Menetlus : 2016/2257(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0350/2016

Esitatud tekstid :

A8-0350/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 01/12/2016 - 6.13
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0468

RAPORT     
PDF 361kWORD 53k
25.11.2016
PE 592.346v02-00 A8-0350/2016

mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2016. aasta paranduseelarve projekti nr 4/2016 kohta: Assigneeringute ajakohastamine, et võtta arvesse hiljutisi arenguid seoses rände- ja julgeolekuküsimustega, maksete ja kulukohustuste assigneeringute vähendamist koondümberpaigutuse tulemusena, EFSI pikendamist, Frontexi ametikohtade loetelu muutmist ja tulude assigneeringute ajakohastamist (omavahendid)

(13583/2016 – C8-0459/2016 – 2016/2257(BUD))

Eelarvekomisjon

Raportöör: José Manuel Fernandes

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
 LISA: REGIONAALARENGUKOMISJONI KIRI
 LISA: KODANIKUVABADUSTE, JUSTIITS- JA SISEASJADE KOMISJONI KIRI
 VASTUTAVAS KOMISJONIS TOIMUNUDLÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2016. aasta paranduseelarve projekti nr 4/2016 kohta: Assigneeringute ajakohastamine, et võtta arvesse hiljutisi arenguid seoses rände- ja julgeolekuküsimustega, maksete ja kulukohustuste assigneeringute vähendamist koondümberpaigutuse tulemusena, EFSI pikendamist, Frontexi ametikohtade loetelu muutmist ja tulude assigneeringute ajakohastamist (omavahendid)

(13583/2016 – C8-0459/2016 – 2016/2257(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 314,

–  võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(1), eriti selle artiklit 41,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarvet, mis võeti lõplikult vastu 25. novembril 2015(2),

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(3),

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(4),

–  võttes arvesse nõukogu 26. mai 2014. aasta otsust 2014/335/EL, Euratom Euroopa Liidu omavahendite süsteemi kohta(5),

–  võttes arvesse paranduseelarve projekti nr 4/2016, mille komisjon võttis vastu 30. septembril 2016 (COM(2016)0623),

–  võttes arvesse 24. novembril 2016 vastu võetud ja ... Euroopa Parlamendile edastatud nõukogu seisukohta paranduseelarve projekti nr 4/2016 kohta (13583/2016 – C8-0459/2016),

–  võttes arvesse regionaalarengukomisjoni kirja,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni kirja,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 88,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8-0350/2016),

A.  arvestades, et paranduseelarve projektiga nr 4/2016 vähendatakse maksete assigneeringuid 7 284,3 miljoni euro võrra peamiselt alamrubriigi 1b „Majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus“ eelarveridadel ning seetõttu vähendatakse liikmesriikide osamaksusid sellele vastavalt;

B.  arvestades, et paranduseelarve projektiga nr 4/2016 suurendatakse rubriigi 3 „Julgeolek ja kodakondsus“ kulukohustuste assigneeringuid 50 miljoni euro võrra liidu erakorralise toetuse rahastamisvahendi jaoks, 130 miljoni euro võrra Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi jaoks ning 70 miljoni euro võrra Sisejulgeolekufondi jaoks, mis eeldab ettenägemata kulude varu kasutuselevõtmist kokku 240,1 miljoni euro suuruses summas, arvestades seejuures 9,9 miljoni euro ümberpaigutamisega;

C.  arvestades, et paranduseelarve projektiga nr 4/2016 tehakse Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) vahendid varem kättesaadavaks, paigutades 73,9 miljonit eurot kulukohustuste assigneeringuid ümber Euroopa ühendamise rahastu energeetikaprogrammist, mis kompenseeritakse 2018. aastal;

D.  arvestades, et paranduseelarve projektiga nr 4/2016 muudetakse Frontexi ametikohtade loetelu, võttes arvesse määruse (EL) 2016/1624(6) jõustumist;

E.  arvestades, et rubriigi 2 „Jätkusuutlik majanduskasv: loodusvarad“ mitme eelarverea kärpimise tulemusel kokku 14,7 miljoni euro võrra on paranduseelarve projekti nr 4/2016 netomõju 2016. aasta eelarve kulude poolele 225,4 miljonit eurot, mis lisanduvad kulukohustuste assigneeringutele;

F.  arvestades, et tulude poolel nähakse paranduseelarve projektis nr 4/2016 ette ka traditsiooniliste omavahendite (st tollimaksud ja suhkrumaksud) ning käibemaksu- ja kogurahvatulu baaside prognoosi korrigeerimisega seotud kohandamine ning asjaomaste Ühendkuningriigile võimaldatavate korrigeerimiste kandmine eelarvesse ja nende rahastamine;

1.  väljendab tõsist muret 7 284,3 miljoni euro suuruse maksete ülejäägi pärast, mis tuleneb suurtest viivitustest selliste ELi programmide elluviimisel, mille eelarve täitmine toimub koostöös liikmesriikidega, mis toob kaasa maksetaotluste märkimisväärse kuhjumise kehtiva finantsraamistiku perioodi lõppu; tuletab meelde komisjoni järeldust, et praeguste prognooside kohaselt on ajakohastatud maksevajadusi aastani 2020 võimalik kehtivate ülemmäärade raames täita ainult maksete koguvaru täieliku ärakasutamise korral (ja tühistades kaitsemeetmena iga-aastased ülemmäärad) ning kui erivahendite jaoks mõeldud maksed kantakse eelarvesse ülemmäärasid ületades; nõuab seetõttu viimati nimetatud küsimuse lõplikku ja selgesõnalist lahendamist mitmeaastase finantsraamistiku muutmise raames;

2.  on nõus rubriigi 3 assigneeringute suurendamisega ettenägemata kulude varu kasutuselevõtmise abil ning vahendite varasemasse aega koondamisega Frontexi ametikohtade loetelu suurendamiseks; tunneb erilist heameelt Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi osalise täiendamise üle, kuid tunneb muret selle üle, et vaatamata eelarve kõrgele täitmismäärale liikmesriikide programmide alusel on praeguseks tegelikult ümber paigutatud ainult mõned pagulased;

3.  nõustub EFSIga seotud vahendite varasemasse aega koondamisega tingimusel, et ümberpaigutamised Euroopa ühendamise rahastust kompenseeritakse nõuetekohaselt 2018. aastal; selgitab, et selline assigneeringute ettepoole toomine ei takista koostamast lõplikku rahastamiskava uuele EFSI pikendamist puudutavale ettepanekule, mille kohta tehakse otsus seadusandliku tavamenetluse korras;

4.  võtab murelikult teadmiseks tulude oodatava puudujäägi, mis on hinnanguliselt 1,8 miljardit eurot ja mis tuleneb Inglise naela kursilangusest euro suhtes; võtab teadmiseks komisjoni kavatsuse katta see puudujääk täiendavatest trahvidest saadava tuluga;

5.   kiidab heaks nõukogu seisukoha paranduseelarve projekti nr 4/2016 kohta;

6.   teeb presidendile ülesandeks kuulutada paranduseelarve nr 4/2016 lõplikult vastuvõetuks ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

7.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, kontrollikojale ning liikmesriikide parlamentidele.

(1)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(2)

ELT L 48, 24.2.2016, lk 1.

(3)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.

(4)

ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.

(5)

ELT L 168, 7.6.2014, lk 105.

(6)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. septembri 2016. aasta määrus, mis käsitleb Euroopa piiri- ja rannikuvalvet ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/399 ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 863/2007, nõukogu määrus (EÜ) nr 2007/2004 ning nõukogu otsus 2005/267/EÜ (ELT L 251, 16.9.2016, lk 1).


LISA: REGIONAALARENGUKOMISJONI KIRI

Jean ARTHUIS

Esimees

Eelarvekomisjon

Euroopa Parlament

Brüssel

Teema:  Arvamus 2016. aasta üldeelarve paranduseelarve projekti nr 4 kohta

Austatud härra Arthuis

Regionaalarengukomisjoni koordinaatorid leppisid 11. oktoobril 2016 kokku, et regionaalarengukomisjon esitab arvamuse eelarvekomisjoni seadusandliku raporti kohta, mis puudutab komisjoni ettepanekut 2016. aasta üldeelarve paranduseelarve projekti nr 4 kohta (COM (2016)623 final).

Eelarvekomisjon peab nõukoguga kõnealuse ettepaneku üle läbirääkimisi 2017. aasta eelarve lepitusmenetluse raames. Seda arvesse võttes ei ole regionaalarengukomisjonil aega koostada tavapärast arvamust ja seetõttu palun Teil käsitleda allpool esitatud ettepanekuid regionaalarengukomisjoni ettepanekutena eelarvekomisjoni resolutsiooni ettepanekusse lisamiseks.

Ettepanekud:

1.  märgib, et rakenduskavade jaoks korraldusasutuste määramisel esinenud viivituste ja ühtekuuluvuspoliitika valdkonna teatavate rahastamisprogrammide suhteliselt aeglase elluviimise tõttu prognoosib komisjon, et ta saab 2016. aasta eelarves ettenähtust vähem arveid;

2.  väljendab muret praeguste viivituste pärast selliste ELi programmide elluviimisel, mille eelarve täitmine toimub koostöös liikmesriikidega, ja neist tuleneva maksete assigneeringute olulise vähendamise pärast komisjoni ettepanekus; toonitab, et kuna Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide rakendamismäär peaks 2017. aastal tõusma, on vaja sellele tõusule vastavaid piisavaid eelarvevahendeid; tunneb muret, et selline olukord võib suurendada hilinenud maksete kuhjumist tasumata arvete kogunemise tõttu mitmeaastase finantsraamistiku perioodi teisel poolel;

3.  tuletab meelde, et eelarveaastal 2015 suurenesid täitmata kulukohustused uuesti varasema kõrge tasemeni; on kindlalt veendunud, et tuleks igati püüda vältida eelmisel perioodil ilmnenuga sarnast tasumata arvete kuhjumist ja uut maksekriisi;

4.  toetab kindlalt kolme institutsiooni poolt uue siduva maksekava koostamist aastateks 2016–2020.

Lugupidamisega

Iskra MIHAYLOVA


LISA: KODANIKUVABADUSTE, JUSTIITS- JA SISEASJADE KOMISJONI KIRI

Jean Arthuis

Eelarvekomisjoni esimees

ASP 09G205

Teema:   2016. aasta neljas paranduseelarve projekt

Austatud esimees

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon võtab teadmiseks mitmeaastase finantsraamistiku rubriigis 3 kulukohustuste ja maksete assigneeringute suurendamise vastavalt summas 240,1 ja 10 miljonit eurot ning ettenägemata kulude varu vastava kasutuselevõtu, mis on selleks vajalik, kuna rubriigi 3 ülemmäära raames varu puudub ja võttes arvesse asjaolu, et paindlikkusinstrument on 2016. aastal täielikult ära kasutatud. Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon võtab teadmiseks, et selle instrumendi kasutuselevõtt kompenseeritakse 2016. aastal täielikult rubriigi 5 (Haldus) mittesihtotstarbelise varu abil, kuid tuletab meelde, et ettenägemata kulude varu on instrument, mida kasutatakse viimase abinõuna.

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon võtab teadmiseks, et liidus antava erakorralise toetuse vahendi (18 07 01) kulukohustuste assigneeringuid on suurendatud täiendava 49,5 miljoni euro võrra (suurendades seega kulukohustuste assigneeringuid 199 miljonilt eurolt umbes 248,5 miljoni euroni, mis on 2016. aastaks paranduseelarve projektis nr 1/2016 eelarvestatud 300 miljoni euro suuruse kogusumma lähedal) ja maksete assigneeringuid on suurendatud 10 miljoni euro võrra. Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon rõhutab, et Euroopa Komisjon on sõlminud partnerluse raamlepingud arvukate valitsusväliste organisatsioonide ja kohalike üksustega, kes on seega meetmete rakendamiseks rahastamiskõlblikud, ning kutsub Euroopa Komisjoni üles esitama üksikasjalikku teavet toetusesaajate ja menetluste kohta. Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub kulutuste hoolikal järelevalvel põhinevat hindamist ja aruandlust.

Arvestades, et 2016. aasta jooksul jaotati Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondist liidus antava erakorralise toetuse vahendi uuele eelarvereale (18 07 01) ümber 199 miljonit eurot, ning võttes arvesse jätkuvat survet ELi piiridel ja suhteliselt muutlikku olukorda rändevoogude osas 2016. aasta lõpus, toetab kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi täiendamist (+ 130 miljonit eurot kulukohustuste assigneeringutena). Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon tuletab meelde, et Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi 2016. aasta eelarve hõlmab 160 000 inimese ümberpaigutamiseks ette nähtud algset rahastamispaketti summas 1 miljard eurot (6500 eurot inimese kohta), mida väga tõenäoliselt kasutatakse vaid osaliselt selle algsel eesmärgil, arvestades asjaolu, et seni on ümberpaigutamisi teostatud vähe (6000). Läbipaistvuse ja selguse huvides soovib kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon seetõttu saada täpsemat teavet selle kohta, kuidas võib Euroopa Komisjon ümber jaotada vahendeid, mis olid algselt ette nähtud ümberpaigutamiseks.

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon nõuab võimalikult suurt vastutust, läbipaistvust ja hoolikat järelevalvet kõikide kulutuste suhtes. Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon võtab teadmiseks Euroopa Komisjoni püüdluse kohandada ELi eelarves assigneeringute taset pooleliolevate meetmete tegeliku rakendamise ja ajakohastatud finantsvajaduste alusel.

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon võtab teadmiseks Sisejulgeolekufondile ette nähtud kulukohustuste assigneeringute suurendamise (+ 70 miljonit eurot), et reageerida Bulgaaria juba esitatud ja tulevastele hädaabi taotlustele.

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon tunneb heameelt selle üle, et 2017. aasta eelarveprojektis ette nähtud Frontexi täiendavatest ametikohtadest (kokku + 130 ametikohta) osa (+ 50 ametikohta) täidetakse eelarve seisukohast neutraalsel viisil juba enne 2017. aastat. Seda tehakse Frontexi ametikohtade loetelu muutmise abil, sest see võimaldab äsja loodud Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametil täita selle volituste raames ette nähtud tegevuseesmärke. Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon tuletab meelde, et Frontex peaks andma oma põhiõiguste ametnikule piisavad vahendid ja töötajad selleks, et luua kaebuste lahendamise kord ning arendada edasi ja rakendada ameti põhiõiguste kaitse seire ja tagamise strateegiat.

Lugupidamisega

Claude MORAES


VASTUTAVAS KOMISJONIS TOIMUNUDLÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

24.11.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

30

3

4

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra, Stanisław Żółtek

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

Õigusteave - Privaatsuspoliitika