Procedūra : 2016/2118(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0346/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0346/2016

Debates :

Balsojumi :

PV 01/12/2016 - 6.17
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0472

ZIŅOJUMS     
PDF 603kWORD 55k
25.11.2016
PE 594.113v03-00 A8-0346/2016

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par neparedzēto izdevumu rezerves izmantošanu 2017. gadā

(COM(2016)0678 – C8-0420/2016 – 2016/2118(BUD))

Budžeta komiteja

Referents: Jens Geier

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
 PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS
 Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejaS ATZINUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par neparedzēto izdevumu rezerves izmantošanu 2017. gadā

(COM(2016)0678 – C8-0420/2016 – 2016/2118(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2016)0678 – C8-0420/2016),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(1), un jo īpaši tās 13. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(2) un jo īpaši tā 14. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta projektu, ko Komisija pieņēma 2016. gada 18. jūlijā (COM(2016)0300) un kas grozīts ar grozījumu vēstuli Nr. 1/2017 (COM(2016)0679),

–  ņemot vērā nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta projektu, ko Padome pieņēma 2016. gada 12. septembrī un nosūtīja Parlamentam 2016. gada 14. septembrī (11900/2016 – C8-0373/2016),

–  ņemot vērā 2016. gada 26. oktobrī pieņemto nostāju attiecībā uz 2017. finanšu gada vispārējā budžeta projektu(3),

–  ņemot vērā Samierināšanas komitejas 2016. gada 17. novembrī apstiprināto kopīgo dokumentu (14635/2016 – C8-0470/2016),

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu, kā arī Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0346/2016),

A.  tā kā pēc tam, kad bija izskatītas visas iespējas, lai finansētu papildu un neparedzētas saistības, Komisija savā budžeta projekta priekšlikumā ierosināja izmantot neparedzēto izdevumu rezervi EUR 1164,4 miljonu apmērā, lai papildinātu saistību apropriācijas, kas attiecas uz izdevumiem, kuri radušies 3. izdevumu kategorijā Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžetā, pārsniedzot saistību maksimālo apjomu EUR 2578 miljonu apmērā faktiskajās cenās;

B.  tā kā 2017. gadā, visticamāk, radīsies papildu finanšu vajadzības saistībā ar iekšējās drošības krīzēm un pašreizējām humanitārajām, migrācijas un bēgļu izraisītajām problēmām; atzīst, ka šīs vajadzības varētu ievērojami pārsniegt 3. izdevumu kategorijā pieejamo finansējumu; atgādina, ka 3. izdevumu kategorijas maksimālā apjoma robežās brīvu līdzekļu rezerve vairs nav pieejama; tādēļ prasa Komisijai paskaidrot, vai un kā būtu iespējams piesaistīt papildu līdzekļus, izmantojot neparedzēto izdevumu rezervi, lai reaģētu uz iespējamām papildu finansējuma vajadzībām 3. izdevumu kategorijā 2017. gada laikā;

C.  tā kā Komisija pārskatīja savu priekšlikumu par neparedzēto izdevumu rezerves izmantošanu grozījumu vēstulē Nr. 1/2017, lai attiecinātu priekšlikumu arī uz izdevumiem 4. izdevumu kategorijā;

D.  tā kā Samierināšanas komiteja, kas tika sasaukta saistībā ar 2016. finanšu gada budžetu, vienojās par neparedzēto izdevumu rezerves izmantošanu EUR 1906,2 miljonu apmērā 3. un 4. izdevumu kategorijā un par EUR 575,0 miljonu izmantošanu 2017. gadā, lai kompensētu nepiešķirto rezervi 2. izdevumu kategorijā Ilgtspējīga izaugsme: dabas resursi, un par EUR 507,3 miljonu izmantošanu 2017. gadā, EUR 570,0 miljonu izmantošanu 2018. gadā un EUR 253,9 miljonu izmantošanu 2019. gadā, lai kompensētu nepiešķirtās rezerves 5. izdevumu kategorijā Administrācija,

1.  apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

2.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1)

OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.

(2)

OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.

(3)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0411.


PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par neparedzēto izdevumu rezerves izmantošanu 2017. gadā

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(1) un jo īpaši tā 14. punkta otro daļu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1) Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013(2) 13. pantā ir noteikta neparedzēto izdevumu rezerve līdz 0,03 % apjomā no Savienības nacionālā kopienākuma.

(2) Saskaņā ar minētās regulas 6. pantu Komisija ir aprēķinājusi neparedzēto izdevumu rezerves absolūto summu 2017. gadam(3).

(3) Pēc tam, kad bija izvērtētas visas pārējās finansiālās iespējas, lai reaģētu uz neparedzētiem apstākļiem daudzgadu finanšu shēmas 3. izdevumu kategorijas Drošība un pilsonība un 4. izdevumu kategorijas Globālā Eiropa 2017. gadam paredzēto izdevumu maksimālajā apjomā, un pēc tam, kad bija ierosināts izmantot visu elastības instrumentam 2017. gadā pieejamo summu EUR 530 miljonu apmērā, tika atzīts, ka migrācijas, bēgļu un drošības krīzes radīto problēmu risināšanai ir jāizmanto neparedzēto izdevumu rezerve, Eiropas Savienības vispārējā budžetā 2017. finanšu gadam palielinot saistību apropriācijas DFS 3. un 4. izdevumu kategorijā un pārsniedzot šīm kategorijām noteikto maksimālo apjomu.

(4) Ņemot vērā šo īpašo situāciju, tā atbilst galējas nepieciešamības apstākļiem, kas minēti 13. panta 1. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES, Euratom) Nr. 1311/2013.

(5) Lai pēc iespējas saīsinātu laiku, kas vajadzīgs neparedzēto izdevumu rezerves izmantošanai, šis lēmums būtu jāpiemēro no 2017. finanšu gada sākuma,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Eiropas Savienības vispārējā budžetā 2017. finanšu gadam izmanto neparedzēto izdevumu rezervi, lai nodrošinātu saistību apropriācijas EUR 1 176 030 960 apmērā, pārsniedzot daudzgadu finanšu shēmas saistību maksimālo apjomu 3. izdevumu kategorijā Drošība un pilsonība, un saistību apropriācijas EUR 730 120 000 apmērā, pārsniedzot daudzgadu finanšu shēmas saistību maksimālo apjomu 4. izdevumu kategorijā Globālā Eiropa.

2. pants

Šā lēmuma 1. pantā minētās saistību apropriācijas EUR 1 906 150 960 apmērā kompensē no šādu daudzgadu finanšu shēmas izdevumu kategoriju saistību apropriāciju rezerves 2017.–2019. gadam:

a)  2017. gads:

i) 2. izdevumu kategorija Ilgtspējīga izaugsme: dabas resursi — EUR 575 000 000;ii) 5. izdevumu kategorija

Administrācija — EUR 507 268 804;

b)  2018. gads: 5. izdevumu kategorija Administrācija — EUR 570 000 000;

c)  2019. gads: 5. izdevumu kategorija Administrācija — EUR 253 882 156.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2017. gada 1. janvāra.

Briselē,

Eiropas Parlamenta vārdā —  Padomes vārdā —

priekšsēdētājs  priekšsēdētājs

(1)

  OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.

(2)

  Padomes 2013. gada 2. decembra Regula (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2004.–2020. gadam (OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.).

(3)

  Komisijas 2016. gada 30. jūnija paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam par tehniskajām korekcijām 2017. gada finanšu shēmā atbilstoši NKI izmaiņām (COM(2016)0311).


Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejaS ATZINUMS (18.11.2016)

Budžeta komitejai

par neparedzēto izdevumu rezerves izmantošanu 2017. gadā

(2016/2118(BUD))

Atzinuma sagatavotāja: Monica Macovei

IEROSINĀJUMI

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1.  pieņem zināšanai Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta projektā iekļauto Komisijas priekšlikumu izmantot neparedzēto izdevumu rezervi EUR 1164,4 miljonu apmērā saistību apropriācijās papildus 3. izdevumu kategorijas saistību maksimālajam apjomam, lai reaģētu uz papildu finansējuma vajadzībām, ko izraisa drošības krīze un migrācijas un humanitārās problēmas Savienībā, ņemot vērā to, ka ir pilnībā izlietota 3. izdevumu kategorijā pieejamā brīvo līdzekļu rezerve un elastības instruments 2017. gadam;

2.  uzskata, ka 2017. gadā, visticamāk, radīsies papildu finanšu vajadzības saistībā ar iekšējās drošības krīzēm un pašreizējām humanitārajām, migrācijas un bēgļu izraisītajām problēmām; atzīst, ka šīs vajadzības varētu ievērojami pārsniegt 3. izdevumu kategorijā pieejamo finansējumu; atgādina, ka 3. izdevumu kategorijas maksimālā apjoma robežās brīvu līdzekļu rezerve vairs nav pieejama; tādēļ prasa Komisijai paskaidrot, vai un kā būtu iespējams piesaistīt papildu līdzekļus, izmantojot neparedzēto izdevumu rezervi, lai reaģētu uz iespējamām papildu finansējuma vajadzībām 3. izdevumu kategorijā 2017. gada laikā;

3.  atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumus papildināt 3. izdevumu kategoriju ar vēl EUR 2,55 miljardiem laikposmā no 2018. līdz 2020. gadam, veicot DFS vidusposma pārskatīšanu, lai nodrošinātu pietiekamus resursus TI aģentūrām, kā arī lai ņemtu vērā nesenos Komisijas priekšlikumus drošības un migrācijas jomā; atgādina, ka nekavējoties ir jāreaģē uz drošības krīzēm un migrācijas un bēgļu izraisītām problēmām, un uzskata, ka ir svarīgi, lai visi iesaistītie dalībnieki nodrošinātu maksājumu pilnīgu pārredzamību un regulāru uzraudzību un ziņošanu par izdevumiem; pauž nožēlu par to, ka Komisija, veicot DFS vidusposma pārskatīšanu, neizmantoja iespēju attiecīgi koriģēt minēto maksimālo apjomu;

4.  atgādina, ka sarunās, kuru rezultātā tika pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 516/2014(1), ar ko izveido Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Parlamenta prioritāte bija panākt taisnīgu un pārredzamu finansējuma sadali minētā fonda dažādo mērķu sasniegšanai; aicina Komisiju attiecīgi palielināt ar šo fondu saistīto budžeta pozīciju skaitu, lai panāktu lielāku skaidrību un pārredzamību attiecībā uz to, kā tiks izlietoti dažādiem mērķiem un tātad minētajām budžeta pozīcijām atvēlētie līdzekļi; īpaši aicina Komisiju visos turpmākajos budžeta projektos nošķirt izdevumus godīgu repatriācijas stratēģiju ieviešanai no izdevumiem, kas saistīti ar legālo migrāciju un trešo valstu valstspiederīgo efektīvas integrācijas veicināšanu, kā ierosināts Budžeta komitejai sniegtā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas 2014. gada 24. septembra atzinuma par Padomes nostāju par Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējā budžeta projektu(2) 12. punktā;

5.  pieņem zināšanai neparedzēto izdevumu rezerves izmantošanu 2017. gadā aptuveni EUR 1 miljarda apmērā ar konkrētu mērķi finansēt pasākumus, kurus Komisija ierosinājusi DFS 4. izdevumu kategorijā (“Globālā Eiropa”) un kuri ir daļa no tās paziņojuma par DFS vidusposma pārskatīšanu (+ EUR 1,4 miljardi 4. izdevumu kategorijai laikposmam no 2017. līdz 2020. gadam); pieņem zināšanai, ka daļa līdzekļu, kas piesaistīta no neparedzēto izdevumu rezerves (EUR 750 miljoni no EUR 1 miljarda), ir izmantota, lai 2017. gadā attiecīgi palielinātu finansējumu attīstības sadarbības instrumentam (+ EUR 500 miljoni) un Eiropas kaimiņattiecību instrumentam (+ EUR 250 miljoni) nolūkā atbalstīt Vidusjūras reģiona valstis un novērst migrācijas pamatcēloni, palīdzot Subsahāras Āfrikas un Āzijas valstīm; pieņem zināšanai arī pārējo piesaistīto līdzekļu (EUR 250 miljonu no EUR 1 miljarda) izmantošanu, lai 2017. gada budžetā atbalstītu piešķīrumu jaunajam Eiropas fondam ilgtspējīgai attīstībai (EFSD), kas ir daļa no jaunā ārējo investīciju plāna, kuru Komisija ierosinājusi, lai ilgākā termiņā novērstu migrācijas pamatcēloni.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

17.11.2016

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

38

3

3

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Malin Björk, Caterina Chinnici, Frank Engel, Tanja Fajon, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Lynn Boylan, Verónica Lope Fontagné, Mylène Troszczynski, Tom Vandenkendelaere

(1)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Regula (ES) Nr. 516/2014, ar ko izveido Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, groza Padomes Lēmumu 2008/381/EK un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumus Nr. 573/2007/EK un Nr. 575/2007/EK un Padomes Lēmumu 2007/435/EK (OV L 150, 20.5.2014., 168. lpp.).

(2)

PE536.206v03-00.


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

24.11.2016

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

25

2

5

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Ivana Maletić, Tomáš Zdechovský

Juridisks paziņojums - Privātuma politika