Procedūra : 2016/2256(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0347/2016

Pateikti tekstai :

A8-0347/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 01/12/2016 - 6.12
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0467

PRANEŠIMAS     
PDF 575kWORD 51k
25.11.2016
PE 593.807v02-00 A8-0347/2016

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimo 2016 m.

(COM(2016) 0624 – C8-0399/2016 – 2016/2256(BUD))

Biudžeto komitetas

Pranešėjas: José Manuel Fernandes

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS
 PRIEDAS: EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS
 GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimo 2016 m.

(COM(2016) 0624 – C8-0399/2016 – 2016/2256(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016) 0624 – C8-0399/2016),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(1), ypač į jo 13 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(2), ypač į jo 14 punktą,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrąjį biudžetą, galutinai priimtą 2015 m. lapkričio 25 d.(3),

–  atsižvelgdamas į Taisomojo biudžeto Nr. 4/2016 projektą, kurį Komisija pasiūlė 2016 m. rugsėjo 30 d. (COM(2016) 0623),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. lapkričio 24 d. priimtą Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 4/2016 projekto (13583/2016 – C8 0459/2016),

–  atsižvelgdamas į savo poziciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 4/2016 projekto, priimtą 2016 m. gruodžio 1 d.(4),

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0347/2016),

A.  kadangi kartu su Taisomojo biudžeto Nr. 4/2016 projektu Komisija pasiūlė 2016 m. mobilizuoti 240,1 mln. EUR nenumatytų atvejų rezervo lėšų, kad būtų papildyti su 2016 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto 3 išlaidų kategorijos (Saugumas ir pilietybė) išlaidomis susiję įsipareigojimų asignavimai;

1.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

2.  paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

(1)

OL L 347, 2013 12 20, p. 884.  

(2)

OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

(3)

OL L 48, 2016 2 24, p. 1.

(4)

Priimti tekstai, P8_TA-PROV(2016)0000.


PRIEDAS: EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimo 2016 m.

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(1), ypač į jo 14 punkto antrą pastraipą,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1) Tarybos reglamento (ES, Euratom) Nr. 1311/2013(2) 13 straipsnyje nustatyta, kad sudaromas nenumatytų atvejų rezervas, kuris neviršija 0,03 % Sąjungos bendrųjų nacionalinių pajamų;

(2) remdamasi šio reglamento 6 straipsniu, Komisija apskaičiavo nenumatytų atvejų rezervo 2016 m. absoliučią sumą(3);

(3) išnagrinėjus visas kitas finansines galimybes reaguoti į nenumatytas aplinkybes neviršijant 2016 m. daugiametės finansinės programos 3 išlaidų kategorijos (Saugumas ir pilietybė) įsipareigojimų viršutinės ribos ir mobilizavus visą 2016 m. skirtą lankstumo priemonės lėšų sumą (1 530 mln. EUR), būtina mobilizuoti nenumatytų atvejų rezervo lėšas siekiant patenkinti dėl migracijos, pabėgėlių ir saugumo krizės kylančius poreikius ir padidinti 2016 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto 3 išlaidų kategorijos įsipareigojimų asignavimus, viršijant šios išlaidų kategorijos viršutinę ribą;

(4) atsižvelgiant į šią ypatingą padėtį laikoma, kad Reglamento (ES, Euratom) Nr. 1311/2013 13 straipsnio 1 dalyje nurodyta kraštutinės priemonės naudojimo sąlyga yra įvykdyta,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

2016 finansinių metų Sąjungos bendrajam biudžetui mobilizuojamos nenumatytų atvejų rezervo lėšos, siekiant skirti 240,1 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų sumą, viršijant daugiametės finansinės programos 3 išlaidų kategorijos įsipareigojimų viršutinę ribą.

2 straipsnis

240,1 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų suma, nurodyta 1 straipsnyje, 2016 finansiniais metais visiškai kompensuojama iš daugiametės finansinės programos iki 5 išlaidų kategorijos (Administravimas) įsipareigojimų asignavimų viršutinės ribos likusios maržos.

3 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu  Tarybos vardu

Pirmininkas  Pirmininkas

(1)

  OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

(2)

  2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa. (OL L 347, 2013 12 20, p. 884).

(3)

  2015 m. gegužės 22 d. Komisijos komunikatas Tarybai ir Europos Parlamentui dėl 2016 m. finansinės programos techninio patikslinimo pagal BNP pokyčius (COM(2015) 320).


GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

24.11.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

31

4

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra, Stanisław Żółtek

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

Teisinė informacija - Privatumo politika