Postup : 2016/2257(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0350/2016

Předložené texty :

A8-0350/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 01/12/2016 - 6.13
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0468

ZPRÁVA     
PDF 597kWORD 55k
25.11.2016
PE 592.346v02-00 A8-0350/2016

o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 4/2016 na rozpočtový rok 2016: Aktualizace prostředků s cílem zohlednit nejnovější vývoj v oblasti migrace a bezpečnosti, snížení prostředků na platby a prostředků na závazky v důsledku globálního převodu, prodloužení doby trvání EFSI a změnu plánu pracovních míst agentury Frontex, jakož i aktualizace prostředků z příjmů (vlastních zdrojů)

(13583/2016 – C8-0459/2016 – 2016/2257(BUD))

Rozpočtový výbor

Zpravodaj:José Manuel Fernandes

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
 PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO OBČANSKÉ SVOBODY, SPRAVEDLNOST A VNITŘNÍ VĚCI
 VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 4/2016 na rozpočtový rok 2016: Aktualizace prostředků s cílem zohlednit nejnovější vývoj v oblasti migrace a bezpečnosti, snížení prostředků na platby a prostředků na závazky v důsledku globálního převodu, prodloužení doby trvání EFSI a změnu plánu pracovních míst agentury Frontex, jakož i aktualizace prostředků z příjmů (vlastních zdrojů)

(13583/2016 – C8-0459/2016 – 2016/2257(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 314 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(1), a zejména na článek 41 tohoto nařízení,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2016, schválený s konečnou platností dne 25. listopadu 2015(2),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014-2020(3),

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(4) (dále jen „interinstitucionální dohoda“),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2014/335/EU, Euratom ze dne 26. května 2014 o systému vlastních zdrojů Evropské unie(5),

–  s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 4/2016, který Komise přijala dne 30. září 2016 (COM(2016)0623),

–  s ohledem na postoj k návrhu opravného rozpočtu č. 4/2016, který Rada přijala dne 24. listopadu 2016 a postoupila Evropskému parlamentu dne …(13583/2016 – C8-0459/2016),

–  s ohledem na dopis Výboru pro regionální rozvoj,

–  s ohledem na dopis Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci,

–  s ohledem na článek 88 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0350/2016),

A.  vzhledem k tomu, že návrh opravného rozpočtu č. 4/2016 (NOR 4/2016) snižuje prostředky na platby o 7 284,3 milionu EUR, a to především v rozpočtových položkách v podokruhu 1b Hospodářská, sociální a územní soudržnost, a tudíž odpovídajícím způsobem snižuje vnitrostátní příspěvky;

B.  vzhledem k tomu, že NOR 4/2016 navyšuje prostředky na závazky v okruhu 3 Bezpečnost a občanství o 50 milionů EUR na nástroj pro mimořádnou podporu v rámci Unie, o 130 milionů EUR na Azylový, migrační a integrační fond (AMIF) a o 70 milionů EUR na Fond pro vnitřní bezpečnost (ISF), což bude vyžadovat uvolnění rozpětí pro nepředvídané události v celkové výši 240,1 milionu EUR poté, co se zohlední přerozdělení částky ve výši 9,9 milionu EUR;

C.  vzhledem k tomu, že NOR 4/2016 předsouvá finanční prostředky Evropského fondu pro strategické investice (EFSI) díky přerozdělení částky 73,9 milionu EUR v prostředcích na závazky z energetické složky Nástroje pro propojení Evropy (CEF-Energy), jež bude kompenzováno v roce 2018;

D.  vzhledem k tomu, že NOR 4/2016 mění plán pracovních míst agentury Frontex s ohledem na vstup nařízení (EU) 2016/1624(6) v platnost;

E.  vzhledem k tomu, že s ohledem na snížení o 14,7 milionu EUR napříč několika rozpočtovými položkami v okruhu 2 Udržitelný růst: přírodní zdroje představuje čistý dopad NOR 4/2014 na straně výdajů rozpočtu na rok 2016 navýšení prostředků na závazky o 225,4 milionu EUR;

F.  vzhledem k tomu, že na příjmové straně zahrnuje NOR 4/2016 také úpravy spojené s revizí prognózy tradičních vlastních zdrojů (tj. cel a dávek z cukru), základů daně z přidané hodnoty (DPH) a hrubého národního důchodu (HND) a zahrnutí příslušných oprav pro Spojené království do rozpočtu, jakož i jejich financování;

1.  vyjadřuje vážné znepokojení nad přebytkem v platbách ve výši 7 284,3 milionu EUR, který je důsledkem významných zpoždění v provádění programů EU v rámci sdíleného řízení a může způsobit zásadní nahromadění žádostí o platby ke konci stávajícího VFR; připomíná závěr Komise, která uvádí, že podle současných prognóz mohou být aktualizované potřeby v oblasti plateb do roku 2020 uspokojeny v rámci stávajících stropů pouze za předpokladu, že bude plně využito celkové rozpětí pro platby (a v rámci předběžné opatrnosti budou odstraněny jeho roční limity) a platby na zvláštní nástroje budou započítávány nad rámec stropů; požaduje tudíž konečné a jednoznačné vyřešení této záležitosti v rámci revize VFR;

2.  vyjadřuje souhlas s navýšením prostředků v okruhu 3 prostřednictvím uvolnění rozpětí pro nepředvídané události a předsunutí finančních prostředků na navýšení počtu pracovních míst agentury Frontex; vítá především částečné doplnění fondu AMIF, ale je znepokojen skutečností, že navzdory vysoké míře rozpočtového plnění na základě vnitrostátních programů členských států proběhlo dosud ve skutečnosti jen několik relokací uprchlíků;

3.  souhlasí s předsunutím finančních prostředků na EFSI za předpokladu, že přerozdělení prostředků z nástroje CEF bude v roce 2018 řádně kompenzováno; upřesňuje, že toto předsunutí prostředků nijak neovlivňuje konečný plán financování nového návrhu na prodloužení EFSI, o kterém má být rozhodnuto v souladu s řádným legislativním postupem;

4.  s obavami bere na vědomí očekávaný nedostatek příjmů, odhadovaný na 1,8 miliardy EUR, v důsledku znehodnocení britské libry oproti euru; bere na vědomí, že Komise má v úmyslu využít příjmy z dalších pokut na pokrytí tohoto nedostatku;

5.  schvaluje postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 4/2016;

6.   pověřuje svého předsedu, aby prohlásil opravný rozpočet č. 4/2016 za přijatý s konečnou platností a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

7.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Účetnímu dvoru, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(2)

Úř. věst. L 48, 24.2.2016, s. 1.

(3)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(4)

Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(5)

Úř. věst. L 168, 7.6.2014, s. 105.

(6)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1624 ze dne 14. září 2016 o Evropské pohraniční a pobřežní stráži a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 a zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutí Rady 2005/267/ES (Úř. věst. L 251, 16.9.2016, s. 1).


PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Pan Jean ARTHUIS

Předseda

Rozpočtový výbor

Evropský parlament

Brusel

Věc:  Stanovisko k dokumentu „Návrh opravného rozpočtu č. 4 k souhrnnému rozpočtu na rok 2016“

Vážený pane Arthuisi,

dne 11. října 2016 souhlasili koordinátoři výboru REGI s vypracováním stanoviska k legislativní zprávě výboru BUDG o návrhu Komise s názvem „Návrh opravného rozpočtu

č. 4 k souhrnnému rozpočtu na rok 2016“ (COM (2016)623 final).

Situaci chápu tak, že nyní bude výbor BUDG jednat o návrhu s Radou v rámci dohodovacího postupu pro rozpočet na rok 2017. Za takových okolností nebude mít výbor dostatek času na vypracování běžného stanoviska. Nabízím Vám proto níže uvedené návrhy, které výbor REGI doporučuje doplnit do návrhu usnesení Vašeho výboru.

Návrhy:

1.  konstatuje, že v důsledku pozdního jmenování řídících orgánů pro operační programy a relativně pomalého zavádění některých výdajových programů v oblasti politiky soudržnosti Komise očekává, že obdrží nižší počet faktur, než se v rámci rozpočtu na rok 2016 předpokládalo;

2.  vyjadřuje obavy nad zpožděním, ke kterému dochází při provádění programů EU v rámci sdíleného řízení, a rovněž nad následným výrazným snižováním prostředků na platby plánovaným v návrhu Komise; zdůrazňuje, že vzhledem k tomu, že se pro rok 2017 očekává zvýšení míry čerpání prostředků z evropských strukturálních a investičních fondů, jsou k jeho pokrytí zapotřebí dostatečné rozpočtové zdroje; má obavy, že by tato situace mohla vést k výraznějšímu zpožďování plateb kvůli neuhrazeným fakturám nahromaděným za druhou polovinu plánovacího období VFR;

3.  připomíná, že v rozpočtovém roce 2015 se nesplacené závazky vrátily na svou předchozí vysokou úroveň; je přesvědčen, že by mělo být vyvinuto veškeré úsilí, aby se zabránilo hromadění nedoplatků na fakturách a nové platební krizi podobné té, která vznikla v předchozím období;

4.  rozhodně podporuje vypracování nového závazného plánu plateb pro období 2016–2020, na němž se podílí všechny tři orgány.

(Závěrečný pozdrav a podpis)


PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO OBČANSKÉ SVOBODY, SPRAVEDLNOST A VNITŘNÍ VĚCI

Pan Jean Arthuis

předseda Rozpočtového výboru

ASP 09G205

Věc:   Čtvrtý návrh opravného rozpočtu v roce 2016

Vážený pane předsedo,

výbor LIBE bere na vědomí navýšení prostředků na závazky o 240,1 milionů EUR a prostředků na platby o 10 milionů EUR v okruhu 3 víceletého finančního rámce a odpovídající uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události, které je pro tento účel nutné vzhledem k chybějícímu rozpětí v rámci stropu okruhu 3 a vzhledem k tomu, že nástroj pružnosti byl v roce 2016 již zcela vyčerpán. Výbor zaznamenal uvolnění prostředků z tohoto nástroje s plným započtením proti nepřidělenému rozpětí okruhu 5 (Správa) v roce 2016, ale připomíná, že rozpětí pro nepředvídané události je nástrojem krajního řešení.

Výbor LIBE bere na vědomí také navýšení prostředků nástroje mimořádné podpory v rámci Unie (18 07 01) o dodatečných 49,5 milionů EUR v prostředcích na závazky (což objem těchto prostředků zvyšuje ze 199 na zhruba 248,5 milionů EUR, které se blíží celkové částce 300 milionů EUR odhadované pro rok 2016 v NOR 1/2016) a o 10 milionů v prostředcích na platby. Výbor zdůrazňuje, že Komise uzavřela s řadou nevládních organizací a místních subjektů rámcové dohody o partnerství, což tyto subjekty opravňuje provádět opatření, a proto žádá Komisi o poskytnutí podrobných informací o příjemcích prostředků a použitých postupech. Požaduje vyhodnocení a podávání zpráv založených na přísné kontrole výdajů.

Vzhledem k tomu, že během roku 2016 bylo 199 milionů EUR přesunuto z fondu AMIF do nové rozpočtové položky pro nástroj mimořádné podpory v rámci Unie (18 07 01), a vzhledem k současnému tlaku na hranice EU a k relativně nestabilní situaci z hlediska migračních toků závěrem roku 2016, podporuje výbor LIBE doplnění fondu AMIF (+130 milionů EUR v prostředcích na závazky). Dále připomíná, že fond AMIF zahrnuje v rozpočtu na rok 2016 počáteční finanční krytí ve výši 1 miliardy EUR na přemístění 160 000 lidí (6 500 EUR na osobu), které bude s nejvyšší pravděpodobností využito k původnímu účelu jen částečně s ohledem na to, že přemístění se zatím uskutečnilo jen v malém množství případů (6 000). V zájmu transparentnosti a jasnosti by výbor rád obdržel přesnější informace o tom, jak Komise zamýšlí přerozdělit prostředky původně určené na přemisťování.

Výbor v této věci požaduje maximální zodpovědnost, transparentnost a přísnou kontrolu všech výdajů. Zároveň ale zaznamenal snahu Komise přizpůsobit výši poskytovaných prostředků v rozpočtu EU v závislosti na faktickém provádění aktuálních opatření a na nejnovějších finančních potřebách.

Výbor LIBE bere na vědomí navýšení prostředků na závazky (+70 milionů EUR) pro fond ISF v reakci na aktuální i budoucí žádosti Bulharska o pomoc při mimořádných událostech.

Výbor dále vítá rozpočtově neutrální částečné předfinancování (+50 míst) navrhovaného zvýšení počtu pracovních míst agentury Frontex v návrhu rozpočtu na rok 2017 (celkově +130 míst), a to prostřednictvím změny plánu pracovních míst agentury, což umožní nově vzniklé Evropské agentuře pro pohraniční a pobřežní stráž vykonávat úlohu, jež jí byla svěřena v mandátu. Výbor také připomíná, že agentura Frontex by měla svému úředníkovi pro otázky základních práv poskytnout dostatečné zdroje a personální zajištění, aby bylo možné vytvořit mechanismus podávání stížností a dále rozpracovat a prosazovat strategii agentury zaměřenou na sledování a zajišťování ochrany základních práv.

S úctou

Claude MORAES


VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

24.11.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

30

3

4

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra, Stanisław Żółtek

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

Právní upozornění - Ochrana soukromí