Postupak : 2016/2257(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0350/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0350/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 01/12/2016 - 6.13
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0468

IZVJEŠĆE     
PDF 593kWORD 55k
25.11.2016
PE 592.346v02-00 A8-0350/2016

o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 4/2016 Europske unije za financijsku godinu 2016.: Ažuriranje odobrenih sredstava kako bi se u obzir uzeli najnovija kretanja u domeni migracija i sigurnosti, smanjenje odobrenih sredstava za plaćanja i preuzimanje obveza kao rezultat globalnog prijenosa, produljenje trajanja EFSU-a, izmjena plana radnih mjesta u Frontexu i ažuriranje odobrenih sredstava prihoda (vlastita sredstva)

(13583/2016 – C8-0459/2016 – 2016/2257(BUD))

Odbor za proračune

Izvjestitelj: José Manuel Fernandes

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 PRILOG: PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ
 PRILOG: PISMO ODBORA ZA GRAĐANSKE SLOBODE, PRAVOSUĐE I UNUTARNJE POSLOVE
 REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U NADLEŽNOM ODBORU

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 4/2016 Europske unije za financijsku godinu 2016.: Ažuriranje odobrenih sredstava kako bi se u obzir uzeli najnovija kretanja u domeni migracija i sigurnosti, smanjenje odobrenih sredstava za plaćanja i preuzimanje obveza kao rezultat globalnog prijenosa, produljenje trajanja EFSU-a, izmjena plana radnih mjesta u Frontexu i ažuriranje odobrenih sredstava prihoda (vlastita sredstva)

(13583/2016 – C8-0459/2016 – 2016/2257(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 314. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(1), a posebno njezin članak 41.,

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2016., konačno donesen 25. studenog 2015.(2),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(3),

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(4),

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2014/335/EU, Euratom od 26. svibnja 2014. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije(5),

–  uzimajući u obzir nacrt izmjene proračuna br. 4/2016 koji je Komisija usvojila 30. rujna 2016. ((COM(2016)0623),

–  uzimajući u obzir stajalište o nacrtu izmjene proračuna br. 4/2016 koje je Vijeće usvojilo 24. studenog 2016. i proslijedilo Europskom parlamentu .................... (13583/2016 – C8-0459/2016),

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za regionalni razvoj,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove,

–  uzimajući u obzir članak 88. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0350/2016),

A.  budući da se u nacrtu izmjene proračuna br. 4 (NIP br. 4/2016) iznos odobrenih sredstava za plaćanja smanjuje za 7 284,3 milijuna EUR, ponajviše u proračunskim linijama u podnaslovu 1.b Ekonomska, socijalna i teritorijalna kohezija, te se stoga u skladu s time smanjuju nacionalni doprinosi;

B.  budući da se u NIP-u br. 4/2016 iznos odobrenih sredstava za preuzimanje obveza u naslovu 3. Sigurnost i građanstvo povećava za 50 milijuna EUR za instrument za hitnu potporu unutar Unije, za 130 milijuna EUR za Fond za azil, migracije i integraciju te za 70 milijuna EUR za Fond za unutarnju sigurnost, što zahtijeva mobilizaciju pričuve za nepredviđene izdatke u ukupnom iznosu od 240,1 milijuna EUR, nakon što se uzme u obzir preraspodjela u iznosu od 9,9 milijuna EUR;

C.  budući da se u NIP-u br. 4/2016 za Europski fond za strateška ulaganja (EFSU) na početku razdoblja njegove provedbe preraspodjeljuje 73,9 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza iz energetske komponente Instrumenta za povezivanje Europe (CEF – Energy), što će se nadoknaditi u 2018.;

D.  budući da se u NIP-u br. 4/2016 izmjenjuje plan radnih mjesta u Frontexu s obzirom na stupanje na snagu Uredbe (EU) 2016/1624(6);

E.  budući da je, uz smanjenje u iznosu od 14,7 milijuna EUR u nekoliko proračunskih linija u naslovu 2. Održivi rast: prirodni resursi, neto učinak NIP-a br. 4/2014 na rashodovnu stranu proračuna za 2016. povećanje odobrenih sredstava za preuzimanje obveza u iznosu od 225,4 milijuna EUR;

F.  budući da, na prihodovnoj strani, NIP br. 4/2016 također sadržava prilagodbe povezane s revizijom prognoze tradicionalnih vlastitih sredstava (tj. carine i pristojbe u sektoru šećera), osnovica poreza na dodanu vrijednost (PDV) i bruto nacionalnog dohotka (BND) te proračunskih unosa za relevantne korekcije za UK i njihovo financiranje;

1.  izražava ozbiljnu zabrinutost u vezi s viškom sredstava za plaćanja u iznosu od 7 284,3 milijuna EUR, što je rezultat velikih kašnjenja u provedbi programa EU-a u okviru podijeljenog upravljanja i čime se utire put prema znatnom nakupljanju zahtjeva za plaćanja pri kraju trenutačnog VFO-a; podsjeća na zaključak Komisije da se, prema sadašnjim prognozama, ažurirane potrebe za plaćanjima do 2020. mogu ispuniti uz trenutačne gornje granice samo ako se ukupna razlika do gornje granice za plaćanja u potpunosti iskoristi (i ako se, kao mjera opreza, uklone godišnji maksimalni iznosi) te ako se plaćanja za posebne instrumente računaju izvan gornjih granica; stoga poziva na definitivno i nedvosmisleno rješenje potonjeg pitanja kao dio revizije VFO-a;

2.  slaže se s povećanjem sredstava u naslovu 3. mobilizacijom pričuve za nepredviđene izdatke, kao i s dodatnim sredstvima na početku razdoblja s obzirom na povećanje broja osoblja u planu radnih mjesta Frontexa; posebno pozdravlja djelomično povećanje sredstava za Fond za azil, migracije i integraciju, no zabrinut je zbog činjenice da je do danas stvarno premješten mali broj izbjeglica unatoč visokoj razini izvršenja proračuna na temelju nacionalnih programa država članica;

3.  slaže se s pojačanim financiranjem EFSU-a na početku njegova razdoblja provedbe pod uvjetom da se preraspodjela iz Instrumenta za povezivanje Europe na odgovarajući način nadoknadi u 2018.; pojašnjava da to pojačano financiranje na početku razdoblja provedbe ne prejudicira konačni financijski plan novog prijedloga produljenja EFSU-a o kojem odluka mora biti donesena u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom;

4.  sa zabrinutošću prima na znanje očekivani manjak prihoda, procijenjen na 1,8 milijardi EUR, zbog deprecijacije funte sterlinga u odnosu na euro; prima na znanje namjeru Komisije da iskoristi prihode od dodatnih novčanih kazni kako bi pokrila taj manjak;

5.   prihvaća stajalište Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 4/2016;

6.   nalaže svojem predsjedniku da proglasi izmjenu proračuna br. 4/2016 konačno donesenom i da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

7.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, Revizorskom sudu te nacionalnim parlamentima.

(1)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(2)

SL L 48, 24.2.2016., str. 1.

(3)

SL L 347, 20.12.2013., str. 884.

(4)

SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

(5)

SL L 168, 7.6.2014., str. 105.

(6)

Uredba (EU) 2016/1624 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. rujna 2016. o europskoj graničnoj i obalnoj straži i o izmjeni Uredbe (EU) 2016/399 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 863/2007 Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe Vijeća (EZ) br. 2007/2004 i Odluke Vijeća 2005/267/EZ (SL L 251, 16.9.2016., str. 1).


PRILOG: PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Jean ARTHUIS

Predsjednik

Odbor za proračune

Europski parlament

Bruxelles

Predmet:  Mišljenje o „Nacrtu izmjene proračuna br. 4 za opći proračun 2016.”

Poštovani g. Arthuis,

dana 11. listopada 2016. koordinatori odbora REGI složili su se da će Odbor izraditi mišljenje o zakonodavnom izvješću odbora BUDG o prijedlogu Komisije naslovljenom „Nacrt izmjene proračuna br. 4 za opći proračun 2016.” (COM (2016)623 final).

Sada znam da će odbor BUDG o tom prijedlogu pregovarati s Vijećem tijekom postupka mirenja za proračun za 2017. Budući da odbor REGI pod tim okolnostima neće imati vremena pripremiti uobičajeni postupak donošenja mišljenja, pozivam Vas da sljedeće prijedloge razmotrite kao prijedloge odbora REGI koji bi se uvrstili u prijedlog rezolucije Odbora kojim predsjedate.

Prijedlozi:

1.  napominje da Komisija, zbog kasnog imenovanja upravljačkih tijela za operativne programe i relativno kasnog početka nekih programa potrošnje u području kohezijske politike, očekuje manje računa nego što je bilo predviđeno u proračunu za 2016.;

2.  zabrinut je zbog kašnjenja u trenutačnoj provedbi programa EU-a u okviru podijeljenog upravljanja i posljedičnih osjetnih smanjenja odobrenih sredstava za plaćanje u prijedlogu Komisije; ističe da povećanje stope provedbe europskih i strukturnih fondova koje se očekuje za 2017. treba popratiti dostatnim proračunskim sredstvima; zabrinut je da bi ta situacija mogla negativno utjecati na zaostatke u plaćanjima zbog gomilanja neplaćenih računa u drugoj polovici programskog razdoblja višegodišnjeg financijskog okvira;

3.  podsjeća na to da se tijekom financijske godine 2015. iznos nepodmirenih obveza ponovno vratio na prijašnje visoke razine; čvrsto vjeruje da je potrebno uložiti svaki napor kako bi se izbjeglo nakupljanje zaostalih nepodmirenih računa i nova kriza u plaćanjima, poput one do koje je došlo u prethodnom razdoblju;

4.  snažno podržava ideju da tri institucije donesu novi obvezujući plan plaćanja za razdoblje od 2016. do 2020.

S poštovanjem,

Iskra MIHAYLOVA


PRILOG: PISMO ODBORA ZA GRAĐANSKE SLOBODE, PRAVOSUĐE I UNUTARNJE POSLOVE

Jean Arthuis

Predsjednik Odbora za proračune

ASP 09G205

Predmet:   Četvrti nacrt izmjene proračuna za 2016.

Poštovani predsjedniče,

odbor LIBE prima na znanje povećanje odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i za plaćanja u naslovu 3. VFO-a u iznosu od 240,1 milijuna EUR, odnosno 10 milijuna EUR, kao i odgovarajuću mobilizaciju pričuve za nepredviđene izdatke koja je potrebna za tu svrhu s obzirom na to da je razlika do gornje granice u naslovu 3. iscrpljena te uzimajući u obzir da je instrument fleksibilnosti potpuno iskorišten u 2016. Odbor LIBE prima na znanje mobilizaciju tog instrumenta koja će u 2016. u potpunosti biti prebijena nedodijeljenom razlikom do gornje granice u naslovu 5. (Administracija), no podsjeća na to da je pričuva za nepredviđene izdatke instrument koji se koristi u krajnjoj nuždi.

Odbor LIBE prima na znanje povećanje sredstava Instrumenta za hitnu potporu unutar Unije (18 07 01) za dodatnih 49,5 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza (to jest, povećanje odobrenih sredstava za preuzimanje obveza sa 199 milijuna EUR na otprilike 248,5 milijuna EUR, što je blizu ukupnog iznosa od 300 milijuna EUR predviđenih za 2016. u NIP-u br. 1/2016) i 10 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za plaćanja. Naglašava da je Komisija sklopila okvirne sporazume o partnerstvu s nizom nevladinih organizacija i lokalnih tijela, koja stoga mogu implementirati programe, te poziva Komisiju da pruži detaljne informacije o korisnicima i postupcima. Traži da se nakon pomnog praćenja rashoda izradi procjena i podnese izvješće.

S obzirom na to da je 199 milijuna EUR tijekom 2016. preraspodijeljeno iz Fonda za azil, migracije i integraciju u novu proračunsku liniju za Instrument za hitnu potporu unutar Unije (18 07 01) te s obzirom na stalni pritisak na granicama EU-a i relativno nestabilnu situaciju u pogledu migracijskih tokova krajem 2016., odbor LIBE podupire dodjelu dodatnih sredstava za Fond za azil, migracije i integraciju (dodatnih 130 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza). Podsjeća na to da je Fondu za azil, migracije i integraciju u proračunu za 2016. početno namijenjena financijska omotnica u visini od 1 milijarde EUR za premještanje 160 000 osoba (6500 EUR po osobi) koja će se vjerojatno samo djelomično iskoristiti za svoju prvotnu namjenu s obzirom na to da je do danas premješten mali broj osoba (6000). U duhu transparentnosti i jasnoće, odbor LIBE stoga želi dobiti točnije informacije o tome kako bi Komisija mogla preraspodijeliti sredstva prvotno namijenjena za svrhu premještanja.

Odbor LIBE poziva na najveću moguću odgovornost, transparentnost i pomno praćenje svih rashoda. Prima na znanje trud Komisije da prilagodi iznose odobrenih sredstava u proračunu EU-a na temelju stvarne provedbe tekućih djelovanja i ažuriranih financijskih potreba.

Odbor LIBE prima na znanje povećanje odobrenih sredstava za preuzimanje obveza (dodatnih 70 milijuna EUR) za Fond za unutarnju sigurnost kako bi se odgovorilo na zahtjeve za pomoć u hitnim slučajevima koji su upućeni ili se očekuju iz Bugarske.

Odbor LIBE pozdravlja činjenicu da se u nacrtu proračuna za 2017. predloženo povećanje broja osoblja Frontexa (ukupno 130 dodatnih radnih mjesta) na proračunski neutralan način ostvarilo unaprijed (u vidu dodatnih 50 radnih mjesta) izmjenom plana radnih mjesta te agencije jer će se time omogućiti novoosnovanoj Europskoj agenciji za graničnu i obalnu stražu da provede misiju predviđenu njezinim mandatom. Odbor LIBE podsjeća na to da bi Frontex trebao svojem službeniku za temeljna prava osigurati primjerene resurse i osoblje radi uspostave mehanizma za podnošenje pritužbi te za daljnji razvoj i provedbu strategije Agencije za praćenje i zaštitu temeljnih prava.

S poštovanjem,

Claude MORAES


REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanje

24.11.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

30

3

4

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra, Stanisław Żółtek

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti