Postupak : 2016/2256(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0347/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0347/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 01/12/2016 - 6.12
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0467

IZVJEŠĆE     
PDF 508kWORD 51k
25.11.2016
PE 593.807v02-00 A8-0347/2016

o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji pričuve za nepredviđene izdatke za 2016.

(COM(2016)0624 – C8-0399/2016 – 2016/2256(BUD))

Odbor za proračune

Izvjestitelj: José Manuel Fernandes

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 UTVRĐUJE: ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA
 REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji pričuve za nepredviđene izdatke za 2016.

(COM(2016)0624 – C8-0399/2016 – 2016/2256(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2016)0624 – C8-0399/2016),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(1), a posebno njezin članak 13.,

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(2), a posebno njegovu točku 14.,

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2016., konačno donesen 25. studenoga 2015.(3),

–  uzimajući u obzir nacrt izmjene proračuna br. 4/2016, koji je Komisija predložila 30. rujna 2016. (COM(2016)0623),

–  uzimajući u obzir stajalište o nacrtu izmjene proračuna br. 4/2016 koje je Vijeće usvojilo dana 24. studenog 2016. (13583/2016 – C8-0459/2016),

–  uzimajući u obzir svoje stajalište o nacrtu izmjene proračuna br. 4/2016 usvojeno 1. prosinca 2016.(4),

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0347/2016),

A.  budući da je Komisija, zajedno s nacrtom izmjene proračuna br. 4/2016, predložila mobilizaciju pričuve za nepredviđene izdatke za 2016. u iznosu od 240,1 milijun EUR kako bi se dopunila odobrena sredstva za preuzimanje obveza u vezi s rashodima u naslovu 3. „Sigurnost i građanstvo” u općem proračunu Europske unije za financijsku godinu 2016.;

1.  odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

2.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednikom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1)

SL L 347, 20.12.2013., str. 884.

(2)

SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

(3)

SL L 48, 24.2.2016., str. 1.

(4)

Usvojeni tekstovi, P8_TA-PROV(2016)0000.


UTVRĐUJE: ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od ... 2016.

o mobilizaciji pričuve za nepredviđene izdatke za 2016.

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(1), a posebno njegovu točku 14. drugi podstavak,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1) Člankom 13. Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013(2) utvrđena je pričuva za nepredviđene izdatke od maksimalno 0,03 % bruto nacionalnog dohotka Unije.

(2) U skladu s člankom 6. te Uredbe Komisija je izračunala apsolutni iznos te pričuve za nepredviđene izdatke za 2016.(3)

(3) Nakon ispitivanja svih ostalih financijskih mogućnosti reagiranja na nepredviđene okolnosti u okviru gornje granice za preuzete obveze za naslov 3. (Sigurnost i građanstvo) za 2016. višegodišnjeg financijskog okvira i nakon što je mobiliziran instrument fleksibilnosti za cijeli iznos od 1530 milijuna EUR dostupnih u 2016., potrebna je mobilizacija pričuve za nepredviđene izdatke kako bi se povećanjem odobrenih sredstava za preuzimanje obveza u općem proračunu Europske unije za financijsku godinu 2016. iznad gornjih granica za preuzete obveze u naslovu 3. odgovorilo na potrebe koje proizlaze iz migracijske, izbjegličke i sigurnosne krize.

(4) Uzimajući u obzir tu vrlo specifičnu situaciju, ispunjen je uvjet krajnje nužde iz članka 13. stavka 1. Uredbe (EU, Euratom) br. 1311/2013,

DONIJELI SU OVU ODLUKU:

Članak 1.

Za opći proračun Unije za financijsku godinu 2016. mobilizira se pričuva za nepredviđene izdatke kako bi se osigurao iznos od 240,1 milijun EUR odobrenih sredstava za preuzimanje obveza iznad gornje granice za preuzete obveze naslova 3. višegodišnjeg financijskog okvira.

Članak 2.

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza u iznosu od 240,1 milijuna EUR iz članka 1. u potpunosti se prebijaju razlikom do gornje granice za preuzete obveze u naslovu 5. (Administracija) višegodišnjeg financijskog okvira za financijsku godinu 2016.

Članak 3.

Ova se Odluka objavljuje u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu

Za Europski parlament     Za Vijeće

Predsjednik          Predsjednik

(1)

  SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

(2)

  Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020. (SL L 347, 20.12.2013., str. 884.).

(3)

  Komunikacija Komisije Vijeću i Europskom parlamentu od 22. svibnja 2015. o tehničkoj prilagodbi financijskog okvira za 2016. u skladu s kretanjima BND-a (COM(2015) 320).


REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

24.11.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

31

4

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra, Stanisław Żółtek

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti