Postup : 2016/2118(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0346/2016

Předložené texty :

A8-0346/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 01/12/2016 - 6.17
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0472

ZPRÁVA     
PDF 534kWORD 55k
25.11.2016
PE 594.113v03-00 A8-0346/2016

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události v roce 2017

(COM(2016)0678 – C8-0420/2016 – 2016/2118(BUD))

Rozpočtový výbor

Zpravodaj: Jens Geier

POZM. NÁVRHY
NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
 STANOVISKO Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události v roce 2017

(COM(2016)0678 – C8-0420/2016 – 2016/2118(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0678 – C8 0420/2016),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(1), a zejména na článek 13 tohoto nařízení,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(2), a zejména na článek 14 této dohody,

–  s ohledem na návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, který přijala Komise dne 18. července 2016 (COM(2015)0300), ve znění návrhů na změnu č. 1/2016 (COM(2015)0317) a 2/2016 (COM(2015)0513),

–  s ohledem na postoj k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, který přijala Rada dne 12. září 2016 a postoupila Evropskému parlamentu dne 14. září 2016 (11900/2016 – C8 -0373/2016),

–  s ohledem na svůj postoj k návrhu souhrnného rozpočtu na rok 2017 přijatý dne 26. října 2016(3),

–  s ohledem na společný návrh schválený dohodovacím výborem dne 17. listopadu 2016 (PE-CONSxxxx/2016 – C8-0000/2016),

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0346/2016),

A.  vzhledem k tomu, že po přezkoumání všech možností, jak financovat dodatečné a nepředvídané potřeby prostředků na závazky, navrhuje Komise uvolnit z rozpětí pro nepředvídané události prostředky ve výši 1 164,4 milionu EUR; tímto způsobem mají být nad rámec stropu závazků, který činí 2 578 milionů EUR v běžných cenách, doplněny prostředky na závazky určené na výdaje z okruhu 3 souhrnného rozpočtu Evropské unie v rozpočtovém roce 2017.

B.  vzhledem k tomu, že v souvislosti s vnitřní bezpečnostní krizí a se stávajícími humanitárními, migračními a uprchlickými výzvami vyvstanou v roce 2017 pravděpodobně dodatečné finanční potřeby; uznává, že tyto potřeby by mohly výrazně překročit financování dostupné v rámci okruhu 3; připomíná, že pod stropem okruhu 3 již není k dispozici žádné rozpětí; žádá proto Komisi, aby objasnila, zda a jak by bylo možné získat další finanční prostředky využitím rozpětí pro nepředvídané události, aby bylo v průběhu roku 2017 možné reagovat na potenciální další finanční potřeby okruhu 3;

C.  vzhledem k tomu, že Komise svůj návrh na uvolnění prostředků pozměnila návrhem na změnu č. 1/2017, takže nyní se vztahuje i na výdaje v okruhu 4;

D.  vzhledem k tomu, že dohodovací výbor svolaný při projednávání rozpočtu na rok 2016 souhlasil s tím, aby byly z rozpětí pro nepředvídané události uvolněny prostředky ve výši 1 906,2 mil. EUR v okruzích 3 a 4 aby byla v roce 2017 zapotčena částka 575,0 mil. EUR proti nevyužitému rozpětí v okruhu 2 Udržitelný růst: přírodní zdroje, v roce 2017 částka 507,3 mil. EUR, v roce 2018 částka 570,0 mil. EUR a v roce 2019 částka 253,9 mil. EUR proti nepřiděleným rozpětím v okruhu 5 Správa;

1.  schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

2.  pověřuje svého předsedu, aby podepsal toto rozhodnutí společně s předsedou Rady a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení včetně přílohy Radě a Komisi.

(1)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(2)

Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

Přijaté texty, P8_TA(2016)0411.


PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události v roce 2017

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(1), a zejména na bod 14 druhý pododstavec této dohody,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Článek 13 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013(2) stanoví vytvoření rozpětí pro nepředvídané události ve výši až 0,03 % hrubého národního důchodu Unie.

(2) V souladu s článkem 6 tohoto nařízení Komise vypočetla absolutní částku tohoto rozpětí pro nepředvídané události na rok 2017(3).

(3) Poté, co byly přezkoumány všechny ostatní finanční možnosti, jak v rámci výdajových stropů okruhu 3 (Bezpečnost a občanství) a 4 Globální Evropa) na rok 2017 stanovených ve víceletém finančním rámci reagovat na nepředvídané události, a poté, co bylo zohledněno uvolnění plné částky 530 miliónů EUR z nástroje pružnosti, která je na rok 2017 k dispozici, je k tomu, aby byly splněny potřeby vyvstalé v důsledku migrační, uprchlické a bezpečnostní krize, nutno uvolnit prostředky z rozpětí pro nepředvídané události a v souhrnném rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017 navýšit prostředky na závazky nad rámec stropů, které jsou stanoveny pro okruhy 3 a 4 víceletého finančního rámce.

(4) S ohledem na tuto velmi zvláštní situaci je splněna podmínka stanovená v čl. 13 odst. 1 nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, že toto rozpětí lze využít pouze jako krajní nástroj;

(5) Aby se maximálně zkrátila doba, která je k uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události nutná, mělo by se toto rozhodnutí použít od začátku rozpočtového roku 2017,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Ve prospěch souhrnného rozpočtu Unie na rozpočtový rok 2017 se za účelem krytí prostředků na závazky nad rámec stropu závazků uvolňují prostředky z rozpětí pro nepředvídané události v okruhu 3 víceletého finančního rámce (Bezpečnost a občanství) ve výši 1 176 030 960 EUR a v okruhu 4 víceletého finančního rámce (Globální Evropa) ve výši 730 120 000 EUR.

Článek 2

Celková částka ve výši 1 906 150 960 EUR prostředků na závazky uvolněná v souladu s článkem 1 se vyrovná snížením rozpětí v rámci stropů pro závazky na roky 2017 až 2019 v následujících okruzích vícelého finančního rámce:

a)  2017:

i) okruh 2 (Udržitelný rozvoj – přírodní zdroje): 575 000 000 EUR;

  ii) okruh 5 (Správa): 507 268 804 EUR;

b)  2018: okruh 5 Správa: 570 000 000 EUR;

c)  2019: okruh 5 Správa: 253 882 156 EUR.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2017.

V Bruselu dne

Za Evropský parlament  Za Radu

předseda  předseda

(1)

  Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(2)

  Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014-2020 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884).

(3)

  Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 30. června 2016 o technických úpravách finančního rámce pro rok 2017 podle vývoje HND (COM(2016) 311).


STANOVISKO Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (18.11.2016)

pro Rozpočtový výbor

o uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události na rok 2017

(2016/2118(BUD))

Navrhovatelka: Monica Macovei

NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Rozpočtový výbor jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  bere na vědomí návrh Komise uvolnit v rámci návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017 z rozpětí pro nepředvídané události prostředky na závazky ve výši 1 164,4 milionu EUR nad rámec stropu prostředků v okruhu 3, aby bylo vzhledem k plnému vyčerpání rozpětí dostupného pod stropem okruhu 3 a nástroje pružnosti na rok 2017 možné reagovat na dodatečné potřeby financování plynoucí z bezpečnostní krize a migračních a humanitárních výzev;

2.  domnívá se, že v souvislosti s vnitřní bezpečnostní krizí a se stávajícími humanitárními, migračními a uprchlickými výzvami vyvstanou v roce 2017 pravděpodobně dodatečné finanční potřeby; uznává, že tyto potřeby by mohly výrazně překročit financování dostupné v rámci okruhu 3; připomíná, že pod stropem okruhu 3 není k dispozici již žádné rozpětí; žádá proto Komisi, aby vyjasnila, zda a jak by bylo možné získat další finanční prostředky využitím rozpětí pro nepředvídané události, aby bylo v průběhu roku 2017 možné reagovat na potenciální další finanční potřeby okruhu 3;

3.  vítá návrhy Komise navýšit v rámci revize VFR v polovině období prostředky v okruhu 3 na období 2018–2020 o další 2,55 miliardy EUR, aby byly zajištěny dostatečné zdroje pro agentury působící v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí a zohledněny nedávné návrhy Komise v oblasti bezpečnosti a migrace; podotýká, že je zapotřebí okamžitá reakce na bezpečnostní krizi a na migrační a uprchlické výzvy, a považuje za důležité, aby byla všemi zúčastněnými aktéry zajištěna plná transparentnost plateb a pravidelné monitorování výdajů a podávání zpráv o výdajích; vyjadřuje politování nad tím, že Komise nevyužila příležitost, kterou skýtala revize VFR v polovině období, k tomu, aby patřičně upravila strop;

4.  připomíná, že spravedlivé a transparentní rozdělení finančních prostředků mezi různé cíle Azylového, migračního a integračního fondu (dále jen „fond“) bylo prioritou Parlamentu v průběhu jednání, jež vedla k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 516/2014(1), kterým byl tento fond zřízen; vyzývá Komisi, aby patřičně zvýšila počet rozpočtových položek pro tento fond, a usnadnila tak čitelnost a transparentnost využívání finančních prostředků, jež byly vyčleněny na jednotlivé cíle, a tudíž i do těchto rozpočtových položek; vyzývá Komisi zejména k tomu, aby od sebe v budoucnu ve všech návrzích rozpočtu oddělila výdaje na rozšíření spravedlivých opatření na zajištění návratu migrantů od výdajů na zákonnou migraci a podporu účinné integrace státních příslušníků třetích zemí, jak se navrhuje v bodu 12 stanoviska ze dne 24. září 2014, které Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vypracoval pro Rozpočtový výbor k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015(2);

5.  připouští uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události v přibližné výši 1 miliardy EUR v roce 2017, konkrétně na financování činností, jež Komise navrhuje v rámci okruhu 4 VFR (Globální Evropa) jako součást svého sdělení k revizi VFR v polovině období (+1,4 miliardy pro okruh 4 na období 2017–2020); bere na vědomí, že část uvolněných prostředků z rozpětí pro nepředvídané události (750 milionů EUR z 1 miliardy EUR) se v roce 2017 použije na příslušné navýšení prostředků na nástroj pro rozvojovou spolupráci (+500 milionů EUR) a evropský nástroj sousedství (+250 milionů EUR) s cílem podpořit středomořské země a řešit prvotní příčiny migrace tím, že se pomůže zemím v subsaharské Africe a v Asii; bere také na vědomí, že zbývající uvolněné prostředky (250 milionů EUR z 1 miliardy EUR) se použijí na posílení dotace v rozpočtu nového Evropského fondu pro udržitelný rozvoj (EFSD) na rok 2017 coby součásti nového plánu vnějších investic, který Komise navrhla za účelem dlouhodobějšího řešení prvotní příčiny migrace.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

17.11.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

38

3

3

Členové přítomní při konečném hlasování

Malin Björk, Caterina Chinnici, Frank Engel, Tanja Fajon, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Lynn Boylan, Verónica Lope Fontagné, Mylène Troszczynski, Tom Vandenkendelaere

(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 516/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se zřizuje Azylový, migrační a integrační fond, mění rozhodnutí Rady 2008/381/ES a zrušují rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 573/2007/ES a č. 575/2007/ES a rozhodnutí Rady 2007/435/ES (Úř. věst. L 150, 20.5.2014, s. 168).

(2)

PE536.206v03-00.


VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

24.11.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

25

2

5

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Ivana Maletić, Tomáš Zdechovský

Právní upozornění - Ochrana soukromí