Proċedura : 2016/2258(BUD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0348/2016

Testi mressqa :

A8-0348/2016

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

PV 01/12/2016 - 6.14
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2016)0469

RAPPORT     
PDF 577kWORD 49k
25.11.2016
PE 592.347v01-00 A8-0348/2016

dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 5/2016 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016: Implimentazzjoni tad-Deċiżjoni dwar ir-Riżorsi Proprji Nru 2014/335/UE wara l-għeluq tal-proċess ta' ratifika u d-dħul fis-seħħ tagħha fl-1 ta' Ottubru 2016

(13584/2016 – C8-0462/2016 – 2016/2258(BUD))

Kumitat għall-Baġits

Rapporteur: José Manuel Fernandes

EMENDI
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW
  RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALIFIL-KUMITAT RESPONSABBLI

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 5/2016 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016: Implimentazzjoni tad-Deċiżjoni dwar ir-Riżorsi Proprji Nru 2014/335/UE wara l-għeluq tal-proċess ta' ratifika u d-dħul fis-seħħ tagħha fl-1 ta' Ottubru 2016

(13584/2016 – C8-0462/2016 – 2016/2258(BUD))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 314 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 106a tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002(1) u b'mod partikolari l-Artikolu 41 tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016, adottat b'mod definittiv fil-25 ta' Novembru 2015(2),

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 1311/2013 tat-2 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju pluriennali għas-snin 2014-2020(3),

–  wara li kkunsidra l-Ftehim Interistituzzjonali tat-2 ta' Diċembru 2013 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar dixxiplina baġitarja, dwar kooperazzjoni f’materji ta' baġit u dwar ġestjoni finanzjarja tajba(4),

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2014/335/UE, Euratom tas-26 ta' Mejju 2014 dwar is-sistema tar-riżorsi proprji tal-Unjoni Ewropea(5),

–  wara li kkunsidra l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 5/2016, adottat mill-Kummissjoni fis-7 ta' Ottubru 2016 (COM(2016)0660),

–  wara li kkunsidra l-pożizzjoni dwar l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 5/2016 adottata mill-Kunsill fit-8 ta' Novembru 2016 u li ntbagħtet lill-Parlament fi ... (13584/2016 – C8-0462/2016),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 88 u 91 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Baġits (A8-0348/2016),

A.  billi l-Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 5/2016 jirriżulta mit-tlestija tal-proċess ta' ratifika u ta' dħul fis-seħħ tad-Deċiżjoni 2014/335/UE, Euratom, li tinkludi bidliet limitati bħat-tnaqqis tal-ispejjeż tal-ġbir tar-Riżorsi Proprji Tradizzjonali, rata ġdida mnaqqsa ta' ġbir tar-riżorsi proprji bbażati fuq il-VAT għal xi Stati Membri, u tnaqqis gross fil-kontribuzzjonijiet annwali tagħhom ibbażati fuq l-ING għal xi Stati Membri;

B.  billi l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 5/2016 hu intiż biex jinkorpora fin-naħa tad-dħul tal-baġit tal-Unjoni tal-2016 l-impatt tal-aġġustamenti għar-riżorsi proprji li jirriżultaw mill-implimentazzjoni tad-Deċiżjoni Nru 2014/335/UE, Euratom, b'effett retroattiv għas-snin finanzjarji 2014, 2015 u 2016;

C.  billi l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 5/2016 iwassal, għalhekk, għall-modifika tal-kontribuzzjonijiet individwali tal-Istati Membri kollha, iżda la jolqot id-dħul kumplessiv u lanqas in-naħa tal-infiq tal-baġit tal-Unjoni;

1.  Japprova l-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 5/2016;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jiddikjara li l-baġit emendatorju Nru 5/2016 ġie adottat b'mod definittiv u biex jiżgura li jiġi ppubblikat f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Qorti tal-Awdituri u lill-parlamenti nazzjonali.

(1)

ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.

(2)

ĠU L 48, 24.2.2016.

(3)

ĠU L 347, 20.12.2013, p. 884.

(4)

ĠU C 373, 20.12.2013, p. 1.

(5)

ĠU L 168, 7.6.2014, p. 105.


RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALIFIL-KUMITAT RESPONSABBLI

Data tal-adozzjoni

24.11.2016

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

31

6

0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra, Stanisław Żółtek

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

Avviż legali - Politika tal-privatezza