RAPORT mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus ettenägemata kulude varu kasutuselevõtmise kohta 2016. aastal

  25.11.2016 - (COM(2016)0624 – C8-0399/2016 – 2016/2256(BUD))

  Eelarvekomisjon
  Raportöör: José Manuel Fernandes

  Menetlus : 2016/2256(BUD)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  A8-0347/2016
  Esitatud tekstid :
  A8-0347/2016
  Arutelud :
  Vastuvõetud tekstid :

  EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

  mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus ettenägemata kulude varu kasutuselevõtmise kohta 2016. aastal

  (COM(2016)0624 – C8-0399/2016 – 2016/2256(BUD))

  Euroopa Parlament,

  –  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2016)0624 – C8-0399/2016),

  –  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020[1], eriti selle artiklit 13,

  –  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta[2], eriti selle punkti 14,

  –  võttes arvesse Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarvet, mis võeti lõplikult vastu 25. novembril 2015[3],

  –  võttes arvesse paranduseelarve projekti nr 4/2016, mille komisjon esitas 30. septembril 2016 (COM(2016)0623),

  –  võttes arvesse nõukogu 24. novembril 2016. aastal vastu võetud seisukohta paranduseelarve projekti nr 4/2016 kohta (13583/2016 – C8 0459/2016),

  –  võttes arvesse oma 1. detsembril 2016. aastal vastu võetud seisukohta paranduseelarve projekti nr 4/2016 kohta[4],

  –  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8-0347/2016),

  A.  arvestades, et komisjon tegi koos paranduseelarve projektiga nr 4/2016 ettepaneku võtta kasutusele 2016. aasta ettenägemata kulude varu summas 240,1 miljonit eurot, et täiendada Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve rubriigis 3 (julgeolek ja kodakondsus) esitatud kuludega seotud kulukohustuste assigneeringuid;

  1.  kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

  2.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

  3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

  • [1]  ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
  • [2]  ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.
  • [3]  ELT L 48, 24.2.2016, lk 1.
  • [4]  Vastuvõetud tekstid, P8_TA-PROV(2016)0000

  LISA: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

  ... 2016,

  ettenägemata kulude varu kasutuselevõtmise kohta 2016. aastal

  EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta[1], eriti selle punkti 14 teist lõiku,

  võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

  ning arvestades järgmist:

  (1) Nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013[2] artikliga 13 on kehtestatud ettenägemata kulude varu suuruseks kuni 0,03 % liidu kogurahvatulust.

  (2) Vastavalt nimetatud määruse artiklile 6 on komisjon arvutanud ettenägemata kulude varu absoluutsumma aastaks 2016[3].

  (3) Olles vaadanud läbi kõik muud rahastamisvõimalused, et reageerida ettenägemata asjaoludele mitmeaastase finantsraamistiku rubriigi 3 (julgeolek ja kodakondsus) 2016. aasta kulukohustuste ülemmäära piires, ning olles võtnud kasutusele paindlikkusinstrumendi kogu 2016. aastaks ette nähtud summas 1 530 miljonit eurot, näib olevat vajalik võtta rände-, pagulas- ja julgeolekukriisist tulenevate vajaduste rahuldamiseks kasutusele ettenägemata kulude varu, suurendades kulukohustuste assigneeringuid Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarves üle rubriigi 3 kulukohustuste ülemmäära.

  (4) Arvestades, et praegune olukord on väga eriline, on määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013 artikli 13 lõikes 1 osutatud viimase võimaluse tingimus täidetud,

  ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

  Artikkel 1

  Liidu 2016. aasta üldeelarve jaoks võetakse kasutusele ettenägemata kulude varu, et teha lisaks mitmeaastase finantsraamistiku rubriigi 3 kulukohustuste ülemmäärale kättesaadavaks 240,1 miljoni euro ulatuses kulukohustuste assigneeringuid.

  Artikkel 2

  240,1 miljonit eurot kulukohustuste assigneeringuid, millele on osutatud artiklis 1, kompenseeritakse 2016. aastal täielikult mitmeaastase finantsraamistiku rubriigi 5 (haldus) kulukohustuste ülemmäära varust.

  Artikkel 3

  Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

  Brüssel,

  Euroopa Parlamendi nimel  Nõukogu nimel

  president  eesistuja

  • [1]   ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.
  • [2]   Nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrus (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 884).
  • [3]   Komisjoni 22. mai 2015. aasta teatis nõukogule ja Euroopa Parlamendile „Finantsraamistiku tehniline kohandamine 2016. aastaks vastavalt kogurahvatulu muutustele“ (COM(2015) 320).

  VASTUTAVAS KOMISJONIS TOIMUNUDLÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

  Vastuvõtmise kuupäev

  24.11.2016

   

   

   

  Lõpphääletuse tulemus

  +:

  –:

  0:

  31

  4

  2

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

  Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra, Stanisław Żółtek

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

  Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský