Eljárás : 2016/2118(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0346/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0346/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 01/12/2016 - 6.17
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0472

JELENTÉS     
PDF 541kWORD 57k
25.11.2016
PE 594.113v03-00 A8-0346/2016

a rendkívüli tartalék 2017. évi igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2016)0678 – C8-0420/2016 – 2016/2118(BUD))

Költségvetési Bizottság

Előadó: Jens Geier

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
 MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA
 VÉLEMÉNY az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részéről
 ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYEAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a rendkívüli tartalék 2017. évi igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2016)0678 – C8-0420/2016 – 2016/2118(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0678 – C8-0420/2016),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(1) és különösen annak 13. cikkére,

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(2) és különösen annak 14. pontjára,

–  tekintettel az Európai Unió 2017-es pénzügyi évre szóló, az 1/2017. sz. módosító indítvánnyal (COM(2016)0679) módosított általános költségvetési tervezetére, amelyet a Bizottság 2016. július 18-án fogadott el (COM(2016)0300),

–  tekintettel a Tanács által 2016. szeptember 12-én elfogadott és a Parlamentnek 2016. szeptember 14-én megküldött, az Európai Unió 2017-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének tervezetéről szóló álláspontra (11900/2016 – C8-0373/2016),

–  tekintettel a 2017-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetési tervezettel kapcsolatos, 2016. október 26-i álláspontjára(3),

–  tekintettel az egyeztetőbizottság által 2016. november 17-én jóváhagyott közös szövegtervezetre (14635/2016 – C8-0470/2016),

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0346/2016),

A.  mivel a Bizottság a további és előre nem látott kötelezettségvállalási igények összes finanszírozási lehetőségének megvizsgálását követően az általa készített költségvetési tervezetben javasolta a rendkívüli tartalék 1164,4 millió EUR összegű igénybevételét, az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése 3. fejezetének kiadásaihoz kapcsolódó kötelezettségvállalási előirányzatoknak a folyó árakon 2578 millió eurós kifizetési felső határ feletti kiegészítése céljából;

B.  mivel 2017-ben valószínűleg fel fognak merülni további finanszírozási szükségletek a belső biztonsági válságokkal és a jelenlegi humanitárius, migrációs és menekültügyi kihívásokkal kapcsolatban; elismeri, hogy ezek a szükségletek jelentősen meghaladhatják a 3. fejezet alatt rendelkezésre álló forrásokat; emlékeztet arra, hogy a 3. fejezet felső határa alatt nem áll rendelkezésre további tartalék; ennélfogva felvilágosítást kér a Bizottságtól arra vonatkozóan, hogy lehet-e és hogyan lehetséges további forrásokat igénybe venni a rendkívüli tartalékból, ha 2017 folyamán a 3. fejezet vonatkozásában esetleg további finanszírozási igények merülnek fel;

C.  mivel a Bizottság az 1/2017 sz. módosító levél keretében felülvizsgálta a rendkívüli tartalék fent nevezett igénybe vételére vonatkozó javaslatát annak érdekében, hogy az kiterjedjen a 4. fejezet alá tartozó kiadásokra is;

D.  mivel a 2016. évi költségvetés tárgyában összehívott egyeztetőbizottság egyetértett a rendkívüli tartaléknak a 3. és 4. fejezet céljaira történő 1906,2 millió EUR összegű igénybevételével, valamint a 2. fejezet (Fenntartható növekedés: természeti erőforrások) alatt rendelkezésre álló mozgástérből 2017-ben 575,0 millió EUR összeg ellentételezésként történő igénybevételével, valamint az 5. fejezet (Igazgatás) alatt rendelkezésre álló mozgástérből 2017-ben 507,3 millió EUR, 2018-ban 570,0 millió EUR, 2019-ben pedig 253,9 millió EUR ellentételezésként történő igénybevételével;

1.  jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

2.  utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá ezt a határozatot, valamint gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és annak mellékletét a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1)

HL L 347., 2013.12.20., 884. o.

(2)

HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

(3)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0411.


MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

a rendkívüli tartalék 2017. évi igénybevételéről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(1) és különösen annak 14. pontja második bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

Mivel,

(1) az 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet(2) 13. cikke az Unió bruttó nemzeti jövedelmének legfeljebb 0,03 %-át kitevő rendkívüli tartalékot hozott létre;

(2) e rendelet 6. cikkével összhangban a Bizottság kiszámította a rendkívüli tartalék 2017-re vonatkozó maximális összegét(3);

(3) a 3. fejezet (Biztonság és uniós polgárság) és a 4. fejezet (Globális Európa) 2016. évi kötelezettségvállalási előirányzatai tekintetében meghatározott felső határon belül az előre nem látható körülményekre való reagálással kapcsolatos minden egyéb pénzügyi lehetőség vizsgálata után, továbbá tekintettel a Rugalmassági Eszköz 2017. évi teljes,  530 000 000 EUR összegű igénybevételére, szükségesnek tűnik a rendkívüli tartalék igénybevétele annak érdekében, hogy az Európai Unió 2017-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése kötelezettségvállalási előirányzatainak a többéves pénzügyi keret 3. és 4. fejezete felső határait meghaladó emelésével kezelni lehessen a migrációs, menekültügyi és biztonsági válságból származó szükségleteket;

(4) a helyzet rendkívüli jellegére tekintettel teljesülnek az 1311/2013/EU, Euratom rendelet 13. cikkének (1) bekezdése szerinti végső megoldás feltételei;

(5) a rendkívüli tartalék igénybevételéhez szükséges idő minimalizálása érdekében e határozat a 2017-es pénzügyi év kezdetétől alkalmazandó,

ELFOGADTÁK EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Unió 2017-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésében igénybe vételre kerül a rendkívüli tartalék annak érdekében, hogy biztosítható legyen a többéves pénzügyi keret 3. fejezetének (Biztonság és uniós polgárság) kötelezettségvállalási előirányzatai tekintetében meghatározott felső határa felett  1 176 030 960 EUR összegű kötelezettségvállalási előirányzat, valamint a többéves pénzügyi keret 4. fejezetének (Globális Európa) kötelezettségvállalási előirányzatai tekintetében meghatározott felső határa felett 730 120 000 EUR összegű kötelezettségvállalási előirányzat.

2. cikk:

Az 1. cikkből származóan igénybe vett 2 150 610 960 EUR összegű kötelezettségvállalási előirányzatot a többéves pénzügyi keret következő fejezeteinek keretében 2017–2019. évre rendelkezésre álló mozgásteréből ellentételezik:

a)  2017:

(i) a) 2. fejezet (Fenntartható növekedés – természeti erőforrások): 575 000 000 EUR;

  (ii) 5. fejezet (Igazgatás) : 507 268 804 EUR;

b)  2018: 5. fejezet (Igazgatás): 570 000 000 EUR;

c)  2019: 5. fejezet (Igazgatás): 253 882 156 EUR.

3. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a határozatot 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.

Kelt Brüsszelben, ..............-án/-én.

az Európai Parlament részéről  a Tanács részéről

az elnök    az elnök

(1)

  HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

(2)

  A Tanács 1311/2013/EU, Euratom rendelete (2013. december 2.) a 2014–2020 közötti időtartamra vonatkozó többéves pénzügyi keret meghatározásáról (HL L 347., 2013.12.20., 884. o.).

(3)

  A Bizottság közleménye (2016. június 30.) a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek – A pénzügyi keret 2017-re vonatkozó technikai kiigazítása a GNI alakulásának megfelelően (COM(2016) 311).


VÉLEMÉNY az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részéről (18.11.2016)

a Költségvetési Bizottság részére

a rendkívüli tartalék 2017. évi igénybevételéről

(2016/2118(BUD))

A vélemény előadója: Monica Macovei

JAVASLATOK

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felhívja a Költségvetési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1.  tudomásul veszi az Európai Unió 2017-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének tervezet rendkívüli tartalékának a 3. fejezet kötelezettségvállalási előirányzatai tekintetében meghatározott felső határ feletti, 1164,4 millió EUR összegű igénybevételére irányuló bizottsági javaslatot, melynek célja annak biztosítása, hogy az uniós biztonsági válság, valamint a migrációs és humanitárius kihívások miatt felmerülő további finanszírozási szükségleteknek meg lehessen felelni abban az esetben, ha 2017-ben a 3. fejezet tartalékai és a Rugalmassági Eszköz kimerülnek;

2.  úgy véli, hogy a belső biztonsági válságokkal és a jelenlegi humanitárius, migrációs és menekültügyi kihívásokkal kapcsolatban 2017-ben valószínűleg további finanszírozási szükségletek fognak felmerülni; elismeri, hogy ezek a szükségletek jelentősen meghaladhatják a 3. fejezet alatt rendelkezésre álló forrásokat; emlékeztet arra, hogy a 3. fejezet felső határa alatt nem áll rendelkezésre további tartalék; ennélfogva felvilágosítást kér a Bizottságtól arra vonatkozóan, hogy lehet-e és hogyan lehetséges további forrásokat igénybe venni a rendkívüli tartalékból, ha 2017 folyamán a 3. fejezet vonatkozásában esetleg további finanszírozási igények merülnek fel;

3.  üdvözli a Bizottságnak a 2018–2020 közötti időszakban a többéves pénzügyi keret félidős felülvizsgálata részeként tett, a 3. fejezet további 2,55 milliárd euróval történő növelésére irányuló javaslatait, hogy a bel- és igazságügyi ügynökségek, valamint a Bizottság által a közelmúltban a biztonság és a migráció területén tett javaslatok finanszírozásához elegendő forrás álljon rendelkezésre; emlékeztet arra, hogy azonnali választ kell adni a biztonsági válságokra, a migrációs és menekültügyi kihívásokra, és fontosnak véli, hogy valamennyi érintett szereplő biztosítsa a kifizetések teljes átláthatóságát és a kiadások rendszeres nyomon követését és jelentését; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Bizottság a többéves pénzügyi keret félidős felülvizsgálatakor nem ragadta meg az alkalmat, hogy a felső határértéket ennek megfelelően kiigazítsa;

4.  emlékeztet arra, hogy a Parlament számára a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapot (az alapot) létrehozó 516/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet(1) elfogadásához vezető tárgyalások során kiemelten fontos volt a finanszírozás méltányos és átlátható elosztása az alap különböző céljai között; felhívja ennek megfelelően a Bizottságot, hogy növelje az alap költségvetési sorainak számát, elősegítve ezáltal a különböző célokra – és azok költségvetési soraira – elkülönített pénzügyi források elosztásának jobb olvashatóságát és átláthatóságát; különösen arra hívja fel a Bizottságot, hogy válassza el a méltányos visszaküldési stratégiák javításával kapcsolatos kiadásokat a legális migráció előmozdításával kapcsolatos kiadásoktól, és az összes jövőbeni költségvetési tervezetben támogassa a harmadik országbeli állampolgárok hatékony integrációját, ahogyan azt az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének tervezetéről szóló tanácsi álláspontról szóló, a Költségvetési Bizottság számára készített 2014. szeptember 24-i véleményének(2) (12) bekezdésében javasolta;

5.  tudomásul veszi a rendkívüli tartalék mintegy 1 milliárd euró értékben, a többéves pénzügyi keret félidős felülvizsgálatára vonatkozó közlemény részeként történő igénybevételét 2017-ben a többéves pénzügyi keret 4. fejezetébe (Globális Európa) tartozó, a Bizottság által javasolt fellépések finanszírozása céljából (+1,4 milliárd euró a 4. fejezet számára a 2017–2020 közötti időszakban); tudomásul veszi a rendkívüli tartalékból a Fejlesztési Együttműködési Eszköz (+500 millió euró) és az európai szomszédsági eszköz (+250 millió euró) forrásainak ennek megfelelő, 2017. évi növelése (+500 millió euró) céljából igénybe vett források részleges felhasználását (az 1 milliárd euróból 750 millió euró) a Földközi-tengeri országok támogatása és a migráció kiváltó okainak kezelése érdekében a szubszaharai-afrikai és ázsiai országoknak nyújtott segítségre; tudomásul veszi továbbá az igénybe vett források fennmaradó részének (az 1 milliárd euróból 250 millió euró) felhasználását arra, hogy a 2017. évi költségvetésben támogassák a Bizottság által javasolt, a migráció kiváltó okainak hosszú távú kezelését célzó új külső beruházási terv részeként az új Európai Fenntartható Fejlődési Alap (EFFA) felöltését.

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBANTARTOTT ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

17.11.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

38

3

3

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Malin Björk, Caterina Chinnici, Frank Engel, Tanja Fajon, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Lynn Boylan, Verónica Lope Fontagné, Mylène Troszczynski, Tom Vandenkendelaere

(1)

A Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap létrehozásáról, a 2008/381/EK tanácsi határozat módosításáról, valamint az 573/2007/EK és az 575/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozatok és a 2007/435/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 516/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 150., 2014.5.20., 168. o.).

(2)

PE536.206v03-00.


ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYEAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Az elfogadás dátuma

24.11.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

25

2

5

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Ivana Maletić, Tomáš Zdechovský

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat