Postopek : 2016/2258(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0348/2016

Predložena besedila :

A8-0348/2016

Razprave :

Glasovanja :

PV 01/12/2016 - 6.14
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0469

POROČILO     
PDF 491kWORD 50k
25.11.2016
PE 592.347v02-00 A8-0348/2016

o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 5/2016 za proračunsko leto 2016: Izvajanje sklepa o lastnih sredstvih št. 2014/335/EU po zaključku postopka njegove ratifikacije in začetku veljavnosti 1. oktobra 2016

(13584/2016 – C8-0462/2016 – 2016/2258(BUD))

Odbor za proračun

Poročevalec: José Manuel Fernandes

PRED. SPREM.
PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 5/2016 za proračunsko leto 2016: Izvajanje sklepa o lastnih sredstvih št. 2014/335/EU po zaključku postopka njegove ratifikacije in začetku veljavnosti 1. oktobra 2016

(13584/2016 – C8-0462/2016 – 2016/2258(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(1) ter zlasti člena 41 te uredbe,

–  ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, ki je bil dokončno sprejet 25. novembra 2015(2),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(3),

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(4),

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2014/335/EU, Euratom z dne 26. maja 2014 o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije(5),

–  ob upoštevanju predloga spremembe proračuna št. 5/2016, ki ga je Komisija sprejela 7. oktobra 2016 (COM(2016)0660),

–  ob upoštevanju stališča o predlogu spremembe proračuna št. 5/2016, ki ga je Svet sprejel 8. novembra 2016 in ga ... posredoval Evropskemu parlamentu, (13584/2016 – C8-0462/2016),

–  ob upoštevanju členov 88 in 91 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0348/2016),

A.  ker je predlog spremembe proračuna št. 5/2016 posledica zaključitve postopka ratifikacije in začetka veljavnosti sklepa št. 2014/335/EU, Euratom, ki vsebuje omejene spremembe, kot so zmanjšanje stroškov zbiranja tradicionalnih lastnih sredstev, novo, nižjo vpoklicno stopnjo sredstev iz naslova DDV za nekatere države članice ter bruto znižanje prispevkov na podlagi BND za nekatere države članice;

B.  ker je cilj predloga spremembe proračuna št. 5/2016 na prihodkovno stran proračuna Unije za leto 2016 vključiti posledice prilagoditev lastnih sredstev, ki so bile sprejete na podlagi izvajanja sklepa št. 2014/335/EU, Euratom, in imajo retroaktivni učinek za proračunska leta 2014, 2015 in 2016;

C.  ker predlog spremembe proračuna št. 5/2016 tako sicer spreminja posamezne prispevke vseh držav članic, ne vpliva pa niti na skupno prihodkovno niti na odhodkovno stran proračuna Unije;

1.  odobri stališče Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 5/2016;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj razglasi, da je sprememba proračuna št. 5/2015 dokončno sprejeta, in poskrbi za njeno objavo v Uradnem listu Evropske unije;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Računskemu sodišču in nacionalnim parlamentom.

(1)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(2)

UL L 48, 24.2.2016.

(3)

UL L 347, 20.12.2013, str. 884.

(4)

UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

(5)

UL L 168, 7.6.2014, str. 105.


IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

24.11.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

31

6

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos), Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra, Stanisław Żółtek

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Ivana Maletić, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Tomáš Zdechovský

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov