Menetlus : 2016/2118(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0346/2016

Esitatud tekstid :

A8-0346/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 01/12/2016 - 6.17
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0472

RAPORT     
PDF 439kWORD 57k
25.11.2016
PE 594.113v03-00 A8-0346/2016

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus ettenägemata kulude varu kasutuselevõtmise kohta 2017. aastal

(COM(2016)0678 – C8-0420/2016 – 2016/2118(BUD))

Eelarvekomisjon

Raportöör: Jens Geier

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
 LISA: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS
 KODANIKUVABADUSTE, JUSTIITS- JA SISEASJADE KOMISJONI ARVAMUS
 VASTUTAVAS KOMISJONIS TOIMUNUDLÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus ettenägemata kulude varu kasutuselevõtmise kohta 2017. aastal

(COM(2016)0678 – C8-0420/2016 – 2016/2118(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2016)0678 – C8-0420/2016),

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(1), eriti selle artiklit 13,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(2), eriti selle punkti 14,

–  võttes arvesse komisjoni poolt 18. juulil 2016. aastal vastu võetud Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve projekti (COM(2016)0300), mida on muudetud kirjaliku muutmisettepanekuga nr 1/2017 (COM(2016)0679),

–  võttes arvesse 12. septembril 2016. aastal vastu võetud ja 14. septembril 2016. aastal Euroopa Parlamendile edastatud nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve projekti kohta (11900/2016 – C8-0373/2016),

–  võttes arvesse oma 26. oktoobri 2016. aasta seisukohta 2017. aasta üldeelarve projekti kohta(3),

–  võttes arvesse lepituskomitees 17. novembril 2016. aastal heaks kiidetud ühist teksti (14635/2016 – C8-0470/2016),

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0346/2016),

A.  arvestades, et olles uurinud kõiki täiendavate ja ettenägemata kulukohustuste vajaduste rahastamise võimalusi, tegi komisjon eelarveprojektis ettepaneku võtta kasutusele ettenägemata kulude varu summas 1 164,4 miljonit eurot, et täiendada Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve rubriigi 3 kuludega seotud kulukohustuste assigneeringuid summaga, mis lisandub 2 578 miljoni euro suurusele kulukohustuste ülemmäärale jooksevhindades;

B.  arvestades, et 2017. aastal tekib tõenäoliselt täiendavaid rahalisi vajadusi seoses sisejulgeolekukriisidega ning humanitaar-, rände- ja pagulasprobleemidega; võtab teadmiseks, et need vajadused võivad rubriigi 3 raames kasutatavaid vahendeid märkimisväärselt ületada; tuletab meelde, et rubriigi 3 ülemmäära all enam varu ei ole; palub seetõttu komisjonil selgitada, kas ja kuidas oleks võimalik täiendavaid rahalisi vahendeid ettenägematute kulude varu kasutades kasutusele võtta, et täita võimalikke täiendavaid rahastamisvajadusi rubriigi 3 osas 2017. aasta jooksul;

C.  arvestades, et komisjon muutis varu kasutuselevõtmise ettepanekut kirjaliku muutmisettepanekuga nr 1/2017, et katta ka rubriigi 4 kohased kulutused;

D.  arvestades, et 2016. aasta eelarve menetlemiseks kokku kutsutud lepituskomitee leppis kokku ettenägematute kulude varu kasutuselevõtmises summas 1 906,2 miljonit eurot rubriikide 3 ja 4 jaoks ning 575,0 miljoni euro kompenseerimises 2017. aastal rubriigi 2 (Jätkusuutlik majanduskasv: loodusvarad) mitteotstarbelisest varust ning 507,3 miljoni euro kompenseerimises 2017. aastal, 570,0 miljoni euro kompenseerimises 2018. aastal ja 253,9 miljoni euro kompenseerimises 2019. aastal rubriigi 5 (Haldus) mittesihtotstarbelistest varudest;

1.  kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

2.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

(1)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.

(2)

ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.

(3)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0411.


LISA: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

ettenägemata kulude varu kasutusele võtmise kohta 2017. aastal

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(1), eriti selle punkti 14 teist lõiku,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1) Nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013(2) artikliga 13 on kehtestatud ettenägemata kulude varu suuruseks kuni 0,03 % liidu kogurahvatulust.

(2) Vastavalt nimetatud määruse artiklile 6 on komisjon arvutanud ettenägemata kulude varu absoluutsumma aastaks 2017(3).

(3) Olles vaadanud läbi kõik muud rahastamisvõimalused, et reageerida ettenägemata asjaoludele rubriikide 3 (Julgeolek ja kodakondsus) ja 4 (Globaalne Euroopa) mitmeaastases finantsraamistikus sätestatud 2017. aasta kulude ülemmäära piires, ning võttes arvesse paindlikkusinstrumendi kasutusele võtmist kogu 2017. aastaks ette nähtud summas 530 miljonit eurot, on rände-, pagulas- ja julgeolekukriisist tulenevate vajaduste rahuldamiseks vaja kasutusele võtta ettenägemata kulude varu, suurendades kulukohustuste assigneeringuid Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarves üle mitmeaastase finantsraamistiku rubriikide 3 ja 4 ülemmäärade.

(4) Arvestades, et praegune olukord on väga eriline, on määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013 artikli 13 lõikes 1 osutatud viimase võimaluse tingimus täidetud.

(5) Selleks et minimeerida ettenägemata kulude varu kasutuselevõtuaega, tuleks käesolevat otsust kohaldada alates eelarveaasta 2017 algusest,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Liidu 2017. aasta üldeelarve jaoks võetakse kasutusele ettenägemata kulude varu, et teha lisaks mitmeaastase finantsraamistiku rubriigi 3 (Julgeolek ja kodakondsus) kulukohustuste ülemmäärale kättesaadavaks 1 176 030 960 euro ulatuses kulukohustuste assigneeringuid ning teha lisaks rubriigi 4 (Globaalne Euroopa) kulukohustuste ülemmäärale kättesaadavaks 730 120 000 euro ulatuses kulukohustuste assigneeringuid.

Artikkel 2

Artiklist 1 tulenev kulukohustuste assigneeringute kogusumma 1 906 150 960 eurot kompenseeritakse järgmiste mitmeaastase finantsraamistiku rubriikide 2017.–2019. aasta kulukohustuste ülemmäärade all olevast varust:

a)  2017:

i) rubriik 2 (Jätkusuutlik majanduskasv − loodusvarad): 575 000 000 eurot;

  ii) rubriik 5 (Haldus) 507 268 804 eurot;

b)  2018: rubriik 5 Haldus: 570 000 00 eurot;

c)  2019: rubriik 5 Haldus: 253 882 156 eurot;

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2017.

Brüssel,

Euroopa Parlamendi nimel  Nõukogu nimel

president  eesistuja

(1)

  ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.

(2)

  Nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrus (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 884).

(3)

  Komisjoni 30. juuni 2016. aasta teatis nõukogule ja Euroopa Parlamendile „Finantsraamistiku tehniline kohandamine 2017. aastaks vastavalt kogurahvatulu muutustele“ (COM(2016) 311).


KODANIKUVABADUSTE, JUSTIITS- JA SISEASJADE KOMISJONI ARVAMUS (18.11.2016)

eelarvekomisjonile

ettenägemata kulude varu kasutusele võtmise kohta 2017. aastal

(2016/2118(BUD))

Arvamuse koostaja: Monica Macovei

ETTEPANEKUD

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  võtab teadmiseks komisjoni Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve projektis esitatud ettepaneku ettenägemata kulude varu kasutusele võtmiseks 2017. aasta eelarve projektis kulukohustustena 1 164,4 miljoni euro suuruses summas, mis ületab rubriigi 3 kulukohustuste ülemmäära, et reageerida liidu julgeolekukriisist ning rände- ja humanitaarküsimustest tulenevale täiendavale rahastamisvajadusele, pidades silmas, et rubriigi 3 ja 2017. aasta paindlikkusinstrumendi varu on ära kasutatud;

2.  on seisukohal, et 2017. aastal tekib tõenäoliselt täiendavaid rahalisi vajadusi seoses sisemiste julgeolekukriiside ning praeguse humanitaar-, rände ja pagulasküsimusi; tunnistab, et need vajadused võivad märkimisväärselt ületada rubriigi 3 raames kasutatavad vahendeid; tuletab meelde, et rubriigi 3 ülemmäära all enam varu ei ole; palub seetõttu komisjonil selgitada, kas ja kuidas oleks võimalik täiendavaid rahalisi vahendeid ettenägematute kulude varu kasutades kasutusele võtta, et täita võimalikke täiendavaid rahastamisvajadusi rubriigi 3 osas 2017. aasta jooksul;

3.  tunneb heameelt komisjoni ettepaneku üle lisada mitmeaastase finantsraamistiku muutmise raames rubriiki 3 ajavahemikus 2018–2020 täiendavad 2,55 miljardit eurot, et tagada piisavad vahendid justiits- ja siseküsimuste asutuste jaoks ning võtta arvesse komisjoni hiljutisi ettepanekuid julgeoleku ja rände valdkonnas; tuletab meelde, et julgeolekukriisid ning rände ja pagulaste küsimusega seotud probleemid eeldavad kohest reageerimist, ning peab oluliseks, et kõik asjaomased osalised tagaksid maksete täieliku läbipaistvuse ning kulude korrapärase seire/aruandluse; peab kahetsusväärseks, et komisjon ei kasutanud mitmeaastase finantsraamistiku muutmise raames võimalust ülemmäära vastavalt kohandada;

4.  tuletab meelde, et rahaliste vahendite õiglane ja läbipaistev jaotumine Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi (edaspidi „fond“) eri eesmärkide vahel oli Euroopa Parlamendi prioriteet läbirääkimistel, mille tulemusel võeti vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 516/2014(1) fondi loomise kohta; kutsub komisjoni sellest tulenevalt üles suurendama fondi alla kuuluvate eelarveridade arvu, et need oleksid kergemini loetavad ja et neist selguks kergesti, kuidas eri eesmärkideks ja sellel otstarbel eri eelarveridadele eraldatud rahalisi vahendeid kasutatakse; kutsub komisjoni üles eelkõige eristama kõikides tulevastes eelarveprojektides kulusid, mis on seotud õiglaste tagasisaatmisstrateegiate tõhustamisega, ning kulusid, mis on seotud seadusliku rände ning kolmandate riikide kodanike tõhusa integreerimise edendamisega, nagu soovitas kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon 24. septembril 2014. aastal eelarvekomisjonile esitatud arvamuse (mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve projekti kohta) punktis 12(2);

5.    tunnistab ettenägemata kulude varu kasutusele võtmist 2017. aastal 1 miljardi euro suuruses summas spetsiaalselt komisjoni poolt mitmeaastase finantsraamistiku rubriigi 4 (Globaalne Euroopa) raames välja pakutud meetmete rahastamiseks, mis on osa tema teatisest mitmeaastase finantsraamistiku muutmise kohta (+1,4 miljardit eurot rubriigi 4 jaoks ajavahemikul 2017–2020); võtab teadmiseks ettenägemata kulude varu vahendite osalise kasutusele võtmise (750 miljonit eurot 1 miljardist eurost), et 2017. aastal vastavalt suurendada arengukoostöö rahastamisvahendi (+500 miljonit eurot) ja Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendi (+ 250 miljonit eurot) rahastamist, et toetada Vahemere maid ja tegeleda Sahara-taguse Aafrika ja Aasia riikide abistamise kaudu rände aluspõhjustega; võtab teadmiseks ka ülejäänud vahendite kasutuselevõtmise (250 miljonit eurot 1 miljardist eurost), et toetada 2017. aasta eelarvest Euroopa Kestliku Arengu Fondile vahendite eraldamist osana komisjoni välja pakutud uuest välisinvesteeringute kavast, millega püütakse leida lahendust rände algpõhjustele pikas perspektiivis.

NÕUANDVAS KOMISJONIS TOIMUNUDLÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

17.11.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

38

3

3

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Malin Björk, Caterina Chinnici, Frank Engel, Tanja Fajon, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Lynn Boylan, Verónica Lope Fontagné, Mylène Troszczynski, Tom Vandenkendelaere

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta määrus (EL) nr 516/2014, millega luuakse Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond, muudetakse nõukogu otsust 2008/381/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsused nr 573/2007/EÜ ja nr 575/2007/EÜ ja nõukogu otsus 2007/435/EÜ (ELT L 150, 20.5.2014, lk 168).

(2)

PE536.206v03-00.


VASTUTAVAS KOMISJONIS TOIMUNUDLÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

24.11.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

25

2

5

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Ivana Maletić, Tomáš Zdechovský

Õigusteave - Privaatsuspoliitika