Procedură : 2016/2118(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0346/2016

Texte depuse :

A8-0346/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 01/12/2016 - 6.17
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0472

RAPORT     
PDF 598kWORD 60k
25.11.2016
PE 594.113v03-00 A8-0346/2016

referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute în 2017

(COM(2016)0678 – C8-0420/2016 – 2016/2118(BUD))

Comisia pentru bugete

Raportor: Jens Geier

AMENDAMENTE
PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 ANEXĂ: DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
 AVIZ al Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
 REZULTATUL VOTULUI FINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute în 2017

(COM(2016)0678 – C8-0420/2016 – 2016/2118(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0678 – C8-0420/2016),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(1), în special articolul 13,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(2), în special punctul 14,

–  având în vedere proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017, pe care Comisia l-a adoptat la 18 iulie 2016 (COM(2016)0300), astfel cum a fost modificat prin scrisoarea rectificativă nr. 1/2017 (COM(2016)0679),

–  având în vedere poziția privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017 adoptată de Consiliu la 12 septembrie 2016 și transmisă Parlamentului European la 14 septembrie 2016 (11900/2016 – C8 -0373/2016),

–  având în vedere poziția sa din 26 octombrie 2016 privind proiectul de buget general pentru exercițiul 2017(3),

–  având în vedere textul comun aprobat de Comitetul de conciliere la 17 noiembrie 2016 (14635/2016 – C8-0470/2016),

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0346/2016),

A.  întrucât, după ce a examinat toate posibilitățile pentru finanțarea nevoilor suplimentare și neprevăzute de credite de angajament, Comisia propune în proiectul său de buget mobilizarea, din marja pentru situații neprevăzute, a sumei de 1 164,4 milioane EUR pentru completarea creditelor de angajament aferente cheltuielilor de la rubrica 3, în cadrul bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017, peste plafonul de angajamente de 2 578 de milioane EUR în prețuri curente;

B.  întrucât sunt preconizate noi nevoi financiare pentru 2017, referitor la crizele de securitate și la actualele probleme umanitare sau legate de migranți și refugiați; recunoaște că acestea ar putea depăși în mod semnificativ finanțările disponibile la rubrica 3; reamintește că sub plafonul de la rubrica 3 nu a mai rămas nicio marjă disponibilă; prin urmare, solicită Comisiei să precizeze dacă ar mai putea fi mobilizate fonduri suplimentare prin utilizarea marjei pentru situații neprevăzute și cum ar putea fi realizat acest lucru, pentru a răspunde în cursul anului 2017 unor eventuale necesități de fonduri suplimentare la rubrica 3;

C.  întrucât Comisia a revizuit această propunere de mobilizare în cadrul scrisorii rectificative nr. 1/2017 pentru a acoperi și cheltuielile de la rubrica 4;

D.  întrucât Comitetul de conciliere convocat pentru bugetul 2016 a aprobat mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute pentru suma de 1 906,2 milioane EUR la rubricile 3 și 4, precum și compensarea cu suma de 575,0 milioane EUR din marja nealocată de la rubrica 2 Creștere durabilă: Resurse naturale în 2017 și cu suma de 507,3 milioane EUR în 2017, 570,0 milioane EUR în 2018 și 253,9 milioane EUR în 2019 din marjele nealocate de la rubrica 5 Administrație,

1.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1)

JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

(2)

JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

(3)

Texte adoptate, P8_TA(2016)0411.


ANEXĂ: DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute în 2017

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(1), în special punctul 14 al doilea paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1) Articolul 13 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului(2) a instituit o marjă pentru situații neprevăzute de până la 0,03 % din venitul național brut al Uniunii.

(2) În conformitate cu articolul 6 din regulamentul menționat, Comisia a calculat suma absolută a marjei pentru situații neprevăzute pentru anul 2017(3).

(3) După examinarea tuturor celorlalte posibilități financiare de reacție la situații neprevăzute existente în cadrul plafoanelor de plăți de la rubricile 3 (Securitate și cetățenie) și 4 (Europa globală) prevăzute în cadrul financiar multianual pentru 2017, precum și după mobilizarea, prin intermediul instrumentului de flexibilitate, a sumei totale de 530 de milioane EUR, disponibilă în 2017, s-a constatat că este necesară mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute pentru a răspunde nevoilor generate de criza privind migrația, refugiații și securitatea, prin majorarea creditelor de angajament din cadrul bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017, peste plafoanele de angajamente ale rubricilor 3 și 4 din cadrul financiar multianual.

(4) Având în vedere această situație foarte specială, condiția de ultimă instanță prevăzută la articolul 13 alineatul (1) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 este îndeplinită.

(5) În scopul de a reduce la minimum timpul necesar pentru mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute, prezenta decizie ar trebui să se aplice de la începutul exercițiului financiar 2017,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În cadrul bugetului general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2017, se mobilizează din marja pentru situații neprevăzute suma de 1 176 030 960 EUR în credite de angajament peste plafonul angajamentelor de la rubrica 3 (Securitate și cetățenie), precum și suma de 730 120 000 EUR în credite de angajament peste plafonul angajamentelor de la rubrica 4 (Europa globală) din cadrul financiar multianual.

Articolul 2

Suma totală de 1 906 150 960 EUR în credite de angajament rezultată la articolul 1 se compensează cu marjele disponibile în cadrul plafoanelor de angajamente prevăzute pentru perioada 2017-2019 la următoarele rubrici ale cadrului financiar multianual:

(a)  2017:

(i) rubrica 2 (Creștere durabilă - Resurse naturale): EUR 575 000 000;

  (ii) rubrica 5 (Administrație) : EUR 507 268 804;

(b)  2018: rubrica 5 Administrație:

(c)  2019: rubrica 5 Administrație: EUR 253 882 156.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2017.

Adoptată la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European  Pentru Consiliu

Președintele   Președintele

(1)

  JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

(2)

  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884).

(3)

  Comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul European din 30 iunie 2016 privind ajustarea tehnică a cadrului financiar pentru 2017 în funcție de evoluția VNB (COM(2016)0311).


AVIZ al Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (18.11.2016)

destinat Comisiei pentru bugete

referitor la mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute în 2017

(2016/2118(BUD))

Raportoare pentru aviz: Monica Macovei

SUGESTII

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  ia act de propunerea prezentată de Comisie în proiectul de buget al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017, cu privire la mobilizarea, în cadrul marjei pentru situații neprevăzute, a unei sume de 1 164,4 milioane EUR în credite de angajament peste plafonul de angajamente de la rubrica 3 pentru a răspunde nevoilor de finanțare suplimentară apărute în Uniune în contextul crizei de securitate, precum și al provocărilor legate de migrație și umanitare, având în vedere epuizarea completă a marjei disponibile sub plafonul de la rubrica 3 și a bugetului Instrumentului de flexibilitate pentru 2017;

2.  consideră că în 2017 este probabil să apară necesități financiare suplimentare determinate de crizele privind securitatea internă, precum și de provocările actuale umanitare, legate de migrație și de refugiați; observă că aceste necesități ar putea depăși în mod semnificativ fondurile disponibile la rubrica 3; reamintește că nu mai este disponibilă nicio marjă sub plafonul de la rubrica 3; prin urmare, solicită Comisiei să precizeze dacă ar mai putea fi mobilizate fonduri suplimentare prin utilizarea marjei pentru situații neprevăzute și cum ar putea fi realizat acest lucru, pentru a răspunde în cursul anului 2017 unor eventuale necesități financiare suplimentare la rubrica 3;

3.  salută propunerea Comisiei de a majora fondurile disponibile la rubrica 3 prin alocarea unei sume suplimentare de 2,55 miliarde EUR în perioada 2018-2020 în contextul revizuirii CFM la jumătatea perioadei, astfel încât să existe resurse suficiente pentru agențiile JAI, precum și pentru a ține seama de propunerile recente ale Comisiei în domeniul securității și al migrației; reamintește că se impune o reacție imediată la crizele de securitate, la provocările legate de migrație și de refugiați și consideră că este important ca toți actorii implicați să asigure transparența deplină a plăților, precum și monitorizarea și raportarea sistematică a cheltuielilor; regretă faptul că Comisia nu a profitat de oportunitatea oferită de revizuirea CFM la jumătatea perioadei pentru a ajusta plafonul în consecință;

4.  reamintește că repartizarea corectă și transparentă a finanțării între diferitele obiective ale Fondului pentru azil, migrație și integrare (Fondul) a fost una dintre prioritățile Parlamentului în cadrul negocierilor desfășurate în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European și al Consiliului(1), prin care a fost înființat acest fond; solicită Comisiei să majoreze în mod corespunzător numărul liniilor bugetare destinate Fondului, pentru a face mai ușor de înțeles și mai transparent modul în care vor fi executate resursele financiare alocate diferitelor obiective și, prin urmare, liniilor bugetare respective; invită, în special, Comisia să separe, în toate proiectele de buget viitoare, cheltuielile aferente îmbunătățirii strategiilor de returnare echitabilă de cheltuielile aferente migrației legale și promovării integrării efective a resortisanților din țări terțe, astfel cum a propus Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne la punctul 12 din avizul său din 24 septembrie 2014 destinat Comisiei pentru bugete referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015(2);

5.  constată mobilizarea, în cadrul marjei pentru situații neprevăzute, a sumei de aproximativ 1 miliard EUR în 2017 pentru obiectivul specific de finanțare a acțiunilor propuse de Comisie pentru rubrica 4 din CFM („Europa globală”) în contextul comunicării sale privind revizuirea CFM la jumătatea perioadei (+1,4 miliarde EUR pentru rubrica 4 în perioada 2017-2020); remarcă utilizarea parțială a fondurilor mobilizate prin marja pentru situații neprevăzute (750 de milioane EUR dintr-o sumă de 1 miliard EUR) pentru majorarea corespunzătoare în 2017 a finanțării destinate Instrumentului de cooperare pentru dezvoltare (+500 de milioane EUR) și Instrumentului european de vecinătate (+250 de milioane EUR) pentru a sprijini țările mediteraneene și a aborda cauzele profunde ale migrației, ajutând țările din Africa Subsahariană și Asia; ia act, de asemenea, de utilizarea fondurilor mobilizate rămase (250 de milioane EUR dintr-o sumă de 1 miliard EUR) pentru a sprijini alocarea de credite în bugetul 2017 noului Fond european pentru dezvoltare durabilă (FEDD), în contextul noului plan de investiții externe propus de Comisie pentru a aborda cauzele profunde ale migrației pe termen mai lung.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării

17.11.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

38

3

3

Membri titulari prezenți la votul final

Malin Björk, Caterina Chinnici, Frank Engel, Tanja Fajon, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți prezenți la votul final

Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Lynn Boylan, Verónica Lope Fontagné, Mylène Troszczynski, Tom Vandenkendelaere

(1)

Regulamentul (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 de instituire a Fondului pentru azil, migrație și integrare, de modificare a Deciziei 2008/381/CE a Consiliului și de abrogare a Deciziilor nr. 573/2007/CE și nr. 575/2007/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Deciziei 2007/435/CE a Consiliului (JO L 150, 20.5.2014, p. 168).

(2)

PE536.206v03-00.


REZULTATUL VOTULUI FINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Data adoptării

24.11.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

25

2

5

Membri titulari prezenţi la votul final

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra

Membri supleanți prezenți la votul final

Ivana Maletić, Tomáš Zdechovský

Notă juridică - Politica de confidențialitate