Förfarande : 2016/2118(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0346/2016

Ingivna texter :

A8-0346/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 01/12/2016 - 6.17
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0472

BETÄNKANDE     
PDF 442kWORD 57k
25.11.2016
PE 594.113v03-00 A8-0346/2016

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter under 2017

(COM(2016)0678 – C8-0420/2016 – 2016/2118(BUD))

Budgetutskottet

Föredragande: Jens Geier

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION
 BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT
 YTTRANDE från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
 RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGENI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter under 2017

(COM(2016)0678 – C8-0420/2016 – 2016/2118(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0678 – C8-0420/2016),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020​(1), särskilt artikel 13,

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(2), särskilt punkt 14,

–  med beaktande av det förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 som kommissionen antog den 18 juli 2016 (COM(2016)0300), ändrat genom ändringsskrivelse nr 1/2017 (COM(2016)0679),

–  med beaktande av den ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 som rådet antog den 12 september 2016 och översände till Europaparlamentet den 14 september 2016 (11900/2016 – C8-0373/2016),

–  med beaktande av sin ståndpunkt av den 26 oktober 2016 om förslaget till den allmänna budgeten för 2017(3),

–  med beaktande av förlikningskommitténs gemensamma utkast av den 17 november 2016 (14635/2016 – C8-0470/2016),

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0346/2016), och av följande skäl:

A.  Efter att ha undersökt alla möjligheter till finansiering av ytterligare och oförutsedda behov, föreslog kommissionen i sitt budgetförslag att utnyttja marginalen för oförutsedda utgifter till ett belopp av 1 164,4 miljoner EUR, som ska komplettera de åtagandebemyndiganden som är kopplade till utgifterna i rubrik 3 i Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, utöver taket för åtagandebemyndiganden på 2 578 miljoner EUR i löpande priser.

B.  Ytterligare ekonomiska behov kommer sannolikt att uppstå i samband med de inre säkerhetskriserna och de nuvarande humanitära utmaningarna liksom migrations- och flyktingutmaningarna. Dessa behov kan komma att avsevärt överstiga de tillgängliga medlen under rubrik 3. Det finns inte någon marginal kvar under taket i rubrik 3. Kommissionen bör därför förtydliga om och hur ytterligare anslag skulle kunna tillhandahållas genom marginalen för oförutsedda utgifter i syfte att bemöta eventuella ytterligare ekonomiska behov för rubrik 3 under 2017.

C.  Kommissionen reviderade detta förslag att utnyttja marginalen för oförutsedda utgifter inom ramen för ändringsskrivelsen 1/2017 i syfte att även inbegripa utgifterna i rubrik 4.

D.  Förlikningskommittén, som sammankallats för budgeten för 2016, godkände förslaget att utnyttja marginalen för oförutsedda utgifter till ett belopp av 1 906,2 miljoner EUR för rubrikerna 3 och 4, och att räkna av 575,0 miljoner EUR mot marginalen för oförutsedda utgifter i rubrik 2 Hållbar tillväxt: naturtillgångar 2017 och 507,3 miljoner EUR 2017, 570,0 miljoner EUR 2018 och 253,9 miljoner EUR 2019 mot marginalen för oförutsedda utgifter i rubrik 5 Administration.

1.  Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

(1)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.

(2)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

Antagna texter, P8_TA(2016)0411.


BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter under 2017

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(1), särskilt punkt 14 andra stycket,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1) Genom artikel 13 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013(2) inrättas en marginal för oförutsedda utgifter på upp till 0,03 % av unionens bruttonationalinkomst.

(2) I enlighet med artikel 6 i den förordningen har kommissionen beräknat det absoluta beloppet för marginalen för oförutsedda utgifter för 2017(3).

(3) Efter att kommissionen undersökt alla andra finansiella möjligheter att reagera på oförutsedda omständigheter inom 2017 års utgiftstak för rubrikerna 3 (Säkerhet och medborgarskap) och 4 (Europa i världen), som fastställts i den fleråriga budgetramen, och efter att ha utnyttjat flexibilitetsmekanismen för hela det totala belopp på 530 miljoner EUR som är tillgängligt för 2017, förefaller det nödvändigt att utnyttja marginalen för oförutsedda utgifter för att hantera de behov som uppstår genom migrations-, flykting- och säkerhetskrisen, vilket bör ske genom en ökning av åtagandebemyndigandena i Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, utöver taken för rubrikerna 3 och 4 i den fleråriga budgetramen.

(4) I denna mycket speciella situation skulle villkoret för användning som en sista utväg i artikel 13.1 i förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 vara uppfyllt.

(5) För att minimera den tid det tar att utnyttja marginalen för oförutsedda utgifter bör detta beslut tillämpas från och med början av budgetåret 2017.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 ska marginalen för oförutsedda utgifter utnyttjas för att tillhandahålla 1 176 030 960 EUR i åtagandebemyndiganden utöver taket för åtagandebemyndiganden för rubrik 3 (Säkerhet och medborgarskap) och 730 120 000 EUR i åtagandebemyndiganden utöver taket för åtagandebemyndiganden för rubrik 4 (Europa i världen) i den fleråriga budgetramen.

Artikel 2

Det totala beloppet på 1 906 150 960 EUR i åtagandebemyndiganden enligt artikel 1 ska räknas av mot marginalerna inom taken för åtagandebemyndiganden för åren 2017–2019 för följande rubriker i den fleråriga budgetramen:

(a)  2017:

i) Rubrik 2 Hållbar tillväxt – naturresurser: 575 000 000 EUR.

  ii) Rubrik 5 Administration : 507 268 804 EUR.

(b)  2018: Rubrik 5 Administration: 570 000 000 EUR.

(c)  2019: Rubrik 5 Administration: 253 882 156 EUR.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Det ska tillämpas från och med den 1 januari 2017.

Utfärdat i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar  På rådets vägnar

Ordförande          Ordförande

(1)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

(2)

Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om fastställande av den fleråriga budgetramen för åren 2014–2020 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 884).

(3)

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet av den 30 juni 2016 om en teknisk justering av budgetramen för 2017 för att kompensera för BNI-utvecklingen (COM(2016)0311).


YTTRANDE från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (18.11.2016)

till budgetutskottet

över utnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter 2017

(2016/2118(BUD))

Föredragande av yttrande: Monica Macovei

FÖRSLAG

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1.  Europaparlamentet noterar kommissionens förslag i förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 att mobilisera marginalen för oförutsedda utgifter till ett belopp på 1 164,4 miljoner EUR i åtagandebemyndiganden utöver taket för åtagandebemyndiganden under rubrik 3 för att tillgodose de ytterligare finansieringsbehoven till följd av säkerhetskrisen och flyktingutmaningen och den humanitära utmaningen i unionen, med tanke på att den tillgängliga marginalen under rubrik 3 och flexibilitetsmekanismen för 2017 är helt uttömd.

2.  Europaparlamentet anser att ytterligare ekonomiska behov sannolikt kommer att uppstå 2017 i samband med de inre säkerhetskriserna och de nuvarande humanitära utmaningarna liksom migrations- och flyktingutmaningarna. Dessa behov kan komma att avsevärt överstiga de tillgängliga medlen under rubrik 3. Det finns inte någon marginal kvar under taket i rubrik 3. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att förtydliga om och hur ytterligare anslag skulle kunna tillhandahållas genom marginalen för oförutsedda utgifter i syfte att bemöta eventuella ytterligare ekonomiska behov för rubrik 3 under 2017.

3.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag att förstärka rubrik 3 med ytterligare 2,55 miljarder EUR för perioden 2018–2020 som en del av översynen efter halva tiden av den fleråriga budgetramen, i syfte att tillhandahålla tillräckliga resurser för RIF-byråerna och ta hänsyn till kommissionens senaste förslag på området säkerhet och migration. Parlamentet påminner om att det krävs ett omedelbart svar på säkerhetskrisen och migrations- och flyktingutmaningarna och anser att det är viktigt att alla inblandade aktörer garanterar fullständig transparens för betalningar och regelbunden övervakning och rapportering av utgifter. Parlamentet beklagar att kommissionen inte utnyttjade halvtidsrevideringen av den fleråriga budgetramen för att anpassa taket i enlighet med detta.

4.  Europaparlamentet påminner om att en rättvis och transparent fördelning av medlen mellan de olika målen för asyl-, migrations- och integrationsfonden (fonden) var en prioritering för parlamentet under de förhandlingar som ledde till antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 516/2014(1), genom vilken fonden inrättades. Parlamentet uppmanar kommissionen att öka antalet budgetposter inom fonden i enlighet med detta, i syfte att främja ökad begriplighet och transparens om hur de medel som tilldelas de olika målen och därmed dessa budgetposter kommer att användas. Kommissionen uppmanas särskilt att separera utgifter för förbättring av rättvisa återvändandestrategier från utgifter för legal migration, och att främja en effektiv integrering av tredjelandsmedborgare i alla framtida budgetförslag, enligt punkt 12 i yttrandet av den 24 september 2014 från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor till budgetutskottet över rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015(2).

5.  Europaparlamentet noterar utnyttjandet av marginalen för oförutsedda utgifter till ett belopp på ungefär 1 miljard EUR under 2017 för det särskilda ändamålet att finansiera åtgärder som kommissionen föreslagit för rubrik 4 i den fleråriga budgetramen (Europa i världen) som en del av dess meddelande för halvtidsöversynen av den fleråriga budgetramen (+1,4 miljarder EUR för rubrik 4 för perioden 2017-2020). Parlamentet noterar den partiella användningen av medel inom ramen för marginalen för oförutsedda utgifter (750 miljoner EUR av 1 miljard EUR) för de motsvarande ökningarna under 2017 av finansieringen till instrumentet för utvecklingssamarbete (+500 miljoner EUR) och det europeiska grannskapsinstrumentet (+250 miljoner EUR) för att stödja Medelhavsländerna och ta itu med de bakomliggande orsakerna till migration genom att hjälpa länderna i Afrika söder om Sahara och i Asien. Parlamentet noterar också användningen av de återstående medlen (250 miljoner EUR av 1 miljard EUR) för att stödja inrättandet av den nya Europeiska fonden för hållbar utveckling (EFSD) i budgeten för 2017, som en del av den nya externa investeringsplan som kommissionen föreslagit för att på längre sikt ta itu med de bakomliggande orsakerna till migration.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Antagande

17.11.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

38

3

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Malin Björk, Caterina Chinnici, Frank Engel, Tanja Fajon, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Lynn Boylan, Verónica Lope Fontagné, Mylène Troszczynski, Tom Vandenkendelaere

(1)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 516/2014 av den 16 april 2014 om inrättande av asyl-, migrations- och integrationsfonden, om ändring av rådets beslut 2008/381/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 573/2007/EG och nr 575/2007/EG och rådets beslut 2007/435/EG (EUT L 150, 20.5.2014, s. 168).

(2)

PE536.206v03-00.


RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGENI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

24.11.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

25

2

5

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Ivana Maletić, Tomáš Zdechovský

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy