Postup : 2016/2114(REG)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0344/2016

Predkladané texty :

A8-0344/2016

Rozpravy :

PV 13/12/2016 - 3
CRE 13/12/2016 - 3

Hlasovanie :

PV 13/12/2016 - 5.3
CRE 13/12/2016 - 5.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0484

SPRÁVA     
PDF 3020kWORD 375k
22.11.2016
PE 585.606v03-00 A8-0344/2016

o celkovej revízii rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu

(2016/2114(REG))

Výbor pre ústavné veci

Spravodajca: Richard Corbett

PR_REG

NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre rozpočet
 STANOVISKO Výboru pre kontrolu rozpočtu
 STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 STANOVISKO Výboru pre právne veci
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o celkovej revízii rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu

(2016/2114(REG))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na články 226 a 227 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci a stanoviská Výboru pre rozpočet, Výboru pre kontrolu rozpočtu, Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a Výboru pre právne veci (A8-0344/2016),

1.  sa rozhodol zmeniť svoj rokovací poriadok v zmysle nižšie uvedených zmien;

2.  zdôrazňuje, že tieto pozmeňujúce návrhy k rokovaciemu poriadku náležite zohľadnili ustanovenia Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016(1);

3.   požaduje, aby generálny tajomník prijal opatrenia potrebné na okamžité prispôsobenie IT systémov Parlamentu zmenenému rokovaciemu poriadku a vytvoril primerané elektronické nástroje, ktoré budú okrem iného sledovať otázky na písomné zodpovedanie položené iným inštitúciám Únie;

4.  sa rozhodol vypustiť článok 106 ods. 4 z rokovacieho poriadku hneď potom, ako bude regulačný postup s kontrolou odstránený z platných právnych predpisov, a žiada, aby príslušné útvary medzičasom pridali do tohto článku poznámku pod čiarou s odkazom na budúce vypustenie;

5.  vyzýva Konferenciu predsedov, aby preskúmala kódex správania pri rokovaniach v rámci riadneho legislatívneho postupu s cieľom zosúladiť ho s článkami 73 až 73d prijatými ako výsledok tohto rozhodnutia;

6.  upozorňuje na potrebu reorganizácie príloh k rokovaciemu poriadku tak, aby obsahovali iba texty, ktoré majú rovnakú právnu hodnotu a podliehajú rovnakým pravidlám väčšiny pre ich prijatie ako samotné články, a na prílohu VI, ktorá, hoci jej prijatie vyžaduje odlišný postup a odlišné pravidlá väčšiny, pozostáva z vykonávacích opatrení k rokovaciemu poriadku; žiada, aby boli ostatné existujúce prílohy a akékoľvek doplňujúce texty, ktoré by mohli byť relevantné pre prácu poslancov, zoskupené do zbierky, ktorá bude dopĺňať rokovací riadok;

7.  poukazuje na to, že pozmeňujúce návrhy k tomuto rokovaciemu poriadku nadobúdajú účinnosť v prvý deň schôdze nasledujúcej po ich prijatí, s výnimkou článku 212 ods. 2 o zložení delegácií, ktorý pre existujúce delegácie nadobudne účinnosť pri otvorení prvého zasadnutia po najbližších voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré sa majú konať v roku 2019;

8.  rozhodol, že poslanci upravia svoje vyhlásenie o finančných záujmoch, aby odrážalo zmeny článku 4 prílohy I k rokovaciemu poriadku, a to najneskôr šesť mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti týchto zmien; žiada Predsedníctvo a generálneho tajomníka, aby do troch mesiacov od dátumu tohto nadobudnutia účinnosti prijali primerané opatrenia, ktoré umožnia poslancom tieto úpravy; rozhodol, že vyhlásenia predložené na základe ustanovení rokovacieho poriadku platného v deň, keď sa toto rozhodnutie prijme, zostávajú v platnosti šesť mesiacov po dátume nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia; okrem toho rozhodol, že posledné ustanovenia sa budú rovnako vzťahovať na každého poslanca, ktorý získa poslanecký mandát počas tohto obdobia;

9.  žiada Výbor pre ústavné veci, aby preskúmal článok 168a týkajúci sa nového vymedzenia prahových hodnôt a aby po uplynutí jedného roka od nadobudnutia účinnosti tohto článku preskúmal uplatňovanie takýchto prahov v konkrétnych článkoch;

10.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a Komisii pre informáciu.

Pozmeňujúci návrh    1

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 2

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 2

Článok 2

Nezávislosť mandátu

Nezávislosť mandátu

Poslanci Európskeho parlamentu vykonávajú svoj mandát nezávisle. Nie sú viazaní príkazmi a ich mandát nie je imperatívny.

V súlade s článkom 6 ods. 1 aktu z 20. septembra 1976 a článkom 2 ods. 1, ako aj článkom 3 ods. 1 štatútu poslancov Európskeho parlamentu poslanci vykonávajú svoj mandát slobodne a nezávisle, nie sú viazaní príkazmi a ich mandát nie je imperatívny.

Odôvodnenie

Zdrojom nezávislého mandátu je z právneho hľadiska článok 6 ods. 1 aktu z 20. septembra 1976 a článok 2 ods. 1 a článok 3 ods. 1 štatútu poslancov. Cieľom navrhovanej zmeny, ktorá odráža presné znenie týchto ustanovení, je odstrániť akúkoľvek nejasnosť.

Pozmeňujúci návrh    2

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 3

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 3

Článok 3

Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca

Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca

1.  Po voľbách do Európskeho parlamentu predseda požiada príslušné orgány členských štátov, aby Parlamentu bezodkladne oznámili mená zvolených poslancov, ktorí tak budú môcť zaujať svoje miesta v Parlamente s účinnosťou od otvorenia prvej schôdze po voľbách.

1  Po voľbách do Európskeho parlamentu predseda požiada príslušné orgány členských štátov, aby Parlamentu bezodkladne oznámili mená zvolených poslancov, ktorí tak budú môcť zaujať svoje miesta v Parlamente s účinnosťou od otvorenia prvej schôdze po voľbách.

Predseda zároveň upozorní tieto orgány na príslušné ustanovenia aktu z 20. septembra 1976 a požiada ich, aby urobili potrebné opatrenia na zabránenie akejkoľvek nezlučiteľnosti funkcií s funkciou poslanca Európskeho parlamentu.

Predseda zároveň upozorní tieto orgány na príslušné ustanovenia aktu z 20. septembra 1976 a požiada ich, aby urobili potrebné opatrenia na zabránenie akejkoľvek nezlučiteľnosti funkcií s funkciou poslanca Európskeho parlamentu.

2.  Každý poslanec, o zvolení ktorého bol Parlament informovaný, podá predtým, ako zaujme miesto v Parlamente písomné vyhlásenie, že nevykonáva žiadnu funkciu nezlučiteľnú s funkciou poslanca Európskeho parlamentu v zmysle článku 7 ods. 1 a 2 aktu z 20. septembra 1976. Toto vyhlásenie sa podáva po voľbách podľa možnosti do šiestich dní pred ustanovujúcou schôdzou Parlamentu. Kým nebudú osvedčenia o zvolení za poslanca preskúmané, alebo do rozhodnutia v akomkoľvek spore a za predpokladu, že poslanec už predtým podpísal hore uvedené písomné vyhlásenie, zaujme miesto v Parlamente a jeho orgánoch a požíva všetky práva s tým spojené.

2.  Každý poslanec, o zvolení ktorého bol Parlament informovaný, podá predtým, ako zaujme miesto v Parlamente písomné vyhlásenie, že nevykonáva žiadnu funkciu nezlučiteľnú s funkciou poslanca Európskeho parlamentu v zmysle článku 7 ods. 1 a 2 aktu z 20. septembra 1976. Toto vyhlásenie sa podáva po voľbách podľa možnosti do šiestich dní pred ustanovujúcou schôdzou Parlamentu. Kým nebudú osvedčenia o zvolení za poslanca preskúmané, alebo do rozhodnutia v akomkoľvek spore a za predpokladu, že poslanec už predtým podpísal hore uvedené písomné vyhlásenie, zaujme miesto v Parlamente a jeho orgánoch a požíva všetky práva s tým spojené.

Ak sa na základe skutočností preukázateľných z verejne prístupných zdrojov zistí, že poslanec vykonáva funkciu, ktorá je nezlučiteľná s funkciou poslanca Európskeho parlamentu v zmysle článku 7 ods. 1 alebo 2 aktu z 20. septembra 1976, Parlament na základe oznámenia svojho predsedu potvrdí uvoľnenie mandátu.

Ak sa na základe skutočností preukázateľných z verejne prístupných zdrojov zistí, že poslanec vykonáva funkciu, ktorá je nezlučiteľná s funkciou poslanca Európskeho parlamentu v zmysle článku 7 ods. 1 alebo 2 aktu z 20. septembra 1976, Parlament na základe oznámenia svojho predsedu potvrdí uvoľnenie mandátu.

3.  Na základe správy výboru, v ktorého pôsobnosti je preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca Parlament bezodkladne preskúma osvedčenia o zvolení za poslanca a rozhodne o overení platnosti voľby každého novozvoleného poslanca a tiež o všetkých sporoch, ktoré mu boli postúpené podľa ustanovení aktu z 20. septembra 1976, s výnimkou tých, ktoré sa zakladajú na vnútroštátnych právnych predpisoch upravujúcich voľby.

3.  Na základe správy gestorského výboru Parlament bezodkladne preskúma osvedčenia o zvolení za poslanca a rozhodne o overení platnosti voľby každého novozvoleného poslanca a tiež o všetkých sporoch, ktoré mu boli postúpené podľa ustanovení aktu z 20. septembra 1976, okrem tých, ktoré podľa tohto aktu patria výlučne do rozsahu pôsobnosti vnútroštátnych ustanovení, na ktoré tento akt odkazuje.

 

Podkladom pre správu príslušného výboru je úradné oznámenie každého členského štátu o celkových výsledkoch volieb s menami zvolených kandidátov a prípadných náhradníkov, v poradí podľa výsledkov volieb.

 

Platnosť voľby poslanca nie je možné potvrdiť, pokiaľ neboli urobené písomné vyhlásenia požadované podľa tohto článku a prílohy I k rokovaciemu poriadku.

4.  Podkladom pre správu príslušného výboru je úradné oznámenie každého členského štátu o celkových výsledkoch volieb s menami zvolených kandidátov a prípadných náhradníkov, v poradí podľa výsledkov volieb.

 

Platnosť voľby poslanca nie je možné potvrdiť, pokiaľ neboli urobené písomné vyhlásenia požadované podľa tohto článku a prílohy I k rokovaciemu poriadku.

 

Na základe správy príslušného výboru môže Parlament kedykoľvek rozhodnúť prípadné spory o platnosti voľby poslanca.

4.  Na základe návrhu gestorského výboru Parlament bezodkladne preverí osvedčenia o zvolení každého poslanca, ktorý nahrádza odchádzajúceho poslanca, a môže kedykoľvek rozhodnúť prípadné spory o platnosti voľby poslanca.

5.  V prípade, že je poslanec menovaný v dôsledku odstúpenia kandidátov nachádzajúcich sa na tom istom zozname, príslušný výbor zabezpečí, aby sa tieto odstúpenia uskutočnili v súlade s aktom z 20. septembra 1976 a článkom 4 ods. 3 tohto rokovacieho poriadku.

5.  V prípade, že je poslanec menovaný v dôsledku odstúpenia kandidátov nachádzajúcich sa na tom istom zozname, príslušný výbor zabezpečí, aby sa tieto odstúpenia uskutočnili v súlade s aktom z 20. septembra 1976 a článkom 4 ods. 3 tohto rokovacieho poriadku.

6.  Príslušný výbor zabezpečí, aby orgány členských štátov alebo Únie bezodkladne oznámili Európskemu parlamentu každú informáciu, ktorá by mohla ovplyvniť výkon mandátu poslanca Európskeho parlamentu alebo poradie náhradníkov, s uvedením dátumu účinnosti, ak ide o vymenovanie poslanca.

6.  Príslušný výbor zabezpečí, aby orgány členských štátov alebo Únie bezodkladne oznámili Európskemu parlamentu každú informáciu, ktorá by mohla ovplyvniť oprávnenosť poslanca Európskeho parlamentu alebo oprávnenosť, či poradie náhradníkov, s uvedením dátumu účinnosti, ak ide o vymenovanie poslanca.

Ak príslušné orgány členských štátov začnú konanie, ktoré by mohlo viesť k zániku mandátu poslanca, predseda ich požiada, aby ho pravidelne informovali o priebehu konania. Predseda pridelí vec gestorskému výboru. Na základe návrhu tohto výboru môže Parlament prijať stanovisko k danej záležitosti.

Ak príslušné orgány členských štátov začnú konanie, ktoré by mohlo viesť k zániku mandátu poslanca, predseda ich požiada, aby ho pravidelne informovali o priebehu konania. Predseda pridelí vec gestorskému výboru. Na základe návrhu tohto výboru môže Parlament prijať stanovisko k danej záležitosti.

Odôvodnenie

The changes in paragraph 3 illustrate the fact that the "committee responsible" is clearly identified in Annex VI. The words "except those based on national electoral laws" are deleted as they are not fully in line with Article 12 of the Act of 1976, i.e. "other than those arising out of the national provisions to which the Act refers". Moreover, subparagraphs 1 and 2 of paragraph 4 are moved to paragraph 3 for consistency reasons.

As a consequence, paragraph 4 will consist of only its current subparagraph 3. This provision refers to what happens in the course of the legislative term when Members are replaced. The word "proposal" instead of "report" allows having recourse to a simplified procedure (i.e. ad hoc verification by letter) in unproblematic cases, in line with the standing practice.

Pozmeňujúci návrh    3

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 4

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 4

Článok 4

Trvanie poslaneckého mandátu

Trvanie poslaneckého mandátu

1.  Poslanecký mandát vzniká a zaniká v súlade s ustanoveniami aktu z 20. septembra 1976. Zaniká tiež smrťou poslanca alebo vzdaním sa mandátu.

1.  Poslanecký mandát vzniká a zaniká v súlade s ustanoveniami článku 5 a článku 13 aktu z 20. septembra 1976.

2.  Mandát každého poslanca trvá až do otvorenia prvej schôdze Parlamentu po voľbách.

 

3.  Poslanec, ktorý sa vzdáva mandátu, oznámi túto skutočnosť predsedovi. Zároveň uvedie dátum, keď vzdanie sa mandátu nadobúda účinnosť, a ktorý nesmie byť neskôr ako tri mesiace po oznámení. Toto oznámenie má formu úradného záznamu spísaného v prítomnosti generálneho tajomníka alebo jeho zástupcu, overeného ich podpismi a podpisom dotknutého poslanca. Záznam sa okamžite predloží gestorskému výboru, ktorý ho zaradí do programu prvej schôdze nasledujúcej po predložení.

3.  Poslanec, ktorý sa vzdáva mandátu, oznámi túto skutočnosť predsedovi. Zároveň uvedie dátum, keď vzdanie sa mandátu nadobúda účinnosť, a ktorý nesmie byť neskôr ako tri mesiace po oznámení. Toto oznámenie má formu úradného záznamu spísaného v prítomnosti generálneho tajomníka alebo jeho zástupcu, overeného ich podpismi a podpisom dotknutého poslanca. Záznam sa okamžite predloží gestorskému výboru, ktorý ho zaradí do programu prvej schôdze nasledujúcej po predložení.

Ak podľa gestorského výboru nie je vzdanie sa mandátu v súlade s aktom z 20. septembra 1976, informuje v tomto zmysle Parlament, ktorý môže rozhodnúť, či potvrdí uvoľnenie mandátu alebo nie.

Ak podľa gestorského výboru je vzdanie sa mandátu v súlade aktom z 20. septembra 1976, uvoľnenie mandátu sa vyhlási s účinnosťou od dátumu, ktorý odstupujúci poslanec uviedol v úradnom zázname, a predseda o tom informuje Parlament.

V opačnom prípade sa uvoľnenie mandátu potvrdí s účinnosťou od dátumu uvedeného poslancom v úradnom zázname. Parlament o tejto veci nehlasuje.

Ak podľa gestorského výboru nie je vzdanie sa mandátu v súlade s aktom z 20. septembra 1976, navrhne Parlamentu, aby nevyhlásil uvoľnenie mandátu.

V určitých mimoriadnych prípadoch sa uplatňuje zjednodušený postup, najmä ak sa v čase medzi dňom účinnosti vzdania sa mandátu a prvou schôdzou gestorského výboru koná jedna alebo viac schôdzí Parlamentu a ak uvoľnenie mandátu nebolo potvrdené, v dôsledku čoho politická skupina, ku ktorej patrí odstupujúci poslanec, nie je schopná na tieto schôdze získať náhradníka. Podľa tohto postupu má spravodajca gestorského výboru poverený týmito prípadmi právomoc ihneď preskúmať všetky riadne oznámené vzdania sa mandátu a v prípade, že by akékoľvek zdržanie pri posudzovaní oznámenia mohlo mať negatívne následky, postúpi vec predsedovi výboru so žiadosťou, aby podľa odseku 3:

 

  v mene výboru informoval predsedu Parlamentu, že sa môže potvrdiť uvoľnenie mandátu; alebo

 

  alebo zvolal mimoriadnu schôdzu výboru na preskúmanie konkrétnych problémov, ktoré zistil spravodajca.

 

 

3a.  Ak gestorský výbor neplánuje do nasledujúcej plenárnej schôdze žiadnu schôdzu, spravodajca gestorského výboru ihneď preskúma akékoľvek vzdanie sa mandátu, ktoré bolo riadne oznámené. Ak by malo zdržanie pri posudzovaní oznámenia negatívne následky, spravodajca postúpi vec predsedovi výboru so žiadosťou, aby podľa odseku 3 buď:

 

  v mene výboru informoval predsedu Parlamentu, že sa môže potvrdiť uvoľnenie mandátu, alebo

 

  zvolal mimoriadnu schôdzu výboru na preskúmanie konkrétnych problémov, ktoré zistil spravodajca;

4.   Ak príslušný orgán členského štátu oznámi predsedovi zánik mandátu poslanca Európskeho parlamentu v súlade s ustanoveniami práva tohto členského štátu buď v dôsledku nezlučiteľnosti funkcií v zmysle článku 7 ods. 3 aktu z 20. septembra 1976, alebo v dôsledku straty mandátu podľa článku 13 ods. 3 toho aktu, predseda oznámi Parlamentu, že mandát zanikol v deň uvedený členským štátom, a požiada členský štát, aby bezodkladne obsadil uvoľnené miesto.

4.   Ak príslušné orgány členských štátov alebo Únie alebo príslušný poslanec oznámia predsedovi, že došlo k vymenovaniu alebo zvoleniu do funkcie, ktoré je nezlučiteľné s funkciou poslanca Európskeho parlamentu v zmysle článku 7 ods. 1 alebo 2 aktu z 20. septembra 1976, predseda to oznámi Parlamentu, ktorý vyhlási, že mandát bol uvoľnený od dátumu vzniku nezlučiteľnosti.

Ak príslušné orgány členských štátov alebo Únie alebo príslušný poslanec oznámia predsedovi, že došlo k vymenovaniu alebo zvoleniu do funkcie, ktoré je nezlučiteľné s funkciou poslanca Európskeho parlamentu v zmysle článku 7 ods. 1 alebo 2 aktu z 20. septembra 1976, predseda o tom informuje Parlament, ktorý potvrdí uvoľnenie mandátu.

Ak príslušné orgány členských štátov oznámia predsedovi zánik mandátu poslanca Európskeho parlamentu buď v dôsledku dodatočnej nezlučiteľnosti stanovenej právnymi predpismi tohto členského štátu podľa článku 7 ods. 3 aktu z 20. septembra 1976, alebo v dôsledku straty mandátu poslanca podľa článku 13 ods. 3 toho aktu, predseda informuje Parlament, že mandát tohto poslanca zanikol v deň uvedený členským štátom. Pokiaľ takýto deň nebol uvedený, dňom zániku mandátu je deň oznámenia týmto členským štátom.

5.  Orgány členských štátov alebo Únie informujú predsedu o každom zamýšľanom poverení poslanca. Predseda pridelí gestorskému výboru otázku zlučiteľnosti navrhovaného poverenia s aktom z 20. septembra 1976. Predseda informuje Parlament, poslanca a príslušné orgány o záveroch prijatých výborom.

5.  Keď orgány členských štátov alebo Únie informujú predsedu o zamýšľanom poverení poslanca, predseda pridelí gestorskému výboru otázku zlučiteľnosti navrhovaného poverenia s aktom z 20. septembra 1976. Predseda informuje Parlament, poslanca a príslušné orgány o záveroch prijatých výborom.

6.  Za deň zániku mandátu poslanca a deň, keď nadobúda účinnosť uvoľnenie mandátu, sa považuje:

 

  v prípade vzdania sa mandátu deň, keď Parlament potvrdí uvoľnenie mandátu v súlade s oznámením o vzdaní sa mandátu;

 

  v prípade vymenovania alebo zvolenia do funkcie nezlučiteľnej s funkciou poslanca Európskeho parlamentu v zmysle článku 7 ods. 1 alebo 2 aktu z 20. septembra 1976 deň oznámený príslušnými orgánmi členských štátov, Únie alebo dotknutým poslancom.

 

7.  Keď Parlament potvrdí uvoľnenie mandátu, informuje o tom príslušný členský štát a požiada ho, aby bezodkladne obsadil uvoľnené miesto.

7.  Keď Parlament potvrdí uvoľnenie mandátu, predseda o tom informuje príslušný členský štát a požiada ho, aby bezodkladne obsadil uvoľnené miesto.

8.  Každý spor týkajúci sa platnosti voľby poslanca, ktorého osvedčenia o zvolení za poslanca už boli preskúmané, sa pridelí gestorskému výboru, ktorý o veci bezodkladne, najneskôr do začiatku nasledujúcej schôdze, podá správu Parlamentu.

 

9.  Parlament si vyhradzuje právo vyhlásiť preskúmavaný mandát za neplatný alebo nepotvrdiť uvoľnenie mandátu, ak sa zdá, že prijatie alebo zánik mandátu sa zakladajú na vecných nepresnostiach alebo neplatnom súhlase.

9.  Parlament môže vyhlásiť preskúmavaný mandát za neplatný alebo nepotvrdiť uvoľnenie mandátu, ak sa zdá, že prijatie alebo zánik mandátu sa zakladajú na vecných nepresnostiach alebo neplatnom súhlase.

Odôvodnenie

As regards paragraph 1, Article 13(1) of the Act of 1976 adds the case of "withdrawal of the mandate" to "death or resignation". However, since all these cases are covered by the Act of 1976, the second sentence of this paragraph is superfluous and can be deleted.

Paragraph 2 is deleted, asits content is already covered by the Act of 1976.

In paragraph 3, since the case of a problematic resignation is the exception and not the rule, subparagraphs 2 and 3 are inverted and their wording is streamlined.

The existing interpretation is converted into a new paragraph after paragraph 3 and its wording streamlined.

Subparagraphs 1 and 2 of paragraph 4 are inverted in order to reflect the order of the incompatibilities referred to in Article 7 of the Act of 1976. Their wording is also adapted (among other things, the last sentence of current subparagraph 1 is deleted as it is a mere repetition of current paragraph 7).

The amendment of paragraph 5 makes sure that it complies with the principle that Parliament’s Rules of Procedure may not impose obligations on other authorities, including those of the Member States.

Since the suggested wording of paragraphs 3 and 4 clarifies the date of the end of the term of office in all possible cases covered by the Act of 1976 (including resignation, incompatibilities or withdrawal of mandate), paragraph 6 becomes superfluous and can be deleted.

Paragraph 7 is in line with the existing practice.

Paragraph 8 is deleted as it is reflected in Rule 3 with the exception of the deadline, which can be deleted, as depending on the complexity of a dispute, this deadline "no later than the beginning of the next part-session" may prove to be too tight.

Paragraph 9 would become paragraph 7. "Shall reserve the right to" is a somewhat odd wording in the context and the amendment suggests to replace it with "may".

Pozmeňujúci návrh    4

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 5

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 5

Článok 5

Výsady a imunity

Výsady a imunity

1.  Poslanci požívajú výsady a imunity v súlade s Protokolom o výsadách a imunitách Európskej únie.

1.  Poslanci požívajú výsady a imunity stanovené v Protokole o výsadách a imunitách Európskej únie.

2.  Poslanecká imunita nie je osobná výsada poslanca, ale záruka nezávislosti Parlamentu ako celku a jeho poslancov.

2.  Pri výkone svojich právomocí týkajúcich sa výsad a imunít Parlament koná v záujme zachovania svojej integrity ako demokratického zákonodarného zhromaždenia a zabezpečenia nezávislosti poslancov pri výkone ich mandátu. Poslanecká imunita nie je osobná výsada poslanca, ale záruka nezávislosti Parlamentu ako celku a jeho poslancov.

3.  Preukazy umožňujúce poslancom slobodný pohyb v členských štátoch im vystaví predseda Parlamentu hneď potom, ako mu je oznámené ich zvolenie.

3.  Preukaz (laissez-passer) Európskej únie umožňujúci poslancovi slobodný pohyb v členských štátoch a v iných krajinách, ktoré preukazy uznávajú ako platné cestovné doklady, vystaví poslancovi Európska únia na základe žiadosti, ktorú schvaľuje predseda Parlamentu.

 

3a.  Na účel výkonu svojho mandátu má každý poslanec právo aktívne sa zúčastňovať na práci výborov a delegácií Parlamentu v súlade s ustanoveniami tohto rokovacieho poriadku.

4.  Poslanci sú oprávnení nahliadať do všetkých spisov Parlamentu a výborov, okrem osobných spisov a účtov, do ktorých môžu nazerať iba poslanci, ktorých sa týkajú. Výnimky z tohto pravidla o zaobchádzaní s dokumentmi, ku ktorým môže byť prístup verejnosti zamietnutý podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, sú uvedené v prílohe VII tohto rokovacieho poriadku.

4.  Poslanci sú oprávnení nahliadať do všetkých spisov Parlamentu a výborov, okrem osobných spisov a účtov, do ktorých môžu nazerať iba poslanci, ktorých sa týkajú. Výnimky z tohto pravidla o zaobchádzaní s dokumentmi, ku ktorým môže byť prístup verejnosti zamietnutý podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, sú uvedené v článku 210a.

 

So súhlasom Predsedníctva sa na základe odôvodneného rozhodnutia môže poslancovi odmietnuť nahliadnutie do dokumentu Parlamentu, ak Predsedníctvo po vypočutí dotknutého poslanca dospeje k záveru, že také nahliadnutie by spôsobilo neprijateľné poškodenie inštitucionálnych záujmov Parlamentu alebo verejného záujmu a že dotknutý poslanec žiada o nahliadnutie zo súkromných a osobných dôvodov. Poslanec sa môže proti takémuto rozhodnutiu písomne odvolať do jedného mesiaca od jeho oznámenia. Písomné odvolania musia byť odôvodnené. Parlament o odvolaní rozhodne bez rozpravy počas schôdze, ktorá nasleduje po jeho podaní.

Odôvodnenie

Odsekom 1 sa opakuje znenie článku 6 ods. 2 aktu z roku 1976. Netýka sa slovenského znenia.(V angličtine sa vypúšťa slovo „shall“, pretože nejde o ustanovenie ale skôr o konštatovanie.)

V odseku 2 sa zakotvuje základná zásada v oblasti poslaneckej imunity a dopĺňa sa začlenením prvej vety článku 6 ods. 1.

Pokiaľ ide o zmeny v článku 4, príloha VII, časť A sa vypustila a zmenila sa na nový článok 210a (nový).

Pozmeňujúci návrh    5

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 6

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 6

Článok 6

Zbavenie imunity

Zbavenie imunity

1.  Pri výkone svojich právomocí týkajúcich sa výsad a imunít Parlament koná v záujme zachovania svojej integrity ako demokratického zákonodarného zhromaždenia a zabezpečenia nezávislosti poslancov pri výkone ich povinností. Každá žiadosť o zbavenie imunity sa posudzuje v súlade s článkami 7, 8 a 9 Protokolu o výsadách a imunitách Európskej únie a v súlade so zásadami uvedenými v tomto článku.

1.  Každá žiadosť o zbavenie imunity sa posudzuje v súlade s článkami 7, 8 a 9 Protokolu o výsadách a imunitách Európskej únie a v súlade so zásadami uvedenými v článku 5 ods. 2.

2.  Ak má poslanec vypovedať ako svedok alebo znalec, nie je potrebné žiadať o zbavenie imunity za predpokladu, že:

2.  Ak má poslanec vypovedať ako svedok alebo znalec, nie je potrebné žiadať o zbavenie imunity za predpokladu, že:

poslanec nie je povinný vypovedať v deň alebo v čase, ktorý mu bráni vykonávať jeho poslanecké povinnosti alebo mu sťažuje plnenie týchto povinností, alebo ak môže poskytnúť výpoveď písomne alebo inou formou, ktorá mu nesťažuje plnenie si svojich poslaneckých povinností; a

poslanec nie je povinný vypovedať v deň alebo v čase, ktorý mu bráni vykonávať jeho poslanecké povinnosti alebo mu sťažuje plnenie týchto povinností, alebo ak môže poskytnúť výpoveď písomne alebo inou formou, ktorá mu nesťažuje plnenie si svojich poslaneckých povinností; a

poslanec nie je povinný svedčiť o dôverných informáciách, ktoré získal pri výkone svojho mandátu a ktorých zverejnenie nepovažuje za vhodné.

poslanec nie je povinný svedčiť o dôverných informáciách, ktoré získal pri výkone svojho mandátu a ktorých zverejnenie nepovažuje za vhodné.

(Týka sa PN 25)

Odôvodnenie

Prvá časť odseku 1 sa presúva do článku 5 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    6

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 7

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 7

Článok 7

Ochrana výsad a imunity

Ochrana výsad a imunity

1.  V prípadoch, keď orgány členského štátu údajne porušili výsady a imunity poslanca alebo bývalého poslanca, v súlade s článkom 9 ods. 1 možno podať žiadosť o rozhodnutie Parlamentu, či v skutočnosti došlo k porušeniu týchto výsad a imunít.

1.  V prípadoch, keď existuje podozrenie, že by mohlo dôjsť alebo má dôjsť k porušeniu výsad a imunít poslanca alebo bývalého poslanca orgánmi členského štátu, v súlade s článkom 9 ods. 1 možno podať žiadosť o rozhodnutie Parlamentu, či došlo alebo či pravdepodobne má dôjsť k porušeniu týchto výsad a imunít.

2.  Takúto žiadosť o ochranu výsad a imunít možno predložiť najmä vtedy, keď sa má za to, že dané okolnosti predstavujú administratívne alebo iné obmedzenie voľného pohybu poslancov cestujúcich z miesta alebo na miesto rokovaní Parlamentu alebo vyjadrenia názoru či hlasovania pri výkone ich povinností, alebo ak sa na ne vzťahuje článok 9 Protokolu o výsadách a imunitách Európskej únie.

2.  Takúto žiadosť o ochranu výsad a imunít možno predložiť najmä vtedy, keď sa má za to, že dané okolnosti by predstavovali administratívne alebo iné obmedzenie voľného pohybu poslancov cestujúcich z miesta alebo na miesto rokovaní Parlamentu alebo vyjadrenia názoru či hlasovania pri výkone ich povinností, alebo ak by sa na ne vzťahoval článok 9 Protokolu o výsadách a imunitách Európskej únie.

3.  Žiadosť o ochranu výsad a imunít poslanca nie je prípustná, ak v súvislosti s tým istým právnym konaním už bola doručená žiadosť o zbavenie imunity alebo ochranu imunity tohto poslanca, a to bez ohľadu na to, či v tomto čase bolo prijaté rozhodnutie.

3.  Žiadosť o ochranu výsad a imunít poslanca nie je prípustná, ak v súvislosti s tými istými skutočnosťami už bola doručená žiadosť o zbavenie imunity alebo ochranu imunity tohto poslanca, a to bez ohľadu na to, či v tomto čase bolo prijaté rozhodnutie.

4.  Žiadosť o ochranu výsad a imunít poslanca sa ďalej nezohľadňuje v prípade, že v súvislosti s tým istým právnym konaním bola doručená žiadosť o zbavenie imunity tohto poslanca.

4.  Žiadosť o ochranu výsad a imunít poslanca sa ďalej nezohľadňuje v prípade, že v súvislosti s tými istými skutočnosťami bola doručená žiadosť o zbavenie imunity tohto poslanca.

5.  V prípadoch, keď bolo prijaté rozhodnutie, že výsady a imunity poslanca sa nebudú ochraňovať, poslanec môže podať žiadosť o prehodnotenie tohto rozhodnutia, ak predloží nové dôkazy. Žiadosť o prehodnotenie je neprípustná, ak sa konanie proti rozhodnutiu začalo v súlade s článkom 263 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo ak sa predseda domnieva, že nové predložené dôkazy nie sú dostatočne opodstatnené na to, aby bolo prehodnotenie povolené.

5.  V prípadoch, keď bolo prijaté rozhodnutie, že výsady a imunity poslanca sa nebudú ochraňovať, poslanec môže výnimočne podať žiadosť o prehodnotenie tohto rozhodnutia predložením nových dôkazov podľa článku 9 ods. 1. Žiadosť o prehodnotenie je neprípustná, ak sa konanie proti rozhodnutiu začalo v súlade s článkom 263 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo ak sa predseda domnieva, že nové predložené dôkazy nie sú dostatočne opodstatnené na to, aby bolo prehodnotenie povolené.

Odôvodnenie

As regards paragraph 1, the wording is revised insofar as it sounds very categorical as to the existence of an actual breach. It seems to imply the need for a final judgment or an otherwise irrevocable decision by a public authority prejudicing a Member, thus making potential breaches irrelevant. This, however, would make requests for defence possible only at a stage when Parliament's decision could be useless.

Paragraph 3, insofar as reference to the same legal proceedings, and not to the same facts, although providing legal certainty, might be too formalistic. If both criminal and civil proceedings have been instituted in respect of the same facts, but the waiver is requested for the former and the defence for the latter, Parliament might paradoxically adopt two different decisions.

As it stands, paragraph 5 does not set any limits to requests for reconsideration, which could be, therefore, endlessly reiterated. In order to prevent such situations, the amendment suggests adding the word "exceptionally" in the first sentence– after all, the decision to defend (or not to defend) a Member's immunity is of a non-binding nature (see Judgment in Marra, EU:C:2008:579, paragraphs 38-39).

Pozmeňujúci návrh    7

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 9

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 9

Článok 9

Imunitné konanie

Imunitné konanie

1.   Každá žiadosť o zbavenie poslanca imunity, ktorú predloží predsedovi príslušný organ členského štátu, alebo každá žiadosť poslanca alebo bývalého poslanca o ochranu výsad a imunít, sa oznámi plénu a postúpi gestorskému výboru.

1.  Každá žiadosť o zbavenie poslanca imunity, ktorú predloží predsedovi príslušný organ členského štátu, alebo každá žiadosť poslanca alebo bývalého poslanca o ochranu výsad a imunít, sa oznámi plénu a postúpi gestorskému výboru.

Poslanec alebo bývalý poslanec môže byť zastúpený iným poslancom. Žiadosť nemôže byť predložená iným poslancom bez súhlasu dotknutého poslanca.

1a.  So súhlasom dotknutého poslanca alebo bývalého poslanca môže žiadosť predložiť iný poslanec, ktorému sa umožní zastupovať dotknutého poslanca alebo bývalého poslanca vo všetkých fázach postupu.

 

Poslanec, ktorý zastupuje dotknutého poslanca alebo bývalého poslanca, sa nezúčastňuje na rozhodnutiach prijatých výborom.

2.  Gestorský výbor bezodkladne a v poradí, v ktorom boli predložené, posúdi žiadosti o zbavenie imunity alebo žiadosti o ochranu výsad a imunity.

2.  Gestorský výbor bezodkladne a v poradí, v ktorom boli predložené, posúdi žiadosti o zbavenie imunity alebo žiadosti o ochranu výsad a imunity.

3.  Gestorský výbor pripraví návrh odôvodneného rozhodnutia, v ktorom odporučí prijatie alebo zamietnutie žiadosti o zbavenie imunity alebo ochranu výsad a imunity.

3.  Gestorský výbor pripraví návrh odôvodneného rozhodnutia, v ktorom odporučí prijatie alebo zamietnutie žiadosti o zbavenie imunity alebo ochranu výsad a imunity. Pozmeňujúce návrhy sú neprípustné. Ak sa niektorý návrh zamietne, za prijaté sa považuje rozhodnutie s opačným významom.

4.  Výbor môže požiadať príslušný orgán o poskytnutie všetkých informácií alebo vysvetlení, ktoré výbor považuje za potrebné na zaujatie stanoviska k zbaveniu alebo ochrane imunity.

4.  Výbor môže požiadať príslušný orgán o poskytnutie všetkých informácií alebo vysvetlení, ktoré výbor považuje za potrebné na zaujatie stanoviska k zbaveniu alebo ochrane imunity.

5.  Dotknutému poslancovi sa poskytne možnosť byť vypočutý, tento poslanec môže predložiť všetky dokumenty alebo iné písomné dôkazy, ktoré považuje za dôležité, a môže sa nechať zastupovať iným poslancom.

5.  Dotknutému poslancovi sa poskytne možnosť byť vypočutý tento poslanec môže predložiť všetky dokumenty alebo iné písomné dôkazy, ktoré považuje za dôležité.

Poslanec nie je prítomný na rozpravách týkajúcich sa žiadosti o zbavenie alebo ochranu jeho imunity s výnimkou samotného vypočutia.

Poslanec nie je prítomný na rozpravách týkajúcich sa žiadosti o zbavenie alebo ochranu jeho imunity s výnimkou samotného vypočutia.

Predseda výboru pozve poslanca na vypočutie a oznámi mu dátum a čas. Poslanec sa môže vzdať práva na vypočutie.

Predseda výboru pozve poslanca na vypočutie a oznámi mu dátum a čas. Poslanec sa môže vzdať práva na vypočutie.

Ak sa poslanec nezúčastní na vypočutí na základe tohto pozvania, predpokladá sa, že sa vzdal práva na vypočutie, ak nepožiadal o ospravedlnenie z vypočutia v navrhovaný deň a čas s uvedením dôvodov. Predseda výboru rozhodne, či sa takejto žiadosti o ospravedlnenie vzhľadom na uvedené dôvody vyhovie, pričom v tejto veci nie je prípustné odvolanie.

Ak sa poslanec nezúčastní na vypočutí na základe tohto pozvania, predpokladá sa, že sa vzdal práva na vypočutie, ak nepožiadal o ospravedlnenie z vypočutia v navrhovaný deň a čas s uvedením dôvodov. Predseda výboru rozhodne, či sa takejto žiadosti o ospravedlnenie vzhľadom na uvedené dôvody vyhovie, pričom v tejto veci nie je prípustné odvolanie.

Ak predseda výboru žiadosti o ospravedlnenie vyhovie, pozve poslanca na vypočutie v iný deň a čas. Ak sa poslanec nedostaví na vypočutie ani na základe druhého pozvania, postup pokračuje bez vypočutia poslanca. V takomto prípade sa už nevyhovie žiadnej ďalšej žiadosti o ospravedlnenie alebo vypočutie.

Ak predseda výboru žiadosti o ospravedlnenie vyhovie, pozve poslanca na vypočutie v iný deň a čas. Ak sa poslanec nedostaví na vypočutie ani na základe druhého pozvania, postup pokračuje bez vypočutia poslanca. V takomto prípade sa už nevyhovie žiadnej ďalšej žiadosti o ospravedlnenie alebo vypočutie.

6.  Ak je žiadosť o zbavenie imunity založená na viacerých obvineniach, každé z nich môže byť predmetom samostatného rozhodnutia. V správe výboru sa môže vo výnimočných prípadoch navrhnúť, aby sa zbavenie imunity výhradne vzťahovalo na trestné konanie a aby bol poslanec až do vynesenia konečného rozsudku chránený pred každou formou zadržania, vyšetrovacej väzby alebo iným opatrením, ktoré by mu bránilo vykonávať povinnosti vyplývajúce z jeho mandátu.

6.  Ak je žiadosť o zbavenie alebo ochranu imunity založená na viacerých obvineniach, každé z nich môže byť predmetom samostatného rozhodnutia. V správe výboru sa môže vo výnimočných prípadoch navrhnúť, aby sa zbavenie alebo ochrana imunity výhradne vzťahovali na trestné konanie a aby bol poslanec až do vynesenia konečného rozsudku chránený pred každou formou zadržania, vyšetrovacej väzby alebo iným opatrením, ktoré by mu bránilo vykonávať povinnosti vyplývajúce z jeho mandátu.

7.   Výbor môže predložiť odôvodnené stanovisko týkajúce sa príslušnosti daného orgánu a prípustnosti žiadosti, ale za žiadnych okolností sa nevyslovuje o vine či nevine poslanca alebo o tom, či názory alebo činy pripisované poslancovi odôvodňujú trestné stíhanie, a to ani v prípade, ak výbor pri posudzovaní žiadosti nadobudol podrobnú znalosť skutkových okolností prípadu.

7.  Výbor môže predložiť odôvodnené stanovisko týkajúce sa príslušnosti daného orgánu a prípustnosti žiadosti, ale za žiadnych okolností sa nevyslovuje o vine či nevine poslanca alebo o tom, či názory alebo činy pripisované poslancovi odôvodňujú trestné stíhanie, a to ani v prípade, ak výbor pri posudzovaní žiadosti nadobudol podrobnú znalosť skutkových okolností prípadu.

8.  Správa výboru sa zaradí na začiatok programu prvého rokovania nasledujúceho po jej predložení. K návrhu (návrhom) rozhodnutia nemôže byť predložený žiadny pozmeňujúci návrh.

8.  Návrh rozhodnutia výboru sa zaradí do programu prvého rokovania nasledujúceho po jeho predložení. K takémuto návrhu nemôže byť predložený žiadny pozmeňujúci návrh.

Rozprava sa obmedzí na dôvody za a proti každému návrhu na zbavenie či ponechanie imunity alebo na ochranu výsady či imunity.

Rozprava sa obmedzí na dôvody za a proti každému návrhu na zbavenie či ponechanie imunity alebo na ochranu výsady či imunity.

Bez toho, aby bol dotknutý článok 164, poslanec, o ktorého výsady alebo imunity ide, nemôže vystúpiť v rozprave.

Bez toho, aby bol dotknutý článok 164, poslanec, o ktorého výsady alebo imunity ide, nemôže vystúpiť v rozprave.

Návrh (návrhy) rozhodnutia obsiahnuté v správe sa zaradia do prvého hlasovania nasledujúceho po rozprave.

Návrh (návrhy) rozhodnutia obsiahnuté v správe sa zaradia do prvého hlasovania nasledujúceho po rozprave.

Po tom, ako Parlament posúdil záležitosť, hlasuje osobitne o každom návrhu uvedenom v správe. Ak je niektorý návrh zamietnutý, za prijaté sa považuje rozhodnutie opačného významu.

Po tom, ako Parlament posúdil záležitosť, hlasuje osobitne o každom návrhu uvedenom v správe. Ak je niektorý návrh zamietnutý, za prijaté sa považuje rozhodnutie opačného významu.

9.  Predseda ihneď oznámi rozhodnutie Parlamentu dotknutému poslancovi a dotknutému príslušnému orgánu členského štátu so žiadosťou, aby bol informovaný o vývoji príslušného konania a prípadných súdnych rozhodnutiach, ktoré z neho vzídu. Keď predseda takéto informácie získa, postúpi ich Parlamentu spôsobom, ktorý uzná za najvhodnejší, ak je to potrebné, po porade s príslušným výborom.

9.  Predseda ihneď oznámi rozhodnutie Parlamentu dotknutému poslancovi a dotknutému príslušnému orgánu členského štátu so žiadosťou, aby bol informovaný o vývoji príslušného konania a prípadných súdnych rozhodnutiach, ktoré z neho vzídu. Keď predseda takéto informácie získa, postúpi ich Parlamentu spôsobom, ktorý uzná za najvhodnejší, ak je to potrebné, po porade s príslušným výborom.

10.  Výbor prerokúva tieto záležitosti a zaobchádza s prijatými dokumentmi s čo najväčším utajením.

10.  Výbor prerokúva tieto záležitosti a zaobchádza s prijatými dokumentmi s čo najväčším utajením. Výbor posudzuje žiadosti týkajúce sa konaní o imunite vždy za zatvorenými dverami.

11.  Výbor po porade s členskými štátmi môže zostaviť orientačný zoznam orgánov členských štátov, ktoré sú oprávnené predložiť žiadosť o zbavenie poslanca imunity.

11.  Parlament preskúma len žiadosti o zbavenie poslanca imunity, ktoré mu predložili súdne orgány alebo stále zastúpenia členských štátov.

12.  Výbor vypracuje zásady uplatňovania tohto článku.

12.  Výbor vypracuje zásady uplatňovania tohto článku.

13.  Všetky otázky týkajúce sa rozsahu výsad a imunít poslancov predložené zo strany príslušného orgánu sa preskúmajú v súlade s hore uvedenými ustanoveniami.

13.  Všetky otázky týkajúce sa rozsahu výsad a imunít poslancov predložené zo strany príslušného orgánu sa preskúmajú v súlade s hore uvedenými ustanoveniami.

Odôvodnenie

The current interpretation following paragraph 1is converted into a new paragraph and the last part of paragraph 5 is aligned to it.

The amendment to paragraph 3 seeks to clarify that the same principles referred to in paragraph 8 of this Rule also apply at committee level.

For practical reasons, it is not always possible to place an immunity case at the head of the agenda. The amendment to paragraph 8 adapts the text to this reality. It also replaces the word ‘report’ by the more appropriate expression ‘proposal for a decision’, consistently with the wording of Rule 9(3) and (8), fourth subparagraph. At the same time, the existing mechanism consisting of a systematic plenary vote on every immunity case is preserved as the most objective and appropriate to ensure the fair treatment of all Members and have decisions on their immunity taken by Parliament as a whole.

The last sentence added to paragraph 10 comes from Rule 115 paragraph 4.

As regards the changes to paragraph 11, they try to address the fact that in some jurisdictions private persons can submit requests for the waiver of a Member's immunity without the filter of any public authority (so called private prosecution). The issue of the 'competent authority' is thus not settled. The change states that requests for waiver should be either addressed to Parliament by the competent prosecutor's office or court or transmitted by the permanent representation to the EU. Private parties' requests for a waiver of immunity will have to be streamlined by the Permanent Representations.

Pozmeňujúci návrh    8

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 10

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 10

vypúšťa sa

Vykonávanie štatútu poslancov

 

Parlament prijíma štatút poslancov Európskeho parlamentu a každú jeho úpravu na základe návrhu gestorského výboru. Článok 150 ods. 1 sa použije primerane. Predsedníctvo zodpovedá za uplatňovanie týchto pravidiel a na základe ročného rozpočtu rozhoduje o finančnom krytí.

 

Odôvodnenie

Text článku sa netýka iba „uplatňovania“ štatútu: prvá veta sa skutočne týka prijatia a zmeny, ale nie je potrebná vzhľadom na začlenenie článku 45. Druhá veta sa nezdá byť užitočná, pretože v takýchto prípadoch by sa normálne požadovali pozmeňujúce návrhy, a tretia veta bola s malou úpravou začlenená do článku 25 ods. 14b (nový).

Pozmeňujúci návrh    9

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 11

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 11

Článok 11

Finančné záujmy poslancov, pravidlá správania, povinný register transparentnosti a prístup do Parlamentu

Finančné záujmy poslancov a pravidlá správania

1.  Parlament stanovuje pravidlá upravujúce transparentnosť finančných záujmov poslancov formou kódexu správania, ktorý schvaľuje väčšina jeho poslancov v súlade s článkom 232 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a ktorý tvorí prílohu k rokovaciemu poriadku.

1.  Parlament stanovuje pravidlá upravujúce transparentnosť finančných záujmov poslancov formou kódexu správania, ktorý schvaľuje väčšina jeho poslancov a ktorý tvorí prílohu k rokovaciemu poriadku1.

Pravidlá správania nesmú žiadnym spôsobom poškodiť alebo obmedziť poslanca pri výkone jeho mandátu alebo súvisiacej politickej či inej činnosti.

Pravidlá správania nesmú inak poškodiť alebo obmedziť poslanca pri výkone jeho mandátu alebo súvisiacej politickej či inej činnosti.

2.  Správanie poslancov je založené na vzájomnej úcte, hodnotách a princípoch ustanovených v základných zmluvách Európskej únie, rešpektuje dôstojnosť Parlamentu a nenarúša riadny priebeh parlamentnej činnosti ani pokojnú atmosféru vo všetkých priestoroch Parlamentu. Poslanci dodržiavajú pravidlá Parlamentu o zaobchádzaní s dôvernými informáciami.

2.  Správanie poslancov je založené na vzájomnej úcte, hodnotách a princípoch ustanovených v zmluvách, a najmä v Charte základných práv, a rešpektuje dôstojnosť Parlamentu. Okrem toho nenarúša riadny priebeh parlamentnej činnosti, zachovanie bezpečnosti a poriadku v priestoroch Parlamentu ani fungovanie jeho vybavenia.

 

Počas parlamentných rozpráv sa poslanci zdržia hanlivého, rasistického alebo xenofóbneho vyjadrovania alebo správania, ani nevyvesia transparenty.

 

Poslanci dodržiavajú pravidlá Parlamentu o zaobchádzaní s dôvernými informáciami.

Nedodržiavanie týchto noriem a pravidiel môže viesť k použitiu opatrení v súlade s článkami 165, 166 a 167.

Nedodržiavanie týchto noriem a pravidiel môže viesť k použitiu opatrení v súlade s článkami 165, 166 a 167.

3.  Použitie tohto článku v žiadnom prípade nebráni živým parlamentným diskusiám ani slobode prejavu poslancov.

3.  Použitie tohto článku inak nebráni živým parlamentným diskusiám ani slobode prejavu poslancov.

Je založené na plnom dodržiavaní výsadných práv poslancov, ktoré sú vymedzené v primárnom práve a štatúte poslancov.

Je založené na plnom dodržiavaní výsadných práv poslancov, ktoré sú vymedzené v primárnom práve a štatúte poslancov.

Opiera sa o princíp transparentnosti a zaručuje, že s každým príslušným ustanovením v tejto veci budú poslanci, ktorí sú jednotlivo informovaní o svojich právach a povinnostiach, oboznámení.

Opiera sa o princíp transparentnosti a zaručuje, že s každým príslušným ustanovením v tejto veci budú poslanci, ktorí sú jednotlivo informovaní o svojich právach a povinnostiach, oboznámení.

 

3a.  Ak osoba, ktorá je zamestnávaná poslancom alebo ktorej poslanec umožnil vstup do priestorov alebo vybavenia Parlamentu, nedodržiava pravidlá správania stanovené v odseku 2, príslušnému poslancovi môžu byť prípadne uložené sankcie stanovené v článku 166.

4.  Na začiatku každého volebného obdobia Parlamentu kvestori určia maximálny počet asistentov, ktorých môže každý poslanec zaregistrovať (akreditovaní asistenti).

4.  Kvestori určia maximálny počet asistentov, ktorých môže každý poslanec zaregistrovať.

5.  Za vydávanie preukazov oprávňujúcich na dlhodobý vstup osobám, ktoré nie sú zamestnané v inštitúciách Európskej únie, zodpovedajú kvestori. Platnosť týchto preukazov oprávňujúcich na vstup je maximálne jeden rok, pričom ich možno obnoviť. Spôsoby používania týchto preukazov určuje Predsedníctvo.

 

Tieto preukazy oprávňujúce na vstup možno vydávať:

 

osobám, ktoré sú zaregistrované v registri transparentnosti alebo ktoré zastupujú organizácie v ňom zaregistrované či pracujú pre takéto organizácie, pričom však registráciou automaticky nevzniká nárok na získanie preukazov oprávňujúcich na vstup;

 

osobám, ktoré chcú pravidelne vstupovať do priestorov Parlamentu, ale nevzťahuje sa na nich dohoda o zriadení registra transparentnosti;

 

miestnym asistentom poslancov, ako aj osobám, ktoré pomáhajú členom Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a Výboru regiónov.

 

6.  Osoby zaregistrované v registri transparentnosti majú v rámci svojich vzťahov s Parlamentom povinnosť dodržiavať:

 

kódex správania pripojený k dohode;

 

postupy a ďalšie povinnosti stanovené v dohode; ako aj

 

ustanovenia tohto článku, ako aj ustanovenia upravujúce jeho uplatňovanie.

 

7.  Kvestori stanovia, do akej miery sa vzťahuje kódex správania na osoby, ktoré sú držiteľmi preukazu oprávňujúceho na dlhodobý vstup, ale na ktoré sa nevzťahuje dohoda.

 

8.  Preukaz oprávňujúci na vstup sa odoberie na základe odôvodneného rozhodnutia kvestorov v týchto prípadoch:

 

výmaz z registra transparentnosti, ak odobratiu nebránia závažné dôvody,

 

vážne zanedbanie povinností stanovených v odseku 6.

 

9.  Predsedníctvo prijme na základe návrhu generálneho tajomníka opatrenia potrebné na účely zavedenia registra transparentnosti v súlade s ustanoveniami dohody o zriadení tohto registra.

 

Ustanovenia upravujúce uplatňovanie odsekov 5 až 8 sú uvedené v prílohe.

 

10. Kódex správania a práva a výsady bývalých poslancov upraví Predsedníctvo rozhodnutím, pričom nesmie zaviesť rozdielne zaobchádzanie s bývalými poslancami.

10. Kódex správania a práva a výsady bývalých poslancov upraví Predsedníctvo rozhodnutím, pričom nesmie zaviesť rozdielne zaobchádzanie s bývalými poslancami.

__________________

__________________

1 Pozri prílohu I.

1 Pozri prílohu I.

2 Register zriadený na základe dohody medzi Parlamentom a Komisiou o zriadení registra transparentnosti pre organizácie a samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré sa podieľajú na tvorbe a vykonávaní politiky Európskej únie (pozri prílohu IX časť B).

 

3 Pozri prílohu IX časť B.

 

4 Pozri prílohu 3 k dohode, ktorá sa nachádza v prílohe IX časť B.

 

5 Pozri prílohu IX časť A.

 

Odôvodnenie

As regards the amendment to the title, it reflects the fact that the Register is mandatory for the institutions, not for those registered therein. Registration facilitates the interaction with the EU institutions which represents an important incentive.

Paragraph 3a (new) comes from Annex XV §2 1st subparagraph (“Members shall be held responsible for any failure by persons whom they employ or for whom they arrange access to Parliament to comply on Parliament's premises with the standards of conduct applicable to Members”) and is reworded, with a view to clarifying its meaning.

As regards the amendment to paragraph 4, art. 34 § 9 of the Implementing measures concerning the Members’ Statute, adopted by the Bureau, states the following: “The number of contracts between a Member and accredited assistants in force at any given time may not exceed three, regardless of the duration of work provided for in those contracts. This limit may be increased to four if an exemption is expressly granted by the President of Parliament following verification by the relevant department that the Member concerned has sufficient office space to comply with the standards applicable to the use of Parliament’s buildings, taking into account also the number of trainees that may be present.”

The contents of Rule 11(5) to (9) will become part of new Rule 116a and their wording will be streamlined.

Pozmeňujúci návrh    10

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 12

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 12

Článok 12

Vnútorné vyšetrovania vedené Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF)

Vnútorné vyšetrovania vedené Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF)

Spoločné pravidlá stanovené medziinštitucionálnou dohodou z 25. mája 1999 o vnútorných vyšetrovaniach vedených Európskym úradom na boj proti podvodom (OLAF), ktoré zahŕňajú opatrenia potrebné pre hladký priebeh vyšetrovaní vedených úradom, platia v Parlamente v súlade s rozhodnutím Parlamentu, ktoré tvorí prílohu k rokovaciemu poriadku.

Spoločné pravidlá stanovené medziinštitucionálnou dohodou z 25. mája 1999 o vnútorných vyšetrovaniach vedených Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktoré zahŕňajú opatrenia potrebné na hladký priebeh vyšetrovaní vedených úradom, platia v Parlamente v súlade s rozhodnutím Parlamentu z 18. novembra 1999 o podmienkach pre vnútorné vyšetrovanie v súvislosti s predchádzaním podvodom, korupcii a akejkoľvek nezákonnej činnosti, ktorá poškodzuje záujmy Spoločenstva.

__________________

 

6 Pozri prílohu XI.

 

Pozmeňujúci návrh    11

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 13

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 13

Článok 13

Pozorovatelia

Pozorovatelia

1.  Ak bola podpísaná zmluva o pristúpení štátu k Európskej únii, predseda môže po získaní súhlasu Konferencie predsedov vyzvať parlament pristupujúceho členského štátu, aby spomedzi svojich členov určil počet pozorovateľov zodpovedajúci počtu budúcich miest pridelených tomuto štátu v Európskom parlamente.

1.  Ak bola podpísaná zmluva o pristúpení štátu k Európskej únii, predseda môže po získaní súhlasu Konferencie predsedov vyzvať parlament pristupujúceho členského štátu, aby spomedzi svojich členov určil počet pozorovateľov zodpovedajúci počtu budúcich miest pridelených tomuto štátu v Európskom parlamente.

2.  Títo pozorovatelia sa až do nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení zúčastňujú na rokovaniach Parlamentu a majú právo vystupovať vo výboroch a politických skupinách. Nemajú právo hlasovať ani kandidovať na funkcie v rámci Parlamentu. Ich účasť nemá na rokovania Parlamentu žiadny právny účinok.

2.  Títo pozorovatelia sa až do nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení zúčastňujú na rokovaniach Parlamentu a majú právo vystupovať vo výboroch a politických skupinách. Nemajú právo hlasovať ani kandidovať na funkcie v rámci Parlamentu ani zastupovať Parlament navonok. Ich účasť nemá na rokovania Parlamentu žiadny právny účinok.

3.  Pokiaľ ide o využívanie vybavenia Parlamentu a náhrady za výdavky vzniknuté v dôsledku činností vykonávaných v úlohe pozorovateľov, ich postavenie je rovnaké ako postavenie poslancov Parlamentu.

3.  Pokiaľ ide o využívanie vybavenia Parlamentu a náhrady za cestovné a pobytové výdavky vzniknuté v dôsledku činností vykonávaných v úlohe pozorovateľov, ich postavenie je rovnaké ako postavenie poslancov Parlamentu.

Pozmeňujúci návrh    12

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 14

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 14

Článok 14

Dočasný predseda

Dočasný predseda

1.  Rokovaniu podľa článku 146 ods. 2 a každému inému rokovaniu, ktoré sa koná z dôvodu voľby predsedu a Predsedníctva, predsedá až do zvolenia nového predsedu odchádzajúci predseda, alebo v prípade jeho neprítomnosti odchádzajúci podpredseda, v tomto poradí, alebo v prípade ich neprítomnosti, poslanec s najdlhším výkonom funkcie.

1.  Rokovaniu podľa článku 146 ods. 2 a každému inému rokovaniu, ktoré sa koná z dôvodu voľby predsedu a Predsedníctva, predsedá až do zvolenia nového predsedu odchádzajúci predseda, alebo v prípade jeho neprítomnosti odchádzajúci podpredseda, v tomto poradí, alebo v prípade ich neprítomnosti, poslanec s najdlhším výkonom funkcie.

2.  Počas predsedníctva poslanca, ktorý dočasne predsedá na základe odseku 1, sa rokuje len o záležitostiach, ktoré sa týkajú voľby predsedu alebo preskúmania osvedčení o zvolení za poslanca.

2.  Počas predsedníctva poslanca, ktorý dočasne predsedá na základe odseku 1, sa rokuje len o záležitostiach, ktoré sa týkajú voľby predsedu alebo preskúmania osvedčení o zvolení za poslanca v súlade s článkom 3 ods. 2 druhým pododsekom. Ak sa počas jeho predsedníctva nastolí akákoľvek iná záležitosť týkajúca sa preskúmania osvedčení o zvolení za poslanca, pridelí sa gestorskému výboru.

Poslanec, ktorý dočasne predsedá na základe odseku 1, vykonáva právomoci predsedu uvedené v článku 3 ods. 2 druhý pododsek. Ak sa počas jeho predsedníctva nastolí akákoľvek iná záležitosť týkajúca sa preskúmania osvedčení o zvolení za poslanca, pridelí sa výboru, v ktorého pôsobnosti je preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca.

 

Odôvodnenie

Výklad bol začlenený do odseku 2 tohto článku.

Pozmeňujúci návrh    13

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 15

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 15

Článok 15

Navrhovanie kandidátov a všeobecné ustanovenia

Navrhovanie kandidátov a všeobecné ustanovenia

1.  Predseda, podpredsedovia a kvestori sú volení v tajnom hlasovaní v súlade s článkom 182. Návrhy kandidátov sa predkladajú len s ich súhlasom. Návrhy kandidátov môže predložiť iba politická skupina alebo najmenej štyridsať poslancov. Ak počet kandidátov neprevyšuje počet funkcií, ktoré sa majú obsadiť, môžu byť kandidáti zvolení aklamáciou.

1.  Predseda a následne podpredsedovia a kvestori sú volení v tajnom hlasovaní v súlade s článkom 182.

 

Návrhy kandidátov sa predkladajú len s ich súhlasom a môže ich predložiť iba politická skupina alebo najmenej 40 poslancov. Nové návrhy kandidátov sa môžu odovzdávať pred každým hlasovaním.

 

Ak počet kandidátov neprevyšuje počet funkcií, ktoré sa majú obsadiť, kandidátizvolení aklamáciou, pokiaľ aspoň jedna pätina všetkých poslancov Parlamentu nebude vyžadovať tajné hlasovanie.

 

V prípade, že viac ako jeden funkcionár má byť zvolený v jednom kole hlasovania, hlasovací lístok je platný, ak bolo odovzdaných viac ako 50 % možných hlasov.

Ak má byť nahradený len jeden podpredseda a je len jeden kandidát, tento môže byť zvolený aklamáciou. Predseda má právomoc rozhodnúť, či sa voľba bude konať aklamáciou alebo tajným hlasovaním. Zvolený kandidát zaujme miesto podpredsedu, ktorého nahradil, podľa jeho prednostného poradia.

 

2.  Pri voľbách predsedu, podpredsedov a kvestorov by sa mala zohľadniť potreba celkového spravodlivého zastúpenia jednotlivých členských štátov a politických názorov.

2.  Pri voľbách predsedu, podpredsedov a kvestorov by sa mala zohľadniť potreba celkového spravodlivého zastúpenia politických názorov, ako aj rodového a geografického zastúpenia.

Odôvodnenie

Pokiaľ ide o pozmeňujúce návrhy k odseku 1 prvému pododseku, bežnou praxou je, že niektoré politické skupiny predkladajú návrhy kandidátov pre všetky kolá hlasovania naraz, zatiaľ čo iné pred každým hlasovaním. Zmena sa odráža aj v článku 16.

Výklad sa vypúšťa, keďže jeho prvé dve vety sú začlenené do odseku 1 tretieho pododseku tohto článku. Jeho posledná veta nedopĺňa v ničom článok 20 ods. 1 druhý pododsek, a preto sa vypúšťa.

Pokiaľ ide o pozmeňujúci návrh k odseku 2, je v súlade so znením použitom v služobnom poriadku.

Pozmeňujúci návrh    14

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 16

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 16

Článok 16

Voľba predsedu – otvárací prejav

Voľba predsedu – otvárací prejav

1.  Predseda sa volí ako prvý. Návrhy kandidátov sa pred každým kolom hlasovania predkladajú poslancovi, ktorý dočasne predsedá podľa článku 14, ktorý ich predkladá Parlamentu. Ak ani po troch kolách hlasovania žiadny kandidát nezíska nadpolovičnú väčšinu odovzdaných hlasov, obmedzí sa štvrté kolo na tých dvoch poslancov, ktorí získali najväčší počet hlasov v treťom kole. V prípade rovnosti hlasov je za zvoleného vyhlásený starší kandidát.

1.  Návrhy kandidátov na predsedu sa predkladajú poslancovi, ktorý dočasne predsedá podľa článku 14, ktorý ich predkladá Parlamentu. Ak ani po troch kolách hlasovania žiadny kandidát nezíska nadpolovičnú väčšinu odovzdaných hlasov, štvrté kolo sa odchylne od článku 15 ods. 1 obmedzí na tých dvoch poslancov, ktorí získali najväčší počet hlasov v treťom kole. V prípade rovnosti hlasov je za zvoleného vyhlásený starší kandidát.

2. Ihneď po zvolení predsedu uvoľní poslanec, ktorý dočasne predsedá podľa článku 14, predsednícke kreslo. Iba zvolený predseda môže predniesť otvárací prejav.

2. Ihneď po zvolení predsedu uvoľní poslanec, ktorý dočasne predsedá podľa článku 14, predsednícke kreslo. Iba zvolený predseda môže predniesť otvárací prejav.

Odôvodnenie

Vypustenie „pred každým kolom hlasovania“ odráža návrh na zmenu v článku 15 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh    15

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 17

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 17

Článok 17

Voľba podpredsedov

Voľba podpredsedov

1.  Po zvolení predsedu sa volia podpredsedovia, a to za použitia jedného hlasovacieho lístka. Z kandidátov, ktorí v prvom kole volieb získajú nadpolovičnú väčšinu odovzdaných hlasov, je najviac štrnásť kandidátov vyhlásených za zvolených v poradí podľa počtu získaných hlasov. Ak je počet zvolených kandidátov nižší ako počet funkcií, ktoré sa majú obsadiť, uskutoční sa na obsadenie zostávajúcich miest druhé kolo volieb za rovnakých podmienok. Ak je potrebné vykonať tretie kolo volieb, postačí na obsadenie zostávajúcich funkcií relatívna väčšina. V prípade rovnosti hlasov je za zvoleného vyhlásený starší kandidát.

1.  Po zvolení predsedu sa volia podpredsedovia, a to za použitia jedného kola hlasovania. Z kandidátov, ktorí v prvom kole volieb získajú nadpolovičnú väčšinu odovzdaných hlasov, je najviac štrnásť kandidátov vyhlásených za zvolených v poradí podľa počtu získaných hlasov. Ak je počet zvolených kandidátov nižší ako počet funkcií, ktoré sa majú obsadiť, uskutoční sa na obsadenie zostávajúcich miest druhé kolo volieb za rovnakých podmienok. Ak je potrebné vykonať tretie kolo volieb, postačí na obsadenie zostávajúcich funkcií relatívna väčšina. V prípade rovnosti hlasov je za zvoleného vyhlásený starší kandidát.

Aj keď sa tento článok na rozdiel od článku 16 ods. 1 výslovne nezmieňuje o nových návrhoch kandidátov medzi jednotlivými kolami voľby podpredsedov, takáto možnosť sa pripúšťa, keďže Parlament ako suverénny orgán musí mať možnosť zvážiť každý možný návrh kandidáta, najmä preto, že absencia takejto možnosti by mohla zabrániť plynulému priebehu volieb.

 

2.  S výnimkou ustanovení článku 20 ods. 1 sa prednostné poradie podpredsedov určí podľa poradia, v akom boli zvolení, a v prípade rovnosti hlasov podľa veku.

2.  S výnimkou ustanovení článku 20 ods. 1 sa prednostné poradie podpredsedov určí podľa poradia, v akom boli zvolení, a v prípade rovnosti hlasov podľa veku.

Ak sa voľba podpredsedov uskutočnila aklamáciou, pristúpi sa k tajnému hlasovaniu s cieľom určiť ich prednostné poradie.

Ak sa voľba podpredsedov uskutočnila aklamáciou, pristúpi sa k tajnému hlasovaniu s cieľom určiť ich prednostné poradie.

Odôvodnenie

Tento vypustený výklad sa odráža v navrhovaných zmenách článku 15 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh    16

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 18

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 18

Článok 18

Voľba kvestorov

Voľba kvestorov

Po voľbe podpredsedov zvolí Parlament piatich kvestorov.

Pri voľbe piatich kvestorov Parlament použije rovnaký postup ako pri voľbe podpredsedov.

Pri voľbe kvestorov sa použije rovnaký postup ako pri voľbe podpredsedov.

 

Odôvodnenie

Obidve vety článku 18 boli zlúčené.

Pozmeňujúci návrh    17

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 19

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 19

Článok 19

Funkčné obdobie funkcionárov Parlamentu

Funkčné obdobie funkcionárov Parlamentu

1.  Funkčné obdobie predsedu, podpredsedov a kvestorov je dva a pol roka.

1.  Funkčné obdobie predsedu, podpredsedov a kvestorov je dva a pol roka.

Ak poslanec zmení politickú skupinu, ponechá si až do konca svojho dvaapolročného funkčného obdobia funkciu, ktorú zastáva v Predsedníctve alebo v kolégiu kvestorov.

Ak poslanec zmení politickú skupinu, ponechá si až do konca svojho dvaapolročného funkčného obdobia funkciu, ktorú zastáva v Predsedníctve alebo ako kvestor.

2.  Ak sa uvoľní niektorá z týchto funkcií pred uplynutím funkčného obdobia, zvolený poslanec vykonáva funkciu iba do konca funkčného obdobia svojho predchodcu.

2.  Ak sa uvoľní niektorá z týchto funkcií pred uplynutím funkčného obdobia, zvolený poslanec vykonáva funkciu iba do konca funkčného obdobia svojho predchodcu.

Pozmeňujúci návrh    18

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 20

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 20

Článok 20

Uvoľnené funkcie

Uvoľnené funkcie

1.  Ak je potrebné nahradiť predsedu, podpredsedu alebo kvestora, jeho nástupca sa zvolí v súlade s prechádzajúcimi ustanoveniami.

1.  Ak je potrebné nahradiť predsedu, podpredsedu alebo kvestora, jeho nástupca sa zvolí v súlade s prechádzajúcimi ustanoveniami.

Novozvolený podpredseda zaujme miesto svojho predchodcu podľa jeho prednostného poradia.

Novozvolený podpredseda zaujme miesto svojho predchodcu podľa jeho prednostného poradia.

2.  Ak sa uvoľní funkcia predsedu, vykonáva funkciu predsedu až do zvolenia nového predsedu prvý podpredseda.

2.  Ak sa uvoľní funkcia predsedu, vykonáva funkciu predsedu až do zvolenia nového predsedu podpredseda určený podľa prednostného poradia.

Pozmeňujúci návrh    19

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 22

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 22

Článok 22

Pôsobnosť predsedu

Pôsobnosť predsedu

1.  Predseda riadi všetky činnosti Parlamentu a jeho orgánov v súlade s podmienkami stanovenými týmto rokovacím poriadkom. Má všetky právomoci potrebné na to, aby predsedal rokovaniam Parlamentu a zabezpečil ich riadny priebeh.

1.  Predseda riadi všetky činnosti Parlamentu a jeho orgánov v súlade s týmto rokovacím poriadkom. Má všetky právomoci potrebné na to, aby predsedal rokovaniam Parlamentu a zabezpečil ich riadny priebeh.

Toto ustanovenie sa môže vykladať v tom zmysle, že právomoci udelené týmto článkom zahŕňajú právomoc zamedziť nadmernému predkladaniu návrhov ako sú procedurálne námietky, procedurálne návrhy, vysvetlenia hlasovania a žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach či hlasovanie podľa mien, ak je predseda presvedčený o tom, že tieto návrhy sú zjavne zamerané na predlžované a vážne marenie postupov v pléne alebo práv ostatných poslancov, a spôsobia takéto marenie.

 

Právomoci udelené týmto ustanovením zahŕňajú právomoc zaradiť texty do hlasovania v inom poradí, ako bolo určené v dokumente, o ktorom sa má hlasovať. Podobne ako podľa článku 174 ods. 7 môže predseda najprv požiadať plénum o súhlas.

 

2.  Predseda otvára, prerušuje a ukončuje rokovania, rozhoduje o prípustnosti pozmeňujúcich návrhov

, o otázkach pre Radu a Komisiu a o súlade správ s týmto rokovacím poriadkom. Predseda tiež zabezpečuje dodržiavanie rokovacieho poriadku, zachovanie poriadku v rokovacej sále, udeľuje slovo, ukončuje rozpravu, predkladá veci na hlasovanie, a prideľuje výborom všetky oznámenia, ktoré sa ich týkajú.

2.  Predseda otvára, prerušuje a ukončuje rokovania, rozhoduje o prípustnosti pozmeňujúcich návrhov a iných textoch predložených na hlasovanie, ako aj o prípustnosti parlamentných otázok. Predseda tiež zabezpečuje dodržiavanie rokovacieho poriadku, zachovanie poriadku v rokovacej sále, udeľuje slovo, ukončuje rozpravu, predkladá veci na hlasovanie, oznamuje výsledky hlasovania a prideľuje výborom všetky oznámenia, ktoré sa ich týkajú.

3. Predseda môže vystúpiť v rozprave iba s cieľom zhrnúť rozpravu alebo napomenúť rečníka. Ak sa chce sám zúčastniť rozpravy, musí uvoľniť predsednícke kreslo, a to až do ukončenia rozpravy.

3. Predseda môže vystúpiť v rozprave iba s cieľom zhrnúť rozpravu alebo napomenúť rečníka. Ak sa chce sám zúčastniť rozpravy, musí uvoľniť predsednícke kreslo, a to až do ukončenia rozpravy.

4. Predseda zastupuje Parlament v medzinárodných vzťahoch, pri slávnostných príležitostiach a v administratívnych, právnych a finančných záležitostiach. Predseda môže tieto právomoci delegovať.

4. Predseda zastupuje Parlament v medzinárodných vzťahoch, pri slávnostných príležitostiach a v administratívnych, právnych a finančných záležitostiach. Predseda môže tieto právomoci delegovať.

 

4a.  Predseda je zodpovedný za bezpečnosť a nenarušiteľnosť priestorov Európskeho parlamentu.

Odôvodnenie

The contents of the first interpretation after paragraph 1 shall be transformed into a provision of the title on plenary sessions (Rule 164a), whilethe contents of the second interpretation shall be transformed into a provision of the title on plenary sessions (Rule 174).

The suggested change to paragraph 2 reflects the current practice according to which the President rules as inadmissible not only amendments, but also paragraphs of reports which are in violation of primary Union law or risk damaging Parliament's interest or reputation.

The new paragraph 4a reflects the current practice according to which the President is the highest authority as regards the waiver of the inviolability of Parliament’s premises and archives (Articles 1 and 2 PPI) and its security.

Pozmeňujúci návrh    20

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 23

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 23

Článok 23

Pôsobnosť podpredsedov

Pôsobnosť podpredsedov

1.   Ak je predseda neprítomný alebo nespôsobilý vykonávať funkciu, alebo ak sa chce zúčastniť rozpravy v súlade s článkom 22 ods. 3, zastúpi ho jeden z podpredsedov v súlade s článkom 17 ods. 2.

1.   Ak je predseda neprítomný alebo nespôsobilý vykonávať funkciu, alebo ak sa chce zúčastniť rozpravy v súlade s článkom 22 ods. 3, zastúpi ho jeden z podpredsedov v súlade s článkom 17 ods. 2.

2.   Podpredsedovia tiež vykonávajú pôsobnosť podľa článku 25, článku 27 ods. 3 a 5 a článku 71 ods. 3.

2.   Podpredsedovia tiež vykonávajú pôsobnosť podľa článku 25, článku 27 ods. 3 a 5 a článku 71 ods. 3.

3.  Predseda môže svoju pôsobnosť , napríklad zastupovanie Parlamentu na niektorých slávnostiach alebo aktoch, delegovať na podpredsedov. Predseda môže najmä určiť podpredsedu, ktorý sa má ujať jeho úloh podľa článku 130 ods. 2 a prílohy II ods. 3.

3.  Predseda môže svoju pôsobnosť , napríklad zastupovanie Parlamentu na niektorých slávnostiach alebo aktoch, delegovať na podpredsedov. Predseda môže najmä určiť podpredsedu, ktorý sa má ujať jeho úloh podľa článku 129 a článku 130 ods. 2.

Odôvodnenie

Príloha II sa vypustí. Pozri navrhované zmeny článku 129.

Pozmeňujúci návrh    21

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 25

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 25

Článok 25

Pôsobnosť Predsedníctva

Pôsobnosť Predsedníctva

1.  Predsedníctvo vykonáva pôsobnosť, ktorá mu vyplýva z rokovacieho poriadku.

1.  Predsedníctvo vykonáva pôsobnosť, ktorá mu vyplýva z rokovacieho poriadku.

2.  Predsedníctvo rozhoduje o finančných, organizačných a administratívnych záležitostiach týkajúcich sa vnútornej organizácie Parlamentu, jeho sekretariátu a orgánov.

2.  Predsedníctvo rozhoduje o finančných, organizačných a administratívnych záležitostiach týkajúcich sa vnútornej organizácie Parlamentu, jeho sekretariátu a orgánov.

3.  Predsedníctvo rozhoduje o finančných, organizačných a administratívnych záležitostiach týkajúcich sa poslancov na návrh generálneho tajomníka alebo politickej skupiny.

3.  Predsedníctvo rozhoduje o finančných, organizačných a administratívnych záležitostiach týkajúcich sa poslancov na návrh generálneho tajomníka alebo politickej skupiny.

4.  Predsedníctvo rozhoduje o záležitostiach, ktoré sa týkajú priebehu rokovaní.

4.  Predsedníctvo rozhoduje o záležitostiach, ktoré sa týkajú priebehu rokovaní.

Medzi záležitosti týkajúce sa priebehu rokovaní patria otázky správania sa poslancov vo všetkých priestoroch Parlamentu.

 

5.  Predsedníctvo prijíma predpisy podľa článku 35, ktoré sa týkajú nezaradených poslancov.

5.  Predsedníctvo prijíma predpisy podľa článku 35, ktoré sa týkajú nezaradených poslancov.

6.  Predsedníctvo rozhoduje o organizačnej štruktúre sekretariátu a prijíma predpisy, ktoré sa týkajú administratívnych a finančných pomerov úradníkov a iných zamestnancov.

6.  Predsedníctvo rozhoduje o organizačnej štruktúre sekretariátu a prijíma predpisy, ktoré sa týkajú administratívnych a finančných pomerov úradníkov a iných zamestnancov.

7.  Predsedníctvo zostavuje predbežný návrh odhadu rozpočtu Parlamentu.

7.  Predsedníctvo zostavuje predbežný návrh odhadu rozpočtu Parlamentu.

8.  Predsedníctvo vydáva usmernenia pre kvestorov podľa článku 28.

8.  Predsedníctvo vydáva usmernenia pre kvestorov a môže od nich požadovať, aby vykonávali určité úlohy.

9.  Do pôsobnosti Predsedníctva patrí udeľovanie povolení na konanie schôdzí výborov mimo obvyklých rokovacích miest, ako aj na vypočutia a na študijné a informačné služobné cesty spravodajcov.

9.  Do pôsobnosti Predsedníctva patrí udeľovanie povolení na konanie schôdzí alebo služobných ciest výborov mimo obvyklých rokovacích miest, ako aj na vypočutia a študijné a informačné služobné cesty spravodajcov.

Ak sa na konanie takejto schôdze udelí povolenie, stanovia sa jazykové opatrenia podľa úradných jazykov, ktoré používajú a vyžadujú členovia a náhradníci dotknutého výboru.

Ak sa na konanie takejto schôdze alebo služobnej cesty udelí povolenie, stanovia sa jazykové opatrenia podľa etického kódexu viacjazyčnosti prijatého Predsedníctvom. Platí to rovnako pre delegácie.

Rovnako sa postupuje v prípade delegácií, okrem prípadov, keď sa členovia a náhradníci dohodnú inak.

 

10.  Predsedníctvo vymenuje generálneho tajomníka podľa článku 222.

10.  Predsedníctvo vymenuje generálneho tajomníka podľa článku 222.

11.  Predsedníctvo prijíma vykonávacie predpisy k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2004/2003 o pravidlách upravujúcich politické strany na európskej úrovni a ich financovanie a pri jeho vykonávaní sa ujme úloh, ktoré mu vyplývajú z tohto rokovacieho poriadku.

11.  Predsedníctvo prijíma vykonávacie predpisy k pravidlám upravujúcim politické strany a nadácie na európskej úrovni a ich financovanie.

12.  Predsedníctvo ustanoví pravidlá zaobchádzania s dôvernými informáciami pre Parlament a jeho orgány, funkcionárov a ostatných poslancov, pričom zohľadní všetky medziinštitucionálne dohody uzatvorené v tejto oblasti. Tieto pravidlá sa uverejnia v Úradnom vestníku Európskej únie a uvedú sa v prílohe k rokovaciemu poriadku.

12.  Predsedníctvo ustanoví pravidlá zaobchádzania s dôvernými informáciami pre Parlament a jeho orgány, funkcionárov a ostatných poslancov, pričom zohľadní všetky medziinštitucionálne dohody uzatvorené v tejto oblasti. Tieto pravidlá sa uverejnia v Úradnom vestníku Európskej únie.

13.  Predseda a/alebo Predsedníctvo môže poveriť jedného alebo viacerých členov Predsedníctva všeobecnými alebo konkrétnymi úlohami, ktoré patria do pôsobnosti predsedu a/alebo Predsedníctva. Zároveň sa stanoví spôsob a prostriedky plnenia týchto úloh.

13.  Predseda a/alebo Predsedníctvo môže poveriť jedného alebo viacerých členov Predsedníctva všeobecnými alebo konkrétnymi úlohami, ktoré patria do pôsobnosti predsedu a/alebo Predsedníctva. Zároveň sa stanoví spôsob a prostriedky plnenia týchto úloh.

14.  Predsedníctvo určí dvoch podpredsedov, ktorí sú poverení úlohami vo vzťahoch s národnými parlamentmi.

14.  Predsedníctvo určí dvoch podpredsedov, ktorí sú poverení úlohami vo vzťahoch s národnými parlamentmi.

Podpredsedovia pravidelne informujú Konferenciu predsedov o svojej činnosti v tejto oblasti.

 

 

14a.  Predsedníctvo určí podpredsedu, ktorý je poverený vedením štruktúrovaných konzultácií s európskou občianskou spoločnosťou o najdôležitejších témach.

 

14b.  Predsedníctvo zodpovedá za uplatňovanie štatútu poslancov a rozhoduje o výške príspevkov na základe ročného rozpočtu.

15.  Po zvolení nového Parlamentu zostáva odstupujúce Predsedníctvo vo funkcii až do prvého rokovania nového Parlamentu.

 

__________________

 

7 Pozri prílohu VII časť E.

 

Odôvodnenie

The changes to paragraph 9 subparagraph 2, reflect the provisions of the Code of Conduct on multi-lingualism adopted by the Bureau on the basis of the competences conferred upon it by the current Rule.

As regards the changes to paragraph 11, the last sentence is deleted as it repeats paragraph 1. The amendments means to align the text of the Rule with the new Regulation.

Paragraph 14 subparagraph 2 is deleted here and moved under Rule 27(3).

The content for paragraph 14a (new)comes from the last sentence of Rule 27(5) and the wording is aligned with Rule 25(14).

This sentence in paragraph 14b(new) is taken from current Rule 10 and is slightly reworded to replace ("financial envelopes" is replaced by "allowances").

Paragraph 15 is deleted, as a new Rule 30a will cover all bodies and office holders.

Pozmeňujúci návrh    22

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 26

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 26

Článok 26

Zloženie Konferencie predsedov

Zloženie Konferencie predsedov

1.  Konferencia predsedov sa skladá z predsedu Parlamentu a predsedov politických skupín. Predseda politickej skupiny sa môže nechať zastupovať iným členom svojej skupiny.

1.  Konferencia predsedov sa skladá z predsedu Parlamentu a predsedov politických skupín. Predseda politickej skupiny sa môže nechať zastupovať iným členom svojej skupiny.

2.  Predseda Parlamentu pozve jedného z nezaradených poslancov, aby sa zúčastňoval na schôdzach Konferencie predsedov, bez hlasovacieho práva.

2.  Predseda Parlamentu potom, ako dal nezaradeným poslancom príležitosť vyjadriť ich názory, pozve jedného z nich, aby sa zúčastňoval na schôdzach Konferencie predsedov, bez hlasovacieho práva.

3.   Konferencia predsedov sa snaží dosiahnuť konsenzus v záležitostiach, ktoré sú jej pridelené.

3.  Konferencia predsedov sa snaží dosiahnuť konsenzus v záležitostiach, ktoré sú jej pridelené.

Ak nie je možné dosiahnuť konsenzus, o záležitosti sa hlasuje, pričom váha hlasu závisí od počtu poslancov v jednotlivých politických skupinách.

Ak nie je možné dosiahnuť konsenzus, o záležitosti sa hlasuje, pričom váha hlasu závisí od počtu poslancov v jednotlivých politických skupinách.

Pozmeňujúci návrh    23

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 27

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 27

Článok 27

Pôsobnosť Konferencie predsedov

Pôsobnosť Konferencie predsedov

1.  Konferencia predsedov vykonáva pôsobnosť, ktorá jej vyplýva z rokovacieho poriadku.

1.  Konferencia predsedov vykonáva pôsobnosť, ktorá jej vyplýva z rokovacieho poriadku.

2.  Konferencia predsedov prijíma rozhodnutia o organizácii práce Parlamentu a o otázkach týkajúcich sa legislatívneho plánu.

2.  Konferencia predsedov prijíma rozhodnutia o organizácii práce Parlamentu a o otázkach týkajúcich sa legislatívneho plánu.

3.  Do pôsobnosti Konferencie predsedov patria záležitosti, ktoré sa týkajú vzťahov s ostatnými orgánmi a inštitúciami Európskej únie a s národnými parlamentmi členských štátov.

3.  Do pôsobnosti Konferencie predsedov patria záležitosti, ktoré sa týkajú vzťahov s ostatnými orgánmi a inštitúciami Európskej únie a s národnými parlamentmi členských štátov. Podpredsedovia poverení realizáciou úloh v oblasti vzťahov s národnými parlamentmi pravidelne informujú Konferenciu predsedov o svojej činnosti v tejto oblasti.

4. Do pôsobnosti Konferencie predsedov patria záležitosti, ktoré sa týkajú vzťahov s nečlenskými štátmi a s inštitúciami a organizáciami mimo Únie.

4. Do pôsobnosti Konferencie predsedov patria záležitosti, ktoré sa týkajú vzťahov s nečlenskými štátmi a s inštitúciami a organizáciami mimo Únie.

5.  Do pôsobnosti Konferencie predsedov patrí organizovanie štruktúrovaných konzultácií o najdôležitejších témach s európskou občianskou spoločnosťou. To môže zahŕňať uskutočnenie verejných diskusií o otázkach všeobecného európskeho záujmu, na ktorých sa môžu zúčastňovať všetci občania, ktorí majú o ne záujem. Predsedníctvo určí podpredsedu zodpovedného za uskutočňovanie takýchto konzultácií, ktorý o nich informuje Konferenciu predsedov.

5.  Do pôsobnosti Konferencie predsedov patrí organizovanie štruktúrovaných konzultácií o najdôležitejších témach s európskou občianskou spoločnosťou. To môže zahŕňať uskutočnenie verejných diskusií o otázkach všeobecného európskeho záujmu, na ktorých sa môžu zúčastňovať všetci občania, ktorí majú o ne záujem. Podpredseda zodpovedný za uskutočňovanie takýchto konzultácií pravidelne informuje Konferenciu predsedov o svojej činnosti v tejto oblasti.

6. Konferencia predsedov zostavuje návrh programu schôdze Parlamentu.

6. Konferencia predsedov zostavuje návrh programu schôdze Parlamentu.

7.  Do pôsobnosti Konferencie predsedov patrí zloženie a pôsobnosť výborov, vyšetrovacích výborov a spoločných parlamentných výborov, stálych delegácií a delegácií zriadených ad hoc.

7.  Konferencia predsedov predkladá návrhy Parlamentu týkajúce sa zloženia a pôsobnosti výborov, vyšetrovacích výborov, spoločných parlamentných výborov a stálych delegácií. Konferencia predsedov zodpovedá za povoľovanie delegácií zriadených ad hoc.

8. Konferencia predsedov rozhoduje o zasadacom poriadku v rokovacej sále podľa článku 36.

8. Konferencia predsedov rozhoduje o zasadacom poriadku v rokovacej sále podľa článku 36.

9. Do pôsobnosti Konferencie predsedov patrí udeľovanie povolení na vypracovanie iniciatívnych správ.

9. Do pôsobnosti Konferencie predsedov patrí udeľovanie povolení na vypracovanie iniciatívnych správ.

10. Konferencia predsedov predkladá Predsedníctvu návrhy, ktoré sa týkajú administratívnych a rozpočtových záležitostí politických skupín.

10. Konferencia predsedov predkladá Predsedníctvu návrhy, ktoré sa týkajú administratívnych a rozpočtových záležitostí politických skupín.

Odôvodnenie

Do odseku 3 bol začlenený text z článku 25 ods. 14.

Zmeny v odseku 5 súvisia s pridaním odseku 14a do článku 25.

Pozmeňujúci návrh    24

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 28

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 28

Článok 28

Pôsobnosť kvestorov

Pôsobnosť kvestorov

V súlade s usmerneniami Predsedníctva kvestori zodpovedajú za administratívne a finančné záležitosti, ktoré sa priamo týkajú poslancov.

V súlade s usmerneniami Predsedníctva kvestori zodpovedajú za administratívne a finančné záležitosti, ktoré sa priamo týkajú poslancov, ako aj iné úlohy, ktoré im boli zverené.

Pozmeňujúci návrh    25

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 29

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 29

Článok 29

Konferencia predsedov výborov

Konferencia predsedov výborov

1.  Konferencia predsedov výborov sa skladá z predsedov všetkých stálych a osobitných výborov. Konferencia si volí svojho predsedu.

1.  Konferencia predsedov výborov sa skladá z predsedov všetkých stálych a osobitných výborov. Konferencia si volí svojho predsedu.

V neprítomnosti predsedu vedie schôdzu konferencie jej najstarší člen alebo, ak ani ten nie je prítomný, jej najstarší prítomný člen.

1a.  V neprítomnosti predsedu vedie schôdzu konferencie jej najstarší prítomný člen.

2.  Konferencia predsedov výborov môže dávať Konferencii predsedov odporúčania ohľadne práce výborov a zostavovania programu schôdze Parlamentu.

2.  Konferencia predsedov výborov môže dávať Konferencii predsedov odporúčania ohľadne práce výborov a zostavovania programu schôdze Parlamentu.

3.  Predsedníctvo a Konferencia predsedov môžu poveriť Konferenciu predsedov výborov výkonom niektorých úloh.

3.  Predsedníctvo a Konferencia predsedov môžu poveriť Konferenciu predsedov výborov výkonom niektorých úloh.

Odôvodnenie

Výklad sa mení na odsek. Vypustenie nijako nemení podstatu.

Pozmeňujúci návrh    26

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 30

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 30

Článok 30

Konferencia predsedov delegácií

Konferencia predsedov delegácií

1.  Konferencia predsedov delegácií sa skladá z predsedov všetkých stálych medziparlamentných delegácií. Konferencia si volí svojho predsedu.

1.  Konferencia predsedov delegácií sa skladá z predsedov všetkých stálych medziparlamentných delegácií. Konferencia si volí svojho predsedu.

V neprítomnosti predsedu vedie schôdzu konferencie jej najstarší člen alebo, ak ani ten nie je prítomný, jej najstarší prítomný člen.

1a.   V neprítomnosti predsedu vedie schôdzu konferencie jej najstarší prítomný člen.

2.   Konferencia predsedov delegácií môže dávať Konferencii predsedov odporúčania týkajúce sa práce delegácií.

2.   Konferencia predsedov delegácií môže dávať Konferencii predsedov odporúčania týkajúce sa práce delegácií.

3.   Predsedníctvo a Konferencia predsedov môžu poveriť Konferenciu predsedov delegácií výkonom niektorých úloh.

3.   Predsedníctvo a Konferencia predsedov môžu poveriť Konferenciu predsedov delegácií výkonom niektorých úloh.

Odôvodnenie

Výklad sa mení na odsek. Vypustenie nijako nemení podstatu.

Pozmeňujúci návrh    27

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 30 a (nový)

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 30 a

 

Kontinuita funkcie počas obdobia volieb

 

Po zvolení nového Parlamentu zostávajú všetky orgány a funkcionári odstupujúceho Parlamentu vo funkcii až do prvého rokovania nového Parlamentu.

Odôvodnenie

Presúva sa z článku 25 ods. 15 so širším rozsahom.

Pozmeňujúci návrh    28

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 31

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 31

Článok 31

Informačná povinnosť Predsedníctva a Konferencie predsedov

Informačná povinnosť Predsedníctva a Konferencie predsedov

1.  Zápisnice Predsedníctva a Konferencie predsedov sa preložia do úradných jazykov, vytlačia a doručia všetkým poslancom a zároveň sa sprístupnia verejnosti. Vo výnimočných prípadoch môže Predsedníctvo alebo Konferencia predsedov o niektorých bodoch zápisnice rozhodnúť inak, a to z dôvodu zachovania dôvernosti podľa článku 4 ods. 1 až 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001.

1.  Zápisnice Predsedníctva a Konferencie predsedov sa preložia do úradných jazykov a doručia všetkým poslancom a zároveň sa sprístupnia verejnosti. Vo výnimočných prípadoch môže Predsedníctvo alebo Konferencia predsedov o niektorých bodoch zápisnice rozhodnúť inak, a to z dôvodu zachovania dôvernosti podľa článku 4 ods. 1 až 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001.

2.  Každý poslanec môže položiť otázky týkajúce sa práce Predsedníctva, Konferencie predsedov a kvestorov. Otázky sa predkladajú predsedovi v písomnej forme, oznamujú sa poslancom a uverejňujú sa spolu s odpoveďami na internetovej stránke Parlamentu do tridsiatich dní od ich predloženia.

2.  Každý poslanec môže položiť otázky týkajúce sa plnenia úloh Predsedníctvom, Konferenciou predsedov a kvestormi. Otázky sa predkladajú predsedovi v písomnej forme, oznamujú sa poslancom a uverejňujú sa spolu s odpoveďami na internetovej stránke Parlamentu do tridsiatich dní od ich predloženia.

Odôvodnenie

Cieľom zmeny je objasniť ustanovenie, pretože použité slovo „práca“ má širší význam a podľa príslušného oddelenia veľa kladených otázok je mimo rámca činností troch uvedených orgánov.

Pozmeňujúci návrh    29

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 32

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 32

Článok 32

Utváranie politických skupín

Ustanovenie a rozpustenie politických skupín

1.  Poslanci sa môžu združovať do skupín podľa svojej politickej príslušnosti.

1.  Poslanci sa môžu združovať do skupín podľa svojej politickej príslušnosti.

Parlament zvyčajne neposudzuje politickú príslušnosť členov skupiny. Utvorením skupiny podľa tohto článku poslanci združení v tejto skupine potvrdzujú, že majú rovnakú politickú príslušnosť. Iba v prípade, ak konkrétni poslanci popierajú svoju politickú príslušnosť, je potrebné, aby Parlament prehodnotil, či bola skupina utvorená v súlade s rokovacím poriadkom.

Parlament zvyčajne neposudzuje politickú príslušnosť členov skupiny. Utvorením skupiny podľa tohto článku poslanci združení v tejto skupine potvrdzujú, že majú rovnakú politickú príslušnosť. Iba v prípade, ak konkrétni poslanci popierajú svoju politickú príslušnosť, je potrebné, aby Parlament prehodnotil, či bola skupina utvorená v súlade s rokovacím poriadkom.

2.  Politickú skupinu tvoria poslanci, ktorí boli zvolení aspoň v jednej štvrtine členských štátov. Minimálny počet poslancov potrebný na utvorenie politickej skupiny je dvadsaťpäť.

2.  Politickú skupinu tvoria poslanci, ktorí boli zvolení aspoň v jednej štvrtine členských štátov. Minimálny počet poslancov potrebný na utvorenie politickej skupiny je dvadsaťpäť.

3.  Ak sa počet členov skupiny zníži pod požadovaný prah, môže predseda so súhlasom Konferencie predsedov povoliť, aby skupina existovala až do ďalšej ustanovujúcej schôdze Parlamentu, ak sú splnené tieto podmienky:

3.  Ak sa počet členov skupiny zníži pod jeden z požadovaných prahov, môže predseda so súhlasom Konferencie predsedov povoliť, aby skupina existovala až do ďalšej ustanovujúcej schôdze Parlamentu, ak sú splnené tieto podmienky:

členovia naďalej zastupujú aspoň pätinu členských štátov,

členovia naďalej zastupujú aspoň pätinu členských štátov,

skupina existuje dlhšie ako jeden rok.

skupina existuje dlhšie ako jeden rok.

Predseda túto odchýlku nepoužije, ak existujú dostatočné dôkazy, podľa ktorých sa možno domnievať, že dochádza k jej zneužitiu.

Predseda túto odchýlku nepoužije, ak existujú dostatočné dôkazy, podľa ktorých sa možno domnievať, že dochádza k jej zneužitiu.

4.  Poslanec môže byť členom iba jednej politickej skupiny.

4.  Poslanec môže byť členom iba jednej politickej skupiny.

5.  Utvorenie politickej skupiny je potrebné oznámiť predsedovi formou vyhlásenia. Toto vyhlásenie musí obsahovať názov skupiny, mená jej členov a zloženie predsedníctva.

5.  Utvorenie politickej skupiny je potrebné oznámiť predsedovi formou vyhlásenia. Toto vyhlásenie musí obsahovať názov skupiny, mená jej členov a zloženie predsedníctva. Vyhlásenie podpíšu všetci členovia skupiny.

6.  Vyhlásenie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

6.  Vyhlásenie sa pripája k zápisnici zo schôdze, na ktorej sa oznámilo ustanovenie politickej skupiny.

 

6a.  Predseda oznámi ustanovenie politických skupín v Parlamente. Takéto oznámenie má spätnú právnu účinnosť od momentu, keď skupina v súlade s týmto článkom oznámila predsedovi svoje ustanovenie.

 

Predseda oznámi v Parlamente aj rozpustenie politických skupín. Takéto oznámenie bude mať právny účinok odo dňa nasledujúceho po dni, keď podmienky na existenciu politickej skupiny už neboli splnené.

Odôvodnenie

The change to the title aligns it with the provisions for the constitution/dissolution of the political groups (Rule 32 6a).

The current wording of paragraph 3 subparagraph 1 uses "threshold" in singular while there are two thresholds.

As regards the amendments to paragraph 5, the formality of signatures would increase the legal certainty of the statement submitted to the President.

Paragraph 6 has hardly ever been applied as it stands and certainly not during the last years. Therefore it is proposed to delete the reference to the publication in the Official journal and bring the provision in line with the practice.

As regards the addition of paragraph 6a, is aims at clarifying that a declaration by the President – in his role as a “notary” - is necessary for the establishment of the group, with retroactive effect to the moment when the group validly notified its establishment and, for its dissolution, also a declaration of President with effects on the day following the moment when the conditions failed to be complied with by the group.

Pozmeňujúci návrh    30

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 33

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 33

Článok 33

Činnosť a právne postavenie politických skupín

Činnosť a právne postavenie politických skupín

1.  Politické skupiny vykonávajú svoju pôsobnosť ako súčasť činnosti Únie a to vrátane úloh, ktoré im vyplývajú z rokovacieho poriadku. V súlade s organizačnou štruktúrou sekretariátu sa politickým skupinám poskytne sekretariát, administratívne vybavenie a príspevky vyhradené na tento účel v rozpočte Parlamentu.

1.  Politické skupiny vykonávajú svoju pôsobnosť ako súčasť činnosti Únie a to vrátane úloh, ktoré im vyplývajú z rokovacieho poriadku. V súlade s organizačnou štruktúrou sekretariátu sa politickým skupinám poskytne sekretariát, administratívne vybavenie a príspevky vyhradené na tento účel v rozpočte Parlamentu.

2.  Predsedníctvo stanoví pravidlá upravujúce poskytovanie a využívanie týchto príspevkov a vybavenia a dohľad nad nimi, ako aj pravidlá týkajúce sa delegovania príslušných právomocí na plnenie rozpočtu.

2.  Predsedníctvo so zreteľom na každý návrh predložený Konferenciou predsedov stanoví pravidlá upravujúce poskytovanie a využívanie týchto príspevkov a vybavenia a dohľad nad nimi, ako aj pravidlá týkajúce sa delegovania príslušných právomocí na plnenie rozpočtu a dôsledkov ich nedodržiavania.

3.  Pravidlá stanovia aj administratívne a finančné následky v prípade rozpustenia politickej skupiny.

3.  Pravidlá stanovia aj administratívne a finančné následky v prípade rozpustenia politickej skupiny.

Odôvodnenie

Cieľom zmeny je zosúladiť tento článok s článkom 27 ods. 10.

Pozmeňujúci návrh    31

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 34

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 34

Článok 34

Medziskupiny

Medziskupiny

1.  Jednotliví poslanci môžu vytvárať medziskupiny alebo iné neoficiálne zoskupenia s cieľom uskutočňovať neformálne výmeny názorov poslancov rôznych politických skupín o špecifických otázkach. Tieto medziskupiny a zoskupenia tvoria poslanci rôznych parlamentných výborov a ich cieľom je aj podpora kontaktov medzi poslancami a občianskou spoločnosťou.

1.  Jednotliví poslanci môžu vytvárať medziskupiny alebo iné neoficiálne zoskupenia s cieľom uskutočňovať neformálne výmeny názorov poslancov rôznych politických skupín o špecifických otázkach. Tieto medziskupiny a zoskupenia tvoria poslanci rôznych parlamentných výborov a ich cieľom je aj podpora kontaktov medzi poslancami a občianskou spoločnosťou.

2.  Takéto zoskupenia sa nemôžu zúčastňovať na žiadnych činnostiach, ktoré by mohli viesť k zámene s oficiálnymi činnosťami Parlamentu alebo jeho orgánov. Ak sú dodržané podmienky stanovené v pravidlách, ktorými sa riadi vytvorenie takýchto zoskupení a ktoré prijalo predsedníctvo, politické skupiny môžu uľahčovať ich činnosť tým, že im poskytnú logistickú podporu.

2.  Činnosť takýchto zoskupení musí byť úplne transparentná a zoskupenia sa nemôžu zúčastňovať na žiadnych činnostiach, ktoré by mohli viesť k zámene s oficiálnymi činnosťami Parlamentu alebo jeho orgánov. Ak sú dodržané podmienky stanovené v pravidlách, ktorými sa riadi vytvorenie takýchto zoskupení a ktoré prijalo predsedníctvo, politické skupiny môžu uľahčovať ich činnosť tým, že im poskytnú logistickú podporu.

Tieto zoskupenia sú povinné priznať akúkoľvek podporu, peňažnú alebo hmotnú (napríklad asistentský príspevok), ktorá by v prípade, že by bola poskytnutá poslancom na individuálnom základe, musela byť priznaná v súlade s prílohou I.

3. Medziskupiny sú povinné každoročne priznať akúkoľvek podporu, peňažnú alebo hmotnú (napríklad asistentský príspevok), ktorá by v prípade, že by bola poskytnutá poslancom na individuálnom základe, musela byť priznaná v súlade s prílohou I.

Kvestori vedú register vyhlásení uvedených v druhom pododseku. Tento register sa zverejňuje na internetovej stránke Parlamentu. Kvestori schvaľujú pravidlá týkajúce sa týchto vyhlásení.

4. Kvestori vedú register vyhlásení uvedených v odseku 3. Tento register sa zverejňuje na internetovej stránke Parlamentu. Kvestori schvaľujú pravidlá týkajúce sa týchto vyhlásení a zabezpečujú účinné presadzovanie tohto článku.

Pozmeňujúci návrh    32

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Hlava II – nadpis

Platný text

Pozmeňujúci návrh

LEGISLATÍVNE, ROZPOČTOVÉ A INÉ POSTUPY

LEGISLATÍVNE A ROZPOČTOVÉ POSTUPY, POSTUPY UDELENIA ABSOLUTÓRIA A INÉ POSTUPY

Pozmeňujúci návrh    33

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 37

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 37

Článok 37

Pracovný program Komisie

Ročné plánovanie

1.  Parlament spoločne s Komisiou a Radou stanovujú legislatívny plán Európskej únie.

1.  Parlament spoločne s Komisiou a Radou stanovujú legislatívny plán Európskej únie.

Parlament a Komisia spolupracujú pri príprave pracovného programu Komisie, ktorým Komisia prispieva k ročnému a viacročnému plánovaniu Únie, a to v súlade s časovým rozvrhom a opatreniami, na ktorých sa dohodli a ktoré sú uvedené v prílohe k rokovaciemu poriadku.

Parlament a Komisia spolupracujú pri príprave pracovného programu Komisie, ktorým Komisia prispieva k ročnému a viacročnému plánovaniu Únie, a to v súlade s časovým rozvrhom a opatreniami, na ktorých sa obidve inštitúcie dohodli.

 

1a.   Po prijatí pracovného programu Komisie si Parlament, Rada a Komisia v súlade s odsekom 7 Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 20168a vymenia názory a dohodnú sa na spoločnom vyhlásení o ročnom medziinštitucionálnom plánovaní stanovujúcom všeobecné ciele a priority.

 

Pred začatím rokovaní s Radou a Komisiou o spoločnom vyhlásení predseda zorganizuje výmenu názorov s Konferenciou predsedov a Konferenciou predsedov výborov o všeobecných cieľoch a prioritách Parlamentu.

 

Pred podpísaním spoločného vyhlásenia predseda požiada Konferenciu predsedov o schválenie.

2.  V prípade naliehavých a nepredvídaných okolností môže ktorákoľvek inštitúcia z vlastného podnetu a v súlade s postupmi stanovenými v zmluvách navrhnúť doplnenie pracovného programu Komisie o ďalšie legislatívne opatrenie.

 

3.  Predseda postúpi uznesenie prijaté Parlamentom ostatným inštitúciám, ktoré sa zúčastňujú na legislatívnom procese Európskej únie, a parlamentom členských štátov.

3.  Predseda postúpi každé uznesenie prijaté Parlamentom týkajúce sa legislatívneho plánovania a priorít ostatným inštitúciám, ktoré sa zúčastňujú na legislatívnom procese Európskej únie, a parlamentom členských štátov.

Predseda požiada Radu o stanovisko k pracovnému programu Komisie, ako aj k uzneseniu Parlamentu.

 

4.  Ak niektorá inštitúcia nie je schopná dodržať stanovený časový rozvrh, oznámi ostatným inštitúciám dôvod omeškania a navrhne nový časový rozvrh.

 

 

4a.  Ak má Komisia v úmysle návrh stiahnuť, gestorský výbor pozve príslušného komisára na schôdzu na prerokovanie tohto úmyslu. Na takúto schôdzu sa môže prizvať aj predsedníctvo Rady. Ak gestorský výbor nesúhlasí so zamýšľaným stiahnutím, môže požiadať, aby Komisia vystúpila s vyhlásením v Parlamente. Uplatňuje sa článok 123.

__________________

__________________

8 Pozri prílohu XIII.

8 Rámcová dohoda o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Euróskou komisiou (Ú. v. EÚ L 304, 20.11.2010, s. 47).

 

8a Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

Odôvodnenie

Navrhujú sa viaceré vypustenia, každé z konkrétneho dôvodu. Odsek 2 sa vypúšťa, pretože EP vo svojich vnútorných pravidlách jednostranne určuje, na čo by ostatné inštitúcie mohli mať právo urobiť.

Odsek 3 druhý pododsek sa vypúšťa, aby bol presunutý vyššie, pričom

odsek 4 sa vypúšťa preto, lebo sa nikdy neuplatňoval.

Pozmeňujúci návrh    34

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 38

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 38

Článok 38

Dodržiavanie Charty základných práv Európskej únie

Dodržiavanie základných práv

1.  Parlament vo všetkých svojich činnostiach plne dodržiava základné práva stanovené v Charte základných práv Európskej únie.

1.  Parlament vo všetkých svojich činnostiach plne dodržiava práva, slobody a zásady uznané v článku 6 Zmluvy o Európskej únii a hodnoty zakotvené v jej článku 2.

Parlament tiež plne dodržiava práva a princípy upravené v článku 2 a v článku 6 ods. 2 a 3 Zmluvy o Európskej únii.

 

2.  Ak sa gestorský výbor, politická skupina alebo najmenej štyridsať poslancov domnieva, že návrh legislatívneho aktu alebo jeho časti nie sú v súlade s právami upravenými v Charte základných práv Európskej únie, vec sa na ich žiadosť pridelí výboru, v ktorého pôsobnosti je výklad Charty. Stanovisko tohto výboru sa pripojí k správe gestorského výboru.

2.  Ak sa gestorský výbor, politická skupina alebo najmenej 40 poslancov domnieva, že návrh legislatívneho aktu alebo jeho časti nie sú v súlade so základnými právami Európskej únie, vec sa na ich žiadosť pridelí výboru, v ktorého pôsobnosti je ochrana základných práv.

 

2a.  Táto žiadosť sa predloží do štyroch pracovných týždňov od oznámenia o pridelení veci výboru v pléne.

 

2b.  Stanovisko výboru, v ktorého pôsobnosti je ochrana ľudských práv, sa pripojí k správe gestorského výboru.

Odôvodnenie

Táto úprava názvu pokrýva práva aj zásady stanovené v Dohovore o ľudských právach, ako boli prenesené do článku 6 Zmluvy o EÚ.

Odsek 1 je zachovaný, ale mierne preformulovaný; prvý a druhý pododsek sa zlučujú. Súčasné ustanovenie pochádza z obdobia pred Lisabonskou zmluvou, ktorá Chartu základných práv postavila na rovnakú úroveň ako zmluvu (článok 6 sa týka aj charty (čl. 6 ods. 1), aj dohovoru (čl. 6 ods. 3).

Pokiaľ ide o doplnenie odseku 2a, zosúlaďujú sa lehoty v článkoch 38 a 42.

Pozmeňujúci návrh    35

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 38 a (nový)

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 38 a

 

Rodová rovnosť

 

1.  Ak sa gestorský výbor, politická skupina alebo najmenej 40 poslancov domnieva, že návrh dostatočne nezohľadňuje potreby rodovej rovnosti, môžu požiadať, aby sa vec pridelila výboru, v ktorého pôsobnosti je ochrana práv žien a rodová rovnosť.

 

2.  Táto žiadosť sa predloží do štyroch pracovných týždňov od oznámenia o pridelení veci výboru v pléne.

 

3.  Stanovisko výboru, v ktorého pôsobnosti sú práva žien a rodová rovnosť, sa pripojí k správe gestorského výboru.

Odôvodnenie

Oprava sa týka vypustenia odseku 3, v ktorom sa opakuje posledná veta odseku 1.

Pozmeňujúci návrh    36

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 39

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 39

Článok 39

Overovanie právneho základu

Overovanie právneho základu

1.  Pri každom návrhu legislatívneho aktu alebo inom dokumente legislatívnej povahy, gestorský výbor najskôr overí ich právny základ.

1.  Pri každom návrhu právne záväzného aktu gestorský výbor najskôr overí jeho právny základ.

2.  Ak gestorský výbor namieta platnosť alebo správnosť určenia právneho základu vrátane posúdenia súladu s článkom 5 Zmluvy o Európskej únii, požiada o stanovisko výbor, v ktorého pôsobnosti sú právne veci.

2.  Ak gestorský výbor namieta platnosť alebo správnosť určenia právneho základu vrátane posúdenia súladu s článkom 5 Zmluvy o Európskej únii, požiada o stanovisko výbor, v ktorého pôsobnosti sú právne veci.

3.  Výbor, v ktorého pôsobnosti sú právne veci, sa môže tiež z vlastného podnetu zaoberať otázkami týkajúcimi sa právneho základu návrhu legislatívneho aktu. V takýchto prípadoch náležite informuje gestorský výbor.

3.  Výbor, v ktorého pôsobnosti sú právne veci, sa môže tiež z vlastného podnetu zaoberať otázkami týkajúcimi sa právneho základu v ktoromkoľvek štádiu legislatívneho postupu. V takýchto prípadoch náležite informuje gestorský výbor.

4.  Ak sa výbor, v ktorého pôsobnosti sú právne záležitosti, rozhodne namietať platnosť alebo správnosť určenia právneho základu, oznámi svoje závery Parlamentu. Parlament o nich hlasuje pred hlasovaním o obsahu návrhu.

4.  Ak sa výbor, v ktorého pôsobnosti sú právne záležitosti, v prípade potreby a po výmene názorov s Radou a Komisiou v súlade s postupmi dohodnutými na medziinštitucionálnej úrovni1a, rozhodne namietať platnosť alebo správnosť určenia právneho základu, oznámi svoje závery Parlamentu. Bez toho, aby bol dotknutý článok 63, Parlament o nich hlasuje pred hlasovaním o obsahu návrhu.

5.  Pozmeňujúce návrhy predložené v Parlamente, ktoré majú za cieľ zmeniť právny základ návrhu legislatívneho aktu, sú neprijateľné, ak ani gestorský výbor ani výbor, v ktorého pôsobnosti sú právne veci, nenamietali platnosť alebo správnosť určenia právneho základu.

5.  Pozmeňujúce návrhy predložené v Parlamente, ktoré majú za cieľ zmeniť právny základ, sú neprijateľné, ak ani gestorský výbor, ani výbor, v ktorého pôsobnosti sú právne veci, nenamietali platnosť alebo správnosť určenia právneho základu.

6.  Ak Komisia nesúhlasí s pozmenením svojho návrhu legislatívneho aktu tak, aby bol v súlade s právnym základom schváleným Parlamentom, môže spravodajca alebo predseda výboru, v ktorého pôsobnosti sú právne veci, alebo gestorského výboru navrhnúť odloženie hlasovania o obsahu návrhu na nasledujúce rokovanie.

 

 

__________________

 

1a Medziinštitucionálna dohoda o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016, bod 25 (Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1).

Odôvodnenie

As concerns the changes in paragraph 1, “legally binding" is an inclusive formula which covers both the acts adopted by the ordinary and special legislative procedure (currently referred to as "legislative acts") and those adopted by another procedure (for instance NLE which the current rules refer to as "other documents of a legislative nature"). This formula reflects Article 288 and Article 2(1)&(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union. The change is to be included in other Rules, especially as some of them (e.g. Rule 49(1) or even Rule 39(3) just below) refer only to "legislative acts" or "legislative procedures", but are in fact also applied to acts and procedures which are not "legislative" in the meaning of Article 289(3) TFEU (for instance "NLE".

As concerns the changes in paragraph 1, this suggestion is made to include the possibility of checking the legal basis not only at the stage of Commission's proposal, but also when the Council adopts its first reading position.

As regards the deletion of paragraph 6, emphasis put (probably for historical reasons) on the Commission, while the author or co-author of the legislative act is the Council. Such a referral back to the committee is always possible under the Rules of Procedure.

Pozmeňujúci návrh    37

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 40

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 40

Článok 40

Delegovanie legislatívnej právomoci

Delegovanie legislatívnej právomoci a udelenie vykonávacích právomocí

1.  Pri dôkladnom skúmaní návrhu legislatívneho aktu, ktorým sa na Komisiu deleguje právomoc, ako je stanovené v článku 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, venuje Parlament osobitnú pozornosť cieľom, obsahu, rozsahu a trvaniu delegovania a podmienkam, ktorým podlieha.

1.  Pri dôkladnom skúmaní návrhu legislatívneho aktu, ktorým sa na Komisiu deleguje právomoc, ako je stanovené v článku 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, venuje Parlament osobitnú pozornosť cieľom, obsahu, rozsahu a trvaniu delegovania a podmienkam, ktorým podlieha.

 

1a.  Pri skúmaní návrhu legislatívneho aktu, ktorým sa udeľujú vykonávacie právomoci podľa článku 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, Parlament venuje mimoriadnu pozornosť skutočnosti, že pri výkone vykonávacej právomoci Komisia nemôže meniť ani dopĺňať základný legislatívny akt, a to ani v jeho nepodstatných prvkoch.

2.  Gestorský výbor môže kedykoľvek požiadať výbor príslušný pre výklad a uplatňovanie práva Únie o stanovisko.

2.  Gestorský výbor môže kedykoľvek požiadať výbor príslušný pre výklad a uplatňovanie práva Únie o stanovisko.

3.  Výbor príslušný pre výklad a uplatňovanie práva Únie sa môže otázkami týkajúcimi sa delegovania legislatívnej právomoci zaoberať aj z vlastnej iniciatívy. V takýchto prípadoch náležite informuje gestorský výbor.

3.  Výbor príslušný pre výklad a uplatňovanie práva Únie sa môže otázkami týkajúcimi sa delegovania legislatívnej právomoci a udelenia vykonávacích právomocí zaoberať aj z vlastnej iniciatívy. V takýchto prípadoch náležite informuje gestorský výbor.

Pozmeňujúci návrh    38

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 41

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 41

Článok 41

Overovanie zlučiteľnosti s viacročným finančným rámcom

Overovanie zlučiteľnosti s viacročným finančným rámcom

1.  Ak má návrh legislatívneho aktu finančné dôsledky, Parlament zistí, či sú zabezpečené dostatočné finančné zdroje.

1.  Ak má návrh právne záväzného aktu finančné dôsledky, Parlament zistí, či sú zabezpečené dostatočné finančné zdroje.

2.  Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 47, gestorský výbor overí zlučiteľnosť každého návrhu legislatívneho aktu alebo iného dokumentu legislatívnej povahy s viacročným finančným rámcom.

2.  Gestorský výbor overí, či každý návrh právne záväzného aktu je z finančného hľadiska zlučiteľný s nariadením o viacročnom finančnom rámci.

3. Ak gestorský výbor zmení výšku finančných prostriedkov určených pre posudzovaný akt, vyžiada si stanovisko od výboru, v ktorého pôsobnosti je rozpočet.

3. Ak gestorský výbor zmení výšku finančných prostriedkov určených pre posudzovaný akt, vyžiada si stanovisko od výboru, v ktorého pôsobnosti je rozpočet.

4.  Výbor, v ktorého pôsobnosti je rozpočet, sa tiež môže z vlastného podnetu zaoberať otázkami týkajúcimi sa zlučiteľnosti návrhov legislatívnych aktov s viacročným finančným rámcom. V takýchto prípadoch náležite informuje gestorský výbor.

4.  Výbor, v ktorého pôsobnosti je rozpočet, sa tiež môže z vlastného podnetu zaoberať otázkami týkajúcimi sa zlučiteľnosti návrhov právne záväzných aktov s viacročným finančným rámcom. V takýchto prípadoch náležite informuje gestorský výbor.

5.  Ak sa výbor, v ktorého pôsobnosti je rozpočet, rozhodne spochybniť zlučiteľnosť návrhu s viacročným finančným rámcom, svoje závery oznámi Parlamentu, ktorý ich predloží na hlasovanie.

5.  Ak sa výbor, v ktorého pôsobnosti je rozpočet, rozhodne spochybniť zlučiteľnosť návrhu s viacročným finančným rámcom, svoje závery oznámi Parlamentu predtým, ako Parlament hlasuje o návrhu.

6.  Akt vyhlásený za nezlučiteľný môže Parlament prijať, ak o tom rozhodne rozpočtový orgán.

 

Odôvodnenie

Pokiaľ ide o zmeny v odseku 2, odkaz na článok 47 je nadbytočný. Pridanie nariadenia objasňuje, že výbor BUDG takisto dohliada na alokačnú tabuľku začlenenú do nariadenia o viacročnom finančnom rámci.

Pokiaľ ide o zmeny v odseku 5, Parlament by nemal hlasovať o záveroch výboru BUDG, ale mali by sa pripojiť k správe gestorského výboru pred hlasovaním v pléne.

Odsek 6 sa vypúšťa , pretože tento odsek nie je veľmi jasný a vyvoláva pochybnosti, či „akt“ znamená legislatívny návrh, a o tom, kto ho vyhlási za „nezlučiteľný“.

Pozmeňujúci návrh    39

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 42

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 42

Článok 42

Posudzovanie dodržiavania zásady subsidiarity

Posudzovanie dodržiavania zásad subsidiarity a proporcionality

1.  Pri posudzovaní návrhu legislatívneho aktu venuje Parlament osobitnú pozornosť jeho súladu so zásadami subsidiarity a proporcionality.

1.  Pri posudzovaní návrhu legislatívneho aktu venuje Parlament osobitnú pozornosť jeho súladu so zásadami subsidiarity a proporcionality.

2.  Výbor, v ktorého pôsobnosti je dodržiavanie zásady subsidiarity môže rozhodnúť, že gestorskému výboru poskytne odporúčania vo vzťahu k akémukoľvek návrhu legislatívneho aktu.

2.  Jedine výbor, v ktorého pôsobnosti je dodržiavanie zásady subsidiarity, môže rozhodnúť, že gestorskému výboru poskytne odporúčania vo vzťahu k návrhu legislatívneho aktu.

 

Ak sa gestorský výbor, politická skupina alebo najmenej 40 poslancov domnieva, že návrh legislatívneho aktu alebo jeho časti nie sú v súlade so zásadou subsidiarity, vec sa na ich žiadosť pridelí výboru, v ktorého pôsobnosti je ochrana zásady subsidiarity. Táto žiadosť sa predloží do štyroch pracovných týždňov od oznámenia o pridelení veci výboru v pléne.

3.  Ak národný parlament zašle predsedovi odôvodnené stanovisko v súlade s článkom 3 Protokolu o úlohe národných parlamentov v Európskej únii a s článkom 6 Protokolu o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality, tento dokument sa pridelí gestorskému výboru a pre informáciu pošle výboru, v ktorého pôsobnosti je dodržiavanie zásady subsidiarity.

 

4.  S výnimkou naliehavých prípadov uvedených v článku 4 Protokolu o úlohe národných parlamentov v Európskej únii gestorský výbor nepristúpi ku konečnému hlasovaniu pred uplynutím lehoty ôsmich týždňov stanovenej v článku 6 Protokolu o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality.

4.  S výnimkou naliehavých prípadov uvedených v článku 4 Protokolu č. 1 o úlohe národných parlamentov v Európskej únii gestorský výbor nepristúpi ku konečnému hlasovaniu pred uplynutím lehoty ôsmich týždňov stanovenej v článku 6 Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality.

 

4a.  Ak národný parlament zašle predsedovi odôvodnené stanovisko v súlade s článkom 3 Protokolu o úlohe národných parlamentov v Európskej únii, tento dokument sa pridelí gestorskému výboru a pre informáciu pošle výboru, v ktorého pôsobnosti je dodržiavanie zásady subsidiarity.

5.  Ak odôvodnené stanoviská k nesúladu návrhu legislatívneho aktu so zásadou subsidiarity zastupujú aspoň tretinu všetkých hlasov pridelených národným parlamentom alebo ich štvrtinu v prípade návrhu legislatívneho aktu predloženého na základe článku 76 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, Parlament neprijme rozhodnutie, pokým autor návrhu neuvedie, ako chce ďalej postupovať.

5.  Ak odôvodnené stanoviská k nesúladu návrhu legislatívneho aktu so zásadou subsidiarity zastupujú aspoň tretinu všetkých hlasov pridelených národným parlamentom alebo ich štvrtinu v prípade návrhu legislatívneho aktu predloženého na základe článku 76 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, Parlament neprijme rozhodnutie, pokým autor návrhu neuvedie, ako chce ďalej postupovať.

6.  Ak v prípade riadneho legislatívneho postupu odôvodnené stanoviská k nesúladu návrhu legislatívneho aktu so zásadou subsidiarity zastupujú aspoň jednoduchú väčšinu hlasov pridelených národným parlamentom, gestorský výbor môže po zvážení odôvodnených stanovísk predložených národnými parlamentmi a Komisiou a po vypočutí názorov výboru, v ktorého pôsobnosti je dodržiavanie zásady subsidiarity buď odporučiť Parlamentu, aby návrh zamietol z dôvodu porušenia zásady subsidiarity, alebo predložiť Parlamentu iné odporúčanie, ktoré môže zahŕňať návrhy na zmeny týkajúce sa dodržania zásady subsidiarity. Stanovisko výboru, v ktorého pôsobnosti je dodržiavanie zásady subsidiarity sa pripojí ku každému takémuto odporúčaniu.

6.  Ak v prípade riadneho legislatívneho postupu odôvodnené stanoviská k nesúladu návrhu legislatívneho aktu so zásadou subsidiarity zastupujú aspoň jednoduchú väčšinu hlasov pridelených národným parlamentom, gestorský výbor môže po zvážení odôvodnených stanovísk predložených národnými parlamentmi a Komisiou a po vypočutí názorov výboru, v ktorého pôsobnosti je dodržiavanie zásady subsidiarity buď odporučiť Parlamentu, aby návrh zamietol z dôvodu porušenia zásady subsidiarity, alebo predložiť Parlamentu iné odporúčanie, ktoré môže zahŕňať návrhy na zmeny týkajúce sa dodržania zásady subsidiarity. Stanovisko výboru, v ktorého pôsobnosti je dodržiavanie zásady subsidiarity sa pripojí ku každému takémuto odporúčaniu.

Odporúčanie sa predloží Parlamentu na rozpravu a hlasovanie. Ak sa odporúčanie zamietnuť návrh prijme väčšinou odovzdaných hlasov, predseda vyhlási postup za ukončený. Ak Parlament návrh nezamietne, postup pokračuje, pričom sa prihliada na akékoľvek odporúčania schválené Parlamentom.

Odporúčanie sa predloží Parlamentu na rozpravu a hlasovanie. Ak sa odporúčanie zamietnuť návrh prijme väčšinou odovzdaných hlasov, predseda vyhlási postup za ukončený. Ak Parlament návrh nezamietne, postup pokračuje, pričom sa prihliada na akékoľvek odporúčania schválené Parlamentom.

Odôvodnenie

Pridanie pododseku 1a (nový) v odseku 2 vychádza z ustanovenia v článku 38.

Odsek 3 článku 42 sa presunul za odsek 4 a jeho znenie sa zjednodušilo.

Pozmeňujúci návrh    40

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 44

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 44

Článok 44

Zastúpenie Parlamentu na zasadaniach Rady

Zastúpenie Parlamentu na zasadaniach Rady

Ak Rada vyzve Parlament, aby sa zúčastnil jej zasadania, na ktorom Rada koná ako legislatívny orgán, požiada predseda Parlamentu predsedu alebo spravodajcu gestorského výboru alebo iného poslanca určeného výborom, aby zastupoval Parlament.

Ak Rada vyzve Parlament, aby sa zúčastnil jej zasadania, požiada predseda Parlamentu predsedu alebo spravodajcu gestorského výboru alebo iného poslanca určeného výborom, aby zastupoval Parlament.

Pozmeňujúci návrh    41

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 45

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 45

Článok 45

Právo iniciatívy udelené Parlamentu zmluvami

Právo Parlamentu predkladať návrhy

V prípadoch, keď zmluvy udeľujú Parlamentu právo iniciatívy, gestorský výbor môže rozhodnúť o vypracovaní iniciatívnej správy.

V prípadoch, keď zmluvy udeľujú Parlamentu právo iniciatívy, gestorský výbor môže rozhodnúť o vypracovaní iniciatívnej správy v súlade s článkom 52.

Taká správa obsahuje:

Taká správa obsahuje:

a) návrh uznesenia;

a) návrh uznesenia;

b)  v prípade potreby návrh rozhodnutia alebo predbežný návrh;

b)  predbežný návrh;

c) dôvodovú správu obsahujúcu, kde je to vhodné, finančný výkaz.

c) dôvodovú správu obsahujúcu, kde je to vhodné, finančný výkaz.

Ak si prijatie aktu Parlamentom vyžaduje schválenie alebo súhlas Rady a stanovisko alebo súhlas Komisie, Parlament môže po hlasovaní o navrhnutom akte a na návrh spravodajcu rozhodnúť, že hlasovanie o návrhu uznesenia sa odloží dovtedy, kým Rada alebo Komisia nepredložia svoju pozíciu.

Ak si prijatie aktu Parlamentom vyžaduje schválenie alebo súhlas Rady a stanovisko alebo súhlas Komisie, Parlament môže po hlasovaní o navrhnutom akte a na návrh spravodajcu rozhodnúť, že hlasovanie o návrhu uznesenia sa odloží dovtedy, kým Rada alebo Komisia nepredložia svoju pozíciu.

Odôvodnenie

Cieľom je zosúladenie názvu s názvom článku 46.

Pokiaľ ide o zmeny v odseku 1, ide o objasnenie. Niekoľko príkladov možných parlamentných iniciatív: článok 7 Zmluvy o EÚ: porušenie základných hodnôt článku 14 Zmluvy o EÚ členským štátom EÚ: zloženie EP, článok 48 Zmluvy o EÚ: revízia zmluvy, článok 223 ods. 1 ZFEÚ: ustanovenia o voľbách EP; článok 223 ods. 2 ZFEÚ: rozhodnutie upravujúce výkon funkcie poslanca (štatút poslancov); článok 226 ZFEÚ: ustanovenia o výkone vyšetrovacích právomocí EP; článok 228 ZFEÚ: predpisy upravujúce výkon funkcie ombudsmana.

Pozmeňujúci návrh    42

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 46

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 46

Článok 46

Iniciatíva podľa článku 225 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

Žiadosti Komisii o predloženie návrhov

1.  Parlament môže v súlade s článkom 225 Zmluvy o fungovaní Európskej únie uznesením na základe iniciatívnej správy gestorského výboru vypracovanej podľa článku 52 požiadať Komisiu, aby mu predložila akýkoľvek návrh, ktorý považuje za vhodný na prijatie nového aktu, alebo zmenu platného aktu. Na prijatie uznesenia v záverečnom hlasovaní je potrebný súhlas väčšiny všetkých poslancov. Parlament môže zároveň určiť lehotu na predloženie takého návrhu.

1.  Parlament môže v súlade s článkom 225 Zmluvy o fungovaní Európskej únie uznesením na základe iniciatívnej správy gestorského výboru vypracovanej podľa článku 52 požiadať Komisiu, aby mu predložila akýkoľvek návrh, ktorý považuje za vhodný na prijatie nového aktu, alebo zmenu platného aktu. Na prijatie uznesenia v záverečnom hlasovaní je potrebný súhlas väčšiny všetkých poslancov. Parlament môže zároveň určiť lehotu na predloženie takého návrhu.

2.  Každý poslanec môže predložiť návrh aktu Únie na základe práva iniciatívy priznaného Parlamentu v súlade s článkom 225 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

2.  Každý poslanec môže predložiť návrh aktu Únie na základe práva iniciatívy priznaného Parlamentu v súlade s článkom 225 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Takýto návrh môže spoločne predložiť najviac 10 poslancov. V návrhu sa uvedie jeho právny základ a môže sa k nemu pripojiť dôvodová správa v rozsahu najviac 150 slov.

Takýto návrh môže spoločne predložiť najviac 10 poslancov. V návrhu sa uvedie jeho právny základ a môže sa k nemu pripojiť dôvodová správa v rozsahu najviac 150 slov.

 

Návrh sa predkladá predsedovi, ktorý overí, či sú splnené právne požiadavky. Predseda môže postúpiť návrh výboru zodpovednému za takéto overovanie, aby predložil stanovisko k vhodnosti právneho základu. Ak predseda vyhlási návrh za prípustný, oznámi to na plenárnom zasadnutí a postúpi návrh gestorskému výboru.

 

Návrh sa pred takým postúpením gestorskému výboru preloží do tých úradných jazykov, ktoré predseda tohto výboru považuje za potrebné pre súhrnné posúdenie.

 

Gestorský výbor rozhodne o ďalšom opatrení do troch mesiacov od postúpenia, potom, čo autori návrhu dostanú možnosť vystúpiť vo výbore.

 

Mená autorov návrhu sa uvedú v názve správy.

3.  Návrh sa predkladá predsedovi, ktorý overí, či sú splnené právne požiadavky. Predseda môže postúpiť návrh výboru zodpovednému za takéto overovanie, aby predložil stanovisko k vhodnosti právneho základu. Ak predseda vyhlási návrh za prípustný, oznámi to na plenárnom zasadnutí a postúpi návrh gestorskému výboru.

 

Návrh sa pred takým postúpením gestorskému výboru preloží do tých úradných jazykov, ktoré predseda tohto výboru považuje za potrebné pre súhrnné posúdenie.

 

Tento výbor môže predsedovi odporučiť, aby bol návrh predložený na podpis všetkým poslancom v súlade s podmienkami a lehotami stanovenými v článku 136 ods. 2, 3 a 7 rokovacieho poriadku.

 

Pokiaľ návrh podpíše väčšina poslancov Parlamentu, bude sa správa o návrhu považovať za schválenú Konferenciou predsedov. Výbor po vypočutí autorov návrhu vypracuje správu v súlade s článkom 52.

 

Pokiaľ sa návrh nepredloží na ďalšie podpisy alebo ho nepodpíše väčšina poslancov Parlamentu, gestorský výbor rozhodne o ďalšom postupe do troch mesiacov od postúpenia a po vypočutí autorov návrhu.

 

Mená autorov návrhu sa uvedú v názve správy.

 

4.  V uznesení Parlamentu sa uvedie príslušný právny základ a pripoja sa k nemu podrobné odporúčania týkajúce sa obsahu požadovaných návrhov, ktoré musia byť v súlade so základnými právami a zásadou subsidiarity.

4.  V uznesení Parlamentu sa uvedie príslušný právny základ a pripoja sa k nemu odporúčania týkajúce sa obsahu požadovaných návrhov.

5.  Ak má návrh finančné dôsledky, Parlament uvedie, ako sa majú zabezpečiť dostatočné finančné zdroje.

5.  Ak má návrh finančné dôsledky, Parlament uvedie, ako sa majú zabezpečiť dostatočné finančné zdroje.

6.  Gestorský výbor dohliada na pokrok v príprave návrhov legislatívnych aktov, ktoré sa vypracúvajú na osobitnú žiadosť Parlamentu.

6.  Gestorský výbor dohliada na pokrok v príprave návrhov právnych aktov Únie, ktoré sa vypracúvajú na osobitnú žiadosť Parlamentu.

 

6a.  Konferencia predsedov výborov pravidelne monitoruje súlad Komisie s bodom 10 Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva, podľa ktorého Komisia odpovie na takéto žiadosti o predloženie návrhov do troch mesiacov prijatím osobitného oznámenia, v ktorom bude informovať o zamýšľaných nadväzných opatreniach. O výsledkoch monitorovania podáva pravidelne správy Konferencii predsedov.

Odôvodnenie

The title is clarified and aligned, compared also to the title of Rule 45.

The first, second, fifth and sixth subparagraphs of Rule 46(3) are moved to Rule 46(2). The contents of the third and fourth subparagraphs of Rule 46(3) is deleted because the procedure they laid down is very complex and was hardly ever applied until now.

As regards changes to paragraph 4, they reflect that other principles must obviously also be respected (proportionality for instance).

Paragraph 6 shall become paragraph 5. This paragraph refers to a "proposed legislative act". The restriction implied by the word "legislative" (as defined in Article 289 TFEU) is questionable. Therefore it is suggested to use "Union act" as in Article 225 TFEU and in paragraph 1 of this Rule.

Pozmeňujúci návrh    43

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 47

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 47

Článok 47

Posudzovanie legislatívnych dokumentov

Posudzovanie právne záväzných aktov

1.  Návrhy legislatívnych aktov a iné dokumenty legislatívnej povahy pridelí predseda gestorskému výboru na posúdenie.

1.  Návrhy právne záväzných aktov od iných inštitúcií alebo členských štátov pridelí predseda gestorskému výboru na posúdenie.

V prípade pochybností môže predseda pred vyhlásením v Parlamente o pridelení návrhu gestorskému výboru použiť článok 201 ods. 2.

 

Ak je návrh uvedený v pracovnom programe Komisie, môže gestorský výbor rozhodnúť, že určí spravodajcu, ktorý bude sledovať prípravu návrhu.

 

Žiadosti Rady o konzultácie alebo žiadosti Komisie o stanovisko pridelí predseda gestorskému výboru, v ktorého pôsobnosti je posúdenie predmetného návrhu.

 

Ustanovenia článkov 38 až 46, článkov 57 až 63 a článku 75 týkajúce sa prvého čítania sa použijú na návrhy legislatívnych aktov bez ohľadu na to, či si vyžadujú jedno, dve alebo tri čítania.

 

 

1a.  V prípade pochybností môže predseda pred vyhlásením v Parlamente o pridelení návrhu gestorskému výboru predložiť Konferencii predsedov otázku týkajúcu sa pôsobnosti. Konferencia predsedov prijme rozhodnutie na základe odporúčania Konferencie predsedov výborov alebo jej predsedu, v súlade s článkom 201a ods. 2.

 

1b.   Gestorský výbor môže kedykoľvek rozhodnúť, že vymenuje spravodajcu, ktorý bude sledovať prípravnú fázu návrhu. Gestorský výbor bude venovať osobitnú pozornosť najmä návrhom uvedeným v pracovnom programe Komisie.

2.  Pozície Rady sa pridelia na posúdenie gestorskému výboru z prvého čítania.

 

Na pozície Rady sa použijú ustanovenia článkov 64 až 69 a článku 76 týkajúce sa druhého čítania.

 

3.  Počas zmierovacieho postupu medzi Parlamentom a Radou po druhom čítaní nie je možné návrh vrátiť späť výboru.

 

Na zmierovací postup sa použijú ustanovenia článkov 70, 71 a 72 týkajúce sa tretieho čítania.

 

4. Články 49, 50, 53, článok 59 ods. 1 a 3, články 60, 61 a 188 sa nepoužijú pri druhom a treťom čítaní.

 

5.  V prípade rozporu medzi ustanovením rokovacieho poriadku týkajúcim sa druhého a tretieho čítania a iným ustanovením rokovacieho poriadku má prednosť ustanovenie týkajúce sa druhého a tretieho čítania.

5.  V prípade rozporu medzi ustanovením rokovacieho poriadku týkajúcim sa druhého a tretieho čítania a iným ustanovením rokovacieho poriadku má prednosť ustanovenie týkajúce sa druhého a tretieho čítania.

Odôvodnenie

As regards the change to paragraph 1 subparagraph 1, same change as in Rule 39 paragraph 1.

As regards the second subparagraph of Rule 47(1), it converts Rule 201(2) into a new Rule on questions of competence: Rule 201a (new); an alignment is therefore necessary.

As regards the fourth subparagraph, the reference to the Commission Work Programme is limitative and should be deleted. The rest is moved as paragraph 1b of Rule 47.

As regards the fifth subparagraph, the readability of such provision is difficult. The list is not limitative as other Rules apply as well; in addition, it mentions general Rules which apply in any case throughout the procedure, as for instance Rules 38 to 44; Rules 45 & 46 concern the right of initiative; Rules 57 to 63 & 75 are specific for first reading and it is not clear what is meant by the reference to them in this subparagraph.

Paragraphs 2 and 3 (2) are deleted as superfluous or self-evident given the existence of specific Rules on second and third reading.

Paragraph 3 subparagraph 1 is deleted here and moved to Rule72 as §6(new)

Paragraph 4 is deleted given the proposals concerning Rules 66.5(new) and 72.7(new).

Pozmeňujúci návrh    44

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 47 a (nový)

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 47 a

 

Urýchlenie legislatívnych postupov

 

Gestorský výbor alebo výbory môžu schváliť urýchlenie legislatívnych postupov v spolupráci s Radou a Komisiou, pokiaľ ide o konkrétne návrhy, najmä tie, ktoré sú určené ako priority v spoločnom vyhlásení o ročnom medziinštitucionálnom plánovaní podľa článku 37 ods. 1a.

Pozmeňujúci návrh    45

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 48

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 48

Článok 48

Legislatívne postupy týkajúce sa iniciatív členských štátov

Legislatívne postupy týkajúce sa iniciatív inštitúcií iných ako Komisia alebo členských štátov

1.  Na iniciatívy členských štátov v zmysle článku 76 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa použije tento článok a články 38 až 43 a články 47 a 59 rokovacieho poriadku.

1.  V prípade iniciatív inštitúcií iných než Komisia alebo členských štátov môže gestorský výbor pozvať zástupcov inštitúcií alebo členských štátov, ktoré sú autormi iniciatívy, aby ju uviedli vo výbore. Zástupcovia autorských členských štátov môžu byť sprevádzaní predsedníctvom Rady.

2.  Gestorský výbor môže pozvať zástupcov členských štátov, ktoré sú autormi iniciatívy, aby ju uviedli vo výbore. Zástupcovia môžu byť sprevádzaní predsedníctvom Rady.

2. Gestorský výbor môže pozvať zástupcov členských štátov, ktoré sú autormi iniciatívy, aby ju uviedli vo výbore. Zástupcovia môžu byť sprevádzaní predsedníctvom Rady.

3.  Skôr ako gestorský výbor pristúpi k hlasovaniu, požiada Komisiu o vyjadrenie, či pripravuje stanovisko k iniciatíve. Ak áno, výbor neprijme svoju správu, kým nedostane stanovisko Komisie.

3.  Skôr ako gestorský výbor pristúpi k hlasovaniu, požiada Komisiu o vyjadrenie, či pripravuje stanovisko k iniciatíve, alebo či v krátkom čase zamýšľa predložiť alternatívny návrh. Ak odpoveď, ktorú dostane, je kladná, výbor neprijme svoju správu, kým nedostane stanovisko Komisie alebo alternatívny návrh.

4.  Ak boli Parlamentu súčasne alebo krátko po sebe predložené dva alebo viaceré návrhy s rovnakým zámerom úpravy, ktorých autorom je Komisia a/alebo členské štáty, Parlament sa nimi zaoberá v jednej správe. Gestorský výbor vo svojej správe uvedie, ku ktorému textu navrhuje pozmeňujúce návrhy, a odkáže na všetky ďalšie texty v legislatívnom uznesení.

4.  Ak boli Parlamentu súčasne alebo krátko po sebe predložené dva alebo viaceré návrhy s rovnakým zámerom úpravy, ktorých autorom je Komisia a/alebo iná inštitúcia a/alebo členské štáty, Parlament sa nimi zaoberá v jednej správe. Gestorský výbor vo svojej správe uvedie, ku ktorému textu navrhuje pozmeňujúce návrhy, a odkáže na všetky ďalšie texty v legislatívnom uznesení.

Odôvodnenie

Pokiaľ ide o zmeny v odseku 1, tento článok v súčasnom znení upravuje prípad iniciatív členských štátov, ale aj iných inštitúcií (Európska centrálna banka alebo Súdny dvor) (pozri článok 294 ods. 15 ZFEÚ). Odkaz na „tento článok a články 38 až 43 a články 47 a 59“ je príliš obmedzujúci. Iné ustanovenia, ako napríklad články 50 alebo 53 sa môžu takisto uplatňovať. Odseky 1 a 2 článku 48 sa zlučujú.

Odsek 2 sa vypúšťa ako taký a zlučuje sa s odsekom 1.

Pozmeňujúci návrh    46

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 49

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 49

Článok 49

Legislatívne správy

Legislatívne správy

1.  Predseda výboru, ktorému bol pridelený návrh legislatívneho aktu, navrhne výboru ďalší postup.

1.  Predseda výboru, ktorému bol pridelený návrh právne záväzného aktu, navrhne výboru ďalší postup.

2.  Podľa rozhodnutia o ďalšom postupe a v prípade, že sa nepoužije článok 50, výbor vymenuje spomedzi svojich členov alebo stálych náhradníkov spravodajcu pre návrh legislatívneho aktu, ak tak už neurobil na základe pracovného programu Komisie prijatého podľa článku 37.

2.  Podľa rozhodnutia o ďalšom postupe a v prípade, že sa nepoužije zjednodušený postup podľa článku 50, výbor vymenuje spomedzi svojich členov alebo stálych náhradníkov spravodajcu pre návrh legislatívneho aktu, ak tak už neurobil na základe článku 47 ods. 1b.

3.  Správa výboru musí obsahovať:

3.  Správa výboru musí obsahovať:

a)  predbežné pozmeňujúce návrhy k návrhu, ak nejaké sú, ak je to vhodné, spolu so stručnými odôvodneniami, za ktoré je zodpovedný spravodajca, a o ktorých sa nehlasuje;

a)  predbežné pozmeňujúce návrhy k návrhu, ak nejaké sú, ak je to vhodné, spolu so stručnými odôvodneniami, za ktoré je zodpovedný autor, a o ktorých sa nehlasuje;

b) návrh legislatívneho uznesenia podľa článku 59 ods. 2;

b) návrh legislatívneho uznesenia podľa článku 59 ods. 1c;

c)  ak je to vhodné, dôvodovú správu vrátane finančného výkazu o rozsahu možných finančných dôsledkov správy a jej zlučiteľnosti s viacročným finančným rámcom.

c)  ak je to vhodné, dôvodovú správu prípadne vrátane finančného výkazu o rozsahu možných finančných dôsledkov správy a jej zlučiteľnosti s viacročným finančným rámcom.

 

ca)  ak je k dispozícii, odkaz na posúdenie vplyvu, ktoré vypracoval Parlament.

Odôvodnenie

Pokiaľ ide o zmeny odseku 3 písm. (a), odrážajú skutočnosť, že uvedené znenie ustanovenia znamená že za všetky „stručné odôvodnenia“ pozmeňujúcich návrhov v „správach“ je „zodpovedný spravodajca“. Toto tvrdenie je správne v prípade návrhov správ a nie samotných správ.

Pokiaľ ide o odsek 3 písm. (c), finančné výkazy sú dosť nezvyčajné v dôvodových správach, pričom slovo „vrátane“ znamená systematické začleňovanie. Navrhuje sa pružnejšia formulácia.

Pozmeňujúci návrh    47

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 50

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 50

Článok 50

Zjednodušený postup

Zjednodušený postup

1.  Po prvom prerokovaní návrhu legislatívneho aktu môže predseda výboru navrhnúť jeho prijatie bez pozmeňujúcich návrhov. Ak proti tomu nenamieta aspoň desatina členov výboru, predseda výboru predloží Parlamentu správu, ktorá schvaľuje návrh. Použijú sa článok 150 ods. 1 druhý pododsek a ods. 2 a 4.

1.  Po prvom prerokovaní návrhu legislatívneho aktu môže predseda výboru navrhnúť jeho prijatie bez pozmeňujúcich návrhov. Ak proti tomu nenamieta aspoň desatina členov výboru, navrhovaný postup sa považuje za schválený. Predseda výboru alebo spravodajca, ak bol vymenovaný, predloží Parlamentu správu, ktorá schvaľuje návrh. Použijú sa článok 150 ods. 1 druhý pododsek a ods. 2 a 4.

2.  Predseda výboru môže prípadne navrhnúť, aby on alebo spravodajca pripravil pozmeňujúce návrhy na základe diskusie vo výbore. Ak s tým výbor súhlasí, tieto pozmeňujúce návrhy sa doručia členom výboru. Ak v určenej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako dvadsaťjeden dní od doručenia návrhov, proti tomu nenamieta aspoň desatina členov výboru, správa sa považuje za prijatú výborom. V takom prípade sa návrh legislatívneho uznesenia spolu s pozmeňujúcimi návrhmi predloží Parlamentu na schválenie bez rozpravy podľa článku 150 ods. 1 druhý pododsek a ods. 2 a 4.

2.  Predseda výboru môže prípadne navrhnúť, aby on alebo spravodajca pripravil pozmeňujúce návrhy na základe diskusie vo výbore. Ak proti tomu nenamieta aspoň desatina členov výboru, navrhovaný postup sa považuje za schválený a pozmeňujúce návrhy sa doručia členom výboru.

 

Ak v určenej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako desať dní od doručenia návrhov, proti pozmeňujúcim návrhom nenamieta aspoň desatina členov výboru, správa sa považuje za prijatú výborom. V takom prípade sa návrh legislatívneho uznesenia spolu s pozmeňujúcimi návrhmi predloží Parlamentu na schválenie bez rozpravy podľa článku 150 ods. 1 druhý pododsek a ods. 2 a 4.

 

Ak najmenej desatina členov výboru podá námietky proti pozmeňujúcim návrhom, hlasuje sa o nich na nasledujúcej schôdzi výboru.

3.  Ak najmenej desatina členov výboru podá námietky, o pozmeňujúcich návrhoch sa hlasuje na nasledujúcej schôdzi výboru.

 

4.  Prvá a druhá veta odseku 1, prvá, druhá a tretia veta odseku 2 a odsek 3 sa primerane použijú na stanoviská výborov podľa článku 53.

4.  S výnimkou ustanovení týkajúcich sa predloženia Parlamentu, tento článok sa primerane použije na stanoviská výborov podľa článku 53.

Odôvodnenie

Odsek 3 sa vzťahuje na prípad uvedený v odseku 2, nie na prípad uvedený v odseku 1. Cieľom zlúčenia odsekov 2 a 3 do jedného odseku je lepšia zrozumiteľnosť.

Cieľom zmeny odseku 4 je takisto zlepšenie zrozumiteľnosti.

Pozmeňujúci návrh    48

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 51

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 51

Článok 51

Nelegislatívne správy

Nelegislatívne správy

1.  Pri príprave nelegislatívnej správy výbor ustanoví spravodajcu spomedzi svojich členov alebo stálych náhradníkov.

1.  Pri príprave nelegislatívnej správy výbor ustanoví spravodajcu spomedzi svojich členov alebo stálych náhradníkov.

2.  Spravodajca je zodpovedný za prípravu správy výboru a jej uvedenie v pléne v mene výboru.

 

3.  Správa výboru musí obsahovať:

3.  Správa výboru musí obsahovať:

a)  návrh uznesenia;

a)  návrh uznesenia;

b)  dôvodovú správu vrátane finančného výkazu o rozsahu možných finančných dôsledkov správy a jej zlučiteľnosti s viacročným finančným rámcom;

b)  dôvodovú správu prípadne vrátane finančného výkazu o rozsahu možných finančných dôsledkov správy a jej zlučiteľnosti s viacročným finančným rámcom;

c)  znenie návrhov uznesení, ktoré v nej majú byť zahrnuté podľa článku 133 ods. 4.

c)  znenie návrhov uznesení, ktoré v nej majú byť zahrnuté podľa článku 133 ods. 4.

Odôvodnenie

Odsek 2 sa tomto mieste vypúšťa a presúva do súčasného článku 56. Toto vymedzenie úloh spravodajcu sa začlení do článku 56 týkajúceho sa vypracúvania správ.

Pozmeňujúci návrh    49

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 52

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 52

Článok 52

Iniciatívne správy

Iniciatívne správy

1.   Výbor, ktorý má v úmysle vypracovať správu a predložiť Parlamentu návrh uznesenia vo veci, ktorá patrí do jeho pôsobnosti, ale v ktorej nebol požiadaný o konzultáciu ani o stanovisko podľa článku 201 ods. 1, môže tak urobiť len so súhlasom Konferencie predsedov. Konferencia predsedov musí odôvodniť odmietnutie udelenia súhlasu. Ak je predmetom správy návrh, ktorý poslanec predložil v súlade s článkom 46 ods. 2, súhlas môže byť odmietnutý len ak nie sú splnené podmienky stanovené v článku 5 štatútu poslancov a v článku 225 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

1.  Výbor, ktorý má v úmysle vypracovať nelegislatívnu správu alebo správu podľa článkov 45 alebo 46 vo veci, ktorá patrí do jeho pôsobnosti, pričom táto správa nebola pridelená žiadnemu výboru, môže tak urobiť len so súhlasom Konferencie predsedov.

 

Konferencia predsedov rozhoduje o žiadostiach o udelenie súhlasu s vypracovaním správy v zmysle prvého pododseku podľa vykonávacích ustanovení, ktoré sama prijme.

Konferencia predsedov rozhoduje o žiadostiach o udelenie súhlasu s vypracovaním správy v zmysle odseku 1 podľa vykonávacích ustanovení, ktoré sama prijme. Ak je spochybnená pôsobnosť výboru, ktorý požiadal o udelenie súhlasu s vypracovaním správy, Konferencia predsedov rozhodne do šiestich týždňov na základe odporúčania Konferencie predsedov výborov alebo, ak toto nie je k dispozícii, na základe odporúčania jej predsedu. Ak v tejto lehote Konferencia predsedov nerozhodne, odporúčanie sa považuje za schválené.

 

 

1a.   Ak bol súhlas odmietnutý, odmietnutie sa musí vždy odôvodniť.

 

Ak sa na predmet správy vzťahuje právo iniciatívy udelené Parlamentu, ktoré sa uvádza v článku 45, udelenie súhlasu možno odoprieť, len ak neboli splnené podmienky stanovené v zmluvách.

 

1b.  V prípadoch uvedených v článkoch 45 a 46 Konferencia predsedov prijme rozhodnutie do dvoch mesiacov.

2.  Parlament preskúma návrhy uznesení obsiahnuté v iniciatívnych správach v súlade s postupom stručnej prezentácie ustanovenej v článku 151. Pozmeňujúce návrhy k týmto návrhom uznesení sú prípustné na posúdenie v pléne len vtedy, ak ich spravodajca podáva na zohľadnenie nových informácií alebo ak ich podáva aspoň jedna desatina poslancov Parlamentu. Politické skupiny môžu v súlade s článkom 170 ods. 4 predkladať alternatívne návrhy uznesení. Články 176 a 180 sa použijú na návrh uznesenia výboru a na pozmeňujúce návrhy k tomuto návrhu uznesenia. Článok 180 sa použije aj na jediné hlasovanie o alternatívnych návrhoch uznesení.

2.  Návrhy uznesení predložené Parlamentu sa preskúmajú v súlade s postupom stručnej prezentácie ustanovenej v článku 151. Pozmeňujúce návrhy k týmto návrhom uznesení a žiadosti o hlasovanie po častiach alebo oddelene sú prípustné na posúdenie v pléne len vtedy, ak ich spravodajca podáva na zohľadnenie nových informácií alebo ak ich podáva aspoň jedna desatina poslancov Parlamentu. Politické skupiny môžu v súlade s článkom 170 ods. 4 predkladať alternatívne návrhy uznesení. Článok 180 sa použije na návrh uznesenia výboru a na pozmeňujúce návrhy k tomuto návrhu uznesenia. Článok 180 sa použije aj na jediné hlasovanie o alternatívnych návrhoch uznesení.

Prvý pododsek sa nepoužije, ak predmet správy spĺňa podmienky na prednostnú rozpravu v pléne, ak je správa vypracovaná podľa práva iniciatívy uvedeného v článku 45 alebo článku 46, alebo ak bola správa schválená ako strategická .

 

 

2a.  Odsek 2 sa nepoužije, ak predmet správy spĺňa podmienky na prednostnú rozpravu v pléne, ak je správa vypracovaná podľa práva iniciatívy uvedeného v článku 45 alebo článku 46, alebo ak bola správa schválená ako strategická9a.

3.  Ak sa na predmet správy vzťahuje právo iniciatívy uvedené v článku 45, udelenie súhlasu možno odoprieť len na základe nesplnenia podmienok stanovených v zmluvách.

 

4.  V prípadoch uvedených v článkoch 45 a 46 prijme Konferencia predsedov rozhodnutie do dvoch mesiacov.

 

__________________

__________________

9 Pozri príslušné rozhodnutie Konferencie predsedov obsiahnuté v prílohe XVII k tomuto rokovaciemu poriadku

 

 

9a Pozri príslušné rozhodnutie Konferencie predsedov.

Odôvodnenie

As regards the changes to paragraph 1, the words "neither a consultation nor a request for an opinion has been referred to it" are updated to the current framework where Parliament's legislative powers go well beyond consultation. In fact, the own-initiative report must not deal with topics which are the subject of a legislative report / proposal.The last part of this paragraph will be deleted: Article 5 of the Statute and Article 225 of the Treaty are general provisions and do not as such set certain conditions for a Member's initiative. Minimal conditions are set in Rule 46(2) and they are meant to allow the President to follow up with the referral to the Committee responsible. It is the Committee responsible which then decides whether to seek authorisation.

The first part of the interpretation following paragraph 1 is integrated into paragraph 1.The last part of the interpretation is covered in new Rule 201a(2).

As regards paragraph 1a and 1b, the change suggests a restructuring of the Rules concerning the conditions for authorisation. The current paragraph 3 is reinserted here as subparagraph of paragraph 2 to which it is linked

The content of paragraph 1bis moved from the current Rule 52(4).

The renumbering and replacement of current paragraph 3 and 4 before current paragraph 2 aims to clarify that own initiative reports are a subcategory of the non-legislative reports.

Paragraph 2 subparagraph 1 becomes a separate paragraph.

Paragraph 3 moved up as paragraph 2.1 and paragraph 5 is deleted here and moved up as paragraph 3. As they cover the same issues, the last sentence of paragraph 1 and paragraphs 3 and 4 are merged.

Pozmeňujúci návrh    50

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 53

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 53

Článok 53

Stanoviská výborov

Stanoviská výborov

1.  Ak si chce výbor, ktorému bola vec pridelená najskôr, vypočuť názory iného výboru alebo ak chce iný výbor vyjadriť svoje názory na správu podanú výborom, ktorému bola vec pridelená najskôr, môžu tieto výbory požiadať predsedu Parlamentu, aby bol podľa článku 201 ods. 3 jeden výbor určený ako gestorský a druhý ako výbor požiadaný o stanovisko.

1.  Ak si chce výbor, ktorému bola vec pridelená najskôr, vypočuť názory iného výboru alebo ak chce iný výbor predložiť svoje názory výboru, ktorému bola vec pridelená najskôr, môžu tieto výbory požiadať predsedu Parlamentu, aby bol podľa článku 201 ods. 3 jeden výbor určený ako gestorský a druhý ako výbor požiadaný o stanovisko.

 

Výbor požiadaný o stanovisko môže vymenovať spravodajcu výboru požiadaného o stanovisko spomedzi svojich členov alebo stálych náhradníkov alebo zaslať svoje názory vo forme listu predsedu.

2.  V prípade dokumentov legislatívnej povahy podľa článku 47 ods. 1, stanovisko obsahuje predbežné pozmeňujúce návrhy k textu pridelenému výboru, v prípade potreby spolu so stručným odôvodnením. Za tieto odôvodnenia je zodpovedný spravodajca výboru požiadaného o stanovisko a nehlasuje sa o nich. Ak je to potrebné, môže výbor požiadaný o stanovisko predložiť stručné písomné odôvodnenie k stanovisku ako celku.

2.  Ak sa stanovisko týka návrhu právne záväzného aktu, obsahuje predbežné pozmeňujúce návrhy k textu pridelenému výboru, v prípade potreby spolu so stručným odôvodnením. Za tieto odôvodnenia je zodpovedný ich autor a nehlasuje sa o nich. Ak je to potrebné, môže výbor požiadaný o stanovisko predložiť stručné písomné odôvodnenie k stanovisku ako celku. Za takéto stručné písomné odôvodnenie je zodpovedný spravodajca.

V prípade nelegislatívnych textov stanovisko obsahuje odporúčania k návrhu uznesenia predloženého gestorským výborom.

Ak sa stanovisko netýka návrhu právne záväzného aktu, obsahuje odporúčania k návrhu uznesenia predloženého gestorským výborom.

Gestorský výbor hlasuje o pozmeňujúcich návrhoch alebo o odporúčaniach.

Gestorský výbor hlasuje o pozmeňujúcich návrhoch alebo o odporúčaniach.

Stanoviská sa zaoberajú výhradne záležitosťami, ktoré patria do pôsobnosti výboru predkladajúceho stanovisko.

Stanoviská sa zaoberajú výhradne záležitosťami, ktoré patria do pôsobnosti výboru predkladajúceho stanovisko.

3.  Gestorský výbor stanoví lehotu, v ktorej má výbor požiadaný o stanovisko poskytnúť svoje stanovisko, ak ho má gestorský výbor vziať do úvahy. O každej zmene ohláseného časového rozvrhu gestorský výbor ihneď informuje výbor (výbory) požiadaný (požiadané) o stanovisko. Gestorský výbor neprijme konečné rozhodnutie pred uplynutím stanovenej lehoty.

3.  Gestorský výbor stanoví lehotu, v ktorej má výbor požiadaný o stanovisko poskytnúť svoje stanovisko, ak ho má gestorský výbor vziať do úvahy. O každej zmene ohláseného časového rozvrhu gestorský výbor ihneď informuje výbor (výbory) požiadaný (požiadané) o stanovisko. Gestorský výbor neprijme konečné rozhodnutie pred uplynutím stanovenej lehoty.

 

3a.  Výbor požiadaný o stanovisko sa prípadne môže rozhodnúť predložiť svoju pozíciu v podobe pozmeňujúcich návrhov predložených priamo v gestorskom výbore po ich prijatí. Tieto pozmeňujúce návrhy predkladá predseda alebo spravodajca v mene výboru.

 

3b.  Výbor požiadaný o stanovisko predkladá pozmeňujúce návrhy uvedené v odseku 3a v rámci lehoty na predkladanie pozmeňujúcich návrhov, ktorú stanoví gestorský výbor.

4.  Všetky prijaté stanoviská sa uvedú v prílohe k správe gestorského výboru.

4.  Všetky stanoviská a pozmeňujúce návrhy prijaté výborom požiadaným o stanovisko sa uvedú v prílohe k správe gestorského výboru.

5.  Iba gestorský výbor môže podať pozmeňujúce návrhy v pléne.

5.  Výbory požiadané o stanovisko v zmysle tohto článku nemôžu predkladať pozmeňujúce návrhy na posúdenie Parlamentom.

6.  Predseda a spravodajca výboru požiadaného o stanovisko môžu byť prizvaní, aby sa zúčastnili schôdzí gestorského výboru v poradnej funkcii, pokiaľ sa tieto schôdze týkajú záležitostí spoločného záujmu.

6.  Predseda a spravodajca výboru požiadaného o stanovisko môžu byť prizvaní, aby sa zúčastnili schôdzí gestorského výboru v poradnej funkcii, pokiaľ sa tieto schôdze týkajú záležitostí spoločného záujmu.

Odôvodnenie

As regards the changes to paragraph 1, strictly speaking, the opinion committee does not "make known its views on the report" but on the issue that will be covered by the report.As a new Rule 201a (new) is proposed to deal with the questions of competences,an alignment to that Rules is necessary throughout the text.The addition aims to clarify that a "rapporteur for an opinion" is appointed (currently not in the rules).

As regards the addition of paragraph 3 a (new), it reflects the outcome of the last CCC away day, when the Committee Chairs acknowledged that Rule 53 is over-used and recommended the introduction of the ‘committees-amendments” to the draft report of the lead committee.This possibility which corresponds to a current practice is now introduced in the Rules with an appropriate procedure to adopt and table “committee-amendments”.

Paragraph 5 is reworded. In fact, the restriction to the committee responsible is already set out in Rule 169 (which is a more relevant place).

Pozmeňujúci návrh    51

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 54

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 54

Článok 54

Postup pridružených výborov

Postup pridružených výborov

Ak bola otázka pôsobnosti postúpená Konferencii predsedov v zmysle článku 201 ods. 2 alebo článku 52 a Konferencia predsedov sa na základe prílohy VI nazdáva, že vec patrí takmer v rovnakej miere do pôsobnosti dvoch alebo viacerých výborov, alebo že jej rôzne časti patria do pôsobnosti dvoch alebo viacerých výborov, použije sa článok 53 a tieto doplňujúce ustanovenia:

1.  Ak bola otázka pôsobnosti postúpená Konferencii predsedov v zmysle článku 201a a Konferencia predsedov sa na základe prílohy VI nazdáva, že vec patrí takmer v rovnakej miere do pôsobnosti dvoch alebo viacerých výborov, alebo že jej rôzne časti patria do pôsobnosti dvoch alebo viacerých výborov, použije sa článok 53 a tieto doplňujúce ustanovenia:

časový rozvrh spoločne odsúhlasia dotknuté výbory;

časový rozvrh spoločne odsúhlasia dotknuté výbory;

spravodajca a spravodajcovia výborov požiadaných o stanovisko sa navzájom informujú a usilujú sa o dosiahnutie dohody o textoch, ktoré predkladajú svojim výborom, a o svojich stanoviskách k pozmeňujúcim návrhom;

spravodajca a spravodajcovia výborov požiadaných o stanovisko sa navzájom informujú a usilujú sa o dosiahnutie dohody o textoch, ktoré predkladajú svojim výborom, a o svojich stanoviskách k pozmeňujúcim návrhom;

–  zúčastnený predseda, spravodajca a spravodajcovia výborov požiadaných o stanovisko spolu identifikujú oblasti textu patriace do ich výlučných alebo spoločných pôsobností a odsúhlasia presné náležitosti ich spolupráce. V prípade nesúhlasu s vymedzením pôsobností sa vec na žiadosť jedného zo zúčastnených výborov predloží Konferencii predsedov, ktorá môže rozhodnúť o otázke príslušných pôsobností alebo o tom, že sa použije postup spoločných schôdzí výborov podľa článku 55; druhý pododsek článku 201 ods. 2 sa uplatňuje primerane;

–  zúčastnení predsedovia, spravodajca a spravodajcovia výborov požiadaných o stanovisko sú viazaný zásadou dobrej a lojálnej spolupráce a spolu identifikujú oblasti textu patriace do ich výlučných alebo spoločných pôsobností a odsúhlasia presné náležitosti ich spolupráce. V prípade nesúhlasu s vymedzením pôsobností sa vec na žiadosť jedného zo zúčastnených výborov predloží Konferencii predsedov, ktorá môže rozhodnúť o otázke príslušných pôsobností alebo o tom, že sa použije postup spoločných schôdzí výborov podľa článku 55. Toto rozhodnutie sa prijíma v súlade s postupom a v lehote stanovenej v článku 201a.

–  gestorský výbor prijme bez hlasovania pozmeňujúce návrhy pridruženého výboru vo veciach, ktoré patria do výlučnej pôsobnosti pridruženého výboru. Ak gestorský výbor zamietne pozmeňujúce návrhy vo veciach, ktoré patria do spoločnej pôsobnosti gestorského výboru a pridruženého výboru, pridružený výbor môže predložiť tieto pozmeňujúce návrhy priamo Parlamentu;

–  gestorský výbor prijme bez hlasovania pozmeňujúce návrhy pridruženého výboru vo veciach, ktoré patria do výlučnej pôsobnosti pridruženého výboru. Ak gestorský výbor nerešpektuje výlučnú pôsobnosť pridruženého výboru, pridružený výbor môže predložiť pozmeňujúce návrhy priamo Parlamentu. Ak gestorský výbor neprijme pozmeňujúce návrhy vo veciach, ktoré patria do spoločnej pôsobnosti gestorského výboru a pridruženého výboru, pridružený výbor môže predložiť tieto pozmeňujúce návrhy priamo Parlamentu;

v prípade zmierovacieho postupu o návrhu musí byť v delegácii Parlamentu zastúpený spravodajca každého pridruženého výboru.

v prípade zmierovacieho postupu o návrhu musí byť v delegácii Parlamentu zastúpený spravodajca každého pridruženého výboru.

Znenie tohto článku nestanovuje žiadne obmedzenia svojho rozsahu. Žiadosti o použitie postupu pridružených výborov v súvislosti s nelegislatívnymi správami podľa článku 52 ods. 1 a článku 132 ods. 1 a 2, sú prípustné.

 

Postup pridružených výborov podľa tohto článku sa nemôže použiť vo vzťahu k odporúčaniu, ktoré má prijať gestorský výbor v zmysle článku 99.

 

Rozhodnutie Konferencie predsedov použiť postup pridružených výborov sa vzťahuje na všetky štádiá príslušného postupu.

Rozhodnutie Konferencie predsedov použiť postup pridružených výborov sa vzťahuje na všetky štádiá príslušného postupu.

Práva spojené s postavením „gestorského výboru“ vykonáva výbor zodpovedný za príslušnú oblasť. Pri výkone svojich práv tento výbor rešpektuje právomoci pridruženého výboru, najmä záväzok lojálnej spolupráce pri príprave časového rozvrhu a právo pridruženého výboru určiť pozmeňujúce návrhy vo veciach patriacich do jeho výlučnej pôsobnosti, ktoré budú predložené Parlamentu.

Práva spojené s postavením „gestorského výboru“ vykonáva výbor zodpovedný za príslušnú oblasť. Pri výkone svojich práv tento výbor rešpektuje právomoci pridruženého výboru, najmä záväzok lojálnej spolupráce pri príprave časového rozvrhu a právo pridruženého výboru určiť pozmeňujúce návrhy vo veciach patriacich do jeho výlučnej pôsobnosti, ktoré budú predložené Parlamentu.

Ak výbor zodpovedný za príslušnú oblasť nerešpektuje právomoci pridruženého výboru, jeho rozhodnutia síce zostávajú platné, ale pridružený výbor môže priamo Parlamentu predložiť pozmeňujúce návrhy vo veciach patriacich do jeho výlučnej pôsobnosti.

 

 

1a.   Postup stanovený v tomto článku sa nemôže uplatniť na odporúčania, ktoré má prijať gestorský výbor v zmysle článku 99.

Odôvodnenie

The changes to paragraph 1 reflect the decision to convert the current Rule 201 (2) into a new Rule 201awhich would cover the questions of competence. Thus, the restriction to legislative files implied by the first paragraph of Rule 201 (1) would be lifted and the new Rule would serve to deal with conflict of competences for both legislative and non-legislative reports. An alignment to take into account the creation of Rule 201 (a) (new) is necessary whenever 201(2) is mentioned.

The change to paragraph 1, indent 3, aims to make the sentence easy to read and to bring the provision in line with the suggested creation of Rule 201a (new).

For clarity reasons, the last paragraph of the fourth part of the interpretation to this Rule is integrated in paragraph 1, indent 4.

The second subparagraph of the interpretation is transformed into a new paragraph of Rule 54 (1a new).

The last subparagraph of the interpretation is integrated in the first paragraph of Rule 54 (fourth hyphen); for the case of shared competence, the text already clearly establishes that the associated committee can table amendments directly in plenary.

Pozmeňujúci návrh    52

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 55

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 55

Článok 55

Postup spoločných schôdzí výborov

Postup spoločných výborov

1.  Ak bola v zmysle článku 201 ods. 2 Konferencii predsedov predložená otázka pôsobnosti, Konferencia predsedov môže rozhodnúť o tom, že sa má uplatňovať postup spoločných schôdzí výborov a spoločné hlasovanie, ak:

1.  Ak bola v zmysle článku 201a Konferencii predsedov predložená otázka pôsobnosti, Konferencia predsedov môže rozhodnúť o tom, že sa má uplatňovať postup spoločných schôdzí výborov a spoločné hlasovanie, ak:

so zreteľom na prílohu VI vec patrí nedeliteľne do pôsobnosti viacerých výborov a ako aj

so zreteľom na prílohu VI vec patrí nedeliteľne do pôsobnosti viacerých výborov a ako aj

Konferencia predsedov je toho názoru, že ide o vec zásadného významu.

Konferencia predsedov je toho názoru, že ide o vec zásadného významu.

2.  V tomto prípade príslušní spravodajcovia vypracujú jediný návrh správy, ktorý bude predmetom preskúmania a hlasovania výborov zúčastnených na spoločných schôdzach organizovaných za spoločného predsedníctva dotknutých predsedov výborov.

2.  V tomto prípade príslušní spravodajcovia vypracujú jediný návrh správy, ktorý bude predmetom preskúmania a hlasovania výborov zúčastnených na spoločných schôdzach organizovaných za spoločného predsedníctva dotknutých predsedov výborov.

Práva spojené so štatútom gestorského výboru môžu zúčastnené výbory vykonávať vo všetkých štádiách postupu len vtedy, ak konajú spoločne. Zúčastnené výbory môžu založiť pracovné skupiny na prípravu schôdzí a hlasovania.

Práva spojené so štatútom gestorského výboru môžu zúčastnené výbory vykonávať vo všetkých štádiách postupu len vtedy, ak konajú spoločne. Zúčastnené výbory môžu založiť pracovné skupiny na prípravu schôdzí a hlasovania.

3.  V druhom čítaní riadneho legislatívneho postupu sa pozícia Rady skúma počas spoločnej schôdze zúčastnených výborov, ktorá sa, ak sa nedosiahne dohoda medzi predsedami týchto výborov, koná v stredu počas prvého týždňa stanoveného na schôdzu parlamentných orgánov, ktorý nasleduje po oznámení pozície Rady Parlamentu. Ak nebola dosiahnutá dohoda o zvolaní neskoršej schôdze, schôdzu zvolá predseda Konferencie predsedov. O odporúčaní do druhého čítania sa hlasuje na spoločnej schôdzi na základe spoločného návrhu, ktorý vypracujú príslušní spravodajcovia zúčastnených výborov, alebo ak nie je k dispozícii spoločný návrh, na základe pozmeňujúcich návrhov, ktoré predložili zúčastnené výbory.

3.  V druhom čítaní riadneho legislatívneho postupu sa pozícia Rady skúma počas spoločnej schôdze zúčastnených výborov, ktorá sa, ak sa nedosiahne dohoda medzi predsedami týchto výborov, koná v stredu počas prvého týždňa stanoveného na schôdzu parlamentných orgánov, ktorý nasleduje po oznámení pozície Rady Parlamentu. Ak nebola dosiahnutá dohoda o zvolaní neskoršej schôdze, schôdzu zvolá predseda Konferencie predsedov. O odporúčaní do druhého čítania sa hlasuje na spoločnej schôdzi na základe spoločného návrhu, ktorý vypracujú príslušní spravodajcovia zúčastnených výborov, alebo ak nie je k dispozícii spoločný návrh, na základe pozmeňujúcich návrhov, ktoré predložili zúčastnené výbory.

Počas tretieho čítania riadneho legislatívneho postupu sú predsedovia a spravodajcovia zúčastnených výborov členmi delegácie v zmierovacom výbore.

Počas tretieho čítania riadneho legislatívneho postupu sú predsedovia a spravodajcovia zúčastnených výborov členmi delegácie v zmierovacom výbore.

Tento článok sa môže uplatniť na postup vedúci k vydaniu odporúčania schváliť alebo zamietnuť uzavretie medzinárodnej dohody podľa článku 108 ods. 5 a článku 99 ods. 1, pokiaľ sú splnené podmienky v ňom uvedené.

 

Odôvodnenie

Zmeny v odseku 1 odrážajú súlad s vytvorením nového článku 201a o otázkach pôsobností.

Výklad, ktorý nasleduje po odseku 3 sa pravdepodobne vzťahuje aj na odporúčania v iných postupoch súhlasu, ale nie je to stanovené. Navrhuje sa vypustenie, aby nedošlo k nejasnostiam alebo opačnému výkladu.

Pozmeňujúci návrh    53

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 56

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 56

Článok 52a

Vypracovanie správ

Vypracovanie správ

 

-1.  Spravodajca je zodpovedný za prípravu správy výboru a jej uvedenie v pléne v mene výboru.

1.  Za dôvodovú správu je zodpovedný spravodajca; o dôvodovej správe sa nehlasuje. Musí však byť v súlade so schváleným znením návrhu uznesenia a pozmeňujúcimi návrhmi výboru. Ak tomu tak nie je, môže predseda výboru dôvodovú správu vypustiť.

1.  Za dôvodovú správu je zodpovedný spravodajca; o dôvodovej správe sa nehlasuje. Musí však byť v súlade so schváleným znením návrhu uznesenia a pozmeňujúcimi návrhmi výboru. Ak tomu tak nie je, môže predseda výboru dôvodovú správu vypustiť.

2.  V dôvodovej správe sa uvedie výsledok hlasovania o správe ako o celku. Okrem toho, ak o to počas hlasovania požiada aspoň tretina prítomných členov výboru, v správe sa uvedie, ako hlasoval každý člen.

2.  V dôvodovej správe sa uvedie výsledok hlasovania o správe ako o celku a v súlade s článkom 208 ods. 3 sa uvedie, ako hlasoval každý člen.

3.  Keď sa vo výbore nedosiahne jednomyseľné stanovisko, v správe sa tiež uvedie zhrnutie menšinových stanovísk. Menšinové stanoviská sa vyslovujú počas hlasovania o texte ako o celku a na žiadosť ich autorov môžu byť predmetom písomného vyhlásenia v rozsahu najviac 200 slov, ktoré sa priloží k dôvodovej správe.

3.  Menšinové pozície sa môžu vysloviť počas hlasovania o texte ako o celku a na žiadosť ich autorov môžu byť predmetom písomného vyhlásenia v rozsahu najviac 200 slov, ktoré sa priloží k dôvodovej správe.

Predseda výboru rozhoduje o sporoch, ktoré môžu vzniknúť pri použití týchto ustanovení.

Predseda výboru rozhoduje o sporoch, ktoré môžu vzniknúť pri použití tohto odseku.

4.  Na návrh svojho predsedníctva môže výbor určiť lehotu, v ktorej spravodajca predloží návrh správy. Lehota sa môže predĺžiť alebo môže byť vymenovaný nový spravodajca.

4.  Na návrh svojho predsedu môže výbor určiť lehotu, v ktorej spravodajca predloží návrh správy. Lehota sa môže predĺžiť alebo môže byť vymenovaný nový spravodajca.

5.  Po uplynutí lehoty môže výbor poveriť svojho predsedu, aby požiadal o zaradenie veci pridelenej výboru do programu niektorého z nasledujúcich rokovaní Parlamentu. Rozprava sa potom môže uskutočniť na základe ústnej správy výboru.

5.  Po uplynutí lehoty môže výbor poveriť svojho predsedu, aby požiadal o zaradenie veci pridelenej výboru do programu niektorého z nasledujúcich rokovaní Parlamentu. Rozprava a hlasovanie sa potom môžu uskutočniť na základe ústnej správy výboru.

(Tento článok sa v znení zmien presúva pred článok 53)

Odôvodnenie

As regards the contents of paragraph -1, it consists of the provision currentlu in Rule 51(2) and ismoved here for consistency.

The change to paragraph 2 will bring this provision in line with Rule 208(3): adoption of reports by roll-call vote is mandatory.

As regards the changes to paragraph 3 subparagraph 1, the first sentence will be deleted: lack of unanimity implies minority opinions; in addition it is not very clear what is meant by "give a summary of the minority opinion" in singular as compared to the rest of the paragraph.

The change to paragraph 4 is an alignment to committees’ practice.

Pozmeňujúci návrh    54

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Hlava II – kapitola 3 – názov

Platný text

Pozmeňujúci návrh

KAPITOLA 3

KAPITOLA 3

PRVÉ ČÍTANIE

RIADNY LEGISLATÍVNY POSTUP

Pozmeňujúci návrh    55

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Hlava II – kapitola 3 – oddiel 1 (nový)

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

ODDIEL 1

 

PRVÉ ČÍTANIE

Pozmeňujúci návrh    56

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Hlava II – kapitola 3 – podnadpis 1

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Výbory

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    57

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 57

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 57

vypúšťa sa

Zmena návrhu legislatívneho aktu

 

1.  Ak Komisia informuje Parlament, alebo ak sa gestorský výbor inak dozvie o úmysle Komisie zmeniť svoj návrh, odloží gestorský výbor preskúmanie návrhu do času, kým od Komisie dostane nový návrh alebo zmeny návrhu.

 

2.  Ak Rada podstatným spôsobom zmení návrh legislatívneho aktu, použijú sa ustanovenia článku 63.

 

Odôvodnenie

Tento článok, ktorý je skôr vhodnejší pre konzultačný postup ako pre riadny legislatívny postup, sa na tomto mieste vypúšťa a presúva sa (v znení zmien) do novej kapitoly 4 o konzultačnom postupe.

Pozmeňujúci návrh    58

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 58

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 58

vypúšťa sa

Stanoviská Komisie a Rady k pozmeňujúcim návrhom

 

1.  Predtým, než gestorský výbor pristúpi k záverečnému hlasovaniu o návrhu legislatívneho aktu, požiada Komisiu o stanovisko ku všetkým pozmeňujúcim návrhom prijatým výborom a Radu požiada o pripomienky.

 

2.  Ak Komisia nie je schopná predložiť stanovisko, alebo ak vyhlási, že nie je pripravená prijať všetky pozmeňujúce návrhy prijaté výborom, môže výbor záverečné hlasovanie odložiť.

 

3.  Ak je to vhodné, zahrnie sa stanovisko Komisie do správy.

 

Pozmeňujúci návrh    59

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Hlava II – kapitola 3 – podnadpis 2

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Plénum

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    60

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 59

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 59

Článok 59

Záver prvého čítania

Hlasovanie v Parlamente – prvé čítanie

 

-1.   Parlament môže schváliť, pozmeniť alebo zamietnuť návrh legislatívneho aktu.

1.  Parlament preskúma návrh legislatívneho aktu na základe správy vypracovanej gestorským výborom podľa článku 49.

1.  Parlament hlasuje najprv o každom návrhu na okamžité zamietnutie návrhu legislatívneho aktu, ktorý bol predložený písomne gestorským výborom, politickou skupinou alebo najmenej 40 poslancami.

 

Ak sa tento návrh na zamietnutie prijme, predseda požiada inštitúciu, ktorá je jeho autorom, aby stiahla návrh legislatívneho aktu.

 

Ak inštitúcia, ktorá je jeho autorom, návrh stiahne, predseda vyhlási postup za ukončený.

 

Ak inštitúcia, ktorá je jeho autorom, návrh legislatívneho aktu nestiahne, predseda oznámi, že prvé čítanie v Parlamente je ukončené, pokiaľ Parlament na návrh predsedu alebo spravodajcu gestorského výboru alebo politickej skupiny alebo najmenej 40 poslancov nerozhodne vrátiť vec späť gestorskému výboru na opätovné posúdenie.

 

Ak sa tento návrh na zamietnutie neprijme, Parlament postupuje v súlade s odsekmi 1a až 1c.

 

1a.  Všetky predbežné dohody predložené gestorským výborom podľa článku 73d ods. 4 majú pri hlasovaní prednosť a sú predmetom jediného hlasovania, pokiaľ Parlament na žiadosť politickej skupiny alebo najmenej 40 poslancov namiesto toho nerozhodne, aby sa okamžite hlasovalo o pozmeňujúcich návrhoch v súlade s odsekom 1b. V takom prípade sa Parlament takisto rozhodne, či k hlasovaniu o pozmeňujúcich návrhoch pristúpi okamžite. Ak nie, Parlament stanoví nový termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov a k hlasovaniu sa pristúpi na nasledujúcom rokovaní.

 

Ak sa prostredníctvom jediného hlasovania predbežná dohoda prijme, predseda oznámi, že prvé čítanie v Parlamente bolo ukončené.

 

Ak predbežná dohoda nezíska v jedinom hlasovaní väčšinu odovzdaných hlasov, predseda stanoví nový termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov k návrhu legislatívneho aktu. O takýchto pozmeňujúcich návrhoch sa hlasuje na nasledujúcej schôdzi s cieľom ukončiť prvé čítanie Parlamentu.

 

1b.  Okrem prípadu, keď bol návrh na zamietnutie prijatý v súlade s odsekom 1 alebo predbežná dohoda bola prijatá v súlade s odsekom 1a, následne sa hlasuje o všetkých zmenách návrhu legislatívneho aktu, a to prípadne vrátane jednotlivých častí predbežnej dohody, ak boli podané žiadosti o hlasovanie po častiach alebo oddelene alebo boli predložené protichodné pozmeňujúce návrhy.

 

Pred hlasovaním o pozmeňujúcich návrhoch môže predseda požiadať Komisiu o stanovisko a Radu o pripomienky.

 

Po hlasovaní o týchto pozmeňujúcich návrhoch Parlament hlasuje o celom návrhu legislatívneho aktu, a to buď o návrhu v znení zmien alebo v pôvodnom znení.

 

Ak je celý návrh legislatívneho aktu, a to buď v znení zmien alebo v pôvodnom znení, prijatý, predseda oznámi, že prvé čítanie je ukončené, pokiaľ sa na návrh predsedu alebo spravodajcu gestorského výboru alebo politickej skupiny alebo najmenej 40 poslancov Parlament nerozhodne vrátiť vec späť gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkami 59a, 73a a 73d.

 

Ak celý návrh legislatívneho aktu v znení zmien alebo pôvodný návrh nezíska väčšinu odovzdaných hlasov, predseda vyhlási, že prvé čítanie je ukončené, pokiaľ sa na návrh predsedu alebo spravodajcu gestorského výboru alebo politickej skupiny alebo najmenej 40 poslancov Parlament nerozhodne vrátiť vec späť gestorskému výboru na opätovné posúdenie.

 

1c.  Po hlasovaní podľa odsekov 1 až 1b a následnom hlasovaní o pozmeňujúcich návrhoch k návrhu legislatívneho uznesenia týkajúcich sa prípadných procedurálnych požiadaviek sa legislatívne uznesenie považuje za prijaté. V prípade potreby sa legislatívne uznesenie v zmysle článku 193 ods. 2 upraví, aby odrážalo výsledky hlasovania podľa odsekov 1 až 1b.

 

Znenie legislatívneho uznesenia a pozície Parlamentu postúpi predseda Rade a Komisii, ako aj, ak návrh legislatívneho aktu pochádza od nich, skupine členských štátov, Súdnemu dvoru alebo Európskej centrálnej banke.

2.  Parlament najskôr hlasuje o pozmeňujúcich návrhoch k návrhu, ktorý je predmetom správy gestorského výboru, následne hlasuje o návrhu, a to buď o návrhu v znení zmien alebo v pôvodnom znení, potom o pozmeňujúcich návrhoch k návrhu legislatívneho uznesenia a nakoniec o návrhu legislatívneho uznesenia ako o celku, ktorý obsahuje iba vyhlásenie, či Parlament návrh legislatívneho aktu schvaľuje, zamieta alebo ho navrhuje zmeniť a akékoľvek iné procesné požiadavky.

 

Prvé čítanie sa končí prijatím návrhu legislatívneho uznesenia. Ak Parlament neprijme legislatívne uznesenie, návrh sa vráti späť gestorskému výboru.

 

Všetky správy predložené v rámci legislatívneho postupu by mali byť v súlade s ustanoveniami článkov 39, 47 a 49. Každý návrh uznesenia nelegislatívnej povahy predložený výborom by mal byť v súlade s postupmi stanovenými v článkoch 52 alebo 201.

 

3. Návrh v znení schválenom Parlamentom spolu so sprievodným uznesením predseda doručí Rade a Komisii ako pozíciu Parlamentu.

 

Odôvodnenie

The change of the title aims to clarify what the Rule is about(see also Rule 67a below).

As regards the changes to paragraph 1, it extends the possibility to table a motion for rejection to the political groups (this possibility is not foreseen in the current Rule 60). Otherwise,this sub-paragraph to paragraph 1 regroups the provisions in Rule 60 paras 2 and 3, with few modifications aiming to make its reading clearer. These provisions will be placed here in order to observe the logical sequence of the vote in plenary.Following the discussion in AFCO WG, it was agreed to invert the standard procedure so far (referral back to Committee) with the exceptional procedure (to immediately close the first reading).The reference to the vote on the draft legislative resolution has been deleted following the discussion in AFCO WG on 8/10/2015.

The insertion of paragraph 1 a (new) aims at granting a privileged status to any provisional agreement reached through informal negotiations in trilogue in accordance with Rule 73, by putting it to a single vote before any other amendments tabled. However, on request by political group/40 members, the Parliament will take a decision on the voting order. Thus, all political groups will have the possibility to ask for split votes and to table amendments to the Commission's proposal at plenary stage within the usual deadlines, but it would be for the plenary to decide the voting order.

The insertion of paragraph 1 a, subparagraph 3(new) is necessary as under paragraph 2 amendments would have been already tabled. Usual practice is that amendments which would not have been put to vote under paragraph 2 would be put to vote at the next voting session.

As regards, paragraph 1 b, subparagraphs 3 to 5 (new) - technical adaptation of the text following AFCO WG decision not to have a vote on the draft legislative resolution anymore.Provision corresponding to current rule 61 paragraph 2, second subparagraph.Provision currently in Rule 60 paragraph 3.

Current Rule 59 §3 is inserted as paragraph 1 c (new), subparagraph 2.

Pozmeňujúci návrh    61

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 59 a (nový)

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 59 a

 

Vrátenie veci gestorskému výboru

 

Ak v súlade s článkom 59 sa vec vráti späť gestorskému výboru na opätovné posúdenie alebo na medziinštitucionálne rokovania v súlade s článkami 73a a 73d, gestorský výbor podá ústne alebo písomne Parlamentu správu v lehote štyroch mesiacov, ktorú môže predĺžiť Konferencia predsedov.

 

Po vrátení veci späť výboru umožní výbor zodpovedný za príslušnú oblasť, predtým ako rozhodne o postupe, pridruženému výboru podľa článku 54 rozhodnúť o pozmeňujúcich návrhoch vo veciach patriacich do jeho výlučnej pôsobnosti, najmä o tom, ktoré z týchto pozmeňujúcich návrhov majú byť Parlamentu znova predložené.

 

Nič nebráni Parlamentu, aby rozhodol, že sa v prípade potreby bude po správe gestorského výboru, ktorému sa vec vrátila, konať záverečná rozprava.

 

(Posledné dva odseky sa vkladajú ako výklad.)

Odôvodnenie

Na základe pozmeňujúceho návrhu sa lehota predĺži z dvoch na štyri mesiace, pretože dva mesiace sa ukázali byť veľmi krátkou lehotou na dosiahnutie výrazného pokroku v súvislosti s legislatívnymi dokumentmi. Okrem toho s cieľom objasniť súčasné ustanovenie v článku 61 ods. 2 druhom pododseku Konferencia predsedov pridala možnosť predĺženia lehoty.

Prvý odsek pochádza z výkladu v súčasnom článku 60 ods. 3.

Pokiaľ ide o druhý odsek výkladu, pochádza z článku 61 ods. 2 štvrtého pododseku, ako bol prijatý 15. septembra 2016.

Pozmeňujúci návrh    62

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 60

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 60

vypúšťa sa

Zamietnutie návrhu Komisie

 

1.  Ak návrh Komisie nezíska väčšinu odovzdaných hlasov alebo ak sa prijme návrh na jeho zamietnutie, ktorý môže predložiť gestorský výbor alebo najmenej štyridsať poslancov, predseda ešte pred hlasovaním Parlamentu o návrhu legislatívneho uznesenia požiada Komisiu o späťvzatie návrhu.

 

2.  Ak tak Komisia urobí, predseda vyhlási postup za ukončený a v tomto zmysle informuje Radu.

 

3.  Ak Komisia návrh nevezme späť, Parlament vráti vec späť gestorskému výboru bez hlasovania o návrhu legislatívneho uznesenia, pokiaľ Parlament na návrh predsedu alebo spravodajcu gestorského výboru alebo politickej skupiny alebo najmenej štyridsiatich poslancov nepristúpi k hlasovaniu o návrhu legislatívneho uznesenia.

 

V prípade vrátenia návrhu gestorskému výboru rozhodne gestorský výbor o postupe a podá Parlamentu ústne alebo písomne novú správu v lehote určenej Parlamentom, ktorá nesmie byť dlhšia ako dva mesiace.

 

Po vrátení veci späť výboru podľa odseku 3, predtým ako rozhodne o postupe, umožní výbor zodpovedný za príslušnú oblasť výboru pridruženému podľa článku 54 rozhodnúť o pozmeňujúcich návrhoch vo veciach patriacich do jeho výlučnej pôsobnosti, najmä o tom, ktoré z týchto pozmeňujúcich návrhov majú byť Parlamentu znova predložené.

 

Lehota určená v súlade s odsekom 3 druhým pododsekom sa vzťahuje na podanie správy ústne alebo písomne gestorským výborom. Neviaže sa na určenie vhodného času Parlamentom pre pokračovanie v príslušnom postupe.

 

4.  Ak gestorský výbor nemôže lehotu dodržať, požiada o vrátenie veci výboru podľa článku 188 ods. 1. Ak je to potrebné, Parlament môže určiť novú lehotu podľa článku 188 ods. 5. Ak sa žiadosti výboru nevyhovie, Parlament pristúpi k hlasovaniu o návrhu legislatívneho uznesenia.

 

Odôvodnenie

Toto vypustenie sa navrhuje v dôsledku toho, že na prípad zamietnutia (s malou úpravou, aby odrážal súčasnú prax) sa vzťahuje nový návrh článkov 59 a 59a.

Pozmeňujúci návrh    63

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 61

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 61

vypúšťa sa

Prijatie pozmeňujúcich návrhov k návrhu Komisie

 

1.  Ak bol návrh Komisie schválený ako celok, avšak v znení pozmeňujúcich návrhov, hlasovanie o návrhu legislatívneho uznesenia sa odloží do času, kým Komisia neoznámi svoje stanovisko ku každému pozmeňujúcemu návrhu Parlamentu.

 

Ak Komisia nie je schopná oznámiť svoje stanovisko na záver hlasovania Parlamentu o návrhu, informuje predsedu Parlamentu alebo gestorský výbor, kedy tak môže urobiť; návrh sa zaradí do návrhu programu schôdze nasledujúcej po oznámení stanoviska.

 

2.  Ak Komisia oznámi, že nemá v úmysle prijať všetky pozmeňujúce návrhy Parlamentu, spravodajca gestorského výboru, a v jeho neprítomnosti predseda tohto výboru, pripraví formálny návrh pre Parlament, či sa má hlasovať o návrhu legislatívneho uznesenia. Pred predložením tohto návrhu spravodajca alebo predseda gestorského výboru môže požiadať predsedu Parlamentu, aby prerušil rokovanie o tomto bode.

 

Ak sa Parlament rozhodne hlasovanie odložiť, vec sa považuje za vrátenú gestorskému výboru na opätovné posúdenie.

 

V takom prípade gestorský výbor podá Parlamentu ústne alebo písomne novú správu v lehote určenej Parlamentom. Lehota nesmie byť dlhšia ako dva mesiace.

 

Ak gestorský výbor nie je schopný dodržať stanovenú lehotu, použije sa postup stanovený v článku 60 ods. 4.

 

V tomto štádiu sú prijateľné iba pozmeňujúce návrhy predložené gestorským výborom, ktoré majú za cieľ dosiahnutie kompromisu s Komisiou.

 

Nič nebráni Parlamentu, aby rozhodol, že sa v prípade potreby bude po správe gestorského výboru, ktorému sa vec vrátila, konať záverečná rozprava.

 

3.  Použitie odseku 2 nevylučuje, aby žiadosť o vrátenie veci predložili iní poslanci podľa článku 188.

 

Od výboru, ktorému bola vec vrátená podľa odseku 2, sa predovšetkým vyžaduje, aby v stanovenej lehote a v súlade s podmienkami vrátenia podal správu Parlamentu, a pokiaľ je to potrebné, aby predložil pozmeňujúce návrhy smerujúce k dosiahnutiu kompromisu s Komisiou;

 

výbor však nie je povinný opätovne preskúmať všetky ustanovenia schválené Parlamentom. V rámci podmienok vrátenia má však výbor vzhľadom na odkladný účinok vrátenia veci väčší priestor na úvahu a keď je to v záujme kompromisu, môže navrhnúť prerokovanie ustanovení, ktoré už boli schválené v pléne.

 

V takýchto prípadoch, s ohľadom na skutočnosť, že jediné prijateľné pozmeňujúce návrhy výboru sú tie, ktoré smerujú k dosiahnutiu kompromisu, a vzhľadom na zachovanie suverenity Parlamentu, musí správa uvedená v druhom odseku jasne uviesť, ktoré už schválené ustanovenia by sa v prípade prijatia navrhovaných zmien stali bezpredmetnými.

 

Odôvodnenie

Vypustenie sa navrhuje v dôsledku toho, že na všetky ustanovenia, ktoré nie sú zastarané, keďže v súčasnosti Parlament rokuje s Radou, sa vzťahuje nový návrh článkov 59 a 59a.

Výklad odseku 2 sa presunul do článku 59a.

Pozmeňujúci návrh    64

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Hlava II – kapitola 3 – podnadpis 3

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Ďalší postup

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    65

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 62

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 62

vypúšťa sa

Postup po prijatí pozície Parlamentu

 

1.  V období po prijatí pozície Parlamentu k návrhu legislatívneho aktu sledujú predseda a spravodajca gestorského výboru ďalší vývoj v postupe smerujúcom k prijatiu návrhu Radou, najmä aby zabezpečili dodržanie záväzkov, ktoré prijala Rada alebo Komisia voči Parlamentu so zreteľom na jeho pozíciu.

 

2.  Gestorský výbor môže vyzvať Komisiu a Radu na diskusiu o predmetnej veci.

 

3.  Ak to gestorský výbor považuje za potrebné, môže v ktoromkoľvek štádiu toho postupu predložiť podľa tohto článku návrh uznesenia, v ktorom odporučí, aby Parlament:

 

vyzval Komisiu, aby vzala svoj návrh späť, alebo

 

vyzval Komisiu alebo Radu, aby opätovne predložili vec Parlamentu podľa článku 63, alebo Komisiu, aby predložila nový návrh, alebo

 

rozhodol o iných krokoch, ktoré považuje za potrebné.

 

Tento návrh sa zaradí do návrhu programu schôdze nasledujúcej po rozhodnutí výboru.

 

Odôvodnenie

Presúva sa do novej kapitoly 4 o konzultačnom postupe.

Pozmeňujúci návrh    66

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 63

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 63

Článok 63

Opätovné predloženie veci Parlamentu

Opätovné predloženie veci Parlamentu

Riadny legislatívny postup

 

1.  Predseda na žiadosť gestorského výboru vyzve Komisiu, aby opätovne predložila svoj návrh Parlamentu:

1.  Predseda na žiadosť gestorského výboru vyzve Komisiu, aby opätovne predložila svoj návrh Parlamentu:

  ak Komisia potom, ako Parlament prijal pozíciu, vezme svoj pôvodný návrh späť, aby ho nahradila iným textom, okrem prípadov, keď tak robí s cieľom zapracovať pozíciu Parlamentu, alebo

 

–   ak Komisia podstatným spôsobom zmení, alebo má v úmysle zmeniť svoj pôvodný návrh, okrem prípadov, keď tak robí s cieľom zapracovať pozíciu Parlamentu, alebo

–  ak Komisia potom, ako Parlament prijal pozíciu, nahradí, podstatným spôsobom zmení, alebo má v úmysle podstatným spôsobom zmeniť svoj pôvodný návrh, okrem prípadov, keď tak robí s cieľom zapracovať pozíciu Parlamentu,

  ak sa uplynutím času alebo zmenou okolností podstatne zmení povaha problému, ktorým sa návrh zaoberá, alebo

ak sa podstatne zmení povaha problému, ktorým sa návrh zaoberá, a to v dôsledku uplynutia času alebo zmeny okolností, alebo

ak sa odvtedy, ako Parlament prijal pozíciu, konali nové voľby do Parlamentu a Konferencia predsedov to považuje za potrebné.

ak sa odvtedy, ako Parlament prijal pozíciu, konali nové voľby do Parlamentu a Konferencia predsedov to považuje za potrebné.

 

1a.  Keď sa pripravuje zmena právneho základu návrhu, v dôsledku ktorej sa pre tento návrh už nebude môcť použiť riadny legislatívny postup, Parlament, Rada a Komisia si podľa bodu 25 Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva vymenia názory na vec prostredníctvom svojich predsedov alebo zástupcov.

2.  Na žiadosť gestorského výboru Parlament požiada Radu, aby Parlamentu opäť predložila návrh podaný Komisiou podľa článku 294 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ak má Rada v úmysle zmeniť právny základ návrhu tak, že sa v dôsledku toho nebude môcť použiť riadny legislatívny postup.

2.  Po výmene názorov uvedenej v odseku 1a predseda na žiadosť gestorského výboru požiada Radu, aby Parlamentu opäť predložila návrh právne záväzného aktu, ak má Komisia alebo Rada v úmysle zmeniť právny základ, ktorý je stanovený v pozícii Parlamentu v prvom čítaní, tak, že sa by sa v dôsledku toho nemohol použiť riadny legislatívny postup.

Iné postupy

 

3.  Na žiadosť gestorského výboru predseda vyzve Radu, aby opäť konzultovala s Parlamentom za rovnakých okolností a podmienok ako v odseku 1, a tiež v prípade, ak Rada podstatným spôsobom zmení, alebo má v úmysle zmeniť návrh, ku ktorému Parlament pôvodne vydal svoje stanovisko, okrem prípadov, keď tak robí s cieľom zapracovať pozmeňujúce návrhy Parlamentu.

 

4.  Predseda tiež požiada, aby bol návrh legislatívneho aktu opätovne predložený Parlamentu za podmienok stanovených v tomto článku, ak o tom Parlament rozhodne na návrh politickej skupiny alebo aspoň štyridsiatich poslancov.

 

Odôvodnenie

Podnadpis sa vypúšťa sa, pretože sa stane súčasťou kapitoly o riadnom legislatívnom postupe.

Zarážka 2 odseku 1 sa vypúšťa, pretože sa zlúči s predchádzajúcou zarážkou.

Odseky 3 a 4 s menšou zmenou sa presunú do novej KAPITOLY 4 o konzultačnom postupe.

Pozmeňujúci návrh    67

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Hlava II – kapitola 4 – názov

Platný text

Pozmeňujúci návrh

KAPITOLA 4

ODDIEL 2

DRUHÉ ČÍTANIE

DRUHÉ ČÍTANIE

Pozmeňujúci návrh    68

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Hlava II – kapitola 4 – podnadpis 1

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Výbory

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    69

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 64

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 64

Článok 64

Oznámenie pozície Rady

Oznámenie pozície Rady

1.  Oznámenie pozície Rady podľa článku 294 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa uskutoční tým, že ju predseda oznámi v pléne. Predseda vystúpi s oznámením po tom, ako mu boli doručené dokumenty obsahujúce pozíciu samotnú, všetky vyhlásenia zaznamenané v zápisniciach Rady pri prijímaní pozície, dôvody, ktoré viedli Radu k prijatiu svojej pozície a stanovisko Komisie, riadne preložené do úradných jazykov Európskej únie. Predseda vystúpi s oznámením na schôdzi, ktorá nasleduje po doručení dokumentov.

1.  Oznámenie pozície Rady podľa článku 294 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa uskutoční tým, že ju predseda oznámi v pléne. Predseda vystúpi s oznámením po tom, ako mu boli doručené dokumenty obsahujúce pozíciu samotnú, všetky vyhlásenia zaznamenané v zápisniciach Rady pri prijímaní pozície, dôvody, ktoré viedli Radu k prijatiu svojej pozície a stanovisko Komisie, riadne preložené do úradných jazykov Európskej únie. Predseda vystúpi s oznámením na schôdzi, ktorá nasleduje po doručení dokumentov.

Predseda sa pred oznámením a po porade s predsedom gestorského výboru a/alebo spravodajcom uistí, či doručený text je skutočne pozícia Rady v prvom čítaní a či nenastali okolnosti uvedené v článku 63. V opačnom prípade predseda spolu s gestorským výborom, a ak je to možné, so súhlasom Rady, hľadajú vhodné riešenie.

Predseda sa pred oznámením a po porade s predsedom gestorského výboru a/alebo spravodajcom uistí, či doručený text je skutočne pozícia Rady v prvom čítaní a či nenastali okolnosti uvedené v článku 63. V opačnom prípade predseda spolu s gestorským výborom, a ak je to možné, so súhlasom Rady, hľadajú vhodné riešenie.

 

1a.  Pozícia Rady sa dňom jej oznámenia v Parlamente automaticky považuje za pridelenú gestorskému výboru v prvom čítaní.

2. Zoznam týchto oznámení sa uverejní v zápisnici z rokovania spolu s názvom gestorského výboru.

2.  Zoznam týchto oznámení sa uverejní v zápisnici z rokovania spolu s názvom gestorského výboru.

Odôvodnenie

Odsek 1a (nový) je presunutý z článku 66 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh    70

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 65

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 65

Článok 65

Predĺženie lehôt

Predĺženie lehôt

1.  Na žiadosť predsedu gestorského výboru v prípade lehôt v druhom čítaní alebo na žiadosť parlamentnej delegácie v Zmierovacom výbore v prípade lehôt v zmierovacom postupe predĺži predseda tieto lehoty podľa článku 294 ods. 14 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

1.  Na žiadosť predsedu gestorského výboru predseda predĺži lehoty v druhom čítaní podľa článku 294 ods. 14 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

2. Predseda oznámi Parlamentu každé predĺženie lehôt podľa článku 294 ods. 14 Zmluvy o fungovaní Európskej únie bez ohľadu na to, či k nemu došlo z iniciatívy Parlamentu alebo Rady.

2. Predseda oznámi Parlamentu každé predĺženie lehôt podľa článku 294 ods. 14 Zmluvy o fungovaní Európskej únie bez ohľadu na to, či k nemu došlo z iniciatívy Parlamentu alebo Rady.

Odôvodnenie

Článok 65 je začlenený do kapitoly o druhom čítaní, ale v skutočnosti sa vzťahuje na druhé aj tretie čítanie. Ustanovenie v súčasnosti v odseku 1 – predĺženie lehoty v treťom čítaní sa stanovuje v novom článku 69b.

Pozmeňujúci návrh    71

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 66

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 66

Článok 66

Pridelenie veci gestorskému výboru a postup v tomto výbore

Postup v gestorskom výbore

1.  Pozícia Rady sa dňom jej oznámenia v Parlamente podľa článku 64 ods. 1 automaticky považuje za pridelenú gestorskému výboru a výborom, ktoré boli požiadané o stanovisko v prvom čítaní.

 

2.  Pozícia Rady sa zaradí ako prvý bod do programu prvej schôdze gestorského výboru nasledujúcej po oznámení. Rada môže byť vyzvaná, aby uviedla svoju pozíciu.

2.  Pozícia Rady sa zaradí ako prioritný bod do programu prvej schôdze gestorského výboru nasledujúcej po oznámení. Rada môže byť vyzvaná, aby uviedla svoju pozíciu.

3.  Ak nie je rozhodnuté inak, zostáva spravodajca z prvého čítania spravodajcom v druhom čítaní.

3.  Ak nie je rozhodnuté inak, zostáva spravodajca z prvého čítania spravodajcom v druhom čítaní.

4.  Ustanovenia článku 69 ods. 2, 3 a 5 týkajúce sa druhého čítania v Parlamente sa rovnako použijú na konanie v gestorskom výbore; návrhy na zamietnutie a pozmeňujúce návrhy môžu predložiť iba členovia tohto výboru alebo ich stáli náhradníci. Výbor rozhoduje väčšinou odovzdaných hlasov.

4.  Ustanovenia článku 69 ods. 2 a 3 týkajúce sa prípustnosti pozmeňujúcich návrhov k pozícii Rady sa použijú na konanie v gestorskom výbore; návrhy na zamietnutie a pozmeňujúce návrhy môžu predložiť iba členovia tohto výboru alebo ich stáli náhradníci. Výbor rozhoduje väčšinou odovzdaných hlasov.

5.  Pred hlasovaním môže výbor požiadať predsedu a spravodajcu, aby sa pozmeňujúce návrhy predložené vo výbore prerokovali s predsedom Rady alebo jeho zástupcom v prítomnosti zodpovedného člena Komisie. Po ich prerokovaní môže spravodajca predložiť kompromisné pozmeňujúce návrhy.

 

6.  Gestorský výbor predloží odporúčanie do druhého čítania, v ktorom navrhne pozíciu Rady schváliť, zmeniť alebo zamietnuť. Odporúčanie obsahuje stručné odôvodnenie navrhovaného rozhodnutia.

6.  Gestorský výbor predloží odporúčanie do druhého čítania, v ktorom navrhne pozíciu Rady schváliť, zmeniť alebo zamietnuť. Odporúčanie obsahuje stručné odôvodnenie navrhovaného rozhodnutia.

 

6a.  Články 49, 50, 53 a 188 sa neuplatňujú v druhom čítaní.

Odôvodnenie

Paragraph 1 is deleted here and moved, as amended, to Rule 64(1a). The end of the paragraph ("referred automatically to... the committees asked for their opinion at first reading.") is misleading. The committees asked for an opinion do not intervene in second reading, except if they are "associated committees" in the meaning of Rule 54 (see Rule 47(4) and 3rd paragraph of interpretation of Rule 54).

As regards the deletion of paragraph 5, this provision is not in line with (the current and revised) Rule 73, which provide for the intervention of the negotiation team (not only the chair and rapporteur).

As regards the insertion of paragraph 6 a (new), it is moved here, with modifications, from current Rule 47 (4).

Pozmeňujúci návrh    72

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Hlava II – kapitola 4 – podnadpis 2

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Plénum

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    73

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 67

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 67

Článok 67

Záver druhého čítania

Predloženie Parlamentu

1.  Pozícia Rady a odporúčanie gestorského výboru do druhého čítania, ak je k dispozícii, sa automaticky zaradia do návrhu programu schôdze, ktorej streda spadá pred a zároveň najbližšie ku dňu uplynutia trojmesačnej lehoty, alebo v prípade predĺženia podľa článku 65 štvormesačnej lehoty, ak vec nebola prerokovaná na skoršej schôdzi.

Pozícia Rady a odporúčanie gestorského výboru do druhého čítania, ak je k dispozícii, sa automaticky zaradia do návrhu programu schôdze, ktorej streda spadá pred a zároveň najbližšie ku dňu uplynutia trojmesačnej lehoty, alebo v prípade predĺženia podľa článku 65 štvormesačnej lehoty, ak vec nebola prerokovaná na skoršej schôdzi.

Odporúčania predložené parlamentnými výbormi do druhého čítania sú porovnateľné s dôvodovou správou, v ktorej výbor odôvodňuje svoje stanovisko k pozícii Rady. O týchto textoch sa nehlasuje.

 

2.  Druhé čítanie sa skončí, keď Parlament schváli, zamietne, zmení alebo doplní pozíciu Rady v lehotách a v súlade s podmienkami stanovenými v článku 294 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

 

Odôvodnenie

Odsek 2 sa na tomto mieste vypúšťa a zmenený sa presúva do článku 67a ods. 5.

Pozmeňujúci návrh    74

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 67 a (nový)

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 67 a

 

Hlasovanie v Parlamente – druhé čítanie

 

1.  Parlament hlasuje najprv o každom návrhu na okamžité zamietnutie pozície Rady, ktorý bol predložený písomne gestorským výborom, politickou skupinou alebo najmenej 40 poslancami. Na prijatie takého návrhu je potrebné, aby získal väčšinu hlasov všetkých poslancov Parlamentu.

 

Ak návrh na zamietnutie pozície Rady je prijatý, predseda oznámi v pléne ukončenie legislatívneho postupu.

 

Ak sa tento návrh na zamietnutie neprijme, Parlament postupuje v súlade s odsekmi 2 až 5.

 

2.  Všetky predbežné dohody predložené podľa článku 73d ods. 4 gestorským výborom majú pri hlasovaní prednosť a sú predmetom jediného hlasovania, pokiaľ sa Parlament na žiadosť politickej skupiny alebo najmenej 40 poslancov nerozhodol okamžite hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch v súlade s odsekom 3.

 

Ak v jedinom hlasovaní predbežná dohoda získa väčšinu hlasov všetkých poslancov Parlamentu, predseda oznámi, že druhé čítanie v Parlamente bolo ukončené.

 

Ak v jedinom hlasovaní predbežná dohoda nezíska väčšinu hlasov všetkých poslancov Parlamentu, Parlament potom postupuje v súlade s odsekmi 3 až 5.

 

3.  Okrem prípadov, keď bol návrh na zamietnutie prijatý podľa odseku 1 alebo keď predbežná dohoda bola prijatá podľa odseku 2, sa následne hlasuje o pozmeňujúcich návrhoch k pozícii Rady vrátane tých, ktoré sú obsiahnuté v predbežnej dohode predloženej gestorským výborom podľa článku 73d ods. 4. Každý pozmeňujúci návrh k pozícii Rady je prijatý iba vtedy, ak získal väčšinu hlasov všetkých poslancov Parlamentu.

 

Pred hlasovaním o pozmeňujúcich návrhoch môže predseda požiadať Komisiu o stanovisko a Radu o pripomienky.

 

4.  Ak aj Parlament hlasuje proti pôvodnému návrhu na zamietnutie pozície Rady podľa odseku 1, Parlament môže, na základe návrhu predsedu alebo spravodajcu gestorského výboru alebo politickej skupiny alebo najmenej 40 poslancov, zvážiť ďalší návrh na zamietnutie, po hlasovaní o pozmeňujúcich návrhoch podľa odsekov 2 alebo 3. Na prijatie takého návrhu je potrebné, aby získal väčšinu hlasov všetkých poslancov Parlamentu.

 

Ak sa pozícia Rady zamietne, predseda oznámi v pléne ukončenie legislatívneho postupu.

 

5.  Po hlasovaní podľa odsekov 1 až 4 a každom následnom hlasovaní o pozmeňujúcich návrhoch k návrhu legislatívneho uznesenia týkajúcich sa procedurálnych požiadaviek predseda oznámi, že druhé čítanie v Parlamente bolo ukončené a legislatívne uznesenie sa považuje za prijaté. V prípade potreby sa legislatívne uznesenie upraví v zmysle článku 193 ods. 2, aby odrážalo výsledky hlasovania podľa odsekov 1 až 4 alebo uplatnenie článku 76.

 

Text legislatívneho uznesenia a prípadne pozície Parlamentu postúpi predseda Rade a Komisii.

 

Ak nebol podaný návrh na zamietnutie alebo zmenu pozície Rady, pozícia sa považuje za prijatú.

Odôvodnenie

Zmeny v odseku 1 zodpovedajú súčasnému článku 68 ods. 1, zmeny v odseku 2 sú zamerané na zosúladenie s ustanovením o hlasovaní o dohodnutom znení v pléne v prvom čítaní. Cieľom úpravy v odseku 4 je rozšírenie možnosti navrhnúť zamietnutie na predsedu, politickú skupinu alebo najmenej 40 poslancov (v porovnaní so súčasným čl. 68 ods.2). Toto ustanovenie (v súčasnosti v článku 171 ods. 2 písm. (a) sa presúva na koniec tohto článku a vypúšťa sa z uvedeného článku.

Pozmeňujúci návrh    75

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 68

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 68

vypúšťa sa

Zamietnutie pozície Rady

 

1.  Gestorský výbor, politická skupina alebo najmenej 40 poslancov môže v lehote určenej predsedom písomne predložiť návrh na zamietnutie pozície Rady. Na prijatie návrhu je potrebný súhlas väčšiny všetkých poslancov Parlamentu. O návrhu na zamietnutie pozície Rady sa hlasuje pred hlasovaním o pozmeňujúcich návrhoch.

 

2.  Ak aj Parlament hlasuje proti pôvodnému návrhu na zamietnutie pozície Rady, môže po hlasovaní o pozmeňujúcich návrhoch a po vypočutí stanoviska Komisie podľa článku 69 ods. 5 na základe odporúčania spravodajcu zvážiť ďalší návrh na zamietnutie pozície Rady.

 

3.  Ak sa pozícia Rady zamietne, predseda oznámi v pléne ukončenie legislatívneho postupu.

 

Odôvodnenie

Tento článok sa vypustí, pretože na prípad zamietnutia sa bude vzťahovať nový navrhovaný článok 67a.

Pozmeňujúci návrh    76

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 69

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 69

Článok 69

Pozmeňujúce návrhy k pozícii Rady

Prípustnosť pozmeňujúcich návrhov k pozícii Rady

1.  Gestorský výbor, politická skupina alebo najmenej štyridsať poslancov môže na prerokovanie v Parlamente predložiť pozmeňujúce návrhy k pozícii Rady.

1.  Gestorský výbor, politická skupina alebo najmenej štyridsať poslancov môže na prerokovanie v Parlamente predložiť pozmeňujúce návrhy k pozícii Rady.

2.  Pozmeňujúci návrh k pozícii Rady je prípustný, len ak je v súlade s ustanoveniami článkov 169 a 170 a ak jeho cieľom je:

2.  Pozmeňujúci návrh k pozícii Rady je prípustný, len ak je v súlade s ustanoveniami článkov 169 a 170 a ak jeho cieľom je:

a)  úplné alebo čiastočné obnovenie pozície prijatej Parlamentom v prvom čítaní alebo

a)  úplné alebo čiastočné obnovenie pozície prijatej Parlamentom v prvom čítaní alebo

b)  dosiahnutie kompromisu medzi Radou a Parlamentom alebo

b)  dosiahnutie kompromisu medzi Radou a Parlamentom alebo

c)  zmena časti textu pozície Rady, ktorá nebola zahrnutá, alebo sa obsahom líši od návrhu predloženého v prvom čítaní, a nepredstavuje podstatnú zmenu v zmysle článku 63, alebo

c)  zmena časti textu pozície Rady, ktorá nebola zahrnutá, alebo sa obsahom líši od návrhu predloženého v prvom čítaní, alebo

d)  zohľadnenie nového skutkového alebo právneho stavu, ktorý nastal od prvého čítania.

d)  zohľadnenie nového skutkového alebo právneho stavu, ktorý nastal od prijatia pozície Parlamentu v prvom čítaní.

Rozhodnutie predsedu o prípustnosti pozmeňujúceho návrhu je konečné.

Rozhodnutie predsedu o prípustnosti pozmeňujúceho návrhu je konečné.

3.  Ak sa v čase od prvého čítania konali nové voľby, avšak článok 63 sa nepoužil, predseda môže rozhodnúť o výnimke z obmedzení týkajúcich sa prípustnosti uvedených v druhom odseku.

3.  Ak sa v čase od prvého čítania konali nové voľby, avšak článok 63 sa nepoužil, predseda môže rozhodnúť o výnimke z obmedzení týkajúcich sa prípustnosti uvedených v druhom odseku.

4.  Pozmeňujúci návrh je prijatý, ak získal väčšinu hlasov všetkých poslancov.

 

5.  Pred hlasovaním o pozmeňujúcich návrhoch môže predseda požiadať Komisiu o stanovisko a Radu o pripomienky.

 

Odôvodnenie

Zmeny odseku 2 prvého pododseku písm. (c) sa navrhujú z toho dôvodu, že časť vety „a nepredstavuje podstatnú zmenu v zmysle článku 63“ by sa mohla chápať ako ďalšia podmienku prípustnosti.

Odseky 4 a 5 sa vypustia, pretože budú zahrnuté do článku 67a ods. 3.

Pozmeňujúci návrh    77

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Hlava II – kapitola 5 – názov

Platný text

Pozmeňujúci návrh

KAPITOLA 5

ODDIEL 4

TRETIE ČÍTANIE

ZMIEROVACÍ POSTUP A TRETIE ČÍTANIE

Pozmeňujúci návrh    78

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Hlava II – kapitola 5 – podnadpis 1

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Zmierovací postup

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    79

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 69 b (nový)

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 69 b

 

Predĺženie lehôt

 

1.  Na žiadosť parlamentnej delegácie v Zmierovacom výbore predseda predĺži lehoty v treťom čítaní podľa článku 294 ods. 14 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

 

2.  Predseda oznámi Parlamentu každé predĺženie lehôt podľa článku 294 ods. 14 Zmluvy o fungovaní Európskej únie bez ohľadu na to, či k nemu došlo z iniciatívy Parlamentu alebo Rady.

Pozmeňujúci návrh    80

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 71

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 71

Článok 71

Delegácia v Zmierovacom výbore

Delegácia v Zmierovacom výbore

1.  Delegácia Parlamentu v Zmierovacom výbore má rovnaký počet členov ako delegácia Rady.

1.  Delegácia Parlamentu v Zmierovacom výbore má rovnaký počet členov ako delegácia Rady.

2.  Politické zloženie delegácie zodpovedá zloženiu Parlamentu podľa politických skupín. Konferencia predsedov určí presný počet poslancov z každej politickej skupiny.

2.  Politické zloženie delegácie zodpovedá zloženiu Parlamentu podľa politických skupín. Konferencia predsedov určí presný počet poslancov z každej politickej skupiny.

3.  Členov delegácie na jednotlivé zmierovacie postupy vymenujú politické skupiny prednostne z členov dotknutých výborov, s výnimkou troch členov, ktorí sú vymenovaní za stálych členov delegácií na obdobie dvanástich mesiacov. Troch stálych členov vymenujú politické skupiny spomedzi podpredsedov Parlamentu, pričom títo zastupujú aspoň dve rôzne politické skupiny. Predseda a spravodajca gestorského výboru sú vždy členmi delegácie.

3.  Členov delegácie na jednotlivé zmierovacie postupy vymenujú politické skupiny prednostne z členov gestorského výboru, s výnimkou troch členov, ktorí sú vymenovaní za stálych členov delegácií na obdobie dvanástich mesiacov. Troch stálych členov vymenujú politické skupiny spomedzi podpredsedov Parlamentu, pričom títo zastupujú aspoň dve rôzne politické skupiny. Predseda a spravodajca gestorského výboru v druhom čítaní, ako aj spravodajca každého pridruženého výboru sú vždy členmi delegácie.

4.  Politické skupiny zastúpené v delegácii vymenujú náhradníkov.

4.  Politické skupiny zastúpené v delegácii vymenujú náhradníkov.

5.  Politické skupiny a nezaradení poslanci, ktorí nie sú zastúpení v delegácii, môžu vyslať po jednom zástupcovi na každú internú prípravnú schôdzu delegácie.

5.  Politické skupiny, ktoré nie sú zastúpené v delegácii, môžu vyslať po jednom zástupcovi na každú internú prípravnú schôdzu delegácie. Ak v delegácii nie sú žiadni nezaradení poslanci, jeden nezaradený poslanec sa môže zúčastniť každej internej prípravnej schôdze delegácie.

6.  Delegáciu vedie predseda alebo jeden z troch stálych členov.

6.  Delegáciu vedie predseda alebo jeden z troch stálych členov.

7.  Delegácia rozhoduje väčšinou hlasov svojich členov. Jej rokovania sú neverejné.

7.  Delegácia rozhoduje väčšinou hlasov svojich členov. Jej rokovania sú neverejné.

Konferencia predsedov vydá ďalšie procesné usmernenia pre prácu delegácie pri Zmierovacom výbore.

Konferencia predsedov vydá ďalšie procesné usmernenia pre prácu delegácie pri Zmierovacom výbore.

8.  Výsledky zmierovacieho postupu oznamuje delegácia Parlamentu.

8.  Výsledky zmierovacieho postupu oznamuje delegácia Parlamentu.

Odôvodnenie

Pokiaľ ide o zmeny odseku 3, pridanie „spravodajcu každého pridruženého výboru“ odráža poslednú zarážku článku 54.

Odsek 5 je prepracovaný, aby sa objasnilo, že všetci nezaradení poslanci sú zastúpení len jednou osobou.

Pozmeňujúci návrh    81

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Hlava II – kapitola 5 – podnadpis 2

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Plénum

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    82

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 72

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 72

Článok 72

Spoločný návrh

Spoločný návrh

1.  Ak sa Zmierovací výbor dohodne na spoločnom návrhu, vec sa zaradí do programu rokovania Parlamentu, ktoré sa uskutoční do šiestich, a v prípade predĺženia do ôsmich týždňov od schválenia spoločného návrhu Zmierovacím výborom.

1.  Ak sa Zmierovací výbor dohodne na spoločnom návrhu, vec sa zaradí do programu rokovania Parlamentu, ktoré sa uskutoční do šiestich, a v prípade predĺženia do ôsmich týždňov od schválenia spoločného návrhu Zmierovacím výborom.

2.  Predsedajúci alebo iný určený člen parlamentnej delegácie v Zmierovacom výbore urobí vyhlásenie k spoločnému návrhu, ktorý je sprevádzaný správou.

2.  Predsedajúci alebo iný určený člen parlamentnej delegácie v Zmierovacom výbore urobí vyhlásenie k spoločnému návrhu, ktorý je sprevádzaný správou.

3.  K spoločnému návrhu nemôže byť predložený žiaden pozmeňujúci návrh.

3.  K spoločnému návrhu nemôže byť predložený žiaden pozmeňujúci návrh.

4.  O spoločnom návrhu ako o celku sa rozhoduje v jedinom hlasovaní. Spoločný návrh je schválený, ak získa väčšinu odovzdaných hlasov.

4.  O spoločnom návrhu ako o celku sa rozhoduje v jedinom hlasovaní. Spoločný návrh je schválený, ak získa väčšinu odovzdaných hlasov.

5.  Ak Zmierovací výbor nedosiahne dohodu o spoločnom návrhu, urobí o tom predsedajúci alebo iný určený člen parlamentnej delegácie v Zmierovacom výbore vyhlásenie. Po tomto vyhlásení nasleduje rozprava.

5.  Ak Zmierovací výbor nedosiahne dohodu o spoločnom návrhu, urobí o tom predsedajúci alebo iný určený člen parlamentnej delegácie v Zmierovacom výbore vyhlásenie. Po tomto vyhlásení nasleduje rozprava.

 

5a.  Počas zmierovacieho postupu medzi Parlamentom a Radou po druhom čítaní nie je možné návrh vrátiť späť výboru.

 

5b.  Články 49, 50 a 53 sa neuplatňujú v treťom čítaní.

Odôvodnenie

Odsek 5a (nový) sa presúva z článku 47 ods. 3 a odsek 5b (nový) z článku 47 ods. 4.

Pozmeňujúci návrh    83

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Hlava II – kapitola 6 – názov

Platný text

Pozmeňujúci návrh

KAPITOLA 6

ODDIEL 5

SKONČENIE LEGISLATÍVNEHO POSTUPU

SKONČENIE POSTUPU

Odôvodnenie

Presúva sa nižšie pred článok 78.

Pozmeňujúci návrh    84

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Hlava II – kapitola 3 – oddiel 3 (nový)

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

ODDIEL 3

 

MEDZIINŠTITUCIONÁLNE ROKOVANIA V RIADNYCH LEGISLATÍVNYCH POSTUPOCH

 

(Oddiel 3 sa vkladá pred oddiel 4 o zmierovacom postupe a treťom čítaní a obsahuje článok 73 v znení zmien a články 73a až 73d).

Pozmeňujúci návrh    85

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 73

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 73

Článok 73

Medziinštitucionálne rokovania v legislatívnych postupoch

Všeobecné ustanovenia

1.  Rokovania s inými inštitúciami, ktorých cieľom je dosiahnutie dohody počas legislatívneho postupu, sa vedú so zreteľom na Kódex správania stanovený Konferenciou predsedov.

Rokovania s inými inštitúciami, ktorých cieľom je dosiahnutie dohody počas legislatívneho postupu, sa môžu začať iba potom, ako bolo prijaté rozhodnutie v súlade s článkami 73a až 73c, alebo potom, čo Parlament vráti vec späť na medziinštitucionálne rokovania. Takéto rokovania sa vedú so zreteľom na Kódex správania stanovený Konferenciou predsedov10.

2.  Tieto rokovania sa nezačnú predtým, ako gestorský výbor prijme osobitne pre každý dotknutý legislatívny postup a väčšinou hlasov svojich členov rozhodnutie o začatí rokovaní. Toto rozhodnutie ustanovuje mandát a zloženie rokovacej skupiny. Takéto rozhodnutia sa oznámia predsedovi, ktorý pravidelne informuje Konferenciu predsedov.

 

Mandát pozostáva zo správy prijatej vo výbore a predloženej na neskoršie posúdenie Parlamentu. Vo výnimočných prípadoch, ak sa gestorský výbor domnieva, že je riadne opodstatnené začať rokovania pred prijatím správy vo výbore, môže mandát pozostávať zo súboru pozmeňujúcich návrhov alebo súboru jasne stanovených cieľov, priorít alebo usmernení.

 

3.  Rokovaciu skupinu vedie spravodajca a predsedá jej predseda gestorského výboru alebo podpredseda, ktorého predseda určí. Jej členmi sú prinajmenšom tieňoví spravodajcovia z každej politickej skupiny.

 

4.  Akýkoľvek dokument, o ktorom sa má rokovať na stretnutí s Radou a Komisiou (trialóg), má formu dokumentu, kde sú uvedené príslušné pozície zúčastnených inštitúcií a možné kompromisné riešenia, a rozpošle sa rokovacej skupine najmenej 48 hodín alebo v naliehavých prípadoch najmenej 24 hodín pred začatím predmetného trialógu.

 

Po skončení každého trialógu podá rokovacia skupina správu o rokovaniach na najbližšej schôdzi gestorského výboru. Dokumenty, v ktorých sú zachytené výsledky posledného trialógu, sa poskytnú výboru.

 

Ak nie je možné zvolať včas schôdzu výboru, rokovacia skupina podá správu o rokovaniach predsedovi a v náležitých prípadoch tieňovým spravodajcom a koordinátorom výboru.

 

Gestorský výbor môže aktualizovať mandát vzhľadom na vývoj rokovaní.

 

5.  Ak sa na základe rokovaní dosiahne kompromis, informuje sa o tom bezodkladne gestorský výbor. Dohodnuté znenie sa predloží gestorskému výboru na posúdenie. Ak bude dohodnuté znenie hlasovaním vo výbore schválené, predloží sa vo vhodnej forme na posúdenie Parlamentu vrátane kompromisných pozmeňujúcich návrhov. Možno ho predložiť ako konsolidované znenie za predpokladu, že jasne zobrazuje zmeny vykonané v návrhu posudzovaného legislatívneho aktu.

 

6.  Ak postup zahŕňa pridružené výbory alebo spoločné schôdze výborov, články 54 a 55 sa vzťahujú na rozhodnutie o začatí rokovaní a na vedenie takýchto rokovaní.

 

V prípade nezhody medzi dotknutými výbormi stanoví predseda Konferencie predsedov výborov v súlade so zásadami stanovenými v uvedených článkoch podmienky začatia rokovaní a ich vedenia.

 

__________________

__________________

10 Pozri prílohu XX.

10 Kódex správania pri rokovaniach v rámci riadneho legislatívneho postupu.

Pozmeňujúci návrh    86

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 73 a (nový)

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 73a

 

Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente

 

1.   Ak výbor prijal legislatívnu správu podľa článku 49, väčšinou všetkých poslancov môže rozhodnúť začať rokovania na základe tejto správy.

 

2.   Rozhodnutia o začatí rokovaní sa oznámia na začiatku schôdze po ich prijatí vo výbore. Do konca dňa, ktorý nasleduje po oznámení v pléne, politické skupiny alebo jednotliví poslanci, ktorí spolu predstavujú najmenej jednu desatinu poslancov Parlamentu, môžu písomne požiadať, aby sa hlasovalo o rozhodnutí výboru začať rokovania. Parlament hlasuje o takej žiadosti počas tej istej schôdze.

 

Ak do vypršania lehoty stanovenej v prvom pododseku nebude doručená taká žiadosť, predseda o tom informuje Parlament. Ak sa žiadosť predloží, predseda môže okamžite pred hlasovaním udeliť slovo jednému rečníkovi, ktorý je za, a jednému, ktorý je proti. Každý rečník môže predniesť vyhlásenie, ktoré netrvá dlhšie ako dve minúty.

 

3.   Ak Parlament zamietne rozhodnutie výboru začať rokovania, návrh legislatívneho aktu a správa gestorského výboru sa zaradí do programu nasledovnej schôdze a predseda stanoví termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov. Uplatňuje sa článok 59 ods. 1b.

 

4.  Rokovania sa môžu začať kedykoľvek po uplynutí lehoty stanovenej v odseku 2 prvom pododseku, ak nebola podaná žiadosť o hlasovanie v Parlamente o rozhodnutí začať rokovania. Ak taká žiadosť bola podaná, rokovania môžu začať kedykoľvek potom, ako rozhodnutie výboru začať rokovania bolo schválené v Parlamente.

Odôvodnenie

Táto oprava sa týka vypustenia posledných slov odseku 4 pozmeňovacieho návrhu č. 263, pretože väčšina, na ktorú sa odkazuje je normálna a netreba ju špecifikovať. Zmenili sa aj slová „hlasovanie v pléne“ na „hlasovanie v Parlamente“.

Pozmeňujúci návrh    87

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 73 b (nový)

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 73b

 

Rokovania pred prvým čítaním v Rade

 

Pozícia Parlamentu prijatá v prvom čítaní predstavuje mandát na všetky rokovania s ostatnými inštitúciami. Gestorský výbor môže väčšinou svojich členov rozhodnúť o začatí rokovaní kedykoľvek potom. Takéto rozhodnutia sa oznámia v Parlamente počas schôdze po hlasovaní vo výbore a zaznamenajú sa v zápisnici.

Pozmeňujúci návrh    88

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 73 c (nový)

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 73c

 

Rokovania pred druhým čítaním v Parlamente

 

Ak sa pozícia Rady v prvom čítaní postúpila gestorskému výboru, pozícia Parlamentu v prvom čítaní predstavuje podľa článku 69 mandát na rokovania s ostatnými inštitúciami. Gestorský výbor môže rozhodnúť o začatí rokovaní kedykoľvek potom.

 

Ak pozícia Rady obsahuje prvky, ktoré nie sú zahrnuté do návrhu legislatívneho aktu alebo do pozície Parlamentu v prvom čítaní, výbor môže prijať usmernenia pre rokovaciu skupinu, a to aj vo forme pozmeňujúcich návrhov k pozícii Rady.

Pozmeňujúci návrh    89

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 73 d (nový)

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 73d

 

Priebeh rokovaní

 

1.   Rokovaciu skupinu Parlamentu vedie spravodajca a predsedá jej predseda gestorského výboru alebo podpredseda, ktorého určí predseda. Jej členmi sú prinajmenšom tieňoví spravodajcovia z každej politickej skupiny, ktorá si želá zúčastniť sa.

 

2.   Akýkoľvek dokument, o ktorom sa má rokovať na stretnutí s Radou a Komisiou (trialóg), sa rozpošle rokovacej skupine najmenej 48 hodín alebo v naliehavých prípadoch najmenej 24 hodín pred začatím predmetného trialógu.

 

3.   Po skončení každého trialógu podá predseda rokovacej skupiny a spravodajca, v mene rokovacej skupiny, správu o rokovaniach na nasledujúcej schôdzi gestorského výboru.

 

Ak nie je možné zvolať včas schôdzu výboru, predseda rokovacej skupiny a spravodajca podajú v mene rokovacej skupiny správu na schôdzi koordinátorov výboru.

 

4.   Ak sa na základe rokovaní dosiahne predbežná dohoda, informuje sa o tom bezodkladne gestorský výbor. Dokumenty, v ktorých sú zachytené výsledky posledného trialógu, sa poskytnú výboru a zverejnia sa. Predbežná dohoda sa predloží gestorskému výboru, ktorý rozhodne jediným hlasovaním väčšinou odovzdaných hlasov. Ak sa prijme, predloží sa Parlamentu na posúdenie spôsobom, ktorý jasne dokumentuje všetky zmeny návrhu legislatívneho aktu.

 

5.   V prípade nezhody medzi dotknutými výbormi podľa článkov 54 a 55 stanoví predseda Konferencie predsedov výborov v súlade so zásadami stanovenými v uvedených článkoch podrobné pravidlá začatia rokovaní a ich vedenia.

Pozmeňujúci návrh    90

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 74

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 74

vypúšťa sa

Schválenie rozhodnutia o začatí medziinštitucionálnych rokovaní pred prijatím správy vo výbore

 

1.  Každé rozhodnutie výboru o začatí rokovaní pred prijatím správy vo výbore sa preloží do všetkých úradných jazykov, rozošle všetkým poslancom a postúpi Konferencii predsedov.

 

Na žiadosť politickej skupiny môže Konferencia predsedov rozhodnúť o zaradení bodu na posúdenie s rozpravou a hlasovaním do návrhu programu nasledujúcej schôdze Parlamentu po jeho rozposlaní, v prípade čoho predseda určí termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov.

 

Ak Konferencia predsedov rozhodnutie o zaradení bodu do návrhu programu danej schôdze Parlamentu neprijme, rozhodnutie o začatí rokovania oznámi predseda na začiatku danej schôdze.

 

2.  Bod sa zaradí do návrhu programu nasledujúcej schôdze Parlamentu po oznámení na posúdenie s rozpravou a hlasovaním a predseda stanoví termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov, ak tak do 48 hodín od oznámenia požiada politická skupina alebo aspoň 40 poslancov.

 

Inak sa rozhodnutie o začatí rokovaní považuje za schválené.

 

Pozmeňujúci návrh    91

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 75

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 75

Článok 63a

Dohoda v prvom čítaní

Dohoda v prvom čítaní

Ak Rada v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie informuje Parlament, že schválila jeho pozíciu, po finalizácii podľa článku 193 predseda v pléne oznámi, že návrh bol prijatý v znení, ktoré zodpovedá pozícii Parlamentu.

Ak Rada v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie informuje Parlament, že schválila jeho pozíciu, po finalizácii podľa článku 193 predseda v pléne oznámi, že legislatívny akt bol prijatý v znení, ktoré zodpovedá pozícii Parlamentu.

 

Tento článok sa presunie na koniec oddielu 1 o prvom čítaní.

Odôvodnenie

Presunie sa na koniec oddielu 1 o prvom čítaní.

Pozmeňujúci návrh    92

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 76

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 76

Článok 69a

Dohoda v druhom čítaní

Dohoda v druhom čítaní

Ak nie je prijatý žiaden návrh na zamietnutie pozície Rady, ani žiaden pozmeňujúci návrh k uvedenej pozícii podľa článkov 68 a 69 v lehotách na predloženie pozmeňujúcich návrhov a návrhov na zamietnutie a na hlasovanie o nich, predseda v Parlamente oznámi, že navrhovaný akt bol prijatý s konečnou platnosťou. Spolu s predsedom Rady podpíše navrhnutý akt a zabezpečí jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie v súlade s článkom 78.

Ak nie je predložený návrh na zamietnutie pozície Rady ani pozmeňujúci návrh k uvedenej pozícii podľa článkov 67a a 69 v lehotách na predloženie pozmeňujúcich návrhov a návrhov na zamietnutie a na hlasovanie o nich, predseda v Parlamente oznámi, že navrhovaný akt bol prijatý s konečnou platnosťou.

 

(Tento článok sa presúva na koniec oddielu 2 o druhom čítaní.)

Odôvodnenie

Obsah poslednej vety bol presunutý do článku 78.

Pozmeňujúci návrh    93

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 77

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 77

vypúšťa sa

Požiadavky na vypracúvanie návrhov legislatívnych aktov

 

1.  V aktoch, ktoré prijali spoločne Parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom, sa najprv uvedie druh aktu, potom poradové číslo, dátum prijatia a predmet úpravy.

 

2.  Akty prijaté spoločne Parlamentom a Radou obsahujú:

 

a) slovné spojenie „Európsky parlament a Rada Európskej únie“;

 

b) odkaz na ustanovenia, na základe ktorých bol akt prijatý, uvedený slovným spojením „so zreteľom na“;

 

c) citáciu s odkazmi na predložené návrhy, doručené stanoviská a uskutočnené konzultácie;

 

d) odôvodnenie aktu uvedené slovom „keďže“;

 

e) slovné spojenia typu: „prijali toto nariadenie“ alebo „prijali túto smernicu“, „prijali toto rozhodnutie“, „rozhodli takto“, za ktorými nasleduje vlastný text aktu.

 

3.  Akty sa členia na články, ktoré môžu byť, ak je to vhodné, spojené do kapitol a oddielov.

 

4.  V poslednom článku aktu sa uvedie dátum nadobudnutia účinnosti, ak má účinnosť nastať pred alebo po dvadsiatom dni po jeho uverejnení.

 

5.  Za posledným článkom aktu nasleduje:

 

vhodné slovné spojenie podľa príslušných ustanovení zmlúv o jeho uplatňovaní,

 

slovo „V...“, po ktorom sa uvedie miesto a deň prijatia aktu,

 

slovné spojenia: „Za Európsky parlament predseda“, „Za Radu predseda“, po ktorých nasledujú mená predsedu Európskeho parlamentu a predsedu Rady v čase prijatia aktu.

 

Odôvodnenie

Tento článok treba vypustiť na tomto mieste a presunúť do prílohy k rokovaciemu poriadku. Rokovací poriadok Rady obsahuje podobné ustanovenia v prílohe, a nie v samotnom texte. Podrobné pravidlá navrhovania legislatívnych aktov dohodli Európsky parlament, Rada a Komisia na administratívnej úrovni (najmä v Spoločnej praktickej príručke pre tvorbu legislatívy Európskej únie).

Pozmeňujúci návrh    94

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 78

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 78

Článok 78

Podpis prijatých aktov

Podpis a uverejnenie prijatých aktov

Po finalizácii textu prijatého v súlade s článkom 193 a potom, čo sa overí, že všetky postupy boli riadne ukončené, predseda a generálny tajomník podpíšu akty prijaté v súlade s riadnym legislatívnym postupom a generálni tajomníci Parlamentu a Rady zabezpečia ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie.

Po finalizácii textu prijatého v súlade s článkom 193 a prílohou XVIa a potom, čo sa overí, že všetky postupy boli riadne ukončené, predseda a generálny tajomník podpíšu akty prijaté v súlade s riadnym legislatívnym postupom.

 

Generálni tajomníci Parlamentu a Rady následne zabezpečia zverejnenie aktu v Úradnom vestníku Európskej únie.

Odôvodnenie

Cieľom tejto zmeny je vytvoriť právny základ novej prílohy vytvorenej spolu s textom súčasného článku 77.

Pozmeňujúci návrh    95

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Hlava II – kapitola 4 (nová)

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

KAPITOLA 4

 

OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE KONZULTAČNÝ POSTUP

 

(Má sa zaviesť za článkom 78.)

Odôvodnenie

Oprava sa týka iba názvu kapitoly 4, aby sa zabránilo dojmu, že táto kapitola stanovuje všetky postupy pre postup konzultácie.

Pozmeňujúci návrh    96

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 78 a (nový)

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 78 a

 

Zmenený návrh právne záväzného aktu

 

Ak má Komisia v úmysle nahradiť alebo zmeniť svoj návrh právne záväzného aktu, gestorský výbor môže odložiť preskúmanie návrhu dovtedy, kým od Komisie nedostane nový návrh alebo pozmeňujúce návrhy.

Odôvodnenie

Toto ustanovenie je v súčasnosti článkom 57 odsekom 1 a cieľom navrhovanej zmeny je zjednodušenie textu.

Pozmeňujúci návrh    97

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 78 b (nový)

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 78 b

 

Stanovisko Komisie k pozmeňujúcim návrhom

 

Predtým, než gestorský výbor pristúpi k záverečnému hlasovaniu o návrhu legislatívneho aktu, požiada Komisiu o stanovisko ku všetkým pozmeňujúcim návrhom, ktoré prijal výbor.

 

Ak je to vhodné, toto stanovisko sa zahrnie do správy.

Odôvodnenie

Toto ustanovenie je v súčasnosti článkom 58 a cieľom navrhovanej zmeny je zjednodušenie textu.

Pozmeňujúci návrh    98

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 78 c (nový)

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 78 c

 

Hlasovanie v Parlamente

 

Článok 59 odseky -1, 1, 1b, a 1c sa uplatňujú primerane.

Pozmeňujúci návrh    99

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 78 d (nový)

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 78 d

 

Postup po prijatí pozície Parlamentu

 

1.  V období po prijatí pozície Parlamentu k návrhu právne záväzného aktu sledujú predseda a spravodajca gestorského výboru ďalší vývoj, pokiaľ ide o postup smerom k prijatiu tohto návrhu Radou, najmä v záujme zabezpečenia riadneho dodržania všetkých záväzkov Rady alebo Komisie voči Parlamentu so zreteľom na jeho pozíciu. Pravidelne informuje výbor.

 

2.  Gestorský výbor môže vyzvať Komisiu a Radu na diskusiu o predmetnej veci.

 

3.  Ak to gestorský výbor považuje za potrebné, môže v každom štádiu tohto postupu predložiť návrh uznesenia, v ktorom odporučí, aby Parlament:

 

  vyzval Komisiu, aby stiahla svoj návrh,

 

  vyzval Komisiu alebo Radu, aby opätovne predložili vec Parlamentu podľa článku 78e, alebo Komisiu, aby predložila nový návrh, alebo

 

  rozhodol o iných krokoch, ktoré považuje za potrebné.

 

Tento návrh sa zaradí do návrhu programu plenárnej schôdze nasledujúcej po prijatí návrhu výborom.

Odôvodnenie

Toto ustanovenie sa sem presunie zo súčasného článku 62.

Pozmeňujúci návrh    100

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 78 e (nový)

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 78 e

 

Opätovné predloženie veci Parlamentu

 

1.  Na žiadosť gestorského výboru predseda vyzve Radu, aby o veci opäť konzultovala s Parlamentom za rovnakých okolností a podmienok, ako sú uvedené v článku 63 odseku 1, a tiež v prípade, keď Rada podstatným spôsobom zmení alebo má v úmysle zmeniť právne záväzný akt, ku ktorému Parlament pôvodne vydal svoje pozíciu, okrem prípadov, keď je cieľom zapracovanie pozmeňujúcich návrhov Parlamentu.

 

2.  Predseda takisto požiada, aby bol návrh právne záväzného aktu opätovne predložený Parlamentu za podmienok stanovených v tomto článku, ak o tom Parlament rozhodne na základe návrhu politickej skupiny alebo aspoň štyridsiatich poslancov.

Odôvodnenie

Odsek 1 – presunutý z článku 63 ods. 3. Odsek 2 – presunutý z článku 63 ods. 4

Pozmeňujúci návrh    101

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Hlava II – kapitola 7 – číslovanie

Platný text

Pozmeňujúci návrh

KAPITOLA 7

KAPITOLA 5

ÚSTAVNÉ OTÁZKY

ÚSTAVNÉ OTÁZKY

Odôvodnenie

Kapitola 7 sa mení na kapitolu 5.

Pozmeňujúci návrh    102

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 81

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 81

Článok 81

Zmluvy o pristúpení

Zmluvy o pristúpení

1.  Každá žiadosť európskeho štátu o členstvo v Európskej únii sa pridelí na posúdenie gestorskému výboru.

1.  Každá žiadosť európskeho štátu o členstvo v Európskej únii v súlade s článkom 49 Zmluvy o Európskej únii sa pridelí na posúdenie gestorskému výboru.

2.  Na návrh gestorského výboru, politickej skupiny alebo najmenej štyridsiatich poslancov môže Parlament rozhodnúť, že pred začatím rokovaní so štátom žiadajúcim o členstvo požiada Komisiu a Radu o účasť na rozprave.

2.  Na návrh gestorského výboru, politickej skupiny alebo najmenej štyridsiatich poslancov môže Parlament rozhodnúť, že pred začatím rokovaní so štátom žiadajúcim o členstvo požiada Komisiu a Radu o účasť na rozprave.

3.  Počas rokovaní Komisia a Rada pravidelne a dôsledne informujú gestorský výbor o pokroku v rokovaniach, v prípade potreby dôverne.

3.  Gestorský výbor požiada Komisiu a Radu, aby mu poskytovali úplné a pravidelné informácie o pokroku v rokovaniach, v prípade potreby dôverne.

4.  V každom štádiu rokovaní môže Parlament na základe správy gestorského výboru prijať odporúčania a žiadať, aby sa vzali do úvahy pred uzavretím zmluvy o pristúpení štátu žiadajúceho o členstvo v Európskej únii.

4.  V každom štádiu rokovaní môže Parlament na základe správy gestorského výboru prijať odporúčania a žiadať, aby sa vzali do úvahy pred uzavretím zmluvy o pristúpení štátu žiadajúceho o členstvo v Európskej únii.

5.  Návrh dohody sa po skončení rokovaní, ale pred jej podpisom, predloží Parlamentu na udelenie súhlasu v súlade s článkom 99.

5.  Návrh dohody sa po skončení rokovaní, ale pred jej podpisom, predloží Parlamentu na udelenie súhlasu v súlade s článkom 99. V súlade s článkom 49 Zmluvy o Európskej únii si súhlas Parlamentu vyžaduje hlasovanie väčšiny jeho poslancov.

Odôvodnenie

Znenie je upravené v odseku 3 s cieľom zabrániť tomu, aby vnútorné pravidlá EP obsahovali jednostrannú formuláciu toho, čo by mali robiť ostatné inštitúcie.

Pozmeňujúci návrh    103

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 83

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 83

Článok 83

Porušenie základných zásad členským štátom

Porušenie základných zásad a hodnôt členským štátom

1.  Parlament môže na základe osobitnej správy gestorského výboru vypracovanej v súlade s článkami 45 a 52:

1.  Parlament môže na základe osobitnej správy gestorského výboru vypracovanej v súlade s článkami 45 a 52:

a) hlasovať o odôvodnenom návrhu vyzývajúcom Radu, aby konala v súlade s článkom 7 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii;

a) hlasovať o odôvodnenom návrhu vyzývajúcom Radu, aby konala v súlade s článkom 7 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii;

b) hlasovať o návrhu vyzývajúcom Komisiu alebo členské štáty, aby podali návrh podľa článku 7 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii;

b) hlasovať o návrhu vyzývajúcom Komisiu alebo členské štáty, aby podali návrh podľa článku 7 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii;

c) hlasovať o návrhu vyzývajúcom Radu, aby konala v súlade s článkom 7 ods. 3 alebo následne v súlade s článkom 7 ods. 4 Zmluvy o Európskej únii.

c) hlasovať o návrhu vyzývajúcom Radu, aby konala v súlade s článkom 7 ods. 3 alebo následne v súlade s článkom 7 ods. 4 Zmluvy o Európskej únii.

2.  Každá žiadosť Rady o súhlas s návrhom podaným podľa článku 7 ods. 1 a 2 Zmluvy o Európskej únii spolu s pripomienkami dotknutého členského štátu sa oznámi Parlamentu a pridelí gestorskému výboru v súlade s článkom 99. S výnimkou naliehavých a odôvodnených prípadov prijíma Parlament rozhodnutia na návrh gestorského výboru.

2.  Každá žiadosť Rady o súhlas s návrhom podaným podľa článku 7 ods. 1 a 2 Zmluvy o Európskej únii spolu s pripomienkami dotknutého členského štátu sa oznámi Parlamentu a pridelí gestorskému výboru v súlade s článkom 99. S výnimkou naliehavých a odôvodnených prípadov prijíma Parlament rozhodnutia na návrh gestorského výboru.

3.  Rozhodnutia podľa odsekov 1 a 2 vyžadujú na prijatie dvojtretinovú väčšinu odovzdaných hlasov, ktorá predstavuje väčšinu všetkých poslancov.

3.  V súlade s článkom 354 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa na prijatie rozhodnutí podľa odsekov 1 a 2 vyžaduje dvojtretinová väčšina odovzdaných hlasov, čo predstavuje väčšinu všetkých poslancov.

4.  Ak to schváli Konferencia predsedov, gestorský výbor môže predložiť návrh sprievodného uznesenia. Tento návrh uznesenia vyjadruje názor Parlamentu na vážne porušenie základných zásad členským štátom, na primerané sankcie, ako aj na zmenu alebo odvolanie týchto sankcií.

4.  Ak to schváli Konferencia predsedov, gestorský výbor môže predložiť návrh sprievodného uznesenia. Tento návrh uznesenia vyjadruje názor Parlamentu na vážne porušenie zo strany členského štátu, na primerané opatrenia, ktoré treba prijať, ako aj na zmenu alebo odvolanie týchto opatrení.

5.  Gestorský výbor zabezpečí, aby bol Parlament v plnom rozsahu informovaný a v prípade potreby požiadaný o názor na všetky opatrenia vyplývajúce z jeho súhlasu, udeleného podľa odseku 3. Rada sa vyzve, aby primerane informovala o vývoji situácie. Na návrh gestorského výboru vypracovaný so súhlasom Konferencie predsedov môže Parlament prijať odporúčania pre Radu.

5.  Gestorský výbor zabezpečí, aby bol Parlament v plnom rozsahu informovaný a v prípade potreby požiadaný o názor na všetky opatrenia vyplývajúce z jeho súhlasu, udeleného podľa odseku 3. Rada sa vyzve, aby primerane informovala o vývoji situácie. Na návrh gestorského výboru vypracovaný so súhlasom Konferencie predsedov môže Parlament prijať odporúčania pre Radu.

Odôvodnenie

Cieľom zmeny v odseku 4 je zosúladenie znenia so zmluvou (článok 7 Zmluvy o EÚ používa „opatrenia“ nie „sankcie“).

Pozmeňujúci návrh    104

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 84

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 84

Článok 84

Zloženie Parlamentu

Zloženie Parlamentu

Parlament môže na základe správy gestorského výboru vypracovanej v súlade s článkom 45 a v dostatočnom predstihu pred koncom volebného obdobia predložiť návrh na zmenu svojho zloženia. Návrh rozhodnutia Európskej rady ustanovujúceho zloženie Parlamentu sa preskúma v súlade s článkom 99.

Parlament môže na základe správy gestorského výboru, ktorú vypracoval v súlade s článkom 14 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii a článkami 45 a 52 rokovacieho poriadku, v dostatočnom predstihu pred koncom volebného obdobia predložiť návrh na zmenu svojho zloženia. Návrh rozhodnutia Európskej rady, ktorým sa ustanovuje zloženie Parlamentu, sa preskúma v súlade s článkom 99.

Odôvodnenie

Podobne ako v iných článkoch tejto kapitoly je odkaz na príslušný článok zmluvy potrebný (článok 14 ods. 2 Zmluvy o EÚ), pretože to je základ pre iniciatívy Parlamentu.

Pozmeňujúci návrh    105

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 85

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 85

Článok 85

Posilnená spolupráca medzi členskými štátmi

Posilnená spolupráca medzi členskými štátmi

1.  Žiadosti o zavedenie posilnenej spolupráce medzi členskými štátmi podľa článku 20 Zmluvy o Európskej únii pridelí predseda gestorskému výboru na posúdenie. Články 39, 41, 43, 47, články 57 až 63 a článok 99 rokovacieho poriadku sa použijú primerane.

1.  Žiadosti o zavedenie posilnenej spolupráce medzi členskými štátmi podľa článku 20 Zmluvy o Európskej únii pridelí predseda gestorskému výboru na posúdenie. Uplatňuje sa článok 99 rokovacieho poriadku.

2.  Gestorský výbor preverí ich súlad s článkom 20 Zmluvy o Európskej únii a článkami 326 až 334 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

2.  Gestorský výbor preverí ich súlad s článkom 20 Zmluvy o Európskej únii a článkami 326 až 334 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

3.  Po zavedení posilnenej spolupráce Parlament posudzuje následné akty navrhnuté v jej rámci v rovnakých postupoch, aké sa použijú, keď nejde o posilnenú spoluprácu. Použije sa článok 47.

3.  Po zavedení posilnenej spolupráce Parlament posudzuje následné akty navrhnuté v jej rámci v rovnakých postupoch, aké sa použijú, keď nejde o posilnenú spoluprácu. Použije sa článok 47.

Odôvodnenie

Odkazy na niektoré články sa vypúšťajú, pretože sú nadbytočné a nepotrebné (odkazy na články 57 až 63 o prvom čítaní a odkazy na články 39, 41, 43 a 47 sú nadbytočné). Postup udelenia súhlasu sa zvyčajne riadi článkom 99.

Pozmeňujúci návrh    106

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Hlava II – kapitola 8 – číslovanie

Platný text

Pozmeňujúci návrh

KAPITOLA 8

KAPITOLA 6

ROZPOČTOVÉ POSTUPY

ROZPOČTOVÉ POSTUPY

Pozmeňujúci návrh    107

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 86

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 86

Článok 86

Viacročný finančný rámec

Viacročný finančný rámec

Ak Rada žiada o súhlas Parlamentu s návrhom nariadenia, ktorým sa určuje viacročný finančný rámec, vec sa pridelí gestorskému výboru v súlade s postupom ustanoveným v článku 99. Súhlas Parlamentu vyžaduje väčšinu hlasov všetkých poslancov.

Ak Rada žiada o súhlas Parlamentu s návrhom nariadenia, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec, vec sa rieši v súlade s článkom 99. V súlade s článkom 312 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie si súhlas Parlamentu vyžaduje hlasovanie väčšiny jeho poslancov.

Pozmeňujúci návrh    108

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 86 a (nový)

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 86 a

 

Ročný rozpočtový postup

 

Gestorský výbor môže rozhodnúť o vypracovaní správy, ktorú považuje za vhodnú v súvislosti s rozpočtom, so zreteľom na prílohu k Medziinštitucionálnej dohode o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení z 2 decembra 20131a.

 

Každý iný výbor môže predložiť stanovisko v lehote stanovenej gestorským výborom.

 

___________________

 

Ú. v. EÚ L 373, 20.12.2013, s. 1.

Odôvodnenie

Navrhuje sa vypustiť súčasný článok 87 a nahradiť ho novým článkom o ročnom rozpočtovom postupe.

Pozmeňujúci návrh    109

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 87

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 87

vypúšťa sa

Pracovné dokumenty

 

1.  Poslancom sú k dispozícii tieto dokumenty:

 

a) návrh rozpočtu predložený Komisiou;

 

b) zhrnutie rokovaní Rady o návrhu rozpočtu;

 

c) pozícia Rady k návrhu rozpočtu vypracovaná v súlade s článkom 314 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

 

d) akýkoľvek návrh rozhodnutia o predbežných dvanástinách v súlade s článkom 315 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

 

2.  Tieto dokumenty sa pridelia gestorskému výboru. Každý výbor, ktorého sa to týka, môže vypracovať stanovisko.

 

3.  Ak chcú iné výbory vypracovať stanoviská, predseda určí lehotu na ich doručenie gestorskému výboru.

 

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh    110

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 88

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 88

Článok 88

Prerokovanie návrhu rozpočtu – prvé štádium

Pozícia Parlamentu k návrhu rozpočtu

1.  Za podmienok uvedených nižšie môže každý poslanec predložiť predbežné zmeny k návrhu rozpočtu a vystúpiť na ich podporu.

1.  Pozmeňujúce návrhy k pozícii Rady k návrhu rozpočtu môžu v gestorskom výbore predkladať jednotliví poslanci.

 

Pozmeňujúce návrhy k pozícii Rady môžu byť v Parlamente predložené skupinou najmenej 40 poslancov alebo v mene výboru alebo politickej skupiny.

2.  Predbežné zmeny sú prípustné, len ak sú predložené písomne a sú podpísané najmenej štyridsiatimi poslancami alebo sú predložené v mene politickej skupiny alebo výboru, uvádzajú rozpočtovú kapitolu, ktorej sa týkajú, a zaručujú udržanie rovnováhy príjmov a výdavkov. Predbežné zmeny obsahujú všetky potrebné informácie o poznámkach, ktoré sa majú uviesť v príslušnej rozpočtovej kapitole.

2.  Pozmeňujúce návrhy sa predkladajú písomne spolu s odôvodnením, obsahujú podpisy ich autorov a konkrétny rozpočtový riadok, ktorého sa týkajú.

Všetky predbežné zmeny k návrhu rozpočtu musia byť písomne odôvodnené.

 

3.  Predseda určí lehotu na predkladanie predbežných zmien.

3.  Predseda určí lehotu na predkladanie pozmeňujúcich návrhov.

4.  Gestorský výbor vydá svoje stanovisko k predloženým textom pred ich prerokovaním v pléne.

4.  Gestorský výbor hlasuje o týchto pozmeňujúcich návrhoch pred ich prerokovaním v pléne.

Predbežné zmeny, ktoré gestorský výbor zamietol, sa nepredložia na hlasovanie v pléne, pokiaľ o to v lehote určenej predsedom písomne nepožiada výbor alebo najmenej štyridsať poslancov. Lehota určená predsedom nemôže byť v žiadnom prípade kratšia ako 24 hodín pred začiatkom hlasovania.

4a.   Pozmeňujúce návrhy predložené v Parlamente, ktoré gestorský výbor zamietol, sa môžu predložiť na hlasovanie len vtedy, ak o to v lehote, ktorú určil predseda, písomne požiada výbor alebo najmenej štyridsať poslancov. Lehota určená predsedom nemôže byť v žiadnom prípade kratšia ako 24 hodín pred začiatkom hlasovania.

5.  Predbežné zmeny k odhadu rozpočtu Parlamentu podobné tým, ktoré už Parlament zamietol v čase zostavovania odhadu rozpočtu, sa prerokujú, len ak k nim gestorský výbor vydal kladné stanovisko.

5.  O pozmeňujúcich návrhoch k odhadu rozpočtu Parlamentu podobných tým, ktoré už Parlament zamietol v čase zostavovania odhadu rozpočtu, sa rokuje, len ak k nim gestorský výbor vydal kladné stanovisko.

6.  Bez ohľadu na článok 59 ods. 2 Parlament hlasuje oddelene a postupne o:

6.  Parlament hlasuje postupne o:

–  každej predbežnej zmene,

–  pozmeňujúcich návrhoch k pozícii Rady k návrhu rozpočtu, podľa oddielov,

  každej časti návrhu rozpočtu,

 

–  návrhu uznesenia týkajúceho sa návrhu rozpočtu.

–   návrhu uznesenia týkajúceho sa návrhu rozpočtu.

Použije sa však článok 174 ods. 4 až 8.

Použije sa však článok 174 ods. 4 až 8a.

7.  Články, kapitoly, hlavy a oddiely návrhu rozpočtu, ku ktorým neboli predložené žiadne predbežné zmeny, sa považujú za prijaté.

7.  Články, kapitoly, hlavy a oddiely návrhu rozpočtu, ku ktorým neboli predložené žiadne pozmeňujúce návrhy, sa považujú za prijaté.

8.  Na prijatie predbežných zmien je potrebný súhlas väčšiny všetkých poslancov.

8.  V súlade s článkom 314 ods. 4 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa na prijatie pozmeňujúcich návrhov vyžaduje hlasovanie väčšiny poslancov Parlamentu.

9.  Ak Parlament zmenil návrh rozpočtu, takto zmenený návrh rozpočtu sa spolu s odôvodneniami postúpi Rade a Komisii.

9.  Ak Parlament zmenil pozíciu Rady k návrhu rozpočtu, takto zmenená pozícia sa postúpi Rade a Komisii spolu s odôvodneniami a zápisnicou zo zasadnutia, na ktorom boli pozmeňujúce návrhy prijaté.

10.  Zápisnica z rokovania, na ktorom Parlament vydal stanovisko k návrhu rozpočtu, sa postúpi Rade a Komisii.

 

Odôvodnenie

The title of Rule 88 is changed and brought in line with point 13 of the Annex to the IIA. As regards the changes to paragraph 1, they clarify the possibility to table amendments to the Council's position.

Paragraph 2 subparagraph 2 is deleted here and included in subparagraph 1.

As regards the changes to paragraph 4, the word "texts" is quite vague and therefore it is replaced by "amendments".

As regards the changes to paragraph 6 in the introductory part, the word "notwithstanding" is deleted to avoid unnecessary questions on the applicability of the other Rules governing the first reading.

The modifications to paragraph 6 subparagraph 2 reflect the changes in Rule 174.

Pozmeňujúci návrh    111

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 89

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 89

Článok 95a

Finančný trialóg

Medziinštitucionálna spolupráca

Predseda sa zúčastňuje na pravidelných stretnutiach predsedov Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré sa zvolávajú z iniciatívy Komisie v rámci rozpočtových postupov uvedených v hlave II šiestej časti Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Predseda prijme všetky potrebné opatrenia na podporu zmierenia a zblíženia pozícií inštitúcií s cieľom uľahčiť vykonávanie vyššie uvedených postupov.

V súlade s článkom 324 Zmluvy o fungovaní EÚ sa predseda zúčastňuje na pravidelných stretnutiach predsedov Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré sa zvolávajú z iniciatívy Komisie v rámci rozpočtových postupov uvedených v hlave II šiestej časti Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Predseda prijme všetky potrebné opatrenia na podporu zmierenia a zblíženia pozícií inštitúcií s cieľom uľahčiť vykonávanie vyššie uvedených postupov.

Predseda Parlamentu môže touto úlohou poveriť podpredsedu so skúsenosťami v rozpočtových otázkach alebo predsedu výboru, v ktorého pôsobnosti sú rozpočtové veci.

Predseda Parlamentu môže touto úlohou poveriť podpredsedu so skúsenosťami v rozpočtových otázkach alebo predsedu výboru, v ktorého pôsobnosti sú rozpočtové veci.

 

(Tento článok sa znení zmien presúva na koniec kapitoly o rozpočtovom postupe za článok 95.)

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh    112

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 91

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 91

Článok 91

Prijatie rozpočtu s konečnou platnosťou

Prijatie rozpočtu s konečnou platnosťou

Ak je predseda presvedčený o tom, že rozpočet bol prijatý v súlade s ustanoveniami článku 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, vyhlási v pléne, že rozpočet bol prijatý s konečnou platnosťou. Zabezpečí jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie.

Ak sa predseda domnieva, že rozpočet bol prijatý v súlade s ustanoveniami článku 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, vyhlási v pléne, že rozpočet bol prijatý s konečnou platnosťou. Zabezpečí jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    113

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 93

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 93

Článok 93

Absolutórium Komisii za plnenie rozpočtu

Absolutórium Komisii za plnenie rozpočtu

Ustanovenia týkajúce sa vykonávacích postupov rozhodovania o udelení absolutória Komisii za plnenie rozpočtu v súlade s finančnými ustanoveniami Zmluvy o fungovaní Európskej únie a nariadením o rozpočtových pravidlách, tvoria prílohu tohto rokovacieho poriadku11. Príloha sa prijme podľa článku 227 ods. 2.

Ustanovenia týkajúce sa postupov na udelenie absolutória Komisii za plnenie rozpočtu v súlade s finančnými ustanoveniami Zmluvy o fungovaní Európskej únie a nariadením o rozpočtových pravidlách, tvoria prílohu tohto rokovacieho poriadku11.

__________________

__________________

11 Pozri prílohu V.

11 Pozri prílohu V.

Odôvodnenie

Zladenie anglickej verzie s ostatnými jazykovými verziami (FR, IT, NL).

Pozmeňujúci návrh    114

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 94

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 94

Článok 94

Ďalšie postupy udelenia absolutória

Ďalšie postupy udelenia absolutória

Ustanovenia, ktoré upravujú postup udelenia absolutória Komisii za plnenie rozpočtu, sa použijú aj na postup udelenia absolutória:

Ustanovenia, ktoré upravujú postup udelenia absolutória Komisii za plnenie rozpočtu v súlade s článkom 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, sa použijú aj na postup udelenia absolutória:

predsedovi Európskeho parlamentu za plnenie rozpočtu Európskeho parlamentu;

predsedovi Európskeho parlamentu za plnenie rozpočtu Európskeho parlamentu;

–  osobám zodpovedným za plnenie rozpočtu ostatných orgánov a inštitúcií Európskej únie, ako sú Rada (pokiaľ ide o jej výkonné právomoci), Súdny dvor Európskej únie, Dvor audítorov, Európsky hospodársky a sociálny výbor a Výbor regiónov;

–  osobám zodpovedným za plnenie rozpočtu ostatných orgánov a inštitúcií Európskej únie, ako sú Rada, Súdny dvor Európskej únie, Dvor audítorov, Európsky hospodársky a sociálny výbor a Výbor regiónov;

Komisii za plnenie rozpočtu Európskeho rozvojového fondu;

Komisii za plnenie rozpočtu Európskeho rozvojového fondu;

orgánom zodpovedným za plnenie rozpočtu právne nezávislých subjektov, ktoré plnia úlohy Únie, ak ich činnosť podlieha právnym ustanoveniam, ktoré vyžadujú udelenie absolutória Parlamentom.

orgánom zodpovedným za plnenie rozpočtu právne nezávislých subjektov, ktoré plnia úlohy Únie, ak ich činnosť podlieha právnym ustanoveniam, ktoré vyžadujú udelenie absolutória Parlamentom.

Odôvodnenie

Navrhovanou úpravou úvodnej časti sa objasňuje, že absolutórium sa udelí na základe článku 319 Zmluvy o fungovaní EÚ.

Pokiaľ ide o druhú zarážku, navrhujú sa vypustiť slová „(pokiaľ ide o jej výkonné právomoci)“, pretože je jasné, že absolutórium sa netýka politických činností Rady.

Pozmeňujúci návrh    115

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 95

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 95

Článok 92a

Parlamentná kontrola plnenia rozpočtu

Plnenie rozpočtu

1.  Parlament dohliada na plnenie rozpočtu bežného roka. Touto úlohou poverí výbory pre rozpočet a kontrolu rozpočtu a ďalšie dotknuté výbory.

1.  Parlament dohliada na plnenie rozpočtu bežného roka. Touto úlohou poverí výbory pre rozpočet a kontrolu rozpočtu a ďalšie dotknuté výbory.

2.  Každoročne pred prvým čítaním návrhu rozpočtu na nasledujúci finančný rok Parlament preskúma problémy súvisiace s plnením rozpočtu bežného roka. Ak je to vhodné, urobí tak na základe návrhu uznesenia predloženého gestorským výborom.

2.  Každoročne pred čítaním návrhu rozpočtu na nasledujúci finančný rok Parlament preskúma problémy súvisiace s plnením rozpočtu bežného roka. Ak je to vhodné, vychádza z návrhu uznesenia predloženého gestorským výborom.

 

(Takto zmenený článok sa presunie pred článok 93.)

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh    116

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Hlava II – kapitola 9 – číslovanie

Platný text

Pozmeňujúci návrh

KAPITOLA 9

KAPITOLA 7

VNÚTORNÉ ROZPOČTOVÉ POSTUPY

VNÚTORNÉ ROZPOČTOVÉ POSTUPY

Odôvodnenie

Kapitola 9 sa mení na kapitolu 7.

Pozmeňujúci návrh    117

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 98

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 98

Článok 98

Právomoc týkajúca sa výdavkov a ich uhrádzania

Právomoc týkajúca sa výdavkov a ich uhrádzania, schvaľovania účtovných výkazov a udeľovania absolutória

1.  Predseda po porade s príslušným výborom rozhodne o výdavkoch a ich úhrade alebo urobí opatrenia na uskutočnenie a úhradu výdavkov v súlade s vnútornými rozpočtovými nariadeniami prijatými Predsedníctvom.

1.  Predseda po porade s príslušným výborom rozhodne o výdavkoch a ich úhrade alebo urobí opatrenia na uskutočnenie a úhradu výdavkov v súlade s vnútornými nariadeniami o rozpočtových pravidlách prijatými Predsedníctvom.

2.  Predseda pridelí návrh ročných účtovných výkazov gestorskému výboru.

2.  Predseda pridelí návrh ročných účtovných výkazov gestorskému výboru.

3.  Na základe správy gestorského výboru Parlament schváli svoje účtovné výkazy a rozhodne o udelení absolutória.

3.  Na základe správy gestorského výboru Parlament schváli svoje účtovné výkazy a rozhodne o udelení absolutória.

Pozmeňujúci návrh    118

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Hlava II – kapitola 10 – číslovanie

Platný text

Pozmeňujúci návrh

KAPITOLA 10

KAPITOLA 8

POSTUP SÚHLASU

POSTUP SÚHLASU

Odôvodnenie

Kapitola 10 sa mení na kapitolu 8.

Pozmeňujúci návrh    119

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 99

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 99

Článok 99

Postup súhlasu

Postup súhlasu

1.  Ak je Parlament požiadaný o súhlas s predloženým aktom, pri prijímaní svojho rozhodnutia prihliada na odporúčanie gestorského výboru o prijatí alebo zamietnutí aktu. Odporúčanie obsahuje citácie, ale nie odôvodnenia. Môže obsahovať krátke zdôvodnenie, za ktoré zodpovedá spravodajca, a o ktorom sa nehlasuje. Článok 56 ods. 1 sa použije primerane. Pozmeňujúce návrhy predložené vo výbore sú prípustné iba vtedy, keď ich cieľom je zmena odporúčania navrhovaného spravodajcom.

1.  Ak je Parlament požiadaný o súhlas s právne záväzným aktom, gestorský výbor predloží Parlamentu odporúčanie, aby návrh aktu schválil alebo zamietol .

 

Odporúčanie obsahuje citácie, ale nie odôvodnenia. Pozmeňujúce návrhy výboru sú prípustné iba vtedy, keď ich cieľom je zmena odporúčania navrhovaného spravodajcom.

 

K odporúčaniu môže byť vypracovaná krátka dôvodová správa, za ktorú zodpovedá spravodajca. Dôvodová správa sa nepredkladá na hlasovanie. Článok 56 ods. 1 sa použije primerane.

Gestorský výbor môže predložiť návrh nelegislatívneho uznesenia. Iné výbory sa môžu zapojiť do vypracúvania uznesenia v súlade s článkom 201 ods. 3 v spojení s článkami 53, 54 alebo 55.

1a.   Gestorský výbor môže podľa potreby takisto predložiť správu obsahujúcu návrh nelegislatívneho uznesenia, v ktorej uvedie dôvody, prečo by Parlament mal udeliť alebo odmietnuť súhlas, a prípadne navrhne odporúčania týkajúce sa implementácie navrhovaného aktu.

 

1b.   Gestorský výbor sa zaoberá žiadosťou o udelenie súhlasu bez zbytočných prieťahov. Ak gestorský výbor neprijme svoje odporúčanie do šiestich mesiacov od doručenia žiadosti o súhlas, Konferencia predsedov môže vec zahrnúť do programu nasledujúcej plenárnej schôdze na posúdenie alebo v riadne odôvodnených prípadoch rozhodnúť o predĺžení šesťmesačného obdobia.

Parlament rozhodne o akte, na ktorého prijatie je podľa Zmluvy o Európskej únii alebo Zmluvy o fungovaní Európskej únie potrebný jeho súhlas, jediným hlasovaním o udelení súhlasu bez ohľadu na to, či na základe odporúčania gestorského výboru treba akt prijať alebo zamietnuť, pričom nie sú prípustné žiadne pozmeňujúce návrhy. Väčšina potrebná na udelenie súhlasu je väčšina stanovená v článku Zmluvy o Európskej únii alebo Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorý tvorí právny základ navrhovaného aktu, alebo, keď v príslušnom článku väčšina nie je stanovená, väčšina odovzdaných hlasov. Ak sa nepodarí získať požadovanú väčšinu, navrhovaný akt sa považuje za zamietnutý.

1c.   Parlament rozhodne o navrhovanom akte jediným hlasovaním o udelení súhlasu bez ohľadu na to, či na základe odporúčania gestorského výboru treba akt prijať alebo zamietnuť, pričom nie sú prípustné žiadne pozmeňujúce návrhy. Ak sa nepodarí získať požadovanú väčšinu, navrhovaný akt sa považuje za zamietnutý.

2.  Navyše na medzinárodné dohody, zmluvy o pristúpení, na zistenia vážneho a dlhotrvajúceho porušovania základných zásad členským štátom, na určenie zloženia Parlamentu, nad viazanie posilnenej spolupráce medzi členskými štátmi alebo na prijatie viacročného finančného rámca sa použijú články 108, 81, 83, 84, 85 a 86.

 

3.  Ak je na prijatie návrhu legislatívneho aktu alebo pripravovanej medzinárodnej dohody potrebný súhlas Parlamentu, môže gestorský výbor Parlamentu predložiť predbežnú správu s návrhom uznesenia obsahujúcim odporúčania na zmenu alebo uplatnenie navrhovaného legislatívneho aktu alebo pripravovanej medzinárodnej dohody.

3.  Ak je potrebný súhlas Parlamentu, gestorský výbor môže kedykoľvek Parlamentu predložiť predbežnú správu s návrhom uznesenia obsahujúcim odporúčania na zmenu alebo uplatnenie navrhovaného aktu.

4.  Gestorský výbor sa zaoberá žiadosťou o udelenie súhlasu bez zbytočných prieťahov. Ak sa gestorský výbor rozhodne neposkytnúť odporúčanie alebo neprijme odporúčanie do šiestich mesiacov od prevzatia žiadosti o súhlas, Konferencia predsedov buď môže vec zahrnúť do programu nasledujúcej schôdze na posúdenie, alebo v riadne odôvodnených prípadoch rozhodnúť o predĺžení šesťmesačného obdobia.

 

Ak je na prijatie pripravovanej medzinárodnej dohody potrebný súhlas Parlamentu, na základe odporúčania gestorského výboru môže Parlament rozhodnúť o prerušení postupu súhlasu na obdobie najviac jedného roka.

 

Justification

The changes to paragraph 1 reflect the fact that having an explanatory statement as a means of supporting/reinforcing the recommendation by rapporteur/committee is useful (it may lead to fewer reports under paragraph 2 as the committee would not draft them regularly in order to explain its (new)position).

Paragraph 1 subparagraph 2 shall become par 1a. The addition of "also" aims to clarify this aspect. The references to Rules 53, 54 and 55 are deleted because they are superfluous and might even lead to an erroneous “a contrary” reasoning concerning the first subparagraph (where Rule 53 and Rule 55 could apply, but not Rule 54). The fact that Rule 54 cannot apply to a report concerning the consent procedure stricto sensu is mentioned explicitly under Rule 54.

The text of paragraph 1 b (new) is moved from the first subparagraph of Rule 99(4) and streamlined.

The suggested changes to paragraph 1 subparagraph 3 aim to streamline the text and to delete provisions which are superfluous. Parliament's consent is always required because of a Treaty provision. The majority is also clearly indicated.

The suggested deletion of paragraph 2 aim to streamline the text and to delete provisions which are superfluous. This paragraph just reiterates some (but not all) situations where consent is required and which are already described in Rules 108, 81, 83, 84, 85 & 86.

The text of paragraph 4 subparagraph 1 is moved to a new paragraph 1b of Rule 99 and streamlined.

Paragraph 4 subparagraph 2 is to be deleted here and moved under Rule 108. This provision only applies to envisaged international agreements, because of the involvement of (and probable need for clarification for) third parties, and could therefore be moved under Rule 108. This paragraph does not impede Parliament abrogating at any time its decision to suspend, nor does it prevent Parliament from renewing it after its expiry.

Pozmeňujúci návrh    120

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Hlava II – kapitola 11 – číslovanie

Platný text

Pozmeňujúci návrh

KAPITOLA 11

KAPITOLA 9

INÉ POSTUPY

INÉ POSTUPY

Pozmeňujúci návrh    121

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 100

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 100

Článok 100

Postup pri vydávaní stanovísk podľa článku 140 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

Postup pri vydávaní stanovísk k výnimkám pre prijatie eura

1.  Keď sú odporúčania Rady konzultované s Parlamentom podľa článku 140 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, Parlament po tom, ako ich Rada predložila v pléne, rokuje o ústne alebo písomne podanom návrhu gestorského výboru na schválenie alebo zamietnutie odporúčaní, ktoré sú predmetom konzultácie.

1.  V prípade konzultácií s Parlamentom podľa článku 140 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie Parlament rokuje na základe správy gestorského výboru, ktorý odporúča schválenie alebo zamietnutie navrhovaného aktu.

2.  Parlament o týchto odporúčaniach rozhodne v jedinom spoločnom hlasovaní. Pozmeňujúce návrhy k týmto odporúčaniam nie sú prípustné.

2.  Parlament o navrhovanom akte rozhodne v jedinom spoločnom hlasovaní, pričom nie je možné predkladať pozmeňujúce návrhy.

Odôvodnenie

Zmena názvu článku sa zameriava na zlepšenie čitateľnosti.

Pokiaľ ide o zmenu článku 1, článok v súčasnom znení nie je úplne v súlade s článkom 140 ods. 2 ZFEÚ ani neodráža súčasnú prax. S Parlamentom sa konzultuje o návrhu rozhodnutia Rady, a nie o „odporúčaniach Rady“ (ktorej návrh rozhodnutia vychádza z odporúčania členských štátov, ktorých menou je euro). Výbor ECON vždy vypracúva správu.

Pozmeňujúci návrh    122

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 102

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 102

Článok 102

Postup pri preskúmaní dobrovoľných dohôd

Postup pri preskúmaní plánovaných dobrovoľných dohôd

1. Ak Komisia informuje Parlament o svojom zámere preskúmať používanie dobrovoľných dohôd ako alternatívy legislatívy, môže príslušný výbor podľa článku 52 vypracovať k danej veci správu.

1. Ak Komisia informuje Parlament o svojom zámere preskúmať používanie dobrovoľných dohôd ako alternatívy legislatívy, môže príslušný výbor podľa článku 52 vypracovať k danej veci správu.

2. Ak Komisia oznámi, že má v úmysle uzavrieť dobrovoľnú dohodu, môže príslušný výbor predložiť návrh uznesenia, v ktorom odporučí prijatie alebo zamietnutie návrhu, pričom spresní podmienky prijatia alebo zamietnutia.

2. Ak Komisia oznámi, že má v úmysle uzavrieť dobrovoľnú dohodu, môže príslušný výbor predložiť návrh uznesenia, v ktorom odporučí prijatie alebo zamietnutie návrhu, pričom spresní podmienky prijatia alebo zamietnutia.

Odôvodnenie

Súčasný názov je zavádzajúci, pretože vzbudzuje dojem, že dobrovoľná dohoda už existuje.

Pozmeňujúci návrh    123

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 103

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 103

Článok 103

Kodifikácia

Kodifikácia

1.  Ak sa Parlamentu predloží návrh na kodifikáciu právnych predpisov Únie, pridelí sa návrh výboru, v ktorého pôsobnosti sú právne veci. Tento výbor ho posúdi podľa podmienok dohodnutých na medziinštitucionálnej úrovni12 s cieľom overiť, že sa návrh obmedzuje na jasnú a jednoduchú kodifikáciu bez podstatných zmien.

1.  Ak sa Parlamentu predloží návrh na kodifikáciu právnych predpisov Únie, pridelí sa návrh výboru, v ktorého pôsobnosti sú právne veci. Tento výbor ho posúdi podľa podmienok dohodnutých na medziinštitucionálnej úrovni12 s cieľom overiť, že sa návrh obmedzuje na jasnú a jednoduchú kodifikáciu bez podstatných zmien.

2.  Výbor, ktorý bol gestorským výborom pre akty, ktoré sú predmetom kodifikácie, môže byť na svoju žiadosť alebo na žiadosť výboru, v ktorého pôsobnosti sú právne veci požiadaný o stanovisko k vhodnosti kodifikácie.

2.  Výbor, ktorý bol gestorským výborom pre akty, ktoré sú predmetom kodifikácie, môže byť na svoju žiadosť alebo na žiadosť výboru, v ktorého pôsobnosti sú právne veci požiadaný o stanovisko k vhodnosti kodifikácie.

3.  Pozmeňujúce návrhy k zneniu návrhu sú neprípustné.

3.  Pozmeňujúce návrhy k zneniu návrhu sú neprípustné.

Na žiadosť spravodajcu však môže predseda výboru príslušného pre právne veci predložiť tomuto výboru na schválenie pozmeňujúce návrhy týkajúce sa technických úprav, a to v prípade, že sú tieto úpravy potrebné na zabezpečenie súladu návrhu s pravidlami kodifikácie a nevnášajú do návrhu žiadne podstatné zmeny.

Na žiadosť spravodajcu však môže predseda výboru príslušného pre právne veci predložiť tomuto výboru na schválenie technické úpravy, a to v prípade, že sú tieto úpravy potrebné na zabezpečenie súladu návrhu s pravidlami kodifikácie a nevnášajú do návrhu žiadne podstatné zmeny.

4.  Ak výbor, v ktorého pôsobnosti sú právne veci dospeje k záveru, že návrh nevnáša do právnych predpisov Únie žiadne podstatné zmeny, predloží ho na schválenie Parlamentu.

4.  Ak výbor, v ktorého pôsobnosti sú právne veci dospeje k záveru, že návrh nevnáša do právnych predpisov Únie žiadne podstatné zmeny, predloží ho na schválenie Parlamentu.

Ak dospeje k záveru, že návrh vnáša podstatné zmeny, navrhne Parlamentu zamietnutie návrhu.

Ak dospeje k záveru, že návrh vnáša podstatné zmeny, navrhne Parlamentu zamietnutie návrhu.

V obidvoch prípadoch sa Parlament vyjadruje v jedinom hlasovaní bez možnosti predkladať pozmeňujúce návrhy a uskutočniť rozpravu.

V obidvoch prípadoch sa Parlament vyjadruje v jedinom hlasovaní bez možnosti predkladať pozmeňujúce návrhy a uskutočniť rozpravu.

__________________

__________________

12 Medziinštitucionálna dohoda z 20. decembra 1994 o zrýchlenej pracovnej metóde pre úradnú kodifikáciu právnych textov, bod 4., (Ú. v. ES C 102, 4.4.1996, s. 2).

12 Medziinštitucionálna dohoda z 20. decembra 1994 o zrýchlenej pracovnej metóde pre úradnú kodifikáciu právnych textov, bod 4., (Ú. v. ES C 102, 4.4.1996, s. 2).

Odôvodnenie

Cieľom navrhovanej zmeny je zjednodušiť znenie tohto článku a zosúladiť ho so súčasnou praxou.

Pozmeňujúci návrh    124

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 104

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 104

Článok 104

Prepracovanie

Prepracovanie

1.  Ak sa Parlamentu predloží návrh na prepracovanie právnych predpisov Únie, pridelí sa tento návrh výboru, v ktorého pôsobnosti sú právne veci a gestorskému výboru.

1.  Ak sa Parlamentu predloží návrh na prepracovanie právnych predpisov Únie, pridelí sa tento návrh výboru, v ktorého pôsobnosti sú právne veci a gestorskému výboru.

2.  Výbor, v ktorého pôsobnosti sú právne veci návrh posúdi podľa podmienok dohodnutých na medziinštitucionálnej úrovni13 s cieľom overiť, že návrh nevnáša žiadne iné podstatné zmeny ako tie, ktoré v ňom boli ako také označené.

2.  Výbor, v ktorého pôsobnosti sú právne veci návrh posúdi podľa podmienok dohodnutých na medziinštitucionálnej úrovni13 s cieľom overiť, že návrh nevnáša žiadne iné podstatné zmeny ako tie, ktoré v ňom boli ako také označené.

V rámci tohto preskúmania sú pozmeňujúce návrhy k zneniu návrhu neprípustné. Článok 103 ods. 3 druhý pododsek sa však použije pri ustanoveniach, ktoré v návrhu na prepracovanie zostávajú bez zmeny.

V rámci tohto preskúmania sú pozmeňujúce návrhy k zneniu návrhu neprípustné. Článok 103 ods. 3 druhý pododsek sa však použije pri ustanoveniach, ktoré v návrhu na prepracovanie zostávajú bez zmeny.

3.  Ak výbor, v ktorého pôsobnosti sú právne veci dospeje k záveru, že návrh nevnáša žiadne iné podstatné zmeny ako tie, ktoré v ňom boli ako také označené, oznámi to gestorskému výboru.

3.  Ak výbor, v ktorého pôsobnosti sú právne veci dospeje k záveru, že návrh nevnáša žiadne iné podstatné zmeny ako tie, ktoré v ňom boli ako také označené, oznámi to gestorskému výboru.

V tomto prípade, okrem podmienok stanovených v článkoch 169 a 170, sú v gestorskom výbore prípustné pozmeňujúce návrhy len vtedy, ak sa týkajú častí návrhu, ktoré obsahujú zmeny.

V tomto prípade, okrem podmienok stanovených v článkoch 169 a 170, sú v gestorskom výbore prípustné pozmeňujúce návrhy len vtedy, ak sa týkajú častí návrhu, ktoré obsahujú zmeny.

Ak však v súlade s bodom 8 medziinštitucionálnej dohody gestorský výbor tiež plánuje predložiť pozmeňujúce návrhy ku kodifikovaným častiam návrhu, bezodkladne oznámi svoj úmysel Rade a Komisii, pričom Komisia by mala pred hlasovaním podľa článku 58 listom informovať výbor o svojom stanovisku k pozmeňujúcim návrhom a o tom, či zamýšľa, prípadne nezamýšľa, návrh prepracovania stiahnuť.

Pozmeňujúce návrhy k častiam návrhu, ktoré sa nemenia, však môže výnimočne prijať v jednotlivých prípadoch predseda gestorského výboru, ak dospeje k záveru, že je to potrebné z naliehavého dôvodu vnútornej logiky textu alebo preto, že sú neoddeliteľne spojené s ostatnými prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi. Tieto dôvody treba uviesť v písomnom odôvodnení k pozmeňujúcim návrhom.

4.  Ak výbor, v ktorého pôsobnosti sú právne veci dospeje k záveru, že návrh vnáša iné podstatné zmeny ako tie, ktoré v ňom boli ako také označené, navrhne Parlamentu zamietnutie návrhu a informuje o tom gestorský výbor.

4.  Ak výbor, v ktorého pôsobnosti sú právne veci dospeje k záveru, že návrh vnáša iné podstatné zmeny ako tie, ktoré v ňom boli ako také označené, navrhne Parlamentu zamietnutie návrhu a informuje o tom gestorský výbor.

Predseda v tom prípade požiada Komisiu, aby vzala svoj návrh späť. Ak Komisia vezme späť svoj návrh, predseda vyhlási postup za bezpredmetný a informuje o tom Radu. Ak návrh legislatívneho aktu nevezme späť, Parlament vráti vec späť gestorskému výboru, ktorý ho posúdi podľa bežného postupu.

Predseda v tom prípade požiada Komisiu, aby vzala svoj návrh späť. Ak Komisia vezme späť svoj návrh, predseda vyhlási postup za bezpredmetný a informuje o tom Radu. Ak návrh legislatívneho aktu nevezme späť, Parlament vráti vec späť gestorskému výboru, ktorý ho posúdi podľa bežného postupu.

__________________

__________________

13 Medziinštitucionálna dohoda z 28. novembra 2001 o systematickejšom používaní techniky prepracovania právnych aktov, bod 9, (Ú. v. ES C 77, 28.3.2002, s. 1).

13 Medziinštitucionálna dohoda z 28. novembra 2001 o systematickejšom používaní techniky prepracovania právnych aktov, bod 9, (Ú. v. ES C 77, 28.3.2002, s. 1).

Odôvodnenie

Parliament has repeatedly considered recasting as the normal legislative technique (for one of the latest resolutions, see 2011/2029(INI), para. 41), but the Commission has reduced the number of recasting proposals because of the current wording of this Rule and its implications in terms of unrestricted and unpredictable amending powers. Given the reluctance of the Commission to forward new proposals for recast due to the powers of Parliament to introduce substantive changes, a new drafting is proposed. The proposed change reinstates the original wording of this paragraph (amended in 2009) with a view to clarifying the boundaries of Parliament's amending powers and encouraging the Commission to present more recasting proposals. Although the current Rule is silent on that, the same criteria should apply at plenary stage.

Pozmeňujúci návrh    125

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Hlava II – kapitola 9 a (nová)

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

KAPITOLA 9A

 

Delegované a vykonávacie akty

Odôvodnenie

Na zabezpečenie jednoznačnosti sa vytvára nová kapitola o delegovaných a vykonávacích aktoch.

Pozmeňujúci návrh    126

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 105

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 105

Článok 105

Delegované akty

Delegované akty

1.  Ak Komisia predloží Parlamentu delegovaný akt, predseda ho pridelí gestorskému výboru pre základný legislatívny akt, a tento výbor sa môže rozhodnúť, že vymenuje spravodajcu pre preskúmanie jedného alebo viacerých delegovaných aktov.

1.  Ak Komisia predloží Parlamentu delegovaný akt, predseda ho pridelí gestorskému výboru pre základný legislatívny akt, a tento výbor sa môže rozhodnúť, že poverí niektorého zo svojich poslancov preskúmaním jedného alebo viacerých delegovaných aktov.

2.  Predseda oznámi Parlamentu dátum doručenia delegovaného aktu vo všetkých úradných jazykoch a lehotu na vznesenie námietok. Lehota začína plynúť od tohto dátumu.

2.  Počas plenárnej schôdze, ktorá nasleduje po doručení aktu, predseda oznámi Parlamentu dátum doručenia delegovaného aktu vo všetkých úradných jazykoch a lehotu na vznesenie námietok. Lehota začína plynúť od dátumu doručenia.

Oznámenie sa uverejní v zápisnici zo schôdze spolu s názvom gestorského výboru.

Oznámenie sa uverejní v zápisnici zo schôdze spolu s názvom gestorského výboru.

3.  Gestorský výbor môže v súlade s ustanoveniami základného legislatívneho aktu, a ak to po konzultácii so všetkými dotknutými výbormi považuje za žiaduce, predložiť Parlamentu návrh odôvodneného uznesenia. V tomto návrhu uznesenia sa uvedú dôvody na námietky Parlamentu a môže sa do neho zahrnúť žiadosť adresovaná Komisii o predloženie nového delegovaného aktu, v ktorom sa zohľadnia odporúčania Parlamentu.

3.  Gestorský výbor môže v súlade s ustanoveniami základného legislatívneho aktu, a ak to po konzultácii so všetkými dotknutými výbormi považuje za žiaduce, predložiť Parlamentu návrh odôvodneného uznesenia, ktorým sa vznáša námietka proti delegovanému aktu. Ak gestorský výbor takýto návrh uznesenia nepredloží do 10 pracovných dní pred začiatkom plenárnej schôdze, ktorej streda predchádza a zároveň je najbližšie ku dňu uplynutia lehoty uvedenej v odseku 5, politická skupina alebo najmenej 40 poslancov môže predložiť návrh uznesenia o zaradení tejto veci do programu uvedenej schôdze.

4.  Ak gestorský výbor desať pracovných dní pred začiatkom schôdze, ktorej streda predchádza a je zároveň najbližšie ku dňu uplynutia lehoty uvedenej v odseku 5, nepredložil návrh uznesenia, politická skupina alebo najmenej 40 poslancov môžu predložiť návrh uznesenia o zaradení tejto otázky do programu schôdze uvedenej vyššie.

 

 

4a.  V každom návrhu uznesenia, ktorý je predložený v súlade s odsekom 3, sa uvedú dôvody námietok Parlamentu a môže sa do neho zahrnúť žiadosť, aby Komisia predložila nový delegovaný akt, v ktorom sa zohľadnia odporúčania Parlamentu.

5.  Parlament sa o každom predloženom návrhu uznesenia uznáša v lehote stanovenej v základnom legislatívnom akte väčšinou svojich členov v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

5.  Parlament schvaľuje takýto návrh v lehote stanovenej v základnom legislatívnom akte väčšinou všetkých svojich členov v súlade s článkom 290 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Ak sa gestorský výbor domnieva, že je potrebné v súlade so základným legislatívnym aktom predĺžiť lehotu na vznesenie námietok voči delegovanému aktu, predseda gestorského výboru v mene Parlamentu informuje o tomto predĺžení Radu a Komisiu.

Ak sa gestorský výbor domnieva, že je potrebné v súlade s ustanoveniami základného legislatívneho aktu predĺžiť lehotu na vznesenie námietok voči delegovanému aktu, predseda gestorského výboru v mene Parlamentu informuje o tomto predĺžení Radu a Komisiu.

6.  Ak gestorský výbor odporučí, aby Parlament pred uplynutím lehoty stanovenej v základnom legislatívnom akte vyhlásil, že nevznesie námietky voči delegovanému aktu:

6.  Ak gestorský výbor odporučí, aby Parlament pred uplynutím lehoty stanovenej v základnom legislatívnom akte vyhlásil, že nevznesie námietky voči delegovanému aktu:

– informuje o tom predsedu Konferencie predsedov výborov listom obsahujúcim odôvodnenie a v tomto zmysle predloží odporúčanie;

– informuje o tom predsedu Konferencie predsedov výborov listom obsahujúcim odôvodnenie a v tomto zmysle predloží odporúčanie;

– ak nie je vznesená žiadna námietka na nasledujúcej schôdzi Konferencie predsedov výborov alebo z dôvodu naliehavosti písomným postupom, jej predseda o tom informuje predsedu Parlamentu, ktorý o tom čo najskôr informuje plénum;

– ak nie je vznesená žiadna námietka na nasledujúcej schôdzi Konferencie predsedov výborov alebo z dôvodu naliehavosti písomným postupom, jej predseda o tom informuje predsedu Parlamentu, ktorý o tom čo najskôr informuje plénum;

– ak v lehote dvadsiatich štyroch hodín po oznámení v pléne vznesie politická skupina alebo najmenej štyridsať poslancov voči odporúčaniu námietku, musí sa o ňom hlasovať;

– ak v lehote dvadsiatich štyroch hodín po oznámení v pléne vznesie politická skupina alebo najmenej štyridsať poslancov voči odporúčaniu námietku, musí sa o ňom hlasovať;

– ak sa v rovnakej lehote nevznesie voči navrhovanému odporúčaniu žiadna námietka, odporúčanie sa považuje za schválené;

– ak sa v rovnakej lehote nevznesie voči navrhovanému odporúčaniu žiadna námietka, odporúčanie sa považuje za schválené;

– prijatím takéhoto odporúčania sa stáva každý ďalší návrh námietky voči delegovanému aktu neprípustným.

– prijatím takéhoto odporúčania sa stáva každý ďalší návrh námietky voči delegovanému aktu neprípustným.

7.  Gestorský výbor môže v súlade s ustanoveniami základného legislatívneho aktu predložiť Parlamentu návrh odôvodneného uznesenia, ktorým úplne alebo čiastočne odvoláva delegovanie právomoci stanovené v danom akte. Parlament sa uznáša väčšinou svojich členov v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

7.  Gestorský výbor môže v súlade s ustanoveniami základného legislatívneho aktu predložiť Parlamentu návrh uznesenia, ktorým úplne alebo čiastočne odvoláva delegovanie právomoci stanovené v danom akte, alebo ktorým nesúhlasí s automatickým predĺžením delegovania právomoci stanoveného v danom akte.

 

V súlade s článkom 290 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie si rozhodnutie o odvolaní delegovania právomoci vyžaduje hlasy väčšiny všetkých poslancov Parlamentu.

8.  Predseda informuje Radu a Komisiu o pozíciách prijatých podľa tohto článku.

8.  Predseda informuje Radu a Komisiu o pozíciách prijatých podľa tohto článku.

Odôvodnenie

As regards the changes to paragraph 1, they reflect the practice: the motions for resolutions for objecting a delegated act are tabled by the committee responsible, either in the name of the Committee Chair, or in the name of the authors of the original request.

The changes to paragraph 2 aims at clarifying it: in the second sentence, the date could be "the date" expressly mentioned in the first sentence or the date of the announcement (see the impact of the date of announcement on the deadlines for second reading).

The last sentence of paragraph 3 shall become paragraph 4a. The restructuring of paragraphs 3 and 4 aims to clarify that the current paragraph 3 second sentence also applies when a motion for resolution is tabled by a political group or at least 40 Members.

Paragraph 4 is deleted here and moved to the end of paragraph 3.

The insertion of paragraph 4 a (new) is meant to broaden the scope as indicated in paragraph 3 above.

As regards the changes to paragraph 7: the Treaty does not require any specific reasons by EP when revoking a delegation of powers, therefore the word "reasoned" is deleted. Moreover, a provision governing the decision whereby Parliament opposes the tacit extension of the period of delegation of powers is introduced in Rule 105 as no such provision existed so far.

Pozmeňujúci návrh    127

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 106

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 106

Článok 106

Vykonávacie akty a opatrenia

Vykonávacie akty a opatrenia

1.  Ak Komisia predloží Parlamentu návrh vykonávacieho aktu alebo opatrenia, predseda ho pridelí gestorskému výboru pre základný legislatívny akt, a tento výbor sa môže rozhodnúť vymenovať spravodajcu pre preskúmanie jedného alebo viacerých návrhov vykonávacích aktov alebo opatrení.

1.  Ak Komisia predloží Parlamentu návrh vykonávacieho aktu alebo opatrenia, predseda ho pridelí gestorskému výboru pre základný legislatívny akt, a tento výbor sa môže rozhodnúť, že poverí niektorého zo svojich poslancov preskúmaním jedného alebo viacerých návrhov vykonávacích aktov alebo opatrení.

2.  Gestorský výbor môže Parlamentu predložiť návrh odôvodneného uznesenia, v ktorom uvedie, že návrh vykonávacieho aktu alebo opatrenia prekračuje vykonávacie právomoci uvedené v základom legislatívnom akte alebo z iných dôvodov nie je v súlade s právom Únie.

2.  Gestorský výbor môže Parlamentu predložiť návrh odôvodneného uznesenia, v ktorom uvedie, že návrh vykonávacieho aktu alebo opatrenia prekračuje vykonávacie právomoci uvedené v základom legislatívnom akte alebo z iných dôvodov nie je v súlade s právom Únie.

3.  Návrh uznesenia môže obsahovať žiadosť adresovanú Komisii o späťvzatie aktu, opatrenia alebo návrhu aktu alebo opatrenia, o jeho zmenu so zohľadnením námietok Parlamentu, alebo o predloženie nového legislatívneho návrhu. Predseda informuje o prijatej pozícii Radu a Komisiu.

3.  Návrh uznesenia môže obsahovať žiadosť adresovanú Komisii o späťvzatie návrhu vykonávacieho aktu alebo opatrenia, o jeho zmenu so zohľadnením námietok Parlamentu, alebo o predloženie nového legislatívneho návrhu. Predseda informuje o prijatej pozícii Radu a Komisiu.

4.  Ak vykonávacie opatrenia, ktoré má Komisia v úmysle predložiť, spadajú pod regulačný postup s kontrolou podľa rozhodnutia Rady 1999/468/ES, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu, uplatňujú sa tieto doplňujúce ustanovenia:

4.  Ak vykonávacie opatrenia, ktoré má Komisia v úmysle predložiť, spadajú pod regulačný postup s kontrolou podľa rozhodnutia Rady 1999/468/ES, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu, uplatňujú sa tieto doplňujúce ustanovenia:

a)  lehota určená na kontrolu začína plynúť predložením návrhu opatrení Parlamentu vo všetkých úradných jazykoch. Ak sa uplatňujú skrátené lehoty pre kontrolu, ako je stanovené v článku 5a ods. 5 písm. b) rozhodnutia 1999/468/ES, a v naliehavých prípadoch stanovených v článku 5a ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES, a pokiaľ predseda gestorského výboru nemá námietky, lehota na kontrolu začína plynúť dňom, v ktorý Parlament dostane konečný návrh vykonávacích opatrení v jazykových verziách predložených členom výboru zriadeného v súlade s rozhodnutím 1999/468/ES. Článok 158 sa v tomto prípade neuplatňuje;

a)  lehota určená na kontrolu začína plynúť predložením návrhu vykonávacieho opatrenia Parlamentu vo všetkých úradných jazykoch. Ak sa uplatňujú skrátené lehoty pre kontrolu, ako je stanovené v článku 5a ods. 5 písm. b) rozhodnutia 1999/468/ES, a v naliehavých prípadoch stanovených v článku 5a ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES, a pokiaľ predseda gestorského výboru nemá námietky, lehota na kontrolu začína plynúť dňom, v ktorý Parlament dostane konečný návrh vykonávacích opatrení v jazykových verziách predložených členom výboru zriadeného v súlade s rozhodnutím 1999/468/ES. Článok 158 sa neuplatňuje v dvoch prípadoch uvedených v predchádzajúcej vete;

b)  ak návrh vykonávacieho opatrenia vychádza z článku 5a ods. 5 alebo 6 rozhodnutia 1999/468/ES, v ktorom sa uvádzajú skrátené lehoty na vznesenie námietok Parlamentom, návrh uznesenia s námietkami voči prijatiu návrhu opatrenia, môže predložiť predseda gestorského výboru, ak sa v stanovenom čase nemohla uskutočniť schôdza tohto výboru;

b)  ak návrh vykonávacieho opatrenia vychádza z článku 5a ods. 5 alebo 6 rozhodnutia 1999/468/ES, v ktorom sa uvádzajú skrátené lehoty na vznesenie námietok Parlamentom, návrh uznesenia s námietkami voči prijatiu návrhu opatrenia, môže predložiť predseda gestorského výboru, ak sa v stanovenom čase nemohla uskutočniť schôdza tohto výboru;

c)  Parlament môže rozhodnutím väčšiny svojich členov vzniesť námietku voči prijatiu návrhu vykonávacieho opatrenia tak, že poukáže na to, že tento návrh prekračuje vykonávacie právomoci stanovené v základnom akte, alebo nie je zlučiteľný s cieľom alebo obsahom základného aktu alebo nedodržiava zásadu subsidiarity alebo proporcionality;

c)  Parlament môže rozhodnutím väčšiny svojich členov prijať uznesenie, ktorým sa vznáša námietka voči prijatiu návrhu vykonávacieho opatrenia a poukazuje na to, že tento návrh prekračuje vykonávacie právomoci stanovené v základnom akte, alebo nie je zlučiteľný s cieľom alebo obsahom základného aktu, alebo nedodržiava zásadu subsidiarity alebo proporcionality;

 

Ak gestorský výbor do desiatich pracovných dní pred začiatkom plenárnej schôdze, ktorej streda predchádza a je zároveň najbližšie ku dňu uplynutia lehoty na vznesenie námietky k návrhu vykonávacích opatrení, nepredložil návrh tohto uznesenia, politická skupina alebo najmenej 40 poslancov môže predložiť návrh uznesenia o zaradení tejto otázky do programu uvedenej plenárnej schôdze.

d)  v prípade, že na základe riadne odôvodnenej žiadosti Komisie gestorský výbor predsedovi Konferencie predsedov výborov prostredníctvom listu s odôvodnením odporučí, aby Parlament nevzniesol námietky voči navrhnutému opatreniu, pred uplynutím riadnej lehoty stanovenej v článku 5a ods. 3 písm. c) a/alebo v článku 5a ods. 4 písm. e) rozhodnutia 1999/468/ES, sa uplatní postup stanovený v článku 105 ods. 6 rokovacieho poriadku.

d)  v prípade, že gestorský výbor predsedovi Konferencie predsedov výborov prostredníctvom listu s odôvodnením odporučí, aby Parlament nevzniesol námietky voči navrhnutému opatreniu, pred uplynutím riadnej lehoty stanovenej v článku 5a ods. 3 písm. c) a/alebo v článku 5a ods. 4 písm. e) rozhodnutia 1999/468/ES, sa uplatní postup stanovený v článku 105 ods. 6 rokovacieho poriadku.

Odôvodnenie

Objasnenie textu v písm. a), keďže článok 158 sa neuplatňuje iba v dvoch prípadoch stanovených v článku 5a ods. 5 písm. b) a ods. 6 rozhodnutia Rady 1999/468/ES.

Pozmeňujúci návrh    128

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 108

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 108

Článok 108

Medzinárodné dohody

Medzinárodné dohody

1.  Pred začiatkom rokovaní o uzavretí, obnovení alebo zmene medzinárodnej dohody môže gestorský výbor rozhodnúť o vypracovaní správy alebo iným spôsobom monitorovať postup a o tomto rozhodnutí informuje Konferenciu predsedov výborov. Ak je to potrebné, iné výbory môžu byť požiadané o stanovisko v súlade s článkom 53 ods. 1. Kde je to vhodné, použije sa článok 201 ods. 2, článok 54 alebo 55.

1.  Pred začiatkom rokovaní o uzavretí, obnovení alebo zmene medzinárodnej dohody môže gestorský výbor rozhodnúť o vypracovaní správy alebo iným spôsobom monitorovať túto prípravnú fázu. O tomto rozhodnutí informuje Konferenciu predsedov výborov.

Predsedovia a spravodajcovia gestorského výboru a v prípade potreby pridružených výborov spoločne prijmú náležité kroky s cieľom zabezpečiť, aby Parlament dostával ihneď, pravidelne a v plnom rozsahu, a ak je to potrebné dôverne, informácie počas všetkých fáz dojednávania a uzatvárania medzinárodných dohôd vrátane návrhov a definitívne prijatých textov smerníc pre rokovania, ako aj informácie uvedené v odseku 3:

 

od Komisie v súlade s jej povinnosťami vyplývajúcimi zo Zmluvy o fungovaní Európskej únie a jej záväzkami vyplývajúcimi z Rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiu a

 

od Rady v súlade s jej povinnosťami vyplývajúcimi zo Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

 

 

1a.  Gestorský výbor čo najskôr požiada Komisiu o informácie o právnom základe určenom pre uzavretie medzinárodných dohôd uvedených v odseku 1. Gestorský výbor preverí určený právny základ podľa článku 39.

2.  Parlament môže na návrh gestorského výboru, politickej skupiny alebo najmenej štyridsiatich poslancov požiadať Radu, aby nepovolila začatie rokovaní, pokiaľ Parlament na základe správy gestorského výboru nevydá stanovisko k navrhovanému mandátu na rokovanie.

2.  Parlament môže na návrh gestorského výboru, politickej skupiny alebo najmenej štyridsiatich poslancov požiadať Radu, aby nepovolila začatie rokovaní, pokiaľ Parlament na základe správy gestorského výboru nevydá stanovisko k navrhovanému mandátu na rokovanie.

3.  Pred začiatkom rokovaní požiada gestorský výbor Komisiu, aby ho informovala o právnom základe určenom pre uzavretie medzinárodných dohôd uvedených v odseku 1. Gestorský výbor preverí určený právny základ podľa článku 39. Ak Komisia neurčí právny základ, alebo ak sú pochybnosti o správnosti jeho určenia, použije sa článok 39.

 

4.  V ktoromkoľvek štádiu rokovaní a od ukončenia rokovaní až po uzavretie medzinárodnej dohody môže Parlament na základe správy gestorského výboru a po posúdení všetkých súvisiacich návrhov predložených podľa článku 134 prijať odporúčania a žiadať, aby sa vzali do úvahy pred uzavretím danej dohody

4.  V každom štádiu rokovaní a od ukončenia rokovaní až po uzavretie medzinárodnej dohody môže Parlament na základe správy gestorského výboru vypracovanej z vlastnej iniciatívy alebo po preskúmaní všetkých súvisiacich návrhov predložených politickou skupinou alebo najmenej 40 poslancami prijať odporúčania určené Rade, Komisii alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a žiadať, aby ich zohľadnili pred uzavretím danej dohody.

5. Žiadosti Rady o súhlas alebo stanovisko Parlamentu postúpi predseda gestorskému výboru na posúdenie v súlade s článkom 99 alebo článkom 47 ods. 1.

5. Žiadosti Rady o súhlas alebo stanovisko Parlamentu postúpi predseda gestorskému výboru na posúdenie v súlade s článkom 99 alebo článkom 47 ods. 1.

6.  Pred hlasovaním môže gestorský výbor, politická skupina alebo aspoň jedna desatina poslancov navrhnúť, aby Parlament požiadal Súdny dvor o stanovisko týkajúce sa súladu medzinárodnej dohody so zmluvami. Ak Parlament schváli tento návrh, hlasovanie sa odloží do predloženia stanoviska Súdneho dvora14.

6.  Kedykoľvek pred hlasovaním Parlamentu o žiadosti o súhlas alebo stanovisko môže gestorský výbor alebo aspoň jedna desatina všetkých poslancov Parlamentu navrhnúť, aby Parlament požiadal Súdny dvor o stanovisko týkajúce sa súladu medzinárodnej dohody so zmluvami.

 

Pred hlasovaním Parlamentu o tomto návrhu môže predseda požiadať o stanovisko výbor, v ktorého pôsobnosti sú právne veci, ktorý oznámi svoje závery Parlamentu.

 

Ak Parlament schváli návrh požiadať o stanovisko Súdny dvor, hlasovanie o žiadosti o súhlas alebo stanovisko sa odloží do predloženia stanoviska Súdneho dvora.

7.  Parlament vydá stanovisko alebo udelí súhlas s uzavretím, obnovením alebo zmenou či doplnením medzinárodnej dohody alebo finančného protokolu uzavretého Európskou úniou v jedinom hlasovaní väčšinou odovzdaných hlasov, pričom pozmeňujúce návrhy k textu dohody alebo protokolu nie sú prípustné.

7.  Ak Parlament dostal žiadosť o vydanie súhlasu s uzavretím, obnovením alebo so zmenou medzinárodnej dohody, rozhodne v jedinom hlasovaní v súlade s článkom 99.

 

Ak Parlament odmietne udeliť súhlas, predseda oznámi Rade, že predmetná dohoda nemôže byť uzavretá, obnovená alebo zmenená.

 

Bez toho, aby bol dotknutý článok 99 ods. 1b, môže Parlament na základe odporúčania gestorského výboru odložiť svoje rozhodnutie o prerušení postupu súhlasu na obdobie najviac jedného roka.

8.  Ak je stanovisko Parlamentu záporné, predseda požiada Radu, aby predmetnú dohodu neuzavrela.

8.  Ak Parlament dostal žiadosť o vydanie stanoviska k uzavretiu, obnoveniu alebo zmene medzinárodnej dohody, nie sú prípustné žiadne pozmeňujúce návrhy k textu dohody alebo protokolu. Bez toho, aby bol dotknutý článok 170 ods. 1, pozmeňujúce návrhy k návrhu rozhodnutia Rady sú prípustné.

 

Ak je stanovisko Parlamentu záporné, predseda požiada Radu, aby predmetnú dohodu neuzavrela.

9.  Ak Parlament nevysloví súhlas s medzinárodnou dohodou, predseda oznámi Rade, že predmetná dohoda sa nemôže uzavrieť.

 

 

9a.  Predsedovia a spravodajcovia gestorského výboru a pridružených výborov spoločne kontrolujú, či Rada, Komisia a podpredseda Komisie/vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku v súlade s článkom 218 ods. 10 Zmluvy o fungovaní Európskej únie poskytujú Parlamentu bezodkladne, pravidelne a v plnom rozsahu informácie, prípadne dôverné informácie, vo všetkých fázach prípravy na rokovania, o rokovaní a uzatváraní medzinárodných dohôd vrátane informácií o návrhoch a konečnom znení prijatých textov smerníc na rokovania, ako aj informácie súvisiace s uplatňovaním týchto dohôd.

__________________

 

14 Pozri tiež výklad článku 141.

 

Odôvodnenie

As regards the changes to paragraph 1, they aim to clarify this paragraph, which concerns the monitoring of the steps taken by the other institutions prior to the effective launch of the negotiations. The committees responsible could do this monitoring by:- an INI report (authorised automatically and notified for information to the CCC);- by any other means under these Rules (such as motions for resolutions following debates on statements or on oral questions, etc.).The last two sentences are deleted as superfluous. The scope of Rules 53, 54 and 55 is clearly defined in those Rules. Any committee can do an opinion to INI reports under Rule 53. They can also do opinions under Rules 54 or 55. The acknowledgement of their exclusive or joint competences are not always questioned and settled under Rule 201 (2) (new Rule 201 a). Moreover, referring to the right of asking for opinions under this paragraph, but not under all Rules of procedures where they are applicable may lead to an erroneous “a contrario” type of reasoning.

Paragraph 1 indent 1 is deleted as redundant and not comprehensive (there are also customary practice and obligations taken in the form of unilateral declarations by Commissioners). Similarly,

the second indent of paragraph 1is deleted as it is redundant.

Paragraph 1 a (new) applies even before the Commission asks the Council to approve its negotiating mandate (here in paragraph 2 above). To observe the chronology paragraphs 2 and 3 are inverted.

Paragraph 4 applies during the negotiations and before the conclusion of the international agreement. The change aims to clarify that the committee responsible may draw an INI report (authorised automatically and notified for information to the CCC).To simplify the reading, it is suggested to add the provision concerning the possibility for a political group or at least 40 members to table such a proposal (currently in Rule 134 paragraph 1 and 2).

As regards the changes to paragraph 6, questions concerning the compatibility of an international agreement with the Treaties often touch upon issues – such as subsidiarity, legal basis, the interpretation and application of international law, the legal protection of Parliament’s rights and prerogatives etc. – for which the Committee on Legal Affairs is responsible under Annex VI to the Rules of Procedure. It is therefore appropriate to involve this Committee in the procedure referred to in this provision.

As regards the changes to paragraph 7, the first sentence covers both consultations and consent procedures. In case of consultation, Parliament does not decide in a single vote: amendments to the Council decision are admissible and put to the vote. However, the second sentence is useful only for consultations since, under Rule 99(1), third subparagraph (Rule 99 § 4 new), plenary amendments are never admissible in consent procedures.AFCO WG suggests therefore to re-order paragraphs 7, 8 and 9 in order to address the specificity of the consent and the consultation procedures.Moreover, the reference to "financial protocol[s]" which applies only in this provision shall be deleted. Elsewhere in the Rule, the reference to "international agreement[s]" is deemed sufficient.The third subparagraph is moved here from Rule 99 paragraph 4 second subparagraph. The text is slightly adapted to correspond to the new placement.

Paragraph 9 to be deleted here and moved under paragraph 7.

The new paragraph 9a consists of the text of subparagraph 2 of paragraph 1 which is slightly adapted.

Indeed, the current wording of that subparagraph gives the impression that the EP should be proactive in order for Article 218(10) TFEU to be applied. This is not in line with the Treaties, under which other institutions must inform the EP without specific requests, especially after C-658/11. The wording “…shall jointly supervise/monitor in line with Article 218(10) TFEU that Parliament is provided…” could be suggested.This subparagraph covers all demarches related to the conclusion of international agreements, from the intention to open negotiations to its conclusion and implementation.

Pozmeňujúci návrh    129

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 109

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 109

Článok 109

Postup podľa článku 218 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v prípadoch predbežného uplatňovania alebo pozastavenia uplatňovania medzinárodných dohôd alebo zaujatia postoja Únie v orgáne vytvorenom na základe medzinárodnej dohody

Predbežné uplatňovanie alebo pozastavenie uplatňovania medzinárodných dohôd alebo zaujatie postoja Únie v orgáne vytvorenom na základe medzinárodnej dohody

Ak Komisia v súlade so svojimi povinnosťami vyplývajúcimi zo Zmluvy o fungovaní Európskej únie a Rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou informuje Parlament a Radu o svojom zámere navrhnúť predbežné uplatňovanie alebo pozastavenie uplatňovania medzinárodnej dohody, urobí tak formou vyhlásenia v pléne, po ktorom nasleduje rozprava. Parlament môže vydať odporúčania v súlade s článkom 108 alebo 113.

Ak Komisia alebo podpredseda/vysoký predstaviteľ informuje Parlament a Radu o svojom zámere navrhnúť predbežné uplatňovanie alebo pozastavenie uplatňovania medzinárodnej dohody, Parlament môže vyzvať Radu, Komisiu alebo podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, aby uskutočnili vyhlásenie, po ktorom nasleduje rozprava. Parlament môže vydať odporúčania na základe správy gestorského výboru alebo podľa článku 113, ktoré môžu zahŕňať najmä žiadosť, aby Rada neuplatňovala dohodu predbežne, kým Európsky parlament neudelí súhlas.

Rovnaký postup sa použije pre informovanie Parlamentu Komisiou o návrhu týkajúcom sa zaujatia postoja, ktorý má byť prijatý v mene Únie v orgáne vytvorenom na základe medzinárodnej dohody.

Rovnaký postup sa použije, keď Komisia alebo podpredseda/vysoký predstaviteľ navrhne pozície, ktoré majú byť prijaté v mene Únie v orgáne vytvorenom na základe medzinárodnej dohody.

Odôvodnenie

Názov sa skráti vypustením odkazu na článok 218 (ten istý článok sa vzťahuje aj na postupy uvedené v článku 108, zatiaľ čo súčasný článok sa týka len článku 218 odsekov 9 a 10. Táto zmena sa navrhuje s cieľom zosúladiť názov s článkom 218 ods. 9, v ktorom sa hovorí o „pozastavení vykonávania“.

Cieľom navrhnutej zmeny je objasniť, kto je autorom vyhlásenia. Komisia alebo PK/VP v celom článku v záujme zosúladenia s článkom 218 ods. 9 ZFEÚ.

Pozmeňujúci návrh    130

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 110

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 110

Článok 110

Osobitní zástupcovia

Osobitní zástupcovia

1.  Ak má Rada v úmysle vymenovať osobitného zástupcu podľa článku 33 Zmluvy o Európskej únii, vyzve predseda na žiadosť príslušného výboru Radu, aby urobila vyhlásenie a odpovedala na otázky týkajúce sa mandátu, účelu a iných záležitostí súvisiacich s úlohami a poslaním osobitného zástupcu.

1.  Ak má Rada v úmysle vymenovať osobitného zástupcu podľa článku 33 Zmluvy o Európskej únii, vyzve predseda na žiadosť príslušného výboru Radu, aby urobila vyhlásenie a odpovedala na otázky týkajúce sa mandátu, účelu a iných záležitostí súvisiacich s úlohami a poslaním osobitného zástupcu.

2.  Po vymenovaní osobitného zástupcu, avšak pred tým, ako sa ujme funkcie, môže byť vymenovaný vyzvaný, aby vystúpil pred gestorským výborom s vyhlásením a odpovedal na otázky.

2.  Po vymenovaní osobitného zástupcu, avšak pred tým, ako sa ujme funkcie, môže byť vymenovaný vyzvaný, aby vystúpil pred gestorským výborom s vyhlásením a odpovedal na otázky.

3.  Výbor môže do troch mesiacov od vypočutia navrhnúť odporúčanie podľa článku 134, ktoré sa priamo vzťahuje na vyhlásenie a poskytnuté odpovede.

3.  Gestorský výbor môže do dvoch mesiacov od vypočutia predložiť odporúčania Rade, Komisii alebo podpredsedovi Komisie /vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, ktoré sa priamo týkajú vymenovania.

4.  Parlament vyzve osobitného zástupcu, aby ho pravidelne a v plnom rozsahu informoval o praktickom uplatňovaní svojho mandátu.

4.  Parlament vyzve osobitného zástupcu, aby ho pravidelne a v plnom rozsahu informoval o praktickom uplatňovaní svojho mandátu.

5.  Osobitný zástupca s mandátom pre osobitné politické otázky, ktorého vymenuje Rada, môže byť vyzvaný, aby vystúpil s vyhlásením pred gestorským výborom, a to na podnet Parlamentu alebo na vlastný podnet.

 

Odôvodnenie

Súčasné znenie v odseku 3 je nejasné, iba časť článku 134 týkajúca sa návrhu, ktorý predložila politická skupina alebo aspoň 40 poslancov, sa zdá relevantná pre tento odsek. Postup podľa článku 113 bude vždy uplatniteľný, pretože rozsah pôsobnosti tohto článku zahŕňa SZBP. Odsek 5 sa vypúšťa, pretože je nadbytočný.

Pozmeňujúci návrh    131

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 111

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 111

Článok 111

Medzinárodné zastúpenie

Medzinárodné zastúpenie

1.  Pri vymenovaní vedúceho delegácie Únie v tretích krajinách môže byť kandidát vyzvaný, aby vystúpil pred príslušným orgánom Parlamentu s vyhlásením a odpovedal na otázky.

1.  Pri vymenovaní vedúceho delegácie Únie v tretích krajinách môže byť kandidát vyzvaný, aby vystúpil pred gestorským výborom s vyhlásením a odpovedal na otázky.

2.  Do troch mesiacov od vypočutia podľa prvého odseku môže gestorský výbor prijať buď uznesenie alebo odporúčanie, ktoré sa priamo vzťahuje na vyhlásenie a poskytnuté odpovede.

2.  Gestorský výbor môže do dvoch mesiacov od vypočutia podľa prvého odseku prijať uznesenie alebo podľa okolností vypracovať odporúčanie, ktoré sa priamo týka vymenovania.

Odôvodnenie

Cieľom je nahradiť slovo „príslušným orgánom Parlamentu“ výrazom „gestorský výbor“ v súlade s vyhlásením o politickej zodpovednosti, ako aj v záujme súladu so znením, ktoré sa používa v iných častiach RP.

Pozmeňujúci návrh    132

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 112

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 112

Článok 113a

Konzultácie s Parlamentom a poskytovanie informácií Parlamentu v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky

Konzultácie s Parlamentom a poskytovanie informácií Parlamentu v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky

1.  V prípade porady s Parlamentom v súlade s článkom 36 Zmluvy o Európskej únii, vec sa pridelí gestorskému výboru, ktorý môže prijať odporúčania podľa článku 113.

1.  V prípade konzultácií s Parlamentom v súlade s článkom 36 Zmluvy o Európskej únii sa vec sa pridelí gestorskému výboru, ktorý môže vypracovať návrh odporúčaní podľa článku 113.

2.  Dotknuté výbory sa usilujú zabezpečiť, aby im podpredseda Komisie/vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku pravidelne a načas poskytoval informácie o vývoji a vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky Únie, o predpokladaných nákladoch prijatia každého rozhodnutia, ktoré má vplyv na výdavky, a o všetkých ďalších finančných odhadoch súvisiacich s realizáciou opatrení v rámci tejto politiky. Na žiadosť podpredsedu/vysokého predstaviteľa môže výbor výnimočne rozhodnúť, že rokovanie sa uskutoční za zatvorenými dverami.

2.  Dotknuté výbory sa usilujú zabezpečiť, aby im podpredseda Komisie/vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku pravidelne a načas poskytoval informácie o vývoji a vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky Únie, o predpokladaných nákladoch prijatia každého rozhodnutia, ktoré má vplyv na výdavky, a o všetkých ďalších finančných odhadoch súvisiacich s realizáciou opatrení v rámci tejto politiky. Na žiadosť podpredsedu/vysokého predstaviteľa môže výbor výnimočne rozhodnúť, že rokovanie sa uskutoční za zatvorenými dverami.

3.  O poradnom dokumente týkajúcom sa hlavných aspektov a základných smerov spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky vrátane spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky a finančných dosahov na rozpočet Únie, ktorý vypracuje podpredseda/vysoký predstaviteľ, sa koná rozprava dvakrát ročne. Použijú sa postupy ustanovené v článku 123.

3.  O poradnom dokumente týkajúcom sa hlavných aspektov a základných smerov spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky vrátane spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky a finančných dosahov na rozpočet Únie, ktorý vypracuje podpredseda/vysoký predstaviteľ, sa koná rozprava dvakrát ročne. Použijú sa postupy ustanovené v článku 123.

(Pozri tiež výklad k článku 134.)

 

4.  Podpredseda/vysoký predstaviteľ sa prizývajú na každú rozpravu v pléne, ktorá sa týka zahraničnej, bezpečnostnej alebo obrannej politiky.

4.  Podpredseda/vysoký predstaviteľ sa prizývajú na každú rozpravu v pléne, ktorá sa týka zahraničnej, bezpečnostnej alebo obrannej politiky.

 

Tento článok vo svojej zmenenej podobe sa presunie za článok 113 (a potom sa zahrnie do novej kapitoly 2a)

Justification

Čo sa týka vypustenia výkladu, jeho používanie nie je jednoznačné. Jediný výklad v článku 134 sa týka jeho odseku 3. Ide o správy, a nie návrhy uznesení uvedené v článku 123.

Pozmeňujúci návrh    133

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Hlava III – kapitola 2 a – nadpis (nový)

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

KAPITOLA 2A

 

ODPORÚČANIA O VONKAJŠEJ ČINNOSTI ÚNIE

 

(Má sa umiestniť pred článkom 113)

Pozmeňujúci návrh    134

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 113

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 113

Článok 113

Odporúčania v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky

Odporúčania o vonkajších politikách Únie

1.  Výbor, v ktorého pôsobnosti je spoločná zahraničná a bezpečnostná politika, môže v oblastiach svojej pôsobnosti po získaní povolenia od Konferencie predsedov alebo na základe návrhu podľa článku 134 vypracovať odporúčania Rade.

1.  Zodpovedný výbor môže vypracovať návrh odporúčaní Rade, Komisii alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, ktoré sa týkajú záležitostí patriacich do hlavy V Zmluvy o EÚ (vonkajšia činnosť Únie), alebo v prípadoch, keď návrh spadajúci do pôsobnosti článku 108 nebol postúpený Parlamentu alebo keď Parlament nebol informovaný podľa článku 109.

2.  V naliehavých prípadoch môže povolenie uvedené v prvom odseku udeliť predseda, ktorý tiež môže povoliť zvolanie mimoriadnej schôdze výboru.

2.  V naliehavých prípadoch môže predseda povoliť zvolanie mimoriadnej schôdze tohto výboru.

3.  V priebehu prijímania odporúčaní, ktoré sa musia predložiť na hlasovanie v písomnej podobe, sa článok 158 nepoužije a ústne pozmeňujúce návrhy sú prípustné.

3.  Počas prijímania návrhu odporúčaní vo výbore sa písomný text predloží na hlasovanie.

Vylúčiť použitie článku 158 je možné len vo výbore, a to len v naliehavých prípadoch. Žiaden odklon od ustanovení článku 158 nie je možný, ak ide o schôdzu výboru, ktorá nebola vyhlásená za naliehavú, alebo o plenárne rokovanie.

 

Ustanovenie o prípustnosti ústnych pozmeňujúcich návrhov znamená, že poslanci nemôžu namietať proti hlasovaniu o ústnych pozmeňujúcich návrhoch predložených vo výbore.

 

 

3a.  V naliehavých prípadoch uvedených v odseku 2 sa článok 158 neuplatňuje vo fáze prerokúvania vo výbore a ústne pozmeňujúce návrhy sú prípustné. Poslanci nemôžu predkladať námietky k ústnym pozmeňujúcim návrhom, ktoré sú predložené na hlasovanie vo výbore.

4.  Takto vypracované odporúčania sa zaradia do programu nasledujúcej schôdze. V naliehavých prípadoch, o ktorých rozhodne predseda, môžu byť odporúčania zaradené do programu prebiehajúcej schôdze. Odporúčania sa považujú za prijaté, ak do začiatku schôdze najmenej štyridsať poslancov nepredloží písomnú námietku. V opačnom prípade sa odporúčania výboru zaradia do programu tej istej schôdze na rozpravu a hlasovanie. Pozmeňujúce návrhy môže predložiť politická skupina alebo najmenej štyridsať poslancov.

4.  Návrh odporúčaní vypracované výborom sa zaradia do programu nasledujúcej schôdze. V naliehavých prípadoch, o ktorých rozhodne predseda, môžu byť odporúčania zaradené do programu prebiehajúcej schôdze.

 

4a.  Odporúčania sa považujú za prijaté, ak do začiatku schôdze najmenej 40 poslancov nepredloží písomnú námietku. V prípade predloženia námietky sa návrh odporúčaní výboru zaradí do programu tej istej plenárnej schôdze. Odporúčania budú predmetom rozpravy a o každom pozmeňujúcom návrhu, ktorý predloží politická skupina alebo najmenej štyridsať poslancov, sa hlasuje.

Odôvodnenie

The changes to the title aim to extend the scope of Rule 113, so as to align it with the broader scope of Rule 134; moreover, Rule 113 is merged with Rule 134 and a a new chapter concerning EP recommendations on the Union’s external action is created. Consequently, Rule 134 is to be deleted.

As regards the changes to paragraph 1, it is suggested to also include the Commission among the possible “addressees” of an EP recommendation.

The deletion in paragraph 3 subparagraph 1 is proposed because this is the only reference in the Rules to "oral amendments". All other references are made in interpretations (in particular, the interpretation to Rule 169 gives the oral amendments equivalent status to the amendments not distributed in all languages).However, the interpretation which follows paragraph 3,is deleted and merged, with slight adaptations, with the provision of paragraph 3 a (new); it acknowledges the specifcity of the CFSP area and the high probability of urgent matters which would justify the a derogation for putting "oral amendments" to vote.

Pozmeňujúci návrh    135

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 114

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 114

Článok 114

Porušovanie ľudských práv

Porušovanie ľudských práv

Príslušné výbory môžu na každej schôdzi bez potreby povolenia predložiť v súlade s postupom podľa článku 113 ods. 4 návrh uznesenia o prípadoch porušenia ľudských práv.

Príslušné výbory môžu na každej schôdzi bez potreby povolenia predložiť v súlade s postupom podľa článku 113 ods. 4 a 4a návrh uznesenia o prípadoch porušenia ľudských práv.

Pozmeňujúci návrh    136

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 115

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 115

Článok 115

Transparentnosť činnosti Parlamentu

Transparentnosť činnosti Parlamentu

1. Parlament zabezpečí čo najvyššiu mieru transparentnosti svojej činnosti v súlade s ustanoveniami druhého odseku článku 1 Zmluvy o Európskej únii, článku 15 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článku 42 Charty základných práv Európskej Únie.

1. Parlament zabezpečí čo najvyššiu mieru transparentnosti svojej činnosti v súlade s ustanoveniami druhého odseku článku 1 Zmluvy o Európskej únii, článku 15 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článku 42 Charty základných práv Európskej Únie.

2.  Rozpravy v Parlamente sú verejné.

2.  Rozpravy v Parlamente sú verejné.

3.  Schôdze výborov sú zvyčajne verejné. Výbory môžu rozhodnúť, avšak najneskôr pri schvaľovaní programu príslušnej schôdze, aby bol program schôdze rozdelený na body prístupné a neprístupné verejnosti. Ak sa však schôdza koná za zatvorenými dverami, môže výbor s výhradou článku 4 ods. 1 až 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 umožniť verejnosti prístup k dokumentom a zápisnici zo schôdze. V prípade porušenia pravidiel o zachovaní dôvernosti sa použije článok 166.

3.  Schôdze výborov sú zvyčajne verejné. Výbory môžu rozhodnúť, avšak najneskôr pri schvaľovaní programu príslušnej schôdze, aby bol program schôdze rozdelený na body prístupné a neprístupné verejnosti. Ak sa však schôdza koná za zatvorenými dverami, môže výbor rozhodnúť, že verejnosti sprístupní dokumenty zo schôdze.

4.  Gestorský výbor posudzuje žiadosti týkajúce sa konaní o imunite podľa článku 9 vždy za zatvorenými dverami.

 

Odôvodnenie

Zmeny odseku 3 sú len štylistické. Krížový odkaz na článok 4 nariadenia č. 1049 nemá z právneho hľadiska zmysel. Porušenie dôvernosti je už upravené v článkoch 11 a 166, takže nie je potrebné ho tu opakovať.

Odsek 4 sa vypúšťa, pretože táto záležitosť by sa mala riešiť podľa článku 9 ods. 10 a zásad, ktoré stanovil výbor JURI v súlade s článkom 9 ods. 12.

Pozmeňujúci návrh    137

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 116

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 116

Článok 116

Prístup verejnosti k dokumentom

Prístup verejnosti k dokumentom

1.  Každý občan Únie a každá fyzická alebo právnická osoba s trvalým pobytom alebo sídlom v členskom štáte má právo na prístup k dokumentom Parlamentu v súlade s článkom 15 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v súlade so zásadami, podmienkami a obmedzeniami ustanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 a osobitnými ustanoveniami tohto rokovacieho poriadku.

1.  Každý občan Únie a každá fyzická alebo právnická osoba s trvalým pobytom alebo sídlom v členskom štáte má právo na prístup k dokumentom Parlamentu podľa článku 15 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v súlade so zásadami, podmienkami a obmedzeniami ustanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001.

Prístup k dokumentom Parlamentu sa podľa možností umožní rovnakým spôsobom aj iným fyzickým a právnickým osobám.

Prístup k dokumentom Parlamentu sa podľa možností umožní rovnakým spôsobom aj iným fyzickým a právnickým osobám.

Nariadenie (ES) č. 1049/2001 sa pre informáciu uverejní spolu s rokovacím poriadkom.

 

2.  Na účely prístupu k dokumentom sa dokumentmi Parlamentu rozumie každý obsah v zmysle článku 3 písm. a) nariadenia (ES) č. 1049/2001, ktorý vypracovali alebo ktorý bol doručený funkcionárom Parlamentu v zmysle hlavy I, kapitoly 2 tohto rokovacieho poriadku, orgánom Parlamentu, výborom alebo medziparlamentným delegáciám alebo sekreta riátu Parlamentu.

2.  Na účely prístupu k dokumentom sa dokumentmi Parlamentu rozumie každý obsah v zmysle článku 3 písm. a) nariadenia (ES) č. 1049/2001, ktorý vypracovali alebo ktorý bol doručený funkcionárom Parlamentu v zmysle hlavy I, kapitoly 2 tohto rokovacieho poriadku, orgánom Parlamentu, výborom alebo medziparlamentným delegáciám alebo sekretariátu Parlamentu.

Dokumenty vypracované jednotlivými poslancami alebo politickými skupinami dokumentmi Parlamentu na účely prístupu k dokumentom, ak sú predložené v súlade s rokovacím poriadkom.

V súlade s článkom 4 štatútu poslancov Európskeho parlamentu sú dokumenty vypracované jednotlivými poslancami alebo politickými skupinami dokumentmi Parlamentu na účely prístupu k dokumentom, iba ak sú predložené v súlade s rokovacím poriadkom.

Predsedníctvo prijme pravidlá na zabezpečenie evidencie všetkých dokumentov Parlamentu.

Predsedníctvo prijme pravidlá na zabezpečenie evidencie všetkých dokumentov Parlamentu.

3.  Parlament vytvorí register dokumentov Parlamentu. Legislatívne dokumenty a niektoré iné kategórie dokumentov sa v súlade s nariadením (ES) č. 1049/2001 sprístupnia priamo cez register. Odkazy na iné dokumenty Parlamentu sa tiež podľa možností uvedú v registri.

3.  Parlament vytvorí internetovú stránku s verejným registrom dokumentov Parlamentu. Legislatívne dokumenty a niektoré iné kategórie dokumentov sa v súlade s nariadením (ES) č. 1049/2001 sprístupnia priamo cez internetovú stránku Parlamentu s verejným registrom. Odkazy na iné dokumenty Parlamentu sa tiež podľa možností stanú súčasťou internetovej stránky s verejným registrom.

Kategórie priamo prístupných dokumentov sa vymenujú v zozname prijatom Predsedníctvom a zverejnenom na internetovej stránke Parlamentu. Tento zoznam neobmedzuje právo prístupu k dokumentom nezahrnutým vo vymenovaných kategóriách; tieto dokumenty sa sprístupnia na základe písomnej žiadosti.

Kategórie dokumentov, ktoré sú priamo prístupné cez internetovú stránku Parlamentu s verejným registrom, sa uvedú v zozname prijatom Predsedníctvom a zverejnenom na internetovej stránke Parlamentu s verejným registrom. Tento zoznam neobmedzuje právo prístupu k dokumentom nezahrnutým vo vymenovaných kategóriách; tieto dokumenty sa môžu sprístupniť na základe písomnej žiadosti v súlade s nariadením (ES) č. 1049/2001.

Predsedníctvo môže v súlade s nariadením (ES) č. 1049/2001 prijať pravidlá o opatreniach na prístup verejnosti, ktoré sa uverejnia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Predsedníctvo prijme pravidlá týkajúce sa prístupu k dokumentom podľa nariadenia (ES) č. 1049/2001, ktoré sa uverejnia v Úradnom vestníku Európskej únie.

4.  Predsedníctvo určí orgány zodpovedné za vybavovanie prvých žiadostí (článok 7 nariadenia (ES) č. 1049/2001) a prijme rozhodnutia týkajúce sa opakovaných žiadostí (článok 8 nariadenia) a o žiadostí požadujúcich prístup k citlivým dokumentom (článok 9 nariadenia).

4.  Predsedníctvo určí orgány zodpovedné za vybavovanie prvých žiadostí (článok 7 nariadenia (ES) č. 1049/2001) a prijímanie rozhodnutí, ktoré sa týkajú opakovaných žiadostí (článok 8 nariadenia) a žiadostí prístup k citlivým dokumentom (článok 9 nariadenia).

5.  Konferencia predsedov vymenuje zástupcov Parlamentu v medziinštitucionálnom výbore vytvorenom v súlade s článkom 15 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1049/2001.

 

6.  V pôsobnosti jedného z podpredsedov je dohľad nad zaobchádzaním so žiadosťami o prístup k dokumentom.

6.  V pôsobnosti jedného z podpredsedov je dohľad nad zaobchádzaním so žiadosťami o prístup k dokumentom.

 

6a.  Predsedníctvo prijme výročnú správu uvedenú v článku 17 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1049/2001.

7.  Príslušný výbor Parlamentu pripraví na základe informácií poskytnutých Predsedníctvom a na základe iných zdrojov výročnú správu podľa článku 17 nariadenia (ES) č. 1049/2001 a predloží ju v pléne.

7.  Príslušný výbor Parlamentu pravidelne skúma transparentnosť činností Parlamentu a predkladá správu so svojimi závermi a odporúčaniami v pléne.

Príslušný výbor tiež preskúma a vyhodnotí správy prijaté inými orgánmi a agentúrami v súlade s článkom 17 uvedeného nariadenia.

Príslušný výbor môže tiež preskúmať a hodnotiť správy prijaté inými inštitúciami a agentúrami v súlade s článkom 17 uvedeného nariadenia.

 

7a.  Konferencia predsedov vymenuje zástupcov Parlamentu v medziinštitucionálnom výbore vytvorenom v súlade s článkom 15 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1049/2001.

__________________

 

15 Pozri prílohu XIV.

 

Odôvodnenie

The changes to paragraph 1, subparagraph 1 are necessary as the Rules of Procedure may not restrict public access rights under Regulation 1049/2001.

As regards the deletion of paragraph 1, subparagraph 3, this annex is deleted since from a legal and procedural point of view it is not an annex. The Regulation would however be included in a compendium of legal acts, easily accessible to MEPs and other persons.

The changes to paragraph 2, subparagraph 2, reflect the ‘raison d’être’ of this rule. A document is "tabled" when it enters into the EP administrative circuit.

The changes to paragraph 3, subparagraph 2, clarify the relevant “register”; the use of “shall” would imply an obligation to disclose, but an exception under Article 4 of Regulation 1049 might apply; therefore “may” is more appropriate.

Paragraph 3, subparagraph 3, is updated as the rules have already been adopted (adopting them is an obligation under Regulation 1049/2001).

Paragraph 5 is deleted here and reinserted as paragraph 8 (new).

The changes to paragraph 7 and the addition of 6 a (new) adjust the the text to standard practice according to which the Bureau endorses yearly a technical/administrative report whereas the LIBE Committee prepares biannual reports (EP Institutional report on the implementation of Regulation 1049/2001; such reports were adopted in 2009, 2011, 2013, and 2016). It is therefore suggested to clarify that the adoption of the technical report is ensured by the Bureau whereas LIBE is competent for the institutional/political report, which may be based on the findings of the technical reports.Article 17(1) of Regulation (EC) No 1049/2001 reads as follows: "1. Each institution shall publish annually a report for the preceding year including the number of cases in which the institution refused to grant access to documents, the reasons for such refusals and the number of sensitive documents not recorded in the register."

Pozmeňujúci návrh    138

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 116 a (nový)

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 116a

 

Prístup do Parlamentu

 

1.   Preukazy oprávňujúce na vstup sa poslancom, asistentom poslancov a tretím osobám vydávajú na základe predpisov stanovených Predsedníctvom, ktorými sa takisto riadi ich používanie a odoberanie.

 

2.  Preukazy sa nevydávajú jednotlivcom sprevádzajúcim poslancov, na ktorých sa vzťahuje Dohoda medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou o zriadení registra transparentnosti pre organizácie a samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré sa podieľajú na tvorbe a vykonávaní politiky Európskej únie1a.

 

3.   Subjekty zapísané do registra transparentnosti a ich zástupcovia s dlhodobými preukazmi oprávňujúcimi na vstup do Európskeho parlamentu musia dodržiavať:

 

  kódex správania registrujúcich sa osôb pripojený k dohode;

 

  postupy a ďalšie povinnosti stanovené v dohode a

 

  ustanovenia o uplatňovaní tohto článku.

 

Bez toho, aby bola dotknutá uplatniteľnosť všeobecných pravidiel, ktorými sa riadi odobratie alebo dočasné zablokovanie preukazov oprávňujúcich na dlhodobých vstup, a pokiaľ proti tomu neexistujú závažné argumenty, generálny tajomník s povolením kvestorov odoberie alebo zablokuje preukaz dlhodobého vstupu, ak bol držiteľ preukazu vyškrtnutý z registra transparentnosti za porušenie kódexu správania registrujúcich sa alebo ak sa dopustil závažného porušenia povinností stanovených v tomto odseku, alebo odmietol vyhovieť formálnemu predvolaniu na vypočutie alebo stretnutie výboru alebo spolupracovať s vyšetrovacím výborom bez toho, aby poskytol dostatočné odôvodnenie.

 

4.   Kvestori môžu stanoviť, do akej miery sa kódex správania uvedený v odseku 2 vzťahuje na osoby, na ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti dohody, i keď sú držiteľmi preukazu oprávňujúceho na dlhodobý vstup.

 

5.   Predsedníctvo prijme na základe návrhu generálneho tajomníka opatrenia potrebné na účely zavedenia registra transparentnosti v súlade s ustanoveniami dohody o zriadení tohto registra.

 

__________________

 

Ú. v. EÚ L 277, 19.9.2014, s. 11.

Odôvodnenie

Doplnený nový článok s uvedením registra transparentnosti.

Pozmeňujúci návrh    139

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 117

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 117

Článok 117

Voľba predsedu Komisie

Voľba predsedu Komisie

1  Po navrhnutí kandidáta na predsedu Komisie Európskou radou predseda požiada kandidáta, aby vystúpil pred Parlamentom s vyhlásením a predstavil svoje politické smerovanie. Po vyhlásení nasleduje rozprava.

1.  Po navrhnutí kandidáta na predsedu Komisie Európskou radou predseda požiada kandidáta, aby vystúpil pred Parlamentom s vyhlásením a predstavil svoje politické smerovanie. Po vyhlásení nasleduje rozprava.

Na účasť v rozprave sa prizve Európska rada.

Na účasť v rozprave sa prizve Európska rada.

2.  Parlament zvolí predsedu Komisie väčšinou hlasov všetkých poslancov.

2.  V súlade s článkom 17 ods. 7 Zmluvy o Európskej únii Parlament zvolí predsedu Komisie väčšinou hlasov všetkých poslancov.

Predseda Komisie sa volí v tajnom hlasovaní.

Hlasuje sa podľa mien.

3.   Ak Parlament kandidáta zvolí, predseda o tejto skutočnosti informuje Radu. Zároveň požiada Radu a zvoleného predsedu Komisie, aby po vzájomnej dohode navrhli kandidátov na jednotlivé posty členov Komisie.

3.   Ak Parlament kandidáta zvolí, predseda o tejto skutočnosti informuje Radu. Zároveň požiada Radu a zvoleného predsedu Komisie, aby po vzájomnej dohode navrhli kandidátov na jednotlivé posty členov Komisie.

4.   Ak kandidát nezíska požadovanú väčšinu, predseda vyzve Európsku radu, aby do jedného mesiaca navrhla nového kandidáta do volieb v súlade s tým istým postupom.

4.   Ak kandidát nezíska požadovanú väčšinu, predseda vyzve Európsku radu, aby do jedného mesiaca navrhla nového kandidáta do volieb v súlade s tým istým postupom.

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh    140

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 118

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 118

Článok 118

Voľba Komisie

Voľba Komisie

 

- 1.   Predseda vyzve zvoleného predsedu Komisie, aby informoval Parlament o rozdelení oblastí pôsobnosti v navrhovanom kolégiu komisárov v súlade s politickým smerovaním zvoleného predsedu.

1.  Po porade so zvoleným predsedom Komisie vyzve predseda Parlamentu kandidátov na jednotlivé posty členov Komisie, ktorých navrhli predseda Komisie a Rada, aby vystúpili pred príslušnými výbormi podľa svojej budúcej oblasti pôsobnosti. Tieto vypočutia sú verejné.

1.  Po porade so zvoleným predsedom Komisie vyzve predseda Parlamentu kandidátov na jednotlivé posty členov Komisie, ktorých navrhli predseda Komisie a Rada, aby vystúpili pred príslušnými výbormi alebo orgánmi podľa svojej budúcej oblasti pôsobnosti.

 

1a.  Vypočutia organizujú výbory.

 

Vypočutie sa môže výnimočne uskutočniť iným spôsobom, keď dezignovaný komisár zodpovedá za úlohy, ktoré sú predovšetkým horizontálneho charakteru, ak sa do vypočutia zapoja takéto príslušné výbory. Tieto vypočutia sú verejné.

2.   Predseda Parlamentu môže vyzvať zvoleného predsedu Komisie, aby informoval Parlament o rozdelení rezortných povinností v navrhovanom kolégiu členov Komisie v súlade so svojim politickým smerovaním.

 

3.  Príslušný výbor alebo výbory vyzvú vymenovaného člena Komisie, aby vystúpil s vyhlásením a odpovedal na otázky. Vypočutia sa organizujú tak, aby mali vymenovaní členovia Komisie možnosť poskytnúť Parlamentu všetky príslušné informácie. Ustanovenia týkajúce sa organizácie vypočutí sa uvádzajú v prílohe k rokovaciemu poriadku.

3.  Príslušný výbor alebo výbory vyzvú vymenovaného člena Komisie, aby vystúpil s vyhlásením a odpovedal na otázky. Vypočutia sa organizujú tak, aby mali vymenovaní členovia Komisie možnosť poskytnúť Parlamentu všetky príslušné informácie. Ustanovenia týkajúce sa organizácie vypočutí sa uvádzajú v prílohe k rokovaciemu poriadku.

4.  Zvolený predseda Komisie predstaví kolégium členov Komisie a jeho program na rokovaní Parlamentu, na ktoré sú prizvaní predseda Európskej rady a predseda Rady. Po vyhlásení nasleduje rozprava.

4.  Zvolený predseda Komisie je vyzvaný, aby predstavil kolégium členov Komisie a ich program na rokovaní Parlamentu, na ktoré sú prizvaní predseda Európskej rady a predseda Rady. Po vyhlásení nasleduje rozprava.

5.  Každá politická skupina alebo najmenej štyridsať poslancov môže predložiť návrh uznesenia na ukončenie rozpravy. Použije sa článok 123 ods. 3, 4 a 5.

5.  Každá politická skupina alebo najmenej štyridsať poslancov môže predložiť návrh uznesenia na ukončenie rozpravy. Použije sa článok 123 ods. 3 5b.

Po hlasovaní o návrhu uznesenia Parlament zvolí alebo zamietne Komisiu väčšinou odovzdaných hlasov.

 

Hlasuje sa podľa mien.

 

Parlament môže odložiť hlasovanie na nasledujúce rokovanie.

 

 

5a.  Po hlasovaní o návrhu uznesenia Parlament zvolí alebo zamietne Komisiu väčšinou hlasov odovzdaných v hlasovaní podľa mien. Parlament môže odložiť hlasovanie na nasledujúce rokovanie.

6.  Predseda informuje Radu o zvolení alebo zamietnutí Komisie.

6.   Predseda informuje Radu o zvolení alebo zamietnutí Komisie.

7.   Ak počas funkčného obdobia Komisie nastane podstatná zmena týkajúca sa rezortu, dôjde k obsadeniu voľného miesta alebo vymenovaniu nového člena Komisie po pristúpení nového členského štátu, sú dotknutí členovia Komisie vyzvaní, aby v súlade s odsekom 3 vystúpili pred výborom alebo výbormi s pôsobnosťou v oblastiach, ktorých sa tieto zmeny týkajú.

7.  Keď nastane podstatná zmena týkajúca sa portfólia alebo zloženia Komisie počas funkčného obdobia Komisie, príslušný komisár alebo každý ďalší dezignovaný komisár je pozvaný na vypočutie uskutočnené v súlade s odsekmi 1a a 3.

 

7a.  Zmena portfólia komisára alebo finančných záujmov komisára počas jeho funkčného obdobia podlieha kontrole zo strany Parlamentu v súlade s prílohou XVI.

 

Ak sa zistí konflikt záujmov v priebehu funkčného obdobia komisára a predseda Komisie neuplatní odporúčania Európskeho parlamentu prijaté na vyriešenie tohto konfliktu záujmov, môže Parlament požiadať predsedu Komisie, aby vyslovil nedôveru príslušnému komisárovi v súlade s odsekom 5 rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou a prípadne prijal opatrenia s cieľom odňať komisárovi právo na dôchodok alebo iné výhody namiesto dôchodku v súlade s článkom 245 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

_______________

 

16 Pozri prílohu XVI.

 

Odôvodnenie

The changes to this Rule transpose the principle set out in paragraph 5 of the EP resolution of 8 September 2015 on procedures and practices regarding Commissioner hearings.

Paragraph 2 of Rule 118 becomes paragraph 1 and "may" is replaced by "shall", since it corresponds to standard practice the last three subparagraphs of paragraph 5 are re-grouped into a new paragraph (5a)in order to facilitate the reading and the interpretation.

In paragraph 7, the reference to a new MS is deleted as it is not accurate given that the same procedure applies to any new Commissioner (resignation, new accession or other circumstances.)

Pozmeňujúci návrh    141

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 118 a (nový)

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 118 a

 

Viacročné plánovanie programu

 

Po vymenovaní novej Komisie sa uskutoční výmena názorov medzi Parlamentom, Radou a Komisiou v súlade s odsekom 5 medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva, pričom sa dohodnú na spoločných záveroch o viacročnom plánovaní programu.

 

Na tento účel a pred rokovaním o spoločných záveroch o viacročnom plánovaní programu s Radou a Komisiou predseda zorganizuje výmenu názorov s Konferenciou predsedov, ktorá sa bude zaoberať hlavnými politickými cieľmi a prioritami nového funkčného obdobia. Pri tejto výmene názorov sa budú brať do úvahy, okrem iného, priority, ktoré predložil zvolený predseda Komisie, ako aj odpovede dezignovaných komisárov, ktoré uviedli počas vypočutí uvedených v článku 118.

 

Pred podpísaním spoločných záverov predseda požiada Konferenciu predsedov o schválenie.

Pozmeňujúci návrh    142

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 119

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 119

Článok 119

Návrh na vyslovenie nedôvery Komisii

Návrh na vyslovenie nedôvery Komisii

1.  Návrh na vyslovenie nedôvery Komisii môže predsedovi predložiť jedna desatina všetkých poslancov Parlamentu.

1.  Návrh na vyslovenie nedôvery Komisii môže predsedovi predložiť jedna desatina všetkých poslancov Parlamentu. Ak sa v predchádzajúcich dvoch mesiacoch hlasovalo o návrhu na vyslovenie nedôvery, nový návrh môže predložiť len jedna pätina všetkých poslancov Parlamentu.

2.  Návrh musí byť označený ako " návrh na vyslovenie nedôvery " a musí byť odôvodnený. Návrh sa zašle Komisii.

2.  Návrh musí byť označený ako „návrh na vyslovenie nedôvery“ a musí obsahovať dôvody. Návrh sa zašle Komisii.

3.  Predseda oznámi poslancom podanie návrhu na vyslovenie nedôvery ihneď po jeho doručení.

3.  Predseda oznámi poslancom podanie návrhu na vyslovenie nedôvery ihneď po jeho doručení.

4.  Rozprava o návrhu na vyslovenie nedôvery sa koná najskôr dvadsaťštyri hodín po oznámení podaného návrhu poslancom.

4.  Rozprava o návrhu na vyslovenie nedôvery sa koná najskôr dvadsaťštyri hodín po oznámení podaného návrhu poslancom.

5.  O návrhu sa hlasuje podľa mien, a to najskôr štyridsaťosem hodín po začatí rozpravy.

5.  O návrhu sa hlasuje podľa mien, a to najskôr štyridsaťosem hodín po začatí rozpravy.

6.  Rozprava a hlasovanie sa konajú najneskôr počas schôdze, ktorá nasleduje po podaní návrhu.

6.  Bez toho, aby boli dotknuté odseky 4 a 5, sa rozprava a hlasovanie konajú najneskôr počas schôdze, ktorá nasleduje po podaní návrhu.

7.  Návrh na vyslovenie nedôvery je prijatý, ak získa dve tretiny odovzdaných hlasov, ktoré predstavujú väčšinu všetkých poslancov Parlamentu. Výsledok hlasovania sa oznámi predsedovi Rady a predsedovi Komisie.

7.  V súlade s článkom 234 Zmluvy o fungovaní Európskej únie je návrh na vyslovenie nedôvery prijatý, ak získa dve tretiny odovzdaných hlasov, ktoré predstavujú väčšinu všetkých poslancov Parlamentu. Výsledok hlasovania sa oznámi predsedovi Rady a predsedovi Komisie.

Odôvodnenie

Zmena odseku 6 predstavuje technické vysvetlenie pre prípad krátkych plenárnych schôdzí v Bruseli.

Pozmeňujúci návrh    143

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 120

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 120

Článok 120

Vymenovanie sudcov a generálnych advokátov Súdneho dvora Európskej únie

Vymenovanie sudcov a generálnych advokátov Súdneho dvora Európskej únie

Parlament vymenuje na návrh gestorského výboru svojho kandidáta do výboru siedmich osôb, ktoré majú preveriť vhodnosť kandidátov zastávať funkciu sudcu alebo generálneho advokáta Súdneho dvora a Všeobecného súdu.

Parlament vymenuje na návrh gestorského výboru svojho kandidáta do výboru siedmich osôb, ktoré majú preveriť vhodnosť kandidátov zastávať funkciu sudcu alebo generálneho advokáta Súdneho dvora a Všeobecného súdu. Gestorský výbor rozhodne o kandidátovi, ktorého si želá navrhnúť, hlasovaním jednoduchou väčšinou. Koordinátori tohto výboru zostavia na tento účel užší zoznam kandidátov.

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim návrhom sa článok 120 dáva do súladu so súčasnou praxou.

Pozmeňujúci návrh    144

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 121

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 121

Článok 121

Vymenovanie členov Dvora audítorov

Vymenovanie členov Dvora audítorov

1.  Kandidáti na členov Dvora audítorov sa vyzvú, aby vystúpili pred príslušným výborom s vyhlásením a odpovedali na otázky jeho členov. Výbor hlasuje o každom kandidátovi osobitne v tajnom hlasovaní.

1.  Kandidáti na členov Dvora audítorov sa vyzvú, aby vystúpili pred príslušným výborom s vyhlásením a odpovedali na otázky jeho členov. Výbor hlasuje o každom kandidátovi osobitne v tajnom hlasovaní.

2.  Príslušný výbor dá Parlamentu odporúčanie, či majú byť kandidáti schválení. Odporúčanie má formu správy, ktorá obsahuje návrh rozhodnutia pre každého kandidáta osobitne.

2.  Príslušný výbor dá Parlamentu odporúčanie na schválenie alebo zamietnutie návrhu kandidáta.

3.  Hlasovanie v pléne sa uskutoční do dvoch mesiacov po doručení návrhov kandidátov, ak Parlament na žiadosť príslušného výboru, politickej skupiny alebo najmenej štyridsiatich poslancov nerozhodne inak. Parlament hlasuje o každom kandidátovi osobitne v tajnom hlasovaní a rozhodnutie prijíma väčšinou odovzdaných hlasov.

3.  Hlasovanie v pléne sa uskutoční do dvoch mesiacov po doručení návrhov kandidátov, ak Parlament na žiadosť príslušného výboru, politickej skupiny alebo najmenej štyridsiatich poslancov nerozhodne inak. Parlament hlasuje o každom kandidátovi osobitne v tajnom hlasovaní.

4.  Ak Parlament zaujme k niektorému kandidátovi negatívne stanovisko, predseda požiada Radu o stiahnutie jeho kandidatúry a predloženie nového návrhu kandidáta.

4.  Ak Parlament zaujme k niektorému kandidátovi negatívne stanovisko, predseda požiada Radu o stiahnutie jeho kandidatúry a predloženie nového návrhu kandidáta.

Pozmeňujúci návrh    145

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 122

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 122

Článok 122

Vymenovanie členov Výkonnej rady Európskej centrálnej banky

Vymenovanie členov Výkonnej rady Európskej centrálnej banky

1.   Kandidát na prezidenta Európskej centrálnej banky sa vyzve, aby vystúpil pred príslušným výborom s vyhlásením a odpovedal na otázky jeho členov.

1.  Kandidát na prezidenta, viceprezidenta alebo člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky sa vyzve, aby vystúpil pred príslušným výborom s vyhlásením a odpovedal na otázky jeho členov.

2.   Príslušný výbor dá Parlamentu odporúčanie na schválenie alebo zamietnutie návrhu kandidáta.

2.   Príslušný výbor dá Parlamentu odporúčanie na schválenie alebo zamietnutie návrhu kandidáta.

3.   Hlasovanie sa uskutoční do dvoch mesiacov po doručení návrhu kandidáta, ak Parlament na žiadosť príslušného výboru, politickej skupiny alebo najmenej štyridsiatich poslancov nerozhodne inak.

3.  Hlasovanie sa uskutoční do dvoch mesiacov po doručení návrhu kandidáta, ak Parlament na žiadosť príslušného výboru, politickej skupiny alebo najmenej štyridsiatich poslancov nerozhodne inak. Parlament hlasuje o každom kandidátovi osobitne v tajnom hlasovaní.

4.   Ak Parlament zaujme k niektorému kandidátovi negatívne stanovisko, predseda požiada Radu o stiahnutie jeho kandidatúry a predloženie nového návrhu kandidáta.

4.  Ak Parlament prijme zamietavé stanovisko k niektorému kandidátovi, predseda požiada o stiahnutie kandidatúry a navrhnutie nového kandidáta.

5.   Pri návrhoch kandidátov na viceprezidenta a ostatných členov Výkonnej rady Európskej centrálnej banky sa použije rovnaký postup.

 

Odôvodnenie

The change in paragraph 1 aims to clarify that the procedure should be followed (and is actually followed) with regard to all members of the ECB Executive Board (cf. current § 5).

In paragraph 4, the words "the President shall ask the Council to withdraw its nomination and to submit a new nomination to Parliament" imply that Parliament is consulted by the Council. However, the wording of Article 283(2) TFEU is not clear in this respect.Where the EN wording of this Treaty provision might leave some doubt, the FR version clearly provides for a consultation by the European Council: "sont nommés par le Conseil européen ..., sur recommandation du Conseil et après consultation du Parlement européen".However, according to the DE version, Parliament is indeed consulted by the Council.Therefore Rule122 §4 has been reformulated so as to correspond with both versions.

§ 5.See suggested changes to §1

Pozmeňujúci návrh    146

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 122 a (nový)

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 122 a

 

Vymenovanie do orgánov v oblasti správy hospodárskych vecí

 

1.  Tento článok sa vzťahuje na vymenovanie

 

  predsedu a podpredsedu dozornej rady jednotného mechanizmu dohľadu;

 

  predsedu, podpredsedu a stálych členov Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií v rámci jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií;

 

  predsedov a výkonných riaditeľov európskych orgánov dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo, Európsky orgán pre cenné papiere a trhy, Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov); ako aj

 

  generálneho riaditeľa a zástupcu generálneho riaditeľa Európskeho fondu pre strategické investície.

 

2.  Každý kandidát je vyzvaný, aby vystúpil v príslušnom výbore s vyhlásením a odpovedal na otázky poslancov.

 

3.  Príslušný výbor dá Parlamentu odporúčanie na schválenie alebo zamietnutie návrhu kandidáta.

 

4.  Hlasovanie sa uskutoční do dvoch mesiacov po doručení návrhu na vymenovanie, ak Parlament nerozhodne inak na žiadosť príslušného výboru, politickej skupiny alebo najmenej štyridsiatich poslancov. Parlament hlasuje o každom kandidátovi osobitne v tajnom hlasovaní.

 

5.  Ak Parlament prijme zamietavé rozhodnutie o návrhu na vymenovanie, predseda požiada o jeho stiahnutie a predloženie nového návrhu Parlamentu.

Pozmeňujúci návrh    147

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 123

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 123

Článok 123

Vyhlásenia Komisie, Rady a Európskej rady

Vyhlásenia Komisie, Rady a Európskej rady

1.   Členovia Komisie, Rady a Európskej rady môžu kedykoľvek požiadať predsedu Parlamentu o povolenie vystúpiť s vyhlásením. Predseda Európskej rady vystupuje s vyhlásením po každom jej zasadnutí. Predseda Parlamentu rozhodne o čase, keď je možné vystúpiť s vyhlásením, a či po tomto vyhlásení má nasledovať riadna rozprava alebo len tridsať minút na stručné a výstižné otázky poslancov.

1.   Členovia Komisie, Rady a Európskej rady môžu kedykoľvek požiadať predsedu Parlamentu o povolenie vystúpiť s vyhlásením. Predseda Európskej rady vystupuje s vyhlásením po každom jej zasadnutí. Predseda Parlamentu rozhodne o čase, keď je možné vystúpiť s vyhlásením, a či po tomto vyhlásení má nasledovať riadna rozprava alebo len tridsať minút na stručné a výstižné otázky poslancov.

2.   Ak Parlament zaradí do svojho programu vyhlásenie s rozpravou, zároveň rozhodne o tom, či rozpravu ukončí prijatím uznesenia. Parlament neskončí rozpravu prijatím uznesenia, ak je správa o rovnakej záležitosti predmetom tej istej alebo nasledujúcej schôdze, ak predseda z výnimočných dôvodov nenavrhne inak. Ak Parlament rozhodne o ukončení rozpravy prijatím uznesenia, môže výbor, politická skupina alebo najmenej štyridsať poslancov predložiť návrh uznesenia.

2.   Ak Parlament zaradí do svojho programu vyhlásenie s rozpravou, zároveň rozhodne o tom, či rozpravu ukončí prijatím uznesenia. Parlament neskončí rozpravu prijatím uznesenia, ak je správa o rovnakej záležitosti predmetom tej istej alebo nasledujúcej schôdze, ak predseda z výnimočných dôvodov nenavrhne inak. Ak Parlament rozhodne o ukončení rozpravy prijatím uznesenia, môže výbor, politická skupina alebo najmenej štyridsať poslancov predložiť návrh uznesenia.

3.   O návrhoch uznesení sa hlasuje v ten istý deň. O prípadných výnimkách rozhoduje predseda. Vysvetlenia hlasovania sú prípustné.

3.  O návrhoch uznesení sa hlasuje čo najskôr pri nasledujúcom hlasovaní. O prípadných výnimkách rozhoduje predseda. Vysvetlenia hlasovania sú prípustné.

4.   Spoločný návrh uznesenia nahrádza predchádzajúce návrhy uznesení podané jeho navrhovateľmi, ale nenahrádza návrhy podané inými výbormi, politickými skupinami alebo poslancami.

4.   Spoločný návrh uznesenia nahrádza predchádzajúce návrhy uznesení podané jeho navrhovateľmi, ale nenahrádza návrhy podané inými výbormi, politickými skupinami alebo poslancami.

 

4a.  Ak spoločný návrh uznesenia predložili politické skupiny, ktoré predstavujú jasnú väčšinu, predseda môže predložiť tento návrh na hlasovanie ako prvý.

5.  Po prijatí uznesenia sa už nehlasuje o žiadnych iných návrhoch, ak Predseda výnimočne nerozhodne inak.

5.  Po prijatí uznesenia sa už nehlasuje o žiadnych iných návrhoch, ak Predseda výnimočne nerozhodne inak.

 

5a.  Autor alebo autori návrhu uznesenia predloženého v súlade s odsekom 2 alebo článkom 135 ods. 2 sú oprávnení vziať návrh späť pred konečným hlasovaním.

 

5b.  Späťvzatý návrh uznesenia môže ihneď prevziať a znovu predložiť skupina, výbor alebo rovnaký počet poslancov, aký je potrebný na podanie tohto návrhu. Odsek 5a a tento odsek sa vzťahujú aj na uznesenia predložené na základe článkov 105 a 106.

Odôvodnenie

Odsek 5a sa týka textu, ktorý bol teraz presunutý do článku 133 ods. 6, ktorý bol zjednodušený.

Text odseku 5b pozostáva zo znenia súčasného článku 133 ods. 8 s dodatkom týkajúcim sa návrhov delegovaných a vykonávacích aktov.

Pozmeňujúci návrh    148

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 124

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 124

Článok 124

Vyhlásenia, ktoré vysvetľujú rozhodnutia Komisie

Vyhlásenia, ktoré vysvetľujú rozhodnutia Komisie

Po porade s Konferenciou predsedov môže predseda Parlamentu vyzvať predsedu Komisie, člena Komisie zodpovedného za vzťahy s Európskym parlamentom, prípadne, po dohode, iného člena Komisie, aby po každej schôdzi Komisie vystúpil pred Parlamentom s vyhlásením, v ktorom vysvetlí jej najdôležitejšie rozhodnutia. Po vyhlásení nasleduje rozprava v trvaní aspoň tridsať minút, v ktorej môžu poslanci klásť stručné a výstižné otázky.

Predseda Parlamentu vyzve predsedu Komisie, komisára zodpovedného za vzťahy s Európskym parlamentom, prípadne po dohode iného komisára, aby vystúpil pred Parlamentom po každej schôdzi Komisie s vyhlásením, v ktorom vysvetlí najdôležitejšie rozhodnutia, pokiaľ Konferencia predsedov vzhľadom na časový harmonogram alebo príslušný politický význam nerozhodne, že to nie je potrebné. Po vyhlásení nasleduje rozprava v trvaní aspoň tridsať minút, v ktorej môžu poslanci klásť stručné a výstižné otázky.

Pozmeňujúci návrh    149

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 125

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 125

Článok 125

Vyhlásenia Dvora audítorov

Vyhlásenia Dvora audítorov

1.   V rámci postupu udelenia absolutória alebo v súvislosti s činnosťami Parlamentu v oblasti kontroly rozpočtu môže byť predseda Dvora audítorov vyzvaný, aby vystúpil a uviedol pripomienky obsiahnuté vo výročnej správe, v osobitných správach alebo stanoviskách Dvora audítorov, alebo aby vysvetlil pracovný program Dvora audítorov.

1.  V rámci postupu udelenia absolutória alebo v súvislosti s činnosťami Parlamentu v oblasti kontroly rozpočtu môže byť predseda Dvora audítorov vyzvaný, aby vystúpil s vyhlásením a uviedol pripomienky obsiahnuté vo výročnej správe, v osobitných správach alebo stanoviskách Dvora audítorov, alebo aby vysvetlil pracovný program Dvora audítorov.

2.   Parlament môže rozhodnúť o konaní osobitnej rozpravy za účasti Komisie a Rady o každej otázke, ktorá bola vznesená v uvedených vyhláseniach, najmä vtedy, ak sa poukázalo na nezrovnalosti vo finančnom hospodárení.

2.   Parlament môže rozhodnúť o konaní osobitnej rozpravy za účasti Komisie a Rady o každej otázke, ktorá bola vznesená v uvedených vyhláseniach, najmä vtedy, ak sa poukázalo na nezrovnalosti vo finančnom hospodárení.

Odôvodnenie

Znenie „vystúpil“ bolo nahradené „vystúpil s vyhlásením“ s cieľom zosúladiť to s výrazom použitým v článku 123 ods. 1 a článku 124, ako aj odkazom na „vyhlásenia“ v odseku 2.

Pozmeňujúci návrh    150

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 126

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 126

Článok 126

Vyhlásenia Európskej centrálnej banky

Vyhlásenia Európskej centrálnej banky

1.   Prezident Európskej centrálnej banky predkladá Parlamentu výročnú správu banky o činnosti Európskeho systému centrálnych bánk a o menovej politike za minulý a bežný rok.

1.  Prezident Európskej centrálnej banky je vyzvaný, aby predložil Parlamentu výročnú správu banky o činnosti Európskeho systému centrálnych bánk a o menovej politike za minulý a bežný rok.

2.   Po prednesení správy nasleduje všeobecná rozprava.

2.   Po prednesení správy nasleduje všeobecná rozprava.

3.   Prezident Európskej centrálnej banky sa najmenej štyrikrát ročne prizýva na schôdze príslušného výboru, aby vystúpil s vyhlásením a odpovedal na otázky.

3.   Prezident Európskej centrálnej banky sa najmenej štyrikrát ročne prizýva na schôdze príslušného výboru, aby vystúpil s vyhlásením a odpovedal na otázky.

4.   Na vlastnú žiadosť alebo na žiadosť Parlamentu môžu byť prezident, viceprezident a ostatní členovia Výkonnej rady Európskej centrálnej banky prizvaní na dodatočné schôdze.

4.   Na vlastnú žiadosť alebo na žiadosť Parlamentu môžu byť prezident, viceprezident a ostatní členovia Výkonnej rady Európskej centrálnej banky prizvaní na dodatočné schôdze.

5.   Z rokovaní podľa odsekov 3 a 4 sa vyhotovuje doslovný zápis vo všetkých úradných jazykoch.

5.  Z rokovaní podľa odsekov 3 a 4 sa vyhotovuje doslovný zápis.

Odôvodnenie

Od poslednej zmeny článku 194 sa doslovný zápis z plenárnych rokovaní už nezhotovuje vo všetkých jazykoch. Na úrovni výborov sa v súvislosti s dialógom o menovej politike bežne zhotovuje prepis priebehu dialógu o menovej politike, ktorý je následne preložený do troch jazykov.

Pozmeňujúci návrh    151

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 127

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 127

vypúšťa sa

Odporúčanie o hlavných smeroch hospodárskych politík

 

1.   Odporúčanie Komisie o hlavných smeroch hospodárskych politík členských štátov a Únie sa predkladá príslušnému výboru, ktorý o ňom podá správu Parlamentu.

 

2.   Rada je vyzvaná, aby informovala Parlament o obsahu svojho odporúčania a o stanovisku Európskej rady.

 

Odôvodnenie

Článok treba vypustiť, pretože sa fakticky neuplatňuje. V praxi sú iniciatívne správy výborov ECON a EMPL z tejto oblasti založené na rozhodnutí Konferencie predsedov z 5. júla 2012; Konferencia predsedov rozhodla, že (každoročne a automaticky a nad rámec kvóty) povolí tieto iniciatívne správy: – po zverejnení ročného prieskumu rastu a so zreteľom na jarný samit: Iniciatívna správa výboru ECON (+ výboru BUDG podľa článku 54), ako aj iniciatívna správa výboru EMPL (+ výboru BUDG podľa článku 54) – začiatok jesene: Iniciatívna správa výboru ECON, v ktorej sa hodnotí vykonávanie prebiehajúceho semestra a prezentujú podnety na ročný prieskum rastu nadchádzajúceho roka

Pozmeňujúci návrh    152

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 128

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 128

Článok 128

Otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou

Otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou

1.  Výbor, politická skupina alebo najmenej štyridsať poslancov môže položiť otázky Rade alebo Komisii so žiadosťou, aby tieto otázky boli zaradené do programu Parlamentu.

1  Výbor, politická skupina alebo najmenej štyridsať poslancov môže položiť otázky Rade, Komisii alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku so žiadosťou, aby tieto otázky boli zaradené do programu Parlamentu.

Otázky sa predkladajú písomne predsedovi, ktorý ich ihneď pridelí Konferencii predsedov.

Otázky sa predkladajú písomne predsedovi, ktorý ich ihneď pridelí Konferencii predsedov.

Konferencia predsedov rozhoduje o zaradení otázok do programu a o ich poradí. Otázky, ktoré nie sú zaradené do programu do troch mesiacov od ich predloženia, prepadajú.

Konferencia predsedov rozhoduje o zaradení otázok do návrhu programu v súlade s postupom ustanoveným v článku 149. Otázky, ktoré nie sú zaradené do návrhu programu do troch mesiacov od ich predloženia, prepadajú.

2.   Komisii sa otázky musia doručiť najneskôr týždeň pred rokovaním, do programu ktorého majú byť zaradené. Radu sa otázky musia doručiť najmenej tri týždne pred predmetným rokovaním.

2.  Otázky pre Komisiu a podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku musia byť adresátovi postúpené najneskôr týždeň pred rokovaním, do programu ktorého majú byť zaradené, a otázky pre Radu najmenej tri týždne pred daným rokovaním.

3.   Na otázky týkajúce sa záležitostí uvedených v článku 42 Zmluvy o Európskej únii sa lehota podľa odseku 2 tohto článku nepoužije. Rada je povinná ich zodpovedať dostatočne včas, aby bol Parlament riadne informovaný.

3.  Na otázky týkajúce sa spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky sa neuplatnia lehoty stanovené v odseku 2 a odpoveď sa musí poskytnúť dostatočne včas, aby bol Parlament riadne informovaný.

4.  Jeden z autorov otázky má k dispozícii päť minút na jej prednesenie. Otázku zodpovie jeden člen príslušnej inštitúcie.

4.  Jeden z autorov otázky môže predniesť otázku. Adresát na ňu odpovedá.

Autor otázky má nárok na využitie celého uvedeného rečníckeho času.

 

5.   Článok 123 ods. 2 až 5 sa použije primerane.

5.  Článok 123 ods. 2 až 5bo predkladaní návrhov uznesení a hlasovaní o nich sa použije primerane.

Odôvodnenie

Paragraph 1 is brought up to date, as following the entry into force of the Lisbon Treaty its text should include the possibility to submit Oral Questions to the Vice-President / High Representative Furthermore, the change made refloect the fact that the CoP does not decide on each and every Oral Question tabled, but simply adopts the Draft Agenda and Final Draft Agenda, including the possible Oral Questions. The reference to Rule 149 is introduced as the recommendation by the CCC referred to in Rule 149(1) includes a list of Oral Questions.

In paragraph 2 the words "that institution" cannot be used anymore if the VP/HR is added, therefore it is suggested to use "addressee" like in Annex III to the Rules.

Changes to paragraph 3 aim to increase the readability as this paragraph provides for two time limits.

Paragraph 4 is modified as having speaking time for the authors of the Oral Question does not seem useful especially as the Rules of Procedure do not establish the speaking time for other speakers in Plenary (rapporteurs, rapporteurs for opinion, authors of the motions for resolutions of Rule 135, other institutions, etc.). Speaking time is agreed with political groups and indicated in the Agenda of the Plenary. In addition, as regards authors of oral questions, when there is more than one author (e.g. several OQs on the same subject or one OQ tabled by several political groups or committees, but not in the case of an OQ tabled by 40+ MEPs), speaking time for each author or co-author is 2 minutes, not 5. This is why the reference to 5 minutes is deleted.

The second subparagraph of paragraph 2 is deleted as it is valid in the case of a question tabled jointly by several committees or political groups, as ad hoc arrangements are frequent, e.g. for questions tabled jointly by several committees.

Pozmeňujúci návrh    153

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 129

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 129

Článok 129

Hodina otázok

Hodina otázok

1.   Hodina otázok pre Komisiu sa koná na každej schôdzi v trvaní 90 minút k jednej alebo viacerým špecifickým horizontálnym témam, o ktorých rozhodne Konferencia predsedov mesiac pred schôdzou.

1.  Hodina otázok pre Komisiu sa môže konať na každej schôdzi v trvaní do 90 minút k jednej alebo viacerým špecifickým horizontálnym témam, o ktorých rozhodne Konferencia predsedov mesiac pred schôdzou.

2.   Portfólio členov Komisie pozvaných Konferenciou predsedov súvisí so špecifickou horizontálnou témou alebo témami, ku ktorým sa im majú klásť otázky. Na schôdzu sa prizvú najviac dvaja členovia Komisie, pričom je možné pozvať tretieho člena Komisie v závislosti od špecifickej horizontálnej témy alebo tém, ktoré boli zvolené pre hodinu otázok.

2.   Portfólio členov Komisie pozvaných Konferenciou predsedov súvisí so špecifickou horizontálnou témou alebo témami, ku ktorým sa im majú klásť otázky. Na schôdzu sa prizvú najviac dvaja členovia Komisie, pričom je možné pozvať tretieho člena Komisie v závislosti od špecifickej horizontálnej témy alebo tém, ktoré boli zvolené pre hodinu otázok.

3.   Hodina otázok prebieha v súlade so systémom losovania, ktorý je podrobne stanovený v prílohe k rokovaciemu poriadku.

 

4.   V súlade s usmerneniami, ktoré vypracovala Konferencia predsedov, sa môžu konať osobitné hodiny otázok s Radou, predsedom Komisie, podpredsedom Komisie/vysokým predstaviteľom Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a predsedom Euroskupiny.

4.   V súlade s usmerneniami, ktoré vypracovala Konferencia predsedov, sa môžu konať osobitné hodiny otázok s Radou, predsedom Komisie, podpredsedom Komisie/vysokým predstaviteľom Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a predsedom Euroskupiny.

 

4a.  Čas v rámci hodiny otázok sa nerozdeľuje konkrétnym spôsobom vopred. Predseda v rámci možnosti zabezpečí, aby sa poslanci, ktorí majú odlišné politické názory a zastupujú rôzne členské štáty, mohli pri kladení otázok striedať.

 

4b.  Poslanec má na položenie otázky jednu minútu a člen Komisie má dve minúty na odpoveď. Daný poslanec môže položiť doplňujúcu otázku v trvaní 30 sekúnd, ktorá má priamy vzťah k pôvodnej otázke. Člen Komisie má na dodatočnú odpoveď dve minúty.

 

Otázky a doplňujúce otázky sa musia priamo týkať zvolenej špecifickej horizontálnej témy podľa odseku 1. Predseda môže rozhodnúť o prípustnosti.

__________________

 

17 Pozri prílohu II.

 

Odôvodnenie

Zmenou v odseku 4a sa navrhuje prihlásenie sa o slovo zdvihnutím ruky. Odsek 4b preberá obsah z odsekov 2 a 3 prílohy II. V dôsledku toho sa tieto zmeny z prílohy vypustia.

Pozmeňujúci návrh    154

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 130

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 130

Článok 130

Otázky na písomné zodpovedanie

Otázky na písomné zodpovedanie

1.   Každý poslanec môže v súlade s kritériami uvedenými v prílohe k rokovaciemu poriadku položiť predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku otázky na písomné zodpovedanie18. Za obsah otázok zodpovedajú výlučne ich autori.

1.   Každý poslanec môže v súlade s kritériami uvedenými v prílohe k rokovaciemu poriadku položiť predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku otázky na písomné zodpovedanie18. Za obsah otázok zodpovedajú výlučne ich autori.

2.   Otázky sa predkladajú predsedovi. Predseda rieši pochybnosti týkajúce sa prípustnosti otázky. Rozhodnutie predsedu nevychádza výlučne z ustanovení prílohy uvedenej v odseku 1, ale z ustanovení rokovacieho poriadku všeobecne. Rozhodnutie predsedu sa oznámi autorovi otázky.

2.   Otázky sa predkladajú predsedovi. Predseda rieši pochybnosti týkajúce sa prípustnosti otázky. Rozhodnutie predsedu nevychádza výlučne z ustanovení prílohy uvedenej v odseku 1, ale z ustanovení rokovacieho poriadku všeobecne. Odôvodnené rozhodnutie predsedu sa oznámi autorovi otázky.

3.  Otázky sa predkladajú v elektronickom formáte. Každý poslanec môže predložiť najviac päť otázok mesačne.

3.  Otázky sa predkladajú v elektronickom formáte. Každý poslanec môže predložiť najviac dvadsať otázok počas kĺzavého obdobia troch mesiacov.

Výnimočne možno doplňujúce otázky predložiť v podobe papierového dokumentu predloženého a vlastnoručne podpísaného poslancom na príslušnom útvare sekretariátu.

 

Po uplynutí jedného roka od začiatku ôsmeho volebného obdobia Konferencia predsedov vykoná posúdenie režimu doplňujúcich otázok.

 

Pojem „výnimočne“ sa má vykladať tak, že doplňujúca otázka sa týka naliehavej záležitosti a že s predložením tejto otázky nemožno počkať do nasledujúceho mesiaca. Okrem toho musí byť počet otázok predložených podľa odseku 3 druhého pododseku nižší ako stanovených päť otázok mesačne.

 

 

3a.  Otázku môže podporiť poslanec, ktorý nie je jej autorom. Tieto otázky sa započítavajú do maximálneho počtu otázok podľa odseku 3 autorovi, nie stúpencovi.

4.  Ak otázka nemôže byť zodpovedaná v stanovenej lehote, zaradí sa na žiadosť jej autora do programu nasledujúcej schôdze príslušného výboru. Článok 129 sa použije primerane.

4.  Ak adresát nemôže otázku zodpovedať v lehote troch týždňov (prioritná otázka) alebo šesť týždňov (nie prioritná otázka), môže sa na žiadosť autora zaradiť do programu nasledujúcej schôdze príslušného výboru.

Vzhľadom na to, že podľa článku 206 ods. 1 má predseda parlamentného výboru právomoc zvolať schôdzu výboru, v záujme zabezpečenia riadnej organizácie činnosti rozhoduje predseda o návrhu programu schôdze, ktorú zvoláva. Touto výsadou nie je dotknutá povinnosť stanovená v článku 130 ods. 4 zaradiť otázku na písomné zodpovedanie na žiadosť jej autora do návrhu programu nasledujúcej schôdze výboru. Predseda však disponuje právomocou rozhodnúť podľa vlastného uváženia a s ohľadom na politické priority o programe schôdze a podrobnostiach daného postupu (napr. postup bez diskusie, prípadne prijatie rozhodnutia o následných opatreniach, alebo odporúčanie odložiť tento bod na ďalšiu schôdzu).

 

5.  Otázky, ktoré vyžadujú bezprostrednú odpoveď, nie však podrobné skúmanie (prioritné otázky), sa zodpovedajú do troch týždňov od ich postúpenia adresátom. Každý poslanec môže položiť jednu prioritnú otázku mesačne.

5.  Každý poslanec môže položiť jednu prioritnú otázku mesačne.

Ostatné otázky (nie prioritné) sa zodpovedajú do šiestich týždňov od ich postúpenia adresátom.

 

6.   Otázky a odpovede sa uverejňujú na internetovej stránke Parlamentu.

6.  Otázky a odpovede vrátane prípadných súvisiacich príloh sa uverejňujú na internetovej stránke Parlamentu.

__________________

__________________

18 Pozri prílohu III.

18 Pozri prílohu III.

Odôvodnenie

Several changes are made to this Rule. Paragraph 2 is aligned with Rule 136 paragraph 2. In practice, the author always receives an explanation of the reasons why the question was considered inadmissible by the President.

Second subparagraph of paragraph 3 is deleted in accordance with the plenary decision of 29 April 2015.The EP resolution of 29 April 2015 on Parliament's estimates of revenue and expenditure calls upon the EP"- to limit, for each Member, the number of parliamentary questions submitted in electronic format to a maximum of five questions per month (not taking into account the co-authors);- to abolish the possibility to submit any additional questions [...];- [...]- expects the revised rules to be applicable as of January 2016."On 9 September 2015, the following interpretation was adopted: "The expression 'by way of exception' is to be interpreted as meaning that the additional question concerns a matter of urgency and that the submission of that question cannot wait until the following month. Furthermore, the number of questions tabled under the second subparagraph of paragraph 3 must be smaller than the norm of five questions per month". In accordance wit the)CoP decision of 9 December 2015, subparagraph 3 of paragraph 3 is also deleted.

Subparagraph 4 of paragraph 3 is also deleted because it is obsolete given that the additional questions are abolished.

Changes to paragraph 4 aim at clarifying the provision. Currently, the application mutatis mutandis of Rule 129 raises doubts since the latest amendments thereto. Furthermore, since the increased number of written questions caused delays in the Institutions' replies, these written questions tend to appear more and more often on the committees' agendas, so it is suggested that the placement on the Committee agenda should not be automatic.

Changes to paragraph 5 aim to correct the fact that the current text imposes an obligation on third parties. As regards the research needed as a criterion for establishing the priority, practice shows that it is difficult to invoke it; the substance of the questions should give an indication whether it is a priority question or not.

Pozmeňujúci návrh    155

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 131

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 131

Článok 131

Otázky na písomné zodpovedanie pre Európsku centrálnu banku

Otázky na písomné zodpovedanie pre Európsku centrálnu banku

1.   Každý poslanec môže v súlade s kritériami uvedenými v prílohe k rokovaciemu poriadku položiť Európskej centrálnej banke najviac šesť otázok mesačne na písomné zodpovedanie. Za obsah otázok zodpovedajú výlučne ich autori.

1.   Každý poslanec môže v súlade s kritériami uvedenými v prílohe k rokovaciemu poriadku položiť Európskej centrálnej banke najviac šesť otázok mesačne na písomné zodpovedanie19. Za obsah otázok zodpovedajú výlučne ich autori.

2.   Otázky sa predkladajú písomne predsedovi príslušného výboru, ktorý ich oznámi Európskej centrálnej banke. Predseda rieši pochybnosti týkajúce sa prípustnosti otázky. Rozhodnutie predsedu sa oznámi autorovi otázky.

2.   Otázky sa predkladajú písomne predsedovi príslušného výboru, ktorý ich oznámi Európskej centrálnej banke. Predseda rieši pochybnosti týkajúce sa prípustnosti otázky. Rozhodnutie predsedu sa oznámi autorovi otázky.

3.   Otázky a odpovede sa uverejňujú na internetovej stránke Parlamentu.

3.   Otázky a odpovede sa uverejňujú na internetovej stránke Parlamentu.

4.   Ak otázka nebola zodpovedaná v požadovanej lehote, zaradí sa na žiadosť jej autora do programu nasledujúcej schôdze príslušného výboru, na ktorej sa zúčastní prezident Európskej centrálnej banky.

4.  Ak otázka nebola zodpovedaná do šiestich týždňov, môže sa zaradiť sa na žiadosť jej autora do programu nasledujúcej schôdze príslušného výboru, na ktorej sa zúčastní prezident Európskej centrálnej banky.

__________________

_________________

19 Pozri prílohu III.

19 Pozri prílohu III.

Odôvodnenie

Zmena v odseku 4 odráža postup Výboru ECON, ktorý požaduje čo najskoršiu odpoveď, v každom prípade však do 6 týždňov. Podobne ako v prípade zmeny v článku 130 ods. 4 sa navrhuje, aby zaradenie do programu výboru ECON by nebolo automatické.

Pozmeňujúci návrh    156

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 131 a (nový)

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 131 a

 

Otázky na písomné zodpovedanie týkajúce sa jednotného mechanizmu dohľadu a jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií

 

1.  Článok 131 ods. 1, 2 a 3 sa použije primerane, ak ide o otázky na písomné zodpovedanie týkajúce sa jednotného mechanizmu dohľadu a jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií. Ich počet sa odpočíta z maximálneho počtu šiestich otázok uvedeného v článku 131 ods. 1.

 

2.  Ak otázka nebola zodpovedaná do piatich týždňov, môže sa na žiadosť jej autora zaradiť do programu nasledujúcej schôdze príslušného výboru, na ktorej sa zúčastní predseda rady adresáta.

Odôvodnenie

Päťtýždňová lehota je stanovená v medziinštitucionálnej dohode s ECB. Pozri tiež poznámku k článku 130 ods. 4 a článku 131 ods. 4 o zaradení do programu výboru.

Pozmeňujúci návrh    157

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Hlava V – kapitola 4 – názov

Platný text

Pozmeňujúci návrh

SPRÁVY OSTATNÝCH INŠTITÚCIÍ

SPRÁVY OSTATNÝCH INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV

Pozmeňujúci návrh    158

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 132

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 132

Článok 132

Výročné správy a iné správy ostatných inštitúcií

Výročné správy a iné správy ostatných inštitúcií alebo orgánov

1.   Výročné správy a iné správy ostatných inštitúcií, pre ktoré zmluvy ustanovujú povinnosť poradiť sa s Európskym parlamentom, alebo ktoré vzhľadom na iné právne ustanovenia vyžadujú stanovisko Európskeho parlamentu, sa predkladajú prostredníctvom správy v pléne.

1.   Výročné