Menetlus : 2016/2258(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0348/2016

Esitatud tekstid :

A8-0348/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 01/12/2016 - 6.14
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0469

RAPORT     
PDF 340kWORD 53k
25.11.2016
PE 592.347v02-00 A8-0348/2016

mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2016. aasta paranduseelarve projekti nr 5/2016 kohta – omavahendeid käsitleva otsuse 2014/335/EL rakendamine selle ratifitseerimisprotsessi lõppemise ja jõustumise järel 1. oktoobril 2016

(13584/2016 – C8-0462/2016 – 2016/2258(BUD))

Eelarvekomisjon

Raportöör: José Manuel Fernandes

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
 VASTUTAVAS KOMISJONIS TOIMUNUDLÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2016. aasta paranduseelarve projekti nr 5/2016 kohta – omavahendeid käsitleva otsuse 2014/335/EL rakendamine selle ratifitseerimisprotsessi lõppemise ja jõustumise järel 1. oktoobril 2016

(13584/2016 – C8-0462/2016 – 2016/2258(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 314,

–  võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(1), eriti selle artiklit 41,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarvet, mis võeti lõplikult vastu 25. novembril 2015(2),

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(3),

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(4),

–  võttes arvesse nõukogu 26. mai 2014. aasta otsust 2014/335/EL, Euratom Euroopa Liidu omavahendite süsteemi kohta(5),

–  võttes arvesse paranduseelarve projekti nr 5/2016, mille komisjon võttis vastu 7. oktoobril 2016 (COM(2016)0660),

–  võttes arvesse 8. novembril 2016 vastu võetud ja ... Euroopa Parlamendile edastatud nõukogu seisukohta paranduseelarve projekti nr 5/2016 kohta (13584/2016 – C8-0462/2016),

–  võttes arvesse kodukorra artikleid 88 ja 91,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8-0348/2016),

A.  arvestades, et paranduseelarve projekt nr 5/2016 tuleneb otsuse nr 2014/335/EL, Euratom ratifitseerimisprotsessi lõpetamisest ja jõustumisest ning nimetatud otsus sisaldab vähe muudatusi, nagu traditsiooniliste omavahendite sissenõudmiskulude vähendamine, käibemaksupõhiste omavahendite uus vähendatud sissenõudmismäär mõnedele liikmesriikidele ning kogurahvatulul põhinevate brutomaksete vähendamine mõnede liikmesriikide puhul;

B.  arvestades, et paranduseelarve projekti nr 5/2016 eesmärk on võtta liidu 2016. aasta eelarve tulude poolel arvesse otsuse nr 2014/335/EL, Euratom rakendamisest tulenevat omavahendite kohandamise mõju tagasiulatuvalt eelarveaastatele 2014, 2015 ja 2016;

C.  arvestades, et paranduseelarve projekt nr 5/2016 toob seetõttu kaasa kõigi liikmesriikide individuaalsete osamaksete muutmise, kuid ei mõjuta liidu eelarve üldist tulude ega kulude poolt;

1.  kiidab nõukogu seisukoha paranduseelarve projekti nr 5/2016 kohta heaks;

2.  teeb presidendile ülesandeks kuulutada paranduseelarve nr 5/2016 lõplikult vastuvõetuks ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, kontrollikojale ning liikmesriikide parlamentidele.

(1)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(2)

ELT L 48, 24.2.2016.

(3)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.

(4)

ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.

(5)

ELT L 168, 7.6.2014, lk 105.


VASTUTAVAS KOMISJONIS TOIMUNUDLÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

24.11.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

31

6

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra, Stanisław Żółtek

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

Õigusteave - Privaatsuspoliitika