Procedură : 2016/2258(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0348/2016

Texte depuse :

A8-0348/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 01/12/2016 - 6.14
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0469

RAPORT     
PDF 491kWORD 53k
25.11.2016
PE 592.347v02-00 A8-0348/2016

referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 5/2016 la bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016: punerea în aplicare a Deciziei nr. 2014/335/UE privind resursele proprii ca urmare a încheierii procesului de ratificare și a intrării sale în vigoare la 1 octombrie 2016

(13584/2016 – C8-0462/2016 – 2016/2258(BUD))

Comisia pentru bugete

Raportor: José Manuel Fernandes

AMENDAMENTE
PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 5/2016 la bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016: punerea în aplicare a Deciziei nr. 2014/335/UE privind resursele proprii ca urmare a încheierii procesului de ratificare și a intrării sale în vigoare la 1 octombrie 2016

(13584/2016 – C8-0462/2016 – 2016/2258(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(1), în special articolul 41,

–  având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016, adoptat definitiv la 25 noiembrie 2015(2),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(3),

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(4),

–  având în vedere Decizia 2014/335/UE, Euratom a Consiliului din 26 mai 2014 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene(5),

–  având în vedere proiectul de buget rectificativ nr. 5/2016 adoptat de Comisie la 7 octombrie 2016 (COM(2016)0660),

–  având în vedere poziția privind proiectul de buget rectificativ nr. 5/2016 adoptată de Consiliu la 8 noiembrie 2016 și transmisă Parlamentului European la ..., (13584/2016 – C8-0462/2016),

–  având în vedere articolele 88 și 91 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0348/2016),

A.  întrucât proiectul de buget rectificativ nr. 5/2016 rezultă în urma încheierii procesului de ratificare și a intrării în vigoare a Deciziei nr. 2014/335/UE, Euratom, care conține modificări restrânse precum reducerea costurilor de colectare aferente resurselor proprii tradiționale, o nouă rată uniformă, redusă, a resursei proprii bazate pe TVA pentru unele state membre și reduceri brute ale contribuțiilor bazate pe VNB pentru unele state membre;

B.  întrucât proiectul de buget rectificativ nr. 5/2016 urmărește să includă în componenta de venituri a bugetului Uniunii pe 2016 impactul ajustărilor resurselor proprii efectuate în urma punerii în aplicare a Deciziei nr. 2014/335/UE, Euratom, cu efect retroactiv pentru exercițiile financiare 2014, 2015 și 2016;

C.  întrucât proiectul de buget rectificativ nr. 5/2016 duce, prin urmare, la modificarea contribuțiilor individuale ale tuturor statelor membre, însă nu afectează nici veniturile globale, nici componenta de cheltuieli a bugetului Uniunii,

1.  aprobă poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 5/2016;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a constata adoptarea definitivă a bugetului rectificativ nr. 5/2016 și de a asigura publicarea acestuia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Curții de Conturi și parlamentelor naționale.

(1)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(2)

JO L 48, 24.2.2016.

(3)

JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

(4)

JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

(5)

JO L 168, 7.6.2014, p. 105.


REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Data adoptării

24.11.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

31

6

0

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureșan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra, Stanisław Żółtek

Membri supleanți prezenți la votul final

Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

Aviz juridic - Politica de confidențialitate