Postopek : 2016/2268(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0349/2016

Predložena besedila :

A8-0349/2016

Razprave :

Glasovanja :

PV 01/12/2016 - 6.16
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0471

POROČILO     
PDF 489kWORD 50k
25.11.2016
PE 592.430v02-00 A8-0349/2016

o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 6/2016 za proračunsko leto 2016, ki spremlja predlog za uporabo sredstev Solidarnostnega sklada Evropske unije za zagotovitev pomoči Nemčiji

(13852/2016 – C8-0473/2016 – 2016/2268(BUD))

Odbor za proračun

Poročevalec: José Manuel Fernandes

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 6/2016 za proračunsko leto 2016, ki spremlja predlog za uporabo sredstev Solidarnostnega sklada Evropske unije za zagotovitev pomoči Nemčiji

(13852/2016 – C8-0473/2016 – 2016/2268(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(1), zlasti člena 41 Uredbe,

–  ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, ki je bil dokončno sprejet dne 25. novembra 2015(2),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(3),

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(4) (v nadaljnjem besedilu: Medinstitucionalni sporazum),

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2014/335/EU, Euratom z dne 26. maja 2014 o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije(5),

–  ob upoštevanju predloga sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za zagotovitev pomoči Nemčiji, ki ga je Komisija sprejela 19. oktobra 2016 (COM(2016)0681),

–  ob upoštevanju predloga spremembe proračuna št. 6/2016, ki ga je Komisija sprejela dne 19. oktobra 2016 (COM(2016)0680),

–  ob upoštevanju stališča o predlogu spremembe proračuna št. 6/2016, ki ga je Svet sprejel 21. novembra 2016 in ga .......... posredoval Evropskemu parlamentu (13852/2016 – C8-0473/2016),

–  ob upoštevanju člena 88 in 91 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0349/2016),

A.  ker predlog spremembe proračuna št. 6/2016 zajema predlagano uporabo Solidarnostnega sklada Evropske unije v zvezi s poplavami v Nemčiji maja in junija 2016;

B.   ker Komisija posledično predlaga, da se proračun za leto 2016 spremeni, sredstva za prevzem obveznosti in sredstva za plačila v proračunskem členu 13 06 01 „Pomoč državam članicam v primeru večje naravne nesreče, ki ima resne posledice za življenjske razmere, naravno okolje ali gospodarstvo“ pa povečajo za 31.475.125 EUR;

C.  ker je Solidarnostni sklad Evropske unije v skladu z opredelitvijo v uredbi o večletnem finančnem okviru poseben instrument, bi bilo treba ustrezna sredstva za prevzem obveznosti in plačila vključiti v proračun brez upoštevanja ustreznih zgornjih meja večletnega finančnega okvira;

1.  odobri stališče Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 6/2016;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj razglasi, da je sprememba proračuna št. 6/2016 dokončno sprejeta, in poskrbi za njeno objavo v Uradnem listu Evropske unije;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Računskemu sodišču in nacionalnim parlamentom.

(1)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(2)

UL L 48, 24.2.2016, str. 1.

(3)

UL L 347, 20.12.2013, str. 884.

(4)

UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

(5)

UL L 168, 7.6.2014, str. 105.


IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

24.11.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

32

3

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos), Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra, Stanisław Żółtek

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Ivana Maletić, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Tomáš Zdechovský

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov