Postup : 2016/2256(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0347/2016

Předložené texty :

A8-0347/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 01/12/2016 - 6.12
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0467

ZPRÁVA     
PDF 511kWORD 51k
25.11.2016
PE 293.807v02-00 A8-0347/2016

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události na rok 2016

(COM(2016)0624 – C8-0399/2016 – 2016/2256(BUD))

Rozpočtový výbor

Zpravodaj: José Manuel Fernandes

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
 VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události na rok 2016

(COM(2016)0624 – C8-0399/2016 – 2016/2256(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0624 – C8-0399/2016),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(1), a zejména na článek 13 tohoto nařízení,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(2), a zejména na článek 14 této dohody,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2016 přijatý s konečnou platností dne 25. listopadu 2015(3),

–  s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 4/2016, který Komise navrhla dne 30. září 2016 (COM(2016)0623),

–  s ohledem na postoj k návrhu opravného rozpočtu č. 4/2016 (13583/2016 – C8 0459/2016), který Rada přijala dne 24. listopadu 2016,

–  s ohledem na postoj k návrhu opravného rozpočtu č. 4/2016, který Rada přijala dne 1. prosince 2016(4),

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0347/2016),

A.  vzhledem k tomu, že Komise spolu s návrhem opravného rozpočtu č. 4/2016 navrhla uvolnit z rozpětí pro nepředvídané události na rok 2016 prostředky ve výši 240,1 milionu EUR za účelem doplnění prostředků na závazky určených na výdaje v okruhu 3 „Bezpečnost a občanství“ souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016;

1.  schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

2.  pověřuje svého předsedu, aby podepsal toto rozhodnutí společně s předsedou Rady a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení včetně přílohy Radě a Komisi.

(1)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(2)

Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

Úř. věst. L 48, 24.2.2016, s. 1.

(4)

Přijaté texty, P8_TA-PROV(2016)0000.


PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

ze dne ... 2016

o uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události na rok 2016

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(1), a zejména na bod 14 druhý pododstavec této dohody,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

1) Článek 13 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013(2) stanoví vytvoření rozpětí pro nepředvídané události ve výši až 0,03 % hrubého národního důchodu Unie.

2) V souladu s článkem 6 tohoto nařízení Komise vypočetla absolutní částku tohoto rozpětí pro nepředvídané události na rok 2016(3).

3) Poté, co byly přezkoumány všechny další finanční možnosti, jak v rámci stropu závazků na rok 2016 v okruhu 3 (Bezpečnost a občanství) víceletého finančního rámce reagovat na nepředvídané události, a poté, co byly uvolněny prostředky z nástroje pružnosti v maximální výši 1 530 milionů EUR, která je na rok 2016 k dispozici, se v zájmu řešení potřeb vyplývajících z migrační, uprchlické a bezpečnostní krize jeví jako nutné uvolnit prostředky z rozpětí pro nepředvídané události tím, že se zvýší prostředky na závazky v souhrnném rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016 nad rámec stropu závazků v okruhu 3.

4) S ohledem na tuto velmi zvláštní situaci je splněna podmínka krajnosti podle čl. 13 odst. 1 nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013.

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Ve prospěch souhrnného rozpočtu Unie na rozpočtový rok 2016 se nad rámec stropu závazků v okruhu 3 víceletého finančního rámce uvolňuje z rozpětí pro nepředvídané události částka ve výši 240,1 milionu EUR v prostředcích na závazky.

Článek 2

Částka ve výši 240,1 milionu EUR v prostředcích na závazky uvedená v článku 1 se plně vyrovná snížením rozpětí stropu závazků v okruhu 5 (Správa) víceletého finančního rámce pro rozpočtový rok 2016.

Článek 3

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne

Za Evropský parlament  Za Radu

předseda  předseda

(1)

  Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(2)

  Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884).

(3)

  Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 22. května 2015 o technických úpravách finančního rámce pro rok 2016 podle vývoje HND (COM(2015)0320).


VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

24.11.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

31

4

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra, Stanisław Żółtek

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

Právní upozornění - Ochrana soukromí