Postupak : 2016/2118(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0346/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0346/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 01/12/2016 - 6.17
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0472

IZVJEŠĆE     
PDF 528kWORD 55k
25.11.2016
PE 594.113v03-00 A8-0346/2016

o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji pričuve za nepredviđene izdatke 2017.

(COM(2016)0678 – C8-0420/2016 – 2016/2118(BUD))

Odbor za proračune

Izvjestitelj: Jens Geier

AMANDMANI
PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 PRILOG: ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA
 MIŠLJENJE ODBORA ZA GRAĐANSKE SLOBODE, PRAVOSUĐE I UNUTARNJE POSLOVE
 REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji pričuve za nepredviđene izdatke 2017.

(COM(2016)0678 – C8-0420/2016 – 2016/2118(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2016)0678 – C8-0420/2016),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(1), a posebno njezin članak 13.,

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(2), a posebno njegovu točku 14.,

–  uzimajući u obzir nacrt općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017. koji je Komisija usvojila 18. srpnja 2016. (COM(2016)0300), kako je izmijenjen pismom izmjene br. 1/2017 (COM(2016)0679),

–  uzimajući u obzir stajalište o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017. koje je Vijeće usvojilo 12. rujna 2016. i proslijedilo Europskom parlamentu 14. rujna 2016. (11900/2016 – C8-0373/2016),

–  uzimajući u obzir svoje stajalište od 26. listopada 2016. o nacrtu općeg proračuna za 2017.(3),

–  uzimajući u obzir zajednički tekst koji je Odbor za mirenje odobrio 17. studenog 2016. (14635/2016 – C8-0470/2016),

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0346/2016),

A.  budući da je, nakon što su istražene sve mogućnosti za financiranje dodatnih i nepredviđenih potreba za sredstvima za preuzimanje obveza, Komisija u svom nacrtu proračuna predložila da se pričuva za nepredviđene izdatke mobilizira u iznosu od 1 164,4 milijuna EUR kako bi se odobrena sredstva za preuzimanje obveza namijenjena za rashode u okviru naslova 3. općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017. dopunila iznad gornje granice za preuzete obveze u visini od 2 578 milijuna EUR u sadašnjim cijenama;

B.  budući da će tijekom 2017. vjerojatno doći do nastajanja dodatnih financijskih potreba u odnosu na krizu unutarnje sigurnosti te trenutačne humanitarne, migracijske i izbjegličke izazove uzima u obzir da bi te potrebe mogle znatno premašiti sredstva dostupna unutar naslova 3.; podsjeća da nema više dostupne pričuve u okviru gornje granice naslova 3.; stoga od Komisije traži da objasni je li moguće, i kako, mobilizirati dodatna sredstva koristeći se pričuvom za nepredviđene izdatke radi reagiranja na moguće dodatne financijske potrebe u naslovu 3. tijekom 2017.;

C.  budući da je Komisija u pismu izmjene br. 1/2017 izmijenila svoj prijedlog mobilizacije kako bi se njime pokrili i rashodi u okviru naslova 4.;

D.  budući da se Odbor za mirenje, sazvan u vezi s proračunom za 2016., suglasio s mobilizacijom pričuve za nepredviđene izdatke u visini od 1 906,2 milijuna EUR za naslov 3. i naslov 4. koja će biti nadoknađena 2017. u visini od 575,0 milijuna EUR do nedodijeljene razlike do gornje granice u naslovu 2. Održivi rast: prirodni resursi te u visini od 507,3 milijuna EUR 2017., 570 milijuna EUR 2018. i 253,9 milijuna 2019. do nedodijeljene razlike do gornje granice u naslovu 5. Administracija;

1.  odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

2.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednikom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1)

SL L 347, 20.12.2013., str. 884.

(2)

SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

(3)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0411.


PRILOG: ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji pričuve za nepredviđene izdatke za 2017.

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(1), a posebno njegovu točku 14. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1) Člankom 13. Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013(2) utvrđena je pričuva za nepredviđene izdatke od maksimalno 0,03 % bruto nacionalnog dohotka Unije.

(2) Komisija je u skladu s člankom 6. te Uredbe izračunala apsolutni iznos te pričuve za nepredviđene izdatke za 2017.(3)

(3) Nakon razmatranja svih ostalih financijskih mogućnosti za reagiranje na nepredviđene okolnosti u okviru gornjih granica rashoda za 2017. za naslov 3. (Sigurnost i građanstvo) i naslov 4. (Globalna Europa) utvrđenih višegodišnjim financijskim okvirom i uzimajući u obzir mobilizaciju instrumenta fleksibilnosti u visini ukupnog dostupnog iznosa za 2017. od 530 milijuna EUR, mobilizacija pričuve za nepredviđene izdatke čini se nužnom kako bi se povećanjem odobrenih sredstava za preuzimanje obveza u općem proračunu Unije za financijsku godinu 2017. iznad gornjih granica za preuzete obveze u naslovima 3. i 4. višegodišnjeg financijskog okvira odgovorilo na potrebe koje proizlaze iz migracijske, izbjegličke i sigurnosne krize.

(4) Uzimajući u obzir tu vrlo specifičnu situaciju, ispunjen je uvjet krajnje nužde iz članka 13. stavka 1. Uredbe (EU, Euratom) br. 1311/2013.

(5) Kako bi se vrijeme potrebno za mobilizaciju pričuve za nepredviđene izdatke svelo na najmanju moguću mjeru, ova bi se Odluka trebala primjenjivati od početka financijske godine 2017.,

DONIJELI SU OVU ODLUKU:

Članak 1.

Za opći proračun Unije za financijsku godinu 2017. mobilizira se pričuva za nepredviđene izdatke u iznosu od 1 176 030 960 EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza iznad gornje granice odobrenih sredstava za preuzimanje obveza u naslovu 3. višegodišnjeg financijskog okvira (Sigurnost i građanstvo) te u iznosu od 730 120 000 EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza iznad gornje granice odobrenih sredstava za preuzimanje obveza u naslovu 4. višegodišnjeg financijskog okvira (Globalna Europa).

Članak 2.

Ukupni iznos naveden u članku 1. u visini od 1 906 150 960 EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza nadoknadit će se u razdoblju od 2017. do 2019. razlikama do gornjih granica višegodišnjeg financijskog okvira u sljedećim naslovima:

(a)  2017.:

(i) naslov 2. (Održivi rast – prirodni resursi):  575 000 000 EUR;

  (ii) naslov 5. (Administracija) : 507 268 804 EUR;

(b)  2018.: naslov 5. Administracija: 570 000 000 EUR;

(c)  2019.: naslov 5. Administracija: 253 882 156 EUR.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2017.

Sastavljeno u Bruxellesu

Za Europski parlament   Za Vijeće

Predsjednik          Predsjednik

(1)

  SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

(2)

  Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020. (SL L 347, 20.12.2013., str. 884.).

(3)

  Komunikacija Komisije Vijeću i Europskom parlamentu od 30. lipnja 2016. o tehničkoj prilagodbi financijskog okvira za 2017. u skladu s kretanjima BND-a (COM(2016) 311).


MIŠLJENJE ODBORA ZA GRAĐANSKE SLOBODE, PRAVOSUĐE I UNUTARNJE POSLOVE (18.11.2016)

upućeno Odboru za proračune

o mobilizaciji pričuve za nepredviđene izdatke za 2017.

(2016/2118(BUD))

Rapporteur: Monica Macovei

PRIJEDLOZI

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove poziva Odbor za proračune da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

1.  primjećuje u nacrtu proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017. prijedlog Komisije da se pričuva za nepredviđene izdatke mobilizira u iznosu od 1 164,4 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza iznad gornje granice za preuzimanje obveza iz naslova 3. kako bi se odgovorilo na dodatne financijske potrebe izazvane migracijskim i humanitarnim izazovima u Uniji, s obzirom na to da su razlika do gornje granice u naslovu 3. i instrument fleksibilnosti za 2017. u potpunosti iskorišteni;

2.  smatra da će tijekom 2017. vjerojatno doći do nastajanja dodatnih financijskih potreba u vezi s internim sigurnosnim krizama i aktualnim humanitarnim, migracijskim i izbjegličkim izazovima; uviđa da bi te potrebe mogle znatno premašiti sredstva dostupna u okviru naslova 3.; podsjeća da nema više dostupne pričuve u okviru gornje granice naslova 3.; stoga od Komisije traži da objasni je li moguće, i kako, mobilizirati dodatna sredstva koristeći se pričuvom za nepredviđene izdatke radi reagiranja na eventualne dodatne financijske potrebe u naslovu 3. tijekom 2017.;

3.  pozdravlja prijedloge Komisije da se u okviru revizije VFO-a u sredini razdoblja za naslov 3. pruži dodatnih 2,55 milijardi EUR u razdoblju od 2018. do 2020. kako bi se omogućila dostatna sredstva za agencije za pravosuđe i unutarnje poslove te uzeli u obzir nedavni prijedlozi Komisije u području sigurnosti i migracija; podsjeća da je potrebna hitna reakcija na sigurnosne krize, migracijske i izbjegličke izazove te smatra važnim da svi sudionici zajamče potpunu transparentnost plaćanja i redovno praćenje i izvješćivanje o troškovima; žali zbog činjenice da Komisija nije iskoristila priliku koju joj je pružila revizija VFO-a na sredini razdoblja da u skladu s time izmijeni gornju granicu;

4.  podsjeća na to da je pravedna i transparentna raspodjela sredstava za razne ciljeve Fonda za azil, migracije i integraciju bila prioritet Parlamenta tijekom pregovora koji su prethodili usvajanju Uredbe (EU) br. 516/2014 Europskog parlamenta i Vijeća(1) o osnivanju tog Fonda; poziva Komisiju da u skladu s time poveća broj proračunskih stavki za taj Fond kako bi se poboljšalo razumijevanje i omogućila bolja transparentnost načina na koji će se trošiti financijska sredstva dodijeljena za razne ciljeve i, prema tome, za te proračunske stavke; posebno poziva Komisiju da odvoji rashode za poboljšanje pravednih i učinkovitih strategija za povratak od rashoda za zakonite migracije i promicanje učinkovite integracije državljana trećih zemalja u svim budućim nacrtima proračuna kao što je predloženo u stavku 12. mišljenja Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove od 24. rujna 2014. upućenog Odboru za proračune o stajalištu Vijeća o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015.(2);

5.  potvrđuje mobilizaciju pričuve za nepredviđene izdatke u iznosu od oko 1 milijarde EUR tijekom 2017. za konkretnu svrhu financiranja mjera koje predlaže Komisija za naslov 4. VFO-a (Globalna Europa) kao dio njezine komunikacije za reviziju VFO-a na sredini razdoblja (+ 1,4 milijarde EUR za naslov 4. tijekom razdoblja od 2017. do 2020.); primjećuje djelomičnu uporabu sredstava mobiliziranih iz pričuve za nepredviđene izdatke (750 milijuna EUR od 1 milijarde EUR) za odgovarajuća povećanja sredstava za Instrument za razvojnu suradnju (+ 500 milijuna EUR) i Europski instrument za susjedstvo (+ 250 milijuna EUR) tijekom 2017. kako bi se pružila potpora sredozemnim zemljama i riješili temeljni uzroci migracija pomaganjem zemljama u supsaharskoj Africi i Aziji; također primjećuje uporabu preostalih mobiliziranih sredstava (250 milijuna EUR od 1 milijarde EUR) kako bi se u proračunu za 2017. poduprlo davanje novoga Europskog fonda za održivi razvoj (EFOR) kao dijela novog plana vanjskih ulaganja koji je Komisija predložila za dugoročnije rješavanje temeljnih uzroka migracija.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Datum usvajanja

17.11.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

38

3

3

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Malin Björk, Caterina Chinnici, Frank Engel, Tanja Fajon, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Lynn Boylan, Verónica Lope Fontagné, Mylène Troszczynski, Tom Vandenkendelaere

(1)

Uredba (EU) br. 516/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o uspostavi Fonda za azil, migracije i integraciju, o izmjeni Odluke Vijeća 2008/381/EZ i o stavljanju izvan snage odluka br. 573/2007/EZ i br. 575/2007/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te Odluke Vijeća 2007/435/EZ (SL L 150, 20.5.2014., str. 168.).

(2)

PE536.206v03-00.


REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

24.11.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

25

2

5

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Ivana Maletić, Tomáš Zdechovský

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti