Postup : 2016/2118(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0346/2016

Predkladané texty :

A8-0346/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 01/12/2016 - 6.17
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0472

SPRÁVA     
PDF 539kWORD 61k
25.11.2016
PE 594.113v03-00 A8-0346/2016

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii rezervy na nepredvídané udalosti na rok 2017

(COM(2016)0678 – C8-0420/2016 – 2016/2118(BUD))

Výbor pre rozpočet

Spravodajca: Jens Geier

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY
 STANOVISKO Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii rezervy na nepredvídané udalosti na rok 2017

(COM(2016)0678 – C8-0420/2016 – 2016/2118(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0678 – C8-0420/2016),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(1), a najmä na jeho článok 13,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(2), a najmä na jej bod 14,

–  so zreteľom na návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2017, ktorý Komisia prijala 18. júla 2016 (COM(2012)0300) a ktorý bol zmenený opravným listom č. 1/2017 (COM(2016)0679),

–  so zreteľom na pozíciu k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2017, ktorú Rada prijala 12. septembra 2016 a postúpila Európskemu parlamentu 14. septembra 2016 (11900/2016 – C8-0373/2016),

–  so zreteľom na svoju pozíciu k návrhu všeobecného rozpočtu na rok 2017 prijatú 26. októbra 2016(3),

–  so zreteľom na spoločný text schválený Zmierovacím výborom 17. novembra 2016 (14635/2016 – C8-0470/2016),

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0346/2016),

A.  keďže po preskúmaní všetkých možností financovania dodatočných a nepredvídaných potrieb v súvislosti s viazanými rozpočtovými prostriedkami Komisia v návrhu rozpočtu navrhla mobilizáciu rezervy na nepredvídané udalosti vo výške 1 164,4 milióna EUR na doplnenie viazaných rozpočtových prostriedkov, ktoré sa týkajú výdavkov v rámci okruhu 3 všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2017, a to nad rámec stropu viazaných rozpočtových prostriedkov vo výške 2 578 miliónov EUR v bežných cenách;

B.  keďže v roku 2017 pravdepodobne vzniknú nové finančné potreby v súvislosti s krízami vnútornej bezpečnosti a so súčasnými výzvami týkajúcimi sa humanitárnej oblasti, migrácie a utečencov; uznáva, že tieto potreby by mohli výrazne presiahnuť dostupné finančné prostriedky v rámci okruhu 3; pripomína, že v rámci stropu okruhu 3 už nie je k dispozícii žiadna rezerva; preto žiada Komisiu, aby objasnila, či a ako by sa mohli mobilizovať dodatočné finančné prostriedky využitím rezervy na nepredvídané udalosti s cieľom reagovať na možné nové finančné potreby v rámci okruhu 3 počas roka 2017;

C.  keďže Komisia zrevidovala tento návrh na mobilizáciu v rámci opravného listu č. 1/2017 s cieľom pokryť aj výdavky v rámci okruhu 4;

D.  keďže Zmierovací výbor zvolaný v súvislosti s rozpočtom na rok 2016 súhlasil s mobilizáciou rezervy na nepredvídané udalosti na úrovni 1 906,2 milióna EUR v okruhoch 3 a 4 a s kompenzáciou 575,0 milióna EUR v nepridelenej rezerve v rámci okruhu 2 Udržateľný rast – prírodné zdroje v roku 2017, ako aj 507,3 milióna EUR v roku 2017, 570,0 milióna EUR v roku 2018 a 253,9 milióna EUR v roku 2019 v nepridelených rezervách v rámci okruhu 5 Administratíva;

1.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

(1)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.

(2)

Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0411.


PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii rezervy na nepredvídané udalosti na rok 2017

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(1), a najmä na jej bod 14 druhý odsek,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

1) V článku 13 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013(2) je stanovená rezerva na nepredvídané udalosti až do výšky 0,03 % hrubého národného dôchodku Únie.

2) V súlade s článkom 6 uvedeného nariadenia Komisia vypočítala absolútnu výšku rezervy na nepredvídané udalosti na rok 2017(3).

3) Po preskúmaní všetkých ostatných finančných možností s cieľom reagovať na nepredvídané okolnosti v rámci stropov výdavkov okruhu 3 (Bezpečnosť a občianstvo) a okruhu 4 (Globálna Európa) na rok 2017 stanovených vo viacročnom finančnom rámci a so zreteľom na mobilizáciu nástroja flexibility v plnej výške 530 000 000 EUR, ktorá je k dispozícii na rok 2017, sa ukazuje ako nevyhnutná mobilizácia rezervy na nepredvídané udalosti v záujme riešenia potrieb vyplývajúcich z migračnej, utečeneckej a bezpečnostnej krízy, a to zvýšením viazaných rozpočtových prostriedkov vo všeobecnom rozpočte Európskej únie na rozpočtový rok 2017 nad rámec stropov okruhov 3 a 4 viacročného finančného rámca.

4) So zreteľom na túto veľmi osobitnú situáciu je splnená podmienka poslednej možnosti stanovená v článku 13 ods. 1 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1311/2013.

5) S cieľom minimalizovať čas potrebný na mobilizáciu rezervy na nepredvídané udalosti by sa toto rozhodnutie malo uplatňovať od začiatku rozpočtového roku 2017,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V rámci všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2017 sa mobilizuje rezerva na nepredvídané udalosti vo výške 1 176 030 960 EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch nad rámec stropu viazaných rozpočtových prostriedkov v okruhu 3 (Bezpečnosť a občianstvo) a vo výške 730 120 000 EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch nad rámec stropu viazaných rozpočtových prostriedkov v okruhu 4 (Globálna Európa) viacročného finančného rámca.

Článok 2

Celková suma 1 906 150 960 EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch vyplývajúca z článku 1 sa kompenzuje rezervami v rámci stropov záväzkov na roky 2017 až 2019 týchto okruhov viacročného finančného rámca:

a)  2017:

i) okruh 2 (Udržateľný rast – prírodné zdroje): 575 000 000 EUR;

  ii) okruh 5(Administratíva) : 507 268 804 EUR;

b)  2018: okruh 5 (Administratíva): 570 000 000 EUR;

c)  2019: okruh 5 (Administratíva): 253 882 156 EUR.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2017.

V Bruseli

Za Európsky parlament  Za Radu

predseda  predseda

(1)

  Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(2)

  Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884).

(3)

  Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu z 30. júna 2016 o technických úpravách finančného rámca na rok 2017 v súlade s vývojom HND (COM(2016)0311).


STANOVISKO Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (18.11.2016)

pre Výbor pre rozpočet

k mobilizácii rezervy na nepredvídané udalosti v roku 2017

(2016/2118(BUD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Monica Macovei

NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.   berie na vedomie návrh Komisie na mobilizáciu rezervy na nepredvídané udalosti v návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2017 vo výške 1 164,4 milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch nad rámec stropu viazaných rozpočtových prostriedkov v rámci okruhu 3 s cieľom reagovať na dodatočné potreby financovania vyplývajúce z bezpečnostnej krízy a migračných a humanitárnych výziev v Únii, a to vzhľadom na úplné vyčerpanie rezervy, ktorá bola k dispozícii v rámci stropu okruhu 3, a nástroja flexibility na rok 2017;

2.   domnieva sa, že v roku 2017 by sa mohli objaviť dodatočné finančné potreby v súvislosti s krízami vnútornej bezpečnosti a so súčasnými humanitárnymi, migračnými a utečeneckými výzvami; uznáva, že tieto potreby by mohli výrazne presiahnuť dostupné finančné prostriedky v rámci okruhu 3; pripomína, že v rámci stropu okruhu 3 už nie je k dispozícii žiadna rezerva; preto žiada Komisiu, aby objasnila, či a ako by sa mohli mobilizovať dodatočné finančné prostriedky využitím rezervy na nepredvídané udalosti s cieľom reagovať na možné nové finančné potreby v rámci okruhu 3 počas roka 2017;

3.   víta návrhy Komisie posilniť okruh 3 o ďalších 2,55 miliardy EUR počas obdobia 2018 – 2020 v rámci revízie VFR v polovici trvania, a to s cieľom poskytnúť dostatočné zdroje pre agentúry pôsobiace v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí, ako aj zohľadniť nedávne návrhy Komisie v oblasti bezpečnosti a migrácie; pripomína potrebu bezodkladnej reakcie na bezpečnostné krízy a na migračné a utečenecké výzvy a považuje za dôležité, aby všetci zúčastnení aktéri zabezpečili úplnú transparentnosť platieb a pravidelné monitorovanie a podávanie správ v súvislosti s výdavkami; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia nevyužila príležitosť spojenú s revíziou VFR v polovici trvania na náležitú úpravu tohto stropu;

4.   pripomína, že spravodlivé a transparentné rozdelenie financovania medzi jednotlivé ciele Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (ďalej len „fond“) bolo prioritou Parlamentu počas rokovaní vedúcich k prijatiu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 516/2014(1), ktorým sa zriaďuje tento fond; vyzýva Komisiu, aby primerane zvýšila počet rozpočtových riadkov v rámci tohto fondu s cieľom zvýšiť čitateľnosť a transparentnosť, pokiaľ ide o spôsob, akým sa vynaložia finančné zdroje pridelené na jednotlivé ciele, a teda do týchto rozpočtových riadkov; predovšetkým vyzýva Komisiu, aby vo všetkých budúcich návrhoch rozpočtu oddelila výdavky na posilnenie spravodlivých stratégií v oblasti návratu od výdavkov na legálnu migráciu a podporu účinnej integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín, ako sa navrhuje v odseku 12 stanoviska z 24. septembra 2014 Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci pre Výbor pre rozpočet k pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2015(2);

5.   berie na vedomie mobilizáciu rezervy na nepredvídané udalosti v roku 2017 v sume približne 1 miliarda EUR na osobitný účel financovania opatrení navrhnutých Komisiou v súvislosti s okruhom 4 VFR (Globálna Európa) ako súčasť jej oznámenia o revízii VFR v polovici trvania (+1,4 miliardy EUR v okruhu 4 na obdobie 2017 – 2020); berie na vedomie, že časť finančných prostriedkov mobilizovaných prostredníctvom rezervy na nepredvídané udalosti (750 miliónov EUR z 1 miliardy EUR) sa v roku 2017 použije na zodpovedajúce zvýšenie finančných prostriedkov na nástroj rozvojovej spolupráce (+500 miliónov EUR) a nástroj európskeho susedstva (+250 miliónov EUR) v záujme podpory stredozemských krajín a riešenia základných príčin migrácie prostredníctvom pomoci krajinám subsaharskej Afriky a Ázie; takisto berie na vedomie, že zostávajúce mobilizované finančné prostriedky (250 miliónov EUR z 1 miliardy EUR) sa použijú na posilnenie príspevku do rozpočtu nového Európskeho fondu pre trvalo udržateľný rozvoj (EFSD) na rok 2017, a to v rámci nového plánu pre vonkajšie investície, ktorý navrhla Komisia v záujme dlhodobejšieho riešenia základných príčin migrácie.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

17.11.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

38

3

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Malin Björk, Caterina Chinnici, Frank Engel, Tanja Fajon, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Lynn Boylan, Verónica Lope Fontagné, Mylène Troszczynski, Tom Vandenkendelaere

(1)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 516/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa zriaďuje Fond pre azyl, migráciu a integráciu, a ktorým sa mení rozhodnutie Rady 2008/381/ES a rušia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 573/2007/ES a č. 575/2007/ES a rozhodnutie Rady 2007/435/ES (Ú. v. EÚ L 150, 20.5.2014, s. 168).

(2)

PE536.206v03-00.


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

24.11.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

25

2

5

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Ivana Maletić, Tomáš Zdechovský

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia