SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii rezervy na nepredvídané udalosti v roku 2016

25.11.2016 - (COM(2016)0624 – C8-0399/2016 – 2016/2256(BUD))

Výbor pre rozpočet
Spravodajca: José Manuel Fernandes

Postup : 2016/2256(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0347/2016
Predkladané texty :
A8-0347/2016
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii rezervy na nepredvídané udalosti v roku 2016

(COM(2016)0624 – C8-0399/2016 – 2016/2256(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0624 – C8-0399/2016),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020[1], a najmä na jeho článok 13,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení[2], a najmä na jej bod 14,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2016 prijatý s konečnou platnosťou 25. novembra 2015[3],

–  so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 4/2016, ktorý predložila Komisia 30. septembra 2016 (COM(2016)0623),

–  so zreteľom na pozíciu, ktorú prijala Rada 24. novembra 2016 k návrhu opravného rozpočtu č. 4/2016 (13583/2016 – C8-0459/2016),

–  so zreteľom na svoju pozíciu k návrhu opravného rozpočtu č. 4/2016 prijatú 1. decembra 2016[4],

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0347/2016),

A.  keďže Komisia spolu s návrhom opravného rozpočtu č. 4/2016 navrhla mobilizáciu rezervy na nepredvídané udalosti na rok 2016 vo výške 240,1 milióna EUR na doplnenie viazaných rozpočtových prostriedkov, ktoré sa týkajú výdavkov v rámci okruhu 3 – Bezpečnosť a občianstvo – všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2016;

1.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

  • [1]  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
  • [2]  Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
  • [3]  Ú. v. EÚ L 48, 24.2.2016, s. 1.
  • [4]  Prijaté texty, P8_TA-PROV(2016)0000.

PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

z ... 2016

o mobilizácii rezervy na nepredvídané udalosti v roku 2016

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení[1], a najmä na jej bod 14 druhý pododsek,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1) V článku 13 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013[2] je stanovená rezerva na nepredvídané udalosti až do výšky 0,03 % hrubého národného dôchodku Únie.

(2) V súlade s článkom 6 uvedeného nariadenia Komisia vypočítala absolútnu výšku rezervy na nepredvídané udalosti na rok 2016[3].

(3) Po preskúmaní všetkých ostatných finančných možností reakcie na nepredvídané okolnosti v rámci stropov viazaných rozpočtových prostriedkov na rok 2016 v okruhu 3 (Bezpečnosť a občianstvo) viacročného finančného rámca a po mobilizácii nástroja flexibility v plnej sume 1 530 miliónov EUR dostupných v roku 2016 sa ukazuje ako potrebné mobilizovať rezervu na nepredvídané udalosti s cieľom riešiť potreby vyplývajúce z migračnej, utečeneckej a bezpečnostnej krízy, a to zvýšením viazaných rozpočtových prostriedkov vo všeobecnom rozpočte Európskej únie na rozpočtový rok 2016 nad rámec stropu viazaných rozpočtových prostriedkov v okruhu 3.

(4) So zreteľom na túto veľmi osobitnú situáciu je splnená podmienka poslednej možnosti stanovená v článku 13 ods. 1 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1311/2013,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V rámci všeobecného rozpočtu Únie na rozpočtový rok 2016 sa nad rámec stropu viazaných rozpočtových prostriedkov v okruhu 3 viacročného finančného rámca mobilizuje rezerva na nepredvídané udalosti vo výške 240,1 milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch.

Článok 2

Suma 240,1 milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch uvedená v článku 1 sa v plnej miere vykompenzuje rezervou v rámci stropu viazaných rozpočtových prostriedkov v okruhu 5 (Administratíva) viacročného finančného rámca na rozpočtový rok 2016.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli

Za Európsky parlamentZa Radu

predseda  predseda

  • [1]   Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
  • [2]   Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884).
  • [3]   Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu z 22. mája 2015 – Technické úpravy finančného rámca na rok 2016 v súlade s vývojom HND (COM(2015)0320).

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

24.11.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

31

4

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra, Stanisław Żółtek

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský