Eljárás : 2016/2256(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0347/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0347/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 01/12/2016 - 6.12
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0467

JELENTÉS     
PDF 429kWORD 52k
25.11.2016
PE 593.807v02-00 A8-0347/2016

a rendkívüli tartalék 2016. évi igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2016)0624 – C8-0399/2016 – 2016/2256(BUD))

Költségvetési Bizottság

Előadó: José Manuel Fernandes

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
 MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA
 ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYEAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a rendkívüli tartalék 2016. évi igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2016)0624 – C8-0399/2016 – 2016/2256(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0624 – C8-0399/2016),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(1), és különösen annak 10. cikkére,

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(2), és különösen annak 14. pontjára,

–  tekintettel az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre szóló általános költségvetésére, amelyet 2015. november 25-én fogadtak el véglegesen(3),

–  tekintettel a Bizottság által 2016. szeptember 30-án javasolt, 4/2016. számú költségvetés-módosítási tervezetre (COM(2016)0623),

–  tekintettel a Tanács által 2016. november 24-én elfogadott, a 4/2016. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló álláspontra (13583/2016 – C8 0459/2016),

–  tekintettel a 2016. december 1-jén elfogadott, 4/2016. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló álláspontjára(4),

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0347/2016),

A.  mivel a Bizottság a 4/2016. számú költségvetés-módosítási tervezet mellett az Európai Unió 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése 3. fejezetének (Biztonság és uniós polgárság) kiadásaihoz kapcsolódó kötelezettségvállalási előirányzatok kiegészítése céljából 2016 vonatkozásában a rendkívüli tartalék 240,1 millió EUR összegű igénybevételét javasolta;

1.  jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

2.  utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá ezt a határozatot, valamint gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és annak mellékletét a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1)

HL L 347., 2013.12.20., 884. o.

(2)

HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

(3)

HL L 48., 2016.2.24., 1. o.

(4)

Elfogadott szövegek, P8_TA-PROV(2016)0000.


MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

2016. ...

a rendkívüli tartalék 2016. évi igénybevételéről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(1) és különösen annak 14. pontja második albekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) Az 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet(2) 13. cikke az Unió bruttó nemzeti jövedelmének legfeljebb 0,03%-át kitevő rendkívüli tartalékot hozott létre.

(2) Az említett rendelet 6. cikkének megfelelően a Bizottság kiszámította a rendkívüli tartalék 2016-ra vonatkozó teljes összegét(3).

(3) A 3. fejezet (Biztonság és uniós polgárság) 2016. évi kötelezettségvállalási előirányzatai tekintetében meghatározott felső határon belül az előre nem látható körülményekre való reagálással kapcsolatos minden egyéb pénzügyi lehetőség vizsgálata után, továbbá a Rugalmassági Eszköz 2016. évi teljes – 1 530 millió EUR összegű – igénybevételét követően szükségesnek tűnik a rendkívüli tartalék igénybevétele annak érdekében, hogy az Európai Unió 2016. pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének a 3. fejezetbe tartozó kötelezettségvállalási előirányzatok tekintetében meghatározott felső határt meghaladó emelésével kezelni lehessen a migrációs, menekültügyi és biztonsági válságból származó szükségleteket.

(4) A helyzet rendkívüli jellegére tekintettel teljesülnek az 1311/2013/EU, Euratom rendelet 13. cikkének (1) bekezdése szerinti végső megoldás feltételei,

ELFOGADTÁK EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Unió 2016. pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésében igénybe vételre kerül a rendkívüli tartalék annak érdekében, hogy biztosítható legyen a többéves pénzügyi keret 3. fejezetének kötelezettségvállalási plafonja felett 240,1 millió EUR összegű kötelezettségvállalási előirányzat.

2. cikk

Az 1. cikkben említett 240,1 millió EUR összegű kötelezettségvállalási előirányzat teljes mértékben a 2016. pénzügyi évre vonatkozó többéves pénzügyi keret 5. fejezete (Igazgatás) kötelezettségvállalási előirányzatai tekintetében meghatározott felső határának mozgásteréből kerül ellentételezésre.

3. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, -án/-én.

az Európai Parlament részéről  a Tanács részéről

az elnök  az elnök

(1)

  HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

(2)

  A Tanács 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom rendelete a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről (HL L 347., 2013.12.20., 884. o.).

(3)

  A Bizottság 2015. május 22-i közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek – A pénzügyi keret 2016-ra vonatkozó technikai kiigazítása a GNI alakulásának megfelelően (COM(2015)0320).


ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYEAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Az elfogadás dátuma

24.11.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

31

4

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra, Stanisław Żółtek

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat