Menettely : 2016/2118(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0346/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0346/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 01/12/2016 - 6.17
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0472

MIETINTÖ     
PDF 437kWORD 57k
25.11.2016
PE 594.113v03-00 A8-0346/2016

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2017

(COM(2016)0678 – C8-0420/2016 – 2016/2118(BUD))

Budjettivaliokunta

Esittelijä: Jens Geier

TARKISTUKSET
EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
 LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS
 KANSALAISVAPAUKSIEN SEKÄ OIKEUS- JA SISÄASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOSASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2017

(COM(2016)0678 – C8-0420/2016 – 2016/2118(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0678 – C8-0420/2016),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(1) ja erityisesti sen 13 artiklan,

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(2) ja erityisesti sen 14 kohdan,

–  ottaa huomioon komission 18. heinäkuuta 2016 antaman esityksen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 (COM(2016)0300) sellaisena kuin se on muutettuna oikaisukirjelmällä nro 1/2017 (COM(2016)0679),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. syyskuuta 2016 vahvistaman ja 14. syyskuuta 2016 parlamentille toimittaman kannan esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 (11900/2016 – C8-0373/2016),

–  ottaa huomioon 26. lokakuuta 2016 hyväksymänsä kannan esitykseen yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017(3),

–  ottaa huomioon sovittelukomitean 17. marraskuuta 2016 hyväksymän yhteisen tekstin (14635/2016 – C8-0470/2016),

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0346/2016),

A.  ottaa huomioon, että tarkasteltuaan kaikkia mahdollisuuksia rahoittaa ylimääräiset ja ennakoimattomat maksusitoumusmäärärahatarpeet komissio ehdotti talousarvioesityksessään, että ennakoimattomiin menoihin varatusta liikkumavarasta otetaan käyttöön 1 164,4 miljoonaa euroa täydentämään maksusitoumusmäärärahoja, jotka liittyvät Euroopan unionin varainhoitovuotta 2017 koskevan yleisen talousarvion menoihin otsakkeessa 3, maksusitoumusmäärärahoille vahvistetun 2 578 miljoonan euron (käypinä hintoina) enimmäismäärän lisäksi;

B.  ottaa huomioon, että sisäiseen turvallisuuteen liittyvät kriisit sekä nykyiset humanitaariset ja muuttoliike- ja pakolaishaasteet aiheuttavat vuonna 2017 todennäköisesti lisärahoitustarpeita; toteaa, että nämä tarpeet voivat ylittää huomattavasti otsakkeen 3 määrärahat; muistuttaa, että otsakkeen 3 enimmäismäärässä ei ole enää yhtään liikkumavaraa; pyytää näin ollen komissiota selvittämään, olisiko ennakoimattomiin menoihin varatusta liikkumavarasta mahdollista ottaa käyttöön lisävaroja ja miten tämä voitaisiin toteuttaa, jotta vastattaisiin otsakkeessa 3 vuoden 2017 aikana mahdollisesti ilmeneviin lisärahoitustarpeisiin;

C.  ottaa huomioon, että komissio tarkisti kyseistä käyttöönottoa koskevaa ehdotusta oikaisukirjelmässä nro 1/2017 siten, että määrästä katetaan myös otsakkeen 4 menoja;

D.  ottaa huomioon, että vuoden 2016 talousarviota käsittelemään kokoontunut sovittelukomitea sopi, että ennakoimattomiin menoihin varatusta liikkumavarasta otetaan käyttöön 1 906,2 miljoonan euroa otsakkeissa 3 ja 4 ja otsakkeen 2 (Kestävä kasvu – luonnonvarat) kohdentamattomasta liikkumavarasta korvataan 575,0 miljoonaa euroa vuonna 2017 ja otsakkeen 5 (Hallinto) kohdentamattomista liikkumavaroista korvataan 507,3 miljoonaa euroa vuonna 2017, 570,0 miljoonaa euroa vuonna 2018 ja 253,9 miljoonaa euroa vuonna 2019;

1.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

2.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

(1)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.

(2)

EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0411.


LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2017

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottavat huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(1) ja erityisesti sen 14 kohdan toisen alakohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(2) 13 artiklassa asetetaan ennakoimattomiin menoihin varattu liikkumavara, joka on enintään 0,03 prosenttia unionin bruttokansantulosta.

(2) Komissio on laskenut asetuksen 6 artiklan mukaisesti ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran ehdottoman määrän vuodeksi 2017(3).

(3) Komissio on tarkastellut kaikkia muita taloudellisia mahdollisuuksia reagoida ennakoimattomiin olosuhteisiin otsakkeen 3 ”Turvallisuus ja kansalaisuus” ja otsakkeen 4 ”Globaali Eurooppa” menoille vuodeksi 2017 monivuotisessa rahoituskehyksessä vahvistetun enimmäismäärän puitteissa ja ottaa huomioon joustovälineessä vuonna 2017 käytettävissä olevan kokonaismäärän, 530 miljoonaa euroa, käyttöönoton; ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotto on tarpeen, jotta voidaan vastata muuttoliike-, pakolais- ja turvallisuuskriisistä johtuviin tarpeisiin lisäämällä varainhoitovuotta 2017 koskevan Euroopan unionin yleisen talousarvion maksusitoumusmäärärahoja siten, että ylitetään otsakkeiden 3 ja 4 enimmäismäärät.

(4) Kun otetaan huomioon tämä hyvin erityinen tilanne, asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu viimeistä keinoa koskeva edellytys täyttyy.

(5) Jotta ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönottoon kuluva aika olisi mahdollisimman lyhyt, tätä päätöstä olisi sovellettava varainhoitovuoden 2017 alusta,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Otetaan varainhoitovuotta 2017 koskevaa unionin yleistä talousarviota varten käyttöön ennakoimattomiin menoihin varattu liikkumavara, jotta voidaan käyttää 1 176 030 960 euroa maksusitoumusmäärärahoina monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeen 3 ”Turvallisuus ja kansalaisuus” maksusitoumusmäärärahojen enimmäismäärän lisäksi ja 730 120 000 euroa maksusitoumusmäärärahoina otsakkeen 4 ”Globaali Eurooppa” maksusitoumusmäärärahojen enimmäismäärän lisäksi.

2 artikla

Edellä 1 artiklan säännöksistä johtuvat yhteensä 1 906 150 960 euron maksusitoumusmäärärahat korvataan vuosina 2017–2019 seuraavien monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeiden maksusitoumusmäärärahojen enimmäismääriin jäävistä liikkumavaroista:

(a)  2017:

i) Otsake 2 ”Kestävä kasvu: luonnonvarat”: 575 000 000 euroa;

  ii) otsake 5 ”Hallinto”: 507 268 804 euroa;

(b)  2018: otsake 5 ”Hallinto”: 570 000 000 euroa;

(c)  2019: otsake 5 ”Hallinto”: 253 882 156 euroa.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2017.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta  Neuvoston puolesta

Puhemies  Puheenjohtaja

(1)

  EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.

(2)

  Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1311/2013, annettu 2 päivänä joulukuuta 2013, vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884).

(3)

  Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2016, ”BKTL:n muutosten perusteella rahoituskehykseen tehtävä tekninen mukautus vuodeksi 2017” (COM(2016)0311).


KANSALAISVAPAUKSIEN SEKÄ OIKEUS- JA SISÄASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (18.11.2016)

budjettivaliokunnalle

ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2017

(2016/2118(BUD))

Valmistelija: Monica Macovei

EHDOTUKSET

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1.  panee merkille Euroopan unionin vuoden 2017 yleiseen talousarvioesitykseen sisältyvän komission ehdotuksen ottaa käyttöön 1 164,4 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoja ennakoimattomiin menoihin varatusta liikkumavarasta otsakkeen 3 sitoumusten enimmäismäärä ylittäen ja toteaa, että varojen käyttöönotolla vastataan turvallisuuskriisin sekä muuttoliike-ja humanitaaristen haasteiden unionissa synnyttämiin lisärahoitustarpeisiin, koska otsakkeen 3 enimmäismäärään nähden käytettävissä ollut liikkumavara ja vuodeksi 2017 varatut joustovälineen varat on käytetty loppuun;

2.  pitää todennäköisenä, että sisäiseen turvallisuuteen liittyvät kriisit sekä nykyiset humanitaariset ja muuttoliike- ja pakolaishaasteet aiheuttavat vuonna 2017 lisärahoitustarpeita; toteaa, että nämä tarpeet voivat ylittää huomattavasti otsakkeen 3 määrärahat; muistuttaa, että otsakkeen 3 enimmäismäärässä ei ole enää yhtään liikkumavaraa; pyytää näin ollen komissiota selvittämään, olisiko ennakoimattomiin menoihin varatusta liikkumavarasta mahdollista ottaa käyttöön lisävaroja ja miten tämä voitaisiin toteuttaa, jotta vastattaisiin otsakkeessa 3 vuoden 2017 aikana mahdollisesti ilmeneviin lisärahoitustarpeisiin;

3.  pitää myönteisenä komission ehdotuksia otsakkeen 3 vahvistamiseksi 2,55 miljardin euron lisärahoituksella vuosina 2018–2020 osana monivuotisen rahoituskehyksen puolivälin tarkistusta, jotta voidaan varata riittävästi määrärahoja oikeus- ja sisäasioiden alan erillisvirastoille ja ottaa huomioon komission äskettäiset ehdotukset turvallisuuden ja muuttoliikkeen alalla; muistuttaa, että turvallisuuskriiseihin sekä muuttoliike- ja pakolaishaasteisiin on reagoitava välittömästi, ja pitää tärkeänä, että kaikki asiaankuuluvat toimijat varmistavat, että maksut hoidetaan täysin avoimesti ja menoja valvotaan ja niistä raportoidaan säännöllisesti; pitää valitettavana, että komissio ei käyttänyt monivuotisen rahoituskehyksen puolivälin tarkistuksen tarjoamaa tilaisuutta mukauttaakseen enimmäismäärää vastaavasti;

4.  palauttaa mieliin, että parlamentti piti ensisijaisena tavoitteena turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (jäljempänä ’rahasto’) perustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 516/2014(1) hyväksymiseen johtaneiden neuvottelujen yhteydessä sitä, että rahoitus jaetaan tasapuolisesti ja avoimesti rahaston eri tavoitteisiin; kehottaa komissiota lisäämään rahastoon liittyvien budjettikohtien määrää vastaavasti, jotta niitä voitaisiin seurata helpommin ja jotta niistä selviäisi helposti, kuinka eri tavoitteisiin ja eri budjettikohtiin osoitetut määrärahat käytetään; kehottaa komissiota erityisesti erottamaan kaikissa tulevissa talousarvioesityksissä oikeudenmukaisten palauttamisstrategioiden kehittämiseen tarkoitetut menot laillista muuttoa koskevista menoista ja menoista, joilla edistetään kolmansien maiden kansalaisten tehokasta integroitumista, kuten kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta ehdotti 24. syyskuuta 2014 hyväksymässään lausunnossa (12 kohta), jonka se laati neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2015 laadittua budjettivaliokunnan mietintöä(2) varten;

5.  ottaa huomioon noin miljardin euron käyttöönoton vuonna 2017 ennakoimattomiin menoihin varatusta liikkumavarasta, jotta voidaan rahoittaa nimenomaisesti monivuotisen rahoituskehyksen otsaketta 4 (Globaali Eurooppa) at komission toimet, joista ilmoitettiin komission tiedonannossa monivuotisen rahoituskehyksen välitarkistuksesta (otsakkeen 4 määrärahoja lisätään 1,4 miljardilla eurolla vuosina 2017–2020); panee merkille, että osa ennakoimattomiin menoihin varatusta liikkumavarasta käyttöön otetuista määrärahoista (750 miljoonaa euroa miljardista eurosta) käytetään lisäämään vastaavasti kehitysyhteistyön rahoitusvälineen (500 miljoonaa euroa) ja Euroopan naapuruusvälineen (250 miljoonaa euroa) rahoitusta vuonna 2017 Välimeren maiden tukemiseksi ja muuttoliikkeen perussyihin puuttumiseksi auttamalla Saharan eteläpuoleisen Afrikan ja Aasisan maita; panee merkille myös, että loput käyttöön otetuista määrärahoista (250 miljoonaa euroa miljardista eurosta) käytetään tukemaan uuden Euroopan kestävän kehityksen rahaston rahoitusta vuoden 2017 talousarviosta; toteaa, että tämä uusi rahasto on osa komission ehdottamaa uutta ulkoista investointiohjelmaa muuttoliikkeen perussyiden poistamiseksi pitkällä aikavälillä.

LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

17.11.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

38

3

3

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Malin Björk, Caterina Chinnici, Frank Engel, Tanja Fajon, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Lynn Boylan, Verónica Lope Fontagné, Mylène Troszczynski, Tom Vandenkendelaere

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 516/2014, annettu 16. huhtikuuta 2014, turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston perustamisesta, neuvoston päätöksen 2008/381/EY muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätösten N:o 573/2007/EY ja N:o 575/2007/EY ja neuvoston päätöksen 2007/435/EY kumoamisesta (EUVL L 150, 20.5.2014, s. 168).

(2)

PE536.206v03-00.


LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOSASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

24.11.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

25

2

5

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Ivana Maletić, Tomáš Zdechovský

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö