RAPORT referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute în 2016

25.11.2016 - (COM(2016)0624 – C8-0399/2016 – 2016/2256(BUD))

Comisia pentru bugete
Raportor: José Manuel Fernandes

Procedură : 2016/2256(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0347/2016
Texte depuse :
A8-0347/2016
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute în 2016

(COM(2016)0624 – C8-0399/2016 – 2016/2256(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0624 – C8-0399/2016),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020[1], în special articolul 13,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară[2], în special punctul 14,

–  având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016, adoptat definitiv la 25 noiembrie 2015[3],

–  având în vedere proiectul de buget rectificativ nr. 4/2016, prezentat de Comisie la 30 septembrie 2016 (COM(2016)0623),

–  având în vedere poziția privind proiectul de buget rectificativ nr. 4/2016 adoptată de Consiliu la 24 noiembrie 2016 (13583/2016 – C8 0459/2016),

–  având în vedere poziția sa privind proiectul de buget rectificativ nr. 4/2016, adoptată la 1 decembrie 2016[4],

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0347/2016),

A.  întrucât, odată cu prezentarea proiectului de buget rectificativ nr. 4/2016, Comisia a propus ca, în cadrul bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016, să se mobilizeze, din marja pentru situații neprevăzute pentru 2016, suma de 240,1 milioane EUR pentru completarea creditelor de angajament aferente cheltuielilor de la rubrica 3, „Securitate și cetățenie”;

1.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

  • [1]  JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
  • [2]  JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
  • [3]  JO L 48, 24.2.2016, p. 1.
  • [4]  Texte adoptate, P8_TA-PROV(2016)0000.

ANEXĂ: DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din ... 2016

privind mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute în 2016

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară[1], în special punctul 14 al doilea paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1) Articolul 13 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013[2] al Consiliului a instituit o marjă pentru situații neprevăzute de până la 0,03 % din venitul național brut al Uniunii.

(2) În conformitate cu articolul 6 din regulamentul menționat, Comisia a calculat suma absolută a marjei pentru situații neprevăzute pentru anul 2016[3].

(3) După examinarea tuturor celorlalte posibilități financiare de reacție la situații neprevăzute existente în cadrul plafonului de angajamente al rubricii 3 (Securitate și cetățenie) din cadrul financiar multianual pentru exercițiul financiar 2016, și după mobilizarea, prin intermediul Instrumentului de flexibilitate, a sumei totale de 1 530 de milioane EUR, disponibilă în 2016, s-a constatat că este necesară mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute pentru a răspunde nevoilor generate de criza privind migrația, refugiații și securitatea, prin majorarea creditelor de angajament din cadrul bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016, peste plafonul de angajamente al rubricii 3.

(4) Având în vedere această situație foarte specială, condiția de ultimă instanță prevăzută la articolul 13 alineatul (1) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 este îndeplinită,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În cadrul bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016, se mobilizează din marja pentru situații neprevăzute suma de 240,1 milioane EUR în credite de angajament peste plafonul angajamentelor de la rubrica 3 din cadrul financiar multianual.

Articolul 2

Suma de 240,1 milioane EUR în credite de angajament menționată la articolul 1 trebuie să fie compensată integral prin marja disponibilă sub plafonul de angajamente al rubricii 5 (Administrație) din cadrul financiar multianual pentru exercițiul financiar 2016.

Articolul 3

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European  Pentru Consiliu

Președintele  Președintele

  • [1]   JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
  • [2]   Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884).
  • [3]   Comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul European din 22 mai 2015 privind ajustarea tehnică a cadrului financiar pentru 2016 în funcție de evoluția VNB (COM(2015)320).

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Data adoptării

24.11.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

31

4

2

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureșan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra, Stanisław Żółtek

Membri supleanți prezenți la votul final

Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský