Proċedura : 2016/2114(REG)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0344/2016

Testi mressqa :

A8-0344/2016

Dibattiti :

PV 13/12/2016 - 3
CRE 13/12/2016 - 3

Votazzjonijiet :

PV 13/12/2016 - 5.3
CRE 13/12/2016 - 5.3
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2016)0484

RAPPORT     
PDF 3521kWORD 391k
22.11.2016
PE 585.606v01-00 A8-0344/2016

dwar ir-reviżjoni ġenerali tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

(2016/2114(REG))

Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali

Rapporteur: Richard Corbett

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW
 NOTA SPJEGATTIVA
 OPINJONI tal-Kumitat għall-Baġits
 OPINJONI tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
 OPINJONI tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel
 OPINJONI tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali
 RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALIFIL-KUMITAT RESPONSABBLI

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar ir-reviżjoni ġenerali tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

(2016/2114(REG))

Il-Parlament Ewropew

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 226 u 227 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Baġits, tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit, ta-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel u l-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A8-0344/2016),

1.  Jiddeċiedi li jemenda r-Regoli ta' Proċedura tiegħu kif jidher hawn taħt;

2.  Jissottolinja li dawk l-emendi għar-Regoli ta' Proċedura kkunsidraw kif dovut id-dispożizzjonijiet tal-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet(1);

3.  Jitlob lis-Segretarju Ġenerali jieħu l-miżuri li hemm bżonn sabiex is-sistemi tal-IT tal-Parlament jiġu adattati minnufih għar-Regoli ta’ Proċedura emendati u jinħolqu għodod elettroniċi xierqa, inter alia biex isir segwitu għall-mistoqsijiet bil-miktub li jsiru lill-istituzzjonijiet l-oħra tal-Unjoni;

4.  Jiddeċiedi li jħassar l-Artikolu 106(4) mir-Regoli ta' Proċedura hekk kif il-proċedura regolatorja bi skrutinju tkun tneħħiet minn kwalunkwe leġislazzjoni eżistenti u jitlob li, sadanittant, is-servizzi kkonċernati jżidu ma' dak l-Artikolu nota ta' qiegħ il-paġna b'referenza għal dak it-tħassir futur;

5.  Jistieden lill-Konferenza tal-Presidenti tirrieżamina l-Kodiċi ta' Mġiba għan-negozjar fil-kuntest tal-proċedura leġislattiva ordinarja sabiex tinġieb konformi mal-Artikoli 73 sa 73d adottati b'riżultat ta' din id-Deċiżjoni;

6.  Jiġbed l-attenzjoni lejn il-ħtieġa li l-Annessi għar-Regoli ta' Proċedura jerġgħu jiġu organizzati sabiex ikun fihom biss testi li jkollhom l-istess valur legali u jkunu suġġetti għall-istess maġġoranza proċedurali bħar-Regoli ta' Proċedura nfushom u l-Anness VI li, minkejja li jeħtieġ proċedura differenti u maġġoranza differenti għall-adozzjoni tiegħu, jikkonsisti f'miżuri ta' implimentazzjoni tar-Regoli ta' Proċedura; jitlob li l-annessi eżistenti l-oħra u kwalunkwe test addizzjonali li jista' jkun rilevanti għall-ħidma tal-Membri, jerġgħu jiġu organizzati f'kompendju li jkun jakkumpanja r-Regoli ta' Proċedura;

7.  Jirrimarka li l-emendi għal dawn ir-Regoli ta' Proċedura għandhom jidħlu fis-seħħ fl-ewwel jum tas-sessjoni parzjali ta' wara dak tal-adozzjoni tagħhom, bl-eċċezzjoni tal-Artikolu 212(2) dwar il-kompożizzjoni ta’ delegazzjonijiet interparlamentari, li għandu jidħol fis-seħħ għad-delegazzjonijiet eżistenti mal-ftuħ tal-ewwel sessjoni ta’ wara l-elezzjonijiet li jmiss tal-Parlament Ewropew li mistennija jsiru fl-2019;

8.  Jiddeċiedi li l-Membri għandhom jadattaw id-dikjarazzjoni tal-interessi finanzjarji tagħhom biex jirriflettu l-bidliet fl-Artikolu 4 tal-Anness I għar-Regoli ta' Proċedura sa mhux aktar tard minn sitt xhur wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dawn il-bidliet; jitlob lill-Bureau tiegħu u lis-Segretarju Ġenerali tiegħu biex, fi żmien tliet xhur mid-data ta’ dak id-dħul fis-seħħ, jieħdu l-miżuri xierqa biex jippermettu dak l-adattament mill-Membri; jiddeċiedi li d-dikjarazzjonijiet sottomessi abbażi tad-dispożizzjonijiet tar-Regoli ta’ Proċedura fis-seħħ fid-data li tiġi adottata din id-deċiżjoni ser jibqgħu validi sa sitt xhur wara d-data ta' dak id-dħul fis-seħħ; jiddeċiedi, barra minn hekk, li dawn id-dispożizzjonijiet imsemmija l-aħħar se jkunu japplikaw ukoll għal kull Membru li l-mandat tiegħu jibda jseħħ matul dak l-istess perjodu;

9.  Jitlob lill-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali jirrieżamina l-Artikolu 168a rigward id-definizzjonijiet il-ġodda tal-limiti, kif ukoll biex sena wara d-dħul fis-seħħ ta' dak l-Artikolu jirrieżamina l-applikazzjoni ta' dawk il-limiti għal Artikoli speċifiċi;

10.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni għal skopijiet ta' informazzjoni.

Emenda    1

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 2

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 2

Artikolu 2

Mandat indipendenti

Mandat indipendenti

Il-Membri tal-Parlament Ewropew għandhom jeżerċitaw il-mandat tagħhom b'mod indipendenti. M'għandhomx jiġu mxekkla minn xi istruzzjonijiet u m'għandhomx jirċievu mandat li jorbothom.

Skont l-Artikolu 6(1) tal-Att tal-20 ta' Settembru 1976 u l-Artikolu 2(1) u l-Artikolu 3(1) tal-Istatut għall-Membri tal-Parlament Ewropew, il-Membri għandhom jeżerċitaw il-mandat tagħhom b'mod ħieles u indipendenti, m'għandhomx jiġu mxekkla minn xi istruzzjonijiet u m'għandhomx jirċievu mandat li jorbothom.

Ġustifikazzjoni

Mill-perspettiva legali, is-sors tal-mandat indipendenti jinsab fl-Artikolu 6(1) tal-Att tal-1976 u fl-Artikoli 2(1) u 3(1) tal-Istatut tal-Membri. It-tibdil propost – li jirrifletti d-diċitura preċiża ta' dawn id-dispożizzjonijiet – hu maħsub biex jevita kwalunkwe konfużjoni.

Emenda    2

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 3

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 3

Artikolu 3

Verifika ta' kredenzjali

Verifika ta' kredenzjali

1.  Wara l-elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew, il-President għandu jistieden lill-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri sabiex jgħaddu lill-Parlament mingħajr dewmien l-ismijiet tal-Membri eletti sabiex il-Membri kollha jieħdu l-kariga fil-Parlament b'effet mill-ftuħ ta' l-ewwel seduta wara l-elezzjonijiet.

1  Wara l-elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew, il-President għandu jistieden lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri sabiex jgħaddu lill-Parlament mingħajr dewmien l-ismijiet tal-Membri eletti sabiex il-Membri kollha jieħdu l-kariga fil-Parlament b'effet mill-ftuħ tal-ewwel seduta wara l-elezzjonijiet.

Fl-istess ħin, il-President għandu jiġbed l-attenzjoni ta' dawk l-awtoritajiet għad-dispożizzjoniiet rilevanti għall-Att ta' l-20 ta' Settembru 1976 u jistedinhom jieħdu l-miżuri meħtiega sabiex jevitaw kull inkompatibbiltà mal-kariga ta' Membru tal-Parlament Ewropew.

Fl-istess ħin, il-President għandu jiġbed l-attenzjoni ta' dawk l-awtoritajiet għad-dispożizzjoniiet rilevanti għall-Att tal-20 ta' Settembru 1976 u jistedinhom jieħdu l-miżuri meħtiega sabiex jevitaw kull inkompatibbiltà mal-kariga ta' Membru tal-Parlament Ewropew.

2.  Kull Membru li l-elezzjoni tiegħu jkun mgħarraf biha l-Parlament għandu jagħmel dikjarazzjoni bil-miktub, qabel jidħol fil-kariga fil-Parlament, li huwa ma għandu ebda kariga inkompatibbli ma' dik ta' Membru tal-Parlament Ewropew fis-sens ta' l-Artikolu 7(1) u (2) ta' l-Att ta' l-20 ta' Settembru 1976. Wara l-elezzjonijiet ġenerali, din id-dikjarazzjoni għandha ssir fejn hu possibbli mhux aktar tard minn sitt ijiem qabel is-seduta kostituttiva tal-Parlament. Sakemm il-kredenzjali ta' Membru jkunu vverifikati jew tkun ingħatat deċiżjoni fuq kwalunkwe tilwima u kemm-il darba jkun iffirma minn qabel id-dikjarazzjoni bil-miktub imsemmija aktar 'l fuq, il-Membru għandu jidħol fil-kariga tiegħu fil-Parlament u fil-korpi tiegħu u għandu jgawdi mid-drittijiet marbuta ma' din il-kariga.

2.  Kull Membru li l-elezzjoni tiegħu jkun mgħarraf biha l-Parlament għandu jagħmel dikjarazzjoni bil-miktub, qabel jidħol fil-kariga fil-Parlament, li huwa ma għandu ebda kariga inkompatibbli ma' dik ta' Membru tal-Parlament Ewropew fis-sens tal-Artikolu 7(1) u (2) tal-Att tal-20 ta' Settembru 1976. Wara l-elezzjonijiet ġenerali, din id-dikjarazzjoni għandha ssir fejn hu possibbli mhux aktar tard minn sitt ijiem qabel is-seduta kostituttiva tal-Parlament. Sakemm il-kredenzjali ta' Membru jkunu vverifikati jew tkun ingħatat deċiżjoni fuq kwalunkwe tilwima u kemm-il darba jkun iffirma minn qabel id-dikjarazzjoni bil-miktub imsemmija aktar 'l fuq, il-Membru għandu jidħol fil-kariga tiegħu fil-Parlament u fil-korpi tiegħu u għandu jgawdi mid-drittijiet marbuta ma' din il-kariga.

Fejn ikun stabbilit minn fatti vverifikati minn sorsi disponibbli għall-pubbliku li Membru għandu kariga inkompatibbli ma' dik ta' Membru tal-Parlament Ewropew, fis-sens ta' l-Artikolu 7(1) u (2) ta' l-Att ta' l-20 ta' Settembru 1976, il-Parlament, fuq il-bażi ta' tagħrif provdut mill-President tiegħu, għandu jistabbilixxi li hemm post vakanti.

Fejn ikun stabbilit minn fatti vverifikati minn sorsi disponibbli għall-pubbliku li Membru għandu kariga inkompatibbli ma' dik ta' Membru tal-Parlament Ewropew, fis-sens tal-Artikolu 7(1) u (2) tal-Att tal-20 ta' Settembru 1976, il-Parlament, fuq il-bażi ta' tagħrif provdut mill-President tiegħu, għandu jistabbilixxi li hemm post vakanti.

3.  Fuq il-bażi ta' rapport magħmul mill-kumitat responsabbli mill-verifika tal-kredenzjali, il-Parlament għandu jivverifika l-kredenzjali mingħajr dewmien u jiddeċiedi dwar il-validità tal-mandat ta' kull wieħed mill-Membri li jkunu għadhom kemm ġew eletti kif ukoll dwar xi kontestazzjoni skond id-dispożizzjonijiet ta' l-Att ta' l-20 ta' Settembru 1976, ħlief għad-dispożizzjonijiet ibbażati fuq il-liġijiet elettorali nazzjonali.

3.  Fuq il-bażi ta' rapport magħmul mill-kumitat responsabbli, il-Parlament għandu jivverifika l-kredenzjali mingħajr dewmien u jiddeċiedi dwar il-validità tal-mandat ta' kull wieħed mill-Membri tiegħu li jkunu għadhom kemm ġew eletti kif ukoll dwar kwalunkwe kontestazzjoni skond id-dispożizzjonijiet tal-Att tal-20 ta' Settembru 1976, għajr dawk li, skont dak l-Att, jaqgħu esklużivament taħt id-dispożizzjonijiet nazzjonali li għalihom jirreferi dak l-Att.

 

Ir-rapport tal-kumitat għandu jkun ibbażat fuq in-notifika uffiċjali tar-riżultati sħaħ tal-elezzjoni min naħa ta' kull Stat Membru. Fin-notifika għandhom ikunu speċifikati l-ismijiet tal-kandidati eletti u l-ismijiet ta' xi sostituti flimkien mal-ordni tagħhom skond ir-riżultat tal-votazzjoni.

 

Il-validità tal-mandat ta' Membru ma tistax tiġi kkonfermata jekk ma jkunux saru d-dikjarazzjonijiet bil-miktub meħtieġa taħt dan l-Artikolu u l-Anness I ta' dawn ir-Regoli ta' Proċedura.

4.  Ir-rapport tal-kumitat għandu jkun ibbażat fuq in-notifika uffiċjali tar-riżultati sħaħ ta' l-elezzjoni min naħa ta' kull Stat Membru. Fin-notifika għandhom ikunu speċifikati l-ismijiet tal-kandidati eletti u l-ismijiet ta' xi sostituti flimkien ma' l-ordni tagħhom skond ir-riżultat tal-votazzjoni.

 

Il-validità tal-mandat ta' xi Membru ma tistax tkun ikkonfermata jekk ma jkunux saru d-dikjarazzjonijiet bil-miktub meħtieġa taħt dan l-Artikolu u l-Anness I ta' dawn ir-regoli.

 

Fuq il-bażi ta' rapport tal-kumitat, il-Parlament jista' f'kull ħin jieħu deċiżjoni dwar xi kontestazzjoni tal-validità tal-mandat ta' xi wieħed mill-Membri tiegħu.

4.  Fuq il-bażi ta' proposta tal-kumitat responsabbli, il-Parlament għandu, mingħajr dewmien, jivverifika l-kredenzjali tal-Membri individwali li jkunu qed jieħdu post Membri li jkunu temmew il-mandat tagħhom u jista' f'kull ħin jieħu deċiżjoni dwar xi kontestazzjoni tal-validità tal-mandat ta' xi wieħed mill-Membri tiegħu.

5.  Meta l-ħatra ta' Membru sseħħ minħabba l-irtirar ta' kandidati mill-istess lista, il-kumitat responsabbli għandu jiżgura li l-irtirar fil-kwistjoni jkun sar skond l-ispirtu u l-kelma ta' l-Att tal-20 ta' Settembru 1976 u ta' l-Artikolu 4(3).

5.  Meta l-ħatra ta' Membru sseħħ minħabba l-irtirar ta' kandidati mill-istess lista, il-kumitat responsabbli għandu jiżgura li l-irtirar fil-kwistjoni jkun sar skond l-ispirtu u l-kelma tal-Att tal-20 ta' Settembru 1976 u tal-Artikolu 4(3).

6.  Il-kumitat għandu jiżgura li kull informazzjoni li tista' teffettwa l-qadi tad-dmirijiet ta' xi Membru tal-Parlament Ewropew jew l-ordni tas-sostituti tintbagħat minnufih lill-Parlament mill-awtoritajiet ta' l-Istati Membri jew ta' l-Unjoni, b'indikazzjoni tad-data tas-seħħ fejn jikkonċerna xi ħatra.

6.  Il-kumitat għandu jiżgura li kull informazzjoni li tista' teffettwa l-eliġibilità ta' xi Membru tal-Parlament Ewropew jew l-eliġibilità jew l-ordni tas-sostituti tintbagħat minnufih lill-Parlament mill-awtoritajiet tal-Istati Membri jew tal-Unjoni, b'indikazzjoni tad-data tas-seħħ fejn jikkonċerna xi ħatra.

Jekk l-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri jagħtu bidu għal proċedura li tista' twassal għall-iskwalifika ta' Membru milli jieħu l-kariga, il-President għandu jitlobhom biex iżommuh infurmat regolarment dwar l-istadju li fih tkun waslet il-proċedura. Huwa għandu jirreferi l-każ lill-kumitat responsabbli. Fuq proposta ta' dak il-kumitat, il-Parlament jista' jieħu pożizzjoni dwar il-każ.

Jekk l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri jagħtu bidu għal proċedura li tista' twassal għall-iskwalifika ta' Membru milli jieħu l-kariga, il-President għandu jitlobhom biex iżommuh infurmat regolarment dwar l-istadju li fih tkun waslet il-proċedura. Huwa għandu jirreferi l-każ lill-kumitat responsabbli. Fuq proposta ta' dak il-kumitat, il-Parlament jista' jieħu pożizzjoni dwar il-każ.

Justification

The changes in paragraph 3 illustrate the fact that the "committee responsible" is clearly identified in Annex VI. The words "except those based on national electoral laws" are deleted as they are not fully in line with Article 12 of the Act of 1976, i.e. "other than those arising out of the national provisions to which the Act refers". Moreover, subparagraphs 1 and 2 of paragraph 4 are moved to paragraph 3 for consistency reasons.

As a consequence, paragraph 4 will consist of only its current subparagraph 3. This provision refers to what happens in the course of the legislative term when Members are replaced. The word "proposal" instead of "report" allows having recourse to a simplified procedure (i.e. ad hoc verification by letter) in unproblematic cases, in line with the standing practice.

Emenda    3

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 4

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 4

Artikolu 4

Tul tal-mandat tal-Membri

Tul tal-mandat tal-Membri

1.  Il-mandat tal-membri għandu jibda u jispiċċa skond kif imniżżel fl-Att tal-20 ta' Settembru 1976. Jintemm ukoll mal-mewt jew mar-riżenja.

1.  Il-mandat tal-membri jibda u jispiċċa skont kif imniżżel fl-Artikoli 5 u 13 tal-Att tal-20 ta' Settembru 1976.

2.  Kull membru għandu jibqa' fil-kariga sal-ftuħ ta' l-ewwel seduta tal-Parlament wara l-elezzjonijiet.

 

3.  Membru li jkun se jirriżenja għandu jgħarraf lill-President bir-riżenja tiegħu u bid-data li fiha r-riżenja tkun ser sseħħ, liema data m'għandhiex tkun aktar tard minn tliet xhur wara n-notifika. Din in-notifika għandu jkollha forma ta' dokument uffiċjali mħejji fil-preżenza tas-Segretarju Ġenerali jew tar-rappreżentant tiegħu, iffirmat minn dan ta' l-aħħar u mill-Membru konċernat u ppreżentat minnufih lill-kumitat responsabbli li għandu jdaħħlu fl-aġenda ta' l-ewwel laqgħa tiegħu li tiġi wara li jkun irċieva d-dokument.

3.  Membru li jkun se jirriżenja għandu jgħarraf lill-President bir-riżenja tiegħu u bid-data li fiha r-riżenja tkun ser sseħħ, liema data m'għandhiex tkun aktar tard minn tliet xhur wara n-notifika. Din in-notifika għandu jkollha forma ta' dokument uffiċjali mħejji fil-preżenza tas-Segretarju Ġenerali jew tar-rappreżentant tiegħu, iffirmat minn dan tal-aħħar u mill-Membru konċernat u ppreżentat minnufih lill-kumitat responsabbli li għandu jdaħħlu fl-aġenda tal-ewwel laqgħa tiegħu li tiġi wara li jkun irċieva d-dokument.

Jekk il-kumitat responsabbli jqis li r-riżenja ma tkunx skond l-ispirtu u l-kelma ta' l-Att tal-20 ta' Settembru 1976 huwa għandu jinforma b'dan lill-Parlament ħalli l-Parlament ikun jista' jistabilixxi jekk il-post ikunx vakanti jew le.

Jekk il-kumitat responsabbli jqis li r-riżenja hija skont l-Att tal-20 ta' Settembru 1976, għandu jiġi dikjarat post vakanti b'effett mid-data indikata mill-Membru li jkun qed jirriżenja fid-dokument uffiċjali, u l-President għandu jgħarraf lill-Parlament dwar dan.

F'każ li jiġi meqjus vakanti, il-post jitqies vakanti sa mid-data li l-Membru li jkun qed jirriżenja jkun niżżel fid-dokument uffiċjali. M'għandux jittieħed vot fil-Parlament dwar dan.

Jekk il-kumitat responsabbli jqis li r-riżenja ma tkunx f'konformità mal-Att tal-20 ta' Settembru 1976, huwa għandu jipproponi lill-Parlament li ma jiddikjarax li hemm post vakanti.

Ġiet introdotta proċedura simplifikata għal ċerti ċirkustanzi eċċezzjonali, b'mod partikulari fejn issir sessjoni parzjali waħda jew aktar bejn id-data effettiva tar-riżenja u l-ewwel laqgħa tal-kumitat responsabbli u fejn, peress li l-post ma jkunx għadu ġie meqjus vakanti, il-grupp politiku li minnu jagħmel parti l-Membru li jkun qed jirriżenja ma jkollux il-possibiltà li jpoġġi Membru minfloku waqt dawk is-sessjonijiet parzjali. Taħt din il-proċedura, ir-rapporteur tal-kumitat responsabbli minn dawn il-każijiet għandu s-setgħa li jeżamina minnufih kull riżenja nnotifikata kif jistħoqq u, fil-każ fejn kwalunkwe dewmien fil-kunsiderazzjoni tan-notifika jista' jkun ta' preġudizzju, li jirreferi l-kwistjoni lill-president tal-kumitat, filwaqt li jitolbu, skond il-paragrafu 3:

 

  jew li jgħarraf lill-President għan-nom tal-kumitat li l-post jista' jitqies vakanti; or

 

  jew li jsejjaħ laqgħa straordinarja tal-kumitat sabiex jeżamina xi diffikultajiet speċifiċi nnutati mir-rapporteur.

 

 

3a.  Meta l-ebda laqgħa tal-kumitat responsabbli ma tiġi skedata qabel is-sessjoni parzjali li jkun imiss, ir-rapporteur tal-kumitat responsabbli għandu immedjatament jeżamina kwalunkwe riżenja li tkun ġiet debitament notifikata. Fejn dewmien fil-kunsiderazzjoni tan-notifika jkun ta' preġudizzju, ir-rapporteur għandu jirreferi l-kwistjoni lill-president tal-kumitat, filwaqt li jitlob, skont il-paragrafu 3, li:

 

  il-President jiġi mgħarraf f'isem il-kumitat li l-post jista' jitqies vakanti; or

 

  tissejjaħ laqgħa straordinarja tal-kumitat sabiex jeżamina xi diffikultajiet speċifiċi nnutati mir-rapporteur;

4.   Fejn awtorità kompetenti ta' Stat Membru tinnotifika lill-President bit-tmiem tal-mandat ta' Membru tal-Parlament Ewropew skond id-dispożizzjonijiet tal-Liġi ta' dak l-Istat Membru, b'riżultat jew ta' inkompatibbiltajiet fis-sens ta' l-Artikolu 73 ta' l-Att ta' l-20 ta' Settembru 1976 jew ta' l-irtirar tal-mandat skond l-Artikolu 13(3) ta' dak l-Att, il-President għandu jinforma lill-Parlament li l-mandat spiċċa fid-data kkomunikata mill-Istat Membru u jistieden lill-Istat Membru jimla l-post vakanti mingħajr dewmien.

4.   Fejn jew l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri jew tal-Unjoni jew il-Membru konċernat jgħarrfu lill-President b'xi ħatra jew elezzjoni għal kariga li tkun inkompatibbli mal-kariga ta' Membru tal-Parlament Ewropew fis-sens tal-Artikolu 7(1) jew (2) tal-Att tal-20 ta' Settembru 1976, il-President għandu jinforma lill-Parlament b'dan, u l-Parlament għandu jiddikjara li jeżisti post vakanti mid-data tal-inkompatibilità.

Jekk l-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri jew ta' l-Unjoni jew il-Membru konċernat jgħarrfu lill-President dwar xi ħatra jew elezzjoni għal kariga li tkun inkompatibbli mal-kariga ta' Membru tal-Parlament Ewropew, fis-sens ta' l-Artikolu 7(1) u (2) ta' l-Att ta' l-20 ta' Settembru 1976, il-President għandu jgħarraf lill-Parlament u l-Parlament għandu jistabilixi li hemm post vakanti.

Jekk l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri jinnotifikaw lill-President bit-tmiem tal-mandat ta' Membru tal-Parlament Ewropew bħala riżultat jew ta' inkompatibilità addizzjonali stabbilita bil-liġi ta' dak l-Istat Membru skont l-Artikolu 7(3) tal-Att tal-20 ta' Settembru 1976 jew tal-irtirar tal-mandat tal-Membru skont l-Artikolu 13(3) ta' dak l-Att, il-President għandu jgħarraf lill-Parlament li l-mandat ta' dak il-Membru spiċċa fid-data kkomunikata mill-Istat Membru. Fejn l-ebda tali data ma tiġi kkomunikata, id-data ta' tmiem il-mandat għandha tkun id-data tan-notifika minn dak l-Istat Membru.

5.  L-awtoritajiet ta' l-Istati Membri jew ta' l-Unjoni għandhom jgħarrfu lill-President b'xi kariga li jkunu bi ħsiebhom jagħtu lil xi Membru. Il-President għandu jirreferi lill-kumitat responsabbli l-kwistjoni tal-kompatibilità tal-kariga proposta ma' l-ispirtu u l-kelma ta' l-Att tal-20 ta' Settembru 1976. Huwa għandu jgħarraf lill-Parlament, lill-Membru u lill-awtoritajiet konċernati bil-konklużjonijiet li jkun wasal għalihom il-kumitat.

5.  Meta l-awtoritajiet tal-Istati Membri jew tal-Unjoni jgħarrfu lill-President b'kariga li jkunu bi ħsiebhom jagħtu lil xi Membru, il-President għandu jirreferi lill-kumitat responsabbli l-kwistjoni tal-kompatibilità tal-kariga proposta mal-Att tal-20 ta' Settembru 1976. Huwa għandu jgħarraf lill-Parlament, lill-Membru u lill-awtoritajiet konċernati bil-konklużjonijiet li jkun wasal għalihom il-kumitat.

6.  Id-data tat-tmiem tal-kariga u d-data effettiva ta' post vakanti għandhom jitqiesu kif imniżżel hawn taħt:

 

  f'każ ta' riżenja: id-data li fiha l-Parlament iqis il-post bħala vakanti, skond in-notifika tar-riżenja;

 

  f'każ ta' ħatra jew elezzjoni għal kariga li hija inkompatibbli mal-kariga ta' Membru tal-Parlament Ewropew, fis-sens ta' l-Artikolu 7(1) jew (2) ta' l-Att tal-20 ta' Settembru 1976: id-data notifikata mill-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri jew ta' l-Unjoni jew mill-Membru konċernat.

 

7.  Meta l-Parlament jistabilixxi li jeżisti post vakanti, għandu jgħarraf b'dan lill-Istat Membru konċernat u jistiednu jimla il-kariga mingħajr dewmien.

7.  Meta l-Parlament jistabilixxi post vakanti, il-President għandu jgħarraf b'dan lill-Istat Membru konċernat, u jistiednu jimla l-kariga mingħajr dewmien.

8.  Kull kontestazzjoni li tikkonċerna l-validità tal-ħatra ta' Membru li l-kredenzjali tiegħu ikunu diġà ġew verifikati għandha tiġi rreferuta lill-kumitat responsabbli, li min-naħa tiegħu għandu jirraporta minnufih lill-Parlament u mhux aktar tard mill-bidu tas-sessjoni parzjali li jkun imiss.

 

9.  Il-Parlament jirriżerva d-dritt li jiddikjara li l-ħatra li qed tiġi kkunsidrata tkun invalida jew li jirrifjuta li jqis il-post vakanti jekk l-aċċettazzjoni jew it-tmiem tal-kariga jkunu jidhru li huma bbażati fuq ineżattezzi materjali jew fuq vizzju tal-kunsens.

9.  Il-Parlament jista' jiddikjara li l-ħatra li qed tiġi kkunsidrata tkun invalida jew jista' jirrifjuta li jqis il-post vakanti jekk l-aċċettazzjoni jew it-tmiem tal-kariga jkunu jidhru li huma bbażati fuq ineżattezzi materjali jew fuq vizzju tal-kunsens.

Justification

As regards paragraph 1, Article 13(1) of the Act of 1976 adds the case of "withdrawal of the mandate" to "death or resignation". However, since all these cases are covered by the Act of 1976, the second sentence of this paragraph is superfluous and can be deleted.

Paragraph 2 is deleted, asits content is already covered by the Act of 1976.

In paragraph 3, since the case of a problematic resignation is the exception and not the rule, subparagraphs 2 and 3 are inverted and their wording is streamlined.

The existing interpretation is converted into a new paragraph after paragraph 3 and its wording streamlined.

Subparagraphs 1 and 2 of paragraph 4 are inverted in order to reflect the order of the incompatibilities referred to in Article 7 of the Act of 1976. Their wording is also adapted (among other things, the last sentence of current subparagraph 1 is deleted as it is a mere repetition of current paragraph 7).

The amendment of paragraph 5 makes sure that it complies with the principle that Parliament’s Rules of Procedure may not impose obligations on other authorities, including those of the Member States.

Since the suggested wording of paragraphs 3 and 4 clarifies the date of the end of the term of office in all possible cases covered by the Act of 1976 (including resignation, incompatibilities or withdrawal of mandate), paragraph 6 becomes superfluous and can be deleted.

Paragraph 7 is in line with the existing practice.

Paragraph 8 is deleted as it is reflected in Rule 3 with the exception of the deadline, which can be deleted, as depending on the complexity of a dispute, this deadline "no later than the beginning of the next part-session" may prove to be too tight.

Paragraph 9 would become paragraph 7. "Shall reserve the right to" is a somewhat odd wording in the context and the amendment suggests to replace it with "may".

Emenda    4

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 5

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 5

Artikolu 5

Privileġġi u immunitajiet

Privileġġi u immunitajiet

1.  Il-Membri għandhom igawdu l-privileġġi u l-immunitajiet skond il-Protokoll dwar il-Privileġġi u l-Immunitajiet tal-Unjoni Ewropea.

1.  Il-Membri jgawdu l-privileġġi u l-immunitajiet stabbiliti fil-Protokoll dwar il-Privileġġi u l-Immunitajiet tal-Unjoni Ewropea.

2.  L-immunità parlamentari mhix privileġġ personali ta' Membru imma garanzija tal-indipendenza tal-Parlament kollu kemm hu u tal-Membri tiegħu.

2.  Fl-eżerċizzju tas-setgħat tiegħu f'dak li għandu x'jaqsam ma' privileġġi u immunitajiet, il-Parlament għandu jaġixxi biex iħares l-integrità tiegħu bħala assemblea leġislattiva demokratika u jiżgura l-indipendenza tal-Membri tiegħu fil-qadi ta' dmirijiethom. L-immunità parlamentari mhix privileġġ personali ta' Membru imma garanzija tal-indipendenza tal-Parlament kollu kemm hu u tal-Membri tiegħu.

3.  Malli l-President jiġi mgħarraf bl-elezzjoni tal-Membri, huwa għandu joħroġ permessi lill-Membri biex huma jkunu jistgħu jiċċirkulaw bla xkiel fl-Istati Membri.

3.  Fuq talba u suġġett għall-awtorizzazzjoni mill-President tal-Parlament, l-Unjoni Ewropea għandha toħroġ laissez-passer tal-Unjoni Ewropea lil Membru li jippermetti li l-Membru jiċċirkola bla xkiel fl-Istati Membri u f’pajjiżi oħra li jirrikonoxxu dan il-laissez-passer bħala dokument tal-ivjaġġar validu.

 

3a.  Għall-fini tat-twettiq tal-mandat tagħhom, il-Membri kollha għandu jkollhom id-dritt li jipparteċipaw b’mod attiv fil-ħidma tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet tal-Parlament skont id-dispożizzjonijiet ta’ dawn ir-Regoli ta’ Proċedura.

4.  Il-Membri għandhom jingħataw is-setgħa li jispezzjonaw il-fajls miżmuma mill-Parlament jew minn xi kumitat, ħlief fajls personali u ta' kontabilità li l-Membri konċernati biss jingħatalhom il-permess li jispezzjonawhom. Eċċezzjonijiet għal din ir-regola għall-immaniġġjar ta' dokumenti li l-aċċess għalihom jista' ma jkunx permess, skont ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni għandhom jitniżżlu fl-Anness VII ta' dawn ir-Regoli ta' Proċedura.

4.  Il-Membri għandhom jingħataw is-setgħa li jispezzjonaw il-fajls miżmuma mill-Parlament jew minn xi kumitat, ħlief fajls personali u ta' kontabilità li l-Membri konċernati biss jingħatalhom il-permess li jispezzjonawhom. Eċċezzjonijiet għal din ir-regola għall-immaniġġjar ta' dokumenti li l-aċċess għalihom jista' ma jkunx permess, skont ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni għandhom jitniżżlu fl-Artikolu 210a.

 

Bl-approvazzjoni tal-Bureau, Membru jista', fuq il-bażi ta' deċiżjoni motivata, jiġi mċaħħad mid-dritt li jispezzjoni dokument Parlamentari jekk, wara li jkun instema' l-Membru kkonċernat, il-Bureau jasal għall-konklużjoni li tali spezzjoni tista' toħloq ħsara mhux aċċettabbli għall-interessi istituzzjonali tal-Parlament jew għall-interess pubbliku, u li l-Membru kkonċernat ikun qed ifittex li jispezzjona d-dokument għal raġunijiet privati u personali. Il-Membru jista’ jressaq appell bil-miktub kontra deċiżjoni bħal din fi żmien xahar minn meta tiġi notifikata. Biex ikunu ammissibbli, l-appelli bil-miktub għandhom jinkludi r-raġunijiet. Il-Parlament għandu jasal għal deċiżjoni dwar l-appell mingħajr dibattitu waqt is-sessjoni parzjali li tiġi wara li jkun tressaq l-appell.

Ġustifikazzjoni

Dan il-paragrafu jtenni l-Artikolu 6(2) tal-Att tal-1976. Il-kelma "għandhom" hija mħassra peress li dan mhuwiex dispożittiv iżda biss dikjarazzjoni ta' fatt.

Il-paragrafu 2 iħaddan prinċipju bażiku fil-qasam tal-immunitajiet parlamentari u huwa kkompletat biż-żieda tal-ewwel sentenza tal-Artikolu 6(1).

Rigward il-bidliet għall-paragrafu 4, Anness VII, Parti A, ġiet imħassra u mibdula f'Artikolu 210a (ġdid).

Emenda    5

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 6

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 6

Artikolu 6

Revoka ta' l-immunità

Revoka ta' l-immunità

1.  Fl-eżerċizzju tas-setgħat tiegħu f'dak li għandu x'jaqsam ma' privileġġi u immunitajiet, il-Parlament jaġixxi biex iħares l-integrità tiegħu bħala assemblea leġislattiva demokratika u biex jiżgura l-indipendenza tal-Membri tiegħu fil-qadi ta' dmirijiethom. Kull talba għat-tneħħija tal-immunità għandha tkun ivvalutata skont it-termini tal-Artikoli 7, 8 u 9 tal-Protokoll dwar il-Privileġġi u l-Immunitajiet tal-Unjoni Ewropea u skont il-prinċipji li hemm riferiment għalihom f'dan l-Artikolu.

1.  Kull talba għat-tneħħija tal-immunità għandha tkun ivvalutata skont it-termini tal-Artikoli 7, 8 u 9 tal-Protokoll dwar il-Privileġġi u l-Immunitajiet tal-Unjoni Ewropea u skont il-prinċipji li hemm riferiment għalihom fl-Artikolu 5(2).

2.  Meta jkun meħtieġ li Membru jidher bħala xhud jew li jixhed bħala espert, ma jkunx hemm għalfejn issir talba għat-tneħħija tal-immunità kemm-il darba:

2.  Meta jkun meħtieġ li Membru jidher bħala xhud jew li jixhed bħala espert, ma jkunx hemm għalfejn issir talba għat-tneħħija tal-immunità kemm-il darba:

– li ma jkunux obbligati jidhru f'data u f'ħin li ma jippermettilhomx iwettqu d-dmirijiet parlamentari tagħhom, jew jagħmluhielhom diffiċli li jwettqu dawk id-dmirjiet, jew li se jkunu jistgħu jagħtu stqarrija bil-miktub jew b'xi forma oħra li ma tkunx tagħmilha diffiċli għalihom li jwettqu d-dmirijiet parlamentari tagħhom; and

– li ma jkunux obbligati jidhru f'data u f'ħin li ma jippermettilhomx iwettqu d-dmirijiet parlamentari tagħhom, jew jagħmluhielhom diffiċli li jwettqu dawk id-dmirjiet, jew li se jkunu jistgħu jagħtu stqarrija bil-miktub jew b'xi forma oħra li ma tkunx tagħmilha diffiċli għalihom li jwettqu d-dmirijiet parlamentari tagħhom; and

– li ma jkunux obbligati jixhdu dwar informazzjoni miksuba b'mod kunfidenzjali fl-eżerċizzju tal-mandat tagħhom u li hu ma jkunux iħossu li għandhom jagħtu.

– li ma jkunux obbligati jixhdu dwar informazzjoni miksuba b'mod kunfidenzjali fl-eżerċizzju tal-mandat tagħhom u li hu ma jkunux iħossu li għandhom jagħtu.

(Concerns AM 25)

Ġustifikazzjoni

L-ewwel parti tal-paragrafu 1 qed tmexxiet lejn l-Artikolu 5(2)

Emenda    6

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 7

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 7

Artikolu 7

Ħarsien tal-privileġġi u l-immunità

Ħarsien tal-privileġġi u l-immunità

1.  Fil-każijiet fejn il-privileġġi u l-immunitajiet ta' Membru jew ex-Membru jkun allegat li ġew miksura mill-awtoritajiet ta' Stat Membru, tista' ssir talba għal deċiżjoni tal-Parlament dwar jekk fil-fatt kienx hemm ksur ta' dawk il-privileġġi u immunitajiet skont it-termini tal-Artikolu 9(1).

1.  Fil-każijiet fejn jiġi allegat li seħħ jew li jkun se jseħħ ksur tal-privileġġi u l-immunitajiet ta' Membru jew ex-Membru mill-awtoritajiet ta' Stat Membru, tista' ssir talba għal deċiżjoni tal-Parlament dwar jekk seħħx ksur jew hux probabbli li se jseħħ ksur ta' dawk il-privileġġi u immunitajiet skont it-termini tal-Artikolu 9(1).

2.  B'mod partikolari, tali talba għall-ħarsien tal-privileġġi u l-immunitajiet tista' ssir jekk jitqies li ċ-ċirkostanzi jikkostitwixxu restrizzjoni amministrattiva jew ta' xort' oħra fuq il-moviment liberu ta' Membri li jivvjaġġaw lejn jew mill-post tal-laqgħa tal-Parlament jew fuq l-opinjoni espressa jew vot mixħut fit-twettiq ta' dmirijiethom, jew li jkunu jinkwadraw ruħhom fl-ambitu tal-Artikolu 9 tal-Protokoll dwar il-Privileġġi u l-Immunitajiet tal-Unjoni Ewropea.

2.  B'mod partikolari, tali talba għall-ħarsien tal-privileġġi u l-immunitajiet tista' ssir jekk jitqies li ċ-ċirkostanzi jkunu jikkostitwixxu restrizzjoni amministrattiva jew ta' xort' oħra fuq il-moviment liberu ta' Membri li jivvjaġġaw lejn jew mill-post tal-laqgħa tal-Parlament jew fuq l-opinjoni espressa jew vot mixħut fit-twettiq ta' dmirijiethom, jew li jkunu jinkwadraw ruħhom fl-ambitu tal-Artikolu 9 tal-Protokoll dwar il-Privileġġi u l-Immunitajiet tal-Unjoni Ewropea.

3.  Talba għall-ħarsien tal-privileġġi u l-immunitajiet ta' Membru ma titqiesx ammissibbli jekk talba għal tneħħija jew ħarsien tal-immunità ta' dak il-Membru tkun ġa ġiet riċevuta f'dak li għandu x'jaqsam mal-istess proċedimenti legali, kemm jekk ittieħdet deċiżjoni kemm jekk le f'dak iż-żmien.

3.  Talba għall-ħarsien tal-privileġġi u l-immunitajiet ta' Membru ma titqiesx ammissibbli jekk talba għal tneħħija jew ħarsien tal-immunità ta' dak il-Membru tkun ġa ġiet riċevuta f'dak li għandu x'jaqsam mal-istess fatti, kemm jekk ittieħdet deċiżjoni kemm jekk le f'dak iż-żmien.

4.  L-ebda konsiderazzjoni oħra ma tingħata lil talba għall-ħarsien tal-privileġġi u l-immunitajiet ta' Membru jekk it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' dak il-Membru tasal b'rabta mal-istess proċedimenti legali.

4.  L-ebda konsiderazzjoni oħra ma tingħata lil talba għall-ħarsien tal-privileġġi u l-immunitajiet ta' Membru jekk it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' dak il-Membru tasal b'rabta mal-istess fatti.

5.  F'każijiet fejn deċiżjoni tkun ittieħdet li ma jkunux imħarsin il-privileġġi u l-immunitajiet ta' Membru, il-Membru jista' jagħmel talba għar-rikunsiderazzjoni tad-deċiżjoni, billi jippreżenta evidenza ġdida. It-talba għar-rikunsiderazzjoni għandha tkun inammissibbli jekk ikunu nbdew proċedimenti kontra d-deċiżjoni skont l-Artikolu 263 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, jew jekk il-President iqis li l-evidenza l-ġdida preżentata ma tkunx suffiċjentement sostanzjali li titlob għar-rikunsiderazzjoni.

5.  F'każijiet fejn tkun ittieħdet deċiżjoni li il-privileġġi u l-immunitajiet ta' Membru ma jiġux imħarsa, il-Membru eċċezzjonalment jista' jagħmel talba għar-rikunsiderazzjoni tad-deċiżjoni, billi jippreżenta evidenza ġdida skont l-Artikolu 9(1). It-talba għar-rikunsiderazzjoni għandha tkun inammissibbli jekk ikunu nbdew proċedimenti kontra d-deċiżjoni skont l-Artikolu 263 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, jew jekk il-President iqis li l-evidenza l-ġdida preżentata ma tkunx suffiċjentement sostanzjali li titlob għar-rikunsiderazzjoni.

Justification

As regards paragraph 1, the wording is revised insofar as it sounds very categorical as to the existence of an actual breach. It seems to imply the need for a final judgment or an otherwise irrevocable decision by a public authority prejudicing a Member, thus making potential breaches irrelevant. This, however, would make requests for defence possible only at a stage when Parliament's decision could be useless.

Paragraph 3, insofar as reference to the same legal proceedings, and not to the same facts, although providing legal certainty, might be too formalistic. If both criminal and civil proceedings have been instituted in respect of the same facts, but the waiver is requested for the former and the defence for the latter, Parliament might paradoxically adopt two different decisions.

As it stands, paragraph 5 does not set any limits to requests for reconsideration, which could be, therefore, endlessly reiterated. In order to prevent such situations, the amendment suggests adding the word "exceptionally" in the first sentence– after all, the decision to defend (or not to defend) a Member's immunity is of a non-binding nature (see Judgment in Marra, EU:C:2008:579, paragraphs 38-39).

Emenda    7

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 9

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 9

Artikolu 9

Proċeduri dwar l-immunità

Proċeduri dwar l-immunità

1.  Kull talba indirizzata lill-President minn awtorità kompetenti ta’ Stat Membru għat-tneħħija tal-immunità ta’ xi Membru, jew minn Membru jew xi ħadd li kien Membru sabiex jitħarsu l-privileġġi u l-immunitajiet, għandha titħabbar fil-Parlament u tkun riferuta lill-kumitat responsabbli.

1.  Kull talba indirizzata lill-President minn awtorità kompetenti ta’ Stat Membru għat-tneħħija tal-immunità ta' xi Membru, jew minn Membru jew xi ħadd li kien Membru sabiex jitħarsu l-privileġġi u l-immunitajiet, għandha titħabbar fil-Parlament u tkun riferuta lill-kumitat responsabbli.

Il-Membru jew l-ex-Membru jista' jkun rappreżentat minn Membru ieħor. It-talba ma tistax issir minn Membru ieħor mingħajr il-qbil tal-Membru kkonċernat.

1a.  Bil-qbil tal-Membru jew tal-ex-Membru kkonċernat, it-talba tista' ssir minn Membru ieħor, li għandu jitħalla jirrapreżenta lill-Membru jew lill-ex-Membru kkonċernat fl-istadji kollha tal-proċedura.

 

Il-Membru li jirrapreżenta lill-Membru jew lill-ex-Membru kkonċernat m'għandux ikun involut fid-deċiżjonijiet meħuda mill-kumitat.

2.  Il-kumitat għandu jikkunsidra mingħajr dewmien, imma billi titqies il-komplessità relattiva tagħhom, it-talbiet għat-tneħħija tal-immunità jew it-talbiet għall-ħarsien tal-privileġġi u tal-immunitajiet.

2.  Il-kumitat għandu jikkunsidra mingħajr dewmien, imma billi titqies il-komplessità relattiva tagħhom, it-talbiet għat-tneħħija tal-immunità jew it-talbiet għall-ħarsien tal-privileġġi u tal-immunitajiet.

3.  Il-kumitat għandu jagħmel proposta għal deċiżjoni motivata li tirrakkomanda l-adozzjoni jew iċ-ċaħda tat-talba għat-tneħħija ta' l-immunità jew għall-ħarsien tal-privileġġi u l-immunitajiet.

3.  Il-kumitat għandu jagħmel proposta għal deċiżjoni motivata li tirrakkomanda l-adozzjoni jew iċ-ċaħda tat-talba għat-tneħħija tal-immunità jew għall-ħarsien tal-privileġġi u l-immunitajiet. Mhumiex ammissibbli emendi. Jekk proposta tiġi miċħuda, id-deċiżjoni kuntrarja għandha titqies li tkun ġiet adottata .

4.  Il-kumitat jista' jitlob lill-awtorità kkonċernata għal informazzjoni jew spjegazzjoni li l-kumitat iqis li hija meħtieġa sabiex ikun jista' jifforma opinjoni dwar għandhiex l-immunità tiġi mneħħija jew imħarsa.

4.  Il-kumitat jista' jitlob lill-awtorità kkonċernata għal informazzjoni jew spjegazzjoni li l-kumitat iqis li hija meħtieġa sabiex ikun jista' jifforma opinjoni dwar għandhiex l-immunità tiġi mneħħija jew imħarsa.

5.  Il-Membru kkonċernat għandu jingħata l-opportunità li jinstema', jista' jippreżenta dokumenti jew evidenza bil-miktub li jħoss li huma meħtieġa. Huwa jista' jkun rappreżentat minn Membru ieħor.

5.  Il-Membru kkonċernat għandu jingħata l-opportunità li jinstema' u jista' jippreżenta kwalunkwe dokument jew evidenza oħra bil-miktub li jħoss li huma rilevanti.

Il-Membru ma għandux ikun preżenti matul id-dibattiti dwar it-talba għat-tneħħija jew il-ħarsien tal-immunità tiegħu, ħlief għas-smigħ innifsu.

Il-Membru ma għandux ikun preżenti matul id-dibattiti dwar it-talba għat-tneħħija jew il-ħarsien tal-immunità tiegħu, ħlief għas-smigħ innifsu.

Il-President tal-Kumitat għandu jistieden lill-Membru għas-smigħ, billi jindika d-data u l-ħin. Il-Membru jista’ jirrinunzja d-dritt tiegħu li jipparteċipa fis-smigħ.

Il-President tal-Kumitat għandu jistieden lill-Membru għas-smigħ, billi jindika d-data u l-ħin. Il-Membru jista' jirrinunzja d-dritt tiegħu li jipparteċipa fis-smigħ.

Jekk il-Membru ma jipparteċipax fis-smigħ wara dik l-istedina, jitqies li rrinunzja dak il-jedd li jkun mismugħ, sakemm ma jitlobx li jkun eżonerat mis-smigħ f’dik id-data u ħin kif proposti, u jagħti r-raġunijiet. Il-President tal-Kumitat għandu jagħti deċiżjoni dwar jekk tali talba li dak li jkun ikun skużat tintlaqax fid-dawl tar-raġunijiet mogħtija, u ma jkun permess l-ebda appell fuq dan il-punt.

Jekk il-Membru ma jipparteċipax fis-smigħ wara dik l-istedina, jitqies li rrinunzja dak il-jedd li jkun mismugħ, sakemm ma jitlobx li jkun eżonerat mis-smigħ f'dik id-data u ħin kif proposti, u jagħti r-raġunijiet. Il-President tal-Kumitat għandu jagħti deċiżjoni dwar jekk tali talba li dak li jkun ikun skużat tintlaqax fid-dawl tar-raġunijiet mogħtija, u ma jkun permess l-ebda appell fuq dan il-punt.

Jekk il-President tal-Kumitat jilqa’ t-talba għal eżoneru, allura jistieden lill-Membru jinstema’ f’data u ħin ġodda. Jekk il-Membru jonqos li jimxi mat-tieni stedina li jinstema’, il-proċedura tissokta mingħajr ma jinstema’ l-Membru. Ebda talba oħra għal eżoneru, jew għas-smigħ, ma tintlaqa’ minn dan l-istadju ’l quddiem.

Jekk il-President tal-Kumitat jilqa' t-talba għal eżoneru, allura jistieden lill-Membru jinstema' f'data u ħin ġodda. Jekk il-Membru jonqos li jimxi mat-tieni stedina li jinstema', il-proċedura tissokta mingħajr ma jinstema' l-Membru. Ebda talba oħra għal eżoneru, jew għas-smigħ, ma tintlaqa' minn dan l-istadju 'l quddiem.

6.  Jekk it-talba tfittex li tneħħi l-immunità għal iktar minn raġuni waħda, kull waħda minn dawn ir-raġunijiet tista' tkun suġġetta għal deċiżjoni separata. Ir-rapport tal-kumitat jista', bħala eċċezzjoni, jipproponi li t-tneħħija ta' l-immunità tapplika biss għal proċeduri ta' prosekuzzjoni u li, sakemm tingħata sentenza definittiva, il-Membru għandu jkun immuni minn kull forma ta' detenzjoni jew limitazzjoni tal-libertà jew minn kull miżura li ma tħallihx iwettaq id-dmirijiet marbuta mal-mandat tiegħu.

6.  Jekk it-talba tfittex li tneħħi jew li tiddefendi l-immunità għal iktar minn raġuni waħda, kull waħda minn dawn ir-raġunijiet tista' tkun suġġetta għal deċiżjoni separata. Ir-rapport tal-kumitat jista', bħala eċċezzjoni, jipproponi li t-tneħħija jew id-difiża tal-immunità tapplika biss għal proċeduri ta' prosekuzzjoni u li, sakemm tingħata sentenza definittiva, il-Membru għandu jkun immuni minn kull forma ta' detenzjoni jew rimandar jew minn kull miżura oħra li ma tħallihx iwettaq id-dmirijiet marbuta mal-mandat tiegħu.

7.   Il-kumitat jista' jagħti parir motivat dwar il-kompetenza ta' l-awtorità in kwistjoni u dwar l-ammissibiltà tat-talba, iżda fl-ebda ċirkustanza m'għandu jippronunzja ruħu dwar il-ħtija jew l-innoċenza tal-Membru, u lanqas dwar jekk l-opinjonijiet u l-atti attribwiti lilu jiġġustifikawx jew le l-prosekuzzjoni tiegħu, anke jekk, waqt li jkun qed jikkunsidra t-talba, jikseb tagħrif dettaljat tal-fatti tal-każ.

7.  Il-kumitat jista' jagħti parir motivat dwar il-kompetenza tal-awtorità in kwistjoni u dwar l-ammissibiltà tat-talba, iżda fl-ebda ċirkustanza m'għandu jippronunzja ruħu dwar il-ħtija jew l-innoċenza tal-Membru, u lanqas dwar jekk l-opinjonijiet u l-atti attribwiti lilu jiġġustifikawx jew le l-prosekuzzjoni tiegħu, anke jekk, waqt li jkun qed jikkunsidra t-talba, jikseb tagħrif dettaljat tal-fatti tal-każ.

8.  Ir-rapport tal-kumitat għandu jitqiegħed fil-bidu ta' l-aġenda ta' l-ewwel seduta wara l-jum li fih ikun imqiegħed fuq il-Mejda. Ebda emenda għall-proposta/proposti għal deċiżjoni ma tista' tiġi mqiegħda fuq il-Mejda.

8.  Il-proposta għal deċiżjoni tal-kumitat għandha titqiegħed fuq l-aġenda tal-ewwel seduta wara l-jum li fih ikun imqiegħed fuq il-Mejda. L-ebda emenda għal tali proposta ma tista' tiġi mqiegħda fuq il-Mejda.

Id-diskussjoni għandha tiġi ristretta għar-raġunijiet favur jew kontra kull proposta biex jitneħħa jew jitħares il-privileġġ jew l-immunità.

Id-diskussjoni għandha tiġi ristretta għar-raġunijiet favur jew kontra kull proposta biex jitneħħa jew jitħares il-privileġġ jew l-immunità.

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 164, il-Membru li tiegħu l-privileġġi u l-immunitajiet ikunu qed jitqiesu, m'għandux jieħu sehem fid-dibattitu.

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 164, il-Membru li tiegħu l-privileġġi u l-immunitajiet ikunu qed jitqiesu, m'għandux jieħu sehem fid-dibattitu.

Il-proposta/proposti għal deċiżjoni li jinsabu fir-rapport għandu jittieħed vot fuqhom fl-ewwel ħin ta' votazzjoni wara d-dibattitu.

Il-proposta/proposti għal deċiżjoni li jinsabu fir-rapport għandu jittieħed vot fuqhom fl-ewwel ħin ta' votazzjoni wara d-dibattitu.

Wara li l-Parlament ikun ikkunsidra l-każ, għandu jittieħed vot separat fuq kull waħda mill-proposti li jinsabu fir-rapport. Jekk proposta tiġi miċħuda, jitqies li tkun ġiet adottata d-deċiżjoni kuntrarja.

Wara li l-Parlament ikun ikkunsidra l-każ, għandu jittieħed vot separat fuq kull waħda mill-proposti li jinsabu fir-rapport. Jekk proposta tiġi miċħuda, jitqies li tkun ġiet adottata d-deċiżjoni kuntrarja.

9.  Il-President għandu jikkomunika minnufih id-deċiżjoni tal-Parlament lill-Membru konċernat u lill-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru konċernat, b'talba li l-President għandu jinżamm infurmat dwar żviluppi fil-proċedimenti rilevanti u dwar sentenzi ġudizzjarji mogħtija bħala konsegwenza ta' dawn. Meta l-President jirċievi l-informazzjoni għandu jgħaddiha lill-Parlament bil-mod li huwa jaħseb li jkun xieraq, u jekk ikun meħtieġ wara li jkun ikkonsulta l-kumitat responsabbli.

9.  Il-President għandu jikkomunika minnufih id-deċiżjoni tal-Parlament lill-Membru konċernat u lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru konċernat, b'talba li l-President għandu jinżamm infurmat dwar żviluppi fil-proċedimenti rilevanti u dwar sentenzi ġudizzjarji mogħtija bħala konsegwenza ta' dawn. Meta l-President jirċievi l-informazzjoni għandu jgħaddiha lill-Parlament bil-mod li huwa jaħseb li jkun l-aktar xieraq, u jekk ikun meħtieġ wara li jkun ikkonsulta l-kumitat responsabbli.

10.  Il-kumitat għandu jittratta dawn l-affarijiet u juża d-dokumenti li jkun irċieva bl-akbar kunfidenzjalità.

10.  Il-kumitat għandu jittratta dawn l-affarijiet u juża d-dokumenti li jkun irċieva bl-akbar kunfidenzjalità. Il-kumitat għandu dejjem jikkunsidra t-talbiet relatati mal-proċeduri dwar l-immunità bil-magħluq.

11.  Wara li jkun ikkonsulta l-Istati Membri, il-kumitat jista' jagħmel lista indikattiva ta' l-awtoritajiet kompetenti fl-Istati Membri li jistgħu jressqu talba biex titneħħa l-immunità ta' xi Membru.

11.  Il-Parlament għandu jeżamina biss talbiet għat-tneħħija tal-immunità ta' Membru li jkunu ġew trażmessi lilu mill-awtoritajiet ġudizzjarji jew mir-Rappreżentanzi Permanenti tal-Istati Membri.

12.  Il-kumitat għandu jistabbilixxi l-prinċipji għall-applikazzjoni ta’ dan l-Artikolu.

12.  Il-kumitat għandu jistabbilixxi l-prinċipji għall-applikazzjoni ta' dan l-Artikolu.

13.  Kull talba għal informazzjoni dwar il-firxa tal-privileġġi u l-immunitajiet tal-Membri magħmula minn awtorità kompetenti għandha tiġi ttrattata skond ir-regoli t'hawn fuq.

13.  Kull talba għal informazzjoni dwar il-firxa tal-privileġġi u l-immunitajiet tal-Membri magħmula minn awtorità kompetenti għandha tiġi ttrattata skond ir-regoli t'hawn fuq.

Justification

The current interpretation following paragraph 1is converted into a new paragraph and the last part of paragraph 5 is aligned to it.

The amendment to paragraph 3 seeks to clarify that the same principles referred to in paragraph 8 of this Rule also apply at committee level.

For practical reasons, it is not always possible to place an immunity case at the head of the agenda. The amendment to paragraph 8 adapts the text to this reality. It also replaces the word ‘report’ by the more appropriate expression ‘proposal for a decision’, consistently with the wording of Rule 9(3) and (8), fourth subparagraph. At the same time, the existing mechanism consisting of a systematic plenary vote on every immunity case is preserved as the most objective and appropriate to ensure the fair treatment of all Members and have decisions on their immunity taken by Parliament as a whole.

The last sentence added to paragraph 10 comes from Rule 115 paragraph 4.

As regards the changes to paragraph 11, they try to address the fact that in some jurisdictions private persons can submit requests for the waiver of a Member's immunity without the filter of any public authority (so called private prosecution). The issue of the 'competent authority' is thus not settled. The change states that requests for waiver should be either addressed to Parliament by the competent prosecutor's office or court or transmitted by the permanent representation to the EU. Private parties' requests for a waiver of immunity will have to be streamlined by the Permanent Representations.

Emenda    8

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 10

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 10

imħassar

Implimentazzjoni ta' l-Istatut tal-Membri

 

Il-Parlament għandu jadotta l-Istatut tal-Membri tal-Parlament Ewropew u kwalunkwe modifika għalih fuq il-bażi ta’ proposta mill-kumitat responsabbli. L-Artikolu 150(1) għandu japplika mutatis mutandis. Il-Bureau għandu jkun responsabbli għall-applikazzjoni ta’ dawn ir-regoli u għandu jiddeċiedi dwar il-pakketti finanzjarji fuq il-bażi tal-baġit annwali.

 

Ġustifikazzjoni

It-test ta' dan l-Artikolu m'għandux x'jaqsam biss mal-"implimentazzjoni" tal-Istatut: l-ewwel sentenza tirrigwarda verament l-adozzjoni u l-modifika tiegħu, iżda mhijiex meħtieġa peress li ddaħħal l-Artikolu 45. It-tieni sentenza ma tidhirx li hija utli peress li f’każijiet bħal dawn normalment jintalbu l-emendi, u t-tielet sentenza ġiet inkorporata fl-Artikolu 25.14b (ġdid) kemmxejn riformulata.

Emenda    9

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 11.

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 11.

Artikolu 11.

Interessi finanzjarji tal-Membri, standards ta' mġiba, reġistru ta' trasparenza obbligatorju u aċċess għall-Parlament

Interessi finanzjarji u standards ta' mġiba tal-Membri

1.  Il-Parlament għandu jistabbilixxi regoli li jirregolaw it-trasparenza ta' l-interessi finanzjarji tal-Membri tiegħu, taħt forma ta' kodiċi ta' mġiba adottat mill-maġġoranza tal-Membri, skont l-Artikolu 232 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u mehmuż ma' dawn ir-Regoli ta' Proċedura bħala anness.

1.  Il-Parlament għandu jistabbilixxi regoli li jirregolaw it-trasparenza tal-interessi finanzjarji tal-Membri tiegħu, taħt forma ta' kodiċi ta' mġiba adottat mill-maġġoranza tal-Membri, u mehmuż ma' dawn ir-Regoli ta' Proċedura bħala anness1.

Dawn ir-regoli m'għandhom bl-ebda mod joħolqu preġudizzju jew restrizzjoni għall-Membri fil-qadi tal-kariga tagħhom jew fi kwalunkwe attività politika jew ta' xort'oħra li għandha x'taqsam ma' l-imsemmija kariga.

Dawn ir-regoli m'għandhomx joħolqu preġudizzju jew restrizzjoni bi kwalunkwe mod ieħor għall-Membri fil-qadi tal-kariga tagħhom jew fi kwalunkwe attività politika jew ta' xort'oħra li għandha x'taqsam mal-imsemmija kariga.

2.  L-imġiba tal-Membri għandha tkun ikkaratterizzata b'rispett reċiproku, għandha tkun ibbażata fuq il-valuri u l-priċipji stabbiliti fit-testi bażiċi li fuqhom hija msejsa l-Unjoni Ewropea, għandha tirrispetta d-dinjità tal-Parlament u m'għandhiex tikkomprometti t-tmexxija bla xkiel tal-ħidma parlamentari jew itellef il-paċi u l-kwiet ta' kwalunkwe bini tal-Parlament. Il-Membri għandhom jimxu mar-regoli tal-Parlament dwar it-trattament ta' tagħrif kunfidenzjali.

2.  L-imġiba tal-Membri għandha tkun ikkaratterizzata minn rispett reċiproku, għandha tkun ibbażata fuq il-valuri u l-prinċipji stabbiliti fit-Trattati, u b'mod partikolari fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali u tirrispetta d-dinjità tal-Parlament. Barra minn hekk, m'għandhiex tikkomprometti t-tmexxija bla xkiel tal-ħidma parlamentari, iż-żamma tas-sigurtà u tal-ordni fil-bini tal-Parlament jew il-funzjonament tal-apparat tiegħu.

 

Il-membri m'għandhomx jirrikorru għal lingwaġġ jew imġiba malafamanti, razzist jew ksenofobiku fid-dibattiti parlamentari, u f'dak il-kuntest l-anqas ma għandhom jiftħu strixxuni.

 

Il-Membri għandhom jimxu mar-regoli tal-Parlament dwar it-trattament ta' tagħrif kunfidenzjali.

In-nuqqas ta' osservazzjoni ta' dawn l-istandards u r-regoli jista' jwassal għal applikazzjoni tal-miżuri skont l-Artikoli 165, 166 u 167.

In-nuqqas ta' osservanza ta' dawn l-istandards u r-regoli jista' jwassal għal applikazzjoni tal-miżuri skont l-Artikoli 165, 166 u 167.

3.  L-applikazzjoni ta' din ir-Regola bl-ebda mod m'għandha tnaqqas mill-ħeġġa tad-dibattiti parlamentari jew tippreġudika l-libertà tal-kelma tal-Membri.

3.  L-applikazzjoni ta' din ir-Regola m'għandhiex bi kwalunkwe mod ieħor tnaqqas mill-ħeġġa tad-dibattiti parlamentari jew tippreġudika l-libertà tal-kelma tal-Membri.

Għandha tkun ibbażata fuq rispett sħiħ għall-prerogattivi tal-Membri, kif stipulat fil-liġi primarja u l-Istatut tal-Membri.

Għandha tkun ibbażata fuq rispett sħiħ għall-prerogattivi tal-Membri, kif stipulat fil-liġi primarja u l-Istatut tal-Membri.

Għandha tkun ibbażata fuq il-prinċipju ta' trasparenza u titwettaq b'mod tali li d-dispożizzjonijiet relevanti jkunu ċari għall-Membri, li għandhom ikunu mgħarrfa individwalment bid-drittijiet u l-obbligi tagħhom.

Għandha tkun ibbażata fuq il-prinċipju ta' trasparenza u titwettaq b'mod tali li d-dispożizzjonijiet relevanti jkunu ċari għall-Membri, li għandhom ikunu mgħarrfa individwalment bid-drittijiet u l-obbligi tagħhom.

 

3a.  Meta persuna impjegata minn Membru, jew persuna oħra li għaliha Membru jkun irranġa biex ikollha aċċess għall-bini jew għal apparat tal-Parlament, ma tikkonformax mal-istandards ta' mġiba stabbiliti fil-paragrafu 2, il-penali definiti fl-Artikolu 166 jistgħu, fejn ikun xieraq, jiġu imposti fuq il-Membru kkonċernat.

4.  Fil-bidu ta' kull leġislatura, il-Kwesturi għandhom jiddeterminaw l-ikbar numru ta' assistenti li jistgħu jiġu akkreditati minn kull Membru (assistenti akkreditati).

4.  Il-Kwesturi għandhom jiddeterminaw l-ikbar numru ta' assistenti li jista' jiġi akkreditat minn kull Membru.

5.  Il-kards ta' aċċess fit-tul għandhom jinħarġu lill-persuni esterni għall-istituzzjonijiet tal-Unjoni taħt ir-responsabilità tal-Kwesturi. Dawn il-kards huma validi għal mhux aktar minn sena. Dan il-perjodu jista' jiġġedded. Id-dettalji dwar l-użu ta’ dawn il-kards huma ffissati mill-Bureau.

 

Dawn il-kards ta' aċċess jistgħu jinħarġu:

 

lill-persuni li huma rreġistrati fir-reġistru ta' trasparenza2, jew li jirrappreżentaw jew jaħdmu għal organizzazzjonijiet li huma rreġistrati fih, għalkemm r-reġistrazzjoni ma tagħtix dritt awtomatiku għal tali kards ta' aċċess;

 

lill-persuni li jixtiequ jidħlu l-bini tal-Parlament ta' spiss iżda ma jaqgħux fl-ambitu tal-ftehim dwar l-istabbilment tar-reġistru ta' trasparenza3;

 

– lill-assistenti lokali tal-Membri kif ukoll lill-persuni li jgħinu lill-Membri tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u tal-Kumitat tar-Reġjuni.

 

6.  Il-persuni rreġistrati fir-reġistru ta' trasparenza għandhom, fil-kuntest tar-relazzjonijiet tagħhom mal-Parlament, josservaw:

 

– il-kodiċi ta' mġiba anness mal-ftehim4;

 

– il-proċeduri u l-obbligi l-oħra stabbiliti fil-ftehim; u

 

– id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Artikolu, kif ukoll id-dispożizzjonijiet ta' implimentazzjoni tiegħu;

 

7.  Il-Kwesturi għandhom jiddeterminaw sa fejn il-kodiċi ta' mġiba huwa applikabbli għall-persuni li, filwaqt li għandhom kard ta' aċċess fit-tul, ma jaqgħux fl-ambitu tal-ftehim.

 

8.  Il-kard ta' aċċess għandha tiġi rtirata permezz ta' deċiżjoni motivata mill-Kwesturi fil-każijiet li ġejjin:

 

– it-tneħħija mir-reġistru ta' trasparenza, ħlief jekk ikun hemm argumenti sinifikattivi kontra l-irtirar;

 

– nuqqas serju tal-osservanza tal-obbligi stabbiliti fil-paragrafu 6.

 

9.  Il-Bureau, fuq proposta tas-Segretarju Ġenerali, għandu jistabbilixxi l-miżuri meħtieġa sabiex jimplimenta r-reġistru ta' trasparenza skont id-dispożizzjonijiet tal-ftehim dwar l-istabbiliment tal-imsemmi reġistru;

 

Id-dispożizzjonijiet ta' implimentazzjoni tal-paragrafi 5 sa 8 għandhom jiġu stabbiliti fl-anness5.

 

10. Il-kodiċi ta' mġiba u d-drittijiet u l-privileġġi ta' ex-Membri għandhom jitħejjew b'deċiżjoni tal-Bureau. M'għandhiex issir distinzjoni fit-trattament ta' ex-Membri.

10. Il-kodiċi ta' mġiba u d-drittijiet u l-privileġġi ta' ex-Membri għandhom jitħejjew b'deċiżjoni tal-Bureau. M'għandhiex issir distinzjoni fit-trattament ta' ex-Membri.

__________________

__________________

1 Ara l-Anness I.

1 Ara l-Anness I.

Reġistru stabbilit permezz tal-ftehim bejn il-Parlament Ewropej u l-Kummissjoni Ewropea dwar l-istabbiliment ta' Reġistru ta' Trasparenza għall-organizzazzjonijiet u l-persuni li jaħdmu għal rashom li huma involuti fl-abbozzar u fl-implimentazzjoni tal-politiki tal-Unjoni Ewropea (ara l-Anness IX, Parti B).

 

3 Ara l-Anness IX, Parti B.

 

4Ara l-Anness 3 tal-ftehim li jinsab fl-Anness IX, Parti B.

 

5Ara l-Anness IX, Parti A.

 

Justification

As regards the amendment to the title, it reflects the fact that the Register is mandatory for the institutions, not for those registered therein. Registration facilitates the interaction with the EU institutions which represents an important incentive.

Paragraph 3a (new) comes from Annex XV §2 1st subparagraph (“Members shall be held responsible for any failure by persons whom they employ or for whom they arrange access to Parliament to comply on Parliament's premises with the standards of conduct applicable to Members”) and is reworded, with a view to clarifying its meaning.

As regards the amendment to paragraph 4, art. 34 § 9 of the Implementing measures concerning the Members’ Statute, adopted by the Bureau, states the following: “The number of contracts between a Member and accredited assistants in force at any given time may not exceed three, regardless of the duration of work provided for in those contracts. This limit may be increased to four if an exemption is expressly granted by the President of Parliament following verification by the relevant department that the Member concerned has sufficient office space to comply with the standards applicable to the use of Parliament’s buildings, taking into account also the number of trainees that may be present.”

The contents of Rule 11(5) to (9) will become part of new Rule 116a and their wording will be streamlined.

Emenda    10

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 12

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 12

Artikolu 12

Investigazzjonijiet interni mmexxija mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF)

Investigazzjonijiet interni mmexxija mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF)

Ir-regoli komuni mniżżla fil-Ftehim Interistituzzjonali tal-25 ta' Mejju 1999 dwar l-investigazzjonijiet interni mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) li jinkludu l-miżuri meħtieġa biex jiġu ffaċilitati l-investigazzjonijiet magħmula mill-Uffiċċju għandhom ikunu applikabbli fil-Parlament, skond id-Deċiżjoni tal-Parlament annessa ma' dawn ir-Regoli ta' Proċedura.

Ir-regoli komuni mniżżla fil-Ftehim Interistituzzjonali tal-25 ta' Mejju 1999 dwar l-investigazzjonijiet interni mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) li jinkludu l-miżuri meħtieġa biex jiġu ffaċilitati l-investigazzjonijiet magħmula mill-Uffiċċju għandhom ikunu applikabbli fil-Parlament, skond id-Deċiżjoni tal-Parlament tat-18 ta' Novembru 1999 rigward it-termini u l-kundizzjonijiet għall-investigazzjonijiet interni b'rabta mal-prevenzjoni tal-frodi, il-korruzzjoni u kwlaunkwe attività illegali ta' detriment għall-interessi tal-Komunità.

__________________

 

6 Ara l-Anness XI.

 

Emenda    11

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 13

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 13

Artikolu 13

Osservaturi

Osservaturi

1.  Meta jkun ġie ffirmat Trattat dwar l-adeżjoni ta' xi Stat mal-Unjoni Ewropea, il-President jista', wara li jkun kiseb il-qbil tal-Konferenza tal-Presidenti, jistieden lill-parlament tal-Istat li qed jaderixxi biex, minn fost il-membri tiegħu stess, jaħtar numru ta' osservaturi li jkun daqs in-nurmu ta' siġġijiet ġejjienin fil-Parlament Ewropew allokati lil dak l-Istat.

1.  Meta jkun ġie ffirmat Trattat dwar l-adeżjoni ta' xi Stat mal-Unjoni Ewropea, il-President jista', wara li jkun kiseb il-qbil tal-Konferenza tal-Presidenti, jistieden lill-parlament tal-Istat li qed jaderixxi biex, minn fost il-membri tiegħu stess, jaħtar numru ta' osservaturi li jkun daqs in-nurmu ta' siġġijiet ġejjienin fil-Parlament Ewropew allokati lil dak l-Istat.

2.  Dawk l-osservaturi għandhom jieħdu sehem fil-proċeduri tal-Parlament sakemm jidħol fis-seħħ it-Trattat ta' Adeżjoni, u għandu jkollhom id-dritt li jitkellmu fil-kumitati u l-gruppi politiċi. M'għandux ikollhom id-dritt li jivvutaw jew li joħorġu għall-elezzjoni għal pożizzjonijiet fi ħdan il-Parlament. Il-parteċipazzjoni tagħhom m'għandu jkollha l-ebda effett legali fuq il-proċeduri tal-Parlament.

2.  Dawk l-osservaturi għandhom jieħdu sehem fil-proċeduri tal-Parlament sakemm jidħol fis-seħħ it-Trattat ta' Adeżjoni, u għandu jkollhom id-dritt li jitkellmu fil-kumitati u l-gruppi politiċi. M'għandux ikollhom id-dritt li jivvutaw jew li joħorġu għall-elezzjoni għal pożizzjonijiet fi ħdan il-Parlament, u lanqas li jirrapreżentaw lill-Parlament esternament. Il-parteċipazzjoni tagħhom m'għandu jkollha l-ebda effett legali fuq il-proċeduri tal-Parlament.

3.  It-trattament tagħhom għandu jkun assimilat ma' dak ta' Membru tal-Parlament f'dak li għandu x'jaqsam mal-użu tal-faċilitajiet tal-Parlament u r-rimborż tal-ispejjeż li jġarrbu fl-attivitajiet tagħhom bħala osservaturi.

3.  It-trattament tagħhom għandu jkun assimilat ma' dak ta' Membru tal-Parlament f'dak li għandu x'jaqsam mal-użu tal-faċilitajiet tal-Parlament u r-rimborż tal-ispejjeż tal-ivvjaġġar u tas-sussistenza li jġarrbu fl-attivitajiet tagħhom bħala osservaturi.

Emenda    12

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 14

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 14

Artikolu 14

President proviżorju

President proviżorju

1.  Fis-seduta li tinżamm skont l-Artikolu 146(2), u fi kwalunkwe seduta oħra miżmuma bil-għan li jiġu eletti l-President u l-Bureau, il-President uxxenti jew, fin-nuqqas tiegħu, xi wieħed mill-Viċi Presidenti uxxenti fl-ordni ta' preċedenza jew, fl-assenza tagħhom, il-Membru li jkun żamm il-mandat għall-itwal perijodu għandu jippresiedi sakemm ikun elett il-President.

1.  Fis-seduta li tinżamm skont l-Artikolu 146(2), u fi kwalunkwe seduta oħra miżmuma bil-għan li jiġu eletti l-President u l-Bureau, il-President uxxenti jew, fin-nuqqas tiegħu, xi wieħed mill-Viċi Presidenti uxxenti fl-ordni ta' preċedenza jew, fl-assenza tagħhom, il-Membru li jkun żamm il-mandat għall-itwal perijodu għandu jippresiedi sakemm ikun elett il-President.

2.  M'għandu jsir l-ebda xogħol sakemm xi Membru jkun qiegħed jippresiedi proviżorjament skont il-paragrafu 1, ħlief jekk ix-xogħol ikollu x'jaqsam ma' l-elezzjoni tal-President jew mal-verifika tal-kredenzjali.

2.  M'għandu jsir l-ebda xogħol sakemm xi Membru jkun qiegħed jippresiedi proviżorjament skont il-paragrafu 1, ħlief jekk ix-xogħol ikun jikkonċerna l-elezzjoni tal-President jew il-verifika tal-kredenzjali skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 3(2). Kull kwistjoni oħra li għandha x'taqsam mal-verifika ta' kredenzjali li titqajjem waqt li hu jkun qiegħed jippresiedi, għandha tiġi riferuta lill-kumitat responsabbli.

Il-Membru li jkun qiegħed jippresiedi proviżorjament skont il-paragrafu 1 jeżerċita s-setgħat tal-President imsemmija fl-Artikolu 3(2). Kull kwistjoni oħra li għandha x' taqsam mal-verifika ta' kredenzjali li titqajjem waqt li hu jkun qiegħed jippresiedi, għandha tkun riferuta lill-kumitat responsabbli mill-verifika tal-kredenzjali.

 

Ġustifikazzjoni

L-interpretazzjoni ġiet inkorporata fil-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu.

Emenda    13

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 15

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 15

Artikolu 15

Nominazzjonijiet u dispożizzjonijiet ġenerali

Nominazzjonijiet u dispożizzjonijiet ġenerali

1.  Il-President, il-Viċi Presidenti u l-Kwesturi għandhom ikunu eletti b'vot sigriet, skond l-Artikolu 182. In-nominazzjonijiet għandhom ikunu bil-kunsens. Dawn jistgħu isiru biss minn grupp politiku jew minn mhux inqas minn erbgħin Membru. Madankollu, jekk in-numru ta' nominazzjonijiet ma jkunx jisboq in-numru ta' karigi li jridu jimtlew, il-kandidati jistgħu ikunu eletti b'akklamazzjoni.

1.  Il-President għandu jkun elett b'vot sigriet, segwit mill-Viċi Presidenti u l-Kwesturi, skont l-Artikolu 182.

 

In-nominazzjonijiet għandhom ikunu bil-kunsens tal-innominat, u jistgħu jsiru biss minn grupp politiku jew minn mhux inqas minn 40 Membru. Nominazzjonijiet ġodda jistgħu jiġu ppreżentati qabel kull votazzjoni.

 

Jekk in-numru ta' nominazzjonijiet ma jaqbiżx in-numru ta' siġġijiet li jridu jimtlew, il-kandidati għandhom jiġu eletti b' akklamazzjoni, sakemm ma jkunx hemm talba għal votazzjoni sigrieta minn tal-inqas wieħed minn kull ħamsa tal-Membri komponenti tal-Parlament.

 

Filkaż ta' votazzjoni waħda għal aktar minn detentur ta' kariga wieħed, il-karta tal-vot għandha tkun valida biss jekk aktar minn nofs il-voti disponibbli jkunu ntużaw.

Jekk ikun meħtieġ li jittieħed il-post ta' Viċi President wieħed, u jkun hemm kandidat wieħed biss, dan jistà jiġi elett b'akklamazzjoni. Il-President għandu diskrezzjoni biex jiddeċiedi jekk l-elezzjoni ssirx b'akklamazzjoni jew b'vot sigriet. Il-kandidat elett għandu jieħu l-post tal-predeċessur tiegħu fl-ordni ta' preċedenza

 

2.  Fl-elezzjoni tal-President, tal-Viċi Presidenti u tal-Kwesturi għandha titqies il-ħtieġa li tiġi żgurata b'mod ġenerali rappreżentazzjoni ġusta ta' l-Istati Membri u ta' fehmiet politiċi.

2.  Meta jkunu qegħdin jiġu eletti il-President, il-Viċi Presidenti u tal-Kwesturi, għandha titqies il-ħtieġa li jiġu żgurati b'mod ġenerali rappreżentanza ġusta tal-fehmiet politiċi, kif ukoll bilanċ tal-ġeneru u bilanċ ġeografiku.

Ġustifikazzjoni

Fir-rigward tal-emendi għall-paragrafu 1 subparagrafu 1, il-prattika attwali hija li xi gruppi politiċi jressqu n-nomina darba għall-votazzjonijiet kollha, filwaqt li oħrajn jagħmlu dan qabel kull votazzjoni. Il-bidla hija wkoll riflessa fl-Artikolu 16.

L-interpretazzjoni hija mħassra għaliex l-ewwel żewġ sentenzi huma inklużi fit-tielet subparagrafu tal-ewwel paragrafu tal-Artikolu. L-aħħar sentenza tiegħu ma żżid xejn mat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 20(1) u għaldaqstant hija mħassra.

Fir-rigward, l-emenda għall-paragrafu 2, hija tallinja d-diċitura għal dik użata fir-Regolament tal-Persunal.

Emenda    14

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 16

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 16

Artikolu 16

Elezzjoni ta' President - indirizz tal-ftuħ

Elezzjoni ta' President - indirizz tal-ftuħ

1.  Il-President għandu jkun elett l-ewwel. In-nominazzjonijiet għandhom jingħataw qabel kull votazzjoni lill-Membru li jkun qiegħed jippresiedi proviżorjament skont l-Artikolu 14, li għandu jħabbarhom lill-Parlament. Jekk wara tliet votazzjonijiet ebda kandidat ma jġib maġġoranza assoluta tal-voti mitfugħa, ir-raba' votazzjoni għandha tkun biss bejn dawk iż-żewġ kandidati li jkunu ġabu l-akbar numru ta' voti fit-tielet votazzjoni. F' każ ta' voti ndaqs, l-aktar kandidat anzjan għandu jiġi dikjarat elett.

1.  In-nominazzjonijiet għal President għandhom jingħataw lill-Membru li jkun qiegħed jippresiedi proviżorjament skont l-Artikolu 14, li għandu jħabbarhom lill-Parlament. Jekk wara tliet votazzjonijiet ebda kandidat ma jġib maġġoranza assoluta tal-voti mitfugħa, ir-raba' votazzjoni għandha, bħala deroga mill-Artikolu 15(1), tkun biss bejn dawk iż-żewġ kandidati li jkunu ġabu l-akbar numru ta' voti fit-tielet votazzjoni. F' każ ta' voti ndaqs, l-aktar kandidat anzjan għandu jiġi dikjarat elett.

2. Malli jiġi elett il-President, il-Membru li jkun qiegħed jippresiedi proviżorjament skont l-Artikolu 14 m'għandux jibqa jippresiedi. Huwa biss il-President elett li jista' jagħmel l-indirizz tal-ftuħ.

2. Malli jiġi elett il-President, il-Membru li jkun qiegħed jippresiedi proviżorjament skont l-Artikolu 14 m'għandux jibqa jippresiedi. Huwa biss il-President elett li jista' jagħmel l-indirizz tal-ftuħ.

Ġustifikazzjoni

It-tħassir ta' "qabel kull votazzjoni" jirrifletti s-suġġeriment għal bidla fl-Artikolu 15.1.

Emenda    15

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 17

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 17

Artikolu 17

Elezzjoni ta' Viċi Presidenti

Elezzjoni ta' Viċi Presidenti

1.  Il-Viċi Presidenti għandhom imbagħad jiġu eletti fuq karta tal-vot waħda. Għandhom ikunu dikjarati eletti fl-ewwel votazzjoni dawk illi jġibu maġġoranza assoluta tal-voti mitfugħa, sakemm jimtlew erbatax-il post u fl-ordni skont in-numru ta' voti li jkunu kisbu. Jekk in-numru ta' kandidati eletti jkun inqas min-numru ta' karigi li jridu jimtlew, għandha ssir it-tieni votazzjoni skond l-istess kundizzjonijiet sabiex jimtlew il-karigi li jkun fadal. Jekk tkun meħtieġa it-tielet votazzjoni, maġġoranza relattiva għandha tkun biżżejjed għall-elezzjoni fil-karigi li jkun fadal. Fil-każ ta' riżultat ndaqs, l-aktar kandidati anzjani għandhom ikunu dikjarati eletti.

1.  Il-Viċi Presidenti għandhom imbagħad jiġu eletti fuq votazzjoni waħda. Għandhom ikunu dikjarati eletti fl-ewwel votazzjoni dawk illi jġibu maġġoranza assoluta tal-voti mitfugħa, sakemm jimtlew erbatax-il post u fl-ordni skont in-numru ta' voti li jkunu kisbu. Jekk in-numru ta' kandidati eletti jkun inqas min-numru ta' karigi li jridu jimtlew, għandha ssir it-tieni votazzjoni skond l-istess kundizzjonijiet sabiex jimtlew il-karigi li jkun fadal. Jekk tkun meħtieġa it-tielet votazzjoni, maġġoranza relattiva għandha tkun biżżejjed għall-elezzjoni fil-karigi li jkun fadal. Fil-każ ta' riżultat ndaqs, l-aktar kandidati anzjani għandhom ikunu dikjarati eletti.

Għalkemm dan l-Artikolu, kuntrarju għall-Artikolu 16(1), ma jiddisponix espressament għat-tfigħ ta' nominazzjonijiet ġodda bejn votazzjoni u oħra matul l-elezzjoni ta' Viċi Presidenti, azzjoni ta' dan it-tip hija permissibbli għaliex il-Parlament, li huwa korp sovran, għandu jkun jista' jikkunsidra l-kandidati kollha possibbli, speċjalment billi n-nuqqas ta' din il-possibilita` jista' jfixkel l-iżvolġiment kalm ta' l-elezzjoni.

 

2.  Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 20(1), il-Viċi Presidenti għandu jkollhom preċedenza skond l-ordni li fih ikunu ġew eletti u, fil-każ ta' voti ndaqs, skond l-eta`.

2.  Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 20(1), il-Viċi Presidenti għandu jkollhom preċedenza skond l-ordni li fih ikunu ġew eletti u, fil-każ ta' voti ndaqs, skond l-eta`.

Meta jkunu ġew eletti b’akklamazzjoni, għandu jittieħed vot sigriet biex tiġi stabbilita l-ordni ta’ preċedenza.

Meta jkunu ġew eletti b'akklamazzjoni, għandu jittieħed vot sigriet biex tiġi stabbilita l-ordni ta' preċedenza.

Ġustifikazzjoni

Din l-interpretazzjoni hija riflessa fil-bidliet suġġeriti għall-Artikolu 15.1.

Emenda    16

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 18

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 18

Artikolu 18

Elezzjoni ta' Kwesturi

Elezzjoni ta' Kwesturi

Wara l-elezzjoni tal-Viċi Presidenti, il-Parlament għandu jeleġġi ħames Kwesturi

Il-Parlament għandu jeleġġi ħames Kwesturi bl-istess proċedura bħal dik użata fl-elezzjoni tal-Viċi Presidenti.

Il-Kwesturi għandhom jiġu eletti bl-istess proċedura bħall-Viċi Presidenti.

 

Ġustifikazzjoni

Iż-żewġ sentenzi tal-Artikolu 18 huma magħquda f'waħda.

Emenda    17

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 19

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 19

Artikolu 19

Tul tal-Kariga ta' Uffiċjali

Tul tal-Kariga ta' Uffiċjali

1.  Il-mandat tal-President, tal-Viċi Presidenti u tal-Kwesturi għandu jkun ta' sentejn u nofs.

1.  Il-mandat tal-President, tal-Viċi Presidenti u tal-Kwesturi għandu jkun ta' sentejn u nofs.

Meta Membru jibdel il-grupp politiku tiegħu huwa jżomm, sakemm jiskadi ż-żmien tal-kariga ta' sentejn u nofs, kwalunkwe siġġu li jkollu fil-Bureau jew fil-Kulleġġ tal-Kwesturi.

Meta Membru jibdel il-grupp politiku tiegħu huwa jżomm, sakemm jiskadi ż-żmien tal-kariga ta' sentejn u nofs, kwalunkwe siġġu li jkollu fil-Bureau jew bħala Kwestur.

2.  Jekk xi waħda minn dawn il-karigi ssir vakanti qabel ma jiskadi dan iż-żmien, il-Membru elett għandu jservi biss għall-perjodu li jkun jifdal miż-żmien tal-kariga tal-predeċessur tiegħu.

2.  Jekk xi waħda minn dawn il-karigi ssir vakanti qabel ma jiskadi dan iż-żmien, il-Membru elett għandu jservi biss għall-perjodu li jkun jifdal miż-żmien tal-kariga tal-predeċessur tiegħu.

Emenda    18

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 20

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 20

Artikolu 20

Postijiet vakanti

Postijiet vakanti

1.  Jekk ikun meħtieġ li l-President, xi Viċi President jew xi Kwestur jinbidlu, kull wieħed mis-suċċessuri rispettivi tagħhom għandu jiġi elett skond ir-regoli ta' qabel.

1.  Jekk ikun meħtieġ li l-President, xi Viċi President jew xi Kwestur jinbidlu, kull wieħed mis-suċċessuri rispettivi tagħhom għandu jiġi elett skond ir-regoli ta' qabel.

Viċi President elett ġdid għandu jieħu l-post tal-predeċessur tiegħu fl-ordni ta' preċedenza.

Viċi President elett ġdid għandu jieħu l-post tal-predeċessur tiegħu fl-ordni ta' preċedenza.

2.  Jekk il-kariga ta' President issir vakanti, l-ewwel Viċi President għandu jieħu rwol ta' President sakemm jiġi elett il-President il-ġdid.

2.  Jekk il-kariga ta' President issir vakanti, Viċi President, li jkun ġie determinat skont l-ordni ta' preċedenza, għandu jieħu r-rwol ta' President sakemm jiġi elett il-President il-ġdid.

Emenda    19

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 22

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 22

Artikolu 22

Dmirijiet tal-President

Dmirijiet tal-President

1.  Il-President għandu jmexxi l-attivitajiet kollha tal-Parlament u tal-korpi tiegħu skond il-kundizzjonijiet stipulati f'dawn l-artikoli. Huwa għandu jgawdi s-setgħat kollha meħtieġa sabiex jippresjedi l-proċeduri tal-Parlament u sabiex jiżgura li dawn jitmexxew kif għandu jkun.

1.  Il-President għandu jmexxi l-attivitajiet kollha tal-Parlament u tal-korpi tiegħu skont dawn ir-Regoli. Huwa għandu jgawdi s-setgħat kollha meħtieġa sabiex jippresjedi l-proċeduri tal-Parlament u sabiex jiżgura li dawn jitmexxew kif għandu jkun.

Din id-dispożizzjoni tista' tiġi interpretata li tfisser li s-setgħat mogħtija minnha jinkludu s-setgħa li jiġi mitmum l-użu żejjed ta' mozzjonijiet bħal punti ta' ordni, mozzjonijiet proċedurali, spjegazzjonijiet tal-vot u talbiet għal votazzjonijiet separati, votazzjonijiet maqsuma jew votazzjonijiet b'sejħa ta' l-ismijiet meta l-President ikun konvint li dawn ikunu manifestament maħsuba biex joħolqu tħarbit imtawwal u gravi tal-proċeduri tal-Kamra jew tad-drittijiet tal-Membri l-oħra u jkunu se jirriżultaw f'dan.

 

Is-setgħat mogħtija permezz ta' din id-dispożizzjoni jinkludu s-setgħa li jippreżenta testi għall-votazzjoni f'ordni differenti minn dak elenkat fid-dokument li fuqu tkun qed issir il-votazzjoni.

 

2.  Id-dmirijiet tal-President huma li jiftaħ, jissospendi u jagħlaq is-seduti; li jagħti deċiżjonijiet dwar l-ammissibilità ta' emendi, dwar mistoqsijiet lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, u dwar il-konformità ta' rapporti ma' dawn ir-Regoli; li jiżgura l-osservanza ta' dawn ir-Regoli, li jżomm l-ordni, li jsejjaħ lill-kelliema, li jagħlaq diskussjonijiet, li jressaq kwistjonijiet biex jittieħed vot fuqhom u li jħabbar ir-riżultat tal-votazzjonijiet; u li jirreferi lill-kumitati dawk il-komunikazzjonijiet li jkunu jikkonċernawhom.

2.  Id-dmirijiet tal-President huma li jiftaħ, jissospendi u jagħlaq is-seduti; li jagħti deċiżjonijiet dwar l-ammissibilità ta' emendi u testi oħra li jistressqu għall-votazzjoni, kif ukoll dwar l-ammissibilità tal-mistoqsijiet parlamentari; li jiżgura l-osservanza ta' dawn ir-Regoli, li jżomm l-ordni, li jsejjaħ lill-kelliema, li jagħlaq diskussjonijiet, li jressaq kwistjonijiet biex jittieħed vot fuqhom u li jħabbar ir-riżultat tal-votazzjonijiet; u li jirreferi lill-kumitati dawk il-komunikazzjonijiet li jkunu jikkonċernawhom.

3. Il-President jista' jitkellem waqt diskussjoni biss sabiex jagħlaq jew sabiex jitlob lill-kelliema jżommu l-ordni. Jekk ikun jixtieq jieħu sehem f'diskussjoni, huwa għandu jħalli s-Sedja u m'għandux jerġa jeħodha qabel ma tispiċċa d-diskussjoni.

3. Il-President jista' jitkellem waqt diskussjoni biss sabiex jagħlaq jew sabiex jitlob lill-kelliema jżommu l-ordni. Jekk ikun jixtieq jieħu sehem f'diskussjoni, huwa għandu jħalli s-Sedja u m'għandux jerġa jeħodha qabel ma tispiċċa d-diskussjoni.

4. F'relazzjonijiet internazzjonali, f'okkażjonijiet ċerimonjali u f'affarijiet amministrattivi, legali u finanzjarji mill-President, li jista' jiddelega dawn is-setgħat.

4. F'relazzjonijiet internazzjonali, f'okkażjonijiet ċerimonjali u f'affarijiet amministrattivi, legali u finanzjarji mill-President, li jista' jiddelega dawn is-setgħat.

 

4a.  Il-President huwa responsabbli għas-sigurtà u l-invjolabilità tal-binjiet tal-Parlament Ewropew.

Justification

The contents of the first interpretation after paragraph 1 shall be transformed into a provision of the title on plenary sessions (Rule 164a), whilethe contents of the second interpretation shall be transformed into a provision of the title on plenary sessions (Rule 174).

The suggested change to paragraph 2 reflects the current practice according to which the President rules as inadmissible not only amendments, but also paragraphs of reports which are in violation of primary Union law or risk damaging Parliament's interest or reputation.

The new paragraph 4a reflects the current practice according to which the President is the highest authority as regards the waiver of the inviolability of Parliament’s premises and archives (Articles 1 and 2 PPI) and its security.

Emenda    20

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 23

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 23

Artikolu 23

Dmirijiet tal-Viċi Presidenti

Dmirijiet tal-Viċi Presidenti

1.   Jekk il-President ikun assenti jew ma jkunx f'pożizzjoni li jaqdi dmirijietu, jew jekk ikun jixtieq li jieħu sehem f'diskussjoni skond l-Artikolu 22(3), wieħed mill-Viċi Presidenti skond l-Artikolu 17(2) għandu jeħodlu postu.

1.   Jekk il-President ikun assenti jew ma jkunx f'pożizzjoni li jaqdi dmirijietu, jew jekk ikun jixtieq li jieħu sehem f'diskussjoni skond l-Artikolu 22(3), wieħed mill-Viċi Presidenti skond l-Artikolu 17(2) għandu jeħodlu postu.

2.   Il-Viċi Presidenti għandhom ukoll jaqdu d-dmirijiet mogħtija lilhom skond l-Artikoli 25, 27(3) u (5) u 71(3).

2.   Il-Viċi Presidenti għandhom ukoll jaqdu d-dmirijiet mogħtija lilhom skond l-Artikoli 25, 27(3) u (5) u 71(3).

3.  Il-President jista' jiddelega lill-Viċi Presidenti kwalunkwe dmir bħal ma hu d-dmir li jirrappreżenta lill-Parlemant f'ċerimonji speċifiċi u atti. B'mod partikulari, il-President jista' jinnomina lil wieħed mill-Viċi Presidenti sabiex jinkariga ruħu minn ċerti responsabbiltajiet mogħtija lill-President fl-Artikolu 130(2) u l-paragrafu 3 tal-Anness II.

3.  Il-President jista' jiddelega lill-Viċi Presidenti kwalunkwe dmir bħal ma hu d-dmir li jirrappreżenta lill-Parlemant f'ċerimonji speċifiċi u atti. B'mod partikulari, il-President jista' jinnomina lil wieħed mill-Viċi Presidenti sabiex jinkariga ruħu minn ċerti responsabbiltajiet mogħtija lill-President fl-Artikoli 129 u 130(2).

Justification

L-Anness II se jitħassar. Ara l-emenda proposta għall-Artikolu 129.

Emenda    21

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 25

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 25

Artikolu 25

Dmirijiet tal-Bureau

Dmirijiet tal-Bureau

1.  Il-Bureau għandu jaqdi d-dmirijiet mogħtija lilu skond ir-Regoli ta' Proċedura.

1.  Il-Bureau għandu jaqdi d-dmirijiet mogħtija lilu skond ir-Regoli ta' Proċedura.

2.  Il-Bureau għandu jieħu deċiżjonijiet ta' xorta finanzjarja, organizzattiva u amministrattiva dwar affarijiet li jikkonċernaw l-organizzazzjoni interna tal-Parlament u tas-Segretarjat u l-korpi tiegħu.

2.  Il-Bureau għandu jieħu deċiżjonijiet ta' xorta finanzjarja, organizzattiva u amministrattiva dwar affarijiet li jikkonċernaw l-organizzazzjoni interna tal-Parlament u tas-Segretarjat u l-korpi tiegħu.

3.  Il-Bureau għandu jieħu deċiżjonijiet ta' xorta finanzjarja, organizzattiva u amministrattiva dwar affarijiet li jikkonċernaw lill-Membri fuq proposta tas-Segretarju Ġenerali jew ta' grupp politiku.

3.  Il-Bureau għandu jieħu deċiżjonijiet ta' xorta finanzjarja, organizzattiva u amministrattiva dwar affarijiet li jikkonċernaw lill-Membri fuq proposta tas-Segretarju Ġenerali jew ta' grupp politiku.

4.  Il-Bureau għandu jieħu deċiżjonijiet dwar affarijiet li jkollhom x'jaqsmu mat-tmexxija tas-seduti.

4.  Il-Bureau għandu jieħu deċiżjonijiet dwar affarijiet li jkollhom x'jaqsmu mat-tmexxija tas-seduti.

It-terminu 'tmexxija tas-seduti' jinkludi l-kwistjoni ta' l-imġiba tal-Membri fil-bini kollu tal-Parlament.

 

5.  Il-Bureau għandu jadotta d-disposizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 35 dwar Membri mhux affiljati.

5.  Il-Bureau għandu jadotta d-disposizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 35 dwar Membri mhux affiljati.

6.  Il-Bureau għandu jiddeċiedi dwar it-twaqqif ta' l-organigramma tas-Segretarjat u jagħmel regolamenti dwar is-sitwazzjoni amministrattiva u finanzjarja ta' l-uffiċjali u ta' impjegati oħra.

6.  Il-Bureau għandu jiddeċiedi dwar it-twaqqif tal-organigramma tas-Segretarjat u jagħmel regolamenti dwar is-sitwazzjoni amministrattiva u finanzjarja tal-uffiċjali u ta' impjegati oħra.

7.  Il-Bureau għandu jħejji l-abbozz preliminari tal-baġit tal-Parlament.

7.  Il-Bureau għandu jħejji l-abbozz preliminari tal-baġit tal-Parlament.

8.  Il-Bureau għandu jadotta l-linji gwida għall-kwesturi skond l-Artikolu 28.

8.  Il-Bureau għandu jadotta l-linji gwida għall-Kwesturi u jista' jitlobhom iwettqu ċerti kompiti.

9.  Il-Bureau għandu jkun l-awtorità responsabbli li tawtorizza laqgħat ta' kumitati li jsiru barra mill-postijiet tax-xogħol tas-soltu, seduti, kif ukoll vjaġġi li jsiru għal studju u għal ġbir ta' informazzjoni minn rapporteurs.

9.  Il-Bureau għandu jkun l-awtorità responsabbli li tawtorizza laqgħat jew missjonijiet ta' kumitati li jsiru barra mill-postijiet tax-xogħol tas-soltu, seduti kif ukoll vjaġġi li jsiru għal studju u għal ġbir ta' informazzjoni minn rapporteurs.

F'każ li dawn il-laqgħat ikunu awtorizzati, l-arranġamenti lingwistiċi għandhom jiġu stabbiliti skond il-lingwi uffiċjali użati u mitluba mill-membri u mis-sostituti tal-kumitat konċernat.

F'każ li dawn il-laqgħat jew missjonijiet ikunu awtorizzati, l-arranġamenti lingwistiċi għandhom jiġu stabbiliti skond il-Kodiċi ta' Kondotta dwar il-Multilingwiżmu adottat mill-Bureau. L-istess artikolu għandu japplika wkoll għad-delegazzjonijiet.

L-istess għandu japplika fil-każ ta' delegazzjonijiet, ħlief fejn il-membri u s-sostituti konċernati jiftiehmu mod ieħor.

 

10.  Il-Bureau għandu jaħtar is-Segretarju Ġenerali skond l-Artikolu 222.

10.  Il-Bureau għandu jaħtar is-Segretarju Ġenerali skond l-Artikolu 222.

11.  Il-Bureau għandu jħejji r-regoli ta' implimentazzjoni skond ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 2004/2003 dwar id-diżposizzjonijiet li jirregolaw il-partiti politiċi fil-livell Ewropew u r-regoli dwar iffinanzjar tagħhom. Fl-implimentazzjoni ta' dak ir-Regolament huwa għandu jieħu fuqu d-dmirijiet mogħtija lilu permezz ta' dawn ir-Regoli ta' Proċedura.

11.  Il-Bureau għandu jħejji r-regoli ta' implimentazzjoni li jirrigwardaw ir-regolamenti li jirregolaw il-partitiu l-fondazzjonijiet politiċi fil-livell Ewropew u r-regoli dwar l-iffinanzjar tagħhom.

12.  Il-Bureau għandu jistipula r-regoli dwar it-trattament ta' tagħrif kunfidenzjali mill-Parlament u mill-korpi, mid-detenturi ta' karigi u minn Membri oħrajn tiegħu, filwaqt li titqies kwalunkwe ftehima interistituzzjonali dwar kwistjonijiet bħal dawn. Dawk ir-regoli għandhom ikunu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u annessi ma' dawn ir-Regoli ta' Proċedura7.

12.  Il-Bureau għandu jistipula r-regoli dwar it-trattament ta' tagħrif kunfidenzjali mill-Parlament u mill-korpi, mid-detenturi ta' karigi u minn Membri oħrajn tiegħu, filwaqt li titqies kwalunkwe ftehima interistituzzjonali dwar kwistjonijiet bħal dawn. Dawk ir-regoli għandhom ikunu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

13.  Il-President u/jew il-Bureau jistgħu jagħtu lil xi membru jew lil membri tal-Bureau dmirijiet ġenerali jew speċifiċi li jaqgħu fi ħdan il-kompetenzi tal-President u/jew tal-Bureau. Fl-istess ħin għandu jkun speċifikat il-mod kif dawn id-dmirijiet għandhom jitwettqu.

13.  Il-President u/jew il-Bureau jistgħu jagħtu lil xi membru jew lil membri tal-Bureau dmirijiet ġenerali jew speċifiċi li jaqgħu fi ħdan il-kompetenzi tal-President u/jew tal-Bureau. Fl-istess ħin għandu jkun speċifikat il-mod kif dawn id-dmirijiet għandhom jitwettqu.

14.  Il-Bureau għandu jinnomina żewġ Viċi Presidenti li jkunu inkarigati mill-implimentazzjoni tar-relazzjonijiet mal-parlamenti nazzjonali.

14.  Il-Bureau għandu jinnomina żewġ Viċi Presidenti li jkunu inkarigati mill-implimentazzjoni tar-relazzjonijiet mal-parlamenti nazzjonali.

Huma għandhom jirrapurtaw lura b'mod regolari lill-Konferenza tal-Presidenti dwar l-attivitajiet tagħhom f'dan ir-rigward.

 

 

14a.  Il-Bureau għandu jinnomina żewġ Viċi Presidenti li għandhom jiġu inkarigati mill-implimentazzjoni ta' konsultazzjoni strutturata mas-soċjetà ċivili Ewropea dwar suġġetti maġġuri.

 

14b.  Il-Bureau għandu jkun responsabbli għall-applikazzjoni tal-Istatut għall-Membri u għandu jiddeċiedi dwar l-ammonti tal-allowances fuq il-bażi tal-baġit annwali.

15.  Meta jkun elett Parlament ġdid, il-Bureau li jkun se jispiċċa għandu jibqa' fil-kariga sa l-ewwel seduta tal-Parlament il-ġdid.

 

__________________

 

7 Ara l-Anness VII, Parti E.

 

Justification

The changes to paragraph 9 subparagraph 2, reflect the provisions of the Code of Conduct on multi-lingualism adopted by the Bureau on the basis of the competences conferred upon it by the current Rule.

As regards the changes to paragraph 11, the last sentence is deleted as it repeats paragraph 1. The amendments means to align the text of the Rule with the new Regulation.

Paragraph 14 subparagraph 2 is deleted here and moved under Rule 27(3).

The content for paragraph 14a (new)comes from the last sentence of Rule 27(5) and the wording is aligned with Rule 25(14).

This sentence in paragraph 14b(new) is taken from current Rule 10 and is slightly reworded to replace ("financial envelopes" is replaced by "allowances").

Paragraph 15 is deleted, as a new Rule 30a will cover all bodies and office holders.

Emenda    22

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 26

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 26

Artikolu 26

Kompożizzjoni tal-Konferenza tal-Presidenti

Kompożizzjoni tal-Konferenza tal-Presidenti

1.  Il-Konferenza tal-Presidenti tkun magħmula mill-President tal-Parlament u mill-presidenti tal-gruppi politiċi. Il-president ta' grupp politiku jista' jagħmel arranġamenti sabiex ikun rappreżentat minn xi membru tal-grupp tiegħu.

1.  Il-Konferenza tal-Presidenti tkun magħmula mill-President tal-Parlament u mill-presidenti tal-gruppi politiċi. Il-president ta' grupp politiku jista' jagħmel arranġamenti sabiex ikun rappreżentat minn xi membru tal-grupp tiegħu.

2.  Il-President tal-Parlament għandu jistieden lil wieħed mill-Membri mhux affiljati sabiex jattendi għal-laqgħat tal-Konferenza tal-Presidenti, mingħajr ma jkollu d-dritt għall-vot.

2.  Il-President tal-Parlament għandu, wara li jagħti l-opportunità lill-Membri mhux affiljati biex jesprimu l-fehmiet tagħhom, jistieden wieħed minnhom sabiex jattendi għal-laqgħat tal-Konferenza tal-Presidenti, mingħajr ma jkollu d-dritt għall-vot.

3.   Il-Konferenza tal-Presidenti għandha tagħmel ħilitha sabiex jintlaħaq konsensus fuq kwistjonijiet riferiti lilha.

3.  Il-Konferenza tal-Presidenti għandha tagħmel ħilitha sabiex jintlaħaq konsensus fuq kwistjonijiet riferiti lilha.

Meta ma jistax jintlaħaq kunsens, il-kwistjoni għandu jittieħed vot fuqha li jvarja skond piż ibbażat fuq in-numru ta' Membri f'kull grupp politiku.

Meta ma jistax jintlaħaq kunsens, il-kwistjoni għandu jittieħed vot fuqha li jvarja skond piż ibbażat fuq in-numru ta' Membri f'kull grupp politiku.

Emenda    23

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 27

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 27

Artikolu 27

Dmirijiet tal-Konferenza tal-Presidenti

Dmirijiet tal-Konferenza tal-Presidenti

1.  Il-Konferenza tal-Presidenti għandha twettaq id-dmirijiet mogħtija lilha skond ir-Regoli ta' Proċedura.

1.  Il-Konferenza tal-Presidenti għandha twettaq id-dmirijiet mogħtija lilha skond ir-Regoli ta' Proċedura.

2.  Il-Konferenza tal-Presidenti għandha tieħu deċiżjonijiet dwar l-organizzazzjoni tax-xogħol tal-Parlament u ta' affarijiet li għandhom x'jaqsmu ma' ppjanar leġislattiv.

2.  Il-Konferenza tal-Presidenti għandha tieħu deċiżjonijiet dwar l-organizzazzjoni tax-xogħol tal-Parlament u ta' affarijiet li għandhom x'jaqsmu ma' ppjanar leġislattiv.

3.  Il-Konferenza tal-Presidenti għandha tkun l-awtorità responsabbli għal affarijiet li għandhom x'jaqsmu ma' relazzjonijiet mal-istituzzjonijiet u l-organi l-oħra ta' l-Unjoni Ewropea u mal-parlamenti nazzjonali ta' l-Istati Membri.

3.  Il-Konferenza tal-Presidenti għandha tkun l-awtorità responsabbli għal affarijiet li għandhom x'jaqsmu ma' relazzjonijiet mal-istituzzjonijiet u l-organi l-oħra tal-Unjoni Ewropea u mal-parlamenti nazzjonali tal-Istati Membri. Il-Viċi Presidenti li jkunu ġew inkarigati mill-implimentazzjoni tar-relazzjonijiet mal-parlamenti nazzjonali għandhom jirrappurtaw lura regolarment lill-Konferenza tal-Presidenti dwar l-attivitajiet tagħhom f'dak ir-rigward.

4. Il-Konferenza tal-Presidenti għandha tkun l-awtorità responsabbli għal affarijiet li għandhom x'jaqsmu ma' relazzjonijiet ma' pajjiżi li m'humiex membri u ma' istituzzjonijiet u organizzazzjonijiet li m'humiex ta' l-Unjoni.

4. Il-Konferenza tal-Presidenti għandha tkun l-awtorità responsabbli għal affarijiet li għandhom x'jaqsmu ma' relazzjonijiet ma' pajjiżi li m'humiex membri u ma' istituzzjonijiet u organizzazzjonijiet li m'humiex tal-Unjoni.

5.  Il-Konferenza tal-Presidenti għandha tkun responsabbli biex torganizza konsultazzjonijiet strutturati mas-soċjetà ċivili Ewropea dwar kwistjonijiet ewlenin. Dan għandu jinkludi ż-żamma ta' dibattiti pubbliċi, li jkunu miftuħa għall-parteċipazzjoni taċ-ċittadini interessati, dwar suġġetti ta’ interess ġenerali Ewropew. Il-Bureau għandu jaħtar Viċi President responsabbli mill-implimentazzjoni ta’ konsultazzjonijiet ta' dan it-tip, li għandu jirrapporta lura lill-Konferenza tal-Presidenti.

5.  Il-Konferenza tal-Presidenti għandha tkun responsabbli biex torganizza konsultazzjonijiet strutturati mas-soċjetà ċivili Ewropea dwar kwistjonijiet ewlenin. Dan għandu jinkludi ż-żamma ta' dibattiti pubbliċi, li jkunu miftuħa għall-parteċipazzjoni taċ-ċittadini interessati, dwar suġġetti ta' interess ġenerali Ewropew. Il-Viċi President responsabbli għall-implimentazzjoni ta' tali konsultazzjoni għandu regolarment jirrapporta lura lill-Konferenza tal-Presidenti dwar l-attivitajiet tiegħu jew tagħha f'dak ir-rigward.

6. Il-Konferenza tal-Presidenti għandha tħejji l-abbozz ta' l-aġenda għas-sessjonijiet parzjali tal-Parlament.

6. Il-Konferenza tal-Presidenti għandha tħejji l-abbozz tal-aġenda għas-sessjonijiet parzjali tal-Parlament.

7.  Il-Konferenza tal-Presidenti għandha tkun l-awtorità responsabbli mill-kompożizzjoni u l-kompetenza ta' kumitati, kumitati ta' inkjesta u kumitati parlamentari konġunti, delegazzjonijiet permanenti u delegazzjonijiet 'ad hoc'.

7.  Il-Konferenza tal-Presidenti għandha tressaq proposti lill-Parlament rigward il-kompożizzjoni u l-kompetenza ta' kumitati, kumitati ta' inkjesta, kumitati parlamentari konġunti u delegazzjonijiet permanenti. Il-Konferenza tal-Presidenti għandha tkun responsabbli għall-awtorizzazzjoni tad-delegazzjonijiet 'ad hoc'.

8. Il-Konferenza tal-Presidenti għandha tiddeċiedi dwar kif għandhom jiġu allokati is-siġġijiet fil-Kamra skond l-Artikolu 36.

8. Il-Konferenza tal-Presidenti għandha tiddeċiedi dwar kif għandhom jiġu allokati is-siġġijiet fil-Kamra skond l-Artikolu 36.

9. Il-Konferenza tal-Presidenti għandha tkun l-awtorità responsabbli li tawtorizza li jsiru rapporti fuq inizjattiva proprja.

9. Il-Konferenza tal-Presidenti għandha tkun l-awtorità responsabbli li tawtorizza li jsiru rapporti fuq inizjattiva proprja.

10. Il-Konferenza tal-Presidenti għandha tippreżenta proposti lill-Bureau dwar affarijiet amministrattivi u baġitarji li jkollhom x'jaqsmu mal-gruppi politiċi.

10. Il-Konferenza tal-Presidenti għandha tippreżenta proposti lill-Bureau dwar affarijiet amministrattivi u baġitarji li jkollhom x'jaqsmu mal-gruppi politiċi.

Ġustifikazzjoni

It-test miżjud mal-paragrafu 3 huwa mċaqlaq mill-Artikolu 25(14).

Fir-rigward tat-tibdiliet għall-paragrafu 5, dawn huma marbuta maż-żieda tal-paragrafu 14a fl-Artikolu 25.

Emenda    24

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 28

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 28

Artikolu 28

Dmirijiet tal-Kwesturi

Dmirijiet tal-Kwesturi

Il-Kwesturi għandhom ikunu responsabbli għal affarijiet amministrattivi u finanzjarji li jolqtu direttament lill-Membri, skond il-linji gwida stabbiliti mill-Bureau.

Il-Kwesturi għandhom ikunu responsabbli għal affarijiet amministrattivi u finanzjarji li jolqtu direttament lill-Membri, skont il-linji gwida stabbiliti mill-Bureau kif ukoll għal kompiti oħra afdati lilhom.

Emenda    25

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 29

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 29

Artikolu 29

Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati

Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati

1.  Il-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati għandha tkun magħmula mill-presidenti tal-kumitati permanenti jew temporanji kollha. Hija għandha teleġġi l-president tagħha.

1.  Il-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati għandha tkun magħmula mill-presidenti tal-kumitati permanenti jew temporanji kollha. Hija għandha teleġġi l-president tagħha.

Fl-assenza tal-President, il-laqgħa tal-Konferenza għandha tiġi ppreseduta mill-Membru l-akbar fl-età, jew fl-assenza tiegħu, mill-Membru l-akbar fl-età li jkun preżenti.

1a.  Fl-assenza tal-President, il-laqgħa tal-Konferenza għandha tiġi ppreseduta mill-Membru preżenti li jkun l-akbar fl-età.

2.  Il-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati tista' tagħmel rakkomandazzjonijiet lill-Konferenza tal-Presidenti dwar ix-xogħol tal-kumitati u dwar il-preparazzjoni ta' l-abbozz ta' l-aġenda tas-sessjonijiet parzjali.

2.  Il-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati tista' tagħmel rakkomandazzjonijiet lill-Konferenza tal-Presidenti dwar ix-xogħol tal-kumitati u dwar il-preparazzjoni tal-abbozz tal-aġenda tas-sessjonijiet parzjali.

3.  Il-Bureau u l-Konferenza tal-Presidenti jistgħu jagħtu struzzjonijiet lill-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati sabiex twettaq doveri speċifiċi.

3.  Il-Bureau u l-Konferenza tal-Presidenti jistgħu jagħtu struzzjonijiet lill-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati sabiex twettaq doveri speċifiċi.

Ġustifikazzjoni

L-interpretazzjoni hija trasformata f'paragrafu. It-tħassir ma jagħmilx differenza fis-sustanza.

Emenda    26

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 30

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 30

Artikolu 30

Konferenza tal-Presidenti tad-Delegazzjonijiet

Konferenza tal-Presidenti tad-Delegazzjonijiet

1.  Il-Konferenza tal-Presidenti tad-Delegazzjonijiet għandha tkun magħmula mill-presidenti tad-delegazzjonijiet interparlamentari permanenti kollha. Hija għandha teleġġi l-president tagħha.

1.  Il-Konferenza tal-Presidenti tad-Delegazzjonijiet għandha tkun magħmula mill-presidenti tad-delegazzjonijiet interparlamentari permanenti kollha. Hija għandha teleġġi l-president tagħha.

Fl-assenza tal-President, il-laqgħa tal-Konferenza għandha tiġi ppreseduta mill-Membru l-akbar fl-età, jew fl-assenza tiegħu, mill-Membru l-akbar fl-età li jkun preżenti.

1a.   Fl-assenza tal-President, il-laqgħa tal-Konferenza għandha tiġi ppreseduta mill-Membru preżenti li jkun l-akbar fl-età.

2.   Il-Konferenza tal-Presidenti tad-Delegazzjonijiet tista' tagħmel rakkomandazzjonijiet lill-Konferenza tal-Presidenti dwar ix-xogħol tad-delegazzjonijiet.

2.   Il-Konferenza tal-Presidenti tad-Delegazzjonijiet tista' tagħmel rakkomandazzjonijiet lill-Konferenza tal-Presidenti dwar ix-xogħol tad-delegazzjonijiet.

3.   Il-Bureau u l-Konferenza tal-Presidenti jistgħu jagħtu struzzjonijiet lill-Konferenza tal-Presidenti tad-Delegazzjonijiet sabiex twettaq dmirijiet speċifiċi.

3.   Il-Bureau u l-Konferenza tal-Presidenti jistgħu jagħtu struzzjonijiet lill-Konferenza tal-Presidenti tad-Delegazzjonijiet sabiex twettaq dmirijiet speċifiċi.

Ġustifikazzjoni

L-interpretazzjoni hija trasformata f'paragrafu. It-tħassir ma jagħmilx differenza fis-sustanza.

Emenda    27

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 30a (ġdid)

Test fis-seħħ

Emenda

 

Artikolu 30a

 

Il-kontinwità ta' kariga waqt il-perijodu tal-elezzjoni

 

Meta jkun elett Parlament ġdid, il-korpi u d-detenturi ta' kariga kollha tal-Parlament li jkun se jispiċċa għandhom jibqgħu jeżerċitaw dmirijiethom sal-ewwel seduta tal-Parlament il-ġdid.

Ġustifikazzjoni

Il-kontenut tressaq mill-Artikolu 25(15) b'kamp ta' applikazzjoni usa'.

Emenda    28

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 31

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 31

Artikolu 31

Responsabbiltà tal-Bureau u tal-Konferenza tal-Presidenti

Responsabbiltà tal-Bureau u tal-Konferenza tal-Presidenti

1.  Il-minuti tal-Bureau u tal-Konferenza tal-Presidenti għandhom ikunu tradotti fil-lingwi uffiċjali, stampati u mqassma lill-Membri kollha tal-Parlament u għandhom ikunu aċċessibbli għall-pubbliku, ħlief jekk il-Bureau jew il-Konferenza tal-Presidenti, f'każi eċċezzjonali u għal raġunijiet ta' kunfidenzjalità, kif stipulat fl-Artikolu 4(1) sa (4) tar-Regolament (KE) Nru. 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, jiddeċiedu mod ieħor dwar ċerti punti tal-minuti.

1.  Il-minuti tal-Bureau u tal-Konferenza tal-Presidenti għandhom ikunu tradotti fil-lingwi uffiċjali, stampati u mqassma lill-Membri kollha tal-Parlament u għandhom ikunu aċċessibbli għall-pubbliku, ħlief jekk il-Bureau jew il-Konferenza tal-Presidenti, f'każi eċċezzjonali u għal raġunijiet ta' kunfidenzjalità, suġġett għall-Artikolu 4(1) sa (4) tar-Regolament (KE) Nru. 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, jiddeċiedu mod ieħor dwar ċerti punti tal-minuti.

2.  Kull Membru jista' jagħmel mistoqsijiet li jkollhom x'jaqsmu max-xogħol tal-Bureau, tal-Konferenza tal-Presidenti u tal-Kwesturi. Dawn il-mistoqsijiet għandhom jiġu ppreżentati lill-President bil-miktub, innotifikati lill-Membri u ppubblikati fuq is-sit elettroniku tal-Parlament, flimkien mat-tweġibiet li jingħataw, fi żmien tletin jum minn meta jitqiegħdu fuq il-Mejda.

2.  Kull Membru jista' jagħmel mistoqsijiet li jkollhom x'jaqsmu mal-prestazzjoni tal-Bureau, tal-Konferenza tal-Presidenti u tal-Kwesturi tad-dmirijiet rispettivi tagħhom. Dawn il-mistoqsijiet għandhom jiġu ppreżentati lill-President bil-miktub, innotifikati lill-Membri u ppubblikati fuq is-sit elettroniku tal-Parlament, flimkien mat-tweġibiet li jingħataw, fi żmien tletin jum minn meta jitqiegħdu fuq il-Mejda.

Ġustifikazzjoni

Il-bidla għandha l-għan li tiċċara d-dispożizzjoni peress li l-kelma użata bħalissa, “xogħol” għandu kamp ta' applikazzjoni wiesa' u, skont is-Servizz konċernat, ħafna mistoqsijiet imqajma jaqgħu barra mill-ambitu tal-attivitajiet tat-tliet korpi msemmija.

Emenda    29

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 32

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 32

Artikolu 32

Tiswir ta' gruppi politiċi

Stabbiliment u xoljiment ta' gruppi politiċi

1.  Il-Membri jistgħu jingħaqdu fi gruppi skond l-affinitajiet politiċi tagħhom.

1.  Il-Membri jistgħu jingħaqdu fi gruppi skond l-affinitajiet politiċi tagħhom.

Il-Parlament normalment m'għandux għalfejn jevalwa l-affinità politika tal-membri ta' grupp. Meta jsawwru grupp flimkien skond dan l-Artikolu, il-Membri konċernati jaċċettaw bħala definizzjoni li huma għandhom affinità politika. Huwa biss meta din tiġi miċħuda mill-Membri konċernati li jkun meħtieġ li l-Parlament jevalwa jekk dan il-grupp ġiex imwaqqaf skont ir-Regoli.

Il-Parlament normalment m'għandux għalfejn jevalwa l-affinità politika tal-membri ta' grupp. Meta jsawwru grupp flimkien skond dan l-Artikolu, il-Membri konċernati jaċċettaw bħala definizzjoni li huma għandhom affinità politika. Huwa biss meta din tiġi miċħuda mill-Membri konċernati li jkun meħtieġ li l-Parlament jevalwa jekk dan il-grupp ġiex imwaqqaf skont ir-Regoli.

2.  Grupp politiku għandu jkun magħmul minn Membri eletti minn mhux inqas minn kwart ta' l-Istati Membri. In-numru ta’ Membri meħtieġ biex jissawwar grupp politiku għandu jkun ta’ ħamsa u għoxrin.

2.  Grupp politiku għandu jkun magħmul minn Membri eletti minn mhux inqas minn kwart tal-Istati Membri. In-numru ta' Membri meħtieġ biex jissawwar grupp politiku għandu jkun ta' ħamsa u għoxrin.

3.  Jekk grupp jinżel taħt il-limitu meħtieġ, il-President, bi ftehim mal-Konferenza tal-Presidenti, jista’ jippermetti li l-grupp ikompli jeżisti sas-seduta kostituttiva tal-Parlament li jkun imiss, kemm-il darba jintlaħqu l-kundizzjonijiet li ġejjin:

3.  Jekk grupp jinżel taħt wieħed mil-limiti meħtieġa, il-President, bi ftehim mal-Konferenza tal-Presidenti, jista' jippermetti li l-grupp ikompli jeżisti sas-seduta kostituttiva tal-Parlament li jkun imiss, kemm-il darba jintlaħqu l-kundizzjonijiet li ġejjin:

– il-membri jkomplu jirrappreżentaw mhux inqas minn wieħed minn kull ħames Stati Membri;

– il-membri jkomplu jirrappreżentaw mhux inqas minn wieħed minn kull ħames Stati Membri;

– il-grupp ikun ilu jeżisti għal perjodu ta’ aktar minn sena.

– il-grupp ikun ilu jeżisti għal perjodu ta' aktar minn sena.

Il-President m’għandux japplika din id-deroga fejn ikun hemm biżżejjed evidenza li wieħed jissuspetta li tkun qed tiġi abbużata.

Il-President m'għandux japplika din id-deroga fejn ikun hemm biżżejjed evidenza li wieħed jissuspetta li tkun qed tiġi abbużata.

4.  Membru ma jistax ikun f'iktar minn grupp wieħed.

4.  Membru ma jistax ikun f'iktar minn grupp wieħed.

5.  Il-President għandu jkun mgħarraf permezz ta' stqarrija meta jitwaqqaf grupp politiku. Din l-istqarrija għandha tispeċifika l-isem tal-grupp u l-ismijiet tal-membri tiegħu u tal-membri tal-Bureau tiegħu.

5.  Il-President għandu jkun mgħarraf permezz ta' stqarrija meta jitwaqqaf grupp politiku. Din l-istqarrija għandha tispeċifika l-isem tal-grupp u l-ismijiet tal-membri tiegħu u tal-membri tal-Bureau tiegħu. Għandha tiġi ffirmata mill-membri kollha tal-grupp.

6.  Din l-istqarrija għandha tiġi ppubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

6.  Din l-istqarrija għandha tiġi annessa mal-minuti tas-sessjoni parzjali li waqtha jkun sar it-tħabbir tal-istabbiliment tal-grupp politiku.

 

6a.  Il-President għandu jħabbar l-istabbiliment ta' gruppi politiċi fil-Parlament. Tali tħabbir għandu jkollu effett legali retroattiv mill-mument meta l-grupp ikun innotifika l-istabbiliment tiegħu lill-President f'konformità ma' dan l-Artikolu.

 

Il-President għandu wkoll iħabbar ix-xoljiment ta' gruppi politiċi fil-Parlament. Tali tħabbir ikollu effett legali fil-jum ta' wara dak li fih il-kundizzjonijiet għall-eżistenza tal-grupp politiku ma jkunux għadhom issodisfati.

Justification

The change to the title aligns it with the provisions for the constitution/dissolution of the political groups (Rule 32 6a).

The current wording of paragraph 3 subparagraph 1 uses "threshold" in singular while there are two thresholds.

As regards the amendments to paragraph 5, the formality of signatures would increase the legal certainty of the statement submitted to the President.

Paragraph 6 has hardly ever been applied as it stands and certainly not during the last years. Therefore it is proposed to delete the reference to the publication in the Official journal and bring the provision in line with the practice.

As regards the addition of paragraph 6a, is aims at clarifying that a declaration by the President – in his role as a “notary” - is necessary for the establishment of the group, with retroactive effect to the moment when the group validly notified its establishment and, for its dissolution, also a declaration of President with effects on the day following the moment when the conditions failed to be complied with by the group.

Emenda    30

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 33

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 33

Artikolu 33

Attivitajiet u sitwazzjoni legali tal-gruppi politiċi

Attivitajiet u sitwazzjoni legali tal-gruppi politiċi

1.  Il-gruppi politiċi għandhom iwettqu dmirijiethom bħala parti mill-attivitajiet ta' l-Unjoni, inklużi l-ħidmiet allokati lilhom mir-Regoli ta' Proċedura. Il-gruppi politiċi għandhom ikunu provduti b'segretarjat skond l-organigramma tas-Segretarjat, b'faċilitajiet amministrattivi u bl-approprijazzjonijiet imdaħħla għal dak il-għan fil-baġit tal-Parlament.

1.  Il-gruppi politiċi għandhom iwettqu dmirijiethom bħala parti mill-attivitajiet tal-Unjoni, inklużi l-ħidmiet allokati lilhom mir-Regoli ta' Proċedura. Il-gruppi politiċi għandhom ikunu provduti b'segretarjat skond l-organigramma tas-Segretarjat, b'faċilitajiet amministrattivi u bl-approprijazzjonijiet imdaħħla għal dak il-għan fil-baġit tal-Parlament.

2.  Il-Bureau għandu jħejji r-regoli dwar il-forniment, l-implimentazzjoni u l-issorveljar ta' dawk il-faċilitajiet u approprjazzjonijiet, kif ukoll dwar id-delegi relatati ta' setgħat għall-implimentazzjoni tal-baġit.

2.  Il-Bureau , wara li jkun ikkunsidra kwalunkwe proposta magħmula mill-Konferenza tal-Presidenti, għandu jħejji r-regoli dwar il-forniment, l-implimentazzjoni u l-issorveljar ta' dawk il-faċilitajiet u approprjazzjonijiet, kif ukoll dwar id-delegi relatati ta' setgħat għall-implimentazzjoni tal-baġit u l-konsegwenzi ta' kwalunkwe nuqqas ta' rispett tagħhom.

3.  Dawk ir-regoli għandhom jiddeterminaw il-konsegwenzi amministrattivi u finanzjarji f'każ li grupp politiku jiġi xolt.

3.  Dawk ir-regoli għandhom jiddeterminaw il-konsegwenzi amministrattivi u finanzjarji f'każ li grupp politiku jiġi xolt.

Ġustifikazzjoni

Dan it-tibdil għandu l-għan li jġib dan l-Artikolu konformi mal-Artikolu 27(10).

Emenda    31

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 34

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 34

Artikolu 34

Intergruppi

Intergruppi

1.  Membri individwali jistgħu jiffurmaw Intergruppi, jew gruppi mhux uffiċjali oħrajn ta' Membri, minn fost il-gruppi politiċi kollha biex jiġu organizzati skambji informali ta’ fehmiet dwar kwistjonijiet speċifiċi, bil-parteċipazzjoni ta' membri ta’ kumitati parlamentari differenti, u biex jiġi promoss il-kuntatt bejn il-Membri u s-soċjetà ċivili.

1.  Membri individwali jistgħu jiffurmaw Intergruppi, jew gruppi mhux uffiċjali oħrajn ta' Membri, minn fost il-gruppi politiċi kollha biex jiġu organizzati skambji informali ta' fehmiet dwar kwistjonijiet speċifiċi, bil-parteċipazzjoni ta' membri ta' kumitati parlamentari differenti, u biex jiġi promoss il-kuntatt bejn il-Membri u s-soċjetà ċivili.

2.  Dawn il-gruppi ma jistgħux jinvolvu ruħhom f’attivitajiet li jistgħu jirriżultaw f’konfużjoni mal-attivitajiet uffiċjali tal-Parlament jew tal-korpi tiegħu. Kemm-il darba jiġu rispettati l-kundizzjonijiet stipulati fir-regoli li jirregolaw l-istabbiliment ta' dawn il-gruppi, kif adottati mill-Bureau, il-gruppi politiċi jistgħu jiffaċilitaw l-attivitajiet ta' dawn il-gruppi billi jipprovdulhom appoġġ loġistiku.

2.  Dawn il-gruppi għandhom ikunu trasparenti għalkollox fl-azzjonijiet tagħhom u ma jistgħux jinvolvu ruħhom f’attivitajiet li jistgħu jirriżultaw f’konfużjoni mal-attivitajiet uffiċjali tal-Parlament jew tal-korpi tiegħu. Kemm-il darba jiġu rispettati l-kundizzjonijiet stipulati fir-regoli li jirregolaw l-istabbiliment ta' dawn il-gruppi, kif adottati mill-Bureau, il-gruppi politiċi jistgħu jiffaċilitaw l-attivitajiet ta' dawn il-gruppi billi jipprovdulhom appoġġ loġistiku.

Dawn il-gruppi għandhom ikunu marbuta li jiddikjaraw kwalunkwe appoġġ, sew fi flus u sew in natura (eż. assistenza fix-xogħol tas-segretarjat) li, jekk ġie offrut lill-Membri bħala individwi, irid ikun iddikjarat skont l-Anness I.

3. L-intergruppi għandhom ikunu marbuta li jiddikjaraw annwalment kwalunkwe appoġġ, sew fi flus u sew in natura (eż. assistenza fix-xogħol tas-segretarjat) li, jekk ġie offrut lill-Membri bħala individwi, irid ikun iddikjarat skont l-Anness I.

Il-Kwesturi għandhom iżommu reġistru tad-dikjarazzjonijiet imsemmija fit-tieni subparagrafu. Dan ir-reġistru għandu jkun ippubblikat fis-sit web tal-Parlament. Il-Kwesturi għandhom jadottaw regoli dettaljati dwar dawn id-dikjarazzjonijiet.

4. Il-Kwesturi għandhom iżommu reġistru tad-dikjarazzjonijiet imsemmija fit-tielet paragrafu. Dan ir-reġistru għandu jkun ippubblikat fis-sit web tal-Parlament. Il-Kwesturi għandhom jadottaw regoli dettaljati dwar dawn id-dikjarazzjonijiet u għandhom jiżguraw l-infurzar effettiv ta’ din ir-regola.

Emenda    32

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Titolu II – titolu

Test fis-seħħ

Emenda

PROĊEDURI LEĠISLATTIVI, TAL-BAĠIT U OĦRAJN

PROĊEDURI LEĠISLATTIVI, TAL-BAĠIT, TAL-KWITTANZA U OĦRAJN

Emenda    33

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 37

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 37

Artikolu 37

Il-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni

Programmazzjoni annwali

1.  Il-Parlament għandu jaħdem flimkien mal-Kummissjoni u mal-Kunsill sabiex jiddetermina l-ippjanar leġislattiv ta' l-Unjoni Ewropea.

1.  Il-Parlament għandu jaħdem flimkien mal-Kummissjoni u mal-Kunsill sabiex jiddetermina l-ippjanar leġislattiv tal-Unjoni Ewropea.

Il-Parlament u l-Kummissjoni għandhom jikkoperaw fit-tħejjija tal-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni - li huwa l-kontribuzzjoni tal-Kummissjoni għall-ipprogrammar annwali u multiannwali tal-Unjoni - skont l-iskeda u l-arranġamenti miftiehma bejn iż-żewġ istituzzjonijiet u annessi ma' dawn ir-Regoli ta' Proċedura8.

Il-Parlament u l-Kummissjoni għandhom jikkoperaw fit-tħejjija tal-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni - li huwa l-kontribuzzjoni tal-Kummissjoni għall-ipprogrammar annwali u multiannwali tal-Unjoni - skont l-iskeda u l-arranġamenti miftiehma bejn iż-żewġ istituzzjonijiet8.

 

1a.   Wara l-adozzjoni tal-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni, il-Parlament, il-Kunsill u l-Kummissjoni, skont il-paragrafu 7 tal-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil tal-Liġijiet Aħjar 8a, ser jiskambjaw fehmiet u jaqblu dwar dikjarazzjoni konġunta dwar il-programmazzjoni interistituzzjonali annwali li tistabbilixxi objettivi u prijoritajiet wiesgħa.

 

Qabel jinnegozja mal-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dikjarazzjoni konġunta, il-President għandu jiskambja l-fehmiet mal-Konferenza tal-Presidenti u mal-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati rigward l-objettivi u l-prijoritajiet wiesgħa tal-Parlament.

 

Qabel ma jiffirma d-dikjarazzjoni konġunta, il-President għandu jfittex li jikseb l-approvazzjoni tal-Konferenza tal-Presidenti.

2.  F'ċirkustanzi urġenti u mhux previsti, istituzzjoni tista', fuq inizjattiva tagħha stess u skont il-proċeduri mniżżla fit-Trattati, tipproponi ż-żieda ta' miżura leġislattiva mal-miżuri proposti fil-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni.

 

3.  Il-President għandu jgħaddi r-riżoluzzjoni adottata mill-Parlament lill-istituzzjonijiet l-oħra li jipparteċipaw fil-proċedura leġislattiva u lill-parlamenti ta' l-Istati Membri.

3.  Il-President għandu jgħaddi kwalunkwe riżoluzzjoni adottata mill-Parlament dwar l-ippjanar u l-prijoritajiet leġislattivi lill-istituzzjonijiet l-oħra li jipparteċipaw fil-proċedura leġislattiva tal-Unjoni Ewropea u lill-parlamenti tal-Istati Membri.

Il-President għandu jitlob lill-Kunsill jesprimi opinjoni fuq il-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni u fuq ir-riżoluzzjoni tal-Parlament.

 

4.  Fejn istituzzjoni ma tkunx tista timxi mal-kalendarju stabbilit, għandha tinnotifika lill-istituzzjonijiet l-oħra dwar ir-raġunijiet għad-dewmien u tipproponi kalendarju ġdid.

 

 

4a.  Jekk il-Kummissjoni jkollha l-intenzjoni li tirtira proposta, il-Kummissarju kompetenti għandu jiġi mistieden mill-kumitat responsabbli għal laqgħa biex dik l-intenzjoni tiġi diskussa. Il-Presidenza tal-Kunsill tista' tiġi mistiedna wkoll għal din il-laqgħa. Jekk il-kumitat responsabbli ma jaqbilx mal-irtirar intenzjonat, jista' jitlob li l-Kummissjoni tagħmel stqarrija lill-Parlament. Għandu japplika l-Artikolu 123.

__________________

__________________

8 Ara l-Anness XIII.

Ftehim Qafas dwar ir-relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni (ĠU C 304, 20.11.2010, p. 47).

 

8a ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.

Ġustifikazzjoni

Huma proposti għadd ta' tħassiriet, kull waħda għal raġunijiet speċifiċi. Għalhekk il-paragrafu 2 tħassar minħabba li dan jikkonsisti f’dikjarazzjoni unilaterali fir-regoli interni tal-PE dwar x'inhuma allegatament awtorizzati li jagħmlu l-istituzzjonijiet l-oħra.

Il-paragrafu 3 subparagrafu 2 tħassar biex jiġi mċaqlaq hawn fuq, filwaq li

l-paragrafu 4 tħassar minħabba li qatt ma ġie applikat.

Emenda    34

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 38

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 38

Artikolu 38

Rispett tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea

Rispett tad-drittijiet fundamentali

1.  Il-Parlament għandu fl-attivitajiet kollha tiegħu jirrispetta b’mod sħiħ id-drittijiet fundamentali kif stabbiliti fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea.

1.  Il-Parlament għandu fl-attivitajiet kollha tiegħu jirrispetta b'mod sħiħ id-drittijiet, il-libertajiet u l-prinċipji rikonoxxuti mill-Artikolu 6 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u l-valuri minquxa fl-Artikolu 2 tiegħu.

Il-Parlament għandu jirrispetta wkoll b'mod sħiħ id-drittijiet u l-prinċipji stabbiliti fl-Artikolu 2 u fl-Artikolu 6(2) u (3) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea.

 

2.  Fejn il-kumitat responsabbli mis-suġġett, grupp politiku jew mhux inqas minn erbgħin Membru jkunu tal-opinjoni li proposta għal att leġislattiv jew partijiet minnha ma jkunux konformi ma’ drittijiet stabbiliti fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, il-kwistjoni għandha, fuq talba tagħhom, tkun riferuta lill-kumitat responsabbli mill-interpretazzjoni tal-Karta. L-opinjoni ta’ dak il-kumitat għandha tkun annessa mar-rapport tal-kumitat responsabbli mis-suġġett.

2.  Fejn il-kumitat responsabbli mis-suġġett, grupp politiku jew mhux inqas minn erbgħin Membru jkunu tal-opinjoni li proposta għal att leġislattiv jew partijiet minnha ma jkunux konformi mad-drittijiet fundamentali tal-Unjoni Ewropea, il-kwistjoni għandha, fuq talba tagħhom, tkun riferuta lill-kumitat responsabbli mill-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali.

 

2a.  Dik it-talba għandha titressaq fi żmien erba' ġimgħat tax-xogħol mit-tħabbira fil-Parlament tar-referenza lill-kumitat.

 

2b.  L-opinjoni ta' dak il-kumitat responsabbli mill-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali għandha tiġi annessa mar-rapport tal-kumitat responsabbli mis-suġġett.

Ġustifikazzjoni

Dan l-adattament tat-titolu jkopri kemm il-Karta kif ukoll id-drittijiet u l-prinċipji stabbiliti fil-Konvenzjoni għad-drittijiet fundamentali, kif tradotti fit-Trattat tal-UE fl-Artikolu 6.

Il-paragrafu 1 jinżamm, iżda kemmxejn riformulata; l-ewwel u t-tieni subparagrafi huma magħqudin flimkien. Id-dispożizzjoni attwali tmur lura għal qabel it-Trattat ta’ Lisbona, fejn il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali akkwistat l-istess valur tat-Trattat (l-Artikolu 6 ikopri kemm il-Karta (6(1)) u l-Konvenzjoni (6 (3)).

Rigward iż-żieda tal-paragrafu 2a, huwa l-allinjament tal-iskadenzi fl-Artikoli 38 u 42.

Emenda    35

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 38a (ġdid)

Test fis-seħħ

Emenda

 

Artikolu 38a

 

Ugwaljanza bejn il-ġeneri

 

1.  Fejn il-kumitat responsabbli mis-suġġett, grupp politiku jew mhux inqas minn erbgħin Membru jkunu tal-opinjoni li proposta ma tikkunsidrax biżżejjed il-ħtieġa tal-ugwaljanza bejn is-sessi, jistgħu jitolbu li l-kwistjoni tkun riferuta lill-kumitat responsabbli mid-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi.

 

2.  Dik it-talba għandha titressaq fi żmien erba' ġimgħat tax-xogħol mit-tħabbira fil-Parlament tar-referenza lill-kumitat.

 

3.  L-opinjoni ta' dak il-kumitat responsabbli għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi għandha tiġi annessa mar-rapport tal-kumitat responsabbli mis-suġġett.

Ġustifikazzjoni

Il-korrezzjoni tikkonċerna t-tħassir tat-tielet paragrafu, li huwa ripetizzjoni tal-aħħar sentenza tal-ewwel paragrafu.

Emenda    36

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 39

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 39

Artikolu 39

Verifika tal-bażi legali

Verifika tal-bażi legali

1.  Fil-każijiet kollha ta' proposti għal atti leġislattivi u ta' dokumenti oħra ta' xorta leġislattiva, l-kumitat responsabbli mis-suġġett għandu l-ewwel jivverifika l-bażi legali.

1.  Fil-każijiet kollha ta' proposti għal atti legalment vinkolanti, il-kumitat responsabbli mis-suġġett għandu l-ewwel jivverifika l-bażi legali.

2.  Jekk dak il-kumitat jikkontesta l-validità u x-xerqien tal-bażi legali, anke fil-kuntest tal-verifika skont l-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, huwa għandu jitlob l-opinjoni tal-kumitat responsabbli għall-affarijiet legali.

2.  Jekk dak il-kumitat jikkontesta l-validità u x-xerqien tal-bażi legali, anke fil-kuntest tal-verifika skont l-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, huwa għandu jitlob l-opinjoni tal-kumitat responsabbli għall-affarijiet legali.

3.  Il-kumitat responsabbli mill-affarijiet legali jista' wkoll, fuq inizjattiva tiegħu stess, jittratta mistoqsijiet dwar il-bażi legali tal-proposti għal atti leġislattivi. F'każijiet bħal dawn, għandu jgħarraf kif jistħoqq lill-kumitat responsabbli mis-suġġett.

3.  Il-kumitat responsabbli mill-affarijiet legali jista' wkoll, fuq inizjattiva tiegħu stess, jittratta mistoqsijiet dwar il-bażi legali fi kwalunkwe stadju tal-proċedura leġislattiva. F'każijiet bħal dawn, għandu jgħarraf kif jistħoqq lill-kumitat responsabbli mis-suġġett.

4.  Jekk il-kumitat responsabbli għall-affarijiet legali jiddeċiedi li jikkontesta l-validità u x-xerqien tal-bażi legali, huwa għandu jirraporta il-konklużjonijiet tiegħu lill-Parlament. Il-Parlament għandu jivvota fuq din il-kontestazzjoni qabel ma jivvota fuq il-kontenut tal-proposta.

4.  Fejn xieraq, wara l-iskambju tal-fehmiet mal-Kunsill u mal-Kummissjoni skont l-arranġamenti miftiehma fil-livell interistituzzjonali1a, jekk il-kumitat responsabbli għall-affarijiet legali jiddeċiedi li jikkontesta l-validità u x-xerqien tal-bażi legali, huwa għandu jirraporta il-konklużjonijiet tiegħu lill-Parlament. Mingħajr ħsara għall-Artkolu 63, il-Parlament għandu jivvota fuq din il-kontestazzjoni qabel ma jivvota fuq il-kontenut tal-proposta.

5.  M'humiex ammissibbli emendi mqiegħda fuq il-Mejda fil-Parlament sabiex tinbidel il-bażi legali ,ta' proposta għal att leġislattiv, jekk il-kumitat responsabbli mis-suġġett jew il-kumitat responsabbli mill-affarijiet legali ma jkunux ikkontestaw il-validità jew ix-xerqien tal-bażi legali.

5.  M'humiex ammissibbli emendi mqiegħda fuq il-Mejda fil-Parlament sabiex tinbidel il-bażi legali jekk il-kumitat responsabbli mis-suġġett jew il-kumitat responsabbli mill-affarijiet legali ma jkunux ikkontestaw il-validità jew ix-xerqien tal-bażi legali.

6.  Jekk il-Kummissjoni ma taqbilx li l-proposta tagħha għandha tigi emendata sabiex tikkonforma mal-bażi legali approvata mill-Parlament, ir-rapporteur jew il-president tal-kumitat responsabbli għall-affarjiiet legali jew tal-kumitat responsabbli mis-suġġett jistgħu jipproponu li l-votazzjoni fuq il-kontenut tal-proposta tiġi posposta għal seduta suċċessiva.

 

 

__________________

 

1a Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet, paragrafu 25 (ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1).

Justification

As concerns the changes in paragraph 1, “legally binding" is an inclusive formula which covers both the acts adopted by the ordinary and special legislative procedure (currently referred to as "legislative acts") and those adopted by another procedure (for instance NLE which the current rules refer to as "other documents of a legislative nature"). This formula reflects Article 288 and Article 2(1)&(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union. The change is to be included in other Rules, especially as some of them (e.g. Rule 49(1) or even Rule 39(3) just below) refer only to "legislative acts" or "legislative procedures", but are in fact also applied to acts and procedures which are not "legislative" in the meaning of Article 289(3) TFEU (for instance "NLE".

As concerns the changes in paragraph 1, this suggestion is made to include the possibility of checking the legal basis not only at the stage of Commission's proposal, but also when the Council adopts its first reading position.

As regards the deletion of paragraph 6, emphasis put (probably for historical reasons) on the Commission, while the author or co-author of the legislative act is the Council. Such a referral back to the committee is always possible under the Rules of Procedure.

Emenda    37

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 40

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 40

Artikolu 40

Delega tas-setgħat leġislattivi

Delega tas-setgħat leġislattivi u konferiment tas-setgħat leġislattivi

1.  Meta tiġi eżaminata proposta għal att leġislattiv li jiddelega setgħat lill-Kummissjoni kif previst mill-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, il-Parlament għandu jagħti attenzjoni partikolari għall-objettivi, il-kontenut, l-ambitu u t-tul ta' żmien tad-delega, kif ukoll għall-kundizzjonijiet li għalihom tkun soġġetta.

1.  Meta tiġi eżaminata proposta għal att leġislattiv li jiddelega setgħat lill-Kummissjoni kif previst mill-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, il-Parlament għandu jagħti attenzjoni partikolari għall-objettivi, il-kontenut, l-ambitu u t-tul ta' żmien tad-delega, kif ukoll għall-kundizzjonijiet li għalihom tkun soġġetta.

 

1a.  Meta tiġi eżaminata proposta għal att leġislattiv li jikkonferixxi setgħat ta' implimentazzjoni skont l-Artikolu 291 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, il-Parlament għandu joqgħod attent, b'mod partikolari, għall-fatt li waqt li teżerċita setgħa ta' implimentazzjoni, il-Kummissjoni la tista' temenda u lanqas tissupplimenta l-att leġislattiv, lanqas fl-elementi mhux essenzjali tiegħu.

2.  Il-kumitat responsabbli għas-suġġett jista', f'kull ħin, jitlob l-opinjoni tal-kumitat responsabbli għall-interpretazzjoni u l-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni.

2.  Il-kumitat responsabbli għas-suġġett jista', f'kull ħin, jitlob l-opinjoni tal-kumitat responsabbli għall-interpretazzjoni u l-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni.

3.  Il-kumitat responsabbli għall-interpretazzjoni u l-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni jista' wkoll, bl-inizjattiva tiegħu, jittratta kwistjonijiet dwar id-delega tas-setgħat leġislattivi. F'każijiet bħal dawn, għandu jgħarraf kif jistħoqq lill-kumitat responsabbli mis-suġġett.

3.  Il-kumitat responsabbli għall-interpretazzjoni u l-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni jista' wkoll, bl-inizjattiva tiegħu, jittratta kwistjonijiet dwar id-delega tas-setgħat leġislattivi u l-konferiment tas-setgħat ta' implimentazzjoni. F'każijiet bħal dawn, għandu jgħarraf kif jistħoqq lill-kumitat responsabbli mis-suġġett.

Emenda    38

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 41

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 41

Artikolu 41

Verifika ta' kompatibilità finanzjarja

Verifika ta' kompatibilità finanzjarja

1.  Fejn proposta għal att legislattiv ikollha implikazzjonijet finanzjarji, il-Parlament għandu jistabbilixxi jekk ikunux ipprovduti riżorsi finanzjarji biżżejjed.

1.  Fejn proposta għal att legalment vinkolanti jkollha implikazzjonijet finanzjarji, il-Parlament għandu jistabbilixxi jekk ikunux ipprovduti riżorsi finanzjarji biżżejjed.

2.  Bla ħsara għall-Artikolu 47, il-kumitat responsabbli mis-suġġett għandu jivverifika l-kompatibilità finanzjarja ta' kull proposta għal att leġislattiv, jew ta' kull dokument ieħor ta' natura leġislattiva, mal-qafas finanzjarju plurijennali.

2.  Il-kumitat responsabbli mis-suġġett għandu jivverifika li kull proposta għal att legalment vinkolanti tkun kompatibbli mil-lat finanzjarju mar-regolament tal-qafas finanzjarju pluriennali.

3. Meta l-kumitat responsabbli mis-suġġett jemenda l-allokazzjoni finanzjarja tal-att li qed jeżamina, għandu jitlob il-fehma tal-kumitat responsabbli mill-affarijiet tal-baġit.

3. Meta l-kumitat responsabbli mis-suġġett jemenda l-allokazzjoni finanzjarja tal-att li qed jeżamina, għandu jitlob il-fehma tal-kumitat responsabbli mill-affarijiet tal-baġit.

4.  Il-kumitat responsabbli mill-affarijiet tal-baġit jista' wkoll, fuq inizjattiva tiegħu stess, jittratta mistoqsijiet dwar il-kompatibilità finanzjarja tal-proposti għal atti leġislattivi. F'każijiet bħal dawn, għandu jgħarraf kif jistħoqq lill-kumitat responsabbli mis-suġġett.

4.  Il-kumitat responsabbli mill-affarijiet tal-baġit jista' wkoll, fuq inizjattiva tiegħu stess, jittratta mistoqsijiet dwar il-kompatibilità finanzjarja tal-proposti għal atti legalment vinkolanti. F'każijiet bħal dawn, għandu jgħarraf kif jistħoqq lill-kumitat responsabbli mis-suġġett.

5.  Jekk il-kumitat responsabbli mill-affarijiet tal-baġit jiddeċiedi li jikkontesta il-kompatibilità finanzjarja, għandu jirraporta l-konklużjonijiet tiegħu lill-Parlament li għandu jressaqhom biex jittieħed vot fuqhom.

5.  Jekk il-kumitat responsabbli mill-affarijiet tal-baġit jiddeċiedi li jikkontesta il-kompatibilità finanzjarja, għandu jirraporta l-konklużjonijiet tiegħu lill-Parlament qabel ma l-Parlament jivvota fuq il-proposta.

6.  Att li jiġi ddikjarat inkompatibbli jista' jiġi adottat mill-Parlament suġġett għad-deċiżjonijiet ta' l-Awtorità dwar il-Baġit.

 

Ġustifikazzjoni

Fir-rigward tal-bidliet għall-paragrafu 2, ir-referenza għall-Artikolu 47 hija superfluwa. Iż-żieda tar-regolament tiċċara li l-Kumitat BUDG iqis ukoll it-tabella ta' allokazzjonijiet inkluża fir-Regolament tal-QFP.

Fir-rigward tal-bidliet lill-paragrafu 5, il-Parlament ma jkunx jivvota fuq il-konklużjonijiet tal-Kumitat BUDG, iżda dawn ikunu jiġu mehmuża mar-rapport tal-kumitat responsabbli qabel il-votazzjoni plenarja.

Il-paragrafu 6 ġie mħassar peress li mhuwiex ċar ħafna u jitfa' dubju dwar jekk “l-Att” tfissirx l-abbozz ta’ proposta leġislattiva u dwar min ikun iddikjara li hi“inkompatibbli”.

Emenda    39

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 42

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 42

Artikolu 42

Eżami tal-osservanza tal-prinċipju tas-sussidjarjetà

Eżami tal-osservanza tal-prinċipji tas-sussidjarjetà u tal-proporzjonalità

1.  Waqt l-eżami ta’ proposta għal att legislattiv, il-Parlament għandu jagħti attenzjoni partikulari lill-osservanza tal-prinċipji ta’ sussidjarjetà u ta’ proporzjonalità.

1.  Waqt l-eżami ta’ proposta għal att legislattiv, il-Parlament għandu jagħti attenzjoni partikulari lill-osservanza tal-prinċipji ta’ sussidjarjetà u ta’ proporzjonalità.

2.  Il-kumitat responsabbli mill-osservanza tal-prinċipju ta’ sussidjarjetà jista’ jiddeċiedi li jagħmel rakkomandazzjonijiet għall-attenzjoni tal-kumitat responsabbli mis-suġġett fir-rigward ta’ kwalunkwe proposta għal att leġislattiv.

2.  Il-kumitat responsabbli mill-osservanza tal-prinċipju ta’ sussidjarjetà jista’ jiddeċiedi li jagħmel rakkomandazzjonijiet għall-attenzjoni tal-kumitat responsabbli mis-suġġett fir-rigward ta’ kwalunkwe proposta għal att leġislattiv.

 

Fejn il-kumitat responsabbli mis-suġġett, grupp politiku jew mhux inqas minn erbgħin Membru jkunu tal-opinjoni li proposta għal att leġislattiv jew partijiet minnha ma jkunux konformi mal-prinċipju tas-sussidjarjetà, il-kwistjoni għandha, fuq talba tagħhom, tkun riferuta lill-kumitat responsabbli mill-osservanza tal-prinċipju tas-sussidjarjetà. Dik it-talba għandha tiġi ppreżentata fi żmien erba' ġimgħat tax-xogħol mit-tħabbira fil-Parlament tar-referenza lill-kumitat.

3.  Jekk parlament nazzjonali jibgħat lill-President opinjoni motivata skont l-Artikolu 3 tal-Protokoll dwar l-irwol tal-parlamenti nazzjonali fl-Unjoni Ewropea u l-Artikolu 6 tal-Protokoll dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji tas-sussidjarjetà u l-proporzjonalità, dak id-dokument għandu jkun riferut lill-kumitat responsabbli mis-suġġett u mgħoddi għall-informazzjoni lill-kumitat responsabbli mill-osservanza tal-prinċipju ta’ sussidjarjetà.

 

4.  Ħlief fil-każijiet ta’ urġenza stabbiliti fl-Artikolu 4 tal-Protokoll dwar l-irwol tal-parlamenti nazzjonali fl-Unjoni Ewropea, il-kumitat responsabbli mis-suġġett m’għandux jgħaddi għall-votazzjoni aħħarija tiegħu qabel tmiem l-iskadenza ta’ tmien ġimgħat li hija stipulata fl-Artikolu 6 tal-Protokoll dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji tas-sussidjarjetà u l-proporzjonalità.

4.  Ħlief fil-każijiet ta’ urġenza stabbiliti fl-Artikolu 4 tal-Protokoll Nru 4 dwar l-irwol tal-parlamenti nazzjonali fl-Unjoni Ewropea, il-kumitat responsabbli mis-suġġett m’għandux jgħaddi għall-votazzjoni aħħarija tiegħu qabel tmiem l-iskadenza ta’ tmien ġimgħat li hija stipulata fl-Artikolu 6 tal-Protokoll Nru 2 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji tas-sussidjarjetà u l-proporzjonalità.

 

4a.  Jekk parlament nazzjonali jibgħat lill-President opinjoni motivata skont l-Artikolu 3 tal-Protokoll dwar ir-rwol tal-parlamenti nazzjonali fl-Unjoni Ewropea, dak id-dokument għandu jkun riferut lill-kumitat responsabbli għas-suġġett u mgħoddi, għall-informazzjoni, lill-kumitat responsabbli għall-osservanza tal-prinċipju ta' sussidjarjetà.

5.  Meta l-opinjonijiet motivati dwar in-nuqqas ta’ konformità ta’ proposta għall-att leġislattiv mal-prinċipju ta’ sussidjarjetà jirrappreżentaw mhux inqas minn terz tal-voti kollha allokati għall-parlamenti nazzjonali jew kwart fil-każ ta’ proposta għall-att leġislattiv ippreżentat skont l-Artikolu 76 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, il-Parlament m'għandux jieħu deċiżjoni sakemm l-awtur tal-proposta jistipula kif ikun biħsiebu jipproċedi.

5.  Meta l-opinjonijiet motivati dwar in-nuqqas ta’ konformità ta’ proposta għall-att leġislattiv mal-prinċipju ta’ sussidjarjetà jirrappreżentaw mhux inqas minn terz tal-voti kollha allokati għall-parlamenti nazzjonali jew kwart fil-każ ta’ proposta għall-att leġislattiv ippreżentat skont l-Artikolu 76 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, il-Parlament m'għandux jieħu deċiżjoni sakemm l-awtur tal-proposta jistipula kif ikun biħsiebu jipproċedi.

6.  Meta, skont il-proċedura leġislattiva ordinarja, opinjonijiet motivati li jallegaw in-nuqqas ta’ konformità ta’ proposta għal att leġislattiv mal-prinċipju ta’ sussidjarjetà jirrappreżentaw mhux inqas minn maġġoranza sempliċi tal-voti allokati lill-parlamenti nazzjonali, il-kumitat responsabbli mis-suġġett, wara li jkun qies l-opinjonijiet motivati mressqa mill-parlamenti nazzjonali u mill-Kummissjoni, u wara li jkun sema’ l-fehmiet tal-kumitat responsabbli mill-osservanza tal-prinċipju ta’ sussidjarjetà, jista’ jirrakkomanda lill-Parlament li jiċħad il-proposta fuq il-bażi ta’ ksur tal-prinċipju ta’ sussidjarjetà jew jippreżenta lill-Parlament kwalunkwe rakkomandazzjoni oħra, li tista’ tinkludi suġġerimenti għal emendi li jkollhom x'jaqsmu mal-osservanza tal-prinċipju ta' sussidjarjetà. L-opinjoni mogħtija mill-kumitat responsabbli mill-osservanza tal-prinċipju ta’ sussidjarjetà għandha tkun annessa ma’ kwalunkwe rakkomandazzjoni bħal din.

6.  Meta, skont il-proċedura leġislattiva ordinarja, opinjonijiet motivati li jallegaw in-nuqqas ta’ konformità ta’ proposta għal att leġislattiv mal-prinċipju ta’ sussidjarjetà jirrappreżentaw mhux inqas minn maġġoranza sempliċi tal-voti allokati lill-parlamenti nazzjonali, il-kumitat responsabbli mis-suġġett, wara li jkun qies l-opinjonijiet motivati mressqa mill-parlamenti nazzjonali u mill-Kummissjoni, u wara li jkun sema’ l-fehmiet tal-kumitat responsabbli mill-osservanza tal-prinċipju ta’ sussidjarjetà, jista’ jirrakkomanda lill-Parlament li jiċħad il-proposta fuq il-bażi ta’ ksur tal-prinċipju ta’ sussidjarjetà jew jippreżenta lill-Parlament kwalunkwe rakkomandazzjoni oħra, li tista’ tinkludi suġġerimenti għal emendi li jkollhom x'jaqsmu mal-osservanza tal-prinċipju ta' sussidjarjetà. L-opinjoni mogħtija mill-kumitat responsabbli mill-osservanza tal-prinċipju ta’ sussidjarjetà għandha tkun annessa ma’ kwalunkwe rakkomandazzjoni bħal din.

Ir-rakkomandazzjoni għandha tiġi ippreżentata lill-Parlament għal dibattitu u għal votazzjoni. Jekk rakkomandazzjoni biex tkun miċħuda l-proposta tkun adottata b’maġġoranza tal-voti mitfugħa, il-President għandu jiddikjara l-proċedura magħluqa. Meta l-Parlament ma jiċħadx il-proposta, il-proċedura għandha tkompli, filwaqt li jitqiesu kwalunkwe rakkomandazzjonijiet approvati mill-Parlament.

Ir-rakkomandazzjoni għandha tiġi ippreżentata lill-Parlament għal dibattitu u għal votazzjoni. Jekk rakkomandazzjoni biex tkun miċħuda l-proposta tkun adottata b’maġġoranza tal-voti mitfugħa, il-President għandu jiddikjara l-proċedura magħluqa. Meta l-Parlament ma jiċħadx il-proposta, il-proċedura għandha tkompli, filwaqt li jitqiesu kwalunkwe rakkomandazzjonijiet approvati mill-Parlament.

Ġustifikazzjoni

Iż-żieda tal-paragrafu 2 subparagrafu 1a (ġdid) kienet ispirata mid-dispożizzjoni fl-Artikolu 38.

Il-paragrafu 3 tal-Artikolu 42 tressaq biex jiġi wara l-paragrafu 4 u d-diċitura tiegħu ġiet simplifikata.

Emenda    40

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 44

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 44

Artikolu 44

Rappreżentanza tal-Parlament fil-laqgħat tal-Kunsill

Rappreżentanza tal-Parlament fil-laqgħat tal-Kunsill

Meta l-Kunsill jistieden lill-Parlament biex jieħu sehem f'laqgħa tal-Kunsill li fiha l-Kunsill jaġixxi f'kapacità leġislattiva, il-President għandu jitlob lill-president jew lir-rapporteur tal-kumitat responsabbli, jew lil xi Membru ieħor maħtur mill-kumitat, biex jirrappreżenta lill-Parlament.

Meta l-Kunsill jistieden lill-Parlament biex jieħu sehem f'laqgħa tal-Kunsill, il-President għandu jitlob lill-president jew lir-rapporteur tal-kumitat responsabbli mis-suġġett, jew lil xi Membru ieħor maħtur mill-kumitat, biex jirrappreżenta lill-Parlament.

Emenda    41

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 45

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 45

Artikolu 45

Id-drittijiet ta' inizjattiva mogħtija lill-Parlament mit-Trattati

Id-dritt tal-Parlament li jressaq proposti

F'każijiet fejn it-Trattati jagħtu dritt ta' inizjattiva lill-Parlament, il-kumitat responsabbli jista' jiddeċiedi li jfassal rapport fuq inizjattiva proprja

F'każijiet fejn it-Trattati jagħtu dritt ta' inizjattiva lill-Parlament, il-kumitat responsabbli jista' jiddeċiedi li jfassal rapport fuq inizjattiva proprja f'konformità mal-Artikolu 52.

Ir-rapport għandu jinkludi:

Ir-rapport għandu jinkludi:

(a) mozzjoni għal riżoluzzjoni;

(a) mozzjoni għal riżoluzzjoni;

(b)  fejn hu xieraq, abbozz ta' deċiżjoni jew abbozz ta' proposta;

(b)  abbozz ta' proposta;

(c) stqarrija spjegattiva li tinkludi, fejn ikun xieraq, dikjarazzjoni finanzjarja.

(c) nota spjegattiva li tinkludi, fejn ikun xieraq, dikjarazzjoni finanzjarja.

Fejn l-adozzjoni ta' att mill-Parlament jeħtieġ l-approvazzjoni jew il-kunsens tal-Kunsill u l-opinjoni jew il-kunsens tal-Kummissjoni, il-Parlament jista', wara l-votazzjoni għall-att propost, u fuq proposta tar-rapporteur, jiddeċiedi li jipposponi l-votazzjoni tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni sakemm il-Kunsill jew il-Kummissjoni jkunu ddikjaraw il-pożizzjoni tagħhom.

Fejn l-adozzjoni ta' att mill-Parlament jeħtieġ l-approvazzjoni jew il-kunsens tal-Kunsill u l-opinjoni jew il-kunsens tal-Kummissjoni, il-Parlament jista', wara l-votazzjoni għall-att propost, u fuq proposta tar-rapporteur, jiddeċiedi li jipposponi l-votazzjoni tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni sakemm il-Kunsill jew il-Kummissjoni jkunu ddikjaraw il-pożizzjoni tagħhom.

Ġustifikazzjoni

Suġġeriment ta' abbozzar biex it-titolu jiġi allinjat ma' dak tal-Artikolu 46.

Fir-rigward tal-bidliet lill-paragrafu 1b, dawn huma kjarifiki. Xi eżempji ta' inizjattivi possibbli tal-Parlament possibbli: l-Artikolu 7 tat-TUE: ksur ta' valuri tal-UE minn Stat Membru; Artikolu 14 tat-TUE: kompożizzjoni tal-PE; Artikolu 48 tat-TUE: reviżjoni tat-Trattat; Artikolu 223 §1 tat-TFUE: dispożizzjonijiet dwar l-elezzjonijiet tal-PE; Artikolu 223 §2 tat-TFUE: deċiżjoni dwar it-twettiq tad-dmirijiet tal-Membri (Statut tal-MPE); Artikolu 226 tat-TFUE: dispożizzjonijiet li jirregolaw l-eżerċizzju tad-dritt ta' inkjesta tal-PE; Artikolu 226 tat-TFUE: regolamenti dwar it-twettiq tad-dmirijiet tal-ombudsman.

Emenda    42

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 46

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 46

Artikolu 46

Inizjattiva skond l-Artikolu 225 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea

Talbiet lill-Kummissjoni għat-tressiq ta' proposti

1.  Il-Parlament jista', billi jadotta riżoluzzjoni fuq il-bażi ta' rapport fuq inizjattiva proprja mħejji mill-kumitat responsabbli skont l-Artikolu 52, jagħmel talba lill-Kummissjoni, skont l-Artikolu 225 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, sabiex tressaq quddiemu kull proposta xierqa sabiex jiġu adottati atti ġodda jew jiġu emendati atti eżistenti. Ir-riżoluzzjoni għandha tiġi adottata mill-maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament fil-votazzjoni aħħarija. Il-Parlament jista', fl-istess ħin, jistabbilixxi limitu ta' żmien għall-preżentazzjoni ta' din il-proposta.

1.  Il-Parlament jista', billi jadotta riżoluzzjoni fuq il-bażi ta' rapport fuq inizjattiva proprja mħejji mill-kumitat responsabbli skont l-Artikolu 52, jagħmel talba lill-Kummissjoni, skont l-Artikolu 225 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, sabiex tressaq quddiemu kull proposta xierqa sabiex jiġu adottati atti ġodda jew jiġu emendati atti eżistenti. Ir-riżoluzzjoni għandha tiġi adottata mill-maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament fil-votazzjoni aħħarija. Il-Parlament jista', fl-istess ħin, jistabbilixxi limitu ta' żmien għall-preżentazzjoni ta' din il-proposta.

2.  Kull Membru jista' jqiegħed fuq il-Mejda proposta għal att tal-Unjoni fuq il-bażi tad-dritt ta' inizjattiva mogħti lill-Parlament skont l-Artikolu 225 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

2.  Kull Membru jista' jqiegħed fuq il-Mejda proposta għal att tal-Unjoni fuq il-bażi tad-dritt ta' inizjattiva mogħti lill-Parlament skont l-Artikolu 225 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Tali proposta tista' titressaq f'daqqa minn mhux aktar minn għaxar Membri. Il-proposta għandha tindika l-bażi legali tagħha u tista' tkun akkumpanjata min nota ta' spjegazzjoni ta' mhux aktar minn 150 kelma.

Tali proposta tista' titressaq b'mod konġunt minn mhux aktar minn għaxar Membri. Il-proposta għandha tindika l-bażi legali li fuqha ssir u tista' tkun akkumpanjata minn nota spjegattiva ta' mhux aktar minn150 kelma.

 

Il-proposta għandha tiġi ppreżentata lill-President, li għandu jivverifika jekk ir-rekwiżiti legali humiex sodisfati. Huwa jista' jirreferi l-proposta għal opinjoni dwar jekk il-bażi legali hix xierqa lill-kumitat responsabbli għal tali verifika. Jekk il-President jiddikjara li l-proposta hija ammissibbli, għandu jħabbar dan fil-plenarja u jirreferiha lill-kumitat responsabbli.

 

Qabel ma jsir dan ir-riferiment lill-kumitat responsabbli, il-proposta għandha tiġi tradotta għal dawk il-lingwi uffiċjali li l-president ta' dak il-kumitat iqis li huma meħtieġa biex issir possibbli kunsiderazzjoni sommarja.

 

Il-kumitat responsabbli għandu jieħu deċiżjoni dwar azzjoni ulterjuri fi żmien tliet xhur mir-riferiment, u wara li jkun ta lill-awturi tal-proposta l-opportunità li jindirizzaw lill-kumitat.

 

L-awturi tal-proposta għandhom jissemmew b'isimhom fit-titolu tar-rapport.

3.  Il-proposta għandha tiġi ppreżentata lill-President, li għandu jivverifika jekk ir-rekwiżiti legali humiex sodisfati. Huwa jista' jirreferi l-proposta għal opinjoni dwar jekk il-bażi legali hix xierqa lill-kumitat responsabbli għal tali verifika. Jekk il-President jiddikjara li l-proposta hija ammissibbli, għandu jħabbar dan fil-plenarja u jirreferiha lill-kumitat responsabbli.

 

Qabel ma jsir dan ir-riferiment lill-kumitat responsabbli, il-proposta għandha tiġi tradotta għal dawk il-lingwi uffiċjali li l-president ta' dak il-kumitat iqis li huma meħtieġa biex issir possibbli kunsiderazzjoni sommarja.

 

Il-kumitat jista' jirrakkomanda lill-President li l-proposta tinfetaħ għall-firma minn kwalunkwe Membru, soġġett għall-modalitajiet u l-iskadenzi stabbiliti fl-Artikolu 136(2), 136(3) u 136(7).

 

Meta tali proposta tkun iffirmata mill-maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, ir-rapport dwar il-proposta għandu jitqies li ġie awtorizzat mill-Konferenza tal-Presidenti. Il-kumitat għandu jfassal rapport skont l-Artikolu 52, wara li jkun sema’ lill-awturi tal-proposta.

 

Meta proposta ma tinfetaħx għal firem addizzjonali jew ma tiġix iffirmata mill-maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, il-kumitat responsabbli għandu jieħu deċiżjoni dwar azzjoni ulterjuri fi żmien tliet xhur mir-riferiment, u wara li jkun sema' lill-awturi tal-proposta.

 

L-awturi tal-proposta għandhom jissemmew b'isimhom fit-titolu tar-rapport.

 

4.  Ir-riżoluzzjoni tal-Parlament għandha tindika l-bażi legali xierqa u tiġi akkumpanjata minn rakkomandazzjonijiet dettaljati rigward il-kontenut tal-proposti meħtieġa li għandhom jirrispettaw id-drittijiet fundamentali u l-prinċipju ta' sussidjarjetà.

4.  Ir-riżoluzzjoni tal-Parlament għandha tindika l-bażi legali xierqa u tiġi akkumpanjata minn rakkomandazzjonijiet rigward il-kontenut tal-proposti meħtieġa.

5.  F'każ li proposta jkollha implikazzjonijiet finanzjarji, il-Parlament għandu jindika kif jistgħu jiġu pprovduti riżorsi finanzjarji adegwati.

5.  F'każ li proposta jkollha implikazzjonijiet finanzjarji, il-Parlament għandu jindika kif jistgħu jiġu pprovduti riżorsi finanzjarji adegwati.

6.  Il-kumitat responsabbli għandu jikkontrolla l-progress fit-tħejjija ta' kull att leġislattiv propost imfassal wara talba speċifika mill-Parlament.

6.  Il-kumitat responsabbli għandu jikkontrolla l-progress fit-tħejjija ta' kull att legali propost tal-Unjoni imfassal wara talba speċifika mill-Parlament.

 

6a.  Il-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati għandha timmonitorja regolarment jekk il-Kummissjoni hijiex tikkonforma mal-paragrafu 10 tal-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet li skontu l-Kummissjoni għandha twieġeb għal talbiet għat-tressiq ta' proposti fi żmien tliet xhur billi tadotta komunikazzjoni speċifika li tiddikjara l-azzjonijiet ta' segwitu intiżi li għandhom jittieħdu. Hija għandha regolarment tirrapporta dwar ir-riżultati ta’ tali monitoraġġ lill-Konferenza tal-Presidenti.

Justification

The title is clarified and aligned, compared also to the title of Rule 45.

The first, second, fifth and sixth subparagraphs of Rule 46(3) are moved to Rule 46(2). The contents of the third and fourth subparagraphs of Rule 46(3) is deleted because the procedure they laid down is very complex and was hardly ever applied until now.

As regards changes to paragraph 4, they reflect that other principles must obviously also be respected (proportionality for instance).

Paragraph 6 shall become paragraph 5. This paragraph refers to a "proposed legislative act". The restriction implied by the word "legislative" (as defined in Article 289 TFEU) is questionable. Therefore it is suggested to use "Union act" as in Article 225 TFEU and in paragraph 1 of this Rule.

Emenda    43

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 47

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 47

Artikolu 47

Eżami ta' dokumenti leġislattivi

Eżami ta' atti legalment vinkolanti

1.  Il-proposti għal atti leġislattivi u dokumenti oħra ta' xorta leġislattiva għandhom jiġu referuti mill-President lill-kumitat responsabbli mill-eżami.

1.  Il-proposti għal atti legalment vinkolanti rċevuti minn istituzzjonijiet jew Stati Membri oħra għandhom jiġu referuti mill-President lill-kumitat responsabbli mill-eżami.

F'każijiet ta' dubju, il-President jista' japplika l-Artikolu 201(2) qabel jitħabbar fil-Parlament ir-referiment lill-kumitat responsabbli.

 

F'każijiet fejn proposta tkun mniżżla fil-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni, il-kumitat responsabbli jista' jiddeċiedi li jaħtar rapporteur biex isegwi l-fażi ta' tħejjija tal-proposta.

 

Konsultazzjonijiet mill-Kunsill jew talbiet għal opinjoni mill-Kummissjoni għandhom jintbagħtu mill-President lill-kumitat responsabbli mill-eżami tal-proposta kkonċernata.

 

Id-dispożizzjonijiet għall-ewwel qari stipulati fl-Artikoli 38 sa 46, 57 sa 63 u 75 għandhom japplikaw għall-proposti għal atti leġislattivi sew jekk ikunu jeħtieġu qari wieħed, jew tnejn jew tlieta.

 

 

1a.  Fil-każ ta’ dubju, il-President jista', qabel it-tħabbira fil-Parlament ta' referiment lill-kumitat responsabbli, tressaq mistoqsija dwar il-kompetenza lill-Konferenza tal-Presidenti. Il-Konferenza tal-Presidenti għandha tadotta d-deċiżjoni tagħha fuq il-bażi ta' rakkomandazzjoni mill-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati, jew mill-president ta' din tal-aħħar, skont l-Artikolu 201a(2).

 

1b.   Il-kumitat responsabbli jista’, fi kwalunkwe ħin, jiddeċiedi li jaħtar rapporteur biex isegwi l-fażi preparatorja ta' proposta. Huwa għandu jagħti attenzjoni partikolari biex isir hekk fejn il-proposta tkun mniżżla fil-Programm ta’ Ħidma tal-Kummissjoni.

2.  Il-pożizzjonijiet tal-Kunsill għandhom jiġu referuti lill-kumitat responsabbli biex jiġu eżaminati fl-ewwel qari.

 

Id-dispożizzjonijiet dwar it-tieni qari mniżżla fl-Artikoli 64 sa 69 u 76 għandhom japplikaw għall-pożizzjonijiet tal-Kunsill.

 

3.  Waqt il-proċedura ta' konċiljazzjoni bejn il-Parlament u l-Kunsill li tiġi wara t-tieni qari, ma jistax ikun hemm referenza lura lill-kumitat.

 

Id-dispożizzjonijiet dwar it-tielet qari mniżzla fl-Artikoli 70, 71 u 72 għandhom japplikaw fil-każ tal-proċedura ta' konċiljazzjoni.

 

4. L-Artikoli 49, 50, 53, 59(1) u (3), 60, 61 u 188 m'għandhomx japplikaw waqt it-tieni u t-tielet qari.

 

5.  Fil-każ ta' konflitt bejn dispożizzjoni tar-Regoli ta' Proċedura li għandha x'taqsam mat-tieni u t-tielet qari u kull dispożizzjoni oħra tar-Regoli, id-dispożizzjoni li għandha x'taqsam mat-tieni u t-tielet qari għandha tieħu l-preċedenza.

5.  Fil-każ ta' konflitt bejn dispożizzjoni tar-Regoli ta' Proċedura li għandha x'taqsam mat-tieni u t-tielet qari u kull dispożizzjoni oħra tar-Regoli, id-dispożizzjoni li għandha x'taqsam mat-tieni u t-tielet qari għandha tieħu l-preċedenza.

Justification

As regards the change to paragraph 1 subparagraph 1, same change as in Rule 39 paragraph 1.

As regards the second subparagraph of Rule 47(1), it converts Rule 201(2) into a new Rule on questions of competence: Rule 201a (new); an alignment is therefore necessary.

As regards the fourth subparagraph, the reference to the Commission Work Programme is limitative and should be deleted. The rest is moved as paragraph 1b of Rule 47.

As regards the fifth subparagraph, the readability of such provision is difficult. The list is not limitative as other Rules apply as well; in addition, it mentions general Rules which apply in any case throughout the procedure, as for instance Rules 38 to 44; Rules 45 & 46 concern the right of initiative; Rules 57 to 63 & 75 are specific for first reading and it is not clear what is meant by the reference to them in this subparagraph.

Paragraphs 2 and 3 (2) are deleted as superfluous or self-evident given the existence of specific Rules on second and third reading.

Paragraph 3 subparagraph 1 is deleted here and moved to Rule72 as §6(new)

Paragraph 4 is deleted given the proposals concerning Rules 66.5(new) and 72.7(new).

Emenda    44

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 47a (ġdid)

Test fis-seħħ

Emenda

 

Artikolu 47a

 

Aċċelerazzjoni tal-proċeduri leġislattivi

 

L-aċċelerazzjoni tal-proċeduri leġislattivi f'koordinazzjoni mal-Kunsill u mal-Kummissjoni dwar proposti speċifiċi, magħżula b'mod partikolari minn fost dawk identifikati bħala prijoritajiet fid-dikjarazzjoni konġunta dwar il-programmazzjoni interistituzzjonali annwali skont l-Artikolu 37(1a), jista' jsir qbil dwarha mill-kumitat jew kumitati responsabbli.

Emenda    45

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 48

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 48

Artikolu 48

Proċeduri leġislattivi dwar inizjattivi preżentati minn Stati Membri

Proċeduri leġislattivi dwar inizjattivi preżentati minn istituzzjonijiet, apparti l-Kummissjoni, jew mill-Istati Membri

1.  Inizjattivi ppreżentati minn Stati Membri skont l-Artikolu 76 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għandhom jiġu trattati skont dan l-Artikolu u skont l-Artikoli 38 sa 43, 47 u 59.

1.  Meta jkunu qed jiġu trattati inizjattivi ppreżentati minn istituzzjonijiet oħra, apparti l-Kummissjoni, jew mill-Istati Membri, il-kumitat responsabbli jista' jistieden rappreżentanti tal-istituzzjonijiet jew tal-Istati Membri li jkunu ppreżentaw l-inizjattiva biex jippreżentaw l-inizjattiva tagħhom lill-kumitat. Ir-rappreżentanti tal-Istati Membri li jkunu ppreżentaw l-inizjattiva jistgħu jiġu akkumpanjati mill-Presidenza tal-Kunsill.

2.  Il-kumitat responsabbli jista' jistieden rappreżentanti ta' l-Istati Membri li ppreżentaw l-inizjattiva biex jippreżentawha lill-kumitat. Ir-rappreżentanti jistgħu jiġu akkompanjati mill-Presidenza tal-Kunsill.

2. Il-kumitat responsabbli jista' jistieden rappreżentanti tal-Istati Membri li ppreżentaw l-inizjattiva biex jippreżentawha lill-kumitat. Ir-rappreżentanti jistgħu jiġu akkompanjati mill-Presidenza tal-Kunsill.

3.  Qabel ma l-kumitat responsabbli jgħaddi għall-votazzjoni, għandu jistaqsi lill-Kummissjoni jekk hux qed tħejji opinjoni fuq l-inizjattiva. F'każ li jkun hekk, il-kumitat m'għandux jadotta r-rapport tiegħu qabel ma jirċievi l-opinjoni tal-Kummissjoni.

3.  Qabel ma l-kumitat responsabbli jgħaddi għall-votazzjoni, għandu jistaqsi lill-Kummissjoni jekk hix qed tħejji opinjoni fuq l-inizjattiva, jew jekk għandhiex l-intenzjoni li tressaq proposta alternattiva fi żmien qasir. Jekk it-tweġiba li jirċievi tkun waħda pożittiva, il-kumitat m'għandux jadotta r-rapport tiegħu qabel ma jirċievi l-opinjoni tal-Kummissjoni jew il-proposta alternattiva tagħha.

4.  Fejn żewġ proposti jew aktar li joriġinaw mill-Kummissjoni u/jew minn Stat Membru bl-istess għan leġislattiv jiġu ppreżentati lill-Parlament fl-istess ħin jew f'perjodu qasir ta' żmien, dawn għandhom jitqiesu f'rapport wieħed. Fir-rapport tiegħu, il-kumitat responsabbli għandu jindika għal liema test qed jiġu proposti l-emendi u jsemmi it-testi l-oħra kollha fir-riżoluzzjoni leġislattiva.

4.  Fejn żewġ proposti jew aktar li joriġinaw mill-Kummissjoni u/jew minn istituzzjoni oħra u/jew minn Stat Membru bl-istess għan leġislattiv jiġu ppreżentati lill-Parlament fl-istess ħin jew f'perjodu qasir ta' żmien, dawn għandhom jitqiesu mill-Parlamentf'rapport wieħed. Fir-rapport tiegħu, il-kumitat responsabbli għandu jindika għal liema test qed jiġu proposti l-emendi u jsemmi it-testi l-oħra kollha fir-riżoluzzjoni leġislattiva.

Ġustifikazzjoni

Fir-rigward tal-bidliet lill-paragrafu 1, dan l-Artikolu kif inhu fformulat fil-preżent isolvi l-każ tal-inizjattvi mill-Istati Membri, iżda istituzzjonijiet oħra jistgħu wkoll jagħmlu dan (il-Bank Ċentrali Ewropew jew il-Qorti tal-Ġustizzja (ara l-Artikolu 294 (15) tat-TFUE). Ir-referenza għal "dan l-Artikolu u l-Artikoli 38 sa 43, 47 u 59" hija indebitament limitattiva. Dispożizzjonijiet oħra, bħal per eżempju, l-Artikoli 50 jew 53 jistgħu japplikaw ukoll. Il-paragrafi 1 u 2 tal-Artikolu 48 ġew magħquda flimkien.

Il-paragrafu 2 ġie mħassar peress li ngħaqad mal-paragrafu 1.

Emenda    46

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 49

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 49

Artikolu 49

Rapporti leġislattivi

Rapporti leġislattivi

1.  Il-president tal-kumitat li quddiemu tkun tressqet xi proposta għal att leġislattiv għandu jipproponi lill-kumitat il-proċedura li għandha tkun segwita.

1.  Il-president tal-kumitat li quddiemu tkun tressqet xi proposta għal att legalment vinkolanti għandu jipproponi lill-kumitat il-proċedura li għandha tkun segwita.

2.  Wara li tittieħed deċiżjoni dwar il-proċedura li għandha tiġi segwita, u jekk l-Artikolu 50 ma jkunx japplika, il-kumitat għandu jaħtar rapporteur dwar il-proposta għal att leġislattiv minn fost il-membri tiegħu jew minn fost is-sostituti permanenti jekk ikun għadu ma għamilx dan fuq il-bażi tal-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni miftiehem skond l-Artikolu 37.

2.  Wara li tittieħed deċiżjoni dwar il-proċedura li għandha tiġi segwita, u jekk il-proċedura simplifikata skont l-Artikolu 50 ma tkunx tapplika, il-kumitat għandu jaħtar rapporteur dwar il-proposta għal att leġislattiv minn fost il-membri tiegħu jew minn fost is-sostituti permanenti jekk ikun għadu ma għamilx dan fuq il-bażi tal-Artikolu 47(1b).

3.  Ir-rapport tal-kumitat għandu jkun fih:

3.  Ir-rapport tal-kumitat għandu jkun fih:

(a)  emendi, jekk ikun hemm, għall-proposta, flimkien ma', jekk ikun il-każ, ġustifikazzjonijiet qosra li għandhom ikunu r-responsabiltà tar-rapporteur u m'għandhux jittieħed vot fuqhom;

(a)  emendi, jekk ikun hemm, għall-proposta, flimkien ma', jekk ikun il-każ, ġustifikazzjonijiet qosra li għandhom ikunu r-responsabilità tal-awtur u m'għandux jittieħed vot fuqhom;

(b) abbozz ta' riżoluzzjoni leġislattiva, skond l-Artikolu 59(2);

(b) abbozz ta' riżoluzzjoni leġislattiva, skond l-Artikolu 59(2);

(c)  jekk ikun il-każ, nota spjegattiva li tinkludi dikjarazzjoni finanzjarja li tistabbilixxi l-impatt finanzjarju u l-kompatibilità tiegħu mal-qafas finanzjarju plurijennali.

(c)  jekk ikun xieraq, nota spjegattiva li tinkludi, fejn meħtieġ, dikjarazzjoni finanzjarja li tistabbilixxi l-kobor tal-impatt finanzjarju li jista' jkollu r-rapport u l-kompatibilità tiegħu mal-qafas finanzjarju plurijennali.

 

(ca)  jekk disponibbli, referenza għall-Valutazzjoni tal-Impatt mill-Parlament.

Ġustifikazzjoni

Fir-rigward tal-bidliet lill-paragrafu 3(a), dawn jirriflettu l-fatt li d-dispożizzjoni kif ifformulata fil-preżent timplika li, fir-“rapporti” il-“ġustifikazzjonijiet qosra” kollha tal-emendi huma “ir-responsabilità tar-rapporteur”. Dan huwa korrett għall-abbozzi ta' rapporti, iżda mhux għar-rapporti nfushom.

Fir-rigward tal-paragrafu 3(c), id-dikjarazzjonijiet finanzjarji ma tantx huma komuni fin-noti spjegattivi, fil-waqt li l-kelma "tinkludi" timplika inklużjoni sistematika. Hija suġġerita diċitura aktar flessibbli.

Emenda    47

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 50

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 50

Artikolu 50

Proċedura simplifikata

Proċedura simplifikata

1.  Wara l-ewwel diskussjoni dwar proposta għal att leġislattiv, il-president tal-kumitat jista' jipproponi li din tkun approvata mingħajr emendi. Ħlief jekk ikun hemm oġġezzjoni minn mill-inqas wieħed minn kull għaxra tal-membri tal-kumitat, il-president tal-kumitat għandu jippreżenta lill-Parlament rapport li japprova l-proposta. L-Artikolu 150(1), it-tieni sub-paragrafu, (2) u (4) għandu japplika.

1.  Wara l-ewwel diskussjoni dwar proposta għal att leġislattiv, il-president tal-kumitat jista' jipproponi li din tkun approvata mingħajr emendi. Ħlief jekk ikun hemm oġġezzjoni minn mill-inqas wieħed minn kull għaxra tal-membri tal-kumitat, il-proċedura proposta għandha titqies bħala approvata. Il-president tal-kumitat, jew ir-rapporteur, jekk ikun inħatar wieħed, għandu jippreżenta lill-Parlament rapport li japprova l-proposta. L-Artikolu 150(1), it-tieni sub-paragrafu, (2) u (4) għandu japplika.

2.  Inkella, il-president tal-kumitat jista' jipproponi li huwa jew ir-rapporteur jagħmlu abbozz ta' sett ta' emendi li jirriflettu d-diskussjoni tal-kumitat. Jekk il-kumitat jaqbel ma dan, dawn l-emendi għandhom jintbagħtu lill-membri tal-kumitat. Ħlief jekk ikun hemm oġġezzjoni minn mill-inqas wieħed minn kull għaxra tal-membri tal-kumitat fil-limitu ta' żmien mogħti, li m'għandux ikun inqas minn wieħed u għoxrin ġurnata mid-data ta' meta jintbagħat, ir-rapport għandu jitqies li kien adottat mill-kumitat. F'dan il-każ l-abbozz ta' riżoluzzjoni leġislattiva u l-emendi għandhom jiġu ppreżentati lill-Parlament mingħajr dibattitu skond l-Artikolu 150(1), it-tieni subparagrafu, (2) u (4).

2.  Inkella, il-president tal-kumitat jista' jipproponi li huwa jew ir-rapporteur jagħmlu abbozz ta' sett ta' emendi li jirriflettu d-diskussjoni tal-kumitat. Kemm-il darba ma jkunx hemm mill-inqas wieħed minn kull għaxra tal-membri tal-Kumitat li joġġezzjonaw, il-proċedura proposta għandha titqies bħala approvata u l-emendi għandhom jintbagħtu lill-membri tal-kumitat.

 

Kemm-il darba ma jkunx hemm oġġezzjoni għall-emendi minn mill-inqas wieħed minn kull għaxra tal-membri tal-kumitat fil-limitu ta' żmien mogħti, li m'għandux ikun ta' inqas minn għaxart ijiem tax-xogħol mid-data ta' meta jintbagħat, ir-rapport għandu jitqies li kien adottat mill-kumitat. F'dan il-każ l-abbozz ta' riżoluzzjoni leġislattiva u l-emendi għandhom jiġu ppreżentati lill-Parlament mingħajr dibattitu skond l-Artikolu 150(1), it-tieni subparagrafu, (2) u (4).

 

Jekk ikun hemm oġġezzjoni għall-emendi minn mill-inqas wieħed minn kull għaxra tal-membri tal-kumitat, l-emendi għandu jittieħed vot fuqhom fil-laqgħa tal-kumitat li jkun imiss .

3.  Jekk ikun hemm oġġezzjoni minn mill-inqas wieħed minn kull għaxra tal-membri tal-kumitat, l-emendi għandu jittieħed vot fuqhom fil-laqgħa tal-kumitat li jkun imiss.

 

4.  L-ewwel u t-tieni sentenza ta' l-ewwel paragrafu, u l-ewwel, it-tieni u t-tielet sentenza tat-tieni paragrafu u t-tielet paragrafu għandhom japplikaw, 'mutatis mutandis', fir-rigward ta' opinjonijiet tal-kumitati skond it-tifsira ta' l-Artikolu 53.

4.  Bl-eċċezzjoni tad-dispożizzjonijiet li jikkonċernaw il-preżentazzjoni lill-Parlament, dan l-Artikolu għandu japplika, 'mutatis mutandis', fir-rigward ta' opinjonijiet tal-kumitati skond it-tifsira tal-Artikolu 53.

Ġustifikazzjoni

Il-paragrafu 3 japplika għall-każ imsemmi fil-paragrafu 2, mhux għall-każ imsemmi fil-paragrafu 1. Il-faċilità tal-qari tittejjeb bl-għaqda tal-paragrafi 2 u 3 f'paragrafu wieħed.

Il-bidla fil-paragrafu 4 għandha wkoll l-għan li ttejjeb il-leġġibiltà tiegħu.

Emenda    48

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 51

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 51

Artikolu 51

Rapporti mhux leġislattivi

Rapporti mhux leġislattivi

1.  Meta kumitat iħejji rapport mhux leġislattiv, il-kumitat għandu jaħtar rapporteur minn fost il-membri tiegħu jew minn fost is-sostituti permanenti.

1.  Meta kumitat iħejji rapport mhux leġislattiv, il-kumitat għandu jaħtar rapporteur minn fost il-membri tiegħu jew minn fost is-sostituti permanenti.

2.  Ir-rapporteur għandu jkollu r-responsabiltà li jipprepara r-rapport tal-kumitat u li jippreżentah lill-Parlament f'isem il-kumitat.

 

3.  Ir-rapport tal-kumitat għandu jkun fih:

3.  Ir-rapport tal-kumitat għandu jkun fih:

(a)  mozzjoni għal riżoluzzjoni;

(a)  mozzjoni għal riżoluzzjoni;

(b)  nota spjegattiva li tinkludi dikjarazzjoni finanzjarja li tistabilixxi l-impatt finanzjarju u l-kompatibilità tiegħu mal-qafas finanzjarju plurijennali;

(b)  nota spjegattiva li tinkludi, fejn meħtieġ, dikjarazzjoni finanzjarja li tistabilixxi l-kobor tal-impatt finanzjarju li jista' jkollu r-rapport u l-kompatibilità tiegħu mal-qafas finanzjarju plurijennali;

(c)  it-testi ta' mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet li għandhom ikunu inklużi skond l-Artikolu 133(4).

(c)  it-testi ta' mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet li għandhom ikunu inklużi skond l-Artikolu 133(4).

Ġustifikazzjoni

Il-paragrafu 2 ġie mħassar minn hawnhekk u tressaq taħt l-Artikolu 56 attwali. Id-definizzjoni tad-dmirijiet tar-rapporteur se tiġi inkluża fl-Artikolu 56 dwar l-abbozzar tar-rapporti.

Emenda    49

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 52

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 52

Artikolu 52

Rapporti fuq inizjattiva proprja

Rapporti fuq inizjattiva proprja

1.   Kumitat li jkollu l-ħsieb li jħejji rapport u li jippreżenta lill-Parlament mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar xi suġġett li jaqa' fi ħdan il-kompetenza tiegħu, li dwaru la kien ikkonsultat u lanqas intalab jagħti opinjoni skont l-Artikolu 201(1), jista' jagħmel dan biss bl-awtorizzazzjoni tal-Konferenza tal-Presidenti. Meta din l-awtorizzazzjoni ma tingħatax, għandha dejjem tingħata raġuni. Fejn is-suġġett tar-rapport ikun proposta mqiegħda fuq il-Mejda minn Membru skont l-Artikolu 46(2), l-awtorizzazzjoni tista' tiġi miċħuda biss jekk il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 5 tal-Istatut tal-Membri u fl-Artikolu 225 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea ma jiġux sodisfatti.

1.  Kumitat li jkollu l-ħsieb li jħejji rapport mhux leġislattiv jew rapport skont l-Artikolu 45 jew 46 dwar xi suġġett li jaqa' fi ħdan il-kompetenza tiegħu, li dwaru ma jkun sar l-ebda riferiment, jista' jagħmel dan biss bl-awtorizzazzjoni tal-Konferenza tal-Presidenti.

 

Il-Konferenza tal-Presidenti għandha tieħu deċiżjoni dwar talbiet għal awtorizzazzjoni għat-tħejjija ta' rapporti mressqa skont l-ewwel subparagrafu fuq il-bażi tad-dispożizzjonijiet ta' implimentazzjoni, li hija għandha tistabilixxi.

Il-Konferenza tal-Presidenti tieħu deċiżjoni għal talbiet għal awtorizzazzjoni għat-tħejjija ta' rapporti skont il-paragrafu 1 fuq il-bażi tad-dispożizzjonijiet ta' implimentazzjoni li għandha tistabilixxi hija stess. Jekk il-kompetenza ta' kumitat li jħejji rapport tiġi kontestata, il-Konferenza tal-Presidenti tieħu deċiżjoni fi żmien sitt ġimgħat fuq il-bażi ta' rakkomandazzjoni mill-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati, jew, jekk ma jkun hemm ebda rakkomandazzjoni ta' dan it-tip, mill-President ta' din ta' l-aħħar. Jekk il-Konferenza tal-Presidenti tonqos milli tieħu deċiżjoni f'dak iż-żmien, ir-rakkomandazzjoni tiġi dikjarata li ġiet approvata.

 

 

1a.   Meta din l-awtorizzazzjoni ma tingħatax, għandha dejjem tingħata raġuni għaliex ma ngħatatx.

 

Fejn is-suġġett tar-rapport jaqa' taħt id-dritt ta' inizjattiva tal-Parlament imsemmi fl-Artikolu 45, l-awtorizzazzjoni tista' ma tingħatax biss fuq il-bażi li l-kundizzjonijiet stabbiliti fit-Trattati ma jkunux ġew issodisfati.

 

1b.  Fil-każijiet imsemmija fl-Artikolu 45 u fl-Artikolu 46, il-Konferenza tal-Presidenti għandha tieħu deċiżjoni fi żmien xahrejn.

2.  Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet li jkunu f' rapporti fuq inizjattiva proprja għandhom jiġu eżaminati mill-Parlament skond il-proċedura bi preżentazzjoni qasira stipulata fl-Artikolu 151. Emendi għal mozzjonijiet għal riżoluzzjoniijiet bħal dawn għandhom ikunu ammissibbli biss biex jitqiesu fil-plenarja jekk jitqiegħdu fuq il-Mejda mir-rapporteur biex jitqies tagħrif ġdid jew minn mhux inqas minn wieħed minn kull g ħaxra tal-Membri tal-Parlament. Il-gruppi politiċi jistgħu jqiegħdu fuq il-Mejda mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet alternattivi skond l-Artikolu 170(4). L-Artikoli 176 u 180 għandhom japplikaw għall-mozzjoni għal riżoluzzjoni tal-kumitat u għall-emendi li din tkun suġġetta għalihom. L-Artikolu 180 għandu japplika wkoll għall-votazzjoni waħdanija fuq mozzjonijiet għal riżoluzzjoni alternattivi.

2.  Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet li jitressqu lill-Parlament għandhom jiġu eżaminati skont il-proċedura bi preżentazzjoni qasira stipulata fl-Artikolu 151. Emendi għal mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet bħal dawn u talbiet għal votazzjonijiet maqsuma jew għal votazzjonijiet separati għandhom ikunu ammissibbli biss biex jitqiesu fil-plenarja jekk jitressqu jew mir-rapporteur biex jitqies tagħrif ġdid jew minn mhux inqas minn wieħed minn kull għaxra tal-Membri tal-Parlament. Il-gruppi politiċi jistgħu jqiegħdu fuq il-Mejda mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet alternattivi skond l-Artikolu 170(4). L-Artikolu 180 għandu japplika għall-mozzjoni għal riżoluzzjoni tal-kumitat u għall-emendi li din tkun suġġetta għalihom. L-Artikolu 180 għandu japplika wkoll għall-votazzjoni waħdanija fuq mozzjonijiet għal riżoluzzjoni alternattivi.

L-ewwel subparagrafu m'għandux japplika fil-każijiet fejn is-suġġett tar-rapport jikkwalifika għal dibattitu ta' prijorità fil-plenarja, fejn ir-rapport jitfassal skond id-dritt ta' inizjattiva msemmi fl-Artikoli 45 jew 46, jew fejn ir-rapport ikun ġie awtorizzat bħala rapport strateġiku9 .

 

 

2a.  Il-paragrafu 2 m'għandux japplika fil-każjijet fejn is-suġġett tar-rapport jikkwalifika għal dibattitu ta' prijorità fil-plenarja, fejn ir-rapport jitfassal skond id-dritt ta' inizjattiva msemmi fl-Artikoli 45 jew 46, jew fejn ir-rapport ikun ġie awtorizzat bħala rapport strateġiku9a.

3.  Fejn is-suġġett tar-rapport jaqa' taħt id-dritt ta' inizjattiva msemmi fl-Artikolu 45, l-awtorizzazzjoni tista' tinżamm biss fuq il-bażi li l-kundizzjonijiet stipulati fit-Trattati ma ġewx sodisfatti.

 

4.  Fil-każijiet imsemmija fl-Artikolu 45 u l-Artikolu 46, il-Konferenza tal-Presidenti għandha tieħu deċiżjoni fi żmien xahrejn.

 

__________________

__________________

9 Ara d-deċiżjoni relevanti tal-Konferenza tal-Presidenti, riprodotta fl-Anness XVII tar-Regoli ta' Proċedura.

 

 

9a Ara d-deċiżjoni rilevanti tal-Konferenza tal-Presidenti.

Justification

As regards the changes to paragraph 1, the words "neither a consultation nor a request for an opinion has been referred to it" are updated to the current framework where Parliament's legislative powers go well beyond consultation. In fact, the own-initiative report must not deal with topics which are the subject of a legislative report / proposal.The last part of this paragraph will be deleted: Article 5 of the Statute and Article 225 of the Treaty are general provisions and do not as such set certain conditions for a Member's initiative. Minimal conditions are set in Rule 46(2) and they are meant to allow the President to follow up with the referral to the Committee responsible. It is the Committee responsible which then decides whether to seek authorisation.

The first part of the interpretation following paragraph 1 is integrated into paragraph 1.The last part of the interpretation is covered in new Rule 201a(2).

As regards paragraph 1a and 1b, the change suggests a restructuring of the Rules concerning the conditions for authorisation. The current paragraph 3 is reinserted here as subparagraph of paragraph 2 to which it is linked

The content of paragraph 1bis moved from the current Rule 52(4).

The renumbering and replacement of current paragraph 3 and 4 before current paragraph 2 aims to clarify that own initiative reports are a subcategory of the non-legislative reports.

Paragraph 2 subparagraph 1 becomes a separate paragraph.

Paragraph 3 moved up as paragraph 2.1 and paragraph 5 is deleted here and moved up as paragraph 3. As they cover the same issues, the last sentence of paragraph 1 and paragraphs 3 and 4 are merged.

Emenda    50

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 53

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 53

Artikolu 53

Opinjonijiet ta' kumitati

Opinjonijiet ta' kumitati

1.  Jekk il-kumitat li quddiemu tkun tressqet għall-ewwel darba l-mistoqsija jkun jixtieq li jisma' l-fehmiet ta' kumitat ieħor, jew jekk kumitat ieħor ikun jixtieq jagħti l-fehmiet tiegħu dwar ir-rapport tal-kumitat li quddiemu tkun tressqet għall-ewwel darba l-mistoqsija, dawn il-kumitati jistgħu jitolbu lill-President biex, skond l-Artikolu 201(3), wieħed mill-kumitati jiġi nominat bħala l-kumitat responsabbli u l-ieħor bħala l-kumitat li jintalab jagħti opinjoni.

1.  Jekk il-kumitat li quddiemu tkun tressqet għall-ewwel darba l-mistoqsija jkun jixtieq li jisma' l-fehmiet ta' kumitat ieħor, jew jekk kumitat ieħor ikun jixtieq jagħti l-fehmiet tiegħu lill-kumitat li quddiemu tkun tressqet għall-ewwel darba l-mistoqsija, dawn il-kumitati jistgħu jitolbu lill-President biex, skond l-Artikolu 201(3), wieħed mill-kumitati jiġi nominat bħala l-kumitat responsabbli u l-ieħor bħala l-kumitat li jintalab jagħti opinjoni.

 

Il-kumitat li jagħti l-opinjoni jista' jaħtar rapporteur għal opinjoni minn fost il-membri jew is-sostituti permanenti tiegħu jew jibgħat il-fehmiet tiegħu fil-forma ta' ittra mill-president.

2.  Fil-każ ta' dokumenti ta' xorta leġislattiva skond it-tifsira ta' l-Artikolu 47(1), l-opinjoni għandha tkun tikkonsisti f'emendi għat-test li jkun tressaq quddiem il-kumitat flimkien ma', jekk ikun il-każ, ġustifikazzjonijiet qosra. Dawn il-ġustifikazzjonijiet għandhom ikunu r-responsabilità tar-rapporteur għal opinjoni u m'għandhomx jitressqu għall-vot. Jekk ikun meħtieġ, il-kumitat li jintalab opinjoni jista' jippreżenta ġustifikazzjoni qasira bil-miktub għall-opinjoni sħiħa.

2.  Meta l-opinjoni tikkonċerna proposta għal att legalment vinkolanti, hija għandha tkun tikkonsisti f'emendi għat-test li jkun tressaq quddiem il-kumitat flimkien ma', jekk ikun il-każ, ġustifikazzjonijiet qosra. Dawn il-ġustifikazzjonijiet għandhom ikunu r-responsabiltà tal-awtur tagħhom u m'għandux jittieħed vot fuqhom. Jekk ikun meħtieġ, il-kumitat li jintalab opinjoni jista' jippreżenta ġustifikazzjoni qasira bil-miktub għall-opinjoni sħiħa. Din il-ġustifikazzjoni qasira bil-miktub għandha tkun ir-responsabilità tar-rapporteur.

Fil-każ ta' testi mhux leġislattivi, l-opinjoni għandha tkun tikkonsisti f'suġġerimenti li jolqtu partijiet mill-mozzjoni għal riżoluzzjoni ppreżentata mill-kumitat responsabbli.

Meta l-opinjoni ma tkunx tikkonċerna proposta għal att legalment vinkolanti, hija għandha tkun tikkonsisti f'suġġerimenti li jolqtu partijiet mill-mozzjoni għal riżoluzzjoni ppreżentata mill-kumitat responsabbli.

Il-kumitat responsabbli għandu jivvota fuq dawn l-emendi jew suġġerimenti.

Il-kumitat responsabbli għandu jivvota fuq dawn l-emendi jew suġġerimenti.

L-opinjonijiet għandhom ikunu biss dwar dawk il-kwistjonijiet li jaqgħu taħt l-oqsma ta' responsabilità tal-kumitat li jkun qed jagħti opinjoni.

L-opinjonijiet għandhom ikunu biss dwar dawk il-kwistjonijiet li jaqgħu taħt l-oqsma ta' responsabilità tal-kumitat li jkun qed jagħti opinjoni.

3.  Il-kumitat responsabbli għandu jistabbilixxi żmien li fih il-kumitat li jintalab jagħti opinjoni għandu jagħti din l-opinjoni, biex din tiġi kkunsidrata mill-kumitat responsabbli. Kwalunkwe tibdil fil-programm imħabbar għandu jkun ikkomunikat minnufih mill-kumitat responsabbli lill-kumitat/i li jintalbu jagħtu opinjoni. Il-kumitat responsabbli m'għandux jasal għall-konklużjonijiet aħħarin tiegħu qabel ma jkun skada dak iż-żmien.

3.  Il-kumitat responsabbli għandu jistabbilixxi żmien li fih il-kumitat li jintalab jagħti opinjoni għandu jagħti din l-opinjoni, biex din tiġi kkunsidrata mill-kumitat responsabbli. Kwalunkwe tibdil fil-programm imħabbar għandu jkun ikkomunikat minnufih mill-kumitat responsabbli lill-kumitat/i li jintalbu jagħtu opinjoni. Il-kumitat responsabbli m'għandux jasal għall-konklużjonijiet aħħarin tiegħu qabel ma jkun skada dak iż-żmien.

 

3a.  B'mod alternattiv, il-kumitat li jagħti l-opinjoni jista' jiddeċiedi li jippreżenta l-pożizzjoni tiegħu fil-forma ta' emendi li għandhom jitqegħdu fuq il-Mejda direttament fil-kumitat responsabbli wara li jkunu ġew adottati. Dawn l-emendi għandhom jitqegħdu fuq il-Mejda mill-President jew mir-rapporteur f'isem il-kumitat.

 

3b.  Il-kumitat li jagħti l-opinjoni għandu jqiegħed fuq il-Mejda l-emendi msemmija fil-paragrafu 3a sal-iskadenza għall-emendi stabbilita mill-kumitat responsabbli.

4.  L-opinjonijiet kollha adottati għandhom ikunu annessi mar-rapport tal-kumitat responsabbli.

4.  L-opinjonijiet u l-emendi kollha adottati mill-kumitat li jagħti l-opinjoni għandhom ikunu annessi mar-rapport tal-kumitat responsabbli.

5.  Il-kumitat responsabbli biss jista' jqiegħed fuq il-Mejda emendi fis-seduta plenarja.

5.  Il-kumitati li jagħtu l-opinjonijiet skont dan l-Artikolu ma jistgħux iressqu emendi għall-kunsiderazzjoni mill-Parlament.

6.  Il-president u r-rapporteur għal opinjoni tal-kumitat li jintalab jagħti opinjoni għandhom ikunu mistiedna sabiex jieħdu sehem f'kapaċità konsultattiva fil-laqgħat tal-kumitat responsabbli, sa fejn dawn il-laqgħat ikunu dwar il-kwistjoni ta' interess komuni.

6.  Il-president u r-rapporteur għal opinjoni tal-kumitat li jintalab jagħti opinjoni għandhom ikunu mistiedna sabiex jieħdu sehem f'kapaċità konsultattiva fil-laqgħat tal-kumitat responsabbli, sa fejn dawn il-laqgħat ikunu dwar il-kwistjoni ta' interess komuni.

Justification

As regards the changes to paragraph 1, strictly speaking, the opinion committee does not "make known its views on the report" but on the issue that will be covered by the report.As a new Rule 201a (new) is proposed to deal with the questions of competences,an alignment to that Rules is necessary throughout the text.The addition aims to clarify that a "rapporteur for an opinion" is appointed (currently not in the rules).

As regards the addition of paragraph 3 a (new), it reflects the outcome of the last CCC away day, when the Committee Chairs acknowledged that Rule 53 is over-used and recommended the introduction of the ‘committees-amendments” to the draft report of the lead committee.This possibility which corresponds to a current practice is now introduced in the Rules with an appropriate procedure to adopt and table “committee-amendments”.

Paragraph 5 is reworded. In fact, the restriction to the committee responsible is already set out in Rule 169 (which is a more relevant place).

Emenda    51

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 54

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 54

Artikolu 54

Proċedura b'kumitati assoċjati

Proċedura ta' kumitati assoċjati

Meta titressaq kwistjoni ta’ kompetenza quddiem il-Konferenza tal-Presidenti skont l-Artikoli 201(2) jew 52, u l-Konferenza tal-Presidenti tqis li, fuq il-bażi ta' l-Anness VI, il-kwistjoni taqa' kważi b'mod indaqs taħt il-kompetenza ta' żewġ kumitati jew aktar, jew li partijiet differenti tal-kwistjoni jaqgħu taħt il-kompetenza ta' żewġ kumitati jew aktar, l-Artikolu 53 għandu japplika b'dawn id-dispożizzjonijiet miżjuda li ġejjin:

1.  Meta titressaq kwistjoni ta’ kompetenza quddiem il-Konferenza tal-Presidenti skont l-Artikoli 201a, u l-Konferenza tal-Presidenti tqis li, fuq il-bażi tal-Anness VI, il-kwistjoni taqa' kważi b'mod indaqs taħt il-kompetenza ta' żewġ kumitati jew aktar, jew li partijiet differenti tal-kwistjoni jaqgħu taħt il-kompetenza ta' żewġ kumitati jew aktar, l-Artikolu 53 għandu japplika b'dawn id-dispożizzjonijiet miżjuda li ġejjin:

– il-programm għandu jkun miftiehem bejn il-kumitati kkonċernati flimkien;

– il-programm għandu jiġi miftiehem bejn il-kumitati kkonċernati flimkien;

– ir-rapporteur u r-rapporteurs għal opinjoni għandhom iżommu lil xulxin mgħarrfa u għandhom jagħmlu ħilithom sabiex jilħqu qbil dwar it-testi li huma jipproponu lill-kumitati tagħhom u dwar il-pożizzjoni tagħhom dwar l-emendi;

– ir-rapporteur u r-rapporteurs għal opinjoni għandhom iżommu lil xulxin mgħarrfa u għandhom jagħmlu ħilithom sabiex jilħqu qbil dwar it-testi li huma jipproponu lill-kumitati tagħhom u dwar il-pożizzjoni tagħhom dwar l-emendi;

–  il-presidenti tal-kumitati, ir-rapporteur u r-rapporteurs għal opinjoni kkonċernati għandhom jidentifikaw flimkien l-oqsma tat-test li jaqgħu taħt il-kompetenzi esklużivi jew konġunti tagħhom u jilħqu qbil dwar l-arranġamenti preċiżi għall-koperazzjoni tagħhom. Fil-każ ta' nuqqas ta' qbil dwar id-delimitazzjoni tal-kompetenzi il-kwistjoni għandha titressaq, fuq talba ta' wieħed mill-kumitati involuti, quddiem il-Konferenza tal-Presidenti, li tista' tiddeċiedi dwar il-kwistjoni tal-kompetenzi rispettivi jew tiddeċiedi li għandha tapplika l-proċedura b'laqgħat ta' kumitati konġunti skont l-Artikolu 55; it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 201(2) għandu japplika mutatis mutandis;

–  il-presidenti tal-kumitati, ir-rapporteur u r-rapporteurs għal opinjoni kkonċernati huma marbuta bil-prinċipju ta’ kooperazzjoni tajba u sinċiera u għandhom jidentifikaw flimkien l-oqsma tat-test li jaqgħu taħt il-kompetenzi esklużivi jew maqsuma tagħhom u jilħqu qbil dwar l-arranġamenti preċiżi għall-koperazzjoni tagħhom. Fil-każ ta' nuqqas ta' qbil dwar id-delimitazzjoni tal-kompetenzi il-kwistjoni għandha titressaq, fuq talba ta' wieħed mill-kumitati involuti, quddiem il-Konferenza tal-Presidenti, li tista' tiddeċiedi dwar il-kwistjoni tal-kompetenzi rispettivi jew tiddeċiedi li għandha tapplika l-proċedura b'laqgħat ta' kumitati konġunti skont l-Artikolu 55. Dik id-deċiżjoni għandha tittieħed f'konformità mal-proċedura u sal-iskadenza stabbilita fl-Artikolu 201a.

–  il-kumitat responsabbli għandu jaċċetta mingħajr votazzjoni emendi minn kumitat assoċjat meta dawn ikunu dwar kwistjonijiet li jaqgħu taħt il-kompetenza esklussiva tal-kumitat assoċjat. Jekk l-emendi dwar kwistjonijiet li jaqgħu taħt il-kompetenza konġunta tal-kumitat responsabbli u ta' kumitat assoċjat jiġu miċħuda mill-kumitat responsabbli, il-kumitat assoċjat jista' jqiegħed dawk l-emendi direttament fuq il-Mejda fil-plenarja;

–  il-kumitat responsabbli għandu jaċċetta mingħajr votazzjoni emendi minn kumitat assoċjat meta dawn ikunu dwar kwistjonijiet li jaqgħu taħt il-kompetenza esklussiva tal-kumitat assoċjat. Jekk il-kumitat responsabbli jonqos milli jirrispetta l-kompetenza esklussiva tal-kumitat assoċjat, il-kumitat assoċjat jista’ jqiegħed fuq il-Mejda emendi direttament fil-plenarja. Jekk l-emendi dwar kwistjonijiet li jaqgħu taħt il-kompetenza maqsuma tal-kumitat responsabbli u ta' kumitat assoċjat ma jiġux adottati mill-kumitat responsabbli, il-kumitat assoċjat jista' jqiegħed dawk l-emendi direttament fuq il-Mejda fil-plenarja;

– fil-każ li jkun hemm proċedura ta' konċiljazzjoni fuq il-proposta, id-delegazzjoni tal-Parlament għandha tinkludi lir-rapporteur ta' kwalunkwe kumitat assoċjat.

– fil-każ li jkun hemm proċedura ta' konċiljazzjoni fuq il-proposta, id-delegazzjoni tal-Parlament għandha tinkludi lir-rapporteur ta' kwalunkwe kumitat assoċjat.

Il-formulazzjoni ta' dan l-Artikolu ma tqiegħed ebda limiti għall-applikabilità tiegħu. Talbiet għall-applikazzjoni tal-proċedura b'kumitati assoċjati dwar rapporti mhux leġislattivi imsejsa fuq l-Artikolu 52(1) u l-Artikolu 132(1) u (2) huma ammissibbli.

 

Il-proċedura b'kumitati assoċjati stabbilita f'dan l-Artikolu m'għandhiex tapplika bi rbit mar-rakkomandazzjoni li jkun għandha tiġi adottata mill-kumitat responsabbliskont l-Artikolu 99.

 

Id-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti li tiġi applikata l-proċedura b'kumitati assoċjati tapplika fl-istadji kollha tal-proċedura in kwistjoni.

Id-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti li tiġi applikata l-proċedura b'kumitati assoċjati tapplika fl-istadji kollha tal-proċedura in kwistjoni.

Il-jeddijiet marbuta mal-istatus ta' "kumitat resonsabbli" għandhom jitwettqu mill-kumitat ewlieni. Fit-twettiq ta' dawn il-jeddijiet, il-kumitat ewlieni għandu jirrispetta l-prerogattivi tal-kumitat assoċjat, b'mod partikolari l-obbligu ta' kooperazzjoni leali fir-rigward tal-kalendarju u l-jedd tal-kumitat assoċjat li jiddetermina l-emendi li jiġu ppreżentati lill-Parlament fil-qasam ta' kompetenza esklussiva tiegħu.

Il-jeddijiet marbuta mal-istatus ta' "kumitat resonsabbli" għandhom jitwettqu mill-kumitat ewlieni. Fit-twettiq ta' dawn il-jeddijiet, il-kumitat ewlieni għandu jirrispetta l-prerogattivi tal-kumitat assoċjat, b'mod partikolari l-obbligu ta' kooperazzjoni leali fir-rigward tal-kalendarju u l-jedd tal-kumitat assoċjat li jiddetermina l-emendi li jiġu ppreżentati lill-Parlament fil-qasam ta' kompetenza esklussiva tiegħu.

Fil-każ li l-kumitat ewlieni ma jagħrafx il-prerogattivi tal-kumitat assoċjat, id-deċiżjonijiet meħuda minn tal-ewwel jibqgħu validi, imma tal-aħħar ikun jista' jqiegħed l-emendi direttament fuq il-Mejda fil-plenarja, fil-limiti tal-kompetenzi esklussivi tiegħu.

 

 

1a.   Il-proċedura stabbilita f'dan l-Artikolu m'għandhiex tapplika għar-rakkomandazzjonijiet li jkunu se jiġu adottati mill-kumitat responsabbli skont l-Artikolu 99.

Justification

The changes to paragraph 1 reflect the decision to convert the current Rule 201 (2) into a new Rule 201awhich would cover the questions of competence. Thus, the restriction to legislative files implied by the first paragraph of Rule 201 (1) would be lifted and the new Rule would serve to deal with conflict of competences for both legislative and non-legislative reports. An alignment to take into account the creation of Rule 201 (a) (new) is necessary whenever 201(2) is mentioned.

The change to paragraph 1, indent 3, aims to make the sentence easy to read and to bring the provision in line with the suggested creation of Rule 201a (new).

For clarity reasons, the last paragraph of the fourth part of the interpretation to this Rule is integrated in paragraph 1, indent 4.

The second subparagraph of the interpretation is transformed into a new paragraph of Rule 54 (1a new).

The last subparagraph of the interpretation is integrated in the first paragraph of Rule 54 (fourth hyphen); for the case of shared competence, the text already clearly establishes that the associated committee can table amendments directly in plenary.

Emenda    52

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 55

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 55

Artikolu 55

Proċedura b'laqgħat konġunti ta' kumitati

Proċedura ta’ kumitat konġunt

1.  Meta tiġi riferita lilha kwistjoni ta' kompetenza skont l-Artikolu 201(2), il-Konferenza tal-Presidenti tista' tiddeċiedi li għandha tiġi applikata l-proċedura b'laqgħat konġunti ta' kumitati u b'votazzjoni konġunta jekk:

1.  Meta tiġi riferita lilha kwistjoni ta' kompetenza skont l-Artikolu 201a, il-Konferenza tal-Presidenti tista' tiddeċiedi li għandha tiġi applikata l-proċedura b'laqgħat konġunti ta' kumitati u b'votazzjoni konġunta jekk:

– il-kwistjoni taqa', skont l-Anness VI, b'mod inseparabbli taħt il-kompetenzi ta' aktar minn kumitat wieħed, u and

– il-kwistjoni taqa', skont l-Anness VI, b'mod inseparabbli taħt il-kompetenzi ta' aktar minn kumitat wieħed, u u

– hija tkun tal-fehma li l-kwistjoni hija ta' importanza maġġuri.

– hija tkun tal-fehma li l-kwistjoni hija ta' importanza maġġuri.

2.  F'dak il-każ, ir-rapporteurs rispettivi għandhom ifasslu abbozz ta' rapport uniku, li għandu jkun eżaminat u li għandha ssir votazzjoni dwaru mill-kumitati involuti fil-laqgħat konġunti li jiġu ppreseduti b'mod konġunt mill-presidenti tal-kumitati involuti.

2.  F'dak il-każ, ir-rapporteurs rispettivi għandhom ifasslu abbozz ta' rapport uniku, li għandu jkun eżaminat u li għandha ssir votazzjoni dwaru mill-kumitati involuti fil-laqgħat konġunti li jiġu ppreseduti b'mod konġunt mill-presidenti tal-kumitati involuti.

Fl-istadji kollha tal-proċedura, id-drittijiet relatati mal-istatus ta' kumitat kompetenti ma jistgħux jiġu eżerċitati mill-kumitati involuti ħlief meta jaġixxu b'mod konġunt. Il-kumitati involuti jistgħu jistabbilixxu gruppi ta' ħidma biex jitħejjew il-laqgħat u l-votazzjonijiet.

Fl-istadji kollha tal-proċedura, id-drittijiet relatati mal-istatus ta' kumitat kompetenti ma jistgħux jiġu eżerċitati mill-kumitati involuti ħlief meta jaġixxu b'mod konġunt. Il-kumitati involuti jistgħu jistabbilixxu gruppi ta' ħidma biex jitħejjew il-laqgħat u l-votazzjonijiet.

3.  Fit-tieni qari tal-proċedura leġislattiva ordinarja, il-pożizzjoni tal-Kunsill tiġi e żaminata waqt laqgħa konġunta tal-kumitati kkonċernati li, fin-nuqqas ta' qbil bejn il-presidenti ta' dawn il-kumitati, issir nhar l-Erbgħa tal-ewwel ġimgħa prevista għal-laqgħat tal-organi parlamentari wara li tiġi kkomunikata l-pożizzjoni tal-Kunsill lill-Parlament. Fin-nuqqas ta' qbil dwar is-sejħa ta' laqgħa ulterjuri, din tissejjaħ mill-president tal-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati. Il-votazzjoni dwar r-rakkomandazzjoni għat-tieni qari issir f'laqgħa konġunta fuq il-bażi ta' abbozz konġunt imħejji mir-rapporteurs rispettivi tal-kumitati kkonċernati jew, fin-nuqqas ta' abbozz konġunt, tal-emendi preżentati fil-kumitati kkonċernati.

3.  Fit-tieni qari tal-proċedura leġislattiva ordinarja, il-pożizzjoni tal-Kunsill tiġi e żaminata waqt laqgħa konġunta tal-kumitati kkonċernati li, fin-nuqqas ta' qbil bejn il-presidenti ta' dawn il-kumitati, issir nhar l-Erbgħa tal-ewwel ġimgħa prevista għal-laqgħat tal-organi parlamentari wara li tiġi kkomunikata l-pożizzjoni tal-Kunsill lill-Parlament. Fin-nuqqas ta' qbil dwar is-sejħa ta' laqgħa ulterjuri, din tissejjaħ mill-president tal-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati. Il-votazzjoni dwar r-rakkomandazzjoni għat-tieni qari issir f'laqgħa konġunta fuq il-bażi ta' abbozz konġunt imħejji mir-rapporteurs rispettivi tal-kumitati kkonċernati jew, fin-nuqqas ta' abbozz konġunt, tal-emendi preżentati fil-kumitati kkonċernati.

Fit-tielet qari tal-proċedura leġislattiva ordinarja, il-presidenti u r-rapporteurs tal-kumitati kkonċernati jkunu ex officio membri tad-delegazzjoni fil-kumitat ta' konċiljazzjoni.

Fit-tielet qari tal-proċedura leġislattiva ordinarja, il-presidenti u r-rapporteurs tal-kumitati kkonċernati jkunu ex officio membri tad-delegazzjoni fil-kumitat ta' konċiljazzjoni.

Dan l-Artikolu jista' jiġi applikat għall-proċedura li twassal għal rakkomandazzjoni għall-approvazzjoni jew għaċ-ċaħda tal-konklużjoni ta' ftehima internazzjonali skont l-Artikoli 108(5) u 99(1) kemm-il darba jkunu sodisfati l-kundizzjonijiet fih stipulati.

 

Ġustifikazzjoni

Fir-rigward tal-bidliet għall-paragrafu 1, dawn jirriflettu l-allinjament relatati mal-ħolqien ta’ Artikolu 201(a) ġdid dwar kwistjonijiet ta’ kompetenzi.

L-interpretazzjoni ta' wara l-paragrafu 3 probabbilment tapplika wkoll għar-rakkomandazzjonijiet fi proċeduri oħra ta' approvazzjoni iżda dan mhuwiex stabbilit. Sabiex ma jkun hemm l-ebda konfużjoni jew interpretazzjoni a contrario, huwa ssuġġerit li jitħassar.

Emenda    53

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 56

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 56

Artikolu 52a

Abbozzar tar-rapporti

Abbozzar tar-rapporti

 

-1.  Ir-rapporteur għandu jkollu r-responsabiltà li jipprepara r-rapport tal-kumitat u li jippreżentah lill-Parlament f'isem il-kumitat.

1.  In-nota spjegattiva għandha taqa' taħt ir-responsabilità tar-rapporteur u m'għandux jittieħed vot fuqha. Madankollu, din għandha tkun taqbel mat-test tal-mozzjoni għal risoluzzjoni kif adottata u ma kwalunkwe emendi proposti mill-kumitat. Jekk ma jkunx hekk, il-president tal-kumitat jista' jħassar in-nota spjegattiva.

1.  In-nota spjegattiva għandha taqa' taħt ir-responsabilità tar-rapporteur u m'għandux jittieħed vot fuqha. Madankollu, din għandha tkun taqbel mat-test tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni kif adottata u ma kwalunkwe emendi proposti mill-kumitat. Jekk ma jkunx hekk, il-president tal-kumitat jista' jħassar in-nota spjegattiva.

2.  Ir-rapport għandu jagħti r-riżultat tal-vot meħud fuq ir-rapport fis-sħuħija tiegħu. Barra minn hekk, jekk mhux inqas minn terz tal-membri preżenti hekk jitolbu meta jittieħed il-vot, ir-rapport għandu jindika kif ivvota kull membru.

2.  Ir-rapport għandu jagħti r-riżultat tal-vot meħud fuq ir-rapport fis-sħuħija tiegħu u għandu jindika f'konformità mal-Artikolu 208(3) kif kull membru jkun ivvota.

3.  Meta l-opinjoni tal-kumitat ma tkunx unanima, ir-rapport għandu jagħti wkoll ġabra fil-qosor ta' l-opinjoni tal-minoranza. Opinjonijiet tal-minoranza għandhom ikunu espressi meta jittieħed il-vot fuq it-test sħiħ, u jistgħu, fuq talba ta' l-awturi, ikunu s-suġġett ta' dikjarazzjoni bil-miktub li ma tkunx itwal minn 200 kelma, u li tkun annessa man-nota spjegattiva.

3.  Il-pożizzjonijiet tal-minoranza jistgħu jiġu espressi meta jittieħed il-vot fuq it-test sħiħ, u jistgħu, fuq talba tal-awturi, ikunu s-suġġett ta' dikjarazzjoni bil-miktub li ma tkunx itwal minn 200 kelma, u li tkun annessa man-nota spjegattiva.

Il-president tal-kumitat għandu jsolvi kwalunkwe nuqqas ta' ftehim li jista' jinqala' bħala riżultat ta' l-applikazzjoni ta' dawn id-dispożizzjonijiet.

Il-president tal-kumitat għandu jsolvi kwalunkwe nuqqas ta' ftehim li jista' jinqala' bħala riżultat tal-applikazzjoni ta' dan il-paragrafu.

4.  Fuq proposta mill-bureau tiegħu, kumitat jista' jiffissa limitu ta' żmien li fih ir-rapporteur ikollu jippreżenta l-abbozz tar-rapport tiegħu. Dan il-limitu ta' żmien jista' jittawwal jew jista' jinħatar rapporteur ieħor.

4.  Fuq proposta mill-president tiegħu, kumitat jista' jiffissa limitu ta' żmien li fih ir-rapporteur ikollu jippreżenta l-abbozz tar-rapport tiegħu. Dan il-limitu ta' żmien jista' jittawwal jew jista' jinħatar rapporteur ieħor.

5.  Malli jiskadi ż-żmien, il-kumitat jista' jagħti struzzjonijiet lill-president tiegħu sabiex jitlob li l-kwistjoni mressqa quddiemu titqiegħed fl-aġenda ta' waħda mis-seduti tal-Parlament li jkun imiss. Id-dibattiti jistgħu imbagħad jitmexxew fuq il-bażi ta' rapport bil-fomm mill-kumitat konċernat.

5.  Malli jiskadi ż-żmien, il-kumitat jista' jagħti struzzjonijiet lill-president tiegħu sabiex jitlob li l-kwistjoni mressqa quddiemu titqiegħed fl-aġenda ta' waħda mis-seduti tal-Parlament li jkun imiss. Id-dibattiti u l-votazzjonijiet jistgħu imbagħad jitmexxew fuq il-bażi ta' rapport bil-fomm mill-kumitat konċernat.

(This Rule as amended shall be moved before Rule 53)

Justification

As regards the contents of paragraph -1, it consists of the provision currentlu in Rule 51(2) and ismoved here for consistency.

The change to paragraph 2 will bring this provision in line with Rule 208(3): adoption of reports by roll-call vote is mandatory.

As regards the changes to paragraph 3 subparagraph 1, the first sentence will be deleted: lack of unanimity implies minority opinions; in addition it is not very clear what is meant by "give a summary of the minority opinion" in singular as compared to the rest of the paragraph.

The change to paragraph 4 is an alignment to committees’ practice.

Emenda    54

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Titolu II – kapitolu 3 – titolu

Test fis-seħħ

Emenda

KAPITOLU 3

KAPITOLU 3

L-EWWEL QARI

PROĊEDURA LEĠISLATTIVA ORDINARJA

Emenda    55

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Titolu II – kapitolu 3 – taqsima 1 (ġdida)

Test fis-seħħ

Emenda

 

TAQSIMA 1

 

L-EWWEL QARI

Emenda    56

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Titolu II – kapitolu 3 – sottotitolu 1

Test fis-seħħ

Emenda

Stadju tal-Kumitat

imħassar

Emenda    57

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 57

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 57

imħassar

Modifika ta' proposta għal att leġislattiv

 

1.  Jekk il-Kummissjoni tinforma lill-Parlament jew jekk il-kumitat responsabbli jinduna b'xi mod ieħor li l-Kummissjoni għandha l-intenzjoni li timmodifika l-proposta tagħha, il-kumitat responsabbli għandu jipposponi l-eżaminazzjoni tal-każ sakemm jirċievi l-proposta l-ġdida jew l-emendi tal-Kummissjoni.

 

2.  Jekk il-Kunsill jimmodifika sostanzjalment il-proposta għal att leġislattiv, għandhom jiġu applikati d-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 63.

 

Ġustifikazzjoni

Din l-Artikolu, li huwa aktar adattat għall-proċeduri ta’ konsultazzjoni milli għall-proċeduri leġislattivi ordinarji, jitħassar minn hawnhekk u jitmexxa (kif emendat) għall-Kapitolu 4 l-ġdid dwar il-proċedura ta’ konsultazzjoni.

Emenda    58

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 58

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 58

imħassar

Pożizzjoni tal-Kummissjoni u tal-Kunsill dwar emendi

 

1.  Qabel ma jgħaddi għall-votazzjoni aħħarija dwar proposta għal att leġislattiv, il-kumitat responsabbli għandu jitlob lill-Kummissjoni biex tiddikjara l-pożizzjoni tagħha dwar l-emendi għall-proposta adottata mill-kumitat, u jitlob lill-Kunsill biex jagħmel l-osservazzjonijiet tiegħu.

 

2.  Jekk il-Kummissjoni ma tkunx f'pożizzjoni li tagħmel stqarrija simili, jew jekk tiddikjara li mhix preparata li taċċetta l-emendi kollha adottati mill-kumitat responsabbli, il-kumitat jista' jipposponi l-votazzjoni aħħarija.

 

3.  Jekk ikun il-każ, il-pożizzjoni tal-Kummissjoni għandha tiġi inkluża fir-rapport.

 

Emenda    59

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Titolu II – kapitolu 3 – sottotitolu 2

Test fis-seħħ

Emenda

Stadju tas-seduta plenarja

imħassar

Emenda    60

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 59

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 59

Artikolu 59

Konklużjoni tal-ewwel qari

Votazzjoni fil-Parlament – l-ewwel qari

 

-1.   Il-Parlament jista' japprova, jemenda jew jiċħad l-abbozz ta' att leġislattiv.

1.  Il-Parlament għandu jeżamina l-proposta għal att leġislattiv fuq il-bażi ta' rapport imħejji mill-kumitat responsabbli skond l-Artikolu 49.

1.  Il-Parlament għandu l-ewwel jivvota fuq kwalunkwe proposta għaċ-ċaħda immedjata tal-abbozz ta' att leġislattiv li jkun tqiegħed fuq il-Mejda bil-miktub mill-kumitat responsabbli, grupp politiku jew mill-inqas 40 Membru.

 

Jekk il-proposta għaċ-ċaħda tiġi adottata, il-President għandu jitlob lill-istituzzjoni li minnha toriġina l-proposta biex tirtira l-abbozz tal-att leġislattiv.

 

Jekk l-istituzzjoni li minnha toriġina l-proposta tagħmel dan, il-President għandu jiddikjara l-proċedura magħluqa.

 

Jekk l-istituzzjoni li minnha toriġina ma tirtirax l-abbozz tal-att leġislattiv, il-President għandu jħabbar li l-ewwel qari tal-Parlament huwa magħluq, ħlief jekk fuq proposta tal-President jew tar-rapporteur tal-kumitat responsabbli jew ta' grupp politiku jew ta' mill-inqas 40 Membru, il-Parlament jiddeċiedi li jirriferi l-kwistjoni lura lill-kumitat responsabbli għar-rikonsiderazzjoni.

 

Jekk il-proposta għaċ-ċaħda ma tiġix adottata, il-Parlament għandu mbagħad jipproċedi skont il-paragrafi 1a sa 1c.

 

1a.  Kull ftehim proviżorju mqiegħed fuq il-Mejda mill-kumitat responsabbli skont l-Artikolu 73d(4), għandu jingħata prijorità fil-votazzjoni u għandu jitressaq għal votazzjoni waħdanija, sakemm, fuq talba ta' grupp politiku jew ta' mill-inqas 40 Membru, il-Parlament ma jiddeċidix li jipproċedi bil-votazzjoni dwar l-emendi bi qbil mal-paragrafu 1b. F'dan il-każ, il-Parlament għandu jiddeċiedi wkoll jekk il-votazzjoni dwar l-emendi għandhiex issir minnufih. Jekk le, il-Parlament għandu jistabbilixxi skadenza ġdida għat-tressiq tal-emendi u l-votazzjoni għandha ssir f'seduta suċċessiva.

 

Jekk, b'votazzjoni waħdanija, il-ftehim proviżorju jiġi adottat, il-President għandu jħabbar li l-ewwel qari tal-Parlament ġie konkluż.

 

Jekk, b'votazzjoni unika, il-ftehim proviżorju jonqos milli jiżgura l-maġġoranza tal-voti mitfugħa, il-President għandu jistabbilixxi data ta' skadenza ġdida għall-emendi tal-abbozz ta' att leġislattiv. Dawn l-emendi mbagħad għandhom jitpoġġew għal votazzjoni f'seduta suċċessiva biex il-Parlament jikkonkludi l-ewwel qari tiegħu.

 

1b.  Ħlief fejn proposta għal ċaħda tkun ġiet adottata skont il-paragrafu 1 jew ftehim proviżorju adottat skont il-paragrafu 1a, kull emenda għall-abbozz ta' att leġislattiv għandu mbagħad jittieħed vot fuqha, inkluż, fejn applikabbli, partijiet individwali tal-ftehim proviżorju, meta jkunu saru talbiet għal votazzjonijiet maqsuma jew separati jew ikunu tressqu emendi li jikkompetu.

 

Qabel il-votazzjoni fuq l-emendi, il-President jista' jitlob lill-Kummissjoni sabiex tiddikjara l-pożizzjoni tagħha u jista' jitlob lill-Kunsill sabiex jagħmel il-kummenti tiegħu.

 

Wara li tkun saret il-votazzjoni dwar dawk l-emendi, il-Parlament għandu jivvota fuq l-abbozz tal-att leġislattiv kollu kemm hu, emendat jew le.

 

Jekk l-abbozz tal-att leġislattiv kollu, emendat jew mhux, jiġi adottat, il-President għandu jħabbar li l-ewwel qari jkun ġie konkluż, sakemm, fuq proposta tal-President jew tar-rapporteur tal-kumitat responsabbli, jew ta' grupp politiku jew ta' mhux inqas minn 40 Membru, il-Parlament ma jiddeċidix li jirreferi l-kwistjoni lura lill-kumitat responsabbli, għal negozjati interistituzzjonali bi qbil mal-Artikoli 59a, 73a u 73d.

 

Jekk l-abbozz tal-att leġislattiv kollu kif emendat jonqos milli jiżgura maġġoranza tal-voti mitfugħa, il-President għandu jħabbar li l-ewwel qari jkun ġie konkluż, sakemm, fuq proposta tal-President jew tar-rapporteur tal-kumitat responsabbli, jew ta' grupp politiku jew ta' mhux inqas minn 40 Membru, il-Parlament ma jiddeċidix li jirreferi l-kwistjoni lura lill-kumitat responsabbli biex jerġa' jiġi eżaminat.

 

1c.  Wara l-votazzjonijiet li jittieħdu skont il-paragrafi 1 sa 1b, u l-votazzjonijiet li mbagħad jittieħdu dwar l-emendi għall-abbozz ta' riżoluzzjoni leġislattiva dwar talbiet proċedurali, jekk ikun hemm, ir-riżoluzzjoni leġislattiva għandha titqies li ġiet adottata. Jekk ikun hemm bżonn, ir-riżoluzzjoni leġislattiva għandha tiġi modifikata, skont l-Artikolu 193(2), sabiex tirrifletti r-riżultat tal-votazzjonijiet li jittieħdu skont il-paragrafi 1 sa 1b.

 

It-test tar-riżoluzzjoni leġislattiva u tal-pożizzjoni tal-Parlament għandhom jitressqu mill-President lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, kif ukoll, fejn l-abbozz ta' att leġislattiv joriġina minnhom, lill-grupp ta' Stati Membri, lill-Qorti tal-Ġustizzja jew lill-Bank Ċentrali Ewropew.

2.  Il-Parlament għandu l-ewwel jivvota fuq l-emendi għall-proposta li dwarha jkun ir-rapport tal-kumitat responsabbli, imbagħad fuq il-proposta, emendata jew le, imbagħad fuq l-emendi għall-abbozz tar-riżoluzzjoni leġislattiva, imbagħad fuq l-abbozz tar-riżoluzzjoni leġislattiva fis-sħuħija tagħha, li għandu jkun fiha biss stqarrija dwar jekk il-Parlament japprovax, jiċħadx jew jipproponix emendi għall-proposta għal att leġislattiv u kwalunkwe talbiet proċedurali.

 

L-ewwel qari jiġi konkluż jekk jiġi adottat l-abbozz tar-riżoluzzjoni leġislattiva. Jekk il-Parlament ma jadottax ir-riżoluzzjoni leġislattiva, il-proposta għandha tiġi referuta lura lill-kumitat responsabbli.

 

Kull rapport imqiegħed fuq il-Mejda skond il-proċedura leġislattiva għandu jkun konformi mad-dispożizzjonijiet tar-Regolamenti 39, 47 u 49. Kull mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġislattiva imqiegħda fuq il-Mejda minn kumitat għandha ssir skond il-proċeduri ta' referenza kif stipulat fl-Artikoli 52 jew 201.

 

3. It-test tal-proposta kif approvat mill-Parlament u r-riżoluzzjoni li takkumpanjah għandhom jintbagħtu lill-Kunsill u lill-Kummissjoni mill-President bħala l-pożizzjoni tal-Parlament.

 

Justification

The change of the title aims to clarify what the Rule is about(see also Rule 67a below).

As regards the changes to paragraph 1, it extends the possibility to table a motion for rejection to the political groups (this possibility is not foreseen in the current Rule 60). Otherwise,this sub-paragraph to paragraph 1 regroups the provisions in Rule 60 paras 2 and 3, with few modifications aiming to make its reading clearer. These provisions will be placed here in order to observe the logical sequence of the vote in plenary.Following the discussion in AFCO WG, it was agreed to invert the standard procedure so far (referral back to Committee) with the exceptional procedure (to immediately close the first reading).The reference to the vote on the draft legislative resolution has been deleted following the discussion in AFCO WG on 8/10/2015.

The insertion of paragraph 1 a (new) aims at granting a privileged status to any provisional agreement reached through informal negotiations in trilogue in accordance with Rule 73, by putting it to a single vote before any other amendments tabled. However, on request by political group/40 members, the Parliament will take a decision on the voting order. Thus, all political groups will have the possibility to ask for split votes and to table amendments to the Commission's proposal at plenary stage within the usual deadlines, but it would be for the plenary to decide the voting order.

The insertion of paragraph 1 a, subparagraph 3(new) is necessary as under paragraph 2 amendments would have been already tabled. Usual practice is that amendments which would not have been put to vote under paragraph 2 would be put to vote at the next voting session.

As regards, paragraph 1 b, subparagraphs 3 to 5 (new) - technical adaptation of the text following AFCO WG decision not to have a vote on the draft legislative resolution anymore.Provision corresponding to current rule 61 paragraph 2, second subparagraph.Provision currently in Rule 60 paragraph 3.

Current Rule 59 §3 is inserted as paragraph 1 c (new), subparagraph 2.

Emenda    61

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 59a (ġdid)

Test fis-seħħ

Emenda

 

Artikolu 59a

 

Riferiment lura lill-kumitat responsabbli

 

Jekk skont l-Artikolu 59, il-kwistjoni tiġi riferuta lura lill-kumitat responsabbli biex terġa' tiġi eżaminata jew għal negozjati interistituzzjonali bi qbil mal-Artikoli 73a u 73d, il-kumitat responsabbli għandu, oralment jew bil-miktub, jirrapporta lill-Parlament fi żmien erba' xhur, liema perjodu jista' jiġi estiż b'deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti.

 

Wara riferiment lura lill-kumitat, il-kumitat ewlieni għandu, qabel ma jieħu deċiżjoni dwar il-proċedura, jippermetti li kumitat assoċjat, kif jipprevedi l-Artikolu 54, jagħmel għażliet dwar l-emendi li huma rilevanti għall-kompetenza esklussiva tiegħu, u b'mod partikolari l-għażla ta' emendi li għandhom jiġu ppreżentati mill-ġdid fil-plenarja.

 

Xejn ma jipprevjeni lill-Parlament milli jiddeċiedi li jagħmel, jekk ikun il-każ, dibattitu ta' konklużjoni wara r-rapport mill-kumitat responsabbli li għaliha tkun ġiet irriferuta lura l-kwistjoni

 

(l-aħħar żewġ paragrafi huma mdaħħla bħala interpretazzjonijiet)

Ġustifikazzjoni

L-emenda proposta testendi l-iskadenza minn xahrejn għal erba' xhur, billi xahrejn taw prova li kienu jikkostitwixxu skadenza ferm stretta biex wieħed jagħmel xi progress sinifikanti dwar fajls leġislattivi. Barra minn hekk żdiedet il-possibilità li tiġi estiża mill-Konferenza tal-Presidenti sabiex tiġi ċċarata d-dispożizzjoni attwalment fl-Artikolu 61(2), it-tieni subparagrafu.

L-ewwel paragrafu ġej mill-interpretazzjoni attwalment fl-Artikolu 60(3).

Fir-rigward tat-tieni paragrafu tal-interpretazzjoni, dan ġej mill-Artikolu 61(2), ir-raba' subparagrafu kif adottat fil-15 ta' Settembru 2016.

Emenda    62

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 60

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 60

imħassar

Ċaħda ta' proposta tal-Kummissjoni

 

1.  Jekk proposta tal-Kummissjoni ma jirnexxilhiex tikseb il-maġġororanza tal-voti mitfugħa jew jekk tkun ġiet adottata mozzjoni għaċ-ċaħda tagħha, li tista’ titqiegħed fuq il-Mejda mill-kumitat responsabbli jew minn mhux inqas minn erbgħin Membru, il-President għandu, qabel ma l-Parlament jivvota fuq l-abbozz tar-riżoluzzjoni leġislattiva, jitlob lill-Kummissjoni biex tirtira l-proposta.

 

2.  Jekk il-Kummissjoni tirtira l-proposta tagħha, il-President għandu jiddikjara li l-proċedura ngħalqet u għandu jinforma lill-Kunsill b'dan.

 

3.  Jekk il-Kummissjoni ma tirtirax il-proposta tagħha, il-Parlament għandu jirreferi l-kwistjoni lura lill-kumitat responsabbli mingħajr ma ssir il-votazzjoni fuq l-abbozz tar-riżoluzzjoni leġislattiva, ħlief jekk il-Parlament, wara proposta tal-president jew ir-rapporteur tal-kumitat responsabbli jew ta’ xi grupp politiku jew ta’ mhux inqas minn erbgħin Membru, jgħaddi għall-votazzjoni dwar l-abbozz ta' riżoluzzjoni leġislattiva.

 

Fil-każ li l-proposta tiġi rreferuta lura lill-kumitat, il-kumitat responsabbli għandu jiddeċiedi dwar il-proċedura li għandha tiġi segwita u għandu jirraporta lura lill-Parlament, bil-fomm jew bil-miktub, fi żmien stabbilit mill-Parlament li ma jistax ikun itwal minn xahrejn.

 

Wara referenza lura lill-kumitat skont il-paragrafu 3, il-kumitat ewlieni għandu, qabel ma jieħu id-deċiżjoni tiegħu dwar il-proċedura, jippermetti li kumitat assoċjat skont l-Artikolu 54 jagħmel l-għażliet tiegħu dwar l-emendi li huma rilevanti għall-kompetenza esklussiva tiegħu, b'mod partikolari l-għażla ta' emendi li għandhom jiġu ppreżentati mill-ġdid lill-Parlament.

 

L-iskadenza stabbilita skont it-tieni subparagrafu tal-paragrafu 3 għandha tapplika għat-tqegħid fuq il-Mejda, bil-fomm jew bil-miktub, tar-rapport tal-kumitat reponsabbli. Dan ma jaffettwax l-istabbiliment mill-Parlament tal-mument opportun sabiex jitkompla l-eżami tal-proċedura in kwistjoni.

 

4.  Jekk il-kumitat responsabbli ma jkunx jista' jirrapporta lura sad-data ta' l-iskadenza, għandu jitlob referenza lura lill-kumitat skond l-Artikolu 188(1). Jekk ikun meħtieġ, il-Parlament jista' jistabbilixxi data ta' skadenza ġdida skond l-Artikolu 188(5). Jekk it-talba tal-kumitat ma tiġix aċċettata, il-Parlament għandu jgħaddi għall-votazzjoni fuq l-abbozz tar-riżoluzzjoni leġislattiva.

 

Ġustifikazzjoni

Dan it-tħassir huwa propost bħala każ ta' rifjut, b'adattamenti żgħar li jirriflettu l-prattika attwali, u huwa kopert minn abbozzi ġodda tal-Artikoli 59 u 59a.

Emenda    63

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 61

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 61

imħassar

Addozzjoni ta' emendi għal proposta tal-Kummissjoni

 

1.  Meta proposta tal-Kummissjoni tiġi approvata fis-sħuħija tagħha, imma fuq bażi ta' emendi li wkoll ikunu ġew adottati, il-votazzjoni fuq l-abbozz tar-riżoluzzjoni leġislattiva għandha tiġi posposta sa meta l-Kummissjoni tistqarr il-pożizzjoni tagħha fuq kull emenda tal-Parlament.

 

Jekk il-Kummissjoni ma tkunx f'qagħda li tagħmel dan it-tip ta' stqarrija fi tmiem il-votazzjoni il-Parlament fuq il-proposta tagħha, għandha tinforma lill-President jew lill-kumitat responsabbli dwar meta tkun tista' tagħmel dan; il-proposta għandha mbagħad titqiegħed fl-abbozz ta' l-aġenda ta' l-ewwel seduta parzjali li jkun imiss.

 

2.  Jekk il-Kummissjoni tħabbar li ma jkollhiex il-ħsieb li tadotta l-emendi kollha tal-Parlament, ir-rapporteur tal-kumitat responsabbli jew, fin-nuqqas tiegħu, il-president tal-kumitat responsabbli għandu jagħmel proposta formali lill-Parlament dwar jekk għandhiex titkompla l-votazzjoni fuq l- abbozz tar-riżoluzzjoni leġislattiva. Qabel jippreżenta din il-proposta, ir-rapporteur jew il-president tal-kumitat responsabbli jistgħu jitolbu lill-President sabiex jissospendi l-eżami tal-punt imqajjem.

 

Jekk il-Parlament jiddeċiedi li jipposponi l-votazzjoni, il-punt imqajjem jitqies li ġie mgħoddi lura lill-kumitat responsabbli biex jerġa jiġi eżaminat.

 

F'dan il-każ, il-kumitat responsabbli għandu jirraporta lura lill-Parlament, oralment jew bil-miktub, fi żmien stabbilit mill-Parlament li ma jistax ikun itwal minn xahrejn.

 

Jekk il-kumitat responsabbli ma jkunx jista' jirrapporta lura sad-data ta' skadenza, għandha tiġi applikata l-proċedura stipulata fl-Artikolu 60(4).

 

Huma biss l-emendi li jkunu tqiegħdu fuq il-Mejda mill-kumitat responsabbli u li jfittxu li jintlaħaq kompromess mal-Kummissjoni li għandhom ikunu ammissibbli f'dan l-stadju.

 

Xejn ma jipprevjeni lill-Parlament milli jiddeċiedi li jagħmel, jekk ikun il-każ, dibattitu ta’ konklużjoni wara r-rapport mill-Kumitat responsabbli li għaliha tkun ġiet irriferita lura l-kwistjoni.

 

3.  L-applikazzjoni tal-paragrafu 2 ma teskludix il-possibiltà li titqiegħed fuq il-Mejda talba għar-riferenza minn Membri oħra skond l-Artikolu 188.

 

Kumitat li lilu jkun ġie referut każ lura, skond il-paragrafu 2, għandu qabel kollox, skond il-kundizzjonijiet tal-mandat li l-paragrafu hawn imsemmi jassenjalu, jirrapporta sad-data ta' skadenza mogħtija u, fejn ikun xieraq, iqiegħed fuq il-Mejda emendi li jfittxu li jintlaħaq kompromess mal-Kummissjoni, iżda mhux li jerġgħu jiġu eżaminati d-dispożizzjonijiet kollha approvati mill-Parlament.

 

Madankollu, f' dawn it-termini ta' referenza, minħabba l-effett ta' sospensjoni fuq il-każ meta jiġi mgħoddi lura, il-kumitat ikollu iktar libertà u jista', fejn iħoss il-bżonn biex jintlaħaq kompromess, jipproponi li jerġa' jeżamina fil-Parlament dawk id-dispożizzjonijiet li kisbu vot favorevoli.

 

F'każi bħal dawn, peress li l-uniċi emendi li jistgħu jitressqu mill-kumitat huma dawk l-emendi li jfittxu li jintlaħaq kompromess, u bil-għan li tiġi mħarsa s-sovranità tal-Parlament, ir-rapport imsemmi fil-paragrafu 2 għandu jiddikjara b'mod ċar liema minn dawk id-dispożizzjonijiet diġà approvati jaqgħu jekk l-emendi proposti jiġu adottati.

 

Ġustifikazzjoni

It-tħassir huwa propost peress li d-dispożizzjonijiet kollha li mhumiex obsoleti minħabba li llum il-Parlament jinnegozja mal-Kunsill huma koperti minn abbozzi ġodda tal-Artikoli 59 u 59a.

L-interpretazzjoni skont il-paragrafu 2 tmexxiet għall-Artikolu 59a.

Emenda    64

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Titolu II – kapitolu 3 – sottotitolu 3

Test fis-seħħ

Emenda

Proċedura ta' segwitu

imħassar

Emenda    65

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 62

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 62

imħassar

Segwitu għall-pożizzjoni tal-Parlament

 

1.  Fiż-żmien li jiġi wara li l-Parlament ikun adotta il-pożizzjoni tiegħu dwar xi proposta mill-Kummissjoni, il-president u r-rapporteur tal-kumitat responsabbli għandhom isegwu l-progress tal-proposta fil-kors tal-proċedura li twassal għall-adozzjoni tagħha mill-Kunsill, b'mod partikolari sabiex jiżguraw li l-impenji meħuda mill-Kunsill jew mill-Kummissjoni lejn il-Parlament fir-rigward tal-pożizzjoni tiegħu jkunu osservati kif jixraq.

 

2.  Il-kumitat responsabbli jista` jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill sabiex jiddiskuti l-kwistjoni magħhom.

 

3.  F'kull stadju tal-proċedura ta' segwitu il-kumitat responsabbli jista', jekk iqis li jkun meħtieġ, iqiegħed fuq il-Mejda mozzjoni għal risoluzzjoni skond dan l-Artikolu li tirrakkomanda li l-Parlament:

 

jitlob lill-Kummissjoni sabiex tirtira l-proposta tagħha, jew

 

jitlob lill-Kummissjoni jew lill-Kunsill biex jirreferu l-kwistjoni mill-ġdid lill-Parlament skond l-Artikolu 63, jew jitlob lill-Kummissjoni biex tippreżenta proposta ġdida, jew

 

jiddeċiedi li jieħu kull azzjoni oħra li jqis li tkun xierqa.

 

Din il-mozzjoni għandha titqiegħed fl-abbozz ta' l-aġenda tas-sessjoni parzjali li taħbat wara d-deċiżjoni mill-kumitat.

 

Ġustifikazzjoni

Għandu jitressaq għall-Kapitolu 4 l-ġdid dwar il-proċedura ta' konsultazzjoni.

Emenda    66

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 63

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 63

Artikolu 63

Referenza mill-ġdid lill-Parlament

Riferiment mill-ġdid lill-Parlament

Proċedura leġislattiva ordinarja

 

1.  Il-President għandu, fuq talba tal-kumitat responsabbli, jitlob lill-Kummissjoni sabiex terġa' tirreferi l-proposta tagħha lill-Parlament:

1.  Il-President għandu, fuq talba tal-kumitat responsabbli, jitlob lill-Kummissjoni sabiex terġa' tirreferi l-proposta tagħha lill-Parlament meta:

  meta l-Kummissjoni tirtira l-proposta inizjali tagħha wara li l-Parlament ikun adotta l-pożizzjoni tiegħu sabiex tibdilha b'test ieħor, ħlief meta dan isir sabiex titqies il-pożizzjoni tal-Parlament; or

 

–   l-Kummissjoni temenda jew ikollha l-ħsieb li temenda l-proposta inizjali b'mod sostanzjali, ħlief meta dan isir sabiex titqies il-pożizzjoni tal-Parlament; or

–  il-Kummissjoni tissostitwixxi, temenda b'mod sostanzjali jew ikollha l-ħsieb li temenda b'mod sostanzjali l-proposta inizjali tagħha wara li l-Parlament ikun adotta l-pożizzjoni tiegħu, ħlief meta dan isir sabiex titqies il-pożizzjoni tal-Parlament.

meta, minħabba l-mogħdija taż-żmien jew il-bidliet fiċ-ċirkustanzi, in-natura tal-problema li magħha jkollha x'taqsam il-proposta tinbidel b'mod sostanzjali; or

– in-natura tal-problema li magħha jkollha x'taqsam il-proposta tinbidel b'mod sostanzjali minħabba l-mogħdija taż-żmien jew il-bidliet fiċ-ċirkustanzi; or

meta jkunu saru elezzjonijiet ġodda tal-Parlament minn mindu dan kien adotta l-pożizzjoni tiegħu, u l-Konferenza tal-Presidenti tqis li dan ikun opportun.

ikunu saru elezzjonijiet ġodda tal-Parlament minn mindu dan kien adotta l-pożizzjoni tiegħu, u l-Konferenza tal-Presidenti tqis li dan ikun opportun.

 

1a.  Fejn modifika tal-bażi legali ta' proposta hija ppjanata, li tirriżulta fil-fatt li l-proċedura leġislattiva ordinarja ma tibqax tapplika għal dik il-proposta, il-Parlament, il-Kunsill u l-Kummissjoni, skont il-paragrafu 25 tal-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet, jiskambjaw opinjonijiet dwarha permezz tal-Presidenti rispettivi tagħhom jew ir-rappreżentanti tagħhom.

2.  Il-Parlament għandu, fuq talba tal-kumitat responsabbli, jitlob lill-Kunsill sabiex jerġa' jirreferi lill-Parlament proposta ppreżentata mill-Kummissjoni skont l-Artikolu 294 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, meta l-Kunsill ikollu l-ħsieb jimmodifika l-bażi legali tal-proposta bir-riżultat li l-proċedura leġislattiva ordinarja ma tibqax tapplika.

2.  Wara l-iskambju ta' fehmiet imsemmi fil-paragrafu 1a, il-President, fuq talba tal-kumitat responsabbli, għandu jitlob lill-Kunsill sabiex jerġa' jirreferi lill-Parlament abbozz ta' att leġislattiv, meta l-Kummissjoni jew il-Kunsill ikollhom il-ħsieb jimmodifikaw il-bażi legali prevista fil-pożizzjoni tal-Parlament fl-ewwel qari, bir-riżultat li l-proċedura leġislattiva ordinarja ma tibqax tapplika.

Proċeduri oħra

 

3.  Fuq talba tal-kumitat responsabbli, il-President għandu jitlob lill-Kunsill sabiex jerġa' jikkonsulta lill-Parlament fl-istess ċirkustanzi u bl-istess kundizzjonijiet stipulati fil-paragrafu 1, kif ukoll meta l-Kunsill jemenda jew ikollu l-ħsieb li jemenda b'mod sostanzjali l-proposta li dwarha l-Parlament kien oriġinarjament ta l-opinjoni tiegħu, ħlief meta dan isir sabiex jiddaħħlu l-emendi tal-Parlament.

 

4.  Il-President għandu wkoll jitlob li proposta għal att terġa titressaq quddiem il-Parlament fiċ-ċirkustanzi stabbiliti f'dan l-artikolu meta l-Parlament hekk jiddeċiedi fuq proposta minn grupp politiku jew minn mhux inqas minn erbgħin Membru.

 

Ġustifikazzjoni

It-titoli tas-sottosezzjoni jistgħu jitħassru minħabba li din ser tkun parti mill-kapitolu PLO.

Il-Paragrafu 1, inċiż 2 għandu jitħassar peress li hu magħqud mal-inċiż ta' hawn fuq.

Il-paragrafi 3 u 4, li ġew immodifikati ftit, se jitmexxew għal kapitolu 4 ġdid dwar il-proċedura ta' konsultazzjoni.

Emenda    67

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Titolu II – kapitolu 4 – titolu

Test fis-seħħ

Emenda

KAPITOLU 4

TAQSIMA 2

IT-TIENI QARI

IT-TIENI QARI

Emenda    68

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Titolu II – kapitolu 4 – sottotitolu 1

Test fis-seħħ

Emenda

Stadju tal-Kumitat

imħassar

Emenda    69

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 64

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 64

Artikolu 64

Komunikazzjoni tal-pożizzjoni tal-Kunsill

Komunikazzjoni tal-pożizzjoni tal-Kunsill

1.  Il-komunikazzjoni tal-pożizzjoni tal-Kunsill skond l-Artikolu 294 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea sseħħ meta titħabbar mill-President fil-Parlament. Il-President għandu jagħmel it-tħabbira wara li jkun irċieva d-dokumenti li jkun fihom il-pożizzjoni nnifisha, id-dikjarazzjonijiet kollha li jsiru fil-minuti tal-Kunsill meta jadotta il-pożizzjoni, ir-raġunijiet li wasslu lill-Kunsill sabiex jadotta l-pożizzjoni tiegħu u l-pożizzjoni tal-Kummissjoni, tradotti kif imiss fil-lingwi uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea. It-tħabbira mill-President għandha ssir waqt l-ewwel sessjoni parzjali li tiġi l-wasla ta' dawn id-dokumenti.

1.  Il-komunikazzjoni tal-pożizzjoni tal-Kunsill skont l-Artikolu 294 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea sseħħ meta titħabbar mill-President fil-Parlament. Il-President għandu jagħmel it-tħabbira wara li jkun irċieva d-dokumenti li jkun fihom il-pożizzjoni nnifisha, id-dikjarazzjonijiet kollha li jsiru fil-minuti tal-Kunsill meta jadotta il-pożizzjoni, ir-raġunijiet li wasslu lill-Kunsill sabiex jadotta l-pożizzjoni tiegħu u l-pożizzjoni tal-Kummissjoni, tradotti kif imiss fil-lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. It-tħabbira mill-President għandha ssir waqt l-ewwel sessjoni parzjali wara l-wasla ta' dawn id-dokumenti.

Qabel jagħmel it-tħabbira, il-President għandu jistabilixxi, wara li jikkonsulta lill-president tal-kumitat responsabbli u/jew ir-rapporteur, li t-test li jkun rċieva jkun tabilħaqq pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari u li ċ-ċirkustanzi deskritti fl-Artikolu 63 ma japplikawx. Jekk dan ma jkunx il-każ, il-President, flimkien mal-kumitat responsabbli u, fejn hu possibbli, bi ftehim mal-Kunsill, għandu jfittex soluzzjoni xierqa.

Qabel jagħmel it-tħabbira, il-President għandu jistabilixxi, wara li jikkonsulta lill-President tal-kumitat responsabbli u/jew ir-rapporteur, li t-test li jkun rċieva jkun tabilħaqq pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari u li ċ-ċirkustanzi deskritti fl-Artikolu 63 ma japplikawx. Jekk dan ma jkunx il-każ, il-President, flimkien mal-kumitat responsabbli u, fejn hu possibbli, bi ftehim mal-Kunsill, għandu jfittex soluzzjoni xierqa.

 

1a.  Fil-jum meta titħabbar fil-Parlament, il-pożizzjoni tal-Kunsill għandha titqies li tkun tressqet awtomatikament quddiem il-kumitat responsabbli fl-ewwel qari.

2. Għandha tiġi pubblikata lista ta' dawn il-komunikazzjonijiet fil-minuti tas-seduta flimkien ma' l-isem tal-kumitat responsabbli.

2.  Għandha tiġi pubblikata lista ta' dawn il-komunikazzjonijiet fil-minuti tas-seduta flimkien mal-isem tal-kumitat responsabbli.

Ġustifikazzjoni

Il-Paragrafu 1a (ġdid) tmexxa hawn mill-Artikolu 66(1).

Emenda    70

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 65

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 65

Artikolu 65

Titwil tal-limiti taż-żmien

Titwil tal-limiti taż-żmien

1.  Fil-każ ta' limitu ta' żmien għat-tieni qari, il-President għandu, fuq talba tal-president tal-kumitat responsabbli, jew fuq talba tad-delegazzjoni tal-konċiljazzjoni tal-Parlament fil-każ ta' limiti ta' żmien għall-konċiljazzjoni, itawwal il-limiti ikkonċernati skond l-Artikolu 294(14) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

1.  Il-President għandu, fuq talba tal-President tal-kumitat responsabbli, testendi l-iskadenzi għat-tieni qari skont l-Artikolu 294(14) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

2. Il-President għandu javża lill-Parlament b'kull estensjoni tal-limitu ta' żmien skond l-Artikolu 294(14) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, sew jekk ikun fuq inizjattiva tal-Parlament sew jekk ikun fuq inizjattiva tal-Kunsill.

2. Il-President għandu javża lill-Parlament b'kull estensjoni tal-limitu ta' żmien skont l-Artikolu 294(14) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, sew jekk ikun fuq inizjattiva tal-Parlament sew jekk ikun fuq inizjattiva tal-Kunsill.

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 65 huwa inkluż fil-kapitolu dwar it-tieni qari iżda jkopri fil-fatt kemm it-tieni kif ukoll it-tielet qari. Il-forniment attwalment fil-paragrafu1 - l-estensjoni tal-iskadenzi fit-tielet qari hija prevista fl-Artikolu 69a l-ġdid.

Emenda    71

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 66

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 66

Artikolu 66

Riferiment lill-kumitat responsabbli u proċedura fl-istess kumitat

Proċedura fil-kumitat responsabbli

1.  Fil-jum li tiġi kkomunikata lill-Parlament skond l-Artikolu 64(1), il-pożizzjoni tal-Kunsill għandha titqies li tkun tressqet awtomatikament quddiem il-kumitat responsabbli u quddiem il-kumitati li jkunu ntalbu jagħtu opinjoni fl-ewwel qari.

 

2.  Il-pożizzjoni tal-Kunsill għandha tiddaħħal bħala l-ewwel punt fl-aġenda ta' l-ewwel laqgħa tal-kumitat responsabbli li tiġi wara d-data li fiha ssir il-komunikazzjoni. Il-Kunsill jista' jiġi mistieden jippreżenta l-pożizzjoni tiegħu.

2.  Il-pożizzjoni tal-Kunsill għandha tiddaħħal bħala punt ta' prijorità fl-aġenda tal-ewwel laqgħa tal-kumitat responsabbli li tiġi wara d-data li fiha ssir il-komunikazzjoni. Il-Kunsill jista' jiġi mistieden jippreżenta l-pożizzjoni tiegħu.

3.  Ħlief jekk ikun deċiż xorta oħra, ir-rapporteur fit-tieni qari għandu jkun l-istess bħal fl-ewwel qari.

3.  Ħlief jekk ikun deċiż xorta oħra, ir-rapporteur fit-tieni qari għandu jkun l-istess bħal fl-ewwel qari.

4.  Id-dispożizzjonijiet għat-tieni qari fl-Artikolu 69(2), (3) u (5) għandhom japplikaw għall-proċeduri fil-kumitat responsabbli; membri u sostituti permanenti ta' dak il-kumitat biss jistgħu iqiegħdu fuq il-Mejda proposti għal ċaħda jew għal emendi. Il-kumitat għandu jiddeċiedi b'maġġoranza tal-voti mitfugħa.

4.  Id-dispożizzjonijiet rigward l-ammissibilità tal-emendi għall-pożizzjoni tal-Kunsill fl-Artikolu 69(2) u (3) għandhom japplikaw għall-proċeduri fil-kumitat responsabbli; membri u sostituti permanenti ta' dak il-kumitat biss jistgħu jqiegħdu fuq il-Mejda proposti għal ċaħda jew għal emendi. Il-kumitat għandu jiddeċiedi b'maġġoranza tal-voti mitfugħa.

5.  Qabel il-votazzjoni, il-kumitat jista' jitlob lill-president tal-kumitat u lir-rapporteur sabiex l-emendi li jkunu tqiegħdu fuq il-Mejda fil-kumitat jiġu diskussi mal-President tal-Kunsill jew mar-rappreżentant tiegħu jew mal-Kummissarju responsabbli preżenti. Ir-rapporteur jista' jqiegħed fuq il-Mejda emendi ta' kompromess wara din id-diskussjoni.

 

6.  Il-kumitat responsabbli għandu jippreżenta rakkomandazzjoni għat-tieni qari li tipproponi li tapprova, temenda jew tiċħad il-pożizzjoni adottata mill-Kunsill. Ir-rakkomandazzjoni għandha tinkludi ġustifikazzjoni qasira għad-deċiżjoni proposta.

6.  Il-kumitat responsabbli għandu jippreżenta rakkomandazzjoni għat-tieni qari li tipproponi li tapprova, temenda jew tiċħad il-pożizzjoni adottata mill-Kunsill. Ir-rakkomandazzjoni għandha tinkludi ġustifikazzjoni qasira għad-deċiżjoni proposta.

 

6a.  L-Artikoli 49, 50, 53 u 188 m'għandhomx japplikaw waqt it-tieni qari.

Ġustifikazzjoni

Paragraph 1 is deleted here and moved, as amended, to Rule 64(1a). The end of the paragraph ("referred automatically to... the committees asked for their opinion at first reading.") is misleading. The committees asked for an opinion do not intervene in second reading, except if they are "associated committees" in the meaning of Rule 54 (see Rule 47(4) and 3rd paragraph of interpretation of Rule 54).

As regards the deletion of paragraph 5, this provision is not in line with (the current and revised) Rule 73, which provide for the intervention of the negotiation team (not only the chair and rapporteur).

As regards the insertion of paragraph 6 a (new), it is moved here, with modifications, from current Rule 47 (4).

Emenda    72

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Titolu II – kapitolu 4 – sottotitolu 2

Test fis-seħħ

Emenda

Stadju tas-seduta plenarja

imħassar

Emenda    73

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 67

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 67

Artikolu 67

Tmiem tat-tieni qari

Tressiq lill-Parlament

1.  Il-pożizzjoni tal-Kunsill u, fejn ikun disponibbli, ir-rakkomandazzjoni għat-tieni qari tal-kumitat responsabbli għandhom jitqiegħdu awtomatikament fl-abbozz tal-aġenda għas-sessjoni parzjali li l-jum tal-Erbgħa tagħha jkun jaħbat qabel u jkun eqreb għall-jum li fih jiskadi ż-żmien ta' tliet xhur jew, jekk jiġi estiż skont l-Artikolu 65, ta' erbgħa xhur, ħlief jekk il-kwistjoni kienet ikkunsidrata f'sessjoni partzjali ta' qabel.

Il-pożizzjoni tal-Kunsill u, fejn ikun disponibbli, ir-rakkomandazzjoni għat-tieni qari tal-kumitat responsabbli għandhom jitqiegħdu awtomatikament fl-abbozz tal-aġenda għas-sessjoni parzjali li l-jum tal-Erbgħa tagħha jkun jaħbat qabel u jkun eqreb għall-jum li fih jiskadi ż-żmien ta' tliet xhur jew, jekk jiġi estiż skont l-Artikolu 65, ta' erba' xhur, ħlief jekk il-kwistjoni kienet ikkunsidrata f'sessjoni parzjali ta' qabel.

Ir-rakkomandazzjonijiet għat-tieni qari ppreżentati minn kumitati parlamentari huma ekwivalenti għal nota spjegattiva li fiha l-kumitat jiġġustifika l-pożizzjoni tiegħu fir-rigward tal-pożizzjoni tal-Kunsill. Ma jittieħed l-ebda vot fuq dawn it-testi.

 

2.  It-tieni qari jintemm meta l-Parlament japprova, jiċħad jew jemenda l-pożizzjoni tal-Kunsill fil-limitu ta' żmien u skond il-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 294 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

 

Ġustifikazzjoni

Il-paragrafu 2 jitħassar hawnhekk u jiġi ttrasferit, kif emendat, fl-Artikolu 67a § 5

Emenda    74

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 67a (ġdid)

Test fis-seħħ

Emenda

 

Artikolu 67a

 

Votazzjoni fil-Parlament – it-tieni qari

 

1.  Il-Parlament għandu l-ewwel jivvota fuq kwalunkwe proposta għaċ-ċaħda immedjata tal-pożizzjoni tal-Kunsill li tkun tressqet bil-miktub mill-kumitat responsabbli, grupp politiku jew mill-inqas 40 Membru. Biex tiġi adottata, din il-proposta għandha tirrikjedi l-voti tal-maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament.

 

Jekk din il-proposta għal ċaħda tiġi adottata, u tirriżulta f'ċaħda tal-pożizzjoni tal-Kunsill, il-President għandu jħabbar fil-Parlament li l-proċedura leġislattiva tkun magħluqa.

 

Jekk il-proposta għaċ-ċaħda ma tiġix adottata, il-Parlament għandu mbagħad jipproċedi skont il-paragrafi 2 sa 5.

 

2.  Kull ftehim proviżorju mqiegħed fuq il-Mejda mill-kumitat responsabbli skont l-Artikolu 73d(4), għandu jingħata prijorità fil-votazzjoni u għandu jitressaq għal votazzjoni unika, sakemm, fuq talba ta' grupp politiku jew ta' mill-inqas 40 Membru, il-Parlament jiddeċiedi li jipproċedi immedjatament bil-votazzjoni dwar l-emendi bi qbil mal-paragrafu 3.

 

Jekk, b'votazzjoni unika, il-ftehim proviżorju jikseb il-voti tal-maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, il-President għandu jħabbar li t-tieni qari tal-Parlament ikun ġie konkluż.

 

Jekk, b'votazzjoni unika, il-ftehim proviżorju ma jiksibx il-maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, il-Parlament għandu mbagħad jipproċedi skont il-paragrafi 3 sa 5.

 

3.  Ħlief fejn proposta għal ċaħda tkun ġiet adottata skont il-paragrafu 1 jew fejn ftehim proviżorju jkun ġie adottat skont il-paragrafu 2, kwalunkwe emenda għall-pożizzjoni tal-Kunsill, inklużi dawk li jinsabu fil-ftehim proviżorju mqiegħed fuq il-Mejda mill-kumitat responsabbli skont l-Artikolu 73d(4) għandhom imbagħad jitressqu għall-votazzjoni. Kwalunkwe emenda għall-pożizzjoni tal-Kunsill għandha tiġi adottata biss jekk tikseb il-voti tal-maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament.

 

Qabel il-votazzjoni fuq l-emendi, il-President jista' jitlob lill-Kummissjoni biex tiddikjara l-pożizzjoni tagħha u jista' jitlob lill-Kunsill biex jagħmel il-kummenti tiegħu.

 

4.  Minkejja votazzjoni mill-Parlament kontra l-proposta inizjali għaċ-ċaħda tal-pożizzjoni tal-Kunsill skont il-paragrafu 1, il-Parlament jista', fuq proposta tal-President jew ir-rapporteur tal-kumitat responsabbli jew ta' grupp politiku jew ta' mhux inqas minn 40 Membru, jikkunsidra proposta oħra għaċ-ċaħda wara li jivvota fuq l-emendi skont il-paragrafi 2 jew 3. Biex tiġi adottata, din il-proposta għandha tirrikjedi l-voti tal-maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament.

 

Jekk il-pożizzjoni tal-Kunsill tkun miċħuda, il-President għandu jħabbar fil-Parlament li l-proċedura leġislattiva tkun magħluqa.

 

5.  Wara l-votazzjonijiet li jittieħdu skont il-paragrafi 1 sa 4 u kwalunkwe votazzjoni sussegwenti li jittieħdu dwar l-emendi għall-abbozz ta' riżoluzzjoni leġislattiva dwar talbiet proċedurali, il-President għandu jħabbar li t-tieni qari tal-Parlament ikun ġie konkluż u r-riżoluzzjoni leġislattiva għandha titqies li tkun ġiet adottata. Jekk ikun hemm bżonn, ir-riżoluzzjoni leġislattiva għandha tiġi modifikata, skont l-Artikolu 193(2), sabiex tirrifletti r-riżultat tal-votazzjonijiet li jittieħdu skont il-paragrafi 1 sa 4 jew l-applikazzjoni tal-Artikolu 76.

 

It-test tar-riżoluzzjoni leġislattiva u tal-pożizzjoni tal-Parlament, jekk ikun hemm, għandhom jintbagħtu mill-President lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

 

Meta ma tkun tressqet l-ebda proposta sabiex tiġi miċħuda jew emendata l-pożizzjoni tal-Kunsill, din għandha titqies li ġiet approvata.

Ġustifikazzjoni

Il-bidliet fil-paragrafu 1 jikkorrispondu għall-Artikolu 68(1) attwali, dawk fil-paragrafu 2 għandhom l-għan li jallinjawh mad-dispożizzjoni dwar il-votazzjoni tat-test miftiehem fil-plenarja fl-ewwel qari. Il-bidla fil-paragrafu 4 għandha l-għan li testendi l-possibilità li tipproponi ċ-ċaħda lill-President u lil grupp politiku jew lil mhux inqas minn 40 Membru (meta mqabbla mal-Artikolu 68(2) attwali). Din id-dispożizzjoni, li tinsab attwalment fl-Artikolu 171(2)(a), imxiet lejn tmiem dan l-Artikolu u tħassret fl-imsemmi Artikolu ta' hawn fuq.

Emenda    75

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 68

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 68

imħassar

Ċaħda tal-pożizzjoni tal-Kunsill

 

1.  Il-kumitat responsabbli, grupp politiku jew mhux inqas minn erbgħin Membru jistgħu, bil-miktub u qabel ma jiskadi ż-żmien stabbilit mill-President, iqiegħdu fuq il-Mejda proposta għaċ-ċaħda tal-pożizzjoni tal-Kunsill. Għall-adozzjoni ta' din il-proposta jkunu jinħtieġu l-voti tal-maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament. Il-votazzjoni fuq proposta għaċ-ċaħda tal-pożizzjoni tal-Kunsill għandha ssir qabel il-votazzjoni fuq kwalunkwe emendi.

 

2.  Minkejja vot mill-Parlament kontra l-proposta inizjali għaċ-ċaħda tal-pożizzjoni tal-Kunsill, il-Parlament jista', fuq ir-rakkomandazzjoni tar-rapporteur, jikkunsidra proposta oħra għaċ-ċaħda wara li jsiru l-votazzjonijiet fuq l-emendi u wara li jisma' stqarrija mill-Kummissjoni skond l-Artikolu 69(5).

 

3.  Jekk il-pożizzjoni tal-Kunsill tkun miċħuda, il-President għandu jħabbar fil-Parlament li l-proċedura leġislattiva tkun magħluqa.

 

Ġustifikazzjoni

Dan l-Artikolu se jitħassar għax il-każ ta' ċaħda se jkun kopert mill-abbozz il-ġdid tal-Artikolu 67a.

Emenda    76

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 69

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 69

Artikolu 69

Emendi għall-pożizzjoni tal-Kunsill

Ammissibilità tal-emendi għall-pożizzjoni tal-Kunsill

1.  Il-kumitat responsabbli, grupp politiku jew mhux inqas minn erbgħin Membru jistgħu jqiegħdu fuq il-Mejda emendi għall-posizzjoni tal-Kunsill biex jitqiesu fil-Parlament.

1.  Il-kumitat responsabbli, grupp politiku jew mhux inqas minn erbgħin Membru jistgħu jqiegħdu fuq il-Mejda emendi għall-pożizzjoni tal-Kunsill biex jitqiesu fil-Parlament.

2.  Emenda għall-pożizzjoni tal-Kunsill tkun ammissibbli biss jekk tkun skont l-Artikoli 169 u 170 u tkun tfittex li:

2.  Emenda għall-pożizzjoni tal-Kunsill għandha tkun ammissibbli biss jekk tkun skont l-Artikoli 169 u 170 u tkun tfittex li:

(a)  terġa' ġġib lura kompletament jew parzjalment il-pożizzjoni adottata mill-Parlament fl-ewwel qari tiegħu; jew

(a)  terġa' ġġib lura kompletament jew parzjalment il-pożizzjoni adottata mill-Parlament fl-ewwel qari tiegħu; jew

(b)  tilħaq kompromess bejn il-Kunsill u l-Parlament; jew

(b)  tilħaq kompromess bejn il-Kunsill u l-Parlament; jew

(c)  temenda parti mit-test ta' pożizzjoni tal-Kunsill li ma kenitx inkluża fil-proposta ppreżentata fl-ewwel qari jew li kienet differenti minnha fil-kontenut u li ma ssarfitx f'tibdil sostanzjali skond it-tifsira ta' l-Artikolu 63; jew

(c)  temenda parti mit-test ta' pożizzjoni tal-Kunsill li ma kenitx inkluża fil-proposta ppreżentata fl-ewwel qari jew li kienet differenti minnha fil-kontenut; jew

(d)  tqis fatt ġdid jew sitwazzjoni legali ġdida li seħħew minn meta sar l-ewwel qari.

(d)  tqis fatt ġdid jew sitwazzjoni legali ġdida li seħħew minn meta saret l-adozzjoni tal-pożizzjoni tal-Parlament fl-ewwel qari.

Id-diskrezzjoni tal-President li jiddikkjara emenda ammissibbli jew mhux ammissibbli ma tistax tiġi kkontestata.

Id-diskrezzjoni tal-President li jiddikjara emenda ammissibbli jew mhux ammissibbli ma tistax tiġi kkontestata.

3.  Jekk ikunu saru elezzjonijiet ġodda minn mindu jkun sar l-ewwel qari, imma l-Artikolu 63 ma jkunx ġie invokat, il-President jista' jiddeċiedi li jneħħi r-restrizzjonijiet dwar l-ammissibilita stipulati fil-paragrafu 2.

3.  Jekk ikunu saru elezzjonijiet ġodda minn mindu jkun sar l-ewwel qari, imma l-Artikolu 63 ma jkunx ġie invokat, il-President jista' jiddeċiedi li jneħħi r-restrizzjonijiet dwar l-ammissibilità stipulati fil-paragrafu 2.

4.  Emenda għandha tiġi adottata biss jekk tikseb il-voti tal-maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament.

 

5.  Qabel il-votazzjoni fuq l-emendi, il-President jista' jitlob lill-Kummissjoni biex tiddikjara l-pożizzjoni tagħha u jista' jitlob lill-Kunsill biex jagħmel il-kummenti tiegħu.

 

Ġustifikazzjoni

Il-bidliet għall-paragrafu 2, subparagrafu 1, punt c, huma proposti minħabba li s-silta "u li ma ssarfitx f'tibdil sostanzjali skont it-tifsira tal-Artikolu 63" tista' tinftiehem bħala kundizzjoni supplimentari ta' ammissibilità.

Il-paragrafi 4 u 5 jitħassru peress li huma se jkunu koperti mill-Artikolu 67a, paragrafu 3.

Emenda    77

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Titolu II – kapitolu 5 – titolu

Test fis-seħħ

Emenda

KAPITOLU 5

TAQSIMA 4

IT-TIELET QARI

KONĊILJAZZJONI U T-TIELET QARI

Emenda    78

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Titolu II – kapitolu 5 – sottotitolu 1

Test fis-seħħ

Emenda

Konċiljazzjoni

imħassar

Emenda    79

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 69b (ġdid)

Test fis-seħħ

Emenda

 

Artikolu 69b

 

Estensjoni tal-limiti taż-żmien

 

1.  Il-President għandu, fuq talba tad-delegazzjoni tal-President għall-kumitat ta' konċiljazzjoni, jestendi l-iskadenzi għat-tieni qari skont l-Artikolu 294(14) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

 

2.  Il-President għandu javża lill-Parlament b'kull estensjoni tal-limitu ta' żmien skont l-Artikolu 294(14) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, sew jekk ikun fuq inizjattiva tal-Parlament sew jekk ikun fuq inizjattiva tal-Kunsill.

Emenda    80

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 71

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 71

Artikolu 71

Delegazzjoni għall-Kumitat ta' Konċiljazzjoni

Delegazzjoni għall-Kumitat ta' Konċiljazzjoni

1.  Id-delegazzjoni tal-Parlament għall-Kumitat ta' Konċiljazzjoni għandha tkun magħmula minn numru ta' membri illi jkun ugwali għan-numru ta' membri tad-delegazzjoni tal-Kunsill.

1.  Id-delegazzjoni tal-Parlament għall-Kumitat ta' Konċiljazzjoni għandha tkun magħmula minn numru ta' membri illi jkun ugwali għan-numru ta' membri tad-delegazzjoni tal-Kunsill.

2.  Il-kompożizzjoni politika tad-delegazzjoni għandha tikkorrispondi mal-kompożizzjoni tal-Parlament skkond gruppi politiċi. Il-Konferenza tal-Presidenti għandha tistabbilixxi n-numru eżatt ta' Membri minn kull grupp politiku.

2.  Il-kompożizzjoni politika tad-delegazzjoni għandha tikkorrispondi mal-kompożizzjoni tal-Parlament skont gruppi politiċi. Il-Konferenza tal-Presidenti għandha tistabbilixxi n-numru eżatt ta' Membri minn kull grupp politiku.

3.  Il-membri tad-delegazzjoni għandhom jinħatru mill-gruppi politiċi għal kull każ ta' konċiljazzjoni, preferibilment minn fost il-membri tal-kumitati kkonċernati, ħlief għal tliet membri li għandhom jinħatru bħala membri permanenti ta' delegazzjonijiet konsekuttivi għal perjodu ta' tnax-il xahar. It-tliet membri permanenti għandhom jinħatru mill-partiti politiċi minn fost il-Viċi Presidenti u għandhom ikunu ġejjin minn mhux inqas minn żewġ gruppi politiċi differenti. Il-president u r-rapporteur tal-kumitat responsabbli f'kull każ partikolari għandhom ikunu membri tad-delegazzjoni.

3.  Il-membri tad-delegazzjoni għandhom jinħatru mill-gruppi politiċi għal kull każ ta' konċiljazzjoni, preferibilment minn fost il-membri tal-kumitat responsabbli, ħlief għal tliet membri li għandhom jinħatru bħala membri permanenti ta' delegazzjonijiet konsekuttivi għal perjodu ta' tnax-il xahar. It-tliet membri permanenti għandhom jinħatru mill-partiti politiċi minn fost il-Viċi Presidenti u għandhom ikunu ġejjin minn mhux inqas minn żewġ gruppi politiċi differenti. Il-President u r-rapporteur fit-tieni qari tal-kumitat responsabbli kif ukoll ir-rapporteur ta' kwalunkwe kumitat assoċjat għandhom f'kull każ ikunu membri tad-delegazzjoni.

4.  Il-gruppi politiċi rappreżentati fid-delegazzjoni għandhom jaħtru sostituti.

4.  Il-gruppi politiċi rappreżentati fid-delegazzjoni għandhom jaħtru sostituti.

5.  Gruppi politiċi u Membri mhux affiljati li ma jkunux rappreżentati fid-delegazzjoni jistgħu jibagħtu rappreżentant kull wieħed għal kull laqgħa interna ta' preparazzjoni tad-delegazzjoni.

5.  Gruppi politiċi li ma jkunux rappreżentati fid-delegazzjoni jistgħu jibagħtu rappreżentant kull wieħed għal kull laqgħa interna ta' preparazzjoni tad-delegazzjoni. Jekk id-delega ma tinkludi l-ebda Membru mhux affiljat, Membru mhux affiljat wieħed jista' jattendi kwalunkwe laqgħa interna ta' preparazzjoni tad-delegazzjoni.

6.  Id-delegazzjoni għandha titmexxa mill-President jew minn wieħed mit-tliet membri permanenti.

6.  Id-delegazzjoni għandha titmexxa mill-President jew minn wieħed mit-tliet membri permanenti.

7.  Id-delegazzjoni għandha tiddeċiedi b'maġġoranza tal-membri tagħha. Id-deliberazzjonijiet tagħha m'għandhomx ikunu pubbliċi.

7.  Id-delegazzjoni għandha tiddeċiedi b'maġġoranza tal-membri tagħha. Id-deliberazzjonijiet tagħha m'għandhomx ikunu pubbliċi.

Il-konferenza tal-Presidenti għandha tistabbilixxi linji gwida proċedurali oħra għall-ħidma tad-delegazzjoni għall-Kumitat ta' Konċiljazzjoni.

Il-Konferenza tal-Presidenti għandha tistabbilixxi linji gwida proċedurali oħra għall-ħidma tad-delegazzjoni għall-Kumitat ta' Konċiljazzjoni.

8.  Ir-riżultati tal-konċiljazzjoni għandhom jingħataw lill-Parlament mid-delegazzjoni.

8.  Ir-riżultati tal-konċiljazzjoni għandhom jingħataw lill-Parlament mid-delegazzjoni.

Ġustifikazzjoni

Fir-rigward tal-bidliet għal paragrafu 3, iż-żieda ta' "ir-rapporteur ta' kwalunkwe kumitat assoċjat" tirrifletti l-aħħar inċiż tal-Artikolu 54.

Il-paragrafu 5 għandu jiġi abbozzat mill-ġdid sabiex juri b'mod ċar li l-Membri mhux affiljati mhumiex rappreżentati b'mod kollettiv minn persuna waħda biss.

Emenda    81

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Titolu II – kapitolu 5 – sottotitolu 2

Test fis-seħħ

Emenda

Stadju tas-seduta plenarja

imħassar

Emenda    82

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 72

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 72

Artikolu 72

Test konġunt

Test konġunt

1.  Meta jintlaħaq ftehim dwar test konġunt fil-Kumitat ta' Konċiljazzjoni, il-kwistjoni għandha titqiegħed fl-aġenda ta' seduta tal-Parlament li għandha ssir fi żmien sitt ġimgħat jew, jekk ikun hemm estensjoni, fi żmien tmien ġimgħat mid-data ta' l-approvazzjoni tat-test konġunt mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni.

1.  Meta jintlaħaq ftehim dwar test konġunt fil-Kumitat ta' Konċiljazzjoni, il-kwistjoni għandha titqiegħed fl-aġenda ta' seduta tal-Parlament li għandha ssir fi żmien sitt ġimgħat jew, jekk ikun hemm estensjoni, fi żmien tmien ġimgħat mid-data tal-approvazzjoni tat-test konġunt mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni.

2.  Il-president jew membru ieħor nominat tad-delegazzjoni tal-Parlament għall-Kumitat ta' Konċiljazzjoni għandu jagħmel stqarrija dwar it-test konġunt, u din għandha jkollha anness magħha rapport.

2.  Il-President jew membru ieħor nominat tad-delegazzjoni tal-Parlament għall-Kumitat ta' Konċiljazzjoni għandu jagħmel stqarrija dwar it-test konġunt, u din għandu jkollha anness magħha rapport.

3.  Ma' tista' titressaq l-ebda emenda għat-test konġunt.

3.  Ma' tista' titressaq l-ebda emenda għat-test konġunt.

4.  Għandha tittieħed votazzjoni waħdanija fuq it-test konġunt sħiħ. It-test konġunt għandu jkun approvat jekk iġib il-maġġoranza tal-voti mitfugħa.

4.  Għandha tittieħed votazzjoni unikawaħdanija fuq it-test konġunt sħiħ. It-test konġunt għandu jkun approvat jekk iġib il-maġġoranza tal-voti mitfugħa.

5.  Meta ma jintlaħaq ebda ftehim dwar test konġunt fil-Kumitat ta' Konċiljazzjoni, il-president jew membru ieħor nominat tad-delegazzjoni tal-Parlament għall-Kumitat ta' Konċiljazzjoni għandhom jagħmlu stqarrija. Din l-istqarrija għandha tiġi segwita b'dibattitu.

5.  Meta ma jintlaħaq ebda ftehim dwar test konġunt fil-Kumitat ta' Konċiljazzjoni, il-President jew membru ieħor nominat tad-delegazzjoni tal-Parlament għall-Kumitat ta' Konċiljazzjoni għandhom jagħmlu stqarrija. Din l-istqarrija għandha tiġi segwita b'dibattitu.

 

5a.  Waqt il-proċedura ta' konċiljazzjoni bejn il-Parlament u l-Kunsill li tiġi wara t-tieni qari, ma jistax ikun hemm referenza lura lill-kumitat.

 

5b.  L-Artikoli 49, 50 u 53 m'għandhomx japplikaw waqt it-tielet qari.

Ġustifikazzjoni

Paragrafu 5a (ġdid) jerġa' jiddaħħal hawnhekk mill-Artikolu 47(3) u l-paragrafu 5b (ġdid) mill-Artikolu 47(4).

Emenda    83

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Titolu II – kapitolu 6 – titolu

Test fis-seħħ

Emenda

KAPITOLU 6

TAQSIMA 5

GĦELUQ TAL-PROĊEDURA LEĠISLATTIVA

GĦELUQ TAL-PROĊEDURA

Ġustifikazzjoni

Trid titressaq qabel l-Artikolu 78.

Emenda    84

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Titolu II – kapitolu 3 – taqsima 3 (ġdid)

Test fis-seħħ

Emenda

 

TAQSIMA 3

 

NEGOZJATI INTERISTITUZZJONALI MATUL IL-PROĊEDURA LEĠISLATTIVA ORDINARJA

 

(Taqsima 3 għandha tiddaħħal qabel it-Taqsima 4 dwar il-Konċiljazzjoni u t-tielet qari u għandu jkun fiha l-Artikolu 73, kif emendat, u l-Artikolu 73a sa 73d).

Emenda    85

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 73

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 73

Artikolu 73

Negozjati interistituzzjonali fi proċeduri leġislattivi

Dispożizzjonijiet Ġenerali

1.  Negozjati mal-istituzzjonijiet l-oħrajn bil-għan li tintlaħaq ftehima waqt proċedura leġislattiva għandhom jitwettqu filwaqt li jitqies il-Kodiċi ta' Mġiba stipulat mill-Konferenza tal-Presidenti10.

Negozjati mal-istituzzjonijiet l-oħrajn bil-għan li tintlaħaq ftehima waqt proċedura leġislattiva jistgħu jitwettqu biss wara deċiżjoni meħuda skont l-Artikoli 73a sa 73c, jew wara riferiment lura lill-Parlament għal negozjati interistituzzjonali. Tali negozjati għandhom jitwettqu filwaqt li jitqies il-Kodiċi ta' Mġiba stipulat mill-Konferenza tal-Presidenti10.

2.  Tali negozjati m'għandhomx jinbdew qabel l-adozzjoni mill-kumitat responsabbli, fuq bażi ta' każ b'każ għal kull proċedura leġislattiva kkonċernata u, b'maġġoranza tal-membri tiegħu, ta’ deċiżjoni dwar il-ftuħ tan-negozjati. Dik id-deċiżjoni għandha tiddetermina l-mandat u l-kompożizzjoni tat-tim tan-negozjati. Tali deċiżjonijiet għandhom jiġu nnotifikati lill-President, li għandu jżomm il-Konferenza tal-Presidenti infurmata fuq bażi regolari.

 

Il-mandat għandu jikkonsisti f’rapport adottat fil-kumitat u mqiegħed fuq il-Mejda għal eżami ulterjuri mill-Parlament. Bħala eċċezzjoni, meta l-kumitat responsabbli jqis li jkun debitament ġustifikat li wieħed jidħol f'negozjati qabel l-adozzjoni ta' rapport fil-kumitat, il-mandat jista’ jikkonsisti f'sett ta' emendi jew f’sett ta’ objettivi, prijoritajiet jew orjentazzjonijiet definiti b'mod ċar.

 

3.  It-tim tan-negozjati għandu jitmexxa mir-rapporteur u għandu jiġi ppresedut mill-President tal-kumitat responsabbli jew minn Viċi President innominat mill-President. Għandu jinkludi għall-inqas ix-shadow rapporteurs minn kull grupp politiku.

 

4.  Kwalunkwe dokument maħsub biex jiġi diskuss f’laqgħa mal-Kunsill u l-Kummissjoni (“trilogu”) għandu jieħu l-forma ta’ dokument li jindika l-pożizzjonijiet rispettivi tal-istituzzjonijiet involuti u s-soluzzjonijiet ta’ kompromess possibbli u għandu jiġi ċċirkolat mat-tim tan-negozjati għall-inqas 48 siegħa, jew f’każijiet ta’ urġenza għall-inqas 24 siegħa, qabel it-trilogu inkwistjoni.

 

Wara kull trilogu, it-tim tan-negozjati għandu jirrapporta lura lil-laqgħa sussegwenti tal-kumitat responsabbli. Id-dokumenti li jirriflettu l-eżitu tal-aħħar trilogu għandhom ikunu disponibbli għall-kumitat.

 

Meta ma jkunx fattibbli li tissejjaħ laqgħa tal-kumitat b'mod f'waqtu, it-tim tan-negozjati għandu jirrapporta lura lill-President, lix-shadow rapporteurs u lill-koordinaturi tal-kumitat, kif xieraq.

 

Il-kumitat responsabbli jista' jaġġorna l-mandat fid-dawl tal-progress tan-negozjati.

 

5.  Jekk in-negozjati jwasslu għal kompromess, il-kumitat responsabbli għandu jkun infurmat mingħajr dewmien. It-test miftiehem għandu jiġi ppreżentat lill-kumitat responsabbli biex jeżaminah. Jekk jiġi approvat fil-kumitat, it-test miftiehem għandu jitqiegħed fuq il-Mejda sabiex jiġi eżaminat mill-Parlament fil-forma xierqa, inklużi l-emendi ta’ kompromess. Jista’ jiġi ppreżentat bħala test konsolidat sakemm ikun juri b’mod ċar il-modifiki għall-proposta għal att leġislattiv li tkun qed tiġi eżaminata.

 

6.  Meta l-proċedura tinvolvi kumitat jew kumitati assoċjati jew laqgħat konġunti tal-kumitati, l-Artikoli 54 u 55 għandhom japplikaw għad-deċiżjoni dwar il-ftuħ tan-negozjati u għall-mod kif jitmexxew dawn in-negozjati.

 

F'każ ta' nuqqas ta' qbil bejn il-kumitati kkonċernati, il-modalitajiet għall-ftuħ tan-negozjati u għat-tmexxija ta’ tali negozjati għandhom jiġu ddeterminati mill-President tal-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati b’konformità mal-prinċipji stabbiliti f’dawk l-Artikoli.

 

__________________

__________________

10 Ara l-Anness XX.

10 Kodiċi ta' Mġiba għal negozjar fil-kuntest tal-proċedura leġislattiva ordinarja.

Emenda    86

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 73a (ġdid)

Test fis-seħħ

Emenda

 

Artikolu 73a

 

Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament

 

1.   Meta l-kumitat ikun adotta rapport leġislattiv skont l-Artikolu 49, huwa jista' jiddeċiedi, permezz tal-maġġoranza tal-membri tiegħu, li jidħol f'negozjati abbażi ta' dak ir-rapport.

 

2.   Id-deċiżjonijiet biex jibdew negozjati għandhom jitħabbru fil-bidu tas-sessjoni parzjali li ssegwi l-adozzjoni tagħhom fil-kumitat. Sa tmiem il-jum ta' wara t-tħabbira fil-Parlament, gruppi politiċi jew membri individwali, li flimkien jammontaw għal mhux inqas minn wieħed minn kull għaxar Membri tal-Parlament, jistgħu jitolbu bil-miktub li deċiżjoni ta' kumitat li tkun se tidħol f'negozjati titqiegħed għall-votazzjoni. Il-Parlament għandu jivvota fuq dawn it-talbiet matul l-istess sessjoni parzjali.

 

Jekk ma ssir l-ebda talba sad-data tal-iskadenza stipulata fis-subparagrafu 1, il-President għandu jinforma lill-Parlament li dan huwa l-każ. Jekk issir talba, il-President jista', immedjatament qabel il-votazzjoni, jagħti d-dritt tal-kelma lil kelliem wieħed favur u kelliem wieħed kontra. Kull kelliem jista' jagħmel diskors ta' mhux aktar minn żewġ minuti.

 

3.   Jekk il-Parlament jirrifjuta d-deċiżjoni tal-kumitat li jidħol f'negozjati, l-abbozz ta' att leġislattiv u r-rapport tal-kumitat responsabbli għandhom jitqiegħdu fl-aġenda tas-sessjoni parzjali ta' wara, u l-President għandu jistabbilixxi skadenza għat-tressiq ta' emendi. L-Artikolu 59(1b) għandu japplika.

 

4.  In-negozjati jistgħu jibdew fi kwalunkwe ħin wara li tkun skadiet l-iskadenza stipulata fl-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 2 mingħajr talba għal votazzjoni fil-Parlament dwar id-deċiżjoni meħuda għal dħul f'negozjati. Jekk din it-talba tkun saret, in-negozjati jistgħu jibdew fi kwalunkwe żmien wara li d-deċiżjoni tal-kumitat biex jidħol f'negozjati tkun ġiet approvata fil-Parlament.

Ġustifikazzjoni

Il-korrezzjoni tinvolvi t-tħassir ta' dawn l-aħħar kliem tal-paragrafu 4 tal-emenda 263, peress li l-maġġoranza msemmija hija normali u m'hemmx għalfejn tiġi speċifikata. Hija tbiddel ukoll il-kliem "votazzjoni plenarja" għal "votazzjoni fil-Parlament" fil-paragrafu 4.

Emenda    87

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 73b (ġdid)

Test fis-seħħ

Emenda

 

Artikolu 73b

 

Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Kunsill

 

Fejn il-Parlament ikun adotta l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari, din għandha tikkostitwixxi l-mandat għal kwalunkwe negozjati ma' istituzzjonijiet oħra. Il-kumitat responsabbli jista' jiddeċiedi, b'maġġoranza tal-membri tiegħu, li jidħol f'negozjati fi kwalunkwe ħin wara dan. Deċiżjonijiet bħal dawn għandhom jitħabbru fil-Parlament matul is-sessjoni parzjali wara l-votazzjoni fil-kumitat u referenza għalihom għandha tiġi inkluża fil-minuti.

Emenda    88

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 73c (ġdid)

Test fis-seħħ

Emenda

 

Artikolu 73c

 

Negozjati qabel it-tieni qari tal-Parlament

 

Meta l-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari tkun ġiet riferuta lill-kumitat responsabbli, il-pożizzjoni tal-Parlament fl-ewwel qari għandha, soġġetta għall-Artikolu 69, tikkostitwixxi l-mandat għal kwalunkwe negozjati ma' istituzzjonijiet oħrajn; Il-kumitat responsabbli jista' jiddeċiedi li jidħol f'negozjati fi kwalunkwe ħin sussegwenti.

 

Meta l-pożizzjoni tal-Kunsill tkun tinkludi elementi li ma jkunux koperti mill-abbozz tal-att leġislattiv jew mill-pożizzjoni tal-Parlament fl-ewwel qari, il-kumitat jista' jadotta linji gwida, inkluż fil-forma ta' emendi għall-pożizzjoni tal-Kunsill, għat-tim tan-negozjati.

Emenda    89

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 73d (ġdid)

Test fis-seħħ

Emenda

 

Artikolu 73d

 

Tmexxija tan-negozjati

 

1.   It-tim tan-negozjati tal-Parlament għandu jitmexxa mir-rapporteur u għandu jiġi ppresedut mill-President tal-kumitat responsabbli jew minn Viċi President innominat mill-President. Għandu jinkludi għall-inqas ix-shadow rapporteurs minn kull grupp politiku li jixtieq jipparteċipa.

 

2.   Kull dokument maħsub għad-diskussjoni f'laqgħa mal-Kunsill u mal-Kummissjoni ("trilogu") għandu jitqassam mat-tim tan-negozjati tal-anqas 48 siegħa qabel, jew f'każijiet ta' urġenza tal-anqas 24 siegħa qabel it-trilogu kkonċernat.

 

3.   Wara kull trilogu, il-President tat-tim tan-negozjati u r-Rapporteur, f'isem it-tim tan-negozjati, għandhom jirrapportaw lura għal-laqgħa li jmiss tal-kumitat responsabbli.

 

Meta ma jkunx fattibbli li tissejjaħ laqgħa tal-kumitat b'mod f'waqtu, il-President tat-tim tan-negozjati u r-Rapporteur, f'isem it-tim tan-negozjati, għandhom jirrapportaw lura għal laqgħa tal-koordinaturi tal-kumitat.

 

4.   Jekk in-negozjati jwasslu għal ftehim proviżorju, il-kumitat responsabbli għandu jkun infurmat mingħajr dewmien. Id-dokumenti li jirriflettu l-eżitu tal-aħħar trilogu għandhom ikunu disponibbli għall-kumitat u jiġu ppubblikati. Il-ftehim proviżorju għandu jitressaq lill-kumitat responsabbli, li għandu jiddeċiedi permezz ta' votazzjoni unika b'maġġoranza tal-voti mitfugħin. Jekk jiġi approvat, għandu jitressaq għall-eżami mill-Parlament, fi preżentazzjoni li turi b'mod ċar il-modifiki li jkunu saru fl-abbozz ta' att leġislattiv.

 

5.   F'każ ta' nuqqas ta' qbil bejn il-kumitati kkonċernati skont l-Artikoli 54 u 55, ir-regoli ddettaljati għall-ftuħ tan-negozjati u għat-tmexxija ta' tali negozjati għandhom jiġu ddeterminati mill-President tal-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati b'konformità mal-prinċipji stabbiliti f'dawk l-Artikoli.

Emenda    90

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 74

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 74

imħassar

Approvazzjoni ta' deċiżjoni dwar il-ftuħ ta' negozjati interistituzzjonali qabel l-adozzjoni ta' rapport fil-kumitat

 

1.  Kwalunkwe deċiżjoni minn kumitat dwar il-ftuħ tan-negozjati qabel l-adozzjoni ta' rapport fil-kumitat għandha tiġi tradotta fil-lingwi uffiċjali kollha, għandha titqassam lill-Membri kollha tal-Parlament u għandha tiġi ppreżentata lill-Konferenza tal-Presidenti.

 

Fuq talba ta’ grupp politiku, il-Konferenza tal-Presidenti tista’ tiddeċiedi li tinkludi l-punt, biex jiġi eżaminat b’dibattitu u votazzjoni, fl-abbozz tal-aġenda tas-sessjoni parzjali ta’ wara t-tqassim tad-deċiżjoni, f’liema każ il-Parlament għandu jistabbilixxi skadenza għat-tqegħid ta' emendi fuq il-Mejda.

 

Fin-nuqqas ta' deċiżjoni mill-Konferenza tal-Presidenti biex il-punt jiġi inkluż fl-abbozz tal-aġenda ta’ dik is-sessjoni parzjali, id-deċiżjoni dwar il-ftuħ tan-negozjati għandha titħabbar mill-President waqt il-ftuħ ta’ dik is-sessjoni parzjali.

 

2.  Il-punt għandu jiġi inkluż fl-abbozz ta’ aġenda għas-sessjoni parzjali ta' wara t-tħabbir tad-deċiżjoni għal eżami b'dibattitu u votazzjoni, u l-President għandu jistabbilixxi skadenza għat-tressiq ta' emendi meta grupp politiku jew għall-inqas 40 Membru jitolbu dan fi żmien 48 siegħa wara t-tħabbir tad-deċiżjoni.

 

Inkella, id-deċiżjoni dwar il-ftuħ tan-negozjati għandha titqies approvata.

 

Emenda    91

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 75

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 75

Artikolu 63a

Ftehim fl-ewwel qari

Ftehim fl-ewwel qari

Meta, skond l-Artikolu 294(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, il-Kunsill ikun għarraf lill-Parlament li jkun approva l-pożizzjoni tal-Parlament, il-President, wara l-finalizzazzjoni skont l-Artikolu 193, għandu jħabbar fil-Parlament li l-proposta tkun ġiet adottata bil-formulazzjoni li tikkorrispondi mal-pożizzjoni tal-Parlament.

Meta, skont l-Artikolu 294(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, il-Kunsill ikun għarraf lill-Parlament li jkun approva l-pożizzjoni tal-Parlament, il-President, wara l-finalizzazzjoni skont l-Artikolu 193, għandu jħabbar fil-Parlament li l-att leġislattiv ikun ġie adottat bil-formulazzjoni li tikkorrispondi mal-pożizzjoni tal-Parlament.

 

(Dan l-Artikolu għandu jitmexxa lejn tmiem it-Taqsima 1 dwar l-ewwel qari.)

Ġustifikazzjoni

Għandha titressaq fi tmiem it-taqsima 1 hawn fuq, waqt l-ewwel qari

Emenda    92

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 76

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 76

Artikolu 69a

Ftehim fit-tieni qari.

Ftehim fit-tieni qari.

Meta ebda mozzjoni għaċ-ċaħda tal-pożizzjoni tal-Kunsill, u ebda emendi għal dik il-pożizzjoni ma jiġu adottati skond l-Artikolu 68 u 69 fiż-żmien stabbilit għat-tqegħid fuq il-Mejda u t-teħid ta' vot fuq l-emendi jew fuq proposti għaċ-ċaħda, il-President għandu jħabbar fil-Parlament li l-att propost ġie adottat b'mod aħħari. Huwa għandu, flimkien mal-President tal-Kunsill, jiffirma l-att propost u jagħmel arranġamenti għall-pubblikazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea, skond l-Artikolu 78.

Meta ebda proposta għaċ-ċaħda tal-pożizzjoni tal-Kunsill, u ebda emenda għal dik il-pożizzjoni ma jkunu tqiegħdu fuq il-Mejda skont l-Artikoli 67a u 69 fiż-żmien stabbilit għat-tqegħid fuq il-Mejda u t-teħid ta' vot fuq l-emendi jew fuq proposti għaċ-ċaħda, il-President għandu jħabbar fil-Parlament li l-att propost ġie adottat b'mod aħħari.

 

(Dan l-Artikolu għandu jitmexxa lejn tmiem it-Taqsima 2 waqt it-tieni qari.)

Ġustifikazzjoni

Il-kontenut tal-aħħar sentenza jitressaq fl-Artikolu 78.

Emenda    93

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 77

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 77

imħassar

Rekwiżiti għat-tfassil ta' atti leġislattivi

 

1.  Atti adottati b'mod konġunt mill-Parlament u l-Kunsill skond il-proċedura leġislattiva ordinarja għandhom juru x-xorta ta' l-att rilevanti u jkunu segwiti min-numru tas-serje, mid-data ta' adozzjoni u b'turija ta' xi jkun is-suġġett.

 

2.  atti adottati b'mod konġunt mill-Parlament u l-Kunsill għandhom jinkludu dan li ġej:

 

(a) 'Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea';

 

(b) referenza għad-disposizzjonijiet li taħthom l-att ikun ġie adottat, preċeduta mill-kelmiet 'Wara li kkunsidraw';

 

(c) ċitazzjoni li jkun fiha referenza għall-proposti ppreżentati, opinjonijiet miksuba u konsultazzjonijiet imwettqa;

 

(d) stqarrija tal-ġustifikazzjonijiet li fuqhom ikun ibbażat l-att, introdotta bil-kelma 'billi';

 

(e) frażi bħal 'adottaw dan ir-Regolament' jew 'adottaw din id-Direttiva' jew 'adottaw din id-Deċiżjoni' jew 'iddeċidew kif ġej', segwita mit-test ta' l-att.

 

3.  L-atti għandhom ikunu maqsumin f'artikoli, u jekk ikun il-każ miġbura f'kapitoli u f'taqsimiet.

 

4.  L-aħħar artikolu ta' att għandu jispeċifika id-data tad-dħul fis-seħħ, meta dik id-data tkun taħbat qabel jew wara l-għoxrin jum ta' wara l-pubblikazzjoni.

 

5.  L-aħħar artikol u tal-att għandu jkun segwit minn:

 

formulazzjoni xierqa, skond id-dispożizzjonijiet rilevanti tat-Trattati, fir-rigward tal-applikabilità tiegħu;

 

'Magħmul …', segwita mid-data li fiha l-att ġie adottat;

 

'Għall-Parlament Ewropew il-President', 'Għall-Kunsill il-President', segwiti mill-isem tal-President tal-Parlament u tal-President tal-Kunsill li jkun fil-kariga meta l-att ikun adottat.

 

Ġustifikazzjoni

Dan l-Artikolu għandu jitħassar minn hawnhekk u jsir Anness għar-Regoli. Ir-Regoli ta' Proċedura tal-Kunsill fihom dispożizzjonijiet simili f'anness u mhux fit-test innifsu. Regoli dettaljati dwar l-abbozzar ta' atti leġislattivi ġew miftehma bejn il-Parlament, il-Kunsill u l-Kummissjoni fuq livell amministrattiv (b'mod partikolari fil-Gwida Prattika Komuni għall-persuni involuti fl-abbozzar tal-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea).

Emenda    94

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 78

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 78

Artikolu 78

Iffirmar ta' atti adottati

Iffirmar u pubblikazzjoni ta' atti adottati

Wara li t-test adottat skont l-Artikolu 193 jkun ġie ffinalizzat u ladarba jkun ġie vverifikat li l-proċeduri kollha jkunu ntemmew kif jixraq, l-atti adottati skont il-proċedura leġislattiva ordinarja għandhom jiġu ffirmati mill-President u s-Segretarju Ġenerali u għandhom jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea mis-Segretarji Ġenerali tal-Parlament u tal-Kunsill.

Wara li t-test adottat skont l-Artikolu 193 u l-Anness XVIa jkun ġie ffinalizzat u ladarba jkun ġie vverifikat li l-proċeduri kollha jkunu ntemmew kif jixraq, l-atti adottati skont il-proċedura leġislattiva ordinarja għandhom jiġu ffirmati mill-President u s-Segretarju Ġenerali.

 

Is-Segretarji Ġenerali tal-Parlament u tal-Kunsill imbagħad għandhom jagħmlu l-arranġamenti għall-pubblikazzjoni tal-att f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Ġustifikazzjoni

Il-bidla għandha l-għan li tistabbilixxi l-bażi legali għall-Anness il-ġdid maħluq bit-test tal-Artikolu 77 attwali.

Emenda    95

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Titolu II – kapitolu 4 (ġdid)

Test fis-seħħ

Emenda

 

KAPITOLU 4

 

DISPOŻIZZJONIJIET SPEĊIFIĊI GĦALL-PROĊEDURA TA' KONSULTAZZJONI

 

(Dan għandu jiġi introdott wara l-Artikolu 78)

Ġustifikazzjoni

Il-korrezzjoni tirrigwarda biss it-titolu tal-Kapitolu 4 sabiex tiġi evitata l-impressjoni li dan il-kapitolu jistabbilixxi l-proċeduri kollha għall-proċedura ta' konsultazzjoni.

Emenda    96

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 78a (ġdid)

Test fis-seħħ

Emenda

 

Artikolu 78a

 

Proposta modifikata għal att legalment vinkolanti

 

Jekk il-Kummissjoni biħsiebha tibdel jew timmodifika l-proposta tagħha għal att legalment vinkolanti, il-kumitat responsabbli jista' jipposponi l-eżami tal-każ sakemm jirċievi l-proposta l-ġdida jew l-emendi tal-Kummissjoni.

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni hija l-Artikolu 57(1) attwali u l-bidliet issuġġeriti għandhom l-għan li jissimplifikaw it-test.

Emenda    97

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 78b (ġdid)

Test fis-seħħ

Emenda

 

Artikolu 78b

 

Il-pożizzjoni tal-Kummissjoni dwar l-emendi

 

Qabel ma jgħaddi għall-votazzjoni finali dwar proposta għal att legalment vinkolanti, il-kumitat responsabbli jista' jitlob lill-Kummissjoni biex tiddikjara l-pożizzjoni tagħha dwar l-emendi kollha għall-proposta adottati mill-kumitat.

 

Jekk ikun il-każ, dik il-pożizzjoni għandha tiġi inkluża fir-rapport.

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni hija attwalment fl-Artikolu 58 u l-bidliet issuġġeriti għandhom l-għan li jissimplifikaw it-test.

Emenda    98

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 78c (ġdid)

Test fis-seħħ

Emenda

 

Artikolu 78c

 

Votazzjoni fil-Parlament

 

L-Artikolu 59 (-1), (1), (1b) u (1c) għandhom japplikaw mutatis mutandis.

Emenda    99

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 78d (ġdid)

Test fis-seħħ

Emenda

 

Artikolu 78d

 

Segwitu għall-pożizzjoni tal-Parlament

 

1.  Fiż-żmien li jiġi wara li l-Parlament ikun adotta l-pożizzjoni tiegħu dwar abbozz ta' att legalment vinkolanti, il-President u r-rapporteur tal-kumitat responsabbli għandhom isegwu l-progress ta' dak l-abbozz ta' att fil-kors tal-proċedura li twassal għall-adozzjoni tagħha mill-Kunsill, b'mod partikolari sabiex jiżguraw li kwalunkwe impenn meħud mill-Kunsill jew mill-Kummissjoni lejn il-Parlament fir-rigward tal-pożizzjoni tiegħu jkun osservat kif jixraq. Huma għandhom jirrappurtaw lura lill-kumitat regolarment.

 

2.  Il-kumitat responsabbli jista' jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill sabiex jiddiskuti l-kwistjoni magħhom.

 

3.  F'kull stadju tal-proċedura ta' segwitu il-kumitat responsabbli jista', jekk iqis li jkun meħtieġ, iqiegħed fuq il-Mejda mozzjoni għal riżoluzzjoni li tirrakkomanda li l-Parlament:

 

  jitlob lill-Kummissjoni sabiex tirtira l-proposta tagħha,

 

  jitlob lill-Kummissjoni jew lill-Kunsill biex jirreferu l-kwistjoni mill-ġdid lill-Parlament skont l-Artikolu 78e, jew jitlob lill-Kummissjoni biex tippreżenta proposta ġdida, jew

 

  jiddeċiedi li jieħu kull azzjoni oħra li jqis li tkun xierqa.

 

Din il-mozzjoni għandha titqiegħed fl-abbozz tal-aġenda tas-sessjoni parzjali li taħbat wara l-adozzjoni tal-mozzjoni mill-kumitat.

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjoni tmexxiet hawn mill-Artikolu 62 attwali.

Emenda    100

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 78e (ġdid)

Test fis-seħħ

Emenda

 

Artikolu 78e

 

Riferiment mill-ġdid lill-Parlament

 

1.  Fuq talba tal-kumitat responsabbli, il-President għandu jitlob lill-Kunsill sabiex jerġa' jikkonsulta lill-Parlament fl-istess ċirkustanzi u bl-istess kundizzjonijiet stipulati fil-Artikolu 63(1), kif ukoll meta l-Kunsill jemenda jew ikollu l-ħsieb li jemenda b'mod sostanzjali l-abbozz ta' att legalment vinkolanti li dwaru l-Parlament kien oriġinarjament ta l-pożizzjoni tiegħu, ħlief meta dan isir sabiex jiddaħħlu l-emendi tal-Parlament.

 

2.  Il-President għandu wkoll jitlob li abbozz ta' att legalment vinkolanti jerġa' jitressaq quddiem il-Parlament fiċ-ċirkustanzi stabbiliti f'dan l-Artikolu meta l-Parlament jiddeċiedi hekk dwar proposta minn grupp politiku jew minn mhux inqas minn 40 Membru.

Ġustifikazzjoni

Il-Paragrafu 1 jitmexxa hawn mill-Artikolu 63(3), filwaqt li l-Paragrafu 2 jitmexxa mill-Artikolu 63(4).

Emenda    101

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Titolu II – kapitolu 7 – enumerazzjoni

Test fis-seħħ

Emenda

KAPITOLU 7

KAPITOLU 5

AFFARIJIET KOSTITUZZJONALI

AFFARIJIET KOSTITUZZJONALI

Ġustifikazzjoni

Il-Kapitolu 7 se jsir il-Kapitolu 5

Emenda    102

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 81

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 81

Artikolu 81

Trattati ta' adeżjoni

Trattati ta' adeżjoni

1.  Kull applikazzjoni minn xi Stat Ewropew sabiex isir membru tal-Unjoni Ewropea għandha tiġi referuta lill-kumitat responsabbli biex tkun meqjusa.

1.  Kull applikazzjoni minn xi Stat Ewropew sabiex isir membru tal-Unjoni Ewropea bi qbil mal-Artikolu 49 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea għandha tiġi riferuta lill-kumitat responsabbli biex tkun meqjusa.

2.  Il-Parlament jista' jiddeċiedi, fuq proposta tal-kumitat responsabbli, ta' xi grupp politiku jew ta' mhux inqas minn erbgħin Membru, li jitlob lill-Kummissjoni u lill-Kunsill biex jieħdu sehem f'dibattitu qabel ma jibdew in-negozjati ma' l-Istat applikant.

2.  Il-Parlament jista' jiddeċiedi, fuq proposta tal-kumitat responsabbli, ta' xi grupp politiku jew ta' mhux inqas minn erbgħin Membru, li jitlob lill-Kummissjoni u lill-Kunsill biex jieħdu sehem f'dibattitu qabel ma jibdew in-negozjati mal-Istat applikant.

3.  Matul in-negozjati l-Kummissjoni u l-Kunsill għandhom jgħarrfu lill-kumitat responsabbli regolarment u bis-sħiħ dwar il-progress fin-negozjati u, jekk ikun meħtieġ, dan it-tagħrif għandu jingħata b'mod kunfidenzjali.

3.  Il-kumitat responsabbli għandu jitlob lill-Kummissjoni u lill-Kunsill biex jipprovduh b'informazzjoni sħiħa u regolari dwar il-progress tan-negozjati u, jekk ikun meħtieġ, dan it-tagħrif għandu jingħata b'mod kunfidenzjali.

4.  Fi kwalunkwe stadju tan-negozjati, l-Parlament jista', fuq il-bażi ta' rapport mill-kumitat responsabbli, jadotta rakkomandazzjonijiet u jitlob li dawn jitqiesu qabel jiġi konkluż xi trattat għall-adeżjoni ta' Stat applikant fl-Unjoni Ewropea.

4.  Fi kwalunkwe stadju tan-negozjati, l-Parlament jista', fuq il-bażi ta' rapport mill-kumitat responsabbli, jadotta rakkomandazzjonijiet u jitlob li dawn jitqiesu qabel jiġi konkluż xi trattat għall-adeżjoni ta' Stat applikant fl-Unjoni Ewropea.

5.  Meta jitlestew in-negozjati, imma qabel ma jiġi ffirmat kwalunkwe ftehim, l-abbozz tal-ftehim għandu jiġi ppreżentat lill-Parlament għall-approvazzjoni skont l-Artikolu 99.

5.  Meta jitlestew in-negozjati, imma qabel ma jiġi ffirmat kwalunkwe ftehim, l-abbozz tal-ftehim għandu jiġi ppreżentat lill-Parlament għall-approvazzjoni skont l-Artikolu 99. Bi qbil mal-Artikolu 49 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, l-approvazzjoni tal-Parlament għandha tirrikjedi l-voti ta' maġġoranza tal-Membri kollha tiegħu.

Ġustifikazzjoni

Il-kliem użat huwa adattat f'paragrafu 3 sabiex tiġi evitata stqarrija unilaterali fir-Regoli interni tal-Parlament Ewropew dwar x'għandhom jagħmlu Istituzzjonijiet oħra.

Emenda    103

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 83

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 83

Artikolu 83

Ksur ta' prinċipji findamentali minn Stat Membru

Ksur ta' prinċipji u valuri fundamentali minn Stat Membru

1.  Il-Parlament jista', fuq il-bażi ta' rapport speċifiku tal-kumitat responsabbli mfassal skont l-Artikoli 45 u 52:

1.  Il-Parlament jista', fuq il-bażi ta' rapport speċifiku tal-kumitat responsabbli mfassal skont l-Artikoli 45 u 52:

(a) jivvota fuq proposta motivata li titlob lill-Kunsill biex jaġixxi skond l-Artikolu 7(1) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea;

(a) jivvota fuq proposta motivata li titlob lill-Kunsill biex jaġixxi skont l-Artikolu 7(1) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea;

(b) jivvota fuq proposta li titlob lill-Kummissjoni jew lill-Istati Membri sabiex iressqu proposta skond l-Artikolu 7(2) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea;

(b) jivvota fuq proposta li titlob lill-Kummissjoni jew lill-Istati Membri sabiex iressqu proposta skont l-Artikolu 7(2) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea;

(c) jivvota fuq proposta li titlob lill-Kunsill sabiex jaġixxi skond l-Artikolu 7(3) jew, sussegwentement, skond l-Artikolu 7(4) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea.

(c) jivvota fuq proposta li titlob lill-Kunsill sabiex jaġixxi skont l-Artikolu 7(3) jew, sussegwentement, skont l-Artikolu 7(4) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea.

2.  Kull talba mill-Kunsill għal approvazzjoni ta' proposta ppreżentata skont l-Artikolu 7(1) u (2) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea flimkien mal-osservazzjonijiet ippreżentati mill-Istat Membru kkonċernat għandhom jitħabbru lill-Parlament u jiġu riferuti lill-kumitat responsabbli skont l-Artikolu 99. Ħlief fil-każ ta' ċirkustanzi urġenti u ġustifikati, il-Parlament għandu jieħu d-deċiżjoni tiegħu fuq proposta mill-Kumitat responsabbli.

2.  Kull talba mill-Kunsill għal approvazzjoni ta' proposta ppreżentata skont l-Artikolu 7(1) u (2) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea flimkien mal-osservazzjonijiet ippreżentati mill-Istat Membru kkonċernat għandhom jitħabbru lill-Parlament u jiġu riferuti lill-kumitat responsabbli skont l-Artikolu 99. Ħlief fil-każ ta' ċirkustanzi urġenti u ġustifikati, il-Parlament għandu jieħu d-deċiżjoni tiegħu fuq proposta mill-Kumitat responsabbli.

3.  Deċiżjonijiet skont il-paragrafi 1 u 2 għandhom ikunu jeħtieġu maġġoranza ta' żewġ terzi tal-voti mitfugħa, li tkun tikkostitwixxi l-maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament.

3.  Bi qbil mal-Artikolu 354 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, deċiżjonijiet skont il-paragrafi 1 u 2 għandhom ikunu jeħtieġu maġġoranza ta' żewġ terzi tal-voti mitfugħa, li tkun tikkostitwixxi l-maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament.

4.  Il-kumitat responsabbli jista' jippreżenta mozzjoni għal riżoluzzjoni li takkumpanja d-deċiżjoni, bl-awtorizzazzjoni tal-Konferenza ta' Presidenti. Dik il-mozzjoni għal riżoluzzjoni għandha turi l-fehmiet tal-Parlament dwar xi ksur serju minn xi Stat Membru, dwar is-sanzjonijiet xierqa u dwar kif dawk is-sanzjonijiet jiġu mibdula jew revokati.

4.  Il-kumitat responsabbli jista' jippreżenta mozzjoni għal riżoluzzjoni li takkumpanja d-deċiżjoni, bl-awtorizzazzjoni tal-Konferenza ta' Presidenti. Dik il-mozzjoni għal riżoluzzjoni għandha turi l-fehmiet tal-Parlament dwar xi ksur serju minn xi Stat Membru, dwar il-miżuri xierqa li għandhom jittieħdu u dwar kif dawk il-miżuri jiġu mibdula jew revokati.

5.  Il-kumitat responsabbli għandu jiżgura li l-Parlament ikun infurmat b'mod sħiħ u, fejn ikun meħtieġ, li jintalab jagħti l-fehmiet tiegħu dwar il-miżuri li jsegwu l-approvazzjoni tiegħu mogħtija skont il-paragrafu 3. Il-Kunsill għandu jkun mistieden sabiex jispjega l-iżviluppi skont kif ikun xieraq. Fuq proposta mill-kumitat responsabbli, mħejjija bl-awtorizzazzjoni tal-Konferenza tal-Presidenti, il-Parlament jista' jadotta rakkomandazzjonijiet lill-Kunsill.

5.  Il-kumitat responsabbli għandu jiżgura li l-Parlament ikun infurmat b'mod sħiħ u, fejn ikun meħtieġ, jintalab jagħti l-fehmiet tiegħu dwar il-miżuri li jsegwu l-approvazzjoni tiegħu mogħtija skont il-paragrafu 3. Il-Kunsill għandu jkun mistieden sabiex jispjega l-iżviluppi skont kif ikun xieraq. Fuq proposta mill-kumitat responsabbli, imħejjija bl-awtorizzazzjoni tal-Konferenza tal-Presidenti, il-Parlament jista' jadotta rakkomandazzjonijiet lill-Kunsill.

Ġustifikazzjoni

Il-bidla fil-paragrafu 4 għandha l-għan li tallinja l-kliem użat mat-Trattat (l-Artikolu 7 TUE billi juża "miżuri" mhux "sanzjonijiet").

Emenda    104

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 84

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 84

Artikolu 84

Kompożizzjoni tal-Parlament

Kompożizzjoni tal-Parlament

F'ħin xieraq qabel it-tmiem ta' leġislatura, il-Parlament jista', fuq il-bażi ta' rapport imfassal mill-kumitat responsabbli tiegħu skont l-Artikolu 45, jagħmel proposta biex tinbidel il-kompożizzjoni tiegħu. L-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew li tistabbilixxi l-kompożizzjoni tal-Parlament għandu jkun eżaminat skont l-Artikolu 99.

F'ħin xieraq qabel it-tmiem ta' leġislatura, il-Parlament jista', fuq il-bażi ta' rapport imfassal mill-kumitat responsabbli tiegħu skont l-Artikolu 14(2) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u l-Artikolu 45 u l-Artikolu 52, jagħmel proposta biex tinbidel il-kompożizzjoni tiegħu. L-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew li tistabbilixxi l-kompożizzjoni tal-Parlament għandu jkun eżaminat skont l-Artikolu 99.

Ġustifikazzjoni

Bħal fl-Artikoli l-oħrajn ta' dan il-Kapitolu, hija meħtieġa referenza għall-artikolu relevanti tat-Trattat (Artikolu 14(2) TUE) għax dan huwa l-bażi għall-inizjattiva tal-Parlament.

Emenda    105

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 85

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 85

Artikolu 85

Kooperazzjoni msaħħa bejn l-Istati Membri

Kooperazzjoni msaħħa bejn l-Istati Membri

1.  Talbiet għall-introduzzjoni ta' koperazzjoni msaħħa bejn Stati Membri skont l-Artikolu 20 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea għandhom jitressqu mill-President quddiem il-Kumitat responsabbli biex jitqiesu. L-Artikoli 39, 41, 43, 47, 57 sa 63 u 99 għandhom japplikaw kif jixraq.

1.  Talbiet għall-introduzzjoni ta' koperazzjoni msaħħa bejn Stati Membri skont l-Artikolu 20 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea għandhom jitressqu mill-President quddiem il-Kumitat responsabbli biex jitqiesu. Għandu japplika l-Artikolu 99.

2.  Il-kumitat responsabbli għandu jivverifika l-konformità mal-Artikolu 20 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u mal-Artikoli 326 sa 334 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

2.  Il-kumitat responsabbli għandu jivverifika l-konformità mal-Artikolu 20 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u mal-Artikoli 326 sa 334 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

3.  Atti sussegwenti proposti taħt reġim ta' koperazzjoni msaħħa, malli dan ikun stabbilit, għandhom ikunu trattati mill-Parlament skond l-istess proċeduri bħal meta l-koperazzjoni msaħħa ma tkunx tapplika. Għandu japplika l-Artikolu 47.

3.  Atti sussegwenti proposti taħt reġim ta' koperazzjoni msaħħa, malli dan ikun stabbilit, għandhom ikunu trattati mill-Parlament skont l-istess proċeduri bħal meta l-koperazzjoni msaħħa ma tkunx tapplika. Għandu japplika l-Artikolu 47.

Ġustifikazzjoni

Diversi referenzi tħassru għax mhux meħtieġa jew huma superfluwi (ir-referenza għal Artikoli 57 sa 63 dwar l-ewwel qari, u r-referenza għall-Artikoli 39, 41, 43 u 47 huma superfluwi). Fir-rigward tal-proċedura ta' approvazzjoni, din hija normalment irregolata mill-Artikolu 99 biss.

Emenda    106

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Titolu II – kapitolu 8 – enumerazzjoni

Test fis-seħħ

Emenda

KAPITOLU 8

KAPITOLU 6

PROĊEDURI TAL-BAĠIT

PROĊEDURI TAL-BAĠIT

Emenda    107

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 86

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 86

Artikolu 86

Il-Qafas finanzjarju plurijennali

Il-Qafas finanzjarju pluriennali

Fejn il-Kunsill jitlob l-approvazzjoni tal-Parlament għall-proposta għal regolament li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju plurijennali, il-kwistjoni għandha tkun riferuta lill-kumitat responsabbli skont il-proċedura stipulata fl-Artikolu 99. L-approvazzjoni tal-Parlament għandha tkun teħtieġ il-voti tal-maġġoranza tal-Membri kollha tiegħu.

Fejn il-Kunsill jitlob l-approvazzjoni tal-Parlament għall-proposta għal regolament li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju pluriennali, il-kwistjoni għandha tkun trattata skont l-Artikolu 99. Skont l-Artikolu 312(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, l-approvazzjoni tal-Parlament għandha tkun teħtieġ il-voti tal-maġġoranza tal-Membri kollha tiegħu.

Emenda    108

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 86a (ġdid)

Test fis-seħħ

Emenda

 

Artikolu 86a

 

Proċedura baġitarja annwali

 

Il-kumitat responsabbli jista' jiddeċiedi li jfassal rapport li jitqies xieraq rigward il-baġit, wara li jkun ikkunsidra l-Anness għall-Ftehim Interistituzzjonali tat-2 ta' Diċembru 2013 dwar id-dixxiplina baġitarja, dwar il-kooperazzjoni fi kwistjonijiet baġitarji u l-ġestjoni finanzjarja soda1a.

 

Kull kumitat jista' jagħti opinjoni fiż-żmien stipulat mill-kumitat responsabbli.

 

___________________

 

1a ĠU C 373, 20.12.2013, p. 1.

Ġustifikazzjoni

Il-bidla tipproponi li jitħassar l-Artikolu 87 attwali u jiġi sostitwit b'Artikolu ġdid dwar il-proċedura baġitarja annwali.

Emenda    109

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 87

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 87

imħassar

Dokumenti ta' ħidma

 

1.  Id-dokumenti li ġejjin għandhom ikunu disponibbli għall-Membri:

 

(a) l-abbozz tal-baġit ippreżentat mill-Kummissjoni;

 

(b) ġabra fil-qosor mill-Kunsill tad-deliberazzjonijiet tiegħu dwar l-abbozz tal-baġit;

 

(c) il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz tal-baġit imfassal skont l-Artikolu 314(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea;

 

(d) kull abbozz ta’ deċiżjoni dwar il-qsim proviżorju fi tnax-il parti skont l-Artikolu 315 tat-Trattat dwar l-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

 

2.  Dawk id-dokumenti għandhom ikunu rreferuti lill-kumitat responsabbli. Kull kumitat ikkonċernat jista' jagħti l-opinjoni tiegħu.

 

3.  Jekk kumitati oħra jkunu jixtiequ jagħtu opinjoni, il-President għandu jistabbilixxi żmien sa meta dawn l-opinjonijiet għandhom jiġu kkomunikati lill-kumitat responsabbli.

 

Ġustifikazzjoni

Emenda    110

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 88

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 88

Artikolu 88

Kunsiderazzjoni tal-abbozz tal-baġit - l-ewwel fażi

Pożizzjoni tal-Parlament dwar l-abbozz tal-baġit

1.  Bla ħsara għall-kundizzjonijiet imsemmija hawn taħt, kull Membru jista' jqiegħed fuq il-Mejda u jitkellem favur abbozzi ta' emendi għall-abbozz tal-baġit.

1.  Emendi għall-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz ta' baġit jistgħu jitressqu lill-kumitat responsabbli minn Membri individwali.

 

Emendi għall-pożizzjoni tal-Kunsill jistgħu jitressqu fil-Parlament minn mill-inqas 40 Membru jew f'isem kumitat jew grupp politiku.

2.  L-abbozzi ta' emendi għandhom ikunu ammissibbli biss jekk jiġu ppreżentati bil-miktub, ikunu ffirmati minn mhux inqas minn erbgħin Membru jew jitqiegħdu fuq il-Mejda f'isem grupp politiku jew kumitat, ikunu jindikaw it-titolu tal-baġit li għalih jirreferu u jkunu jiżguraw li jinżamm bilanċ bejn id-dħul u l-infiq. L-abbozzi ta' emendi għandhom jinkludu t-tgħrif rilevanti kollu dwar ir-rimarki li għandhom jitniżżlu ħdejn it-titolu tal-baġit ikkonċernat.

2.  L-emendi għandhom jitressqu u jiġu ġġustifikati bil-miktub, għandhom jinkludu l-firma tal-awturi tagħhom u jispeċifikaw il-linja baġitarja li jirreferu għaliha.

L-abbozzi ta’ emendi kollha għall-abbozz tal-baġit għandhom ikunu ġustifikati bil-miktub.

 

3.  Il-President għandu jiffissa l-limitu ta' żmien għat-tqegħid fuq il-Mejda ta' abbozzi ta' emendi.

3.  Il-President għandu jiffissa l-limitu ta' żmien għat-tqegħid fuq il-Mejda ta' abbozzi ta' emendi.

4.  Il-kumitat responsabbli għandu jagħti l-opinjoni tiegħu dwar it-testi ppreżentati qabel ma jiġu diskussi fil-Parlament.

4.  Il-kumitat responsabbli għandu jivvota dwar l-emendi qabel ma jiġu diskussi fil-Parlament.

M'għandux jittieħed vot fil-Parlament fuq abbozzi ta' emendi li jiġu miċħuda mill-kumitat responsabbli ħlief jekk issir talba bil-miktub għal dan minn kumitat jew minn mhux inqas minn erbgħin Membru, qabel ma jiskadi ż-żmien iffissat mill-President; din l-iskadenza m'għandha fl-ebda każ tkun ta' anqas minn 24 siegħa qabel ma tibda l-votazzjoni.

4a.   Jista' jittieħed vot fuq emendi li jitressqu fil-Parlament li jiġu miċħuda mill-kumitat responsabbli unikament jekk issir talba bil-miktub għal dan minn kumitat jew minn mhux inqas minn erbgħin Membru, qabel ma jiskadi ż-żmien iffissat mill-President; din l-iskadenza m'għandha fl-ebda każ tkun ta' anqas minn 24 siegħa qabel ma tibda l-votazzjoni.

5.  L-abbozzi ta' emendi għall-estimi tal-Parlament li jkunu simili għal dawk li jkunu diġà ġew miċħuda mill-Parlament fiż-żmien meta tfasslu l-estimi għandhom jiġu diskussi biss fil-każ fejn il-kumitat responsabbli ikun ta opinjoni favorevoli.

5.  L-emendi għall-estimi tal-Parlament li jkunu simili għal dawk li jkunu diġà ġew miċħuda mill-Parlament fiż-żmien meta tfasslu l-estimi għandhom jiġu diskussi biss fil-każ fejn il-kumitat responsabbli ikun ta opinjoni favorevoli.

6.  Minkejja l-Artikolu 59(2), il-Parlament għandu jieħu votazzjonijiet separati u suċċessivi fuq:

6.  Il-Parlament għandu jieħu votazzjonijiet suċċessivi fuq:

–  kull abbozz ta' emenda,

–  l-emendi għall-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz tal-baġit, skont it-taqsima,

  kull taqsima tal-abbozz tal-baġit,

 

–  mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-abbozz tal-baġit.

–   mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-abbozz tal-baġit.

Madankollu, għandu japplika l-Artikolu 174(4) sa (8).

Madankollu, għandhom japplikaw l-Artikolu 174(4) sa (8a).

7.  L-artikoli, il-kapitoli, it-titoli u t-taqsimiet tal-abbozz tal-baġit li dwarhom ma tqiegħdu fuq il-Mejda l-ebda abbozzi ta' emendi għandhom jitqiesu bħala li ġew adottati.

7.  L-artikoli, il-kapitoli, it-titoli u t-taqsimiet tal-abbozz tal-baġit li dwarhom ma tqiegħdet fuq il-Mejda l-ebda emenda għandhom jitqiesu bħala li ġew adottati.

8.  Sabiex jiġu adottati, l-abbozzi ta' emendi għandhom jiksbu l-maġġoranza tal-voti tal-Membri kollha tal-Parlament.

8.  Skont l-Artikolu 314(4)(a) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, biex jiġu adottati, l-emendi għandhom jiksbu l-maġġoranza tal-voti tal-Membri kollha tal-Parlament.

9.  Jekk il-Parlament ikun emenda l-abbozz tal-baġit, l-abbozz tal-baġit kif emendat għandu jiġi mgħoddi lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, flimkien mal-ġustifikazzjonijiet.

9.  Jekk il-Parlament ikun emenda l-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz tal-baġit, il-pożizzjoni kif emendata għandha tiġi mgħoddija lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, flimkien mal-ġustifikazzjonijiet u l-minuti tas-seduta li fiha l-emendi jkunu ġew adottati.

10.  Il-minuti tas-seduta li fiha l-Parlament ikun ta l-opinjoni tiegħu dwar l-abbozz tal-baġit għandhom jiġu mgħoddija lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

 

Ġustifikazzjoni

The title of Rule 88 is changed and brought in line with point 13 of the Annex to the IIA. As regards the changes to paragraph 1, they clarify the possibility to table amendments to the Council's position.

Paragraph 2 subparagraph 2 is deleted here and included in subparagraph 1.

As regards the changes to paragraph 4, the word "texts" is quite vague and therefore it is replaced by "amendments".

As regards the changes to paragraph 6 in the introductory part, the word "notwithstanding" is deleted to avoid unnecessary questions on the applicability of the other Rules governing the first reading.

The modifications to paragraph 6 subparagraph 2 reflect the changes in Rule 174.

Emenda    111

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 89

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 89

Artikolu 95a

Trialogu Finanzjarju

Koperazzjoni interistituzzjonali

Il-President għandu jieħu sehem f'laqgħat regolari bejn il-Presidenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni li jissejħu, fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni, taħt il-proċeduri tal-baġit imsemmija fit-Titolu II tas-Sitt Parti tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Il-President għandu jieħu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex jippromwovi konsultazzjoni u rikonċiljazzjoni tal-posizzjonijiet tal-istituzzjonijiet sabiex tkun iffaċilitata l-implimentazzjoni tal-proċeduri fuq msemmija.

Bi qbil mal-Artikolu 324 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, il-President għandu jieħu sehem f'laqgħat regolari bejn il-Presidenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni li jissejħu, fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni, taħt il-proċeduri tal-baġit imsemmija fit-Titolu II tas-Sitt Parti tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Il-President għandu jieħu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex jippromwovi konsultazzjoni u rikonċiljazzjoni tal-posizzjonijiet tal-istituzzjonijiet sabiex tkun iffaċilitata l-implimentazzjoni tal-proċeduri fuq msemmija.

Il-President tal-Parlament jista' jiddelega dan id-dover lil xi Viċi President li jkollu esperjenza fi kwistjonijiet baġitarji jew lill-President tal-kumitat responsabbli għal kwistjonijiet baġitarji.

Il-President tal-Parlament jista' jiddelega dan id-dover lil xi Viċi President li jkollu esperjenza fi kwistjonijiet baġitarji jew lill-President tal-kumitat responsabbli għal kwistjonijiet baġitarji.

 

(Dan l-Artikolu kif emendat se jitmexxa biex jiġi fi tmiem il-kapitolu dwar il-proċeduri baġitarji, wara l-Artikolu 95.)

Ġustifikazzjoni

Emenda    112

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 91

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 91

Artikolu 91

Adozzjoni definittiva tal-baġit

Adozzjoni definittiva tal-baġit

Fejn il-President ikun sodisfatt li l-baġit ġie adottat skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 314 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, huwa għandu jiddikjara fil-Parlament li l-baġit kien adottat b'mod definittiv. Huwa għandu jagħmel l-arranġamenti għall-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Fejn il-President iqis li l-baġit ġie adottat skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 314 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, huwa għandu jiddikjara fil-Parlament li l-baġit kien adottat b'mod definittiv. Huwa għandu jagħmel l-arranġamenti għall-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Emenda    113

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 93

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 93

Artikolu 93

Kwittanza lill-Kummissjoni fir-rigward ta' l-implimentazzjoni tal-baġits

Kwittanza lill-Kummissjoni fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġits

Id-dipożizzjonijiet dwar il-proċeduri għall-implimentazzjoni tad-deċiżjoni dwar l-għoti ta' kwittanza lill-Kummissjoni għall-implimentazzjoni tal-baġit skond id-dispożizzjonijiet finanzjarji tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u r-Regolament Finanzjarju huma mehmuża ma' dawn ir-Regoli bħala anness11. Dan l-anness għandu jiġi adottat skont l-Artikolu 227(2).

Id-dispożizzjonijiet dwar il-proċeduri dwar l-għoti ta' kwittanza lill-Kummissjoni għall-implimentazzjoni tal-baġit skont id-dispożizzjonijiet finanzjarji tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u r-Regolament Finanzjarju huma mehmuża ma' dawn l-Artikoli bħala anness11.

__________________

__________________

11 Ara l-Anness V.

11 Ara l-Anness V.

Ġustifikazzjoni

Allinjament tal-verżjoni EN ma' verżjonijiet lingwistiċi oħra (FR, IT, NL).

Emenda    114

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 94

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 94

Artikolu 94

Proċeduri oħra ta' kwittanza

Proċeduri oħra ta' kwittanza

Id-dispożizzjonijiet li jirregolaw il-proċedura ta' għoti ta' kwittanza lill-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni tal-baġit għandhom japplikaw bl-istess mod għall-proċedura ta' għoti ta' kwittanza:

Id-dispożizzjonijiet li jirregolaw il-proċedura ta' għoti ta' kwittanza lill-Kummissjoni bi qbil mal-Artikolu 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, dwar l-implimentazzjoni tal-baġit għandhom japplikaw bl-istess mod għall-proċedura ta' għoti ta' kwittanza:

– lill-President tal-Parlament Ewropew dwar l-implimentazzjoni tal-baġit tal-Parlament Ewropew;

– lill-President tal-Parlament Ewropew dwar l-implimentazzjoni tal-baġit tal-Parlament Ewropew;

–  lill-persuni responsabbli mill-implimentazzjoni tal-baġits ta' istituzzjoniijiet u organi oħra ta' l-Unjoni Ewropea bħal ma huma l-Kunsill (f'dak li għandu x'jaqsam ma' l-attivitajiet tiegħu bħala eżekuttiv), il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, il-Qorti ta' l-Awdituri, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u l-Kumitat tar-Reġjuni;

–  lill-persuni responsabbli mill-implimentazzjoni tal-baġits ta' istituzzjoniijiet u korpi oħra tal-Unjoni Ewropea bħal ma huma l-Kunsill, il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, il-Qorti tal-Awdituri, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u l-Kumitat tar-Reġjuni;

– lill-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni tal-baġit tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp;

– lill-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni tal-baġit tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp;

– lill-organi responsabbli mill-eżekuzzjoni tal-baġit ta' entitajiet li huma legalment indipendenti u li jwettqu dmirijiet tal-Unjoni, sa fejn l-attivitajiet tagħhom ikunu suġġetti għal dispożizzjonijiet legali li jeħtieġu kwittanza mill-Parlament Ewropew.

– lill-organi responsabbli mill-eżekuzzjoni tal-baġit ta' entitajiet li huma legalment indipendenti u li jwettqu dmirijiet tal-Unjoni, sa fejn l-attivitajiet tagħhom ikunu suġġetti għal dispożizzjonijiet legali li jeħtieġu kwittanza mill-Parlament Ewropew.

Ġustifikazzjoni

Il-bidla proposta tikkjarifika l-parti introduttorja li l-kwittanza hija mogħtija fuq il-bażi tal-Artikolu 319 tat-TFUE.

Rigward it-tieni inċiż, il-kliem "(f’dak li għandu x’jaqsam mal-attivitajiet tiegħu bħala eżekuttiv)" għandhom jitħassru, minħabba li jidher ċar li l-kwittanza ma tikkonċernax l-attivitajiet politiċi tal-Kunsill.

Emenda    115

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 95

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 95

Artikolu 92a

Kontroll tal-Parlament fuq l-implimentazzjoni tal-baġit

L-implimentazzjoni tal-baġit

1.  Il-Parlament għandu jissorvelja l-implimentazzjoni tal-baġit tas-sena kurrenti. Dan id-dover għandu jingħata lill-kumitat responsabbli mill-kontroll tal-baġit u lill-kumitati l-oħra li jkunu kkonċernati.

1.  Il-Parlament għandu jissorvelja l-implimentazzjoni tal-baġit tas-sena kurrenti. Dan id-dover għandu jingħata lill-kumitat responsabbli mill-kontroll tal-baġit u lill-kumitati l-oħra li jkunu kkonċernati.

2.  Kull sena, qabel l-ewwel qari ta' l-abbozz tal-baġit għas-sena finanzjarja ta' wara, il-Parlament għandu jikkonsidra l-problemi ffaċċjati fl-implimentazzjoni tal-baġit kurrenti, jekk ikun il-każ fuq il-bażi ta' mozzjoni għal riżoluzzjoni mqiegħda fuq il-Mejda mill-kumitat responsabbli.

2.  Kull sena, qabel l-ewwel qari tiegħu tal-abbozz tal-baġit għas-sena finanzjarja ta' wara, il-Parlament għandu jikkunsidra l-problemi ffaċċjati fl-implimentazzjoni tal-baġit kurrenti, jekk ikun il-każ fuq il-bażi ta' mozzjoni għal riżoluzzjoni mqiegħda fuq il-Mejda mill-kumitat responsabbli.

 

(Dan l-Artikolu kif emendat se jitmexxa biex jiġi qabel l-Artikolu 93.)

Ġustifikazzjoni

Emenda    116

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Titolu II – kapitolu 9 – enumerazzjoni

Test fis-seħħ

Emenda

KAPITOLU 9

KAPITOLU 7

PROĊEDURI INTERNI TAL-BAĠIT

PROĊEDURI INTERNI TAL-BAĠIT

Ġustifikazzjoni

Il-Kapitolu 9 se jsir il-Kapitolu 7.

Emenda    117

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 98

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 98

Artikolu 98

Setgħa biex jagħmel u jħallas spejjeż

Setgħa biex jagħmel u jħallas spejjeż, japprova l-kontijiet u jagħti l-kwittanza

1.  Wara li jiġi kkonsultat il-kumitat kompetenti, il-President għandu jagħmel u jħallas, jew iġiegħel li jsiru u jitħallsu, l-ispejjeż koperti mir-regoli finanzjarji interni maħruġa mill-Bureau.

1.  Wara li jiġi kkonsultat il-kumitat kompetenti, il-President għandu jagħmel u jħallas, jew iġiegħel li jsiru u jitħallsu, l-ispejjeż koperti mir-regoli finanzjarji interni maħruġa mill-Bureau.

2.  Il-President għandu jgħaddi l-abbozz tal-kontijiet annwali lill-kumitat responsabbli.

2.  Il-President għandu jgħaddi l-abbozz tal-kontijiet annwali lill-kumitat responsabbli.

3.  Fuq il-bażi ta' rapport mill-kumitat responsabbli, il-Parlament għandu japprova l-kontijiet tiegħu u jiddeċiedi dwar l-għoti ta' kwittanza.

3.  Fuq il-bażi ta' rapport mill-kumitat responsabbli, il-Parlament għandu japprova l-kontijiet tiegħu u jiddeċiedi dwar l-għoti ta' kwittanza.

Emenda    118

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Titolu II – kapitolu 10 – enumerazzjoni

Test fis-seħħ

Emenda

KAPITOLU 10

KAPITOLU 8

PROĊEDURA TA' APPROVAZZJONI

PROĊEDURA TA' APPROVAZZJONI

Ġustifikazzjoni

Il-Kapitolu 10 se jsir il-Kapitolu 8

Emenda    119

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 99

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 99

Artikolu 99

Proċedura ta' approvazzjoni

Proċedura ta' approvazzjoni

1.  Meta l-Parlament jintalab jagħti l-approvazzjoni tiegħu għal att propost, għandu, meta jadotta d-deċiżjoni tiegħu, iqis ir-rakkomandazzjoni mill-kumitat responsabbli li japprova jew jiċħad l-att. Ir-rakkomandazzjoni għandha tinkludi kunsiderazzjonijiet, iżda m’għandhiex tinkludi premessi. Tista’ tinkludi ġustifikazzjoni qasira, li għandha taqa’ taħt ir-responsabbiltà tar-rapporteur u li m'għandux jittieħed vot dwarha. L-Artikolu 56(1) għandu japplika mutatis mutandis. Emendi mressqa fil-kumitat għandhom ikunu ammissibbli biss jekk ikollhom l-għan li jaqilbu s-sens tar-rakkomandazzjoni kif proposta mir-rapporteur.

1.  Meta l-Parlament jintalab jagħti l-approvazzjoni tiegħu għal att legalment vinkolanti, il-kumitat responsabbli għandu jressaq quddiem il-Parlament rakkomandazzjoni li tapprova jew tiċħad l-att propost.

 

Ir-rakkomandazzjoni għandha tinkludi kunsiderazzjonijiet, iżda m'għandhiex tinkludi premessi. L-emendi fil-kumitat għandhom ikunu ammissibbli biss jekk ikollhom l-għan li jaqilbu s-sens tar-rakkomandazzjoni kif proposta mir-rapporteur.

 

Ir-rakkomandazzjoni tista' tkun akkumpanjata minn nota spjegattiva qasira, li għandha taqa' taħt ir-responsabilità tar-rapporteur u m'għandux jittieħed vot fuqha. L-Artikolu 56(1) għandu japplika mutatis mutandis.

Il-kumitat responsabbli jista' jressaq mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġislattiva. Kumitati oħra jistgħu jkunu involuti fit-tfassil tar-riżoluzzjoni bi qbil mal-Artikolu 201(3) flimkien mal-Artikoli 53, 54 jew 55.

1a.   Jekk ikun meħtieġ, il-kumitat responsabbli jista' wkoll iqiegħed fuq il-Mejda rapport li jinkludi mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġislattiva li tistabbilixxi r-raġunijiet għaliex il-Parlament għandu jagħti jew jiċħad l-approvazzjoni tiegħu u, meta jkun xieraq, fejn isiru rakkomandazzjonijiet għall-implimentazzjoni tal-att propost.

 

1b.   Il-kumitat responsabbli għandu jindirizza t-talba għall-approvazzjoni mingħajr dewmien żejjed. Jekk il-kumitat responsabbli ma jkunx adotta r-rakkomandazzjoni tiegħu fi żmien sitt xhur mid-data li fiha ġiet riferita lilu t-talba għall-approvazzjoni, il-Konferenza tal-Presidenti tista' jew tpoġġi l-kwistjoni fuq l-aġenda għall-kunsiderazzjoni ta' sessjoni parzjali sussegwenti jew inkella, f'każijiet debitament sostanzjati, tiddeċiedi li testendi l-perjodu ta' sitt xhur.

Il-Parlament għandu jiddeċiedi dwar l-att li jkun jeħtieġ l-approvazzjoni tiegħu skont it-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea jew it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea permezz ta' votazzjoni waħda dwar l-approvazzjoni, irrispettivament minn jekk ir-rakkomandazzjoni tal-kumitat responsabbli tkunx li l-att propost jiġi approvat jew miċħud, u ebda emenda ma tista' titqiegħed fuq il-mejda. Il-maġġoranza meħtieġa għall-adozzjoni tal-approvazzjoni għandha tkun il-maġġoranza stipulata fl-Artikolu tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea jew tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea li joħloq il-bażi legali għall-att propost jew, jekk fih ma tkun indikata l-ebda maġġoranza, il-maġġoranza tal-voti mitfugħa. Jekk il-maġġoranza meħtieġa ma tintlaħaqx, l-att propost għandu jitqies li jkun ġie miċħud.

1c.   Il-Parlament għandu jiddeċiedi dwar l-att propost permezz ta' votazzjoni waħda dwar l-approvazzjoni, irrispettivament minn jekk ir-rakkomandazzjoni tal-kumitat responsabbli tkunx li l-att propost jiġi approvat jew miċħud, u ebda emenda ma tista' titqiegħed fuq il-Mejda. Jekk il-maġġoranza meħtieġa ma tintlaħaqx, l-att propost għandu jitqies li jkun ġie miċħud.

2.  Barra minn hekk, fil-każ ta’ ftehimiet internazzjonali, trattati ta’ adeżjoni, id-determinazzjoni ta’ ksur serju u persistenti ta' prinċipji fundamentali minn Stat Membru, l-istabbiliment tal-kompożizzjoni tal-Parlament, l-istabbiliment ta’ kooperazzjoni msaħħa bejn l-Istati Membri jew l-adozzjoni ta’ qafas finanzjarju pluriennali, għandhom japplikaw l-Artikoli 108, 81, 83, 84, 85 u 86 rispettivament.

 

3.  Meta l-approvazzjoni tal-Parlament tkun meħtieġa għal xi proposta għal att leġislattiv propost jew xi ftehim internazzjonali previst, il-kumitat responsabbli jista', sabiex jiffaċilita r-riżultat pożittiv tal-proċedura, jiddeċiedi li jippreżenta rapport interim dwar il-proposta lill-Parlament b'mozzjoni għal riżoluzzjoni li jkun fiha rakkomandazzjonijiet għall-modifika jew għall-implimentazzjoni tal-att leġislattiv propost jew tal-ftehim internazzjonali previst.

3.  Meta l-approvazzjoni tal-Parlament tkun meħtieġa, il-kumitat responsabbli jista', fi kwalunkwe waqt, jippreżenta rapport interim lill-Parlament b'mozzjoni għal riżoluzzjoni li jkun fiha rakkomandazzjonijiet għall-modifika jew għall-implimentazzjoni tal-att propost.

4.  Il-kumitat responsabbli għandu jindirizza t-talba għall-approvazzjoni mingħajr dewmien żejjed. Jekk il-kumitat responsabbli jiddeċiedi li ma jagħtix rakkomandazzjoni, jew ma jkunx adotta rakkomandazzjoni fi żmien sitt xhur mid-data li fiha tkun ġiet riferita lilu t-talba għall-approvazzjoni, il-Konferenza tal-Presidenti tista' jew tpoġġi l-kwistjoni fuq l-Aġenda għall-kunsiderazzjoni ta' sessjoni parzjali sussegwenti jew inkella, f'każijiet debitament sostanzjati, tiddeċiedi li testendi l-perjodu ta' sitt xhur.

 

Meta l-approvazzjoni tal-Parlament hija meħtieġa għal ftehima internazzjonali prevista, il-Parlament jista' jiddeċiedi, fid-dawl ta' rakkomandazzjoni mill-kumitat responsabbli, li jissospendi l-proċedura ta' approvazzjoni għal żmien mhux itwal minn sena.

 

Ġustifikazzjoni

The changes to paragraph 1 reflect the fact that having an explanatory statement as a means of supporting/reinforcing the recommendation by rapporteur/committee is useful (it may lead to fewer reports under paragraph 2 as the committee would not draft them regularly in order to explain its (new)position).

Paragraph 1 subparagraph 2 shall become par 1a. The addition of "also" aims to clarify this aspect. The references to Rules 53, 54 and 55 are deleted because they are superfluous and might even lead to an erroneous “a contrary” reasoning concerning the first subparagraph (where Rule 53 and Rule 55 could apply, but not Rule 54). The fact that Rule 54 cannot apply to a report concerning the consent procedure stricto sensu is mentioned explicitly under Rule 54.

The text of paragraph 1 b (new) is moved from the first subparagraph of Rule 99(4) and streamlined.

The suggested changes to paragraph 1 subparagraph 3 aim to streamline the text and to delete provisions which are superfluous. Parliament's consent is always required because of a Treaty provision. The majority is also clearly indicated.

The suggested deletion of paragraph 2 aim to streamline the text and to delete provisions which are superfluous. This paragraph just reiterates some (but not all) situations where consent is required and which are already described in Rules 108, 81, 83, 84, 85 & 86.

The text of paragraph 4 subparagraph 1 is moved to a new paragraph 1b of Rule 99 and streamlined.

Paragraph 4 subparagraph 2 is to be deleted here and moved under Rule 108. This provision only applies to envisaged international agreements, because of the involvement of (and probable need for clarification for) third parties, and could therefore be moved under Rule 108. This paragraph does not impede Parliament abrogating at any time its decision to suspend, nor does it prevent Parliament from renewing it after its expiry.

Emenda    120

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Titolu II – kapitolu 11 – enumerazzjoni

Test fis-seħħ

Emenda

KAPITOLU 11

KAPITOLU 9

PROĊEDURI OĦRA

PROĊEDURI OĦRA

Emenda    121

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 100

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 100

Artikolu 100

Proċedura għall-għoti ta' opinjonijiet skond l-Artikolu 140 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea

Proċedura għall-għoti ta' opinjonijiet dwar derogi għall-adozzjoni tal-euro

1.  Meta l-Parlament ikun ikkonsultat dwar rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill skond l-Artikolu 140(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, għandu, wara li dawn ir-rakkomandazzjonijiet ikunu ppreżentati fis-seduta plenarja mill-Kunsill, jiddelibera fuq il-bażi ta' proposta ppreżentata oralment jew bil-miktub mill-kumitat responsabbli u li tipproponi l-approvazzjoni jew iċ-ċaħda tar-rakkomandazzjonijiet li dwarhom il-Parlament ikun ġie kkonsultat.

1.  Meta l-Parlament ikun ikkonsultat skont l-Artikolu 140(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, għandu jiddelibera fuq il-bażi ta' rapport mill-kumitat responsabbli tiegħu u li jipproponi l-approvazzjoni jew iċ-ċaħda tal-att propost.

2.  Il-Parlament għandu mbagħad jieħu vot wieħed kollettiv fuq ir-rakkomandazzjonijiet li għalihom ma jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda l-ebda emendi.

2.  Il-Parlament għandu mbagħad jieħu vot uniku fuq l-att propost, li għalih ma tista' titqiegħed fuq il-Mejda l-ebda emenda.

Ġustifikazzjoni

Il-bidla fit-titolu hija mmirata lejn iż-żieda fil-leġġibilità tat-titolu tal-Artikolu.

Fir-rigward tat-tibdiliet għall-paragrafu 1, l-Artikolu kif jinsab bħalissa mhuwiex għal kollox konformi mal-Artikolu 140(2) tat-TFUE, u lanqas ma jirrifletti l-prattika attwali. Il-Parlament huwa kkonsultat dwar abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill, mhux dwar "rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill" (dan l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill huwa bbażat fuq rakkomandazzjoni lill-Istati Membri li għandhom l-euro bħala l-munita tagħhom). Il-Kumitat ECON iħejji rapport b'mod sistematiku.

Emenda    122

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 102

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 102

Artikolu 102

Proċeduri għall-iskrutinju ta' ftehimiet volontarji

Proċeduri għall-iskrutinju ta' ftehimiet volontarji previsti

1. Meta l-Kummissjoni tgħarraf lill-Parlament bil-ħsieb tagħha li tesplora l-użu ta' ftehimiet volontarji bħala alternattiva għal leġislazzjoni, il-kumitat responsabbli jista' jħejji rapport dwar il-mertu tal-kwistjoni skond l-Artikolu 52.

1. Meta l-Kummissjoni tgħarraf lill-Parlament bil-ħsieb tagħha li tesplora l-użu ta' ftehimiet volontarji bħala alternattiva għal leġislazzjoni, il-kumitat responsabbli jista' jħejji rapport dwar il-mertu tal-kwistjoni skont l-Artikolu 52.

2. Meta l-Kummissjoni tħabbar li biħsiebha tidħol fi ftehima volontarja, il-kumitat responsabbli jista' jqiegħed fuq il-Mejda mozzjoni għal riżoluzzjoni li tirrakkomanda l-approvazzjoni jew iċ-ċaħda tal-proposta, u taħt liema kundizzjonijiet.

2. Meta l-Kummissjoni tħabbar li biħsiebha tidħol fi ftehima volontarja, il-kumitat responsabbli jista' jqiegħed fuq il-Mejda mozzjoni għal riżoluzzjoni li tirrakkomanda l-approvazzjoni jew iċ-ċaħda tal-proposta, u taħt liema kundizzjonijiet.

Ġustifikazzjoni

It-titolu preżenti huwa qarrieqi peress li jagħti l-impressjoni li l-ftehim volontarju huwa diġà fis-seħħ.

Emenda    123

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 103

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 103

Artikolu 103

Kodifikazzjoni

Kodifikazzjoni

1.  Meta proposta għall-kodifikazzjoni ta' leġislazzjoni tal-Unjoni tiġi ppreżentata lill-Parlament, din għandha titressaq quddiem il-kumitat responsabbli għall-affarijiet legali. Dan il-Kumitat għandu jeżaminaha skond l-arranġamenti milħuqa fuq livell interistituzzjonali sabiex jaċċerta ruħu li din tkun sempliċiment kodifikazzjoni mingħajr tibdil sostanzjali.

1.  Meta proposta għall-kodifikazzjoni ta' leġislazzjoni tal-Unjoni tiġi ppreżentata lill-Parlament, din għandha titressaq quddiem il-kumitat responsabbli għall-affarijiet legali. Dan il-Kumitat għandu jeżaminaha skont l-arranġamenti milħuqa fuq livell interistituzzjonali sabiex jaċċerta ruħu li din tkun sempliċiment kodifikazzjoni mingħajr tibdil sostanzjali.

2.  Il-Kumitat li kien responsabbli għall-atti li kellhom jiġu kkodifikati jistà, fuq talba tiegħu stess jew tal-kumitat responsabbli għall-affarijiet legali, jintalab jagħti l-opinjoni tiegħu dwar kemm hi mixtieqa l-kodifikazzjoni.

2.  Il-Kumitat li kien responsabbli għall-atti li kellhom jiġu kkodifikati jistà, fuq talba tiegħu stess jew tal-kumitat responsabbli għall-affarijiet legali, jintalab jagħti l-opinjoni tiegħu dwar kemm hi mixtieqa l-kodifikazzjoni.

3.  L-emendi għat-test tal-proposta mhumiex ammissibbli.

3.  L-emendi għat-test tal-proposta mhumiex ammissibbli.

Madankollu, fuq talba tar-rapporteur, il-president tal-kumitat responsabbli għall-affarijiet legali jistà jippreżenta, għall-approvazzjoni ta' dan ta' l-aħħar, emendi relatati ma' l-adattamenti tekniċi, kemm-il darba dawk l-adattamenti jkunu meħtieġa sabiex ikun żgurat li l-proposta hija konformi mar-regoli dwar il-kodifikazzjoni u ma jinvolvux tibdil sostanzjali tal-proposta.

Madankollu, fuq talba tar-rapporteur, il-President tal-kumitat responsabbli għall-affarijiet legali jistà jippreżenta, għall-approvazzjoni ta' dan tal-aħħar, emendi relatati mal-adattamenti tekniċi, kemm-il darba dawk l-adattamenti jkunu meħtieġa sabiex ikun żgurat li l-proposta hija konformi mar-regoli dwar il-kodifikazzjoni u ma jinvolvux tibdil sostanzjali tal-proposta.

4.  Jekk il-kumitat responsabbli għall-affarijiet legali jikkonkludi li l-proposta ma tinvolvix tibdil sostanzjali għall-leġislazzjoni tal-Unjoni, huwa għandu jirreferiha lill-Parlament għall-approvazzjoni tiegħu.

4.  Jekk il-kumitat responsabbli għall-affarijiet legali jikkonkludi li l-proposta ma tinvolvix tibdil sostanzjali għal-leġislazzjoni tal-Unjoni, huwa għandu jirreferiha lill-Parlament għall-approvazzjoni tiegħu.

Jekk il-kumitat huwa tal-fehma li l-proposta tinkludi tibdil sostanzjali, huwa għandu jipproponi lill-Parlament iċ-ċaħda tal-proposta.

Jekk il-kumitat huwa tal-fehma li l-proposta tinkludi tibdil sostanzjali, huwa għandu jipproponi lill-Parlament iċ-ċaħda tal-proposta.

Fiż-żewġ każi, il-Parlament għandu jiddeċiedi permezz ta' vot wieħed, mingħajr emendi jew dibattitu.

Fiż-żewġ każi, il-Parlament għandu jiddeċiedi permezz ta' vot wieħed, mingħajr emendi jew dibattitu.

__________________

__________________

12 Ftehima interistituzzjonali tal-20 ta' Diċembru 1994, Metodu ta' ħidma aċċellerat għall-kodifikazzjoni uffiċjali tat-testi leġislattivi, punt 4 (ĠU C 102, 4.4.1996, p.2).

12 Ftehima interistituzzjonali tal-20 ta' Diċembru 1994, Metodu ta' ħidma aċċellerat għall-kodifikazzjoni uffiċjali tat-testi leġislattivi, punt 4 (ĠU C 102, 4.4.1996, p.2).

Ġustifikazzjoni

Il-bidla ssuġġerita għandha l-għan li tissimplifika l-kliem użat fl-Artikolu u tallinjah mal-prattika attwali.

Emenda    124

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 104

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 104

Artikolu 104

Tfassil mill-ġdid

Tfassil mill-ġdid

1.  Meta proposta għat-tfassil mill-ġdid ta' leġislazzjoni tal-Unjoni tiġi preżentata lill-Parlament, għandha titressaq quddiem il-kumitat responsabbli għall-affarijiet legali u l-kumitat responsabbli mis-suġġett.

1.  Meta proposta għat-tfassil mill-ġdid ta' leġislazzjoni tal-Unjoni tiġi preżentata lill-Parlament, għandha titressaq quddiem il-kumitat responsabbli għall-affarijiet legali u l-kumitat responsabbli mis-suġġett.

2.  Il-kumitat responsabbli għall-affarijiet legali għandu jeżaminaha skond l-arranġamenti milħuqa fuq livell interistituzzjonali bil-għan li jkun żgurat li l-proposta ma tinvolvix tibdiliet sostanzjali minbarra dawk identifikati bħala tali fil-proposta.

2.  Il-kumitat responsabbli għall-affarijiet legali għandu jeżaminaha skont l-arranġamenti milħuqa fuq livell interistituzzjonali bil-għan li jkun żgurat li l-proposta ma tinvolvix tibdiliet sostanzjali minbarra dawk identifikati bħala tali fil-proposta.

Għall-iskop ta' dan l-eżami, l-emendi għat-test tal-proposta mhumiex ammissibbli. Madankollu, l-Artikolu 103(3), it-tieni subparagrafu għandu japplika għal dispożizzjonjiet li ma nbidlux fil-proposta għal tfassil mill-ġdid.

Għall-iskop ta' dan l-eżami, l-emendi għat-test tal-proposta mhumiex ammissibbli. Madankollu, l-Artikolu 103(3), it-tieni subparagrafu għandu japplika għal dispożizzjonjiet li ma nbidlux fil-proposta għal tfassil mill-ġdid.

3.  Jekk il-kumitat responsabbli għall-affarijiet legali jqis li l-proposta ma tinkludi l-ebda bidla sostanzjali ħlief għal dawk il-bidliet identifikati bħala tali fil-proposta, huwa għandu jgħarraf lill-kumitat responsabbli b'dan.

3.  Jekk il-kumitat responsabbli għall-affarijiet legali jqis li l-proposta ma tinkludi l-ebda bidla sostanzjali ħlief għal dawk il-bidliet identifikati bħala tali fil-proposta, huwa għandu jgħarraf lill-kumitat responsabbli b'dan.

F'dan il-każ, minbarra l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 169 u 170, l-emendi għandhom ikunu ammissibbli mill-kumitat responsabbli mis-suġġett jekk jikkonċernaw dawk il-partijiet tal-proposta li jinkludu tibdiliet sostanzjali.

F'dan il-każ, minbarra l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 169 u 170, l-emendi għandhom ikunu ammissibbli mill-kumitat responsabbli mis-suġġett jekk jikkonċernaw dawk il-partijiet tal-proposta li jinkludu tibdiliet sostanzjali.

Madankollu, jekk f’konformità mal-punt 8 tal-Ftehima Interistituzzjonali l-kumitat responsabbli jkollu l-ħsieb ukoll li jippreżenta emendi għall-partijiet kodifikati tal-proposta, huwa għandu jinnotifika minnufih il-ħsieb tiegħu lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, u din tal-aħħar għandha tgħarraf lill-kumitat, qabel il-vot skont l-Artikolu 58, bil-pożizzjoni tagħha fir-rigward tal-emendi kif ukoll dwar jekk għandhiex il-ħsieb li tirtira l-proposta ta' tfassil mill-ġdid.

Madankollu, emendi ta' partijiet tal-proposta li ma nbidlux jistgħu jiġu aċċettati fuq bażi eċċezzjonali u fuq bażi ta' każ b'każ mill-President tal-kumitat responsabbli għas-suġġett inkwistjoni, jekk iqis/tqis li dan huwa meħtieġ għal raġunijiet imperattivi li għandhom x'jaqsmu mal-koerenza interna tat-test jew għaliex l-emendi huma marbuta mill-qrib ma' emendi oħra li jkunu ammissibbli. Dawn ir-raġunijiet għandhom jitniżżlu f'ġustifikazzjoni bil-miktub tal-emendi.

4.  Jekk il-kumitat responsabbli għall-affarijiet legali jqis li l-proposta tinkludi bidliet sostanzjali minbarra dawk il-bidliet identifikati bħala tali fil-proposta, huwa għandu jipproponi li l-Parlament jiċħad il-proposta u għandu jgħarraf lill-kumitat responsabbli mis-suġġett b'dan.

4.  Jekk il-kumitat responsabbli għall-affarijiet legali jqis li l-proposta tinkludi bidliet sostanzjali minbarra dawk il-bidliet identifikati bħala tali fil-proposta, huwa għandu jipproponi li l-Parlament jiċħad il-proposta u għandu jgħarraf lill-kumitat responsabbli mis-suġġett b'dan.

F'dan il-każ, il-President għandu jsejjaħ lill-Kummissjoni biex tirtira l-proposta tagħha. Jekk il-Kummissjoni tirtira l-proposta tagħha, il-President għandu jinnota li l-proċedura tilfet l-iskop tagħha u għandu jgħarraf lill-Kunsill. Jekk il-Kummissjoni ma tirtirax il-proposta tagħha, il-Parlament għandu jerġà jibgħatha lill-kumitat responsabbli mis-suġġett, sabiex jeżaminaha skond il-proċedura normali.

F'dan il-każ, il-President għandu jsejjaħ lill-Kummissjoni biex tirtira l-proposta tagħha. Jekk il-Kummissjoni tirtira l-proposta tagħha, il-President għandu jinnota li l-proċedura tilfet l-iskop tagħha u għandu jgħarraf lill-Kunsill. Jekk il-Kummissjoni ma tirtirax il-proposta tagħha, il-Parlament għandu jerġà jibgħatha lill-kumitat responsabbli mis-suġġett, sabiex jeżaminaha skont il-proċedura normali.

__________________

__________________

13 Ftehima interistituzzjonali tat-28 ta' Novembru 2001 fuq l-użu aktar strutturat tat-teknika ta' tfassil mill-ġdid ta' l-atti legali, punt 9 (ĠU C 77, 28.3.2002, p.1).

13 Ftehima interistituzzjonali tat-28 ta' Novembru 2001 fuq l-użu aktar strutturat tat-teknika ta' tfassil mill-ġdid tal-atti legali, punt 9 (ĠU C 77, 28.3.2002, p.1).

Ġustifikazzjoni

Il-Parlament ripetutament ikkunsidra r-riformulazzjoni bħala teknika leġislattiva normali (għal waħda mir-riżoluzzjonijiet reċenti, ara 2011/2029(INI), paragrafu 41), iżda l-Kummissjoni naqqset l-għadd ta' proposti għal riformulazzjoni minħabba l-kliem użat attwali ta' dan l-Artikolu u l-implikazzjonijiet tiegħu f'termini ta' setgħat emendattivi bla restrizzjonijiet u li mhumiex prevedibbli. Minħabba n-nuqqas ta' rieda tal-Kummissjoni li tippreżenta proposti ġodda għal riformulazzjoni minħabba s-setgħat tal-Parlament biex jiġu introdotti bidliet sostanzjali, ġie propost abbozzar ġdid. Il-bidla proposta terġa' ddaħħal il-kliem użat oriġinali ta' dan il-paragrafu (emendata fl-2009) bl-għan li jiġu ċċarati l-limiti tas-setgħat emendattivi tal-Parlament u bl-għan li l-Kummissjoni titħeġġeġ tressaq aktar proposti għal riformulazzjoni. Għalkemm l-Artikolu attwali ma jsemmi xejn dwar dan, għandhom jiġu applikati l-istess kriterji fl-istadju tal-plenarja.

Emenda    125

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Titolu II – kapitolu 9a (ġdid)

Test fis-seħħ

Emenda

 

KAPITOLU 9A

 

Atti delegati u ta' implimentazzjoni

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta' ċarezza, inħoloq kapitolu ġdid dwar l-Atti Delegati u ta' Implimentazzjoni.

Emenda    126

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 105

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 105

Artikolu 105

Atti delegati

Atti delegati

1.  Meta l-Kummissjoni tibgħat att delegat lill-Parlament, il-President għandu jgħaddih lill-kumitat responsabbli għall-att leġislattiv ta' bażi, li jista' jiddeċiedi li jaħtar rapporteur għall-analiżi ta' att delegat wieħed jew iktar.

1.  Meta l-Kummissjoni tibgħat att delegat lill-Parlament, il-President għandu jgħaddih lill-kumitat responsabbli għall-att leġislattiv ta' bażi, li jista' jiddeċiedi li jinnomina wieħed mill-Membri tiegħu għall-analiżi ta' att delegat wieħed jew iktar.

2.  Il-President għandu jħabbar lill-Parlament id-data meta l-att delegat iku n wasal fil-lingwi uffiċjali kollha u l-perjodu li matulu jistgħu jitqajmu oġġezzjonijiet. Dan il-perjodu għandu jibda minn din id-data.

2.  Matul is-sessjoni parzjali wara li l-att jiġi riċevut, il-President għandu jħabbar lill-Parlament id-data meta l-att delegat ikun wasal fil-lingwi uffiċjali kollha u l-perjodu li matulu jistgħu jitqajmu oġġezzjonijiet. Dan il-perjodu għandu jibda mid-data ta' meta jkun wasal.

It-tħabbira għandha tiġi ppubblikata fil-minuti tas-seduta, flimkien mal-isem tal-kumitat responsabbli.

It-tħabbira għandha tiġi ppubblikata fil-minuti tas-seduta, flimkien mal-isem tal-kumitat responsabbli.

3.  Il-kumitat responsabbli jista', b'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-att leġislattiv ta' bażi u, jekk iqis li jkun xieraq, wara li jkun ikkonsulta lil kull kumitat konċernat, iressaq mozzjoni għal riżoluzzjoni motivata lill-Parlament. Dik il-mozzjoni għal riżoluzzjoni għandha tispeċifika r-raġunijiet tal-Parlament għall-oġġezzjonijiet u jista' jkun fiha talba lill-Kummissjoni biex jiġi ppreżentat att delegat ġdid li jqis ir-rakkomandazzjonijiet tal-Parlament.

3.  Il-kumitat responsabbli jista', b'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-att leġislattiv ta' bażi u, jekk iqis li jkun xieraq, wara li jkun ikkonsulta lil kull kumitat ikkonċernat, iressaq mozzjoni għal riżoluzzjoni motivata fejn joġġezzjona għall-att delegat. Jekk għaxart ijiem tax-xogħol qabel il-bidu tas-sessjoni parzjali li matulha l-jum tal-Erbgħa jaħbat qabel u l-eqreb għall-jum tal-iskadenza msemmija fil-paragrafu 5, u l-kumitat responsabbli ma jkunx qiegħed fuq il-Mejda tali mozzjoni għal riżoluzzjoni, grupp politiku jew mhux inqas minn erbgħin Membru jistgħu jressqu mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kwistjoni biex tiddaħħal fl-aġenda tas-sessjoni parzjali hawn fuq imsemmija.

4.  Jekk għaxart ijiem tax-xogħol qabel il-bidu tas-sessjoni parzjali li matulha l-jum tal-Erbgħa jaħbat qabel u l-eqreb għall-jum tal-iskadenza msemmija fil-paragrafu 5, il-kumitat responsabbli ma jkunx ressaq il-mozzjoni għal riżoluzzjoni, grupp politiku jew mhux inqas minn erbgħin membru jistgħu jressqu mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kwistjoni biex tiddaħħal fl-aġenda tas-sessjoni parzjali hawn fuq imsemmija.

 

 

4a.  Kull mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa skont il-paragrafu 3 għandha tispeċifika r-raġunijiet għall-oġġezzjonijiet tal-Parlament u jista' jkun fiha talba lill-Kummissjoni biex tippreżenta att delegat ġdid li jqis ir-rakkomandazzjonijiet tal-Parlament.

5.  Il-Parlament għandu jiddeċiedi, fiż-żmien stipulat fl-att leġislattiv ta' bażi, dwar kull mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa, bil-maġġoranza stipulata fl-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

5.  Il-Parlament għandu japprova tali mozzjoni fiż-żmien stipulat fl-att leġislattiv ta' bażi u, skont l-Artikolu 290(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, bil-maġġoranza tal-Membri kollha tiegħu.

Meta l-kumitat responsabbli jqis li hu xieraq li jestendi, skont l-att leġislattiv ta' bażi, l-iskadenza għat-tressiq ta' oġġezzjonijiet għall-att delegat, il-President tal-kumitat kompetenti għandu jinnotifika, f'isem il-Parlament, din l-estensjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

Meta l-kumitat responsabbli jqis li hu xieraq li jestendi, skont id-dispożizzjonijiet tal-att leġislattiv ta' bażi, l-iskadenza għat-tressiq ta' oġġezzjonijiet għall-att delegat, il-President tal-kumitat kompetenti għandu jinnotifika, f'isem il-Parlament, din l-estensjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

6.  Jekk il-kumitat responsabbli jirrakkomanda li, qabel l-iskadenza stipulata fl-att leġislattiv ta' bażi, il-Parlament jiddikjara li mhux se joġġezzjona għall-att delegat:

6.  Jekk il-kumitat responsabbli jirrakkomanda li, qabel l-iskadenza stipulata fl-att leġislattiv ta' bażi, il-Parlament jiddikjara li mhux se joġġezzjona għall-att delegat:

– huwa għandu jgħarraf lill-President tal-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati permezz ta' ittra li tistipula r-raġunijiet tiegħu u jressaq rakkomandazzjoni dwar dan;

– huwa għandu jgħarraf lill-President tal-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati permezz ta' ittra li tistipula r-raġunijiet tiegħu u jressaq rakkomandazzjoni dwar dan;

– jekk ma titressaq l-ebda oġġezzjoni fil-laqgħa li jkun imiss tal-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati jew f'każ ta' urġenzail-president tal-kumitat għandu javża, permezz ta' proċedura bil-miktub, lill-President tal-Parlament, li għandu jgħarraf lill-plenarja mill-iktar fis possibbli;

– jekk ma titressaq l-ebda oġġezzjoni fil-laqgħa li jkun imiss tal-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati jew f'każ ta' urġenza, il-President tal-kumitat għandu javża, permezz ta' proċedura bil-miktub, lill-President tal-Parlament, li għandu jgħarraf lill-plenarja mill-iktar fis possibbli;

– jekk, fi żmien erbgħa u għoxrin siegħa wara t-tħabbir fil-plenarja, grupp politiku jew mhux inqas minn erbgħin Membru joġġezzjonaw għar-rakkomandazzjoni, din tal-aħħar għandha titqiegħed għall-votazzjoni;

– jekk, fi żmien erbgħa u għoxrin siegħa wara t-tħabbir fil-plenarja, grupp politiku jew mhux inqas minn erbgħin Membru joġġezzjonaw għar-rakkomandazzjoni, din tal-aħħar għandha titqiegħed għall-votazzjoni;

– jekk fl-istess perjodu, ma ssir l-ebda oġġezzjoni, ir-rakkomandazzjoni proposta għandha titqies bħala approvata;

– jekk fl-istess perjodu, ma ssir l-ebda oġġezzjoni, ir-rakkomandazzjoni proposta għandha titqies bħala approvata;

– l-adozzjoni ta' tali rakkomandazzjoni għandha twassal biex kwalunkwe proposta ta' oġġezzjoni sussegwenti għall-att delegat tkun inammissibbli.

– l-adozzjoni ta' tali rakkomandazzjoni għandha twassal biex kwalunkwe proposta ta' oġġezzjoni sussegwenti għall-att delegat tkun inammissibbli.

7.  Il-kumitat responsabbli jista', b'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-att leġislattiv ta' bażi, jieħu l-inizjattiva li jressaq mozzjoni għal riżoluzzjoni motivata lill-Parlament biex tiġi revokata, kollha kemm hi jew parzjalment, id-delega tas-setgħat stipulati għal dan l-att. Il-Parlament għandu jaġixxi skont il-maġġoranza stipulata fl-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

7.  Il-kumitat responsabbli jista', b'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-att leġislattiv ta' bażi, jieħu l-inizjattiva li jressaq mozzjoni għal riżoluzzjoni lill-Parlament biex tiġi revokata, kollha kemm hi jew parzjalment, id-delega tas-setgħat jew li tiġi opposta l-estensjoni awtomatika tad-delega tas-setgħat prevista b'dan l-att.

 

Skont l-Artikolu 290(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, deċiżjoni ta' revoka tad-delega tas-setgħat tittieħed biss jekk tinkiseb il-maġġoranza tal-voti tal-Membri kollha tal-Parlament.

8.  Il-President għandu jgħarraf lill-Kunsill u lill-Kummissjoni dwar il-pożizzjonijiet meħuda skont dan l-Artikolu.

8.  Il-President għandu jgħarraf lill-Kunsill u lill-Kummissjoni dwar il-pożizzjonijiet meħuda skont dan l-Artikolu.

Ġustifikazzjoni

As regards the changes to paragraph 1, they reflect the practice: the motions for resolutions for objecting a delegated act are tabled by the committee responsible, either in the name of the Committee Chair, or in the name of the authors of the original request.

The changes to paragraph 2 aims at clarifying it: in the second sentence, the date could be "the date" expressly mentioned in the first sentence or the date of the announcement (see the impact of the date of announcement on the deadlines for second reading).

The last sentence of paragraph 3 shall become paragraph 4a. The restructuring of paragraphs 3 and 4 aims to clarify that the current paragraph 3 second sentence also applies when a motion for resolution is tabled by a political group or at least 40 Members.

Paragraph 4 is deleted here and moved to the end of paragraph 3.

The insertion of paragraph 4 a (new) is meant to broaden the scope as indicated in paragraph 3 above.

As regards the changes to paragraph 7: the Treaty does not require any specific reasons by EP when revoking a delegation of powers, therefore the word "reasoned" is deleted. Moreover, a provision governing the decision whereby Parliament opposes the tacit extension of the period of delegation of powers is introduced in Rule 105 as no such provision existed so far.

Emenda    127

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 106

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 106

Artikolu 106

Atti u miżuri ta' implimentazzjoni

Atti u miżuri ta' implimentazzjoni

1.  Meta l-Kummissjoni tgħaddi abbozz ta' att jew miżura ta' implimentazzjoni lill-Parlament, il-President għandu jibagħtu lill-kumitat responsabbli għall-att leġislattiv ta' bażi, liema kumitat jista’ jiddeċiedi li jaħtar rapporteur għall-analiżi ta' abbozz wieħed jew iżjed ta' atti jew miżuri ta' implimentazzjoni.

1.  Meta l-Kummissjoni tgħaddi abbozz ta' att jew miżura ta' implimentazzjoni lill-Parlament, il-President għandu jibagħtu lill-kumitat responsabbli għall-att leġislattiv ta' bażi, liema kumitat jista' jiddeċiedi li jinnomina wieħed mill-membri tiegħu għall-analiżi ta' abbozz wieħed jew iżjed ta' atti jew miżuri ta' implimentazzjoni.

2.  Il-kumitat responsabbli jista' jippreżenta mozzjoni għal riżoluzzjoni motivata lill-Parlament li tindika li abbozz ta' att jew ta' miżura ta' implimentazzjoni jaqbeż il-kompetenzi ta' implimentazzjoni stipulati fl-att leġislattiv ta' bażi jew mhux konformi mal-leġislazzjoni tal-Unjoni għal raġunijiet oħra.

2.  Il-kumitat responsabbli jista' jippreżenta mozzjoni għal riżoluzzjoni motivata lill-Parlament li tindika li abbozz ta' att jew ta' miżura ta' implimentazzjoni jaqbeż il-kompetenzi ta' implimentazzjoni stipulati fl-att leġislattiv ta' bażi jew mhux konformi mal-leġislazzjoni tal-Unjoni għal raġunijiet oħra.

3.  Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni tista' tinkludi talba lill-Kummissjoni biex tirtira l-att, il-miżura jew l-abbozz ta' att jew ta' miżura, biex temendah filwaqt li jitqiesu l-oġġezzjonijiet formulati mill-Parlament jew biex titressaq proposta leġislattiva ġdida. Il-President għandu jgħarraf lill-Kunsill u l-Kummissjoni bil-pożizzjoni li tittieħed.

3.  Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni tista' tinkludi talba lill-Kummissjoni biex tirtira l-abbozz ta' att jew miżura ta' implimentazzjoni, biex temendah filwaqt li jitqiesu l-oġġezzjonijiet formulati mill-Parlament jew biex titressaq proposta leġislattiva ġdida. Il-President għandu jgħarraf lill-Kunsill u l-Kummissjoni bil-pożizzjoni li tittieħed.

4.  Jekk il-miżuri ta' implimentazzjoni previsti mill-Kummissjoni jaqgħu taħt il-proċedura regolatorja bi skrutinju prevista fid-Deċiżjoni 1999/468/KE tal-Kunsill li tipprovdi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat tal-implimentazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni, għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet kumplimentari li ġejjin:

4.  Jekk il-miżuri ta' implimentazzjoni previsti mill-Kummissjoni jaqgħu taħt il-proċedura regolatorja bi skrutinju prevista fid-Deċiżjoni 1999/468/KE tal-Kunsill li tipprovdi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat tal-implimentazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni, għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet kumplimentari li ġejjin:

(a)  iż-żmien ta’ l-iskrutinju għandu jibda jgħodd meta l-abbozz ta' miżuri jkun ġie mressaq lill-Parlament bil-lingwi uffiċjali kollha. Fejn japplikaw limiti ta' żmien ta' skrutinju applikati kif previst fl-Artikolu 5a(5)(b) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE u f'każijiet ta' urġenza stipulati fl-Artikolu 5a(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, il-perjodu taż-żmien għall-iskrutinju għandu jibda jgħodd mid-data meta l-Parlament jirċievi l-abbozz aħħari tal-miżuri ta' implimentazzjoni fil-verżjonijiet lingwistiċi ppreżentati lill-membri tal-kumitat stabbilit skond id-Deċiżjoni 1999/468/KE, ħlief jekk ikun hemm oġġezzjoni mill-president tal-kumitat responsabbli. L-Artikolu 158 m'għandux japplika f'dan il-każ;

(a)  iż-żmien tal-iskrutinju għandu jibda jgħodd meta l-abbozz ta' miżuri ta' implimentazzjoni jkun tressaq lill-Parlament bil-lingwi uffiċjali kollha. Fejn japplikaw limiti ta' żmien ta' skrutinju applikati kif previst fl-Artikolu 5a(5)(b) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE u f'każijiet ta' urġenza stipulati fl-Artikolu 5a(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, il-perjodu taż-żmien għall-iskrutinju għandu jibda jgħodd mid-data meta l-Parlament jirċievi l-abbozz aħħari tal-miżuri ta' implimentazzjoni fil-verżjonijiet lingwistiċi ppreżentati lill-membri tal-kumitat stabbilit skond id-Deċiżjoni 1999/468/KE, ħlief jekk ikun hemm oġġezzjoni mill-President tal-kumitat responsabbli. L-Artikolu 158 m'għandux japplika fiż-żewġ każijiet imsemmija fis-sentenza preċedenti;

(b)  jekk l-abbozz ta' miżura ta' implimentazzjoni jkun ibbażat fuq il-paragrafu 5 jew 6 tal-Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, li jistipula limiti ta' żmien imqassra għal oppożizzjoni mill-Parlament, tista' titqiegħed fuq il-Mejda mozzjoni għal riżoluzzjoni li topponi l-adozzjoni tal-abbozz ta' miżura mill-president tal-kumitat responsabbli jekk dak il-kumitat ma jkunx seta' jiltaqa' fiż-żmien disponibbli;

(b)  jekk l-abbozz ta' miżura ta' implimentazzjoni jkun ibbażat fuq il-paragrafu 5 jew 6 tal-Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, li jistipula limiti ta' żmien imqassra għal oppożizzjoni mill-Parlament, tista' titqiegħed fuq il-Mejda mozzjoni għal riżoluzzjoni li topponi l-adozzjoni tal-abbozz ta' miżura mill-president tal-kumitat responsabbli jekk dak il-kumitat ma jkunx seta' jiltaqa' fiż-żmien disponibbli;

(c)  il-Parlament, billi jaġixxi b'maġġoranza tal-Membri kollha tiegħu, jista' jopponi l-adozzjoni tal-abbozz ta' miżura ta' implimentazzjoni billi jindika li l-abbozz jisboq is-setgħat ta' implimentazzjoni pprovduti fl-att ta' bażi, li mhux kompatibbli mal-għan jew il-kontenut tal-att ta' bażi jew li ma jirrispettax il-prinċipji tas-sussidjarjetà jew proporzjonalità;

(c)  il-Parlament, billi jaġixxi b'maġġoranza tal-Membri kollha tiegħu, jista' jadotta riżoluzzjoni li topponi l-adozzjoni tal-abbozz ta' miżura ta' implimentazzjoni billi jindika li l-abbozz jisboq is-setgħat ta' implimentazzjoni pprovduti fl-att ta' bażi, li mhux kompatibbli mal-għan jew il-kontenut tal-att ta' bażi jew li ma jirrispettax il-prinċipji tas-sussidjarjetà jew proporzjonalità;

 

Jekk għaxart ijiem tax-xogħol qabel il-bidu tas-sessjoni parzjali li matulha l-jum tal-Erbgħa jaħbat qabel u l-eqreb għall-jum tal-iskadenza għall-oppożizzjoni tal-adozzjoni tal-abbozz tal-miżura ta' implimentazzjoni, u l-kumitat responsabbli ma jkunx qiegħed fuq il-Mejda mozzjoni għal riżoluzzjoni, grupp politiku jew mhux inqas minn erbgħin Membru jistgħu jqiegħdu fuq il-Mejda mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kwistjoni biex tiddaħħal fl-aġenda tas-sessjoni parzjali hawn fuq imsemmija.

(d)  fil-każ li l-kumitat responsabbli, wara talba motivata kif xieraq mill-Kummissjoni, jirrakkomanda permezz ta' ittra motivata lill-President tal-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati li l-Parlament jiddikjara li ma jopponix il-miżura proposta, qabel l-iskadenza taż-żmien normali stipulat fl-Artikolu 5a(3)(c) u/jew l-Artikolu 5a(4)(e) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, tapplika l-proċedura stipulata fl-Artikolu 105(6), ta' dan l-Artikolu.

(d)  fil-każ li l-kumitat responsabbli, jirrakkomanda permezz ta' ittra motivata lill-President tal-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati li l-Parlament jiddikjara li ma jopponix il-miżura proposta, qabel l-iskadenza taż-żmien normali stipulat fl-Artikolu 5a(3)(c) u/jew l-Artikolu 5a(4)(e) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, tapplika l-proċedura stipulata fl-Artikolu 105(6), ta' dan l-Artikolu.

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tat-test f'punt a għaliex fiż-żewġ każijiet biss previsti fl-Artikolu 5a, paragrafi 5(b) u 6, tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE, l-Artikolu 158 ma japplikax.

Emenda    128

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 108

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 108

Artikolu 108

Ftehimiet internazzjonali

Ftehimiet internazzjonali

1.  Meta jkun hemm il-ħsieb li jinfetħu negozjati dwar il-konklużjoni, it-tiġdid jew l-emendar ta' ftehima internazzjonali, il-kumitat responsabbli jista' jiddeċiedi li jfassal rapport jew b'xi mod ieħor jissorvelja l-proċedura u jinforma lill-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati b'dik id-deċiżjoni. Fejn ikun xieraq, kumitati oħrajn jistgħu jintalbu għal opinjoni skont l-Artikolu 53(1). L-Artikoli 201(2), 54 jew 55 għandhom japplikaw fejn ikun xieraq.

1.  Meta jkun hemm il-ħsieb li jinfetħu negozjati dwar il-konklużjoni, it-tiġdid jew l-emendar ta' ftehima internazzjonali, il-kumitat responsabbli jista' jiddeċiedi li jfassal rapport jew b'xi mod ieħor jissorvelja din il-fażi preparatorja. Huwa għandu jinforma lill-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati b'dik id-deċiżjoni.

Il-presidenti u r-rapporteurs tal-kumitat responsabbli u ta' kwalunkwe kumitati assoċjati, għandhom, b'mod konġunt, jieħdu azzjoni xierqa biex jiġi żgurat li l-Parlament jingħata tagħrif immedjat, regolari u sħiħ, jekk ikun meħtieġ b'mod kunfidenzjali, fl-istadji kollha tan-negozjar u l-konklużjoni ta' ftehimiet internazzjonali, inklużi l-abbozz u t-test adottat b'mod aħħari ta' direttivi ta' negozjar, kif ukoll it-tagħrif imsemmi fil-paragrafu 3.

 

– mill-Kummissjoni skont l-obbligi tagħha taħt it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u l-impenji tagħha skont il-Ftehim Qafas dwar ir-relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea, u

 

– mill-Kunsill skont l-obbligi tiegħu taħt it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

 

 

1a.  Il-kumitat responsabbli għandu, malajr kemm jista' jkun, jikseb tagħrif mill-Kummissjoni dwar il-bażi legali magħżula għall-konklużjoni tal-ftehimiet internazzjonali msemmija fil-paragrafu 1. Il-Kumitat responsabbli għandu jivverifika l-bażi legali magħżula skont l-Artikolu 39.

2.  Il-Parlament jista', fuq proposta tal-kumitat responsabbli, ta' grupp politiku jew ta' mhux inqas minn erbgħin Membru, jitlob lill-Kunsill sabiex ma jawtorizzax il-ftuħ ta' negozjati qabel ma l-Parlament ikun iddikjara l-pożizzjoni tiegħu dwar il-mandat ta' nnegozjar propost fuq il-bażi ta' rapport mill-kumitat responsabbli.

2.  Il-Parlament jista', fuq proposta tal-kumitat responsabbli, ta' grupp politiku jew ta' mhux inqas minn erbgħin Membru, jitlob lill-Kunsill sabiex ma jawtorizzax il-ftuħ ta' negozjati qabel ma l-Parlament ikun iddikjara l-pożizzjoni tiegħu dwar il-mandat ta' negozjar propost fuq il-bażi ta' rapport mill-kumitat responsabbli.

3.  Meta jkunu se jinfetħu in-negozjati, il-kumitat responsabbli għandu jikseb tagħrif mill-Kummissjoni dwar il-bażi legali magħżula għall-konklużjoni tal-ftehimiet internazzjonali msemmija fil-paragrafu 1. Il-Kumitat responsabbli għandu jivverifika il-bażi legali magħżula skont l-Artikolu 39. Meta l-Kummissjoni tonqos milli tidentifika bażi legali, jew meta jkun hemm dubji dwar il-validità ta' bażi legali, għandu japplika l-Artikolu 39.

 

4.  Fi kwalunkwe stadju tan-negozjati, u minn tmiem in-negozjati sal-konklużjoni tal-ftehima, il-Parlament jista', fuq il-bażi ta' rapport mill-kumitat responsabbli, u wara li jqis kwalunkwe proposta rilevanti imqiegħda fuq il-Mejda skont l-Artikolu 134, jadotta rakkomandazzjonijiet u jitlob li dawn jitqiesu qabel tiġi konkluża dik il-ftehima.

4.  Fi kwalunkwe stadju tan-negozjati, u minn tmiem in-negozjati sal-konklużjoni tal-ftehim, il-Parlament jista', fuq il-bażi ta' rapport mill-kumitat responsabbli, imfassal fuq inizjattiva proprja jew wara li jqis kwalunkwe proposta rilevanti mqiegħda fuq il-Mejda minn grupp politiku jew mill-inqas 40 Membru, jadotta rakkomandazzjonijiet lill-Kunsill, lill-Kummissjoni jew lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, u jitlob li dawn jitqiesu qabel tiġi konkluża dik il-ftehima.

5. Talbiet mill-Kunsill għal approvazzjoni jew opinjoni tal-Parlament għandhom jitressqu mill-President quddiem il-kumitat responsabbli għal konsiderazzjoni skont l-Artikolu 99 jew l-Artikolu 47(1).

5. Talbiet mill-Kunsill għal approvazzjoni jew opinjoni tal-Parlament għandhom jitressqu mill-President quddiem il-kumitat responsabbli għal konsiderazzjoni skont l-Artikolu 99 jew l-Artikolu 47(1).

6.  Qabel ma ssir il-votazzjoni, il-kumitat responsabbli jew grupp politiku jew mhux inqas minn wieħed minn kull għaxar Membri, jistgħu jipproponu li l-Parlament jitlob opinjoni mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea dwar il-kompatibilità ta' ftehima internazzjonali mat-Trattati. Jekk il-Parlament japprova proposta ta' dan it-tip, il-votazzjoni għandha tiġi ddiferita sakemm il-Qorti tagħti l-opinjoni tagħha14.

6.  Fi kwalunkwe ħin qabel ma l-Parlament jivvota fuq talba għal approvazzjoni jew opinjoni, il-kumitat responsabbli jew mhux inqas minn wieħed minn kull għaxar Membri li jiffurmaw il-Parlament jistgħu jipproponu li l-Parlament jitlob opinjoni mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea dwar il-kompatibilità ta' ftehim internazzjonali mat-Trattati.

 

Qabel ma l-Parlament jivvota fuq dik il-proposta, il-President jista' jitlob l-opinjoni tal-kumitat responsabbli għall-affarijiet legali, li għandu jirrapporta dwar il-konklużjonijiet tiegħu lill-Parlament.

 

Jekk il-Parlament japprova l-proposta li tintalab opinjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja, il-votazzjoni fuq talba għal approvazzjoni jew opinjoni għandha tiġi differita sakemm il-Qorti tagħti l-opinjoni tagħha.

7.  Il-Parlament jagħti l-opinjoni jew l-approvazzjoni tiegħu dwar il-konklużjoni, it-tiġdid jew l-emendar ta' ftehima internazzjonali jew ta' protokoll finanzjarju li jsir mill-Unjoni Ewropea f'votazzjoni waħdanija b'maġġoranza tal-voti mitfugħa. M'għandhomx ikunu ammissibli emendi għat-test tal-ftehima jew tal-protokoll.

7.  Meta l-Parlament jintalab jagħti l-approvazzjoni tiegħu dwar il-konklużjoni, it-tiġdid jew l-emendar ta' ftehim internazzjonali, huwa għandu jiddeċiedi permezz ta' votazzjoni unika skont l-Artikolu 99.

 

Jekk il-Parlament ma jagħtix l-approvazzjoni tiegħu, il-President għandu javża lill-Kunsill li l-ftehim ikkonċernat ma jistax issir, jiġġedded jew jiġi emendat.

 

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 99(1b), il-Parlament jista' jiddeċiedi, abbażi ta' rakkomandazzjoni mill-kumitat responsabbli, li jissospendi d-deċiżjoni tiegħu dwar il-proċedura ta' approvazzjoni għal żmien mhux itwal minn sena.

8.  Jekk l-opinjoni adottata mill-Parlament tkun waħda negattiva, il-President għandu jitlob lill-Kunsill sabiex ma jidħolx għall-ftehima ikkonċernata.

8.  Meta l-Parlament jintalab jagħti l-opinjoni tiegħu dwar il-konklużjoni, it-tiġdid jew l-emendar ta' ftehim internazzjonali, l-ebda emenda għat-test tal-ftehim ma għandha tkun ammissibbli. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 170(1), emendi għall-abbozz tad-deċiżjoni tal-Kunsill għandhom ikunu ammissibbli.

 

Jekk l-opinjoni adottata mill-Parlament tkun waħda negattiva, il-President għandu jitlob lill-Kunsill sabiex ma jikkonkludix il-ftehima ikkonċernata.

9.  Jekk il-Parlament ma jagħtix l-approvazzjoni tiegħu għal xi ftehima internazzjonali, il-President għandu javża lill-Kunsill li l-ftehima ikkonċernata ma tistax issir.

 

 

9a.  Il-Presidenti u r-rapporteurs tal-kumitat responsabbli u ta' kwalunkwe kumitat assoċjat, għandhom, b'mod konġunt, jiċċekkjaw li, f'konformità mal-Artikolu 218(10) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, il-Kunsill, il-Kummissjoni u l-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà jipprovdu lill-Parlament b'tagħrif immedjat, regolari u sħiħ, jekk ikun meħtieġ b'mod kunfidenzjali, fl-istadji kollha tal-preparazzjonijiet għan-negozjar, in-negozjar u l-konklużjoni ta' ftehimiet internazzjonali, inkluża informazzjoni dwar l-abbozz u t-test adottat finalment ta' direttivi ta' negozjar, kif ukoll informazzjoni dwar l-implimentazzjoni ta' dawk il-ftehimiet.

__________________

 

14 Ara wkoll l-interpretazzjoni tal-Artikolu 141.

 

Justification

As regards the changes to paragraph 1, they aim to clarify this paragraph, which concerns the monitoring of the steps taken by the other institutions prior to the effective launch of the negotiations. The committees responsible could do this monitoring by:- an INI report (authorised automatically and notified for information to the CCC);- by any other means under these Rules (such as motions for resolutions following debates on statements or on oral questions, etc.).The last two sentences are deleted as superfluous. The scope of Rules 53, 54 and 55 is clearly defined in those Rules. Any committee can do an opinion to INI reports under Rule 53. They can also do opinions under Rules 54 or 55. The acknowledgement of their exclusive or joint competences are not always questioned and settled under Rule 201 (2) (new Rule 201 a). Moreover, referring to the right of asking for opinions under this paragraph, but not under all Rules of procedures where they are applicable may lead to an erroneous “a contrario” type of reasoning.

Paragraph 1 indent 1 is deleted as redundant and not comprehensive (there are also customary practice and obligations taken in the form of unilateral declarations by Commissioners). Similarly,

the second indent of paragraph 1is deleted as it is redundant.

Paragraph 1 a (new) applies even before the Commission asks the Council to approve its negotiating mandate (here in paragraph 2 above). To observe the chronology paragraphs 2 and 3 are inverted.

Paragraph 4 applies during the negotiations and before the conclusion of the international agreement. The change aims to clarify that the committee responsible may draw an INI report (authorised automatically and notified for information to the CCC).To simplify the reading, it is suggested to add the provision concerning the possibility for a political group or at least 40 members to table such a proposal (currently in Rule 134 paragraph 1 and 2).

As regards the changes to paragraph 6, questions concerning the compatibility of an international agreement with the Treaties often touch upon issues – such as subsidiarity, legal basis, the interpretation and application of international law, the legal protection of Parliament’s rights and prerogatives etc. – for which the Committee on Legal Affairs is responsible under Annex VI to the Rules of Procedure. It is therefore appropriate to involve this Committee in the procedure referred to in this provision.

As regards the changes to paragraph 7, the first sentence covers both consultations and consent procedures. In case of consultation, Parliament does not decide in a single vote: amendments to the Council decision are admissible and put to the vote. However, the second sentence is useful only for consultations since, under Rule 99(1), third subparagraph (Rule 99 § 4 new), plenary amendments are never admissible in consent procedures.AFCO WG suggests therefore to re-order paragraphs 7, 8 and 9 in order to address the specificity of the consent and the consultation procedures.Moreover, the reference to "financial protocol[s]" which applies only in this provision shall be deleted. Elsewhere in the Rule, the reference to "international agreement[s]" is deemed sufficient.The third subparagraph is moved here from Rule 99 paragraph 4 second subparagraph. The text is slightly adapted to correspond to the new placement.

Paragraph 9 to be deleted here and moved under paragraph 7.

The new paragraph 9a consists of the text of subparagraph 2 of paragraph 1 which is slightly adapted.

Indeed, the current wording of that subparagraph gives the impression that the EP should be proactive in order for Article 218(10) TFEU to be applied. This is not in line with the Treaties, under which other institutions must inform the EP without specific requests, especially after C-658/11. The wording “…shall jointly supervise/monitor in line with Article 218(10) TFEU that Parliament is provided…” could be suggested.This subparagraph covers all demarches related to the conclusion of international agreements, from the intention to open negotiations to its conclusion and implementation.

Emenda    129

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 109

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 109

Artikolu 109

Proċeduri bbażati fuq l-Artikolu 218 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea fil-każ ta' applikazzjoni proviżorja jew is-sospensjoni ta' ftehimiet internazzjonali jew it-teħid ta' pożizzjoni tal-Unjoni f'korp imwaqqaf bi ftehima internazzjonali

L-applikazzjoni proviżorja jew is-sospensjoni tal-applikazzjoni ta' ftehimiet internazzjonali jew it-teħid ta' pożizzjoni tal-Unjoni f'korp imwaqqaf bi ftehima internazzjonali

Meta l-Kummissjoni skont l-obbligi tagħha taħt it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u l-Ftehim Qafas dwar ir-relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea, tgħarraf lill-Parlament u lill-Kunsill bil-ħsieb tagħha li tipproponi l-applikazzjoni proviżorja jew is-sospensjoni ta' ftehim internazzjonali, għandha ssir stqarrija fil-Parlament u tkun segwita b'diskussjoni. Il-Parlament jista' jħejji rakkomandazzjonijiet skond l-Artikoli 108 u 113.

Meta l-Kummissjoni jew il-Viċi President/Rappreżentant Għoli jinfurmaw lill-Parlament u lill-Kunsill dwar l-intenzjoni tagħhom li jipproponi l-applikazzjoni proviżorja jew is-sospensjoni ta' ftehim internazzjonali, il-Parlament jista' jistieden lill-Kunsill, lill-Kummissjoni jew lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà biex jagħmlu dikjarazzjoni, u li wara din għandu jkun hemm dibattitu. Il-Parlament jista' jħejji rakkomandazzjonijiet abbażi ta' rapport mill-kumitat responsabbli jew skont l-Artikolu 113, li jista' jinkludi, b'mod partikolari, talba lill-Kunsill biex ma japplikax ftehim b'mod proviżorju sakemm il-Parlament ma jkunx ta l-kunsens tiegħu.

L-istess proċedura għandha tapplika meta l-Kummissjoni tgħarraf lill-Parlament bi proposta li tikkonċerna l-pożizzjonijiet li għandhom jiġu adottati f'isem l-Unjoni f'korp stabbilit minn ftehim internazzjonali.

L-istess proċedura għandha tapplika meta l-Kummissjoni jew il-Viċi-President/Rappreżentant Għoli tipproponi pożizzjonijiet li għandhom jiġu adottati f'isem l-Unjoni f'korp stabbilit minn ftehim internazzjonali.

Ġustifikazzjoni

It-titolu huwa mqassar billi titħassar ir-referenza għall-Artikolu 218 (l-istess artikolu japplika wkoll għall-proċeduri msemmija fl-Artikolu 108, filwaqt li dan l-Artikolu jikkonċerna biss l-Artikolu 218 paragrafi 9 & 10). Il-bidla proposta għandha l-għan li tallinja t-titolu mal-kliem użat fl-Artikolu 218(9) TFUE - "sospensjoni tal-applikazzjoni".

It-tibdil propost fil-paragrafu 1 għandu l-għan li jiċċara min huwa l-awtur tad-dikjarazzjoni. "Kummissjoni jew il-Viċi-President/Rappreżentant Għoli" hija introdotta fl-Artikolu, sabiex jiġi allinjat mal-Artikolu 218(9) TFUE.

Emenda    130

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 110

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 110

Artikolu 110

Rappreżentanti speċjali

Rappreżentanti speċjali

1.  Meta l-Kunsill ikollu l-ħsieb li jaħtar Rappreżentant Speċjali skond l-Artikolu 33 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, il-President, fuq talba tal-Kumitat responsabbli, għandu jistieden lill-Kunsill sabiex jagħmel stqarrija u jwieġeb mistoqsijiet dwar il-mandat, l-għanijiet u affarijiet oħra rilevanti li jkollhom x'jaqsmu mad-doveri u l-irwol li għandu jwettaq ir-Rappreżentant Speċjali.

1.  Meta l-Kunsill ikollu l-ħsieb li jaħtar Rappreżentant Speċjali skont l-Artikolu 33 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, il-President, fuq talba tal-Kumitat responsabbli, għandu jistieden lill-Kunsill sabiex jagħmel stqarrija u jwieġeb mistoqsijiet dwar il-mandat, l-għanijiet u affarijiet oħra rilevanti li jkollhom x'jaqsmu mad-doveri u r-rwol li għandu jwettaq ir-Rappreżentant Speċjali.

2.  Meta jkun inħatar ir-Rappreżentant Speċjali, imma qabel ma jieħu l-pożizzjoni tiegħu, il-persuna maħtura tista' tiġi mistiedna sabiex tidher quddiem il-kumitat responsabbli biex tagħmel stqarrija u twieġeb mistoqsijiet.

2.  Meta jkun inħatar ir-Rappreżentant Speċjali, imma qabel ma jieħu l-pożizzjoni tiegħu, il-persuna maħtura tista' tiġi mistiedna sabiex tidher quddiem il-kumitat responsabbli biex tagħmel stqarrija u twieġeb mistoqsijiet.

3.  Fi żmien tliet xhur mis-smigħ, il-kumitat jista' jipproponi rakkomandazzjoni skond l-Artikolu 134 li jkollha x'taqsam direttament ma' l-istqarrija li tkun saret u mat-tweġibiet mogħtija.

3.  Fi żmien xahrejn mis-smigħ, il-kumitat responsabbli jista' jagħmel rakkomandazzjonijiet lill-Kunsill, lill-Kummissjoni jew lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà relatati direttament mal-ħatra.

4.  Ir-Rappreżentant Speċjali għandu jiġi mistieden sabiex iżomm il-Parlament infurmat b'mod sħiħ u regolari dwar l-implimentazzjoni fil-prattika tal-mandat tiegħu.

4.  Ir-Rappreżentant Speċjali għandu jiġi mistieden sabiex iżomm il-Parlament infurmat b'mod sħiħ u regolari dwar l-implimentazzjoni fil-prattika tal-mandat tiegħu.

5.  Rappreżentant speċjali maħtur mill-Kunsill b'mandat li jkollu x'jaqsam ma' kwistjonijiet ta' politika partikolari jista' jiġi mistieden mill-Parlament, jew jista' jitlob li jiġi mistieden, sabiex jagħmel stqarrija lill-kumitat responsabbli.

 

Ġustifikazzjoni

Il-kliem użat attwalment fil-paragrafu 3 mhuwiex ċar, u għal dan il-paragrafu, tidher li hija rilevanti biss il-parti tal-Artikolu 134 dwar il-proposta mressqa minn grupp politiku jew minn tal-anqas 40 Membru. Il-proċedura tal-Artikolu 113 fiha nfisha dejjem se tkun applikabbli għaliex il-kamp ta' applikazzjoni ta' dan l-Artikolu jkopri l-PESK. Il-paragrafu 5 huwa mħassar billi huwa superfluwu.

Emenda    131

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 111

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 111

Artikolu 111

Rappreżentanza Internazzjonali

Rappreżentanza Internazzjonali

1.  Meta jkollu jinħatar Kap ta' delegazzjoni barranija tal-Unjoni, il-persuna nominata tista' tiġi mistiedna sabiex tidher quddiem l-organu rilevanti tal-Parlament sabiex tagħmel stqarrija u twieġeb mistoqsijiet.

1.  Meta jkollu jinħatar Kap ta' delegazzjoni barranija tal-Unjoni, il-persuna nominata tista' tiġi mistiedna sabiex tidher quddiem il-kumitat responsabbli sabiex tagħmel stqarrija u twieġeb mistoqsijiet.

2.  Fi żmien tliet xhur mis-smiegħ imsemmi fil-paragrafu 1, il-kumitat responsabbli jista' jadotta risoluzzjoni jew jagħmel rakkomandazzjoni, skond il-każ, liema riżoluzzjoni jew rakkomandazzjoni jkollhom x'jaqsmu direttament ma' l-istqarrija li tkun saret u mat-tweġibiet mogħtija.

2.  Fi żmien xahrejn mis-smigħ imsemmi fil-paragrafu 1, il-kumitat responsabbli jista' jadotta riżoluzzjoni jew jagħmel rakkomandazzjoni, skont il-każ, li jkollhom x'jaqsmu direttament mal-ħatra.

Ġustifikazzjoni

Il-bidla għandha l-għan li tissostitwixxi "il-korp rilevanti tal-Parlament" b'"kumitat responsabbli" sabiex iġġib id-dispożizzjoni f'konformità mad-dikjarazzjoni dwar ir-responsabbiltà politika u tassigura kliem koerenti fl-RtP kollha.

Emenda    132

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 112

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 112

Artikolu 113a

Konsultazzjoni mal-Parlament u għoti ta' informazzjoni lill-Parlament fil-qafas tal-politika estera u ta' sigurtà komuni

Konsultazzjoni mal-Parlament u għoti ta' informazzjoni lill-Parlament fil-qafas tal-politika estera u ta' sigurtà komuni

1.  Meta l-Parlament jiġi ikkonsultat skond l-Artikolu 36 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, il-kwistjoni għandha tinġieb quddiem il-kumitat responsabbli li jista' jagħmel rakkomandazzjonijiet skond l-Artikolu 113.

1.  Meta l-Parlament jiġi ikkonsultat skont l-Artikolu 36 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, il-kwistjoni għandha tinġieb quddiem il-kumitat responsabbli li jista' jfassal abbozzi ta' rakkomandazzjonijiet skont l-Artikolu 113.

2.  Il-kumitati kkonċernati għandhom ifittxu li jiżguraw li l-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà jipprovdihom b'tagħrif regolari u f'waqtu dwar l-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-politika barranija u ta' sigurtà komuni ta' l-Unjoni, dwar l-ispiża mistennija kull darba li tiġi adottata deċiżjoni li tinvolvi infiq skond dik il-politika u dwar kwalunkwe konsiderazzjonijiet finanzjarji oħra li jkollhom x'jaqsmu ma' l-implimentazzjoni ta' azzjonijiet skond dik il-politika. Eċċezzjonalment, fuq talba tal-Viċi President/Rappreżentant Għoli, il-kumitat jista' jiddeċiedi li l-proċeduri tiegħu jsiru fil-magħluq.

2.  Il-kumitati kkonċernati għandhom ifittxu li jiżguraw li l-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà jipprovdihom b'tagħrif regolari u f'waqtu dwar l-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-politika barranija u ta' sigurtà komuni tal-Unjoni, dwar l-ispiża mistennija kull darba li tiġi adottata deċiżjoni li tinvolvi infiq skont dik il-politika u dwar kwalunkwe konsiderazzjoni finanzjarja oħra li jkollha x'taqsam mal-implimentazzjoni ta' azzjonijiet skont dik il-politika. Eċċezzjonalment, fuq talba tal-Viċi President/Rappreżentant Għoli, il-kumitat jista' jiddeċiedi li l-proċeduri tiegħu jsiru fil-magħluq.

3.  Għandu jsir dibattitu darbtejn fis-sena fuq id-do kument konsultattiv stabbilit mill-Viċi-President/Rappreżentant Għoli dwar l-aspetti prinċipali u l-għażliet bażiċi tal-politika estera u ta' sigurta` komuni, inklużi l-politika ta' sigurtà u ta' difiża komuni u l-implikazzjonijiet finanzjarji għall-baġit ta' l-Unjoni. Il-proċeduri stipulati fl-Artikolu 123 għandhom japplikaw.

3.  Għandu jsir dibattitu darbtejn fis-sena fuq id-dokument konsultattiv stabbilit mill-Viċi-President/Rappreżentant Għoli dwar l-aspetti prinċipali u l-għażliet bażiċi tal-politika estera u ta' sigurta` komuni, inklużi l-politika ta' sigurtà u ta' difiża komuni u l-implikazzjonijiet finanzjarji għall-baġit tal-Unjoni. Il-proċeduri stipulati fl-Artikolu 123 għandhom japplikaw.

(Ara wkoll l-interpretazzjoni tal-Artikolu 134.)

 

4.  Il-Viċi President/Rappreżentant Għoli għandu jkun mistieden għal kull dibattitu f'seduta plenarja li jinvolvi politika barranija, politika ta' sigurtà jew politika ta' difiża.

4.  Il-Viċi President/Rappreżentant Għoli għandu jkun mistieden għal kull dibattitu f'seduta plenarja li jinvolvi politika barranija, politika ta' sigurtà jew politika ta' difiża.

 

(Dan l-Artikolu kif emendat għandu jitressaq wara l-Artikolu 113 u konsegwentement inkluż fil-Kapitolu 2a li għadu kif inħoloq.)

Justification

Rigward it-tħassir tal-interpretazzjoni, l-użu ta' din ir-referenza mhijiex ovvja. L-unika interpretazzjoni fl-Artikolu 134 hija relatata mal-paragrafu 3 tiegħu. Din tikkonċerna rapporti, mhux il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni previsti fl-Artikolu 123.

Emenda    133

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Titolu III – kapitolu 2a – titolu (ġdid)

Test fis-seħħ

Emenda

 

KAPITOLU 2A

 

RAKKOMANDAZZJONIJIET DWAR L-AZZJONI ESTERNA TAL-UNJONI

 

(Għandhom jiġu introdotti qabel l-Artikolu 113)

Emenda    134

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 113

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 113

Artikolu 113

Rakkomandazzjonijiet fil-qafas tal-politika estera u ta' sigurtà komuni

Rakkomandazzjonijiet dwar il-politiki esterni tal-Unjoni

1.  Il-Kumitat responsabbli mill-politika estera u ta' sigurtà komuni jista' jħejji rakkomandazzjonijet lill-Kunsill fl-oqsma li jaqgħu fi ħdan ir-responsabbiltà tiegħu wara li jkun kiseb awtorizzazzjoni mill-Konferenza tal-Presidenti jew fuq proposta skont l-Artikolu 134.

1.  Il-kumitat responsabbli jista' jfassal abbozz ta' rakkomandazzjonijiet lill-Kunsill, lill-Kummissjoni jew lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar suġġetti li jaqgħu taħt it-Titolu V tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (l-azzjoni esterna tal-Unjoni) jew f'każijiet fejn ftehim internazzjonali jaqa' fil-kamp ta' applikazzjoni tal-Artikolu 108 ma jkunx ġie riferut lill-Parlament jew il-Parlament ma jkunx ġie infurmat bih skont l-Artikolu 109.

2.  F'każi urġenti l-awtorizzazzjoni imsemmija fil-paragrafu 1 tista' tingħata mill-President, li jista' bl-istess mod jawtorizza laqgħa ta' emerġenza tal-kumitat konċernat.

2.  F'każijiet urġenti, il-President jista' jawtorizza laqgħa ta' emerġenza tal-kumitat ikkonċernat.

3.  Waqt il-proċedura għall-adozzjoni ta' dawn ir-rakkomandazzjonijiet, li għandu jittieħed vot fuqhom fil-forma ta' test bil-miktub, l-Artikolu 158 m'għandux japplika u għandhom ikunu ammissibbli emendi orali.

3.  Waqt il-proċedura għall-adozzjoni ta' dawn l-abbozzi ta' rakkomandazzjonijiet fl-istadju tal-kumitati, għandu jkun meħtieġ li jitressaq test bil-miktub għall-votazzjoni.

In-nuqqas ta' applikabilità ta' l-Artikolu 158 huwa possibbli biss fil-kumitat u biss f'każi urġenti. Ma jistax ikun hemm eċċezzjonijiet għad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 158, la f'laqgħat tal-kumitat li ma jkunux dikjarati bħala urġenti u l-anqas f'seduti plenarji.

 

Id-dispożizzjoni li tgħid li emendi orali huma ammissibbli tfisser li membri ma jistgħux joġġezzjonaw għal emendi orali li jittieħed vot fuqhom fil-kumitat.

 

 

3a.  Fil-każijiet ta' emerġenza msemmija fil-paragrafu 2, l-Artikolu 158 m'għandux japplika fl-istadju tal-kumitat, u għandhom ikunu ammissibbli emendi orali. Il-Membri ma jistgħux joġġezzjonaw għal emendi orali li jittieħed vot fuqhom fil-kumitat.

4.  Rakkomandazzjonijiet imħejjija b'dan il-mod għandhom ikunu inklużi fl-aġenda għas-sessjoni parzjali li jkun imiss. F'każi urġenti, li dwarhom jiddeċiedi l-President, rakkomandazzjonijiet jistgħu ikunu inklużi fl-aġenda ta' sessjoni parzjali kurrenti. Rakkomandazzjonijiet għandhom jitqiesu li ġew adottati ħlief jekk, qabel il-bidu tas-sessjoni parzjali, mhux inqas minn erbgħin Membru iressqu oġġezzjoni bil-miktub, f'liema każ ir-rakkomandazzjonijiet tal-kumitat għandhom jiġu inklużi fl-aġenda ta' l-istess seduta parzjali għad-diskussjoni u l-votazzjoni. Grupp politiku jew mhux inqas minn erbgħin Membru jistgħu jqiegħdu emendi fuq il-Mejda.

4.  L-abbozz ta' rakkomandazzjonijiet imħejji mill-kumitat għandu jkun inkluż fl-aġenda għas-sessjoni parzjali li jkun imiss. F'każi urġenti, li dwarhom jiddeċiedi l-President, rakkomandazzjonijiet jistgħu jkunu inklużi fl-aġenda ta' sessjoni parzjali kurrenti.

 

4a.  Ir-Rakkomandazzjonijiet għandhom jitqiesu li ġew adottati ħlief jekk, qabel il-bidu tas-sessjoni parzjali, mill-inqas 40 Membru jressqu oġġezzjoni bil-miktub. Fejn titresssq tali oġġezzjoni, l-abbozz ta' rakkomandazzjonijiet tal-kumitat għandu jiġi inkluż fl-aġenda tal-istess seduta parzjali. Dawn ir-rakkomandazzjonijiet għandhom ikunu s-suġġett ta' dibattitu, u kull emenda mressqa minn grupp politiku jew minn tal-anqas 40 Membru għandha tittieħed votazzjoni dwarha.

Ġustifikazzjoni

The changes to the title aim to extend the scope of Rule 113, so as to align it with the broader scope of Rule 134; moreover, Rule 113 is merged with Rule 134 and a a new chapter concerning EP recommendations on the Union’s external action is created. Consequently, Rule 134 is to be deleted.

As regards the changes to paragraph 1, it is suggested to also include the Commission among the possible “addressees” of an EP recommendation.

The deletion in paragraph 3 subparagraph 1 is proposed because this is the only reference in the Rules to "oral amendments". All other references are made in interpretations (in particular, the interpretation to Rule 169 gives the oral amendments equivalent status to the amendments not distributed in all languages).However, the interpretation which follows paragraph 3,is deleted and merged, with slight adaptations, with the provision of paragraph 3 a (new); it acknowledges the specifcity of the CFSP area and the high probability of urgent matters which would justify the a derogation for putting "oral amendments" to vote.

Emenda    135

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 114

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 114

Artikolu 114

Ksur tad-drittijiet tal-bniedem

Ksur tad-drittijiet tal-bniedem

F'kull seduta parzjali, mingħajr ma jkollu bżonn ta' awtorizzazzjoni, kull wieħed mill-kumitati responsabbli jista' jqiegħed fuq il-Mejda mozzjoni għal riżoluzzjoni skond l-istess proċeduri kif stipulat fl-Artikolu 113(4) dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem.

F'kull seduta parzjali, mingħajr ma jkollu bżonn ta' awtorizzazzjoni, kull wieħed mill-kumitati responsabbli jista' jqiegħed fuq il-Mejda mozzjoni għal riżoluzzjoni skont l-istess proċeduri kif stipulat fl-Artikolu 113(4) dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem.

Emenda    136

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 115

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 115

Artikolu 115

Trasparenza fl-attivitajiet tal-Parlament

Trasparenza fl-attivitajiet tal-Parlament

1. Il-Parlament għandu jiżgura l-akbar trasparenza fl-attivitajiet tiegħu, skont it-tieni paragrafu tal-Artikolu 1 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, l-Artikolu 15 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u l-Artikolu 42 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea.

1. Il-Parlament għandu jiżgura l-akbar trasparenza fl-attivitajiet tiegħu, skont it-tieni paragrafu tal-Artikolu 1 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, l-Artikolu 15 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u l-Artikolu 42 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea.

2.  Id-dibattiti fil-Parlament għandhom ikunu pubbliċi.

2.  Id-dibattiti fil-Parlament għandhom ikunu pubbliċi.

3.  Il-laqgħat tal-kumitati għandhom normalment ikunu pubbliċi. Il-kumitati jistgħu jiddeċiedu, madankollu, sa mhux aktar tard minn meta l-aġenda tal-laqgħa tkun adottata, li jaqsmu l-aġenda ta' dik il-laqgħa f'punti li jkunu miftuħin għall-pubbliku u punti li jkunu magħluqin għall-pubbliku. Madankollu jekk laqgħa ssir fil-magħluq, il-kumi tat jistà, bla ħsara għall-Artikolu 4(1) sa (4) tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, jagħmel id-dokumenti u minuti tal-laqgħa aċċessibbli għall-pubbliku. L-Artikolu 166 għandu japplika f'każ ta' kwalunkwe ksur tar-regoli li jirregolaw il-kunfidenzjalità.

3.  Il-laqgħat tal-kumitati għandhom normalment ikunu pubbliċi. Il-kumitati jistgħu jiddeċiedu, madankollu, sa mhux aktar tard minn meta l-aġenda tal-laqgħa tkun adottata, li jaqsmu l-aġenda ta' dik il-laqgħa f'punti li jkunu miftuħin għall-pubbliku u punti li jkunu magħluqin għall-pubbliku. Madankollu jekk laqgħa ssir bil-magħluq, il-kumitat jistà jiddeċiedi li jagħmel id-dokumenti tal-laqgħa aċċessibbli għall-pubbliku.

4.  L-eżami li jsir mill-kumitat responsabbli ta' talbiet li jkollhom x'jaqsmu ma' proċeduri dwar immunità skond l-Artikolu 9 għandu dejjem isir bil-magħluq.

 

Ġustifikazzjoni

Il-bidliet għall-paragrafu 3, huma biss irfinar tal-kliem użat. Il-kontroreferenza għall-Artikolu 4 tar-Regolament Nru 1049 ma tagħmilx sens legali. Il-ksur tal-kunfidenzjalità hija diġà rregolata mill-Artikoli 11 u 166, għalhekk m'hemmx bżonn li dan jiġi ripetut skont id-dispożizzjoni attwali.

Il-paragrafu 4 għandu jitħassar minħabba li l-kwistjoni għandha tiġi ttrattata skont l-Artikolu 9(10) u skont il-prinċipji stabbiliti bi qbil mal-Artikolu 9(12).

Emenda    137

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 116

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 116

Artikolu 116

Aċċess pubbliku għal dokumenti

Aċċess pubbliku għal dokumenti

1.  Kull ċittadin ta' l-Unjoni u kull persuna fiżika jew ġuridika li tkun residenti jew li jkollha l-uffiċċju reġistrat fi Stat Membru għandhom id-dritt li jkollhom aċċess għal dokumenti tal-Parlament skont l-Artikolu 15 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, bla ħsara għall-prinċipji, l-kundizzjonijiet u l-limitazzjonijiet stipulati fir-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u skond id-dispożizzjonijiet speċifiċi li jinsabu f'dawn ir-Regoli ta' Proċedura.

1.  Kull ċittadin tal-Unjoni u kull persuna fiżika jew ġuridika li tkun residenti jew li jkollha l-uffiċċju reġistrat fi Stat Membru għandhom id-dritt li jkollhom aċċess għal dokumenti tal-Parlament skont l-Artikolu 15 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, bla ħsara għall-prinċipji, il-kundizzjonijiet u l-limitazzjonijiet stipulati fir-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

Aċċess għal dokumenti tal-Parlament għandu, sa fejn ikun possibbli, jingħata lil persuni fiżiċi jew ġuridiċi oħra bl-istess mod.

Aċċess għal dokumenti tal-Parlament għandu, sa fejn ikun possibbli, jingħata lil persuni fiżiċi jew ġuridiċi oħra bl-istess mod.

Ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001 għandu jkun ippubblikat bħala tagħrif flimkien mar-Regoli ta' Proċedura15.

 

2.  Għall-għanijiet ta' aċċess għal dokumenti, l-espressjoni 'dokumenti tal-Parlament' tfisser kwalunkwe kontenut li jaqa' fi ħdan it-tifsira ta' l-Artikolu 3(a) tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 li jkun tħejja minn jew ġie rċevut minn Uffiċjali tal-Parlament skond it-tifsira tal-Titolu I, Kapitolu 2 ta' dawn ir-Regoli, minn organi li jirregolaw il-Parlament, minn kumitati jew delegazzjonijiet interparlamentari, jew mis-Segretarjat tal-Parlament.

2.  Għall-għanijiet ta' aċċess għal dokumenti, l-espressjoni "dokumenti tal-Parlament" tfisser kwalunkwe kontenut li jaqa' fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 3(a) tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 li jkun tħejja minn jew ġie rċevut minn uffiċjali tal-Parlament skont it-tifsira tat-Titolu I, Kapitolu 2 ta' dawn ir-Regoli, minn organi li jirregolaw il-Parlament, minn kumitati jew delegazzjonijiet interparlamentari, jew mis-Segretarjat tal-Parlament.

Jekk jitqiegħdu fuq il-Mejda skond ir-Regoli ta' Proċedura, dokumenti mħejjija minn Membri individwali jew minn gruppi politiċi huma dokumenti tal-Parlament għall-għanijiet ta' aċċess għal dokumenti.

B'konformità mal-Artikolu 4 tal-Istatut tal-Membri tal-Parlament Ewropew, dokumenti mħejjija minn Membri individwali jew minn gruppi politiċi huma dokumenti tal-Parlament għall-għanijiet ta' aċċess għal dokumenti biss jekk jitqiegħdu fuq il-Mejda skont ir-Regoli ta' Proċedura.

Il-Bureau għandu jagħmel regoli sabiex jiżgura li d-dokumenti kollha tal-Parlament jiġu reġistrati.

Il-Bureau għandu jagħmel regoli sabiex jiżgura li d-dokumenti kollha tal-Parlament jiġu reġistrati.

3.  Il-Parlament għandu jistabbilixxi reġistru ta' dokumenti tal-Parlament. Dokumenti leġislattivi u ċerti kategoriji oħra ta' dokumenti għandhom, skont ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001, ikunu aċċessibbli direttament mir-reġistru. Referenzi għal dokumenti oħra tal-Parlament għandhom, sa fejn ikun possibbli, ikunu inklużi fir-reġistru.

3.  Il-Parlament għandu jistabbilixxi sit elettroniku ta' reġistru pubbliku ta' dokumenti tal-Parlament. Dokumenti leġislattivi u ċerti kategoriji oħra ta' dokumenti għandhom, skont ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001, ikunu aċċessibbli direttament permezz tas-sit elettroniku tar-reġistru pubbliku tal-Parlament. Referenzi għal dokumenti oħra tal-Parlament għandhom, sa fejn ikun possibbli, ikunu inklużi fis-sit elettroniku tar-reġistru pubbliku.

Il-kategoriji ta' dokumenti li jkunu aċċessibbli direttament għandhom ikunu stabbiliti f'lista adottata mill-Bureau u ppubblikata fuq is-sit elettoniku tal-Parlament. Din il-lista m'għandhiex tillimita d-dritt ta' aċċess għal dokumenti li ma jkunux fil-kategoriji inklużi fil-lista; dawk id-dokumenti għandhom ikunu disponibbli fuq talba bil-miktub.

Il-kategoriji ta' dokumenti li jkunu aċċessibbli direttament permezz tas-sit elettroniku tal-Parlament tar-reġistru pubbliku għandhom ikunu stabbiliti f'lista adottata mill-Bureau u ppubblikata fuq is-sit elettroniku tar-reġistru pubbliku tal-Parlament. Din il-lista m'għandhiex tillimita d-dritt ta' aċċess għal dokumenti li ma jkunux fil-kategoriji inklużi fil-lista; dawk id-dokumenti jistgħu jkunu disponibbli fuq talba bil-miktub skont ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001.

Il-Bureau jista' jadotta regoli, f'konformità mar-Regolament (KE) Nru 1049/2001, li jistabbilixxu arranġamenti għall-aċċess, liema regoli għandhom ikunu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Il-Bureau għandu jadotta regoli għall-aċċess għal dokumenti, skont ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001, li għandhom ikunu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

4.  Il-Bureau għandu jinnomina l-organi responsabbli mill-immaniġġar ta' talbiet inizjali (Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001) u għandu jaddotta deċiżjonijiet dwar talbiet ta' konferma (Artikolu 8 tar-Regolament) u talbiet għal dokumenti sensittivi (Artikolu 9 tar-Regoli ta' Proċedura).

4.  Il-Bureau għandu jinnomina l-organi responsabbli mill-immaniġġjar ta' talbiet inizjali (Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001) u mill-adozzjoni ta' deċiżjonijiet dwar talbiet ta' konferma (Artikolu 8 tar-Regolament) u dwar talbiet għal aċċess għal dokumenti sensittivi (Artikolu 9 tar-Regoli ta' Proċedura).

5.  Il-Konferenza tal-Presidenti għandha tinnomina r-rappreżentanti tal-Parlament fuq il-kumitat interistituzzjonali mwaqqaf skond l-Artikolu 15(2) tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001.

 

6.  Wieħed mill-Viċi Presidenti għandu jkun responsabbli mis-superviżjoni ta' l-immaniġġjar ta' talbiet għal aċċess għal dokumenti.

6.  Wieħed mill-Viċi Presidenti għandu jkun responsabbli mis-superviżjoni tal-immaniġġjar ta' talbiet għal aċċess għal dokumenti.

 

6a.  Il-Bureau għandu jadotta r-rapport annwali msemmi fl-Artikolu 17(1) tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001.

7.  Il-kumitat responsabbli tal-Parlament għandu, fuq il-bażi ta' tagħrif mogħti mill-Bureau u sorsi oħrajn, jipprepara r-rapport annwali msemmi fl-Artikolu 17 tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 u jippreżentah lis-seduta plenarja.

7.  Il-kumitat responsabbli tal-Parlament għandu jeżamina regolarment it-trasparenza tal-attivitajiet tal-Parlament u jressaq rapport bil-konklużjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tiegħu lis-seduta plenarja.

Il-kumitat responsabbli għandu wkoll jeżamina u jevalwa r-rapporti adottati mill-istituzzjonijiet u l-aġenziji l-oħra skond l-Artikolu 17 tar-Regolament.

Il-kumitat responsabbli jista' wkoll jeżamina u jevalwa r-rapporti adottati mill-istituzzjonijiet u l-aġenziji l-oħra skont l-Artikolu 17 tar-Regolament.

 

7a.  Il-Konferenza tal-Presidenti għandha tinnomina r-rappreżentanti tal-Parlament fuq il-kumitat interistituzzjonali mwaqqaf skont l-Artikolu 15(2) tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001.

__________________

 

15 Ara l-Anness XIV.

 

Justification

The changes to paragraph 1, subparagraph 1 are necessary as the Rules of Procedure may not restrict public access rights under Regulation 1049/2001.

As regards the deletion of paragraph 1, subparagraph 3, this annex is deleted since from a legal and procedural point of view it is not an annex. The Regulation would however be included in a compendium of legal acts, easily accessible to MEPs and other persons.

The changes to paragraph 2, subparagraph 2, reflect the ‘raison d’être’ of this rule. A document is "tabled" when it enters into the EP administrative circuit.

The changes to paragraph 3, subparagraph 2, clarify the relevant “register”; the use of “shall” would imply an obligation to disclose, but an exception under Article 4 of Regulation 1049 might apply; therefore “may” is more appropriate.

Paragraph 3, subparagraph 3, is updated as the rules have already been adopted (adopting them is an obligation under Regulation 1049/2001).

Paragraph 5 is deleted here and reinserted as paragraph 8 (new).

The changes to paragraph 7 and the addition of 6 a (new) adjust the the text to standard practice according to which the Bureau endorses yearly a technical/administrative report whereas the LIBE Committee prepares biannual reports (EP Institutional report on the implementation of Regulation 1049/2001; such reports were adopted in 2009, 2011, 2013, and 2016). It is therefore suggested to clarify that the adoption of the technical report is ensured by the Bureau whereas LIBE is competent for the institutional/political report, which may be based on the findings of the technical reports.Article 17(1) of Regulation (EC) No 1049/2001 reads as follows: "1. Each institution shall publish annually a report for the preceding year including the number of cases in which the institution refused to grant access to documents, the reasons for such refusals and the number of sensitive documents not recorded in the register."

Emenda    138

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 116a (ġdid)

Test fis-seħħ

Emenda

 

Artikolu 116a

 

Aċċess għall-Parlament

 

1.   Il-kards ta' aċċess għall-Membri, l-assistenti tal-Membri u terzi persuni għandhom jinħarġu abbażi tar-regoli stabbiliti mill-Bureau. Dawk ir-regoli għandhom jirregolaw ukoll l-użu u l-irtirar ta' kards ta' aċċess.

 

2.  Il-kards ma għandhomx jinħarġu lil individwi f'entourage ta' Membru li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tal-Ftehim bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea dwar ir-reġistru tat-trasparenza għal organizzazzjonijiet u individwi li jaħdmu għal rashom involuti fit-tfassil tal-politika tal-UE u l-implementazzjoni tal-politika 1a.

 

3.   Entitajiet irreġistrati fir-reġistru ta' trasparenza u r-rappreżentanti tagħhom li ngħataw kards għal aċċess fit-tul għall-Parlament Ewropew għandhom josservaw:

 

  il-Kodiċi ta' Mġiba għar-Reġistranti mehmuż mal-ftehim;

 

  il-proċeduri u l-obbligi l-oħra stabbiliti fil-ftehim; and

 

  id-dispożizzjonijiet li jimplimentaw dan l-Artikolu.

 

Mingħajr preġudizzju għall-applikabilità tar-regoli ġenerali li jirregolaw l-irtirar jew id-diżattivazzjoni temporanja tal-kards għal aċċess fit-tul, u sakemm ma jkunx hemm argumenti sinifikattivi kontra dan, is-Segretarju Ġenerali għandu, bl-awtorizzazzjoni tal-Kwesturi, jirtira jew jiddiżattiva kard għal aċċess fit-tul fejn id-detentur ikun tneħħa mir-reġistru ta' trasparenza għal ksur tal-Kodiċi ta' Mġiba għar-Reġistranti, jew ikun ħati ta' ksur serju tal-obbligi stabbiliti f'dan il-paragrafu, jew ikun irrifjuta milli jikkonforma ma' talba formali sabiex jattendi smigħ jew laqgħa tal-kumitat jew li jikkoopera ma' kumitat ta' inkjesta, mingħajr ma jipprovdi ġustifikazzjoni suffiċjenti.

 

4.   Il-Kwesturi jistgħu jiddeterminaw sa fejn il-kodiċi ta' mġiba msemmi fil-paragrafu 2 huwa applikabbli għall-persuni li, filwaqt li għandhom kard ta' aċċess fit-tul, ma jaqgħux fil-kamp ta' applikazzjoni tal-ftehim.

 

5.   Il-Bureau, fuq proposta tas-Segretarju Ġenerali, għandu jistabbilixxi l-miżuri meħtieġa sabiex jimplimenta r-reġistru ta' trasparenza skont id-dispożizzjonijiet tal-ftehim dwar l-istabbiliment tal-imsemmi reġistru;

 

__________________

 

1a ĠU L 277 19.9.2014, p. 11.

Ġustifikazzjoni

Artikolu ġdid miżjud sabiex iżid referenza għar-Reġistru ta' Trasparenza

Emenda    139

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 117

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 117

Artikolu 117

Elezzjoni tal-President tal-Kummissjoni

Elezzjoni tal-President tal-Kummissjoni

1  Meta l-Kunsill Ewropew jipproponi kandidat għal President tal-Kummissjoni, il-President għandu jitlob lill-kandidat biex jagħmel stqarrija u jippreżenta l-linji gwida politiċi tiegħu lill-Parlament. L-istqarrija għandha tkun segwita minn dibattitu.

1.  Meta l-Kunsill Ewropew jipproponi kandidat għal President tal-Kummissjoni, il-President għandu jitlob lill-kandidat biex jagħmel stqarrija u jippreżenta l-linji gwida politiċi tiegħu lill-Parlament. L-istqarrija għandha tkun segwita minn dibattitu.

Il-Kunsill Ewropew għandu jkun mistieden jieħu sehem fid-dibattitu.

Il-Kunsill Ewropew għandu jkun mistieden jieħu sehem fid-dibattitu.

2.  Il-Parlament għandu jeleġġi l-President tal-Kummissjoni b'maġġoranza tal-Membri kollha tiegħu.

2.  Bi qbil mal-Artikolu 17(7) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, il-Parlament għandu jeleġġi l-President tal-Kummissjoni b'maġġoranza tal-Membri kollha tiegħu.

Il-votazzjoni għandha ssir permezz ta' vot sigriet.

Il-votazzjoni għandha ssir permezz ta' sejħa tal-ismijiet.

3.   Jekk il-kandidat jiġi elett, il-President għandu jgħarraf b'dan lill-Kunsill u jitlob lilu u lill-President elett tal-Kummissjoni biex jipproponu bi ftehim bejniethom il-persuni nominati għall-karigi differenti bħala Kummissarji.

3.   Jekk il-kandidat jiġi elett, il-President għandu jgħarraf b'dan lill-Kunsill u jitlob lilu u lill-President elett tal-Kummissjoni biex jipproponu bi ftehim bejniethom il-persuni nominati għall-karigi differenti bħala Kummissarji.

4.   Jekk il-kandidat ma jiksibx il-maġġoranza meħtieġa, il-President għandu jistieden lill-Kunsill Ewropew sabiex fi żmien xahar jipproponi kandidat ieħor għall-elezzjoni, skont l-istess proċedura.

4.   Jekk il-kandidat ma jiksibx il-maġġoranza meħtieġa, il-President għandu jistieden lill-Kunsill Ewropew sabiex fi żmien xahar jipproponi kandidat ieħor għall-elezzjoni, skont l-istess proċedura.

Ġustifikazzjoni

Emenda    140

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 118

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 118

Artikolu 118

Elezzjoni tal-Kummissjoni

Elezzjoni tal-Kummissjoni

 

- 1.   Il-President għandu jistieden lill-President elett tal-Kummissjon biex jgħarraf lill-Parlament dwar l-allokazzjoni tar-responsabilitajiet tal-portafolli fil-Kulleġġ tal-Kummissarji propost f'konformità mal-linji gwida politiċi tal-President elett.

1.  Wara li jkun ikkonsulta mal-President elett tal-Kummissjoni, il-President għandu jitlob lill-persuni nominati għall-karigi differenti bħala Kummissarji mill-President elett tal-Kummissjoni u mill-Kunsill sabiex jidhru quddiem il-kumitati parlamentari rispettivi skond l-oqsma li għalihom ġew nominati. Dan is-smigħ għandu jsir fil-pubbliku.

1.  Wara li jkun ikkonsulta mal-President elett tal-Kummissjoni, il-President għandu jitlob lill-persuni nominati għall-karigi differenti bħala Kummissarji mill-President elett tal-Kummissjoni u mill-Kunsill sabiex jidhru quddiem il-kumitati jew korpi parlamentari rispettivi skont l-oqsma li għalihom ġew nominati.

 

1a.  Is-seduti ta' smigħ għandhom ikunu mmexxija mill-kumitati.

 

B'mod eċċezzjonali, seduta ta' smigħ tista' ssir f'format differenti meta Kummissarju nnominat ikollu responsabilitajiet li huma primarjament orizzontali, dment li tali seduta ta' smigħ tinvolvi l-kumitati responsabbli. Is-seduti ta' smigħ għandhom isiru fil-pubbliku.

2.   Il-President jista' jistieden lill-President elett tal-Kummissjon biex jgħarraf lill-Parlament dwar l-allokazzjoni tar-responsabilitajiet tal-portafolli fil-Kulleġġ tal-Kummissarji propost f'konformità mal-linji gwida politiċi tiegħu.

 

3.  Il-kumitat jew kumitati kompetenti għandhom jistiednu lill-Kummissarju nnominat biex jagħmel stqarrija u jwieġeb għall-mistoqsijiet. Is-seduti ta' smigħ għandhom ikunu organizzati b'tali mod li jippermetti li l-Kummissarji nnominati jagħtu lill-Parlament t-tagħrif kollu rilevanti. Id-dispożizzjonijiet dwar l-organizzazzjoni tas-seduti ta' smigħ għandhom ikunu stipulati f'anness għal dawn ir-Regoli ta' Proċedura.

3.  Il-kumitat jew kumitati kompetenti għandhom jistiednu lill-Kummissarju nnominat biex jagħmel stqarrija u jwieġeb għall-mistoqsijiet. Is-seduti ta' smigħ għandhom ikunu organizzati b'tali mod li jippermetti li l-Kummissarji nnominati jagħtu lill-Parlament t-tagħrif kollu rilevanti. Id-dispożizzjonijiet dwar l-organizzazzjoni tas-seduti ta' smigħ għandhom ikunu stipulati f'anness għal dawn ir-Regoli ta' Proċedura16.

4.  Il-President elett għandu jippreżenta l-kulleġġ tal-Kummissarji u l-programm tagħhom f'seduta tal-Parlament li għaliha għandhom ikunu mistiedna jattendu l-President tal-Kunsill Ewropew u l-President tal-Kunsill. L-istqarrija għandha tkun segwita minn dibattitu.

4.  Il-President elett għandu jiġi mistieden jippreżenta l-kulleġġ tal-Kummissarji u l-programm tagħhom f'seduta tal-Parlament li għaliha għandhom ikunu mistiedna jattendu l-President tal-Kunsill Ewropew u l-President tal-Kunsill. L-istqarrija għandha tkun segwita minn dibattitu.

5.  Sabiex jingħalaq id-dibattitu, grupp politiku jew mhux inqas minn erbgħin Membru jistgħu jqiegħdu fuq il-Mejda mozzjoni għal riżoluzzjoni. Għandu japplika l-Artikolu 123(3), (4) u (5).

5.  Sabiex jingħalaq id-dibattitu, grupp politiku jew mhux inqas minn erbgħin Membru jistgħu jqiegħdu fuq il-Mejda mozzjoni għal riżoluzzjoni. Għandu japplika l-Artikolu 123(3) sa (5b).

Wara l-votazzjoni fuq il-mozzjoni għal riżoluzzjoni, il-Parlament għandu jeleġġi jew jiċħad il-Kummissjoni b'maġġoranza tal-voti mitfugħa.

 

Il-vot għandu jittieħed permezz ta' sejħa ta' l-ismijiet.

 

Il-Parlament jista` jiddifferixxi l-votazzjoni għas-seduta ta' wara.

 

 

5a.  Wara l-votazzjoni fuq il-mozzjoni għal riżoluzzjoni, il-Parlament għandu jeleġġi jew jiċħad il-Kummissjoni b'maġġoranza tal-voti mitfugħa, b'sejħa tal-ismijiet. Il-Parlament jista' jiddifferixxi l-votazzjoni għas-seduta ta' wara.

6.  Il-President għandu jgħarraf lill-Kunsill bl-elezzjoni jew biċ-ċaħda tal-Kummissjoni.

6.   Il-President għandu jgħarraf lill-Kunsill bl-elezzjoni jew biċ-ċaħda tal-Kummissjoni.

7.   F'każ ta' bdil sostanzjali fil-portafolli matul il-mandat tal-Kummissjoni, il-mili ta' post vakanti jew il-ħatra ta' Kummissarju ġdid wara l-adeżjoni ta' Stat Membru ġdid, il-Kummissarji konċernati għandhom jiġu mistiedna jidhru quddiem il-kumitati responsabbli mill-oqsma ta' kompetenza rispettivi, skond il-paragrafu 3.

7.  F'każ ta' bdil sostanzjali fil-portafolli jew bidla fil-kompożizzjoni tal-Kummissjoni matul il-mandat tal-Kummissjoni, il-Kummissarji kkonċernati jew kwalunkwe Kummissarju nnominat għandhom jiġu mistiedna jipparteċipaw fi smigħ li jsir f'konformità mal-paragrafi 1a u 3.

 

7a.  Fil-każ ta' bidla fil-portafoll tal-Kummissarju jew fl-interessi finanzjarji ta' Kummissarju matul il-mandat tiegħu jew tagħha, din is-sitwazzjoni għandha tkun soġġetta għal skrutinju mill-Parlament skont l-Anness XVI.

 

Jekk jiġi identifikat kunflitt ta' interessi matul it-tul tal-kariga ta' Kummissarju, u l-President tal-Kummissjoni jonqos milli jimplimenta r-rakkomandazzjonijiet tal-Parlament sabiex tinstab soluzzjoni għal dan il-kunflitt ta' interessi, il-Parlament jista' jitlob lill-President tal-Kummissjoni biex ma jibqax jagħti fiduċja lill-Kummissarju msemmi, skont il-paragrafu 5 tal-Ftehim Qafas dwar ir-relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea u, fejn xieraq, jieħu azzjoni bl-għan li jċaħħad lill-Kummissarju msemmi mid-dritt tiegħu għal pensjoni jew għal benefiċċji oħra minflok pensjoni f'konformità mat-tieni paragrafu tal-Artikolu 245 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

_______________

 

16 Ara l-Anness XVI.

 

Justification

The changes to this Rule transpose the principle set out in paragraph 5 of the EP resolution of 8 September 2015 on procedures and practices regarding Commissioner hearings.

Paragraph 2 of Rule 118 becomes paragraph 1 and "may" is replaced by "shall", since it corresponds to standard practice the last three subparagraphs of paragraph 5 are re-grouped into a new paragraph (5a)in order to facilitate the reading and the interpretation.

In paragraph 7, the reference to a new MS is deleted as it is not accurate given that the same procedure applies to any new Commissioner (resignation, new accession or other circumstances.)

Emenda    141

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 118a (ġdid)

Test fis-seħħ

Emenda

 

Artikolu 118a

 

Programmazzjoni pluriennali

 

Mal-ħatra ta' Kummissjoni ġdida, il-Parlament, il-Kunsill u l-Kummissjoni, skont il-paragrafu 5 tal-Ftehim Interistituzzjonali dwar Tfassil Aħjar tal-Liġijiet, għandhom jaqsmu l-fehmiet tagħhom u jilħqu qbil dwar konklużjonijiet konġunti dwar l-ipprogrammar pluriennali.

 

Għal dak l-għan, u qabel ma jinnegozja mal-Kunsill u l-Kummissjoni dwar konklużjonijiet konġunti rigward l-ipprogrammar pluriennali, il-President għandu jagħmel skambju ta' fehmiet mal-Konferenza tal-Presidenti dwar l-objettivi prinċipali tal-politiki u l-prijoritajiet għal-leġislatura l-ġdida. Dan l-iskambju ta' fehmiet se jieħu inkunsiderazzjoni, inter alia, il-prijoritajiet ippreżentati mill-President elett tal-Kummissjoni, kif ukoll it-tweġibiet mogħtija mill-Kummissarji nnominati waqt is-seduti ta' smigħ previsti fl-Artikolu 118.

 

Qabel ma jiffirma l-konklużjonijiet konġunti, il-President għandu jfittex li jikseb l-approvazzjoni tal-Konferenza tal-Presidenti.

Emenda    142

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 119

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 119

Artikolu 119

Mozzjoni ta' ċensura kontra l-Kummissjoni

Mozzjoni ta' ċensura kontra l-Kummissjoni

1.  Mozzjoni ta' ċensura kontra l-Kummissjoni tista' tiġi ppreżentata lill-President minn parti waħda minn għaxra tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament.

1.  Mozzjoni ta' ċensura kontra l-Kummissjoni tista' tiġi ppreżentata lill-President minn parti waħda minn għaxra tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Jekk mozzjoni ta' ċensura tkun ġiet ivvutata fl-aħħar xahrejn, waħda ġdida tista' titqiegħed fuq il-Mejda minn 20 % biss tal-Membri kollha tal-Parlament.

2.  Il-mozzjoni għandha tissejjah 'mozzjoni ta' ċensura' u għandha tigi sostnuta b'raġunijiet. Għandha tintbagħat lill-Kummissjoni.

2.  Il-mozzjoni għandha tissejjaħ "mozzjoni ta' ċensura" u għandha tiddikjara r-raġunijiet. Għandha tintbagħat lill-Kummissjoni.

3.  Il-President għandu jħabbar lill-Membri li tqiegħdet fuq il-Mejda mozzjoni ta' ċensura minnufih malli jirċeviha.

3.  Il-President għandu jħabbar lill-Membri li tqiegħdet fuq il-Mejda mozzjoni ta' ċensura minnufih malli jirċeviha.

4.  Id-dibattitu dwar iċ-ċensura m'għandux jsir biss wara li jgħaddu mill-inqas erbgħa u għoxrin siegħa minn meta tkun tħabbret lill-Membri l-wasla tal-mozzjoni ta' ċensura.

4.  Id-dibattitu dwar iċ-ċensura m'għandux isir biss wara li jgħaddu mill-inqas erbgħa u għoxrin siegħa minn meta tkun tħabbret lill-Membri l-wasla tal-mozzjoni ta' ċensura.

5.  Il-votazzjoni dwar il-mozzjoni għandha ssir permezz ta' sejħa ta' l-ismijiet u għandha issir wara li jgħaddu mhux inqas minn tmienja u erbgħin siegħa mill-bidu tad-dibattitu.

5.  Il-votazzjoni dwar il-mozzjoni għandha ssir permezz ta' sejħa tal-ismijiet u għandha ssir wara li jgħaddu mhux inqas minn tmienja u erbgħin siegħa mill-bidu tad-dibattitu.

6.  Id-dibattitu u l-votazzjoni għandhom isiru, l-aktar tard, waqt is-seduta parzjali ta' wara li tkun giet ippreżentata l-mozzjoni.

6.  Mingħajr preġudizzju għall-paragrafi 4 u 5, id-dibattitu u l-votazzjoni għandhom isiru, l-aktar tard, waqt is-seduta parzjali ta' wara li tkun ġiet ippreżentata l-mozzjoni.

7.  Il-mozzjoni ta' ċensura tgħaddi jekk ikollha maġġoranza ta' żewġ terzi tal-voti mitfugħa, maġġoranza li tirraprezenta l-maġġoranza tal-Membri li jiffurmaw il-Parlament. Ir-riżultat għandu jiġi notifikat lill-President tal-Kunsill u lill-President tal-Kummissjoni.

7.  F'konformità mal-Artikolu 234 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, il-mozzjoni ta' ċensura għandha tgħaddi jekk ikollha maġġoranza ta' żewġ terzi tal-voti mitfugħa, maġġoranza li tirrapreżenta l-maġġoranza tal-Membri li jiffurmaw il-Parlament. Ir-riżultat għandu jiġi notifikat lill-President tal-Kunsill u lill-President tal-Kummissjoni.

Ġustifikazzjoni

Il-bidla fil-paragrafu 6 hija kjarifika teknika għall-każ tal-minisessjonijiet ta' Brussell.

Emenda    143

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 120

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 120

Artikolu 120

In-Nomina tal-Imħallfin u l-Avukati Ġenerali tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

In-Nomina tal-Imħallfin u l-Avukati Ġenerali tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

Fuq proposta tal-kumitat responsabbli, il-Parlament għandu jaħtar il-persuna nominata minnu fuq il-kumitat ta' seba' persuni inkarigat biex jevalwa x-xerqien tal-kandidati biex jingħataw il-kariga ta' Imħallfin jew Avukati Ġenerali tal-Qorti tal-Ġustizzja u tal-Qorti Ġenerali.

Fuq proposta tal-kumitat responsabbli, il-Parlament għandu jaħtar il-persuna nominata minnu fuq il-kumitat ta' seba' persuni inkarigat biex jevalwa x-xerqien tal-kandidati biex jingħataw il-kariga ta' Imħallfin jew Avukati Ġenerali tal-Qorti tal-Ġustizzja u tal-Qorti Ġenerali. Il-kumitat responsabbli għandu jiddeċiedi dwar il-persuna nominata li jixtieq jipproponi billi jorganizza votazzjoni b'maġġoranza sempliċi. Għal dan l-iskop, il-koordinaturi ta' dak il-kumitat għandhom jistabbilixxu lista finali ta' kandidati.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tallinja l-Artikolu 120 mal-prattika eżistenti.

Emenda    144

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 121

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 121

Artikolu 121

Ħatra tal-Membri tal-Qorti ta' l-Awdituri

Ħatra tal-Membri tal-Qorti tal-Awdituri

1.  Il-kandidati nominati bħala Membri tal-Qorti ta' l-Awdituri għandhom jiġu mistiedna jagħmlu stqarrija quddiem il-kumitat responsabbli u jwieġbu l-mistoqsijiet magħmula lilhom mill-membri. Il-kumitat għandu jivvota b'mod sigriet separatament fuq kull nomina.

1.  Il-kandidati nominati bħala Membri tal-Qorti tal-Awdituri għandhom jiġu mistiedna jagħmlu stqarrija quddiem il-kumitat responsabbli u jwieġbu l-mistoqsijiet magħmula lilhom mill-membri. Il-kumitat għandu jivvota b'mod sigriet separatament fuq kull nomina.

2.  Il-kumitat responsabbli għandu jagħmel rakkomandazzjoni lill-Parlament dwar jekk in-nominazzjoni għandhiex tiġi approvata, liema rakkomandazzjoni għandu jkollha l-forma ta' rapport li jinkludi proposta separata għal kull deċiżjoni fuq kull nomina.

2.  Il-kumitat responsabbli għandu jagħmel rakkomandazzjoni lill-Parlament dwar jekk in-nomina għandhiex tiġi approvata.

3.  Il-vot f'seduta plenarja għandu jittieħed fi żmien xahrejn minn meta tkun waslet in-nominazzjoni ħlief jekk il-Parlament, fuq talba tal-kumitat responsabbli, ta' grupp politiku jew ta' mhux inqas minn erbgħin Membru, jiddeċiedi mod ieħor. Il-Parlament għandu jivvota b'mod sigriet separatament għal kull nomina u jieħu d-deċiżjoni tiegħu b'maġġoranza tal-voti mitfugħa.

3.  Il-vot f'seduta plenarja għandu jittieħed fi żmien xahrejn minn meta tkun waslet in-nomina ħlief jekk il-Parlament, fuq talba tal-kumitat responsabbli, ta' grupp politiku jew ta' mhux inqas minn erbgħin Membru, jiddeċiedi mod ieħor. Il-Parlament għandu jivvota b'mod sigriet separatament għal kull nomina.

4.  Jekk l-opinjoni adottata mill-Parlament dwar nominazzjoni individuali tkun negattiva, il-President għandu jitlob lill-Kunsill biex jirtira n-nominazzjoni u jippreżenta nominazzjoni ġdida lill-Parlament.

4.  Jekk l-opinjoni adottata mill-Parlament dwar nomina individuali tkun negattiva, il-President għandu jitlob lill-Kunsill biex jirtira n-nomina u jippreżenta nomina ġdida lill-Parlament.

Emenda    145

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 122

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 122

Artikolu 122

Ħatra tal-Membri tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew

Ħatra tal-Membri tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew

1.   Il-kandidat innominat bħala President tal-Bank Ċentrali Ewropew għandu jiġi mistieden biex jagħmel stqarrija quddiem il-kumitat responsabbli u jwieġeb il-mistoqsijiet magħmula lilu mill-Membri.

1.  Il-kandidat nominat bħala President, Viċi President jew Membru tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew għandu jiġi mistieden biex jagħmel stqarrija quddiem il-kumitat responsabbli u jwieġeb il-mistoqsijiet magħmula lilu mill-Membri.

2.   Il-kumitat responsabbli għandu jagħmel rakkomandazzjoni lill-Parlament dwar jekk in-nominazzjoni għandhiex tiġi approvata.

2.   Il-kumitat responsabbli għandu jagħmel rakkomandazzjoni lill-Parlament dwar jekk in-nomina għandhiex tiġi approvata.

3.   Il-vot għandu jittieħed fi żmien xahrejn minn meta tkun ġiet ippreżentata n-nominazzjoni ħlief jekk il-Parlament, fuq talba tal-kumitat responsabbli, ta' grupp politiku jew ta' mhux inqas minn erbgħin Membru, jiddeċiedi mod ieħor.

3.  Il-vot għandu jittieħed fi żmien xahrejn minn meta tkun ġiet ippreżentata n-nomina ħlief jekk il-Parlament, fuq talba tal-kumitat responsabbli, ta' grupp politiku jew ta' mhux inqas minn erbgħin Membru, jiddeċiedi mod ieħor. Il-Parlament għandu jivvota b'mod sigriet separatament għal kull nomina.

4.   Jekk l-opinjoni adottata mill-Parlament tkun negattiva, il-President għandu jitlob lill-Kunsill biex jirtira n-nomina tiegħu u jippreżenta nomina ġdida lill-Parlament.

4.  Jekk l-opinjoni adottata mill-Parlament dwar nomina tkun negattiva, il-President għandu jitlob l-irtirar tan-nomina u s-sottomissjoni ta' nomina ġdida lill-Parlament.

5.   L-istess proċedura għandha tapplika fil-każ tan-nomini ta' Viċi President u ta' Membri oħra tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew.

 

Justification

The change in paragraph 1 aims to clarify that the procedure should be followed (and is actually followed) with regard to all members of the ECB Executive Board (cf. current § 5).

In paragraph 4, the words "the President shall ask the Council to withdraw its nomination and to submit a new nomination to Parliament" imply that Parliament is consulted by the Council. However, the wording of Article 283(2) TFEU is not clear in this respect.Where the EN wording of this Treaty provision might leave some doubt, the FR version clearly provides for a consultation by the European Council: "sont nommés par le Conseil européen ..., sur recommandation du Conseil et après consultation du Parlement européen".However, according to the DE version, Parliament is indeed consulted by the Council.Therefore Rule122 §4 has been reformulated so as to correspond with both versions.

§ 5.See suggested changes to §1

Emenda    146

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 122a (ġdid)

Test fis-seħħ

Emenda

 

Artikolu 122a

 

Ħatriet f'korpi ta' governanza ekonomika

 

1.  Dan l-Artikolu għandu japplika għall-ħatra ta':

 

  il-President u l-Viċi President tal-Bord Superviżorju tal-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku;

 

  il-President, il-Viċi President u l-Membri full-time tal-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni tal-Mekkaniżmu Uniku ta' Riżoluzzjoni;

 

  il-Presidenti u d-Diretturi Eżekuttivi tal-Awtorità Superviżorja Ewropea (l-Awtorità Bankarja Ewropea, l-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq, l-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol); u

 

  id-Direttur Maniġerjali u l-Viċi Direttur Maniġerjali tal-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi.

 

2.  Kull kandidat għandu jiġi mistieden jagħmel dikjarazzjoni quddiem il-kumitat responsabbli u jwieġeb mistoqsijiet magħmula mill-Membri.

 

3.  Il-kumitat responsabbli għandu jagħmel rakkomandazzjoni lill-Parlament dwar kull proposta għal ħatra.

 

4.  Il-vot għandu jittieħed fi żmien xahrejn minn meta tasal il-proposta għall-ħatra ħlief jekk il-Parlament, fuq talba tal-kumitat responsabbli, ta' grupp politiku jew ta' mhux inqas minn erbgħin Membru, jiddeċiedu mod ieħor. Il-Parlament għandu jivvota b'mod sigriet separatament għal kull ħatra.

 

5.  Jekk id-deċiżjoni adottata mill-Parlament dwar proposta għal ħatra tkun negattiva, il-President għandu jitlob l-irtirar tagħha u s-sottomissjoni ta' proposta ġdida lill-Parlament.

Emenda    147

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 123

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 123

Artikolu 123

Stqarrijiet mill-Kummissjoni, mill-Kunsill u mill-Kunsill Ewropew

Stqarrijiet mill-Kummissjoni, mill-Kunsill u mill-Kunsill Ewropew

1.   Il-Membri tal-Kummissjoni, tal-Kunsill u tal-Kunsill Ewropew jistgħu f'kull ħin jitolbu permess mingħand il-President tal-Parlament biex jagħmlu stqarrija. Il-President tal-Kunsill Ewropew għandu jagħmel stqarrija wara kull laqgħa tal-Kunsill Ewropew. Il-President tal-Parlament għandu jiddeċiedi meta l-istqarrija tkun tista' ssir u jekk għandhiex tiġi segwita minn dibattitu sħiħ jew minn tletin minuta ta' mistoqsijiet qosra u konċizi mill-Membri.

1.   Il-Membri tal-Kummissjoni, tal-Kunsill u tal-Kunsill Ewropew jistgħu f'kull ħin jitolbu permess mingħand il-President tal-Parlament biex jagħmlu stqarrija. Il-President tal-Kunsill Ewropew għandu jagħmel stqarrija wara kull laqgħa tal-Kunsill Ewropew. Il-President tal-Parlament għandu jiddeċiedi meta l-istqarrija tkun tista' ssir u jekk għandhiex tiġi segwita minn dibattitu sħiħ jew minn tletin minuta ta' mistoqsijiet qosra u konċiżi mill-Membri.

2.   Meta jpoġġi stqarrija b'dibattitu fl-aġenda tiegħu, il-Parlament għandu jiddeċiedi jekk jagħlaqx jew le d-dibattitu b'riżoluzzjoni. Fil-każ li jkun programmat rapport fuq l-istess argument fl-istess seduta parzjali jew f'dik ta' wara, dan ma jsirx, ħlief jekk il-President, għal raġunijiet eċċezzjonali, jipproponi mod ieħor. Jekk il-Parlament jiddeċiedi li jagħlaq id-dibattitu b'riżoluzzjoni, kumitat, grupp politiku jew mhux inqas minn erbgħin Membru jistgħu jqiegħdu fuq il-Mejda mozzjoni għal riżoluzzjoni.

2.   Meta jpoġġi stqarrija b'dibattitu fl-aġenda tiegħu, il-Parlament għandu jiddeċiedi jekk jagħlaqx jew le d-dibattitu b'riżoluzzjoni. Fil-każ li jkun programmat rapport fuq l-istess argument fl-istess seduta parzjali jew f'dik ta' wara, dan ma jsirx, ħlief jekk il-President, għal raġunijiet eċċezzjonali, jipproponi mod ieħor. Jekk il-Parlament jiddeċiedi li jagħlaq id-dibattitu b'riżoluzzjoni, kumitat, grupp politiku jew mhux inqas minn erbgħin Membru jistgħu jqiegħdu fuq il-Mejda mozzjoni għal riżoluzzjoni.

3.   Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet għandu jittieħed vot fuqhom fl-istess ġurnata. Il-President għandu jiddeċiedi dwar l-eċċezzjonijiet. Spjegazzjonijiet ta' votazzjoni għandhom ikunu ammissibbli.

3.  Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet għandu jittieħed vot fuqhom fil-ħin ta' votazzjoni l-aktar bikri possibbli. Il-President għandu jiddeċiedi dwar l-eċċezzjonijiet. Spjegazzjonijiet ta' votazzjoni għandhom ikunu ammissibbli.

4.   Mozzjoni konġunta għal riżoluzzjoni għandha tieħu post il-mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet imqiegħda fuq il-Mejda qabel mill-firmatarji tagħha, iżda mhux il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mqiegħda fuq il-Mejda minn kumitati, gruppi politiċi jew Membri oħra.

4.   Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta għandha tieħu post il-mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet imqiegħda fuq il-Mejda qabel mill-firmatarji tagħha, iżda mhux il-mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet imqiegħda fuq il-Mejda minn kumitati, gruppi politiċi jew Membri oħra.

 

4a.  Jekk mozzjoni għal riżoluzzjoni titqiegħed fuq il-Mejda minn gruppi politiċi li jirrappreżentaw maġġoranza ċara, il-President jista' jpoġġi din il-mozzjoni għall-vot l-ewwel.

5.  Wara li tkun ġiet adottata riżoluzzjoni, ma jistax jittieħed vot fuq mozzjonijiet oħra ħlief jekk il-President, b'eċċezzjoni, jiddeċiedi mod ieħor.

5.  Wara li tkun ġiet adottata riżoluzzjoni, ma jistax jittieħed vot fuq mozzjonijiet oħra ħlief jekk il-President, b'eċċezzjoni, jiddeċiedi mod ieħor.

 

5a.  L-awtur jew l-awturi ta' mozzjoni għal riżoluzzjoni mqiegħda fuq il-Mejda skont il-paragrafu 2 jew l-Artikolu 135(2) għandu jkollhom id-dritt li jirtirawha qabel il-votazzjoni aħħarija.

 

5b.  Mozzjoni għal riżoluzzjoni li tkun ġiet irtirata tista' tittieħed u terġa' titqiegħed fuq il-Mejda minnufih minn grupp, kumitat jew mill-istess numru ta' Membri li jkollhom id-dritt li jqiegħduha fuq il-Mejda. Il-paragrafu 5a u dan il-paragrafu għandhom japplikaw biss għal riżoluzzjonijiet imressqa skont l-Artikoli 105 u 106.

Ġustifikazzjoni

Il-paragrafu 5a jkopri t-test trasferit attwalment fl-Artikolu 133(6), li ġie ssimplifikat.

Il-paragrafu 5b jikkonsisti fit-test tal-Artikolu 133(8) attwali b'żieda li tirrigwarda l-mozzjonijiet dwar atti delegati u ta' implimentazzjoni.

Emenda    148

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 124

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 124

Artikolu 124

Stqarrijiet li jispjegaw id-deċiżjonijiet tal-Kummissjoni

Stqarrijiet li jispjegaw id-deċiżjonijiet tal-Kummissjoni

Wara li jkun ikkonsulta l-Konferenza tal-Presidenti, il-President jista' jistieden lill-President tal-Kummissjoni, lill-Kummissarju responsabbli mir-relazzjonijiet mal-Parlament Ewropew jew, bi ftehim, lil xi Kummissarju ieħor, biex jagħmlu stqarrija lill-Parlament wara kull laqgħa tal-Kummissjoni li tispjega d-deċiżjonijiet ewlenin li jkunu ttieħdu. L-istqarrija għandha tiġi segwita minn dibattitu ta' mhux inqas minn tletin minuta li fih il-Membri jistgħu jagħmlu xi mistoqsijiet qosra.

Il-President għandu jistieden lill-President tal-Kummissjoni, lill-Kummissarju responsabbli mir-relazzjonijiet mal-Parlament Ewropew jew, bi ftehim, lil xi Kummissarju ieħor, biex jagħmlu stqarrija lill-Parlament wara kull laqgħa tal-Kummissjoni li tispjega d-deċiżjonijiet ewlenin li jkunu ttieħdu, ħlief jekk għal raġunijiet ta' skedar ta' ħinijiet jew minħabba relevanza politika relattiva tas-suġġett, il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi li dan mhux meħtieġ. L-istqarrija għandha tiġi segwita minn dibattitu ta' mhux inqas minn tletin minuta li fih il-Membri jistgħu jagħmlu xi mistoqsijiet qosra.

Emenda    149

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 125

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 125

Artikolu 125

Stqarrijiet mill-Qorti ta' l-Awdituri

Stqarrijiet mill-Qorti tal-Awdituri

1.   Fil-kuntest ta' proċedura ta' kwittanza jew ta' l-attivitajiet tal-Parlament f'dak li għandu x'jaqsam mal-kontroll tal-baġit, il-President tal-Qorti ta' l-Awdituri jista' jiġi mistieden jieħu l-kelma sabiex jippreżenta l-kummenti inklużi fir-Rapport Annwali, fir-rapporti speċjali jew fl-opinjonijiet tal-Qorti, jew sabiex jispjega l-programm ta' ħidma tal-Qorti.

1.  Fil-kuntest ta' proċedura ta' kwittanza jew tal-attivitajiet tal-Parlament f'dak li għandu x'jaqsam mal-kontroll tal-baġit, il-President tal-Qorti tal-Awdituri jista' jiġi mistieden jagħmel dikjarazzjoni sabiex jippreżenta l-kummenti inklużi fir-Rapport Annwali, fir-rapporti speċjali jew fl-opinjonijiet tal-Qorti, jew sabiex jispjega l-programm ta' ħidma tal-Qorti.

2.   Il-Parlament jista' jiddeċiedi li jlaqqa dibattitu separat dwar xi kwistjonijiet li jirriżultaw minn stqarrijiet ta' dan it-tip bil-parteċipazzjoni tal-Kummissjoni u tal-Kunsill, b'mod partikulari fejn ikunu ġew irrapurtati irregolaritajiet fl-immaniġġjar tal-finanzi.

2.   Il-Parlament jista' jiddeċiedi li jlaqqa' dibattitu separat dwar xi kwistjonijiet li jirriżultaw minn stqarrijiet ta' dan it-tip bil-parteċipazzjoni tal-Kummissjoni u tal-Kunsill, b'mod partikolari fejn ikunu ġew irrappurtati irregolaritajiet fl-immaniġġjar tal-finanzi.

Ġustifikazzjoni

Il-kliem "jieħu l-kelma" huwa sostitwit b'"jagħmel dikjarazzjoni" sabiex din id-dispożizzjoni tiġi allinjata mal-espressjoni użata fl-Artikoli 123(1) u 124 kif ukoll mar-referenza għal "dikjarazzjonijiet" fil-paragrafu 2 hawn taħt.

Emenda    150

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 126

Test fis-seħħ

Emenda

Artikolu 126

Artikolu 126</