Förfarande : 2016/2114(REG)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0344/2016

Ingivna texter :

A8-0344/2016

Debatter :

PV 13/12/2016 - 3
CRE 13/12/2016 - 3

Omröstningar :

PV 13/12/2016 - 5.3
CRE 13/12/2016 - 5.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0484

BETÄNKANDE     
PDF 2720kWORD 493k
22.11.2016
PE 585.606v03-00 A8-0344/2016

om den allmänna översynen av parlamentets arbetsordning

(2016/2114(REG))

Utskottet för konstitutionella frågor

Föredragande: Richard Corbett

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT
 MOTIVERING
 YTTRANDE från budgetutskottet
 YTTRANDE från budgetkontrollutskottet
 YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
 YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor
 RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGENI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om den allmänna översynen av parlamentets arbetsordning

(2016/2114(REG))

Europaparlamentet har fattat detta beslut

–  med beaktande av artiklarna 226 och 227 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor och yttrandena från budgetutskottet, budgetkontrollutskottet, utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och utskottet för rättsliga frågor (A8-0344/2016).

1.  Europaparlamentet beslutar att införa nedanstående ändringar i arbetsordningen.

2.  Europaparlamentet understryker att dessa ändringar av arbetsordningen har utarbetats med vederbörlig hänsyn till bestämmelserna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016(1).

3.  Europaparlamentet begär att generalsekreteraren ska vidta de åtgärder som krävs för att omedelbart anpassa parlamentets it-system till den ändrade arbetsordningen och införa motsvarande elektroniska verktyg för bland annat uppföljning av frågor för skriftligt besvarande till de andra EU-institutionerna.

4.  Europaparlamentet beslutar att stryka artikel 106.4 i arbetsordningen så snart som hänvisningar till det föreskrivande förfarandet med kontroll har strukits i all befintlig lagstiftning, och uppmanar berörda avdelningar att under tiden lägga till en fotnot som hänvisar till denna framtida strykning.

5.  Europaparlamentet uppmanar talmanskonferensen att se över uppförandekoden för förhandlingar i det ordinarie lagstiftningsförfarandet i syfte att harmonisera den med artiklarna 73 till 73d som antagits till följd av detta beslut.

6.  Europaparlamentet uppmärksammar behovet att omorganisera bilagorna till arbetsordningen så att de bara innehåller texter som har samma rättsliga värde och omfattas av samma förfarandemässiga majoritetsregler som själva arbetsordningen och bilaga VI, som – även om den omfattas av ett annat förfarande och kräver en annan majoritet för ett antagande – består av tillämpningsföreskrifter för arbetsordningen. Parlamentet begär att de övriga befintliga bilagorna och alla ytterligare texter som kan vara relevanta för ledamöternas arbete ska samlas i ett kompendium som ska åtfölja arbetsordningen.

7.  Europaparlamentet påpekar att ändringarna av denna arbetsordning ska träda i kraft den första dagen i den sammanträdesperiod som följer efter det att de har antagits, med undantag av artikel 212.2 om interparlamentariska delegationers sammansättning, som ska träda i kraft för befintliga delegationer vid öppnandet av den första sammanträdesperioden efter nästa val till Europaparlamentet, som ska hållas 2019.

8.  Europaparlamentet beslutar att ledamöterna ska anpassa sin förklaring om ekonomiska intressen till ändringarna av artikel 4 i bilaga I till arbetsordningen senast sex månader efter det datum då dessa ändringar träder i kraft. Parlamentet uppmanar sitt presidium och sin generalsekreterare att inom tre månader från datumet för ikraftträdande av dessa ändringar vidta lämpliga åtgärder för att ledamöterna ska kunna genomföra denna anpassning. Parlamentet beslutar att de förklaringar som lämnats in i enlighet med bestämmelserna i den arbetsordning som gäller den dag då detta beslut antas ska vara giltiga fram till sex månader efter datumet för detta ikraftträdande. Parlamentet beslutar också att dessa sistnämnda bestämmelser även ska gälla samtliga ledamöter som inleder sitt mandat under nämnda period.

9.  Europaparlamentet uppmanar utskottet för konstitutionella frågor att se över artikel 168a avseende de nya definitionerna av tröskelvärden, samt att efter ett år efter ikraftträdandet av den artikeln se över hur dessa tröskelvärden tillämpas på specifika artiklar.

10.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att för kännedom översända detta beslut till rådet och kommissionen.

Ändringsförslag    1

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 2

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 2

Artikel 2

Obundet mandat

Obundet mandat

Europaparlamentets ledamöter har ett obundet mandat. De får inte bindas av instruktioner eller uppdrag.

I överensstämmelse med artikel 6.1 i akten av den 20 september 1976 och med artiklarna 2.1 och 3.1 i Europaparlamentets ledamotsstadga ska parlamentets ledamöter utöva sitt mandat fritt och obundet och får inte bindas av instruktioner eller uppdrag.

Motivering

Rättsligt sett ligger grunden för det oberoende mandatet i artikel 6.1 i 1976 års akt och i artiklarna 2.1 och 3.1 i ledamotsstadgan. Den föreslagna ändringen – som exakt återger formuleringarna i de bestämmelserna – syftar till att undvika förvirring.

Ändringsförslag    2

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 3

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 3

Artikel 3

Valprövning

Valprövning

1.  Efter val till Europaparlamentet ska dess ordförande (härefter kallad talman) uppmana de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna att utan dröjsmål meddela parlamentet namnen på de valda ledamöterna, så att alla ledamöter kan tillträda sitt uppdrag i parlamentet från och med öppnandet av det första sammanträdet efter valet.

1.  Efter val till Europaparlamentet ska dess ordförande (härefter kallad talman) uppmana de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna att utan dröjsmål meddela parlamentet namnen på de valda ledamöterna, så att alla ledamöter kan tillträda sitt uppdrag i parlamentet från och med öppnandet av det första sammanträdet efter valet.

Samtidigt ska talmannen göra dessa myndigheter uppmärksamma på de relevanta bestämmelserna i akten av den 20 september 1976 och uppmana dem att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att undvika oförenlighet med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.

Samtidigt ska talmannen göra dessa myndigheter uppmärksamma på de relevanta bestämmelserna i akten av den 20 september 1976 och uppmana dem att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att undvika oförenlighet med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.

2.  Varje vald ledamot vars namn meddelats parlamentet ska, innan han eller hon tillträder sitt uppdrag som ledamot, avge en skriftlig förklaring om att han eller hon inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet, enligt vad som avses i artikel 7.1 eller 7.2 i akten av den 20 september 1976. Efter allmänna val ska denna förklaring om möjligt avges senast sex dagar före parlamentets konstituerande sammanträde. Fram till dess att bevis om valet av ledamöter har granskats eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist, ska ledamoten, förutsatt att han eller hon undertecknat den ovannämnda skriftliga förklaringen, tillträda sitt uppdrag i parlamentet och i dess organ, och ha alla de rättigheter som följer av uppdraget.

2.  Varje vald ledamot vars namn meddelats parlamentet ska, innan han eller hon tillträder sitt uppdrag som ledamot, avge en skriftlig förklaring om att han eller hon inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet, enligt vad som avses i artikel 7.1 eller 7.2 i akten av den 20 september 1976. Efter allmänna val ska denna förklaring om möjligt avges senast sex dagar före parlamentets konstituerande sammanträde. Fram till dess att bevis om valet av ledamöter har granskats eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist, ska ledamoten, förutsatt att han eller hon undertecknat den ovannämnda skriftliga förklaringen, tillträda sitt uppdrag i parlamentet och i dess organ, och ha alla de rättigheter som följer av uppdraget.

Om det, genom ett faktaunderlag som kan verifieras i källor som är tillgängliga för allmänheten, konstateras att en ledamot innehar ett uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet, enligt vad som avses i artikel 7.1 eller 7.2 i akten av den 20 september 1976, ska parlamentet på grundval av information från talmannen förklara platsen vakant.

Om det, genom ett faktaunderlag som kan verifieras i källor som är tillgängliga för allmänheten, konstateras att en ledamot innehar ett uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet, enligt vad som avses i artikel 7.1 eller 7.2 i akten av den 20 september 1976, ska parlamentet på grundval av information från talmannen förklara platsen vakant.

3.  Med utgångspunkt i ett betänkande från utskottet med ansvar för valprövning ska parlamentet omgående granska bevisen om val av ledamöter och avgöra varje enskild ny ledamots mandat, samt eventuella tvister som uppkommer till följd av bestämmelserna i akten av den 20 september 1976 med undantag av invändningar som grundar sig på nationella vallagar.

3.  Med utgångspunkt i ett betänkande från det ansvariga utskottet ska parlamentet omgående granska bevisen om val av ledamöter och avgöra varje enskild ny ledamots mandat, samt eventuella tvister som hänvisas till parlamentet till följd av bestämmelserna i akten av den 20 september 1976 med undantag av sådana tvister som enligt den akten exklusivt regleras av de nationella bestämmelser som akten hänvisar till.

 

Utskottets betänkande ska grunda sig på de officiella kungörelserna från de enskilda medlemsstaterna om det samlade valresultatet, med namnen på de valda kandidaterna och deras ersättare samt en rangordning baserad på valresultatet.

 

Giltigheten av en ledamots mandat får inte bekräftas förrän ledamoten har avgett de skriftliga förklaringar som följer av denna artikel och bilaga I till arbetsordningen.

4.  Utskottets betänkande ska grunda sig på de officiella kungörelserna från de enskilda medlemsstaterna om det samlade valresultatet, med namnen på de valda kandidaterna och deras ersättare samt en rangordning baserad på valresultatet.

 

Giltigheten av en ledamots mandat får inte bekräftas förrän ledamoten har avgett de skriftliga förklaringar som följer av denna artikel och bilaga I till arbetsordningen.

 

Parlamentet kan när som helst på grundval av ett betänkande från utskottet yttra sig om varje invändning mot ett mandats giltighet.

4.  Parlamentet ska på grundval av ett förslag från det ansvariga utskottet omgående göra en valprövning för var och en av de ledamöter som ersätter avgående ledamöter och kan när som helst yttra sig om varje invändning mot ett mandats giltighet.

5.  Om en ledamot utnämns till följd av att en kandidat på samma lista har dragit sig tillbaka, ska utskottet kontrollera att ett sådant tillbakadragande har skett i enlighet med andan och bokstaven i akten av den 20 september 1976 och i artikel 4.3.

5.  Om en ledamot utnämns till följd av att en kandidat på samma lista har dragit sig tillbaka, ska utskottet kontrollera att ett sådant tillbakadragande har skett i enlighet med andan och bokstaven i akten av den 20 september 1976 och i artikel 4.3.

6.  Utskottet ska se till att medlemsstaternas och unionens myndigheter omgående ger parlamentet alla uppgifter som kan komma att påverka en parlamentsledamots mandat eller ersättarnas rangordning, och i de fall det är fråga om en utnämning ska den dag anges från vilken utnämningen gäller.

6.  Utskottet ska se till att medlemsstaternas och unionens myndigheter omgående ger parlamentet alla uppgifter som kan komma att påverka en parlamentsledamots valbarhet eller ersättarnas valbarhet eller rangordning, och i de fall det är fråga om en utnämning ska den dag anges från vilken utnämningen gäller.

När behöriga myndigheter i medlemsstaterna inleder ett förfarande som kan leda till att en ledamot skiljs från sitt uppdrag, ska talmannen begära regelbunden information från dem om hur förfarandet framskrider och hänvisa ärendet till ansvarigt utskott. Parlamentet kan på förslag av detta utskott yttra sig över ärendet.

När behöriga myndigheter i medlemsstaterna inleder ett förfarande som kan leda till att en ledamot skiljs från sitt uppdrag, ska talmannen begära regelbunden information från dem om hur förfarandet framskrider och hänvisa ärendet till ansvarigt utskott. Parlamentet kan på förslag av detta utskott yttra sig över ärendet.

Justification

The changes in paragraph 3 illustrate the fact that the "committee responsible" is clearly identified in Annex VI. The words "except those based on national electoral laws" are deleted as they are not fully in line with Article 12 of the Act of 1976, i.e. "other than those arising out of the national provisions to which the Act refers". Moreover, subparagraphs 1 and 2 of paragraph 4 are moved to paragraph 3 for consistency reasons.

As a consequence, paragraph 4 will consist of only its current subparagraph 3. This provision refers to what happens in the course of the legislative term when Members are replaced. The word "proposal" instead of "report" allows having recourse to a simplified procedure (i.e. ad hoc verification by letter) in unproblematic cases, in line with the standing practice.

Ändringsförslag    3

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 4

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 4

Artikel 4

Mandatets varaktighet

Mandatets varaktighet

1.  Mandatet börjar och slutar i enlighet med akten av den 20 september 1976. Det upphör också när en ledamot avlider eller begär entledigande.

1.  En ledamots mandat börjar och slutar i enlighet med artiklarna 5 och 13 i akten av den 20 september 1976.

2.  Alla ledamöter har kvar sina uppdrag till dess att parlamentets första sammanträde efter valet öppnas.

 

3.  Varje ledamot som begär entledigande ska anmäla detta till talmannen tillsammans med angivande av det datum från vilket entledigandet ska gälla, vilket inte får vara senare än tre månader efter anmälan. Anmälan ska ske i form av ett skriftligt protokoll som upprättas i närvaro av generalsekreteraren eller generalsekreterarens företrädare. Det ska undertecknas av generalsekreteraren och den berörda ledamoten samt omgående överlämnas till ansvarigt utskott, vilket ska ta upp det på föredragningslistan till sitt första sammanträde efter det att handlingen mottagits.

3.  Varje ledamot som begär entledigande ska anmäla detta till talmannen tillsammans med angivande av det datum från vilket entledigandet ska gälla, vilket inte får vara senare än tre månader efter anmälan. Anmälan ska ske i form av ett skriftligt protokoll som upprättas i närvaro av generalsekreteraren eller generalsekreterarens företrädare. Det ska undertecknas av generalsekreteraren och den berörda ledamoten samt omgående överlämnas till ansvarigt utskott, vilket ska ta upp det på föredragningslistan till sitt första sammanträde efter det att handlingen mottagits.

Om det ansvariga utskottet anser att en begäran om entledigande strider mot andan eller bokstaven i akten av den 20 september 1976, ska parlamentet underrättas om detta, så att parlamentet kan avgöra om platsen ska förklaras vakant eller inte.

Om det ansvariga utskottet anser att en begäran om entledigande gjorts i enlighet med akten av den 20 september 1976, ska platsen förklaras vakant från det datum som den avgående ledamoten uppgett i det skriftliga protokollet, och talmannen ska underrätta parlamentet om detta.

I annat fall ska platsen förklaras vakant från och med det datum som den avgående ledamoten har angett i det skriftliga protokollet. Det sker ingen omröstning i parlamentet i detta fall.

Om det ansvariga utskottet anser att en begäran om entledigande strider mot akten av den 20 september 1976, ska det föreslå att parlamentet inte ska förklara platsen vakant.

För att komma till rätta med vissa exceptionella förhållanden har ett förenklat förfarande införts, vilket gäller i synnerhet när en eller flera sammanträdesperioder kommer att äga rum mellan det datum från vilket entledigandet ska gälla och det ansvariga utskottets första sammanträde, vilket – om platsen inte förklaras vakant – skulle hindra den politiska grupp som den avgående ledamoten tillhör från att erhålla en ersättare under denna period. Det förenklade förfarandet ger det ansvariga utskottets föredragande rätt att utan dröjsmål undersöka en vederbörligen anmäld begäran om entledigande och, om undersökningen visar att en försening skulle kunna få skadliga följder, rätt att uppmana utskottets ordförande att i överensstämmelse med punkt 3

 

  antingen på utskottets vägnar meddela talmannen att platsen kan förklaras vakant, eller

 

  sammankalla till ett extra utskottssammanträde för att gå igenom alla särskilda problem som utskottets föredragande har påpekat.

 

 

3a.  Om det ansvariga utskottet inte har något sammanträde inplanerat före nästföljande sammanträdesperiod ska det ansvariga utskottets föredragande utan dröjsmål granska alla vederbörligen anmälda begäranden om entledigande. Om granskningen visar att en försening skulle kunna få skadliga följder ska föredraganden hänvisa frågan till utskottets ordförande med en begäran, i överensstämmelse med punkt 3, om att

 

  talmannen på utskottets vägnar ska underrättas om att platsen kan förklaras vakant, eller om att

 

  ett extra utskottssammanträde ska sammankallas för att behandla särskilda problem som föredraganden har noterat.

4.  När en behörig myndighet i en medlemsstat meddelar talmannen att mandatet för en ledamot av Europaparlamentet upphört i enlighet med bestämmelserna i medlemsstatens lagstiftning, till följd av antingen oförenlighet enligt artikel 7.3 i akten av den 20 september 1976 eller tillbakadragande av mandatet enligt artikel 13.3 i den akten, ska talmannen meddela parlamentet att mandatet upphört den dag som medlemsstaten angett och uppmana medlemsstaten att utan dröjsmål tillsätta den vakanta platsen.

4.  I de fall medlemsstaternas eller unionens ansvariga myndigheter eller ledamoten i fråga underrättar talmannen om att en ledamot tilldelats ett uppdrag eller valts till ett ämbete som är oförenligt med uppdraget som ledamot av parlamentet enligt vad som avses i artikel 7.1 eller 7.2 i akten av den 20 september 1976 ska talmannen underrätta parlamentet, som ska förklara att platsen är vakant från det datum då oförenhetligheten konstaterats.

I de fall medlemsstaternas eller unionens ansvariga myndigheter eller ledamoten i fråga underrättar talmannen om att en ledamot tilldelats ett uppdrag eller valts till ett ämbete som är oförenligt med uppdraget som ledamot av parlamentet enligt vad som avses i artikel 7.1 eller 7.2 i akten av den 20 september 1976 ska talmannen underrätta parlamentet, som förklarar att platsen är vakant.

Om en behörig myndighet i en medlemsstat meddelar talmannen att mandatet för en ledamot av Europaparlamentet upphört till följd av antingen en ytterligare oförenlighet som fastställts i lagen i den medlemsstaten i enlighet med artikel 7.3 i akten av den 20 september 1976 eller tillbakadragande av ledamotens mandat i enlighet med artikel 13.3 i den akten, ska talmannen meddela parlamentet att mandatet för den ledamoten upphört den dag som medlemsstaten angett. Om inget sådant datum anges ska mandatet anses ha upphört från och med datumet för meddelandet från den berörda medlemsstaten.

5.  Medlemsstaternas eller unionens myndigheter ska underrätta talmannen om varje uppdrag som de ämnar anförtro en ledamot. Talmannen ska hänvisa frågan om huruvida uppdraget är förenligt med andan och bokstaven i akten av den 20 september 1976 till ansvarigt utskott samt underrätta kammaren, den berörda ledamoten och de berörda myndigheterna om utskottets slutsatser.

5.  Om medlemsstaternas eller unionens myndigheter underrättar talmannen om ett uppdrag som de ämnar anförtro en ledamot, ska talmannen hänvisa frågan om huruvida uppdraget är förenligt med akten av den 20 september 1976 till ansvarigt utskott samt underrätta parlamentet, den berörda ledamoten och de berörda myndigheterna om utskottets slutsatser.

6.  Mandatet ska anses ha upphört och platsen vara vakant från och med följande tidpunkter:

 

  Vid begäran om entledigande: från och med den dag parlamentet konstaterar att platsen är vakant i enlighet med anmälan.

 

  Vid tilldelning av ett uppdrag eller val till ett ämbete som inte är förenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet enligt vad som avses i artikel 7.1 eller 7.2 i akten av den 20 september 1976: från och med den dag som ledamoten eller medlemsstaternas eller unionens ansvariga myndigheter angett.

 

7.  När parlamentet förklarat att en plats är vakant ska det underrätta berörd medlemsstat och uppmana den att utan dröjsmål tillsätta den vakanta platsen.

7.  När parlamentet förklarat att en plats är vakant ska talmannen underrätta berörd medlemsstat och uppmana den att utan dröjsmål tillsätta den vakanta platsen.

8.  Alla tvister rörande giltigheten av mandatet för en ledamot vars bevis redan granskats ska hänvisas till ansvarigt utskott, som omgående och senast vid början av nästföljande sammanträdesperiod ska underrätta parlamentet.

 

9.  Parlamentet förbehåller sig rätten att ogiltigförklara det mandat som är under prövning eller att inte förklara att platsen är vakant, då det i förbindelse med godkännandet eller upphävandet av mandatet konstateras att felaktigheter eller brister föreligger.

9.  Då det i förbindelse med godkännandet eller upphävandet av mandatet konstateras att felaktigheter eller brister föreligger får parlamentet ogiltigförklara det mandat som är under prövning eller låta bli att förklara platsen vakant.

Justification

As regards paragraph 1, Article 13(1) of the Act of 1976 adds the case of "withdrawal of the mandate" to "death or resignation". However, since all these cases are covered by the Act of 1976, the second sentence of this paragraph is superfluous and can be deleted.

Paragraph 2 is deleted, asits content is already covered by the Act of 1976.

In paragraph 3, since the case of a problematic resignation is the exception and not the rule, subparagraphs 2 and 3 are inverted and their wording is streamlined.

The existing interpretation is converted into a new paragraph after paragraph 3 and its wording streamlined.

Subparagraphs 1 and 2 of paragraph 4 are inverted in order to reflect the order of the incompatibilities referred to in Article 7 of the Act of 1976. Their wording is also adapted (among other things, the last sentence of current subparagraph 1 is deleted as it is a mere repetition of current paragraph 7).

The amendment of paragraph 5 makes sure that it complies with the principle that Parliament’s Rules of Procedure may not impose obligations on other authorities, including those of the Member States.

Since the suggested wording of paragraphs 3 and 4 clarifies the date of the end of the term of office in all possible cases covered by the Act of 1976 (including resignation, incompatibilities or withdrawal of mandate), paragraph 6 becomes superfluous and can be deleted.

Paragraph 7 is in line with the existing practice.

Paragraph 8 is deleted as it is reflected in Rule 3 with the exception of the deadline, which can be deleted, as depending on the complexity of a dispute, this deadline "no later than the beginning of the next part-session" may prove to be too tight.

Paragraph 9 would become paragraph 7. "Shall reserve the right to" is a somewhat odd wording in the context and the amendment suggests to replace it with "may".

Ändringsförslag    4

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 5

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 5

Artikel 5

Immunitet och privilegier

Immunitet och privilegier

1.  Ledamöterna åtnjuter immunitet och privilegier i enlighet med protokollet om Europeiska unionens immunitet och privilegier.

1.  Ledamöterna åtnjuter immunitet och privilegier i enlighet med protokollet om Europeiska unionens immunitet och privilegier.

2.  Parlamentarisk immunitet är inte en ledamots personliga privilegium, utan en garanti för hela parlamentets och dess ledamöters oberoende.

2.  Parlamentet ska vid utövandet av sina befogenheter i frågor som rör immunitet och privilegier verka för att upprätthålla parlamentets integritet som en demokratisk lagstiftande församling och befästa ledamöternas oberoende när dessa utövar sitt ämbete. Parlamentarisk immunitet är inte en ledamots personliga privilegium, utan en garanti för hela parlamentets och dess ledamöters oberoende.

3.  Passerkort som tillåter ledamöterna att fritt röra sig i medlemsstaterna ska utfärdas av parlamentets talman så snart talmannen meddelats vilka ledamöter som valts.

3.  En EU-laissez-passer som tillåter en ledamot att röra sig fritt i medlemsstaterna, samt i andra länder som erkänner laissez-passer-handlingen som en giltig resehandling, ska på begäran utfärdas av Europeiska unionen till en ledamot och godkännas av parlamentets talman.

 

3a.  För att utöva sitt mandat har varje ledamot rätt att aktivt delta i arbetet i parlamentets utskott och delegationer i enlighet med bestämmelserna i denna arbetsordning.

4.  Ledamöterna har rätt att ta del av alla handlingar som parlamentet eller ett utskott innehar, med undantag av personakter och personliga räkenskaper, vilka endast de berörda ledamöterna har rätt att ta del av. I bilaga VII till denna arbetsordning finns bestämmelser om undantag från denna princip när det gäller hantering av sådana handlingar som allmänheten kan nekas tillgång till i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar.

4.  Ledamöterna har rätt att ta del av alla handlingar som parlamentet eller ett utskott innehar, med undantag av personakter och personliga räkenskaper, vilka endast de berörda ledamöterna har rätt att ta del av. I artikel 210a finns bestämmelser om undantag från denna princip när det gäller hantering av sådana handlingar som allmänheten kan nekas tillgång till i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar.

 

Med presidiets godkännande får en ledamot genom ett motiverat beslut förvägras att ta del av en av parlamentets handlingar, om presidiet efter att ha hört ledamoten drar slutsatsen att om ledamoten får ta del av handlingen skulle det på ett oacceptabelt sätt skada parlamentets institutionella intressen eller allmänintresset samt att ledamoten begär att få ta del av handlingen av privata och personliga skäl. Ledamoten får inom en månad efter det att beslutet tillkännagivits lämna in ett skriftligt överklagande. För att skriftliga överklaganden ska vara tillåtliga måste de innehålla en motivering. Parlamentet ska utan debatt besluta om detta överklagande vid det plenarsammanträde som följer efter det att överklagandet inlämnats.

Motivering

I punkt 1 upprepas det som sägs i artikel 6.2 i akten från 1976. I den engelska versionen tas ordet ”shall” bort. Ingen motsvarande ändring behöver dock göras i den svenska versionen.

Punkt 2 stadfäster en grundläggande princip vad gäller parlamentarisk immunitet och kompletteras genom att första meningen från artikel 6.1 infogas.

När det gäller ändringarna av punkt 4 kan nämnas att del A i bilaga VII har tagits bort och omvandlats till en ny artikel 210a (ny).

Ändringsförslag    5

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 6

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 6

Artikel 6

Upphävande av immunitet

Upphävande av immunitet

1.  Parlamentet ska vid utövandet av sina befogenheter i frågor som rör immunitet och privilegier verka för att upprätthålla parlamentets integritet som en demokratisk lagstiftande församling och befästa ledamöternas oberoende när dessa fullgör sina åligganden. Varje begäran om upphävande av immunitet ska bedömas i enlighet med artiklarna 7, 8 och 9 i protokollet om Europeiska unionens immunitet och privilegier och med de principer som avses i denna artikel.

1.  Varje begäran om upphävande av immunitet ska bedömas i enlighet med artiklarna 7, 8 och 9 i protokollet om Europeiska unionens immunitet och privilegier och med de principer som avses i artikel 5.2.

2.  När en ledamot anmodas att vittna eller framträda som sakkunnig behöver ingen begäran om upphävande av immuniteten inges, under förutsättning att

2.  När en ledamot anmodas att vittna eller framträda som sakkunnig behöver ingen begäran om upphävande av immuniteten inges, under förutsättning att

–  ledamoten inte tvingas vittna en dag eller vid ett tillfälle som hindrar hans eller hennes arbete som parlamentsledamot, eller som försvårar detta arbete, eller under förutsättning att vittnesmålet kan avges skriftligt eller på annat sätt som inte försvårar för ledamoten att utföra sitt arbete som parlamentsledamot, och under förutsättning att

–  ledamoten inte tvingas vittna en dag eller vid ett tillfälle som hindrar hans eller hennes arbete som parlamentsledamot, eller som försvårar detta arbete, eller under förutsättning att vittnesmålet kan avges skriftligt eller på annat sätt som inte försvårar för ledamoten att utföra sitt arbete som parlamentsledamot, och under förutsättning att

–  ledamoten inte är skyldig att avlägga vittnesmål som omfattar sådana sekretessbelagda uppgifter som erhållits under utövandet av ledamotsuppdraget och som ledamoten inte anser sig kunna röja.

–  ledamoten inte är skyldig att avlägga vittnesmål som omfattar sådana sekretessbelagda uppgifter som erhållits under utövandet av ledamotsuppdraget och som ledamoten inte anser sig kunna röja.

Motivering

Första delen av punkt 1 flyttas till artikel 5.2.

Ändringsförslag    6

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 7

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 7

Artikel 7

Fastställelse av immunitet och privilegier

Fastställelse av immunitet och privilegier

1.  Om en ledamots eller en före detta ledamots immunitet och privilegier påstås ha kränkts av en medlemsstats myndigheter, får parlamentet i enlighet med artikel 9.1 uppmanas att besluta om huruvida det verkligen har skett en kränkning av denna immunitet och dessa privilegier.

1.  Om det finns misstankar om att en ledamots eller en före detta ledamots immunitet och privilegier redan har kränkts eller kan komma att kränkas av en medlemsstats myndigheter, får parlamentet i enlighet med artikel 9.1 uppmanas att besluta om huruvida någon kränkning av denna immunitet och dessa privilegier kan förväntas eller redan har skett.

2.  En sådan begäran om fastställelse av immunitet och privilegier får inlämnas i synnerhet om det anses att omständigheterna utgör en administrativ eller annan begränsning av ledamöternas rörelsefrihet under resan till eller från parlamentets mötesplats, eller av ett yttrande som gjorts eller en röst som avlagts under utövandet av ledamotsuppdraget, eller om dessa omständigheter omfattas av artikel 9 i protokollet om Europeiska unionens immunitet och privilegier.

2.  En sådan begäran om fastställelse av immunitet och privilegier får inlämnas i synnerhet om det anses att omständigheterna skulle utgöra en administrativ eller annan begränsning av ledamöternas rörelsefrihet under resan till eller från parlamentets mötesplats, eller av ett yttrande som gjorts eller en röst som avlagts under utövandet av ledamotsuppdraget, eller om dessa omständigheter skulle omfattas av artikel 9 i protokollet om Europeiska unionens immunitet och privilegier.

3.  En begäran om fastställelse av en ledamots immunitet och privilegier ska inte vara tillåtlig om en begäran om upphävande eller fastställelse av den ledamotens immunitet redan har mottagits avseende samma rättsliga förfarande, oavsett om ett beslut fattades vid den tidpunkten eller inte.

3.  En begäran om fastställelse av en ledamots immunitet och privilegier ska inte vara tillåtlig om en begäran om upphävande eller fastställelse av den ledamotens immunitet redan har mottagits avseende samma sakförhållanden, oavsett om ett beslut fattades vid den tidpunkten eller inte.

4.  En begäran om fastställelse av en ledamots immunitet och privilegier ska inte längre behandlas om en begäran om upphävande av den ledamotens immunitet tas emot avseende samma rättsliga förfarande.

4.  En begäran om fastställelse av en ledamots privilegier och immunitet ska inte längre behandlas om en begäran om upphävande av den ledamotens immunitet tas emot avseende samma sakförhållanden.

5.  Om ett beslut har fattats om att inte fastställa en ledamots immunitet och privilegier, får ledamoten begära omprövning av beslutet om nya bevis kan läggas fram. Begäran om omprövning ska vara otillåtlig om talan väckts mot beslutet enligt artikel 263 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, eller om talmannen anser att de nya bevis som har lagts fram inte är tillräckligt underbyggda för att motivera en omprövning.

5.  Om ett beslut har fattats om att inte fastställa en ledamots immunitet och privilegier, får ledamoten undantagsvis begära omprövning av beslutet genom att lägga fram nya bevis i enlighet med artikel 9.1. Begäran om omprövning ska vara otillåtlig om talan väckts mot beslutet enligt artikel 263 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, eller om talmannen anser att de nya bevis som har lagts fram inte är tillräckligt underbyggda för att motivera en omprövning.

Justification

As regards paragraph 1, the wording is revised insofar as it sounds very categorical as to the existence of an actual breach. It seems to imply the need for a final judgment or an otherwise irrevocable decision by a public authority prejudicing a Member, thus making potential breaches irrelevant. This, however, would make requests for defence possible only at a stage when Parliament's decision could be useless.

Paragraph 3, insofar as reference to the same legal proceedings, and not to the same facts, although providing legal certainty, might be too formalistic. If both criminal and civil proceedings have been instituted in respect of the same facts, but the waiver is requested for the former and the defence for the latter, Parliament might paradoxically adopt two different decisions.

As it stands, paragraph 5 does not set any limits to requests for reconsideration, which could be, therefore, endlessly reiterated. In order to prevent such situations, the amendment suggests adding the word "exceptionally" in the first sentence– after all, the decision to defend (or not to defend) a Member's immunity is of a non-binding nature (see Judgment in Marra, EU:C:2008:579, paragraphs 38-39).

Ändringsförslag    7

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 9

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 9

Artikel 9

Immunitetsförfaranden

Immunitetsförfaranden

1.  Varje begäran ställd till talmannen från en i en medlemsstat behörig myndighet om upphävande av en ledamots immunitet, eller från en ledamot eller en före detta ledamot om fastställelse av immunitet och privilegier, ska tillkännages i kammaren och hänvisas till ansvarigt utskott.

1.  Varje begäran ställd till talmannen från en i en medlemsstat behörig myndighet om upphävande av en ledamots immunitet, eller från en ledamot eller en före detta ledamot om fastställelse av immunitet och privilegier, ska tillkännages i kammaren och hänvisas till ansvarigt utskott.

Ledamoten eller den före detta ledamoten kan representeras av en annan ledamot. En begäran kan inte lämnas in av en annan ledamot utan den berörda ledamotens godkännande.

1a.  Med den berörda ledamotens eller före detta ledamotens godkännande kan begäran lämnas in av en annan ledamot, som ska få företräda ledamoten eller den före detta ledamoten i alla faser av förfarandet.

 

Ledamoten som företräder den ledamot eller före detta ledamot som ärendet gäller ska inte delta i utskottets beslut.

2.  Utskottet ska utan dröjsmål, men med hänsyn till hur komplicerade de olika ärendena är, pröva varje begäran om upphävande av immunitet och varje begäran om fastställelse av immunitet och privilegier.

2.  Utskottet ska utan dröjsmål, men med hänsyn till hur komplicerade de olika ärendena är, pröva varje begäran om upphävande av immunitet och varje begäran om fastställelse av immunitet och privilegier.

3.  Utskottet ska lägga fram ett förslag till motiverat beslut, i vilket utskottet ska rekommendera huruvida en begäran om upphävande av immuniteten eller en begäran om fastställelse av immunitet och privilegier ska bifallas eller avslås.

3.  Utskottet ska lägga fram ett förslag till motiverat beslut, i vilket utskottet ska rekommendera huruvida en begäran om upphävande av immuniteten eller en begäran om fastställelse av immunitet och privilegier ska bifallas eller avslås. Ändringsförslag ska vara otillåtliga. Om ett förslag förkastas ska motsatt beslut anses fattat.

4.  Utskottet kan uppmana den berörda myndigheten att förse utskottet med alla upplysningar och preciseringar som det anser sig behöva för att kunna ta ställning till om immuniteten bör upphävas eller fastställas.

4.  Utskottet kan uppmana den berörda myndigheten att förse utskottet med alla upplysningar och preciseringar som det anser sig behöva för att kunna ta ställning till om immuniteten bör upphävas eller fastställas.

5.  Den berörda ledamoten ska ges möjlighet att höras och att lämna in allt skriftligt material som han eller hon anser relevant för utskottets ställningstagande, och har även rätt att låta sig företrädas av en annan ledamot.

5.  Den berörda ledamoten ska ges möjlighet att höras och att lämna in allt skriftligt material som han eller hon anser relevant för utskottets ställningstagande.

Ledamoten ska inte vara närvarande då begäran om upphävande eller fastställelse av hans eller hennes immunitet diskuteras, förutom vid det möte då ledamoten hörs.

Ledamoten ska inte vara närvarande då begäran om upphävande eller fastställelse av hans eller hennes immunitet diskuteras, förutom vid det möte då ledamoten hörs.

Utskottets ordförande ska inbjuda ledamoten att höras och ange datum och klockslag för ett sådant möte. Ledamoten får avsäga sig rätten att höras.

Utskottets ordförande ska inbjuda ledamoten att höras och ange datum och klockslag för ett sådant möte. Ledamoten får avsäga sig rätten att höras.

En ledamot som efter inbjudan inte infinner sig till mötet ska anses ha avsagt sig rätten att höras, såvida han eller hon inte meddelar förhinder att delta vid det datum och klockslag som föreslagits och anför skälen för detta. Utskottets ordförande ska besluta huruvida ett sådant meddelande om förhinder ska godtas med hänsyn till de anförda skälen, och ordförandens beslut i den frågan kan inte överklagas.

En ledamot som efter inbjudan inte infinner sig till mötet ska anses ha avsagt sig rätten att höras, såvida han eller hon inte meddelar förhinder att delta vid det datum och klockslag som föreslagits och anför skälen för detta. Utskottets ordförande ska besluta huruvida ett sådant meddelande om förhinder ska godtas med hänsyn till de anförda skälen, och ordförandens beslut i den frågan kan inte överklagas.

Om utskottets ordförande godkänner meddelandet om förhinder ska han eller hon inbjuda ledamoten att höras vid ett nytt datum och klockslag. Om ledamoten inte heller hörsammar denna andra inbjudan ska förfarandet fortsätta utan att ledamoten har hörts. Inga ytterligare meddelanden om förhinder eller begäranden om att få höras får därefter godtas.

Om utskottets ordförande godkänner meddelandet om förhinder ska han eller hon inbjuda ledamoten att höras vid ett nytt datum och klockslag. Om ledamoten inte heller hörsammar denna andra inbjudan ska förfarandet fortsätta utan att ledamoten har hörts. Inga ytterligare meddelanden om förhinder eller begäranden om att få höras får därefter godtas.

6.  Om en begäran om upphävande av immunitet hänför sig till flera gärningar kan upphävande av immuniteten beträffande var och en av dessa gärningar bli föremål för ett enskilt beslut. I utskottets betänkande kan det i undantagsfall föreslås att upphävandet av immuniteten endast ska beröra åtalet och att ledamoten, så länge som det inte finns någon lagakraftvunnen dom varken kan gripas, anhållas, häktas eller utsättas för någon annan åtgärd som skulle förhindra honom eller henne att utföra sina åligganden i enlighet med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.

6.  Om en begäran om upphävande eller fastställelse av immunitet hänför sig till flera gärningar kan var och en av dessa gärningar bli föremål för ett enskilt beslut. I utskottets betänkande kan det i undantagsfall föreslås att upphävandet eller fastställelsen av immuniteten endast ska beröra åtalet och att ledamoten, så länge som det inte finns någon lagakraftvunnen dom varken kan gripas, anhållas, häktas eller utsättas för någon annan åtgärd som skulle förhindra honom eller henne att utföra sina åligganden i enlighet med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.

7.  Utskottet får avge ett motiverat yttrande om huruvida myndigheten i fråga kan anses behörig och huruvida den begäran myndigheten har ingett kan anses tillåtlig, men utskottet får under inga omständigheter uttala sig i skuldfrågan, eller på annat sätt yttra sig över det riktiga i att väcka åtal för de uttalanden eller handlingar som tillskrivs ledamoten, inte ens vid tillfällen där utskottet genom prövning av en begäran erhåller detaljerad kunskap i fallet.

7.  Utskottet får avge ett motiverat yttrande om huruvida myndigheten i fråga kan anses behörig och huruvida den begäran myndigheten har ingett kan anses tillåtlig, men utskottet får under inga omständigheter uttala sig i skuldfrågan, eller på annat sätt yttra sig över det riktiga i att väcka åtal för de uttalanden eller handlingar som tillskrivs ledamoten, inte ens vid tillfällen där utskottet genom prövning av en begäran erhåller detaljerad kunskap i fallet.

8.  Utskottets betänkande ska tas upp som första punkt på föredragningslistan till det första sammanträdet efter det att betänkandet har lagts fram. Det är inte tillåtet att inge ändringsförslag till förslaget eller förslagen till beslut.

8.  Utskottets förslag till beslut ska tas upp på föredragningslistan till det första sammanträdet efter det att förslaget lagts fram. Inga ändringsförslag får läggas fram till detta förslag.

Det är endast tillåtet att debattera grunderna för och emot varje enskilt förslag om att upphäva eller upprätthålla immunitet eller fastställa immunitet eller privilegier.

Det är endast tillåtet att debattera grunderna för och emot varje enskilt förslag om att upphäva eller upprätthålla immunitet eller fastställa immunitet eller privilegier.

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 164 får den ledamot vars immunitet eller privilegier det är fråga om inte yttra sig i debatten.

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 164 får den ledamot vars immunitet eller privilegier det är fråga om inte yttra sig i debatten.

Omröstning om betänkandets förslag till beslut ska ske vid det första omröstningstillfället efter det att debatten avslutats.

Omröstning om betänkandets förslag till beslut ska ske vid det första omröstningstillfället efter det att debatten avslutats.

Efter behandling i kammaren ska särskild omröstning ske om varje enskilt förslag i betänkandet. Om ett förslag förkastas ska motsatt beslut anses fattat.

Efter behandling i kammaren ska särskild omröstning ske om varje enskilt förslag i betänkandet. Om ett förslag förkastas ska motsatt beslut anses fattat.

9.  Talmannen ska omedelbart meddela parlamentets beslut till ledamoten i fråga och till den behöriga myndigheten i berörd medlemsstat och begära att talmannen hålls underrättad om hur de relevanta förfarandena fortskrider och om eventuella rättsliga avgöranden i samband därmed. När talmannen erhåller denna information, ska parlamentet, vid behov efter att ha hört ansvarigt utskott, underrättas på det sätt talmannen finner mest lämpligt.

9.  Talmannen ska omedelbart meddela parlamentets beslut till ledamoten i fråga och till den behöriga myndigheten i berörd medlemsstat och begära att talmannen hålls underrättad om hur de relevanta förfarandena fortskrider och om eventuella rättsliga avgöranden i samband därmed. När talmannen erhåller denna information, ska parlamentet, vid behov efter att ha hört ansvarigt utskott, underrättas på det sätt talmannen finner mest lämpligt.

10.  Utskottet ska vid behandlingen av dessa ärenden och eventuella handlingar det tar emot iaktta strikt sekretess.

10.  Utskottet ska vid behandlingen av dessa ärenden och eventuella handlingar det tar emot iaktta strikt sekretess. Utskottet ska alltid behandla begäranden som avser immunitetsförfaranden inom stängda dörrar.

11.  Efter att ha hört medlemsstaterna kan utskottet utarbeta en vägledande förteckning över de myndigheter i de olika medlemsstaterna som är behöriga att inkomma med en begäran om upphävande av en ledamots immunitet.

11.  Parlamentet ska endast behandla sådana begäranden om upphävande av en ledamots immunitet som medlemsstaternas rättsliga myndigheter eller ständiga representationer skickat till parlamentet.

12.  Utskottet ska fastställa principer för tillämpningen av denna artikel.

12.  Utskottet ska fastställa principer för tillämpningen av denna artikel.

13.  Alla förfrågningar som en behörig myndighet gör beträffande omfattningen av ledamöternas immunitet och privilegier ska behandlas i enlighet med bestämmelserna ovan.

13.  Alla förfrågningar som en behörig myndighet gör beträffande omfattningen av ledamöternas immunitet och privilegier ska behandlas i enlighet med bestämmelserna ovan.

Justification

The current interpretation following paragraph 1is converted into a new paragraph and the last part of paragraph 5 is aligned to it.

The amendment to paragraph 3 seeks to clarify that the same principles referred to in paragraph 8 of this Rule also apply at committee level.

For practical reasons, it is not always possible to place an immunity case at the head of the agenda. The amendment to paragraph 8 adapts the text to this reality. It also replaces the word ‘report’ by the more appropriate expression ‘proposal for a decision’, consistently with the wording of Rule 9(3) and (8), fourth subparagraph. At the same time, the existing mechanism consisting of a systematic plenary vote on every immunity case is preserved as the most objective and appropriate to ensure the fair treatment of all Members and have decisions on their immunity taken by Parliament as a whole.

The last sentence added to paragraph 10 comes from Rule 115 paragraph 4.

As regards the changes to paragraph 11, they try to address the fact that in some jurisdictions private persons can submit requests for the waiver of a Member's immunity without the filter of any public authority (so called private prosecution). The issue of the 'competent authority' is thus not settled. The change states that requests for waiver should be either addressed to Parliament by the competent prosecutor's office or court or transmitted by the permanent representation to the EU. Private parties' requests for a waiver of immunity will have to be streamlined by the Permanent Representations.

Ändringsförslag    8

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 10

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 10

utgår

Tillämpning av ledamotsstadgan

 

Parlamentet ska anta Europaparlamentets ledamotsstadga och alla ändringar av denna på grundval av ett förslag från det ansvariga utskottet. Artikel 150.1 ska gälla i tillämpliga delar. Presidiet ska ansvara för tillämpningen av dessa bestämmelser och besluta om anslagsfördelningen utgående från den årliga budgeten.

 

Motivering

Texten i artikeln handlar inte bara om tillämpningen av stadgan. Första meningen handlar i själva verket om antagande och ändring av stadgan, men denna mening blev överflödig när artikel 45 infördes. Andra meningen tycks inte särskilt användbar, eftersom det i dessa fall normalt krävs ändringsförslag, och tredje meningen har numera, i lätt modifierad form, integrerats i artikel 25.14b (ny).

Ändringsförslag    9

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 11

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 11

Artikel 11

Ledamöternas ekonomiska intressen, ordningsregler, obligatoriskt öppenhetsregister och tillträde till parlamentet

Ledamöternas ekonomiska intressen och ordningsregler

1.  Parlamentet ska fastställa regler om öppenhet i fråga om ledamöternas ekonomiska intressen i form av en uppförandekod som ska antas av en majoritet av dess ledamöter i enlighet med artikel 232 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och fogas som bilaga till arbetsordningen1.

1.  Parlamentet ska fastställa regler om öppenhet i fråga om ledamöternas ekonomiska intressen i form av en uppförandekod som ska antas av en majoritet av dess ledamöter och fogas som bilaga till arbetsordningen1.

Dessa regler får på intet sätt hindra eller begränsa en ledamots utövande av sitt mandat, politisk verksamhet eller annan verksamhet i förbindelse härmed.

Dessa regler får inte annat sätt hindra eller begränsa en ledamots utövande av sitt mandat, politisk verksamhet eller annan verksamhet i förbindelse härmed.

2.  Ledamöternas uppträdande ska präglas av ömsesidig respekt baserad på de värderingar och principer som fastställs i Europeiska unionens grundläggande rättsakter, och ledamöterna ska slå vakt om parlamentets värdighet och uppträda på ett sätt som inte stör parlamentets arbete eller ordningen i någon av parlamentets byggnader. Ledamöterna ska följa parlamentets regler om behandling av sekretessbelagd information.

2.  Ledamöternas uppträdande ska präglas av ömsesidig respekt baserad på de värderingar och principer som fastställs i fördragen, och särskilt i stadgan om de grundläggande rättigheterna, och ledamöterna ska slå vakt om parlamentets värdighet. Dessutom ska de uppträda på ett sätt som inte stör parlamentets arbete, undergräver säkerheten och ordningen i någon av parlamentets byggnader eller hindrar parlamentets utrustning från att fungera.

 

Ledamöterna ska inte ta till ärekränkande, rasistiskt eller främlingsfientligt språkbruk eller uppträdande i parlamentets debatter och ska inte heller använda sig av banderoller.

 

Ledamöterna ska följa parlamentets regler om behandling av sekretessbelagd information.

Om dessa föreskrifter och regler inte respekteras kan åtgärder i enlighet med artiklarna 165, 166 och 167 komma att tillämpas.

Om dessa föreskrifter och regler inte respekteras kan åtgärder i enlighet med artiklarna 165, 166 och 167 komma att tillämpas.

3.  Tillämpningen av denna artikel ska inte vara till hinder för en livlig debatt i parlamentet eller begränsa ledamöternas yttrandefrihet.

3.  Tillämpningen av denna artikel ska inte på annat sätt vara till hinder för en livlig debatt i parlamentet eller begränsa ledamöternas yttrandefrihet.

Artikeln ska tillämpas med fullt iakttagande av ledamöternas befogenheter, i enlighet med vad som fastställs i primärrätten och i ledamotsstadgan.

Artikeln ska tillämpas med fullt iakttagande av ledamöternas befogenheter, i enlighet med vad som fastställs i primärrätten och i ledamotsstadgan.

Artikeln ska tillämpas med iakttagande av öppenhetsprincipen och på ett sätt som medför att ledamöterna underrättas om alla gällande bestämmelser om öppenhet samt informeras personligen om sina rättigheter och skyldigheter.

Artikeln ska tillämpas med iakttagande av öppenhetsprincipen och på ett sätt som medför att ledamöterna underrättas om alla gällande bestämmelser om öppenhet samt informeras personligen om sina rättigheter och skyldigheter.

 

3a.  Om en person som är anställd av en ledamot, eller en annan person som har getts tillträde till parlamentets lokaler eller utrustning genom en ledamots försorg, inte följer uppförandereglerna i punkt 2, kan den berörda ledamoten vid behov bli föremål för de påföljder som anges i artikel 166.

4.  Vid början av varje valperiod ska kvestorerna besluta om det högsta antal assistenter som kan registreras av varje ledamot (ackrediterade assistenter).

4.  Kvestorerna ska besluta om det högsta antal assistenter som kan registreras av varje ledamot.

5.  Passerkort med lång giltighetstid ska utfärdas för personer utanför unionens institutioner under kvestorernas ansvar. Dessa passerkort får ha en giltighetstid på högst ett år och kan förnyas. Presidiet ska fastställa reglerna för användningen av passerkorten.

 

Passerkort kan utfärdas för

 

  personer som registrerats i öppenhetsregistret2 eller som företräder eller arbetar för organisationer som registrerats där; en registrering ger dock inte automatiskt rätt till sådana passerkort,

 

  personer som regelbundet vill ha tillträde till parlamentets lokaler men som inte omfattas av tillämpningsområdet för avtalet om inrättande av ett öppenhetsregister3, och

 

  ledamöternas lokala assistenter samt personer som assisterar ledamöter i Europeiska Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén.

 

6.  De som registrerar sig i öppenhetsregistret måste inom ramen för sina förbindelser med parlamentet följa

 

  den uppförandekod som utgör en bilaga till avtalet4,

 

  de förfaranden och övriga skyldigheter som fastställs i avtalet, och

 

  bestämmelserna i denna artikel och i dess genomförandebestämmelser.

 

7.  Kvestorerna ska fastställa i vilken mån uppförandekoden är tillämplig på personer som, trots att de innehar passerkort med lång giltighetstid, inte omfattas av avtalets tillämpningsområde.

 

8.  Passerkortet ska dras in genom ett motiverat beslut av kvestorerna i följande fall:

 

  Vid strykning ur öppenhetsregistret, såvida det inte finns viktiga skäl som talar mot en indragning.

 

  Vid allvarligt åsidosättande av skyldigheterna i punkt 6.

 

9.  Presidiet ska på förslag av generalsekreteraren fastställa de åtgärder som behövs för att införa öppenhetsregistret, i enlighet med bestämmelserna i avtalet om inrättande av detta register.

 

Genomförandebestämmelserna till punkterna 5–8 ska fastställas i bilagan5.

 

10.  Ordningsregler, rättigheter och privilegier för före detta ledamöter ska fastställas genom ett beslut av presidiet. Alla före detta ledamöter ska behandlas lika.

10.  Ordningsregler, rättigheter och privilegier för före detta ledamöter ska fastställas genom ett beslut av presidiet. Alla före detta ledamöter ska behandlas lika.

__________________

__________________

1 Se bilaga I.

1 Se bilaga I.

2 Register som inrättats genom avtal mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen om inrättande av ett öppenhetsregister för organisationer och egenföretagare som är involverade i utformningen och genomförandet av EU:s politik (se bilaga IX del B).

 

3 Se bilaga IX del B.

 

4 Se bilaga 3 till det avtal som utgör bilaga IX del B.

 

5 Se bilaga IX del A.

 

Justification

As regards the amendment to the title, it reflects the fact that the Register is mandatory for the institutions, not for those registered therein. Registration facilitates the interaction with the EU institutions which represents an important incentive.

Paragraph 3a (new) comes from Annex XV §2 1st subparagraph (“Members shall be held responsible for any failure by persons whom they employ or for whom they arrange access to Parliament to comply on Parliament's premises with the standards of conduct applicable to Members”) and is reworded, with a view to clarifying its meaning.

As regards the amendment to paragraph 4, art. 34 § 9 of the Implementing measures concerning the Members’ Statute, adopted by the Bureau, states the following: “The number of contracts between a Member and accredited assistants in force at any given time may not exceed three, regardless of the duration of work provided for in those contracts. This limit may be increased to four if an exemption is expressly granted by the President of Parliament following verification by the relevant department that the Member concerned has sufficient office space to comply with the standards applicable to the use of Parliament’s buildings, taking into account also the number of trainees that may be present.”

The contents of Rule 11(5) to (9) will become part of new Rule 116a and their wording will be streamlined.

Ändringsförslag    10

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 12

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 12

Artikel 12

Interna utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf)

Interna utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf)

I det interinstitutionella avtalet av den 25 maj 1999 om interna utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) återfinns gemensamma bestämmelser om erforderliga åtgärder för att underlätta utredningar som genomförs av Olaf, och dessa bestämmelser ska gälla inom parlamentet i enlighet med parlamentets beslut som fogats som bilaga till arbetsordningen6.

I det interinstitutionella avtalet av den 25 maj 1999 om interna utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) återfinns gemensamma bestämmelser om erforderliga åtgärder för att underlätta utredningar som genomförs av Olaf, och dessa bestämmelser ska gälla inom parlamentet i enlighet med parlamentets beslut av den 18 november 1999 om villkor och närmare bestämmelser för interna utredningar för att bekämpa bedrägerier, korruption och all annan olaglig verksamhet som kan skada gemenskapernas intressen.

__________________

 

6 Se bilaga XI.

 

Ändringsförslag    11

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 13

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 13

Artikel 13

Observatörer

Observatörer

1.  Om ett fördrag om en stats anslutning till Europeiska unionen har undertecknats kan talmannen, efter att talmanskonferensen gett sitt godkännande, uppmana anslutningsstatens parlament att bland sina egna ledamöter utse observatörer som till antalet motsvarar den aktuella statens framtida platser i Europaparlamentet.

1.  Om ett fördrag om en stats anslutning till Europeiska unionen har undertecknats kan talmannen, efter att talmanskonferensen gett sitt godkännande, uppmana anslutningsstatens parlament att bland sina egna ledamöter utse observatörer som till antalet motsvarar den aktuella statens framtida platser i Europaparlamentet.

2.  Observatörerna ska delta i parlamentets överläggningar i avvaktan på anslutningsfördragets ikraftträdande och ha rätt att uttala sig i utskott och politiska grupper. De ska inte ha rösträtt och inte heller vara valbara för ämbeten inom parlamentet. Deras deltagande ska inte ha någon rättslig inverkan på parlamentets överläggningar.

2.  Observatörerna ska delta i parlamentets överläggningar i avvaktan på anslutningsfördragets ikraftträdande och ha rätt att uttala sig i utskott och politiska grupper. De ska inte ha rösträtt eller vara valbara för ämbeten inom parlamentet och de ska inte heller företräda parlamentet externt. Deras deltagande ska inte ha någon rättslig inverkan på parlamentets överläggningar.

3.  Dessa observatörer ska i lika stor utsträckning som parlamentsledamöterna ha rätt att använda parlamentets resurser och erhålla ersättning för kostnader som de åsamkas i sin egenskap av observatörer.

3.  Dessa observatörer ska i lika stor utsträckning som parlamentsledamöterna ha rätt att använda parlamentets resurser och erhålla ersättning för kostnader för resa och uppehälle som de åsamkas i sin egenskap av observatörer.

Ändringsförslag    12

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 14

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 14

Artikel 14

Tillfällig ordförande

Tillfällig ordförande

1.  Vid det sammanträde som avses i artikel 146.2 och vid varje annat sammanträde där avsikten är att välja talman och presidium ska den avgående talmannen eller, om denne inte är närvarande, en av de avgående vice talmännen – enligt rangordning – eller, om inte någon av dem är närvarande, den ledamot som har haft sitt mandat under längst tid leda sammanträdet till dess att en talman valts.

1.  Vid det sammanträde som avses i artikel 146.2 och vid varje annat sammanträde där avsikten är att välja talman och presidium ska den avgående talmannen eller, om denne inte är närvarande, en av de avgående vice talmännen – enligt rangordning – eller, om inte någon av dem är närvarande, den ledamot som har haft sitt mandat under längst tid leda sammanträdet till dess att en talman valts.

2.  När en ledamot med stöd av punkt 1 tillfälligt leder sammanträdet får inga andra frågor behandlas än sådana som rör val av talman eller granskning av bevis om val av ledamöter.

2.  När en ledamot med stöd av punkt 1 tillfälligt leder sammanträdet får inga andra frågor behandlas än sådana som rör val av talman eller granskning av bevis om val av ledamöter i enlighet med artikel 3.2 andra stycket. Övriga frågor som rör granskning av bevis om val av ledamöter och som tas upp när den ledamoten leder sammanträdet ska hänvisas till ansvarigt utskott.

Den ledamot som med stöd av punkt 1 tillfälligt leder sammanträdet ska utöva de av talmannens befogenheter som avses i artikel 3.2 andra stycket. Övriga frågor som rör granskning av bevis om val av ledamöter och som tas upp när den ledamoten leder sammanträdet ska hänvisas till utskottet med ansvar för valprövning.

 

Motivering

Tolkningen har förts in i punkt 2 i denna artikel.

Ändringsförslag    13

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 15

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 15

Artikel 15

Nomineringar och allmänna bestämmelser

Nomineringar och allmänna bestämmelser

1.  Talman, vice talmän och kvestorer ska väljas genom sluten omröstning i enlighet med artikel 182. Ingen får nomineras utan att ha gett sitt godkännande. Nomineringar kan endast göras av politiska grupper eller minst 40 ledamöter. Om antalet kandidater inte överstiger antalet lediga platser, kan emellertid kandidaterna väljas med acklamation.

1.  Talmannen ska väljas först genom sluten omröstning, och därefter vice talmännen och kvestorerna, i enlighet med artikel 182.

 

Ingen får nomineras utan att ha gett sitt godkännande, och nomineringar kan endast göras av politiska grupper eller minst 40 ledamöter. Nya nomineringar kan lämnas in före varje omröstning.

 

Om antalet kandidater inte överstiger antalet lediga platser, ska kandidaterna väljas med acklamation, såvida inte minst en femtedel av parlamentets ledamöter begär sluten omröstning.

 

Om fler än en befattningshavare väljs i ett enda val ska valsedeln anses giltig endast om mer än hälften av de tillgängliga rösterna har avgetts.

Om det blir nödvändigt att ersätta en enda vice talman och det endast finns en enda kandidat, kan denna väljas med acklamation. Talmannen har ett utrymme för skönsmässig bedömning när han eller hon avgör om valet ska ske med acklamation eller genom sluten omröstning. Den nyvalda kandidaten ska enligt rangordningen för vice talmän inta den ersatta vice talmannens plats.

 

2.  Vid val av talman, vice talmän och kvestorer bör hänsyn tas till behovet av en för medlemsstaterna och de politiska åsiktsriktningarna övergripande rättvis representation.

2.  Vid val av talman, vice talmän och kvestorer bör hänsyn tas till behovet av en för de politiska åsiktsriktningarna samt för könsfördelningen och den geografiska balansen övergripande rättvis representation.

Motivering

När det gäller förslagen till ändringar av punkt 1 första stycket är nuvarande praxis att vissa politiska grupper lämnar sin nominering en gång för alla valomgångar, medan andra gör det före varje valomgång. Ändringen återspeglas även i artikel 16.

Tolkningen utgår, eftersom dess första två meningar ingår i punkt 1 tredje stycket. Den sista meningen utgår eftersom den inte tillför någonting till det andra stycket i artikel 20.1.

Genom ändringen av punkt 2 anpassas lydelsen till den som används i tjänsteföreskrifterna.

Ändringsförslag    14

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 16

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 16

Artikel 16

Val av talman – öppningsanförande

Val av talman – öppningsanförande

1.  Talmannen ska väljas först. Före varje omröstning ska nomineringarna föreläggas den ledamot som med stöd av artikel 14 tillfälligt leder sammanträdet, vilken ska tillkännage dem i kammaren. Har ingen kandidat erhållit absolut majoritet av de avgivna rösterna efter tre valomgångar, ska den fjärde valomgången begränsas till de två kandidater som i den tredje valomgången erhöll flest antal röster. Vid lika röstetal ska den äldsta kandidaten förklaras vald.

1.  Nomineringar till talmansposten ska lämnas till den ledamot som med stöd av artikel 14 tillfälligt leder sammanträdet, och han eller hon ska tillkännage dem i kammaren. Har ingen kandidat erhållit absolut majoritet av de avgivna rösterna efter tre valomgångar, ska den fjärde valomgången, med avvikelse från vad som sägs i artikel 15.1, begränsas till de två kandidater som i den tredje valomgången erhöll flest antal röster. Vid lika röstetal ska den äldsta kandidaten förklaras vald.

2.  Så snart talmannen är vald ska den ledamot som med stöd av artikel 14 tillfälligt leder sammanträdet överlämna ordförandeposten till talmannen. Endast den nyvalda talmannen får hålla ett öppningsanförande.

2.  Så snart talmannen är vald ska den ledamot som med stöd av artikel 14 tillfälligt leder sammanträdet överlämna ordförandeposten till talmannen. Endast den nyvalda talmannen får hålla ett öppningsanförande.

Motivering

Strykningen av orden ”före varje omröstning” återspeglar förslaget till ändring av artikel 15.1.

Ändringsförslag    15

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 17

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 17

Artikel 17

Val av vice talmän

Val av vice talmän

1.  Därefter ska vice talmän väljas från en enda valsedel. Vid första omröstningen ska de 14 kandidater förklaras valda som erhållit absolut majoritet av de avgivna rösterna och deras inbördes rangordning bestäms av antalet erhållna röster. Om antalet valda kandidater är lägre än antalet personer som ska väljas, hålls en andra valomgång på samma villkor för att fylla de återstående platserna. Om en tredje valomgång blir nödvändig, ska de kandidater som får flest röster förklaras valda till de återstående platserna. Vid lika röstetal ska de äldsta kandidaterna förklaras valda.

1.  Därefter ska vice talmän väljas i ett och samma val. Vid första omröstningen ska de 14 kandidater förklaras valda som erhållit absolut majoritet av de avgivna rösterna och deras inbördes rangordning bestäms av antalet erhållna röster. Om antalet valda kandidater är lägre än antalet personer som ska väljas, hålls en andra valomgång på samma villkor för att fylla de återstående platserna. Om en tredje valomgång blir nödvändig, ska de kandidater som får flest röster förklaras valda till de återstående platserna. Vid lika röstetal ska de äldsta kandidaterna förklaras valda.

Trots att det till skillnad från vad som är fallet i artikel 16.1 inte uttryckligen föreskrivs att nya kandidater ska nomineras vid varje valomgång vid val av vice talmän, har parlamentet rätt att göra detta, eftersom parlamentet som suverän församling måste kunna fatta beslut om alla tänkbara kandidater, särskilt som valet annars skulle försvåras.

 

2.  Om inte annat följer av bestämmelserna i artikel 20.1 ska de vice talmännens rangordning bestämmas utifrån den ordning de valdes och vid lika röstetal av ålder.

2.  Om inte annat följer av bestämmelserna i artikel 20.1 ska de vice talmännens rangordning bestämmas utifrån den ordning de valdes och vid lika röstetal av ålder.

När val har förrättats genom acklamation ska rangordningen bestämmas genom sluten omröstning.

När val har förrättats genom acklamation ska rangordningen bestämmas genom sluten omröstning.

Motivering

Strykningen av denna tolkning återspeglas i de ändringar som föreslås till artikel 15.1.

Ändringsförslag    16

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 18

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 18

Artikel 18

Val av kvestorer

Val av kvestorer

Efter valet av vice talmän ska parlamentet välja fem kvestorer.

Parlamentet ska välja fem kvestorer enligt samma förfarande som används för valet av vice talmän.

Kvestorerna ska väljas enligt samma förfarande som de vice talmännen.

 

Motivering

De båda meningarna i artikel 18 slås samman.

Ändringsförslag    17

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 19

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 19

Artikel 19

Mandattid

Mandattid

1.  Mandattiden för talmannen, vice talmännen och kvestorerna är två och ett halvt år.

1.  Mandattiden för talmannen, vice talmännen och kvestorerna är två och ett halvt år.

Även om en ledamot ändrar sin grupptillhörighet, ska ledamoten under den resterande delen av sin mandattid på två och ett halvt år behålla sin eventuella plats i presidiet eller kvestorskollegiet.

Även om en ledamot ändrar sin grupptillhörighet, ska ledamoten under den resterande delen av sin mandattid på två och ett halvt år behålla sin eventuella plats i presidiet eller som kvestor.

2.  Om en av dessa poster blir vakant före denna mandattids utgång, ska den ledamot som då väljs endast inneha sitt uppdrag till och med utgången av företrädarens mandattid.

2.  Om en av dessa poster blir vakant före denna mandattids utgång, ska den ledamot som då väljs endast inneha sitt uppdrag till och med utgången av företrädarens mandattid.

Ändringsförslag    18

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 20

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 20

Artikel 20

Lediga poster

Lediga poster

1.  Om det blir nödvändigt att ersätta talmannen, en vice talman eller en kvestor ska ersättare väljas i enlighet med bestämmelserna ovan.

1.  Om det blir nödvändigt att ersätta talmannen, en vice talman eller en kvestor ska ersättare väljas i enlighet med bestämmelserna ovan.

En nyvald vice talman ska inta sin företrädares plats enligt rangordningen för vice talmän.

En nyvald vice talman ska inta sin företrädares plats enligt rangordningen för vice talmän.

2.  Om talmansposten blir ledig ska förste vice talman utföra talmannens uppgifter till dess att en ny talman valts.

2.  Om talmansposten blir ledig ska en vice talman, utsedd i enlighet med rangordningen, utföra talmannens uppgifter till dess att en ny talman valts.

Ändringsförslag    19

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 22

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 22

Artikel 22

Talmannens uppgifter

Talmannens uppgifter

1.  Talmannen ska i enlighet med de i arbetsordningen fastställda reglerna leda allt arbete i parlamentet och dess organ samt ska ha alla nödvändiga befogenheter för att utöva ordförandeskapet vid alla parlamentets överläggningar och se till att de genomförs på ett korrekt sätt.

1.  Talmannen ska i enlighet med arbetsordningen leda allt arbete i parlamentet och dess organ samt ha alla nödvändiga befogenheter för att utöva ordförandeskapet vid alla parlamentets överläggningar och se till att de genomförs på ett korrekt sätt.

Denna bestämmelse kan tolkas som att de befogenheter som följer av bestämmelsen omfattar befogenheten att avbryta överdriven användning av begäranden såsom ordningsfrågor, förfarandefrågor och röstförklaringar samt begäranden om särskild omröstning, delad omröstning och omröstning med namnupprop, i de fall då talmannen är övertygad om att dessa begäranden uppenbarligen är avsedda att åstadkomma, och kommer att resultera i, allvarliga och långvariga störningar av kammarens överläggningar eller av andra ledamöters utövande av sina rättigheter.

 

I de befogenheter som följer av denna bestämmelse ingår även att låta textdelar gå till omröstning i en annan ordning än den ordning i vilken de förekommer i den handling som omröstningen avser. I likhet med vad som sägs i artikel 174.7 kan talmannen i förväg inhämta parlamentets medgivande till detta.

 

2.  Talmannen har till uppgift att öppna, avbryta och avsluta sammanträden. Talmannen ska avgöra huruvida ändringsförslag ska förklaras tillåtliga, avgöra ärenden som rör frågor till rådet och kommissionen samt avgöra huruvida betänkanden uppfyller arbetsordningens bestämmelser. Talmannen ska se till att arbetsordningen efterlevs, upprätthålla ordningen, ge talare ordet, förklara debatter avslutade, förrätta omröstningar och tillkännage omröstningsresultat. Talmannen ska även hänvisa ärenden till utskotten i enlighet med deras respektive ansvarsområden.

2.  Talmannen har till uppgift att öppna, avbryta och avsluta sammanträden. Talmannen ska avgöra huruvida ändringsförslag och andra texter för omröstning samt parlamentsfrågor ska förklaras tillåtliga. Talmannen ska se till att arbetsordningen efterlevs, upprätthålla ordningen, ge talare ordet, förklara debatter avslutade, förrätta omröstningar och tillkännage omröstningsresultat. Talmannen ska även hänvisa ärenden till utskotten i enlighet med deras respektive ansvarsområden.

3.  Talmannen får endast yttra sig i en debatt för att sammanfatta debatten och för att upprätthålla ordningen. Om talmannen önskar delta i en debatt ska ordförandeskapet överlåtas, och talmannen får inte återta ordförandeskapet förrän debatten i fråga är avslutad.

3.  Talmannen får endast yttra sig i en debatt för att sammanfatta debatten och för att upprätthålla ordningen. Om talmannen önskar delta i en debatt ska ordförandeskapet överlåtas, och talmannen får inte återta ordförandeskapet förrän debatten i fråga är avslutad.

4.  Talmannen företräder parlamentet i internationella förbindelser, vid ceremonier samt i administrativa, juridiska och ekonomiska angelägenheter och han eller hon får delegera dessa befogenheter.

4.  Talmannen företräder parlamentet i internationella förbindelser, vid ceremonier samt i administrativa, juridiska och ekonomiska angelägenheter och han eller hon får delegera dessa befogenheter.

 

4a.  Talmannen ska ansvara för säkerheten i Europaparlamentets lokaler och för deras okränkbarhet.

Justification

The contents of the first interpretation after paragraph 1 shall be transformed into a provision of the title on plenary sessions (Rule 164a), whilethe contents of the second interpretation shall be transformed into a provision of the title on plenary sessions (Rule 174).

The suggested change to paragraph 2 reflects the current practice according to which the President rules as inadmissible not only amendments, but also paragraphs of reports which are in violation of primary Union law or risk damaging Parliament's interest or reputation.

The new paragraph 4a reflects the current practice according to which the President is the highest authority as regards the waiver of the inviolability of Parliament’s premises and archives (Articles 1 and 2 PPI) and its security.

Ändringsförslag    20

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 23

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 23

Artikel 23

Vice talmännens uppgifter

Vice talmännens uppgifter

1.  Om talmannen är frånvarande eller förhindrad att fullgöra sina uppgifter, eller önskar delta i en debatt i enlighet med artikel 22.3, ska en av de vice talmännen träda in i talmannens ställe i enlighet med artikel 17.2.

1.  Om talmannen är frånvarande eller förhindrad att fullgöra sina uppgifter, eller önskar delta i en debatt i enlighet med artikel 22.3, ska en av de vice talmännen träda in i talmannens ställe i enlighet med artikel 17.2.

2.  De vice talmännen ska även utföra de uppgifter de tilldelas i artiklarna 25, 27.3, 27.5 och 71.3.

2.  De vice talmännen ska även utföra de uppgifter de tilldelas i artiklarna 25, 27.3, 27.5 och 71.3.

3.  Talmannen kan delegera alla typer av uppgifter till de vice talmännen, exempelvis att representera parlamentet vid bestämda ceremonier eller i bestämda angelägenheter. Talmannen kan ge en vice talman befogenhet att utföra de uppgifter som talmannen tilldelas i artiklarna 130.2 och bilaga II punkt 3.

3.  Talmannen kan delegera alla typer av uppgifter till de vice talmännen, exempelvis att representera parlamentet vid bestämda ceremonier eller i bestämda angelägenheter. Talmannen kan ge en vice talman befogenhet att utföra de uppgifter som talmannen tilldelas i artiklarna 129 och 130.2.

Justification

Bilaga II kommer att utgå. Se den föreslagna ändringen av artikel 129.

Ändringsförslag    21

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 25

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 25

Artikel 25

Presidiets uppgifter

Presidiets uppgifter

1.  Presidiet ska utföra de uppgifter det tilldelas enligt arbetsordningen.

1.  Presidiet ska utföra de uppgifter det tilldelas enligt arbetsordningen.

2.  Presidiet ska avgöra ekonomiska, organisatoriska och administrativa ärenden som rör parlamentets interna organisation, dess sekretariat och dess organ.

2.  Presidiet ska avgöra ekonomiska, organisatoriska och administrativa ärenden som rör parlamentets interna organisation, dess sekretariat och dess organ.

3.  Presidiet ska fatta ekonomiska, organisatoriska och administrativa beslut i frågor som rör ledamöterna på förslag från generalsekreteraren eller en politisk grupp.

3.  Presidiet ska fatta ekonomiska, organisatoriska och administrativa beslut i frågor som rör ledamöterna på förslag från generalsekreteraren eller en politisk grupp.

4.  Presidiet ska avgöra frågor som rör sammanträdesordningen.

4.  Presidiet ska avgöra frågor som rör sammanträdesordningen.

Begreppet sammanträdesordning inbegriper frågor som rör ledamöternas uppträdande i parlamentets samtliga lokaler.

 

5.  Presidiet ska fastställa föreskrifter för grupplösa ledamöter i enlighet med artikel 35.

5.  Presidiet ska fastställa föreskrifter för grupplösa ledamöter i enlighet med artikel 35.

6.  Presidiet ska fastställa generalsekretariatets tjänsteförteckning samt föreskrifter för tjänstemäns och övriga anställdas administrativa och ekonomiska situation.

6.  Presidiet ska fastställa generalsekretariatets tjänsteförteckning samt föreskrifter för tjänstemäns och övriga anställdas administrativa och ekonomiska situation.

7.  Presidiet ska utarbeta parlamentets preliminära förslag till budgetberäkning.

7.  Presidiet ska utarbeta parlamentets preliminära förslag till budgetberäkning.

8.  Presidiet ska fastställa riktlinjer för kvestorerna i enlighet med artikel 28.

8.  Presidiet ska fastställa riktlinjer för kvestorerna och kan begära att de utför vissa uppgifter.

9.  Presidiet är det organ som godkänner utskottssammanträden utanför de vanliga arbetsorterna, utskottsutfrågningar samt studie- och informationsresor för föredragande.

9.  Presidiet är det organ som godkänner utskottssammanträden eller utskottsresor utanför de vanliga arbetsorterna, utskottsutfrågningar samt studie- och informationsresor för föredragande.

När sådana sammanträden eller sammankomster godkänns ska det fastställas vilka språkregler som ska gälla med utgångspunkt i de officiella språk som ledamöterna och suppleanterna i utskottet i fråga använder och begär.

När sådana sammanträden eller resor godkänns ska det fastställas vilka språkregler som ska gälla med utgångspunkt i de riktlinjer för flerspråkighet som antagits av presidiet. Samma regel ska gälla för delegationer.

Detsamma ska gälla för delegationerna, om inte berörda ledamöter och suppleanter kommer överens om något annat.

 

10.  Presidiet ska utse en generalsekreterare i enlighet med artikel 222.

10.  Presidiet ska utse en generalsekreterare i enlighet med artikel 222.

11.  Presidiet ska fastställa tillämpningsföreskrifter till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2004/2003 om regler för och finansiering av politiska partier på europeisk nivå. I samband med genomförandet av den förordningen ska presidiet utföra de uppgifter det tilldelas i arbetsordningen.

11.  Presidiet ska fastställa tillämpningsföreskrifter till förordningarna om regler för och finansiering av politiska partier och stiftelser på europeisk nivå.

12.  Presidiet ska fastställa regler för hur parlamentet och dess organ, befattningshavare samt andra ledamöter ska behandla sekretessbelagd information, med beaktande av eventuella interinstitutionella avtal på detta område. Dessa regler ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och bifogas till arbetsordningen7.

12.  Presidiet ska fastställa regler för hur parlamentet och dess organ, befattningshavare samt andra ledamöter ska behandla sekretessbelagd information, med beaktande av eventuella interinstitutionella avtal på detta område. Dessa regler ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

13.  Talmannen eller presidiet kan tilldela en eller flera medlemmar av presidiet allmänna eller specifika uppgifter som ligger inom talmannens eller presidiets ansvarsområde. Samtidigt ska det fastställas hur dessa uppgifter ska genomföras.

13.  Talmannen eller presidiet kan tilldela en eller flera medlemmar av presidiet allmänna eller specifika uppgifter som ligger inom talmannens eller presidiets ansvarsområde. Samtidigt ska det fastställas hur dessa uppgifter ska genomföras.

14.  Presidiet ska utse två vice talmän som ska ansvara för förbindelserna med de nationella parlamenten.

14.  Presidiet ska utse två vice talmän som ska ansvara för förbindelserna med de nationella parlamenten.

Dessa ska regelbundet rapportera till talmanskonferensen om sin verksamhet i detta avseende.

 

 

14a.  Presidiet ska utse en vice talman som ska ansvara för genomförandet av strukturerade samråd med det civila samhället inom EU i frågor av större vikt.

 

14b.  Presidiet ska ansvara för tillämpningen av ledamotsstadgan och besluta om anslagsfördelningen utgående från den årliga budgeten.

15.  Vid nyval till parlamentet ska det avgående presidiet ha kvar sina uppgifter fram till dess att det nya parlamentet sammanträder för första gången.

 

__________________

 

7 se bilaga VII, del E.

 

Justification

The changes to paragraph 9 subparagraph 2, reflect the provisions of the Code of Conduct on multi-lingualism adopted by the Bureau on the basis of the competences conferred upon it by the current Rule.

As regards the changes to paragraph 11, the last sentence is deleted as it repeats paragraph 1. The amendments means to align the text of the Rule with the new Regulation.

Paragraph 14 subparagraph 2 is deleted here and moved under Rule 27(3).

The content for paragraph 14a (new)comes from the last sentence of Rule 27(5) and the wording is aligned with Rule 25(14).

This sentence in paragraph 14b(new) is taken from current Rule 10 and is slightly reworded to replace ("financial envelopes" is replaced by "allowances").

Paragraph 15 is deleted, as a new Rule 30a will cover all bodies and office holders.

Ändringsförslag    22

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 26

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 26

Artikel 26

Talmanskonferensens sammansättning

Talmanskonferensens sammansättning

1.  Talmanskonferensen består av talmannen och ordförandena i de politiska grupperna. En ordförande i en politisk grupp kan låta sig företrädas av en medlem av sin grupp.

1.  Talmanskonferensen består av talmannen och ordförandena i de politiska grupperna. En ordförande i en politisk grupp kan låta sig företrädas av en medlem av sin grupp.

2.  Parlamentets talman ska inbjuda en av de grupplösa ledamöterna att delta vid talmanskonferensens sammanträden. Denna ledamot har inte rösträtt.

2.  Parlamentets talman ska, efter att ha låtit de grupplösa ledamöterna framföra sina åsikter, bjuda in en av dem till att utan rösträtt delta vid talmanskonferensens sammanträden.

3.   Talmanskonferensen ska sträva efter att uppnå enighet om frågor som föreläggs den.

3.  Talmanskonferensen ska sträva efter att uppnå enighet om frågor som föreläggs den.

I fall där enighet inte kan uppnås ska frågan gå till omröstning, varvid gruppernas röster ska räknas i förhållande till antalet medlemmar i respektive grupp.

I fall där enighet inte kan uppnås ska frågan gå till omröstning, varvid gruppernas röster ska räknas i förhållande till antalet medlemmar i respektive grupp.

Ändringsförslag    23

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 27

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 27

Artikel 27

Talmanskonferensens uppgifter

Talmanskonferensens uppgifter

1.  Talmanskonferensen ska utföra de uppgifter den tilldelas enligt arbetsordningen.

1.  Talmanskonferensen ska utföra de uppgifter den tilldelas enligt arbetsordningen.

2.  Talmanskonferensen ska fatta beslut om parlamentets arbetsorganisation och frågor som rör planering av lagstiftningsarbete.

2.  Talmanskonferensen ska fatta beslut om parlamentets arbetsorganisation och frågor som rör planering av lagstiftningsarbete.

3.  Talmanskonferensen ska ansvara för frågor som rör förbindelserna med Europeiska unionens övriga institutioner och organ och med medlemsstaternas nationella parlament.

3.  Talmanskonferensen ska ansvara för frågor som rör förbindelserna med Europeiska unionens övriga institutioner och organ och med medlemsstaternas nationella parlament. De vice talmän som har getts ansvar för förbindelserna med de nationella parlamenten ska regelbundet rapportera till talmanskonferensen om sin verksamhet i det avseendet.

4.  Talmanskonferensen ska ansvara för frågor som rör förbindelser med tredje land samt med institutioner och organisationer utanför Europeiska unionen.

4.  Talmanskonferensen ska ansvara för frågor som rör förbindelser med tredje land samt med institutioner och organisationer utanför Europeiska unionen.

5.  Talmanskonferensen ska ansvara för organisationen av strukturerade samråd med det europeiska civila samhället om viktiga ämnen. Detta kan inbegripa anordnande av offentliga debatter som rör frågor av allmänt europeiskt intresse, öppna för intresserade medborgares deltagande. Presidiet ska utse en vice ordförande som ska ansvara för genomförandet av sådana samråd och rapportera till talmanskonferensen.

5.  Talmanskonferensen ska ansvara för organisationen av strukturerade samråd med det europeiska civila samhället om viktiga ämnen. Detta kan inbegripa anordnande av offentliga debatter som rör frågor av allmänt europeiskt intresse, öppna för intresserade medborgares deltagande. Den vice talman som ska ansvara för genomförandet av sådana samråd ska regelbundet rapportera till talmanskonferensen om sin verksamhet i det avseendet.

6.  Talmanskonferensen ska utarbeta förslag till föredragningslista till parlamentets sammanträdesperioder.

6.  Talmanskonferensen ska utarbeta förslag till föredragningslista till parlamentets sammanträdesperioder.

7.  Talmanskonferensen ska ansvara för sammansättning av och ansvarsområden för utskott, undersökningskommittéer, gemensamma parlamentarikerkommittéer, ständiga delegationer och ad hoc-delegationer.

7.  Talmanskonferensen ska lägga fram förslag för parlamentet angående sammansättningen av och ansvarsområdena för utskott, undersökningskommittéer, gemensamma parlamentarikerkommittéer och ständiga delegationer. Talmanskonferensen ska ansvara för att godkänna ad hoc-delegationer.

8.  Talmanskonferensen ska i enlighet med artikel 36 avgöra platsfördelningen i plenisalen.

8.  Talmanskonferensen ska i enlighet med artikel 36 avgöra platsfördelningen i plenisalen.

9.  Talmanskonferensen är det organ som har behörighet att ge tillstånd att utarbeta initiativbetänkanden.

9.  Talmanskonferensen är det organ som har behörighet att ge tillstånd att utarbeta initiativbetänkanden.

10.  Talmanskonferensen ska lämna in förslag till presidiet om administrativa frågor och budgetfrågor som rör de politiska grupperna.

10.  Talmanskonferensen ska lämna in förslag till presidiet om administrativa frågor och budgetfrågor som rör de politiska grupperna.

Motivering

Den text som har lagts till i punkt 3 flyttas från artikel 25.14.

Ändringarna av punkt 5 är kopplade till införandet av punkt 14a i artikel 25.

Ändringsförslag    24

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 28

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 28

Artikel 28

Kvestorernas uppgifter

Kvestorernas uppgifter

Kvestorerna ska ha ansvaret för administrativa och ekonomiska frågor som direkt berör ledamöterna, i enlighet med riktlinjer fastställda av presidiet.

Kvestorerna ska ha ansvaret för administrativa och ekonomiska frågor som direkt berör ledamöterna, i enlighet med riktlinjer fastställda av presidiet, samt för andra uppgifter som tilldelas dem.

Ändringsförslag    25

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 29

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 29

Artikel 29

Utskottsordförandekonferensen

Utskottsordförandekonferensen

1.  Utskottsordförandekonferensen består av ordförandena i alla ständiga och särskilda utskott. Den ska välja en ordförande.

1.  Utskottsordförandekonferensen består av ordförandena i alla ständiga och särskilda utskott. Den ska välja en ordförande.

I ordförandens frånvaro ska den äldsta ledamoten, eller i dennes frånvaro den äldsta närvarande ledamoten, leda sammanträdet.

1a.  I ordförandens frånvaro ska den äldsta närvarande ledamoten leda sammanträdet.

2.  Utskottsordförandekonferensen kan utfärda rekommendationer till talmanskonferensen angående utskottens arbete och upprättandet av föredragningslista till sammanträdesperioderna.

2.  Utskottsordförandekonferensen kan utfärda rekommendationer till talmanskonferensen angående utskottens arbete och upprättandet av föredragningslista till sammanträdesperioderna.

3.  Presidiet och talmanskonferensen kan ge utskottsordförandekonferensen i uppdrag att utföra vissa uppgifter.

3.  Presidiet och talmanskonferensen kan ge utskottsordförandekonferensen i uppdrag att utföra vissa uppgifter.

Motivering

Tolkningen omvandlas till en punkt. Den text som utgår har ingen innehållsmässig betydelse.

Ändringsförslag    26

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 30

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 30

Artikel 30

Delegationsordförandekonferensen

Delegationsordförandekonferensen

1.  Delegationsordförandekonferensen består av ordförandena i alla ständiga interparlamentariska delegationer. Den ska välja en ordförande.

1.  Delegationsordförandekonferensen består av ordförandena i alla ständiga interparlamentariska delegationer. Den ska välja en ordförande.

I ordförandens frånvaro ska den äldsta ledamoten, eller i dennes frånvaro den äldsta närvarande ledamoten, leda sammanträdet.

1a.  I ordförandens frånvaro ska den äldsta närvarande ledamoten leda sammanträdet.

2.  Delegationsordförandekonferensen kan utfärda rekommendationer till talmanskonferensen angående delegationernas arbete.

2.  Delegationsordförandekonferensen kan utfärda rekommendationer till talmanskonferensen angående delegationernas arbete.

3.  Presidiet och talmanskonferensen kan ge delegationsordförandekonferensen i uppdrag att utföra vissa uppgifter.

3.  Presidiet och talmanskonferensen kan ge delegationsordförandekonferensen i uppdrag att utföra vissa uppgifter.

Motivering

Tolkningen omvandlas till en punkt. Strykningen har ingen innehållsmässig betydelse.

Ändringsförslag    27

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 30a (ny)

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

Artikel 30a

 

Fortsatt innehav av en befattning under valperioden

 

Vid nyval till parlamentet ska alla organ och befattningshavare i det avgående parlamentet fortsätta att utöva sina arbetsuppgifter fram till dess att det nya parlamentet sammanträder för första gången.

Motivering

Hämtat från artikel 25.15 med bredare tillämpningsområde.

Ändringsförslag    28

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 31

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 31

Artikel 31

Offentlighet när det gäller presidiet och talmanskonferensen

Offentlighet när det gäller presidiet och talmanskonferensen

1.  Protokollen från presidiets och talmanskonferensens sammanträden ska översättas till de officiella språken, tryckas och delas ut till samtliga parlamentsledamöter och vara tillgängliga för allmänheten, såvida inte presidiet eller talmanskonferensen, av sekretesskäl enligt artikel 4.1–4.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001, undantagsvis beslutar annorlunda beträffande bestämda punkter i protokollen.

1.  Protokollen från presidiets och talmanskonferensens sammanträden ska översättas till de officiella språken och delas ut till samtliga parlamentsledamöter och vara tillgängliga för allmänheten, såvida inte presidiet eller talmanskonferensen av sekretesskäl enligt artikel 4.14.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 undantagsvis beslutar annorlunda beträffande bestämda punkter i protokollen.

2.  Varje ledamot kan ställa frågor som rör presidiets, talmanskonferensens eller kvestorernas arbete. Sådana frågor ska inges skriftligen till talmannen och tillsammans med de avgivna svaren meddelas ledamöterna och offentliggöras på parlamentets webbplats inom 30 dagar från det att de ingavs.

2.  Varje ledamot kan ställa frågor som rör presidiets, talmanskonferensens eller kvestorernas utförande av sina respektive uppgifter. Sådana frågor ska inges skriftligen till talmannen och tillsammans med de avgivna svaren meddelas ledamöterna och offentliggöras på parlamentets webbplats inom 30 dagar från det att de ingavs.

Motivering

Syftet med ändringen är att tydliggöra bestämmelsen, eftersom det ord som används för närvarande, dvs.”arbete”, är ett vitt begrepp, och enligt berörda enheter ingår många av de frågor som ställs inte i verksamhetsområdet för de tre organ som här avses.

Ändringsförslag    29

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 32

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 32

Artikel 32

Bildande av politiska grupper

Inrättande och upplösning av politiska grupper

1.  Ledamöter får bilda grupper efter politisk samhörighet.

1.  Ledamöter får bilda grupper efter politisk samhörighet.

Parlamentet behöver i normala fall inte bedöma gruppledamöters politiska samhörighet. Ledamöter som tillsammans bildar en grupp i enlighet med denna artikel accepterar per definition att de har politisk samhörighet. Endast då de berörda ledamöterna förnekar detta blir det nödvändigt för parlamentet att bedöma om gruppen har bildats i enlighet med arbetsordningens bestämmelser.

Parlamentet behöver i normala fall inte bedöma gruppledamöters politiska samhörighet. Ledamöter som tillsammans bildar en grupp i enlighet med denna artikel accepterar per definition att de har politisk samhörighet. Endast då de berörda ledamöterna förnekar detta blir det nödvändigt för parlamentet att bedöma om gruppen har bildats i enlighet med arbetsordningens bestämmelser.

2.  En politisk grupp ska omfatta ledamöter som valts i minst en fjärdedel av medlemsstaterna. För att bilda en politisk grupp fordras minst 25 ledamöter.

2.  En politisk grupp ska omfatta ledamöter som valts i minst en fjärdedel av medlemsstaterna. För att bilda en politisk grupp fordras minst 25 ledamöter.

3.  Om antalet ledamöter i en grupp är mindre än tröskelvärdet kan talmannen efter medgivande av talmanskonferensen bevilja gruppen rätt att finnas kvar fram till parlamentets nästa konstituerande sammanträde, förutsatt att följande villkor uppfylls:

3.  Om antalet ledamöter i en grupp är mindre än ett av de tröskelvärden som gäller kan talmannen efter medgivande av talmanskonferensen bevilja gruppen rätt att finnas kvar fram till parlamentets nästa konstituerande sammanträde, förutsatt att följande villkor uppfylls:

–  Ledamöterna företräder alltjämt minst en femtedel av medlemsstaterna.

–  Ledamöterna företräder alltjämt minst en femtedel av medlemsstaterna.

–  Gruppen har funnits i mer än ett år.

–  Gruppen har funnits i mer än ett år.

Talmannen ska inte tillämpa det här undantaget om det finns tillräckliga bevis för att anta att det missbrukas.

Talmannen ska inte tillämpa det här undantaget om det finns tillräckliga bevis för att anta att det missbrukas.

4.  En ledamot får inte tillhöra flera än en politisk grupp.

4.  En ledamot får inte tillhöra flera än en politisk grupp.

5.  Bildandet av en politisk grupp ska anmälas till talmannen. Anmälan ska omfatta gruppens namn och namnen på dess medlemmar och dess ledning.

5.  Bildandet av en politisk grupp ska anmälas till talmannen. Anmälan ska omfatta gruppens namn och namnen på dess medlemmar och dess ledning. Anmälan ska undertecknas av gruppens samtliga medlemmar.

6.  Anmälan ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

6.  Anmälan ska fogas som bilaga till protokollet från det sammanträde då den politiska gruppens inrättande tillkännagavs.

 

6a.  Talmannen ska i kammaren tillkännage inrättandet av politiska grupper. Sådana tillkännagivanden ska ha retroaktiv rättslig verkan och gälla från den tidpunkt då gruppen anmälde till talmannen att den inrättats i enlighet med bestämmelserna i denna artikel.

 

Talmannen ska även tillkännage upplösning av politiska grupper i kammaren. Sådana tillkännagivanden får rättslig verkan dagen efter det att förutsättningarna för den politiska gruppens existens upphört att föreligga.

Justification

The change to the title aligns it with the provisions for the constitution/dissolution of the political groups (Rule 32 6a).

The current wording of paragraph 3 subparagraph 1 uses "threshold" in singular while there are two thresholds.

As regards the amendments to paragraph 5, the formality of signatures would increase the legal certainty of the statement submitted to the President.

Paragraph 6 has hardly ever been applied as it stands and certainly not during the last years. Therefore it is proposed to delete the reference to the publication in the Official journal and bring the provision in line with the practice.

As regards the addition of paragraph 6a, is aims at clarifying that a declaration by the President – in his role as a “notary” - is necessary for the establishment of the group, with retroactive effect to the moment when the group validly notified its establishment and, for its dissolution, also a declaration of President with effects on the day following the moment when the conditions failed to be complied with by the group.

Ändringsförslag    30

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 33

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 33

Artikel 33

De politiska gruppernas verksamhet och rättsliga ställning

De politiska gruppernas verksamhet och rättsliga ställning

1.  De politiska grupperna ska utföra sina uppgifter inom ramen för unionens verksamhet, även de arbetsuppgifter som tillkommer dem genom arbetsordningen. De politiska grupperna ska inom ramen för generalsekretariatets tjänsteförteckning förfoga över ett sekretariat, administrativa resurser och de anslag som förs in i parlamentets budget.

1.  De politiska grupperna ska utföra sina uppgifter inom ramen för unionens verksamhet, även de arbetsuppgifter som tillkommer dem genom arbetsordningen. De politiska grupperna ska inom ramen för generalsekretariatets tjänsteförteckning förfoga över ett sekretariat, administrativa resurser och de anslag som förs in i parlamentets budget.

2.  Presidiet ska fastställa bestämmelser om hur dessa resurser och anslag ska tillhandahållas, utnyttjas och kontrolleras samt om de härtill hörande delegeringarna av befogenheter att genomföra budgeten.

2.  Presidiet ska, med beaktande av eventuella förslag från talmanskonferensen, fastställa bestämmelser om hur dessa resurser och anslag ska tillhandahållas, utnyttjas och kontrolleras samt om de härtill hörande delegeringarna av befogenheter att genomföra budgeten och om konsekvenserna ifall reglerna inte respekteras.

3.  I de bestämmelserna ska anges de administrativa och ekonomiska konsekvenserna i händelse av att en politisk grupp upplöses.

3.  I de bestämmelserna ska anges de administrativa och ekonomiska konsekvenserna i händelse av att en politisk grupp upplöses.

Motivering

Syftet med ändringen är att anpassa denna artikel till artikel 27.10.

Ändringsförslag    31

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 34

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 34

Artikel 34

Tvärpolitiska grupper

Tvärpolitiska grupper

1.  Enskilda ledamöter får bilda tvärpolitiska grupper eller andra inofficiella grupper med ledamöter, för att informellt utbyta åsikter om särskilda frågor mellan de olika politiska grupperna genom att locka till sig ledamöter från parlamentets olika utskott, och för att främja kontakten mellan ledamöterna och det civila samhället.

1.  Enskilda ledamöter får bilda tvärpolitiska grupper eller andra inofficiella grupper med ledamöter, för att informellt utbyta åsikter om särskilda frågor mellan de olika politiska grupperna genom att locka till sig ledamöter från parlamentets olika utskott, och för att främja kontakten mellan ledamöterna och det civila samhället.

2.  Sådana grupper får inte delta i verksamhet som skulle kunna leda till att förväxlingar sker med parlamentets eller dess organs officiella verksamhet. De politiska grupperna kan, under förutsättning att villkoren i de bestämmelser om inrättande av tvärpolitiska grupper eller andra inofficiella grupper som antagits av presidiet är uppfyllda, underlätta dessa gruppers verksamhet genom att förse dem med logistiskt stöd.

2.  Full insyn ska medges i sådana gruppers verksamhet, och dessa grupper får inte delta i verksamhet som skulle kunna leda till att förväxlingar sker med parlamentets eller dess organs officiella verksamhet. De politiska grupperna kan, under förutsättning att villkoren i de bestämmelser om inrättande av tvärpolitiska grupper eller andra inofficiella grupper som antagits av presidiet är uppfyllda, underlätta dessa gruppers verksamhet genom att förse dem med logistiskt stöd.

Sådana grupper ska redogöra för alla bidrag, både ekonomiska och andra (exempelvis sekretariatshjälp), som, om de hade erbjudits ledamöterna personligen, skulle ha uppgetts i enlighet med bilaga I.

3.  De tvärpolitiska grupperna ska varje år redogöra för alla bidrag, både ekonomiska och andra (exempelvis sekretariatshjälp), som, om de hade erbjudits ledamöterna personligen, skulle ha uppgetts i enlighet med bilaga I.

Kvestorerna ska ansvara för att ett register förs över de redogörelser som avses i andra stycket. Registret ska offentliggöras på Europaparlamentets webbplats. Kvestorerna ska fastställa närmare bestämmelser och villkor för redogörelserna.

4.  Kvestorerna ska ansvara för att ett register förs över de redogörelser som avses i punkt 3. Registret ska offentliggöras på Europaparlamentets webbplats. Kvestorerna ska fastställa närmare bestämmelser och villkor för redogörelserna och säkerställa att denna artikel verkligen genomförs.

Ändringsförslag    32

Europaparlamentets arbetsordning

Avdelning II – rubriken

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

LAGSTIFTNINGS- OCH BUDGETFÖRFARANDEN SAMT ANDRA FÖRFARANDEN

LAGSTIFTNINGS- OCH BUDGETFÖRFARANDEN, FÖRFARANDE FÖR ANSVARSFRIHETSBEVILJANDE SAMT ANDRA FÖRFARANDEN

Ändringsförslag    33

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 37

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 37

Artikel 37

Kommissionens arbetsprogram

Årlig programplanering

1.  Parlamentet ska tillsammans med kommissionen och rådet utforma Europeiska unionens lagstiftningsprogram.

1.  Parlamentet ska tillsammans med kommissionen och rådet utforma Europeiska unionens lagstiftningsprogram.

Parlamentet och kommissionen ska samarbeta under förberedelserna av kommissionens arbetsprogram – som är kommissionens bidrag till unionens årliga och fleråriga programplanering – i enlighet med den tidsplan och de närmare föreskrifter som de två institutionerna kommit överens om och som fogas som bilaga till arbetsordningen8.

Parlamentet och kommissionen ska samarbeta under förberedelserna av kommissionens arbetsprogram – som är kommissionens bidrag till unionens årliga och fleråriga programplanering – i enlighet med den tidsplan och de närmare föreskrifter som de två institutionerna kommit överens om8.

 

1a.  När kommissionens arbetsprogram har antagits kommer parlamentet, rådet och kommissionen att i enlighet med punkt 7 i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning8a föra en diskussion och enas om en gemensam förklaring om en årlig interinstitutionell programplanering med allmänna mål och prioriteringar.

 

Innan förhandlingar inleds med rådet och kommissionen om den gemensamma förklaringen ska talmannen diskutera med talmanskonferensen och utskottsordförandekonferensen om parlamentets allmänna mål och prioriteringar.

 

Talmanskonferensen ska ge sitt godkännande innan talmannen undertecknar den gemensamma förklaringen.

2.  Vid brådskande och oförutsedda omständigheter har en institution rätt att på eget initiativ, och i enlighet med de förfaranden som föreskrivs i fördragen, föreslå lagstiftningsåtgärder utöver dem som föreslås i kommissionens arbetsprogram.

 

3.  Talmannen ska översända den av parlamentet antagna resolutionen till de andra institutionerna som deltar i Europeiska unionens lagstiftningsförfaranden och till medlemsstaternas parlament.

3.  Talmannen ska översända alla av parlamentet antagna resolutioner om lagstiftningsplanering och lagstiftningsprioriteringar till de andra institutionerna som deltar i Europeiska unionens lagstiftningsförfaranden och till medlemsstaternas parlament.

Talmannen ska uppmana rådet att yttra sig över kommissionens arbetsprogram samt över parlamentets resolution.

 

4.  Om en av institutionerna inte kan följa den fastställda tidsplanen ska den uppmanas att underrätta de andra institutionerna om skälen till förseningen och att föreslå en ny tidsplan.

 

 

4a.  Om kommissionen avser att dra tillbaka ett förslag ska ansvarig kommissionsledamot bjudas in av det ansvariga utskottet till ett möte för att diskutera denna avsikt. Rådets ordförandeskap kan också bjudas in till ett sådant möte. Om det ansvariga utskottet inte accepterar avsikten att dra tillbaka ett förslag, kan det uppmana kommissionen att göra ett uttalande till parlamentet. Artikel 123 ska tillämpas.

__________________

__________________

8 Se bilaga XIII.

8 Ramavtal om förbindelserna mellan Europaparlamentet och kommissionen (EUT L 304, 20.11.2010, s. 47).

 

8a EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

Motivering

Flera strykningar föreslås, var och en av olika skäl. Punkt 2 utgår således eftersom den består av ett ensidigt uttalande i parlamentets interna arbetsordning om vad andra institutioner kan tänkas ha rätt att göra.

Punkt 3 andra stycket utgår eftersom det placeras på annat ställe i texten.

Punkt 4 utgår eftersom den aldrig har tillämpats.

Ändringsförslag    34

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 38

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 38

Artikel 38

Respekt för Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna

Respekt för de grundläggande rättigheterna

1.  Parlamentet ska i all sin verksamhet till fullo respektera de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

1.  Parlamentet ska i all sin verksamhet till fullo respektera de rättigheter, friheter och principer som erkänns i artikel 6 i fördraget om Europeiska unionen och de värden som stadfästs i artikel 2 i det fördraget.

Parlamentet ska även till fullo respektera rättigheterna och principerna i artiklarna 2, 6.2 och 6.3 i fördraget om Europeiska unionen.

 

2.  Om det utskott som är ansvarigt för ärendet, en politisk grupp eller minst 40 ledamöter anser att ett förslag till lagstiftningsakt eller delar av det strider mot rättigheterna i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna ska ärendet på deras begäran hänvisas till utskottet med ansvar för tolkningen av stadgan. Yttrandet från det utskottet ska som bilaga bifogas betänkandet från det utskott som är ansvarigt för ärendet.

2.  Om det utskott som är ansvarigt för ärendet, en politisk grupp eller minst 40 ledamöter anser att ett förslag till lagstiftningsakt eller delar av det strider mot Europeiska unionens grundläggande rättigheter ska ärendet på deras begäran hänvisas till utskottet med ansvar för skydd av grundläggande rättigheter.

 

2a.  Denna begäran ska lämnas in inom fyra arbetsveckor efter tillkännagivandet i kammaren av att ärendet hänvisats till ett utskott.

 

2b.  Yttrandet från det utskott som ansvarar för skyddet av grundläggande rättigheter ska bifogas som bilaga till betänkandet från det utskott som är ansvarigt för ärendet.

Motivering

Denna anpassning av rubriken gör att både stadgan och de rättigheter och principer som fastställs i Europakonventionen omfattas, i enlighet med artikel 6 i EU-fördraget.

Punkt 1 behålls med smärre ändringar. Första och andra styckena slås ihop. Den aktuella bestämmelsen härrör från tiden före Lissabonfördraget, då stadgan om de grundläggande rättigheterna fick samma värde som fördraget (artikel 6 omfattar både stadgan (artikel 6.1) och konventionen (artikel 6.3)).

Genom införandet av punkt 2a anpassas tidsfristerna i artiklarna 38 och 42.

Ändringsförslag    35

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 38a (ny)

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

Artikel 38a

 

Jämställdhet

 

1.  Om det utskott som är ansvarigt för ärendet, en politisk grupp eller minst 40 ledamöter anser att ett förslag till lagstiftningsakt inte tar tillräcklig hänsyn till behovet av jämställdhet, kan de begära att ärendet hänvisas till utskottet med ansvar för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män.

 

2.  Denna begäran ska lämnas in inom fyra arbetsveckor efter tillkännagivandet i kammaren av att ärendet hänvisats till ett utskott.

 

3.  Yttrandet från det utskott som ansvarar för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män ska bifogas som bilaga till betänkandet från det utskott som är ansvarigt för ärendet.

Motivering

Rättelsen innebär att punkt 3 utgår eftersom den upprepar det som sägs i den sista meningen i punkt 1.

Ändringsförslag    36

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 39

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 39

Artikel 39

Kontroll av den rättsliga grunden

Kontroll av den rättsliga grunden

1.  Innan förslag till lagstiftningsakter och andra texter som avser lagstiftning behandlas, ska det utskott som är ansvarigt för ärendet först göra en kontroll av den rättsliga grund som valts.

1.  Innan förslag till rättsligt bindande akter behandlas, ska det utskott som är ansvarigt för ärendet först göra en kontroll av den rättsliga grund som valts.

2.  Om det utskottet anser att den rättsliga grunden är inkorrekt eller olämplig – inbegripet kontroll i enlighet med artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen – ska det begära att utskottet med ansvar för rättsliga frågor yttrar sig.

2.  Om det utskottet anser att den rättsliga grunden är inkorrekt eller olämplig – inbegripet kontroll i enlighet med artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen – ska det begära att utskottet med ansvar för rättsliga frågor yttrar sig.

3.  Utskottet med ansvar för rättsliga frågor kan också på eget initiativ behandla frågor som rör den rättsliga grunden för förslag till lagstiftningsakter. I så fall ska det utskott som är ansvarigt för ärendet underrättas.

3.  Utskottet med ansvar för rättsliga frågor kan också på eget initiativ i varje skede av lagstiftningsförfarandet behandla frågor som rör den rättsliga grunden. I så fall ska det utskott som är ansvarigt för ärendet underrättas.

4.  Om utskottet med ansvar för rättsliga frågor anser att den rättsliga grunden är inkorrekt eller olämplig, ska det underrätta parlamentet om sina slutsatser. Parlamentet ska rösta om dessa slutsatser innan det röstar om innehållet i förslaget.

4.  Om utskottet med ansvar för rättsliga frågor, om lämpligt efter att ha utbytt synpunkter med rådet och kommissionen i enlighet med de förfaranden som överenskommits på interinstitutionell nivå1a, anser att den rättsliga grunden är inkorrekt eller olämplig, ska det underrätta parlamentet om sina slutsatser. Parlamentet ska, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 63, rösta om dessa slutsatser innan det röstar om innehållet i förslaget.

5.  Ändringsförslag som läggs fram i parlamentet i syfte att ändra den rättsliga grunden för ett förslag till lagstiftningsakt är tillåtliga endast om det utskott som är ansvarigt för ärendet eller utskottet med ansvar för rättsliga frågor anser att den rättsliga grunden är inkorrekt eller olämplig.

5.  Ändringsförslag som läggs fram i parlamentet i syfte att ändra den rättsliga grunden är tillåtliga endast om det utskott som är ansvarigt för ärendet eller utskottet med ansvar för rättsliga frågor anser att den rättsliga grunden är inkorrekt eller olämplig.

6.  Om kommissionen inte är villig att ändra sitt förslag i överensstämmelse med den rättsliga grund som parlamentet har godkänt, kan föredraganden eller ordföranden i utskottet med ansvar för rättsliga frågor eller i det utskott som är ansvarigt för ärendet föreslå att omröstningen om innehållet i förslaget ska skjutas upp till ett senare sammanträde.

 

 

__________________

 

1a Interinstitutionellt avtal av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning, punkt 25 (EUT L 123, 12.5.2016, s. 1).

Justification

As concerns the changes in paragraph 1, “legally binding" is an inclusive formula which covers both the acts adopted by the ordinary and special legislative procedure (currently referred to as "legislative acts") and those adopted by another procedure (for instance NLE which the current rules refer to as "other documents of a legislative nature"). This formula reflects Article 288 and Article 2(1)&(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union. The change is to be included in other Rules, especially as some of them (e.g. Rule 49(1) or even Rule 39(3) just below) refer only to "legislative acts" or "legislative procedures", but are in fact also applied to acts and procedures which are not "legislative" in the meaning of Article 289(3) TFEU (for instance "NLE".

As concerns the changes in paragraph 1, this suggestion is made to include the possibility of checking the legal basis not only at the stage of Commission's proposal, but also when the Council adopts its first reading position.

As regards the deletion of paragraph 6, emphasis put (probably for historical reasons) on the Commission, while the author or co-author of the legislative act is the Council. Such a referral back to the committee is always possible under the Rules of Procedure.

Ändringsförslag    37

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 40

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 40

Artikel 40

Delegering av lagstiftningsbefogenhet

Delegering av lagstiftningsbefogenhet och tilldelning av genomförandebefogenheter

1.  När parlamentet granskar ett förslag till lagstiftningsakt som delegerar befogenhet till kommissionen i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska det ägna särskild uppmärksamhet åt delegeringens mål, innehåll, omfattning och varaktighet samt åt de villkor som delegeringen omfattas av.

1.  När parlamentet granskar ett förslag till lagstiftningsakt som delegerar befogenhet till kommissionen i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska det ägna särskild uppmärksamhet åt delegeringens mål, innehåll, omfattning och varaktighet samt åt de villkor som delegeringen omfattas av.

 

1a.  När parlamentet granskar ett förslag till lagstiftningsakt som tilldelar genomförandebefogenheter i enlighet med artikel 291 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, ska parlamentet ägna särskild uppmärksamhet åt det faktum att kommissionen, när den utövar en genomförandebefogenhet, varken får ändra eller komplettera lagstiftningsakten, inte ens avseende icke väsentliga delar.

2.  Det utskott som är ansvarigt för ärendet får när som helst begära ett yttrande av det utskott som ansvarar för tolkning och tillämpning av unionslagstiftningen.

2.  Det utskott som är ansvarigt för ärendet får när som helst begära ett yttrande av det utskott som ansvarar för tolkning och tillämpning av unionslagstiftningen.

3.  Det utskott som ansvarar för tolkning och tillämpning av unionslagstiftningen får också på eget initiativ ta upp frågor som rör delegering av lagstiftningsbefogenhet. I så fall ska det utskott som är ansvarigt för ärendet underrättas.

3.  Det utskott som ansvarar för tolkning och tillämpning av unionslagstiftningen får också på eget initiativ ta upp frågor som rör delegering av lagstiftningsbefogenhet och tilldelning av genomförandebefogenheter. I så fall ska det utskott som är ansvarigt för ärendet underrättas.

Ändringsförslag    38

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 41

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 41

Artikel 41

Kontroll av ekonomisk förenlighet

Kontroll av ekonomisk förenlighet

1.  Har ett förslag till lagstiftningsakt ekonomiska konsekvenser ska parlamentet fastställa om tillräckliga finansiella medel har föreslagits.

1.  Om ett förslag till en rättsligt bindande akt har ekonomiska konsekvenser ska parlamentet fastställa om tillräckliga finansiella medel har föreslagits.

2.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 47 ska det utskott som är ansvarigt för ärendet kontrollera om ett förslag till lagstiftningsakt och alla övriga handlingar som avser lagstiftning är ekonomiskt förenliga med den fleråriga budgetramen.

2.  Det utskott som är ansvarigt för ärendet ska kontrollera att ett förslag till en rättsligt bindande akt är ekonomiskt förenligt med förordningen om den fleråriga budgetramen.

3.  Om det utskott som är ansvarigt för ärendet ändrar några uppgifter i anslagstilldelningen i den berörda rättsakten ska det begära att utskottet med ansvar för budgetfrågor yttrar sig.

3.  Om det utskott som är ansvarigt för ärendet ändrar några uppgifter i anslagstilldelningen i den berörda rättsakten ska det begära att utskottet med ansvar för budgetfrågor yttrar sig.

4.  Utskottet med ansvar för budgetfrågor kan även på eget initiativ behandla frågor som rör den ekonomiska förenligheten av ett förslag till lagstiftningsakter. I så fall ska det utskott som är ansvarigt för ärendet underrättas.

4.  Utskottet med ansvar för budgetfrågor får även på eget initiativ behandla frågor som rör den ekonomiska förenligheten av förslag till rättsligt bindande akter. I så fall ska det utskott som är ansvarigt för ärendet underrättas.

5.  Om utskottet med ansvar för budgetfrågor anser att förslaget inte är ekonomiskt förenligt, ska det översända sina slutsatser till parlamentet som ska låta dessa gå till omröstning.

5.  Om utskottet med ansvar för budgetfrågor anser att förslaget inte är ekonomiskt förenligt, ska det översända sina slutsatser till parlamentet innan parlamentet röstar om förslaget.

6.  Parlamentet får med budgetmyndighetens medgivande anta en rättsakt som förklarats oförenlig.

 

Motivering

Ändringarna av punkt 2: hänvisningen till artikel 47 överflödig. Genom att förordningen läggs till klargörs att BUDG-utskottet även tittar på den fördelningstabell som ingår i förordningen om den fleråriga budgetramen.

Ändringarna av punkt 5: parlamentet ska inte rösta om BUDG-utskottets slutsatser, men dessa ska bifogas betänkandet från det ansvariga utskottet före omröstningen i kammaren.

Punkt 6 utgår eftersom lydelsen inte är särskilt tydlig. (Betyder ”rättsakt” utkastet till lagstiftningsförslag, och vem har förklarat akten ”oförenlig”?)

Ändringsförslag    39

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 42

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 42

Artikel 42

Kontroll av respekten för subsidiaritetsprincipen

Kontroll av respekten för subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna

1.  Vid behandlingen av ett förslag till lagstiftningsakt ska parlamentet särskilt kontrollera att förslaget till rättsakt respekterar subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna.

1.  Vid behandlingen av ett förslag till lagstiftningsakt ska parlamentet särskilt kontrollera att förslaget till rättsakt respekterar subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna.

2.  Utskottet med ansvar för respekten för subsidiaritetsprincipen får besluta att utarbeta rekommendationer till det ansvariga utskottet avseende ett förslag till lagstiftningsakt.

2.  Endast utskottet med ansvar för respekten för subsidiaritetsprincipen får besluta att utarbeta rekommendationer till det ansvariga utskottet avseende ett förslag till lagstiftningsakt.

 

Om det utskott som är ansvarigt för ärendet, en politisk grupp eller minst 40 ledamöter anser att ett förslag till lagstiftningsakt eller delar av det strider mot subsidiaritetsprincipen ska ärendet på deras begäran hänvisas till utskottet med ansvar för respekt för subsidiaritetsprincipen. Denna begäran ska lämnas in inom fyra arbetsveckor efter tillkännagivandet i kammaren av att ärendet hänvisats till ett utskott.

3.  Om ett nationellt parlament lämnar ett motiverat yttrande till talmannen i enlighet med artikel 3 i protokollet om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen och artikel 6 i protokollet om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna ska detta yttrande hänvisas till det utskott som är ansvarigt för ärendet och för kännedom vidarebefordras till utskottet med ansvar för respekten för subsidiaritetsprincipen.

 

4.  Utom i de brådskande fall som avses i artikel 4 i protokollet om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen får det utskott som är ansvarigt för ärendet inte företa slutomröstning före utgången av den frist på åtta veckor som fastställs i artikel 6 i protokollet om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna.

4.  Utom i de brådskande fall som avses i artikel 4 i protokoll nr 1 om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen får det utskott som är ansvarigt för ärendet inte företa slutomröstning före utgången av den frist på åtta veckor som fastställs i artikel 6 i protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna.

 

4a.  Om ett nationellt parlament lämnar ett motiverat yttrande till talmannen i enlighet med artikel 3 i protokollet om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen ska detta yttrande hänvisas till det utskott som är ansvarigt för ärendet och för kännedom vidarebefordras till utskottet med ansvar för respekten för subsidiaritetsprincipen.

5.  Om minst en tredjedel av det totala antal röster som tilldelats de nationella parlamenten står bakom motiverade yttranden om att ett förslag till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen eller en fjärdedel för ett förslag till lagstiftningsakt som lagts fram på grundval av artikel 76 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, får parlamentet inte fatta beslut förrän förslagsställaren har redogjort för hur denne avser att gå vidare i ärendet.

5.  Om minst en tredjedel av det totala antal röster som tilldelats de nationella parlamenten står bakom motiverade yttranden om att ett förslag till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen eller en fjärdedel för ett förslag till lagstiftningsakt som lagts fram på grundval av artikel 76 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, får parlamentet inte fatta beslut förrän förslagsställaren har redogjort för hur denne avser att gå vidare i ärendet.

6.  Om, inom ramen för det ordinarie lagstiftningsförfarandet, minst en enkel majoritet av de röster som tilldelats de nationella parlamenten står bakom motiverade yttranden om att ett förslag till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen får det utskott som är ansvarigt för ärendet, efter att ha beaktat de motiverade yttranden som inkommit från de nationella parlamenten och kommissionen och efter att ha hört utskottet med ansvar för respekten för subsidiaritetsprincipen, antingen rekommendera att parlamentet förkastar förslaget på grund av åsidosättande av subsidiaritetsprincipen eller lägga fram andra rekommendationer för parlamentet, vilka kan inbegripa ändringsförslag som rör respekten för subsidiaritetsprincipen. Yttrandet från utskottet med ansvar för respekten för subsidiaritetsprincipen ska fogas till dessa rekommendationer.

6.  Om, inom ramen för det ordinarie lagstiftningsförfarandet, minst en enkel majoritet av de röster som tilldelats de nationella parlamenten står bakom motiverade yttranden om att ett förslag till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen får det utskott som är ansvarigt för ärendet, efter att ha beaktat de motiverade yttranden som inkommit från de nationella parlamenten och kommissionen och efter att ha hört utskottet med ansvar för respekten för subsidiaritetsprincipen, antingen rekommendera att parlamentet förkastar förslaget på grund av åsidosättande av subsidiaritetsprincipen eller lägga fram andra rekommendationer för parlamentet, vilka kan inbegripa ändringsförslag som rör respekten för subsidiaritetsprincipen. Yttrandet från utskottet med ansvar för respekten för subsidiaritetsprincipen ska fogas till dessa rekommendationer.

Rekommendationen ska läggas fram för parlamentet för debatt och omröstning. Om en rekommendation om att förkasta förslaget antas med en majoritet av de avgivna rösterna ska talmannen förklara förfarandet avslutat. Om parlamentet inte förkastar förslaget ska förfarandet fullföljas, med beaktande av eventuella rekommendationer som antas av parlamentet.

Rekommendationen ska läggas fram för parlamentet för debatt och omröstning. Om en rekommendation om att förkasta förslaget antas med en majoritet av de avgivna rösterna ska talmannen förklara förfarandet avslutat. Om parlamentet inte förkastar förslaget ska förfarandet fullföljas, med beaktande av eventuella rekommendationer som antas av parlamentet.

Motivering

Införandet av punkt 2 stycke 1a (nytt) har inspirerats av bestämmelsen i artikel 38.

Punkt 3 i artikel 42 placeras efter punkt 4 och lydelsen anpassas.

Ändringsförslag    40

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 44

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 44

Artikel 44

Parlamentets företrädare vid rådsmöten

Parlamentets företrädare vid rådsmöten

När rådet inbjuder parlamentet att delta vid ett rådsmöte där rådet handlar i sin egenskap av lagstiftare, ska talmannen uppdra åt ordföranden för det ansvariga utskottet, föredraganden eller någon annan ledamot som utsetts av det ansvariga utskottet att företräda parlamentet.

När rådet inbjuder parlamentet att delta vid ett rådsmöte ska talmannen uppdra åt ordföranden för det utskott som ansvarar för ärendet, föredraganden eller någon annan ledamot som utsetts av det ansvariga utskottet att företräda parlamentet.

Ändringsförslag    41

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 45

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 45

Artikel 45

Parlamentets initiativrätt enligt fördragen

Parlamentets rätt att lägga fram förslag

I fall där fördragen ger parlamentet initiativrätt får det ansvariga utskottet besluta att utarbeta ett initiativbetänkande.

I fall där fördragen ger parlamentet initiativrätt får det ansvariga utskottet besluta att utarbeta ett initiativbetänkande i enlighet med artikel 52.

Betänkandet ska innehålla följande:

Betänkandet ska innehålla följande:

a)  Ett resolutionsförslag.

a)  Ett resolutionsförslag.

b)  När det är lämpligt ett förslag till beslut eller ett utkast till förslag.

b)  Ett utkast till förslag.

c)  En motivering med, när det är lämpligt, en finansieringsöversikt.

c)  En motivering med, när det är lämpligt, en finansieringsöversikt.

Om parlamentets antagande av en rättsakt kräver godkännande från rådet och yttrande eller godkännande från kommissionen får parlamentet, efter omröstningen om den föreslagna rättsakten och på förslag från föredraganden, besluta att skjuta upp omröstningen om resolutionsförslaget fram till det att rådet eller kommissionen har framfört sin ståndpunkt.

Om parlamentets antagande av en rättsakt kräver godkännande från rådet och yttrande eller godkännande från kommissionen får parlamentet, efter omröstningen om den föreslagna rättsakten och på förslag från föredraganden, besluta att skjuta upp omröstningen om resolutionsförslaget fram till det att rådet eller kommissionen har framfört sin ståndpunkt.

Motivering

Preliminärt förslag för att anpassa rubriken till artikel 46

Ändringarna av punkt 1 införs av tydlighetsskäl. Några exempel på möjliga initiativ från parlamentet: artikel 7 i EU-fördraget: en medlemsstats åsidosättande av grundläggande principer; artikel 14 EU-fördraget: Europaparlamentets sammansättning; artikel 48 EU‑fördraget: fördragsöversyn; artikel 223.1 i EUF-fördraget: bestämmelser om val till Europaparlamentet; artikel 223.2 i EUF-fördraget: beslut om utförande av ledamöternas åligganden (ledamotsstadgan); artikel 226 i EUF-fördraget: föreskrifter för utövandet av Europaparlamentets undersökningsrätt; artikel 228 i EUF-fördraget: regler för ombudsmannens ämbetsutövning.

Ändringsförslag    42

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 46

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 46

Artikel 46

Initiativ enligt artikel 225 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Uppmaningar till kommissionen om att lägga fram förslag

1.  Parlamentet får enligt artikel 225 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt anmoda kommissionen att lägga fram ett lämpligt förslag om att anta nya eller ändra befintliga rättsakter genom att anta en resolution på grundval av det ansvariga utskottets initiativbetänkande som utarbetats i enlighet med artikel 52 i arbetsordningen. Resolutionen ska antas av en majoritet av parlamentets ledamöter vid slutomröstningen. Parlamentet kan samtidigt fastställa en frist för framläggandet av förslaget.

1.  Parlamentet får enligt artikel 225 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt anmoda kommissionen att lägga fram ett lämpligt förslag om att anta nya eller ändra befintliga rättsakter genom att anta en resolution på grundval av det ansvariga utskottets initiativbetänkande som utarbetats i enlighet med artikel 52 i arbetsordningen. Resolutionen ska antas av en majoritet av parlamentets ledamöter vid slutomröstningen. Parlamentet kan samtidigt fastställa en frist för framläggandet av förslaget.

2.  En ledamot får lägga fram ett förslag till unionsrättsakt inom ramen för parlamentets initiativrätt enligt artikel 225 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

2.  En ledamot får lägga fram ett förslag till unionsrättsakt inom ramen för parlamentets initiativrätt enligt artikel 225 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Ett sådant förslag får läggas fram av upp till tio ledamöter. Förslaget ska ange den rättsliga grunden och kan åtföljas av en motivering på högst 150 ord.

Ett sådant förslag får läggas fram gemensamt av upp till tio ledamöter. Förslaget ska ange den rättsliga grund som förslaget baseras på och kan åtföljas av en motivering på högst 150 ord.

 

Förslaget ska inges till talmannen, som ska kontrollera om de rättsliga kraven är uppfyllda. Talmannen får hänvisa förslaget till det utskott som är ansvarigt för den aktuella kontrollen och begära att det avger ett yttrande om huruvida den rättsliga grunden är lämplig. Om talmannen förklarar att förslaget är tillåtligt ska han eller hon tillkännage detta i kammaren och hänvisa förslaget till ansvarigt utskott.

 

Innan förslaget hänvisas till ansvarigt utskott ska det översättas till de officiella språk som utskottets ordförande bedömer som oundgängliga för en summarisk behandling.

 

Det ansvariga utskottet ska besluta om den fortsatta behandlingen inom tre månader efter det att förslaget hänvisats till utskottet och efter att ha gett förslagets upphovsmän möjlighet att tala inför utskottet.

 

Förslagets upphovsmän ska nämnas vid namn i betänkandets titel.

3.  Förslaget ska inges till talmannen, som ska kontrollera om de rättsliga kraven är uppfyllda. Talmannen får hänvisa förslaget till det utskott som är ansvarigt för den aktuella kontrollen och begära att det avger ett yttrande om huruvida den rättsliga grunden är lämplig. Om talmannen förklarar att förslaget är tillåtligt ska denne tillkännage detta i kammaren och hänvisa förslaget till ansvarigt utskott.

 

Innan förslaget hänvisas till ansvarigt utskott ska det översättas till de officiella språk som utskottets ordförande bedömer som oundgängliga för en summarisk behandling.

 

Utskottet kan rekommendera talmannen att förslaget ska kunna skrivas på av andra ledamöter som så vill, enligt de villkor och med de tidsfrister som föreskrivs i artikel 136.2, 136.3 och 136.7.

 

Om förslaget undertecknats av en majoritet av parlamentets ledamöter ska betänkandet om förslaget anses som godkänt av talmanskonferensen. Utskottet ska utarbeta ett betänkande i enlighet med artikel 52 efter att ha hört förslagets upphovsmän.

 

Om förslaget inte har kunnat undertecknas av andra ledamöter eller inte har undertecknats av en majoritet av parlamentets ledamöter ska det ansvariga utskottet besluta om den fortsatta behandlingen inom tre månader efter det att förslaget hänvisats till utskottet och efter att ha hört förslagets upphovsmän.

 

Förslagets upphovsmän ska nämnas vid namn i betänkandets titel.

 

4.  Parlamentets resolutioner ska ange den relevanta rättsliga grunden och omfatta detaljerade rekommendationer angående innehållet i förslaget i fråga, vilket ska respektera de grundläggande rättigheterna och subsidiaritetsprincipen.

4.  Parlamentets resolutioner ska ange den relevanta rättsliga grunden och omfatta rekommendationer angående innehållet i förslaget i fråga.

5.  Om ett förslag har ekonomiska konsekvenser, ska parlamentet ange hur tillräcklig ekonomisk täckning kan garanteras.

5.  Om ett förslag har ekonomiska konsekvenser, ska parlamentet ange hur tillräcklig ekonomisk täckning kan garanteras.

6.  Ansvarigt utskott ska följa utvecklingen när det gäller varje förslag till lagstiftningsakt som utarbetas till följd av en särskild uppmaning från parlamentet.

6.  Ansvarigt utskott ska följa utvecklingen när det gäller varje förslag till unionsrättsakt som utarbetas till följd av en särskild uppmaning från parlamentet.

 

6a.  Utskottsordförandekonferensen ska regelbundet kontrollera huruvida kommissionen efterlever punkt 10 i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning, enligt vilken kommissionen inom tre månader ska besvara uppmaningar om framläggande av förslag genom att anta ett särskilt meddelande där de planerade uppföljningsåtgärderna anges. Utskottsordförandekonferensen ska regelbundet rapportera om resultaten av denna kontroll till talmanskonferensen.

Justification

The title is clarified and aligned, compared also to the title of Rule 45.

The first, second, fifth and sixth subparagraphs of Rule 46(3) are moved to Rule 46(2). The contents of the third and fourth subparagraphs of Rule 46(3) is deleted because the procedure they laid down is very complex and was hardly ever applied until now.

As regards changes to paragraph 4, they reflect that other principles must obviously also be respected (proportionality for instance).

Paragraph 6 shall become paragraph 5. This paragraph refers to a "proposed legislative act". The restriction implied by the word "legislative" (as defined in Article 289 TFEU) is questionable. Therefore it is suggested to use "Union act" as in Article 225 TFEU and in paragraph 1 of this Rule.

Ändringsförslag    43

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 47

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 47

Artikel 47

Behandling av lagstiftningstexter

Behandling av rättsligt bindande akter

1.  Förslag till lagstiftningsakter och andra texter som avser lagstiftning ska av talmannen hänvisas till ansvarigt utskott för behandling.

1.  Förslag till rättsligt bindande akter som mottagits från andra institutioner eller från medlemsstater ska av talmannen hänvisas till ansvarigt utskott för behandling.

I tveksamma fall kan talmannen tillämpa artikel 201.2 innan han eller hon tillkännager i kammaren att texten hänvisats till ansvarigt utskott.

 

När ett förslag är upptaget i kommissionens arbetsprogram, kan ansvarigt utskott besluta att utse en föredragande som ska följa utarbetandet av förslaget.

 

När rådet eller kommissionen begär att parlamentet ska yttra sig, ska talmannen vidarebefordra denna begäran till det utskott som ansvarar för behandlingen av förslaget i fråga.

 

Bestämmelserna om första behandlingen i artiklarna 38-46, 57-63 och 75 ska tillämpas på förslag till lagstiftningsakter, oavsett om det krävs en, två eller tre behandlingar.

 

 

1a.  I tveksamma fall kan talmannen innan han eller hon tillkännager i kammaren att texten hänvisats till ansvarigt utskott hänvisa frågan om ansvarsområden till talmanskonferensen. Talmanskonferensen ska anta sitt beslut på grundval av en rekommendation från utskottsordförandekonferensen, eller från dess ordförande, i enlighet med artikel 201a.2.

 

1b.  Det ansvariga utskottet kan när som helst besluta att utse en föredragande för att följa utarbetandet av ett förslag. Det ska särskilt överväga att göra detta om förslaget finns med i kommissionens arbetsprogram.

2.  Rådets ståndpunkter ska hänvisas för behandling till det utskott som var ansvarigt vid första behandlingen.

 

Bestämmelserna om andra behandlingen i artiklarna 64-69 och 76 ska tillämpas på rådets ståndpunkter.

 

3.  Under det förlikningsförfarande mellan parlamentet och rådet som följer på andra behandlingen får ingen återförvisning till utskott äga rum.

 

Bestämmelserna om tredje behandlingen i artiklarna 70, 71 och 72 ska tillämpas vid förlikningsförfarandet.

 

4.  Artiklarna 49, 50, 53, 59.1, 59.3, 60, 61 och 188 ska inte tillämpas vid andra och tredje behandlingen.

 

5.  Om en bestämmelse i arbetsordningen som rör andra och tredje behandlingen strider mot någon annan bestämmelse i arbetsordningen, ska de bestämmelser som rör andra och tredje behandlingen ha företräde.

5.  Om en bestämmelse i arbetsordningen som rör andra och tredje behandlingen strider mot någon annan bestämmelse i arbetsordningen, ska de bestämmelser som rör andra och tredje behandlingen ha företräde.

Justification

As regards the change to paragraph 1 subparagraph 1, same change as in Rule 39 paragraph 1.

As regards the second subparagraph of Rule 47(1), it converts Rule 201(2) into a new Rule on questions of competence: Rule 201a (new); an alignment is therefore necessary.

As regards the fourth subparagraph, the reference to the Commission Work Programme is limitative and should be deleted. The rest is moved as paragraph 1b of Rule 47.

As regards the fifth subparagraph, the readability of such provision is difficult. The list is not limitative as other Rules apply as well; in addition, it mentions general Rules which apply in any case throughout the procedure, as for instance Rules 38 to 44; Rules 45 & 46 concern the right of initiative; Rules 57 to 63 & 75 are specific for first reading and it is not clear what is meant by the reference to them in this subparagraph.

Paragraphs 2 and 3 (2) are deleted as superfluous or self-evident given the existence of specific Rules on second and third reading.

Paragraph 3 subparagraph 1 is deleted here and moved to Rule72 as §6(new).

Paragraph 4 is deleted given the proposals concerning Rules 66.5(new) and 72.7(new).

Ändringsförslag    44

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 47a (ny)

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

Artikel 47a

 

Påskyndande av lagstiftningsförfaranden

 

Ansvarigt eller ansvariga utskott kan fatta beslut om att i samarbete med rådet och kommissionen påskynda lagstiftningsförfaranden avseende specifika förslag, utvalda särskilt bland sådana förslag som fastställs som prioriteringar i den gemensamma förklaringen om årlig interinstitutionell programplanering enligt artikel 37.1a.

Ändringsförslag    45

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 48

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 48

Artikel 48

Lagstiftningsförfaranden om initiativ som läggs fram av medlemsstater

Lagstiftningsförfaranden om initiativ som läggs fram av andra institutioner än kommissionen eller av medlemsstater

1.  Initiativ som läggs fram av medlemsstater i enlighet med artikel 76 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska behandlas i enlighet med denna artikel och artiklarna 38 – 43, 47 och 59 i arbetsordningen.

1.  När det ansvariga utskottet behandlar initiativ som läggs fram av andra institutioner än kommissionen eller av medlemsstater kan det bjuda in företrädare för dessa institutioner eller medlemsstater för att de ska redogöra för sina initiativ inför utskottet. De berörda medlemsstaternas företrädare kan åtföljas av rådets ordförandeskap.

2.  Det ansvariga utskottet kan inbjuda företrädare för de medlemsstater som lagt fram initiativet till utskottet för att redogöra för initiativet. Företrädarna för medlemsstaterna kan åtföljas av företrädare för rådets ordförandeskap.

  

3.  Innan det ansvariga utskottet påbörjar sin omröstning ska det fråga kommissionen om den håller på att utarbeta ett yttrande om initiativet. Om så är fallet ska utskottet inte anta sitt betänkande förrän det har tagit emot kommissionens yttrande.

3.  Innan det ansvariga utskottet påbörjar sin omröstning ska det fråga kommissionen om den håller på att utarbeta ett yttrande om initiativet eller om den inom kort avser att lägga fram ett alternativt förslag. Om kommissionen svarar att så är fallet ska utskottet inte anta sitt betänkande förrän det har tagit emot kommissionens yttrande eller alternativa förslag.

4.  Om parlamentet samtidigt eller inom en kort tidsperiod föreläggs två eller flera förslag, med samma lagstiftningssyfte, från kommissionen och/eller medlemsstaterna, ska parlamentet behandla dessa i ett enda betänkande. Det ansvariga utskottet ska i betänkandet ange till vilken text det föreslår ändringar och i lagstiftningsresolutionen hänvisa till de övriga texterna.

4.  Om parlamentet samtidigt eller inom en kort tidsperiod föreläggs två eller flera förslag med samma lagstiftningssyfte från kommissionen och/eller en annan institution och/eller medlemsstaterna, ska parlamentet behandla dessa förslag i ett enda betänkande. Det ansvariga utskottet ska i betänkandet ange till vilken text det föreslår ändringar och i lagstiftningsresolutionen hänvisa till de övriga texterna.

Motivering

När det gäller ändringarna av punkt 1 i denna artikel kan sägas att den i sin nuvarande utformning tar upp initiativ som läggs fram av medlemsstaterna. Dock kan även andra institutioner lägga fram initiativ (Europeiska centralbanken eller domstolen (se artikel 294.15 i EUF-fördraget)). Hänvisningen till ”denna artikel och artiklarna 38–43, 47 och 59” är onödigt begränsande. Andra bestämmelser, som till exempel artiklarna 50 eller 53, kan också tillämpas. Punkterna 1 och 2 i artikel 48 slås samman.

Punkt 2 utgår i sin nuvarande utformning och integreras i punkt 1.

Ändringsförslag    46

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 49

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 49

Artikel 49

Betänkanden som avser lagstiftning

Betänkanden som avser lagstiftning

1.  Ordföranden för det utskott till vilket ett förslag till lagstiftningsakt har hänvisats ska föreslå utskottet vilket förfarande som ska tillämpas.

1.  Ordföranden för det utskott till vilket ett förslag till rättsligt bindande akt har hänvisats ska föreslå utskottet vilket förfarande som ska tillämpas.

2.  Efter ett beslut om vilket förfarande som ska följas, och när artikel 50 inte ska tillämpas, ska utskottet bland sina ledamöter eller ständiga suppleanter utse en föredragande för förslaget till lagstiftningsakt, om detta inte redan har skett på grundval av kommissionens arbetsprogram som överenskommits i enlighet med artikel 37.

2.  Efter ett beslut om vilket förfarande som ska följas, och när det förenklade förfarandet enligt artikel 50 inte ska tillämpas, ska utskottet bland sina ledamöter eller ständiga suppleanter utse en föredragande för förslaget till lagstiftningsakt, om detta inte redan har skett på grundval av artikel 47.1b.

3.  Utskottets betänkande ska omfatta följande delar:

3.  Utskottets betänkande ska omfatta följande delar:

a)  Eventuella ändringsförslag till förslaget, vid behov försedda med korta motiveringar som föredraganden ska ha ansvaret för och som inte ska gå till omröstning.

a)  Eventuella ändringsförslag till förslaget, vid behov försedda med korta motiveringar som förslagsställaren ska ha ansvaret för och som inte ska gå till omröstning.

b)  Ett förslag till lagstiftningsresolution i enlighet med artikel 59.2.

b)  Ett förslag till lagstiftningsresolution i enlighet med artikel 59.1c.

c)  Vid behov en motivering, inklusive en finansieringsöversikt som anger omfattningen av betänkandets eventuella ekonomiska konsekvenser och överensstämmelsen med den fleråriga budgetramen.

c)  Vid behov en motivering, som om det behövs innehåller en finansieringsöversikt som anger omfattningen av betänkandets eventuella ekonomiska konsekvenser och överensstämmelsen med den fleråriga budgetramen.

 

ca)  Om tillgänglig, parlamentets konsekvensbedömning.

Motivering

När det gäller ändringarna av punkt 3 a kan man säga att de återspeglar det faktum att bestämmelsen i sin nuvarande lydelse anger att alla korta motiveringar i betänkanden är föredragandens ansvar. Detta är korrekt för förslagen till betänkande, men inte för själva betänkandena.

När det gäller punkt 3 c kan sägas att finansieringsöversikter är ganska ovanliga i motiveringar. Ordet ”inklusive” kan därför kännas för starkt eftersom det kan tolkas som att finansieringsöversikter alltid ska ingå. Här föreslås en mer flexibel formulering.

Ändringsförslag    47

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 50

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 50

Artikel 50

Förenklat förfarande

Förenklat förfarande

1.  Efter en första diskussion om ett förslag till lagstiftningsakt får utskottsordföranden föreslå att förslaget godkänns utan ändringsförslag. Såvida inte minst en tiondel av utskottets ledamöter motsätter sig detta, ska utskottsordföranden lägga fram ett betänkande för parlamentet om godkännande av förslaget. Artikel 150.1 andra stycket, 150.2 och 150.4 ska tillämpas.

1.  Efter en första diskussion om ett förslag till lagstiftningsakt får utskottsordföranden föreslå att förslaget godkänns utan ändringsförslag. Såvida inte minst en tiondel av utskottets ledamöter motsätter sig detta, ska det föreslagna förfarandet anses ha godkänts. Utskottsordföranden eller föredraganden, om en sådan har utsetts, ska lägga fram ett betänkande för parlamentet om godkännande av förslaget. Artikel 150.1 andra stycket, 150.2 och 150.4 ska tillämpas.

2.  Ordföranden kan i stället föreslå att ordföranden själv eller föredraganden utarbetar ett antal ändringsförslag som återger diskussionen i utskottet. Om utskottet går med på detta, ska dessa ändringsförslag sändas till utskottets ledamöter. Betänkandet ska anses ha blivit antaget i utskottet såvida inte minst en tiondel av utskottets ledamöter har framfört invändningar före en fastställd tidpunkt, som inte får infalla tidigare än 21 dagar efter det att förslaget sänts ut. I så fall ska förslaget till lagstiftningsresolution och ändringsförslagen läggas fram för kammaren utan debatt i enlighet med artikel 150.1 andra stycket, 150.2 och 150.4.

2.  Alternativt kan ordföranden föreslå att ordföranden själv eller föredraganden utarbetar ett antal ändringsförslag som återger diskussionen i utskottet. Såvida inte minst en tiondel av utskottets ledamöter motsätter sig detta, ska det föreslagna förfarandet anses ha godkänts och ändringsförslagen sändas till utskottets ledamöter.

 

Betänkandet ska anses ha blivit antaget i utskottet såvida inte minst en tiondel av utskottets ledamöter har framfört invändningar mot ändringsförslagen före en fastställd tidpunkt, som inte får infalla tidigare än 10 arbetsdagar efter det att förslaget sänts ut. I så fall ska förslaget till lagstiftningsresolution och ändringsförslagen läggas fram för kammaren utan debatt i enlighet med artikel 150.1 andra stycket, 150.2 och 150.4.

 

Om minst en tiondel av utskottets ledamöter framför invändningar mot ändringsförslagen ska dessa tas upp till omröstning vid nästföljande utskottssammanträde.

3.  Om minst en tiondel av ledamöterna framför invändningar ska ändringsförslagen tas upp till omröstning vid nästföljande utskottssammanträde.

 

4.  Punkterna 1 första och andra meningen, 2 första, andra och tredje meningen samt 3 ska också gälla i tillämpliga delar på utskottsyttranden i den mening som avses i artikel 53.

4.  Med undantag av bestämmelserna om framläggandet för parlamentet ska denna artikel också gälla i tillämpliga delar på utskottsyttranden i den mening som avses i artikel 53.

Motivering

Punkt 3 gäller det fall som avses i punkt 2, inte det fall som nämns i punkt 1. Texten blir mer lättläst om man slår ihop punkterna 2 och 3 till en enda punkt.

Ändringen av punkt 4 syftar också till att göra den mer lättläst.

Ändringsförslag    48

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 51

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 51

Artikel 51

Betänkanden som inte avser lagstiftning

Betänkanden som inte avser lagstiftning

1.  Om ett utskott utarbetar ett betänkande som inte avser lagstiftning, ska det bland sina ledamöter eller ständiga suppleanter utse en föredragande.

1.  Om ett utskott utarbetar ett betänkande som inte avser lagstiftning, ska det bland sina ledamöter eller ständiga suppleanter utse en föredragande.

2.  Utskottets föredragande är ansvarig för utarbetandet av utskottets betänkande och för att detta på utskottets vägnar läggs fram i kammaren.

 

3.  Utskottets betänkande ska omfatta följande delar:

3.  Utskottets betänkande ska omfatta följande delar:

a)  Ett resolutionsförslag.

a)  Ett resolutionsförslag.

b)  En motivering, inklusive en finansieringsöversikt som anger omfattningen av betänkandets eventuella ekonomiska konsekvenser och överensstämmelsen med den fleråriga budgetramen.

b)  En motivering, som om det behövs innehåller en finansieringsöversikt som anger omfattningen av betänkandets eventuella ekonomiska konsekvenser och överensstämmelsen med den fleråriga budgetramen.

c)  Alla resolutionsförslag som ska ingå i betänkandet i enlighet med artikel 133.4.

c)  Alla resolutionsförslag som ska ingå i betänkandet i enlighet med artikel 133.4.

Motivering

Punkt 2 utgår här och flyttas till nuvarande artikel 56. Denna definition av föredragandens uppgifter kommer att införas i artikel 56 om utarbetande av betänkanden.

Ändringsförslag    49

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 52

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 52

Artikel 52

Initiativbetänkanden

Initiativbetänkanden

1.  Ett utskott som har för avsikt att utarbeta ett betänkande och förelägga parlamentet ett resolutionsförslag i ett ämne som hör till utskottets ansvarsområde, utan att det har fått sig hänvisat vare sig en begäran om samråd eller en begäran om yttrande i enlighet med artikel 201.1, får endast göra detta med ett i förväg inhämtat medgivande från talmanskonferensen. Ett eventuellt avslag på en sådan begäran ska alltid åtföljas av en motivering. Om betänkandet rör ett förslag som lagts fram av en ledamot i enlighet med artikel 46.2 får medgivandet nekas endast om villkoren i artikel 5 i ledamotsstadgan och i artikel 225 fördraget om Europeiska unionens funktionssätt inte är uppfyllda.

1.  Ett utskott som har för avsikt att utarbeta ett betänkande som inte avser lagstiftning eller ett betänkande enligt artikel 45 eller 46 om ett ämne som hör till utskottets ansvarsområde, utan att något hänvisningsförfarande har ägt rum, får endast göra detta med ett i förväg inhämtat medgivande från talmanskonferensen.

 

Talmanskonferensen ska fatta beslut om en begäran om tillstånd att utarbeta ett betänkande enligt första stycket på grundval av tillämpningsföreskrifter som talmanskonferensen själv fastställer.

Talmanskonferensen ska fatta beslut om en begäran om tillstånd att utarbeta ett betänkande enligt punkt 1 på grundval av bestämmelser som talmanskonferensen själv fastställer. Om ett utskotts befogenhet att utarbeta ett betänkande för vilket tillstånd har begärts ifrågasätts, ska talmanskonferensen inom sex veckor fatta ett beslut på grundval av en rekommendation från utskottsordförandekonferensen, eller, om ingen sådan rekommendation föreligger, från utskottsordförandekonferensens ordförande. Om inget beslut har fattats av talmanskonferensen inom denna period, ska rekommendationen anses ha blivit godkänd.

 

 

1a.  Ett avslag på en sådan begäran ska alltid åtföljas av en motivering till avslaget.

 

Om ämnet för betänkandet omfattas av den initiativrätt som avses i artikel 45 får medgivande nekas endast om villkoren i fördragen inte är uppfyllda.

 

1b.  I de fall som avses i artiklarna 45 och 46 ska talmanskonferensen fatta ett beslut inom två månader.

2.  Resolutionsförslag i initiativbetänkanden ska behandlas av parlamentet i enlighet med det förfarande för kortfattad redogörelse som fastställs i artikel 151. Ändringsförslag till dessa texter ska behandlas i kammaren endast om de lagts fram av föredraganden för att beakta ny information eller av minst en tiondel av parlamentets ledamöter. Alternativa förslag till resolution får inges av de politiska grupperna i enlighet med artikel 170.4. Artiklarna 176 och 180 ska tillämpas på utskottets resolutionsförslag och ändringsförslag till detta. Artikel 180 ska också tillämpas på den enda omröstningen om ett alternativt förslag till resolution.

2.  Resolutionsförslag som läggs fram för parlamentet ska behandlas i enlighet med det förfarande för kortfattad redogörelse som fastställs i artikel 151. Ändringsförslag till dessa texter och begäranden om delad omröstning eller särskild omröstning ska behandlas i kammaren endast om de har lagts fram antingen av föredraganden för att beakta ny information eller av minst en tiondel av parlamentets ledamöter. Alternativa förslag till resolution får inges av de politiska grupperna i enlighet med artikel 170.4. Artikel 180 ska tillämpas på utskottets resolutionsförslag och ändringsförslag till detta. Artikel 180 ska också tillämpas på den enda omröstningen om ett alternativt förslag till resolution.

Det första stycket ska inte tillämpas när ämnet för betänkandet kan bli föremål för en prioriterad debatt i kammaren, när betänkandet utarbetas i enlighet med den initiativrätt som avses i artiklarna 45 eller 46 eller när betänkandet har godkänts som strategiskt betänkande9.

 

 

2a.  Punkt 2 ska inte tillämpas när ämnet för betänkandet kan bli föremål för en prioriterad debatt i kammaren, när betänkandet utarbetas i enlighet med den initiativrätt som avses i artiklarna 45 och 46 eller när betänkandet har godkänts som strategiskt betänkande9a.

3.  Om ämnet för betänkandet omfattas av den initiativrätt som avses i artikel 45 får medgivande nekas endast om villkoren i fördragen inte är uppfyllda.

 

4.  I de fall som avses i artiklarna 45 och 46 ska talmanskonferensen fatta ett beslut inom två månader.

 

__________________

__________________

9 Se talmanskonferensens beslut om detta, som återges i bilaga XVII till arbetsordningen.

 

 

9a Se talmanskonferensens relevanta beslut.

Justification

As regards the changes to paragraph 1, the words "neither a consultation nor a request for an opinion has been referred to it" are updated to the current framework where Parliament's legislative powers go well beyond consultation. In fact, the own-initiative report must not deal with topics which are the subject of a legislative report / proposal.The last part of this paragraph will be deleted: Article 5 of the Statute and Article 225 of the Treaty are general provisions and do not as such set certain conditions for a Member's initiative. Minimal conditions are set in Rule 46(2) and they are meant to allow the President to follow up with the referral to the Committee responsible. It is the Committee responsible which then decides whether to seek authorisation.

The first part of the interpretation following paragraph 1 is integrated into paragraph 1.The last part of the interpretation is covered in new Rule 201a(2).

As regards paragraph 1a and 1b, the change suggests a restructuring of the Rules concerning the conditions for authorisation. The current paragraph 3 is reinserted here as subparagraph of paragraph 2 to which it is linked.

The content of paragraph 1bis moved from the current Rule 52(4).

The renumbering and replacement of current paragraph 3 and 4 before current paragraph 2 aims to clarify that own initiative reports are a subcategory of the non-legislative reports.

Paragraph 2 subparagraph 1 becomes a separate paragraph.

Paragraph 3 moved up as paragraph 2.1 and paragraph 5 is deleted here and moved up as paragraph 3. As they cover the same issues, the last sentence of paragraph 1 and paragraphs 3 and 4 are merged.

Ändringsförslag    50

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 53

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 53

Artikel 53

Utskottsyttranden

Utskottsyttranden

1.  Om det utskott till vilket ett ärende först hänvisades önskar höra ett annat utskott, eller om ett annat utskott önskar yttra sig över det förstnämnda utskottets betänkande, kan utskotten begära att talmannen i enlighet med artikel 201.3 utser det ena utskottet till ansvarigt utskott och det andra till rådgivande utskott.

1.  Om det utskott till vilket ett ärende först hänvisades önskar höra ett annat utskott, eller om ett annat utskott önskar yttra sig till det utskott till vilket ett ärende först hänvisades, kan utskotten begära att talmannen i enlighet med artikel 201.3 utser det ena utskottet till ansvarigt utskott och det andra till rådgivande utskott.

 

Det rådgivande utskottet kan bland sina ledamöter eller ständiga suppleanter utse en föredragande av yttrande, eller lämna sina åsikter i form av en skrivelse från utskottets ordförande.

2.  När det rör sig om handlingar som avser lagstiftning enligt artikel 47.1 ska yttrandet från det rådgivande utskottet innehålla ändringsförslag till den text som har hänvisats till utskottet, vilka vid behov kan vara försedda med korta motiveringar. Föredraganden ska ha ansvaret för motiveringarna, vilka inte ska gå till omröstning. Om det behövs kan det rådgivande utskottet lämna in en kortfattad skriftlig motivering som omfattar hela yttrandet.

2.  När yttrandet avser ett förslag till en rättsligt bindande akt ska yttrandet från det rådgivande utskottet innehålla ändringsförslag till den text som har hänvisats till utskottet, vilka vid behov kan vara försedda med korta motiveringar. Den som inger motiveringar ska ha ansvaret för dem, och de ska inte gå till omröstning. Om det behövs kan det rådgivande utskottet lämna in en kortfattad skriftlig motivering som omfattar hela yttrandet. Föredraganden ska ha ansvaret för en sådan kortfattad skriftlig motivering.

När det rör sig om texter som inte avser lagstiftning ska yttrandet innehålla förslag till delar av det ansvariga utskottets resolutionsförslag.

När yttrandet inte avser ett förslag till en rättsligt bindande akt ska yttrandet innehålla förslag till delar av det ansvariga utskottets resolutionsförslag.

Det ansvariga utskottet ska rösta om dessa ändringsförslag eller förslag till delar av resolutionsförslaget.

Det ansvariga utskottet ska rösta om dessa ändringsförslag eller förslag till delar av resolutionsförslaget.

Yttrandet ska enbart omfatta sådana frågor som hör till det rådgivande utskottets ansvarsområde.

Yttrandet ska enbart omfatta sådana frågor som hör till det rådgivande utskottets ansvarsområde.

3.  Det ansvariga utskottet ska fastställa när det rådgivande utskottet måste avge sitt yttrande för att det ansvariga utskottet ska kunna ta hänsyn till det. Det ansvariga utskottet ska omedelbart meddela rådgivande utskott alla ändringar av denna frist. Ansvarigt utskott ska inte fatta beslut innan tidsfristen har löpt ut.

3.  Det ansvariga utskottet ska fastställa när det rådgivande utskottet måste avge sitt yttrande för att det ansvariga utskottet ska kunna ta hänsyn till det. Det ansvariga utskottet ska omedelbart meddela rådgivande utskott alla ändringar av denna frist. Ansvarigt utskott ska inte fatta beslut innan tidsfristen har löpt ut.

 

3a.  Alternativt kan det rådgivande utskottet besluta att lämna sina synpunkter i form av ändringsförslag som så snart de antagits ska läggas fram i det ansvariga utskottet. Dessa ändringsförslag ska läggas fram av ordföranden eller av föredraganden på utskottets vägnar.

 

3b.  Det rådgivande utskottet ska lägga fram de ändringsförslag som avses i punkt 3a inom den tidsfrist som fastställts av det ansvariga utskottet.

4.  Alla antagna yttranden ska återges i det ansvariga utskottets betänkande.

4.  Alla yttranden och ändringsförslag som antagits av det rådgivande utskottet ska återges i det ansvariga utskottets betänkande.

5.  Endast det ansvariga utskottet har rätt att lägga fram ändringsförslag i kammaren.

5.  Rådgivande utskott i den mening som avses i arbetsordningen får inte lägga fram ändringsförslag för behandling i parlamentet.

6.  Ordföranden och föredraganden i det rådgivande utskottet ska inbjudas att i en rådgivande roll delta i det ansvariga utskottets sammanträden om det rör sig om ett ärende av gemensamt intresse.

6.  Ordföranden och föredraganden i det rådgivande utskottet ska inbjudas att i en rådgivande roll delta i det ansvariga utskottets sammanträden om det rör sig om ett ärende av gemensamt intresse.

Justification

As regards the changes to paragraph 1, strictly speaking, the opinion committee does not "make known its views on the report" but on the issue that will be covered by the report.As a new Rule 201a (new) is proposed to deal with the questions of competences,an alignment to that Rules is necessary throughout the text.The addition aims to clarify that a "rapporteur for an opinion" is appointed (currently not in the rules).

As regards the addition of paragraph 3 a (new), it reflects the outcome of the last CCC away day, when the Committee Chairs acknowledged that Rule 53 is over-used and recommended the introduction of the ‘committees-amendments” to the draft report of the lead committee.This possibility which corresponds to a current practice is now introduced in the Rules with an appropriate procedure to adopt and table “committee-amendments”.

Paragraph 5 is reworded. In fact, the restriction to the committee responsible is already set out in Rule 169 (which is a more relevant place).

Ändringsförslag    51

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 54

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 54

Artikel 54

Förfarande med associerade utskott

Förfarande med associerat utskott

När en fråga om ansvarsområden hänskjutits till talmanskonferensen i enlighet med artikel 201.2 eller 52 och talmanskonferensen, på grundval av bilaga VI, anser att ärendet faller i stort sett lika mycket inom två eller flera utskotts ansvarsområde, eller att olika delar av ärendet faller inom två eller flera utskotts ansvarsområde, ska artikel 53 tillämpas med följande tillägg:

1.  När en fråga om ansvarsområden har hänvisats till talmanskonferensen i enlighet med artikel 201a och talmanskonferensen, på grundval av bilaga VI, anser att ärendet faller i stort sett lika mycket inom två eller flera utskotts ansvarsområde, eller att olika delar av ärendet faller inom två eller flera utskotts ansvarsområde, ska artikel 53 tillämpas med följande tillägg:

–  De berörda utskotten ska gemensamt komma överens om tidsplanen.

–  De berörda utskotten ska gemensamt komma överens om tidsplanen.

–  De berörda föredragandena ska hålla varandra underrättade och sträva efter att komma överens om den text de lägger fram för sina respektive utskott och hur de ställer sig till eventuella ändringsförslag.

–  De berörda föredragandena ska hålla varandra underrättade och sträva efter att komma överens om den text de lägger fram för sina respektive utskott och hur de ställer sig till eventuella ändringsförslag.

–  De ordförande och föredragande som berörs ska tillsammans fastställa vilka delar av texten som hör till respektive utskotts exklusiva ansvarsområde och vilka delar av texten som hör till ett gemensamt ansvarsområde samt komma överens om hur samarbetet dem emellan ska bedrivas. Om det uppstår oenighet om ansvarsområdenas gränser ska frågan, på begäran av ett av de berörda utskotten, läggas fram för talmanskonferensen, som kan besluta i frågan om de olika ansvarsområdena eller besluta att förfarandet med gemensamma utskottssammanträden enligt artikel 55 ska tillämpas. Artikel 201.2 andra stycket ska gälla i tillämpliga delar.

–  De ordförande och föredragande som berörs är bundna av principen om gott och lojalt samarbete och ska tillsammans fastställa vilka delar av texten som hör till respektive utskotts exklusiva ansvarsområde och vilka delar av texten som hör till ett delat ansvarsområde samt komma överens om hur samarbetet dem emellan ska bedrivas. Om det uppstår oenighet om ansvarsområdenas gränser ska frågan, på begäran av ett av de berörda utskotten, läggas fram för talmanskonferensen, som kan besluta i frågan om de olika ansvarsområdena eller besluta att förfarandet med gemensamma utskottssammanträden enligt artikel 55 ska tillämpas. Det beslutet ska fattas i enlighet med det förfarande och den tidsfrist som fastställs i artikel 201a.

–  Det ansvariga utskottet ska utan omröstning godta ändringsförslag från ett associerat utskott om förslagen rör frågor som hör till det associerade utskottets exklusiva ansvarsområde. Om ändringsförslag om frågor som hör till det ansvariga utskottets och ett associerat utskotts gemensamma ansvarsområde avvisas av det ansvariga utskottet får det associerade utskottet lägga fram dessa ändringsförslag direkt för behandling i kammaren.

–  Det ansvariga utskottet ska utan omröstning godta ändringsförslag från ett associerat utskott om förslagen rör frågor som hör till det associerade utskottets exklusiva ansvarsområde. Om det ansvariga utskottet inte respekterar det associerade utskottets exklusiva ansvarsområde får det associerade utskottet lägga fram ändringsförslag direkt i kammaren. Om ändringsförslag om frågor som hör till det ansvariga utskottets och ett associerat utskotts delade ansvarsområde inte antas av det ansvariga utskottet får det associerade utskottet lägga fram dessa ändringsförslag direkt för behandling i kammaren.

–  Om ett förlikningsförfarande inleds om förslaget ska de associerade utskottens föredragande ingå i parlamentets delegation.

–  Om ett förlikningsförfarande inleds om förslaget ska de associerade utskottens föredragande ingå i parlamentets delegation.

I denna artikel föreskrivs ingen begränsning av tillämpningsområdet. Det får begäras att förfarandet med associerade utskott ska tillämpas på betänkanden som inte avser lagstiftning och som utarbetats i enlighet med artiklarna 52.1 samt 132.1 och 132.2.

 

Det förfarande med associerade utskott som avses i den här artikeln får inte tillämpas på den rekommendation som ska antas av det ansvariga utskottet enligt artikel 99.

 

Talmanskonferensens beslut att tillämpa förfarandet med associerade utskott gäller samtliga skeden av förfarandet i fråga.

Talmanskonferensens beslut att tillämpa förfarandet med associerade utskott gäller samtliga skeden av förfarandet i fråga.

De rättigheter som hänger samman med ställningen som "ansvarigt utskott" utövas av det utskott som har huvudansvaret för ärendet. Vid utövandet av dessa rättigheter ska det ansvariga utskottet respektera det associerade utskottets befogenheter, särskilt skyldigheten till lojalt samarbete när det gäller fastställande av tidsplanen och det associerade utskottets rätt att bestämma vilka ändringsförslag som ska föreläggas parlamentet inom ramen för dess exklusiva ansvarsområde.

De rättigheter som hänger samman med ställningen som "ansvarigt utskott" utövas av det utskott som har huvudansvaret för ärendet. Vid utövandet av dessa rättigheter ska det ansvariga utskottet respektera det associerade utskottets befogenheter, särskilt skyldigheten till lojalt samarbete när det gäller fastställande av tidsplanen och det associerade utskottets rätt att bestämma vilka ändringsförslag som ska föreläggas parlamentet inom ramen för dess exklusiva ansvarsområde.

Om det ansvariga utskottet åsidosätter det associerade utskottets befogenheter, ska de beslut som fattats av det ansvariga utskottet fortsätta att gälla, men det associerade utskottet får inom gränserna för sitt exklusiva ansvarsområde lägga fram ändringsförslag direkt i kammaren.

 

 

1a.  Det förfarande som fastställs i denna artikel ska inte tillämpas på de rekommendationer som ska antas av det ansvariga utskottet enligt artikel 99.

Justification

The changes to paragraph 1 reflect the decision to convert the current Rule 201 (2) into a new Rule 201awhich would cover the questions of competence. Thus, the restriction to legislative files implied by the first paragraph of Rule 201 (1) would be lifted and the new Rule would serve to deal with conflict of competences for both legislative and non-legislative reports. An alignment to take into account the creation of Rule 201 (a) (new) is necessary whenever 201(2) is mentioned.

The change to paragraph 1, indent 3, aims to make the sentence easy to read and to bring the provision in line with the suggested creation of Rule 201a (new).

For clarity reasons, the last paragraph of the fourth part of the interpretation to this Rule is integrated in paragraph 1, indent 4.

The second subparagraph of the interpretation is transformed into a new paragraph of Rule 54 (1a new).

The last subparagraph of the interpretation is integrated in the first paragraph of Rule 54 (fourth hyphen); for the case of shared competence, the text already clearly establishes that the associated committee can table amendments directly in plenary.

Ändringsförslag    52

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 55

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 55

Artikel 55

Förfarande med gemensamma utskottssammanträden

Gemensamt utskottsförfarande

1.  När talmanskonferensen behandlar en ansvarsfråga i enlighet med artikel 201.2 kan den besluta att förfarandet med gemensamma utskottssammanträden och en gemensam omröstning ska tillämpas, om

1.  När talmanskonferensen behandlar en fråga om ansvarsområden i enlighet med artikel 201a kan den besluta att förfarandet med gemensamma utskottssammanträden och en gemensam omröstning ska tillämpas, om

–  ämnet i enlighet med bilaga VI på ett oskiljaktigt sätt hör till flera utskotts ansvarsområden, and

–  ämnet i enlighet med bilaga VI på ett oskiljaktigt sätt hör till flera utskotts ansvarsområden, och

–  talmanskonferensen anser att frågan är av större vikt.

–  talmanskonferensen anser att frågan är av större vikt.

2.  I sådana fall ska de respektive föredragandena utarbeta ett gemensamt förslag till betänkande som ska behandlas och bli föremål för omröstning i de berörda utskotten vid gemensamma sammanträden som hålls inom ramen för de berörda utskottsordförandenas gemensamma ordförandeskap.

2.  I sådana fall ska de respektive föredragandena utarbeta ett gemensamt förslag till betänkande som ska behandlas och bli föremål för omröstning i de berörda utskotten vid gemensamma sammanträden som hålls inom ramen för de berörda utskottsordförandenas gemensamma ordförandeskap.

De rättigheter som sammanhänger med det ansvariga utskottets ställning kan, i samtliga skeden av detta förfarande, utövas av de berörda utskotten endast om dessa handlar gemensamt. De berörda utskotten kan inrätta arbetsgrupper som förbereder sammanträdena och omröstningarna.

De rättigheter som sammanhänger med det ansvariga utskottets ställning kan, i samtliga skeden av detta förfarande, utövas av de berörda utskotten endast om dessa handlar gemensamt. De berörda utskotten kan inrätta arbetsgrupper som förbereder sammanträdena och omröstningarna.

3.  Vid andra behandlingen i det ordinarie lagstiftningsförfarandet ska rådets ståndpunkt behandlas vid ett gemensamt sammanträde mellan de berörda utskotten, vilket – om ordförandena för dessa utskott inte kommer överens om annat – ska hållas på onsdagen i den första vecka som avsatts för sammanträden mellan de parlamentariska organen efter att rådets ståndpunkt har tillkännagetts för parlamentet. Om ingen överenskommelse nås om att kalla till ytterligare ett sammanträde ska utskottsordförandekonferensens ordförande kalla till ett sådant sammanträde. Andrabehandlingsrekommendationen ska bli föremål för omröstning vid ett gemensamt sammanträde på grundval av ett gemensamt förslag som utarbetats av de respektive föredragandena från de berörda utskotten eller, om det inte finns något sådant gemensamt förslag, på grundval av de ändringsförslag som lagts fram av de berörda utskotten.

3.  Vid andra behandlingen i det ordinarie lagstiftningsförfarandet ska rådets ståndpunkt behandlas vid ett gemensamt sammanträde mellan de berörda utskotten, vilket – om ordförandena för dessa utskott inte kommer överens om annat – ska hållas på onsdagen i den första vecka som avsatts för sammanträden mellan de parlamentariska organen efter att rådets ståndpunkt har tillkännagetts för parlamentet. Om ingen överenskommelse nås om att kalla till ytterligare ett sammanträde ska utskottsordförandekonferensens ordförande kalla till ett sådant sammanträde. Andrabehandlingsrekommendationen ska bli föremål för omröstning vid ett gemensamt sammanträde på grundval av ett gemensamt förslag som utarbetats av de respektive föredragandena från de berörda utskotten eller, om det inte finns något sådant gemensamt förslag, på grundval av de ändringsförslag som lagts fram av de berörda utskotten.

Vid tredje behandlingen i det ordinarie lagstiftningsförfarandet ska ordförandena och föredragandena för de berörda utskotten automatiskt vara medlemmar i delegationen till förlikningskommittén.

Vid tredje behandlingen i det ordinarie lagstiftningsförfarandet ska ordförandena och föredragandena för de berörda utskotten automatiskt vara medlemmar i delegationen till förlikningskommittén.

Denna artikel kan tillämpas på det förfarande som leder till rekommendationen att godkänna eller förkasta ingåendet av ett internationellt avtal enligt artiklarna 108.5 och 99.1, förutsatt att villkoren i artikeln är uppfyllda.

 

Motivering

Ändringarna av punkt 1 avspeglar anpassningen i samband med skapandet av artikel 201a (ny) om ansvarsområden.

Den tolkningstext som åtföljer punkt 3 gäller förmodligen även rekommendationer i andra godkännandeförfaranden, men detta framgår inte. För att förhindra förvirring eller motsatta tolkningar förslås att tolkningstexten stryks.

Ändringsförslag    53

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 56

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 56

Artikel 52a

Utarbetande av betänkanden

Utarbetande av betänkanden

 

-1.  Utskottets föredragande är ansvarig för utarbetandet av utskottets betänkande och för att detta på utskottets vägnar läggs fram i kammaren.

1.  Utskottets föredragande är ansvarig för utarbetandet av motiveringen, vilken inte ska gå till omröstning. Motiveringen får inte strida mot det resolutionsförslag som antagits och eventuella ändringsförslag från utskottet. Om så är fallet kan utskottets ordförande stryka motiveringen.

1.  Utskottets föredragande är ansvarig för utarbetandet av motiveringen, vilken inte ska gå till omröstning. Motiveringen får inte strida mot det resolutionsförslag som antagits och eventuella ändringsförslag från utskottet. Om så är fallet kan utskottets ordförande stryka motiveringen.

2.  I betänkandet ska resultatet från omröstningen om betänkandet i dess helhet anges. I betänkandet ska dessutom anges hur varje enskild ledamot röstade, om minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna begär detta vid omröstningen.

2.  I betänkandet ska resultatet från omröstningen om betänkandet i dess helhet anges, och i linje med artikel 208.3 ska det anges hur varje enskild ledamot röstade.

3.  Uppnås inte enhällighet i utskottet ska även minoritetens uppfattning redovisas i betänkandet. Denna ska anmälas i samband med omröstningen om hela texten och kan på författarnas begäran utgöra en skriftlig reservation på högst 200 ord, som fogas som bilaga till motiveringen.

3.  Minoritetens uppfattningar kan anmälas i samband med omröstningen om hela texten och kan, på författarnas begäran, utgöra en skriftlig reservation på högst 200 ord som fogas som bilaga till motiveringen.

Utskottsordföranden ska avgöra alla tvister som kan uppkomma till följd av dessa bestämmelser.

Utskottsordföranden ska avgöra alla tvister som kan uppkomma till följd av denna punkt.

4.  Ett utskott kan på förslag av sitt presidium fastställa en tidsfrist för när utskottets föredragande ska lägga fram sitt förslag till betänkande. Tidsfristen kan förlängas, och en ny föredragande kan även utses.

4.  Ett utskott kan på förslag av sin ordförande fastställa en tidsfrist för när utskottets föredragande ska lägga fram sitt förslag till betänkande. Tidsfristen kan förlängas, och en ny föredragande kan även utses.

5.  När tidsfristen har löpt ut kan utskottet ålägga sin ordförande att begära att det ärende som hänvisats till utskottet ska tas upp på föredragningslistan till ett av parlamentets följande sammanträden. Debatter kan i så fall äga rum på grundval av en muntlig rapport från utskottet i fråga.

5.  När tidsfristen har löpt ut kan utskottet ålägga sin ordförande att begära att det ärende som hänvisats till utskottet ska tas upp på föredragningslistan till ett av parlamentets följande sammanträden. Debatter och omröstningar kan i så fall äga rum på grundval av en muntlig rapport från utskottet i fråga.

Justification

As regards the contents of paragraph -1, it consists of the provision currentlu in Rule 51(2) and ismoved here for consistency.

The change to paragraph 2 will bring this provision in line with Rule 208(3): adoption of reports by roll-call vote is mandatory.

As regards the changes to paragraph 3 subparagraph 1, the first sentence will be deleted: lack of unanimity implies minority opinions; in addition it is not very clear what is meant by "give a summary of the minority opinion" in singular as compared to the rest of the paragraph.

The change to paragraph 4 is an alignment to committees’ practice.

Ändringsförslag    54

Europaparlamentets arbetsordning

Avdelning II – Kapitel 3 – rubriken

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

KAPITEL 3

KAPITEL 3

FÖRSTA BEHANDLINGEN

ORDINARIE LAGSTIFTNINGSFÖRFARANDE

Ändringsförslag    55

Europaparlamentets arbetsordning

Avdelning II – Kapitel 3 – Avsnitt -1 (nytt)

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

AVSNITT 1

 

FÖRSTA BEHANDLINGEN

Ändringsförslag    56

Europaparlamentets arbetsordning

Avdelning II – Kapitel 3 – Del 1 – rubriken

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

I utskotten

utgår

Ändringsförslag    57

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 57

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 57

utgår

Ändring av ett förslag till lagstiftningsakt

 

1.  Om kommissionen underrättar parlamentet om att den har för avsikt att ändra sitt förslag, eller om det ansvariga utskottet på annat sätt får kännedom om detta, ska detta utskott skjuta upp sin behandling av ärendet till dess att utskottet har mottagit det nya förslaget eller kommissionens ändringar.

 

2.  Om rådet väsentligt ändrar förslaget till lagstiftningsakt, ska bestämmelserna i artikel 63 tillämpas.

 

Motivering

Denna artikel, som är anpassad för samrådsförfaranden snarare än för ordinarie lagstiftningsförfaranden, utgår här och flyttas, i ändrad form, till det nya kapitel 4 om samrådsförfarandet.

Ändringsförslag    58

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 58

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 58

utgår

Kommissionens och rådets ståndpunkt vid ändringsförslag

 

1.  Innan ansvarigt utskott övergår till slutomröstning om ett förslag till lagstiftningsakt, ska det uppmana kommissionen att tillkännage sin ståndpunkt angående alla de ändringsförslag till föreslaget som utskottet antagit, och rådet ska uppmanas att ge en kommentar.

 

2.  Utskottet kan skjuta upp slutomröstningen om kommissionen inte har möjlighet att tillkännage sin ståndpunkt, eller om kommissionen förklarar att den inte är beredd att godta alla de ändringsförslag som utskottet antagit.

 

3.  Kommissionens ståndpunkt ska vid behov ingå i betänkandet.

 

Ändringsförslag    59

Europaparlamentets arbetsordning

Avdelning II – Kapitel 3 – Del 2 – rubriken

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

I kammaren

utgår

Ändringsförslag    60

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 59

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 59

Artikel 59

Avslutande av första behandlingen

Omröstning i kammaren – första behandlingen

 

-1.  Parlamentet kan godkänna, ändra eller förkasta förslaget till lagstiftningsakt.

1.  Parlamentet ska behandla ett förslag till lagstiftningsakt på grundval av ett betänkande som det ansvariga utskottet utarbetat i enlighet med artikel 49.

1.  Parlamentet ska först rösta om alla förslag om att omedelbart förkasta det förslag till lagstiftningsakt som skriftligen har lämnats in av det ansvariga utskottet, en politisk grupp eller minst 40 ledamöter.

 

Om förslaget om förkastande antas ska talmannen uppmana den institution som lagt fram förslaget till lagstiftningsakt att dra tillbaka sitt förslag.

 

Om den institution som lagt fram förslaget följer denna uppmaning ska talmannen förklara förfarandet för avslutat.

 

Om den institution som lagt fram förslaget inte drar tillbaka förslaget till lagstiftningsakt ska talmannen tillkännage att parlamentets första behandling är avslutad, om inte parlamentet på förslag av det ansvariga utskottets ordförande eller föredragande, eller av en politisk grupp eller minst 40 ledamöter, beslutar att återförvisa ärendet till det ansvariga utskottet för ny behandling.

 

Om förslaget om förkastande inte antas ska parlamentet fortsätta förfarandet i enlighet med punkterna 1a–1c.

 

1a.  Varje preliminär överenskommelse som läggs fram av det ansvariga utskottet enligt artikel 73d.4 ska ges omröstningsprioritet och gå till omröstning i en enda omröstning, om inte parlamentet på förslag av en politisk grupp eller minst 40 ledamöter i stället beslutar att gå vidare med omröstningen om ändringsförslag i enlighet med punkt 1b. I sådana fall ska parlamentet också besluta huruvida omröstningen om ändringsförslagen ska hållas omedelbart. Om den inte ska hållas omedelbart ska parlamentet fastställa en ny tidsfrist för ingivande av ändringsförslag, och omröstningen ska hållas vid ett senare sammanträde.

 

Om den preliminära överenskommelsen antas vid en enda omröstning ska talmannen tillkännage att parlamentets första behandling är avslutad.

 

Om den preliminära överenskommelsen inte får en majoritet av de avgivna rösterna i den enda omröstningen, ska talmannen fastställa en ny tidsfrist för ingivande av ändringsförslag till förslaget till lagstiftningsakt. Sådana ändringsförslag ska sedan gå till omröstning vid ett senare sammanträde så att parlamentet kan avsluta sin första behandling.

 

1b.  Utom i de fall då ett förslag om förkastande har antagits i enlighet med punkt 1 eller en preliminär överenskommelse har antagits i enlighet med punkt 1a, ska därefter alla ändringsförslag till lagstiftningsakten gå till omröstning, och eventuellt också enskilda delar av den preliminära överenskommelsen, om någon har begärt delad eller särskild omröstning eller lagt fram konkurrerande ändringsförslag.

 

Innan ändringsförslagen går till omröstning kan talmannen uppmana kommissionen att tillkännage sin ståndpunkt och rådet att ge en kommentar.

 

Efter omröstningen om dessa ändringsförslag ska parlamentet rösta om hela förslaget till lagstiftningsakt, oavsett om detta ändrats eller inte.

 

Om hela förslaget till lagstiftningsakt, oavsett om detta ändrats eller inte, antas ska talmannen tillkännage att parlamentets första behandling är avslutad, om inte parlamentet på förslag av det ansvariga utskottets ordförande eller föredragande, eller av en politisk grupp eller minst 40 ledamöter, beslutar att återförvisa ärendet till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artiklarna 59a, 73a och 73d.

 

Om hela det ändrade förslaget till lagstiftningsakt eller någon annan form av förslaget inte får någon majoritet av de avgivna rösterna ska talmannen tillkännage att parlamentets första behandling är avslutad, om inte parlamentet på förslag av det ansvariga utskottets ordförande eller föredragande, eller av en politisk grupp eller minst 40 ledamöter, beslutar att återförvisa ärendet till det ansvariga utskottet för ny behandling.

 

1c.  Efter omröstningarna enligt punkterna 1–1b, och efter de omröstningar som därefter hålls om ändringsförslag till förslaget till lagstiftningsresolution avseende eventuella framställningar som rör förfarandet, ska lagstiftningsresolutionen anses ha antagits. Vid behov ska lagstiftningsresolutionen ändras i enlighet med artikel 193.2 för att återge resultaten av omröstningarna enligt punkterna 1–1b.

 

Texten till lagstiftningsresolutionen och parlamentets ståndpunkt ska talmannen översända till rådet och kommissionen samt till en grupp medlemsstater, domstolen eller Europeiska centralbanken om förslaget till lagstiftningsakt inkommer från dessa.

2.  Parlamentet ska först rösta om ändringsförslag till det förslag som ligger till grund för det ansvariga utskottets betänkande, därefter om det eventuellt ändrade förslaget, därefter om ändringsförslag till förslaget till lagstiftningsresolution och därefter om förslaget till lagstiftningsresolution i sin helhet, vilket endast ska innehålla ett tillkännagivande av huruvida parlamentet godkänner, förkastar eller föreslår ändringar till föreslaget till lagstiftningsakt samt eventuella framställningar som rör förfarandet.

 

Första behandlingen är avslutad om förslaget till lagstiftningsresolution antas. Om parlamentet inte antar lagstiftningsresolutionen, ska förslaget återförvisas till det ansvariga utskottet.

 

Alla betänkanden som läggs fram i enlighet med lagstiftningsförfarandet måste vara förenliga med artiklarna 39, 47 och 49. Ett utskott måste lägga fram sådana resolutionsförslag som inte avser lagstiftning i enlighet med de särskilda förfaranden som anges i artikel 52 eller 201.

 

3. Förslaget, så som det godkänts av parlamentet, och tillhörande resolution ska översändas till rådet och kommissionen av talmannen såsom parlamentets ståndpunkt.

 

Justification

The change of the title aims to clarify what the Rule is about(see also Rule 67a below).

As regards the changes to paragraph 1, it extends the possibility to table a motion for rejection to the political groups (this possibility is not foreseen in the current Rule 60). Otherwise, this sub-paragraph to paragraph 1 regroups the provisions in Rule 60 paras 2 and 3, with few modifications aiming to make its reading clearer. These provisions will be placed here in order to observe the logical sequence of the vote in plenary.Following the discussion in AFCO WG, it was agreed to invert the standard procedure so far (referral back to Committee) with the exceptional procedure (to immediately close the first reading).The reference to the vote on the draft legislative resolution has been deleted following the discussion in AFCO WG on 8/10/2015.

The insertion of paragraph 1 a (new) aims at granting a privileged status to any provisional agreement reached through informal negotiations in trilogue in accordance with Rule 73, by putting it to a single vote before any other amendments tabled. However, on request by political group/40 members, the Parliament will take a decision on the voting order. Thus, all political groups will have the possibility to ask for split votes and to table amendments to the Commission's proposal at plenary stage within the usual deadlines, but it would be for the plenary to decide the voting order.

The insertion of paragraph 1 a, subparagraph 3(new) is necessary as under paragraph 2 amendments would have been already tabled. Usual practice is that amendments which would not have been put to vote under paragraph 2 would be put to vote at the next voting session.

As regards, paragraph 1 b, subparagraphs 3 to 5 (new) - technical adaptation of the text following AFCO WG decision not to have a vote on the draft legislative resolution anymore.Provision corresponding to current rule 61 paragraph 2, second subparagraph.Provision currently in Rule 60 paragraph 3.

Current Rule 59 §3 is inserted as paragraph 1 c (new), subparagraph 2.

Ändringsförslag    61

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 59a (ny)

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

Artikel 59a

 

Återförvisning till det ansvariga utskottet

 

Om ett ärende i enlighet med artikel 59 återförvisas till det ansvariga utskottet för ny behandling eller för interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artiklarna 73a och 73d ska det ansvariga utskottet, muntligen eller skriftligen, rapportera till parlamentet inom fyra månader. Denna period kan förlängas av talmanskonferensen.

 

Efter återförvisande till utskottet måste det ansvariga utskottet, innan det fattar beslut om förfarandet, ge ett associerat utskott enligt artikel 54 möjlighet att göra sina val beträffande de ändringsförslag som omfattas av det associerade utskottets exklusiva ansvarsområde, i synnerhet valet av de ändringsförslag som ska föreläggas parlamentet på nytt.

 

Inget hindrar parlamentet från att, om det är lämpligt, besluta att hålla en avslutande debatt efter det att det ansvariga utskott till vilket ärendet har återförvisats har rapporterat.

 

(De två sista styckena ska införas som tolkningar.)

Motivering

Det föreslagna ändringsförslaget förlänger tidsfristen från två till fyra månader, eftersom två månader visade sig vara en extremt kort tidsfrist för att kunna göra några avsevärda framsteg i lagstiftningsärenden. Vidare lade man till möjligheten att få tidsfristen förlängd av talmanskonferensen, i syfte att förtydliga den bestämmelse som för närvarande finns i artikel 61.2 andra stycket.

Det första stycket kommer från den tolkning som för närvarande finns i artikel 60.3.

Det andra stycket i denna tolkning kommer från artikel 61.2 fjärde stycket såsom det antogs den 15 september 2016.

Ändringsförslag    62

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 60

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 60

utgår

Förkastande av kommissionsförslag

 

1.  Om ett kommissionsförslag inte får en majoritet av de avgivna rösterna eller om kammaren antagit ett förslag om förkastande, vilket kan läggas fram av det ansvariga utskottet eller minst 40 ledamöter, ska talmannen, innan parlamentet röstar om förslaget till lagstiftningsresolution, uppmana kommissionen att dra tillbaka förslaget.

 

2.  Om kommissionen drar tillbaka sitt förslag, ska talmannen förklara förfarandet avslutat och underrätta rådet om detta.

 

3.  Om kommissionen inte drar tillbaka sitt förslag, ska parlamentet återförvisa frågan till ansvarigt utskott utan att rösta om förslaget till lagstiftningsresolution, såvida inte parlamentet, på förslag av ordföranden eller föredraganden för det ansvariga utskottet, av en politisk grupp eller av minst 40 ledamöter, väljer att rösta om förslaget till lagstiftningsresolution.

 

I fall av återförvisande ska ansvarigt utskott besluta om vilket förfarande som ska tillämpas och, muntligen eller skriftligen, rapportera till parlamentet före utgången av en av parlamentet fastställd tidsfrist som inte får överstiga två månader.

 

Efter återförvisande till utskottet i enlighet med punkt 3, ska det ansvariga utskottet, innan det fattar sitt beslut om förfarandet, ge ett associerat utskott enligt artikel 54 möjlighet att göra sina val beträffande de ändringsförslag som omfattas av det associerade utskottets exklusiva ansvarsområde, i synnerhet valet av de ändringsförslag som ska föreläggas parlamentet på nytt.

 

Den tidsfrist som fastställs i enlighet med punkt 3 andra stycket hänför sig till det skriftliga ingivandet eller det muntliga framställandet av det ansvariga utskottets rapport. Den påverkar inte parlamentets fastställande av den lämpliga tidpunkten för att återuppta behandlingen av ärendet.

 

4.  Om det ansvariga utskottet inte kan hålla tidsfristen ska det begära återförvisning till utskott i enlighet med artikel 188.1. Parlamentet kan vid behov fastställa en ny tidsfrist i enlighet med artikel 188.5. Om utskottets begäran inte bifalls ska parlamentet rösta om förslaget till lagstiftningsresolution.

 

Motivering

Det föreslås att denna text ska utgå, eftersom förkastande, med smärre anpassningar till gängse praxis, omfattas av de nya förslagen till artiklar 59 och 59a.

Ändringsförslag    63

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 61

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 61

utgår

Antagande av ändringar till ett kommissionsförslag

 

1.  Om kommissionens förslag godkänns i sin helhet, men med antagna ändringar, ska omröstningen om förslaget till lagstiftningsresolution skjutas upp till dess att kommissionen redogjort för sin ståndpunkt beträffande var och en av parlamentets ändringar.

 

Om kommissionen inte har möjlighet att lämna en sådan redogörelse när parlamentets omröstning om kommissionens förslag avslutas, ska kommissionen meddela talmannen eller ansvarigt utskott när den kommer att kunna göra detta. Förslaget ska därefter tas upp på förslaget till föredragningslista till den sammanträdesperiod som följer därefter.

 

2.  Om kommissionen meddelar att den inte har för avsikt att godta alla parlamentets ändringar, ska det ansvariga utskottets föredragande eller, om föredraganden inte är närvarande, utskottets ordförande lägga fram ett formellt förslag till parlamentet om huruvida förslaget till lagstiftningsresolution ska gå till omröstning. Utskottets föredragande eller ordförande kan före framl äggandet av det formella förslaget begära att talmannen avbryter ärendets behandling.

 

Om parlamentet beslutar att skjuta upp omröstningen, ska ärendet anses återförvisat till det ansvariga utskottet för ytterligare behandling.

 

I sådana fall ska det ansvariga utskottet, muntligen eller skriftligen, rapportera till parlamentet före utgången av en av parlamentet fastställd tidsfrist som inte får överstiga två månader.

 

Om det ansvariga utskottet inte kan respektera denna tidsfrist, ska förfarandet i artikel 60.4 tillämpas.

 

Endast ändringsförslag som ingetts av det ansvariga utskottet, och som syftar till att få till stånd en kompromiss med kommissionen, ska tillåtas i detta skede.

 

Inget hindrar parlamentet från att, om det är lämpligt, besluta att hålla en avslutande debatt efter det att det ansvariga utskott till vilket ärendet har återförvisats har rapporterat.

 

3.  Vad som sägs i punkt 2 utesluter inte att andra ledamöter kan begära återförvisning i enlighet med artikel 188.

 

Om ett ärende återförvisas i enlighet med punkt 2, är ansvarigt utskott i enlighet med vad som fastställs vid återförvisningen skyldigt att lägga fram ett nytt betänkande före utgången av den fastställda tidsfristen och att vid behov inge ändringsförslag i syfte att få till stånd en kompromiss med kommissionen, men det är inte skyldigt att på nytt behandla de delar av förslaget som redan godkänts av parlamentet.

 

Eftersom återförvisningen därmed innebär att behandlingen skjuts upp har utskottet emellertid större handlingsfrihet och kan, när det är nödvändigt för att få till stånd en kompromiss, föreslå en ny behandling av de delar av förslaget som redan godkänts av parlamentet.

 

Eftersom endast kompromissändringsförslag från utskottet är tillåtliga, och för att parlamentets suveränitet ska bevaras, måste det i sådana fall i det betänkande som avses i punkt 2 klart och tydligt framgå vilka redan godkända delar av förslaget som bortfaller om ändringsförslagen antas.

 

Motivering

Det föreslås att denna text ska utgå, eftersom alla de bestämmelser som i dag inte blivit obsoleta till följd av förhandlingarna mellan parlamentet och rådet omfattas av de nya förslagen till artiklar 59 och 59a.

Tolkningen rörande punkt 2 har flyttats till artikel 59a.

Ändringsförslag    64

Europaparlamentets arbetsordning

Avdelning II – Kapitel 3 – Del 3 – rubriken

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Uppföljning

utgår

Ändringsförslag    65

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 62

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 62

utgår

Uppföljning av parlamentets ståndpunkt

 

1.  När parlamentet har antagit en ståndpunkt om ett kommissionsförslag, ska det ansvariga utskottets ordförande och föredragande följa hur arbetet med förslaget fortskrider till dess att det har antagits av rådet, särskilt för att försäkra sig om att rådets och kommissionen verkligen respekterar sina åtaganden gentemot parlamentet när det gäller parlamentets ståndpunkt.

 

2.  Det ansvariga utskottet kan bjuda in kommissionen och rådet för att diskutera ärendet med utskottet.

 

3.  Det ansvariga utskottet kan enligt denna artikel, om det anser det nödvändigt, när som helst under uppföljningsförfarandet lägga fram ett resolutionsförslag i vilket det rekommenderas att parlamentet

 

  uppmanar kommissionen att dra tillbaka sitt förslag,

 

  uppmanar kommissionen eller rådet att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet i enlighet med artikel 63 eller uppmanar kommissionen att lägga fram ett nytt förslag, eller

 

  beslutar att vidta andra åtgärder som det finner lämpligt.

 

Detta förslag ska tas upp på förslaget till föredragningslista till den sammanträdesperiod som följer på utskottets beslut.

 

Motivering

Ska flyttas till det nya kapitel 4 om samrådsförfarandet.

Ändringsförslag    66

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 63

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 63

Artikel 63

Nytt hörande av parlamentet

Nytt hörande av parlamentet

Det ordinarie lagstiftningsförfarandet

 

1.  Talmannen ska på begäran av ansvarigt utskott uppmana kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om förslaget

1.  Talmannen ska på begäran av ansvarigt utskott uppmana kommissionen att på nytt lägga fram förslaget för parlamentet om

  om kommissionen, efter det att parlamentet har antagit sin ståndpunkt, drar tillbaka sitt ursprungliga förslag för att ersätta det, såvida detta inte sker för att beakta parlamentets ståndpunkt,

 

–  om kommissionen väsentligt ändrar eller har för avsikt att ändra sitt ursprungliga förslag, såvida detta inte sker för att beakta parlamentets ståndpunkt,

–  kommissionen, efter det att parlamentet har antagit sin ståndpunkt, ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt ursprungliga förslag, såvida detta inte sker för att beakta parlamentets ståndpunkt,

–  om problemställningen som förslaget avser väsentligt har förändrats på grund av tidens gång eller ändrade förhållanden,

–  problemställningen som förslaget avser väsentligt har förändrats på grund av tidens gång eller ändrade förhållanden,

–  om ett nytt val till parlamentet har ägt rum sedan parlamentet antog sin ståndpunkt och om talmanskonferensen anser att så är önskvärt.

–  ett nytt val till parlamentet har ägt rum sedan parlamentet antog sin ståndpunkt och om talmanskonferensen anser att så är önskvärt.

 

1a.  När det planeras en ändring av den rättsliga grunden för ett förslag, och denna ändring skulle få till följd att det ordinarie lagstiftningsförfarandet inte längre vore tillämpligt på detta förslag, kommer parlamentet, rådet och kommissionen i enlighet med punkt 25 i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning att föra en diskussion om detta genom talmannen respektive ordförandena eller genom företrädare för dessa.

2.  Parlamentet ska på det ansvariga utskottets begäran uppmana rådet att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om ett förslag som kommissionen lagt fram i enlighet med artikel 294 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, om rådet har för avsikt att ändra förslagets rättsliga grund och det får till följd att det ordinarie lagstiftningsförfarandet inte längre är tillämpligt.

2.  Efter den diskussion som avses i punkt 1a ska talmannen på det ansvariga utskottets begäran uppmana rådet att på nytt lägga fram förslaget till rättsligt bindande akt för parlamentet, om kommissionen eller rådet har för avsikt att ändra den rättsliga grund som anges i parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen och det skulle få till följd att det ordinarie lagstiftningsförfarandet inte längre vore tillämpligt.

Andra förfaranden

 

3.  På begäran av ansvarigt utskott ska talmannen uppmana rådet att höra parlamentet på nytt under samma förutsättningar och på samma villkor som anges i punkt 1, och dessutom om rådet väsentligen ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra det ursprungliga förslag som parlamentet har yttrat sig över, såvida detta inte sker i syfte att föra in parlamentets ändringar.

 

4.  Talmannen ska även begära att parlamentet hörs på nytt om ett förslag till rättsakt under de förutsättningar som fastställs i denna artikel, om parlamentet så beslutar på förslag av en politisk grupp eller minst 40 ledamöter.

 

Motivering

Avsnittsrubrikerna kan utgå eftersom detta ska vara en del av kapitlet om det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

Punkt 1 andra strecksatsen ska utgå eftersom den slås ihop med den föregående strecksatsen.

Punkterna 3 och 4 kommer i lätt modifierad form att flyttas till det nya kapitel 4 om samrådsförfarandet.

Ändringsförslag    67

Europaparlamentets arbetsordning

Avdelning II – Kapitel 4 – rubriken

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

KAPITEL 4

AVSNITT 2

ANDRA BEHANDLINGEN

ANDRA BEHANDLINGEN

Ändringsförslag    68

Europaparlamentets arbetsordning

Avdelning II – Kapitel 4 – Del 1 – rubriken

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

I utskotten

utgår

Ändringsförslag    69

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 64

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 64

Artikel 64

Översändande av rådets ståndpunkt

Översändande av rådets ståndpunkt

1.  Rådets ståndpunkt ska anses ha blivit översänd till parlamentet i enlighet med artikel 294 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt när talmannen tillkännager i kammaren att så har skett. Talmannen ska tillkännage detta efter att ha mottagit de handlingar som innehåller ståndpunkten, alla förklaringar som fogats till rådets protokoll när det antog ståndpunkten, skälen till antagandet av denna samt kommissionens ståndpunkt, allt vederbörligen översatt till Europeiska unionens officiella språk. Tillkännagivandet ska göras vid den sammanträdesperiod som följer på mottagandet av dessa handlingar.

1.  Rådets ståndpunkt ska anses ha blivit översänd till parlamentet i enlighet med artikel 294 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt när talmannen tillkännager i kammaren att så har skett. Talmannen ska tillkännage detta efter att ha mottagit de handlingar som innehåller ståndpunkten, alla förklaringar som fogats till rådets protokoll när det antog ståndpunkten, skälen till antagandet av denna samt kommissionens ståndpunkt, allt vederbörligen översatt till Europeiska unionens officiella språk. Tillkännagivandet ska göras vid den sammanträdesperiod som följer på mottagandet av dessa handlingar.

Före tillkännagivandet, men efter att ha hört det ansvariga utskottets ordförande och/eller föredragande, ska talmannen fastställa att den mottagna texten verkligen är rådets ståndpunkt vid första behandlingen och att sådana omständigheter som avses i artikel 63 inte föreligger. Om detta inte kan fastställas ska talmannen tillsammans med det ansvariga utskottet och om möjligt i samförstånd med rådet försöka hitta en lämplig lösning.

Före tillkännagivandet, men efter att ha hört det ansvariga utskottets ordförande och/eller föredragande, ska talmannen fastställa att den mottagna texten verkligen är rådets ståndpunkt vid första behandlingen och att sådana omständigheter som avses i artikel 63 inte föreligger. Om detta inte kan fastställas ska talmannen tillsammans med det ansvariga utskottet och om möjligt i samförstånd med rådet försöka hitta en lämplig lösning.

 

1a.  Rådets ståndpunkt ska, samma dag som den tillkännagivits i kammaren, utan föregående beslut anses ha blivit automatiskt hänvisad till det utskott som var ansvarigt utskott vid första behandlingen.

2.  En förteckning över sådana översända handlingar ska tillsammans med namnet på ansvarigt utskott offentliggöras i sammanträdesprotokollet.

2.  En förteckning över sådana översända handlingar ska tillsammans med namnet på ansvarigt utskott offentliggöras i sammanträdesprotokollet.

Motivering

Punkt 1a (ny) flyttas hit från artikel 66.1.

Ändringsförslag    70

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 65

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 65

Artikel 65

Förlängning av tidsfrister

Förlängning av tidsfrister

1.  På uppmaning av det ansvariga utskottets ordförande, när det gäller de tidsfrister som fastställts för andra behandlingen, eller på begäran av parlamentets delegation till förlikningskommittén, när det gäller de tidsfrister som fastställts för förlikningen, ska talmannen förlänga tidsfristerna i fråga i enlighet med artikel 294.14 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

1.  På uppmaning av det ansvariga utskottets ordförande ska talmannen förlänga de tidsfrister som fastställts för andra behandlingen, i enlighet med artikel 294.14 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

2.  Talmannen ska underrätta parlamentet om alla förlängningar av tidsfristerna enligt artikel 294.14 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, oavsett om dessa tillkommit på parlamentets eller rådets initiativ.

2.  Talmannen ska underrätta parlamentet om alla förlängningar av tidsfristerna enligt artikel 294.14 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, oavsett om dessa tillkommit på parlamentets eller rådets initiativ.

Motivering

Artikel 65 ingår i kapitlet om andra behandlingen, men omfattar i själva verket både andra och tredje behandlingarna. Den bestämmelse som för närvarande ingår i punkt 1 – förlängning av tidsfristerna vid tredje behandlingen – ingår i den nya artikel 69a.

Ändringsförslag    71

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 66

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 66

Artikel 66

Hänvisning till och förfarande i ansvarigt utskott

Förfarande i det ansvariga utskottet

1.  Rådets ståndpunkt ska samma dag den mottagits i enlighet med artikel 64.1 utan föregående beslut anses ha blivit hänvisad till de utskott som var ansvarigt respektive rådgivande utskott vid den första behandlingen.

 

2.  Rådets ståndpunkt ska tas upp som första punkt på föredragningslistan till ansvarigt utskotts första sammanträde efter tidpunkten för mottagandet. Rådet kan uppmanas att redogöra för sin ståndpunkt.

2.  Rådets ståndpunkt ska tas upp som prioriterad punkt på föredragningslistan till ansvarigt utskotts första sammanträde efter tidpunkten för mottagandet. Rådet kan uppmanas att redogöra för sin ståndpunkt.

3.  Beslutas inte annorlunda ska föredraganden vid andra behandlingen vara densamme som vid första behandlingen.

3.  Beslutas inte annorlunda ska föredraganden vid andra behandlingen vara densamme som vid första behandlingen.

4.  Bestämmelserna i artikel 69.2, 69.3 och 69.5 om parlamentets andra behandling ska tillämpas vid behandlingen i ansvarigt utskott. Endast detta utskotts ledamöter eller ständiga suppleanter har rätt att lägga fram förslag om avvisning eller ändringsförslag. Utskottets beslut ska fattas med en majoritet av de avgivna rösterna.

4.  Bestämmelserna i artikel 69.2 och 69.3 om tillåtligheten av ändringsförslag till rådets ståndpunkt ska tillämpas vid behandlingen i ansvarigt utskott. Endast detta utskotts ledamöter eller ständiga suppleanter har rätt att lägga fram förslag om avvisning eller ändringsförslag. Utskottets beslut ska fattas med en majoritet av de avgivna rösterna.

5.  Utskottet kan före omröstningen begära att utskottsordföranden och föredraganden tillsammans med rådets ordförande eller företrädaren för rådets ordförande och i närvaro av ansvarig kommissionsledamot diskuterar ändringsförslag som lagts fram i utskottet. Föredraganden kan lägga fram kompromissändringsförslag till följd av en sådan diskussion.

 

6.  Ansvarigt utskott ska avge en andrabehandlingsrekommendation där det föreslås att rådets ståndpunkt godkänns, ändras eller avvisas. Rekommendationen ska innehålla en kort motivering till det beslut som föreslagits.

6.  Ansvarigt utskott ska avge en andrabehandlingsrekommendation där det föreslås att rådets ståndpunkt godkänns, ändras eller avvisas. Rekommendationen ska innehålla en kort motivering till det beslut som föreslagits.

 

6a.  Artiklarna 49, 50, 53 och 188 ska inte tillämpas vid andra behandlingen.

Justification

Paragraph 1 is deleted here and moved, as amended, to Rule 64(1a). The end of the paragraph ("referred automatically to... the committees asked for their opinion at first reading.") is misleading. The committees asked for an opinion do not intervene in second reading, except if they are "associated committees" in the meaning of Rule 54 (see Rule 47(4) and 3rd paragraph of interpretation of Rule 54).

As regards the deletion of paragraph 5, this provision is not in line with (the current and revised) Rule 73, which provide for the intervention of the negotiation team (not only the chair and rapporteur).

As regards the insertion of paragraph 6 a (new), it is moved here, with modifications, from current Rule 47 (4).

Ändringsförslag    72

Europaparlamentets arbetsordning

Avdelning II – Kapitel 4 – Del 2 – rubriken

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

I kammaren

utgår

Ändringsförslag    73

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 67

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 67

Artikel 67

Avslutande av andra behandlingen

Framläggande för parlamentet

1.  Rådets ståndpunkt, och i förekommande fall det ansvariga utskottets andrabehandlingsrekommendation, ska utan föregående beslut tas upp på förslaget till föredragningslista till den sammanträdesperiod vars onsdag infaller närmast före utgången av tidsfristen på tre eller, om denna förlängts i enlighet med artikel 65, fyra månader, såvida inte ärendet har behandlats vid en tidigare sammanträdesperiod.

Rådets ståndpunkt, och i förekommande fall det ansvariga utskottets andrabehandlingsrekommendation, ska utan föregående beslut tas upp på förslaget till föredragningslista till den sammanträdesperiod vars onsdag infaller närmast före utgången av tidsfristen på tre eller, om denna förlängts i enlighet med artikel 65, fyra månader, såvida inte ärendet har behandlats vid en tidigare sammanträdesperiod.

Utskottens andrabehandlingsrekommendationer är likvärdiga med en motivering i vilken utskottet redogör för sin ståndpunkt i förhållande till rådets ståndpunkt. Andrabehandlingsrekommendationer ska därför inte gå till omröstning.

 

2.  Andra behandlingen avslutas när parlamentet, inom de tidsfrister och i enlighet med de villkor som fastställs i artikel 294 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, godkänner, avvisar eller ändrar den ståndpunkten.

 

Motivering

Punkt 2 ska utgå här och i ändrad form flyttas till artikel 67a.5.

Ändringsförslag    74

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 67a (ny)

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

Artikel 67a

 

Omröstning i kammaren – andra behandlingen

 

1.  Parlamentet ska först rösta om alla förslag om att omedelbart avvisa rådets ståndpunkt som skriftligen har lämnats in av det ansvariga utskottet, en politisk grupp eller minst 40 ledamöter. Ett sådant förslag kan antas endast med en majoritet av rösterna från parlamentets ledamöter.

 

Om rådets ståndpunkt avvisas ska talmannen tillkännage i kammaren att lagstiftningsförfarandet är avslutat.

 

Om förslaget om avvisning inte antas ska parlamentet fortsätta förfarandet enligt punkterna 2–5.

 

2.  Varje preliminär överenskommelse som i enlighet med artikel 73d.4 läggs fram av det ansvariga utskottet ska ges omröstningsprioritet och gå till omröstning i en enda omröstning, om inte parlamentet på förslag av en politisk grupp eller minst 40 ledamöter beslutar att omedelbart gå vidare med omröstningen om ändringsförslag i enlighet med punkt 3.

 

Om den preliminära överenskommelsen antas genom en enda omröstning med en majoritet av parlamentets ledamöter, ska talmannen tillkännage att parlamentets andra behandling är avslutad.

 

Om den preliminära överenskommelsen inte antas genom en enda omröstning med en majoritet av parlamentets ledamöter, ska parlamentet därefter tillämpa punkterna 3–5.

 

3.  Om inte ett förslag om avvisning har antagits i enlighet med punkt 1 eller en preliminär överenskommelse har antagits i enlighet med punkt 2, ska därefter alla eventuella ändringsförslag till rådets ståndpunkt gå till omröstning, även de som ingår i den preliminära överenskommelse som lagts fram av det ansvariga utskottet i enlighet med artikel 73d.4. Ett ändringsförslag till rådets ståndpunkt kan antas endast om det får en majoritet av rösterna från parlamentets ledamöter.

 

Innan ändringsförslagen går till omröstning kan talmannen uppmana kommissionen att tillkännage sin ståndpunkt och rådet att ge en kommentar.

 

4.  Även om parlamentet röstat ned det ursprungliga förslaget om avvisning av rådets ståndpunkt enligt punkt 1 kan det, på förslag av det ansvariga utskottets ordförande eller föredragande, en politisk grupp eller minst 40 ledamöter, ta ytterligare ett förslag om avvisning under övervägande efter omröstningen om ändringsförslag enligt punkterna 2 och 3. Ett sådant förslag kan antas endast med en majoritet av rösterna från parlamentets ledamöter.

 

Om rådets ståndpunkt avvisas ska talmannen tillkännage i kammaren att lagstiftningsförfarandet är avslutat.

 

5.  Efter omröstningarna enligt punkterna 1–4, och efter de omröstningar som därefter hålls om ändringsförslag till förslaget till lagstiftningsresolution i samband med framställningar som rör förfarandet, ska talmannen tillkännage att parlamentets andra behandling är avslutad, och lagstiftningsresolutionen ska anses ha antagits. Vid behov ska lagstiftningsresolutionen ändras i enlighet med artikel 193.2 för att återge resultaten av omröstningarna enligt punkterna 1–4 eller tillämpningen av artikel 76.

 

Texten till lagstiftningsresolutionen och, i förekommande fall, parlamentets ståndpunkt ska talmannen översända till rådet och kommissionen.

 

Om inget förslag om att avvisa eller ändra rådets ståndpunkt har lagts fram ska den anses godkänd.

Motivering

Ändringarna av punkt 1 motsvarar det som sägs i artikel 68.1, och ändringarna av punkt 2 syftar till att anpassa punkten till bestämmelsen om omröstning om den överenskomna texten i kammaren vid första behandlingen. Ändringen i punkt 4 har som mål att utöka möjligheten att föreslå avvisning till att omfatta ordföranden, en politisk grupp eller minst 40 ledamöter (vilket kan jämföras med det som står i nuvarande artikel 68.2). Denna bestämmelse, som för närvarande finns i artikel 171.2 a, flyttas till slutet av denna artikel och stryks i ovannämnda artikel.

Ändringsförslag    75

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 68

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 68

utgår

Avvisning av rådets ståndpunkt

 

1.  Ansvarigt utskott, en politisk grupp eller minst 40 ledamöter kan skriftligen och före utgången av en av talmannen fastställd tidsfrist lägga fram ett förslag om avvisning av rådets ståndpunkt. För att ett sådant förslag ska antas krävs en majoritet av parlamentets ledamöter. Omröstningen om förslag till avvisning av rådets ståndpunkt ska äga rum före omröstningen om eventuella ändringsförslag.

 

2.  Även om parlamentet röstat ned det första förslaget om avvisning av rådets ståndpunkt, kan det på rekommendation av föredraganden ta ytterligare ett förslag till avvisning under övervägande, efter att ha röstat om ändringsförslag och hört kommissionens uttalande i enlighet med artikel 69.5.

 

3.  Om rådets ståndpunkt avvisas ska talmannen tillkännage i kammaren att lagstiftningsförfarandet är avslutat.

 

Motivering

Denna artikel kommer att utgå, eftersom avvisningsfallet skulle komma att omfattas av den nya föreslagna artikel 67a.

Ändringsförslag    76

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 69

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 69

Artikel 69

Ändringsförslag till rådets ståndpunkt

Tillåtlighet av ändringsförslag till rådets ståndpunkt

1.  Ansvarigt utskott, en politisk grupp eller minst 40 ledamöter har rätt att inge ändringsförslag till rådets ståndpunkt för behandling i kammaren.

1.  Ansvarigt utskott, en politisk grupp eller minst 40 ledamöter har rätt att inge ändringsförslag till rådets ståndpunkt för behandling i kammaren.

2.  Ett ändringsförslag till rådets ståndpunkt är tillåtligt endast om det är förenligt med artiklarna 169 och 170 samt om det syftar till att

2.  Ett ändringsförslag till rådets ståndpunkt är tillåtligt endast om det är förenligt med artiklarna 169 och 170 samt om det syftar till att

a)  helt eller delvis återinföra den ståndpunkt som parlamentet intog vid första behandlingen,

a)  helt eller delvis återinföra den ståndpunkt som parlamentet intog vid första behandlingen,

b)  nå en kompromiss mellan rådet och parlamentet,

b)  nå en kompromiss mellan rådet och parlamentet,

c)  ändra sådana delar av rådets ståndpunkt som inte ingick i eller som innehållsmässigt skiljer sig från det vid första behandlingen framlagda förslaget, och som inte medför en väsentlig förändring av förslaget enligt vad som avses i artikel 63,

c)  ändra sådana delar av rådets ståndpunkt som inte ingick i eller som innehållsmässigt skiljer sig från det vid första behandlingen framlagda förslaget,

d)  beakta en ny omständighet eller ett nytt rättsligt läge som uppstått sedan första behandlingen.

d)  beakta en ny omständighet eller ett nytt rättsligt läge som uppstått sedan parlamentet antog sin ståndpunkt vid första behandlingen.

Talmannens beslut om huruvida ett ändringsförslag är tillåtligt eller otillåtligt är slutgiltigt.

Talmannens beslut om huruvida ett ändringsförslag är tillåtligt eller otillåtligt är slutgiltigt.

3.  Om ett nytt val har ägt rum sedan första behandlingen och artikel 63 inte har åberopats kan talmannen besluta att göra undantag från begränsningarna beträffande tillåtlighet i punkt 2.

3.  Om ett nytt val har ägt rum sedan första behandlingen och artikel 63 inte har åberopats kan talmannen besluta att göra undantag från begränsningarna beträffande tillåtlighet i punkt 2.

4.  Ett ändringsförslag kan antas endast om det får en majoritet av rösterna från parlamentets ledamöter.

 

5.  Innan ändringsförslagen går till omröstning kan talmannen uppmana kommissionen att tillkännage sin ståndpunkt och rådet att ge en kommentar.

 

Motivering

Ändringarna av punkt 2 första stycket led c föreslås eftersom meningsdelen ”och som inte medför en väsentlig förändring av förslaget enligt vad som avses i artikel 63” kan tolkas som ett ytterligare tillåtlighetskrav.

Punkterna 4 och 5 utgår, eftersom de kommer att omfattas av artikel 67a.3.

Ändringsförslag    77

Europaparlamentets arbetsordning

Avdelning II – Kapitel 5 – rubriken

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

KAPITEL 5

AVSNITT 4

TREDJE BEHANDLINGEN

FÖRLIKNING OCH TREDJE BEHANDLINGEN

Ändringsförslag    78

Europaparlamentets arbetsordning

Avdelning II – Kapitel 5 – Del 1 – rubriken

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Förlikning

utgår

Ändringsförslag    79

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 69b (ny)

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

Artikel 69b

 

Förlängning av tidsfrister

 

1.  På begäran av parlamentets delegation till förlikningskommittén ska talmannen förlänga de tidsfrister som fastställts för tredje behandlingen, i enlighet med artikel 294.14 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

 

2.  Talmannen ska underrätta parlamentet om alla förlängningar av tidsfristerna enligt artikel 294.14 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, oavsett om dessa tillkommit på parlamentets eller rådets initiativ.

Ändringsförslag    80

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 71

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 71

Artikel 71

Delegationen till förlikningskommittén

Delegationen till förlikningskommittén

1.  Parlamentets delegation till förlikningskommittén ska bestå av samma antal ledamöter som rådets delegation.

1.  Parlamentets delegation till förlikningskommittén ska bestå av samma antal ledamöter som rådets delegation.

2.  Delegationens politiska sammansättning ska motsvara parlamentets sammansättning av politiska grupper. Talmanskonferensen ska fastställa det exakta antalet ledamöter från varje politisk grupp.

2.  Delegationens politiska sammansättning ska motsvara parlamentets sammansättning av politiska grupper. Talmanskonferensen ska fastställa det exakta antalet ledamöter från varje politisk grupp.

3.  Delegationens ledamöter ska utses av de politiska grupperna för varje enskild förlikning, företrädesvis bland de berörda utskottens ledamöter, med undantag av tre ledamöter som ska utses som ständiga ledamöter för en tid av tolv månader. De tre ständiga ledamöterna ska utses av de politiska grupperna bland de vice talmännen och ska företräda minst två olika politiska grupper. Det ansvariga utskottets ordförande och föredragande ska alltid ingå i delegationen.

3.  Delegationens ledamöter ska utses av de politiska grupperna för varje enskild förlikning, företrädesvis bland det ansvariga utskottets ledamöter, med undantag av tre ledamöter som ska utses som ständiga ledamöter för en tid av tolv månader. De tre ständiga ledamöterna ska utses av de politiska grupperna bland de vice talmännen och ska företräda minst två olika politiska grupper. Det ansvariga utskottets ordförande och föredragande vid andra behandlingen, samt eventuella associerade utskotts föredragande, ska alltid ingå i delegationen.

4.  De i delegationen företrädda politiska grupperna ska utse suppleanter.

4.  De i delegationen företrädda politiska grupperna ska utse suppleanter.

5.  Politiska grupper och grupplösa ledamöter som inte är företrädda i delegationen har rätt att sända var sin företrädare till alla delegationens interna förberedande sammanträden.

5.  Politiska grupper som inte är företrädda i delegationen har rätt att sända var sin företrädare till alla delegationens interna förberedande sammanträden. Om ingen grupplös ledamot ingår i delegationen får en grupplös ledamot närvara vid delegationens alla interna förberedande sammanträden.

6.  Delegationen leds av talmannen eller en av de tre ständiga ledamöterna.

6.  Delegationen leds av talmannen eller en av de tre ständiga ledamöterna.

7.  Delegationen ska fatta beslut med en majoritet av sina ledamöter. Delegationens överläggningar är inte offentliga.

7.  Delegationen ska fatta beslut med en majoritet av sina ledamöter. Delegationens överläggningar är inte offentliga.

Talmanskonferensen ska fastställa ytterligare procedurregler för arbetet i delegationen till förlikningskommittén.

Talmanskonferensen ska fastställa ytterligare procedurregler för arbetet i delegationen till förlikningskommittén.

8.  Delegationen ska meddela parlamentet resultatet av förlikningen.

8.  Delegationen ska meddela parlamentet resultatet av förlikningen.

Motivering

När det gäller ändringarna av punkt 3 kan sägas att tillägget ”eventuella associerade utskotts föredragande” återspeglar artikel 54 sista strecksatsen.

Punkt 5 omformuleras, så att man klart visar att samtliga grupplösa ledamöter företräds kollektivt av en enda person.

Ändringsförslag    81

Europaparlamentets arbetsordning

Avdelning II – Kapitel 5 – Del 2 – rubriken

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

I kammaren

utgår

Ändringsförslag    82

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 72

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 72

Artikel 72

Gemensamt utkast

Gemensamt utkast

1.  Om enighet uppnås i förlikningskommittén om ett gemensamt utkast, ska ärendet tas upp på föredragningslistan i så god tid att det kan behandlas i kammaren inom sex eller, vid en förlängning av tidsfristen, åtta veckor från dagen för förlikningskommitténs godkännande av det gemensamma utkastet.

1.  Om enighet uppnås i förlikningskommittén om ett gemensamt utkast, ska ärendet tas upp på föredragningslistan i så god tid att det kan behandlas i kammaren inom sex eller, vid en förlängning av tidsfristen, åtta veckor från dagen för förlikningskommitténs godkännande av det gemensamma utkastet.

2.  Ordföranden eller någon annan utsedd medlem av parlamentets delegation till förlikningskommittén ska göra ett uttalande om det gemensamma utkastet, vilket ska åtföljas av ett betänkande.

2.  Ordföranden eller någon annan utsedd medlem av parlamentets delegation till förlikningskommittén ska göra ett uttalande om det gemensamma utkastet, vilket ska åtföljas av ett betänkande.

3.  Inga ändringsförslag får läggas fram till det gemensamma utkastet.

3.  Inga ändringsförslag får läggas fram till det gemensamma utkastet.

4.  Det gemensamma utkastet i sin helhet ska vara föremål för en enda omröstning. Det gemensamma utkastet godkänns om det får en majoritet av de avgivna rösterna.

4.  Det gemensamma utkastet i sin helhet ska vara föremål för en enda omröstning. Det gemensamma utkastet godkänns om det får en majoritet av de avgivna rösterna.

5.  Om det inte uppnås enighet om ett gemensamt utkast i förlikningskommittén, ska ordföranden eller någon annan utsedd medlem av parlamentets delegation till förlikningskommittén göra ett uttalande. Detta uttalande ska följas av en debatt.

5.  Om det inte uppnås enighet om ett gemensamt utkast i förlikningskommittén, ska ordföranden eller någon annan utsedd medlem av parlamentets delegation till förlikningskommittén göra ett uttalande. Detta uttalande ska följas av en debatt.

 

5a.  Under det förlikningsförfarande mellan parlamentet och rådet som följer på andra behandlingen får ingen återförvisning till utskott äga rum.

 

5b.  Artiklarna 49, 50 och 53 ska inte tillämpas vid tredje behandlingen.

Motivering

Punkt 5a (ny) har hämtats från artikel 47.3, och punkt 5b (ny) från artikel 47.4.

Ändringsförslag    83

Europaparlamentets arbetsordning

Avdelning II – Kapitel 6 – rubriken

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

KAPITEL 6

AVSNITT 5

LAGSTIFTNINGSFÖRFARANDET – AVSLUTANDE

FÖRFARANDET – AVSLUTANDE

Motivering

Ska flyttas nedåt och stå ovanför artikel 78.

Ändringsförslag    84

Europaparlamentets arbetsordning

Avdelning II – Kapitel 3 – Avsnitt 3a (nytt)

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

AVSNITT 3

 

INTERINSTITUTIONELLA FÖRHANDLINGAR UNDER DET ORDINARIE LAGSTIFTNINGSFÖRFARANDET

 

(Avsnitt 3 ska införas före avsnitt 4 om förlikning och tredje behandlingen samt innehålla den ändrade artikel 73 och artiklarna 73a–73d.)

Ändringsförslag    85

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 73

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 73

Artikel 73

Interinstitutionella förhandlingar i lagstiftningsförfaranden

Allmänna bestämmelser

1.  Förhandlingar med övriga institutioner som syftar till att få till stånd överenskommelser inom ramen för ett lagstiftningsförfarande ska föras i enlighet med den uppförandekod som fastställts av talmanskonferensen10.

Förhandlingar med övriga institutioner som syftar till att få till stånd överenskommelser inom ramen för ett lagstiftningsförfarande får inledas endast efter ett beslut som fattats i överensstämmelse med artiklarna 73a–73c eller efter det att parlamentet återförvisat ärendet för interinstitutionella förhandlingar. Sådana förhandlingar ska föras i enlighet med den uppförandekod som fastställts av talmanskonferensen10.

2.  Sådana förhandlingar ska inte inledas innan det ansvariga utskottet, från fall till fall och för varje berört lagstiftningsförfarande samt med en majoritet av sina ledamöter, har fattat ett beslut om att inleda förhandlingar. Detta beslut ska fastställa förhandlingsgruppens mandat och sammansättning. Sådana beslut ska meddelas talmannen, som regelbundet ska informera talmanskonferensen.

 

Mandatet ska utgöras av ett betänkande som antagits i utskottet och ingetts för senare behandling av parlamentet. I undantagsfall, när det ansvariga utskottet anser det tillräckligt motiverat att påbörja förhandlingar innan utskottet antagit ett betänkande, får mandatet bestå av en uppsättning ändringsförslag eller en uppsättning tydligt definierade mål, prioriteringar eller riktlinjer.

 

3.  Förhandlingsgruppen ska ledas av föredraganden och det ansvariga utskottets ordförande, eller en av utskottets vice ordförande som utsetts av utskottsordföranden, ska fungera som ordförande för gruppen. Gruppen ska omfatta åtminstone skuggföredragandena från varje politisk grupp.

 

4.  Alla handlingar som är avsedda att diskuteras vid ett möte med rådet och kommissionen (trepartsmöte) ska utformas som handlingar som anger de berörda institutionernas respektive ståndpunkter och eventuella kompromisslösningar och översändas till förhandlingsgruppen minst 48 timmar, eller i brådskande fall minst 24 timmar, före det berörda trepartsmötet.

 

Efter varje trepartsmöte ska förhandlingsgruppen avlägga rapport vid det ansvariga utskottets nästföljande sammanträde. Handlingar som återspeglar resultatet av det senaste trepartsmötet ska ställas till utskottets förfogande.

 

Om det visar sig vara omöjligt att sammankalla ett utskottssammanträde inom lämplig tid ska förhandlingsgruppen rapportera till utskottets ordförande, skuggföredragande och samordnare, enligt vad som är lämpligt.

 

Det ansvariga utskottet får uppdatera mandatet i ljuset av framstegen i förhandlingarna.

 

5.  Om förhandlingarna leder till en kompromiss ska det ansvariga utskottet omedelbart informeras. Den överenskomna texten ska läggas fram för det ansvariga utskottet för behandling. Om texten godkänns genom omröstning i utskottet ska den inges för behandling av parlamentet i lämplig form, däribland i form av kompromissändringsförslag. Den får inges i form av en konsoliderad text, förutsatt att denna tydligt visar vilka ändringar som gjorts i det förslag till lagstiftningsakt som är föremål för behandling.

 

6.  När förfarandet omfattar associerade utskott eller gemensamma utskottssammanträden ska artiklarna 54 och 55 tillämpas på beslutet om att inleda förhandlingar och på förhandlingarnas genomförande.

 

Om de berörda utskotten inte kan enas ska villkoren för inledandet av förhandlingar och genomförandet av sådana förhandlingar fastställas av utskottsordförandekonferensens ordförande i enlighet med de principer som anges i dessa artiklar.

 

__________________

__________________

10 Se bilaga XX.

10 Uppförandekod för förhandlingar i det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

Ändringsförslag    86

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 73a (ny)

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

Artikel 73a

 

Förhandlingar inför parlamentets första behandling

 

1.  När ett utskott har antagit ett lagstiftningsbetänkande i enlighet med artikel 49 kan det med en majoritet av sina ledamöter besluta att inleda förhandlingar på grundval av detta betänkande.

 

2.  Beslut om att inleda förhandlingar ska tillkännages i början av den sammanträdesperiod som följer på utskottets beslut. Senast vid slutet av den dag som följer på tillkännagivandet i kammaren kan politiska grupper eller enskilda ledamöter som tillsammans utgör minst en tiondel av parlamentets ledamöter skriftligen begära omröstning om ett utskottsbeslut om att inleda förhandlingar. Parlamentet ska rösta om en sådan begäran under samma sammanträdesperiod.

 

Om ingen sådan begäran inkommit när den tidsfrist som anges i första stycket har löpt ut, ska talmannen informera parlamentet om att så är fallet. Om en begäran inkommer kan talmannen, omedelbart före omröstningen, ge ordet till en talare som stöder begäran och till en talare som är emot den. Båda talare får göra var sitt uttalande på högst två minuter.

 

3.  Om parlamentet avvisar utskottets beslut om att inleda förhandlingar ska förslaget till lagstiftningsakt och betänkandet från det ansvariga utskottet föras upp på föredragningslistan för följande sammanträdesperiod, och talmannen ska fastställa en tidsfrist för ingivande av ändringsförslag. Artikel 59.1b ska tillämpas.

 

4.  Förhandlingar kan inledas när som helst efter det att den tidsfrist som anges i punkt 2 första stycket har löpt ut och ingen begäran om omröstning i parlamentet om beslutet att inleda förhandlingar har inkommit. Om en sådan begäran har inkommit kan förhandlingar inledas när som helst efter det att utskottets beslut om att inleda förhandlingar har godkänts av parlamentet.

Motivering

Rättelsen innebär att de sista orden i punkt 4 i ändringsförslag 263 utgår eftersom den majoritet som det hänvisas till utgör normalfallet och därmed inte behöver specificeras. I punkt 4 ändras också ”omröstning i kammaren” till ”omröstning i parlamentet”.

Ändringsförslag    87

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 73b (ny)

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

Artikel 73b

 

Förhandlingar inför rådets första behandling

 

När parlamentet har antagit sin ståndpunkt vid första behandlingen ska denna utgöra mandat för samtliga förhandlingar med andra institutioner. Härefter kan det ansvariga utskottet med en majoritet av sina ledamöter besluta att inleda förhandlingar när som helst. Ett sådant beslut ska tillkännages i kammaren under sammanträdesperioden efter utskottets omröstning, och en hänvisning till beslutet ska tas till protokollet.

Ändringsförslag    88

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 73c (ny)

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

Artikel 73c

 

Förhandlingar inför parlamentets andra behandling

 

När rådets ståndpunkt vid första behandlingen har hänvisats till det ansvariga utskottet ska parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen, med förbehåll för artikel 69, utgöra mandat för eventuella förhandlingar med andra institutioner. Det ansvariga utskottet kan därefter besluta att när som helst inleda förhandlingar.

 

När rådets ståndpunkt innehåller delar som inte omfattas av förslaget till lagstiftningsakt eller av parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen kan utskottet anta riktlinjer för förhandlingsgruppen, vilka kan innehålla ändringsförslag till rådets ståndpunkt.

Ändringsförslag    89

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 73d (ny)

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

Artikel 73d

 

Förfarandet för förhandlingarna

 

1.  Parlamentets förhandlingsgrupp ska ledas av föredraganden; det ansvariga utskottets ordförande, eller en av utskottets vice ordförande som utsetts av utskottsordföranden, ska fungera som ordförande för gruppen. Gruppen ska omfatta åtminstone skuggföredragandena från varje politisk grupp som önskar delta.

 

2.  Alla handlingar som är avsedda att diskuteras vid ett möte med rådet och kommissionen (trepartsmöte) ska översändas till förhandlingsgruppen minst 48 timmar, eller i brådskande fall minst 24 timmar, före det berörda trepartsmötet.

 

3.  Efter varje trepartsmöte ska förhandlingsgruppens ordförande och föredraganden på förhandlingsgruppens vägnar avlägga rapport vid det ansvariga utskottets nästföljande sammanträde.

 

Om det visar sig vara omöjligt att sammankalla ett utskottssammanträde inom lämplig tid ska förhandlingsgruppens ordförande och föredraganden på förhandlingsgruppens vägnar avlägga rapport vid ett sammanträde med utskottets samordnare.

 

4.  Om förhandlingarna leder till en preliminär överenskommelse ska det ansvariga utskottet utan dröjsmål informeras. Handlingar som återspeglar resultatet av det senaste trepartsmötet ska ställas till utskottets förfogande och offentliggöras. Den preliminära överenskommelsen ska läggas fram för det ansvariga utskottet, som ska besluta genom en enda omröstning med en majoritet av de avgivna rösterna. Om överenskommelsen godkänns ska den inges till parlamentet för behandling, med tydlig markering av de ändringar som gjorts i förslaget till lagstiftningsakt.

 

5.  Om de i enlighet med artiklarna 54 och 55 berörda utskotten inte kan enas ska de närmare bestämmelserna om inledandet av förhandlingar och genomförandet av sådana förhandlingar fastställas av utskottsordförandekonferensens ordförande i enlighet med de principer som anges i dessa artiklar.

Ändringsförslag    90

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 74

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 74

utgår

Godkännande av ett beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar innan utskottet antar ett betänkande

 

1.  Varje beslut av ett utskott om att inleda förhandlingar innan utskottet antar ett betänkande ska översättas till alla officiella språk, delas ut till samtliga parlamentsledamöter och översändas till talmanskonferensen.

 

På begäran av en politisk grupp får talmanskonferensen besluta att, för behandling med debatt och omröstning, ta med punkten i förslaget till föredragningslista för den sammanträdesperiod som följer på utdelandet; i detta fall ska talmannen fastställa en tidsfrist för ingivande av ändringsförslag.

 

Om talmanskonferensen inte fattar något beslut om att ta med punkten i förslaget till föredragningslista för denna sammanträdesperiod, ska beslutet om att inleda förhandlingar tillkännages av talmannen i början av denna sammanträdesperiod.

 

2.  Punkten ska skrivas in på parlamentets förslag till föredragningslista för den sammanträdesperiod som följer på tillkännagivandet, för behandling med debatt och omröstning, och om en politisk grupp eller minst 40 ledamöter så begär inom 48 timmar efter tillkännagivandet ska talmannen fastställa en tidsfrist för ingivande av ändringsförslag.

 

I övriga fall ska beslutet om att inleda förhandlingar anses godkänt.

 

Ändringsförslag    91

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 75

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 75

Artikel 63a

Överenskommelse vid första behandlingen

Överenskommelse vid första behandlingen

Om rådet i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt har underrättat parlamentet om att det har godkänt parlamentets ståndpunkt ska talmannen, sedan slutgranskning har skett i enlighet med artikel 193, tillkännage i kammaren att förslaget är antaget i den version som motsvarar parlamentets ståndpunkt.

Om rådet i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt har underrättat parlamentet om att det har godkänt parlamentets ståndpunkt ska talmannen, sedan slutgranskning har skett i enlighet med artikel 193, tillkännage i kammaren att lagstiftningsakten är antagen i den version som motsvarar parlamentets ståndpunkt.

 

(Denna artikel ska flyttas till slutet av avsnitt 1 om första behandlingen.)

Motivering

Texten ska flyttas till slutet av avsnitt 1 ovan om första behandlingen.

Ändringsförslag    92

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 76

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 76

Artikel 69a

Överenskommelse vid andra behandlingen

Överenskommelse vid andra behandlingen

Om inte något förslag om avvisning av rådets ståndpunkt eller något ändringsförslag enligt artiklarna 68 och 69 antas före utgången av tidsfristen för att inge och rösta om ändringsförslag eller förslag om avvisning, ska talmannen tillkännage i kammaren att den föreslagna rättsakten är slutgiltigt antagen. Talmannen ska tillsammans med rådets ordförande, och i enlighet med artikel 78, underteckna den föreslagna rättsakten samt se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Om inte något förslag om avvisning av rådets ståndpunkt eller något ändringsförslag enligt artiklarna 67a och 69 inges före utgången av tidsfristen för att inge och rösta om ändringsförslag eller förslag om avvisning, ska talmannen tillkännage i kammaren att den föreslagna rättsakten är slutgiltigt antagen.

 

(Denna artikel ska flyttas till slutet av avsnitt 2 om andra behandlingen.)

Motivering

Innehållet i den sista meningen flyttas till artikel 78.

Ändringsförslag    93

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 77

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 77

utgår

Krav i samband med utarbetande av lagstiftningsakter

 

1.  I rättsakter som antas av parlamentet och rådet gemensamt inom ramen för det ordinarie lagstiftningsförfarandet ska anges vilken typ av rättsakt det rör sig om, ordningsnumret, dagen för dess antagande och en uppgift om innehållet.

 

2.  Rättsakter som antas av parlamentet och rådet gemensamt ska innehålla följande:

 

a)  Formuleringen ”Europaparlamentet och Europeiska unionens råd har antagit denna förordning” eller ”Europaparlamentet och Europeiska unionens råd har antagit detta direktiv” eller ”Europaparlamentet och Europeiska unionens råd har antagit detta beslut”.

 

b)  Efter orden ”med beaktande av” en uppgift om de bestämmelser på grundval av vilka rättsakten antas.

 

c)  En hänvisning till framlagda förslag, avgivna yttranden och hållna samråd.

 

d)  Skälen till rättsakten.

 

e)  En formulering såsom ”härigenom föreskrivs följande” eller ”har beslutat följande” följd av bestämmelserna i rättsakten.

 

3.  Rättsakter ska delas in i artiklar som får grupperas i kapitel och avsnitt.

 

4.  Sista artikeln i en rättsakt ska bestämma dagen för ikraftträdandet, om denna dag inträffar före eller efter den tjugonde dagen efter det att rättsakten offentliggjorts.

 

5.  Sista artikeln i en rättsakt ska följas av

 

  En lämplig slutformulering, i enlighet med relevant artikel i fördragen, beträffande rättsaktens tillämplighet.

 

  ”Utfärdad i/Utfärdat i...” följt av dagen för antagandet av rättsakten.

 

  Formuleringen ”På Europaparlamentets vägnar Ordförande”, ”På rådets vägnar Ordförande” med namnet på talmannen och namnet på ordföranden i rådet vid tidpunkten för antagandet av rättsakten infört före ordet ”Ordförande”.

 

Motivering

Denna artikel ska utgå här och göras om till en bilaga till arbetsordningen.Rådets arbetsordning innehåller liknande bestämmelser i en bilaga, inte i själva texten.Detaljerade bestämmelser för utarbetandet av lagstiftningsakter har parlamentet, rådet och kommissionen enats om på administrativ nivå (särskilt i den gemensamma praktiska handledningen för personer som deltar i utformningen av Europeiska unionens lagtexter).

Ändringsförslag    94

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 78

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 78

Artikel 78

Undertecknande av antagna rättsakter

Undertecknande och offentliggörande av antagna rättsakter

Efter slutgranskning av den text som antagits i enlighet med artikel 193, och efter det att det har kontrollerats att alla förfaranden vederbörligen avslutats, ska rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet undertecknas av talmannen och av generalsekreteraren, och parlamentets och rådets generalsekreterare ska se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Efter slutgranskning av den text som antagits i enlighet med artikel 193 och bilaga XVIa, och efter det att det har kontrollerats att alla förfaranden vederbörligen avslutats, ska rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet undertecknas av talmannen och av generalsekreteraren.

 

Därefter ska parlamentets och rådets respektive generalsekreterare se till att rättsakten offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Motivering

Ändring i syfte att fastställa den rättsliga grunden för den nya bilaga som innehåller texten från nuvarande artikel 77.

Ändringsförslag    95

Europaparlamentets arbetsordning

Avdelning II – Kapitel 4 (ny)

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

KAPITEL 4

 

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR SAMRÅDSFÖRFARANDET

 

(Detta ska införas efter artikel 78.)

Motivering

Rättelsen rör endast rubriken till kapitel 4, för att inte ge intryck av att kapitlet i fråga fastställer samtliga förfaranden i samband med samrådsförfarandet.

Ändringsförslag    96

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 78a (ny)

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

Artikel 78a

 

Ändrat förslag till rättsligt bindande akt

 

Om kommissionen har för avsikt att ersätta eller ändra sitt förslag till rättsligt bindande akt kan det ansvariga utskottet skjuta upp sin behandling av ärendet till dess att det har mottagit det nya förslaget eller kommissionens ändringar.

Motivering

Denna bestämmelse återfinns i nuvarande artikel 57.1, och de föreslagna ändringarna syftar till att förenkla texten.

Ändringsförslag    97

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 78b (ny)

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

Artikel 78b

 

Kommissionens ståndpunkt angående ändringsförslag

 

Innan det ansvariga utskottet går vidare med slutomröstning om ett förslag till rättsligt bindande akt kan det uppmana kommissionen att meddela sin ståndpunkt angående alla de ändringsförslag till förslaget som utskottet antagit.

 

Om så är lämpligt ska ståndpunkten ingå i betänkandet.

Motivering

Denna bestämmelse återfinns för närvarande i artikel 58, och de föreslagna ändringarna syftar till att förenkla texten.

Ändringsförslag    98

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 78c (ny)

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

Artikel 78c

 

Omröstning i parlamentet

 

Artikel 59.-1, 59.1, 59.1b och 59.1c ska gälla i tillämpliga delar.

Ändringsförslag    99

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 78d (ny)

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

Artikel 78d

 

Uppföljning av parlamentets ståndpunkt

 

1.  När parlamentet har antagit en ståndpunkt om ett förslag till rättsligt bindande akt ska det ansvariga utskottets ordförande och föredragande följa hur arbetet med förslaget till akt fortskrider till dess att det har antagits av rådet, i synnerhet för att försäkra sig om att rådet och kommissionen vederbörligen fullgör alla åtaganden gentemot parlamentet i fråga om parlamentets ståndpunkt. De ska regelbundet rapportera om detta till utskottet.

 

2.  Det ansvariga utskottet kan bjuda in kommissionen och rådet för att diskutera ärendet.

 

3.  Det ansvariga utskottet kan, om det anser det nödvändigt, när som helst under uppföljningsförfarandet lägga fram ett resolutionsförslag i vilket det rekommenderas att parlamentet

 

  uppmanar kommissionen att dra tillbaka sitt förslag,

 

  uppmanar kommissionen eller rådet att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet i enlighet med artikel 78e eller uppmanar kommissionen att lägga fram ett nytt förslag, eller

 

  beslutar att vidta andra åtgärder som det finner lämpliga.

 

Detta förslag ska föras upp på förslaget till föredragningslista till den sammanträdesperiod som följer på utskottets antagande av förslaget.

Motivering

Bestämmelsen flyttas hit från nuvarande artikel 62.

Ändringsförslag    100

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 78e (ny)

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

Artikel 78e

 

Nytt hörande av parlamentet

 

1.  På begäran av det ansvariga utskottet ska talmannen uppmana rådet att höra parlamentet på nytt under samma förutsättningar och på samma villkor som anges i artikel 63.1, och dessutom om rådet väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra det förslag till rättsligt bindande akt som parlamentet ursprungligen avgav sin ståndpunkt om, förutom när detta görs i syfte att införliva parlamentets ändringar.

 

2.  Talmannen ska även begära att ett förslag till rättsligt bindande akt på nytt hänvisas till parlamentet under de omständigheter som beskrivs i denna artikel, om parlamentet så beslutar på förslag av en politisk grupp eller minst 40 ledamöter.

Motivering

Punkt 1 är hämtad från artikel 63.3, medan punkt 2 är hämtad från artikel 63.4.

Ändringsförslag    101

Europaparlamentets arbetsordning

Avdelning II – Kapitel 7 – numrering

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

KAPITEL 7

KAPITEL 5

KONSTITUTIONELLA FRÅGOR

KONSTITUTIONELLA FRÅGOR

Motivering

Kapitel 7 blir kapitel 5.

Ändringsförslag    102

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 81

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 81

Artikel 81

Anslutningsfördrag

Anslutningsfördrag

1.  Varje ansökan från en europeisk stat om medlemskap i Europeiska unionen ska hänvisas till det ansvariga utskottet för behandling.

1.  Varje ansökan från en europeisk stat om medlemskap i Europeiska unionen i enlighet med artikel 49 i fördraget om Europeiska unionen ska hänvisas till det ansvariga utskottet för behandling.

2.  Parlamentet kan på förslag av det ansvariga utskottet, en politisk grupp eller minst 40 ledamöter besluta att uppmana kommissionen och rådet att delta i en debatt innan förhandlingarna med den ansökande staten inleds.

2.  Parlamentet kan på förslag av det ansvariga utskottet, en politisk grupp eller minst 40 ledamöter besluta att uppmana kommissionen och rådet att delta i en debatt innan förhandlingarna med den ansökande staten inleds.

3.  Under förhandlingarna ska kommissionen och rådet regelbundet och utförligt informera det ansvariga utskottet om hur förhandlingarna fortskrider och om nödvändigt ska sekretess gälla.

3.  Det ansvariga utskottet ska uppmana kommissionen och rådet att förse det med fullständig och regelbunden information om hur förhandlingarna fortskrider, och om nödvändigt ska sekretess gälla.

4.  Parlamentet har rätt att när som helst under förhandlingarna, på grundval av ett betänkande från det ansvariga utskottet, anta rekommendationer och kräva att dessa beaktas innan ett fördrag om en ansökande stats anslutning till Europeiska unionen ingås.

4.  Parlamentet har rätt att när som helst under förhandlingarna, på grundval av ett betänkande från det ansvariga utskottet, anta rekommendationer och kräva att dessa beaktas innan ett fördrag om en ansökande stats anslutning till Europeiska unionen ingås.

5.  När förhandlingarna slutförts, men innan något avtal undertecknas, ska förslaget till fördrag föreläggas parlamentet för godkännande i enlighet med artikel 99.

5.  När förhandlingarna slutförts, men innan något avtal undertecknas, ska förslaget till fördrag föreläggas parlamentet för godkännande i enlighet med artikel 99. I överensstämmelse med artikel 49 i fördraget om Europeiska unionen ska det för parlamentets godkännande krävas att en majoritet av dess ledamöter röstar för det.

Motivering

Ordalydelsen anpassas i punkt 3 för att undvika ett ensidigt uttalande i parlamentets interna arbetsordning om vad andra institutioner ska göra.

Ändringsförslag    103

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 83

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 83

Artikel 83

En medlemsstats åsidosättande av grundläggande principer

En medlemsstats åsidosättande av grundläggande principer och värden

1.  Parlamentet kan, på grundval av ett särskilt betänkande som det ansvariga utskottet utarbetat i enlighet med artiklarna 45 och 52,

1.  Parlamentet kan, på grundval av ett särskilt betänkande som det ansvariga utskottet utarbetat i enlighet med artiklarna 45 och 52,

a)  rösta om ett motiverat förslag i vilket rådet uppmanas att handla i enlighet med artikel 7.1 i fördraget om Europeiska unionen,

a)  rösta om ett motiverat förslag i vilket rådet uppmanas att handla i enlighet med artikel 7.1 i fördraget om Europeiska unionen,

b)  rösta om ett förslag i vilket kommissionen eller medlemsstaterna uppmanas att lägga fram ett förslag i enlighet med artikel 7.2 i fördraget om Europeiska unionen,

b)  rösta om ett förslag i vilket kommissionen eller medlemsstaterna uppmanas att lägga fram ett förslag i enlighet med artikel 7.2 i fördraget om Europeiska unionen,

c)  rösta om ett förslag i vilket rådet uppmanas att handla i enlighet med artikel 7.3 eller, i ett senare skede, artikel 7.4 i fördraget om Europeiska unionen.

c)  rösta om ett förslag i vilket rådet uppmanas att handla i enlighet med artikel 7.3 eller, i ett senare skede, artikel 7.4 i fördraget om Europeiska unionen.

2.  En begäran från rådet om parlamentets godkännande av ett förslag som lagts fram i enlighet med artikel 7.1 och 7.2 i fördraget om Europeiska unionen ska tillkännages i kammaren, tillsammans med den aktuella medlemsstatens synpunkter, och hänvisas till det ansvariga utskottet i enlighet med artikel 99. Parlamentet ska fatta beslut på grundval av ett förslag från det ansvariga utskottet, utom i brådskande fall och om det finns goda skäl.

2.  En begäran från rådet om parlamentets godkännande av ett förslag som lagts fram i enlighet med artikel 7.1 och 7.2 i fördraget om Europeiska unionen ska tillkännages i kammaren, tillsammans med den aktuella medlemsstatens synpunkter, och hänvisas till det ansvariga utskottet i enlighet med artikel 99. Parlamentet ska fatta beslut på grundval av ett förslag från det ansvariga utskottet, utom i brådskande fall och om det finns goda skäl.

3.  Beslut i enlighet med punkterna 1 och 2 kräver två tredjedelars majoritet av de avgivna rösterna och en majoritet av parlamentets ledamöter.

3.  I överensstämmelse med artikel 354 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska beslut i enlighet med punkterna 1 och 2 kräva två tredjedelars majoritet av de avgivna rösterna och en majoritet av parlamentets ledamöter.

4.  Det ansvariga utskottet kan, med talmanskonferensens medgivande, lägga fram ett kompletterande resolutionsförslag. Ett sådant resolutionsförslag ska innehålla parlamentets synpunkter på en medlemsstats allvarliga åsidosättande, på lämpliga påföljder och på förutsättningarna för att ändra eller upphöra med dessa åtgärder.

4.  Det ansvariga utskottet kan, med talmanskonferensens medgivande, lägga fram ett kompletterande resolutionsförslag. Ett sådant resolutionsförslag ska innehålla parlamentets synpunkter på en medlemsstats allvarliga åsidosättande, på lämpliga åtgärder och på förutsättningarna för att ändra eller upphöra med dessa åtgärder.

5.  Det ansvariga utskottet ska se till att parlamentet hålls fullständigt informerat, och vid behov hörs, om alla åtgärder som vidtas efter det att parlamentet gett sitt godkännande i enlighet med punkt 3. Rådet ska uppmanas att informera om utvecklingen på lämpligt sätt. På grundval av ett förslag från det ansvariga utskottet, utarbetat med talmanskonferensens medgivande, kan parlamentet anta rekommendationer till rådet.

5.  Det ansvariga utskottet ska se till att parlamentet hålls fullständigt informerat, och vid behov hörs, om alla åtgärder som vidtas efter det att parlamentet gett sitt godkännande i enlighet med punkt 3. Rådet ska uppmanas att informera om utvecklingen på lämpligt sätt. På grundval av ett förslag från det ansvariga utskottet, utarbetat med talmanskonferensens medgivande, kan parlamentet anta rekommendationer till rådet.

Motivering

Ändringen i punkt 4 syftar till att anpassa texten till fördraget (i artikel 7 i EU-fördraget står det ”åtgärder” och inte ”påföljder”).

Ändringsförslag    104

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 84

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 84

Artikel 84

Parlamentets sammansättning

Parlamentets sammansättning

I god tid före utgången av en valperiod kan parlamentet, på grundval av ett betänkande som utarbetats av det ansvariga utskottet i enlighet med artikel 45 lägga fram ett förslag om ändring av sin sammansättning. Europeiska rådets förslag till beslut om parlamentets sammansättning ska behandlas i enlighet med artikel 99.

I god tid före utgången av en valperiod kan parlamentet, på grundval av ett betänkande som utarbetats av det ansvariga utskottet i enlighet med artikel 14.2 i fördraget om Europeiska unionen samt artiklarna 45 och 52 i arbetsordningen lägga fram ett förslag om ändring av sin sammansättning. Europeiska rådets förslag till beslut om parlamentets sammansättning ska behandlas i enlighet med artikel 99.

Motivering

Liksom för övriga artiklar i detta kapitel behövs en hänvisning till den aktuella artikeln i fördraget (artikel 14.2 i EU-fördraget), eftersom den utgör grunden för parlamentets initiativ.

Ändringsförslag    105

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 85

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 85

Artikel 85

Fördjupat samarbete mellan medlemsstater

Fördjupat samarbete mellan medlemsstater

1.  En begäran om att upprätta ett fördjupat samarbete mellan medlemsstaterna i enlighet med artikel 20 i fördraget om Europeiska unionen ska av talmannen hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artiklarna 39, 41, 43, 47, 57–63 och 99 i arbetsordningen ska tillämpas på lämpligt sätt.

1.  En begäran om att upprätta ett fördjupat samarbete mellan medlemsstaterna i enlighet med artikel 20 i fördraget om Europeiska unionen ska av talmannen hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 99 i arbetsordningen ska tillämpas.

2.  Det ansvariga utskottet ska kontrollera om förslaget är förenligt med artikel 20 i fördraget om Europeiska unionen och med artiklarna 326–334 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

2.  Det ansvariga utskottet ska kontrollera om förslaget är förenligt med artikel 20 i fördraget om Europeiska unionen och med artiklarna 326–334 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

3.  Förslag till rättsakter som därefter läggs fram inom ramen för det fördjupade samarbetet, när detta väl upprättats, ska behandlas i parlamentet på samma sätt som när det inte förekommer något fördjupat samarbete. Artikel 47 ska tillämpas.

3.  Förslag till rättsakter som därefter läggs fram inom ramen för det fördjupade samarbetet, när detta väl upprättats, ska behandlas i parlamentet på samma sätt som när det inte förekommer något fördjupat samarbete. Artikel 47 ska tillämpas.

Motivering

Flera hänvisningar har strukits eftersom de är onödiga eller överflödiga (hänvisningen till artiklarna 57–63 i första behandlingen och hänvisningen till artiklarna 39, 41, 43 och 47 är överflödiga). Godkännandeförfarandet regleras normalt endast av artikel 99.

Ändringsförslag    106

Europaparlamentets arbetsordning

Avdelning II – Kapitel 8 – numrering

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

KAPITEL 8

KAPITEL 6

BUDGETFÖRFARANDEN

BUDGETFÖRFARANDEN

Ändringsförslag    107

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 86

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 86

Artikel 86

Flerårig budgetram

Flerårig budgetram

När rådet begär parlamentets godkännande av ett förslag till förordning om den fleråriga budgetramen ska ärendet hänvisas till det ansvariga utskottet i enlighet med förfarandet i artikel 99. Parlamentet ska fatta beslut om godkännande med en majoritet av sina ledamöter.

När rådet begär parlamentets godkännande av ett förslag till förordning om den fleråriga budgetramen ska ärendet hanteras i enlighet med artikel 99. I överensstämmelse med artikel 312.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska parlamentet fatta beslut om godkännande med en majoritet av sina ledamöter.

Ändringsförslag    108

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 86a (ny)

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

Artikel 86a

 

Det årliga budgetförfarandet

 

Det ansvariga utskottet kan besluta att utarbeta ett betänkande om budgeten som det finner lämpligt, med beaktande av bilagan till det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning1a.

 

Alla andra utskott kan avge ett yttrande inom den tidsfrist som fastställts av det ansvariga utskottet.

 

___________________

 

1a EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

Motivering

Ändringen innebär att nuvarande artikel 87 utgår och ersätts med en ny artikel om det årliga budgetförfarandet.

Ändringsförslag    109

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 87

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 87

utgår

Sammanträdeshandlingar

 

1.  Följande handlingar ska göras tillgängliga för ledamöterna:

 

a)  Budgetförslaget som läggs fram av kommissionen.

 

b)  En sammanfattning av rådet om dess överläggningar om budgetförslaget.

 

c)  Rådets ståndpunkt beträffande budgetförslaget, upprättad i enlighet med artikel 314.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

 

d)  Förslag till beslut om de provisoriska tolftedelar som avses i artikel 315 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

 

2.  Dessa handlingar ska hänvisas till det ansvariga utskottet. Alla berörda utskott har rätt att yttra sig.

 

3.  Om andra utskott önskar yttra sig ska talmannen fastställa när dessa yttranden ska ha inkommit till det ansvariga utskottet.

 

Ändringsförslag    110

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 88

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 88

Artikel 88

Behandling av budgetförslaget – första etappen

Parlamentets ståndpunkt om budgetförslaget

1.  Varje ledamot kan, på de villkor som anges nedan, inge och muntligen motivera förslag till ändringar av budgetförslaget.

1.  Ändringsförslag till rådets ståndpunkt om budgetförslaget kan inges till det ansvariga utskottet av enskilda ledamöter.

 

Ändringsförslag till rådets ståndpunkt kan inges till kammaren av minst 40 ledamöter eller på ett utskotts eller en politisk grupps vägnar.

2.  Förslag till ändringar ska, för att vara tillåtliga, inges skriftligen, vara undertecknade av minst 40 ledamöter eller ingivna på en politisk grupps eller ett utskotts vägnar, ange den punkt i budgeten som de avser och respektera upprätthållandet av en balans mellan inkomster och utgifter. Förslagen till ändringar ska omfatta alla relevanta uppgifter vad gäller de anmärkningar som berör den avsedda punkten i budgeten.

2.  Ändringsförslagen ska inges och motiveras skriftligen, vara undertecknade av sina författare och ange den budgetpost som de avser.

Alla förslag till ändringar av budgetförslaget ska åtföljas av en skriftlig motivering.

 

3.  Talmannen ska fastställa en tidsfrist för ingivande av förslag till ändringar.

3.  Talmannen ska fastställa en tidsfrist för ingivande av ändringsförslag.

4.  Det ansvariga utskottet ska yttra sig över de ingivna förslagen innan de behandlas i kammaren.

4.  Det ansvariga utskottet ska rösta om ändringsförslagen innan de behandlas i kammaren.

Förslag till ändringar som ansvarigt utskott har förkastat ska inte gå till omröstning i kammaren, om inte ett utskott eller minst 40 ledamöter skriftligen begär det före en tidpunkt som fastställs av talmannen. Denna tidsfrist får under inga omständigheter löpa ut senare än 24 timmar innan omröstningen inleds.

4a.   Ändringsförslag som ingetts till kammaren och som förkastats i det ansvariga utskottet får gå till omröstning endast om ett utskott eller minst 40 ledamöter skriftligen begär det före en tidpunkt som fastställs av talmannen. Denna tidsfrist får under inga omständigheter löpa ut senare än 24 timmar innan omröstningen inleds.

5.  Förslag till ändringar av parlamentets budgetberäkning vars innehåll liknar de förslag som parlamentet förkastade redan när budgetberäkningen upprättades ska behandlas endast om det ansvariga utskottet ger sitt samtycke till detta.

5.  Ändringsförslag till parlamentets budgetberäkning vars innehåll liknar de förslag som parlamentet förkastade redan när budgetberäkningen upprättades ska behandlas endast om det ansvariga utskottet ger sitt samtycke till detta.

6.  Trots vad som anges i artikel 59.2 ska parlamentet förrätta särskilda och på varandra följande omröstningar om

6.  Parlamentet ska förrätta på varandra följande omröstningar om

–  varje förslag till ändring,

–  ändringsförslagen till rådets ståndpunkt om budgetförslaget, avsnittsvis,

  varje avsnitt av budgetförslaget,

 

–  ett resolutionsförslag om detta budgetförslag.

–   ett resolutionsförslag om detta budgetförslag.

Artikel 174.4–174.8 ska dock tillämpas.

Artikel 174.4–174.8a ska dock tillämpas.

7.  De artiklar, kapitel, avdelningar och avsnitt i budgetförslaget till vilka inga förslag till ändringar har ingetts ska anses antagna.

7.  De artiklar, kapitel, avdelningar och avsnitt i budgetförslaget till vilka inga ändringsförslag har ingetts ska anses antagna.

8.  För att godkännas måste ett förslag till ändring erhålla en majoritet av rösterna från parlamentets ledamöter.

8.  I överensstämmelse med artikel 314.4 a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt måste ett ändringsförslag för att godkännas erhålla en majoritet av rösterna från parlamentets ledamöter.

9.  Om parlamentet har gjort ändringar av budgetförslaget ska det ändrade budgetförslaget översändas till rådet och kommissionen tillsammans med motiveringarna.

9.  Om parlamentet har gjort ändringar av rådets ståndpunkt om budgetförslaget ska den ändrade ståndpunkten översändas till rådet och kommissionen tillsammans med motiveringarna samt protokollet från det sammanträde vid vilket ändringsförslagen antogs.

10.  Protokollet från det sammanträde vid vilket parlamentet yttrade sig över budgetförslaget ska översändas till rådet och kommissionen.

 

Justification

The title of Rule 88 is changed and brought in line with point 13 of the Annex to the IIA. As regards the changes to paragraph 1, they clarify the possibility to table amendments to the Council's position.

Paragraph 2 subparagraph 2 is deleted here and included in subparagraph 1.

As regards the changes to paragraph 4, the word "texts" is quite vague and therefore it is replaced by "amendments".

As regards the changes to paragraph 6 in the introductory part, the word "notwithstanding" is deleted to avoid unnecessary questions on the applicability of the other Rules governing the first reading.

The modifications to paragraph 6 subparagraph 2 reflect the changes in Rule 174.

Ändringsförslag    111

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 89

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 89

Artikel 95a

Finanspolitiskt trepartsmöte

Interinstitutionellt samarbete

Talmannen ska medverka i regelbundna möten mellan Europaparlamentets talman samt rådets och kommissionens ordförande, vilka sammankallats på kommissionens initiativ, inom ramen för de budgetförfaranden som avses i avdelning II i sjätte delen av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Talmannen ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att främja samråd och närma institutionernas ståndpunkter till varandra för att underlätta genomförandet av de ovannämnda förfarandena.

I överensstämmelse med artikel 324 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska talmannen medverka i regelbundna möten mellan Europaparlamentets talman samt rådets och kommissionens ordförande, vilka sammankallats på kommissionens initiativ, inom ramen för de budgetförfaranden som avses i avdelning II i sjätte delen av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Talmannen ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att främja samråd och närma institutionernas ståndpunkter till varandra för att underlätta genomförandet av de ovannämnda förfarandena.

Parlamentets talman kan delegera denna uppgift till en vice talman som har erfarenhet av budgetfrågor eller till ordföranden för utskottet med ansvar för budgetfrågor.

Parlamentets talman kan delegera denna uppgift till en vice talman som har erfarenhet av budgetfrågor eller till ordföranden för utskottet med ansvar för budgetfrågor.

 

(Denna artikel bör i sin ändrade lydelse flyttas till slutet av kapitlet om budgetförfarandena, efter artikel 95.)

Ändringsförslag    112

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 91

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 91

Artikel 91

Slutgiltigt antagande av budgeten

Slutgiltigt antagande av budgeten

Om talmannen har kunnat fastställa att budgeten har antagits i enlighet med bestämmelserna i artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska han eller hon inför parlamentet förklara att budgeten är slutgiltigt antagen. Talmannen ska även se till att budgeten offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Om talmannen anser att budgeten har antagits i enlighet med bestämmelserna i artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska han eller hon inför parlamentet förklara att budgeten är slutgiltigt antagen. Talmannen ska även se till att budgeten offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Ändringsförslag    113

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 93

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 93

Artikel 93

Ansvarsfrihet för kommissionen beträffande genomförandet av budgeten

Ansvarsfrihet för kommissionen beträffande genomförandet av budgeten

Bestämmelser för beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen beträffande genomförandet av budgeten, i enlighet med de finansiella bestämmelserna i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och budgetförordningen, ska fogas som bilaga till arbetsordningen11. Denna bilaga ska antas i enlighet med artikel 227.2.

Bestämmelser för beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen beträffande genomförandet av budgeten, i enlighet med de finansiella bestämmelserna i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och budgetförordningen, ska fogas som bilaga till arbetsordningen11.

__________________

__________________

11 Se bilaga V.

11 Se bilaga V.

Motivering

Anpassning av den engelskspråkiga versionen till andra språkversioner (FR, IT, NL).

Ändringsförslag    114

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 94

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 94

Artikel 94

Andra förfaranden för beviljande av ansvarsfrihet

Andra förfaranden för beviljande av ansvarsfrihet

Bestämmelserna angående förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen vad gäller genomförandet av budgeten ska på motsvarande sätt gälla för förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet för följande:

Bestämmelserna angående förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen i enlighet med artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt vad gäller genomförandet av budgeten ska på motsvarande sätt gälla för förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet för följande:

–  Europaparlamentets talman vad gäller genomförandet av Europaparlamentets budget.

–  Europaparlamentets talman vad gäller genomförandet av Europaparlamentets budget.

–  De personer som är ansvariga för genomförandet av budgetarna för Europeiska unionens övriga institutioner och organ, exempelvis rådet (i fråga om rådets verkställande verksamhet), Europeiska unionens domstol, revisionsrätten, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén.

–  De personer som är ansvariga för genomförandet av budgetarna för Europeiska unionens övriga institutioner och organ, exempelvis rådet, Europeiska unionens domstol, revisionsrätten, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén.

–  Kommissionen vad gäller genomförandet av Europeiska utvecklingsfondens budget.

–  Kommissionen vad gäller genomförandet av Europeiska utvecklingsfondens budget.

–  De organ som ansvarar för genomförandet av budgeten för juridiskt oberoende enheter vilka sköter uppgifter åt unionen, i den mån de bestämmelser som reglerar deras verksamhet föreskriver att ansvarsfrihet ska beviljas av Europaparlamentet.

–  De organ som ansvarar för genomförandet av budgeten för juridiskt oberoende enheter vilka sköter uppgifter åt unionen, i den mån de bestämmelser som reglerar deras verksamhet föreskriver att ansvarsfrihet ska beviljas av Europaparlamentet.

Motivering

Den föreslagna ändringen av inledningen klargör att ansvarsfrihet beviljas på grundval av artikel 319 i EUF-fördraget.

I den andra strecksatsen utgår frasen ”i fråga om rådets verkställande verksamhet”, eftersom beviljandet av ansvarsfrihet självklart inte rör rådets politiska verksamhet.

Ändringsförslag    115

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 95

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 95

Artikel 92a

Parlamentets kontroll över genomförandet av budgeten

Genomförandet av budgeten

1.  Parlamentet ska övervaka genomförandet av den löpande budgeten. Parlamentet ska överlåta denna uppgift till utskotten som är ansvariga för frågor som rör budget och budgetkontroll samt övriga berörda utskott.

1.  Parlamentet ska övervaka genomförandet av den löpande budgeten. Parlamentet ska överlåta denna uppgift till utskotten som är ansvariga för frågor som rör budget och budgetkontroll samt övriga berörda utskott.

2.  Varje år ska parlamentet, före första behandlingen av budgetförslaget för det följande budgetåret, behandla problem i samband med genomförandet av den löpande budgeten, eventuellt på grundval av ett resolutionsförslag från ansvarigt utskott.

2.  Varje år ska parlamentet, före sin behandling av budgetförslaget för det följande budgetåret, behandla problem i samband med genomförandet av den löpande budgeten, eventuellt på grundval av ett resolutionsförslag från ansvarigt utskott.

 

(Denna artikel ska i sin ändrade lydelse flyttas och placeras före artikel 93.)

Ändringsförslag    116

Europaparlamentets arbetsordning

Avdelning II – Kapitel 9 – numrering

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

KAPITEL 9

KAPITEL 7

INTERNA BUDGETFÖRFARANDEN

INTERNA BUDGETFÖRFARANDEN

Motivering

Kapitel 9 blir kapitel 7.

Ändringsförslag    117

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 98

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 98

Artikel 98

Ekonomiska åtaganden och reglering av utgifter

Ekonomiska åtaganden, reglering av utgifter, godkännande av räkenskaper och beviljande av ansvarsfrihet

1.  Talmannen ska göra de ekonomiska åtaganden och reglera de utgifter – eller se till att så sker – som omfattas av de interna finansbestämmelser som presidiet fastställt efter att ha hört ansvarigt utskott.

1.  Talmannen ska göra de ekonomiska åtaganden och reglera de utgifter – eller se till att så sker – som omfattas av de interna finansbestämmelser som presidiet fastställt efter att ha hört ansvarigt utskott.

2.  Talmannen ska översända förslaget till avslutning av räkenskaperna till det ansvariga utskottet.

2.  Talmannen ska översända förslaget till avslutning av räkenskaperna till det ansvariga utskottet.

3.  På grundval av ett betänkande från det ansvariga utskottet ska parlamentet avsluta räkenskaperna och besluta om beviljande av ansvarsfrihet.

3.  På grundval av ett betänkande från det ansvariga utskottet ska parlamentet avsluta räkenskaperna och besluta om beviljande av ansvarsfrihet.

Ändringsförslag    118

Europaparlamentets arbetsordning

Avdelning II – Kapitel 10 – numrering

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

KAPITEL 10

KAPITEL 8

GODKÄNNANDEFÖRFARANDET

GODKÄNNANDEFÖRFARANDET

Motivering

Kapitel 10 blir kapitel 8.

Ändringsförslag    119

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 99

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 99

Artikel 99

Godkännandeförfarandet

Godkännandeförfarandet

1.  När parlamentet uppmanas att ge sitt godkännande av ett förslag till rättsakt ska det anta sitt beslut med beaktande av en rekommendation från det ansvariga utskottet om att godkänna eller förkasta rättsakten. Rekommendationen ska innehålla beaktandeled men inga skäl. Den får innehålla en kort motivering, som föredraganden ska vara ansvarig för och som inte ska gå till omröstning. Artikel 56.1 ska gälla i tillämpliga delar. Ändringsförslag som lagts fram i utskottet ska vara tillåtliga endast om de syftar till att avge en annan rekommendation än den som föreslagits av föredraganden.

1.  När parlamentet uppmanas att ge sitt godkännande till en rättsligt bindande akt ska det ansvariga utskottet lägga fram en rekommendation för parlamentet om att godkänna eller förkasta den föreslagna rättsakten.

 

Rekommendationen ska innehålla beaktandeled men inga skäl. Ändringsförslag som ingetts till utskottet ska vara tillåtliga endast om de syftar till att avge en annan rekommendation än den som föreslagits av föredraganden.

 

Rekommendationen får åtföljas av en kort motivering, som föredraganden ska vara ansvarig för och som inte ska gå till omröstning. Artikel 56.1 ska gälla i tillämpliga delar.

Det ansvariga utskottet får lägga fram ett resolutionsförslag som inte avser lagstiftning. Andra utskott får delta i arbetet med att utarbeta resolutionen i enlighet med artikel 201.3 jämförd med artikel 53, 54 eller 55.

1a.  Vid behov får det ansvariga utskottet även lägga fram ett betänkande med ett resolutionsförslag som inte avser lagstiftning, med angivande av skälen till att parlamentet bör ge sitt godkännande eller inte och där så är lämpligt med rekommendationer för genomförandet av den föreslagna rättsakten.

 

1b.  Det ansvariga utskottet ska hantera begäran om godkännande utan onödigt dröjsmål. Om det ansvariga utskottet inte har antagit sin rekommendation inom sex månader efter det att begäran om godkännande hänvisades till det, får talmanskonferensen antingen föra upp frågan på föredragningslistan för behandling vid en kommande sammanträdesperiod eller, i vederbörligen motiverade fall, besluta att förlänga perioden på sex månader.

Parlamentet ska i en enda omröstning om godkännande, oavsett om det ansvariga utskottets rekommendation är att godkänna eller förkasta rättsakten, yttra sig över den rättsakt för vilken fördraget om Europeiska unionen eller fördraget om Europeiska unionens funktionssätt kräver parlamentets godkännande, varvid inga ändringsförslag får läggas fram. Den för godkännande nödvändiga majoriteten ska vara den majoritet som anges i den artikel i fördraget om Europeiska unionen eller fördraget om Europeiska unionens funktionssätt som utgör den rättsliga grunden för förslaget till rättsakt eller, om ingen majoritet anges i den aktuella artikeln, majoriteten av de avgivna rösterna. Om den nödvändiga majoriteten inte uppnås ska den föreslagna rättsakten anses ha förkastats.

1c.  Parlamentet ska i en enda omröstning om godkännande, oavsett om det ansvariga utskottets rekommendation är att godkänna eller förkasta rättsakten, yttra sig över den föreslagna rättsakten, varvid inga ändringsförslag får läggas fram. Om den nödvändiga majoriteten inte uppnås ska den föreslagna rättsakten anses ha förkastats.

2.  Vid internationella avtal, anslutningsfördrag, fastslående av att en medlemsstat allvarligt och ihållande åsidosätter grundläggande principer, fastställande av parlamentets sammansättning, upprättande av fördjupat samarbete mellan medlemsstater eller antagande av den fleråriga budgetramen ska dessutom artiklarna 108, 81, 83, 84, 85 respektive 86 i arbetsordningen tillämpas.

 

3.  När parlamentets godkännande krävs i samband med ett förslag till lagstiftningsakt eller ett tilltänkt internationellt avtal kan det ansvariga utskottet förelägga parlamentet ett interimsbetänkande med ett resolutionsförslag som innehåller rekommendationer om ändring eller genomförande av den föreslagna lagstiftningsakten eller det tilltänkta internationella avtalet.

3.  När parlamentets godkännande krävs kan det ansvariga utskottet när som helst förelägga parlamentet ett interimsbetänkande med ett resolutionsförslag som innehåller rekommendationer om ändring eller genomförande av den föreslagna rättsakten.

4.  Det ansvariga utskottet ska hantera begäran om godkännande utan onödigt dröjsmål. Om det ansvariga utskottet beslutar att inte avge en rekommendation eller om det inte har antagit en rekommendation inom sex månader efter det att begäran om godkännande hänvisats till utskottet, får talmanskonferensen antingen föra upp frågan på föredragningslistan för en senare sammanträdesperiod för behandling eller, i välgrundade fall, besluta att förlänga sexmånadersperioden.

 

När parlamentets godkännande krävs för ett tilltänkt internationellt avtal får parlamentet, på grundval av en rekommendation från det ansvariga utskottet, besluta att under högst ett år avbryta godkännandeförfarandet.

 

Justification

The changes to paragraph 1 reflect the fact that having an explanatory statement as a means of supporting/reinforcing the recommendation by rapporteur/committee is useful (it may lead to fewer reports under paragraph 2 as the committee would not draft them regularly in order to explain its (new)position).

Paragraph 1 subparagraph 2 shall become par 1a. The addition of "also" aims to clarify this aspect. The references to Rules 53, 54 and 55 are deleted because they are superfluous and might even lead to an erroneous “a contrary” reasoning concerning the first subparagraph (where Rule 53 and Rule 55 could apply, but not Rule 54). The fact that Rule 54 cannot apply to a report concerning the consent procedure stricto sensu is mentioned explicitly under Rule 54.

The text of paragraph 1 b (new) is moved from the first subparagraph of Rule 99(4) and streamlined.

The suggested changes to paragraph 1 subparagraph 3 aim to streamline the text and to delete provisions which are superfluous. Parliament's consent is always required because of a Treaty provision. The majority is also clearly indicated.

The suggested deletion of paragraph 2 aim to streamline the text and to delete provisions which are superfluous. This paragraph just reiterates some (but not all) situations where consent is required and which are already described in Rules 108, 81, 83, 84, 85 & 86.

The text of paragraph 4 subparagraph 1 is moved to a new paragraph 1b of Rule 99 and streamlined.

Paragraph 4 subparagraph 2 is to be deleted here and moved under Rule 108. This provision only applies to envisaged international agreements, because of the involvement of (and probable need for clarification for) third parties, and could therefore be moved under Rule 108. This paragraph does not impede Parliament abrogating at any time its decision to suspend, nor does it prevent Parliament from renewing it after its expiry.

Ändringsförslag    120

Europaparlamentets arbetsordning

Avdelning II – Kapitel 11 – numrering

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

KAPITEL 11

KAPITEL 9

ÖVRIGA FÖRFARANDEN

ÖVRIGA FÖRFARANDEN

Ändringsförslag    121

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 100

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 100

Artikel 100

Yttranden i enlighet med artikel 140 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Yttranden över undantag från att införa euron

1.  När parlamentet uppmanas att yttra sig över rekommendationer som utarbetats av rådet i enlighet med artikel 140.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska parlamentet, efter det att rådet har redogjort för dessa rekommendationer vid ett plenarsammanträde, hålla överläggningar med utgångspunkt i ett muntligt eller skriftligt förslag från det ansvariga utskottet om att godkänna eller förkasta de rekommendationer som samrådet avser.

1.  När parlamentet uppmanas att yttra sig i enlighet med artikel 140.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska det hålla överläggningar med utgångspunkt i ett betänkande från det ansvariga utskottet om att godkänna eller förkasta den föreslagna rättsakten.

2.  Parlamentet ska sedan vid ett och samma tillfälle rösta om dessa rekommendationer, varvid inga ändringsförslag får inges.

2.  Parlamentet ska sedan i en enda omröstning rösta om den föreslagna rättsakten, varvid inga ändringsförslag får inges.

Motivering

Ändringen av rubriken syftar till att öka artikelrubrikens läsbarhet.

När det gäller ändringarna i punkt 1 överensstämmer artikeln som den nu står inte helt med artikel 140.2 i EUF-fördraget och återspeglar inte heller aktuell praxis. Parlamentet yttrar sig över ett utkast till rådets beslut, inte över ”rekommendationer som utarbetats av rådet” (detta utkast till rådets beslut grundar sig på en rekommendation från de medlemsstater som har euron som valuta). ECON-utskottet utarbetar systematiskt ett betänkande.

Ändringsförslag    122

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 102

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 102

Artikel 102

Förfaranden för kontroll av frivilliga överenskommelser

Förfaranden för kontroll av tilltänkta frivilliga överenskommelser

1. Om kommissionen meddelar parlamentet att den avser att undersöka möjligheten att som ett alternativ till lagstiftning använda sig av frivilliga överenskommelser, får det ansvariga utskottet utarbeta ett betänkande om den aktuella sakfrågan i enlighet med artikel 52.

1. Om kommissionen meddelar parlamentet att den avser att undersöka möjligheten att som ett alternativ till lagstiftning använda sig av frivilliga överenskommelser, får det ansvariga utskottet utarbeta ett betänkande om den aktuella sakfrågan i enlighet med artikel 52.

2. När kommissionen uppger att den har för avsikt att ingå en frivillig överenskommelse, ska det ansvariga utskottet inge ett förslag till resolution som rekommenderar huruvida förslaget ska antas eller förkastas, och på vilka villkor.

2. När kommissionen uppger att den har för avsikt att ingå en frivillig överenskommelse, ska det ansvariga utskottet inge ett förslag till resolution som rekommenderar huruvida förslaget ska antas eller förkastas, och på vilka villkor.

Motivering

Den nuvarande rubriken är vilseledande, eftersom den ger intrycket att den frivilliga överenskommelsen redan finns.

Ändringsförslag    123

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 103

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 103

Artikel 103

Kodifiering

Kodifiering

1.  När ett förslag om kodifiering av unionslagstiftning föreläggs parlamentet, ska det hänvisas till utskottet med ansvar för rättsliga frågor. Utskottet ska behandla förslaget i enlighet med de förfaranden som överenskommits på interinstitutionell nivå12 för att se till att förslaget inskränker sig till en enkel kodifiering som inte i sak ändrar innehållet.

1.  När ett förslag om kodifiering av unionslagstiftning föreläggs parlamentet, ska det hänvisas till utskottet med ansvar för rättsliga frågor. Utskottet ska behandla förslaget i enlighet med de förfaranden som överenskommits på interinstitutionell nivå12 för att se till att förslaget inskränker sig till en enkel kodifiering som inte i sak ändrar innehållet.

2.  Det utskott som var ansvarigt för behandlingen av de rättsakter som ska kodifieras, får på egen begäran eller på begäran av utskottet med ansvar för rättsliga frågor, uppmanas att yttra sig över huruvida det är lämpligt att kodifiera.

2.  Det utskott som var ansvarigt för behandlingen av de rättsakter som ska kodifieras, får på egen begäran eller på begäran av utskottet med ansvar för rättsliga frågor, uppmanas att yttra sig över huruvida det är lämpligt att kodifiera.

3.  Förslag till ändringar av texten i förslaget är inte tillåtna.

3.  Förslag till ändringar av texten i förslaget är inte tillåtna.

På begäran av föredraganden kan ordföranden i utskottet med ansvar för rättsliga frågor emellertid förelägga sitt utskott ändringsförslag med tekniska anpassningar, förutsatt att dessa anpassningar är nödvändiga för att se till att förslaget överensstämmer med kodifieringsreglerna och att de inte innebär någon ändring i sak av förslaget.

På begäran av föredraganden kan ordföranden i utskottet med ansvar för rättsliga frågor emellertid förelägga sitt utskott tekniska anpassningar, förutsatt att dessa anpassningar är nödvändiga för att se till att förslaget överensstämmer med kodifieringsreglerna och att de inte innebär någon ändring i sak av förslaget.

4.  Om utskottet med ansvar för rättsliga frågor anser att förslaget inte innebär någon ändring i sak av unionslagstiftningen ska det förelägga parlamentet förslaget för godkännande.

4.  Om utskottet med ansvar för rättsliga frågor anser att förslaget inte innebär någon ändring i sak av unionslagstiftningen ska det förelägga parlamentet förslaget för godkännande.

Om utskottet anser att förslaget innebär en ändring i sak, ska det föreslå att parlamentet förkastar förslaget.

Om utskottet anser att förslaget innebär en ändring i sak, ska det föreslå att parlamentet förkastar förslaget.

I båda dessa fall ska kammaren fatta beslut genom en enkel omröstning utan vare sig ändringsförslag eller debatt.

I båda dessa fall ska kammaren fatta beslut genom en enkel omröstning utan vare sig ändringsförslag eller debatt.

__________________

__________________

12 Interinstitutionellt avtal av den 20 december 1994 om en påskyndad arbetsmetod för officiell kodifiering av texter till rättsakter, punkt 4 (EGT C 102, 4.4.1996, s. 2).

12 Interinstitutionellt avtal av den 20 december 1994 om en påskyndad arbetsmetod för officiell kodifiering av texter till rättsakter, punkt 4 (EGT C 102, 4.4.1996, s. 2).

Motivering

Den föreslagna ändringen syftar till att göra texten smidigare och anpassa den till nuvarande praxis.

Ändringsförslag    124

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 104

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 104

Artikel 104

Omarbetning

Omarbetning

1.  När ett förslag om omarbetning av unionslagstiftning föreläggs parlamentet, ska förslaget hänvisas till utskottet med ansvar för rättsliga frågor och till det utskott som är ansvarigt för ärendet.

1.  När ett förslag om omarbetning av unionslagstiftning föreläggs parlamentet, ska förslaget hänvisas till utskottet med ansvar för rättsliga frågor och till det utskott som är ansvarigt för ärendet.

2.  Utskottet med ansvar för rättsliga frågor ska behandla förslaget i enlighet med de förfaranden som överenskommits på interinstitutionell nivå13 för att se till att förslaget inte innebär några andra ändringar i sak än dem som angetts som sådana.

2.  Utskottet med ansvar för rättsliga frågor ska behandla förslaget i enlighet med de förfaranden som överenskommits på interinstitutionell nivå13 för att se till att förslaget inte innebär några andra ändringar i sak än dem som angetts som sådana.

Inom ramen för denna behandling är det inte tillåtet att lägga fram förslag till ändringar av texten i förslaget. Artikel 103.3 andra stycket ska emellertid tillämpas när det gäller de oförändrade bestämmelserna i förslaget till omarbetning.

Inom ramen för denna behandling är det inte tillåtet att lägga fram förslag till ändringar av texten i förslaget. Artikel 103.3 andra stycket ska emellertid tillämpas när det gäller de oförändrade bestämmelserna i förslaget till omarbetning.

3.  Om utskottet med ansvar för rättsliga frågor anser att förslaget inte innebär några andra ändringar i sak än dem som angetts som sådana, ska det informera det ansvariga utskottet om detta.

3.  Om utskottet med ansvar för rättsliga frågor anser att förslaget inte innebär några andra ändringar i sak än dem som angetts som sådana, ska det informera det ansvariga utskottet om detta.

Det utskott som är ansvarigt för ärendet får i så fall bara behandla ändringsförslag om de berör de delar av förslaget som innehåller ändringar och uppfyller villkoren i artiklarna 169 och 170.

Det utskott som är ansvarigt för ärendet får i så fall bara behandla ändringsförslag om de berör de delar av förslaget som innehåller ändringar och uppfyller villkoren i artiklarna 169 och 170.

Om emellertid det ansvariga utskottet i enlighet med punkt 8 i det interinstitutionella avtalet avser att även lägga fram ändringsförslag till de kodifierade delarna av förslaget, ska det omedelbart meddela rådet och kommissionen sin avsikt, och kommissionen bör före omröstningen i enlighet med artikel 58 meddela utskottet hur den ställer sig till ändringsförslagen och huruvida den avser att dra tillbaka sitt förslag till omarbetning eller inte.

Ändringsförslag till delar av förslaget som inte har ändrats får emellertid, undantagsvis och från fall till fall, godtas av ordföranden i det utskott som ansvarar för ämnet, om han eller hon anser det nödvändigt av tvingande skäl som har att göra med textens följdriktighet eller på grund av att ändringsförslagen oupplösligt hör samman med andra tillåtliga ändringsförslag. Sådana skäl måste anföras i en skriftlig motivering till ändringsförslagen.

4.  Om utskottet med ansvar för rättsliga frågor anser att förslaget innebär andra ändringar i sak än dem som har angetts som sådana, ska det föreslå att parlamentet förkastar förslaget och underrätta det utskott som är ansvarigt för ärendet om detta.

4.  Om utskottet med ansvar för rättsliga frågor anser att förslaget innebär andra ändringar i sak än dem som har angetts som sådana, ska det föreslå att parlamentet förkastar förslaget och underrätta det utskott som är ansvarigt för ärendet om detta.

I detta fall ska talmannen uppmana kommissionen att dra tillbaka sitt förslag. Om kommissionen drar tillbaka sitt förslag ska talmannen slå fast att förfarandet är överflödigt och underrätta rådet om detta. Om kommissionen inte drar tillbaka sitt förslag ska parlamentet hänvisa det till det ansvariga utskottet, som ska ta upp det till förnyad behandling i enlighet med det gängse förfarandet.

I detta fall ska talmannen uppmana kommissionen att dra tillbaka sitt förslag. Om kommissionen drar tillbaka sitt förslag ska talmannen slå fast att förfarandet är överflödigt och underrätta rådet om detta. Om kommissionen inte drar tillbaka sitt förslag ska parlamentet hänvisa det till det ansvariga utskottet, som ska ta upp det till förnyad behandling i enlighet med det gängse förfarandet.

__________________

__________________

13 Interinstitutionellt avtal av den 28 november 2001 om en mer strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter, punkt 9 (EGT C 77, 28.3.2002, s. 1).

13 Interinstitutionellt avtal av den 28 november 2001 om en mer strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter, punkt 9 (EGT C 77, 28.3.2002, s. 1).

Justification

Parliament has repeatedly considered recasting as the normal legislative technique (for one of the latest resolutions, see 2011/2029(INI), para. 41), but the Commission has reduced the number of recasting proposals because of the current wording of this Rule and its implications in terms of unrestricted and unpredictable amending powers. Given the reluctance of the Commission to forward new proposals for recast due to the powers of Parliament to introduce substantive changes, a new drafting is proposed. The proposed change reinstates the original wording of this paragraph (amended in 2009) with a view to clarifying the boundaries of Parliament's amending powers and encouraging the Commission to present more recasting proposals. Although the current Rule is silent on that, the same criteria should apply at plenary stage.

Ändringsförslag    125

Europaparlamentets arbetsordning

Avdelning II – Kapitel 9a (ny)

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

KAPITEL 9A

 

Delegerade akter och genomförandeakter

Motivering

För tydlighetens skull införs ett nytt kapitel om delegerade akter och genomförandeakter.

Ändringsförslag    126

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 105

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 105

Artikel 105

Delegerade akter

Delegerade akter

1.  När kommissionen översänder en delegerad akt till parlamentet, ska talmannen hänvisa den till det utskott som är ansvarigt för den grundläggande rättsakten, varvid detta utskott kan besluta att utse en föredragande för behandlingen av en eller flera delegerade akter.

1.  När kommissionen översänder en delegerad akt till parlamentet, ska talmannen hänvisa den till det utskott som är ansvarigt för den grundläggande rättsakten, varvid detta utskott kan besluta att utse en av sina ledamöter att behandla en eller flera delegerade akter.

2.  Talmannen ska inför parlamentet tillkännage det datum då den delegerade akten mottagits på alla officiella språk och tidsfristen för eventuella invändningar. Tidsfristen ska börja löpa från det datumet.

2.  Under den sammanträdesperiod som följer på mottagandet ska talmannen inför parlamentet tillkännage det datum då den delegerade akten mottagits på alla officiella språk och tidsfristen för eventuella invändningar. Tidsfristen ska börja löpa från det datum då akten mottogs.

Tillkännagivandet ska tillsammans med namnet på ansvarigt utskott offentliggöras i sammanträdesprotokollet.

Tillkännagivandet ska tillsammans med namnet på ansvarigt utskott offentliggöras i sammanträdesprotokollet.

3.  Det ansvariga utskottet kan, inom ramen för bestämmelserna i den grundläggande rättsakten och, om det anser det vara lämpligt, efter att ha hört de berörda utskotten, förelägga parlamentet ett motiverat resolutionsförslag. Skälen till invändningen ska anges i resolutionsförslaget, som också kan innehålla en begäran till kommissionen om att lägga fram en ny delegerad akt med hänsyn tagen till parlamentets rekommendationer.

3.  Det ansvariga utskottet kan, inom ramen för bestämmelserna i den grundläggande rättsakten och, om det anser det vara lämpligt, efter att ha hört de berörda utskotten, förelägga parlamentet ett motiverat resolutionsförslag om invändning mot den delegerade akten. Om det ansvariga utskottet inte lagt fram något sådant resolutionsförslag tio arbetsdagar före inledningen av den sammanträdesperiod vars onsdag infaller närmast före den dag då den tidsfrist som avses i punkt 5 löper ut, kan en politisk grupp eller minst 40 ledamöter lägga fram ett resolutionsförslag i ämnet och få det uppfört på föredragningslistan för den ovannämnda sammanträdesperioden.

4.  Om det ansvariga utskottet inte lagt fram något resolutionsförslag senast tio arbetsdagar före inledningen av den sammanträdesperiod vars onsdag infaller närmast före den dag då den tidsfrist som avses i punkt 1d löper ut, kan en politisk grupp eller minst 40 ledamöter lägga fram ett resolutionsförslag i ärendet och få det uppfört på föredragningslistan för ovannämnda sammanträdesperiod.

 

 

4a.  I varje resolutionsförslag som läggs fram i enlighet med punkt 3 ska skälen till parlamentets invändningar anföras, och det får också innehålla en begäran till kommissionen om att lägga fram en ny delegerad akt som beaktar parlamentets rekommendationer.

5.  Parlamentet ska fatta beslut om varje resolutionsförslag som lagts fram, vilket ska ske inom den tidsfrist som anges i den grundläggande rättsakten och med den majoritet som föreskrivs i artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

5.  Parlamentet ska godkänna ett sådant förslag inom den tidsfrist som anges i den grundläggande rättsakten och, i enlighet med artikel 290.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, med en majoritet av sina ledamöter.

Om det ansvariga utskottet anser det lämpligt att i enlighet med den grundläggande rättsakten förlänga tidsfristen för invändningar mot den delegerade akten ska det ansvariga utskottets ordförande på parlamentets vägnar informera rådet och kommissionen om detta.

Om det ansvariga utskottet anser det lämpligt att i enlighet med bestämmelserna i den grundläggande rättsakten förlänga tidsfristen för invändningar mot den delegerade akten ska det ansvariga utskottets ordförande på parlamentets vägnar informera rådet och kommissionen om detta.

6.  Om det ansvariga utskottet rekommenderar att parlamentet, före utgången av den tidsfrist som föreskrivs i den grundläggande rättsakten, ska tillkännage att det inte invänder mot den delegerade akten gäller följande:

6.  Om det ansvariga utskottet rekommenderar att parlamentet, före utgången av den tidsfrist som föreskrivs i den grundläggande rättsakten, ska tillkännage att det inte invänder mot den delegerade akten gäller följande:

–  Utskottet ska informera utskottsordförandekonferensens ordförande genom en motiverad skrivelse och lägga fram en rekommendation om detta.

–  Utskottet ska informera utskottsordförandekonferensens ordförande genom en motiverad skrivelse och lägga fram en rekommendation om detta.

–  Om ingen invändning görs antingen under utskottsordförandekonferensens nästföljande sammanträde eller, i brådskande fall, skriftligen, ska dess ordförande informera talmannen om detta, och talmannen ska i sin tur informera ledamöterna i kammaren så snart som möjligt.

–  Om ingen invändning görs antingen under utskottsordförandekonferensens nästföljande sammanträde eller, i brådskande fall, skriftligen, ska dess ordförande informera talmannen om detta, och talmannen ska i sin tur informera ledamöterna i kammaren så snart som möjligt.

–  Om en politisk grupp eller minst 40 ledamöter invänder mot rekommendationen inom 24 timmar efter tillkännagivandet i kammaren ska rekommendationen tas upp till omröstning.

–  Om en politisk grupp eller minst 40 ledamöter invänder mot rekommendationen inom 24 timmar efter tillkännagivandet i kammaren ska rekommendationen tas upp till omröstning.

–  Om det under denna tidsfrist inte görs någon invändning ska den föreslagna rekommendationen anses godkänd.

–  Om det under denna tidsfrist inte görs någon invändning ska den föreslagna rekommendationen anses godkänd.

–  Antagandet av en sådan rekommendation innebär att alla ytterligare förslag till invändningar mot den delegerade akten blir otillåtliga.

–  Antagandet av en sådan rekommendation innebär att alla ytterligare förslag till invändningar mot den delegerade akten blir otillåtliga.

7.  Det ansvariga utskottet kan, inom ramen för bestämmelserna i den grundläggande rättsakten, ta initiativ till att för parlamentet lägga fram ett motiverat resolutionsförslag varigenom den delegering av befogenhet som avses i rättsakten återkallas helt eller delvis. Parlamentet ska fatta sitt beslut med den majoritet som föreskrivs i artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

7.  Det ansvariga utskottet kan, inom ramen för bestämmelserna i den grundläggande rättsakten, ta initiativ till att för parlamentet lägga fram ett resolutionsförslag varigenom delegeringen av befogenhet återkallas helt eller delvis eller varigenom parlamentet motsätter sig förlängningen genom tyst medgivande av den delegering av befogenhet som avses i rättsakten.

 

I överensstämmelse med artikel 290.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska ett beslut om att återkalla delegeringen av befogenhet kräva att en majoritet av parlamentets ledamöter röstar för det.

8.  Talmannen ska informera rådet och kommissionen om de ståndpunkter som antagits i enlighet med denna artikel.

8.  Talmannen ska informera rådet och kommissionen om de ståndpunkter som antagits i enlighet med denna artikel.

Justification

As regards the changes to paragraph 1, they reflect the practice: the motions for resolutions for objecting a delegated act are tabled by the committee responsible, either in the name of the Committee Chair, or in the name of the authors of the original request.

The changes to paragraph 2 aims at clarifying it: in the second sentence, the date could be "the date" expressly mentioned in the first sentence or the date of the announcement (see the impact of the date of announcement on the deadlines for second reading).

The last sentence of paragraph 3 shall become paragraph 4a. The restructuring of paragraphs 3 and 4 aims to clarify that the current paragraph 3 second sentence also applies when a motion for resolution is tabled by a political group or at least 40 Members.

Paragraph 4 is deleted here and moved to the end of paragraph 3.

The insertion of paragraph 4 a (new) is meant to broaden the scope as indicated in paragraph 3 above.

As regards the changes to paragraph 7: the Treaty does not require any specific reasons by EP when revoking a delegation of powers, therefore the word "reasoned" is deleted. Moreover, a provision governing the decision whereby Parliament opposes the tacit extension of the period of delegation of powers is introduced in Rule 105 as no such provision existed so far.

Ändringsförslag    127

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 106

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 106

Artikel 106

Genomförandeakter och genomförandeåtgärder

Genomförandeakter och genomförandeåtgärder

1.  Om kommissionen översänder ett förslag till genomförandeakt eller genomförandeåtgärd till parlamentet ska talmannen hänvisa förslaget till det utskott som är ansvarigt för den grundläggande rättsakten, varvid detta utskott kan besluta att utse en föredragande för behandlingen av ett eller flera förslag till genomförandeakter eller genomförandeåtgärder.

1.  Om kommissionen översänder ett förslag till genomförandeakt eller genomförandeåtgärd till parlamentet ska talmannen hänvisa förslaget till det utskott som är ansvarigt för den grundläggande rättsakten, varvid detta utskott kan besluta att utse en av sina ledamöter att behandla ett eller flera förslag till genomförandeakter eller genomförandeåtgärder.

2.  Det ansvariga utskottet kan för parlamentet lägga fram ett motiverat resolutionsförslag som anger att ett förslag till genomförandeakt eller genomförandeåtgärd överskrider de genomförandebefogenheter som fastställs i den grundläggande rättsakten eller att förslaget inte överensstämmer med unionslagstiftningen av andra skäl.

2.  Det ansvariga utskottet kan för parlamentet lägga fram ett motiverat resolutionsförslag som anger att ett förslag till genomförandeakt eller genomförandeåtgärd överskrider de genomförandebefogenheter som fastställs i den grundläggande rättsakten eller att förslaget inte överensstämmer med unionslagstiftningen av andra skäl.

3.  Resolutionsförslaget kan innehålla en begäran till kommissionen om att dra tillbaka akten, åtgärden eller förslaget till akt eller åtgärd, göra ändringar i enlighet med parlamentets invändningar eller lägga fram ett nytt lagstiftningsförslag. Talmannen ska underrätta rådet och kommissionen om parlamentets ståndpunkt.

3.  Resolutionsförslaget kan innehålla en begäran till kommissionen om att dra tillbaka förslaget till genomförandeakt eller genomförandeåtgärd, göra ändringar i enlighet med parlamentets invändningar eller lägga fram ett nytt lagstiftningsförslag. Talmannen ska underrätta rådet och kommissionen om parlamentets ståndpunkt.

4.  Om genomförandeåtgärderna i en föreslagen lagstiftningsakt omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, som föreskrivs i rådets beslut 1999/468/EG om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter, ska följande kompletterande bestämmelser gälla:

4.  Om genomförandeåtgärderna i en föreslagen lagstiftningsakt omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, som föreskrivs i rådets beslut 1999/468/EG om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter, ska följande kompletterande bestämmelser gälla:

a)  Kontrolltiden ska börja löpa när förslaget till åtgärder har överlämnats till parlamentet på alla officiella språk. När den förkortade kontrolltiden är tillämplig i enlighet med artikel 5a.5 b i beslut 1999/468/EG och om ärendet är brådskande i enlighet med artikel 5a.6 i beslut 1999/468/EG ska kontrolltiden, om utskottsordföranden inte motsätter sig detta, börja löpa den dag då parlamentet tar emot det slutgiltiga förslaget till genomförandeåtgärder i de språkversioner som lagts fram för medlemmarna i den kommitté som inrättats i enlighet med beslut 1999/468/EG. I detta fall ska artikel 158 inte tillämpas.

a)  Kontrolltiden ska börja löpa när förslaget till genomförandeåtgärd har överlämnats till parlamentet på alla officiella språk. När den förkortade kontrolltiden är tillämplig i enlighet med artikel 5a.5 b i beslut 1999/468/EG och om ärendet är brådskande i enlighet med artikel 5a.6 i beslut 1999/468/EG ska kontrolltiden, om utskottsordföranden inte motsätter sig detta, börja löpa den dag då parlamentet tar emot det slutgiltiga förslaget till genomförandeåtgärder i de språkversioner som lagts fram för medlemmarna i den kommitté som inrättats i enlighet med beslut 1999/468/EG. I de båda fall som nämns i den föregående meningen ska artikel 158 inte tillämpas.

b)  Om förslaget till genomförandeåtgärd grundas sig på artikel 5a.5 eller 5a.6 i beslut 1999/468/EG, i vilken det föreskrivs förkortade tidsfrister inom vilka parlamentet kan motsätta sig ett förslag, kan ett resolutionsförslag med invändningar mot antagandet av förslaget till genomförandeåtgärd läggas fram av det ansvariga utskottets ordförande om utskottet inte har kunnat sammanträda inom den tid som stått till förfogande.

b)  Om förslaget till genomförandeåtgärd grundas sig på artikel 5a.5 eller 5a.6 i beslut 1999/468/EG, i vilken det föreskrivs förkortade tidsfrister inom vilka parlamentet kan motsätta sig ett förslag, kan ett resolutionsförslag med invändningar mot antagandet av förslaget till genomförandeåtgärd läggas fram av det ansvariga utskottets ordförande om utskottet inte har kunnat sammanträda inom den tid som stått till förfogande.

c)  Parlamentet kan med en majoritet av sina ledamöter motsätta sig att ett förslag till genomförandeåtgärd antas, genom att ange att förslaget överskrider de genomförandebefogenheter som fastställs i den grundläggande rättsakten eller att utkastet inte är förenligt med syftet med eller innehållet i den grundläggande rättsakten eller att det inte respekterar subsidiaritets- eller proportionalitetsprincipen.

c)  Parlamentet kan med en majoritet av sina ledamöter anta en resolution i vilken det motsätter sig att ett förslag till genomförandeåtgärd antas och anger att förslaget överskrider de genomförandebefogenheter som fastställs i den grundläggande rättsakten eller att utkastet inte är förenligt med syftet med eller innehållet i den grundläggande rättsakten eller att det inte respekterar subsidiaritets- eller proportionalitetsprincipen.

 

Om det ansvariga utskottet inte lagt fram något förslag till en sådan resolution tio arbetsdagar före inledningen av den sammanträdesperiod vars onsdag infaller närmast före den dag då tidsfristen för att motsätta sig antagandet av förslaget till genomförandeåtgärd löper ut, kan en politisk grupp eller minst 40 ledamöter lägga fram ett resolutionsförslag i ämnet och få det uppfört på föredragningslistan för den ovannämnda sammanträdesperioden.

d)  Om det ansvariga utskottet, till följd av en vederbörligen motiverad begäran från kommissionen, i en motiverad skrivelse till utskottsordförandekonferensens ordförande rekommenderar att parlamentet ska tillkännage att det inte har några invändningar mot den föreslagna åtgärden, vilket ska ske före utgången av den normala tidsfrist som föreskrivs i artikel 5a.3 c och/eller 5a.4 e i beslut 1999/468/EG, ska det förfarande som föreskrivs i artikel 105.6 tillämpas.

d)  Om det ansvariga utskottet i en motiverad skrivelse till utskottsordförandekonferensens ordförande rekommenderar att parlamentet ska tillkännage att det inte har några invändningar mot den föreslagna åtgärden, vilket ska ske före utgången av den normala tidsfrist som föreskrivs i artikel 5a.3 c och/eller 5a.4 e i beslut 1999/468/EG, ska det förfarande som föreskrivs i artikel 105.6 tillämpas.

Motivering

Förtydligande av texten i led a, eftersom det är endast i de båda fall som anges i artikel 5a.5 b och 5a.6 i rådets beslut 1999/468/EG som artikel 158 i arbetsordningen inte tillämpas.

Ändringsförslag    128

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 108

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 108

Artikel 108

Internationella avtal

Internationella avtal

1.  Om avsikten är att inleda förhandlingar om ingående, förnyande eller ändring av internationella avtal kan det ansvariga utskottet besluta att utarbeta ett betänkande eller på annat sätt övervaka förfarandet och informera utskottsordförandekonferensen om det beslutet. Om lämpligt kan andra utskott uppmanas att avge yttranden i enlighet med artikel 53.1. Artiklarna 201.2, 54 eller 55 ska tillämpas i lämpliga fall.

1.  Om avsikten är att inleda förhandlingar om ingående, förnyande eller ändring av internationella avtal kan det ansvariga utskottet besluta att utarbeta ett betänkande eller på annat sätt övervaka detta inledande skede. Det ska informera utskottsordförandekonferensen om det beslutet.

Ordförandena och föredragandena för det ansvariga utskottet och eventuella associerade utskott ska gemensamt vidta lämpliga åtgärder för att se till att parlamentet förses med omedelbar, regelbunden och heltäckande information, vid behov med beaktande av sekretess, i alla skeden av förhandlingarna om och ingåendet av internationella avtal, även när det gäller förslagna och antagna förhandlingsdirektiv, samt den information som avses i punkt 3

 

  av kommissionen i enlighet med dess skyldigheter enligt fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och dess åtaganden enligt ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen, samt

 

  av rådet i enlighet med dess skyldigheter enligt fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

 

 

1a.  Det ansvariga utskottet ska så snart som möjligt få bekräftat från kommissionen vilken rättslig grund som valts för att ingå de internationella avtal som avses i punkt 1. Det ansvariga utskottet ska kontrollera den valda rättsliga grunden i enlighet med artikel 39.

2.  Parlamentet kan på förslag av ansvarigt utskott, en politisk grupp eller minst 40 ledamöter uppmana rådet att inte tillåta att förhandlingar inleds förrän parlamentet, med ett betänkande från det ansvariga utskottet som grund, har yttrat sig om det föreslagna förhandlingsmandatet.

2.  Parlamentet kan på förslag av ansvarigt utskott, en politisk grupp eller minst 40 ledamöter uppmana rådet att inte tillåta att förhandlingar inleds förrän parlamentet, med ett betänkande från det ansvariga utskottet som grund, har yttrat sig om det föreslagna förhandlingsmandatet.

3.  När förhandlingarna ska inledas, ska det ansvariga utskottet se till att kommissionen angett en rättslig grund för att ingå de internationella avtal som avses i punkt 1. Det ansvariga utskottet ska kontrollera den valda rättsliga grunden i enlighet med artikel 39. Om kommissionen inte har angett en rättslig grund eller om den rättsliga grundens lämplighet kan ifrågasättas, ska artikel 39 tillämpas.

 

4.  Parlamentet har rätt att när som helst under förhandlingarna och från det att förhandlingarna slutförts till det att det internationella avtalet ingås, på grundval av ett betänkande från det ansvariga utskottet och efter att ha prövat eventuella förslag som lagts fram i enlighet med artikel 134, anta rekommendationer och begära att dessa beaktas innan avtalet i fråga ingås.

4.  Parlamentet har rätt att, när som helst under förhandlingarna och från det att förhandlingarna slutförts till det att det internationella avtalet ingås, på grundval av ett betänkande från det ansvariga utskottet på dess egna initiativ, eller efter att ha prövat eventuella förslag som lagts fram av en politisk grupp eller minst 40 ledamöter, anta rekommendationer riktade till rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och begära att dessa beaktas innan avtalet i fråga ingås.

5.  En begäran från rådet om parlamentets godkännande eller yttrande ska av talmannen hänvisas till ansvarigt utskott för behandling i enlighet med artikel 99 eller artikel 47.1.

5.  En begäran från rådet om parlamentets godkännande eller yttrande ska av talmannen hänvisas till ansvarigt utskott för behandling i enlighet med artikel 99 eller artikel 47.1.

6.  Före omröstningen får ansvarigt utskott, en politisk grupp eller minst en tiondel av ledamöterna föreslå att parlamentet ska inhämta yttrande från domstolen över huruvida ett internationellt avtal är förenligt med fördragen. Om parlamentet godkänner ett sådant förslag ska omröstningen skjutas upp till dess att domstolen har avgett sitt yttrande14.

6.  När som helst innan parlamentet röstar om en begäran om godkännande eller yttrande får det ansvariga utskottet eller minst en tiondel av parlamentets ledamöter föreslå att parlamentet ska inhämta yttrande från domstolen över huruvida ett internationellt avtal är förenligt med fördragen.

 

Innan parlamentet röstar om detta förslag kan talmannen begära ett yttrande från utskottet med ansvar för rättsliga frågor, vilket ska underrätta parlamentet om sina slutsatser.

 

Om parlamentet godkänner förslaget att inhämta ett yttrande från domstolen ska omröstningen om en begäran om godkännande eller yttrande skjutas upp till dess att domstolen har avgett sitt yttrande.

7.  Parlamentet ska i en enda omröstning med en majoritet av de avgivna rösterna avge ett yttrande eller ge sitt godkännande till ingående, förnyande eller ändring av ett internationellt avtal eller ett finansprotokoll som ingåtts av Europeiska unionen. Ändringsförslag till avtals- eller protokolltexten är inte tillåtliga.

7.  När parlamentet uppmanas att ge sitt godkännande till ingående, förnyande eller ändring av ett internationellt avtal ska det besluta genom en enda omröstning i enlighet med artikel 99.

 

Om parlamentet inte ger sitt godkännande ska talmannen meddela rådet att det berörda avtalet inte kan ingås, förnyas eller ändras.

 

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 99.1b får parlamentet, på grundval av en rekommendation från det ansvariga utskottet, besluta att skjuta upp sitt beslut om godkännandeförfarandet i högst ett år.

8.  Om parlamentet avstyrker, ska talmannen uppmana rådet att inte ingå avtalet i fråga.

8.  När parlamentet uppmanas att avge ett yttrande över ingående, förnyande eller ändring av ett internationellt avtal ska inga ändringsförslag till avtalstexten vara tillåtliga. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 170.1 ska ändringsförslag till utkastet till rådets beslut vara tillåtliga.

 

Om parlamentet avstyrker, ska talmannen uppmana rådet att inte ingå avtalet i fråga.

9.  Om parlamentet med en majoritet av de avgivna rösterna inte ger sitt godkännande till ett internationellt avtal, ska talmannen meddela rådet att avtalet inte kan ingås.

 

 

9a.  Ordförandena och föredragandena för det ansvariga utskottet och eventuella associerade utskott ska gemensamt kontrollera att rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik i enlighet med artikel 218.10 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt förser parlamentet med omedelbar, regelbunden och fullständig information, vid behov med beaktande av sekretess, i alla skeden av förhandlingsförberedelserna och förhandlingarna om och ingåendet av internationella avtal, inbegripet information om utkast till och slutligt antagna förhandlingsdirektiv, liksom information om genomförandet av dessa avtal.

__________________

 

14 Se även tolkningen av artikel 141.

 

Justification

As regards the changes to paragraph 1, they aim to clarify this paragraph, which concerns the monitoring of the steps taken by the other institutions prior to the effective launch of the negotiations. The committees responsible could do this monitoring by:- an INI report (authorised automatically and notified for information to the CCC);- by any other means under these Rules (such as motions for resolutions following debates on statements or on oral questions, etc.).The last two sentences are deleted as superfluous. The scope of Rules 53, 54 and 55 is clearly defined in those Rules. Any committee can do an opinion to INI reports under Rule 53. They can also do opinions under Rules 54 or 55. The acknowledgement of their exclusive or joint competences are not always questioned and settled under Rule 201 (2) (new Rule 201 a). Moreover, referring to the right of asking for opinions under this paragraph, but not under all Rules of procedures where they are applicable may lead to an erroneous “a contrario” type of reasoning.

Paragraph 1 indent 1 is deleted as redundant and not comprehensive (there are also customary practice and obligations taken in the form of unilateral declarations by Commissioners). Similarly, the second indent of paragraph 1is deleted as it is redundant.

Paragraph 1 a (new) applies even before the Commission asks the Council to approve its negotiating mandate (here in paragraph 2 above). To observe the chronology paragraphs 2 and 3 are inverted.

Paragraph 4 applies during the negotiations and before the conclusion of the international agreement. The change aims to clarify that the committee responsible may draw an INI report (authorised automatically and notified for information to the CCC).To simplify the reading, it is suggested to add the provision concerning the possibility for a political group or at least 40 members to table such a proposal (currently in Rule 134 paragraph 1 and 2).

As regards the changes to paragraph 6, questions concerning the compatibility of an international agreement with the Treaties often touch upon issues – such as subsidiarity, legal basis, the interpretation and application of international law, the legal protection of Parliament’s rights and prerogatives etc. – for which the Committee on Legal Affairs is responsible under Annex VI to the Rules of Procedure. It is therefore appropriate to involve this Committee in the procedure referred to in this provision.

As regards the changes to paragraph 7, the first sentence covers both consultations and consent procedures. In case of consultation, Parliament does not decide in a single vote: amendments to the Council decision are admissible and put to the vote. However, the second sentence is useful only for consultations since, under Rule 99(1), third subparagraph (Rule 99 § 4 new), plenary amendments are never admissible in consent procedures.AFCO WG suggests therefore to re-order paragraphs 7, 8 and 9 in order to address the specificity of the consent and the consultation procedures.Moreover, the reference to "financial protocol[s]" which applies only in this provision shall be deleted. Elsewhere in the Rule, the reference to "international agreement[s]" is deemed sufficient.The third subparagraph is moved here from Rule 99 paragraph 4 second subparagraph. The text is slightly adapted to correspond to the new placement.

Paragraph 9 to be deleted here and moved under paragraph 7.

The new paragraph 9a consists of the text of subparagraph 2 of paragraph 1 which is slightly adapted.

Indeed, the current wording of that subparagraph gives the impression that the EP should be proactive in order for Article 218(10) TFEU to be applied. This is not in line with the Treaties, under which other institutions must inform the EP without specific requests, especially after C-658/11. The wording “… shall jointly supervise/monitor in line with Article 218(10) TFEU that Parliament is provided …” could be suggested.This subparagraph covers all demarches related to the conclusion of international agreements, from the intention to open negotiations to its conclusion and implementation.

Ändringsförslag    129

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 109

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 109

Artikel 109

Förfaranden enligt artikel 218 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt när det gäller provisorisk tillämpning eller tillfälligt upphävande av internationella avtal eller fastställande av unionens ståndpunkt i ett organ som inrättats genom ett internationellt avtal

Provisorisk tillämpning eller tillfälligt upphävande av tillämpningen av internationella avtal eller fastställande av unionens ståndpunkt i ett organ som inrättats genom ett internationellt avtal

När kommissionen, i enlighet med sina skyldigheter enligt fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen, informerar parlamentet och rådet om sin avsikt att föreslå provisorisk tillämpning eller ett tillfälligt upphävande av ett internationellt avtal ska detta ske genom ett uttalande i kammaren som ska följas av en debatt. Parlamentet kan utfärda rekommendationer i enlighet med artikel 108 eller 113 i arbetsordningen.

När kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik informerar parlamentet och rådet om sin avsikt att föreslå provisorisk tillämpning eller tillfälligt upphävande av ett internationellt avtal kan parlamentet uppmana rådet, kommissionen eller vice ordföranden/den höga representanten att göra ett uttalande som ska följas av en debatt. Parlamentet kan på grundval av ett betänkande från det ansvariga utskottet eller i enlighet med artikel 113 i arbetsordningen utfärda rekommendationer som särskilt kan innehålla en begäran till rådet om att inte provisoriskt tillämpa ett avtal innan parlamentet gett sitt godkännande.

Samma förfarande ska tillämpas när kommissionen informerar parlamentet om ett förslag till ståndpunkt som ska antas på unionens vägnar i ett organ som inrättats genom ett internationellt avtal.

Samma förfarande ska tillämpas när kommissionen eller vice ordföranden/den höga representanten föreslår ståndpunkter som ska antas på unionens vägnar i ett organ som inrättats genom ett internationellt avtal.

Motivering

Titeln förkortas genom att hänvisningen till artikel 218 utgår (samma artikel är tillämplig även på förfarandena i artikel 108, medan den aktuella artikeln endast rör artikel 218.9–10).Den föreslagna ändringen syftar alltså till att anpassa titeln till lydelsen ”tillfälligt upphävande av tillämpningen” i artikel 218.9 i EUF-fördraget.

Den föreslagna ändringen i punkt 1 syftar till att klargöra vem som gör uttalandet.I hela artikeln införs ”kommissionen eller vice ordföranden/den höga representanten” för att anpassa den till artikel 218.9 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag    130

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 110

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 110

Artikel 110

Särskilda representanter

Särskilda representanter

1.  När rådet har för avsikt att utse en särskild representant enligt artikel 33 i fördraget om Europeiska unionen, ska talmannen, på begäran av ansvarigt utskott, uppmana rådet att göra ett uttalande och besvara frågor om mandatet, syftet och annat som rör den särskilda representantens uppgifter och roll.

1.  När rådet har för avsikt att utse en särskild representant enligt artikel 33 i fördraget om Europeiska unionen, ska talmannen, på begäran av ansvarigt utskott, uppmana rådet att göra ett uttalande och besvara frågor om mandatet, syftet och annat som rör den särskilda representantens uppgifter och roll.

2.  När den särskilda representanten har utsetts, men ännu inte tillträtt, kan han eller hon uppmanas att inför det ansvariga utskottet göra ett uttalande och besvara frågor.

2.  När den särskilda representanten har utsetts, men ännu inte tillträtt, kan han eller hon uppmanas att inför det ansvariga utskottet göra ett uttalande och besvara frågor.

3.  Inom tre månader från utfrågningen kan utskottet föreslå en rekommendation enligt artikel 134 som direkt hänför sig till uttalandet och svaren.

3.  Inom två månader från utfrågningen kan det ansvariga utskottet avge rekommendationer till rådet, kommissionen eller kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik som direkt hänför sig till utnämningen.

4.  Den särskilda representanten ska uppmanas att utförligt och regelbundet hålla parlamentet informerat om det praktiska genomförandet av sitt mandat.

4.  Den särskilda representanten ska uppmanas att utförligt och regelbundet hålla parlamentet informerat om det praktiska genomförandet av sitt mandat.

5.  En särskild representant, utsedd av rådet, med mandat för särskilda politiska frågor kan på parlamentets eller på eget initiativ inbjudas för att göra ett uttalande inför det ansvariga utskottet.

 

Motivering

Den nuvarande lydelsen i punkt 3 är oklar. Endast den del av artikel 134 som gäller ett förslag som ingetts av en politisk grupp eller minst 40 ledamöter verkar vara relevant för denna punkt. Förfarandet enligt artikel 113 kommer i sig alltid att vara tillämpligt, eftersom den artikelns tillämpningsområde omfattar Gusp. Punkt 5 utgår eftersom den är överflödig.

Ändringsförslag    131

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 111

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 111

Artikel 111

Internationell representation

Internationell representation

1.  När en chef för en av unionens externa delegationer ska utses kan kandidaten uppmanas att framträda inför ansvarigt organ i parlamentet för att göra ett uttalande och besvara frågor.

1.  När en chef för en av unionens externa delegationer ska utses kan kandidaten uppmanas att framträda inför det ansvariga utskottet för att göra ett uttalande och besvara frågor.

2.  Inom tre månader efter utfrågningen enligt punkt 1 kan ansvarigt utskott antingen anta en resolution eller lägga fram en rekommendation som direkt hänför sig till uttalandet och svaren.

2.  Inom två månader efter utfrågningen enligt punkt 1 kan ansvarigt utskott antingen anta en resolution eller lägga fram en rekommendation som direkt hänför sig till utnämningen.

Motivering

Syftet med ändringen är att ersätta ”ansvarigt organ i parlamentet” med ”det ansvariga utskottet” i linje med förklaringen om politisk ansvarsskyldighet för att säkra en konsekvent lydelse i hela arbetsordningen.

Ändringsförslag    132

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 112

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 112

Artikel 113a

Samråd med och underrättande av parlamentet inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken

Samråd med och underrättande av parlamentet inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken

1.  När parlamentet hörs i enlighet med artikel 36 i fördraget om Europeiska unionen, ska ärendet hänvisas till ansvarigt utskott som kan utarbeta rekommendationer i enlighet med artikel 113 i arbetsordningen.

1.  När parlamentet hörs i enlighet med artikel 36 i fördraget om Europeiska unionen ska ärendet hänvisas till ansvarigt utskott, som kan utarbeta förslag till rekommendationer i enlighet med artikel 113 i arbetsordningen.

2.  De berörda utskotten ska sträva efter att förmå kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att förse dem med regelbunden och aktuell information om utvecklingen och genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, den beräknade kostnaden för varje beslut på detta område som har ekonomiska konsekvenser och om övriga finansiella aspekter som rör genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. På begäran av kommissionens vice ordförande/den höge representanten kan ett utskott i undantagsfall besluta att hålla sina sammanträden inom stängda dörrar.

2.  De berörda utskotten ska sträva efter att förmå vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att förse dem med regelbunden och aktuell information om utvecklingen och genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, den beräknade kostnaden för varje beslut på detta område som har ekonomiska konsekvenser och om övriga finansiella aspekter som rör genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. På begäran av vice ordföranden för kommissionen/den höga representanten kan ett utskott i undantagsfall besluta att hålla sina sammanträden inom stängda dörrar.

3.  Två gånger om året ska det hållas en debatt om det samrådsdokument som vice ordförande för kommissionen/den höga representanten utarbetat om de viktigaste aspekterna och de grundläggande valmöjligheterna när det gäller den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, inbegripet den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken och konsekvenserna för unionens budget. Förfarandet i artikel 123 ska tillämpas.

3.  Två gånger om året ska det hållas en debatt om det samrådsdokument som vice ordföranden för kommissionen/den höga representanten utarbetat om de viktigaste aspekterna och de grundläggande valmöjligheterna när det gäller den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, inbegripet den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken och konsekvenserna för unionens budget. Förfarandet i artikel 123 ska tillämpas.

(Se även tolkningen till artikel 134.)

 

4.  Vice ordföranden/den höga representanten ska inbjudas till alla plenardebatter som rör utrikes-, säkerhets- eller försvarspolitik.

4.  Vice ordföranden/den höga representanten ska inbjudas till alla plenardebatter som rör utrikes-, säkerhets- eller försvarspolitik.

 

(Denna artikel ska i sin ändrade form flyttas och placeras efter artikel 113 och därmed ingå i det nya kapitlet 2a.)

Motivering

Hänvisningen till tolkningen utgår eftersom det inte är självklart hur den ska användas. Den enda tolkningen i artikel 134 handlar om punkt 3 i den artikeln, och den rör betänkanden, inte de förslag till resolutioner som anges i artikel 123.

Ändringsförslag    133

Europaparlamentets arbetsordning

Avdelning II – Kapitel 2a – rubrik (ny)

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

KAPITEL 2A

 

REKOMMENDATIONER OM UNIONENS YTTRE ÅTGÄRDER

 

(Ska införas före artikel 113.)

Ändringsförslag    134

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 113

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 113

Artikel 113

Rekommendationer inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken

Rekommendationer om unionens externa politik

1.  Utskottet med ansvar för frågor som rör den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken kan, efter att ha beviljats tillstånd av talmanskonferensen eller på grundval av ett förslag i enlighet med artikel 134, utarbeta rekommendationer till rådet inom sitt ansvarsområde.

1.  Det ansvariga utskottet kan utarbeta förslag till rekommendationer till rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om ämnen som hör till femte delen i fördraget om Europeiska unionen (”Unionens yttre åtgärder”) eller i fall där ett internationellt avtal som omfattas av tillämpningsområdet för artikel 108 inte har hänvisats till parlamentet eller där parlamentet inte har informerats om detta i enlighet med artikel 109.

2.  I brådskande fall kan det tillstånd som avses i punkt 1 beviljas av talmannen, som även kan ge utskottet tillstånd att hålla ett brådskande sammanträde.

2.  I brådskande fall kan talmannen ge utskottet tillstånd att hålla ett brådskande sammanträde.

3.  Under förfarandet för antagandet av dessa rekommendationer, vilka måste gå till omröstning i form av en skriven text, ska artikel 158 inte tillämpas och muntliga ändringsförslag får läggas fram.

3.  Under förfarandet för antagandet av dessa förslag till rekommendationer i utskottsskedet måste en omröstning om en skriven text förrättas.

Undantaget beträffande tillämpningen av artikel 158 gäller endast utskott och i brådskande fall. Bestämmelserna i artikel 158 ska tillämpas vid utskottssammanträden som inte har förklarats som brådskande och vid plenarsammanträden.

 

Bestämmelsen om att muntliga ändringsförslag får läggas fram innebär att ledamöter inte kan motsätta sig att muntliga ändringsförslag går till omröstning i utskottet.

 

 

3a.  I de brådskande fall som avses i punkt 2 ska artikel 158 inte tillämpas i utskottsskedet, och muntliga ändringsförslag ska vara tillåtliga. Ledamöterna får inte motsätta sig att muntliga ändringsförslag går till omröstning i utskottet.

4.  De på detta sätt utarbetade rekommendationerna ska föras upp på föredragningslistan till nästföljande sammanträdesperiod. I brådskande fall, vilka fastställs av talmannen, kan rekommendationer föras upp på föredragningslistan till en pågående sammanträdesperiod. Rekommendationer ska anses antagna om inte minst 40 ledamöter före sammanträdesperiodens början inger en skriftlig invändning, varvid var och en av utskottets rekommendationer ska föras upp på föredragningslistan för debatt och omröstning vid ett plenarsammanträde under den pågående sammanträdesperioden. En politisk grupp eller minst 40 ledamöter kan inge ändringsförslag.

4.  De av utskottet utarbetade förslagen till rekommendationer ska föras upp på föredragningslistan till nästföljande sammanträdesperiod. I brådskande fall, vilka fastställs av talmannen, kan rekommendationer föras upp på föredragningslistan till en pågående sammanträdesperiod.

 

4a.  Rekommendationer ska anses vara antagna såvida inte minst 40 ledamöter före sammanträdesperiodens början lämnar in en skriftlig invändning. Om en sådan invändning lämnas in ska utskottets förslag till rekommendationer föras upp på föredragningslistan till den förestående sammanträdesperioden. Dessa rekommendationer ska bli föremål för debatt, och omröstning ska hållas om eventuella ändringsförslag som ingetts av en politisk grupp eller minst 40 ledamöter.

Justification

The changes to the title aim to extend the scope of Rule 113, so as to align it with the broader scope of Rule 134; moreover, Rule 113 is merged with Rule 134 and a a new chapter concerning EP recommendations on the Union’s external action is created. Consequently, Rule 134 is to be deleted.

As regards the changes to paragraph 1, it is suggested to also include the Commission among the possible “addressees” of an EP recommendation.

The deletion in paragraph 3 subparagraph 1 is proposed because this is the only reference in the Rules to "oral amendments". All other references are made in interpretations (in particular, the interpretation to Rule 169 gives the oral amendments equivalent status to the amendments not distributed in all languages).However, the interpretation which follows paragraph 3,is deleted and merged, with slight adaptations, with the provision of paragraph 3 a (new); it acknowledges the specifcity of the CFSP area and the high probability of urgent matters which would justify the a derogation for putting "oral amendments" to vote.

Ändringsförslag    135

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 114

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 114

Artikel 114

Kränkningar av de mänskliga rättigheterna

Kränkningar av de mänskliga rättigheterna

Vid varje sammanträdesperiod får samtliga ansvariga utskott, utan att tillstånd krävs, lägga fram ett resolutionsförslag om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna enligt samma förfarande som det som anges i artikel 113.4.

Vid varje sammanträdesperiod får samtliga ansvariga utskott, utan att tillstånd krävs, lägga fram ett resolutionsförslag om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna enligt samma förfarande som det som anges i artikel 113.4 och 113.4a.

Ändringsförslag    136

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 115

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 115

Artikel 115

Insyn i parlamentets verksamhet

Insyn i parlamentets verksamhet

1. Parlamentet ska i enlighet med artikel 1 andra stycket i fördraget om Europeiska unionen, artikel 15 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 42 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna se till att parlamentets verksamhet är så öppen som möjligt.

1. Parlamentet ska i enlighet med artikel 1 andra stycket i fördraget om Europeiska unionen, artikel 15 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 42 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna se till att parlamentets verksamhet är så öppen som möjligt.

2.  Parlamentets överläggningar ska vara offentliga.

2.  Parlamentets överläggningar ska vara offentliga.

3.  Parlamentets utskott ska normalt hålla offentliga sammanträden. Utskotten kan emellertid, senast vid den tidpunkt då föredragningslistan till ett sammanträde godkänns, besluta att dela upp föredragningslistan till det sammanträdet i ärenden som är offentliga och ärenden som ska behandlas inom stängda dörrar. Om ett sammanträde hålls inom stängda dörrar kan utskotten dock offentliggöra sammanträdeshandlingar och protokoll om inte annat följer av artikel 4.1-4.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001. Om tystnadsplikten inte respekteras ska artikel 166 tillämpas.

3.  Parlamentets utskott ska normalt hålla offentliga sammanträden. Utskotten kan emellertid, senast vid den tidpunkt då föredragningslistan till ett sammanträde godkänns, besluta att dela upp föredragningslistan till det sammanträdet i ärenden som är offentliga och ärenden som ska behandlas inom stängda dörrar. Om ett sammanträde hålls inom stängda dörrar kan utskotten dock besluta att göra sammanträdeshandlingar tillgängliga för allmänheten.

4.  Behandlingen i ansvarigt utskott av en begäran som avser immunitetsförfaranden i enlighet med artikel 9 ska alltid äga rum inom stängda dörrar.

 

Motivering

Ändringarna i punkt 3 är enbart en justering av texten. Korshänvisningen till artikel 4 i förordning (EG) nr 1049/2001 är juridiskt sett meningslös. Brott mot tystnadsplikten omfattas redan av artiklarna 11 och 166 i arbetsordningen, så det finns inget behov att upprepa det i den här bestämmelsen.

Punkt 4 utgår, eftersom frågan bör behandlas i enlighet med artikel 9.10 och de principer som fastställts i enlighet med artikel 9.12 i arbetsordningen.

Ändringsförslag    137

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 116

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 116

Artikel 116

Allmänhetens tillgång till handlingar

Allmänhetens tillgång till handlingar

1.  Varje unionsmedborgare och varje fysisk eller juridisk person som är bosatt eller har sitt säte i en medlemsstat ska ha rätt till tillgång till parlamentets handlingar i enlighet med artikel 15 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, med beaktande av de principer, villkor och begränsningar som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 och i enlighet med de särskilda bestämmelser som ingår i arbetsordningen.

1.  Varje unionsmedborgare och varje fysisk eller juridisk person som är bosatt eller har sitt säte i en medlemsstat ska ha rätt till tillgång till parlamentets handlingar i enlighet med artikel 15 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, med beaktande av de principer, villkor och begränsningar som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001.

Andra fysiska och juridiska personer ska i den mån det är möjligt ha tillgång till parlamentets handlingar på samma sätt.

Andra fysiska och juridiska personer ska i den mån det är möjligt ha tillgång till parlamentets handlingar på samma sätt.

Förordning (EG) nr 1049/2001 ska offentliggöras för kännedom på samma sätt som arbetsordningen15.

 

2.  I frågor som berör tillgång till handlingar avses med begreppet ”parlamentets handlingar” varje innehåll i den mening som avses i artikel 3 a i förordning (EG) nr 1049/2001 som har utarbetats eller mottagits av den som har ett sådant uppdrag som avses i kapitel 2 i avdelning I i arbetsordningen, av parlamentets styrande organ, utskott eller interparlamentariska delegationer eller av parlamentets generalsekretariat.

2.  I frågor som berör tillgång till handlingar avses med begreppet ”parlamentets handlingar” varje innehåll i den mening som avses i artikel 3 a i förordning (EG) nr 1049/2001 som har utarbetats eller mottagits av den som har ett sådant uppdrag som avses i kapitel 2 i avdelning I i arbetsordningen, av parlamentets styrande organ, utskott eller interparlamentariska delegationer eller av parlamentets generalsekretariat.

Handlingar som utarbetats av enskilda ledamöter eller politiska grupper ska i frågor som berör tillgången till handlingar anses som parlamentets handlingar, om de framlagts i enlighet med arbetsordningen.

I överensstämmelse med artikel 4 i Europaparlamentets ledamotsstadga ska handlingar som utarbetats av enskilda ledamöter eller politiska grupper, med avseende på tillgången till handlingar, anses som parlamentets handlingar endast om de framlagts i enlighet med arbetsordningen.

Presidiet ska fastställa bestämmelser för att säkerställa att alla parlamentets handlingar registreras.

Presidiet ska fastställa bestämmelser för att säkerställa att alla parlamentets handlingar registreras.

3.  Parlamentet ska inrätta ett register över parlamentets handlingar. Lagstiftningshandlingar och vissa andra kategorier av handlingar ska göras direkt tillgängliga i enlighet med förordning (EG) nr 1049/2001 via parlamentets register. Hänvisningar till andra av parlamentets handlingar ska i största möjliga utsträckning tas med i registret.

3.  Parlamentet ska inrätta en offentlig webbplats med ett register över parlamentets handlingar. Lagstiftningshandlingar och vissa andra kategorier av handlingar ska göras direkt tillgängliga i enlighet med förordning (EG) nr 1049/2001 via parlamentets offentliga registerwebbplats. Hänvisningar till andra av parlamentets handlingar ska i största möjliga utsträckning läggas ut på den offentliga registerwebbplatsen.

De handlingar som är direkt tillgängliga ska tas upp i en förteckning som ska godkännas av presidiet och offentliggöras på parlamentets webbplats. Detta innebär inte att tillgången till handlingar av typer som inte finns med i förteckningen begränsas. Sådana handlingar ska tillhandahållas på skriftlig begäran.

De handlingar som är direkt tillgängliga via parlamentets offentliga registerwebbplats ska tas upp i en förteckning som ska godkännas av presidiet och offentliggöras på parlamentets offentliga registerwebbplats. Detta innebär inte att tillgången till handlingar av typer som inte finns med i förteckningen begränsas. Sådana handlingar kan tillhandahållas på skriftlig begäran i enlighet med förordning (EG) nr 1049/2001.

Presidiet kan i enlighet med förordning (EG) nr 1049/2001 anta bestämmelser om hur tillgången praktiskt ska organiseras, vilka ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Presidiet ska anta bestämmelser om tillgång till handlingar i enlighet med förordning (EG) nr 1049/2001, vilka ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

4.  Presidiet ska fastställa vilka organ som ska ansvara för behandling av ursprungliga ansökningar (artikel 7 i förordning (EG) nr 1049/2001) samt anta beslut om bekräftande ansökningar (artikel 8 i förordningen) och ansökningar om känsliga handlingar (artikel 9 i förordningen).

4.  Presidiet ska fastställa vilka organ som ska ansvara för behandlingen av ursprungliga ansökningar (artikel 7 i förordning (EG) nr 1049/2001) samt för antagandet av beslut om bekräftande ansökningar (artikel 8 i förordningen) och om ansökningar om tillgång till känsliga handlingar (artikel 9 i förordningen).

5.  Talmanskonferensen ska utse parlamentets representanter till den interinstitutionella kommitté som inrättats enligt artikel 15.2 i förordning (EG) nr 1049/2001.

 

6.  En av de vice talmännen ska vara ansvarig för tillsynen av hur ansökningar om tillgång till handlingar behandlas.

6.  En av de vice talmännen ska vara ansvarig för tillsynen av hur ansökningar om tillgång till handlingar behandlas.

 

6a.  Presidiet ska anta den årsrapport som avses i artikel 17.1 i förordning (EG) nr 1049/2001.

7.  Ansvarigt parlamentsutskott ska, på grundval av upplysningar från presidiet och andra källor, utarbeta den årsrapport som avses i artikel 17 i förordning (EG) nr 1049/2001 och lägga fram den för kammaren.

7.  Ansvarigt parlamentsutskott ska regelbundet granska insynen i parlamentets verksamhet och lägga fram ett betänkande med sina slutsatser och rekommendationer för kammaren.

Ansvarigt utskott ska också granska och utvärdera de rapporter som i enlighet med artikel 17 i den förordningen antas av andra institutioner och organ.

Ansvarigt utskott får också granska och utvärdera de rapporter som i enlighet med artikel 17 i den förordningen antas av andra institutioner och organ.

 

7a.  Talmanskonferensen ska utse parlamentets representanter till den interinstitutionella kommitté som inrättats i enlighet med artikel 15.2 i förordning (EG) nr 1049/2001.

__________________

 

15 Se bilaga XIV.

 

Justification

The changes to paragraph 1, subparagraph 1 are necessary as the Rules of Procedure may not restrict public access rights under Regulation 1049/2001.

As regards the deletion of paragraph 1, subparagraph 3, this annex is deleted since from a legal and procedural point of view it is not an annex. The Regulation would however be included in a compendium of legal acts, easily accessible to MEPs and other persons.

The changes to paragraph 2, subparagraph 2, reflect the ‘raison d’être’ of this rule. A document is "tabled" when it enters into the EP administrative circuit.

The changes to paragraph 3, subparagraph 2, clarify the relevant “register”; the use of “shall” would imply an obligation to disclose, but an exception under Article 4 of Regulation 1049 might apply; therefore “may” is more appropriate.

Paragraph 3, subparagraph 3, is updated as the rules have already been adopted (adopting them is an obligation under Regulation 1049/2001).

Paragraph 5 is deleted here and reinserted as paragraph 8 (new).

The changes to paragraph 7 and the addition of 6 a (new) adjust the the text to standard practice according to which the Bureau endorses yearly a technical/administrative report whereas the LIBE Committee prepares biannual reports (EP Institutional report on the implementation of Regulation 1049/2001; such reports were adopted in 2009, 2011, 2013, and 2016). It is therefore suggested to clarify that the adoption of the technical report is ensured by the Bureau whereas LIBE is competent for the institutional/political report, which may be based on the findings of the technical reports.Article 17(1) of Regulation (EC) No 1049/2001 reads as follows: "1. Each institution shall publish annually a report for the preceding year including the number of cases in which the institution refused to grant access to documents, the reasons for such refusals and the number of sensitive documents not recorded in the register."

Ändringsförslag    138

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 116a (ny)

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

Artikel 116a

 

Tillgång till information

 

1.  Passerkort för ledamöter, ledamotsassistenter och personer utifrån ska utfärdas på grundval av de bestämmelser som fastställts av presidiet. Dessa bestämmelser ska också reglera användning och indragning av passerkort.

 

2.  Passerkort ska inte utfärdas till en ledamots enskilda medarbetare om dessa omfattas av avtalet mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen om inrättande av ett öppenhetsregister för organisationer och egenföretagare som är involverade i utformningen och genomförandet av EU:s politik1a.

 

3.  Enheter som är förtecknade i öppenhetsregistret och deras företrädare som försetts med passerkort med lång giltighetstid för tillträde till Europaparlamentet måste följa

 

  den uppförandekod för registrerade som utgör en bilaga till avtalet,

 

  de förfaranden och övriga skyldigheter som fastställs i avtalet, och

 

  genomförandebestämmelserna till denna artikel.

 

Utan att det påverkar tillämpligheten av de allmänna bestämmelserna om indragning eller tillfällig avaktivering av passerkort med lång giltighetstid, och såvida det inte finns starka skäl som talar emot det, ska generalsekreteraren med kvestorernas tillstånd dra in eller avaktivera ett passerkort med lång giltighetstid om innehavaren har strukits från öppenhetsregistret på grund av överträdelse av uppförandekoden för registrerade, allvarligt åsidosatt de skyldigheter som fastställs i denna punkt eller vägrat att hörsamma en formell kallelse till en utfrågning eller ett utskottssammanträde eller att samarbeta med en undersökningskommitté, utan någon tillfredsställande motivering.

 

4.  Kvestorerna kan fastställa i vilken mån den uppförandekod som avses i punkt 2 är tillämplig på personer som, trots att de innehar passerkort med lång giltighetstid, inte omfattas av avtalets tillämpningsområde.

 

5.  Presidiet ska på förslag av generalsekreteraren fastställa de åtgärder som behövs för att införa öppenhetsregistret, i överensstämmelse med bestämmelserna i avtalet om inrättande av detta register.

 

__________________

 

1a EUT L 277, 19.9.2014, s. 11.

Motivering

Ny artikel som läggs till för att lägga till en hänvisning till öppenhetsregistret.

Ändringsförslag    139

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 117

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 117

Artikel 117

Val av kommissionens ordförande

Val av kommissionens ordförande

1  När Europeiska rådet föreslår en kandidat till ämbetet som kommissionens ordförande, ska talmannen uppmana kandidaten att göra ett uttalande och redogöra för sitt politiska program inför parlamentet. Programförklaringen ska följas av en debatt.

1.  När Europeiska rådet föreslår en kandidat till ämbetet som kommissionens ordförande, ska talmannen uppmana kandidaten att göra ett uttalande och redogöra för sitt politiska program inför parlamentet. Programförklaringen ska följas av en debatt.

Europeiska rådet ska uppmanas att delta i debatten.

Europeiska rådet ska uppmanas att delta i debatten.

2.  Parlamentet ska välja kommissionens ordförande med en majoritet av sina ledamöter.

2.  I enlighet med artikel 17.7 i fördraget om Europeiska unionen ska parlamentet välja kommissionens ordförande med en majoritet av sina ledamöter.

Omröstningen ska vara sluten.

Omröstningen ska förrättas med namnupprop.

3.  Om kandidaten blir vald, ska talmannen underrätta rådet och uppmana rådet och kommissionens nyvalda ordförande att i samförstånd nominera de övriga personer som de vill utse till ledamöter av kommissionen.

3.  Om kandidaten blir vald, ska talmannen underrätta rådet och uppmana rådet och kommissionens nyvalda ordförande att i samförstånd nominera de övriga personer som de vill utse till ledamöter av kommissionen.

4.  Om kandidaten inte får majoritet ska talmannen uppmana Europeiska rådet att inom en månad föreslå en ny kandidat som ska väljas enligt samma förfarande.

4.  Om kandidaten inte får majoritet ska talmannen uppmana Europeiska rådet att inom en månad föreslå en ny kandidat som ska väljas enligt samma förfarande.

Ändringsförslag    140

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 118

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 118

Artikel 118

Val av kommissionen

Val av kommissionen

 

-1.  Talmannen ska bjuda in kommissionens tillträdande ordförande för att denne ska informera parlamentet om hur de olika ansvarsområdena ska fördelas i det föreslagna kommissionskollegiet i enlighet med den tillträdande ordförandens politiska riktlinjer.

1.  Talmannen ska, efter att ha hört kommissionens nyvalda ordförande, uppmana dem som den nyvalda ordföranden och rådet nominerat till ledamöter av kommissionen att framträda inför lämpligt utskott i enlighet med sina framtida ansvarsområden. Dessa utfrågningar ska vara offentliga.

1.  Talmannen ska, efter att ha hört kommissionens tillträdande ordförande, uppmana dem som den tillträdande ordföranden och rådet nominerat till ledamöter av kommissionen att framträda inför de berörda utskotten eller organen i enlighet med sina framtida ansvarsområden.

 

1a.  Utfrågningarna ska genomföras av utskotten.

 

Undantagsvis får en utfrågning genomföras i ett annat format om en nominerad kommissionsledamot har ett ansvarsområde som i första hand är övergripande, förutsatt att de ansvariga utskotten deltar i en sådan utfrågning. Utfrågningarna ska vara offentliga.

2.  Talmannen får bjuda in kommissionens nyvalda ordförande för att denne ska informera parlamentet om hur de olika ansvarsområdena, enligt dennes politiska riktlinjer, ska fördelas i det föreslagna kommissionskollegiet.

 

3.  Det eller de utskott som är ansvariga på området ska uppmana den nominerade kommissionsledamoten att göra ett uttalande och besvara frågor. Utfrågningarna ska anordnas på sådant sätt att de nominerade kommissionsledamöterna får möjlighet att lämna alla relevanta upplysningar till parlamentet. Bestämmelser om anordnandet av utfrågningarna ska fastställas i en bilaga till arbetsordningen16.

3.  Det eller de utskott som är ansvariga på området ska uppmana den nominerade kommissionsledamoten att göra ett uttalande och besvara frågor. Utfrågningarna ska anordnas på sådant sätt att de nominerade kommissionsledamöterna får möjlighet att lämna alla relevanta upplysningar till parlamentet. Bestämmelser om anordnandet av utfrågningarna ska fastställas i en bilaga till arbetsordningen16.

4.  Kommissionens nyvalda ordförande ska presentera kollegiet och dess program vid ett plenarsammanträde, där Europeiska rådets ordförande och rådets ordförande inbjuds att delta. Programförklaringen ska följas av en debatt.

4.  Kommissionens tillträdande ordförande ska inbjudas för att presentera kollegiet och dess program vid ett plenarsammanträde där Europeiska rådets ordförande och rådets ordförande inbjuds att delta. Programförklaringen ska följas av en debatt.

5.  Som avslutning på debatten har varje politisk grupp eller minst 40 ledamöter rätt att lägga fram ett resolutionsförslag. Artikel 123.3, 123.4 och 123.5 ska tillämpas.

5.  Som avslutning på debatten har varje politisk grupp eller minst 40 ledamöter rätt att lägga fram ett resolutionsförslag. Artikel 123.3123.5b ska tillämpas.

Efter omröstningen om resolutionsförslaget ska parlamentet välja eller avvisa kommissionen med en majoritet av de avgivna rösterna.

 

Omröstningen ska förrättas med namnupprop.

 

Parlamentet kan skjuta upp omröstningen till nästföljande sammanträde.

 

 

5a.  Efter omröstningen om resolutionsförslaget ska parlamentet genom omröstning med namnupprop välja eller avvisa kommissionen med en majoritet av de avgivna rösterna. Parlamentet kan skjuta upp omröstningen till nästföljande sammanträde.

6.  Talmannen ska underrätta rådet om huruvida kommissionen har valts eller avvisats.

6.  Talmannen ska underrätta rådet om huruvida kommissionen har valts eller avvisats.

7.  Om det under mandatperioden sker en avsevärd förändring beträffande ansvarsområden inom kommissionen, om i ersättare utses eller om en ny kommissionsledamot utses till följd av anslutning av en ny medlemsstat, ska ansvariga utskott bjuda in berörda kommissionsledamöter i enlighet med punkt 3.

7.  Om det sker en avsevärd förändring beträffande ansvarsområden eller en förändring av kommissionens sammansättning under dess mandatperiod ska berörda kommissionsledamöter eller andra nominerade kommissionsledamöter inbjudas att delta i en utfrågning som ska hållas i enlighet med punkterna 1a och 3.

 

7a.  Om det sker en förändring i kommissionsledamotens ansvarsområde eller i en kommissionsledamots ekonomiska intressen under hans eller hennes mandatperiod, ska denna situation granskas av parlamentet i enlighet med artikel 1.3–1.6 i bilaga XVI.

 

Skulle en intressekonflikt uppdagas under en kommissionsledamots mandatperiod och kommissionens ordförande underlåter att genomföra parlamentets rekommendationer för att lösa denna intressekonflikt får parlamentet be kommissionens ordförande att dra tillbaka sitt förtroende för kommissionsledamoten i fråga, i enlighet med artikel 5 i ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och kommissionen, och vid behov vidta åtgärder i syfte att beröva kommissionsledamoten i fråga rätten till pension eller andra förmåner i dess ställe, i enlighet med artikel 245 andra stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

_______________

 

16 Se bilaga XVI.

 

Justification

The changes to this Rule transpose the principle set out in paragraph 5 of the EP resolution of 8 September 2015 on procedures and practices regarding Commissioner hearings.

Paragraph 2 of Rule 118 becomes paragraph 1 and "may" is replaced by "shall", since it corresponds to standard practice the last three subparagraphs of paragraph 5 are re-grouped into a new paragraph (5a)in order to facilitate the reading and the interpretation.

In paragraph 7, the reference to a new MS is deleted as it is not accurate given that the same procedure applies to any new Commissioner (resignation, new accession or other circumstances.)

Ändringsförslag    141

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 118a (ny)

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

Artikel 118a

 

Flerårig programplanering

 

När en ny kommission har utsetts ska parlamentet, rådet och kommissionen i enlighet med punkt 5 i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning föra en diskussion och enas om gemensamma slutsatser om den fleråriga programplaneringen.

 

I detta syfte, och före förhandlingarna med rådet och kommissionen om de gemensamma slutsatserna om den fleråriga programplaneringen, ska talmannen föra en diskussion med talmanskonferensen om de huvudsakliga politiska målen och prioriteringarna för den nya valperioden. Denna diskussion ska handla om bland annat de prioriteringar som presenterats av kommissionens tillträdande ordförande och svaren från de nominerade kommissionsledamöterna under utfrågningarna enligt artikel 118.

 

Talmannen ska inhämta talmanskonferensens godkännande före undertecknandet av de gemensamma slutsatserna.

Ändringsförslag    142

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 119

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 119

Artikel 119

Misstroendeförklaring mot kommissionen

Misstroendeförklaring mot kommissionen

1.  En tiondel av parlamentsledamöterna kan förelägga talmannen ett förslag till misstroendeförklaring mot kommissionen.

1.  En tiondel av parlamentsledamöterna kan förelägga talmannen ett förslag till misstroendeförklaring mot kommissionen. Om ett förslag till misstroendeförklaring gått till omröstning under de föregående två månaderna får ett nytt läggas fram endast om det stöds av en femtedel av parlamentets ledamöter.

2.  Förslaget ska betecknas ”förslag till misstroendeförklaring” och vara försett med motivering. Det ska översändas till kommissionen.

2.  Förslaget ska betecknas ”förslag till misstroendeförklaring” och motiveras. Det ska översändas till kommissionen.

3.  Så snart talmannen mottagit ett förslag till misstroendeförklaring, ska talmannen underrätta ledamöterna om att ett sådant förslag har ingetts.

3.  Så snart talmannen mottagit ett förslag till misstroendeförklaring ska talmannen underrätta ledamöterna om att ett sådant förslag har ingetts.

4.  Debatten om misstroendeförklaringen ska äga rum tidigast 24 timmar efter det att ledamöterna underrättats om förslaget till misstroendeförklaring.

4.  Debatten om misstroendeförklaringen ska äga rum tidigast 24 timmar efter det att ledamöterna underrättats om förslaget till misstroendeförklaring.

5.  Omröstningen om förslaget ska förrättas med namnupprop och ska hållas tidigast 48 timmar efter debattens början.

5.  Omröstningen om förslaget ska förrättas med namnupprop och ska hållas tidigast 48 timmar efter debattens början.

6.  Debatten och omröstningen ska äga rum senast under den sammanträdesperiod som följer på ingivandet av förslaget.

6.  Utan att det påverkar tillämpningen av punkterna 4 och 5 ska debatten och omröstningen äga rum senast under den sammanträdesperiod som följer på ingivandet av förslaget.

7.  Förslaget till misstroendeförklaring antas om det erhåller en majoritet bestående av två tredjedelar av de avgivna rösterna och en majoritet av parlamentets ledamöter. Rådets ordförande och kommissionens ordförande ska underrättas om omröstningsresultatet.

7.  I överensstämmelse med artikel 234 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska förslaget till misstroendeförklaring antas om det erhåller en majoritet bestående av två tredjedelar av de avgivna rösterna och en majoritet av parlamentets ledamöter. Rådets ordförande och kommissionens ordförande ska underrättas om omröstningsresultatet.

Motivering

Ändringen i punkt 6 är ett tekniskt förtydligande i fråga om minisessionerna (extra plenarsammanträden) i Bryssel.

Ändringsförslag    143

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 120

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 120

Artikel 120

Utnämning av domare och generaladvokater till Europeiska unionens domstol

Utnämning av domare och generaladvokater till Europeiska unionens domstol

På förslag av det ansvariga utskottet ska parlamentet utse sin kandidat till den kommitté på sju personer som ska pröva kandidaternas lämplighet att inneha ämbetet som domare eller generaladvokater vid domstolen och tribunalen.

På förslag av det ansvariga utskottet ska parlamentet utse sin kandidat till den kommitté på sju personer som ska pröva kandidaternas lämplighet att inneha ämbetet som domare eller generaladvokater vid domstolen och tribunalen. Det ansvariga utskottet ska välja vilken kandidat det vill föreslå genom att förrätta en omröstning med enkel majoritet. Samordnarna i det utskottet ska i det syftet upprätta en slutlig lista med kandidater.

Motivering

Genom denna ändring anpassas artikel 120 till befintlig praxis.

Ändringsförslag    144

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 121

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 121

Artikel 121

Utnämning av revisionsrättens ledamöter

Utnämning av revisionsrättens ledamöter

1.  Kandidater som har nominerats till ledamöter av revisionsrätten ska uppmanas att göra ett uttalande inför ansvarigt utskott samt besvara frågor från dess ledamöter. Utskottet ska rösta om varje enskild nominering genom sluten omröstning.

1.  Kandidater som har nominerats till ledamöter av revisionsrätten ska uppmanas att göra ett uttalande inför ansvarigt utskott samt besvara frågor från dess ledamöter. Utskottet ska rösta om varje enskild nominering genom sluten omröstning.

2.  Utskottet ska till parlamentet lämna en rekommendation av vilken det framgår huruvida det tillstyrker utnämningen av de nominerade kandidaterna och detta ska ske i form av ett betänkande med separata förslag till beslut för varje enskild nominering.

2.  Utskottet ska till parlamentet lämna en rekommendation av vilken det framgår huruvida det tillstyrker utnämningen av den nominerade kandidaten.

3.  Omröstningen i kammaren ska förrättas inom två månader från det att nomineringen mottagits, såvida inte parlamentet på begäran av ansvarigt utskott, en politisk grupp eller minst 40 ledamöter beslutar annorlunda. Parlamentet ska rösta om varje enskild nominering genom sluten omröstning och fatta sitt beslut med majoritet av de avgivna rösterna.

3.  Omröstningen i kammaren ska förrättas inom två månader från det att nomineringen mottagits, såvida inte parlamentet på begäran av ansvarigt utskott, en politisk grupp eller minst 40 ledamöter beslutar annorlunda. Parlamentet ska rösta om varje enskild nominering genom sluten omröstning.

4.  Om parlamentet avstyrker en enskild nominering ska talmannen uppmana rådet att dra tillbaka sitt förslag och förelägga parlamentet ett nytt.

4.  Om parlamentet avstyrker en enskild nominering ska talmannen uppmana rådet att dra tillbaka sitt förslag och förelägga parlamentet ett nytt.

Ändringsförslag    145

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 122

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 122

Artikel 122

Utnämning av direktionsledamöter i Europeiska centralbanken

Utnämning av direktionsledamöter i Europeiska centralbanken

1.   Den kandidat som nomineras till Europeiska centralbankens ordförande ska uppmanas att göra ett uttalande inför ansvarigt utskott samt besvara frågor från dess ledamöter.

1.  Den kandidat som nomineras till Europeiska centralbankens ordförande eller vice ordförande, eller till ledamot av dess styrelse, ska uppmanas att göra ett uttalande inför ansvarigt utskott samt besvara frågor från dess ledamöter.

2.  Utskottet ska till parlamentet lämna en rekommendation av vilken det framgår huruvida det tillstyrker utnämningen av den nominerade kandidaten.

2.  Utskottet ska till parlamentet lämna en rekommendation av vilken det framgår huruvida det tillstyrker utnämningen av den nominerade kandidaten.

3.  Omröstningen ska förrättas inom två månader från det att nomineringen mottagits, såvida inte parlamentet på begäran av ansvarigt utskott, en politisk grupp eller minst 40 ledamöter beslutar annorlunda.

3.  Omröstningen ska förrättas inom två månader från det att nomineringen mottagits, såvida inte parlamentet på begäran av ansvarigt utskott, en politisk grupp eller minst 40 ledamöter beslutar annorlunda. Parlamentet ska rösta om varje enskild nominering genom sluten omröstning.

4.  Om parlamentet avstyrker nomineringen ska talmannen uppmana rådet att dra tillbaka sitt förslag och förelägga parlamentet ett nytt.

4.  Om parlamentet avstyrker nomineringen ska talmannen begära att förslaget dras tillbaka och att ett nytt föreläggs parlamentet.

5.  Samma förfarande ska tillämpas vid nomineringar till vice ordförande och andra direktionsledamöter i Europeiska centralbanken.

 

Justification

The change in paragraph 1 aims to clarify that the procedure should be followed (and is actually followed) with regard to all members of the ECB Executive Board (cf. current § 5).

In paragraph 4, the words "the President shall ask the Council to withdraw its nomination and to submit a new nomination to Parliament" imply that Parliament is consulted by the Council. However, the wording of Article 283(2) TFEU is not clear in this respect.Where the EN wording of this Treaty provision might leave some doubt, the FR version clearly provides for a consultation by the European Council: "sont nommés par le Conseil européen ..., sur recommandation du Conseil et après consultation du Parlement européen".However, according to the DE version, Parliament is indeed consulted by the Council.Therefore Rule122 §4 has been reformulated so as to correspond with both versions.

§ 5.See suggested changes to §1.

Ändringsförslag    146

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 122a (ny)

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

Artikel 122a

 

Utnämningar till organen för ekonomisk styrning

 

1.  Denna artikel ska tillämpas på utnämningar av

 

  ordföranden och vice ordföranden i tillsynsnämnden för den gemensamma tillsynsmekanismen,

 

  ordföranden, vice ordföranden och de heltidssysselsatta ledamöterna i den gemensamma resolutionsmekanismens gemensamma resolutionsnämnd,

 

  ordförandena och de verkställande direktörerna för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bankmyndigheten, Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten), och

 

  den verkställande direktören och vice verkställande direktören vid Europeiska fonden för strategiska investeringar.

 

2.  Varje kandidat ska uppmanas att göra ett uttalande inför det ansvariga utskottet och besvara frågor från ledamöterna.

 

3.  Det ansvariga utskottet ska till parlamentet lämna en rekommendation om varje förslag till utnämning.

 

4.  Omröstningen ska äga rum inom två månader från det att förslaget till utnämning mottogs, såvida inte parlamentet på begäran av det ansvariga utskottet, en politisk grupp eller minst 40 ledamöter beslutar annorlunda. Parlamentet ska rösta om varje enskild utnämning genom sluten omröstning.

 

5.  Om parlamentet avstyrker förslaget till utnämning ska talmannen begära att förslaget dras tillbaka och att ett nytt förslag föreläggs parlamentet.

Ändringsförslag    147

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 123

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 123

Artikel 123

Uttalanden av kommissionen, rådet och Europeiska rådet

Uttalanden av kommissionen, rådet och Europeiska rådet

1.  Ledamöter av kommissionen, rådet och Europeiska rådet kan när som helst anhålla om talmannens tillstånd att göra ett uttalande. Efter varje möte i Europeiska rådet ska dess ordförande göra ett uttalande. Parlamentets talman avgör när ett uttalande får göras och huruvida ett sådant uttalande ska följas av en fullständig debatt eller endast 30 minuters frågestund med korta och koncisa frågor från ledamöterna.

1.  Ledamöter av kommissionen, rådet och Europeiska rådet kan när som helst anhålla om talmannens tillstånd att göra ett uttalande. Efter varje möte i Europeiska rådet ska dess ordförande göra ett uttalande. Parlamentets talman avgör när ett uttalande får göras och huruvida ett sådant uttalande ska följas av en fullständig debatt eller endast 30 minuters frågestund med korta och koncisa frågor från ledamöterna.

2.  När ett uttalande med debatt har förts upp på föredragningslistan, ska kammaren besluta huruvida debatten ska avslutas med att en resolution antas. Om inte talmannen på grund av särskilda omständigheter beslutar annorlunda, ska debatten inte avslutas med att en resolution antas, när ett betänkande om samma ämne ska tas upp under samma eller nästkommande sammanträdesperiod. Om kammaren beslutar att en debatt ska avslutas med antagandet av en resolution får ett utskott, en politisk grupp eller minst 40 ledamöter lägga fram ett resolutionsförslag.

2.  När ett uttalande med debatt har förts upp på föredragningslistan, ska kammaren besluta huruvida debatten ska avslutas med att en resolution antas. Om inte talmannen på grund av särskilda omständigheter beslutar annorlunda, ska debatten inte avslutas med att en resolution antas, när ett betänkande om samma ämne ska tas upp under samma eller nästkommande sammanträdesperiod. Om kammaren beslutar att en debatt ska avslutas med antagandet av en resolution får ett utskott, en politisk grupp eller minst 40 ledamöter lägga fram ett resolutionsförslag.

3.  Ett sådant resolutionsförslag ska gå till omröstning samma dag. Talmannen ska fatta beslut om eventuella undantag. Röstförklaringar ska tillåtas.

3.  Ett sådant resolutionsförslag ska gå till omröstning vid tidigast möjliga omröstningstillfälle. Talmannen ska fatta beslut om eventuella undantag. Röstförklaringar ska tillåtas.

4.  Ett gemensamt förslag till resolution kan ersätta de resolutionsförslag som förslagsställarna ingett tidigare, men inte dem som ingetts av andra utskott, politiska grupper eller ledamöter.

4.  Ett gemensamt förslag till resolution kan ersätta de resolutionsförslag som förslagsställarna ingett tidigare, men inte dem som ingetts av andra utskott, politiska grupper eller ledamöter.

 

4a.  Om ett gemensamt resolutionsförslag inges av politiska grupper som företräder en tydlig majoritet kan talmannen låta det förslaget gå till omröstning först.

5.  När en resolution har antagits får inga andra resolutionsförslag gå till omröstning, om inte talmannen i undantagsfall beslutar annorlunda.

5.  När en resolution har antagits får inga andra resolutionsförslag gå till omröstning, om inte talmannen i undantagsfall beslutar annorlunda.

 

5a.  Författaren eller författarna till ett resolutionsförslag som ingetts i enlighet med punkt 2 eller artikel 135.2 ska ha rätt att dra tillbaka det före slutomröstningen.

 

5b.  Ett resolutionsförslag som dragits tillbaka får omgående övertas och inges på nytt av en grupp, ett utskott eller det antal ledamöter som har rätt att inge förslaget. Punkt 5a och denna punkt ska tillämpas också på resolutioner som ingetts i enlighet med artiklarna 105 och 106.

Motivering

Punkt 5a omfattar text som flyttats från nuvarande artikel 133.6 som förenklats.

Punkt 5b består av texten från nuvarande artikel 133.8 med ett tillägg som gäller resolutionsförslagen om delegerade akter och genomförandeakter.

Ändringsförslag    148

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 124

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 124

Artikel 124

Förklaringar av kommissionens beslut

Förklaringar av kommissionens beslut

Talmannen kan efter samråd med talmanskonferensen uppmana kommissionens ordförande, den kommissionsledamot som ansvarar för förbindelserna med parlamentet, eller enligt överenskommelse någon annan kommissionsledamot, att uttala sig inför parlamentet efter vart och ett av kommissionens sammanträden för att förklara de viktigaste besluten. Uttalandet ska följas av en minst 30 minuter lång debatt, under vilken ledamöterna får ställa korta och koncisa frågor.

Talmannen ska uppmana kommissionens ordförande, den kommissionsledamot som ansvarar för förbindelserna med parlamentet, eller enligt överenskommelse någon annan kommissionsledamot, att uttala sig inför parlamentet efter vart och ett av kommissionens sammanträden för att förklara de viktigaste besluten, såvida inte talmanskonferensen av tidsplaneringsskäl eller på grund av ämnets relativa politiska betydelse beslutar att det inte är nödvändigt. Uttalandet ska följas av en minst 30 minuter lång debatt, under vilken ledamöterna får ställa korta och koncisa frågor.

Ändringsförslag    149

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 125

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 125

Artikel 125

Uttalanden av revisionsrätten

Uttalanden av revisionsrätten

1.  Revisionsrättens ordförande kan, som ett led i ansvarsfrihetsförfarandet eller parlamentets verksamhet inom budgetkontrollområdet, uppmanas att presentera kommentarerna i revisionsrättens årsrapport, särskilda rapporter eller yttranden, eller att förklara revisionsrättens arbetsprogram.

1.  Revisionsrättens ordförande kan, som ett led i ansvarsfrihetsförfarandet eller parlamentets verksamhet inom budgetkontrollområdet, uppmanas att göra ett uttalande för att presentera kommentarerna i revisionsrättens årsrapport, särskilda rapporter eller yttranden, eller att förklara revisionsrättens arbetsprogram.

2.  Parlamentet kan besluta att i närvaro av kommissionen och rådet hålla en särskild debatt om varje fråga som tas upp i ett sådant uttalande, särskilt när oegentligheter i budgetförvaltningen har framhållits.

2.  Parlamentet kan besluta att i närvaro av kommissionen och rådet hålla en särskild debatt om varje fråga som tas upp i ett sådant uttalande, särskilt när oegentligheter i budgetförvaltningen har framhållits.

Motivering

Frasen ”göra ett uttalande för att” läggs till för att anpassa artikeln till det uttryckssätt som används i artiklarna 123.1 och 124 och till hänvisningen till ”uttalande” i punkt 2.

Ändringsförslag    150

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 126

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 126

Artikel 126

Uttalanden av Europeiska centralbanken

Uttalanden av Europeiska centralbanken

1.  Europeiska centralbankens ordförande ska förelägga parlamentet bankens årsrapport om verksamheten inom Europeiska centralbankssystemet och om den monetära politiken under det föregående och det innevarande året.

1.  Europeiska centralbankens ordförande ska uppmanas att förelägga parlamentet bankens årsrapport om verksamheten inom Europeiska centralbankssystemet och om den monetära politiken under det föregående och det innevarande året.

2.  Därefter ska parlamentet hålla en allmän debatt.

2.  Därefter ska parlamentet hålla en allmän debatt.

3.  Europeiska centralbankens ordförande ska uppmanas att närvara vid sammanträden i ansvarigt utskott åtminstone fyra gånger om året för att göra ett uttalande och besvara frågor.

3.  Europeiska centralbankens ordförande ska uppmanas att närvara vid sammanträden i ansvarigt utskott åtminstone fyra gånger om året för att göra ett uttalande och besvara frågor.

4.  Europeiska centralbankens ordförande, vice ordförande och övriga direktionsledamöter ska inbjudas att närvara vid ytterligare sammanträden, om de själva eller parlamentet begär detta.

4.  Europeiska centralbankens ordförande, vice ordförande och övriga direktionsledamöter ska inbjudas att närvara vid ytterligare sammanträden, om de själva eller parlamentet begär detta.

5.  Ett fullständigt förhandlingsreferat från de sammanträden som hålls i enlighet med punkterna 3 och 4 ska upprättas på de officiella språken.

5.  Ett fullständigt förhandlingsreferat från de sammanträden som hålls i enlighet med punkterna 3 och 4 ska upprättas.

Motivering

Sedan den senaste ändringen av artikel 194 upprättas det fullständiga förhandlingsreferatet från plenarsammanträdena inte längre på samtliga språk.På utskottsnivå är det stående praxis när det gäller den monetära dialogen att ha en utskrift av förhandlingarna som sedan översätts till tre språk.

Ändringsförslag    151

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 127

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 127

utgår

Rekommendation om de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken

 

1.  Kommissionens rekommendation om de allmänna riktlinjerna för medlemsstaternas och unionens ekonomiska politik ska hänvisas till ansvarigt utskott, som ska förelägga kammaren ett betänkande.

 

2.  Rådet ska uppmanas att informera parlamentet om innehållet i sin rekommendation och om den ståndpunkt som intagits av Europeiska rådet.

 

Motivering

Texten utgår eftersom den inte tillämpas i praktiken.ECON- och EMPL-utskottens initiativbetänkanden på detta område baserar sig i själva verket på talmanskonferensens beslut av den 5 juli 2012. Talmanskonferensen beslutade då att tillåta (årligen, automatiskt och utanför kvoten) följande initiativbetänkanden: efter offentliggörandet av den årliga tillväxtöversikten och inför vårtoppmötet – initiativbetänkande från ECON-utskottet (+ BUDG-utskottet i enlighet med artikel 54) samt initiativbetänkande från EMPL-utskottet (+ BUDG-utskottet i enlighet med artikel 54); i början av hösten – initiativbetänkande från ECON-utskottet där utskottet utvärderar genomförandet av den pågående planeringsterminen och lägger fram synpunkter på det kommande årets årliga tillväxtöversikt.

Ändringsförslag    152

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 128

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 128

Artikel 128

Frågor för muntligt besvarande med debatt

Frågor för muntligt besvarande med debatt

1.  Ett utskott, en politisk grupp eller minst 40 ledamöter får ställa frågor till rådet och kommissionen och begära att de ska föras upp på parlamentets föredragningslista.

1.  Ett utskott, en politisk grupp eller minst 40 ledamöter får ställa frågor till rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och begära att de ska föras upp på parlamentets föredragningslista.

Sådana frågor ska skriftligen inges till talmannen som utan dröjsmål ska hänskjuta dem till talmanskonferensen.

Sådana frågor ska skriftligen inges till talmannen som utan dröjsmål ska hänskjuta dem till talmanskonferensen.

Talmanskonferensen ska avgöra om och i vilken ordning frågor ska föras upp på föredragningslistan. Frågor som inte förts upp på parlamentets föredragningslista inom tre månader efter det att de ingetts ska utgå.

Talmanskonferensen ska avgöra om frågor ska föras upp på förslaget till föredragningslista i enlighet med förfarandet i artikel 149. Frågor som inte förts upp på parlamentets förslag till föredragningslista inom tre månader efter det att de ingetts ska utgå.

2.   Frågor till kommissionen ska vidarebefordras till den institutionen minst en vecka, och frågor till rådet minst tre veckor, före det sammanträde då frågorna enligt föredragningslistan ska behandlas.

2.  Frågor till kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik ska vidarebefordras till mottagaren minst en vecka, och frågor till rådet minst tre veckor, före det sammanträde då frågorna enligt föredragningslistan ska behandlas.

3.  Tidsfristen i punkt 2 i denna artikel gäller inte frågor angående de områden som avses i artikel 42 i fördraget om Europeiska unionen och rådet ska besvara sådana frågor tillräckligt snabbt för att hålla parlamentet vederbörligen informerat.

3.  Tidsfristerna i punkt 2 gäller inte frågor angående den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken, och sådana frågor måste besvaras tillräckligt snabbt för att hålla parlamentet vederbörligen informerat.

4.  En av frågeställarna har högst fem minuter till förfogande för att utveckla frågan. En ledamot av den berörda institutionen ska besvara frågan.

4.  En av frågeställarna får utveckla frågan. Mottagaren ska besvara frågan.

Frågeställaren har rätt att utnyttja hela den angivna talartiden.

 

5.  Artikel 123.2–123.5 ska gälla i tillämpliga delar.

5.  Artikel 123.2–123.5b om ingivande av och omröstning om resolutionsförslag ska gälla i tillämpliga delar.

Justification

Paragraph 1 is brought up to date, as following the entry into force of the Lisbon Treaty its text should include the possibility to submit Oral Questions to the Vice-President / High Representative Furthermore, the change made refloect the fact that the CoP does not decide on each and every Oral Question tabled, but simply adopts the Draft Agenda and Final Draft Agenda, including the possible Oral Questions. The reference to Rule 149 is introduced as the recommendation by the CCC referred to in Rule 149(1) includes a list of Oral Questions.

In paragraph 2 the words "that institution" cannot be used anymore if the VP/HR is added, therefore it is suggested to use "addressee" like in Annex III to the Rules.

Changes to paragraph 3 aim to increase the readability as this paragraph provides for two time limits.

Paragraph 4 is modified as having speaking time for the authors of the Oral Question does not seem useful especially as the Rules of Procedure do not establish the speaking time for other speakers in Plenary (rapporteurs, rapporteurs for opinion, authors of the motions for resolutions of Rule 135, other institutions, etc.). Speaking time is agreed with political groups and indicated in the Agenda of the Plenary. In addition, as regards authors of oral questions, when there is more than one author (e.g. several OQs on the same subject or one OQ tabled by several political groups or committees, but not in the case of an OQ tabled by 40+ MEPs), speaking time for each author or co-author is 2 minutes, not 5. This is why the reference to 5 minutes is deleted.

The second subparagraph of paragraph 2 is deleted as it is valid in the case of a question tabled jointly by several committees or political groups, as ad hoc arrangements are frequent, e.g. for questions tabled jointly by several committees.

Ändringsförslag    153

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 129

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 129

Artikel 129

Frågestund

Frågestund

1.  Frågestund för frågor till kommissionen ska hållas i nittio minuter under varje sammanträdesperiod och ha ett eller flera särskilda övergripande teman som bestäms av talmanskonferensen en månad före sammanträdesperioden.

1.  Frågestund för frågor till kommissionen kan hållas i upp till nittio minuter under varje sammanträdesperiod och ha ett eller flera särskilda övergripande teman som bestäms av talmanskonferensen en månad före sammanträdesperioden.

2.  De kommissionsledamöter som talmanskonferensen inbjuder att medverka ska ha ett ansvarsområde som är relaterat till det eller de särskilda övergripande teman som frågorna till dem ska röra. Normalt ska högst två kommissionsledamöter medverka per sammanträdesperiod, men det ska finnas möjlighet att låta även en tredje kommissionsledamot medverka beroende på det eller de särskilda övergripande teman som valts för frågestunden.

2.  De kommissionsledamöter som talmanskonferensen inbjuder att medverka ska ha ett ansvarsområde som är relaterat till det eller de särskilda övergripande teman som frågorna till dem ska röra. Normalt ska högst två kommissionsledamöter medverka per sammanträdesperiod, men det ska finnas möjlighet att låta även en tredje kommissionsledamot medverka beroende på det eller de särskilda övergripande teman som valts för frågestunden.

3.  Frågestunden ska hållas i enlighet med ett lottningssystem, vars detaljer fastställs i en bilaga till arbetsordningen17.

 

4.  I överensstämmelse med riktlinjer som utfärdats av talmanskonferensen kan särskilda frågestunder hållas med rådet, kommissionens ordförande, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och ordföranden för Eurogruppen.

4.  I överensstämmelse med riktlinjer som utfärdats av talmanskonferensen kan särskilda frågestunder hållas med rådet, kommissionens ordförande, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och ordföranden för Eurogruppen.

 

4a.  Tiden för frågestunden ska inte fördelas i förväg. Talmannen ska så långt möjligt se till att ledamöter från olika politiska åsiktsriktningar och från olika medlemsstater ges möjlighet att ställa frågor i turordning.

 

4b.  Ledamoten får en minut på sig för att ställa frågan och kommissionsledamoten två minuter för att besvara den. Samma ledamot får ställa en följdfråga som inte får ta mer än trettio sekunder och som måste ha direkt samband med huvudfrågan. Kommissionsledamoten ska sedan få två minuter för att lämna ett kompletterande svar.

 

Frågor och följdfrågor måste vara direkt relaterade till det särskilda övergripande tema som bestämts i enlighet med punkt 1. Talmannen får avgöra deras tillåtlighet.

__________________

 

17 Se bilaga II.

 

Motivering

Ändringen i punkt 4a innebär ett förslag att det s.k. ögonkontaktsförfarandet ska tillämpas. Punkt 4b återger innehållet i punkterna 2 och 3 i bilaga II. Som en följd av dessa ändringar utgår bilagan.

Ändringsförslag    154

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 130

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 130

Artikel 130

Frågor för skriftligt besvarande

Frågor för skriftligt besvarande

1.  Alla ledamöter får ställa frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik i enlighet med de kriterier som fastställs i en bilaga till arbetsordningen18.Frågeställaren får själv avgöra vad frågorna ska handla om.

1.  Alla ledamöter får ställa frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik i enlighet med de kriterier som fastställs i en bilaga till arbetsordningen18.Frågeställaren får själv avgöra vad frågorna ska handla om.

2.  Frågorna ska inges till talmannen. I tveksamma fall ska talmannen avgöra om en fråga är tillåtlig eller inte. Talmannens beslut ska inte uteslutande grundas på bestämmelserna i den bilaga som avses i punkt 1 utan på bestämmelserna i denna arbetsordning i allmänhet. Talmannens beslut ska meddelas frågeställaren.

2.  Frågorna ska inges till talmannen. I tveksamma fall ska talmannen avgöra om en fråga är tillåtlig eller inte. Talmannens beslut ska inte uteslutande grundas på bestämmelserna i den bilaga som avses i punkt 1 utan på bestämmelserna i denna arbetsordning i allmänhet. Talmannens motiverade beslut ska meddelas frågeställaren.

3.  Frågorna ska inges i elektroniskt format. Varje ledamot får inge högst fem frågor per månad.

3.  Frågorna ska inges i elektroniskt format. Varje ledamot får inge högst tjugo frågor under en löpande tremånadersperiod.

I undantagsfall får ytterligare frågor ges in genom att ledamoten i den berörda avdelningen inom parlamentets generalsekretariat personligen lämnar in och undertecknar en handling i pappersformat.

 

Ett år efter den åttonde valperiodens början ska talmanskonferensen göra en utvärdering av systemet avseende sådana ytterligare frågor.

 

Uttrycket ”i undantagsfall” ska tolkas så, att den ytterligare frågan avser ett brådskande ärende och att inlämningen av frågan inte kan vänta till påföljande månad. Vidare måste det antal frågor som inges i enlighet med punkt 3 andra stycket vara lägre än fem frågor per månad.

 

 

3a.  En fråga kan stödjas av andra ledamöter än frågeställaren. Sådana frågor ska bara räknas in i frågeställarens och inte den stödjande ledamotens högsta antal frågor enligt punkt 3.

4.  Om en fråga inte kan besvaras inom utsatt tid, ska den på frågeställarens begäran föras upp på föredragningslistan till nästa sammanträde i det ansvariga utskottet. Artikel 129 ska gälla i tillämpliga delar.

4.  Om en fråga inte kan besvaras av mottagaren inom tre veckor (prioriterad fråga) eller sex veckor (icke-prioriterad fråga) efter översändandet till mottagaren, kan den på frågeställarens begäran föras upp på föredragningslistan till nästa sammanträde i det ansvariga utskottet.

Eftersom ordföranden för ett parlamentsutskott har behörighet att kalla utskottet till sammanträde i enlighet med artikel 206.1, är det även ordföranden som ska se till att arbetet organiseras väl och besluta hur förslaget till föredragningslista till detta sammanträde ska se ut. Denna rätt påverkar inte skyldigheten enligt artikel 130.4, som innebär att en skriftlig fråga ska inbegripas i förslaget till föredragningslista till utskottets nästa sammanträde om frågeställaren begär detta. Ordföranden har emellertid möjlighet att efter eget gottfinnande, och med beaktande av de politiska prioriteringarna, föreslå i vilken ordning ärendena ska behandlas och enligt vilket förfarande (exempelvis förfarande utan debatt, eventuellt med ett beslut om uppföljning eller en rekommendation om att punkten ska skjutas upp till ett senare sammanträde).

 

5.  Frågor som kräver ett omedelbart svar, men inte någon ingående undersökning (prioriterade frågor), ska besvaras inom tre veckor efter det att de översänts till mottagarna. Varje ledamot har rätt att ställa en prioriterad fråga per månad.

5.  Varje ledamot har rätt att ställa en prioriterad fråga per månad.

Andra frågor (icke-prioriterade frågor) ska besvaras senast sex veckor efter det att de ingetts till mottagarna.