Postopek : 2016/2118(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0346/2016

Predložena besedila :

A8-0346/2016

Razprave :

Glasovanja :

PV 01/12/2016 - 6.17
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0472

POROČILO     
PDF 586kWORD 54k
25.11.2016
PE 594.113v03-00 A8-0346/2016

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o sprostitvi varnostne rezerve v letu 2017

(COM(2016)0678 – C8-0420/2016 – 2016/2118(BUD))

Odbor za proračun

Poročevalec: Jens Geier

PRED. SPREM.
PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA
 MNENJE Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
 IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o sprostitvi varnostne rezerve v letu 2017

(COM(2016)0678 – C8-0420/2016 – 2016/2118(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2016)0678 – C8-0420/2016),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(1), zlasti točke 13,

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(2), zlasti točke 14,

–  ob upoštevanju predloga splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, ki ga je Komisija sprejela 18. julija 2016 (COM(2016)0300), kakor je bil spremenjen s pisnim predlogom spremembe št. 1/2017 (COM(2016)0679),

–  ob upoštevanju stališča o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, ki ga je Svet sprejel 12. septembra 2016 in posredoval Evropskemu parlamentu 14. septembra 2016 (11900/2016 – C8-0373/2016),

–  ob upoštevanju svojega stališča, sprejetega 26. oktobra 2016, o predlogu splošnega proračuna za leto 2017(3),

–  ob upoštevanju skupnega besedila, ki ga je potrdil spravni odbor 17. novembra 2016 (14635/2016 – C8-0470/2016),

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0346/2016),

A.  ker je Komisija po preučitvi vseh možnosti za financiranje dodatnih in nepredvidenih potreb po sredstvih predlagala uporabo varnostne rezerve za leto 2017 v višini 1.164,4 milijona EUR, da bi dopolnili odobritve za prevzem obveznosti, povezane z odhodki v razdelku 3 splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, nad zgornjo mejo obveznosti v višini 2.578 milijonov EUR v tekočih cenah;

B.  ker se bodo v letu 2017 verjetno pojavile nove finančne potrebe v zvezi z notranjimi varnostnimi krizami in sedanjimi humanitarnimi izzivi ter izzivi na področju migracij in beguncev; je seznanjen, da bi te potrebe lahko občutno presegle finančna sredstva, ki so na voljo v razdelku 3; opozarja, da v razdelku 3 ni več razpoložljive rezerve do zgornje meje; zato poziva Komisijo, naj pojasni, ali in kako bi bilo mogoče uporabiti dodatna sredstva iz varnostne rezerve za odziv na morebitne dodatne finančne potrebe za razdelek 3 med letom 2017;

C.  ker je Komisija spremenila ta predlog za uporabo sredstev v okviru dopolnilnega pisma št. 1/2017 tako, da zajema tudi izdatke iz razdelka 4;

D.  ker se je spravni odbor, ki je bil sklican za proračun za leto 2016, dogovoril o uporabi varnostne rezerve v višini 1.906,2 milijona EUR za razdelek 3 in razdelek 4 ter o izravnavi 575 milijonov EUR z nedodeljenimi rezervnimi sredstvi iz razdelka 2 Trajnostna rast: naravni viri v letu 2017, 507,3 milijona EUR v letu 2017, 570 milijoni EUR v letu 2018 in 253,9 milijona EUR v letu 2019 z nedodeljenimi rezervnimi sredstvi iz razdelka 5 Uprava;

1.  odobri sklep, priložen tej resoluciji;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj podpiše ta sklep skupaj s predsedujočim Svetu ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

(1)

UL L 347, 20.12.2013, str. 884.

(2)

UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

(3)

Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0411.


PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o sprostitvi varnostne rezerve leta 2017

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(1)in zlasti drugega odstavka točke 14 Sporazuma,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) V členu 13 Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013(2) je določeno, da varnostna rezerva znaša največ 0,03 % bruto nacionalnega dohodka Unije.

(2) V skladu s členom 6 te uredbe je Komisija izračunala absolutni znesek varnostne rezerve za leto 2017(3).

(3) Po preučitvi vseh drugih finančnih možnosti za odzivanje na nepredvidene okoliščine v okviru zgornjih meja odhodkov za leto 2017 za razdelek 3 (Varnost in državljanstvo) in razdelek 4 (Evropa v svetu), določenih v večletnem finančnem okviru, in ob upoštevanju uporabe instrumenta prilagodljivosti v celotnem znesku 530 milijonov EUR, ki bo na voljo leta 2017, bi bilo treba uporabiti varnostno rezervo za odzivanje na potrebe, ki izhajajo iz migracijske, begunske in varnostne krize, in sicer s povečanjem odobritev za prevzem obveznosti v splošnem proračunu Unije za proračunsko leto 2017 nad zgornjima mejama razdelkov 3 in 4 večletnega finančnega okvira.

(4) Ob upoštevanju teh zelo posebnih okoliščin je pogoj skrajne možnosti iz člena 13(1) Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013 izpolnjen.

(5) Da bi čim bolj skrajšali čas, potreben za uporabo varnostne rezerve, bi se moral ta sklep uporabljati od začetka proračunskega leta 2017 –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V splošnem proračunu Unije za proračunsko leto 2017 se uporabi varnostna rezerva, da se zagotovi znesek 1.176.030.960 EUR v odobritvah za prevzem obveznosti nad zgornjo mejo za obveznosti v razdelku 3 Varnost in državljanstvo in 730.120.000 EUR v odobritvah za prevzem obveznosti nad zgornjo mejo za obveznosti v razdelku 4 Evropa v svetu večletnega finančnega okvira.

Člen 2

Znesek v višini 1.906.150.960 EUR v odobritvah za prevzem obveznosti se izravna z razlikami do zgornje meje odobritev za prevzem obveznosti za obdobje 2017–2019 v naslednjih razdelkih večletnega finančnega okvira:

(a)  2017:

(i) razdelek 2 (Trajnostna rast – naravni viri): 575.000.000 EUR;

  (ii) razdelek 5 (Uprava): 507.268.804 EUR;

(b)  2018: razdelek 5 Uprava: 570.000.000 EUR;

(c)  2019: razdelek 5 Uprava: 253.882.156 EUR. 

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2017.

V Bruslju,

za Evropski parlament  za Svet

predsednik  predsednik

(1)

  UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

(2)

  Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (UL L 347, 20.12.2013, str. 884).

(3)

  Sporočilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu z dne 30. junija 2016 o tehnični prilagoditvi finančnega okvira za leto 2017 v skladu z gibanjem BND (COM(2016) 311).


MNENJE Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (18.11.2016)

za Odbor za proračun

o uporabi varnostne rezerve v letu 2017

(2016/2118(BUD))

Pripravljavka mnenja: Monica Macovei

POBUDE

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.  je seznanjen s predlogom Komisije, da se v predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017 uporabi varnostna rezerva v znesku 1.164,4 milijona EUR v sredstvih za prevzem obveznosti preko zgornje meje za obveznosti v razdelku 3, za odziv na dodatne finančne potrebe, ki so posledica varnostne krize in migracijskih ter humanitarnih izzivov v Uniji, saj sta razpoložljiva razlika do zgornje meje v razdelku 3 in instrument prilagodljivosti za leto 2017 v celoti izčrpana;

2.  meni, da se bodo v letu 2017 verjetno pojavile nove finančne potrebe v zvezi z notranjimi varnostnimi krizami in sedanjimi humanitarnimi izzivi ter izzivi na področju migracij in beguncev; priznava, da bi te potrebe lahko občutno presegle finančna sredstva, ki so na voljo v razdelku 3; opozarja, da v razdelku 3 ni več razpoložljive razlike do zgornje meje; zato poziva Komisijo, naj pojasni, ali in kako bi bilo mogoče uporabiti dodatna sredstva iz varnostne rezerve, da bi omogočili odziv na morebitne dodatne finančne potrebe za razdelek 3 v letu 2017;

3.  pozdravlja predloge Komisije, da se v sklopu vmesne revizije večletnega finančnega okvira razdelek 3 poveča za dodatne 2,55 milijarde EUR za obdobje 2018–2020, da bodo na voljo zadostna sredstva za agencije na področju pravosodja in notranjih zadev, pa tudi za nedavno predstavljene predloge Komisije na področju varnosti in migracij; opozarja, da se je treba nemudoma odzvati na varnostne krize, migracijske in begunske izzive, in meni, da morajo vsi udeleženi akterji poskrbeti za popolno preglednost plačil ter redno spremljanje odhodkov in poročanje o njih; obžaluje, da Komisija ni izkoristila vmesne revizije večletnega finančnega okvira za ustrezno prilagoditev te meje;

4.  spominja, da je bila pravična in pregledna porazdelitev sredstev med različne cilje Sklada za azil, migracije in vključevanje prednostna naloga Parlamenta v pogajanjih, ki so vodila do sprejetja Uredbe (EU) št. 516/2014 Evropskega parlamenta in Sveta(1)o ustanovitvi tega sklada; poziva Komisijo, naj ustrezno poveča število proračunskih vrstic tega sklada, da bo olajšala spremljanje in povečala preglednost pri porabi finančnih sredstev, dodeljenih različnim ciljem in posledično tem proračunskim vrsticam; Komisijo še posebej poziva, naj izdatke za spodbujanje pravičnih strategij vračanja v vseh prihodnjih predlogih proračunov loči od izdatkov za zakonito priseljevanje in spodbujanje učinkovitega vključevanja državljanov tretjih držav, kot je predlagano v odstavku 12 mnenja, ki ga je 24. septembra 2014 podal Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve za Odbor za proračun o stališču o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015(2);

5.  je seznanjen z uporabo varnostne rezerve v višini približno 1 milijarde EUR v letu 2017 za posebne namene financiranja ukrepov, ki jih Komisija predlaga v razdelku 4 (Evropa v svetu) večletnega finančnega okvira kot del sporočila za vmesno revizijo večletnega finančnega okvira (+ 1,4 milijarde EUR za razdelek 4 v obdobju 2017–2020); je seznanjen z delno uporabo sredstev iz varnostne rezerve (750 milijonov EUR od skupaj ene milijarde EUR) za ustrezno povečanje v letu 2017 finančnih sredstev za Instrument razvojnega sodelovanja (+ 500 milijonov EUR) in Evropski instrument sosedstva (+ 250 milijonov EUR) za pomoč sredozemskim državam in odpravo temeljnih vzrokov migracij s pomočjo državam v podsaharski Afriki in Aziji; je seznanjen tudi z uporabo preostalih sredstev (250 milijonov EUR od skupno ene milijarde EUR) v podporo dotaciji v proračunu novega Evropskega sklada za trajnostni razvoj (EFSD) za leto 2017 kot del novega zunanjega naložbenega načrta, ki ga predlaga Komisija za dolgoročno obravnavo temeljnih vzrokov migracij.

IZID KONČNEGA GLASOVANJAV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Datum sprejetja

17.11.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

38

3

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Malin Björk, Caterina Chinnici, Frank Engel, Tanja Fajon, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Lynn Boylan, Verónica Lope Fontagné, Mylène Troszczynski, Tom Vandenkendelaere

(1)

Uredba (EU) št. 516/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o ustanovitvi Sklada za azil, migracije in vključevanje, o spremembi Odločbe Sveta 2008/381/ES in razveljavitvi odločb št. 573/2007/ES in št. 575/2007/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Odločbe Sveta 2007/435/ES (UL L 150, 20.5.2014, str. 168).

(2)

PE536.206v03-00.


IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

24.11.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

25

2

5

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos), Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Ivana Maletić, Tomáš Zdechovský

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov