

2.  Parlamentui pateikiami pasiūlymai dėl rezoliucijų svarstomi laikantis 151 straipsnyje nurodytos trumpo pristatymo tvarkos. Tokių pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai ir prašymai dėl balsavimo dalimis arba atskiro balsavimo plenariniame posėdyje svarstomi tik tuo atveju, jeigu juos pateikia arba pranešėjas, siekdamas atsižvelgti į naują informaciją, arba ne mažiau kaip viena dešimtoji Parlamento narių. Frakcijos gali pateikti alternatyvių pasiūlymų dėl rezoliucijų pagal 170 straipsnio 4 dalį. 180 straipsnis taikomas komiteto pasiūlymams dėl rezoliucijų ir jų pakeitimams. 180 straipsnis taip pat taikomas balsavimui vieną kartą dėl alternatyvių pasiūlymų dėl rezoliucijų.

Pirma pastraipa netaikoma, jei pranešimo tema atitinka esmines diskusijas plenariniame posėdyje, jei pranešimas parengtas pagal 45 arba 46 straipsnyje numatytą iniciatyvos teisę arba jei suteiktas leidimas rengti pranešimą, kuris laikomas strateginiu pranešimu.

 

 

2a.  2 dalis netaikoma, jei pranešimo tema yra tinkama esminėms diskusijoms plenariniame posėdyje, jei pranešimas parengtas pagal 45 arba 46 straipsnyje numatytą iniciatyvos teisę arba jei suteiktas leidimas rengti pranešimą, kuris laikomas strateginiu pranešimu9a.

3.  Jei pranešimo temai taikoma 45 straipsnyje nurodyta iniciatyvos teisė, suteikti leidimą galima atsisakyti tik tuo atveju, kai nesilaikoma Sutartyse nustatytų sąlygų.

 

4.  45 ir 56 straipsniuose numatytais atvejais Pirmininkų sueiga priima sprendimą per du mėnesius.

 

__________________

__________________

9 Žr. Pirmininkų sueigos sprendimą šiuo klausimu, pateikiamą Darbo tvarkos taisyklių XVII priede.

 

 

9a Žr. atitinkamą Pirmininkų sueigos sprendimą.

Pagrindimas

As regards the changes to paragraph 1, the words "neither a consultation nor a request for an opinion has been referred to it" are updated to the current framework where Parliament's legislative powers go well beyond consultation. In fact, the own-initiative report must not deal with topics which are the subject of a legislative report / proposal.The last part of this paragraph will be deleted: Article 5 of the Statute and Article 225 of the Treaty are general provisions and do not as such set certain conditions for a Member's initiative. Minimal conditions are set in Rule 46(2) and they are meant to allow the President to follow up with the referral to the Committee responsible. It is the Committee responsible which then decides whether to seek authorisation.

The first part of the interpretation following paragraph 1 is integrated into paragraph 1.The last part of the interpretation is covered in new Rule 201a(2).

As regards paragraph 1a and 1b, the change suggests a restructuring of the Rules concerning the conditions for authorisation. The current paragraph 3 is reinserted here as subparagraph of paragraph 2 to which it is linked

The content of paragraph 1bis moved from the current Rule 52(4).

The renumbering and replacement of current paragraph 3 and 4 before current paragraph 2 aims to clarify that own initiative reports are a subcategory of the non-legislative reports.

Paragraph 2 subparagraph 1 becomes a separate paragraph.

Paragraph 3 moved up as paragraph 2.1 and paragraph 5 is deleted here and moved up as paragraph 3. As they cover the same issues, the last sentence of paragraph 1 and paragraphs 3 and 4 are merged.

Pakeitimas    50

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

53 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

53 straipsnis

53 straipsnis

Komitetų nuomonės

Komitetų nuomonės

1.  Kai komitetas, kuriam pirmiausia buvo perduotas klausimas, pageidauja sužinoti kito komiteto nuomonę tuo klausimu arba kai kitas komitetas pageidauja išsakyti savo nuomonę dėl komiteto, kuriam buvo perduotas klausimas, pranešimo, jie gali paprašyti Parlamento pirmininką, kad, remiantis 201 straipsnio 3 dalimi, vienas komitetas būtų paskirtas atsakingu komitetu ir kitas komitetas – nuomonę teikiančiu komitetu.

1.  Kai komitetas, kuriam pirmiausia buvo perduotas klausimas, pageidauja sužinoti kito komiteto nuomonę tuo klausimu arba kai kitas komitetas pageidauja išsakyti savo nuomonę komitetui, kuriam buvo perduotas klausimas, jie gali paprašyti Parlamento pirmininko, kad, remiantis 201 straipsnio 3 dalimi, vienas komitetas būtų paskirtas atsakingu komitetu ir kitas komitetas – nuomonę teikiančiu komitetu.

 

Nuomonę teikiantis komitetas gali iš tikrųjų ar iš nuolatinių pavaduojančių narių paskirti nuomonės referentą arba pateikti savo nuomonę komiteto pirmininko laiško forma.

2.  Teisėkūros dokumentų, nurodytų 47 straipsnio 1 dalyje, atveju, nuomonėje turi būti pateikti komitetui perduoto teksto pakeitimai, kuriuos gali lydėti trumpi pagrindimai. Už šiuos pagrindimus yra atsakingas jų autorius ir dėl jų nebalsuojama. Jei būtina, komitetas gali raštu pateikti trumpą pagrindimą dėl viso nuomonės teksto.

2.  Kai nuomonė susijusi su pasiūlymu dėl teisiškai privalomo akto, joje turi būti pateikti komitetui perduoto teksto pakeitimai, kuriuos gali lydėti trumpi pagrindimai. Už šiuos pagrindimus atsakingas jų autorius ir dėl jų nebalsuojama. Jei būtina, komitetas gali raštu pateikti trumpą pagrindimą dėl viso nuomonės teksto. Už tokį raštišką pagrindimą atsakingas pranešėjas.

Jei tekstas nėra susijęs su teisėkūra, nuomonėje turi būti pateikiamos rekomendacijos atsakingo komiteto pasiūlymui dėl rezoliucijos.

Kai nuomonė nesusijusi su pasiūlymu dėl teisiškai privalomo akto, joje turi būti pateikiamos rekomendacijos atsakingo komiteto pasiūlymui dėl rezoliucijos.

Atsakingas komitetas šiuos pakeitimus ar rekomendacijas teikia balsuoti.

Atsakingas komitetas šiuos pakeitimus ar rekomendacijas teikia balsuoti.

Nuomonėse aptariami tik nuomonę teikiančio komiteto kompetencijai priklausantys klausimai.

Nuomonėse aptariami tik nuomonę teikiančio komiteto kompetencijai priklausantys klausimai.

3.  Atsakingas komitetas nustato terminą, iki kurio nuomonę teikiantis komitetas turi ją pateikti, kad atsakingas komitetas galėtų į ją atsižvelgti. Atsakingas komitetas nedelsdamas praneša nuomonę teikiančiam komitetui apie bet kokius darbo grafiko pasikeitimus. Atsakingas komitetas nepateikia savo išvadų, kol nesibaigė šis terminas.

3.  Atsakingas komitetas nustato terminą, iki kurio nuomonę teikiantis komitetas turi ją pateikti, kad atsakingas komitetas galėtų į ją atsižvelgti. Atsakingas komitetas nedelsdamas praneša nuomonę teikiančiam komitetui apie bet kokius darbo grafiko pokyčius. Atsakingas komitetas nepateikia savo išvadų, kol nesibaigė šis terminas.

 

3a.  Kaip alternatyvą, nuomonę teikiantis komitetas gali nuspręsti pateikti savo poziciją pakeitimų forma; priėmus tokius pakeitimus, jie pateikiami tiesiogiai atsakingam komitetui. Pakeitimus komiteto vardu pateikia komiteto pirmininkas arba pranešėjas.

 

3b.  Nuomonę teikiantis komitetas pateikia 3a dalyje nurodytus pakeitimus laikydamasis atsakingo komiteto nustatyto termino pakeitimams pateikti.

4.  Visos priimtos nuomonės yra pridedamos prie atsakingo komiteto pranešimo.

4.  Visos nuomonę teikiančio komiteto priimtos nuomonės ir pakeitimai pridedami prie atsakingo komiteto pranešimo.

5.  Tik atsakingas komitetas gali pateikti pakeitimus plenarinio posėdžio metu.

5.  Nuomonę teikiantys komitetai, kaip numatyta pagal šį straipsnį, negali pateikti pakeitimų svarstyti Parlamentui.

6.  Nuomonę teikiančio komiteto pirmininkas ir referentas kviečiami dalyvauti atsakingo komiteto posėdžiuose su patariamojo balso teise, kai nagrinėjamas abiejų komitetų kompetencijai priklausantis klausimas.

6.  Nuomonę teikiančio komiteto pirmininkas ir referentas kviečiami dalyvauti atsakingo komiteto posėdžiuose su patariamojo balso teise, kai nagrinėjamas abiejų komitetų kompetencijai priklausantis klausimas.

Pagrindimas

As regards the changes to paragraph 1, strictly speaking, the opinion committee does not "make known its views on the report" but on the issue that will be covered by the report.As a new Rule 201a (new) is proposed to deal with the questions of competences,an alignment to that Rules is necessary throughout the text.The addition aims to clarify that a "rapporteur for an opinion" is appointed (currently not in the rules).

As regards the addition of paragraph 3 a (new), it reflects the outcome of the last CCC away day, when the Committee Chairs acknowledged that Rule 53 is over-used and recommended the introduction of the ‘committees-amendments” to the draft report of the lead committee.This possibility which corresponds to a current practice is now introduced in the Rules with an appropriate procedure to adopt and table “committee-amendments”.

Paragraph 5 is reworded. In fact, the restriction to the committee responsible is already set out in Rule 169 (which is a more relevant place).

Pakeitimas    51

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

54 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

54 straipsnis

54 straipsnis

Darbo su susijusiais komitetais procedūra

Susijusių komitetų procedūra

Kai, remiantis 201 straipsnio 2 dalimi arba 52 straipsniu, klausimas dėl kompetencijos perduodamas Pirmininkų sueigai ir Pirmininkų sueiga, remdamasi VI priedu, mano, kad klausimas beveik vienodai priklauso dviejų ar daugiau komitetų kompetencijai, ar kad skirtingi klausimo aspektai priklauso dviejų ar daugiau komitetų kompetencijai, taikomas 53 straipsnis ir šios papildomos nuostatos:

1.  Kai, remiantis 201a straipsniu, klausimas dėl kompetencijos perduodamas Pirmininkų sueigai ir Pirmininkų sueiga, remdamasi VI priedu, mano, kad klausimas beveik vienodai priklauso dviejų ar daugiau komitetų kompetencijai, ar kad skirtingi klausimo aspektai priklauso dviejų ar daugiau komitetų kompetencijai, taikomas 53 straipsnis ir šios papildomos nuostatos:

– darbo grafikas sudaromas bendru atitinkamų komitetų susitarimu;

– darbo grafikas sudaromas bendru atitinkamų komitetų susitarimu;

pranešėjas ir nuomonės referentai vienas kitą informuoja ir stengiasi susitarti dėl tekstų, kuriuos kiekvienas jų siūlo savo komitetui, taip pat dėl pozicijos pakeitimų atžvilgiu;

pranešėjai ir nuomonės referentai vienas kitą informuoja ir stengiasi susitarti dėl tekstų, kuriuos kiekvienas jų siūlo savo komitetui, taip pat dėl pozicijos pakeitimų atžvilgiu;

–  atitinkami komitetų pirmininkai, pranešėjai ir nuomonės referentai kartu nustato jų išimtinei arba bendrai kompetencijai priklausančias teksto dalis bei susitaria dėl tikslių bendradarbiavimo metodų. Jei nesutariama dėl kompetencijos ribų, vienam iš nesutariančių komitetų paprašius, klausimas pateikiamas Pirmininkų sueigai, kuri gali priimti sprendimą dėl atitinkamos kompetencijos arba nuspręsti, kad pagal 55 straipsnį taikoma bendrų komitetų posėdžių procedūra; 201 straipsnio 2 dalies antra pastraipa taikoma mutatis mutandis;

–  atitinkami komitetų pirmininkai, pranešėjai ir nuomonės referentai laikosi gero ir atviro bendradarbiavimo principo ir kartu nustato jų išimtinei arba pasidalijamajai kompetencijai priklausančias teksto dalis bei susitaria dėl tikslių bendradarbiavimo metodų. Jei nesutariama dėl kompetencijos ribų, vienam iš nesutariančių komitetų paprašius, klausimas pateikiamas Pirmininkų sueigai, kuri gali priimti sprendimą dėl atitinkamos kompetencijos arba nuspręsti, kad pagal 55 straipsnį taikoma bendrų komitetų posėdžių procedūra. Toks sprendimas priimamas laikantis 201a straipsnyje nustatytos tvarkos ir terminų.

–  atsakingas komitetas be balsavimo priima susijusio komiteto pakeitimus, kurie priklauso išimtinei susijusio komiteto kompetencijai. Jei atsakingas komitetas atmeta pakeitimus tais klausimais, kurie priklauso bendrai atsakingo komiteto ir susijusio komiteto kompetencijai, susijęs komitetas gali teikti tuos pakeitimus tiesiogiai Parlamentui;

–  atsakingas komitetas be balsavimo priima susijusio komiteto pakeitimus, kurie priklauso išimtinei susijusio komiteto kompetencijai. Jei atsakingas komitetas neatsižvelgia į susijusio komiteto išimtinę kompetenciją, susijęs komitetas gali teikti pakeitimus tiesiogiai Parlamentui. Jei atsakingas komitetas nepriima pakeitimų tais klausimais, kurie priklauso pasidalijamajai atsakingo komiteto ir susijusio komiteto kompetencijai, susijęs komitetas gali teikti tuos pakeitimus tiesiogiai Parlamentui;

– jeigu dėl pasiūlymo vyksta taikinimo procedūra, Parlamento delegacijoje turi dalyvauti visų susijusių komitetų pranešėjai ir nuomonės referentai.

jeigu dėl pasiūlymo vyksta taikinimo procedūra, Parlamento delegacijoje turi dalyvauti visų susijusių komitetų pranešėjai ir nuomonės referentai.

Šio straipsnio formuluotė nenustato jokių jo taikymo apribojimų. Ne teisėkūros pranešimų pagal 52 straipsnio 1 dalį ir 132 straipsnio 1 ir 2 dalis atveju galima prašyti taikyti darbo su susijusiais komitetais procedūrą.

 

Šiame straipsnyje numatytos darbo su susijusiais komitetais procedūros negalima taikyti atsakingam komitetui priimant rekomendaciją pagal 99 straipsnį.

 

Pirmininkų sueigos sprendimas taikyti darbo su susijusiais komitetais procedūrą taikomas visomis tos procedūros stadijomis.

Pirmininkų sueigos sprendimas taikyti darbo su susijusiais komitetais procedūrą taikomas visomis tos procedūros stadijomis.

Atsakingo komiteto teises įgyvendina vadovaujantis komitetas. Įgyvendindamas šias teises, jis turi atsižvelgti į susijusio komiteto prerogatyvas, būtent į pareigą sąžiningai bendradarbiauti sudarant darbo grafiką ir į susijusio komiteto teisę spręsti dėl pakeitimų, teikiamų Parlamentui, kurie priklauso išimtinei jo kompetencijai.

Atsakingo komiteto teises įgyvendina vadovaujantis komitetas. Įgyvendindamas šias teises, jis turi atsižvelgti į susijusio komiteto prerogatyvas, būtent į pareigą sąžiningai bendradarbiauti sudarant darbo grafiką ir į susijusio komiteto teisę spręsti dėl pakeitimų, teikiamų Parlamentui, kurie priklauso išimtinei jo kompetencijai.

Tuo atveju, jei vadovaujantis komitetas neatsižvelgtų į susijusio komiteto prerogatyvas, jo priimti sprendimai galiotų, tačiau susijęs komitetas tuos pakeitimus galėtų tiesiogiai teikti Parlamentui pagal savo išimtinę kompetenciją.

 

 

1a.   Šiame straipsnyje numatyta tvarka netaikoma rekomendacijoms, kurios turi būti priimtos atsakingo komiteto pagal 99 straipsnį.

Pagrindimas

The changes to paragraph 1 reflect the decision to convert the current Rule 201 (2) into a new Rule 201awhich would cover the questions of competence. Thus, the restriction to legislative files implied by the first paragraph of Rule 201 (1) would be lifted and the new Rule would serve to deal with conflict of competences for both legislative and non-legislative reports. An alignment to take into account the creation of Rule 201 (a) (new) is necessary whenever 201(2) is mentioned.

The change to paragraph 1, indent 3, aims to make the sentence easy to read and to bring the provision in line with the suggested creation of Rule 201a (new).

For clarity reasons, the last paragraph of the fourth part of the interpretation to this Rule is integrated in paragraph 1, indent 4.

The second subparagraph of the interpretation is transformed into a new paragraph of Rule 54 (1a new).

The last subparagraph of the interpretation is integrated in the first paragraph of Rule 54 (fourth hyphen); for the case of shared competence, the text already clearly establishes that the associated committee can table amendments directly in plenary.

Pakeitimas    52

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

55 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

55 straipsnis

55 straipsnis

Bendrų komitetų posėdžių procedūra

Bendra komitetų procedūra

1.  Tuo atveju, kai Pirmininkų sueigai pagal 201 straipsnio 2 dalį pateikiamas klausimas dėl kompetencijos, ji gali nuspręsti taikyti bendrų komitetų posėdžių ir bendro balsavimo procedūrą, jeigu:

1.  Tuo atveju, kai Pirmininkų sueigai pagal 201a straipsnį pateikiamas klausimas dėl kompetencijos, ji gali nuspręsti taikyti bendrų komitetų posėdžių ir bendro balsavimo procedūrą, jeigu:

– pagal VI priedą klausimas neatsiejamai priklauso kelių komitetų kompetencijai ir

– pagal VI priedą klausimas neatsiejamai priklauso kelių komitetų kompetencijai ir

– ji yra įsitikinusi, kad tas klausimas itin svarbus.

– ji yra įsitikinusi, kad tas klausimas itin svarbus.

2.  Tokiu atveju atitinkami pranešėjai parengia vieną pranešimo projektą, kurį atitinkami komitetai svarsto ir dėl kurio balsuoja bendruose posėdžiuose, bendrai pirmininkaujant atitinkamų komitetų pirmininkams.

2.  Tokiu atveju atitinkami pranešėjai parengia vieną pranešimo projektą, kurį atitinkami komitetai svarsto ir dėl kurio balsuoja bendruose posėdžiuose, bendrai pirmininkaujant atitinkamų komitetų pirmininkams.

Visais procedūros etapais atitinkami komitetai atsakingo komiteto teisėmis gali naudotis tik veikdami kartu. Siekdami pasirengti posėdžiams ir balsavimui, atitinkami komitetai gali steigti darbo grupes.

Visais procedūros etapais atitinkami komitetai atsakingo komiteto teisėmis gali naudotis tik veikdami kartu. Siekdami pasirengti posėdžiams ir balsavimui, atitinkami komitetai gali steigti darbo grupes.

3.  Per įprastos teisėkūros procedūros antrąjį svarstymą Tarybos pozicija nagrinėjama bendrame atitinkamų komitetų posėdyje, kuris, jeigu minėtųjų komitetų pirmininkai nesusitaria, vyksta pirmos Parlamento organų savaitės po to, kai Taryba pateikia Parlamentui savo poziciją, trečiadienį. Jeigu nesusitariama dėl kito posėdžio, jį sušaukia Komitetų pirmininkų sueigos pirmininkas. Dėl rekomendacijos antrajam svarstymui balsuojama bendrame posėdyje pagal bendrą projektą, kurį parengė atitinkamų komitetų pranešėjai arba, jeigu nėra bendro projekto, pagal pakeitimus, kuriuos pateikė atitinkami komitetai.

3.  Per įprastos teisėkūros procedūros antrąjį svarstymą Tarybos pozicija nagrinėjama bendrame atitinkamų komitetų posėdyje, kuris, jeigu minėtųjų komitetų pirmininkai nesusitaria, vyksta pirmos Parlamento organų posėdžiams skirtos savaitės po to, kai Taryba pateikia Parlamentui savo poziciją, trečiadienį. Jeigu nesusitariama dėl kito posėdžio, jį sušaukia Komitetų pirmininkų sueigos pirmininkas. Dėl rekomendacijos antrajam svarstymui balsuojama bendrame posėdyje pagal bendrą projektą, kurį parengė atitinkamų komitetų pranešėjai arba, jeigu nėra bendro projekto, pagal pakeitimus, kuriuos pateikė atitinkami komitetai.

Per įprastos teisėkūros procedūros trečiąjį svarstymą atitinkamų komitetų pirmininkai ir pranešėjai pagal pareigas yra delegacijos Taikinimo komitete nariai.

Per įprastos teisėkūros procedūros trečiąjį svarstymą atitinkamų komitetų pirmininkai ir pranešėjai pagal pareigas yra delegacijos Taikinimo komitete nariai.

Šis straipsnis gali būti taikomas procedūrai, kurios pabaigoje pateikiama rekomendacija siūlyti pagal 108 straipsnio 5 dalį ir 99 straipsnio 1 dalį pritarti arba nepritarti tarptautinio susitarimo sudarymui, jeigu laikomasi jame nustatytų sąlygų.

 

Pagrindimas

1 dalies pakeitimai atspindi nuostatų derinimą, susijusį su naujo 201a straipsnio dėl kompetencijos klausimų sukūrimu.

Po 3 dalies pateiktas išaiškinimas tikriausiai taikomas taip pat ir rekomendacijoms, kurios teikiamos vykstant kitoms taikinimo procedūroms, bet tai nenurodyta. Siekiant išvengti painiavos arba priešingo aiškinimo siūloma jį išbraukti.

Pakeitimas    53

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

56 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

56 straipsnis

52a straipsnis (naujas)

Pranešimų rengimas

Pranešimų rengimas

 

-1.  Pranešėjas yra atsakingas už komiteto pranešimo parengimą ir jo pristatymą komiteto vardu plenarinio posėdžio metu.

1.  Už aiškinamąją dalį yra atsakingas pranešėjas; dėl jos nebalsuojama. Vis dėlto aiškinamoji dalis turi atitikti priimto pasiūlymo dėl rezoliucijos tekstą ir komiteto pasiūlytus pakeitimus. Priešingu atveju, komiteto pirmininkas gali panaikinti aiškinamąją dalį.

1.  Už aiškinamąją dalį yra atsakingas pranešėjas ir dėl jos nebalsuojama. Vis dėlto aiškinamoji dalis turi atitikti priimto pasiūlymo dėl rezoliucijos tekstą ir komiteto pasiūlytus pakeitimus. Priešingu atveju, komiteto pirmininkas gali panaikinti aiškinamąją dalį.

2.  Pranešime pateikiami balsavimo dėl viso pranešimo rezultatai. Be to, jei balsavimo metu to prašo ne mažiau kaip viena trečioji dalyvaujančių narių, pranešime nurodoma, kaip balsavo kiekvienas narys.

2.  Pranešime pateikiami balsavimo dėl viso pranešimo rezultatai ir, laikantis 208 straipsnio 3 dalies, jame nurodoma, kaip balsavo kiekvienas narys.

3.  Jei komiteto nuomonė nėra vieninga, pranešime turi būti pateikta mažumos nuomonė. Balsavimo dėl viso teksto metu pateiktos mažumos nuomonės, jų autorių prašymu, gali būti įrašytos į ne daugiau kaip 200 žodžių rašytinį pareiškimą, pridedamą prie aiškinamosios dalies.

3.  Balsuojant dėl viso teksto gali būti išreikštos mažumos pozicijos, kurios, jų autorių prašymu, gali būti įrašytos į ne daugiau kaip 200 žodžių rašytinį pareiškimą, pridedamą prie aiškinamosios dalies.

Komiteto pirmininkas sprendžia visus ginčus, kylančius dėl šių nuostatų taikymo.

Komiteto pirmininkas sprendžia visus ginčus, kylančius dėl šios dalies taikymo.

4.  Komitetas savo biuro siūlymu gali nustatyti terminą, iki kurio pranešėjas turi jam pateikti pranešimo projektą. Šis terminas gali būti pratęstas arba gali būti paskirtas kitas pranešėjas.

4.  Komitetas savo pirmininko siūlymu gali nustatyti terminą, iki kurio pranešėjas turi jam pateikti pranešimo projektą. Šis terminas gali būti pratęstas arba gali būti paskirtas kitas pranešėjas.

5.  Praėjus šiam terminui komitetas gali pavesti savo pirmininkui paprašyti, kad komitetui perduotas klausimas būtų įrašytas į vieno iš ateinančių Parlamento posėdžių darbotvarkę. Šiuo atveju diskusijos gali vykti atitinkamo komiteto žodinio pranešimo pagrindu.

5.  Praėjus šiam terminui komitetas gali pavesti savo pirmininkui paprašyti, kad komitetui perduotas klausimas būtų įrašytas į vieno iš ateinančių Parlamento posėdžių darbotvarkę. Šiuo atveju diskusijos ir balsavimas gali vykti atitinkamo komiteto žodinio pranešimo pagrindu.

(Šis straipsnis su pakeitimais bus perkeltas prieš 53 straipsnį)

Pagrindimas

As regards the contents of paragraph -1, it consists of the provision currentlu in Rule 51(2) and ismoved here for consistency.

The change to paragraph 2 will bring this provision in line with Rule 208(3): adoption of reports by roll-call vote is mandatory.

As regards the changes to paragraph 3 subparagraph 1, the first sentence will be deleted: lack of unanimity implies minority opinions; in addition it is not very clear what is meant by "give a summary of the minority opinion" in singular as compared to the rest of the paragraph.

The change to paragraph 4 is an alignment to committees’ practice.

Pakeitimas    54

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

II antraštinės dalies 3 skyriaus pavadinimas

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

3 SKYRIUS

3 SKYRIUS

PIRMASIS SVARSTYMAS

ĮPRASTA TEISĖKŪROS PROCEDŪRA

Pakeitimas    55

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

II priedo 3 straipsnio 1 dalis (nauja)

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

1 SKIRSNIS

 

PIRMASIS SVARSTYMAS

Pakeitimas    56

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

II antraštinės dalies 3 skyriaus 1 paantraštė

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

Nagrinėjimo komitete etapas

Išbraukta.

Pakeitimas    57

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

57 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

57 straipsnis

Išbraukta.

Pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra priimamo akto keitimas

 

1.  Jeigu Komisija praneša Parlamentui arba atsakingas komitetas kokiu kitu būdu sužino, jog Komisija ketina keisti savo pasiūlymą, atsakingas komitetas sustabdo jo nagrinėjimą iki kol bus pateiktas naujas Komisijos pasiūlymas ar jo pakeitimai.

 

2.  Jei Taryba iš esmės pakeičia pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, taikomos 63 straipsnio nuostatos.

 

Pagrindimas

Šis straipsnis išbraukiamas ir perkeliamas (su pakeitimais) į naują 4 skyrių dėl konsultavimosi procedūros, kadangi jis labiau pritaikytas konsultavimosi, o ne įprastos teisėkūros procedūroms.

Pakeitimas    58

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

58 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

58 straipsnis

Išbraukta.

Komisijos ir Tarybos pozicija dėl pakeitimų

 

1.  Prieš galutinį balsavimą dėl pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra priimamo akto atsakingas komitetas paprašo Komisijos išsakyti savo poziciją dėl visų komiteto priimtų pasiūlymo pakeitimų, o Tarybą – pateikti savo pastebėjimus.

 

2.  Jei Komisija negali to padaryti arba pareiškia, kad neketina pritarti visiems atsakingo komiteto priimtiems pakeitimams, komitetas gali atidėti galutinį balsavimą.

 

3.  Jei reikia, Komisijos pozicija įrašoma į pranešimą.

 

Pakeitimas    59

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

II antraštinės dalies 3 skyriaus 2 paantraštė

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

Svarstymo plenariniame posėdyje etapas

Išbraukta.

Pakeitimas    60

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

59 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

59 straipsnis

59 straipsnis

Pirmojo svarstymo pabaiga

Balsavimas Parlamente – pirmasis svarstymas

 

-1.   Parlamentas gali pritarti teisėkūros procedūra priimamo akto projektui, jį iš dalies pakeisti arba atmesti.

1.  Atsakingo komiteto pagal 49 straipsnį parengto pranešimo pagrindu, Parlamentas svarsto pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.

1.  Parlamentas visų pirma balsuoja dėl atsakingo komiteto, frakcijos arba ne mažiau kaip keturiasdešimties Parlamento narių raštu pateiktų pasiūlymų nedelsiant atmesti teisėkūros procedūra priimamo akto projektą.

 

Jei pasiūlymas atmesti teisėkūros procedūra priimamo akto projektą patvirtinamas, Parlamento pirmininkas prašo šį pasiūlymą pateikusios institucijos jį atšaukti.

 

Jei projektą pateikusi institucija jį atšaukia, Parlamento pirmininkas paskelbia, kad procedūra baigta.

 

Jei teisėkūros procedūra priimamo akto projektą pateikusi institucija jo neatšaukia, Parlamento pirmininkas paskelbia, kad pirmasis svarstymas Parlamente baigtas, nebent Parlamentas, gavęs atsakingo komiteto pirmininko ar pranešėjo, frakcijos arba ne mažiau kaip keturiasdešimties Parlamento narių pasiūlymą, nuspręstų grąžinti klausimą nagrinėti atsakingam komitetui.

 

Jei pasiūlymas atmesti projektą nepatvirtinamas, Parlamentas tęsia procedūrą, kaip nurodyta 1a–1c dalyse.

 

1a.  Balsuojant pirmenybė teikiama pagal 73d straipsnio 4 dalį atsakingo komiteto pateiktam preliminariam susitarimui ir dėl jo balsuojama vieną kartą, nebent frakcijai arba mažiausiai keturiasdešimčiai Parlamento narių paprašius Parlamentas nuspręstų iš karto balsuoti dėl pakeitimų, kaip numatyta 1b dalyje. Tokiu atveju Parlamentas taip pat nusprendžia, ar balsavimas dėl pakeitimų vyks iš karto. Jei ne, Parlamentas nustato naują pakeitimų pateikimo terminą ir balsavimas vyksta per kitą plenarinį posėdį.

 

Jei balsuojant vieną kartą preliminarus susitarimas patvirtinamas, Parlamento pirmininkas paskelbia, kad pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.

 

Jei balsuojant vieną kartą preliminarus susitarimas nepatvirtinamas balsavusiųjų dauguma, Parlamento pirmininkas nustato naują terminą teisėkūros procedūra priimamo akto projekto pakeitimams teikti. Tokie pakeitimai pateikiami balsuoti per kitą posėdį siekiant užbaigti pirmąjį svarstymą Parlamente.

 

1b.  Tuomet pateikiami balsuoti teisėkūros procedūra priimamo akto projekto pakeitimai, įskaitant, jei taikoma, atskiras preliminaraus susitarimo dalis, kai buvo pateikti prašymai balsuoti dalimis ar atskiru balsavimu arba pateikti konkuruojantys pakeitimai; tai netaikoma tais atvejais, kai pagal 1 dalį buvo patvirtintas pasiūlymas atmesti projektą arba pagal 1a dalį buvo patvirtintas preliminarus susitarimas.

 

Prieš balsuojant dėl pakeitimų, Parlamento pirmininkas gali paprašyti Komisijos pateikti savo poziciją ir Tarybos – išsakyti pastabas.

 

Po balsavimo dėl tokių pakeitimų Parlamentas balsuoja dėl viso teisėkūros procedūra priimamo akto projekto su pakeitimais arba be jų.

 

Jei visas teisėkūros procedūra priimamo akto projektas su pakeitimais arba be jų patvirtinamas, Parlamento pirmininkas paskelbia, kad pirmasis svarstymas baigtas, nebent Parlamentas, gavęs atsakingo komiteto pirmininko ar pranešėjo, frakcijos arba ne mažiau kaip keturiasdešimties Parlamento narių pasiūlymą, nuspręstų grąžinti klausimą nagrinėti atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos, kaip numatyta 59a, 73a ir 73d straipsniuose.

 

Jei visas teisėkūros procedūra priimamo akto projektas su pakeitimais arba be jų nepatvirtinamas balsavusiųjų dauguma, Parlamento pirmininkas paskelbia, kad pirmasis svarstymas baigtas, nebent Parlamentas, gavęs atsakingo komiteto pirmininko ar pranešėjo, frakcijos arba ne mažiau kaip keturiasdešimties Parlamento narių pasiūlymą, nuspręstų grąžinti klausimą dar kartą nagrinėti atsakingam komitetui.

 

1c.  Po balsavimo pagal 1–1b dalis ir balsavimo dėl teisėkūros rezoliucijos projekto pakeitimų, susijusių su prašymais dėl procedūros, teisėkūros rezoliucija laikoma priimta. Prireikus teisėkūros rezoliucija pagal 193 straipsnio 2 dalį pritaikoma, kad būtų atsižvelgta į balsavimo pagal 1–1b dalis rezultatus.

 

Parlamento pirmininkas perduoda teisėkūros rezoliucijos tekstą ir Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai, taip pat – tais atvejais, kai teisėkūros procedūra priimamo akto projektą pateikia valstybių narių grupė – valstybių narių grupei, Teisingumo Teismui arba Europos Centriniam Bankui.

2.  Pirmiausia Parlamentas balsuoja dėl pasiūlymo, kurio pagrindu parengtas atsakingo komiteto pranešimas, pakeitimų, po to – dėl atitinkamai pakeisto ar ne pasiūlymo, vėliau – dėl teisėkūros rezoliucijos projekto pakeitimų, galiausiai – dėl viso teisėkūros rezoliucijos projekto, kuriame Parlamentas nurodo, ar jis pritaria pasiūlymui dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, jį atmeta ar siūlo pakeitimus, bei išdėsto procedūrinius pavedimus.

 

Pirmasis svarstymas baigiasi priėmus teisėkūros rezoliucijos projektą. Jei Parlamentas teisėkūros rezoliucijos nepriima, pasiūlymas vėl perduodamas atsakingam komitetui.

 

Visi teisėkūros procedūros metu pateikti pranešimai turėtų atitikti 39, 47 ir 49 straipsnius. Visi komiteto pateikti ne teisėkūros pasiūlymai dėl rezoliucijų turėtų atitikti 52 ar 201 straipsniuose numatytas pateikimo procedūras.

 

3. Pasiūlymo tekstą, kokį jį patvirtina Parlamentas, kartu su jį lydinčia rezoliucija Parlamento pirmininkas perduoda Tarybai ir Komisijai kaip Parlamento poziciją.

 

Pagrindimas

The change of the title aims to clarify what the Rule is about(see also Rule 67a below).

As regards the changes to paragraph 1, it extends the possibility to table a motion for rejection to the political groups (this possibility is not foreseen in the current Rule 60). Otherwise,this sub-paragraph to paragraph 1 regroups the provisions in Rule 60 paras 2 and 3, with few modifications aiming to make its reading clearer. These provisions will be placed here in order to observe the logical sequence of the vote in plenary.Following the discussion in AFCO WG, it was agreed to invert the standard procedure so far (referral back to Committee) with the exceptional procedure (to immediately close the first reading).The reference to the vote on the draft legislative resolution has been deleted following the discussion in AFCO WG on 8/10/2015.

The insertion of paragraph 1 a (new) aims at granting a privileged status to any provisional agreement reached through informal negotiations in trilogue in accordance with Rule 73, by putting it to a single vote before any other amendments tabled. However, on request by political group/40 members, the Parliament will take a decision on the voting order. Thus, all political groups will have the possibility to ask for split votes and to table amendments to the Commission's proposal at plenary stage within the usual deadlines, but it would be for the plenary to decide the voting order.

The insertion of paragraph 1 a, subparagraph 3(new) is necessary as under paragraph 2 amendments would have been already tabled. Usual practice is that amendments which would not have been put to vote under paragraph 2 would be put to vote at the next voting session.

As regards, paragraph 1 b, subparagraphs 3 to 5 (new) - technical adaptation of the text following AFCO WG decision not to have a vote on the draft legislative resolution anymore.Provision corresponding to current rule 61 paragraph 2, second subparagraph.Provision currently in Rule 60 paragraph 3.

Current Rule 59 §3 is inserted as paragraph 1 c (new), subparagraph 2.

Pakeitimas    61

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

59 a straipsnis (naujas)

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

59a straipsnis

 

Grąžinimas atsakingam komitetui

 

Jei pagal 59 straipsnį klausimas grąžinamas atsakingam komitetui dar kartą nagrinėti arba tarpinstitucinėms deryboms pagal 73a ir 73d straipsnius vesti, atsakingas komitetas žodžiu ar raštu pateikia Parlamentui pranešimą per keturis mėnesius; Pirmininkų sueiga gali nuspręsti šį laikotarpį pratęsti.

 

Grąžinus klausimą komitetui, vadovaujantis komitetas, prieš priimdamas sprendimą dėl procedūros, pagal 54 straipsnį turi suteikti susijusiam komitetui pasirinkimo galimybę dėl pakeitimų, kurie priklauso jo išimtinei kompetencijai, ir visų pirma galimybę pasirinkti, kurie pakeitimai turi būti iš naujo pateikti Parlamentui.

 

Atsakingam komitetui, kuriam klausimas buvo grąžintas iš naujo nagrinėti, parengus pranešimą, niekas netrukdo Parlamentui nuspręsti surengti, jei tinkama, baigiamąją diskusiją.

 

(Paskutinės dvi pastraipos įterpiamos kaip aiškinimas.)

Pagrindimas

Siūlomu pakeitimu laikotarpis pratęsiamas nuo dviejų iki keturių mėnesių, nes praktika parodė, kad dviejų mėnesių terminas nepaprastai trumpas, jei norima pasiekti esminės pažangos nagrinėjant teisėkūros dokumentus. Be to, papildomai numatyta, kad Pirmininkų sueiga gali pratęsti šį terminą; tokiu būdu siekiama patikslinti dabartinę 61 straipsnio 2 dalies antros pastraipos nuostatą.

Pirmoji pastraipa perimama iš dabartinio 60 straipsnio 3 dalies aiškinamosios nuostatos.

Antroji aiškinamosios nuostatos pastraipa perimama iš 61 straipsnio 2 dalies ketvirtos pastraipos, kuri buvo priimta 2016 m. rugsėjo 15 d.

Pakeitimas    62

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

60 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

60 straipsnis

Išbraukta.

Komisijos pasiūlymo atmetimas

 

1.  Jei už Komisijos pasiūlymą nėra atiduodama balsų dauguma arba yra patvirtinamas pasiūlymas jį atmesti, kurį gali pateikti atsakingas komitetas arba ne mažiau kaip keturiasdešimt Parlamento narių, Parlamento pirmininkas, prieš Parlamentui balsuojant dėl teisėkūros rezoliucijos projekto, pasiūlo Komisijai atšaukti savo pasiūlymą

 

2.  Jei Komisija savo pasiūlymą atšaukia, Parlamento pirmininkas paskelbia, kad procedūra baigta, ir praneša apie tai Tarybai.

 

3.  Jei Komisija savo pasiūlymo neatšaukia, Parlamentas grąžina klausimą atsakingam komitetui, nebalsuodamas dėl teisėkūros rezoliucijos projekto, nebent Parlamentas, gavęs atsakingo komiteto pirmininko ar pranešėjo, frakcijos arba ne mažiau kaip keturiasdešimties Parlamento narių pasiūlymą, surengia balsavimą dėl teisėkūros rezoliucijos projekto.

 

Grąžinimo atveju atsakingas komitetas nusprendžia, kokią procedūrą taikyti, ir žodžiu ar raštu pateikia Parlamentui pranešimą per Parlamento nustatytą terminą, kuris negali būti ilgesnis kaip du mėnesiai.

 

Grąžinus klausimą komitetui pagal 3 dalį, vadovaujantis komitetas, prieš priimdamas sprendimą dėl procedūros, turi suteikti galimybę susijusiam komitetui pagal 54 straipsnį pasirinkti dėl pakeitimų, kurie priklauso jo išimtinei kompetencijai, ir visų pirma pasirinkti, kurie pakeitimai turi būti iš naujo pateikti Parlamentui.

 

3 dalies antroje pastraipoje numatytas terminas taikomas atsakingam komitetui pristatyti pranešimą žodžiu arba teikti raštu. Jis netaikomas Parlamentui nustatant tinkamą laiką tęsti tos procedūros svarstymą.

 

4.  Jei atsakingas komitetas negali spėti atlikti darbo iki nurodyto termino pabaigos, jis prašo grąžinti klausimą nagrinėti komitetui pagal 188 straipsnio 1 dalį. Jei reikia, Parlamentas, remdamasis 188 straipsnio 5 dalimi, gali nustatyti kitą terminą. Jei komiteto prašymas nėra patenkinamas, Parlamentas balsuoja dėl teisėkūros rezoliucijos projekto.

 

Pagrindimas

Šį straipsnį siūloma išbraukti, nes atmetimo atvejis su kai kuriais pritaikymais, atspindinčiais šiuo metu taikomą praktiką, yra aprašytas naujų 59 ir 59a straipsnių projektuose.

Pakeitimas    63

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

61 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

61 straipsnis

Išbraukta.

Komisijos pasiūlymo pakeitimų priėmimas

 

1.  Kai pritariama visam Komisijos pasiūlymui su priimtais pakeitimais, balsavimas dėl teisėkūros rezoliucijos projekto atidedamas tol, kol Komisija pateiks savo poziciją dėl kiekvieno Parlamento pakeitimo.

 

Jei Komisija negali padaryti tokio pareiškimo pasibaigus Parlamento balsavimui dėl jos pasiūlymo, ji praneša Parlamento pirmininkui ar atsakingam komitetui, kada galės tai padaryti. Tada pasiūlymas įrašomas į artimiausios mėnesinės sesijos darbotvarkės projektą.

 

2.  Jei Komisija praneša, kad neketina priimti visų Parlamento pakeitimų, atsakingo komiteto pranešėjas ar, jei jis negali, šio komiteto pirmininkas pateikia Parlamentui oficialų pasiūlymą, ar teikti teisėkūros rezoliucijos projektą balsuoti. Prieš pateikdamas oficialų pasiūlymą, atsakingo komiteto pranešėjas ar pirmininkas gali paprašyti Parlamento pirmininką sustabdyti šio klausimo svarstymą.

 

Jei Parlamentas nusprendžia balsavimą atidėti, klausimas grąžinamas iš naujo nagrinėti atsakingam komitetui.

 

Šiuo atveju atsakingas komitetas vėl pateikia Parlamentui pranešimą žodžiu arba raštu per Parlamento nustatytą terminą, kuris negali būti ilgesnis kaip du mėnesiai.

 

Jei atsakingas komitetas negali to padaryti laiku, taikoma 60 straipsnio 4 dalyje numatyta procedūra.

 

Šiame etape priimtini tik tie pakeitimai, kurie pateikti atsakingo komiteto ir kuriais siekiama kompromiso su Komisija.

 

Atsakingam komitetui, kuriam klausimas buvo grąžintas iš naujo nagrinėti, parengus pranešimą, Parlamentas prireikus gali laisvai nuspręsti surengti baigiamąją diskusiją.

 

3.  Taikant šio straipsnio 2 dalį, iš kitų Parlamento narių neatimama galimybė pateikti prašymą perduoti klausimą nagrinėti komitetui, remiantis 188 straipsniu.

 

Komitetas, kuriam pakartotinai grąžinamas klausimas, remiantis šio straipsnio 2 dalimi, turi, pagal šio grąžinimo tvarką, per nustatytą terminą pateikti pranešimą ir, jei reikia, pakeitimus, kuriais būtų siekiama kompromiso tarp Parlamento ir Komisijos, bet neturi pakartotinai nagrinėti visų Parlamento patvirtintų nuostatų.

 

Tačiau šiais atvejais, dėl klausimo grąžinimo komitetui sustabdomojo pobūdžio, komitetas turi didesnę veiksmų laisvę ir gali, kai ieškant kompromiso mano esant reikalinga, pasiūlyti grįžti prie nuostatų, už kurias jau buvo teigiamai balsuota plenarinio posėdžio metu.

 

Tokiais atvejais, atsižvelgiant į tai, kad priimtini tik tie komiteto pakeitimai, kuriais siekiama kompromiso, taip pat norint išsaugoti Parlamento suverenumą, šio straipsnio 2 dalyje minėtame pranešime turi būti aiškiai nurodyta, kurios iš jau patvirtintų nuostatų netektų galios, jei būtų priimtas vienas ar daugiau siūlomų pakeitimų.

 

Pagrindimas

Šį straipsnį siūloma išbraukti, nes visos nuostatos, kurios nėra pasenusios, atsižvelgiant į tai, kad dabar Parlamentas derasi su Taryba, yra įtrauktos į naujų 59 ir 59a straipsnių projektus.

Po 2 dalimi pateikiamas išaiškinimas perkeliamas į 59a straipsnį.

Pakeitimas    64

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

II antraštinės dalies 3 skyriaus 3 paantraštė

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

Tolesni veiksmai

Išbraukta.

Pakeitimas    65

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

62 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

62 straipsnis

Išbraukta.

Tolesni veiksmai Parlamentui pateikus poziciją

 

1.  Parlamentui priėmus poziciją dėl Komisijos pasiūlymo, atsakingo komiteto pirmininkas ir pranešėjas seka tolesnę procedūrą, kurios metu Taryba priima pasiūlymą, kad įsitikintų, jog Taryba ir Komisija laikosi Parlamentui duotų įsipareigojimų dėl Parlamento pozicijos.

 

2.  Atsakingas komitetas gali pakviesti Komisiją ir Tarybą kartu nagrinėti klausimą.

 

3.  Remdamasis šiuo straipsniu, atsakingas komitetas bet kuriuo šios procedūros metu, jei mano esant reikalinga, gali pateikti pasiūlymą dėl rezoliucijos, rekomenduodamas Parlamentui:

 

paraginti Komisiją atšaukti savo pasiūlymą,

 

prašyti Komisijos arba Tarybos grąžinti klausimą Parlamentui pakartotinai svarstyti, remiantis 63 straipsnio nuostatomis, arba paprašyti Komisijos pateikti naują pasiūlymą, arba

 

nuspręsti imtis kitų, jo manymu, reikalingų priemonių.

 

Šis pasiūlymas įrašomas į mėnesinės sesijos, vykstančios po to, kai komitetas priima sprendimą, darbotvarkės projektą.

 

Pagrindimas

Turi būti perkelta į naują 4 skyrių dėl konsultavimosi procedūros.

Pakeitimas    66

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

63 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

63 straipsnis

63 straipsnis

Pakartotinis pasiūlymo pateikimas Parlamentui

Pakartotinis pasiūlymo pateikimas Parlamentui

Įprasta teisėkūros procedūra

 

1.  Atsakingo komiteto reikalavimu, Parlamento pirmininkas prašo Komisijos iš naujo pateikti pasiūlymą Parlamentui:

1.  Atsakingam komitetui paprašius Pirmininkas prašo Komisijos iš naujo pateikti pasiūlymą Parlamentui, kai:

  jei Parlamentui priėmus savo poziciją Komisija atšaukia savo pradinį pasiūlymą, ketindama jį pakeisti kitu tekstu, išskyrus tuos atvejus, kai pasiūlymas atšaukiamas norint atsižvelgti į Parlamento poziciją, arba

 

–   jei Komisija keičia ar ketina keisti savo pradinį pasiūlymą iš esmės, išskyrus tuos atvejus, kai tai daroma norint atsižvelgti į Parlamento poziciją, arba

–  Parlamentui priėmus savo poziciją Komisija savo pradinį pasiūlymą pakeičia kitu tekstu, jį keičia arba ketina keisti iš esmės, išskyrus tuos atvejus, kai tai daroma norint atsižvelgti į Parlamento poziciją;

jei laikui einant ar pasikeitus aplinkybėms pasiūlyme nagrinėjamos problemos pobūdis iš esmės pasikeičia arba

praėjus tam tikram laikui arba pasikeitus aplinkybėms pasiūlyme nagrinėjamos problemos pobūdis iš esmės pasikeičia arba

jei Parlamentui priėmus savo poziciją įvyko nauji Parlamento rinkimai ir to pageidauja Pirmininkų sueiga.

– Parlamentui priėmus savo poziciją įvyko nauji Parlamento rinkimai ir to pageidauja Pirmininkų sueiga.

 

1a.  Jei ketinama keisti pasiūlymo teisinį pagrindą taip, kad nebebūtų taikoma įprasta teisėkūros procedūra, Parlamentas, Taryba ir Komisija, atstovaujami savo atitinkamų pirmininkų arba jų atstovų, surengia keitimąsi nuomonėmis šiuo klausimu, kaip numatyta pagal Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros 25 punktą.

2.  Atsakingo komiteto reikalavimu, Parlamentas prašo Tarybos iš naujo pateikti Komisijos pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnį pateiktą pasiūlymą, jei Taryba ketina keisti šio pasiūlymo teisinį pagrindą taip, kad nebebūtų taikoma įprasta teisėkūros procedūra.

2.  Po 1a dalyje minėto keitimosi nuomonėmis Parlamento pirmininkas, atsižvelgdamas į atsakingo komiteto prašymą, prašo Tarybos iš naujo pateikti Parlamentui teisiškai privalomo akto projektą, jei Komisija arba Taryba ketina keisti Parlamento per pirmąjį svarstymą priimtoje pozicijoje numatytą teisinį pagrindą taip, kad nebebūtų taikoma įprasta teisėkūros procedūra.

Kitos procedūros

 

3.  Atsakingo komiteto prašymu, Parlamento pirmininkas paragina Tarybą iš naujo konsultuotis su Parlamentu tokiomis pačiomis aplinkybėmis ir tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip nurodyta šio straipsnio 1 dalyje, taip pat tais atvejais, kai Taryba iš esmės keičia ar ketina keisti pasiūlymą, dėl kurio Parlamentas yra pateikęs savo nuomonę, išskyrus tuos atvejus, kai šis keitimas daromas norint įtraukti Parlamento pakeitimus.

 

4.  Parlamento pirmininkas taip pat prašo iš naujo Parlamentui pateikti pasiūlymą dėl teisės akto šiame straipsnyje numatytomis aplinkybėmis, jei Parlamentas taip nusprendžia pasiūlius frakcijai ar ne mažiau kaip keturiasdešimčiai Parlamento narių.

 

Pagrindimas

Poskirsnių pavadinimai gali būti išbraukti, nes tai bus skyriaus dėl įprastos teisėkūros procedūros dalis.

1 dalies antra įtrauka išraukiama, nes ji sujungiama su ankstesne įtrauka.

Šiek tiek pakeistos 3 ir 4 dalys bus perkeltos į naują 4 skyrių dėl konsultavimosi procedūros.

Pakeitimas    67

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

II antraštinės dalies 4 skyriaus pavadinimas

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

4 SKYRIUS

2 SKIRSNIS

ANTRASIS SVARSTYMAS

ANTRASIS SVARSTYMAS

Pakeitimas    68

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

II antraštinės dalies 4 skyriaus 1 paantraštė

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

Nagrinėjimo komitete etapas

Išbraukta.

Pakeitimas    69

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

64 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

64 straipsnis

64 straipsnis

Pranešimas apie Tarybos poziciją

Pranešimas apie Tarybos poziciją

1.  Laikoma, kad apie Tarybos poziciją pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnį Parlamentui pranešama, kai Parlamento pirmininkas ją paskelbia plenarinio posėdžio metu. Parlamento pirmininkas ją paskelbia, gavęs tinkamai į visas oficialiąsias Europos Sąjungos kalbas išverstus dokumentus, kuriuose yra pozicija, Tarybos posėdžio tvirtinant poziciją protokole įrašytas deklaracijas, taip pat motyvus, paskatinusius Tarybą tvirtinti poziciją, bei Komisijos poziciją. Parlamento pirmininkas apie tai praneša mėnesinės sesijos, vykstančios po to, kai buvo gauti dokumentai, metu.

1.  Laikoma, kad apie Tarybos poziciją pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnį Parlamentui pranešama, kai Parlamento pirmininkas ją paskelbia plenarinio posėdžio metu. Parlamento pirmininkas ją paskelbia, gavęs tinkamai į visas oficialiąsias Europos Sąjungos kalbas išverstus dokumentus, kuriuose yra pati pozicija, visas Tarybos posėdžio tvirtinant poziciją protokole įrašytas deklaracijas, taip pat motyvus, paskatinusius Tarybą patvirtinti savo poziciją, ir Komisijos poziciją. Parlamento pirmininkas apie tai praneša mėnesinės sesijos, vykstančios po to, kai buvo gauti šie dokumentai, metu.

Prieš paskelbdamas Tarybos poziciją, Parlamento pirmininkas, pasikonsultavęs su atsakingo komiteto pirmininku ir (arba) pranešėju, įsitikina, kad gautas tekstas iš tikrųjų yra pirmuoju svarstymu priimta Tarybos pozicija ir nėra jokių 63 straipsnyje numatytų aplinkybių. Priešingu atveju, Parlamento pirmininkas kartu su atsakingu komitetu ir, jei įmanoma, su Taryba ieško tinkamo sprendimo.

Prieš paskelbdamas Tarybos poziciją, Parlamento pirmininkas, pasikonsultavęs su atsakingo komiteto pirmininku ir (arba) pranešėju, įsitikina, kad gautas tekstas iš tikrųjų yra per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija ir nėra jokių 63 straipsnyje numatytų aplinkybių. Priešingu atveju, Parlamento pirmininkas kartu su atsakingu komitetu ir, jei įmanoma, su Taryba ieško tinkamo sprendimo.

 

1a.  Kai per Parlamento posėdį paskelbiama, kad gauta Tarybos pozicija, laikoma, kad tą dieną ji yra automatiškai perduota nagrinėti per pirmąjį svarstymą atsakingam komitetui.

2. Šių pateiktų dokumentų sąrašas yra skelbiamas Parlamento posėdžio protokole, kartu nurodant atsakingo komiteto pavadinimą.

2.  Šių pateiktų dokumentų sąrašas yra skelbiamas Parlamento posėdžio protokole, kartu nurodant atsakingo komiteto pavadinimą.

Pagrindimas

1a dalis (nauja) perkeliama iš 66 straipsnio 1 dalies.

Pakeitimas    70

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

65 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

65 straipsnis

65 straipsnis

Terminų pratęsimas

Terminų pratęsimas

1.  Atsakingo komiteto pirmininkui prašant pratęsti antrajam svarstymui numatytus terminus ar Parlamento delegacijai taikinimo komitete prašant pratęsti taikinimui numatytus terminus, Parlamento pirmininkas šiuos terminus pratęsia, remdamasis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 14 dalimi.

1.  Atsakingo komiteto pirmininkui paprašius, Parlamento pirmininkas pratęsia antrajam svarstymui numatytus terminus, remdamasis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 14 dalimi.

2. Parlamento pirmininkas praneša Parlamentui apie terminų pratęsimą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 14 dalį, Parlamento arba Tarybos iniciatyva.

2. Parlamento pirmininkas praneša Parlamentui apie terminų pratęsimą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 14 dalį Parlamento arba Tarybos iniciatyva.

Pagrindimas

65 straipsnis įtrauktas į skyrių dėl antrojo svarstymo, tačiau iš esmės apima ir su antruoju, ir su trečiuoju svarstymu susijusius klausimus. 1 dalies nuostata (trečiajam svarstymui numatytų terminų pratęsimas) įtraukta į naują 69a straipsnį.

Pakeitimas    71

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

66 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

66 straipsnis

66 straipsnis

Tarybos pozicijos perdavimas atsakingam komitetui ir nagrinėjimo atsakingame komitete procedūra

Nagrinėjimo atsakingame komitete procedūra

1.  Kai Tarybos pozicija pateikiama Parlamentui, remiantis 64 straipsnio 1 dalimi, laikoma, kad ji yra automatiškai perduota nagrinėti atsakingam komitetui ir kitiems komitetams, kurių nuomonės prašyta pirmojo svarstymo metu.

 

2.  Tarybos pozicija įrašoma pirmuoju punktu į pirmo po jos paskelbimo atsakingo komiteto posėdžio darbotvarkę. Tarybai gali būti pasiūlyta pristatyti savo poziciją.

2.  Tarybos pozicija įrašoma kaip prioritetinis punktas į atsakingo komiteto pirmo posėdžio po jos paskelbimo darbotvarkę. Tarybai gali būti pasiūlyta pristatyti savo poziciją.

3.  Pranešėjas antrojo svarstymo metu yra tas pats kaip ir pirmojo svarstymo metu, nebent būtų nuspręsta kitaip.

3.  Pranešėjas antrojo svarstymo metu yra tas pats kaip ir pirmojo svarstymo metu, nebent būtų nuspręsta kitaip.

4.  Atsakingo komiteto procedūroms taikomos antrąjį Parlamento svarstymą reglamentuojančios 69 straipsnio 2, 3 ir 5 dalių nuostatos. Tik šio komiteto tikrieji nariai ar nuolatiniai juos pavaduojantys nariai gali teikti pakeitimus ir pasiūlymus atmesti poziciją. Komitetas priima sprendimus balsavusiųjų dauguma.

4.  Atsakingo komiteto procedūroms taikomos Tarybos pozicijos pakeitimų priimtinumą reglamentuojančios 69 straipsnio 2 ir 3 dalių nuostatos. Tik šio komiteto tikrieji nariai ar nuolatiniai juos pavaduojantys nariai gali teikti pakeitimus ir pasiūlymus atmesti poziciją. Komitetas priima sprendimus balsavusiųjų dauguma.

5.  Prieš balsuodamas, komitetas gali prašyti komiteto pirmininko ir pranešėjo nagrinėti komitete pateiktus pakeitimus kartu su Tarybos pirmininku ar jo atstovu bei su atitinkamu dalyvaujančiu Komisijos nariu. Pasibaigus šiam nagrinėjimui, pranešėjas gali pateikti kompromisinius pakeitimus.

 

6.  Atsakingas komitetas pateikia rekomendaciją antrajam svarstymui, siūlydamas pritarti Tarybos priimtai pozicijai, ją iš dalies pakeisti ar atmesti. Rekomendacijoje pateikiamas trumpas siūlomo sprendimo pagrindimas.

6.  Atsakingas komitetas pateikia rekomendaciją antrajam svarstymui, siūlydamas pritarti Tarybos priimtai pozicijai, ją iš dalies pakeisti ar atmesti. Rekomendacijoje pateikiamas trumpas siūlomo sprendimo pagrindimas.

 

6a.  Antrajam svarstymui netaikomi 49, 50, 53 ir 188 straipsniai.

Pagrindimas

Paragraph 1 is deleted here and moved, as amended, to Rule 64(1a). The end of the paragraph ("referred automatically to... the committees asked for their opinion at first reading.") is misleading. The committees asked for an opinion do not intervene in second reading, except if they are "associated committees" in the meaning of Rule 54 (see Rule 47(4) and 3rd paragraph of interpretation of Rule 54).

As regards the deletion of paragraph 5, this provision is not in line with (the current and revised) Rule 73, which provide for the intervention of the negotiation team (not only the chair and rapporteur).

As regards the insertion of paragraph 6 a (new), it is moved here, with modifications, from current Rule 47 (4).

Pakeitimas    72

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

II antraštinės dalies 4 skyriaus 2 paantraštė

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

Svarstymo plenariniame posėdyje etapas

Išbraukta.

Pakeitimas    73

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

67 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

67 straipsnis

67 straipsnis

Antrojo svarstymo pabaiga

Pateikimas Parlamentui

1.  Tarybos pozicija ir, jei pateikta, atsakingo komiteto rekomendacija antrajam svarstymui automatiškai įrašomos į mėnesinės sesijos, kurios trečiadienis eina prieš ir yra arčiausiai trijų mėnesių termino pabaigos ar, jei terminas buvo pratęstas, remiantis 65 straipsniu, keturių mėnesių termino pabaigos, darbotvarkės projektą, nebent šis klausimas buvo svarstytas ankstesnės mėnesinės sesijos metu.

Tarybos pozicija ir atsakingo komiteto rekomendacija antrajam svarstymui, jei ji pateikta, automatiškai įrašomos į mėnesinės sesijos, kurios trečiadienis eina prieš ir yra arčiausiai trijų mėnesių termino pabaigos arba, jei terminas buvo pratęstas remiantis 65 straipsniu, keturių mėnesių termino pabaigos, darbotvarkės projektą, nebent šis klausimas buvo svarstytas ankstesnės mėnesinės sesijos metu.

Parlamento komitetų rekomendacijos antrajam svarstymui prilygsta aiškinamajai daliai, kurioje komitetas pagrindžia savo poziciją Tarybos pozicijos atžvilgiu. Dėl šių tekstų nebalsuojama.

 

2.  Antrasis svarstymas baigiasi, kai Parlamentas iki Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnyje numatyto termino ir, atsižvelgdamas į šio straipsnio nuostatas, pritaria Tarybos pozicijai, ją atmeta ar iš dalies pakeičia.

 

Pagrindimas

2 dalis išbraukiama ir su pakeitimais perkeliama į 67a straipsnio 5 dalį.

Pakeitimas    74

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

67 a straipsnis (naujas)

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

67 a straipsnis

 

Balsavimas Parlamente – antrasis svarstymas

 

1.  Parlamentas visų pirma balsuoja dėl atsakingo komiteto, frakcijos arba ne mažiau kaip keturiasdešimties Parlamento narių raštu pateiktų pasiūlymų nedelsiant atmesti teisėkūros procedūra priimamo akto projektą. Kad pasiūlymas būtų patvirtintas, už jį turi balsuoti visų Parlamento narių dauguma.

 

Jei pasiūlymas atmesti projektą patvirtinamas ir Tarybos pozicija atmetama, Parlamento pirmininkas plenarinio posėdžio metu praneša, kad teisėkūros procedūra baigta.

 

Jei pasiūlymas atmesti projektą nepatvirtinamas, Parlamentas tęsia procedūrą, kaip nurodyta 2–5 dalyse.

 

2.  Balsuojant pirmenybė teikiama pagal 73d straipsnio 4 dalį atsakingo komiteto pateiktam preliminariam susitarimui ir dėl jo balsuojama vieną kartą, nebent frakcijai arba ne mažiau kaip keturiasdešimčiai Parlamento narių paprašius Parlamentas nuspręstų iš karto balsuoti dėl pakeitimų, kaip numatyta 3 dalyje.

 

Jei balsuojant vieną kartą preliminarus susitarimas patvirtinamas visų Parlamento narių balsų dauguma, Parlamento pirmininkas paskelbia, kad antrasis svarstymas Parlamente baigtas.

 

Jei balsuojant vieną kartą preliminarus susitarimas nepatvirtinamas visų Parlamento narių balsų dauguma, Parlamentas laikosi 3–5 dalyse nustatytos procedūros.

 

3.  Tuomet pateikiami balsuoti Tarybos pozicijos pakeitimai, įskaitant pakeitimus, įtrauktus į atsakingo komiteto pagal 73d straipsnio 4 dalį pateiktą preliminarų susitarimą; tai netaikoma tais atvejais, kai pagal 1 dalį buvo patvirtintas pasiūlymas atmesti poziciją arba kai pagal 2 dalį buvo patvirtintas preliminarus susitarimas. Tarybos pozicijos pakeitimai priimami tik visų Parlamento narių balsų dauguma.

 

Prieš balsuojant dėl pakeitimų, Parlamento pirmininkas gali paprašyti Komisijos pateikti savo poziciją ir Tarybos – išsakyti pastabas.

 

4.  Net ir tuo atveju, jei balsuojant per plenarinį posėdį buvo nepritarta pirminiam pasiūlymui atmesti Tarybos poziciją, kaip numatyta 1 dalyje, po balsavimo dėl pakeitimų pagal 2 arba 3 dalis Parlamentas, gavęs atsakingo komiteto pirmininko ar pranešėjo, frakcijos arba ne mažiau kaip keturiasdešimties Parlamento narių pasiūlymą, gali apsvarstyti naują pasiūlymą atmesti poziciją. Kad pasiūlymas būtų patvirtintas, už jį turi balsuoti visų Parlamento narių dauguma.

 

Jei Tarybos pozicija atmetama, Parlamento pirmininkas plenarinio posėdžio metu praneša, kad teisėkūros procedūra baigta.

 

5.  Po balsavimo pagal 1–4 dalis ir, jei taikoma, po bet kokio balsavimo dėl teisėkūros rezoliucijos projekto pakeitimų, susijusių su prašymais dėl procedūros, Parlamento pirmininkas paskelbia, kad antrasis svarstymas Parlamente baigtas ir teisėkūros rezoliucija laikoma priimta. Prireikus teisėkūros rezoliucija pataisoma pagal 193 straipsnio 2 dalį, kad būtų atsižvelgta į balsavimo pagal 1–4 dalis rezultatus arba į 76 straipsnio taikymą.

 

Parlamento pirmininkas perduoda teisėkūros rezoliucijos tekstą ir Parlamento poziciją, jei tokia yra, Tarybai ir Komisijai.

 

Jei nepateikiamas pasiūlymas atmesti ar iš dalies pakeisti Tarybos poziciją, laikoma, kad ji yra priimta.

Pagrindimas

1 dalies pakeitimai atitinka dabartinio 68 straipsnio 1 dalį, o 2 dalies pakeitimais siekiama ją suderinti su nuostata dėl balsavimo dėl per pirmąjį svarstymą suderinto teksto plenariniame posėdyje. 4 dalies pakeitimu siekiama išplėsti siūlymo atmesti poziciją galimybę numatant, kad tai siūlymą gali teikti ir pirmininkas, frakcija arba ne mažiau kaip keturiasdešimties Parlamento narių (plg. su dabartinio 68 straipsnio 2 dalimi). Dabartinio 171 straipsnio 2 dalies a pastraipa perkeliama į šio straipsnio pabaigą, o minėtame straipsnyje išbraukiama.

Pakeitimas    75

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

68 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

68 straipsnis

Išbraukta.

Tarybos pozicijos atmetimas

 

1.  Atsakingas komitetas, frakcija ar ne mažiau kaip keturiasdešimt Parlamento narių gali raštu iki Parlamento pirmininko nurodytos datos pateikti pasiūlymą atmesti Tarybos poziciją. Kad toks pasiūlymas būtų priimtas, reikalinga visų Parlamento narių balsų dauguma. Dėl pasiūlymo atmesti poziciją balsuojama prieš balsavimą dėl jos pakeitimų.

 

2.  Net ir tuo atveju, jei balsavimo metu Parlamentas nepritaria pasiūlymui atmesti Tarybos poziciją, jis gali, pasibaigus balsavimui dėl pakeitimų ir išklausius Komisijos pareiškimą, padarytą remiantis 69 straipsnio 5 dalimi, pranešėjo siūlymu apsvarstyti naują pasiūlymą atmesti poziciją.

 

3.  Jei Tarybos pozicija atmetama, Parlamento pirmininkas plenarinio posėdžio metu praneša, kad teisėkūros procedūra baigta.

 

Pagrindimas

Šis straipsnis išbraukiamas, nes nuostatos dėl atmetimo įtvirtinamos naujo 67a straipsnio projekte.

Pakeitimas    76

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

69 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

69 straipsnis

69 straipsnis

Tarybos pozicijos pakeitimai

Tarybos pozicijos pakeitimų priimtinumas

1.  Atsakingas komitetas, frakcija ar ne mažiau kaip keturiasdešimt Parlamento narių gali teikti svarstyti plenariniame posėdyje pakeitimus dėl Tarybos pozicijos.

1.  Atsakingas komitetas, frakcija ar ne mažiau kaip keturiasdešimt Parlamento narių gali teikti svarstyti plenariniame posėdyje pakeitimus dėl Tarybos pozicijos.

2.  Priimtini tik tie Tarybos pozicijos pakeitimai, kurie atitinka 169 ir 170 straipsnių nuostatas ir kuriais siekiama:

2.  Priimtini tik tie Tarybos pozicijos pakeitimai, kurie atitinka 169 ir 170 straipsnių nuostatas ir kuriais siekiama:

a)  visiškai ar iš dalies atkurti Parlamento pirmojo svarstymo metu priimtą poziciją;

a)  visiškai ar iš dalies atkurti Parlamento pirmojo svarstymo metu priimtą poziciją;

b)  kompromiso tarp Tarybos ir Parlamento;

b)  kompromiso tarp Tarybos ir Parlamento;

c)  iš dalies pakeisti Tarybos pozicijos teksto dalį, kuri nebuvo įtraukta į pirmojo svarstymo metu pateiktą pasiūlymą ar kurios turinys skyrėsi nuo pirmojo svarstymo metu pateikto pasiūlymo turinio ir kuri neturi įtakos teksto esmei, kaip apibrėžta 63 straipsnyje, ar arba

c)  iš dalies pakeisti Tarybos pozicijos teksto dalį, kuri nebuvo įtraukta į pirmojo svarstymo metu pateiktą pasiūlymą ar kurios turinys skyrėsi nuo pirmojo svarstymo metu pateikto pasiūlymo turinio, arba

d)  atsižvelgti į po pirmojo svarstymo atsiradusį naują faktą ar naują teisinę situaciją.

d)  atsižvelgti į naują faktą ar naują teisinę situaciją, atsiradusius priėmus Parlamento poziciją per pirmąjį svarstymą.

Parlamento pirmininko sprendimas dėl pakeitimų priimtinumo ar nepriimtinumo yra neginčijamas.

Parlamento pirmininko sprendimas dėl pakeitimų priimtinumo ar nepriimtinumo yra neginčijamas.

3.  Jei po pirmojo svarstymo įvyko nauji rinkimai, bet nebuvo pritaikytas 63 straipsnis, Parlamento pirmininkas gali nuspręsti netaikyti apribojimų dėl pakeitimų priimtinumo, numatytų šio straipsnio 2 dalyje.

3.  Jei po pirmojo svarstymo įvyko nauji rinkimai, bet nebuvo pritaikytas 63 straipsnis, Parlamento pirmininkas gali nuspręsti netaikyti apribojimų dėl pakeitimų priimtinumo, numatytų šio straipsnio 2 dalyje.

4.  Pakeitimai priimami tik visų Parlamento narių balsų dauguma.

 

5.  Prieš balsuojant dėl pakeitimų, Parlamento pirmininkas gali paprašyti Komisijos pateikti savo poziciją ir Tarybos – išsakyti pastabas.

 

Pagrindimas

2 dalies pirmos pastraipos c punktą siūloma keisti, nes teksto dalis „ir kuri neturi įtakos teksto esmei, kaip apibrėžta 63 straipsnyje“ gali būti suprantama kaip papildoma priimtinumo sąlyga.

4 ir 5 dalys bus išbrauktos, nes bus įtrauktos į 67a straipsnio 3 dalį.

Pakeitimas    77

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

II antraštinės dalies 5 skyriaus pavadinimas

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

5 SKYRIUS

4 SKIRSNIS

TREČIASIS SVARSTYMAS

TAIKINIMAS IR TREČIASIS SVARSTYMAS

Pakeitimas    78

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

II antraštinės dalies 5 skyriaus 1 paantraštė

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

Taikinimas

Išbraukta.

Pakeitimas    79

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

69 b straipsnis (naujas)

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

69 b straipsnis

 

Terminų pratęsimas

 

1.  Parlamento delegacijai Taikinimo komitete prašant, Parlamento pirmininkas pratęsia trečiajam svarstymui numatytus terminus, remdamasis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 14 dalimi.

 

2.  Parlamento pirmininkas praneša Parlamentui apie terminų pratęsimą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 14 dalį Parlamento arba Tarybos iniciatyva.

Pakeitimas    80

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

71 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

71 straipsnis

71 straipsnis

Delegacija Taikinimo komitete

Delegacija Taikinimo komitete

1.  Parlamento delegacijos Taikinimo komitete narių skaičius yra lygus Tarybos delegacijos narių skaičiui.

1.  Parlamento delegacijos Taikinimo komitete narių skaičius yra lygus Tarybos delegacijos narių skaičiui.

2.  Delegacijos sudėtis politiniu atžvilgiu atitinka Parlamento narių pasiskirstymą į frakcijas. Pirmininkų sueiga nustato, koks turi būti tikslus kiekvienos frakcijos narių skaičius delegacijoje.

2.  Delegacijos sudėtis politiniu atžvilgiu atitinka Parlamento narių pasiskirstymą į frakcijas. Pirmininkų sueiga nustato, koks turi būti tikslus kiekvienos frakcijos narių skaičius delegacijoje.

3.  Kiekvienam taikinimo atvejui narius į delegaciją skiria frakcijos, pageidautina, iš komitetų, susijusių su nagrinėjamu klausimu, išskyrus tris nuolatinius dvylikai mėnesių visoms delegacijoms skiriamus narius. Šie trys nuolatiniai nariai yra skiriami frakcijų iš Parlamento pirmininko pavaduotojų ir atstovauja ne mažiau kaip dviem skirtingoms frakcijoms. Atsakingo komiteto pirmininkas ir pranešėjas visais atvejais yra tokios delegacijos nariai.

3.  Kiekvienam taikinimo atvejui narius į delegaciją skiria frakcijos, pageidautina, iš atsakingų komitetų, išskyrus tris nuolatinius dvylikai mėnesių visoms delegacijoms skiriamus narius. Šie trys nuolatiniai nariai yra skiriami frakcijų iš Parlamento pirmininko pavaduotojų ir atstovauja ne mažiau kaip dviem skirtingoms frakcijoms. Per antrąjį svarstymą atsakingo komiteto pirmininkas ir pranešėjas, taip pat visų susijusių komitetų pranešėjai ir nuomonės referentai visais atvejais yra tokios delegacijos nariai.

4.  Delegacijoje atstovaujamos frakcijos skiria pavaduojančius narius.

4.  Delegacijoje atstovaujamos frakcijos skiria pavaduojančius narius.

5.  Frakcijos ir nepriklausomi Parlamento nariai, kuriems neatstovaujama delegacijoje, gali siųsti po vieną atstovą į visus parengiamuosius delegacijos vidaus posėdžius.

5.  Frakcijos, kuriems neatstovaujama delegacijoje, gali siųsti po vieną atstovą į visus parengiamuosius delegacijos vidaus posėdžius. Jei delegacijoje nėra nepriklausomų narių, vienas nepriklausomas narys gali dalyvauti visuose parengiamuosiuose delegacijos vidaus posėdžiuose.

6.  Delegacijai vadovauja Parlamento pirmininkas arba vienas iš trijų nuolatinių narių.

6.  Delegacijai vadovauja Parlamento pirmininkas arba vienas iš trijų nuolatinių narių.

7.  Delegacija priima sprendimus savo narių balsų dauguma. Jos svarstymai nėra vieši.

7.  Delegacija priima sprendimus savo narių balsų dauguma. Jos svarstymai nėra vieši.

Pirmininkų sueiga nustato išsamias procedūrines delegacijos Taikinimo komitete darbo gaires.

Pirmininkų sueiga nustato išsamias procedūrines delegacijos Taikinimo komitete darbo gaires.

8.  Taikinimo rezultatus delegacija praneša Parlamentui.

8.  Taikinimo rezultatus delegacija praneša Parlamentui.

Pagrindimas

Papildymas „visų susijusių komitetų pranešėjai ir nuomonės referentai“ atitinka 54 straipsnio paskutinę įtrauką.

5 dalis performuluojama siekiant aiškiai parodyti, kad visiems nepriklausomiems Parlamento nariams kartu atstovauja tik vienas asmuo.

Pakeitimas    81

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

II antraštinės dalies 5 skyriaus 2 paantraštė

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

Svarstymo plenariniame posėdyje etapas

Išbraukta.

Pakeitimas    82

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

72 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

72 straipsnis

72 straipsnis

Bendras projektas

Bendras projektas

1.  Taikinimo komitetui susitarus dėl bendro projekto, klausimas įrašomas į Parlamento plenarinio posėdžio, turinčio vykti per šešias savaites arba, jei buvo pratęstas terminas, per aštuonias savaites nuo datos, kai Taikinimo komitetas patvirtino bendrą projektą, darbotvarkę.

1.  Taikinimo komitetui susitarus dėl bendro projekto, klausimas įrašomas į Parlamento plenarinio posėdžio, turinčio vykti per šešias savaites arba, jei buvo pratęstas terminas, per aštuonias savaites nuo datos, kai Taikinimo komitetas patvirtino bendrą projektą, darbotvarkę.

2.  Delegacijos pirmininkas ar kitas delegacijos Taikinimo komitete paskirtas narys perskaito pareiškimą dėl bendro projekto, prie kurio pridedamas pranešimas.

2.  Delegacijos pirmininkas ar kitas delegacijos Taikinimo komitete paskirtas narys perskaito pareiškimą dėl bendro projekto, prie kurio pridedamas pranešimas.

3.  Pakeitimai bendram projektui negali būti teikiami.

3.  Pakeitimai bendram projektui negali būti teikiami.

4.  Balsuojama dėl viso bendro projekto vieną kartą. Jis patvirtinamas, jei surenka balsavusių Parlamento narių balsų daugumą.

4.  Balsuojama dėl viso bendro projekto vieną kartą. Jis patvirtinamas, jei surenka balsavusių Parlamento narių balsų daugumą.

5.  Jeigu Taikinimo komitetas nesusitaria dėl bendro projekto, Parlamento delegacijos Taikinimo komitete pirmininkas ar kitas paskirtas šios delegacijos narys perskaito pranešimą. Po jo vyksta diskusijos.

5.  Jeigu Taikinimo komitetas nesusitaria dėl bendro projekto, Parlamento delegacijos Taikinimo komitete pirmininkas ar kitas paskirtas šios delegacijos narys perskaito pranešimą. Po jo vyksta diskusijos.

 

5a.  Klausimas negali būti grąžintas komitetui po antrojo svarstymo vykstančios Parlamento ir Tarybos taikinimo procedūros metu.

 

5b.  Trečiajam svarstymui netaikomi 49, 50 ir 53 straipsniai.

Pagrindimas

5a dalis (nauja) perkeliama iš 47 straipsnio 3 dalies, o 5b dalis (nauja) – iš 47 straipsnio 4 dalies.

Pakeitimas    83

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

II antraštinės dalies 6 skyriaus pavadinimas

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

6 SKYRIUS

5 SKIRSNIS

TEISĖKŪR OS PROCEDŪROS PABAIGA

PROCEDŪROS UŽBAIGIMAS

Pagrindimas

Perkeliama prieš 78 straipsnį.

Pakeitimas    84

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

II priedo 3 straipsnio 3 dalis (nauja)

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

3 SKIRSNIS

 

TARPINSTITUCINĖS DERYBOS VYKSTANT ĮPRASTAI TEISĖKŪROS PROCEDŪRAI

 

(3 skirsnis bus įrašytas prieš 4 skirsnį dėl taikinimo ir trečiojo svarstymo ir į jį bus įtrauktas 73 straipsnis su pakeitimais bei 73a–73b straipsniai).

Pakeitimas    85

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

73 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

73 straipsnis

73 straipsnis

Tarpinstitucinės derybos teisėkūros procedūrų metu

Bendrosios nuostatos

1.  Derybos su kitomis institucijomis, siekiant susitarti teisėkūros procedūros metu, vedamos atsižvelgiant į Pirmininkų sueigos parengtą elgesio kodeksą10.

Derybos su kitomis institucijomis, siekiant susitarti teisėkūros procedūros metu, gali būti pradėtos tik priėmus sprendimą pagal 73a–73c straipsnius arba Parlamentui grąžinus klausimą komitetui tarpinstitucinėms deryboms vesti. Tokios derybos vedamos atsižvelgiant į Pirmininkų sueigos parengtą elgesio kodeksą10.

2.  Tokios derybos nepradedamos anksčiau negu atsakingas komitetas, kaskart atsižvelgdamas į konkretų kiekvienos atitinkamos teisėkūros procedūros atvejį, savo narių balsų dauguma priima sprendimą pradėti derybas. Tame sprendime apibrėžiami derybų grupės įgaliojimai ir sudėtis. Apie tokius sprendimus pranešama Parlamento pirmininkui, kuris reguliariai informuoja Pirmininkų sueigą.

 

Įgaliojimus sudaro komiteto priimtas ir Parlamentui vėliau svarstyti pateiktas pranešimas. Išimtiniu atveju, kai, atsakingo komiteto nuomone, esama tinkamo pagrindo pradėti derybas prieš pranešimą patvirtinant komitete, įgaliojimus gali sudaryti pakeitimų rinkinys arba aiškiai apibrėžtų tikslų, prioritetų ar gairių rinkinys.

 

3.  Derybų grupei vadovauja pranešėjas, o pirmininkauja atsakingo komiteto pirmininkas arba pirmininko paskirtas pirmininko pavaduotojas. Į ją įtraukiami bent kiekvienos frakcijos šešėliniai pranešėjai.

 

4.  Bet kuris dokumentas, kurį ketinama svarstyti posėdyje su Tarybos ir Komisijos atstovais (trišalis dialogas), yra dokumentas, kuriame pateiktos atitinkamos susijusių institucijų pozicijos ir galimi kompromisiniai sprendimai, ir jis pateikiamas derybų grupei likus ne mažiau kaip 48 valandoms, o skubiais atvejais – ne mažiau kaip 24 valandomis iki konkretaus trišalio dialogo pradžios.

 

Po kiekvieno trišalio dialogo derybų grupė atsiskaito per kitą atsakingo komiteto posėdį. Komiteto nariams pateikiami dokumentai, kuriuose pateikti pastarojo trišalio dialogo rezultatai.

 

Nesant galimybių laiku sušaukti komiteto posėdžio, derybų grupė atsiskaito pirmininkui, šešėliniams pranešėjams ir komiteto koordinatoriams – kaip tinkama.

 

Atsakingas komitetas, atsižvelgdamas į derybų pažangą, gali atnaujinti įgaliojimus.

 

5.  Jeigu per derybas pasiekiamas kompromisas su Taryba, nedelsiant informuojamas atsakingas komitetas. Tekstas, dėl kurio susitarta, pateikiamas svarstyti atsakingam komitetui. Jei tekstas, dėl kurios susitarta, patvirtinamas per balsavimą komitete, jis tinkama forma – įskaitant kompromisinius pakeitimus – pateikiamas svarstyti Parlamentui. Jis gali būti pateiktas kaip konsoliduotas tekstas, tačiau tada jame turi būti aiškiai nurodyti svarstomo pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra priimamo akto pakeitimai.

 

6.  Kai procedūra apima susijusių komitetų arba bendrus komitetų posėdžius, sprendimas pradėti derybas priimamas ir šioms deryboms vadovaujama pagal 54 ir 55 straipsnius.

 

Tuo atveju, jei atitinkami komitetai nepasiektų susitarimo, šių derybų pradžios ir vadovavimo šioms deryboms sąlygas nustato Komitetų pirmininkų sueigos pirmininkas, remdamasis minėtuose straipsniuose išdėstytais principais.

 

__________________

__________________

10 Žr. XX priedą.

10 Derybų įprastos teisėkūros procedūros metu elgesio kodeksas.

Pakeitimas    86

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

73 a straipsnis (naujas)

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

73a straipsnis

 

Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente

 

1.   Komitetas, pagal 49 straipsnį patvirtinęs teisėkūros pranešimą, savo narių balsų dauguma gali priimti sprendimą pradėti derybas remiantis minėtuoju pranešimu.

 

2.   Apie sprendimus pradėti derybas paskelbiama kitos mėnesinės sesijos po tokio sprendimo priėmimo komitete pradžioje. Ne vėliau kaip iki dienos, kurią apie tokį sprendimą pranešama Parlamentui, pabaigos frakcijos arba atskiri Parlamento nariai, kartu sudarantys ne mažiau kaip vieną dešimtąją visų Parlamento narių, gali raštu paprašyti, kad dėl komiteto sprendimo pradėti derybas būtų balsuojama. Parlamentas dėl tokių prašymų balsuoja per tą pačią mėnesinę sesiją.

 

Jei iki 1 pastraipoje nurodyto termino pabaigos tokių prašymų negaunama, Parlamento pirmininkas apie tai informuoja Parlamentą. Jei prašymas pateikiamas, Parlamento pirmininkas iš karto prieš balsavimą gali suteikti žodį vienam kalbėtojui, pritariančiam pasiūlymui, ir kitam kalbėtojui, nepritariančiam pasiūlymui. Kiekvienas kalbėtojas gali padaryti ne ilgiau kaip dvi minutes trunkantį pareiškimą.

 

3.   Jei Parlamentas atmeta komiteto sprendimą pradėti derybas, teisėkūros procedūra priimamo akto projektas ir atsakingo komiteto pranešimas įtraukiami į kitos mėnesinės sesijos darbotvarkę, o Parlamento pirmininkas nustato terminą pakeitimams pateikti. Taikoma 59 straipsnio 1b dalis.

 

4.  Derybos gali būti pradėtos bet kuriuo metu pasibaigus 2 dalies pirmoje pastraipoje nurodytam terminui nepateikus prašymo balsuoti Parlamente dėl sprendimo pradėti derybas. Jei toks prašymas pateikiamas, derybos gali būti pradėtos bet kuriuo metu po to, kai komiteto sprendimas pradėti derybas patvirtinamas Parlamente.

Pagrindimas

Pataisymas susijęs su 263 pakeitimo 4 dalies paskutinių žodžių išbraukimu, kadangi nurodoma įprasta dauguma ir nebūtina to pabrėžti. Be to, 4 dalyje „balsuoti per plenarinį posėdį“ keičiama į „balsuoti Parlamente“.

Pakeitimas    87

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

73 b straipsnis (naujas)

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

73b straipsnis

 

Derybos prieš pirmąjį svarstymą Taryboje

 

Parlamento per pirmąjį svarstymą patvirtinta pozicija laikoma įgaliojimu vesti derybas su kitomis institucijomis. Nuo to momento atsakingas komitetas savo narių balsų dauguma gali nuspręsti pradėti derybas bet kuriuo metu. Tokie sprendimai paskelbiami Parlamente per kitą mėnesinę sesiją po balsavimo komitete ir įtraukiami į posėdžio protokolą.

Pakeitimas    88

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

73 c straipsnis (naujas)

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

73c straipsnis

 

Derybos prieš antrąjį svarstymą Parlamente

 

Kai Tarybos pozicija per pirmąjį svarstymą perduodama atsakingam komitetui, Parlamento pozicija per pirmąjį svarstymą, taikant 69 straipsnį, laikoma įgaliojimu vesti derybas su kitomis institucijomis. Nuo to momento atsakingas komitetas gali nuspręsti pradėti derybas bet kuriuo metu.

 

Jei Tarybos pozicijoje esama elementų, kurių nebuvo teisėkūros procedūra priimamo akto projekte arba Parlamento pozicijoje per pirmąjį svarstymą, komitetas gali patvirtinti derybų grupei skirtas gaires (tokios gairės gali būti pateikiamos ir kaip Tarybos pozicijos pakeitimai).

Pakeitimas    89

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

73 d straipsnis (naujas)

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

73d straipsnis

 

Derybų vedimas

 

1.   Parlamento derybų grupei vadovauja pranešėjas, o pirmininkauja atsakingo komiteto pirmininkas arba pirmininko paskirtas pirmininko pavaduotojas. Į ją įtraukiami bent kiekvienos norinčios dalyvauti frakcijos šešėliniai pranešėjai.

 

2.   Bet kuris dokumentas, kurį ketinama svarstyti posėdyje su Tarybos ir Komisijos atstovais (trišalis dialogas), pateikiamas derybų grupei likus ne mažiau kaip 48 valandoms, o skubiais atvejais – ne mažiau kaip 24 valandomis iki konkretaus trišalio dialogo pradžios.

 

3.   Po kiekvieno trišalio dialogo derybų grupės pirmininkas ir pranešėjas derybų grupės vardu atsiskaito per kitą atsakingo komiteto posėdį.

 

Nesant galimybių laiku sušaukti komiteto posėdžio, derybų grupės pirmininkas ir pranešėjas derybų grupės vardu atsiskaito per komiteto koordinatorių posėdį.

 

4.   Jeigu per derybas pasiekiamas preliminarus susitarimas, nedelsiant informuojamas atsakingas komitetas. Komiteto nariams pateikiami ir paskelbiami dokumentai, kuriuose pateikti pastarojo trišalio dialogo rezultatai. Preliminarus susitarimus pateikiamas atsakingam komitetui, kuris turi jį patvirtinti balsavusiųjų dauguma balsuojant vieną kartą. Jei toks susitarimas patvirtinamas, jis pateikiamas svarstyti Parlamentui, jį išdėstant taip, kad būtų aiškiai nurodyti visi teisėkūros procedūra priimamo akto projekto pakeitimai.

 

5.   Tuo atveju, jei atitinkami komitetai nepasiekia susitarimo pagal 54 ir 55 straipsnius, šių derybų pradžios ir vadovavimo šioms deryboms sąlygas nustato Komitetų pirmininkų sueigos pirmininkas, remdamasis minėtuose straipsniuose išdėstytais principais.

Pakeitimas    90

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

74 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

74 straipsnis

Išbraukta.

Sprendimo pradėti tarpinstitucines derybas prieš patvirtinant pranešimą komitete tvirtinimas

 

1.  Komiteto sprendimas pradėti derybas prieš patvirtinant pranešimą komitete išverčiamas raštu į visas oficialiąsias kalbas, išdalijamas visiems Parlamento nariams ir pateikiamas Pirmininkų sueigai.

 

Išdalijus tą sprendimą frakcijos prašymu Pirmininkų sueiga gali nuspręsti įtraukti klausimą į sesijos darbotvarkės projektą svarstyti per diskusiją ir dėl jo balsuoti: tokiu atveju Parlamento pirmininkas nustato pakeitimų pateikimo terminą.

 

Pirmininkų sueigai nepriėmus sprendimo įtraukti klausimą į sesijos darbotvarkės projektą, prasidedant tai sesijai Parlamento pirmininkas paskelbia sprendimą pradėti derybas.

 

2.  Klausimas įtraukiamas į sesijos, vyksiančios po šio paskelbimo, darbotvarkės projektą, siekiant šį klausimą apsvarstyti per diskusijas ir dėl jo balsuoti, ir Parlamento pirmininkas nustato pakeitimų pateikimo terminą, kai frakcija arba mažiausiai 40 narių to paprašo per 48 valandas nuo sprendimo paskelbimo momento.

 

Priešingu atveju sprendimas pradėti derybas laikomas patvirtintu.

 

Pakeitimas    91

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

75 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

75 straipsnis

63a straipsnis

Sutarimas per pirmąjį svarstymą

Sutarimas per pirmąjį svarstymą

Jei, remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 249 straipsnio 4 dalimi, Taryba praneša Parlamentui, kad pritaria Parlamento pozicijai, atliekama galutinė teksto peržiūra pagal 193 straipsnį ir Parlamento pirmininkas plenarinio posėdžio metu paskelbia, kad pasiūlymas yra priimtas ta redakcija, kuri atitinka Parlamento poziciją.

Jei, remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 249 straipsnio 4 dalimi, Taryba praneša Parlamentui, kad pritaria Parlamento pozicijai, atliekama galutinė teksto peržiūra pagal 193 straipsnį ir Parlamento pirmininkas plenarinio posėdžio metu paskelbia, kad teisėkūros procedūra priimamas aktas yra priimtas ta redakcija, kuri atitinka Parlamento poziciją.

 

(Šis straipsnis perkeliamas į 1 skirsnio dėl pirmojo svarstymo pabaigą.)

Pagrindimas

Perkeliama į 1 skirsnio dėl pirmojo svarstymo pabaigą.

Pakeitimas    92

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

76 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

76 straipsnis

69a straipsnis

Sutarimas per antrąjį svarstymą

Sutarimas per antrąjį svarstymą

Jei iki nustatyto termino pabaigos, kai pagal 68 ir 69 straipsnius galima teikti pakeitimus ir balsuoti dėl jų ar pasiūlyti atmesti Tarybos poziciją, nepriimamas joks pasiūlymas atmesti šią poziciją nei joks jos pakeitimas, Parlamento pirmininkas plenarinio posėdžio metu paskelbia, kad siūlomas teisės aktas yra galutinai priimtas. Kartu su Tarybos pirmininku jis pasirašo siūlomą teisės aktą ir pasirūpina, kad šis aktas būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 78 straipsnyje numatyta tvarka.

Jei iki nustatyto termino pabaigos, kai pagal 67a ir 69 straipsnius galima teikti pakeitimus ir balsuoti dėl jų ar pasiūlyti atmesti Tarybos poziciją, nepateikiamas joks pasiūlymas atmesti šią poziciją nei joks jos pakeitimas, Parlamento pirmininkas plenarinio posėdžio metu paskelbia, kad siūlomas teisės aktas yra galutinai priimtas.

 

(Šis straipsnis perkeliamas į 2 skirsnio dėl pirmojo svarstymo pabaigą.)

Pagrindimas

Paskutinio sakinio turinys perkeliamas į 78 straipsnį.

Pakeitimas    93

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

77 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

77 straipsnis

Išbraukta.

Teisėkūros procedūra priimamų aktų rengimo reikalavimai

 

1.  Pagal įprastą teisėkūros procedūrą Parlamento kartu su Taryba priimtuose teisės aktuose turi būti nurodyta akto rūšis, registracijos eilės numeris, priėmimo data ir dalykas.

 

2.  Parlamento kartu su Taryba priimtuose aktuose turi būti:

 

a) formuluotė „Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos Taryba“;

 

b) nuorodos į nuostatas, kuriomis remiantis buvo priimtas teisės aktas, pradedant žodžiais „atsižvelgdami į“;

 

c) nuorodos į pateiktus pasiūlymus, gautas nuomones ir suteiktas konsultacijas;

 

d) nurodomi teisės akto priėmimo motyvai, pradedant žodžiu „kadangi“;

 

e) formuluotė „priėmė šį reglamentą“ ar „priėmė šią direktyvą“, ar „priėmė šį sprendimą“ arba „nusprendė“, po kurios išdėstoma pagrindinė teisės akto dalis.

 

3.  Teisės aktai yra padalyti į straipsnius, jei reikia, suskirstyti į skyrius ir skirsnius.

 

4.  Paskutiniame teisės akto straipsnyje nurodoma teisės akto įsigaliojimo data tuo atveju, jei ji yra ankstesnė ar vėlesnė negu dvidešimtoji diena po teisės akto paskelbimo.

 

5.  Po paskutinio teisės akto straipsnio pateikiama:

 

– atitinkama formuluotė dėl teisės akto taikymo, remiantis atitinkamomis Sutarčių nuostatomis;

 

– formuluotė „Priimta ...“ nurodant datą, kada buvo priimtas teisės aktas;

 

– formuluotė „Europos Parlamento vardu Pirmininkas“, „Tarybos vardu Pirmininkas“ su nurodytu Europos Parlamento pirmininko vardu ir pavarde ir tuo metu, kai buvo priimtas teisės aktas, Tarybos pirmininko pareigas einančio asmens vardu ir pavarde.

 

Pagrindimas

Šis straipsnis išbraukiamas ir pertvarkomas į Darbo tvarkos taisyklių priedą. Tarybos darbo tvarkos taisyklėse panašios nuostatos taip pat įtrauktos į priedą, o ne į pagrindinį tekstą. Dėl išsamių teisėkūros procedūra priimamų aktų rengimo taisyklių Parlamentas, Taryba ir Komisija susitarė administracijos lygmeniu (visų pirma Bendrajame praktiniame vadove asmenims, dalyvaujantiems rengiant Europos Sąjungos teisės aktus).

Pakeitimas    94

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

78 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

78 straipsnis

78 straipsnis

Priimtų teisės aktų pasirašymas

Priimtų teisės aktų pasirašymas ir paskelbimas

Atlikus priimto teksto galutinę peržiūrą pagal 193 straipsnį ir įsitikinus, kad visos procedūros tinkamai atliktos, teisės aktus, priimtus pagal įprastą teisėkūros procedūrą, pasirašo Parlamento pirmininkas ir generalinis sekretorius, o Parlamento ir Tarybos generaliniai sekretoriai juos paskelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Atlikus priimto teksto galutinę peržiūrą pagal 193 straipsnį ir XVIa priedą įsitikinus, kad visos procedūros tinkamai atliktos, teisės aktus, priimtus pagal įprastą teisėkūros procedūrą, pasirašo Parlamento pirmininkas ir generalinis sekretorius.

 

Parlamento ir Tarybos generaliniai sekretoriai pasirūpina, kad aktai būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama nustatyti teisinį pagrindą naujam priedui, sukurtam naudojant dabartinio 77 straipsnio tekstą.

Pakeitimas    95

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

II antraštinės dalies 4 skyrius (naujas)

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

4 SKYRIUS

 

KONSULTAVIMOSI PROCEDŪRAI TAIKOMOS SPECIALIOS NUOSTATOS

 

(Šis pavadinimas įrašomas po 78 straipsniu).

Pagrindimas

Taisomas tik 4 skyriaus pavadinimas siekiant išvengti įspūdžio, kad šiame skyriuje išdėstomos visos procedūros, susijusios su konsultavimosi procedūra.

Pakeitimas    96

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

78 a straipsnis (naujas)

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

78a straipsnis

 

Pakeistas pasiūlymas dėl teisiškai privalomo akto

 

Jeigu Komisija ketina keisti savo pasiūlymą dėl teisiškai privalomo akto, atsakingas komitetas gali atidėti šio klausimo nagrinėjimą iki tol, kol bus pateiktas naujas Komisijos pasiūlymas arba jo pakeitimai.

Pagrindimas

Ši nuostata yra dabartinio 57 straipsnio 1 dalis ir siūlomais pakeitimais siekiama supaprastinti tekstą.

Pakeitimas    97

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

78 b straipsnis (naujas)

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

78 b straipsnis

 

Komisijos pozicija dėl pakeitimų

 

Prieš atsakingam komitetui rengiant galutinį balsavimą dėl pasiūlymo dėl teisiškai privalomo akto, šis komitetas gali prašyti Komisijos išsakyti savo poziciją dėl visų komiteto priimtų pasiūlymo pakeitimų.

 

Prireikus ši pozicija įtraukiama į pranešimą.

Pagrindimas

Ši nuostata yra dabartiniame 58 straipsnyje ir siūlomais pakeitimais siekiama supaprastinti tekstą.

Pakeitimas    98

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

78 c straipsnis (naujas)

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

78c straipsnis

 

Balsavimas Parlamente

 

59 straipsnio -1, 1, 1b ir 1c dalys taikomos mutatis mutandis.

Pakeitimas    99

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

78 d straipsnis (naujas)

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

78d straipsnis

 

Tolesni veiksmai Parlamentui pateikus poziciją

 

1.  Parlamentui priėmus poziciją dėl teisiškai privalomo akto projekto, atsakingo komiteto pirmininkas ir pranešėjas seka tolesnę procedūrą, kurios metu Taryba priima tą akto projektą, kad visų pirma įsitikintų, jog Taryba ir Komisija tinkamai laikosi Parlamentui duotų įsipareigojimų dėl Parlamento pozicijos. Jie reguliariai apie tai praneša komitetui.

 

2.  Atsakingas komitetas gali pakviesti Komisiją ir Tarybą kartu nagrinėti klausimą.

 

3.  Atsakingas komitetas bet kuriuo šios procedūros metu, jei mano esant reikalinga, gali pateikti pasiūlymą dėl rezoliucijos, rekomenduodamas Parlamentui:

 

  paraginti Komisiją atšaukti savo pasiūlymą,

 

  prašyti Komisijos arba Tarybos grąžinti klausimą Parlamentui pakartotinai svarstyti, remiantis 78e straipsnio nuostatomis, arba paprašyti Komisijos pateikti naują pasiūlymą, arba

 

  nuspręsti imtis kitų, jo manymu, reikalingų priemonių.

 

Šis pasiūlymas įrašomas į mėnesinės sesijos, vykstančios po to, kai komitetas priima pasiūlymą, darbotvarkės projektą.

Pagrindimas

Nuostata perkeliama iš dabartinio 62 straipsnio.

Pakeitimas    100

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

78 e straipsnis (naujas)

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

78e straipsnis

 

Pakartotinis pasiūlymo pateikimas Parlamentui

 

1.  Atsakingo komiteto prašymu Parlamento pirmininkas paragina Tarybą iš naujo konsultuotis su Parlamentu tokiomis pačiomis aplinkybėmis ir tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip nurodyta 63 straipsnio 1 dalyje, taip pat tais atvejais, kai Taryba iš esmės keičia ar ketina keisti teisiškai privalomo akto projektą, dėl kurio Parlamentas yra pateikęs savo poziciją, išskyrus tuos atvejus, kai šis keitimas daromas norint įtraukti Parlamento pakeitimus.

 

2.  Parlamento pirmininkas taip pat prašo iš naujo Parlamentui pateikti teisiškai privalomo akto projektą šiame straipsnyje numatytomis aplinkybėmis, jei Parlamentas taip nusprendžia pasiūlius frakcijai arba ne mažiau kaip keturiasdešimčiai Parlamento narių.

Pagrindimas

1 dalis perkeliama iš 63 straipsnio 3 dalies, o 2 dalis – iš 63 straipsnio 4 dalies.

Pakeitimas    101

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

II antraštinės dalies 7 skyriaus numeracija

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

7 SKYRIUS

5 SKYRIUS

KONSTITUCINIAI KLAUSIMAI

KONSTITUCINIAI KLAUSIMAI

Pagrindimas

7 skyrius tampa 5 skyriumi.

Pakeitimas    102

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

81 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

81 straipsnis

81 straipsnis

Stojimo sutartys

Stojimo sutartys

1.  Visi Europos valstybių prašymai tapti Europos Sąjungos nare perduodami nagrinėti atsakingam komitetui.

1.  Visi Europos valstybių prašymai tapti Europos Sąjungos nare pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 49 straipsnį perduodami nagrinėti atsakingam komitetui.

2.  Parlamentas, remdamasis atsakingo komiteto, frakcijos ar ne mažiau kaip keturiasdešimties Parlamento narių pasiūlymu, gali nuspręsti paprašyti Komisijos ir Tarybos sudalyvauti diskusijose prieš pradedant derybas su prašymą pateikusia valstybe.

2.  Parlamentas, remdamasis atsakingo komiteto, frakcijos ar ne mažiau kaip keturiasdešimties Parlamento narių pasiūlymu, gali nuspręsti paprašyti Komisijos ir Tarybos sudalyvauti diskusijose prieš pradedant derybas su prašymą pateikusia valstybe.

3.  Derybų metu Komisija ir Taryba reguliariai, išsamiai ir, jei reikia, slaptai informuoja atsakingą komitetą apie derybų eigą.

3.  Atsakingas komitetas prašo Komisijos ir Tarybos reguliariai, išsamiai ir, jei reikia, slaptai informuoti jį apie derybų eigą.

4.  Bet kuriame derybų etape Parlamentas, remdamasis atsakingo komiteto pranešimu, gali patvirtinti rekomendacijas ir pareikalauti, kad į jas būtų atsižvelgta prieš sudarant stojimo į Europos Sąjungą sutartį su prašymą pateikusia valstybe.

4.  Bet kuriame derybų etape Parlamentas, remdamasis atsakingo komiteto pranešimu, gali patvirtinti rekomendacijas ir pareikalauti, kad į jas būtų atsižvelgta prieš sudarant stojimo į Europos Sąjungą sutartį su prašymą pateikusia valstybe.

5.  Deryboms pasibaigus, bet dar nepasirašius jokio susitarimo, susitarimo projektas pateikiamas Parlamentui duoti pritarimą pagal Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnį.

5.  Deryboms pasibaigus, bet dar nepasirašius jokio susitarimo, susitarimo projektas pateikiamas Parlamentui duoti pritarimą pagal Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnį. Kaip numatyta Europos Sąjungos sutarties 49 straipsnyje, Parlamento pritarimui gauti būtina visų jo narių balsų dauguma.

Pagrindimas

Formuluotė pritaikyta siekiant vengti į EP vidaus taisykles įtraukti vienašališkus pareiškimus dėl to, ką turėtų daryti kitos institucijos.

Pakeitimas    103

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

83 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

83 straipsnis

83 straipsnis

Valstybės narės padarytas pagrindinių principų pažeidimas

Valstybės narės padarytas pagrindinių principų ir vertybių pažeidimas

1.  Parlamentas, gavęs specialųjį atsakingo komiteto pranešimą, parengtą pagal Darbo tvarkos taisyklių 45 ir 52 straipsnius, gali:

1.  Parlamentas, gavęs specialųjį atsakingo komiteto pranešimą, parengtą pagal Darbo tvarkos taisyklių 45 ir 52 straipsnius, gali:

a) balsuoti dėl pagrįsto pasiūlymo, kuriuo Taryba kviečiama veikti, vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties 7 straipsnio 1 dalimi;

a) balsuoti dėl pagrįsto pasiūlymo, kuriuo Taryba kviečiama veikti, vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties 7 straipsnio 1 dalimi;

b) balsuoti dėl pasiūlymo, kuriuo Komisija ar valstybės narės kviečiamos pateikti pasiūlymą, remiantis Europos Sąjungos sutarties 7 straipsnio 2 dalimi;

b) balsuoti dėl pasiūlymo, kuriuo Komisija ar valstybės narės kviečiamos pateikti pasiūlymą, remiantis Europos Sąjungos sutarties 7 straipsnio 2 dalimi;

c) balsuoti dėl pasiūlymo, kuriuo Taryba raginama veikti pagal Europos Sąjungos sutarties 7 straipsnio 3 dalį arba atitinkamai pagal 7 straipsnio 4 dalį.

c) balsuoti dėl pasiūlymo, kuriuo Taryba raginama veikti pagal Europos Sąjungos sutarties 7 straipsnio 3 dalį arba atitinkamai pagal 7 straipsnio 4 dalį.

2.  Visi Tarybos prašymai duoti pritarimą dėl pasiūlymo, pateikto pagal Europos Sąjungos sutarties 7 straipsnio 1 ir 2 dalis, kartu su atitinkamos valstybės narės pastabomis paskelbiami Parlamentui ir vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsniu perduodami atsakingam komitetui. Parlamentas priima sprendimą atsižvelgdamas į atsakingo komiteto pasiūlymą, išskyrus skubos ir kitaip pateisinamus atvejus.

2.  Visi Tarybos prašymai duoti pritarimą dėl pasiūlymo, pateikto pagal Europos Sąjungos sutarties 7 straipsnio 1 ir 2 dalis, kartu su atitinkamos valstybės narės pastabomis paskelbiami Parlamentui ir vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsniu perduodami atsakingam komitetui. Parlamentas priima sprendimą atsižvelgdamas į atsakingo komiteto pasiūlymą, išskyrus skubos ir kitaip pateisinamus atvejus.

3.  Sprendimams pagal 1 ir 2 dalis priimti būtina dviejų trečdalių balsavusiųjų, kurie sudaro visų Parlamento narių daugumą, balsų dauguma.

3.  Kaip numatyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 354 straipsnyje, sprendimams pagal 1 ir 2 dalis priimti būtina dviejų trečdalių balsavusiųjų, kurie sudaro visų Parlamento narių daugumą, balsų dauguma.

4.  Pirmininkų sueigai davus leidimą, atsakingas komitetas gali pateikti lydintį pasiūlymą dėl rezoliucijos. Šiame pasiūlyme dėl rezoliucijos išdėstoma Parlamento nuomonė dėl šiurkščių valstybės narės padarytų pažeidimų, dėl jai taikytinų sankcijų ir dėl keitimo ar atšaukimo.

4.  Pirmininkų sueigai davus leidimą, atsakingas komitetas gali pateikti lydintį pasiūlymą dėl rezoliucijos. Šiame pasiūlyme dėl rezoliucijos išdėstoma Parlamento nuomonė dėl šiurkščių valstybės narės padarytų pažeidimų, dėl tinkamų priemonių, kurių reikia imtis, ir dėl tų priemonių keitimo ar atšaukimo.

5.  Atsakingas komitetas užtikrina, kad Parlamentas būtų išsamiai informuojamas arba, jei būtina, su juo būtų konsultuojamasi dėl tolesnių veiksmų po to, kai Parlamentas pagal 3 dalies nuostatas davė savo pritarimą. Tarybos prašoma pranešti apie tolesnius veiksmus. Parlamentas, atsižvelgdamas į atsakingo komiteto pasiūlymą, parengtą gavus Pirmininkų sueigos leidimą, gali patvirtinti Tarybai skirtas rekomendacijas.

5.  Atsakingas komitetas užtikrina, kad Parlamentas būtų išsamiai informuojamas arba, jei būtina, su juo būtų konsultuojamasi dėl tolesnių veiksmų po to, kai Parlamentas pagal 3 dalies nuostatas davė savo pritarimą. Tarybos prašoma pranešti apie tolesnius veiksmus. Parlamentas, atsižvelgdamas į atsakingo komiteto pasiūlymą, parengtą gavus Pirmininkų sueigos leidimą, gali patvirtinti Tarybai skirtas rekomendacijas.

Pagrindimas

4 dalies pakeitimu siekiama suderinti formuluotė su Sutartimi (ES sutarties 7 straipsnyje vartojamas žodis „priemonės“, o ne „sankcijos“.

Pakeitimas    104

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

84 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

84 straipsnis

84 straipsnis

Parlamento sudėtis

Parlamento sudėtis

Deramu laiku iki Parlamento kadencijos pabaigos Parlamentas, gavęs atsakingo komiteto pranešimą, parengtą pagal Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį, gali pateikti pasiūlymą pakeisti savo sudėtį. Europos Vadovų Tarybos sprendimo projektas, kuriame nustatoma Parlamento sudėtis, nagrinėjamas vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsniu.

Deramu laiku iki Parlamento kadencijos pabaigos Parlamentas, gavęs atsakingo komiteto pranešimą, parengtą pagal Europos Sąjungos sutarties 14 straipsnio 2 dalį ir Darbo tvarkos taisyklių 45 ir 52 straipsnius, gali pateikti pasiūlymą pakeisti savo sudėtį. Europos Vadovų Tarybos sprendimo projektas, kuriame nustatoma Parlamento sudėtis, nagrinėjamas vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsniu.

Pagrindimas

Kaip ir kituose šio skyriaus straipsniuose, reikia nuorodos į atitinkamą Sutarties straipsnį (ES sutarties 14 straipsnio 2 dalį), kadangi jis sudaro Parlamento iniciatyvos pagrindą.

Pakeitimas    105

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

85 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

85 straipsnis

85 straipsnis

Tvirtesnis valstybių narių bendradarbiavimas

Tvirtesnis valstybių narių bendradarbiavimas

1.  Prašymus pradėti tvirtesnį valstybių narių bendradarbiavimą pagal Europos Sąjungos sutarties 20 straipsnį Parlamento pirmininkas perduoda nagrinėti atsakingam komitetui. Esant reikalui, taikomi šių Darbo tvarkos taisyklių 39, 41, 43, 47, 57–63 ir 99 straipsniai.

1.  Prašymus pradėti tvirtesnį valstybių narių bendradarbiavimą pagal Europos Sąjungos sutarties 20 straipsnį Parlamento pirmininkas perduoda nagrinėti atsakingam komitetui. Taikomas 99 straipsnis.

2.  Atsakingas komitetas patikrina atitiktį Europos Sąjungos sutarties 20 straipsniui ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 326–334 straipsniams.

2.  Atsakingas komitetas patikrina atitiktį Europos Sąjungos sutarties 20 straipsniui ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 326–334 straipsniams.

3.  Pagal tvirtesnį bendradarbiavimą siūlomus vėlesnius aktus Parlamentas nagrinėja pagal tas pačias procedūras, kaip ir nesant tvirtesnio bendradarbiavimo. Taikomas 47 straipsnis.

3.  Pagal tvirtesnį bendradarbiavimą siūlomus vėlesnius aktus Parlamentas nagrinėja pagal tas pačias procedūras, kaip ir nesant tvirtesnio bendradarbiavimo. Taikomas 47 straipsnis.

Pagrindimas

Išbraukiamos kelios nuorodos, kaip nereikalingos arba perteklinės (nuoroda į 57–63 straipsnius dėl pirmojo svarstymo ir nuoroda į 39, 41, 43 ir 47 straipsnius yra perteklinės). Pritarimo procedūra paprastai reglamentuojama tik 99 straipsnyje.

Pakeitimas    106

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

II antraštinės dalies 8 skyriaus numeracija

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

8 SKYRIUS

6 SKYRIUS

BIUDŽETO PROCEDŪROS

BIUDŽETO PROCEDŪROS

Pakeitimas    107

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

86 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

86 straipsnis

86 straipsnis

Daugiametė finansinė programa

Daugiametė finansinė programa

Kai Taryba prašo Parlamento pritarti reglamentui, kuriuo nustatoma daugiametė finansinė programa, šis klausimas perduodamas atsakingam komitetui, vadovaujantis procedūra, išdėstyta Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnyje. Siekiant Parlamento pritarimo būtina gauti visų jo narių balsų daugumą.

Kai Taryba prašo Parlamento pritarti reglamentui, kuriuo nustatoma daugiametė finansinė programa, šis klausimas nagrinėjamas vadovaujantis 99 straipsniu. Kaip numatyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 312 straipsnio 2 dalyje, Parlamento pritarimui gauti būtina visų jo narių balsų dauguma.

Pakeitimas    108

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

86 a straipsnis (naujas)

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

86a straipsnis

 

Metinė biudžeto procedūra

 

Atsakingas komitetas, atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo priedą, gali nuspręsti parengti pranešimą dėl biudžeto, jei mano tai esant reikalinga.

 

Kiti komitetai per atsakingo komiteto nustatytą terminą gali pateikti nuomones.

 

___________________

 

1a OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

Pagrindimas

Pakeitimu siūloma išbraukti dabartinį 87 straipsnį ir pakeisti jį nauju straipsniu dėl metinės biudžeto procedūros.

Pakeitimas    109

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

87 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

87 straipsnis

Išbraukta.

Darbo dokumentai

 

1.  Parlamento nariams turi būti prieinami šie dokumentai:

 

a) Komisijos pateiktas biudžeto projektas;

 

b) Tarybos svarstymų dėl biudžeto projekto santrauka;

 

c) Tarybos pozicija dėl biudžeto projekto, parengta atsižvelgiant į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 3 dalį;

 

d) sprendimo, kuriame numatoma taikyti laikiną dvyliktųjų biudžeto dalių sistemą, kaip numatyta pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 315 straipsnį, projektas;

 

2.  Šie dokumentai perduodami atsakingam komitetui. Visi suinteresuoti komitetai gali pareikšti savo nuomonę.

 

3.  Jei kiti komitetai nori pateikti nuomones, Parlamento pirmininkas nustato terminą, per kurį jos turi būti pateiktos atsakingam komitetui.

 

Pagrindimas

Pakeitimas    110

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

88 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

88 straipsnis

88 straipsnis

Biudžeto projekto svarstymas. Pirmasis svarstymas

Parlamento pozicija dėl biudžeto projekto

1.  Laikydamasis toliau išdėstytų sąlygų, bet kuris Parlamento narys gali pateikti ir pristatyti biudžeto projekto pakeitimų projektus.

1.  Tarybos pozicijos dėl biudžeto projekto pakeitimus atsakingam komitetui gali pateikti pavieniai Parlamento nariai.

 

Tarybos pozicijos pakeitimus Parlamentui gali pateikti ne mažiau kaip keturiasdešimt Parlamento narių arba jie gali būti teikiami komiteto arba frakcijos vardu.

2.  Pakeitimų projektai priimtini tik tuo atveju, jei jie pateikiami raštu ir yra pasirašyti ne mažiau kaip keturiasdešimties Parlamento narių arba pateikiami frakcijos ar komiteto vardu ir nurodoma biudžeto eilutė, kuriai jie taikomi, bei išlaikomas išlaidų ir pajamų balansas. Į pakeitimų projektus įtraukiama visa svarbi informacija, kurią reikėtų įtraukti į atitinkamos biudžeto eilutės pastabas.

2.  Pakeitimai ir pakeitimų pagrindimai pateikiami raštu, jie turi būti pasirašyti autoriaus (-ių) ir turi būti nurodoma biudžeto eilutė, kuriai jie taikomi.

Prie visų biudžeto pakeitimų projektų turi būti pridedami rašytiniai paaiškinimai.

 

3.  Parlamento pirmininkas nustato pakeitimų projektų pateikimo terminą.

3.  Parlamento pirmininkas nustato pakeitimų pateikimo terminą.

4.  Atsakingas komitetas pateikia nuomonę dėl pateiktų tekstų prieš juos svarstant Parlamente.

4.  Atsakingas komitetas balsuoja dėl pakeitimų prieš juos svarstant Parlamente.

Dėl pakeitimų projektų, kuriuos atmetė atsakingas komitetas, Parlamentas nebalsuoja, išskyrus atvejus, kai to raštu prašo komitetas arba ne mažiau kaip keturiasdešimt narių, iki termino, kurį nustato Parlamento pirmininkas, pabaigos; šis terminas negali būti trumpesnis kaip 24 valandos iki balsavimo pradžios.

4a.   Dėl Parlamentui pateiktų pakeitimų, kuriuos atmetė atsakingas komitetas, gali būti balsuojama tik tuo atveju, jei prieš pasibaigiant Parlamento pirmininko nustatytam terminui to raštu prašo komitetas arba ne mažiau kaip keturiasdešimt Parlamento narių; šis terminas negali būti trumpesnis kaip 24 valandos iki balsavimo pradžios.

5.  Parlamento sąmatos pakeitimų projektai, panašūs į projektus, kurie Parlamento jau buvo atmesti, kai buvo rengiama sąmata, svarstomi tik tuo atveju, jei atsakingas komitetas pateikia teigiamą nuomonę.

5.  Parlamento sąmatos pakeitimų projektai, panašūs į projektus, kurie Parlamento jau buvo atmesti, kai buvo rengiama sąmata, svarstomi tik tuo atveju, jei atsakingas komitetas pateikia teigiamą nuomonę.

6.  Nukrypstant nuo 59 straipsnio 2 dalies, Parlamentas atskirai ir paeiliui balsuoja dėl:

6.  Parlamentas paeiliui balsuoja dėl:

–  kiekvieno pakeitimo projekto,

–  Tarybos pozicijos dėl biudžeto projekto pakeitimų pagal skirsnius,

  kiekvieno biudžeto projekto skirsnio;

 

–  pasiūlymo dėl rezoliucijos dėl biudžeto projekto.

–   pasiūlymo dėl rezoliucijos dėl biudžeto projekto.

Tačiau yra taikomos 174 straipsnio 4–8 dalys.

Tačiau yra taikomos 174 straipsnio 4–8a dalys.

7.  Biudžeto projekto straipsniai, skyriai, antraštinės dalys ir skirsniai, dėl kurių nebuvo pateikta pakeitimų projektų, laikomi priimti.

7.  Biudžeto projekto straipsniai, skyriai, antraštinės dalys ir skirsniai, dėl kurių nebuvo pateikta pakeitimų, laikomi priimtais.

8.  Pakeitimų projektams patvirtinti būtina visų Parlamento narių balsų dauguma.

8.  Kaip numatyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 4 dalies a punkte, pakeitimams patvirtinti būtina visų Parlamento narių balsų dauguma.

9.  Jei Parlamentas iš dalies pakeitė biudžeto projektą, pakeistas biudžeto projektas kartu su pagrindimu perduodamas Tarybai ir Komisijai.

9.  Jei Parlamentas iš dalies pakeitė Tarybos poziciją dėl biudžeto projekto, ši pozicija kartu su pagrindimu ir plenarinio posėdžio, kuriame pakeitimai buvo priimti, protokolu perduodama Tarybai ir Komisijai.

10.  Kiekvieno Parlamento posėdžio, kuriame Parlamentas pateikia nuomonę dėl biudžeto projekto, protokolas perduodamas Tarybai ir Komisijai.

 

Pagrindimas

The title of Rule 88 is changed and brought in line with point 13 of the Annex to the IIA. As regards the changes to paragraph 1, they clarify the possibility to table amendments to the Council's position.

Paragraph 2 subparagraph 2 is deleted here and included in subparagraph 1.

As regards the changes to paragraph 4, the word "texts" is quite vague and therefore it is replaced by "amendments".

As regards the changes to paragraph 6 in the introductory part, the word "notwithstanding" is deleted to avoid unnecessary questions on the applicability of the other Rules governing the first reading.

The modifications to paragraph 6 subparagraph 2 reflect the changes in Rule 174.

Pakeitimas    111

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

89 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

89 straipsnis

95a straipsnis

Trišalis susitikimas finansų klausimais

Tarpinstitucinis bendradarbiavimas

Parlamento pirmininkas dalyvauja nuolatiniuose Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pirmininkų susitikimuose, kurie rengiami Komisijos iniciatyva vykdant Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo šeštosios dalies II antraštinėje dalyje nurodytas biudžeto sudarymo procedūras. Parlamento pirmininkas, siekdamas palengvinti minėtųjų procedūrų taikymą, imasi visų reikalingų priemonių, skirtų konsultavimuisi ir institucijų pozicijų derinimui skatinti.

Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 324 straipsnį Parlamento pirmininkas dalyvauja nuolatiniuose Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pirmininkų susitikimuose, kurie rengiami Komisijos iniciatyva vykdant Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo šeštosios dalies II antraštinėje dalyje nurodytas biudžeto procedūras. Parlamento pirmininkas, siekdamas palengvinti minėtųjų procedūrų taikymą, imasi visų reikalingų priemonių, skirtų konsultavimuisi ir institucijų pozicijų derinimui skatinti.

Parlamento pirmininkas gali įpareigoti atlikti šią užduotį Parlamento pirmininko pavaduotoją, turintį patirties sprendžiant biudžeto klausimus, arba komiteto, atsakingo už biudžeto klausimus, pirmininką.

Parlamento pirmininkas gali įpareigoti atlikti šią užduotį Parlamento pirmininko pavaduotoją, turintį patirties sprendžiant biudžeto klausimus, arba komiteto, atsakingo už biudžeto klausimus, pirmininką.

 

(Šis straipsnis su pakeitimais perkeliamas į biudžeto procedūrų skyriaus pabaigą po 95 straipsnio).

Pagrindimas

Pakeitimas    112

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

91 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

91 straipsnis

91 straipsnis

Galutinis biudžeto priėmimas

Galutinis biudžeto priėmimas

Kai Parlamento pirmininkas įsitikina, kad biudžetas buvo priimtas pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio nuostatas, jis Parlamente paskelbia, kad biudžetas buvo galutinai priimtas. Parlamento pirmininkas pasirūpina jo paskelbimu Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jei Parlamento pirmininkas mano, kad biudžetas buvo priimtas pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio nuostatas, jis Parlamente paskelbia, kad biudžetas buvo galutinai priimtas. Parlamento pirmininkas pasirūpina jo paskelbimu Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Pakeitimas    113

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

93 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

93 straipsnis

93 straipsnis

Biudžeto įvykdymo patvirtinimas Komisijai

Biudžeto įvykdymo patvirtinimas Komisijai

Procedūra, taikoma sprendimui dėl patvirtinimo, kad Komisija biudžetą įvykdė, vadovaujantis finansinėmis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo nuostatomis ir Finansiniu reglamentu, yra reglamentuojama nuostatomis, kurios pridedamos prie šių Darbo tvarkos taisyklių11. Šis priedas priimamas pagal 227 straipsnio 2 dalį.

Patvirtinimo, kad Komisija biudžetą įvykdė, procedūra vadovaujantis finansinėmis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo nuostatomis ir Finansiniu reglamentu, yra reglamentuojama nuostatomis, kurios pridedamos prie šių Darbo tvarkos taisyklių11.

__________________

__________________

11 Žr. V priedą.

11 Žr. V priedą.

Pagrindimas

Versija anglų k. suderinama su versijomis kitomis kalbomis (prancūzų, italų, olandų).

Pakeitimas    114

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

94 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

94 straipsnis

94 straipsnis

Kitos biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros

Kitos biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros

Nuostatos, reglamentuojančios procedūrą dėl patvirtinimo, kad Komisija biudžetą įvykdė, taip pat taikomos:

Nuostatos, reglamentuojančios patvirtinimo, kad Komisija biudžetą įvykdė, procedūrą, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį taip pat taikomos procedūrai, pagal kurią:

procedūrai patvirtinti Europos Parlamento pirmininkui dėl Europos Parlamento biudžeto įvykdymo;

– Europos Parlamento pirmininkui patvirtinamas Europos Parlamento biudžeto įvykdymas;

–  procedūrai patvirtinti biudžeto įvykdymą asmenims, atsakingiems už kitų Europos Sąjungos institucijų ir įstaigų, tokių kaip Taryba (dėl jos vykdomosios veiklos), Europos Sąjungos Teisingumo Teismas, Audito Rūmai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas ir Regionų komitetas, biudžeto įvykdymą;

–  asmenims, atsakingiems už kitų Europos Sąjungos institucijų ir įstaigų, tokių kaip Taryba, Europos Sąjungos Teisingumo Teismas, Audito Rūmai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas ir Regionų komitetas, biudžeto įvykdymą, patvirtinamas šių institucijų biudžeto įvykdymas;

procedūrai patvirtinti Komisijai dėl Europos plėtros fondo biudžeto įvykdymo;

– Komisijai patvirtinamas Europos plėtros fondo biudžeto įvykdymas;

procedūrai patvirtinti organams, atsakingiems už Sąjungos užduotis vykdančių teisiškai nepriklausomų subjektų biudžeto valdymą, kai jų veiklai taikomos teisinės nuostatos, pagal kurias reikalaujama, jog Europos Parlamentas patvirtintų, kad biudžetas įvykdytas.

– organams, atsakingiems už Sąjungos užduotis vykdančių teisiškai nepriklausomų subjektų biudžeto valdymą, kai jų veiklai taikomos teisinės nuostatos, pagal kurias reikalaujama, jog Europos Parlamentas patvirtintų, kad biudžetas įvykdytas, patvirtinamas biudžeto įvykdymas.

Pagrindimas

Siūlomu įžanginės dalies pakeitimu paaiškinama, kad biudžeto įvykdymo patvirtinimas suteikiamas pagal SESV 319 straipsnį.

Antrojoje įtraukoje žodžiai „(dėl jos vykdomosios veiklos)“ išbraukiami, nes akivaizdu, kad su Tarybos politine veikla susijusio biudžeto įvykdymas netvirtinamas.

Pakeitimas    115

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

95 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

95 straipsnis

92a straipsnis

Parlamento vykdoma biudžeto vykdymo kontrolė

Biudžeto vykdymas

1.  Parlamentas prižiūri, kaip vykdomas einamųjų metų biudžetas. Jis paveda šią užduotį komitetams, atsakingiems už biudžetą ir biudžeto kontrolę, ir kitiems susijusiems komitetams.

1.  Parlamentas prižiūri, kaip vykdomas einamųjų metų biudžetas. Jis paveda šią užduotį komitetams, atsakingiems už biudžetą ir biudžeto kontrolę, ir kitiems susijusiems komitetams.

2.  Kiekvienais metais, iki kitų metų biudžeto projekto pirmojo svarstymo, Parlamentas, prireikus remdamasis atsakingo komiteto pateiktu pasiūlymu dėl rezoliucijos, nagrinėja dėl einamųjų metų biudžeto vykdymo iškilusias problemas.

2.  Kiekvienais metais, iki kitų metų biudžeto projekto svarstymo Parlamente, jis, prireikus remdamasis atsakingo komiteto pateiktu pasiūlymu dėl rezoliucijos, nagrinėja dėl einamųjų metų biudžeto vykdymo iškilusias problemas.

 

(Šis straipsnis su pakeitimais perkeliamas prieš 93 straipsnį).

Pagrindimas

Pakeitimas    116

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

II antraštinės dalies 9 skyriaus numeracija

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

9 SKYRIUS

7 SKYRIUS

VIDAUS BIUDŽETO PROCEDŪROS

VIDAUS BIUDŽETO PROCEDŪROS

Pagrindimas

9 skyrius tampa 7 skyriumi.

Pakeitimas    117

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

98 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

98 straipsnis

98 straipsnis

Įgaliojimai prisiimti ir apmokėti išlaidas

Įgaliojimai prisiimti ir apmokėti išlaidas, tvirtinti finansines ataskaitas ir biudžeto įvykdymą

1.  Parlamento pirmininkas priima sprendimą dėl išlaidų prisiėmimo ir jų apmokėjimo, atsižvelgdamas į vidaus finansinį reglamentą, kurį patvirtina Biuras, pasikonsultavęs su atitinkamu komitetu, arba paveda tai atlikti įgaliotiems asmenims.

1.  Parlamento pirmininkas priima sprendimą dėl išlaidų prisiėmimo ir jų apmokėjimo, atsižvelgdamas į vidaus finansinį reglamentą, kurį patvirtina Biuras, pasikonsultavęs su atitinkamu komitetu, arba paveda tai atlikti įgaliotiems asmenims.

2.  Parlamento pirmininkas perduoda atsakingam komitetui metinės finansinės ataskaitos projektą.

2.  Parlamento pirmininkas perduoda atsakingam komitetui metinės finansinės ataskaitos projektą.

3.  Vadovaudamasis atsakingo komiteto pranešimu, Parlamentas tvirtina savo finansinę ataskaitą ir priima sprendimą dėl biudžeto įvykdymo.

3.  Vadovaudamasis atsakingo komiteto pranešimu, Parlamentas tvirtina savo finansinę ataskaitą ir priima sprendimą dėl biudžeto įvykdymo.

Pakeitimas    118

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

II antraštinės dalies 10 skyriaus numeracija

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

10 SKYRIUS

8 SKYRIUS

PRITARIMO PROCEDŪRA

PRITARIMO PROCEDŪRA

Pagrindimas

10 skyrius tampa 8 skyriumi.

Pakeitimas    119

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

99 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

99 straipsnis

99 straipsnis

Pritarimo procedūra

Pritarimo procedūra

1.  Kai Parlamento prašoma duoti pritarimą siūlomam teisės aktui, priimdamas sprendimą jis atsižvelgia į atsakingo komiteto rekomendaciją, kurioje siūloma pritarti šiam teisės aktui arba jį atmesti. Į rekomendaciją įtraukiamos nurodomosios dalys, bet neįtraukiamos konstatuojamosios dalys. Į ją gali būti įtrauktas trumpas pagrindimas, už kurį atsakingas pranešėjas ir dėl kurio nebalsuojama. Mutatis mutandis taikoma 56 straipsnio 1 dalis. Komitete pateikti pakeitimai priimtini tik jeigu jais siekiama iš pagrindų pakeisti pranešėjo siūlomą rekomendaciją.

1.  Kai Parlamento prašoma duoti pritarimą siūlomam teisiškai privalomam aktui, atsakingas komitetas pateikia Parlamentui rekomendaciją, kurioje siūloma pritarti siūlomam aktui arba jį atmesti.

 

Į rekomendaciją įtraukiamos nurodomosios dalys, bet neįtraukiamos konstatuojamosios dalys. Pakeitimai komitete yra priimtini tik tuo atveju, jeigu jais siekiama iš pagrindų pakeisti pranešėjo siūlomą rekomendaciją.

 

Prie rekomendacijos gali būti pridedama trumpa aiškinamoji dalis, už kurią atsakingas pranešėjas; dėl jos nebalsuojama. Mutatis mutandis taikoma 56 straipsnio 1 dalis.

Atsakingas komitetas gali pateikti ne teisėkūros pasiūlymą dėl rezoliucijos. Rengiant rezoliuciją gali dalyvauti kiti komitetai laikantis Darbo tvarkos taisyklių 201 straipsnio 3 dalies kartu su Darbo tvarkos taisyklių 53, 54 ir 55 straipsniais.

1a.   Prireikus atsakingas komitetas gali taip pat pateikti pasiūlymą dėl ne teisėkūros rezoliucijos, kuriame būtų nurodomos priežastys, kodėl Parlamentas turėtų duoti pritarimą arba atsisakyti duoti pritarimą, ir, jei reikia, pateikiamos rekomendacijos dėl siūlomo akto įgyvendinimo.

 

1b.   Atsakingas komitetas, nepagrįstai nedelsdamas, išnagrinėja prašymą pritarti. Jei atsakingas komitetas nepriėmė savo rekomendacijos per šešis mėnesius nuo tos dienos, kai į jį kreiptasi su prašymu dėl pritarimo, Pirmininkų sueiga gali arba įtraukti šį klausimą į darbotvarkę svarstyti kitoje mėnesinėje sesijoje, arba, tinkamai pagrįstais atvejais, gali pratęsti šešių mėnesių laikotarpį.

Dėl teisės akto, kurį, remiantis Europos Sąjungos sutartimi arba Sutartimi dėl Europos Sąjungos veikimo, galima priimti tik gavus Parlamento pritarimą, Parlamentas sprendžia vienu balsavimu dėl pritarimo – nesvarbu, ar atsakingo komiteto rekomendacijoje siūloma šį aktą priimti ar atmesti – ir dėl šio teisės akto negali būti teikiami jokie pakeitimai. Pritarimui reikalingą balsų daugumą lemia atitinkamas Europos Sąjungos sutarties arba Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo straipsnis, pasirinktas kaip siūlomo akto teisinis pagrindas, arba, jei dauguma jame neapibrėžta, balsavusiųjų narių balsų dauguma. Neužtikrinus reikiamos daugumos, siūlomas aktas laikomas atmestu.

1c.   Dėl siūlomo akto Parlamentas sprendžia vienu balsavimu dėl pritarimo – nesvarbu, ar atsakingo komiteto rekomendacijoje siūloma šį aktą priimti ar atmesti – ir dėl šio teisės akto negali būti teikiami jokie pakeitimai. Neužtikrinus reikiamos daugumos, siūlomas aktas laikomas atmestu.

2.  Be to, tarptautiniams susitarimams, stojimo sutartims, bei siekiant nustatyti, kad valstybė narė rimtai ir nuolat pažeidinėja pagrindinius principus, siekiant nustatyti Parlamento sudėtį, vykdyti tvirtesnį valstybių narių bendradarbiavimą ar priimti daugiametę finansinę programą, atitinkamai taikomi 108, 81, 83, 84, 85 ir 86 straipsniai.

 

3.  Kai reikalingas Parlamento pritarimas dėl pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra priimamo akto arba dėl numatomos tarptautinės sutarties, atsakingas komitetas gali pateikti Parlamentui preliminarų pranešimą. Tokiame pranešime pateikiamas pasiūlymas dėl rezoliucijos su rekomendacijomis, kaip keisti ar įgyvendinti siūlomą teisėkūros procedūra priimamą aktą ar numatomą tarptautinę sutartį.

3.  Kai reikalingas Parlamento pritarimas dėl siūlomo akto, atsakingas komitetas gali bet kuriuo metu pateikti Parlamentui preliminarų pranešimą, kuris apimtų pasiūlymą dėl rezoliucijos su rekomendacijomis, kaip keisti ar įgyvendinti siūlomą aktą.

4.  Atsakingas komitetas, nepagrįstai nedelsdamas, išnagrinėja prašymą pritarti. Jei atsakingas komitetas nusprendžia neteikti rekomendacijos arba nepriėmė rekomendacijos per šešis mėnesius nuo tos dienos, kai jam buvo pateiktas prašymas dėl pritarimo, Pirmininkų sueiga gali arba įtraukti šį klausimą į darbotvarkę svarstyti kitoje mėnesinėje sesijoje, arba, tinkamai pagrįstais atvejais, gali pratęsti šešių mėnesių laikotarpį.

 

Kai Parlamento pritarimo reikia dėl numatomo tarptautinio susitarimo, Parlamentas, remdamasis atsakingo komiteto rekomendacija, gali nuspręsti pritarimo procedūrą sustabdyti ne ilgiau kaip vieniems metams.

 

Pagrindimas

The changes to paragraph 1 reflect the fact that having an explanatory statement as a means of supporting/reinforcing the recommendation by rapporteur/committee is useful (it may lead to fewer reports under paragraph 2 as the committee would not draft them regularly in order to explain its (new)position).

Paragraph 1 subparagraph 2 shall become par 1a. The addition of "also" aims to clarify this aspect. The references to Rules 53, 54 and 55 are deleted because they are superfluous and might even lead to an erroneous “a contrary” reasoning concerning the first subparagraph (where Rule 53 and Rule 55 could apply, but not Rule 54). The fact that Rule 54 cannot apply to a report concerning the consent procedure stricto sensu is mentioned explicitly under Rule 54.

The text of paragraph 1 b (new) is moved from the first subparagraph of Rule 99(4) and streamlined.

The suggested changes to paragraph 1 subparagraph 3 aim to streamline the text and to delete provisions which are superfluous. Parliament's consent is always required because of a Treaty provision. The majority is also clearly indicated.

The suggested deletion of paragraph 2 aim to streamline the text and to delete provisions which are superfluous. This paragraph just reiterates some (but not all) situations where consent is required and which are already described in Rules 108, 81, 83, 84, 85 & 86.

The text of paragraph 4 subparagraph 1 is moved to a new paragraph 1b of Rule 99 and streamlined.

Paragraph 4 subparagraph 2 is to be deleted here and moved under Rule 108. This provision only applies to envisaged international agreements, because of the involvement of (and probable need for clarification for) third parties, and could therefore be moved under Rule 108. This paragraph does not impede Parliament abrogating at any time its decision to suspend, nor does it prevent Parliament from renewing it after its expiry.

Pakeitimas    120

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

II antraštinės dalies 11 skyriaus numeracija

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

11 SKYRIUS

9 SKYRIUS

KITOS PROCEDŪROS

KITOS PROCEDŪROS

Pakeitimas    121

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

100 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

100 straipsnis

100 straipsnis

Nuomonių teikimo procedūra, remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 140 straipsniu

Nuomonių dėl išimčių, taikomų euro įvedimui, teikimo procedūra

1.  Kai, remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 140 straipsnio 2 dalimi, Parlamento prašoma pateikti nuomonę dėl Tarybos rekomendacijų, jis, Tarybai pristačius rekomendacijas plenarinio posėdžio metu, svarsto klausimą atsakingo komiteto raštu ar žodžiu pateikto pasiūlymo priimti ar atmesti rekomendacijas, dėl kurių konsultuojamasi su Parlamentu, pagrindu.

1.  Kai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 140 straipsnio 2 dalį konsultuojamasi su Parlamentu, jis svarsto klausimą remdamasis atsakingo komiteto pateiktu pranešimu, kuriame siūloma priimti ar atmesti siūlomą aktą.

2.  Tada Parlamento nariai balsuoja bendrai vienu kartu dėl visų rekomendacijų, dėl kurių negali būti teikiama jokių pakeitimų.

2.  Tada Parlamento nariai balsuoja vieną kartą dėl siūlomo akto, dėl kurio negali būti teikiama jokių pakeitimų.

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama aiškiau suformuluoti straipsnio pavadinimą.

Kalbant apie 1 dalies keitimą, dabartinė šio straipsnio formuluotė nevisiškai suderinta su SESV 140 straipsnio 2 dalimi ir neatitinka dabartinės praktikos. Su Parlamentu konsultuojamasi dėl Tarybos sprendimo projekto, o ne dėl Tarybos rekomendacijų (tas Tarybos sprendimo projektas grindžiamas valstybių narių, kurių valiuta yra euro, rekomendacijomis). Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas sistemingai parengia pranešimą.

Pakeitimas    122

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

102 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

102 straipsnis

102 straipsnis

Su savanoriškų susitarimų nagrinėjimu susijusios procedūros

Su numatomų savanoriškų susitarimų nagrinėjimu susijusios procedūros

1. Kai Komisija praneša Parlamentui, jog ketina svarstyti galimybę sudaryti savanoriškus susitarimus kaip alternatyvą teisėkūrai, atsakingas komitetas gali parengti pranešimą dėl šio klausimo esmės pagal 52 straipsnį.

1. Kai Komisija praneša Parlamentui, jog ketina svarstyti galimybę sudaryti savanoriškus susitarimus kaip alternatyvą teisėkūrai, atsakingas komitetas gali parengti pranešimą dėl šio klausimo esmės pagal 52 straipsnį.

2. Kai Komisija praneša, jog ketina sudaryti savanorišką susitarimą, atsakingas komitetas gali pateikti pasiūlymą dėl rezoliucijos, rekomenduodamas pasiūlymą priimti ar atmesti ir kokiomis sąlygomis tai padaryti.

2. Kai Komisija praneša, jog ketina sudaryti savanorišką susitarimą, atsakingas komitetas gali pateikti pasiūlymą dėl rezoliucijos, rekomenduodamas pasiūlymą priimti ar atmesti ir kokiomis sąlygomis tai padaryti.

Pagrindimas

Dabartinis pavadinimas klaidina, nes sudaromas įspūdis, kad savanoriški susitarimai jau galioja.

Pakeitimas    123

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

103 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

103 straipsnis

103 straipsnis

Kodifikavimas

Kodifikavimas

1.  Kai Parlamentui pateikiamas pasiūlymas dėl Sąjungos teisės aktų kodifikavimo, šis pasiūlymas perduodamas už teisės klausimus atsakingam komitetui. Šis komitetas tarpinstituciniu lygmeniu12 sutarta tvarka jį išnagrinėja, kad įsitikintų, jog pasiūlymas tiesiog apsiriboja kodifikavimu neatliekant esminių pakeitimų.

1.  Kai Parlamentui pateikiamas pasiūlymas dėl Sąjungos teisės aktų kodifikavimo, šis pasiūlymas perduodamas už teisės klausimus atsakingam komitetui. Šis komitetas tarpinstituciniu lygmeniu12 sutarta tvarka jį išnagrinėja, kad įsitikintų, jog pasiūlymas tiesiog apsiriboja kodifikavimu neatliekant esminių pakeitimų.

2.  Už teisės aktus, kuriuos siūloma kodifikuoti, atsakingo Komiteto, jo paties prašymu arba už teisės klausimus atsakingo komiteto prašymu, gali būti paprašyta pateikti nuomonę dėl kodifikavimo tikslingumo.

2.  Už teisės aktus, kuriuos siūloma kodifikuoti, atsakingo komiteto, jo paties prašymu arba už teisės klausimus atsakingo komiteto prašymu, gali būti paprašyta pateikti nuomonę dėl kodifikavimo tikslingumo.

3.  Pasiūlymo teksto pakeitimai nepriimtini.

3.  Pasiūlymo teksto pakeitimai nepriimtini.

Vis dėlto pranešėjo prašymu už teisės klausimus atsakingo komiteto pirmininkas gali šiam komitetui pateikti tvirtinti pakeitimus, susijusius su techniniais patikslinimais, jei tokie patikslinimai būtini, kad pasiūlymas atitiktų kodifikavimo taisykles, ir jei jie nekeičia pasiūlymo esmės.

Vis dėlto pranešėjo prašymu už teisės reikalus atsakingo komiteto pirmininkas gali šiam komitetui pateikti tvirtinti techninius patikslinimus, jei tokie patikslinimai būtini, kad pasiūlymas atitiktų kodifikavimo taisykles, ir jei jie nekeičia pasiūlymo esmės.

4.  Jei už teisės klausimus atsakingas komitetas nusprendžia, kad pasiūlyme nėra jokių Sąjungos teisės aktų esmės pakeitimų, jis teikia šį pasiūlymą Parlamentui patvirtinti.

4.  Jei už teisės klausimus atsakingas komitetas nusprendžia, kad pasiūlyme nėra jokių Sąjungos teisės aktų esmės pakeitimų, jis teikia šį pasiūlymą Parlamentui patvirtinti.

Jei už teisės klausimus atsakingas komitetas nusprendžia, kad pasiūlyme yra esminių pakeitimų, jis siūlo Parlamentui atmesti pasiūlymą.

Jei už teisės klausimus atsakingas komitetas nusprendžia, kad pasiūlyme yra esminių pakeitimų, jis siūlo Parlamentui atmesti pasiūlymą.

Abiem atvejais Parlamentas balsuoja vieną kartą be pakeitimų ir be diskusijų.

Abiem atvejais Parlamentas balsuoja vieną kartą be pakeitimų ir be diskusijų.

__________________

__________________

12 1994 m. gruodžio 20 d. Tarpinstitucinio susitarimo dėl pagreitinto teisės aktų tekstų oficialaus kodifikavimo darbo metodo 4 punktas (OL C 102, 1996 4 4, p. 2).

1994 m. gruodžio 20 d. Tarpinstitucinio susitarimo dėl pagreitinto teisės aktų tekstų oficialaus kodifikavimo darbo metodo 4 punktas (OL C 102, 1996 4 4, p. 2).

Pagrindimas

Siūlomu pakeitimu siekiama supaprastinti straipsnio tekstą ir suderinti jį su esama praktika.

Pakeitimas    124

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

104 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

104 straipsnis

104 straipsnis

Išdėstymas nauja redakcija

Išdėstymas nauja redakcija

1.  Kai Parlamentui pateikiamas pasiūlymas dėl Sąjungos teisės aktų išdėstymo nauja redakcija, šis pasiūlymas perduodamas už teisės klausimus atsakingam komitetui ir už atitinkamą sritį atsakingam komitetui.

1.  Kai Parlamentui pateikiamas pasiūlymas dėl Sąjungos teisės aktų išdėstymo nauja redakcija, šis pasiūlymas perduodamas už teisės reikalus atsakingam komitetui ir už atitinkamą klausimą atsakingam komitetui.

2.  Už teisės klausimus atsakingas komitetas tarpinstituciniu lygmeniu sutarta tvarka jį išnagrinėja, kad patikrintų, ar be tų esminių pakeitimų, kurie jau buvo nurodyti pasiūlyme, jame nėra kitų esminių pakeitimų.

2.  Už teisės reikalus atsakingas komitetas tarpinstituciniu lygmeniu sutarta tvarka jį išnagrinėja, kad patikrintų, ar be tų esminių pakeitimų, kurie jau buvo nurodyti pasiūlyme, jame nėra kitų esminių pakeitimų.

Tokio nagrinėjimo metu pasiūlymo teksto pakeitimai nepriimtini. Tačiau 103 straipsnio 3 dalies antra pastraipa taikoma toms nuostatoms, kurios pasiūlyme dėl išdėstymo nauja redakcija liko nepakeistos.

Tokio nagrinėjimo metu pasiūlymo teksto pakeitimai nepriimtini. Tačiau 103 straipsnio 3 dalies antra pastraipa taikoma toms nuostatoms, kurios pasiūlyme dėl išdėstymo nauja redakcija liko nepakeistos.

3.  Jei už teisės klausimus atsakingas komitetas mano, kad be tų esminių pakeitimų, kurie jau buvo nurodyti pasiūlyme, jame nėra kitų esminių pakeitimų, apie tai jis praneša atsakingam komitetui.

3.  Jei už teisės reikalus atsakingas komitetas mano, kad be tų esminių pakeitimų, kurie jau buvo nurodyti pasiūlyme, jame nėra kitų esminių pakeitimų, apie tai jis praneša atsakingam komitetui.

Šiuo atveju, be 169 ir 170 straipsniuose įtvirtintų sąlygų, atsakingas komitetas laiko priimtinais tik tuos pakeitimus, kurie susiję su pasiūlymo dalimis, kuriose yra pakeitimų.

Šiuo atveju, be 169 ir 170 straipsniuose įtvirtintų sąlygų, atsakingas komitetas laiko priimtinais tik tuos pakeitimus, kurie susiję su pasiūlymo dalimis, kuriose yra pakeitimų.

Tačiau, jei atsakingas komitetas pagal Tarpinstitucinio susitarimo 8 punktą taip pat ketina pateikti kodifikuotų pasiūlymo dalių pakeitimus, jis nedelsdamas praneša apie tai Tarybai ir Komisijai, o pastaroji iki 58 straipsnyje numatyto balsavimo turėtų pranešti komitetui savo poziciją dėl šių pakeitimų ir ar ji ketina atsiimti pasiūlymą išdėstyti nauja redakcija.

Tačiau už atitinkamą klausimą atsakingo komiteto pirmininkas išimties tvarka ir kiekvienu konkrečiu atveju spręsdamas atskirai gali pripažinti priimtinais nepakeistų pasiūlymo dalių pakeitimus, jeigu jis mano, kad tokie pakeitimai būtini siekiant išlaikyti vidinę teksto logiką arba neatsiejamai susiję su kitais priimtinais pakeitimais. Šios priežastys nurodomos rašytiniame pakeitimų pagrindime.

4.  Jei už teisės klausimus atsakingas komitetas mano, kad be tų esminių pakeitimų, kurie jau buvo nurodyti pasiūlyme, jame dar yra kitų esminių pakeitimų, jis siūlo Parlamentui atmesti pasiūlymą ir apie tai praneša atsakingam komitetui.

4.  Jei už teisės reikalus atsakingas komitetas mano, kad be tų esminių pakeitimų, kurie jau buvo nurodyti pasiūlyme, jame dar yra kitų esminių pakeitimų, jis siūlo Parlamentui atmesti pasiūlymą ir apie tai praneša už atitinkamą klausimą atsakingam komitetui.

Šiuo atveju Parlamento pirmininkas prašo Komisiją atsiimti savo pasiūlymą. Jei Komisija atsiima savo pasiūlymą, Parlamento pirmininkas praneša, kad procedūra neteko pagrindo ir apie tai praneša Tarybai. Jei Komisija neatsiima savo pasiūlymo, Parlamentas jį perduoda už atitinkamą sritį atsakingam komitetui, kuris jį nagrinėja pagal įprastą procedūrą.

Šiuo atveju Parlamento pirmininkas prašo Komisiją atsiimti savo pasiūlymą. Jei Komisija atsiima savo pasiūlymą, Parlamento pirmininkas praneša, kad procedūra neteko pagrindo ir apie tai praneša Tarybai. Jei Komisija neatsiima savo pasiūlymo, Parlamentas jį perduoda už atitinkamą klausimą atsakingam komitetui, kuris jį nagrinėja pagal įprastą procedūrą.

__________________

__________________

13 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinio susitarimo dėl sistemingesnio teisės aktų pakeitimo metodo naudojimo 9 punktas (OL C 77, 2002 3 28, p. 1).

13 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinio susitarimo dėl sistemingesnio teisės aktų pakeitimo metodo naudojimo 9 punktas (OL C 77, 2002 3 28, p. 1).

Pagrindimas

Parliament has repeatedly considered recasting as the normal legislative technique (for one of the latest resolutions, see 2011/2029(INI), para. 41), but the Commission has reduced the number of recasting proposals because of the current wording of this Rule and its implications in terms of unrestricted and unpredictable amending powers. Given the reluctance of the Commission to forward new proposals for recast due to the powers of Parliament to introduce substantive changes, a new drafting is proposed. The proposed change reinstates the original wording of this paragraph (amended in 2009) with a view to clarifying the boundaries of Parliament's amending powers and encouraging the Commission to present more recasting proposals. Although the current Rule is silent on that, the same criteria should apply at plenary stage.

Pakeitimas    125

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

II antraštinės dalies 9a skyrius (naujas)

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

3 SKYRIUS

 

Deleguotieji ir įgyvendinimo aktai

Pagrindimas

Siekiant aiškumo sukuriamas naujas skyrius dėl deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų.

Pakeitimas    126

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

105 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

105 straipsnis

105 straipsnis

Deleguotieji aktai

Deleguotieji aktai

1.  Jei Komisija perduoda Parlamentui deleguotąjį aktą, Pirmininkas jį perduoda už pagrindinį teisėkūros procedūra priimtą aktą atsakingam komitetui, kuris gali nuspręsti paskirti pranešėją, kad būtų apsvarstytas vienas ar keli deleguotieji aktai.

1.  Jei Komisija perduoda Parlamentui deleguotąjį aktą, Pirmininkas jį perduoda už pagrindinį teisėkūros procedūra priimtą aktą atsakingam komitetui, kuris gali nuspręsti paskirti vieną iš savo narių išnagrinėti vieną ar kelis deleguotuosius aktus.

2.  Parlamento pirmininkas praneša Parlamentui deleguotojo akto gavimo visomis oficialiosiomis kalbomis datą ir terminą, per kurį galima pareikšti prieštaravimus. Šis terminas pradedamas skaičiuoti nuo minėtosios datos.

2.  Per kitą mėnesinę sesiją po deleguotojo akto gavimo Parlamento pirmininkas praneša Parlamentui deleguotojo akto gavimo visomis oficialiosiomis kalbomis datą ir terminą, per kurį galima pareikšti prieštaravimų. Šis terminas pradedamas skaičiuoti nuo gavimo datos.

Pranešimas skelbiamas Parlamento plenarinio posėdžio protokole ir kartu nurodomas atsakingo komiteto pavadinimas.

Pranešimas skelbiamas Parlamento plenarinio posėdžio protokole ir kartu nurodomas atsakingo komiteto pavadinimas.

3.  Atsakingas komitetas, laikydamasis pagrindinio teisėkūros procedūra priimto akto nuostatų ir, jei mano, kad tai tikslinga, pasikonsultavęs su bet kokiu susijusiu komitetu, gali pateikti Parlamentui pagrįstą pasiūlymą dėl rezoliucijos. Tame pasiūlyme dėl rezoliucijos nurodomos Parlamento prieštaravimų priežastys ir gali būti prašoma Komisijos pateikti naują deleguotąjį aktą, kuriame būtų atsižvelgta į Parlamento rekomendacijas.

3.  Atsakingas komitetas, laikydamasis pagrindinio teisėkūros procedūra priimto akto nuostatų ir, jei mano, kad tai tikslinga, pasikonsultavęs su susijusiais komitetais, gali pateikti Parlamentui pagrįstą pasiūlymą dėl rezoliucijos, kurioje pareiškiama prieštaravimų dėl deleguotojo akto. Jei, likus 10 darbo dienų prieš prasidedant mėnesinei sesijai, kurios trečiadienis yra prieš 5 dalyje nurodyto laikotarpio pabaigą ir arčiausiai to laikotarpio pabaigos, atsakingas komitetas nepateikė tokio pasiūlymo dėl rezoliucijos, frakcija arba ne mažiau kaip keturiasdešimt Parlamento narių gali pateikti pasiūlymą dėl rezoliucijos, kad klausimas būtų įtrauktas į minėtosios sesijos darbotvarkę.

4.  Jei, likus 10 darbo dienų prieš prasidedant mėnesinei sesijai, kurios trečiadienis eina prieš ir yra arčiausiai 5 dalyje nurodyto laikotarpio pabaigos, atsakingas komitetas nepateikė pasiūlymo dėl rezoliucijos, frakcija ar mažiausiai 40 Parlamento narių gali pateikti pasiūlymą dėl rezoliucijos, kad klausimas būtų įtrauktas į minėtosios sesijos darbotvarkės projektą.

 

 

4a.  Pagal 3 dalį pateiktame pasiūlyme dėl rezoliucijos nurodomos Parlamento prieštaravimų priežastys ir gali būti prašoma, kad Komisija pateiktų naują deleguotąjį aktą, kuriame būtų atsižvelgta į Parlamento rekomendacijas.

5.  Dėl visų pateiktų pasiūlymų dėl rezoliucijų Parlamentas priima sprendimą per terminą, numatytą pagrindiniame teisėkūros procedūra priimtame akte, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnyje nustatyta balsų dauguma.

5.  Parlamentas pritaria tokiam pasiūlymui dėl rezoliucijos per terminą, numatytą pagrindiniame teisėkūros procedūra priimtame akte, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnio 2 dalyje nustatyta visų savo narių balsų dauguma.

Jeigu atsakingas komitetas mano, kad remiantis pagrindiniu teisėkūros procedūra priimtu aktu reikėtų pratęsti terminą, per kurį galima pareikšti prieštaravimų dėl deleguotojo akto, atsakingo komiteto pirmininkas Parlamento vardu apie pratęsimą praneša Tarybai ir Komisijai.

Jeigu atsakingas komitetas mano, kad remiantis pagrindinio teisėkūros procedūra priimto akto nuostatomis reikėtų pratęsti terminą, per kurį galima pareikšti prieštaravimų dėl deleguotojo akto, atsakingo komiteto pirmininkas Parlamento vardu apie pratęsimą praneša Tarybai ir Komisijai.

6.  Jei atsakingas komitetas rekomenduoja, kad prieš baigiantis pagrindiniame teisėkūros procedūra priimtame akte numatytam terminui Parlamentas pareikštų, jog neprieštarauja dėl deleguotojo akto:

6.  Jei atsakingas komitetas rekomenduoja, kad prieš baigiantis pagrindiniame teisėkūros procedūra priimtame akte numatytam terminui Parlamentas pareikštų, jog neprieštarauja dėl deleguotojo akto:

– jis motyvuotu laišku apie tai informuoja Komitetų pirmininkų sueigos pirmininką ir šiuo tikslu pateikia rekomendaciją;

– jis motyvuotu laišku apie tai informuoja Komitetų pirmininkų sueigos pirmininką ir šiuo tikslu pateikia rekomendaciją;

– jei kitos Komitetų pirmininkų sueigos metu arba skubos atveju taikant rašytinę procedūrą nepateikiama jokių prieštaravimų, Komitetų pirmininkų sueigos pirmininkas apie tai praneša Parlamento pirmininkui, kuris savo ruožtu apie tai kuo greičiau informuoja plenarinės sesijos dalyvius;

– jei kitos Komitetų pirmininkų sueigos metu arba skubos atveju taikant rašytinę procedūrą nepateikiama jokių prieštaravimų, Komitetų pirmininkų sueigos pirmininkas apie tai praneša Parlamento pirmininkui, kuris savo ruožtu apie tai kuo greičiau informuoja plenarinės sesijos dalyvius;

– jei per dvidešimt keturias valandas po paskelbimo per plenarinę sesiją frakcija arba ne mažiau kaip keturiasdešimt Parlamento narių paprieštarauja rekomendacijai, dėl šios balsuojama;

– jei per dvidešimt keturias valandas po paskelbimo per plenarinę sesiją frakcija arba ne mažiau kaip keturiasdešimt Parlamento narių paprieštarauja rekomendacijai, dėl šios balsuojama;

– jei per tą patį laiką nepareiškiama jokių prieštaravimų, pasiūlytoji rekomendacija laikoma patvirtinta;

– jei per tą patį laiką nepareiškiama jokių prieštaravimų, pasiūlytoji rekomendacija laikoma patvirtinta;

– priėmus tokią rekomendaciją nepriimamas joks vėlesnis pasiūlymas dėl prieštaravimų dėl deleguotojo akto.

– priėmus tokią rekomendaciją nepriimamas joks vėlesnis pasiūlymas dėl prieštaravimų dėl deleguotojo akto.

7.  Atsakingas komitetas, atsižvelgdamas į pagrindinio teisėkūros procedūra priimto akto nuostatas, gali imtis iniciatyvos pateikti Parlamentui motyvuotą pasiūlymą dėl rezoliucijos dėl visiško arba dalinio šiame akte numatyto įgaliojimų suteikimo panaikinimo. Parlamentas priima sprendimą Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnyje nustatyta balsų dauguma.

7.  Atsakingas komitetas, atsižvelgdamas į pagrindinio teisėkūros procedūra priimto akto nuostatas, gali imtis iniciatyvos pateikti Parlamentui pasiūlymą dėl rezoliucijos dėl visiško arba dalinio šiame akte numatytų deleguotųjų įgaliojimų atšaukimo arba prieštaravimo savaiminiam įgaliojimų pratęsimui.

 

Kaip numatyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnio 2 dalyje, sprendimui dėl deleguotųjų įgaliojimų atšaukimo priimti būtina visų Parlamento narių balsų dauguma.

8.  Parlamento pirmininkas supažindina Tarybą ir Komisiją su pozicijomis, priimtomis laikantis šio straipsnio.

8.  Parlamento pirmininkas supažindina Tarybą ir Komisiją su pozicijomis, priimtomis laikantis šio straipsnio.

Pagrindimas

As regards the changes to paragraph 1, they reflect the practice: the motions for resolutions for objecting a delegated act are tabled by the committee responsible, either in the name of the Committee Chair, or in the name of the authors of the original request.

The changes to paragraph 2 aims at clarifying it: in the second sentence, the date could be "the date" expressly mentioned in the first sentence or the date of the announcement (see the impact of the date of announcement on the deadlines for second reading).

The last sentence of paragraph 3 shall become paragraph 4a. The restructuring of paragraphs 3 and 4 aims to clarify that the current paragraph 3 second sentence also applies when a motion for resolution is tabled by a political group or at least 40 Members.

Paragraph 4 is deleted here and moved to the end of paragraph 3.

The insertion of paragraph 4 a (new) is meant to broaden the scope as indicated in paragraph 3 above.

As regards the changes to paragraph 7: the Treaty does not require any specific reasons by EP when revoking a delegation of powers, therefore the word "reasoned" is deleted. Moreover, a provision governing the decision whereby Parliament opposes the tacit extension of the period of delegation of powers is introduced in Rule 105 as no such provision existed so far.

Pakeitimas    127

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

106 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

106 straipsnis

106 straipsnis

Įgyvendinimo aktai ir priemonės

Įgyvendinimo aktai ir priemonės

1.  Kai Komisija perduoda Parlamentui įgyvendinimo akto ar priemonių projektą, Parlamento pirmininkas jį perduoda komitetui, atsakingam už pagrindinį teisėkūros procedūra priimtą aktą, o šis gali nuspręsti paskirti pranešėją, kad būtų išnagrinėtas vienas ar keli įgyvendinimo aktų ar priemonių projektai.

1.  Kai Komisija perduoda Parlamentui įgyvendinimo akto ar priemonių projektą, Parlamento pirmininkas jį perduoda komitetui, atsakingam už pagrindinį teisėkūros procedūra priimtą aktą, o šis gali nuspręsti paskirti vieną iš savo narių išnagrinėti vieną ar kelis įgyvendinimo aktus arba priemones.

2.  Atsakingas komitetas gali pateikti Parlamentui motyvuotą pasiūlymą dėl rezoliucijos, nurodydamas, kad įgyvendinimo akto ar priemonių projektas viršija pagrindiniame teisėkūros procedūra priimtame akte numatytus įgyvendinimo įgaliojimus arba dėl kitų priežasčių prieštarauja Sąjungos teisei.

2.  Atsakingas komitetas gali pateikti Parlamentui motyvuotą pasiūlymą dėl rezoliucijos, nurodydamas, kad įgyvendinimo akto ar priemonių projektas viršija pagrindiniame teisėkūros procedūra priimtame akte numatytus įgyvendinimo įgaliojimus arba dėl kitų priežasčių prieštarauja Sąjungos teisei.

3.  Į pasiūlymą dėl rezoliucijos gali įeiti prašymas, kad Komisija atšauktų aktą, priemones arba akto ar priemonių projektą, iš dalies jį pakeisti, atsižvelgdama į Parlamento suformuluotus prieštaravimus, arba pateiktų naują pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto. Pirmininkas praneša apie priimtą poziciją Tarybai ir Komisijai.

3.  Į pasiūlymą dėl rezoliucijos gali būti įtrauktas prašymas, kad Komisija atšauktų įgyvendinimo akto arba priemonės projektą, iš dalies jį pakeistų, atsižvelgdama į Parlamento suformuluotus prieštaravimus, arba pateiktų naują pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto. Pirmininkas praneša apie priimtą poziciją Tarybai ir Komisijai.

4.  Jeigu Komisijos numatytoms įgyvendinimo priemonėms taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu, numatyta Tarybos sprendimu 1999/468/EB, nustatančiu Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką, taikomos šios papildomos nuostatos:

4.  Jeigu Komisijos numatytoms įgyvendinimo priemonėms taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu, numatyta Tarybos sprendimu 1999/468/EB, nustatančiu Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką, taikomos šios papildomos nuostatos:

a)  tikrinimo laikas pradedamas skaičiuoti tada, kai priemonių projektas pateikiamas Parlamentui visomis oficialiosiomis kalbomis. Kai taikomi trumpesni kontrolės terminai, kaip numatyta Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 5 dalies b punkte, ir skubos atvejais, numatytais Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 6 dalyje, tikrinimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kai Parlamentas gauna galutinį įgyvendinimo priemonių projektą tomis kalbomis, kuriomis projektas buvo pateiktas pagal Sprendimą 1999/468/EB įsteigto komiteto nariams, išskyrus atvejus, kai atsakingo Parlamento komiteto pirmininkas tam prieštarauja. Tokiu atveju 158 straipsnis netaikomas;

a)  tikrinimo laikas pradedamas skaičiuoti tada, kai įgyvendinimo priemonės projektas pateikiamas Parlamentui visomis oficialiosiomis kalbomis. Kai taikomi trumpesni kontrolės terminai, kaip numatyta Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 5 dalies b punkte, ir skubos atvejais, numatytais Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 6 dalyje, tikrinimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kai Parlamentas gauna galutinį įgyvendinimo priemonės projektą tomis kalbomis, kuriomis projektas buvo pateiktas pagal Sprendimą 1999/468/EB įsteigto komiteto nariams, išskyrus atvejus, kai atsakingo Parlamento komiteto pirmininkas tam prieštarauja. Ankstesniame sakinyje nurodytais dviem atvejais 158straipsnis netaikomas;

b)  jeigu įgyvendinimo priemonių projektas grindžiamas Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 5 ir 6 dalimis, kuriose Europos Parlamentui nustatyti trumpesni terminai prieštaravimams pateikti, o atsakingas komitetas per nustatytą laiką negalėjo susitikti, to komiteto pirmininkas gali pateikti pasiūlymą dėl rezoliucijos, kurioje prieštaraujama priemonių projekto priėmimui;

b)  jeigu įgyvendinimo priemonių projektas grindžiamas Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 5 ir 6 dalimis, kuriose Europos Parlamentui nustatyti trumpesni terminai prieštaravimams pateikti, o atsakingas komitetas per nustatytą laiką negalėjo susitikti, to komiteto pirmininkas gali pateikti pasiūlymą dėl rezoliucijos, kurioje prieštaraujama priemonių projekto priėmimui;

c)  Parlamentas visų narių balsų dauguma gali nepritarti įgyvendinimo priemonių projekto priėmimui, nurodydamas, kad priemonių projekte viršijami pagrindiniame akte nustatyti įgyvendinimo įgaliojimai, kad jis neatitinka pagrindinio akto tikslų ar turinio arba jame nesilaikoma subsidiarumo ar proporcingumo principų;

c)  Parlamentas visų narių balsų dauguma gali patvirtinti rezoliuciją, kuria prieštaraujama įgyvendinimo priemonės projekto priėmimui, nurodydamas, kad priemonės projekte viršijami pagrindiniame akte nustatyti įgyvendinimo įgaliojimai, kad jis neatitinka pagrindinio akto tikslų ar turinio arba jame nesilaikoma subsidiarumo ar proporcingumo principų.

 

Jei, likus 10 darbo dienų prieš prasidedant mėnesinei sesijai, kurios trečiadienis yra prieš laikotarpio, per kurį galima pateikti prieštaravimų įgyvendinimo priemonės projekto priėmimui, pabaigą ir arčiausiai to laikotarpio pabaigos, atsakingas komitetas nepateikė pasiūlymo dėl tokio rezoliucijos, frakcija arba ne mažiau kaip keturiasdešimt Parlamento narių gali pateikti pasiūlymą dėl rezoliucijos, kad klausimas būtų įtrauktas į minėtosios sesijos darbotvarkę.

d)  tais atvejais, kai atsakingas komitetas, Komisijai pateikus tinkamai motyvuotą prašymą, motyvuotu laišku Komitetų pirmininkų sueigos pirmininkui rekomenduoja, kad Parlamentas pareikštų, jog neprieštarauja siūlomoms priemonėms, kol nesibaigė normalus terminas, numatytas Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 3 dalies c punkte ir (arba) 5a straipsnio 4 dalies e punkte, taikoma procedūra, numatyta šio reglamento 105 straipsnio 6 dalyje.

d)  tais atvejais, kai atsakingas komitetas motyvuotu laišku Komitetų pirmininkų sueigos pirmininkui rekomenduoja, kad Parlamentas pareikštų, jog neprieštarauja siūlomai priemonei, kol nesibaigė normalus terminas, numatytas Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 3 dalies c punkte ir (arba) 5a straipsnio 4 dalies e punkte, taikoma procedūra, numatyta šio reglamento 105 straipsnio 6 dalyje.

Pagrindimas

A punkto tekstas patikslinamas, nes 158 straipsnis netaikomas tik dviem atvejais, nurodytais Tarybos sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 5 dalies b punkte ir 6 dalyje.

Pakeitimas    128

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

108 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

108 straipsnis

108 straipsnis

Tarptautiniai susitarimai

Tarptautiniai susitarimai

1.  Jei ketinama pradėti derybas dėl tarptautinio susitarimo sudarymo, atnaujinimo ar pakeitimo, atsakingas komitetas gali nuspręsti parengti pranešimą arba kitaip stebėti procedūrą ir pranešti apie šį sprendimą Komitetų pirmininkų sueigai. Tam tikrais atvejais kitų komitetų gali būti prašoma pateikti nuomonę, remiantis 53 straipsnio 1 dalimi. Prireikus taikoma 201 straipsnio 2 dalis, 54 arba 55 straipsniai.

1.  Jei ketinama pradėti derybas dėl tarptautinio susitarimo sudarymo, atnaujinimo ar pakeitimo, atsakingas komitetas gali nuspręsti parengti pranešimą arba kitaip stebėti parengiamąjį etapą. Apie tokį savo sprendimą jis praneša Komitetų pirmininkų sueigai.

Atsakingo komiteto ir prireikus susijusių komitetų pirmininkai ir pranešėjai kartu imasi atitinkamų veiksmų siekdami užtikrinti, kad visais derybų ir tarpinstitucinių susitarimų sudarymo etapais Parlamentui nedelsiant ir nuolat, o atitinkamais atvejais ir slaptai, būtų pateikta išsami informacija, įskaitant derybų nurodymų projektą ir priimtus derybų nurodymus, taip pat 3 dalyje nurodyta informacija, kurią turi pateikti:

 

– Komisija, atsižvelgdama į savo įsipareigojimus, kurie nustatyti Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo ir Pagrindų susitarime dėl Europos Parlamento ir Europos Komisijos santykių, ir

 

– Taryba, atsižvelgdama į savo įsipareigojimus, kurie nustatyti Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo.

 

 

1a.  Atsakingas komitetas kuo skubiau pasiteirauja Komisijos, kokiu teisiniu pagrindu remiamasi sudarant 1 dalyje minimą tarptautinį susitarimą. Atsakingas komitetas, remdamasis 39 straipsniu, patikrina pasirinktą teisinį pagrindą.

2.  Parlamentas, remdamasis atsakingo komiteto, frakcijos ar ne mažiau kaip keturiasdešimties Parlamento narių pasiūlymu, gali prašyti Tarybos nesuteikti leidimo pradėti derybas tol, kol jis, remdamasis atsakingo komiteto pranešimu, nepateiks savo pozicijos dėl siūlomų derybų įgaliojimų.

2.  Parlamentas, remdamasis atsakingo komiteto, frakcijos ar ne mažiau kaip keturiasdešimties Parlamento narių pasiūlymu, gali prašyti Tarybos nesuteikti leidimo pradėti derybas tol, kol jis, remdamasis atsakingo komiteto pranešimu, nepateiks savo pozicijos dėl siūlomų derybų įgaliojimų.

3.  Iki numatytų derybų pradžios atsakingas komitetas pasiteirauja Komisijos, kokiu teisiniu pagrindu remiamasi sudarant 1 dalyje minimą tarptautinį susitarimą. Atsakingas komitetas, remdamasis 39 straipsniu, patikrina pasirinktą teisinį pagrindą. Jei Komisija nenurodo teisinio pagrindo arba jei kyla abejonių dėl jo pagrįstumo, taikomas 39 straipsnis.

 

4.  Bet kuriuo derybų metu ir nuo derybų pabaigos iki tarptautinio susitarimo sudarymo Parlamentas, remdamasis atsakingo komiteto pranešimu bei išnagrinėjęs atitinkamą pasiūlymą, pateiktą remiantis 134 straipsniu, gali teikti rekomendacijas, reikalaudamas, kad į jas būtų atsižvelgta prieš sudarant tą susitarimą.

4.  Bet kuriuo derybų metu ir nuo derybų pabaigos iki tarptautinio susitarimo sudarymo Parlamentas, remdamasis atsakingo komiteto savo iniciatyva parengtu pranešimu arba išnagrinėjęs frakcijos ar ne mažiau kaip keturiasdešimties Parlamento narių pateiktą atitinkamą pasiūlymą, gali teikti rekomendacijas Tarybai, Komisijai arba Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai, reikalaudamas, kad į jas būtų atsižvelgta prieš sudarant tą susitarimą.

5. Tarybos prašymus, kad Parlamentas pritartų ar pateiktų nuomonę, Parlamento pirmininkas perduoda už nagrinėjimą atsakingam komitetui, kaip nustatyta 99 straipsnyje ar 47 straipsnio 1 dalyje.

5. Tarybos prašymus, kad Parlamentas pritartų ar pateiktų nuomonę, Parlamento pirmininkas perduoda už nagrinėjimą atsakingam komitetui, kaip nustatyta 99 straipsnyje ar 47 straipsnio 1 dalyje.

6.  Prieš balsavimą atsakingas komitetas, frakcija ar ne mažiau kaip viena dešimtoji Parlamento narių gali pasiūlyti Parlamentui paprašyti Teisingumo Teismo nuomonės dėl tarptautinio susitarimo atitikties Sutartims. Jei Parlamentas pritaria šiam pasiūlymui, balsavimas atidedamas iki tol, kol Teismas pateiks savo nuomonę14.

6.  Bet kuriuo metu prieš Parlamentui balsuojant dėl prašymo duoti pritarimą arba pateikti nuomonę atsakingas komitetas arba ne mažiau kaip viena dešimtoji visų Parlamento narių gali pasiūlyti Parlamentui paprašyti Teisingumo Teismo nuomonės dėl tarptautinio susitarimo atitikties Sutartims.

 

Prieš Parlamentui balsuojant dėl tokio pasiūlymo, Parlamento pirmininkas gali prašyti už teisės reikalus atsakingo komiteto pateikti nuomonę, o pastarasis Parlamentui pateikia savo išvadas.

 

Jei Parlamentas pritaria pasiūlymui paprašyti Teisingumo Teismo nuomonės, balsavimas dėl prašymo duoti pritarimą arba pateikti nuomonę atidedamas iki tol, kol Teismas pateiks savo nuomonę.

7.  Parlamentas teikia nuomonę arba duoda pritarimą dėl tarptautinio susitarimo sudarymo, atnaujinimo ar pakeitimo arba dėl Europos Sąjungos sudaryto finansinio protokolo vienu balsavimu balsavusiųjų dauguma. Susitarimo ar protokolo teksto pakeitimai nepriimtini.

7.  Kai Parlamento prašoma duoti pritarimą dėl tarptautinio susitarimo sudarymo, atnaujinimo ar pakeitimo, jis priima sprendimą balsuodamas vieną kartą, kaip numatyta 99 straipsnyje.

 

Jei Parlamentas neduoda pritarimo, Parlamento pirmininkas Tarybai praneša, kad susitarimas negali būti sudarytas, atnaujintas arba pakeistas.

 

Nedarant poveikio 99 straipsnio 1b dalies taikymui, Parlamentas, remdamasis atsakingo komiteto rekomendacija, gali nuspręsti sprendimo dėl pritarimo procedūrą atidėti ne ilgesniam kaip vienerių metų laikotarpiui.

8.  Parlamentui pateikus neigiamą nuomonę, Parlamento pirmininkas kreipiasi į Tarybą ir prašo nesudaryti atitinkamo susitarimo.

8.  Kai Parlamento prašoma pateikti savo nuomonę dėl tarptautinio susitarimo sudarymo, atnaujinimo ar pakeitimo, susitarimo teksto pakeitimai nepriimtini. Nedarant poveikio 170 straipsnio 1 dalies taikymui, Tarybos sprendimo projekto pakeitimai priimtini.

 

Parlamentui pateikus neigiamą nuomonę, Parlamento pirmininkas kreipiasi į Tarybą ir prašo nesudaryti atitinkamo susitarimo.

9.  Jei Parlamentas neduoda savo pritarimo tarptautiniam susitarimui, Parlamento pirmininkas Tarybai praneša, kad susitarimas negali būti sudarytas.

 

 

9a.  Atsakingo komiteto ir susijusių komitetų pirmininkai ir pranešėjai kartu tikrina, ar Taryba, Komisija ir Komisijos pirmininko pavaduotojas ir Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai visais pasiruošimo deryboms, derybų ir tarptautinių susitarimų sudarymo etapais pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 218 straipsnio 10 dalį Parlamentui nedelsiant ir nuolat, o atitinkamais atvejais ir slaptai, pateikia išsamią informaciją, įskaitant derybų nurodymų projektą ir priimtus derybų nurodymus, taip pat informaciją, susijusią su tų susitarimų įgyvendinimu.

__________________

 

14 Taip pat žr. 141 straipsnio išaiškinimą.

 

Pagrindimas

As regards the changes to paragraph 1, they aim to clarify this paragraph, which concerns the monitoring of the steps taken by the other institutions prior to the effective launch of the negotiations. The committees responsible could do this monitoring by:- an INI report (authorised automatically and notified for information to the CCC);- by any other means under these Rules (such as motions for resolutions following debates on statements or on oral questions, etc.).The last two sentences are deleted as superfluous. The scope of Rules 53, 54 and 55 is clearly defined in those Rules. Any committee can do an opinion to INI reports under Rule 53. They can also do opinions under Rules 54 or 55. The acknowledgement of their exclusive or joint competences are not always questioned and settled under Rule 201 (2) (new Rule 201 a). Moreover, referring to the right of asking for opinions under this paragraph, but not under all Rules of procedures where they are applicable may lead to an erroneous “a contrario” type of reasoning.

Paragraph 1 indent 1 is deleted as redundant and not comprehensive (there are also customary practice and obligations taken in the form of unilateral declarations by Commissioners). Similarly,

the second indent of paragraph 1is deleted as it is redundant.

Paragraph 1 a (new) applies even before the Commission asks the Council to approve its negotiating mandate (here in paragraph 2 above). To observe the chronology paragraphs 2 and 3 are inverted.

Paragraph 4 applies during the negotiations and before the conclusion of the international agreement. The change aims to clarify that the committee responsible may draw an INI report (authorised automatically and notified for information to the CCC).To simplify the reading, it is suggested to add the provision concerning the possibility for a political group or at least 40 members to table such a proposal (currently in Rule 134 paragraph 1 and 2).

As regards the changes to paragraph 6, questions concerning the compatibility of an international agreement with the Treaties often touch upon issues – such as subsidiarity, legal basis, the interpretation and application of international law, the legal protection of Parliament’s rights and prerogatives etc. – for which the Committee on Legal Affairs is responsible under Annex VI to the Rules of Procedure. It is therefore appropriate to involve this Committee in the procedure referred to in this provision.

As regards the changes to paragraph 7, the first sentence covers both consultations and consent procedures. In case of consultation, Parliament does not decide in a single vote: amendments to the Council decision are admissible and put to the vote. However, the second sentence is useful only for consultations since, under Rule 99(1), third subparagraph (Rule 99 § 4 new), plenary amendments are never admissible in consent procedures.AFCO WG suggests therefore to re-order paragraphs 7, 8 and 9 in order to address the specificity of the consent and the consultation procedures.Moreover, the reference to "financial protocol[s]" which applies only in this provision shall be deleted. Elsewhere in the Rule, the reference to "international agreement[s]" is deemed sufficient.The third subparagraph is moved here from Rule 99 paragraph 4 second subparagraph. The text is slightly adapted to correspond to the new placement.

Paragraph 9 to be deleted here and moved under paragraph 7.

The new paragraph 9a consists of the text of subparagraph 2 of paragraph 1 which is slightly adapted.

Indeed, the current wording of that subparagraph gives the impression that the EP should be proactive in order for Article 218(10) TFEU to be applied. This is not in line with the Treaties, under which other institutions must inform the EP without specific requests, especially after C-658/11. The wording “…shall jointly supervise/monitor in line with Article 218(10) TFEU that Parliament is provided…” could be suggested.This subparagraph covers all demarches related to the conclusion of international agreements, from the intention to open negotiations to its conclusion and implementation.

Pakeitimas    129

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

109 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

109 straipsnis

109 straipsnis

Procedūros pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 218 straipsnio nuostatas dėl laikino tarptautinių susitarimų taikymo ar jų sustabdymo arba dėl Sąjungos pozicijos nustatymo tarptautiniu susitarimu įkurtoje institucijoje

Laikinas tarptautinių susitarimų taikymas ar jų taikymo sustabdymas arba Sąjungos pozicijos nustatymas tarptautiniu susitarimu įkurtame organe

Kai Komisija, vadovaudamasi savo pagal Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo ir Pagrindų susitarimą dėl Europos Parlamento ir Europos Komisijos santykių nustatytais įpareigojimais, informuoja Parlamentą ir Tarybą apie savo ketinimą siūlyti laikinai taikyti tarptautinį susitarimą ar sustabdyti jo galiojimą, Parlamentas parengia pareiškimą ir po to surengia diskusiją. Parlamentas gali pateikti rekomendacijas pagal Darbo tvarkos taisyklių 108 ar 113 straipsnius.

Kai Komisija arba Komisijos pirmininko pavaduotojas ir Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis informuoja Parlamentą ir Tarybą apie savo ketinimą siūlyti laikinai taikyti tarptautinį susitarimą ar sustabdyti jo taikymą, Parlamentas gali pakviesti Tarybą, Komisiją arba Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąjį įgaliotinį užsienio reikalams ir saugumo politikai padaryti pareiškimą, po kurio surengiamos diskusijos. Parlamentas gali teikti rekomendacijas, parengtas remiantis atsakingo komiteto pranešimu arba vadovaujantis 113 straipsniu; į šias rekomendacijas gali būti įtrauktas prašymas Tarybai laikinai netaikyti susitarimo, kol Parlamentas neduos savo pritarimo.

Ta pati procedūra taikoma tada, kai Komisija informuoja Parlamentą apie pasiūlymą dėl pozicijos, kurią Sąjungos vardu ketinama patvirtinti tarptautiniu susitarimu įsteigtoje institucijoje.

Ta pati procedūra taikoma tada, kai Komisija arba Komisijos pirmininko pavaduotojas ir Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis pasiūlo poziciją, kurią Sąjungos vardu ketinama patvirtinti tarptautiniu susitarimu įsteigtame organe.

Pagrindimas

Pavadinimas sutrumpinamas išbraukiant nuorodą į 218 straipsnį (tas pats straipsnis taikomas taip pat ir 108 straipsnyje nurodytoms procedūroms, o dabartinis straipsnis susijęs tik su 218 straipsnio 9 ir 10 dalimis). Siūlomu pakeitimu siekiama pavadinimą suderinti su SESV 218 straipsnio 9 dalyje įrašyta formuluote „sustabdomas susitarimo taikymas“.

1dalyje siūlomu pakeitimu siekiama patikslinti, kas yra pareiškimo autorius. Visame straipsnyje įrašomi žodžiai „Komisijos pirmininko pavaduotojas ir Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis“ siekiant suderinti tekstą su SESV 218 straipsnio 9 dalimi.

Pakeitimas    130

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

110 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

110 straipsnis

110 straipsnis

Specialūs įgaliotiniai

Specialūs įgaliotiniai

1.  Jei Taryba ketina paskirti specialų įgaliotinį pagal Europos Sąjungos sutarties 33 straipsnį, Parlamento pirmininkas, atsižvelgdamas į atsakingo komiteto prašymą, kviečia Tarybos atstovus padaryti pareiškimą bei atsakyti į klausimus dėl įgaliojimų, tikslų ir kitų su specialaus įgaliotinio užduotimis ir pareigomis susijusių dalykų.

1.  Jei Taryba ketina paskirti specialų įgaliotinį pagal Europos Sąjungos sutarties 33 straipsnį, Parlamento pirmininkas, atsižvelgdamas į atsakingo komiteto prašymą, kviečia Tarybos atstovus padaryti pareiškimą bei atsakyti į klausimus dėl įgaliojimų, tikslų ir kitų su specialaus įgaliotinio užduotimis ir pareigomis susijusių dalykų.

2.  Paskyrus specialų įgaliotinį, bet dar prieš jam pradedant eiti pareigas, paskirtas asmuo gali būti pakviestas padaryti pareiškimą ir atsakyti į klausimus atsakingame komitete.

2.  Paskyrus specialų įgaliotinį, bet dar prieš jam pradedant eiti pareigas, paskirtas asmuo gali būti pakviestas padaryti pareiškimą ir atsakyti į klausimus atsakingame komitete.

3.  Per tris mėnesius nuo šio klausymo, komitetas, remdamasis 134 straipsniu, gali pasiūlyti priimti rekomendacijas, tiesiogiai susijusias su specialaus įgaliotinio pareiškimu ir jo atsakymais į klausimus.

3.  Per du mėnesius nuo šio klausymo, atsakingas komitetas Tarybai, Komisijai arba Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai gali pateikti rekomendacijas, tiesiogiai susijusias su tokiu paskyrimu.

4.  Specialus įgaliotinis kviečiamas išsamiai ir nuolat informuoti Parlamentą apie praktinį savo įgaliojimų vykdymą.

4.  Specialus įgaliotinis kviečiamas išsamiai ir nuolat informuoti Parlamentą apie praktinį savo įgaliojimų vykdymą.

5.  Tarybos paskirtas specialus įgaliotinis, turintis įgaliojimus tam tikrais politikos klausimais, gali būti pakviestas padaryti pareiškimą atsakingame komitete Parlamento kvietimu arba savo paties iniciatyva.

 

Pagrindimas

Dabartinė 3 dalyje pateikta formuluotė neaiški, šiai daliai aktuali tik 134 straipsnio dalis, susijusi su frakcijos arba ne mažiau kaip 40 Parlamento narių teikiamu pasiūlymu. Visais atvejais bus taikoma 113 straipsnyje numatyta procedūra, nes šio straipsnio taikymo sritis apima BSGP. 5 dalis išbraukta kaip nereikalinga.

Pakeitimas    131

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

111 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

111 straipsnis

111 straipsnis

Tarptautinis atstovavimas

Tarptautinis atstovavimas

1.  Skiriant Sąjungos užsienio delegacijos vadovą, kandidatas gali būti pakviestas atvykti į atitinkamo Parlamento organo posėdį padaryti pareiškimą bei atsakyti į klausimus.

1.  Skiriant Sąjungos užsienio delegacijos vadovą, kandidatas gali būti pakviestas atvykti į atsakingo komiteto posėdį padaryti pareiškimą bei atsakyti į klausimus.

2.  Per tris mėnesius nuo 1 dalyje minėto klausymo, atsakingas komitetas gali priimti rezoliuciją arba pateikti rekomendaciją, tiesiogiai susijusią su pareiškimu ir atsakymais į klausimus.

2.  Per du mėnesius nuo 1 dalyje minėto klausymo, atsakingas komitetas gali priimti rezoliuciją arba pateikti rekomendaciją, tiesiogiai susijusią su tokiu paskyrimu.

Pagrindimas

Pakeitimo tikslas – žodžius „atitinkamas Parlamento organas“ pakeisti žodžiais „atsakingas komitetas“ siekiant nuostatą suderinti su politinės atskaitomybės deklaracija ir užtikrinti nuoseklų tekstą visose Darbo tvarkos taisyklėse.

Pakeitimas    132

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

112 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

112 straipsnis

113a straipsnis

Konsultavimasis su Parlamentu ir informacijos jam teikimas bendros užsienio ir saugumo politikos klausimais

Konsultavimasis su Parlamentu ir informacijos jam teikimas bendros užsienio ir saugumo politikos klausimais

1.  Kai pagal Europos Sąjungos sutarties 36 straipsnį į Parlamentą kreipiamasi dėl konsultacijos, klausimas perduodamas atsakingam komitetui, kuris, vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 113 straipsniu, gali teikti rekomendacijas.

1.  Kai pagal Europos Sąjungos sutarties 36 straipsnį į Parlamentą kreipiamasi dėl konsultacijos, klausimas perduodamas atsakingam komitetui, kuris, vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 113 straipsniu, gali parengti rekomendacijų projektą.

2.  Atitinkami komitetai siekia užtikrinti, kad Komisijos pirmininko pavaduotojas-Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai reguliariai ir laiku informuotų komitetus apie Sąjungos bendros užsienio ir saugumo politikos raidą ir įgyvendinimą, apie numatomas išlaidas kiekvienu atveju kai priimamas šios srities sprendimas, turintis finansinių padarinių, bei apie kitus su šios politikos veiksmų įgyvendinimu susijusius finansinius aspektus. Išimties tvarka, atsižvelgiant į Komisijos pirmininko pavaduotojo-Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio prašymą, komitetas gali nuspręsti rengti uždarą posėdį.

2.  Atitinkami komitetai siekia užtikrinti, kad Komisijos pirmininko pavaduotojas-Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai reguliariai ir laiku informuotų komitetus apie Sąjungos bendros užsienio ir saugumo politikos raidą ir įgyvendinimą, apie numatomas išlaidas kiekvienu atveju kai priimamas šios srities sprendimas, turintis finansinių padarinių, bei apie kitus su šios politikos veiksmų įgyvendinimu susijusius finansinius aspektus. Išimties tvarka, atsižvelgiant į Komisijos pirmininko pavaduotojo-Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio prašymą, komitetas gali nuspręsti rengti uždarą posėdį.

3.  Du kartus per metus rengiamos diskusijos dėl Komisijos pirmininko pavaduotojo-Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio parengto dokumento, kuriame pristatomi pagrindiniai bendros užsienio ir saugumo politikos aspektai, esminiai pasirinkimai, įskaitant bendrą saugumo ir gynybos politiką, taip pat jų finansinės pasekmės Sąjungos biudžetui. Taikomos Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnyje išdėstytos procedūros.

3.  Du kartus per metus rengiamos diskusijos dėl Komisijos pirmininko pavaduotojo-Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio parengto dokumento, kuriame pristatomi pagrindiniai bendros užsienio ir saugumo politikos aspektai, esminiai pasirinkimai, įskaitant bendrą saugumo ir gynybos politiką, taip pat jų finansinės pasekmės Sąjungos biudžetui. Taikomos Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnyje išdėstytos procedūros.

(Žr. taip pat 134 straipsnio išaiškinimą.)

 

4.  Komisijos pirmininko pavaduotojas-Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis kviečiamas dalyvauti visose plenarinio posėdžio diskusijose užsienio, saugumo ir gynybos politikos klausimais.

4.  Komisijos pirmininko pavaduotojas-Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis kviečiamas dalyvauti visose plenarinio posėdžio diskusijose užsienio, saugumo ir gynybos politikos klausimais.

 

(Šis pakeistas straipsnis perkeliamas po 113 straipsnio ir atitinkamai įtraukiamas į naujai sukuriamą 2a skyrių).

Pagrindimas

Kalbant apie išaiškinimo išbraukimą, neaišku, kodėl pateikiama ši nuoroda. Vienintelis 134 straipsnio išaiškinimas susijęs su šio straipsnio 3 dalimi. Toje dalyje kalbama apie pranešimus, o ne apie pasiūlymus dėl rezoliucijų, kaip numatyta 123 straipsnyje.

Pakeitimas    133

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

III antraštinės dalies 2 a skyriaus antraštinė dalis (nauja)

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

2A SKYRIUS

 

REKOMENDACIJOS DĖL SĄJUNGOS IŠORĖS POLITIKOS

 

(Įrašoma prieš 113 straipsnį)

Pakeitimas    134

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

113 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

113 straipsnis

113 straipsnis

Rekomendacijos bendros užsienio ir saugumo politikos klausimais

Rekomendacijos dėl Sąjungos išorės politikos

1.  Komitetas, atsakingas už bendrą užsienio ir saugumo politiką, gavęs Pirmininkų sueigos leidimą arba atsižvelgdamas į pasiūlymą, pateiktą vadovaujantis 134 straipsniu, gali parengti Tarybai rekomendacijas pagal savo kompetenciją.

1.  Atsakingas komitetas gali parengti rekomendacijų Tarybai, Komisijai arba Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai projektą dėl klausimų, kurie patenka į Europos Sąjungos sutarties V antraštinę dalį (Sąjungos išorės veiksmai), arba tais atvejais, kai tarptautinis susitarimas, patenkantis į 108 straipsnio taikymo sritį, nebuvo perduotas Parlamentui ar Parlamentas nebuvo apie šį susitarimą informuotas, kaip numatyta pagal 109 straipsnį.

2.  Skubos atvejais 1 dalyje minėtą leidimą gali suteikti Parlamento pirmininkas, kuris taip pat gali leisti surengti nepaprastąjį atitinkamo komiteto posėdį.

2.  Skubos atvejais Parlamento pirmininkas gali leisti surengti nepaprastąjį atitinkamo komiteto posėdį.

3.  Tvirtinant minėtas rekomendacijas, kurių rašytinis tekstas pateikiamas balsavimui, netaikomos 158 straipsnio nuostatos ir leistini žodiniai pakeitimai.

3.  Tvirtinant minėtųjų rekomendacijų projektą komitete, balsavimui būtina pateikti rašytinį tekstą.

Netaikyti 158 straipsnio nuostatų yra leidžiama tik komiteto posėdžiuose ir tik skubos atvejais. Nei komiteto posėdžiuose, kurie nepaskelbti skubiais, nei plenariniuose posėdžiuose nuo 158 straipsnio nuostatų nukrypti negalima.

 

Nuostata, pagal kurią leidžiama pateikti pakeitimus žodžiu, reiškia, kad komiteto nariai negali prieštarauti žodinių pakeitimų pateikimui balsuoti komitete.

 

 

3a.  2 dalyje nurodytais skubos atvejais procedūrai komitete netaikomos 158 straipsnio nuostatos ir žodiniai pakeitimai yra priimtini. Parlamento nariai negali prieštarauti žodinių pakeitimų pateikimui balsuoti komitete.

4.  Tokia tvarka parengtos rekomendacijos įrašomos į artimiausios Parlamento mėnesinės sesijos darbotvarkę. Skubos atvejais, jei taip nusprendžia Parlamento pirmininkas, rekomendacijos gali būti įrašytos į jau vykstančios mėnesinės sesijos darbotvarkę. Rekomendacijos laikomos priimtomis, nebent iki mėnesinės sesijos pradžios ne mažiau kaip keturiasdešimt Parlamento narių raštu pateikia prieštaravimų. Tokiu atveju komiteto rekomendacijos įrašomos į vykstančios mėnesinės sesijos darbotvarkę svarstyti ir balsuoti. Frakcija ar ne mažiau kaip keturiasdešimt Parlamento narių gali pateikti pakeitimų.

4.  Komiteto parengtas rekomendacijų projektas įrašomas į artimiausios Parlamento mėnesinės sesijos darbotvarkę. Skubos atvejais, jei taip nusprendžia Parlamento pirmininkas, rekomendacijos gali būti įrašytos į jau vykstančios mėnesinės sesijos darbotvarkę.

 

4a.  Rekomendacijos laikomos priimtomis, nebent iki mėnesinės sesijos pradžios tam raštu paprieštarauja ne mažiau kaip keturiasdešimt Parlamento narių. Kai toks prieštaravimas pateikiamas, komiteto rekomendacijų projektas įrašomas į tos pačios mėnesinės sesijos darbotvarkę. Dėl tokių rekomendacijų surengiamos diskusijos ir balsuojama dėl frakcijos arba ne mažiau kaip keturiasdešimties Parlamento narių pateiktų pakeitimų, jei tokių esama.

Pagrindimas

The changes to the title aim to extend the scope of Rule 113, so as to align it with the broader scope of Rule 134; moreover, Rule 113 is merged with Rule 134 and a a new chapter concerning EP recommendations on the Union’s external action is created. Consequently, Rule 134 is to be deleted.

As regards the changes to paragraph 1, it is suggested to also include the Commission among the possible “addressees” of an EP recommendation.

The deletion in paragraph 3 subparagraph 1 is proposed because this is the only reference in the Rules to "oral amendments". All other references are made in interpretations (in particular, the interpretation to Rule 169 gives the oral amendments equivalent status to the amendments not distributed in all languages).However, the interpretation which follows paragraph 3,is deleted and merged, with slight adaptations, with the provision of paragraph 3 a (new); it acknowledges the specifcity of the CFSP area and the high probability of urgent matters which would justify the a derogation for putting "oral amendments" to vote.

Pakeitimas    135

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

114 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

114 straipsnis

114 straipsnis

Žmogaus teisių pažeidimai

Žmogaus teisių pažeidimai

Kiekvienos mėnesinės sesijos metu atsakingi komitetai, neprašydami leidimo, gali pateikti atskirus pasiūlymus dėl rezoliucijų dėl žmogaus teisių pažeidimo atvejų, vadovaudamiesi 113 straipsnio 4 dalyje išdėstyta tvarka.

Kiekvienos mėnesinės sesijos metu atsakingi komitetai, neprašydami leidimo, gali pateikti atskirus pasiūlymus dėl rezoliucijų dėl žmogaus teisių pažeidimo atvejų, vadovaudamiesi 113 straipsnio 4 ir 4a dalyse išdėstyta tvarka.

Pakeitimas    136

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

115 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

115 straipsnis

115 straipsnis

Parlamento veiklos skaidrumas

Parlamento veiklos skaidrumas

1. Parlamentas užtikrina kuo didesnį savo veiklos skaidrumą pagal Europos Sąjungos sutarties 1 straipsnio 2 dalį, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 15 straipsnį bei pagal Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartijos 42 straipsnį.

1. Parlamentas užtikrina kuo didesnį savo veiklos skaidrumą pagal Europos Sąjungos sutarties 1 straipsnio 2 dalį, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 15 straipsnį bei pagal Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartijos 42 straipsnį.

2.  Europos Parlamente vykstančios diskusijos yra viešos.

2.  Europos Parlamente vykstančios diskusijos yra viešos.

3.  Paprastai komitetų posėdžiai yra vieši. Tačiau komitetai gali nuspręsti darbotvarkės klausimus suskirstyti į nagrinėjamus viešai ir uždarai. Vėliausiai tai turi būti padaryta tvirtinant posėdžio darbotvarkę. Tačiau jei posėdis yra uždaras, komitetas gali leisti visuomenei susipažinti su šio posėdžio dokumentais ir protokolu, nepažeidžiant Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1049/2001 4 straipsnio 1–4 dalių. Konfidencialumo taisyklių pažeidimo atveju taikomas 166 straipsnis.

3.  Paprastai komitetų posėdžiai yra vieši. Tačiau komitetai gali nuspręsti darbotvarkės klausimus suskirstyti į nagrinėjamus viešai ir uždarai. Vėliausiai tai turi būti padaryta tvirtinant posėdžio darbotvarkę. Tačiau jei posėdis yra uždaras, komitetas gali nuspręsti pateikti šio posėdžio dokumentus visuomenei susipažinti.

4.  Posėdžiai, kuriuose atsakingas komitetas nagrinėja prašymus dėl imunitetų pagal 9 straipsnį, visada yra uždari.

 

Pagrindimas

3 dalies pakeitimai yra tik formuluotės patikslinimas. Teisine prasme nuoroda į Reglamento 1049/2001 4 straipsnį netikslinga. Konfidencialumo pažeidimo atvejai jau reglamentuojami 11 ir 166 straipsniuose, todėl pagal esamą nuostatą nebūtina to kartoti čia.

4 dalis išbraukiama, nes šis klausimas turėtų būti sprendžiamas pagal 9 straipsnio 10 dalį ir principus, nustatytus pagal 9 straipsnio 12 dalį.

Pakeitimas    137

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

116 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

116 straipsnis

116 straipsnis

Visuomenės teisė susipažinti su dokumentais

Visuomenės teisė susipažinti su dokumentais

1.  Kiekvienas Sąjungos pilietis, taip pat kiekvienas valstybėje narėje gyvenantis ar turintis registruotą buveinę fizinis ar juridinis asmuo turi teisę susipažinti su Europos Parlamento dokumentais, remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 15 straipsniu ir atsižvelgiant į Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1049/2001 išdėstytus principus, sąlygas ir apribojimus bei vadovaujantis specialiosiomis šių Darbo tvarkos taisyklių nuostatomis.

1.  Kiekvienas Sąjungos pilietis, taip pat kiekvienas valstybėje narėje gyvenantis ar turintis registruotą buveinę fizinis ar juridinis asmuo turi teisę susipažinti su Europos Parlamento dokumentais, remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 15 straipsniu ir atsižvelgiant į Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1049/2001 išdėstytus principus, sąlygas ir apribojimus.

Galimybė susipažinti su Parlamento dokumentais, kiek tai įmanoma, tuo pačiu būdu suteikiama ir kitiems fiziniams bei juridiniams asmenims.

Galimybė susipažinti su Parlamento dokumentais, kiek tai įmanoma, tuo pačiu būdu suteikiama ir kitiems fiziniams bei juridiniams asmenims.

Informavimo tikslais Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 skelbiamas kartu su Darbo tvarkos taisyklėmis15.

 

2.  Kalbant apie dokumentų prieinamumą, žodžiai ,,Parlamento dokumentai“ reiškia bet kokį dokumentą Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 3 straipsnio a punkto prasme, kurį parengė ar gavo Parlamento pareigūnai pagal I antraštinės dalies 2 skyrių, Parlamento valdymo organai, komitetai ir tarpparlamentinės delegacijos arba Parlamento sekretoriatas.

2.  Kalbant apie dokumentų prieinamumą, žodžiai ,,Parlamento dokumentai“ reiškia bet kokį dokumentą Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 3 straipsnio a punkto prasme, kurį parengė ar gavo Parlamento pareigūnai pagal I antraštinės dalies 2 skyrių, Parlamento valdymo organai, komitetai ir tarpparlamentinės delegacijos arba Parlamento sekretoriatas.

Atskirų Parlamento narių ar frakcijų parengti dokumentai jų prieinamumo požiūriu taip pat laikomi Parlamento dokumentais, jei jie buvo pateikti šių Darbo tvarkos taisyklių nustatyta tvarka.

Kaip numatyta Europos Parlamento narių statuto 4 straipsnyje, atskirų Parlamento narių ar frakcijų parengti dokumentai jų prieinamumo požiūriu laikomi Parlamento dokumentais tik tuo atveju, jei jie buvo pateikti šių Darbo tvarkos taisyklių nustatyta tvarka.

Biuras nustato taisykles, užtikrinančias, kad visi Parlamento dokumentai būtų registruojami.

Biuras nustato taisykles, užtikrinančias, kad visi Parlamento dokumentai būtų registruojami.

3.  Parlamentas parengia Parlamento dokumentų registrą. Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1049/2001 teisėkūros ir tam tikri kitų kategorijų dokumentai pateikiami registre, kad su jais tiesiogiai galėtų susipažinti visuomenė. Registre, kiek tai įmanoma, taip pat pateikiamos nuorodos į kitus Parlamento dokumentus.

3.  Parlamentas parengia viešo Parlamento dokumentų registro interneto svetainę. Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1049/2001 teisėkūros ir tam tikri kitų kategorijų dokumentai pateikiami Parlamento viešo registro interneto svetainėje, kad su jais tiesiogiai galėtų susipažinti visuomenė. Viešo registro interneto svetainėje, kiek tai įmanoma, taip pat pateikiamos nuorodos į kitus Parlamento dokumentus.

Dokumentų, su kuriais galima tiesiogiai susipažinti, kategorijos yra išvardintos sąraše, kurį tvirtina Biuras ir kuris skelbiamas Parlamento tinklalapyje. Šiame sąraše nepaminėti įvairių kategorijų dokumentai taip pat gali būti prieinami visuomenei; šiuos dokumentus galima gauti pateikus rašytinį prašymą.

Dokumentų, su kuriais galima tiesiogiai susipažinti Parlamento viešo registro interneto svetainėje, kategorijos yra išvardintos sąraše, kurį tvirtina Biuras ir kuris skelbiamas Parlamento viešo registro interneto svetainėje. Šiame sąraše nepaminėti įvairių kategorijų dokumentai taip pat gali būti prieinami visuomenei; šie dokumentai gali būti pateikti susipažinti pateikus rašytinį prašymą, kaip numatyta pagal Reglamentą (EB) Nr. 1049/2001.

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 nuostatas Biuras gali patvirtinti susipažinimo su dokumentais tvarką, kuri yra skelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 nuostatas Biuras patvirtina taisykles, reglamentuojančias galimybę susipažinti su dokumentais; tokios taisyklės skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4.  Biuras nusprendžia, kas bus atsakingas už pirminių paraiškų tvarkymą (Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 7 straipsnis) ir priima sprendimus dėl kartotinių paraiškų (Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 8 straipsnis) bei dėl susipažinimo su slapto pobūdžio dokumentais (Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 9 straipsnis).

4.  Biuras nusprendžia, kas bus atsakingas už pirminių paraiškų tvarkymą (Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 7 straipsnis) ir sprendimų dėl kartotinių paraiškų (Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 8 straipsnis) ir dėl paraiškų dėl galimybės susipažinti su slapto pobūdžio dokumentais (Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 9 straipsnis) priėmimą.

5.  Pirmininkų sueiga paskiria Parlamento atstovus tarpinstituciniame komitete, įsteigtame pagal Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 15 straipsnio 2 dalį.

 

6.  Vienas iš Parlamento pirmininko pavaduotojų yra atsakingas už paraiškų dėl galimybės susipažinti su dokumentais tvarkymo priežiūrą.

6.  Vienas iš Parlamento pirmininko pavaduotojų yra atsakingas už paraiškų dėl galimybės susipažinti su dokumentais tvarkymo priežiūrą.

 

6a.  Biuras patvirtina metinę ataskaitą, nurodytą Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 17 straipsnio 1 dalyje.

7.  Atsakingas Parlamento komitetas, remdamasis iš Biuro bei kitų šaltinių gauta informacija, paruošia metinę ataskaitą, nurodytą Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 17 straipsnyje, ir pristato ją plenarinio posėdžio metu.

7.  Atsakingas Parlamento komitetas reguliariai tikrina, ar Parlamento veikla vykdoma skaidriai, ir pateikia Parlamentui ataskaitą su savo išvadomis ir rekomendacijomis.

Atsakingas komitetas taip pat nagrinėja ir įvertina kitų institucijų ir agentūrų patvirtintas ataskaitas, remiantis Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 17 straipsniu.

Atsakingas komitetas taip pat gali nagrinėti ir įvertinti kitų institucijų ir agentūrų patvirtintas ataskaitas, remiantis Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 17 straipsniu.

 

7a.  Pirmininkų sueiga paskiria Parlamento atstovus tarpinstituciniame komitete, įsteigtame pagal Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 15 straipsnio 2 dalį.

__________________

 

15 Žr. XIV priedą.

 

Pagrindimas

The changes to paragraph 1, subparagraph 1 are necessary as the Rules of Procedure may not restrict public access rights under Regulation 1049/2001.

As regards the deletion of paragraph 1, subparagraph 3, this annex is deleted since from a legal and procedural point of view it is not an annex. The Regulation would however be included in a compendium of legal acts, easily accessible to MEPs and other persons.

The changes to paragraph 2, subparagraph 2, reflect the ‘raison d’être’ of this rule. A document is "tabled" when it enters into the EP administrative circuit.

The changes to paragraph 3, subparagraph 2, clarify the relevant “register”; the use of “shall” would imply an obligation to disclose, but an exception under Article 4 of Regulation 1049 might apply; therefore “may” is more appropriate.

Paragraph 3, subparagraph 3, is updated as the rules have already been adopted (adopting them is an obligation under Regulation 1049/2001).

Paragraph 5 is deleted here and reinserted as paragraph 8 (new).

The changes to paragraph 7 and the addition of 6 a (new) adjust the the text to standard practice according to which the Bureau endorses yearly a technical/administrative report whereas the LIBE Committee prepares biannual reports (EP Institutional report on the implementation of Regulation 1049/2001; such reports were adopted in 2009, 2011, 2013, and 2016). It is therefore suggested to clarify that the adoption of the technical report is ensured by the Bureau whereas LIBE is competent for the institutional/political report, which may be based on the findings of the technical reports.Article 17(1) of Regulation (EC) No 1049/2001 reads as follows: „1. Each institution shall publish annually a report for the preceding year including the number of cases in which the institution refused to grant access to documents, the reasons for such refusals and the number of sensitive documents not recorded in the register."

Pakeitimas    138

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

116 a straipsnis (naujas)

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

116a straipsnis (naujas)

 

Galimybė patekti į Parlamento pastatus

 

1.   Parlamento nariams, Parlamento narių padėjėjams ir tretiesiems asmenims leidimai įeiti į pastatus išduodami remiantis Biuro nustatytomis taisyklėmis. Šiomis taisyklėmis taip pat reglamentuojamas leidimų įeiti į pastatus naudojimas ir panaikinimas.

 

2.  Leidimai įeiti į pastatus neišduodami Parlamento nario aplinkai priklausantiems asmenims, patenkantiems į Europos Parlamento ir Europos Komisijos susitarimo dėl skaidrumo registro organizacijoms ir savarankiškai dirbantiems asmenims, dalyvaujantiems formuojant ir įgyvendinant ES politiką1a, taikymo sritį.

 

3.   Į skaidrumo registrą įtraukti subjektai ir jų atstovai, kuriems yra išduoti ilgalaikiai leidimai įeiti į Europos Parlamento pastatus, privalo laikytis:

 

  Registruotojų elgesio kodekso, pridėto prie susitarimo,

 

  susitarimu nustatytos tvarkos ir kitų įsipareigojimų ir

 

  šio straipsnio įgyvendinimo nuostatų.

 

Nedarant poveikio bendrųjų taisyklių dėl ilgalaikių leidimų įeiti į pastatus panaikinimo arba laikino deaktyvavimo taikymui, generalinis sekretorius, gavęs kvestorių leidimą, panaikina arba deaktyvuoja ilgalaikį leidimą įeiti į pastatus, jei jo turėtojas pašalinamas iš skaidrumo registro dėl Registruotojų elgesio kodekso pažeidimo, rimtai pažeidžia šioje dalyje nustatytus reikalavimus arba be pakankamo pagrindimo nepaklusta oficialiam kvietimui dalyvauti klausyme ar komiteto posėdyje arba bendradarbiauti su tyrimo komitetu, nebent būtų svarių priežasčių tokio leidimo neatimti.

 

4.   Kvestoriai gali apibrėžti, kaip 2 dalyje nurodytas Elgesio kodeksas taikomas asmenims, kurie, nors ir turi ilgalaikį leidimą įeiti į pastatus, tačiau nepatenka į susitarimo taikymo sritį.

 

5.   Biuras, generaliniam sekretoriui pasiūlius, laikydamasis susitarimo dėl registro sukūrimo nuostatų, nustato priemones, būtinas skaidrumo registrui įgyvendinti.

 

__________________

 

1a OL L 277, 2014 9 19, p. 11.

Pagrindimas

Pridėta nauja taisyklė, pagal kurią turi būti pridėta nuoroda į Skaidrumo registrą.

Pakeitimas    139

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

117 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

117 straipsnis

117 straipsnis

Komisijos pirmininko rinkimai

Komisijos pirmininko rinkimai

1  Europos Vadovų Tarybai pasiūlius Komisijos pirmininko kandidatūrą, Parlamento pirmininkas pakviečia kandidatą padaryti pareiškimą Parlamente ir pristatyti politines gaires. Po pareiškimo vyksta diskusijos.

1.  Europos Vadovų Tarybai pasiūlius Komisijos pirmininko kandidatūrą, Parlamento pirmininkas pakviečia kandidatą padaryti pareiškimą Parlamente ir pristatyti politines gaires. Po pareiškimo vyksta diskusijos.

Europos Vadovų Taryba kviečiama dalyvauti diskusijose.

Europos Vadovų Taryba kviečiama dalyvauti diskusijose.

2.  Parlamentas renka Komisijos pirmininką visų savo narių balsų dauguma.

2.  Kaip nustatyta Europos Sąjungos sutarties 17 straipsnio 7 dalyje, Parlamentas renka Komisijos pirmininką visų savo narių balsų dauguma.

Balsuojama slaptu balsavimu.

Balsuojama vardiniu balsavimu.

3.   Jei kandidatas išrenkamas, Parlamento pirmininkas apie tai praneša Tarybai ir paprašo, kad ji ir išrinktas Komisijos pirmininkas bendru sutarimu teiktų Komisijos narių kandidatūras.

3.   Jei kandidatas išrenkamas, Parlamento pirmininkas apie tai praneša Tarybai ir paprašo, kad ji ir išrinktasis Komisijos pirmininkas bendru sutarimu teiktų Komisijos narių kandidatūras.

4.   Jei kandidatas nesurenka būtinos daugumos, Parlamento pirmininkas paragina Europos Vadovų Tarybą per vieną mėnesį pasiūlyti naują kandidatą rinkimams pagal tą pačią procedūrą.

4.   Jei kandidatas nesurenka būtinos daugumos, Parlamento pirmininkas paragina Europos Vadovų Tarybą per vieną mėnesį pasiūlyti naują kandidatą rinkimams pagal tą pačią procedūrą.

Pagrindimas

Pakeitimas    140

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

118 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

118 straipsnis

118 straipsnis

Komisijos rinkimai

Komisijos rinkimai

 

- 1.   Parlamento pirmininkas kviečia išrinktąjį Komisijos pirmininką informuoti Parlamentą apie pareigų siūlomoje Komisijos narių kolegijoje paskirstymą pagal postus, remiantis išrinktojo Komisijos pirmininko politinėmis gairėmis.

1.  Pasitaręs su išrinktu Komisijos pirmininku, Parlamento pirmininkas kviečia išrinkto Komisijos pirmininko ir Tarybos siūlomus kandidatus į Komisijos narius atvykti į atitinkamus komitetus pagal numatomas jų kompetencijos sritis. Šie klausymai yra vieši.

1.  Pasitaręs su išrinktuoju Komisijos pirmininku, Parlamento pirmininkas kviečia išrinktojo Komisijos pirmininko ir Tarybos siūlomus kandidatus į Komisijos narius atvykti į atitinkamus komitetus arba organus pagal numatomas jų kompetencijos sritis.

 

1a.  Klausymus rengia komitetai.

 

Kai paskirtojo Komisijos nario atsakomybė pirmiausia yra horizontaliojo pobūdžio, klausymas išimties tvarka gali vykti kitokiu formatu, tačiau tokiame klausyme turi dalyvauti atitinkami atsakingi komitetai. Klausymai yra vieši.

2.   Parlamento pirmininkas gali kviesti išrinktą Komisijos pirmininką informuoti Parlamentą apie pareigų siūlomoje Komisijos narių kolegijoje paskirstymą pagal postus, remiantis savo politinėmis gairėmis.

 

3.  Atitinkamas komitetas ar komitetai pakviečia paskirtąjį Komisijos narį padaryti pareiškimą ir atsakyti į klausimus. Klausymai rengiami taip, kad paskirtieji Komisijos nariai galėtų pateikti Parlamentui visą reikalingą informaciją. Su klausymų rengimu susijusios nuostatos pateikiamos Darbo tvarkos taisyklių priede16.

3.  Atitinkamas komitetas ar komitetai pakviečia paskirtąjį Komisijos narį padaryti pareiškimą ir atsakyti į klausimus. Klausymai rengiami taip, kad paskirtieji Komisijos nariai galėtų pateikti Parlamentui visą reikalingą informaciją. Su klausymų rengimu susijusios nuostatos pateikiamos Darbo tvarkos taisyklių priede16.

4.  Išrinktas Komisijos pirmininkas pristato Komisijos narių kolegiją ir jos programą per Parlamento posėdį, į kurį kviečiami Europos Vadovų Tarybos pirmininkas ir Tarybos pirmininkas. Po pareiškimo vyksta diskusijos.

4.  Išrinktasis Komisijos pirmininkas kviečiamas pristatyti Komisijos narių kolegiją ir jos programą per Parlamento posėdį, į kurį kviečiami Europos Vadovų Tarybos pirmininkas ir Tarybos pirmininkas. Po pareiškimo vyksta diskusijos.

5.  Baigiant diskusijas bet kuri frakcija ar ne mažiau kaip keturiasdešimt Parlamento narių gali pateikti pasiūlymą dėl rezoliucijos. Taikomos 123 straipsnio 3, 4 ir 5 dalys.

5.  Baigiant diskusijas bet kuri frakcija ar ne mažiau kaip keturiasdešimt Parlamento narių gali pateikti pasiūlymą dėl rezoliucijos. Taikomos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 3–5b dalys.

Pasibaigus balsavimui dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos, Parlamentas išrenka arba atmeta Komisiją balsavusiųjų dauguma.

 

Vyksta vardinis balsavimas.

 

Parlamentas gali atidėti balsavimą iki kito posėdžio.

 

 

5a.  Po balsavimo dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos Parlamentas, vykdydamas vardinį balsavimą, išrenka arba atmeta Komisiją balsavusiųjų dauguma. Parlamentas gali atidėti balsavimą iki kito posėdžio.

6.  Parlamento pirmininkas praneša Tarybai apie Komisijos išrinkimą arba atmetimą.

6.   Parlamento pirmininkas praneša Tarybai apie Komisijos išrinkimą arba atmetimą.

7.   Komisijos kadencijos metu įvykus svarbiems su postais susijusiems pokyčiams, prireikus užpildyti atsiradusį laisvą postą ar skiriant naują Komisijos narį į Europos Sąjungą įstojus naujai valstybei narei, atitinkami Komisijos nariai pagal 3 dalį kviečiami atvykti į komitetus, atsakingus už jų kompetencijos sritis.

7.  Komisijos kadencijos metu įvykus svarbiems su postais susijusiems pokyčiams arba keičiantis Komisijos sudėčiai, atitinkami Komisijos nariai arba, jei taikoma, bet kurie kiti paskirtieji Komisijos nariai kviečiami dalyvauti pagal 1a ir 3 dalis rengiamuose klausymuose.

 

7a.  Per Komisijos nario kadenciją pasikeitus Komisijos nario atsakomybės sričiai ar finansiniams interesams, šią situaciją tikrina Parlamentas pagal XVI priedo nuostatas.

 

Jei per Komisijos nario kadenciją nustatomas interesų konfliktas ir Komisijos pirmininkas neįgyvendina Parlamento rekomendacijų dėl interesų konflikto panaikinimo, Parlamentas gali paprašyti Komisijos pirmininko pareikšti nepasitikėjimą tuo Komisijos nariu pagal Pagrindų susitarimo dėl Europos Parlamento ir Europos Komisijos santykių 5 dalį ir, jei reikia, imtis veiksmų siekiant atimti iš to Komisijos nario teisę į pensiją ar kitas ją pakeičiančias išmokas pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 245 straipsnio antrą pastraipą.

_______________

 

16 Žr. XVI priedą.

 

Pagrindimas

The changes to this Rule transpose the principle set out in paragraph 5 of the EP resolution of 8 September 2015 on procedures and practices regarding Commissioner hearings.

Paragraph 2 of Rule 118 becomes paragraph 1 and "may" is replaced by "shall", since it corresponds to standard practice the last three subparagraphs of paragraph 5 are re-grouped into a new paragraph (5a)in order to facilitate the reading and the interpretation.

In paragraph 7, the reference to a new MS is deleted as it is not accurate given that the same procedure applies to any new Commissioner (resignation, new accession or other circumstances.)

Pakeitimas    141

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

118 a straipsnis (naujas)

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

118a straipsnis

 

Daugiamečių programų sudarymas

 

Paskyrus naują Komisiją, Parlamentas, Taryba ir Komisija pagal Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros 5 dalį keičiasi nuomonėmis ir sutaria dėl bendrų išvadų dėl daugiamečių programų sudarymo.

 

Šiuo tikslu ir prieš derybas su Taryba ir Komisija dėl bendrų išvadų dėl daugiamečių programų sudarymo Parlamento pirmininkas surengia keitimąsi nuomonėmis su Pirmininkų sueiga dėl pagrindinių politikos tikslų ir prioritetų per naują kadenciją. Vykdant tokį keitimąsi nuomonėmis atsižvelgiama į, inter alia, išrinktojo Komisijos pirmininko nurodytus prioritetus ir į paskirtųjų Komisijos narių atsakymus, kurie buvo pateikti per klausymus, numatytus pagal 118 straipsnį.

 

Prieš pasirašydamas bendras išvadas Parlamento pirmininkas turi gauti Pirmininkų sueigos pritarimą.

Pakeitimas    142

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

119 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

119 straipsnis

119 straipsnis

Siūlymas pareikšti nepasitikėjimą Komisija

Siūlymas pareikšti nepasitikėjimą Komisija

1.  Siūlymą pareikšti nepasitikėjimą Komisija Parlamento pirmininkui gali įteikti viena dešimtoji visų Parlamento narių.

1.  Siūlymą pareikšti nepasitikėjimą Komisija Parlamento pirmininkui gali įteikti viena dešimtoji visų Parlamento narių. Jei dėl siūlymo pareikšti nepasitikėjimą buvo balsuota per pastaruosius du mėnesius, naują siūlymą pareikšti nepasitikėjimą gali pateikti tik viena penktoji visų Parlamento narių.

2.  Siūlymas vadinamas ,,siūlymu pareikšti nepasitikėjimą“ ir turi būti pagrįstas. Jis perduodamas Komisijai.

2.  Siūlymas vadinamas ,,siūlymu pareikšti nepasitikėjimą“ ir jame turi būti nurodytos jo priežastys. Jis perduodamas Komisijai.

3.  Gavęs minėtąjį siūlymą, Parlamento pirmininkas iš karto informuoja Parlamento narius, kad buvo pateiktas siūlymas pareikšti nepasitikėjimą.

3.  Gavęs minėtąjį siūlymą, Parlamento pirmininkas iš karto informuoja Parlamento narius, kad buvo pateiktas siūlymas pareikšti nepasitikėjimą.

4.  Diskusijos dėl nepasitikėjimo pareiškimo prasideda ne anksčiau kaip praėjus dvidešimt keturioms valandoms po to, kai apie tokio siūlymo pateikimą buvo pranešta Parlamento nariams.

4.  Diskusijos dėl nepasitikėjimo pareiškimo prasideda ne anksčiau kaip praėjus dvidešimt keturioms valandoms po to, kai apie tokio siūlymo pateikimą buvo pranešta Parlamento nariams.

5.  Dėl tokio siūlymo balsuojama vardiniu būdu ir balsavimas vyksta ne anksčiau kaip praėjus keturiasdešimt aštuonioms valandoms nuo diskusijų šiuo klausimu pradžios.

5.  Dėl tokio siūlymo balsuojama vardiniu būdu ir balsavimas vyksta ne anksčiau kaip praėjus keturiasdešimt aštuonioms valandoms nuo diskusijų šiuo klausimu pradžios.

6.  Vėliausiai diskusijos ir balsavimas vyksta per artimiausią mėnesinę sesiją po siūlymo pareikšti nepasitikėjimą pateikimo.

6.  Nedarant poveikio 4 ir 5 dalims, diskusijos ir balsavimas vyksta ne vėliau kaip per artimiausią mėnesinę sesiją po siūlymo pareikšti nepasitikėjimą pateikimo.

7.  Siūlymas pareikšti nepasitikėjimą priimamas dvejomis trečiosiomis balsavusių Parlamento narių, sudarančių visų Parlamento narių daugumą, balsų. Apie balsavimo rezultatus pranešama Tarybos pirmininkui ir Komisijos pirmininkui.

7.  Kaip numatyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 234 straipsnyje, siūlymas pareikšti nepasitikėjimą priimamas dvejomis trečiosiomis balsavusių Parlamento narių, sudarančių visų Parlamento narių daugumą, balsų. Apie balsavimo rezultatus pranešama Tarybos pirmininkui ir Komisijos pirmininkui.

Pagrindimas

6 dalies pakeitimas yra techninio pobūdžio patikslinimas atsižvelgiant į Briuselyje vykstančias trumpąsias sesijas.

Pakeitimas    143

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

120 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

120 straipsnis

120 straipsnis

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teisėjų ir generalinių advokatų skyrimas

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teisėjų ir generalinių advokatų skyrimas

Parlamentas, gavęs savo atsakingo komiteto pasiūlymą, paskiria kandidatą į septynių asmenų komitetą, kuris nagrinėja Teisingumo Teismo ir Bendrojo Teismo teisėjų arba generalinių advokatų kandidatūrų tinkamumo klausimą.

Parlamentas, gavęs savo atsakingo komiteto pasiūlymą, paskiria kandidatą į septynių asmenų komitetą, kuris nagrinėja Teisingumo Teismo ir Bendrojo Teismo teisėjų arba generalinių advokatų kandidatūrų tinkamumo klausimą. Atsakingas komitetas kandidatą, kurį jis pageidauja pasiūlyti, renka balsuodamas paprastąja balsų dauguma. Tuo tikslu to komiteto koordinatoriai parengia trumpąjį kandidatų sąrašą.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu 120 straipsnis suderinamas su nusistovėjusia praktika.

Pakeitimas    144

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

121 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

121 straipsnis

121 straipsnis

Audito Rūmų narių skyrimas

Audito Rūmų narių skyrimas

1.  Kandidatai į Audito Rūmų narius kviečiami padaryti pareiškimą atsakingame komitete ir atsakyti į komiteto narių klausimus. Komitetas balsuoja atskirai dėl kiekvienos kandidatūros slaptu balsavimu.

1.  Kandidatai į Audito Rūmų narius kviečiami padaryti pareiškimą atsakingame komitete ir atsakyti į komiteto narių klausimus. Komitetas balsuoja atskirai dėl kiekvienos kandidatūros slaptu balsavimu.

2.  Atsakingas komitetas Parlamentui teikia rekomendacijas dėl siūlomų kandidatų paskyrimo, parengdamas pranešimą kartu su atskirais pasiūlymais dėl sprendimo dėl kiekvienos kandidatūros.

2.  Atsakingas komitetas Parlamentui pateikia rekomendaciją dėl pritarimo kandidatūrai.

3.  Balsavimas turi įvykti per du mėnesius nuo kandidatūrų siūlymo, jei Parlamentas nenusprendžia kitaip, remdamasis atsakingo komiteto, frakcijos ar ne mažiau kaip keturiasdešimties Parlamento narių prašymu. Parlamentas slaptu balsavimu balsuoja atskirai dėl kiekvienos kandidatūros ir sprendžia balsavusiųjų dauguma.

3.  Balsavimas turi įvykti per du mėnesius nuo kandidatūrų siūlymo, jei Parlamentas nenusprendžia kitaip, remdamasis atsakingo komiteto, frakcijos ar ne mažiau kaip keturiasdešimties Parlamento narių prašymu. Parlamentas slaptu balsavimu balsuoja atskirai dėl kiekvienos kandidatūros.

4.  Jei dėl vienos atskiros kandidatūros paskyrimo Parlamentas priima neigiamą nuomonę, Parlamento pirmininkas prašo Tarybos atšaukti kandidatūrą ir siūlyti Parlamentui naują kandidatą.

4.  Jei dėl vienos atskiros kandidatūros paskyrimo Parlamentas priima neigiamą nuomonę, Parlamento pirmininkas prašo Tarybos atšaukti kandidatūrą ir siūlyti Parlamentui naują kandidatą.

Pakeitimas    145

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

122 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

122 straipsnis

122 straipsnis

Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos narių skyrimas

Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos narių skyrimas

1.   Kandidatas į Europos Centrinio Banko pirmininko vietą kviečiamas padaryti pareiškimą atsakingame komitete ir atsakyti į komiteto narių klausimus.

1.  Kandidatas į Europos Centrinio Banko pirmininko, pirmininko pavaduotojo arba Vykdomosios valdybos nario vietą kviečiamas padaryti pareiškimą atsakingame komitete ir atsakyti į komiteto narių klausimus.

2.   Atsakingas komitetas Parlamentui pateikia rekomendaciją dėl pritarimo kandidatūrai.

2.   Atsakingas komitetas Parlamentui pateikia rekomendaciją dėl pritarimo kandidatūrai.

3.   Balsavimas turi įvykti per du mėnesius nuo kandidatūros pasiūlymo dienos, jei Parlamentas nenusprendžia kitaip, remdamasis atsakingo komiteto, frakcijos ar ne mažiau kaip keturiasdešimties Parlamento narių prašymu.

3.  Balsavimas turi įvykti per du mėnesius nuo kandidatūros pasiūlymo dienos, jei Parlamentas nenusprendžia kitaip, remdamasis atsakingo komiteto, frakcijos ar ne mažiau kaip keturiasdešimties Parlamento narių prašymu. Parlamentas slaptu balsavimu balsuoja atskirai dėl kiekvienos kandidatūros.

4.   Jei Parlamentas priima neigiamą nuomonę, Parlamento pirmininkas prašo Tarybos atšaukti kandidatūrą ir siūlyti Parlamentui naują kandidatą.

4.  Jei Parlamentas priima neigiamą nuomonę dėl kandidatūros, Parlamento pirmininkas prašo atšaukti kandidatūrą ir siūlyti Parlamentui naują kandidatą.

5.   Ta pati procedūra taikoma pritariant pirmininko pavaduotojo kandidatūrai bei kitų Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos narių kandidatūroms.

 

Pagrindimas

The change in paragraph 1 aims to clarify that the procedure should be followed (and is actually followed) with regard to all members of the ECB Executive Board (cf. current § 5).

In paragraph 4, the words "the President shall ask the Council to withdraw its nomination and to submit a new nomination to Parliament" imply that Parliament is consulted by the Council. However, the wording of Article 283(2) TFEU is not clear in this respect.Where the EN wording of this Treaty provision might leave some doubt, the FR version clearly provides for a consultation by the European Council: "sont nommés par le Conseil européen ..., sur recommandation du Conseil et après consultation du Parlement européen".However, according to the DE version, Parliament is indeed consulted by the Council.Therefore Rule122 §4 has been reformulated so as to correspond with both versions.

§ 5.See suggested changes to §1

Pakeitimas    146

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

122 a straipsnis (naujas)

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

122 a straipsnis

 

Paskyrimai į ekonomikos valdymo organus

 

1.  Šis straipsnis taikomas skiriant:

 

  Bendro priežiūros mechanizmo priežiūros valdybos pirmininką ir pirmininko pavaduotoją;

 

  Bendro pertvarkymo mechanizmo Bendros pertvarkymo valdybos pirmininką, pirmininko pavaduotoją ir etatinius narius;

 

  Europos priežiūros institucijos (Europos bankininkystės institucija, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija ir Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija) pirmininkus ir vykdomuosius direktorius; ir

 

  Europos strateginių investicijų fondo vykdomąjį direktorių ir vykdomojo direktoriaus pavaduotoją.

 

2.  Kiekvienas kandidatas kviečiamas padaryti pareiškimą atsakingame komitete ir atsakyti į komiteto narių klausimus.

 

3.  Atsakingas komitetas Parlamentui pateikia rekomendaciją dėl kiekvieno pasiūlymo dėl paskyrimo.

 

4.  Balsavimas turi įvykti per du mėnesius nuo pasiūlymo dėl paskyrimo dienos, jei Parlamentas nenusprendžia kitaip, remdamasis atsakingo komiteto, frakcijos arba ne mažiau kaip keturiasdešimties Parlamento narių prašymu. Parlamentas slaptu balsavimu balsuoja atskirai dėl kiekvienos paskyrimo.

 

5.  Jei Parlamentas nepritaria pasiūlymui dėl paskyrimo, Parlamento pirmininkas prašo tokį pasiūlymą atšaukti ir pateikti Parlamentui naują pasiūlymą.

Pakeitimas    147

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

123 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

123 straipsnis

123 straipsnis

Komisijos, Tarybos ir Europos Vadovų Tarybos pareiškimai

Komisijos, Tarybos ir Europos Vadovų Tarybos pareiškimai

1.   Komisijos, Tarybos ar Europos Vadovų Tarybos nariai bet kuriuo metu gali paprašyti Parlamento pirmininko leisti jiems padaryti pareiškimą. Europos Vadovų Tarybos pirmininkas po kiekvieno šios Tarybos susitikimo padaro pranešimą. Parlamento pirmininkas nusprendžia, kada toks pareiškimas gali būti padarytas ir ar po jo vyks išsamios diskusijos, ar bus skirtas pusvalandis Parlamento narių trumpiems ir glaustiems klausimams.

1.   Komisijos, Tarybos ar Europos Vadovų Tarybos nariai bet kuriuo metu gali paprašyti Parlamento pirmininko leisti jiems padaryti pareiškimą. Europos Vadovų Tarybos pirmininkas po kiekvieno šios Tarybos susitikimo padaro pranešimą. Parlamento pirmininkas nusprendžia, kada toks pareiškimas gali būti padarytas ir ar po jo vyks išsamios diskusijos, ar bus skirtas pusvalandis Parlamento narių trumpiems ir glaustiems klausimams.

2.   Kai į darbotvarkę įtraukiamas pareiškimas su diskusijomis, Parlamentas nusprendžia, ar diskusijos užbaigiamos rezoliucijos priėmimu. Tai netaikoma, jei šios ar artimiausios mėnesinės sesijos posėdyje yra numatytas pranešimas tuo pačiu klausimu, nebent dėl ypatingų priežasčių Parlamento pirmininkas pasiūlytų priešingai. Jei Parlamentas nusprendžia diskusijas užbaigti rezoliucijos priėmimu, komitetas, frakcija ar ne mažiau kaip keturiasdešimt Parlamento narių gali pateikti pasiūlymą dėl rezoliucijos.

2.   Kai į darbotvarkę įtraukiamas pareiškimas su diskusijomis, Parlamentas nusprendžia, ar diskusijos užbaigiamos rezoliucijos priėmimu. Tai netaikoma, jei šios ar artimiausios mėnesinės sesijos posėdyje yra numatytas pranešimas tuo pačiu klausimu, nebent dėl ypatingų priežasčių Parlamento pirmininkas pasiūlytų priešingai. Jei Parlamentas nusprendžia diskusijas užbaigti rezoliucijos priėmimu, komitetas, frakcija ar ne mažiau kaip keturiasdešimt Parlamento narių gali pateikti pasiūlymą dėl rezoliucijos.

3.   Dėl pasiūlymų dėl rezoliucijos balsuojama tą pačią dieną. Parlamento pirmininkas sprendžia dėl galimų išimčių. Leidžiami paaiškinimai dėl balsavimo.

3.  Dėl pasiūlymų dėl rezoliucijos balsuojama per kuo ankstesnį balsavimui skirtą laiką. Parlamento pirmininkas sprendžia dėl galimų išimčių. Leidžiami paaiškinimai dėl balsavimo.

4.   Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos pakeičia ankstesnius ją pasirašiusių Parlamento narių, bet ne kitų komitetų, frakcijų ar Parlamento narių pasiūlymus dėl rezoliucijų.

4.   Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos pakeičia ankstesnius ją pasirašiusių Parlamento narių, bet ne kitų komitetų, frakcijų ar Parlamento narių pasiūlymus dėl rezoliucijų.

 

4a.  Jei bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos pateikia aiškią daugumą sudaranti frakcija, Parlamento pirmininkas gali tokį pasiūlymą pateikti balsuoti pirmiausia.

5.  Priėmus rezoliuciją, jokie kiti pasiūlymai balsavimui nebeteikiami, išskyrus išimtinius atvejus, kai Parlamento pirmininkas nusprendžia priešingai.

5.  Priėmus rezoliuciją, jokie kiti pasiūlymai balsavimui nebeteikiami, išskyrus išimtinius atvejus, kai Parlamento pirmininkas nusprendžia priešingai.

 

5a.  Pagal 135 straipsnio 2 dalies 2 pastraipą pateikto pasiūlymo dėl rezoliucijos autorius arba autoriai gali jį atšaukti iki galutinio balsavimo.

 

5b.  Frakcija, komitetas ar tiek pat Parlamento narių, kiek reikia pasiūlymui dėl rezoliucijos pateikti, gali perimti atšauktą pasiūlymą ir vėl iš karto jį pateikti. 5a dalis ir ši dalis taip pat taikomos rezoliucijoms, pateiktoms pagal 105 ir 106 straipsnius.

Pagrindimas

5a dalis apima tekstą, šiuo metu perkeltą į 133 straipsnio 6 dalį, kuri buvo supaprastinta.

5b dalį sudaro dabartinės 133 straipsnio 8 dalies tekstas, kuris papildomas įtraukiant pasiūlymus dėl deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų.

Pakeitimas    148

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

124 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

124 straipsnis

124 straipsnis

Komisijos sprendimų paaiškinimai

Komisijos sprendimų paaiškinimai

Pasitaręs su Pirmininkų sueiga, Parlamento pirmininkas gali pakviesti Komisijos pirmininką, atsakingą už ryšius su Europos Parlamentu Komisijos narį, arba pagal susitarimą kitą Komisijos narį padaryti pareiškimą Parlamente po kiekvieno Komisijos posėdžio ir paaiškinti pagrindinius priimtus sprendimus. Po pareiškimo vyksta ne trumpesnė kaip trisdešimties minučių diskusija, kurios metu Parlamento nariai gali pateikti trumpus ir glaustus klausimus.

Parlamento pirmininkas kviečia Komisijos pirmininką, atsakingą už ryšius su Europos Parlamentu Komisijos narį, arba pagal susitarimą kitą Komisijos narį padaryti pareiškimą Parlamente po kiekvieno Komisijos posėdžio ir paaiškinti pagrindinius priimtus sprendimus, nebent planavimo sumetimais arba dėl sąlyginės atitinkamo klausimo politinės svarbos Pirmininkų sueiga nuspręstų, kad to nereikia. Po pareiškimo vyksta ne trumpesnė kaip trisdešimties minučių diskusija, kurios metu Parlamento nariai gali pateikti trumpus ir glaustus klausimus.

Pakeitimas    149

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

125 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

125 straipsnis

125 straipsnis

Audito Rūmų pareiškimai

Audito Rūmų pareiškimai

1.   Dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo ar dėl Parlamento veiklos biudžeto priežiūros srityje Audito Rūmų pirmininkas gali būti pakviestas pakomentuoti pastabas, pateiktas Audito Rūmų metiniame pranešime, specialiosiose ataskaitose ar nuomonėse arba paaiškinti Audito Rūmų darbo programą.

1.  Dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo ar dėl Parlamento veiklos biudžeto priežiūros srityje Audito Rūmų pirmininkas gali būti pakviestas padaryti pareiškimą, kuriame jis pakomentuotų pastabas, pateiktas Audito Rūmų metiniame pranešime, specialiosiose ataskaitose ar nuomonėse, arba paaiškintų Audito Rūmų darbo programą.

2.   Parlamentas gali nuspręsti surengti atskirą diskusiją bet kuriuo klausimu, iškeltu tokiuose pareiškimuose, dalyvaujant Komisijos ir Tarybos atstovams, ypač jei buvo pranešta apie pažeidimus finansų valdymo srityje.

2.   Parlamentas gali nuspręsti surengti atskirą diskusiją bet kuriuo klausimu, iškeltu tokiuose pareiškimuose, dalyvaujant Komisijos ir Tarybos atstovams, ypač jei buvo pranešta apie pažeidimus finansų valdymo srityje.

Pagrindimas

Žodis „pakomentuoti“ keičiamas į „padaryti pareiškimą“ siekiant suderinti šią nuostatą su 123 straipsnio 1 dalyje ir 124 straipsnyje vartojama formuluote, taip pat su 2 dalyje pateikiama nuoroda į pareiškimus.

Pakeitimas    150

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

126 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

126 straipsnis

126 straipsnis

Europos Centrinio Banko pareiškimai

Europos Centrinio Banko pareiškimai

1.   Europos Centrinio Banko pirmininkas Parlamentui pristato banko metinį pranešimą apie Europos centrinių bankų sistemos veiklą ir praėjusių bei einamųjų metų pinigų politiką.

1.  Europos Centrinio Banko pirmininkas kviečiamas Parlamentui pristatyti banko metinį pranešimą apie Europos centrinių bankų sistemos veiklą ir praėjusių bei einamųjų metų pinigų politiką.

2.   Po šio pristatymo vyksta bendroji diskusija.

2.   Po šio pristatymo vyksta bendroji diskusija.

3.   Europos Centrinio Banko pirmininkas ne mažiau kaip keturis kartus per metus kviečiamas atvykti į atsakingo komiteto posėdžius padaryti pareiškimą ir atsakyti į klausimus.

3.   Europos Centrinio Banko pirmininkas ne mažiau kaip keturis kartus per metus kviečiamas atvykti į atsakingo komiteto posėdžius padaryti pareiškimą ir atsakyti į klausimus.

4.   Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos pirmininkas, pirmininko pavaduotojas ir kiti nariai kviečiami atvykti ir į papildomus posėdžius, jiems patiems ar Parlamentui paprašius.

4.   Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos pirmininkas, pirmininko pavaduotojas ir kiti nariai kviečiami atvykti ir į papildomus posėdžius, jiems patiems ar Parlamentui paprašius.

5.   Posėdžių pagal 3 ir 4 dalis stenograma parengiama oficialiosiomis kalbomis.

5.  Parengiama posėdžių pagal 3 ir 4 dalis stenograma.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į pastarąjį 194 straipsnio pakeitimą, plenarinių posėdžių protokolai neberengiami visomis kalbomis. Laikantis dabartinės praktikos, susijusios su dialogu pinigų politikos srityje, komitetų lygmeniu parengiama posėdžio stenograma, kuri verčiama į tris kalbas.

Pakeitimas    151

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

127 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

127 straipsnis

Išbraukta.

Rekomendacijos dėl bendrų ekonominės politikos gairių

 

1.   Komisijos rekomendacijos dėl valstybių narių ir Sąjungos ekonominės politikos bendrų gairių pateikiamos atsakingam komitetui, kuris parengia pranešimą ir jį pateikia Parlamentui.

 

2.   Taryba kviečiama informuoti Parlamentą apie savo rekomendacijas ir Europos Vadovų Tarybos priimtą poziciją.

 

Pagrindimas

Išbraukiama, nes praktikoje netaikoma. Ekonomikos ir pinigų politikos (ECON) komiteto ir Užimtumo ir socialinių reikalų (EMPL) komiteto pranešimai savo iniciatyva (INI) šioje srityje grindžiami Pirmininkų sueigos 2012 m. liepos 5 d. sprendimu. Pirmininkų sueiga nusprendė leisti parengti tokius INI pranešimus (kasmet, automatiškai ir netaikant kvotos): – paskelbus metinę augimo apžvalgą ir rengiantis pavasario Europos Vadovų Tarybos susitikimui: ECON komiteto INI pranešimą (+ BUDG komitetas pagal 54 straipsnį), taip pat EMPL komiteto INI pranešimą (+ BUDG komitetas pagal 54 straipsnį); – rudens pradžioje: ECON komiteto INI pranešimą, kuriame įvertinamas aktualaus semestro sprendimų įgyvendinimas ir pateikiama informacijos būsimai metinei augimo apžvalgai.

Pakeitimas    152

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

128 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

128 straipsnis

128 straipsnis

Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl kurių diskutuojama

Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl kurių diskutuojama

1.  Klausimus Tarybai ar Komisijai su prašymu įrašyti juos į Parlamento darbotvarkę gali pateikti komitetas, frakcija ar ne mažiau kaip keturiasdešimt Parlamento narių.

1  Klausimus Tarybai, Komisijai arba Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai su prašymu įrašyti juos į Parlamento darbotvarkę gali pateikti komitetas, frakcija ar ne mažiau kaip keturiasdešimt Parlamento narių.

Šie klausimai raštu pateikiami Parlamento pirmininkui, kuris juos nedelsiant perduoda Pirmininkų sueigai.

Šie klausimai raštu pateikiami Parlamento pirmininkui, kuris juos nedelsiant perduoda Pirmininkų sueigai.

Pirmininkų sueiga nusprendžia, ar šie klausimai įrašomi į darbotvarkę ir kokia eilės tvarka. Klausimai, kurie per tris mėnesius nuo jų pateikimo neįrašomi į Parlamento darbotvarkę, anuliuojami.

Pirmininkų sueiga nusprendžia, ar šie klausimai įrašomi į darbotvarkės projektą; laikomasi 149 straipsnyje nurodytos procedūros. Klausimai, kurie per tris mėnesius nuo jų pateikimo neįrašomi į Parlamento darbotvarkės projektą, anuliuojami.

2.   Komisijai skirti klausimai turi būti perduoti šiai institucijai ne vėliau kaip prieš savaitę iki posėdžio, į kurio darbotvarkę jie įrašomi. Klausimai Tarybai turi būti perduoti ne vėliau kaip prieš tris savaites iki minėtos datos.

2.  Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai skirti klausimai turi būti perduoti adresatui ne vėliau kaip prieš savaitę iki posėdžio, į kurio darbotvarkę jie įrašomi. Klausimai Tarybai turi būti perduoti ne vėliau kaip prieš tris savaites iki minėtos datos.

3.   Jei klausimai yra susiję su sritimis, numatytomis Europos Sąjungos sutarties 42 straipsnyje, šio straipsnio 2 dalyje nurodytas terminas netaikomas. Taryba turi pateikti atsakymą per tokį terminą, kad Parlamentas būtų tinkamai informuotas.

3.  Jei klausimai yra susiję su bendra saugumo ir gynybos politika, 2 dalyje nurodyti terminai netaikomi. Atsakymas turi būti pateiktas per tokį terminą, kad Parlamentas būtų tinkamai informuotas.

4.  Vienam klausimo teikėjui suteikiamos penkios minutės klausimui pateikti. Atsako vienas atitinkamos institucijos narys.

4.  Klausimą gali pateikti vienas iš klausimo teikėjų. Į klausimą atsako asmuo, kuriam jis skirtas.

Klausimo teikėjas gali pasinaudoti visu minėtu kalbėjimui skirtu laiku.

 

5.   123 straipsnio 2–5 dalys taikomos mutatis mutandis.

5.  123 straipsnio 2–5b dalys dėl pasiūlymų dėl rezoliucijos pateikimo ir balsavimo dėl jų taikomos mutatis mutandis.

Pagrindimas

Paragraph 1 is brought up to date, as following the entry into force of the Lisbon Treaty its text should include the possibility to submit Oral Questions to the Vice-President / High Representative Furthermore, the change made refloect the fact that the CoP does not decide on each and every Oral Question tabled, but simply adopts the Draft Agenda and Final Draft Agenda, including the possible Oral Questions. The reference to Rule 149 is introduced as the recommendation by the CCC referred to in Rule 149(1) includes a list of Oral Questions.

In paragraph 2 the words "that institution" cannot be used anymore if the VP/HR is added, therefore it is suggested to use "addressee" like in Annex III to the Rules.

Changes to paragraph 3 aim to increase the readability as this paragraph provides for two time limits.

Paragraph 4 is modified as having speaking time for the authors of the Oral Question does not seem useful especially as the Rules of Procedure do not establish the speaking time for other speakers in Plenary (rapporteurs, rapporteurs for opinion, authors of the motions for resolutions of Rule 135, other institutions, etc.). Speaking time is agreed with political groups and indicated in the Agenda of the Plenary. In addition, as regards authors of oral questions, when there is more than one author (e.g. several OQs on the same subject or one OQ tabled by several political groups or committees, but not in the case of an OQ tabled by 40+ MEPs), speaking time for each author or co-author is 2 minutes, not 5. This is why the reference to 5 minutes is deleted.

The second subparagraph of paragraph 2 is deleted as it is valid in the case of a question tabled jointly by several committees or political groups, as ad hoc arrangements are frequent, e.g. for questions tabled jointly by several committees.

Pakeitimas    153

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

129 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

129 straipsnis

129 straipsnis

Klausimų valanda

Klausimų valanda

1.   90 minučių trukmės klausimų Komisijai valanda viena ar daugiau konkrečių horizontaliųjų temų, dėl kurių Pirmininkų sueiga priima sprendimą likus mėnesiui iki mėnesinės sesijos pradžios, rengiama per kiekvieną Parlamento mėnesinę sesiją.

1.  Ne ilgesnės kaip 90 minučių trukmės klausimų Komisijai valanda viena ar daugiau konkrečių horizontaliųjų temų, dėl kurių Pirmininkų sueiga priima sprendimą likus mėnesiui iki mėnesinės sesijos pradžios, gali būti rengiama per kiekvieną Parlamento mėnesinę sesiją.

2.   Pirmininkų sueigos pakviestų dalyvauti Komisijos narių atsakomybės sritis turi būti susijusi su konkrečia horizontaliąja tema ar temomis, dėl kurių jiems pateikiami klausimai. Vienos Parlamento mėnesinės sesijos metu klausimų valandoje gali dalyvauti du Komisijos nariai numatant galimybę leisti dalyvauti trečiam Komisijos nariui, atsižvelgiant į konkrečią klausimų valandai pasirinktą horizontaliąją temą ar temas.

2.   Pirmininkų sueigos pakviestų dalyvauti Komisijos narių atsakomybės sritis turi būti susijusi su konkrečia horizontaliąja tema ar temomis, dėl kurių jiems pateikiami klausimai. Vienos Parlamento mėnesinės sesijos metu klausimų valandoje gali dalyvauti du Komisijos nariai numatant galimybę leisti dalyvauti trečiam Komisijos nariui, atsižvelgiant į konkrečią klausimų valandai pasirinktą horizontaliąją temą ar temas.

3.   Klausimų valanda organizuojama naudojant formų traukimo sistemą, kuri išsamiai reglamentuojama šių Darbo tvarkos taisyklių priede17 .

 

4.   Pagal Pirmininkų sueigos išdėstytas gaires atskiri laiko tarpai gali būti skirti pateikti klausimams Tarybai, Komisijos pirmininkui, Komisijos pirmininko pavaduotojui-Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai ir euro grupės pirmininkui.

4.   Pagal Pirmininkų sueigos išdėstytas gaires atskiri laiko tarpai gali būti skirti pateikti klausimams Tarybai, Komisijos pirmininkui, Komisijos pirmininko pavaduotojui-Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai ir euro grupės pirmininkui.

 

4a.  Laikas per klausimų valandą nėra iš anksto specialiai paskirstomas. Parlamento pirmininkas kiek įmanoma labiau užtikrina, kad būtų suteikta galimybė paeiliui pateikti klausimus skirtingų politinių pažiūrų ir skirtingoms valstybėms narėms atstovaujantiems Parlamento nariams.

 

4b.  Parlamento nariui suteikiama viena minutė klausimui užduoti, o Komisijos nariui – dvi minutės į jį atsakyti. Parlamento narys gali užduoti papildomą 30 sekundžių trukmės klausimą, tiesiogiai susijusį su pagrindiniu klausimu. Komisijos nariui suteikiamos dvi minutės papildomam atsakymui.

 

Klausimai ir papildomi klausimai turi būti tiesiogiai susiję su konkrečia horizontaliąja tema, dėl kurios priimtas sprendimas pagal 1 dalį. Parlamento pirmininkas gali spręsti jų priimtinumo klausimą.

__________________

 

17 Žr. II priedą.

 

Pagrindimas

4a pakeitimu siūloma taikyti procedūrą „prašau žodžio“. 4b dalyje perimamas II priedo 2 ir 3 dalies turinys. Dėl šių pakeitimų priedas bus išbrauktas.

Pakeitimas    154

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

130 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

130 straipsnis

130 straipsnis

Klausimai, į kuriuos atsakoma raštu

Klausimai, į kuriuos atsakoma raštu

1.   Kiekvienas Parlamento narys pagal Darbo tvarkos taisyklių priede išdėstytus kriterijus gali pateikti klausimų Europos Vadovų Tarybos pirmininkui, Tarybai, Komisijai arba Komisijos pirmininko pavaduotojui-Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai, į kuriuos atsakoma raštu18.Už tokių klausimų turinį atsako tik jų teikėjai.

1.   Kiekvienas Parlamento narys pagal Darbo tvarkos taisyklių priede išdėstytus kriterijus gali pateikti klausimų Europos Vadovų Tarybos pirmininkui, Tarybai, Komisijai arba Komisijos pirmininko pavaduotojui-Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai, į kuriuos atsakoma raštu18.Už tokių klausimų turinį atsako tik jų teikėjai.

2.   Klausimai pateikiami Parlamento pirmininkui. Kai kyla abejonių dėl klausimo priimtinumo, sprendžia Parlamento pirmininkas. Parlamento pirmininko sprendimas grindžiamas ne tik 1 dalyje nurodyto priedo nuostatomis, bet ir apskritai Darbo tvarkos taisyklių nuostatomis. Klausimo teikėjui pranešama apie Parlamento pirmininko sprendimą.

2.   Klausimai pateikiami Parlamento pirmininkui. Kai kyla abejonių dėl klausimo priimtinumo, sprendžia Parlamento pirmininkas. Parlamento pirmininko sprendimas grindžiamas ne tik 1 dalyje nurodyto priedo nuostatomis, bet ir apskritai Darbo tvarkos taisyklių nuostatomis. Klausimo teikėjui pranešama apie motyvuotą Parlamento pirmininko sprendimą.

3.  Klausimai pateikiami elektronine forma. Kiekvienas narys per mėnesį gali pateikti ne daugiau kaip penkis klausimus.

3.  Klausimai pateikiami elektronine forma. Kiekvienas narys per trijų mėnesių nepertraukiamą laikotarpį gali pateikti ne daugiau kaip dvidešimt klausimų.

Išimtiniais atvejais papildomi klausimai gali būti pateikiami popierine forma; popierinį dokumentą pateikia ir asmeniškai pasirašo susijęs Parlamento narys atitinkamoje sekretoriato tarnyboje.

 

Pasibaigus vienerių metų laikotarpiui nuo aštuntosios Parlamento kadencijos pradžios Pirmininkų sueiga įvertina papildomų klausimų teikimo tvarką.

 

Formuluotė „išimtiniais atvejais“ turi būti suprantama taip, kad papildomus klausimus būtina pateikti skubiai ir negalima laukti, kol tokį klausimą bus galima pateikti kitą mėnesį. Be to, pagal 3 dalies antrą pastraipą pateikiamų klausimų skaičius neturi viršyti nustatytos penkių klausimų per mėnesį kvotos.

 

 

3a.  Klausimą gali paremti kiti nei klausimo autorius Parlamento nariai. Tokie klausimai įtraukiami tik į autoriaus, o ne rėmėjo didžiausią klausimų skaičių pagal 3 dalį.

4.  Jei per nustatytą terminą į pateiktą klausimą negaunama atsakymo, klausimo teikėjo prašymu šis klausimas įrašomas į artimiausio atsakingo komiteto posėdžio darbotvarkę. Mutatis mutandis taikomas 129 straipsnis.

4.  Jei per tris savaites (prioritetinio klausimo atveju) arba šešias savaites (neprioritetinio klausimo atveju) nuo tada, kai klausimas perduodamas adresatui, pastarasis į jį negali atsakyti, klausimo teikėjo prašymu šis klausimas gali būti įrašomas į artimiausio atsakingo komiteto posėdžio darbotvarkę.

Komiteto pirmininkas, kuriam pagal 206 straipsnio 1 dalį suteikiami įgaliojimai sušaukti komiteto posėdį, turi priimti sprendimą dėl posėdžio, į kurį kviečia, darbotvarkės projekto, siekdamas tinkamai organizuoti darbus. Šia prerogatyva nepažeidžiama 130 straipsnio 4 dalyje numatyta pareiga įrašyti klausimą raštu, jo teikėjo prašymu, į artimiausio komiteto posėdžio darbotvarkės projektą. Vis dėlto pirmininkas, atsižvelgdamas į politinius prioritetus, gali savo nuožiūra pasiūlyti posėdžio darbo tvarką ir procedūros eigą (pvz., taikyti procedūrą be diskusijų, po kurios galėtų būti tvirtinamas sprendimas dėl tolesnių veiksmų, arba prireikus rekomenduoti klausimo svarstymą atidėti vėlesniam posėdžiui).

 

5.  Atsakymai į klausimus, į kuriuos būtina atsakyti nedelsiant ir kurių nereikia išsamiai tirti (prioritetiniai klausimai), pateikiami per tris savaites nuo jų perdavimo adresatams dienos. Kiekvienas Parlamento narys per mėnesį gali pateikti po vieną prioritetinį klausimą.

5.  Kiekvienas Parlamento narys per mėnesį gali pateikti po vieną prioritetinį klausimą.

Į kitus (neprioritetinius) klausimus atsakoma per šešias savaites nuo jų perdavimo adresatams dienos.

 

6.   Klausimai ir atsakymai skelbiami Parlamento interneto svetainėje.

6.  Klausimai ir atsakymai, įskaitant bet kokius susijusius priedus, skelbiami Parlamento interneto svetainėje.

__________________