POROČILO o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o sprostitvi varnostne rezerve v letu 2016

25.11.2016 - (COM(2016)0624 – C8-0399/2016 – 2016/2256(BUD))

Odbor za proračun
Poročevalec: José Manuel Fernandes

Postopek : 2016/2256(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0347/2016
Predložena besedila :
A8-0347/2016
Razprave :
Sprejeta besedila :

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o sprostitvi varnostne rezerve v letu 2016

(COM(2016)0624 – C8-0399/2016 – 2016/2256(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2016)0624 – C8-0399/2016),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020[1], zlasti člena 13,

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju[2], zlasti točke 14,

–  ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, ki je bil dokončno sprejet 25. novembra 2015[3],

–  ob upoštevanju predloga spremembe proračuna št. 4/2016, ki ga je Komisija predstavila 30. septembra 2016 (COM(2016)0623),

–  ob upoštevanju stališča o predlogu spremembe proračuna št. 4/2016, ki ga je Svet sprejel 24. novembra 2016 (13583/2016 – C8-0459/2016),

–  ob upoštevanju svojega stališča glede predloga spremembe proračuna št. 4/2016, ki je bil sprejet 1. decembra 2016[4],

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0347/2016),

A.  ker je Komisija poleg spremembe proračuna št. 4/2016 predlagala uporabo varnostne rezerve za leto 2016 v višini 240,1 milijona EUR za povečanje sredstev za prevzem obveznosti, povezanih z odhodki v razdelku 3 „Varnost in državljanstvo“ splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016;

1.  odobri sklep, priložen tej resoluciji;

2.  naroči svojemu predsedniku, da ta sklep podpiše skupaj s predsednikom Sveta ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

  • [1]  UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
  • [2]  UL C 373, 20.12.2013, str. 1.
  • [3]  UL L 48, 24.2.2016, str. 1.
  • [4]  Sprejeta besedila, P8_TA-PROV(2016)0000

PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne ... 2016

o sprostitvi varnostne rezerve v letu 2016

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju[1], zlasti drugega pododstavka točke 14,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) V členu 13 Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013[2] je določeno, da varnostna rezerva znaša največ 0,03 % bruto nacionalnega dohodka Unije.

(2) V skladu s členom 6 te uredbe je Komisija izračunala absolutni znesek varnostne rezerve za leto 2016[3].

(3) Po preučitvi vseh drugih finančnih možnosti za odzivanje na nepredvidene okoliščine v okviru zgornjih meja za obveznosti v letu 2016 v razdelku 3 (Varnost in državljanstvo) večletnega finančnega okvira in po tem, ko je bil porabljen celoten znesek instrumenta prilagodljivosti v višini 1.530 milijonov EUR, ki je na voljo v letu 2016, je treba sprostiti varnostno rezervo za odzivanje na potrebe, ki izhajajo iz migracijske, begunske in varnostne krize, in sicer s povečanjem obveznosti nad zgornjo mejo razdelka 3 splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016.

(4) Ob upoštevanju teh zelo posebnih okoliščin je pogoj za uporabo skrajne možnosti iz člena 13(1) Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013 izpolnjen –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V okviru splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016 se sprosti varnostna rezerva, da se zagotovi 240,1 milijona EUR v odobritvah za prevzem obveznosti nad zgornjo mejo obveznosti v razdelku 3 večletnega finančnega okvira.

Člen 2

Znesek 240,1 milijona EUR v obveznostih iz člena 1 bo v celoti izravnan z razliko do zgornje meje za obveznosti v razdelku 5 (Uprava) večletnega finančnega okvira za proračunsko leto 2016.

Člen 3

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju,

Za Evropski parlament  Za Svet

predsednik  predsednik

  • [1]  UL C 373, 20.12.2013, str. 1.
  • [2]  Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (UL L 347, 20.12.2013, str. 884).
  • [3]  Sporočilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu z dne 22. maja 2015 o tehnični prilagoditvi finančnega okvira za leto 2016 v skladu z gibanjem BND (COM(2015)0320).

IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

24.11.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

31

4

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos), Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra, Stanisław Żółtek

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Ivana Maletić, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Tomáš Zdechovský